Page 1

ЧЕТВЕР,

Га:~ета . ВВХО~В'ІЬ юn~ви

17

3

4 БЕРЕЗНЯ 1993 РОКУ

року

1937

ГАЗЕТА БРОВАРСЬКИХ МІОЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД НАРОДНИХ ДЕЦУТАТ\8 Незабаром сільські тру­ дівнюш вийдуть у поле. Почнетьса новий етап ро­

І нфор.Jtація для розд у .мів.

,,загрібає''

Скільки

біт

голова?

нарада

можуть

сільрад

за

причетних

усьому, про які ті навіть по­

<<доведено,>

вже

до

сум,

що

від

органів

І\і.1ЬІ\Ос;ті

рії сільради.

У

народовладдя

населення,

що

визначено мешпає

на

середньому вона дорівнює

служб,

сільсько­

ському господарству

Во·

11асильович

Він, зокрема, піДкрес· лив, що торік було допу­ щено значний спад у сільсм;огосподарсь к о м у

виробництві.

Недоодер­

жано продукції на чотири

залеж­

мільярди

терито­

25

до

ладимир Дем"янов.

Серед голів сільрад найвищу 11 суму одершує голова Вешшодиr.1ерсьпої сільради 31,3 тисячі Ііарбованц!в. Найнижчу 20 тисяч ){арбованців fioгu колеги у Рожівці та Літочпах. Зарплату інших І\ерівюшів

усіх

господарського виробни­ цтва. 1Ї проводив віце­ прем'єр-міюстр по сі.1ь·

вимірюються трьома, чотирьма, п'ятьма і навіть вісьмома десятками тисяч карбованців. Насправді ж голови і сенР.етарі сільрад заробітну плату ·одержують набагато меншу.

І!О

представниками

керівнипами

..

місяць

бу.'Іа

селекторна

стей і районів, нача.'lЬпи­ І:\аМИ сільгоспуправління,

На сьогоДні різними чутками заробітну п.1ату го­ лів

теіІІі

Президента Украіни обла­

гану влади в усі часи був не тіЛьки високим, але й

не

цій з

вро­

ПіДХОДЯТЬ весняного

присвячена

цілком -закономірним. А оскільки людям притаман­ но перебільшувати, то <<владу ймущим» припису ються такі привілеї в

вирощуванню

Саме

11

На селі їнтерес до найвищої посадової особи ор­

думати

по

жаю. З ЧИМ хлібороби до еІізамену?

доларів.

А на­

шій республіці для закуп­ пи неоuхідної кількості

тися­

'Іам.

нафтопродуюів потрібно 2,5 :.lільярда доларів. Су·

У сенрстарів сі.1ьрад найвища заробітна плата дорівнює 26 тисячам карбованців (Велика Димер· на). Найнижча 16 тисячам (Рожівка). Середня

діть самі, хто винен в то­

ж сума зарплати секретаря

ство опинилося

~Іу,

сільського органу влади

становить 20 тнснq карбованців. Згодьтеся, уже й багато як на нинішній час.

не тап

ся,

Дем'янов,

вже

вкрай

стані, на· грані

ді

·

_ В.

тридцять

вЩе-

В. від­

сільськогосподарського

виробництва

на

лежить

на

в

Броварах

за

кіло­

Приблизно такі ж ціни бу ли і на Гоголівському ринну.

Щоправда, пілограм мяса й сала тут був нu от масла тварин. Високу ціну пра­ вили селяни за масло росЛинне -!Jітр коштував 800 карбованців.

100-150 карбовСІнців дешевше, а ного на 1 ОО нарбованців дорожче.

Про те, що весна не за горами і людям час ак· тивно готуватися до роботи в особистому підсобно­ му господарстві, нагадували й ціни на поросят і пшеницю. У Гоголеві одне порося коштувало 1315 тисяч, а відро пшениці - 350-400 карбован­ Ців. І люди брали, бо надія на державу в них слаб­ ка. Що сам приробиш, те й матимеш ...

8

У дитсадку

<<Джерельце»

мінієвих

.N.! 27

заводу алю­

будконструкцій

діти другий рік вивчають аиг дійсь ку

мову.

МИНУ ЛО більше трьох років, як мій син" перес став

відвідувати

садок.

цен

дит­

За ~ей час тут не

тільки· невпіЗІнанно (у кра­ щий бік) змінився ін· го

у

цього

наймолодшо·.

місті

шкільного

дитячого

закладу,

розвинулися

чудові

до­

України по НИївсьІ{ій об­ ласті Іван МарІювич Нап· штик. Наш район він незадовільний

стан

рік

товки

до

господарства

змеwши­

ли поголів'я великої ро­ га,тої худоби більш як на один мільйон, свиней па 1,5 мільйона голів. Звідки · ж брати молоко і м'ясо? По республіці в цілому недосіяно озимої пшениЦі на площі .2,2 мільйона геюара. То де ж будемо брати зернофураж, з чого випікатшvlеl\10 хліб? Отож ситуація з рщвит­ сільського

господар­

ства в республіЦі, Я!( вид· ходячи

з

критичІНа.

цього,

бить· усе

уряд

можливе,

надолужити

мітно

Ви­

3

робющтва. виділено

витку

по­

д.:~я

дарства

в

мільярдів Треба

роз­

госпо­

розмірі

Ділову, розмову

з

директор<~.­

ми господарств агрокомбі­ нату «Деона>> глава . ра­ йонної державної адміні· страції ЛеоніД Володими­ рович Слободянюк. У нііі взя.1и

участь

ший

танож

заступНИІ{

ного

пер­

генераль­

дирентора

агрохолr­

бінату «Десна» Петро Михайлович Талавіра, за­ ступник по механізації Віктор Олександрович Мороз, неруючий рай­

500

ші.

І хНі

виступи

бу ли

спрямовані на п}Jактичну допомогу сільським тру­ дівникам успішно про­

вести весняну сівбу, за­ вершити ЗШvЮБО-СТІЙЛОВС утримання худоби.

карбованців.

грамотно,

конструктИвну

вів

агропостачеl\і Микола Фtо­

темпи

сільського

весняно­

польових робіт.

доровнч Долженнов та ін·

цією метою

кредит

техніки

за

Підго­

ро­

упущене,

nідвищити

зокрема,

щоб

Г.

по-гос-

ня

малюків.

одержання

приватизаційних

паперів. Робота ця має бути завершена до кінця березня, але вже сьогодні виникає сумнів у реаль­ ності визначеної дати.. Хоч сядь та плач, а люди не поспішають здавати паспорти до сільських Рад.

березня із

88

тисяч громадян Бра.

варщинн списки складено, звірено й затверджено в райвідділі міліції лише на 7872 чоловіка, що складає всього 9 -відсотків від загальної кількості населеІННЯ району. Якщо в Русанові, СвітильноІVrУ;

Літочках списки затверджено відповідно на 70, 60, 51 процент жителів населених пунктів, то в Тре­ бухові, Заворичах, Семиполках, Зазим'ї тільки J.Jiд 4 до 15 відсотків. Темпи, як бачимо, гірші чере­

...

У своєрідному цейтноті опинилися деякі виконав­ чі комітети крупних населених пунктів. До закіі-І­ ЧЄІНІІЯ визначеного строку

ця, а в Богданівці, мешкає відповідно

залишилося менше міся­

Великій ДимерЦі,

3.800, 11.160,

жодного

списку

не

Гоголеві, де 5.850 чоловік,

здано

для

пере­

вірки й затвердження в районний відділ внутріш­ ніх справ.. Якщо так триватиме й надалі, то рані- ше, ніж через рік, люди приватизаційних паперів е одержать\

естетичне

вчитедька' проводила няття

з

групі,

то

тепер

Це підтвердив і недав­ ній творчий звіт вчительки

і

ти

захопленню

вдома В

справж­

ки

її

і

маленьких

підготовчої груп.

... в радтоспі-комбінаті <<Калитянський>> утри~rу­ ється 93605 голів свиней, що на 3150 голів більше, ніж у цей час торік, і на

голів більше плану.

3935

. .. у минулому році ка­ литянці реалізув а л н 11705,8 ТОННИ м'яса СВ:с\· пини, що на 1050,8 тон­ ни більше плану. Порів­ няно з 1991 роком збіль­ шено продаж державі м'яса на

...

д.r.я

утримання

ськz

рег,шнтне

ладнання

і

...

батьків

це

було

справжньою

под і є ю.

Г.Киттєрадісні

хлопчики

взає­

«Ріпка>>

і

каз­

«Теремок»,

ще

й

на

Гості

тистів

своїх

геро1в,

англійський ж, звичайно,

маленьких

гучними

ар­

оплеска­

вуч

СШ

при цьому за­

молодших

N2 10

нласів

О. М. Покидь­

ко та вчитедька

а~нтлій­

ської мови Л. М. Хрилун

дітей,

мові

у супроводі музичного ке·

тільки

рівника Тетяни Володими­

вивчення

монстрували

свої

досяг-

Уявіть

кімнату

із

кими

зручними

ми

стіни,

і

гінальними, конаними

за

столика­

увішані

ори­

майстерно ви­ роботами

леньких

ма­

художників

же,

творча

передати

са­ і

якнайповніше

свій

напівказІю­

вий світ мрій і захоплень знаходять

бічну

віДгук

підтримку

і

у

все­

Т.

які

приступають

азів

вирішено,

нішніх

висо­

в

Ще до

рідної..

От­

що

ни·

25

випускцикін

дит-

Шкода тільки, буті

О.

