Page 1

.N2 26 (8507)

rанн. ВПD.-.n.

договtр.иа

Ціва

8 1'7 Dilll8 1897 JOIQ'

ГАЗЕТА &NІіРС'ьКІІ lfCWIOЇ ТА РАЇОИМІЇ РАА НАРОАИІІ JlEnJTATII

ШІНОВНІ 3ЕІІАІІІІ ВАША АКТІІВНІ У'ІІСТ6 'І 3ІВТРАШНІІ

BI6DPII IDJIE 310061111 НРОВЕДЕННЮ 2-10 T'IPJ І 3іЕРЕJКЕ ІІЛіІІІ/1 HIPDAIII ГРDШЕІ ОТJКЕ, ВСІ-НІ IIJD PII

у

·-

ви­

15

«Нового

сторінках

на

кацій

життя~>,

а також у

xo-

дачі бюлетеня

одержання виборчого бюлетеня ється у списку .виборців.

тів по місцевому радіомовленню та телебаченню. Ті, хто із якихось причин не встигли ознайомитися

мо­

цях 1VІіста і сіл Броварщини, віднесених до 209-го J.

,ІZзновні виборці! Перед .нами стоїть справді не-

просте завдаи.ия

із

-

Недійсними вважаються .виборчі бюлетені невста­

новленого

осіб не J.ІОПуйtається.

іиших

за

Голосувания

бюлетень заповню­

Виборчий

таємного голосуван­

ється голосуючим у кабіні для

там ін­ ня. При заповненні бюлетеня присутність має який не ших осіб забороняється. Виборець, можливості самостійно заповнити бюлетень, може

"-~~о "~ земляків є окремі виборці, котрі не мають 1~міру брати участь у голосуванні та замликають

різних стану тарного об'єктів міста, які прово­ засвідчують. СЕС, дила

стосування панує сті

за­

на

незважаючи

що,

санкщі:ї, у мі­ антисанітарія,

без.порядок.

Мало не щодня у Бро­

варах у районі житлового но­

відкриваються

масиву

структури, ві комерційні магазини. Г.Кодного туале­ немає.

них

поблизу

ту

те,

на

'1в(:рніть

увагу

й

і} якому

стані

перебува­

прилеглі до них терн­

ють

торі!,

в районі

особливо

та

уНівермагу

Ніхто

Ми стаємо народним

стан

санітарний У

продоволь­

магазинах

чих товарів можна поба­ собак та чити бродячих

котів. А що робиться

.

на

в зу11инках автобусних «Пе­ <<рОЗВИЛКИ», районі

карні», військкомату! Так, біля зупинки <<Біла дібро­ ва>> ціле звалище сміття. У пресі уже ПОВіДОМЛЯ­ за­ ЛОСЯ, що у Броварах випадок

реєстро.вано

на сказ.

хворювання

у

туалетів

<<розвилки»

перех:оду!

і

меться.

Не хочеться закінчува­ ти на песяміетичній ноті, але санітарни~t стан міста

районі

підземного

Г.КЕДи

не

дба­

стану санітарного будинків, житлових своєчасне вивезення сміт­

ще

Хоч

тя.

На

справжнього

й

JІИТВИНЕНКО,

О.

Бро­

Лікар-епІдемірлог

немає

тепла,

варськоІ СЕС.

мух,

переповнений. збори дили

мікрорайону,

Тут прохо­ мешканців

на яких об­

питання про

говорювалося

місячника

проведення

мі­

нашого

благоустрою ста.

Про роботу звітував на­

чальник Г.КЕДу

А. Г.

.N'2 4

зокрема за­ Гришко. вtн значив, що на підготовку житлового фонду до зими затрачено було торік

10,8

карбован­

Це дало змогу витри­

ців.

мати но.

мільйона холоди

благополуч­

Нега,тивно позначаєть­ на роботі те, що не.ре­

ся гvuярно

спдачу ється

~стплата, ,".ся

по~ано

мешканц1

ста.в­

до

до-

по­

належного

Голова будинкового ко­ мітету

П.

Т.

на

Толочно

на­

що

не­

тому.

обхідно в під'їздах поста· .провести батареІ, вити обігрівальноУ продування сист,еми, забез.лечити нор­ мальну подачу води.

На стару частину міста, говорив

заступник

голови

вуличного ко~~ітету Л. О. .більше трє.<>а Пащенко, звертати уваги: :~еобхідно обладнати стоки води, за­ асфальтувати вулиці, ор­

ганізувати

вивезення сміт­

тя.

Ряд

пронозицій

Явщо .ви бажаєте -стати спtввласнико.м акціонер­ ного товариства закритого типу, то перекажіть свій і ваших родичів приватизаційні .майноВІ. сертифІка­ ти

на рахукок

заводу.

Вас чекають в приватизацІйиій .soмicti завом до 12 к.вітня 1994 року. .При .собі мати па.спорт для

лlтиіх.

Для довідок nрацюють

9-23-85.

телефони:

5-02-41

висло­

вили голова вуличного ко-

Із заключною промовою

мітету В. В. Rривошлик. мешнанці Д. К Лисенко, М. Т. Нарнатова та інШі.

Він

Г.КЕО «Бровари~> -А. М. Бобко,

вироGничого

уп­

комунального

равління

г.осподарст.ва В. Г. Степа­ нов. Вони також розпові­ ли, що буде ~роблено цьо­ в нашому місті го року

д:Ля поліпшення побутових умов.

Про те, зробити ня

для

що необхіДно вдосконален

оргаНізаціІ

.

правопо­

рядку, говорив дільничний інспектор старший лейте­ нант міліцlІ П. В. Головченко.

ву­

ко­

мі.ської

депутат М.

р,а,ди

служби благо­ І. П. Смердов,

чальники: устрою -

і

мітетів.

На чИСJІеfІні запитання присутніх відповідали на­

ради

будинкових

голова

виступив

личних

Федоренко .

К

участь

сячника

активну

взяти

сутніх

у

при­

усіх

закликав

проведеttні

по'

мі­

благоустрою

ora

у виборах рідного міста до Верхо.вної Ради Укра­

'11руби поліетиленові діаме'lрQМ

25

різних

та

40

реа.пlзує розмірів,

мм., при­

датні для питиоі води, за .цінами нижче ринкових,

а танож nоліетилен .марки иульоваиий.

