Page 1

ОР ГАН

БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОJ

Газета виходитЬ' з

І

року

1937

КОМІТЕТУ

• N2 26 (6689)

ництва

товаріВ

НІРОАНОГО

вання і системи nocnyг, у ЦК КПРС і Раді Міністріа СРСР розгnннуто питання

про

захоаи

по

го

господарськоі самостійності

і

Ярославського

1

року, еко­

1984

по розширен­

ню . господа~;>ськоі самостійності та по­ силенню заінтересованості об'єднань

(піаnриємств) n!Ібутового

(підприємств) побутового обслуговуван­

обеnугавування в повнішому задо· вояенні потреб насеnення 1 посnу·

нЯ

гах.

населення

в

повнішому в

задоволенні

потреб

послугах.

У прийнятій постанові відзначаєть­ ся,· що в краІН! послідовно здійснюють­ ся захо.ци щодо поліпшення побутово­

На розвиток постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР }'РЯд визначив конкретні умови проведення економіч­

го

ного

обслуговування

населення,

розви-

вається і ·зміцнюється . матеріально-тех­ нічна база галузі. Разом з тим рівень ністю відповідає зрОе"JІИМ

запитам

експери~Іенту.

У постанові особливу увагу зверну­ то на необхідність поліпшення якості послуl', додержання строків та пі.в;ви­ щення культури обслуговування, пQв-

побутового обслуговув~ння ще не повра­

дянських людей. Потребує вдосконален­

ніше · задоволения

потреб

населення

в

ня система госпо.в;арювання з тим, щоб

послугах

вона активніше впливала на розширен­

і відновленню споживчих властивостей

ня побутових послуг та ·підвищення іх якості.

радіотелевізійної апаратури, побутових машин і приладів, одягу, взуття, меб­ лів та інших побутових виробів, на

3

метою розвитку ініціативи трудо­

по

ремонту

квартир,

ремонту

вих колективів, пі.в;вищепня відпові­ дальності _за результати роботи і поси­ лення іх заінтересованості в поліпшен­ ні побутового обслуговування населен­

розширення посЛуг по прокату предме­

ня Центральний Комітет КПРС і Рада

сті. Дальшого розвитку мають набути

Міністрів СРСР прийняли пропозицію Ра.ци .Міністрів РРФСР про проведення в системі Міністерства .побутового

говування,

обслуговування

новах і організаціях, вдома у

населення

тів

тривалого

льє,

користування,

перукарень,

надаються

а

жителям

також

фотоате­

послуг,

що

сільської місцево­

нові види і прогресивні форми обслу­ надання

послуг

трудящим

на заводах, фабриках, будовах, в уста­

РРФСР (у

Міністерствах побутового обслуговуван­ ня паселення Вашкиреької АРСР і Ко-

ЛЮТОГО

КИJВСЬКОJ

лютого

11

УК РА ІНИ,

-

ОБЛАСТІ

року

1984

АЕНЬ АЕРОФЛОТУ

Зльоти

замов-

ника.

(ТАРС).

не

господарство

ним

і

ном

машин,

з

вели­

різноманітним широкою

пар­ ме­

режею аеропортів, авіа­ заводів, наунових установ 1 навчальних закладів,

будівельних

Про

організацій.

надзвичайно

швид~

кий розвиток крилатої галузі можна судити хо­ ча б з таних цифр. Янщо в перший рік свого існу­ вання 1923-й лі'(а­

їв,

але

новини

••

---------

_ РОЗПОЧАТО «НУЛЬОВИй ЦИКЛ»

столицями

УкраУнське управління цивільно! авіації посіДає достойне місце у системі Аерофлоту. його підроз­ діли виконують близько 12 процентів усього об­ сягу авіаційних переве­ зень СРСР. З кожним ро­ ком

мережа

повітряних

маршрутів стає · дедалі густішою. Не тільки Ни-

rо жнтловоrо буднику з маrазнвом ~tOдяrj) на

першому пdверсl.

со­

Кмектив дtJІЬВИці ПМК-8 тресту «Брова­ рвсіJІЬбуд», очотова­ ІІВЙ майстром В. М. ХоМН1Jем, розпочав

юзних республік, сотнями міст віД Владивостока до Паланги, віД Мурман­ У

Самарканда.

наші

часто

дні

авіацію

називають

обов'яз­

свуm.оввй

пtcu

ковою технологічною лан­

кою виробничих nроцесів у багатьох галузях народ­ ного господарства. Адже ки nеревезли 611 паса­ Аерофлот це не тіль­ жирів, то нині тільни за ни авіаційні nеревезення. один льотний день до­ Геологія і будівництво, ставляють 450 тисяч чо­ нафтова і газова nроми'Ловlн. словlсть, енергетика і А втім, бурхливе зро­ стання Аерофлоту видно не тільки в цьому. Ска­ жімо, якщо в ті далені рони на nовітряних лініях був тільки один тип віт­ чизняних цивільних літа­ ків - • моноплан АНТ-1 нонструнції А. М. Тупо­ лєва. то теnер ІЛ-86, ІЛ-62, ТУ-154, ТУ-134, АН-72, ЯН-42. Саме цим надпотужним номфарта­ бельним і одночасно на­ дійним машинам скоряє­ ться сьогодні небо країни.

По вутщІ ІСІСІВській розпочато бу~тво вовоrо 132-квартнрио­

слові центри зв'язанІ пря­ мими безпересадочними рейсами з Москвою і Ле­

ська до

сільське

господарство

по

,

як

жать нас відміНно.

(РАТАУ).

<<Союз Т-10»

має

ти велику nрограму робіт,

рабля «Союз Т-10• з ор­ бітальною станцією <<Салют-7•. ·

її

Після

переходу

космо­

навтів . Л. Д. Низима, В. О. Соловйова і О. НJ. Атькова

у

nриміщення

ХарківсІ4Gий ордева Ле­ вІва завод ~Електроваж­ маш» імевl В. І. Лені­ ·ва одни з ф.Dаrмавів вlТ'ІІІЗІІJDІоrо еверrомашв-

викона­

9 лютого здійснено стикування космічного ко­

як,а передбачає ДосліД­ ження nоверхні Землі та атмосфери

в

вобудуваввя.

різних галузей науки і на­ родного

астрофізичні,

на

КАЗУСТРІЧ

технолоrіч-

бІвату в м. Ждаиовt. Но-.