що на­

у дитсадках завдяки

зусиллям

справжніх

движників завжди

де

співу, тури

розвиток уроки

праці

у

по-

шко­

малювання,

та

відходять

задній

не

одержують

дальший ла;с,

спо·

навички

фі з ку .ТJЬ­ чомусь

тельні

ЧЕМЕРИЧЕНКО.

е::ектро­

кілоnат­

19290

природного

тисячі

газу--

І;убічюЕ

вугілля

-

д.'"І~J

J\(І·

тонн.

980

озимий КЛИН РА/іОНУ У господарствах району посіяно

озшv:і

на ш:ощі.

14179

1{у,1и:урн

гс·ктар:u.

у ТО31У числі на зерно

-

гектарів. Найбіль­ шу площу під озІімі ку ль­ тури nідведе~о в радгоспі <<Гоrолівсью:й>> - 1700

10709

rоспі кнй>>

а

т~шож

у

р:щ

·

<<Великодигvн:рсь­ 1450 rектарів.

-

Серед озиІІшх чільне місце займає пшениця. Ії посіяно на площі 9368 гектарів. Також вирощу­ ~ть ОЗИ~Іі )JШТО, ЛЧІІйНЬ, ршак.

Х.'Іібороби «Жердіnсью-іЙ>>

радгоспу вперше

посіяли тритіІ:а.'!. Це нова цінна кормова куль· тура, гібрид сзнмнх і-J:пта і пшениці. її вирощують на шrощі 12 rєктаріа. У господарстві планують

зібрати весь тритікал на насіння з тим, щоб роз­ повсюдити його в районі.

. Озимі культури пере­ зимували добре. Тепер головІJе завданна х.'!іборо­ бів

якнайкраще догля­

-

нути

-посіви,

живити

вчасно

під­

рослини.

на

план.

тепло­

о

Т. ~ОйСА, головний

йону

Н.

мстріn,

-

гектарів,

низень­

Настенко.

ми.

чужій

діти де­

:Н:остеюю.

,прагненн,я

у

обізнаності

рівни Тищенко

на

тишну

втілилися

кий рівень

невимушено,

також

талановитий -фахівець і педагог Тетяна Олеf;сіїв-

уяІJа

ково

Весело,

проводить

за­

чиї

досип,

зал.

няття

де

мобутня

засвідчили

спорт­

ком Л. В. Сонолова т::~ методист Л. Л. НаговіцІІ­ на запросили гостей від­

звичайних діток,

і дівчатка заповнили свят­

прикрашений

!ІОН·

дитсад­

ізостудію,

ра~­

<<І-\алнтпн­

nІшористав

метрів,

.N9 10.

відати

por>y

протяrо~І

госП-БОІІrбінат

13932

чудового

зrнонтов:н:а

ноЕих прпстроїв і ~~атсрlа­ лів більш ·.~ш па 7055 ти­ сяч карбованr\ів.

годин,

пад

завіДуюча

підпрИ€fіІ­

ство ВИІїОНаЛО робіТ НЗ 28523 тислчі ІШ.І:Jбоnанціп, при цьому ві;.;нош1еио об­

енерrії

А ПіСЛЯ

в тех­

і енергоресурсів пнттєвої води 2054,7 шся·~1

садка стануть першиіІl і поки що єдиним класом із поглибленим вивченням іноземної мови у школі

церту

тонни.

238,2

нічній r·отовності ооJШР.­ нання в тваринництві, по­ буті, на транспорті ра)-і· госп.комбінат <<Ка;:итян­ сь~-:ий>> шrтратпв бlдьш ш: 40 мільйонів карбо­ ванців. Лиш\) КаJштян­

ський>>

ПОЛЯКОВА.

де малюки повністю пере­

- Присутні

Так, і для дітей, і для

їх

цієї

народилися

нагородили

Владиславівни

середньої

чи

зусилля.

лентини

та

доньки

результаті

лад.

із

допитли­

примножуючи

та

вихованців

най­

винні ус1ма силами сприя­

цієї ІНепростої справи Ва­ її

зади·

вих. А ще багато зале­ жить від батьків, ЯJ{і по­

нього ентузіаста і піонера

:Кривоніс та

їх

більш

здібних

за­

кожній

50 -

вихован­

мови,

в

шилися тільки

модії

англійської

дітьми

вчительці,

на

на

нення. Пісні і віршики, сценки та ігри засвідчи­ ли: саме п'ятирічні ма­ люки залюбпи оволоді­ вають незнайомою мовою. Звичайно ж, не усі.

сина і активно допомагати

все

право

часу

пс­

критикував,

а й

диції, спрямовані перш за

цього

виробників,

тра­

котрі

до

з

агропромисло­

вого комплексу провів представник Президента

Якщо перші два місяЦі

іде в сільських і селищній Радах народних депута­ тів району складання та уточнення списків осіб,

пашачих

ти­

Обласну ІНараду рівниками

с:с:Ріпка>> на анrnійський

тер'єр

Черепашачими темпами-

2

200

зерна.

тобто, на нашій совісті. Ось приклад. Лише за

досить

тим,

1:убічних

ринку

грам м'яса свинини просили 1200-1400, сала ·воО-1000, масла тваринного 1500, за триліт­ рову банку молока 300, десятон яєць - 300, відро Ііартоплі 600 карбованців.

Станом на

самих

тонн

'ІІІ 31/АЄТЕ ВІІ, ЩО•••

респуб­

сьогодні?

М,инулої неділі

мають

сяч

нарада

но,

доrовірна

з

.:тіці щонайменше

селектори а

совісті

кукурдузи

щоб заготовити в

сільськоrосnодарського ви­

-

сотків вини у різкому спа­

Є всі підстави сподівати

що -в найбли,жчі тижні ціни на ·продуnти харчу­ маємо

у

преr,!'єр-мііІістр

ваннн підспочать іЩе вище.. Та це буде завтра. А що

господар­

банкрутства. Ян піДкреслив

Відро картоnлі-600 крб. Але й це ще не межа.

сільське

незадовільному можна сказати,

.

'

що

сорти

показала

.

26 (8385)

подарсьни використати йо­ го. Зокрема, заплановано закупити високоврожайні

Що

І\ОМ

,N'g Ціна

цтву.

по

агроном

ра­ корюовиробни­


8

стор.

2

Четвер,

березня

4

• .u о в Е

року

1993

життя~

.

забути ВОІМ

с

ПОХЮДЖЄІННЯ!М,

своєю

поетичною

а'!ворчі•с.тю ка

наша

поетеса

земляч­

з

снла,дною

долею Марія МирО'Нець схожа на легендарну Ма­ русю Чурай та Х!Ристинrу Jl.итвинен.ко. Марdя

•квітні

нар_одилася

1893 ·року

тодітній

сІім'ї

У

у бага­

селянина

Павла Микол айовича . Гри­ ку.на у селі Велика Ди­ ме1рка

Броварсько·го

ра_­

йону на Ни.ївщині. У ю­ сіМ •рокі·в Марійка пйшла ДО ШКОЛИ., та ЯК ТіЛМШ

була удостоєна ~РІдена «Знак Поша.ню>. Ця збірпоезій Qула перенла­ дена на російську мову, а

,роЦі

1940

світ

друга

дува•ти

с ім'ї,

Потяг до

КрІім

одинадцять.

світла, до

зна·нь

не давав дівчинЦі спокою.

Вона не

вип~скала

з

рук

книжки.

Почалася пе,рша сві-то­ ва війна. На проха!Шя

сільських

жі·НОК,

м.ате.р·ів

та сес'І'~Р rвона листи на фронт,

писала частіше

у

ІІіршованій · фор•мі.

Це

дуже подобалося лю~ям і ВОНИ іШЛИ ДО Hel З усього

у

села.

році 24-річна

1917

Марія

виходить

заміж за

ового ровесника. Захара Ілліча Миронця. Спочат­ ку молоде " под:РУ.~ жило у Великін Ди?.~ерuд, поті•:\1

одне

з

оселилося

в

· час

Під

Налиюв.І]j1.:

нол;ективізацн

побуrвали

•На

Х.ерсон~ин1.

у

1936

до

Броварів,

вали

перших

.році

в

пере1хали

обоє

працю~

колгоспі.

Ілліч деякий

Захар

час

го­

QYB

ловою колгоспу. Увесь вільний від.п,раЦі час Ма­ рія

пише

вlрші,

музичні, ми

багаті

співучі, на·родни­

мотивами .

Ії

п оезі ї

але

.

так

рядил.и

в

з.рмІію

вперше

еві'!'

нашої

га зети,

на

поб а­

сторінках

тоді

«Ста­

ханівця>>.

Творчі·с тю само­

бутньої

поетес и відомі

за ціка­

письменни­

Рости,

саджала.

У

році

1938

•ви йшла

збірка поезіІЙ

Ма­

рії Миро.нець << Цвіте жі н­ ка.

як

калина>>,

яка

при­

кучерява,

.

пишалась

Роди

держава.

ягідочки спілі, вернувсь додому

мій

син

~

молоденькнн.

Два роки калина росла і

І

вісточка

від

родила,

сина

весела

ходила.

На третьому році родить

. У

сина

-

так

на

в

не

стало.

писала"тужила

одному

з

своїх

во­

вір­

У перші дн:і вrійни Пав­ ло загинуш. Тяжко поби­ валася ма.ти за свої-м си­ ном-солдато:~>~. У нересні 1941 року у Бровари вступили німЦі. Миронщ ній

на

території ,

вали

завжди

жили

і

вихову•в а­

лися чужі діти. Як зга­ дує найме5>ша при.йомна дочка Ма.рії ПавлїіВНИ , кає

у

Броварах,

п ершою

у їхню сі·:\І ' Ю прий шл а Галя, згодом до 19".річRО­

го вdку виховувалась Ма­ рія, баТЬ<КИ ЯКОЇ В 30-И~ р о ках

були

бат:ьки під

розиуриулещ

Натрусі

час

Марія хар

загинули

голодомору .