277

ивзького тиску rр,а­

ПродУкція реалізується

оптом і вроз­

дріб.

Контактний телефон: Факс

5-12-57, 5-64-84. (044) 224-73-26.

РАДГОСПУ

сПРИДЕСНЯНСЬRИЯ.- Jta постUt·

ну роботу потрібні: головний Іижецер з вищою сІльсЬК<Іrосnо.дарськоkі

їни.

На зборах були присут­

Ні депутати міськоІ Ради і ряд

та

RОМІС'ІЯ ЗАВОДУ .

плівку поліетиленову париикову

рядну в під'їздах і на по­ двір'ях.

голосила

ст.вом.

БРОВАРСЬКИR ЗАВОД ПЛАСТМАС

бути чистими тримання

підприєм­

куnляється колективом і стає народним

ПРИВАТИЗАЦІRНА

Бровари nовиннІ актщшй зал Того дня оерздньоІ школи ,N'g 1 був

Шановні броварчаннІ Майбутнє вас 1 ваших сімей ви можете пов'яза­ ти З долею Броварського заводу пластмас, одним із стабільних і nерс.пективиих заво.д,ів міста, який ви­

дорослих і свідоцтво про народження для иеповио­

коєння.

ного бідя

за­

занепо­

велике

викликає

про наведення належ­

ють

епідем­

ускладнювати­

ситуація

громад­

стан

який

А

настанням

з

що

справжньої весни

перетворилися б НОВ не майданчики вигульні у для собак. еr,•-шх

прогно­

підставу

дає

зувати,

уста­

ДОШКіЛЬНИХ

і

ШКіЛ

ринків.

Це

захворювань.

інших

та

епідемсит у а ц і І: майданчики біля

ність інакше

за

інфекціЙ

КИШІЮВЩС

ріСТ

Броварів розуміють склад­

спостерігається

вже

та

мешканці

всі

не

жаль,

гастроному

відповідає

йе

голосуванні

пІдприємством

Гагаріна та на Незалежності.

по вулиці бульварі

при

Rостяит:ии МИХНЮR,

Тривожна ситуація Планові перевірки .сані­

де

ті,

також

голова окру.жиоі виборчої ;комІсії ви­ .N'o 209 по виборах борчого оиру.r.у народиого .депут.ата УкраІни.

місто-ион 'І,fроота

l\loG

а

раІни.

запросити в кабіну для таємного голосування .за крім членів своїм розсудом будь-яку іншу особу,

інших бойкотувати вибори. Це аж ніяк не ПJУJдума-

зразка.

були залишені прізвища більш як одного кандида­ та, або на яких відсутні штамn чи піДnис члена виборчо! комісіІ, який йогv видав. Звертаючись до .вас із настійним проханням взя­ ти най?.ктивнішу участь у виборах народного деnу­ тата Украіни .від Броварського виборчого округу ,N'q 209, окружна виборча комісія сподівається, що ви, шановні земляки, зробите правильний свій ви­ нашої Ук­ бір і проголосуєте за дальший .розквіт

депутати.

у

кандидатів

борець голосує особисто.

що серед

цьому боляче чути,

15

вперше

каидидатІ.в, .проти яких голосуете.

розпису­

·у відповідиості з прийнятим Законом, кожен ви­

наші інтереси шляхом .ст.ворення чітких і надійних При всьому

всіх

прізвища

15 nретендентів на здобуття

депу.т.ат.ського мандата обрати лише одного, здат­ за­ економіки, ного в умовах суЦільного розвалу непаду сільського г.осподарства. низького рівня жит­ тя ріЗf/ИХ верств наоелення .відстояти і захистити оз.~нів.

Про

видає.

його

виборець

Виборчий бюлетень містить у собі відомості, що УкраІни. а вибори проходять до ВерховноІ Ради також дані .про кандидатів; Іх. прізвище. ім'я, по­ батьмові, рік народmення, партійні.сть, займана по­ сада. У бюлетень в алфавітному порядку включені

жуть іще сь·огодні зробити це на виборчих дільни­

ОКР:І-'

котрий

комісії,

виборчо!

членом

бюлетені

виборчі

ие доз.в'Jляєть.ся закреслювати .по діагоналі (хрест­ лише на-хрест). Викреслюва.иия '11J)еба nроводити прІзвище, ім'я, побатькові тих по горизонталі -

або візується

він проштамповується

Цього року

Із 15 у rолосуваииІ, Особа, .кот.ра бере участь в .бюл~··еиі прізвище кандидатів .може затппити лише одиого .кандидата а<іо ие залиmити жодного, викреслюючи в бюлетенІ для rоJЮСуваиия nріз.вища тих .кандидатів, .проти аких вІи r.олосує. При цьому

процедуру

саму

або іншого документа, що засвідчує особу. При ви­

~r передвиборних зустрічей в будинках культури районному, заводу <<Торгмаш», села Гоголева, кі­ нотеатрі <<Прометей», а також із виступів кандида­

із біографіями та передвиборними програмами,

Цим ві.и вико­

на виборчих дільницях. Для виборів депутата кож­ ному виборцеві на підставі складених списків ви­ пред'явленні паспорта даватиметься бюлетень при

із публі­

мали можливість познайомитися з ними

бюлетеня.

із водяними віддруковані на спеціальному папері захисту. Тому служать елементами знаками, що слід приділити правильності заповнення бюлетеня особливу увагу.

голосу.вання. Триватиме воно з 7 -ї до 20-ї години

Виборці вже

кандидатів.

про

докладніше

дещо

тепер

А

.N'2 209 у

округу

По Броварському вк5.орчому

парламент балотується

154 мільярди 600

1 трильйон

-

завтра взяти участь у .голосу.ваи.иі. нає свій громадякський обов'язок.

бори народних депутатів У.краІни. Вибори, що про­ водитимуться вперше в незалежній нашій державі на новій основі.