ні і технічні експеримен­

rq

навколоземній

ПрофспіJШовий комі­ тет

ордена

шани»

КІрова

ведуть

uе­

вв брвrади комуиІ.ств'DІої

праці Оnексавдр Пристро­ ма (пtворуч) І АватоJІІй Сайке. Фото М. Тура.

(Фотохроніка

Вел'икодимерськGї

серед- ІІІитан·ь внутрішньої

1

зов­

ньої . школи. Тут до no- нішньої nолітини · НПРС, слуг виборців широкий демократизму Нонститу­

суспільно-політич- цlУ СРСР і нашої вибор­

ної лІтератури,

нGУ радянській

nрисвяче- чої

системи.

виборЧій сумлінністю

Особливою

відзначають­

соцІалІстичному

ся політбійЦі Н. М. Онаш­

едособу життя, матерІали

но, Г. С. Ходченко, Г. Я.

грудневого (1983 р.) Пле- Васюк, Г. М. Нарнух. Во­ нуму ЦН НПРС 1 січне- ни бажані гості виборвого (1984 р. ) Пленуму ців села. .

ЦН Номпартії УкраІни, свіжі газети і журнали. Агlтатори, пк~ 1 Ц1 дн1

По­

імені

вJІаштував по­

твавих учасввків rоспиоrо

рад­

вародноrо- хо­

ру в Сквирський район

,

на екскурсію.

Наші екскурсаити побуваJJН в краєзнавчо­ му музеї,

що

будинку

працює

культури

РАТАУ).

різні етапи з життя Підприємства та села - вІд доревотоційвоrо періоду і до ваших днів. РозІніщевІ вони у п'ятьох залах. Нас rостивио noдapl,

зустріли rocми провели

кіm.ка приємних rодин у цьому культосвіт­ ньому закладі.

Екскурсією лись

ми

дуже

всі

її

заnиши­

задоводеви­

учасвнки.

І. CTEUAHEHRO, ronoвa профкому.

ЩЕ

ОДНА

РОБІТНИЧА

ЇДАЛЬНЯ Незабаром: ва фабри­

Багатолюдно буває в особливо пожвавили ро~ ці дні в агіrnунктl, розта- боту, уже nрочитали лек­ шованому в примІщенні Дії і nровели бесіди з

сш:темl,

складаввя

«Знак

радrоспу

їздку rрупи nередови­ ків виробництва і ак­

ВИ&оРАМ

Розпові·.ца10ть аrітаторв

вн?ІР

..

на знІМRу, првзвачеввй дu металурrІйвоrо ком­

господарства:

ти, медико-біологічні до­ з участю ліорбіті почав функціонува­ слідження · ти пілотований комплекс каря-космонавта. Екіnаж приступив до «Салют-7>> «С о ю з виконання ·nрограми по­ Т-10•. кос­ Екіпаж оР.()ітального льоту. Самщючуття монавтів добре. (ТАРС). комплексу <<Сащот-7»

станціІ

·

1'1}'автськвй дввrув ее.., рІі П-26, який вв бачвте

Інтересах

ПМК-8.

Шамраївськоrо цукро­ комбівату. Експонати йоrо розповtда1оть про

11

НА ОРБІТІ

новосіл­

ДОРОГАМИ СКВИРЩИНИ

при

СТИК'УВАННЯ,

тут

вачат.внк

установки ми впевнені: швидкі

обслу-

тресту

А,. ГАЛЬ,

і

кий рейс або монтаж уні­

крила

заводу і

ля.

ськогосподарських робіт. Якою б не бу ла доnо­ мога Аерофлоту пові­ тряна обробка nолів або термінова доставка пош­ ти, звичайний nасажирсь­

надійні

будlвеm.но-мов­

справиJJН

більш як сто видів с'іль­

й

ро­

«Бровар н с і л ь б у д>>

комбайни. Нині «nовітр11Ні ХЛіборобИ>> ВИRОНУ.ЮТЬ

кально! завжди

цьому

праЦІВввкІв

авіації

трактори

в

пnастмас

роботах. Адже літаки і вертольоти потрібні тут само,

,. БудІвеm.никн , зобо­ в язаJJНся

об' вкті 1 зробити все, щоб у 1985 році сім'ї

сільськогосподарськ_их

так

се­

тажвих робіт на цьому

зростати.

роль

реконструкції

обсяг

продовжує

Важлива

А

ці ОСВОЇТИ ВДВічІ біm.­ ШНЙ, Ніж ЗапJІавоваво,

...

Ось далеко не повний'пе­

Аерофлоту

ЦВКJІ».

закlвчеввя робіт

редньої IIIКOJJR .N2 3 сюди перейдуть дві КОМJШексвt · брІПадн муnврtв - мовтажників ЦіЄЇ Ж ~ОJІОНИ.

релік зон, де nрацюють крилаті помічники. І спи­ сок «СУМіЖНИХ» професій

в

/

-----------

й обласні проми­

нінградом,

коп.

2

___ .--------.

rалуа1 Аерофлот сьогодні це багатоцільове і склад­

Ціна

облвиконкомів),

липня

номічноГо експерименту

поси­

nання заінтересованості виробниЧих ·

об'єанань

і

починаючи з

розширенню

Субота,

ПАРТІІ

врилатоІ

мі АРСР, -управліннях побутового об­ слуговування населення Алтайського крайвиконкому, Астраханського, Іва­ новського, Кемеровського, Саратовсько­

СПОИІИ·

ДЕПУТАТІВ

---12

ПолІпшувати якість побутового обслуговування У зв'язку з розробnеннІІм ком· пnексноі nрограми розвитку вироб­

КОМУНІСТИЧНОІ

НАРОДНИХ

РАД

PAAOHHOJ

квітня

17

МІСЬКОГО

М. ПОЛОВКО, rромадськнй коресповРіе&т.