Па вл і вна та

Ілліч

були

з найшла

роЦі М. Мир оне ць

Тамара

За­

най:\ІИЛО ·

людьми,

яки х

· зуrС"І1Річала

.на

CBOEJMY ·ВіКу, аJДЖrе Й ВОНа 11риrул ок

і

лю-

щасннх

батьків

серед щ:ноrо неба. У сво­ їх

~аписках

четверо

уче­

ниць мІської школи .N2 1 О повідомляли, лишають

ють

що

вони

навчання,

рідний

дім

за­

кида­

і

йдуть

у члени <<Великого біло­ го братства>>. Було це 16 лютого ц. р., але відтоді дівчата не подали про се­ бе ЖОДНОЇ ЗВіСТОЧБИ і за­ раз розшукуються

органа­

ми внутрішніх справ. Оскільки вже щупальця «братства»

простяглися

до нашого міста, то й під-

.

літкам, слід

і

їхнІм

знати,

батькам

що

це

<<братство>>

•і

веде

одновірців.

своїх

куди

за

воно

Отже, <<Велике біле братство >>. Це реліrій­ на

община,

яка

є

водно­

час антинародною і забо­ роненою

Структура

організацією.

її

добре

про-

NІиронець.

думана

й

спірована .

Відгалуження

та філіали <<братства» є в усіх обласних центрах Україин, багатьох містах

і населеннх пунктах СНД, ·а

ча :·rи

Ії,

.vrаш нну. Ta?.rapa гралася неп одалік. Вона знал а, що сі:\І ' л з ібралас я їха­ тн до Н иєва, де жила ба­ б ус я . Рап тово по чавс я

мал.ен:ьку

яюи

.дJі.в чИІН иу ,

минуло

роки

і

три

жі·нка ,

лише

м іся Ці ,

швидше

два

якась

всь о г о

су ­

сідка, прив езла до Бро­ варської сілЬІСької Ради.

також

за

Членн

гаються

кордоном .

<< братства»

в

білі

одя­

балахони,

а на голові носять білі пов'язки. В обряд <<брат­ ства>>

входИ'І'Ь

і

жертво­

приношення. І це, а та­ кож Ідеї, що сповідують­ ся «братЧІЩамИ>>, є ан­ тигуманннми

суттю.

за

Членн

організа­

вати, ні навчатися. ~ож­ на лише торгувати реJJ.і­ гійною літературою «брат­ ства». Членн «білого бр~тства» повинні прода­ вати свої будинки, квар­ тири, майно, а гроші, зо­ лото, дорогоцІнності , ва­

люту ству».

віддавати

<<брат-

черг о виіі

на.1.іт

все

в

ворожих

і

п ройнялась с п івчуттям д о дитини-сироти, яка щ ойно

ви бух ово ю х в ил ею пере­ н-r;ну.1 о ч е р ез штабель

В11Ра тила·

дров . П ро все це ,роз п оLВі· .1 а іhі нка . яна nривезла Та мару . Вона була о ч е ­ видцем Ці є ї тр а г едії , з н а ­ :ш її б а тьків, бо на3'Вала

М и роне ць

црисуІ.ня

пр и

~t a p a ко її

ць о:vrу

в

В они

Р івн о .

Ta-

пам ' ятає, що бать­ був військов ослуж ­

бов це:-.І .

Він

ща тися

забіг

додому

пі шов . брала не

була

батьк ів .

проживали

і

п о про­ віrдр азу

с11і шно

Ma:\la ре чі ,

брата,

було Щ€ й

дину,

зі-

якому

року ,

пропавшого,

і по-

чи

на

за­

уб ' є він лю­

з відповіддю не ва­

гався :

<<Якщо

накаже,

Юрій

<< патріарх>>

уб 'ю!» .

-

Хто ж арх>>. Це

-

наук,

такий <<Патрі,Кривоиоrов

Андрійович,

у

котрий

Києві

194.1

прописаний

за

задресою:

пров . Рибний, 1. Після скоєння злочинів , передба­ чених статтею 143 части­

на

частина 1 , 209 Кримінального Ко­ дексу України він у бе­

2,

резні

199,

мину лоrо

рейUІов

на

року

пе­

як

стока, ційНИІ\І

арха>>

ся

є

по

суті

Накази

мають

з

ди тиною

зн айти

бабу;сю

у

Ниєв і,

Х рещатик,

де

в

оку­

ар.мrію

Марі я

але

жил а

та,

же

Іще

одне,

про що

Кривоногов

має­

<<Патріарх>>

досконало

во­

лодіє біоенергетикою та гіпнозом. В результаті за­ стосув ання

істотою,

опору.

цьоrо

стає

і

здатною

чому

до

органі­

затримані

<< білого

братства>>

відали,

що

до­

члени розпо­

невиконання

П убс1 і чн о л·і·ВІІа

Мар ія

кан ула

Па в-

звинуначев­

uратства >>

є дуже висо­ кими. Медики, котрі про­ водили психічну та пси­ хологічну

людей,

експертизу

котрі

« посвячення»

<<братства>>,

пройшли у

зробили

сновок ,

ЩО

психічно

хворими.

Це

вже

члени

Ці

не

ви­

ЛЮДИ

Є

А

зробіть усе, щоб ваші не

нета,

мн

потрапили

розставлені

юних

душ

із

у

те­

пор.

п·рим і щенн і

ч ервоний

пр а-

Це обв инува чення д.1 я М а.рі ї Мироне ць

:vraa o

фатальні наслідки у п о ­ дальш о :\І у ЖІНТТі. Відому в же

п оетесу

мовилися

газе ти,

ка

рапт о м

забула

її

і

письме rін иків.

того ,

що

вили

в

від­

д1руку.вати

вс і

те ,

ста­

що

во-

Дру•Г ИЙ

мілЩ.ії .

л о.

Зг одо:~>~ сьrку

Мир он ець,

32

відділ

лос я

ДО

те си,

п исати

ІЮМ­

'ТИіС ЯЧ НУ·

каПІіта льно­

·М і-СІ>К.ВИ­

ВИС туПИВ

З·аМОіВ­

НИКО:\1 п ро.е кту другої черги вдві·чі потужнішого

ком п лек су .

У

ванні

ма.ють

робіт

<< Вели­

яким

фіна нсу-

К іНЦЯ ЖИТ"ГЯ

в ірші .

Захар івн и й

гаєть·ся

Пое ­

прод о втут а ла

У

Тамаrри

зараз збе;..&,

кілька

зшИІтк~

рукопис і в Мар і ї Миронець. Опалу, в яку п о­ трап ил а Ма,р і я , нее жит­

тя в ідчував на соб і і ї~ ч оло в і'К Захар Іл лі ч , нк ий по мер ;у 1962 році у 6 9рі чному Р і Ці, та.к і не до­ биІВпшсь nенсії. П ом.ерла Ма 1рі я Ми ро ­

нець

ж овп~ня

2

року

1974

і н і хто п ро н еї б ільш е не зга.дув а в,

Н€

і :.tене:\1 сиЦі н і

назИJВ ал и

п о етеси-ор;деrн о.но ­ вулиць, ні шк іл.

її забули . Це була спр ав­ жн я

партійна

В перше

помста .

пі сля

до вгих

'літ забуття згада .1а п р о поетесу н аша район на га ­

зета

<< Н о ве жи:mя >> у р о Ц<і . У 1990 роЦі

1983

написав · П ро

rН€Ї

нал

<< Народна

та

етнографія ».

1\іарії

і

жу р ­

тв орчі сть По ез ія

Миронець

залиша­

ється в золотому фонд і українськ ої літера ·r ур н .

. 28 ' КВіТНЯ іВИПОrВІНЮЄ'ТЬСЯА

1 ОО

рок і в

в ід

дня

дження

Марії

Ми,

зе мляки,

її

д ошку

во:на

ше

·на

м амОІР і аль­

Це

не

пам' юі

це наш

р ед

.назваrn

ву :ш цю.

да нина

сі :

Цієї жін­

буди:ниу ,

жила ,

ім' ям

по в инн і

п ам 'ять н ес к оре ної

ус'Тан ов и ти

ну

нар о ­

М.иронець .

де її

ли­

поете­

обов 'язок пе­

майбуТІнім

п о иол ін ­

НЯ'М .

Д.

Член

ГАМАЛІИ ,

Всеукраїнської

спі лк и

краєзнавЩв.

рахун ок

НадіЙ ШЛИ

віД

nід­

13

.взяти

ви­

управлі.ння

во­

допров'і:Дно - ка·наЛіза~­ ног о господа·рсwа, ДО . , заІВодів

пл·астма,с

та

<<Стріла » , АТП-13262, зав оду з аліз обетон них в и­ робів

орендного

є мства

Н авпаки,

тягнуть

ро зрахунк ами мим

підnри­

<< Бр о.ва.рисільбуд>> .

і

за r:р иму.ють

ти.м

ня

із са­

вик()На н­

прир одоо хо р()Н.них

п рогра,м

колективи

будівного

домо ­

'комбінату,

wв­

-тобази М

2, РТП , хлібо­ ~воду, заводіrв .буjді:вель­ них

ко нст.рукцій,

доолід·

н о-еоспе.риме.н тал ьн о г о

та

іНШі.