суму

мільйонів кароованців. Тому кожен г.ромадя.иии Ук­ раїни, хто сnовна усвідомлює важJІИвість виборів зобов'язаний .видат.ки, і враховує такі величезні

широ­

сподівань

здійснення

і

захист

суспільний

ких кіл населення на краще майбу'!1Тя. Це

даному виборчому округу, їх довірених осІ.б. заповнення Детальніше зупинимося на .порядку

родних депутатів У.краіии держава затратила астро­

номічну

котрі балотуються по

виборчої комісії, кандидатів,

ні діІ. адже иа .підготовку і .проведения виборів на­

з нас, так і в Уже завтра як у житті можного відбудеться подія, житті всього народу УкраІни в діяльність яка, без сумніву. внесе значні зміни органів влади, в процеси законотворчості, а також

канщщатів

у

депута­

освітою;

г.олшmнй tижеиер-еиер.гети.к; механізатори;

ти до ВерховноІ Ради Ук­

2

раїни.

Жит.п:ом гос.подаретво забезпечує. Тел. 5-14-54 А. RОЗАК.

бухгалтери.

2-52-67; 2-43-68.


2 стор. 8 Субо-rа. 26 березня 1994 року

.-- 28- - -·-; -- ---· ----- -·--' ........ ...

•..

8.00 УіН

І

,_

..

І

'til.40 ~ .. ZO.M БлИжчедодіпо

-

t 9.М Візиnсо. Котерина Вороненко 21 .30 ФІльмОасОn . . . .

20.3S~ ,......

22 .ОО Візиnса

20.40На

ZI.OO

22.М Лідер. Південний машинобудівний

-

21лр=:.~~

____

·!~··--··)

=:::.::.::=

І•

~u~ Ві:J41КО 22.40 g>ортуно. КсwеQЦіі\ний оrnяд 23.00 Вікна

__!!tc:

dae--

.

вІвrОРОК • 29

.

121 .SO Рвкпомо

·

21ЯХУА.Фімм~~·

2Z.OS Peкn<W><e оrентсrво «Гровіоо 11.1 О •Киів політичний•

llt\DIOtAPOДНA КОМЕРЦІЙНА ТЕІІЕР~ОКОМПАtU •ICIV•

22.30 ХуА- фіІІ- с&еа JCII'IpOWOCВmtl ПРОІ"РАМА ТА еПТ-А-ПУ•

tО.ООПрем'~сІUnuм !'fi8CIIt•_20eephl

8.00 Анонс проrром теnекомпанп ІОТоР 8.М АеРобіка

.

8.15 ~. .І'фіІІ....

8.4SPeїcna.YO 8.SO ХУд. фіІІ-сНаn~ 10.40 Уп_рgвпінський бізнес 11.10НОВИНИУНІАР

-

Р8ІСІ10М0

rа-.41,42ёерІІ

18.3 S ХуА- фІпрепо» 21 .оо .итоrи. з Євrеном КисепьовИМ»

•Поnум'• надАнr.nІао•

.

t 8.2S

tBJOXYA!...,._..._. ......

21 .м Прем'сра~.мо."",.,..

_.,....,..,,.,..".,~."...,..

t .оо QQС>.:Віцео

·t.JOШ-3

26 ( 8507)

18.00 НОВИНИО11УТНИКОВИХКАНАЛІВ

сrРАВІС• (ЗИ КАНА'JІ)

23.30~ст=::.~~~Сві-

18.2S 18 .') S Чоповік і жінко 19.40 ВеоІІрн• каuа

zo.oo новини

ЗОІІQА

22.SO Тепемоrозин сКЛОТ•

ОСТАІ8(8Ю

.МІ

11.2SXYA- . . . . . 17 .ОО Аіос проrром 19/1еІІ0МІ10НІі ІСТоР. 17 .м ..дІюnк.О» 17.30 . , _ . . , . _

7 .ОО Ново лінія 13.00 ВІСТІ

18.4~ КИІВСЬКАflАНОРАМА

-

8

1:. І

13.2~ Xпrфin-«f81NCІІt

0.00 Х)'А. фЬ.м «Annco І &)'ldмlcnt

Ж И ТТ

УТ-2, УТ-3 І КАНАІІ «РОСІІ»

.,)

УТ-1

8 f

23.30 Кіно дозаnнтОННА

понЕдйІок .

.-НО

ОАО)

.

tO.SO ~автомат 1 t .S~ [!роrрама передач но вечір t 2.00 LlepepiiO 2t.2~np..i''"~ ..........

....-.. 21 С8рІ8

І

"=

ч.)

--::ТР=::К:-сrР-=АВІ=::-::С.--::35-:-::-А--КАН--АІІ-- [2J~'X&......J.~- "і,о tt;;;;!

УТ-1

t 8.00 РеtаКМіе оrеитство « ровіоо

«ІОТаР-ПЛЮС•

18.М 18.40МуJ!Іі 19.20ХуД: -«І'ІІднnже.ІпІnо

..їЮ о 88.00Анонспроrромтепекомпа оо Аеробі a:t~~..~..

20.4S ~ ЕКСІНСJМчно nporpoмu 21.М «Буря в склянці» (УНІКА-1V) 21 .30 PetO'UNie оrентство сГроВІС» 21.3S Ш1010 бізнесу 22.мх• .-м.н.еар~ 2J.JO l'iveц.loJI!IfR~~

8.4~ Peкncwo

8.SO Худ, фіІІ- ..Д.омнІІrеро

t ОЛ Е~:інФоом

tt .ОО НОВИНИ УНІАР

tt.Joxyд.~ce:y.-мii~ 17 .ОО ~I1J:.OIPOМteneiiOWIOНiiiOTaP t 7 .OS ~сД'..,.._.,_І'ІрІІІ ПCIIIII)'WDI8piD.7,&DІpІJ

ОСВПНJІ ПРОІ'РАМА

ТА •Ш-А-m.

~-.'-

.

------,

17 .И Євооnейський КQJlei;~

І

18.)0 Рекnоtю

'

18.25 НОВИНИ СУТlУТНИКОВИХ КАНАЛІВ!