У Фонд миру На вІдкритих партійвнх зборц, що вІдбуJJВСа 7 ma.roro у радrоепl сБоб­ рИЦЬJОІЙ•, коІІуиІ.сти вв­ ступиJJН

різ nід урощай четвертого року

одинадцятої

ОJІімпіаді

п'яти­

річ:ки вивезе до 700 тонн органІчних добрив. На

Сараєво. (ТАРС). Чем­ піонкою Олімпіа.ци у ЛJІЖ• ній гонці на 10 кілометрів стала Мар'я-Луїса Хямя­ лайнен (Фінляндія). Сріб­ Номуністи ріщгосnу за­ на медаль у Раїси

ва збиранні раннІх овочів, честь 66-'і рІчввцІ. Радо­ пІ.Юруванні ро:з<:ади помі­ ської АрмІї провести Вах­ дорів працюватиме брига­ ту миру 1 заробдевl rpo- да теплични:кlв.

ml

з ІвІц1ативою

На зим;овій

перерахувати

у Фо.щ

миру.

,І(ликають nрацівників .Зараз в усІх виробни­ усіх органІзацІй, рооташо­ чих колективах прохо­ ваних на територіІ села

дять . збори. трудІвники

В цей

день

радгоспу

пра­

цюватимуть з ,віддачею. Так,

ни

вироблять

молока,

загІн

найвищою тваринни­

11

тонн

механlзато-

Бобрин, взяти Вахті миру.

r.

участь

вильотник, секретар пар~ої ор­

rавІаацt!.

у

Сметаніної (СРСР). У ковзанярському спор­ ті на дистанції 1500 мет­ рів перемогла спортсменка

з НДР Карін Епке. Ната­ лія Петрусьона (СРСР) на тре11>ому місці.

ці

верхнього

днтичоrо

трикотажу

роз'ІІІВКть

гостинно

двері

нова

їдаm.в:я на 280 місць. Тут буде МЕ!Ханізоваво всі процеси приrотувавпя ЇЖі, Є М'ЯСНИЙ,

КОИАИТерСУ>КНЙ,

ОВОЧе­

ВИЙ і м ясо-рнііний це-

І хи, необх!днІ ~опоміж­ иі nриміщення . . Для зручності

дящих

щодии

дачІ

тр~у-~

працюватимуть

JliDiї

роз-

комплексних

три

обі­

дів.

Н. В.ОИТОВА, директор комбінату громадського вания.

харчу­

.


*

2 стор-

ll лютого 1984 року

~НОВЕ

ЖИТТЯ»

ВІ,fйО.ріЄТ4ННЯ цих ре~ 1 · 'lідJ;іНЩнти · ~ду~7'

д~~шть

~~с~о~ацtі . ~u~~~~ .· :.:~т:~~. r -ОЖЦІ проду~н ,вt;_ ие~шt. 11111; яа 3'50 З · НЯ тися(( карбоJ!анцш.

зtf.IU_tlн я промислових

А

під·

приєrуrств першої групи зайняв друге місце . Ці успіхи. безпереч·

організації.

кувала

трудову

Непогано чали

і

пластмасінці

План

реалізаЦії

послІдовІю

рін

розпо-

ХІ·ої

rіершого

винонано

процента . Але на партійних зборах . де об· говорювалнея рішення грудневого

105.2

(1983 р . ) Пленуму ЦН НПРС . но·

-

один

веде

перед

Марцивкевич тих,

хто

соціалістичному

на

з8воді

у

змаrаивl Центральний

конструкцій.

Він очощоє рриrаду, яка

комплексну виrотоВJІпє

з

aJDOмlвho.

СJПОсар-сuадаJІЬивк вико­ нує змІииІ норми виро·

бlтку

ва

105-110

про­

Номітет

Фото О. Цодзірея .

ПІКЛУЮЧІІСЬ ПРО ЛЮДИН}'

нашої

пар·

.

Тому і допоІ;ІіДQ сеJtретаря партійного бюро заводу В. С. Сафронова охоплювала иоло про· блем , розв'язання яких допоможе партійній. профспілиовій , иомсо·

мольсьній

організаціям.

трудовому кретного

·

всьому

знизити

колентиву добилися кон·

-

завдання

центів. Портрет передово­ додатково до rо виробиичввка на ність праці на заводській ДошцІ поша­ ти собівартість

ни:.

говорили не

про досягнуті успіхи , а про те . ян їх примножити, як того і вимагає

аJПОмІиlєвих тії.

будlвеJІЬиих

конструкції

муністи підприємства

менше.

підвищити

плану

1

і

продукції

знизи·

на

Поряд

0 ,5

рахунон

все

за

вів.

економії

рахунок

зараз

ляється

ж?

Перш

внутрішніх

сировини.

розв ' язується. воді

чого

Наприклад.

максимум

безвідходній

за

резер·

Дещо

уваги

·

вже

на

за·

приді·

технології .

Єнакієве (Донецька об­ Сьогодні цехи труб і л иття працю' ласть). У кйснево-ион­ ють за цією схемою . Вирішується повного використання верторному цеху най­ питання пластинату та більшому підрозділі Єна­ відходів і в цеху иіївсьиого металургійного тканин з ПХВ·покриттям. що доз·

·

заводу

-

не

стало

стро­

пальнииів . Тепер усі опе­ рацп на цій ділянці ви­ робництва. де раніше за­ трачувалось ·

немало

руч·

ноУ праці . повністю ме ха· нізовані й автоматизова· ні . Сприяла цьому роз·

БОЛИТЬ

ВИГОТОВИТИ

..

(РАТАУ) .

прQцесах.

і

продук:

..на інших виробниЧJ{х А.1е .. на жа .1ь. у цьому

ЦІ ЗБОРИ в радгоспі <<Гоголівсьний>> розлрчалися так. ян і десятин подібних їм зах.одІв. Члени президії зайняли свої місця , голова 9ГОЛОСИВ лорядон ден: ний, присутні встановили регламент . для доповІдачів і виступаючих. і за трИбуну вийшов перщий 'доповідач· -.,. диреИТОр

коефіцієнт винориставня порівняно низьиий.

господарства !\.. Я. ОлІйню<. ПІсля ~ьо-

мщна

і

У

цьому

є

··· ·

Виконком

позитивнІ

М.

що

1

на

і

високу

завдань .

ті

поставлених

яких

циплінн. часова

но·

. леглива

Яцьио.

критика

прозву<1ала

на

адресу

відділу праЦі , Матвійчука.

цього

не

і

Зарплати · В.

яка

·

В.

і' ·С. Бачурін . 'іІІИонуючий обІ)·

------ПРОФСПІЛКОВЕ життя~ 'RИиnндННR КОЛВОГОВОРУ -~---

спроби

гос.nодарнииів

вІдальність ,

і

но

.