Тож

на гадує.м о

п оруш­

н ика.'\'!,

що в раз і

нес воє­

ча~ної

сплати їх заборого­

по

доведені за

охю­ се­

ліміти

Я!Кі

.вони

с платити .

Тер ­

пл а те жів

,р озра­

кол ективи

обл аоним

навколишнь ого

забруднень,

св оє часно

mі,ц,при.ємств

Держуправлінням

мін

її

Сп ілці . З ро­ уже не вда­

я.к а

рцбничого

будіВН ИU:Т·Ва

п оrв и нні

п он о вити

Чс1е.НСТІВО у бити цього

ТаІК,

за п і зненн я:\~ через значні недо робки будіазет,ник ів ор~е н.дного підП(риє мс11Ва << Брова рwпро•м житлобуд>>.

і

до

так і не до билися . щоб зняли негласну забор ону друкувати твори Ма,рії

хувал ися

•водопровіІдно,кана­ ліза.ц.ійно го госп01дарства. Зробл.е.но це 'із великим

редовища

хрущов­

неї А НІдрій Малишко та Ю р ій С мо лич , але в они

лі ння

КОН КОМ У

в

приїз,ди,ли.

кошти лише

ПЛеНJС' • МіСЬКИХ 'КаНаЛіЗа­ UJЇЙН О-О Ч ИС.НИХ СП Оруд П О­

го

уже

доб у

МЇJСЬ'КВИІJ{О НКОМУ

ПУС'КО·ВИЙ

міста ,

місь квідді лу

ла загроза арешту, Риль­ ськ ий ПОМі С'ТИ.В ХВО,ру ПОЄ· тес у В ОДіНУ .З КИЇНСЬКИХ л і•карень. Це її і врятува ­

.надбІQДжет.ний

штрафувати

рон і

розшу к у

Лі; Лише в найкритичні­ ший момен т у 1949 році, к оли на д Мар і єю нав ис­

приємс11в .

27

старший оп е·руповн ов а­ жений в ідді лу ка рног о

О'СКіЛ·ЬІКИ і СаМ бУJВ В ОП а ­

ня) в же давно мину.е . А н а природоохоронний п о ­

у часть

А. РУБАНКА ,

Іздила по.етес а д о Ма к­ сим а Р иЛЬrськ-ого, ал-е в І н .Не 3М•і Г ЇЙ ДОПОМ ОГТИ,

l{р:Ім

Екологія

Будемо

бути

Спіл­

Мирон цям

докір

чого

могл о .

ки,

·Н а

р айко:v1у

л,овця­

кого білого братства>>.

окупаІRта м, не

.ї ишив

Н ині

жарти.

ван·ій Т€~р ито.рії, їх зви­ Нj'1Вачуrва ли у посrібництв і

увічнити мужньої,

бометрів сток ів на добу на·решті п е р едано на ба­ л анс ви р обни чо го уцра в­

білого

ни 1залишилися на ок~"'

ня Ратушно:'tІу, що він, ті•каюч и з Бр01В а,р;ів , за -

туЖН іС'ТЮ ДО

<<Великого

діти

На

JЮ :VІ.

ка

гоно­

<<nатрі­

~жупантів

заторські 'здібності ватаж­

і

ма­

•Від

п овернуне я і п€р­ се~ре тар <райкому

впливу

жор­

потен­

вд р уг е ,

і\Іикита Н о н онов ич Ра­ тушний. Ось тод.і і по­ чався конфл ікт між п ое ­ тесо ю і па рті йним л іде­

безвільною

не

Ось

уже

Та-

во на по ч.з ла н о си ти пріз­ ви ще Ми ронець. Ноли наші війська ви­

страшниІІІ.

мо пам ' ятати.

кол госп і,

удоче,рили

те пе р

його наказу буквально ви­ водить Кривоногова із се­ бе, а в гніві він стає ду­

виконувати­

беззаперечно.

питах

на мага­

МИСЛіТЬСЯ над прочитаннм

сексуальним

ньяком.

пр і зв ище,

Кри­

людина

підступна і

і

ТОІІІу, ШаНОВНі баТЬКИ, за­

Характеризується

риста

.1ася

нелегальне

становище.

воногов

i:vreн a

людина

року народження, росія­ нин, кандидат технічних

своєю

Щі не довнині ні пра~ю­

ук.1адува ти

:r ітанів . Б о :v1 ба влучил а в 3ІJТ О<:'І!ОбіЛЬ , а ДіВЧ ИІНИу

М арія.

питання,

закон­

Іл л і ча .

зволим!

бов у цих добрих людеЇІ.

вісти

глибоко

3а ха,ра

~І і с то, ши й

ві неповнолітній П. , кот­ рого розшукували як без­

БРАТСТВІ>>

громом

М.

адже таких фактів було вже чимало. Більше. то­ го, .затриманий у Харко­

ЧОРНІ 'СПРАВИ Ця звістка була для ие­

знімну:

Це аж ніяк не вигадка,

І дітям~ і дорослим

<<61JІOrO

На

.р одини

складалося ~ак, що в ній

в

1939

·

колrос­

щє1

забралІИ·

ма; ру,

пі. Жи'!"І'я .

пантів ,

пр а цю вати

цродовжу­ у

1943

нім ецьних

оф іЦ.Шно

окупова­

Пірацювати

в ід

П а влівн.а з м аленькою Та мар о ю \Зал ишає ться в зруйн овано \ІУ будин к у. З аиі.н ч илася вій на , п о­ в ер н ув с я з фрон ту чоЛ ов ік Об оє п р одоВJh')'Івал и

шіrв.

залишилися

був го­ у В ели­

вересн я

24

р о ку

вісточок від

с е р.днішими

А

вар і в

перестала,

матері

Мар і ї Гната Павлови­ Грrиrкуна ( 1890 р . на ­

ній Ди:-,tерuД і за ли шився ДЛ Я П іДПіЛЬ НОЇ .рОбОТИ, фашис ти р озс11рі л:яли у Баби:н о:\Іу я ру, загинула вс я й ого с ім' я. Бул а роз­ стріляна нім ця-ми і пле­ :~>Іі нниця М арії, яка учи­ т е·.іюва.1а у Пух,і вці. Піс ля В ИЗВОЛ€ НН Я Бр о­

.

червоненьКІ,

Щоб

.колгоспі .

зал и шили,

р од ження) , який л овою .ке лгоспу

Щоб моїм синочком

несла їй сл аву. В она бу­ ла щри-йшrта до Спілки

пись'МеНІників У·країни.

та ча

калинонько,

рясна,

в

й о го

бо розга н я ти ко л госпи бу­ л о невигідно . Р ідн ого бра­

калину

садочку

продов жу;ва ли

пр ацювати

Окупанти

проводжала,

ки М. Стельмах, М. Риль- ... й заслані до Сибіру, пле­ мінниЦі Ол ена і Натя , ­ ський, А. Малишко.

nерша

М ир а нЦі

єдиного. сина Па~!Ла. У Армію сина ,мати

в

м іс­

р оку .

сового

Тамара, яна: й зараз меш­

чили

вилися

початку

будинок,

-

було

до

зали шш.и

то деяк і броварча.ни. Сі- · ~~· я М ир о нЩ.в з малою дитин о ю залишилася. По­ ЮDНуrв м іс то і перший сек­ ретар райrк ому парт-ії Ми­ ки та Ратушний, зал ишив­ ши на будІИJНJку райкому червоний пра,пор. Фашис­ ти увій шли . в Вровари 19-21 ве:ре с.ня 1941

і .не закінчили його. Восе­ ни 40-го .року Марі·я Пав­ лtівна та Захар Ілліч ви­

Червону

яких у

п,р иємс тва,

книжка

війни· Ми:роІНЦі почали бу­

ко забjра.в її доглядати менших братикі!В і се.стри­ Марії,

побачила її

<<Поезії>>. Незадовго

оволоділа бу~-tварем, бать­

чок,

Незабаро.м виповниться 100 років з дня народження нашої землячки поетеси МАРІЇ МИРОНЕЦЬ

. ка в

уж е · був зруйнований. Люди по радили їй завез­ ти ді•вчинку у Бровари, де ще німців не бул о ... Лінія фро.нту наближа­ лася до Б,роварйв. Були евакуйов·а н.і окрем і пІд­

( до

15

с іч-

ваність

хун ок

зрос татиме

за

ра­

штрафу .

Р. СЕРЕДНЮ~•.,., інспе•итор п о еколоІІЇІІ8 о~'V! іrсь~иконкому.


с11 О В Е

ЖИ

f f

за

стати

·

оті

кількадесят

на мене .

на досвіді

побачіІлн.

не

то

проста

суцільного '11іЮІ ,

річ

у

ро з валу

порах ,

цін

що

адже

с вої

'бності . в господарював. Та й з а рах у нок чог()

було б

виращении

урожай комерцій н и м структурам? Можна б.

про

позитивні

при·

і

ж

іще

не

Будь~ю реаліста;~ш : протягом найближчого ча­ су задовольнити всі по­ треби фермерів і держа. ві,

і

органам

місцях

влади на

просто - на - просто

Той ,

подвнmникам

останнім

рядь

на

часом

зем.

виді л е ­

обробітку ·

надходить

грунту.

сьогодні

поки

ілюзії

щодо

того .

що за кілька років фер. мери нагодують народ, створять

достаток

не

розуміє

зважує,

свої

про­

є

аж

виправданими .

хто

пер

у

харчування ,

плечі

чи

це.

те­

варто

брати

такиіі

їх

поставок.