18.5S Прес·рнонс . . 19.0S ХуА-ф:-«Поrа~» 21 .ОО ~ ономічний !Р'tдЖест Іnрогро.,'О дпя

l

SJІЮЄИХ•l!ОДЄИJ

lt .20 Рекnомо 21.25 НОВИНИ УНІАР 21.40 Рекпамо 21.45 ХУд- Ф'- «Пуrач і кІшечtео» 23.1S НОВИНИУНІАР 0.0) дноік Програм ТеПЄКОМІЮно r\.)~•,Jf' 0.10 Вечірнямузи<О

r.

----------

СІNДА• 30 Yf-1

8:00YtR

8.10~

,", У~&неомеtа 9..Ю У!ІJЮk:ІІаІі

....

10.10~~ 10..JO~ntoo

11.30Xya.1'81•t'-«CaAf••au•• .~ 12.00УІН 12.1 О ІОні~ VІСрОЇІ<М 12.И JhtJJil8l ~ .

tь.ооУУН·

·

16.tОХ-.-•tІ-сНІІао.8рІм.е;:-17се;ІІІ . tЬ.SO Г~но3J!МІі

17 .lS 'iaQilнoperoro.І ~ 1 18.00 ~імІІна. дсrронам Баробаwое

18 .JO lJenVr!J1QICМЙ 001

І9.ooYn-r 19.10~-~~100-

~~.QІ!Р-ІОКІОІЮКJВ.~ 19.40 Син УІ!рОІН!4. ~АнrОНОІМЧ.

2 20.20~ І' "..._.• ._..

20.2S ~ 21.00

ц

2І.JО~'Ф

21.4S

!1P81' r.. cpa11YA!r••'

,

,

.,.а...

а r11 3аірІІ 22.-40 Н..О МІтіо«о і сКмІва.ІІD IOМI!p(JitD

o.os УІН

УІ· І 8.00УІН 8.1 о Ваш ІИЩорnюеІ 8.S~ Ворrонному_З!П

9.30 . . . -non.фm.м~ 1ОрСІН1уЯ roiнuD

9.S0~11p0fp0!Ю «CТ)fiQ». 3 і 4 Ч0СDНІ II.OOXyA.~cCIIAf8'1'[ 1а11 І .cWiМL.3ciJplll Іl.ООУТН

1 2.1 о N.смоні руuн«и ІЬ.ООУТН ІЬ~tОХуа.,..ІtІ-сНЬао,8рІм6j•.51се;ІІІ •

16.SO ОсвіrМй К0І40!І іРІ WIDIIIIpil. c8ilmJt. рноноІІСІWІ~

17 .so 3~8)Q. в-.а2

18.20 ~ ІІСІМІ1ОІ' 18.4S~•I' ее 19.00 19.1S т~сnра.о. 20.М ВізитнО ІDpniO

20.3S~ 20.40На ,l/lrttl

c::t;.1"'..Y сПfІІІІ'О'

t S.20 ~ера ,..т-..

t~.SO СпівоєИ.~об:Юн 16.10 ... Др 16іаорші t6.SOT~ t 7 .оо новини t 7 .2S J]обіринт t 7 .SO Да«Умеитм ідооі

18.M~XWJ:.........,_.,

t8.S~ «Пfrьмов~~Аsrорсщ~

19.40~~

zo.oo НОm:ііИ n.оsновини

-

оа~

8.00НОВИНИ

._.==-'ІІІІІ.t'·"' ~

8.20Прем'_ІІІ

9.t0Yai1I'!JIOPЖ ~ ,.SОЖмвоМсісасj-'оn.ио·росіІJwеРо«е ~

І 0.20~І•е••~_,.. · Кма 111 • ; 112 С8рІІ;.......,..

--CIIDII8

tO.SO~~ 11.00~~

11.20Фvтбоn.НоuііІІІую'Уембnі • f 4.00 НОВИНИ (з~

Рвкпомо

23.10 23.30

.

Z3 .SO 23 55

Е Jl(Q

~

ОВИНИУНІАР Анонс npor ром теnеко.~;>"Юніі'1()! оР Вечірня муЗИІ([]

МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА

9.00 Opor~ пе~ч. Анонс 9.00 ФіІІ-Ь се~ «3crrotc:a НебетеЗсімежаммза!'!J)О Hayкoeoof10nynяp· ний ЦИІ(Л (CliJAI 10.00 Прем''"~..W.хи

9.3S

УТ-2 І КАНАn сРОСІ!І• 6,ооВІСП

7.SO~

21.3S

21.40 Худ,~ сКопмДІІНО3СІІІри

9.30 ~--рм «АмІr-(Ме-)

Увео.цейДІІСDз Aвrowoy

2} .20 гОІН1ІІІ 2J.4S ~ay.lill. tl'opi.

ДІПОВИХЛІОО!,ЄМJ

2t:И !'екnомо

21 .20 НОВИНИ УНІАР

11018 {К8ІQАа)

23.1 ~ f'Jpec-=npec

6.30~730

20-И Eioнoi.oi~'"'tJf1йд:чO::r(npo!p<WO.QI1Я

(Аіі-Сі-Ті-89

20.4S Лотrо сМП.ііон»

2J.4S

есnомо

t8.SS ХУА- +&-«CrP-1 СХІUІ-

ТЕІІЕРАДІОКОМПАНІSІ сІСТV)>

2t .t S ХУАо . . _ еПохоран Cwullн111t 23.2S

;{)фіС-220.

. 20.1 s ш~оn~біз 20.4S Телеп ОrДержо_ вний реІ<Ідr.t · МіІ -ТV) . 21 .40 Peкnew><e агентство «Гровіоо 21 .4~ Ху_д, ФіІІ- сІІоаср8сRміі» '2J.2S Бї=Бt-0 предстовnяє 1 2355 Рекпомнеаrгнтсrво•ГровіО> ОСВRНІ ПРОІ"РАМА ТА «ПТ~А-ПТ•

18.00 f"1orCww

21.00 21.30~'~ 21.4S Xya.'IWІW'- ..на.а-nа.-

0.4S УТН

.

t 4.2~ Гl'UJ1РИЄМЄЦj> tS.OS Якп.:х:япи~

!'~· 23 серІtа(КанеwаІ

6.20 По'ІрібН- [!grpl)N..

t O.SO ~нийоеrаt.ат t t.SS Qporpoмa передо'< tiO вечір

7 .оо НоВа ЛЇtіІІ 7.20 Час . .

t 8.30 Програмаnередочно вечір. Анонс

t2.00L~

ІІQІ4!Й

...00 ВсесвіntІІІОІІІНМ fй-&-0 12.40 сеmкь~~е~ ІJ.oo~cn

13.2~Xya.-•ta...-.c:a.na 1 .. 15а ~· 298 аїрІІІ

- tot.tS&Cniвacm...