.

визна·

Рожнівсь·

r.

Погоріла) _сІльських

Рад

наро.ztних ·· депутатів :

Ви·

конком ' Рожнівсьи.о1 сіль· ради • нагородженQ Пере· хідним ·· червонИм · rірап<:>· ром: і грамот<>ю. · райвинон·

·

ному 1 райJюму лрофспіл· ки.

а

виконкоми

Рус;ніІ,в·

ськоУ І Плоснівської сІльрад - , Почес н н м н ~рамqтами райJщ,ионкому 1 райкому . профспІл-ки працІвників' держустанов .

С . . .БРЧКОВСЬJ(Ий,

ство·

rощща . рЩікому

.

п,роф­

спlтсв працівинків · дер·

· жуетанов.' ' ·

.

- Хіба · про рівень нашого господарю-. . вання, ..,..... говорив він . · - не . свідЧ/f11Ь той фант. що на ОЩІ,ому полі . J<ільна ПіДрЯД

МИ

ВИрО~ЄМО

Пllі,ен:Иф<;J,\,

Звичайно, у результатr одержуємо ' в'рО• ' жай сортового бур 'яну . .Це ж явний

он

соціалі:

змагання

лова . викониому С. Ма· люга, профгруnорг Ж. В.

ренні 'Нал~них ум6в праці. · і Гостро і лринциаюво сказав про існу.· . ючі прорахунии механізатор в: Ф. Бой~ но.

бла·

кої (голова винониому М . Г . Лисенио. профгру · порг Г. М. · Хавро), Руса· . нівської (голова виионко­ · му Г. Л. Нестеренио. профгрупорг Т . Ю. Павлен· но) . і П.лосківськоУ (го·

n.огод· у

по

змІЦнитИ гро· правопорядок.

виконкоми

свою безвІдпо·

їхня · повільність

здійснити

Переможцями

етичного

ХАРЧЕНКО.

поганими

ними умовами принрити

рОКіВ

ПЕІDЛІКИ "3А ІПІFМОІО"

напо·

на внеоному і організацІй­

Б.

соціалlстич·

заходів

гоустрою, мадський

вестись

завдань ~ У роботі . зборів танож : брав: участь · перший секретар місьико ­ му Компартії України А. Д. Фро ·

nровели

бюджети .

чимало

ному рівні. в дусі розуміння по· . .с:тав лених грудневнм Пленумом

.тюв.

доrіуститн

буде

Збори пройш л и ідейно-полІтичному

гостра

начальника

робота.

планів ·і

нати

це не тим·

твердо і невідступно. Товариш Г. І. Ревенко поставив · перед парторганізацією заводу завдання - розв'язати проблему безвІдход· ного виробництва . наполегливо шуканІ і застосовувати новІ ко· лектинні форми організації праці. нагадав комуністам про їх особис· тий принлад у ставленні до спра· ви . про їх . відповідальність за все. що діється навкол о.

В. · С . Сафронова. так і " у виступі бр11rадира із . пресового . цеху М.

-

влади

населення лишкІв сіль· госппродуктів, · переішио·

ланках

кампанія ,· а постійна,

за

У прийнятому до'Кумен· зазначено, що мІсцевІ

ких

виконаннІ

усіх

району

·

них зобов'язань 1983 ро· ну. Проведена ними орга· нізаторсьиа і масово-полі· тична робота дозволила збільшити закупівлю в

грудневим

в

нашого господарства

нішній день по-новому в 58 брига· дах працює 50,3 процента робіт· нІшін . Це дещо вище плану : Але матІ кількість таких бригад в цеху труб. інших виробничих під­

Н.

порядну

сlJІЬсь­

рік.

органи

р.) Пленумом ЦК НПРС. зрослу їх діловитість. Підкреслив,

ще

виконко­

велику роботу по реалі· зацп народногосподарсь·

(1983

резер­

серед

сетrщної,

1983

зни·

зацікавленІсть

муністів підприємства у

працівинкІв

.

оутатlв

присутніми . виступив другий сеи· ретар Київського обкому Компар· тії Уираїни Г. І. Ревенко. Він віД·

значив

райком

ких РаД народних де·

женню собівартостІ проіукції на <У. 5 процента . що дасть піДприєм· ству більше півмільйона . карбован· ців • надпланового прибутку. · .на зборах. тепло зустрінутий

180

проф­

мів

гру,_.

процент

і

ки соціаJJістІІЧВоrо зма·

р.) Пленуму ЦН підвищенню продуитив·

працІ

депу­

татів

rання

(1983 по

народних

спІJІКи

заводу

рішення

районної

Ради

держустанов прийняли постанову про підсум~

Нузнецо-'

иолективу

виконати

-

.-

РО#. НІВЦІ

В. Оничко та інші , розкри· резерви виробницт.ва, піД·

силу

ності

вищенні продуктнвності праці і яності продуицІї . як бригадні фор­ ми організації праці. На сьогод·

Б майбутньому? Як ·відображено це в крлективtrоМу договорі на 19~4 рік? Безсумнівщ>, що Ці пиrаІ'іня хвалюють иолектив радгоспу . · · . Однот.ШІними булn. 1 окремі в~ступи. Неруючl віДділка,.ми N!! 2 в. }і. : мороз.

.N'!! 3 - ·

хоч

МатвІйчук. Г.

невого НПРС

Або . взяти такий · резерв у під·

но зроблено, щоб

··

В.

під

коєння тим. хто займається цим важливим ПИ1·анням . Тим більше . що в усіх бригадах ще не до кін· ця обмірновані питання стимулю· вання і розподілу заробітної пла· тн . І не випадково як v доповіді

номити

заводі

креслювалн.

розділах не дає піДстав для заспо·

ції, Наприклад. зменшення маси квадратного метра клейонки . на· роблена профиомом ком· віть на 1 О грамів дозволить: цеху зекономити близько ллєнена програма rioлln·. пластикату шення умов роботи мета· 100 тонн сировини . Можна· її еко· лургІв .

В.

ПРО·

матеріа.1омісткості

ян

дисципліна?

на

ва. В . nаючи

дукцїі на суму біпьше . 1 ОО тисяч карбованців. · Іншим. не менш важливим ре· зервом енономії сировини . є з.ни · ження

ДОДаТКОВО

головними

працІ .