ж

самі

Інших

придбати .ті

плугн ,

І{артопл е­

снладеною

запчастин ,

але

ж

із

вона

не­

Мощна

прав дамн

правдами,

за

·технікою,

довго ж

не

усе

та

не­

тривати

може . в

і

<<:~-югоричі>>

так

новІдгодІвельного компленсу в Налиті . 1 вже чер ез два рон~. тут одержа л и перших поросят від припло . ду,

надшшло

перше

п о голів ·я

на

віДгодшлю.

Нині ж. ордена _Тру дов.ого Червон01·о llpaпopa рад ­ г_осп.номбш~т <~На-<штянський>> став справжнім ді 1ищем на ~ нраІНІ по виробництву м'яса свинини на промисловШ основі. Тут трудиться

U26 чо л овін і з 440 жІнон. <?.чолю~ цей працею здружениіі

них -

ко .~ектив

талановитин

нерІВник ,

справжній

дар :vrихай.1о Фе~орович Гераснюенко.

госпо.

Не щедриіі

на слова, щ .тюв~и 1, _як кажуть п р о нього колеги, « досить шустрии>>. 1V1ожливо , ca:v:e ця риса хара 1 ;· теру 1 допомага є йому найбільш ~ в роботі .

'Г'ОРДіС'ТЬ""'ІіОМБіНАТУ. ІHtlttlllilt'lfltlllllillllll і'ІІ UІtІІІІІІІІІІІІІ1іІ.аІСІІІUІ!ІІІJ

_Все, що можна зроб~ти для б.1ага людей,

хаила . <Ред_орович

постІино

робить.

Буд ує

Ми ­

жнт :ю,

кожного зонрема .

нести

нел е гк у

У читача може виникну.

ти з <lішташня :

<< З

яною

метою писався цей ріал ?>>. Відповідь

однозначна:

фермера дала

не

вона

мате ­ чітка

пов · язати

долю

робота

така

проста .

віддачу

СМі !lИВЦЯМ .

ХТО свою

тим

ВИріШИВ подальшу

І з :землею.

треба

пройти не одне коло Дан. тового пекла. А то;vіу перед ти:-.1, ЯІ\ братися з а цю справу, треба все гли ­ боко житн,

обмjрІ;увати і з rа· адже між наміро~t

ста тн фемером

і адобут­

тя:-.1 цього звання відстань

оіІ

яка велика . Тим бі л ь ·

ше,

за

нинішніх

Придбати

комерсантів

1971 -роІ>У почалося бу дівиицтво сви ­

продовжує ношу.

ян її дехто уявляє . І щоб

ня

_У березні

вирІшу є lІ_І<лии номпленс соціально - побутових пи­ тань, постшно турбується про в е сь 1\ОJІ еюив і про

на

збільшен.

хаосу виборюють успіх, добиваються того, чого ін­ Ші не можуть досягти.

тягар. А той, хто вже << впрігСЯ>> у фермерство ,

і

сподіватися

вірити, що і в цей важкий для всіх нас час є ще трудові колективи, які наперекір економічному

на

що мало, хай вона і до­ рога, але ж із часам мож­

м ожливостей

р е алі з ував

це

цифри. ...

ніяк

аорати. вивезти гній, зіб­ рати урожай радгоспною

одержав

А

1.525

підтримувати .

ге1парах

цн

штук ?

остаточні

та

Тільки через райагропо ­ стач і агрокомбінат << Дес­

довговічна.

~1 а стн.1ьні

тисяч

1. 200

магається

но 12 транторів , 6 при · чепів , 4 автомобілі. Мало, звичайно, але що _вдієш за нашої бідності ... Хай цієї техніки і зна. ·

виростив

цег­

дуктах

f.: л ади . Ось хоча б два іа них . Ферм е р і з Нрасилів­ кн І . Л . Галагоза на 26 з емлІ

лише

наші

техніною.

гово.

яких

буде не під силу . А тому

цьому

м о жна

із

.N'2 26 ( 8385)

ПЕРЕДІ мною основні показники роботи ко­ лективу радгоспу-комбінату <<Калитянський>> за 1992 рік. Переглядаючи їх, якась особлива радість бентежить душу. Чесно кажучи, важко навіть по­

1993

державі, бо саме із нею пов'язує свої надії на підтримку.. Хоч у яній скруті не перебуває зара з Україна, але фермерів' на.

лі

ПО ·

на

AJtt~ фері\Іер продав зерно

на>>

52

nош .

йому

Є п е вна рація . в цих с:І с nах . Але ж навіть н а е тапі

ріали,

рема.

держа ·

насі,ннево-садівний

ли та фундаментних бло. ків потрібно відповідно

сіль­

-

нього

Можна

ст а новлення

л 1роявиш? Технікн не­ :>Іа є, ,1обрив теж. п а льно­ ~Іатер і а:ш

для

терпляче ,

рік потрІбно десятни тонн? А будівельні мате .

автомо

Інший

реалізувати

Минулого

тонни з ернових і 30 тонн капусти. Фермер В . П. На~плюк і з Мокре.

"

причіп,

вони

матеріал, якого

І. Л. Галагози

трактори ,

:Jбирашті номбайни, об · прискувачі у фермерів не. :-.шє. Можна, з вичайно . янийсь час наристуватися

ритн

пору зро ­

проявити

факт.

фер:>.ІерСТВа ТіЛЬКJІ · ІЮ чина є ться ?,, .

од

того ж два

нер

Хтось може з ап е речи­ ти : <<А чого можна вима. гати від людей на .перших

еко но.

П О В С ЯJ(ДеЮЮГО

СТаННЯ

ко.

А

осно.

ва.

фермера~ш майбутнє ? ·

ос.

. св оїх

н(Jсе л ьЦів

ян у

у

нент. 1 немаловажно те що він усвідомив просту істину: <Найкращий парт­

га, його ХО'І і з асіяв, але врожаю 1не з ібрав . У За з им ' ї фер:~1ери Н. С. і\Щрон е ць та 1:3. П. Кар ­ СЮІ зе~1 .1 ю не оброб .1я.1и з овсім. То що, з а тюшмн

та, нні~І часом намірн ~1аіі · бутніх фер'Wерів с тають більш :шаженішІІ'ІНІ і реа. :ІіСТІ!ЧНІІ'І1Н , бо К аШі 3 С~І­ :JЯКИ

довідці.

засідання

.

що Ці

створили

ськогосподарський

3,5

сото1;,

на.

ХОЧ

року фермер - і з Рожнів О. А . Білявсьниіі . котриіі ма є наді.1 зем :Іі площею

моди

~ є

Gіль,

Іншиі\1 же ...

У

на

У тому,

вже

чекають

коли надійдують у район такі потрібні нині - фер · мерам району 10· тракто. рів , 5 автомобілів, десят­ ки одиниць іншої техніки.

ву для подальшої роботи .

І такі ·шшадюІ

от .

ся такий

засІяних буряками. Але . ЯІ\

інШому.

легії генеральний дирен • тор агрон омбінату << Дес­ на >> 1. С . Рудю;, наводив.

- дай йому ·50 гектарів і край . Дарма, що не спро­ можний був торік оброби­ ти

хаосу,

З НаЙТИ

й

колегв­

сприятливих

могли б одержати плоди своєї пра ·

люди

Іншим з алишається од ­ працювати ... сuбі

Так

Але й вІд

суці.'Іьного

готував

го : ні техніки, ні знань, ні . взагалі тями господа­ відстає

го с по ­ у хвн ·

їхні

за

Але головне, мабуть,

ні..

rе1:тара землі немає нічо­

не

умов

вже є в нашому районі . Про них говорилося на засіданні колегії пр11 представникові Президен­ та України на Броварщи.

організувати на ній ласне фермерське господарство . Знаю одного із таких заявників - горе­ \kермера, у котрого окрім

він

5~) фер ~t е рсьІшх ; щрств борсаються

на . збитки.

власникамн

рювати на землі.

СІ{Ладі

не

ної Рад народних депута­ тІв ЗНОВу Й ЗНОВу рОЗГЛЯ­ даЮТЬСЯ заяви людей , баих

В

це в да є ться.

почи­ на ее·

та район-

ці.

1\ОТрі

сkажені гроші фермер просто не в змозІ. Тому-то

вагоміщі

Яі\усь точку опори.. Одюш

розвиток

фермерства поволі нає вщухати. Ні,

Лише на с амих себе ...

ЩІГ а ІОЧІІСЬ

.

інші

фермери

.1 я х

ілюзіями Ось і настав, здається, той час, КОJІН ейфорія нав­

деяні

надіятися нинішнім фер. :\!ерам і r.:і айбутвім ? На державу? і\Нсцеву владу '!

І!ОС С ЛЬЦіВ ,

3 стор. 8

.року

1993

близько 53 - тонн зернових. Зрозуміло, що І. Л. Га ­ лагаза, В. П . Нарплюн та

ТQ~Іу-то й тан прискіn· тшо спостерігаємо ми за ДіЯМИ ТІ!Х 152 ІНаШИХ ОД­

тішитись

сіях сільських

березня

4

нш3іть за ве:ІИІ\і гроші ні · ;(е не з найдеш . На кого

варто

руху

Четвер,

ТуЮТ Ь ;{ 1-іОЖНИі\1 ДНе~! ус е дорожче. А при цьому ї х

Чи

коло

8

Я~

умов ...

В. НЕБРАТ.

за

·

Ось живий приклад.

. .. У прийма J~ьurі директора , ян завжди , багатолюд · Ію._ Серед ВІДвІДувачІВ була і ЛіТІНя жшка. Сам <: на неІ

в

першу

~ергу

звернув

увагу директор.