..[Ьс.сjnм.

по l~"rlnьiOOJиНo

t~.OS T81eroзero 1~.10~ · 1S.2S Там-тамН081.-t

1~.40 c;rr.lillcPocr»

16.1 О ~допортреrа»

t6.SS ~ t7.2~Ази ' ~ t7.40~JDPEPИ

18.2~ Кі:мюний~<g~ЦІ!Qт_ 18.4~ КИІВСЬКАПАНОРАМА

1\иrnомоениА &ас

18.3S 0-БІ.fС.~внпуск

19.00 «С~.ІнформЩйно ripapoМJ ЕН-бІ-\-1

УкраІномо•••і16nоІС

20.00 !ШrяЧо ~pc:wo сКоР):СепЬ» 20.4S AV\-11-&i. МЖн:~нІП".д\І:jЕЦt<Щ:»"'>fРt 2t .ОО Зо М€:ЖІ.WИ ~· Науково-;юпуляр21.25

r;:r~~cWJmcм

n~, :МсерІtа (І(аиQАа)

22.ts АИ-11-СН.tv'Оснор.оІJІІІД

22.30 Музичний автомат . Анmомо8нІu1 ~

23 .ОО Ай-ТІ-ЕН Міжнар. оmяд(Вели<о&.. тонія) .

23 .2S

Прсrромо пере.цоч но завтро


""о в f

життя.

.Ni 26 (8507)

8

стор.

Субота.

26 березня 1994 року

ОСТАНІОНО ь.40 ~'оно<0110 ро-..:о

.. 3

~-...-.w.

2t.OOX&cl a прокартопnю• 22.3S.

..... ~

23.00 с :3ЇрІ«]Ззіркоt0~1V)(УНІКА-Т\')

І O.JO сНаІСJР'ЇІ' 11.40 .все--- Котм іс.обаоt 12.00 T~cOnea.foжap...ГiмwvYк.--. 12.SO раіІО 1).00~....~ ~ L.4.00 Змчммощосrt~

23.20сруj:ІявсхлякР(УНІКА-lV 23.4~ КЮnасдень

3..00УТН ІJ.10Cenoii!IIWI

3 17.00 0~~~ \6.0 .· .2 1110-

..t9.Zt~~-··· JO.IO~'IP to88jl8

lo.zt

21..00~

..

.

..

: ..

.

- ·..

. .

.

~-·

• • •

1 17 .ОО AJ.tOНC nporpoм тепекомnоніо ., о. ' ВіАеоскОп t7 17.20 АН:Jнс nporpoм reлeКC!iN10t<i !V;аР І 17 30 PЄICIIQW] 17 3~ ._.._сС)mІІР6рсnм Маріоа

m

18.1~ )І(урнсиі01 18.4~ Рекпама

t 8.~0 ХУА-.,_ •ІСаnрона nарк• 20.20 РекпоЮ

20.2~ Поем'Ф:В4А~ 20.J~ НОВИНИ УНІАР 21.1 О Рекnама 21 .І~ ХУІІ-.,_ •JcDctднa 8енеDа» 22.JO Айонс!1РЩ)QМ теnеКСWІ10~іі ІОТоР 23.00 НОВИНИУНІАР 23.20 Анонс проrрам теnеком10Ніі ЮТаР 23 .2~ Вечіj:н МfЗИІ(Q

(АА-СІ-'ІІ-ВІ)

........

".0,911111 18 • • 6

..,........

Zt.zt ~INCDd.... 22.00-~Ір.~rррама ll.JO~· • .,.."""JS.Jt. . ~

·

.-

МDКНАІ'ОДНА КОМЕРЦІЙНА ТЕІІ!Р~ОМПАІН •ICIV•

17 •.И ~ІО3МИО 11.1Svrн-'

1

а6о

f•

-.

Zt .ОО РЄІ(ІІ(М'6 оrентст:аіІ:ІІІО

8.30 УнеІІІІІО~

19.01

.. • •, •

•о·,

·········'

18.40~1фіІІ-~

11.1 О Ритмічна rімносn8І0

-

1

18Л «Як ёё6ё НОrодуваrи». пород/4 Бн)і:а І

а.ооvтн

.ор-

-

1 18.2~ Чостино4 Кінотиждень

~~-------------------~ УТ-1

9.Jo.a.. х.,...

11111 ..'·.· ::...-... 1 ........;.>:-~;: ... :-

~'5.}..•'\\.11'(.;'';· 'і ~ •')•·~>:.-,,·, ·'І:•;.о•,\,,;.;.0 .......... ,t, ..z:. ~:;,~ ·й:t........... '-",._."},•;\''-'.st........ ..,.111111111''·' ......

J

НІДUІЯ.

m~УІІрсН3101~.~ oc:rAI88IO

18.00 РекnомнеаІl!Н1СІsо .Гровіо 18.00 сКиів неnаnітж...Й» t8.2S ............-.м.,.._wф~ам 811~укароn1Кr81»

! :


4

О Субота.

tTO\'.

березня

26

ЖИТТЯ»

сН О В Е

року

1994

.Ni 26 (8507)

8

- ··- - -- -··

ПО!( А З А ЛИ В ІД МІННУ ГР У

.VІатчів,

у с.·• (ю ти Минул ої " М е тасrюртн о.vшлеrн: і обла с ні пrонТJІ.1і! л у рг ,, фі•tі ;;льні :> чаганнн :J мі ні­ пі длІ тк о­ се р е д ф у тбол у ви х клу бі•: ::а мі сr(Е::І1 ар о ­

:1

жи н<r ннн,

Л ере;rслана

ГОНt і\-К РИВ :3:.І <ІГd НІІН ;,_ fЮрТИВ CIIOH LO p JІОВ НИЙ н m·о сr.пт ;, н а ч <о~ .;а-;н н к об­ ЖИ Т ·

у пр аВ .'ііННН

JІ ііL ІІ о го

:>

І;рнттп

пp<:rropct

іІ\ <lВНог о

Ук:ра ї ­

к у бко:•т

це рто :vt

Д:іВ'І <-І Т!-;а

КО ТЮГО

І( JІ уб у

що

РИ >>.