JIIA

'

вами є й інші. Вони у збіль· шенні завантаження потужностей .. що лінія партії на зміцнення дис ­

процента .

З.а

з цими

ви корне·

зміни. про що говорив днрекrор підприємства Г. С. Тюфтяєв, але ще не всі проблеми до иІнця роз­ в ' язані: Номуністи · м. М. · Гурин .

собівартість продукції . не ніж на 0.5 процента , що

дозволить додатново отримати тисяч карбованців прибутку.

продуктив·

процент

п л ані

Де лежать півмільйона нарбованців

на

.

ПОВНІСТЮ

такий _фаІrтор_ підвищ~ння

трудова

п'яти·

місяця по

продукЦії

ще

;Іродуктивносп

-Рішення грудневого ПленумуЦК КПРС- в життя

перемогу.

четвертий

річии.

яна

ЯКЩО

тати

Тільии за рахунон використан· ня відходів . суворої еиономІї си· ровини. матерІалів. едектроенер· гії ІЮ.1ектив підпрнFмства може

но, стали можливі завдяки цемен· туючій і спрямовуючій рол і пар·

rійно'і

~ РАД -

·

агрономічної

с~ужб~ .,

· В·ІТ АЄ·Моt· .

.

. ,

, ' ''

УкаЗом ·ЛрезИ'дІї' Вер_ ховної. Ріщи УРСР наго·j

роджено

орденами 1 ме·

важливим у в)і(тіФt'і Q#fд<} · .;taJІ~l'фf! .lfЄ.Jtlfl'y групу ба·

,ttsJJІІH•\ 1в

є те, що

прозв:У':Іа''Лh

плані адмtІtіfТJацІ\

тDІlМ<іти питанняlс вІ-еІІ· умов

для

виєоио·

ж,

. 'J.ffCд~

~ІдеІф~ і І слава~

ІІ

поеІfленН"я тур<Ютн.

. Л1!3арі~на

але Й · сере-д 1 .спеці~· .

,<;))'11 дl\~~­

."..•.• ц•н:r•nЯ· · дисциnлІflи .не , лище,

nnj~t ... uииІ"',

hi'foДh!\и~ !WсІтерів. В то·

.. ~

.. до <

· рєчіІt говорив :

нагороджена

«Материнсьиа

ступеня

Лапlна.

Ганна

у•.

і голова райкоту ·:Профг сільського. госrюдар.-. МемРvк. . ·Не випадково , ці nІдтримку ; ~

цри,

3

,У.Ч~ІВ-­

у маАстри

в

вести мову про лів села ЗорІ

..~еЗІПечення,

с. наболілі тя>б<>ти жите· - погане трансnортне

несв_оєчасне

'1fі:>Ьдан(}г~ населенl6Rі!.е,М.а, І{хвалl!НО загули, nfдтримукічи А

слова.

коли .виет.упаючий . • зноеу поверіІ!fВІ)я

ДО ГОЛОГО .КОМеНТ:у1JаННЯ· ЦИфр, : ЗQл ~~ JiR?К відреагував на це• по-своєму ~-lпе·,

..Р.7МRв)і.іІннями; шу.мо.м. , : Депо, иаві'l6 ; ВІДВ.ертО:: 'ПіДНЯВСЯ ·• З · nерекур•.

МlСЦ<Я · l : фушІm

flm\

· ·

··· ЗовсІм•> інши~ . uтав : ' "FОН ' розиоSІІ на,

Щj)і;І.КlНЦі зборІв, КОЛИ · · вислупа.ли 'l'ФJ'IO!Ji ни!\ , лі~ар . ділJtfІИ'Ц:Іої.:, .цікарні IJ "0:· Гладир, :J\1Щ»Lзатори . І..В. Довгань,

.

13:'· Ф.; Бо.й.кt>~.,, }{,Q1iJtP:Є~Hlc.ть. r~ибнна l . важлІЩіст,ь ~щ~Щfх , ни)tц .. ,. проо.ием з.найцщи .rарпчу цід~р,им~у,, 1 .в. .учасн~lв .

,,збо;J?.ІВ.

І. В. Довгань. ца.прцк-!іJ!ід, . .наві.в

Щлий ряд njJииладів. коли з вини . спе: ,

цfалlстів ; ~іІдТШf.І чимало недоліІОв

у МС1ІОДІWІОаЩщ~.,ІДе

3М1ни

rrr.: · k.ІОЛЬКаРЗ30ВІ 1

нарядів . протяго1іJ 1 ,".о.rо .див.

~,' . QESPAT. с. f()roлtв.

, яка

.Щ~Р<>дИ4а Ц . RнховаJ,Іа.

ві·


«НОВЕ

На

IOJ.Iy

поллх rосподарств

вашоrо

ЖИТТЯ»

pa-

ТІЛЬКИ

можна часто · ба'ІІІти трудtвВВJdв

Із ' райсІ.пьrоспхІмІУ. Вови закJІ&Дають основу під урожай вивlшвьоrо року.

екскаваторввк

вантажує

трактори

автомобІJІІ

1

доб­

рввами. На цІй робоТІ Михайло Іва­ нович

ІЦодвя

доведене

виконує

і

перевиковує

завдання.

На

ПІЩОНИХ Ще до недавнього часу вважалося, що на пlщаних, бідних землях рад­

госпу « Пухівськнй:. не можна дЬсяr.­ ти

хороших

і

сталих

врожаУ.в

сlль-

·

госnкультур.

Тепер ця думка спростована .. Зав­ дяки . наполегливій. цілеспрямованій рОботі по nіднесенню ку ль тури зем­ леробства, застосуванню широкого комплексу досягнень

ському

агрозаходів і передових науни в сільськогосподар­

виробництві

урожайність

зернових. так l ·. ~юрмових року в рік зростає.

як

культур

з

Про це nереконливо говорять цифри, які навів · у своІй розповіді ГОЛОtіJ-\ИЙ агрОНОМ 'ГОСПОдарства, ЛІ<)· дин;:~. з велиним . практичним досвl: дом роботи. . безмежно. закохана у

свою справу, М . К Полоз . .. . ....::.. У першо!tfу · році одинадцятоУ п'ятирічки на::,fіаЖному гектарі зіб­ рали · по "1•01 : ~нтнеру кукурудзи на

сn лес

му

і

зелешпt- · · tropм,

а

в

мнщrло­

.--:-: rro ,:n~ч'і@'ЦТ:І'і~рJр, За· цей -же

проміжок часу- :•врожайність '.зернових

з·10;7 -центнера J~~.сла до.. 2.3Ж'.'-"і:щ­ тщ~рц..:.~Г1Щ'9.Р!'і!fІ;f_~ ' tPa.~ на зелений норм .. з . 98,3 . . центнера. - ' д.о- ··250 центнерів '

•з

ге'К'!'ара;

збір

. сІн~.