Що треба , матусю 'і

-

з вернувся

до

щиро, по сІшівс:ькн

-

неї.

1~а м'яса н е видали мені

-

іІ!ИНУЛИИ

три к і лограма за

МіСЯЦЬ.

Тільки не хвилюйтесь, дорогеНЬІ\а. Сьогодні

.. -

ж ви одерж~те . І через кілька хвилин с е щJетар ви ­ несла бабусІ талон на шІсть .кі.югра:УІів СІ:ШНІІ>НІІ: <• ІдІть з ара з і одержуйте >>.

. Та/\ ~оброз ичливо спі л І\увався д нрсюор

сюнерІюю т. СалШ, кот ра у свііі ТУТ.

На

із н с н­

п р ацю на .: 1а

КОМПЛеІіСі.

Повірте: та ісксрІ;а . доброти, П~О

час

, ЛЮД:ІІ . ПОХИ.10~0

ВШ У

еин і всьf\ої т )'рб от ; 1

ГЛИО ОІ\0 з апа .1а

і\у Ш у,

1;

маб) ть, ножному І З присутНІх . Отож 11 е;щр емн о л юдІ_І rлибоно :-ианують і поваа;юот ь l\1. Ф. Г е р а си "<Іе_нка, 1 все б1 <1ьше заяв ляга є на ііого J JGбо ' ІІІіі СТІЛ

Із

прохання:>.!

зарахувати

до

І\О<'І t: nтив у.

Щороку <На навчання у вищі і сеuедні на в ч а.lІ, ІІі занлади з відРИВОlІІ і без віД риву в іД ниj.юб шщтна радгосп - комбшат ннюв

1

напр а вля є

ч има.ю

випускниюв ·шдш е фІ ю і

1\ІО.·ю д ІІх

середньої

р об і т_

Ш/\0 .'!11.

Значна кількість їх, одер жавши дJІП .1О :ШІ, попоннн .

кінчився

Кр-и.м.інальна хроніка Жда В

"К погріб ~~R

ВіД

З ЛОДіЙСЬНОГ О lJ а­

паду .

з е:v1ляк

тримали, коли ті.вже про­

злодії

никли

викрали

два

мішки

картоплі , ящик яблук, 5 трилітрових банок м'яса і

У Броварах останні дні зими були позначені но ­ вими крадіжками. Після

сала. Злодіїв шукають. А от для двох інших

дач,

ника завадобудівного ком­ бінату В. Гоцька та трид­ цятирічного С. Батюка, котрий ніде не працює, нічний похід за продукта. ми до чужого погреба за-

квартир,

жителів

індивідуаль.

них будинків ,настала чер­ га погребів, де городяни зберігають припаси хар­ чів. Серед

тих ,

хто

постра.

. Ноли

О . Тсй . Зламавши з амки на його погребі , невідомі

Ч~' ЖUИ

са.JІои

наш

невдало.

вони зривали замки , їх помітили з вік-на будинку і зателефонували до мі ­ ліції. Решта була спра. всю техніки крадіїв за ·

міста

-

кранів­

лися

в . погріб

виносити

і

Між-народний

фотоглобус

збира.

свої

починає

<<результати»

.гіршуючи

складну

,

і

паливозаправнику

в

сільгоспхімії. · }{оли його затримали співробітники відділення зах·исту еноно.

ря издоров;:ю є~ьс~ чим а ло комбшату, ІХ дІтеи..

Прага

міки га.нь він

від злочинвих пося­ міськвідділу міліції.

саме

намагався

зувати

1.260

реалі ­

літр : в

зельного

пального

ні 100 JJiTj) .

карбованЦів

ди.

по

Ці ·

за

Де взяв стільки пально­ го? Все просте і водночас

хлі?оробів і тваринників радгоспу << Аваш а рд , , учи ­

без

того

криміuюгенну

а

nрацювати,

активно

На площі

навоДІнюючи

грошовий обіг все новими

й

новими

купюрами . нагоду

фальшивими У

цьому мали

переконатися

цівники

торговельних

ганізацій

Броварів.

гу ,

Під­

чотири

Фальшиві

пра ­

ор ­

що

ни

ІНа

-

600

пр

«Сіль­

Броварсьного

міськ-

акціонерно

rосnпродуІ<тИ>>

по

і

працівншш

.

зна­

що

вивез енні

А.

працював

вн ­ наси

віддІлення

комерційного

його

проводив

тисячу

не- ·

часно

провОflИТ~ся

о по ч і,

б у ДlЕннцтво

приймали

котрі

виручку

газинів М

5

і

NJ 28

говельного

<< Мернурій>> . .10 вилучено

із

ма ­

тор­

об'єднання Підробки . бу. із обігу, але

того,

нашій кишені

що

завтра

не з ' яв.

л яться нові <<витвори рун>>

фальшивомонетників,

не­

11705,8

можна б досягти

надода чу, . за

і

:! емнь.

О д н о­

ро зш ир ення

ІШ­

тонни м' яса. що н а

ще н р ащих

поживністю

при з в е ло

не

рецептам.

Це

зншІісння свин е й.

с ~редн ь одс боrшх

до

р (' з ут, т з тів.

відпо в і д<.Іють

з ахв ор ю ва ння прп р ост і ІЗ

Ал е. навіть і з а тюшх умов СВИНОВІДГОДІВеЛ Ь НО ЛІу

успіху.

J{арбова~ів .

Промінвестбанку,

має.

вирощувати:~-rуть

. Та, як стверджують спеціалісти к о~Ібію: т у, пор ушу ­ ється рнтм:ч!НІсть · н а; (ходж е ння к о~ Ібіr; ор іІІіu . m;i,

Сидоренко за.

1\ОМПЛ е і\Сі

на

п •Іан овІ ш

порое>І т.

живої

щн·ІІ

І-\ а .сІ fІТЯІІС ь І;о :,І у

з наі і ш :Ш

Ш .'І Я Х

ДО

Пла<н по ЕІІХОfіУ пог ол і в' я в :\1Іш у .1 0~1у роцl

перевиконали .

А так ...

в

рону

чаино .

м : ~~:~еральннх

повністю. Звідси й зібра­ лося чимала кількість де­ фіцитного. нинІ пального. Якби продаж його обі· йшовся без втручання мі­ ліції . виручка б склала не

гарантій

суму

нарбованців

rа;~чи денну виручку , магазину

грошові

меншу

явили

1

купюри

дл я

23~, 2 тонни більше, ніж у попер едньол Іу fОЦі . З;ш ­

З давніх

1 ООО І{арбованців мають однаковий номер 205. Звісно, фальшивка ....

ви д і ле но

Так , за минулий рік радгосп.ноибінат « 1-{а л и т ян ­

яка стала

ува.

квартир

0,3 геюа ра б у ду є ться тсплІЩЯ , ;( с про ­

тягом

ський .:> продав державі

Че~кої звернули

час'і'Ину

лективом.

кликає

коопторгу

також

робничих об єкпв. І все це за кошти, за роблсні ІіО ­

• Д .. ІМПЮТЬ,

продовжують

а

теЛІв.

об·

Фа.-1ьmивомонетники не

ра;(r о сп у­

дарства,

по.

транспорт ,

одну

J;РУдів І .ш;ін

давати

Обслуговуючи

правку

нре .УІ ія­

у ві;щ уС ТІі У .

-

ген і альне .

добрив,

Й ДJ'ЧН

Завершено бу,цівництво трьох п ' ятнпо ве рхо внх будиннів. У них оде ржать житло п р аЦівники госпо .

становку в Броварах .

на

подар у ю; а:vш,

му . І ощ директору і\'1 . (j)_ ГерасюІ е ш;у ируч11.1 н орде н Дружби народів . З нагоди цього він і н аз u~; п базу відпочІ}нну <<Дружбою>>. Влітку на б е резі 1110.

• • ••• СІdЬГОСПХІИІІ на

цінннмн

ЧJ!еН 1\ОЛеІ\ТІІВУ,

l оспода р ство l'.Іа є Ч_У дову ба :Іу ьі;\ йО ЧІІНІ;у І іа бере~!, Ч_орІlОГО 1\ІОрЯ. !І З~уДОВ3НО і\ l :ІЬІ\СІ іJОІ; і н :rо­

красива

депутати

'нагор оджуються

одержує матерІальну допо ІVюгу на о зд ороІJл е нн я .

продукти.

говорили

міськради ,

цю

'>ІИ . .~ОЖ еН

• Завж,ди _

~ ж, як бачимо, <<ПО­ грібна лихоманка>>, про . яку нещодавно стурбова­ но

.1а виробничі дільниЦі господар ст ва . :Інше торі f; на це було витрач ено 9 ~8.5 тисячі .кuрG ованців. Чи:нало робпників і спе ціаЛіст і в за удщту п ра ­

ного

з

часів Прага, нині столицею

респуб.ІJікн,

ви­

захоплення у кож­

тнх,

хто

їУ

відві­

дує. !Цє в 1348 році Карл lV, здійсннвшв мрію сво­ го дІда Вацлава 11, збу­ д~вав це чудове місто. Місто, яке багаторазово показане в літературних і худоааох творах. Сьогоднішня Прага все така ж приваблива і ча-

рівна...

8

Празький Град збір коштів для дітей.

·

Темпи виробництва з ростають. ТруДі вн иЕІІ з на. ють : ЧІfм більш е м'яса реа :Іі з ують п о ни на д е р · жавні прий м альні пункти, тим більше 1-:оштів н<J. · дійде до радгоспної наси. А в і дта к з ростатю1с заробітна плата ; зводитимуться н о ві будинІ\и .