е кі-

На

Пр нєюіО .

'Н\ F:У - 1.

:1

Г)>\' .

:~м а гзн ь .

Криnенка.

В.

Фото

llt ' j) III H X

\

\.__~

Г

L.~

о~

Дорогу дружину, рідну матусю, люблячу бабусю ГІГІНЯК Галину Кузьмівну щиро й сердечно ві­ таємо з 50-річчям від дня народження. того , що можна Бажає м о тоб і. рідна , всього п обажати в цей день найдо,рож Ч'ій людині. Спасибі за тепло твоє ·і доброту. за руки тв ої ласкаві,

Чоловік , дочкіt:, зять, онучка.

З душевною щирістю і сердечним теплом вІта­ Миколу Федоровича і Галину Дмитрівну. Прийrмі ть від нас в ітан н я щирі наші, Вс і ми бажаєм довгих-довгих л і•т , п овну чашу , Здорав'я, сили , щастя РІ щоб н е старіть Н•ікол и , й не хваріtТь.

МОВ КОНі буйно~рИІВі, Хоч Л і•та м ав хвилі · на воді, Хоч л іта Будьте ж ви весел і і щасл иві, А душею завжди м олоді. Хай сонце вам сяє і серце сп і ває , А горе до хати н і•кми дор оги не 3Иає . Від зятІв Миколи і Станіслава від дочок Тетяни і ВалентІПІН і онуки Юлі .

підприємств,

керівників

уваги

громадян

людей,

підприємців, ділових

!

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕАЛІЗУЄ : мІ.ні-пекарні, деревообробні верстати ,

:>:«·:~:::.:--:.:::•:•~·:::•~:":i.;:•:•:•:::::;:o;.:;:•:::·:•:::•:o:::~•m:-:-~:o:::•:v;;:•:•:•:-:;:;:.;;:o:·:•:·:•::~:•:•:·:>:•:-:;::.-::;;:•:·:o:•:·:•:•:a:•:::•:·:::•:«..~~:·:•:.:·:·:·:•:•:;:•:•:::o:

текст

Оереже ...

Береженого й Бог люди

rннуть

Н.оли

у)Ч Р

виr~ ад к!в

ких

Б р ов аrа х

в

го

року

но

два .

ного

з афік с ова­

до

n ер 1.! ю.чу

У

виnадку

ка­ З "'-Мінила Р -а б р о в а рчзнк а в НСТ (tВКИ nл an x i .:І і брона нІ ро ­ т к е ел іля б сту ахи з тi a p ;;tna

на

~lічит. н и ка

поплатн ~1 tі СЯ

і

"-Н»

само р обнІ

nрнл адамн в по бут! . За лишенІ без 11а rля ду ввІмкненІ в елек ­

Ч ё·

це .

мн J ште псельними розсткаМ!t, лІдnІшенІ вузл и чи з в'я з іlн : у на

же

п rнчиною

без за.1иш е ни й r тав е лс ктр он ііrр ів ал ьннд: о бійш л ося не ту т І

об е рн у m с я

-

вс~

не

лише

J~ а Ало.

Ін с пепор

мо ­

поже ­ й

ал е

збит к ів , м ате ріа льни х л юдеА. заг и бе л."'! ю

заги­ во г ні у пІ д прн ­ м ало го

--· траr· едії без о х ор онник нув В. «Мрія» с:м ст ва

це

з начни х

з а вдасть

яка

жею .

іІ

цвяхи

та

г а чки

металевІ

електр оnрvвод н

ви пад ку

інш о м у

по ж е жІ н з. r ~1 я д у н рн J1 ад.

вимикача­

несnравними

вання

у

ложе­ В.'> ас­

\ t1·

>

До уваги замовникІв

батареї опа­ за цінами заводів-виробників : ч а вунні 7-секційні , 4-секційиі, круги абра­ (бал­ ущільнювальну rуму в • зсортИІ\'Іенті , електродампочок

пост а вки

цінами, виготовляючн таку проду.іщІю : - візитні карточки англійською, українською та російською мовами;

Форма

опд а тн з а вибором .

З <І.

ЗвеїJ татись ров а ,

Тел . :

88.

адресою :

м.

Бровари,

пам'ятні адреси з папками; кольорові ярлики, наклейкн,

92-5 -60.

посвідчення,

перепустки;

різні бланки бухгалтерської звітності; переллітає

друкує ,

Набираємо дольоонків Акціонерне

окр емих

жи тедів

буді вницт во

на

78-к вартирного житлового будиику Бров арія, по бульв . Незалежності, по:tіпшени~1

плануванням.

в

друкарнІ паперу.

фони;

центрІ міста Квартири з

Опоряджувальні

Броварській бен різальник

Адреса:

14 -поверхов ого

9.

виконуються

* * *

на <<Броварнсільбум товариство організацій та дольоників із

1994 рік набнр ає

звітності. Замовлення замовників.

роботи

замовників з виконуватись за бажанням будуть н айкр ащих будівельних матеріалів. Дольові внески rrр ийі'н ак. І·ься за п ерерахунком, готівкою, в купо-

-

м.

Бровари,

4-04-51, 4-22-56.

вул.

на

бухгалтерської

папері

друкарні

і

Київська,

154.

.N9 2.

робоч( дні з 7 .00 до

НАДІЙНО І ЗРУЧНО державної

служби

охорони

при

Бровар­

ському МВВС надає послуги по обладнанню К.. ІІ'~>охоронио-пожежною сигналі.~ тир громадян при наявності телефону. Зачнинвшн свою квартиру, ви можете спокІйно йти з будинку, поїхати у відпустку, відрядження. Довідки про умови охорони по телефону: 5-12-02.