J:Ілощах ,.б.агат9річнюt' ' • трав

вlдповіДНQ.

!J~ .

становить

24 . ц~нтнери і 68,5 :цен-т­

нера. · Мало не ВДВіЧі збіЛЬШИЛRСН!fd' .тtовt збори· сІна 1 ІЩ ' природних сtно­ жатах.

Хоч це ще . не такі· врожаї, домагаІQТ/'і>СЯ

в

передо13их

Яких

госщщар­

ствах на роДЮЧих >іорноземах, та з

певністю .можна сказати , що земля щедро вщдячила " ЗІІ турбЬту t'tl'U ·~r.

·· У раДГосnІ . rіостійно · д6~н!5:tь.

nідновл~ння уре!Жайної шЩJ<JJW•;J•.пae'NctJВyюrь

сили різо!

.

..

DPP

землі . види

д'ОбіЩ~І\~ Jl.lt ltlfrm.HtrНИx. так І міне­ р~.hь-\fи~. 'ОсЬ Щі{Иlі 'n'риклад. У' 1980 році 'н~·' ;ж>жён :~~~тар.,і>Іллі бyлo,!m~­

c~ff.P.. 'Щі. ; '1'~ т,фщ, , рр~.аі!Ічннх. доеірив.

....._. · - ,26,

у тому числі nід кориові ну}rЬ1'УJ'и

,по. 1~ - тонр ... пі~ ,

~куру,д~У.

тонн; · сІвбу ' оз~~ ,р}mвели

взагалІ

бe. ~ :;.:JHeCЄHlfH• O.J)r.а.нl.КіІ .. :.У 19.83.· ' ·pt)цf:

на·: ножеfі. . rек~ бу-ло 'Внеt:._Щqі)іО ''j~O .

тоі'ІFІ І:ІрганІкй!;,~тд. , .~P,.,OBl · культу­ РИ: .·-"по 4.a,,r,Q~tЦ.!Jo нунурудзу 79·•

· :зернові • ..,._ по 21· Т<;І'І-fІ.І\ 1 ' ii.U~~~f!Ь~,t;:./i~.M~~· hід ЛOc.Uttt·. ~нo­ cя1'JІc~. j( :вfдщ>І!J.щі~с'І.'і, . з карторРама-· · ми полів господарства. · тошr.,·нл.tд

~~~!'!~е'!!П<' ·~~Ж~Jіl'»Щ~ добрив 1 в

нин1Щ»~ом~. .Уі§ІrН

· щщділяється

ослабна увага . А в~зtи

не­

).){ · зап..ла• .

нова1rО " Зfіа'Іно· ~).~!;Ue. 'нІЖ . -тoj>'it< - .

50 тисяч тощ( . ~ ~удобР.WПJfІ. "~млf

дбає

Ctl.

постійно діючий

зaгlliJt, р.одЮ.'і(.)<

.

П9ВИО_ІО .

До початку веснянО-'110-

nроекту

льових робіт залишилось

школи.

близько Півтора місяця. Нині в rосподарств~х йдуть останні приготуван-

Семввоrа.

Господарства району

землях

чуваєтЬся пожвавлення. Тут не просто чекаютр весни. До неї готуються

реформу втраrою

lНLUa . .·вЩк.•;щва турбоrа - це ДО· гляд . за · tІа~інням. У господарстві п nи:дІ L · r .ляєтьа.:я , .ве.· лика .· увага вирощуванню.· ВІfсе>~овроJіtай'них . кормових культур. 'IJ:>J\1Y ·посівний матеріал теЖ

'ників.

Продовжуватимемо

зміцнювати навчально-

в

матерІальну

пе

ршого

доведене До

асу.

ку ль тур . А ось по доведенню ЙОГО ДО ВИСОКИХ nосівних кондицій ще ба-

варипромжит л о б у д•, б продовжити. Всі вони друге базове ПіДПрИЄМ- ВаГОМі, на нашу думку, ство, разом з учили- потрібні, але ...

гато

недо-

щем на

є

уnущень

та

початку року

жаль,

на

но

реконструювати

ди. Взяти. наnриклад,

ладнати кабінети спец-

який має ' виконувати

їдальню

ять серйозні

училища, об-

реі'1онт

технології 1 елентрозварювання, вентиля-

nерешно-

приміщень,

комбінат. Він не має нІ сnецtалtстtв. ні фон-

цію в набінетах хІмії

дІв, за

1

бити. Варто у законо~~::~~Унеп~~:Уте~с~~ кожна школа, училище повинні мати базове nідnриємство, а й · nередбачити оті самІ фонди. Власне. вони по·

електрозварювання, а також кабінет спец.

весняної сІв6и. Вони вчасно sідремонтували зерноочисні машини, створили

~~~~~~гl;а ~т~~~турlв-

шин, забезnечили нормальні умови nрацІ лю-

ливіших обов'язнів нашого колективу. У цьому'

електрозварнпкlв і слюсарицький», <<Красилівсь- рів no ремонту надаютьє1t кий», <<Плоснtвський», робочі - місця для nроход~ <<Пухtвський», Імені Мічу- .ження виробничої пран"Гиріна, <<Авангард»~ . ки. Ирім цього;· комбінат

рахунон яких

це можна було б зро-

Активна участь в організації трудово! пlдготовсnеціалізованІ ланки по ки і вихованні учнів учиобслуговуванню цих ма- лища - один Із найваж-

трlбні не лише для ремонту. у заnлановані

строки учнІ мають nроходити виробничу пранти"у. 1 тут знову no" ·закономірне стає питан-

ВИ•

~я: як -оплатити їхню nрацю, не nорушуючв · фОнДу Заробітної nлати tІІДnр'і'Шмства: Tenep уже ПізНО ГОВО·

чання, передовиків І но. ваторів виробництва, якt закріnлюються за учнями nри проходженНІ практИr ки

·щд ~ цЬого у прямій за· лежИості знаходиться J · як!ёть · пІдготовки необ ·· · · · · · А

На превелиний ·Жаль, ДОПО<Магає В доборІ

1.