Часто в обІдню перерву або в кінці

робочого

дня проходить М . Ф. Герасимеtнко Але є ю · тру дової слави , Тут із портретів , ніби хочуть щ с·сь добре сказати, дивляться на нього голубими. сіри м и, •;и очима передовики виробництва -ремонтно-механічної майстерні В . В. Ми­ начальвин четвертої ді л ьшщі М . Г . Harop.

темно.карими

слюсар хайлик ,

ний;

оператор шостої· дільниці О .

І.

Но ренооська,

і!Нженер комплексу В. П. Шкараб а цьки іІ Дехто з них прийшов на підпри є мство

та інші . ра з о м і з

директором , інші трохи пі з ніше . Михайло Фе ­ дорович вклюня ється їм за ударну працю . Вони :.....

його гордість .. Гордість

всьоі-о колеииву . Галина ПОЛЯКОВА.


стор.

4

Четвер,

8

берези~

4

року

1993

сП О В Е

1 дlmя.At~ і дopoc.лu.Jt•.•

с·твування

ІС·ТОРІЯ

полякам

хідних

знач-

ну частину втрачених

звичаїв,

зе-

У'Пр.авління

й

:взагалі. Значно змі~ю­ валася центраЛІізована ІВлада, пильніше контцю­

У Польщу найбільший

вторгається ворог Петра І король ШвеЦії Rарл ХІІ. Скори:статшись замішанням, Мазепа mерекооує Ц1l{ря до:з.волити йому окупувати Правобережжя. Знов;у. обидві часrnни наддніцр·янської України були .об'єднані і заслугу здійснення цього

лювалнся вс.L ,діЛянки жит.т,я, ·ВіДІМіняли.ся також «застаріЛі звичаї•. В межах цієї політики під загрозу потрапмла га,ран­ тована .у 1654 р. тради­ ційна автономія Ге·тьман­ щини. Під час війни цар ви­ сунув nеред уrораrнцями нечу,вані раніше вимоги.

зеnа.

були

Щоб Гарантувати себе в.і.д загрози з боку поnуляриого в народі па-

за інтереси царя. Замість того, щоб захищати свою землю в.ід безnосередніх

Пе'l'ра і наказує заарештувати того й заслати до

і 11У,РКhв, ~країнЦі були тепер змушені. битися зі

nрИПИісати

лія,

Мазела

собі

за

ма·-

Rозаки

згодою

на

XVIII ст.

.

1700

р.

вибухнула

ка Північна війна.

снажл:иІВш

вели-

.

з

пLвночі,

lXНl

бо-

загони

Rоли,

Балтійського

Петро

І

св·оїх

ве­

на

лі козацьких •nолків російських і Юмецьких коман,ди:рів, моральний дУХ коза.кЬв занеnав. Чу-

юЩ ПОЛ-іТИК.

JrИ!СЯ з nрезиро'11ВОІМ ДО .КО-

полководець,

але

Зазнавши

коось-

ряду. ката-·

строфічних поразок на по ча·тну війни, Петро І, цей

палкий

жоземНі

прихильник

офіЦе,ри

зацьного

.

за-

(fiO'IairOК у .NiJ'oi 78....:_83, . 85, 86, 88, 88, 81, 92, 94, 9-і), 97, 98, 100, 101, . 104, 106, 109-116 За 1992 рік, .М.М 2-10, 14, 17, 19, 22~ 24, 25).

війська,

як

гарматне

поповзли

з

дами,

по

лютоrо у

26

ВелИRодимерській

серед­

Ній школі проводмаси декада, пр·исвячеиа па­ м' яті заrибJІИМ під час

rолодомору

року.

1933

Досі точних даних про заrиблих rолодиою смер­ тю

великодимерчан

було. JІИ

Тому

в

оселях

зустрілися

ми,

учні

з

не

побува­

односельчан,

з

старожма­

пам'яті

яких

нlко­

ли не зітруться .ті страш­ ні сторінки історії нашоrо народу. Зібрані дані

знайшли

відображеJПІJІ у

стіинівках,

до

яких

вони

від

аж

поса­

занепокоїлася.

ре_м-

rолодомор.

Екскурсію по стіинів­ ках провела вчителька іс­ торіі Віра Іванівна Кова­ левська разом зі своїми учнями. Сторінка за сто­ рінкою оживала історія рідного села, траrедія всьоrо україиськоrо на­

.....

роду

Інша вчителька Історіі Віра Миколаївна Ку­ мейко разом з десяти­ класниками

провела

в

усіх класах бесіди, в ос­ нову яких буJІИ покладе-

ж

це

р.tшення

на

шведів

на

запорожця.

Жи:т.ел.іВ:

ЧО.'ІОВіКі.В, ЖіНОК Петро І наказа·в

суперни­

28

р.

Пол­

«Червоне

підrотувати

тема

тІльки

міЦніючою

імперією питанням

після

ся му

Броварський

опортивно-технічН!ИЙ

клуб

підготу·є водіїв легкових автомобілів за 2,5 сНОВЕ

ЖИТТЯ»

районної

Рад

міська

і

газета

-

нщ>9дних

Засновники

-

раІ!рІJ'На

Ради

Бров,арських

депутатів. __

колектив

редакц11

народакх

газети,

деnутатів.

міської

та

Брова'J)ські

по.раз­

4-05-74.

зачитують сельчан,

ПРИ ФІРМІ «БРОВАР» відкрита аудітор­ ська служба, що надає послуги тю підприємств, предсrавншцтв,

українсько­

споrади зву.чнть

- - - jjj

К.

одно­ тужли­

жистів. Початок занять з 20 березня 1993 j>. Звертатися за адресою: вул. Гагаріна, ';'5, готель «Спорт»,

За

точнІсть

тІльки

на

РеАакцІи

вкходу:

вівторок,

викладених

сторІнках

ве

фактІв

rаsети.

завжди

nо.~~;Ілие

четвер,

жмття

-

4-04-61;

-

того собаки,

ПІГНАСТА.

тулок у

авторІв

відділенні. досвідчені

nромисJІовостІ

t

секретаря

соцІальних в1.~~;дІлу

несе

uтор.

пубІІІкацІА.

Листування

s

Рукописів

не

читачами

-

вовертаеко.

.- 4-21-34;

питань,

вІд.ІІ;ІJІІВ:

листІв

радІоІнформацІі

-

ІІЗ, тел.

* * *

-

РОЗ'ШУКУ€ТЬСЯ

ГQ.СПОДАР

який загубився

добрих

5-~~2_9 .

?ЧІ$

людей.

пюродис­

і знайшов

Телефон

при­

добродія

може одержати в р~дакції.

Педагогічний колектив та учні Бог.цанівської середньої І

ШІюлн висловлюють щнрІ співчуття nраціваякам Залісь­ кого доnоміжного господарства ЮРЧЕНІ(У Олексан~ру Івановичу редчасноі

та ЮРЧЕНІ<О Любові Іван·івиі з nриводу смерті іхнього син.а, учня 8-Б класу ЮРЧЕНКА СтанІслава.

Редактор

Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. 4-03-76; заступника редактора; вІд.~~;Ілу суспІльво-полІтичuоrо

вІповІдаJІьного

ІІІ,

ПРОДАЮ· ПІДРОЩЕНОГО СОБАКУ по­ роди Афган, з відмінним родоводом. Місто Бровари, тел. 5-13-68.

255020,

редактора

субота.

відnовІдаяьнІсть позицІю

ТеJІеФони:

кімн.

викладачі, майстри і клас автомобільного тренажера. Збір навчальної групи 18.03. 1993 р._ о 18.00. Довідки по телефонах: 4-06-91, 4-05-84. Адміністрація.

4-02-ь2;

Редак-rор А. ВОЛОШИНЕНКО. Газета виходить з 17 квітня 1937 року.

Дні

місяця на вечірньому До послуг учнів -

~.

·.

ПРИ ФІРМІ «БРОВАР» ведеться набір на курси перукар-ів широК'Ого профілю, маса­

Вечір-реквієм в пам'ять про односельчан, заrиблих у роки rолодо­ мору, буде проведений і в будинку культури села.

довело-

по відкрит­ малих під­

приємств, спільних підnриємств, ЛТД і т. п. у м. Броварах, а також по району. · Звертатися за адресою: вул. Гагаріна, 18, готель «Спорт», кімн. 111, І13, тел. 5-38-99.

ва мелодія. Дитячий хор школи виконав україись. кі журливі пісні та піснІ про Украіну, · школярі прочитали баrато віршів.

жур­

Нові nocnyrи фірми <<Бровар>>

На столі розламана хлібина, · rілки каJІИ­ ин, rорять свічки, букет живих квітів, оповитий чорною стрічкою. Учні

вчи­

АДРЕСА РЕДАКЦП:

ва~tансії

бухгалтер, інженер з .техніки безпеки. За довідками з·вертатися за адресою: м. Бровари, вул. І. Гонти, 16, тел.: 4-17-57,

буде).

пережити народові.

адресою:

.-

бу­ часу.

переслідування кінноти, Мазе­

(Далі

за

22.

БРОВАРСЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ ТОВ~~

власник собаки

Поспішайте не втратити можливість

600. крб./кг,

РИСТВУ потрібні на постійну роботу: .........

ПО:\іер.

цем усвідомили ту страш- • яку

Тепер

поглинання

nа і Rа.рл ХІІ знайшли nритулок у Мещдавії, що нал.ежала Туреччині. Тут, біля м. Бендери, 21 ве­ ресня 1709 р. вбитий го­ .ре'м 70 1річний Мазепа

би і невигойного боЛю. Діт~ намалювали їх самі. Вони rJfибоко, усім сер­ траrедію,

Є

відоІtре­

від· Росії.