ПРОДАЄТЬСЯ шкіра для взуття. Ціна 01-014 долара США за 1 квадратний дециметр. Теле­ фон : 4-21-60, 4-24-29.

Теле­

Бровари ,

м.

м.

11.00.

постійну роботу потрі­

ПРОДАМ: жилу кімнату •Свалява•. Можливий продаж

їУ частинами; - стtик;v •Бриз• Тел. : 5- 12-2З.

ІИка рб ов анцях т а інвалюті .

на

книги

Звер-

взуття.

Тел.: 5-52-19, запитати Вадима. В звертатися з 7.00 до 9.00, у вихідні -

Відділ

етикетки;

верху

Адреса:

У БРОВАРАХ по вул. Олімпійській ПРОДАЄТЬСЯ З-кімнатна квартира на 8-му поверсі де­ в'ятиповерхового цегляного буднику. Балкони за­ 40 склені. Кухня 9,2 кв. м. Житлова площа -

ЛНСТКІІ, Інструкції;

Кі ­

вул .

5-22-70.

5-16-5З.

--

рекламнІ

афІшІ,

буклети,

бланки,

фірмовІ

-

замовлення .

на

підприємствам послуги за низь­

за

5-53-78.

квартири в ПРОДАЮТЬСЯ дво-, трикімнатні м . Тула (Росія) в будинку, який споруджується. Тел. (в Тулі): 48-76-94 (код 0872); у Броварах

кв.

кими

к онну) , меблі , автозапчастини , електротовари. Мож­ ю Іві

_

*

ТОРГОВНИ ЦЕНТР << ЗЕЛЕНИй ПАПУГА>> про­ понує лення зивні

J

тел. 5-ЗО-24

друкарня надає - ~аварська nр юtатним особам поліграфічні

затягувальникн

вул. Київська, 298-а, ББПК

І

Довід­

ВАЗ-2102.

ре <ІJІіззції автомобілі ВАЗ -2101, хш no теJІ ефону 92-4-42.

~

термінової

для

пропонує

БРО'І'ЕП

ПОТРІБНІ

татись по телефону:

вул. Горького- З, м-н "Галатея": тел. 4-04-lЗ

гараж

Тел.:

МІНЯЮ в Острозі (Рівненської обл.) приват.hзовану З-кімнатну квартиру ЗО кв. м. («хрущов­ І:а >> ) на житло в Броварах. Можливі варіанти. Звертатись: м. Бровари , вул. 8 з'їзду, 16.

Звертатись за адресою:

Друкарня: вул. Гагаріна- 12 а, тел. 5-20-59

4-02-57.

металевий

кияжицьким переїздом у Бровсtрах.

калькуляторів

~·-~

~l

• • • • •

КІ)оператнвний

ПРОДАЮ

с~кц1и

м-н "Авангард": бул. Незалежності - З,

_ _ _ _ _. ._ _ __..

ФІРМА

. . , '.

шкІл, кл у ІВ,

;

д . КРУК , СВП'І-10 .

- --...:..tІ8-ІІ;:JІ.а_8!1! r.~~""

спортивних

гараж

металевий

Телефон:

переїздом.

В-4.

: - ишрокий асортимент і j "CIТJZEN'' (Японія).

корисrу­

лриладн,

тромережу

ж итла .

н ння

У

за

о ин н к.1а з агин ул:1

електро·

корист у в а ння

nравил

е: жуч­

конта.кrів

nлавдеиня

;.;t з

е .•н: кт ро ро :J етu f u я кіІ'~ J Ж <~ .

дот р имуватись

неухил ь но

кияжнцькнм

за

за безготівку спортивний інвентар, обладнан­ ня, одяг ( м-н спорттоварів "Авангард"),

nрохан­

Із

брова рчан

в с іх

А-4,

r·1-Керівникам

з вертаємоr,.

А

нагл я ду ,

ням

формату

не·

пожеж­

працівнІІкн

мн.

Тому

нннІшньо·

через

-

е л ектрообладнання.

с правнІиь

та­

А

nоготі в.

А

то

з ао-1UJ1ог о ,

ИJfx

Із

ловина

ж.

самого

вини

з

ІНІt! Іfкає

кооперативний

ПРОДАЄТЬСЯ

Вашого документу

будь-якого

з

-ксерокопи

ви· по­

4 -22-24, 5-30-59.

та

виконання- на протязі дня;

англійській мовах,

З початку року в місті І маАже инк.•о 12 nожеж

це коли пожежі,

А страшно. завжди вогнІ у трапляє т ься що

це

-

українській, російській

на

Тел.:

реца.мні прОС;пекти,

фірмові бланки,

- візuтки,

електро­

коптильні установки, ємкості ізотермічні для пива і квасу, свердJІИJІьнj патрони , ріжучий інстрvмент.

"ДЕМОС" пропонує

Фірма

ПАВЛЮКІВ

подружжя

народження

днем

з

ємо

lL· ;"·l~9w~.Ф~~w~·:··.·";··,·:~•До

бо­

не

н-і ч ого

що.б

і

щи:ре ,

твоє

серце

за

ліло . І не летіли так поспІ шн о літа , щоб голова від л и ха не сивіла . щоб досягл ася бажана мета.

-. м. Бровари; вул. Красовського, .}4, БК заводу "Торгмащ" . з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 21 .00 без вихіДних

уч а с ·

ІІ а ра д

фото:

Н !Шів

в і д- ·

rюка:1сІ.1І1

пір ов ані

~Іі !ІІІ\'

га рно

бул н

к о м анди

[_

вичерnну

про об'єкти, що привати3уютьс11

вул. Киівська,235, ,,:>айонний Будинок культу~и р 9.00 ДО 13.00 ТО З 14.00 АО 21.00 без ВИХІДНИХ

" Бр •в а­

Ж ЕО

робо ти

<< Об'Є К Т ИВ >>

L.~

\

·

м. Бровари,

с портивн ої

орган)затор

І іІі ДЛ іТ ··

:>

ТИЧИНСЬКИй,

А.

іІ

.

- отримати

г

•ІНФормац1ю

Вас чека10ть за адресами:

н а :vт' ;!ТНИ~>ІИ

і

11рнаами .