ряд господарств має ннзь- дІленнІ необхідних ка,дРі~ про помилl(и nроек· кий процент · наявного на- ма йстр1в виробни чого нав •_ .Р~:rи тув{І.лЬнщdв .·. при введеннJ

1\''

Н

..

метою

ПО:ЛJІПШеJІНЙ ?СіДНЦХ кадрів.

заnевнень не пішли.

На

ІЛідrіриємстві

уЧНів-nрактикантів і

.н а ПJіІ.о щ Мин.· улого місяц· я· .У . баОд.Щма , р ька, , . щщжоврожайна кор•МОВ!! . ку ьтура., вщющуватиметьря . гатьох радгоспах темnи ча· :4Q9, ,г К;Тарах ПQЖН,»вних площ , nідготовни посІвного ма-

училища без майстерень. ДЖе КОМ·

н. а.т. просто не має мож· лово _по 6утових· ~.!'f'ІО!І· бі. ливості на коЖному роцJ

щі· ·.~о. ге

,пvскників

навчання надр.вати по ЗС

1 біЛЬше

рОбочих мІсць · Ро оджени практидля n х я · · І'ІИ (до того ж тутб сл1д ура,~увати 1 технЩу · е6е-

дл• ни). Інш!J.

в ні- УЧ.Ні певні

справа~

к ли

навики йод ер:

ПТУ стsорен1 ~щть . у вла.сних ма стер " . нях а nереддипломну необхідні умови · для 'nct · ·· · · ·· .· . · · ·.·

буту І :вtдпочинну, f: .цракти'2J' ··, про~одитимуr~ спортзал. . .. . і .на кс;>~ Ін аті. __При НЩІІш теріал:у бу ли н~щто низь- .... Плано~~І»Jо ведеться ~ ,J.ІЩ _ І)рганізаrЩ ,пр~ктико~

rocno.~.арс oro -І ~Иfj)рбющтва ле. ! мне" .. ~lч · ния. nзо~ рдарйуогнуv rr2.12с'Вннонr.Уо· :П()лі;rщ~q-sиХ.о,вна ф

на

шляху їх втІлення cтo-

ходи. Ними передбаче-

ЛЮJ1Ин вп рше вироіцувавС,\1 :.на пло- . становище, але далt сво1х

ст с

Але,

затвердили сnільні за-

4~. а в «Заплавно У І ~варталі 1984 рок;t JІ~~. 8.4 цроц~у~ · _.,. бt.іt;,~ладнаний буфет ~ t~ ~·-~ ке.Р}вни~ . ~~tтку училища. ~ ні агрономи цих - госпо- .Цля nраЦівників училищ. дарств не раз давали об І- ~ виділено 7 кІмнат • цянки негайно виправити будинку готельного тИІПу.

лиме беЗ

nланів, заду-

лища . У зв'язку з цим копалення виховання м:окомбінат і трест «Вро- лодої зміни, можна було

. . Нормод бувники і тваринники госnодарс а на nрактицt ,JІ.е-а>~. --. лис я у в со ких якостях м~q,oliltA к~х )<ульт р з високИм вмістот -бі:'l: ка , які ожна . висівати пожнивІю. ·торік; н лринлад, . безалкалої:цний

ПІднесе ня, ЕІ@І(і/і!fВно.с:Гі, . сільсь.ко-

Перелік

базу учи- мів, спрямованих на у дос-

план ярих

КQНЛИUіЙ СІЩа. Н<?ГО, і, ..~-~-f~ · ~іГ at .U. ......_ '%!.,... "~Р~ ь

арів, в нинішньому посtвРQ:jІШUриться· , до . 100 '

бота з. юнаками, які служать в армії.

основному винонали заСИ[J.}(И насіння

сіння ярих культур першого нласу і на сього.Дніш: мусить буtи підготовлений заздале- нtй день. у радгосnі «ЗаГ,і:ДЬ .. Нас!J!ня. ярих (вівс:а, гороху, вориць.кий», наnриклад, багаторічнtх трав тощо) своєчасно його є 51 n. р. оцент~.за-

· ·'ОЧИЩене Jл

часу,

майсте- ня механізації праці , сно­

з повною вІдповідальністю. Ремонт- дей, розробили моральні nлані на . комбінатІ вино~ l:ЦІіЩ .в.часнО nолагодили , nЛуги, куль- 1 матеріальнІ стимули .Ро- нується nевна робота. У боти. Це стосується, на- в ід:пов іди1 строки. груnам · ~ .тиватори., с.і вал · · ни,. кормоз иральну · самперед . радгоспів <<Боб-

техи:ІКу, з~рновl комбайни. Згідно з ТР.~фік<)м Іjедє;ться ремонr тракторів. Адже вес~янt ;цоЛьовІ роботи хлібо·роЩt ·:зобов(я3,СІ.Лиснr провести у стислі стрщф;

робочого

;лолtлшується робота гра-

nрофгехучилища

відповідальністю виконують доруче- робон. Станом на 1 лютоlfY сnраву. - розповіла агроном го кількість насіння перТ. І. Згонник.- Торік значно пере- шого нласу становила ливиконали nлан по вивезенню і вне- ше 69 процентів до засисенню органІчних добрив. План січ- паного. ня також перевиконаний. Замість 11 тисяч тонн їх вивезено на поля 12,5 У більшості радrоспlв тисячі тонн. Дійову допомогу рад- 1 птахофа6рик приділили госnу у цьому подає мехзагін з рай- необхідну увагу підготовсільгоспХ!мlї. Старанно трудяться трактористи м. м. Шматко, А. о. ці nосівного мат~ріалу до

Сидоров, М. І. Іваков, В. П. Низький, І. К. Труба. Звичайнq, цим не вичерnується турбота про долю майбутнього урожаю. у радгоспних майстернях теж від-

державна

рень. Це дозволить доко- рочення використання рlнно nолtлшити пlд.rотов- важної ручноІ праці . Не­ ку нвал1фl.кованих робіт- абияке значення має 1 ро-

Повсюди очищають насlння ярих :культур , ба-

гаторlчних трав.

про

3 стор.