Вті-каючи

Учні оформили акто­ вий зал плакатами, в

ну

намаганням

ки ві'д рос.ійсь,кої

ники.

звучала

то

їх­

українЦів,

Геть1манщИRи

телька Історії Л. М. Гав­ рилюк, директор будиицу культури села Л. О. Нас­ тич та інші йоrо праціВ­

яких

.

поклала· .кінець

Російською

:ro

учням

nлани

європейську

остаточне

любов, , а чорне то журба•, яку допомоrли

~

ІІ категорія 450 крб./кг. 2. Свинина: . обрізна 800 крб./кг, необрізна 700 крб./кг, са.1о 600 крб./кг. М'ясопродукти приймаються м. Бровар,и, вул. Кр~совського, Те.1.: 4-02-48, 5-53~ 70, 5-12-08.

перетворюватися

мнтися

ком­

-

кадрів.

І категорія -

підпорядкува~ти

Щодо

битва

ні зібрані матеріаJІН, ма­ ловідомі факти про страшну траrедію. Декада закіНчилася лі­

позицією

на ·постійну

·

.

ПРОМКОМБІНАТ БРОВАРСЬКОІ РАй­ СПОЖИВСПІЛКИ приймає у населення без обмежень м'ясопродукти за цінами: І. Яловичина:

червня

відбулася

мо-гутню

Мазе-

тературно-музичною

НАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

державу.

·тис.

КОМУ­

роботу потрібен токар.

підтримкою

сія ж тепер забезпЕ!чила контроль над узбЄІреж­ шям БалТІійського моря й

на

і ДіТеЙ. с:тарши­

.

УПРАВЛІННЮ

ПРИВОЗЬТЕ М'ЯСО

на-селення.

провалилися

днів

6

ПОТРІБЕН ТОКАР!

відділ

сили

почада

гетьманову

купівлю-про-

військові

ШвеЦії

Мазепи

-

відсотків,

відсотків, відсотків,

Звертатися щодня, крім суботи та нJ?. за адресою: вул. Шевченка, 2-А,. тел. 5-45-42,

1709

здивуван­

70 80 90

здійсніоє

ВИРОБНИЧОМУ

тавська би'І1Ва одна з найважливіших битв у єв­ ропейській . історії. Пер-е­ можцем у ній вийшов Петро І, у резуль·таті чо­

також

валюти.

·

ножного

років років

відсотків

60

Протягом осені, зими й весни 1708-1709 PJP.

Нарешті

столицю Батурин напав командуючий російськи­ ми війсь.ками на Україні Rнязь Меньшикав і вирі­

зав. усіх

даж

во­

-

років

3 5 8 -

заплати­

місЦі

заручи~ис,я українського

пов­

кілька

3.

царем.

року

понад 8 років 1ОО відсотків. Накопичувальний вклад 85 відсотків

річнИх. Ощадбанк

меншн.VІ з

дорого

лійманого

ло

великим

рок~в до роюв до

.вва­

ків маневрували, nраГну­ чи знайти для себе стра­ тегічно вигідНі позиЦії та

краю,

Ні, що не nішЛа з

подали свої дописи, а та­ кож інші матеріали про

за

чувати

зепи

з

року до

3 5

ли Січ, а цар видав nocтitmo діючий наказ стра­

нім

до

пов'яза­

все

Мазепу

мали

ного з-вільнення її від .в·ла.ди Москви т.а віднов­ лення її давніх І;ІІРаВ. Петро І дізнався про <<вчинок нового Іуди Ма­

Rоли

виклRRала

По­

до

І

від від

потурання

але

до І

річних, від

ти. ·у травні 1709 р. ро­ . сійсІ>кі війська зруйнува-

пЩписан.ня

царем

м'ясо.

До 60-річ.чя голодомору 3 16

з

Через

військовими

за

IOL'\1

собі Північну Європу. Ро­

переходу

поло­

що

раї·нці приєдналися до Нар.ла, були встановле-ні у пакті, nідписаному настулної весни. За надан­ ня ВіЙСЬ·КОJЮЇ ДОПОМОГИ та пров.іЗії Rарл обіЦЯІВ _за­ -хищати Україну й утри­

після

старшина,

ук­

населення,

го

ням~.

намі­

єди­

і провідних членів стар­ шини. Умови, за яких ук­

яке

чутки про

Війна

свого

але

групою

пор.івнлно

Але ни

крап­

НеНаіВИС'НИХ

часто просто

ження якої було не

ВіД

з

злом

порущив зобообороняти Ук-·

і

ри Петра І реорга.нізу;вати іКОзак1в,

жали

І

дивно,

старшині,

на

останньою

2. Строкові: · - від 6 місяців

не

· Ма­

таки стала на бLR геть­ мана, були запорожці. Хоч вони й часто свари­

грожУJвати

миру

стави-

вважали г-іршим, використовували

з

.:Украї­

нападом

не

значною

лися

муватися

чо­

никами виступали рос.ійСJ)КИЙ цар Петро І і 18річний король Швеції Rарл ХІІ об,д.аJрований

nов'язане

·населення

nідт:римати

раїнсь:кого

перейшов ·на бік шведів. За 'ним nішло близько 3 'l'исяч козаків

військ,

nоставив

ПОКро­

захисту

спустошенню

у

намагаюЧИІСь уз­

годити . дії

моря головними супротив-

ною

ЛЯКі·В, ЩО ЯВЛЯЛО собоЮ основу угQДИ 1654 р., і удраїнський гетьман пе­ рестав вважати себе зо­ бов'язаним зберігати вір­ н1сть цареві. 28 жовтня 1708 р., коли Rа,рл ХІІ, котрий ішов на Мос·кву, завернув на Украtн,у, Ма· зела, .в надії запобігти

поверталися

зазнавши

ликих ·В'1'J)ат.

роть6і ·за волоДіння узбе-

режжям

..

. було

Як

Мазе­

іНШОГО

про­

ВИRJDИіКа­

зепу.

ни. Rоли nольський со­ юзник Rарла ХІІ Стані­ слав Лещинський став іІо­

раЇНJу

юnми арміями. P.LR у рік

у ви-

ШУ!Ка ТИ

Петро в'язання

заки не. могли рівнятися з регулярнt:L'\ІИ євроnейсь­

У

21-річній

ольщ1.

захотіла

26

Найвищі проц~нтні ставки на уёі види грошових вкладІВ у нашому місті В ОЩАДБАНКУ АК ПРОМІНВЕСТБАНКУ, проспект Незалежності, 14: 1. До запитання - 50 відсотків річних.

Ба­

серед

водночас

раїнського

генералом

штовхнуІЛо

жах

3верніть уваrуІ

ли в них настороженість. Тому велика част.нна ук­

цро

лею.

цих лоходах стало до бо­ лю очевидним те, що ко­

що їх Мазепа 'l'ак спритно підтримував, з'явля-

напр,уженість;

oV

ен'І]ральнш

загрозу,

поголоси

чужоземним

.

далекій Лівонії, Литві чи ц п . у

nочатку

У взаємовшчдних стосунках із царем,

ється

армія.ми

відчувати nішли

г.етьмана

виключно

шведськими

с·тав коли

сіяв

украї.нЦів,

гетьман

Україну, Мазепа зв.ернув­ .ся по допомогу до Пет­ ра І. Цар, чеІRаюч.и на­ СТУJПУ шведів, відмовив у допомозі. Це було для

nоля-ків, татар

-

тестанти-шведи

nИтанням

nовинні

воювати

ворогів

Сибі!РУ-

Проте-·

вnерше

НіlВіть

ВИТеЛЯ,

суспільство

меЛь і взяти Палія в облогу в його «столиці• Фастові. Саме в цей час

міг

ленню.

пу

а,рмію,

. приклад

турина

врешті

виріШує

·модернlзува'Еи

Страшний

які завtдаrвали місцевому насе­

чи російським вельможею. Невдоволення, що

UIIIІIIUUUІUIIIUIIIUUIIIIIWUIUIIUIІIIUUUotiiUUIIIUIIP

р.

селах

російські

.

нам]ри царя замінити йо­

Орест СубтвльниО-проф_есор Иорнсьного університету (nонада) відвоювати

пою, обрати нового геть­ мана, й 11 листоnада 1708 р. ним став !:ван СкQропадський.

.війсь.ка, утисКів

го

1703

1

що в їхніх містах

•ИІІІІІІІІІІІІІUІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІUUІІІІІіІІІІІІІU

У

серед

селян і мі­ скаржилися,

розмістилися

УКРАЇНИ удалося

·

також

українських щан. Вони

ІІІІІІІІІІН ІІІDІІІІІІІІІІІІІІІІІІ ІІІІІІІІ ІІІІІІ

ЖИТТЯ»

сІльського

масовоТ

5·13-91.

rосподарства

роботи

-

-

4-04-81;

А.

nе­

ВОЛОШИНЕНКО.

І

-

Індекс

Друк

кований

61285.

високий. аркуш.

Обсяг Тн раж

дру

5.92·

примірники.

Замовлення

N•

1267.

Броварська друкарня КиТаського обласиого управлІння у справах вида-~';-:;· ААРеса

,~~;ру ..арвІ:

полІграфІТ І книжкавот торгІвлІ, Киівська обаасть, 11. Бровари, ву.ІІ,

Киікьu,

·• 114.

·

#26 1993  
#26 1993  
Advertisement