к он ­

неuелики".,

привіта.1 и

на­

бул <і

<< М н с>JР '' Ж ЕО .-\ n ри;~ ери

ко :>~ а нди

1!\ \ \

~ __г) )'

Відповіді на ці та інші питання ВИ отримаєте безкоштовно у Товаристві покупців Центру приватизації "Приватна справа - Броварська"

ВН М!l е/! Ю1И

<, Бjювари >> .

з ма гань

у ча сникіл

ІВ І

/ _;

пІдприємством

з е мля~: и

у ч а с ни ки

В<.: і

дер­

піднн т тю:;

І І! і

ри с п оля .

гР роджсні

1

!

І 1 .

·./

рез у.lІ, ­ В п о ступилисп . тр етє пр:J·:т ве мі с · гаті це. Дру ге - ·· к. 1 :vr;;Ч Д<І Бо­

:J чаrаннях На б о rюн, .5 н. б ун пр НС \Т :< і.і-і таю ; ж на­ Ч <J:І І,ІІ Н І< 1-S EO << Gрова.ріР> lVI. Б оВ rщ . Л. в і дцер е ".тоні ї 1Ii..:::r ;r

:

\ \J

(\

(

НR!1р уже­

юні

на ші

і

н ою

Черн енко. да•р с тsа .1. Х. фу т ­ юниІ\і: І J (;:) ажан Ві і' б ~~- . JC T3:'/i J ДO IJ 1• .•R' ;·! , {{ еС Н ОЇ

вкрай

була

Грі\

ГОСІ Ю­

Л O R-Q- V. O M\'HiilhHOГO

!l

Фа с ­

П.-Хм ел ьниЦІ . !-: с rо -т аким . с ті1 н Роз клещ що за п t>рш f- :vriC!(e боро­ л и ся к ом;; нд а R нш r орода Брова рі в . і « М ет еор., :1

рі н .

що приватм3уютьс11

ВІТАННІ

шлемо народження ювілейного дня З нагоди вчительці середньої школи Jl& 8 КВА ЧУК Галині Арсенівні свої сонячні вітання . Зич им о ромашкової долі, сил и •ві д топол і , д обра в ід лЮд:~й. любов і в Jд д і тей . КОЛЕГИ.

стати співвласником підприємств, /\

,

' :/

: І і 5:1 .

б

ра Хv' Н'К'-' '•1

з

това

т :і

r, о :vІанди

у

гравши

Б<Ірнопо­ Бр п-ва­

ког и . Фа<отовз. Rишгоре>; \а

ШІ,

_ 7 v' ;' - .брати участь в управлінні

Г! .

wи з ра ху:Іі\:J ч 1 : 2 б о ­ FЮНИ рис:Jklьц н:>т. ' ! о тім в и­ !'J С: ?. ·'5 і л іту в а rш, себt'

:J

Хм ес1ьннцL.­

-

Ви ще не етапи сnіввnасником nри6утковоrо nідnриємства ?

І!р о rрав ­

н е в п е в н е н о,

ли

ю н ;r н

н кнх

с портсм е ни

юні

уч аст ь

лі~ерсттю с и стемі, ви• Внш­ К ~! :v.анди .захопн.с;и На­ город ё і Б о рн с поля. ші k1 Hl фу т бо п Іс:ти п оч а­

СОНІ 'ІНІ

коло­

по

грали

а

І

І(олектив Броварського сложнІ>чоt·о това.риства вислав·

спож ивчого .. rова рн ств.~ . l!e'reptaH)' сІП \вч ут11я щи ре лює ЯХНQ Г.аЛКІtі Ва~НЛ;і ВН і З П Р Н ІЮД У nе ред ЧаСНО! СМе Р'ГІ 11 д очки.

-'~--------------------------

з пеналом.

PeAU'fep

А.

ВОЛОШИИЕНКО.

.

Київська, 154. м. Бровари, вул. Київська область, РЕДАКЦІ}: 2.55020, АДРЕСА та Брова;рськкх м іської ----Ж ИГПf• - •"3Jета----•НОВЕ ~~~~~~~--~-------------- ної----~~ заступника редактора, вІцІпу с:ус:пІІІьно-попІтичвого редактr ра Тс;•сфоІІи: Рад н а tюдн и х дРпутатів. ~uн р:. _

:~ едзкції газ ети . Бров ар ськІ ко.пекти tЗ Р" і!о н,:.а р ,, "" народ « :<х деnут-ат;в.

:J~н· нf! Р ннкн

м " ·'·' "

1

!'сда кто р

Га ·e ra За

точність

А.

життя -

ВОЛО Ш!-1 Н ЕШ(О .

к н : тня

лн ход;;ть · '

і7

ВІІкладених

факті•

1937

от_~_.Ц н.і Енходу: сере,_'.:."·_:·_с.:_у6_

тІл ькн н а сторІиках 1аsети . Реда кщ ч "~ ~ авждн nоАІЛ Р<І

4-02-92;

поз•щІю

4·04· 61; вІдпnвІдальиого секретара пrоин слnвостІ

- - --

авмрІа

-

несе

-

-

автор,

-

оублі •ацІІ .

- - - -- -- - - 3 читачами -

nмстув•внІІ Py кuu~<c la

ве

І

с:оцІальІtкх

питань,

4-21-34; вІцІпІв: с:ІІІЬС:ЬІІОГО господа,рс:тва листІв

радІоІиформацІТ -

r.оку .

аІдnоаІдапьиІсть

4 03-76;

аоаертаемо.

І

масовоТ

роботи

-

4·04-81;

вІцІ.tу

5-13-9!.

ІІ

Інде кс

Друк

к ов а nнй

в исокиА .

арк у ш .

61 285. Обсяг

Ти ра ж

Щ>и мі р~и ки .

З.амовлен н.я

N•

12іі .

-- ---· ------~-~~--------------------------Броварська друкарка І(иТвсJ.ІІого обласиого уnравпІнИІІ У сnравах вндавв1111 полІграфІТ І К·НІІJКІ<080Т торгІа.rоІ. 8 КиТас~оаа. ІН. Адреса

І

АРУПРИІ:

Кніr-ська

обла ст~.

м.

Бровари,

аул,

АР У ·

9. 1612

#26 1994