Перш за все слід ви- мадських відділів надрів . ділити роботи по завер- Сприятиме закрlлленню шенню спорудження д.ля молоді й nідвищення рів­

ськогосnодарсьннх нультур у четвертому році одинадцятої п'ятирічни.

НОW . ИХ·

lШРС, червневого (1983 року) Пленуму ЦК нашої партН ~ свlтЛl рішень

ня до вирощування сіль-

На знімку: М. І. Чечун. Ф<;Іто М.

. XXVI

*

року

Справа

-

сортним

Потужна технІка, якою керує до­ свІдчений механІзатор, швидко за­

1984

ВЕЛЙ:Ю завдання нале­

Михайло

Івавович Чечув.

лютого

жить винонати заводобу­ дівному номбінату ба­ зовому ІJд:nриємству місь­ кого ПТУ-4 по зДійснен­ ню рішенІ? з'їзду

першо­

У радrоспІ «Бобрвцьквй• вІДмІвво

'ІРУдіrrься

11

.,. пtн

роб,ОТ!І .Ц~•• зщtкавле~! ' І ..кl йц~ ,nq- му резулр"І;ЗТ! . " ма . с:rри

,. серед ~,ч».Щ, .Це свят~

'o'JЩt"f' і .о .Уа5:ця ... нових; , о рм. 'насін'ня' ярих зерн'ових Ао' ,с/3Я'{ення ..в .. робіт~';Іиfl .вирорничqr:о , _наІІ'!анннаяв: зац n_Р,ащ\ ., ,Ещиним. нарядом . бавИлосЬ ' лише на 8 ·iJpo~ мас спільні. сцо.~тнвні зсt- Тож 1 виходить. як , ·. · ~~~:';Jo Jfft r/ щщІщньому ' ро-цІ.. центtв до потреби, тіо рад~ ~од·н', , ~исТ>уnн: .. ~.ет.е~анl~ чався. так. 1 nрац~ватиме. - ~!'!' · .іІДfQ,::пу, . . · то.спах <<Авангард» - на· , fіИР,~бнщт.ва. церед ,, у•цJ~у зв язку ІЗ сказа· ·· .-чи Цt.J рщщ~, змІцнюється lменt Мічурнrа:~- . .1475 ~ ' м..и . .звіrи ·.майст. рів і ро".1"'· ним вище хотілось би економІ .Qj;HQ.}f1a, ,,І,'Qсщодарства, За."' . 29, <<Жер)jівський» '-~ , r.IO~Rl~и1м кращцм : стає ..життя ~пу· (<fiJtocrHвcькifй• .. _ .на•. ОЦіІОМУ. 12 н~~l~. , ..:,щ{і ·. Щёфё.тl!у'ІрТ~ зу.пинитися ~~~:J!iR,: в . .ц~qм~ - мира~. під~ : rіроцентlв. д·оба}ш,; ' ·в іН- . .над учняІ'dи •. \ .. р~гато щз ::пол:оокень .. щрGекту "

.. . '.'t

1

j~ДЖ:ЄН

;.1\М~ПШ..: ~И.СІІШВЛеНОІ • : Ге" · · · : · . · ~ . ЦІИХ : Ц~ИХ . :3!1-ХРДJВ. ,. З.-~~.\GI!~Ti!.~M. ,ЦК · КПРС Y:i!Vf fОС:ПодарстІ;І<і,Х . Надто .JlЩ~fiGBCЩ~І .,,.,, Hafl.J?,ИН,.(Ja.Ц. Ю, ~!1дР<ЩQІ!#М,;-' 9ИN· "раще ·~ізерн. а , . а ' в Pfllt.tocдax дJJn: ~Р,q.Що~ грjУП..~, ,щ:r,и,ліJtrm'J'ti6'вaт~ емо ..• тим . n'"" ..e будемо . ~<Зоря•. . «;3авори~МШ.й•.. ща.. · -!!Шl займе : .щ;шwе. ~~і ·'". · 11· ~ • ·· · • "'....... · · ·«за.пл" . ви. ий»~. та· t··. нІ . ·до- це. в . соц~мага,~:~нl ?а ..ІЩа· ЖІІN · .. "'"'

ЦЕІРІ!ЛЬНН

.

д, І цщ;:А.РЕНКО,

нзу>rаЄв,:Ва!· їІ зовсім н~ бу.і!(>~ т.а;д. вруЦати j;i~pexLЦ$

QЩUcj.iцdi · вооесвnАrr<>чт.

З.ВЕПF-ННSІ

89

~~ .

м·

.58

56

53

52

:51

49 48.

46 61

40

tiO

'86-

8;'t·

180

м,5

) .

..

. ·

100 -~,

63

·et

120

.· не д 0 МІfХ ·nричин У к1льJtох · радгосnах наявність nерщосортног6 на~ сіння иавtть зменшИ.trа<:ІС· Тана ж нартІJ!f~:. с. по.. с..т. е-.... 1>ігається і ~ очнщенн,R:м:

черщніm.t . праtюr і nод;!рущщ, . · · ·. ·. . ; 'С)Діцtм Із J;l,4дз~tt~!l!tнP важЩівнх . d4.лиіЩ!.fП'БqІ

, дцтсЩНЯ з~Щ>l,ІJле1;1Н1(.)tф··~<mн,І( ·· ·· ·.·'• ·..J?u"біТ и.к ·' ."..;r ~_ ..i( ·. · ·ntf 1•. 't..н . •\і~ · ~:·: 11 . . нactнmr , бага.торj чних ір'ав.. .щри~~'І;В . .>3 . ро••", , .в ,.Р 3 ~ ' з. 15 сІчня •· no l ..ЛІота:го ЩДвjіщУЄть~~ . роль , :М:а . ... йОго доведено до КОІWІ- стра! . (Spигa:zum~. -.1. ~.:~·~т.а$JOO,, ЦІJ , першого нласу в Ці~ ника у зміцненнІ. дff~ЩІ$63 · лому по району лиш~ 43 лtнц npai.tJ, .у бооотьбІ 1 80

70 _· , 36

200. центнери . Фактцчно ць~го . 127 по.J<азника досягнуто за . JS8 : рахунок радгоспів :. <<~ц~

ІНІ · кодимерсьюф», . <<.Ллоскlв-. :.

про \реф::>рму, . ШКОЛ.И ,

де< !І'ОВОр,!пЬСЯ;:ЩО. .<<ДдЯ

розширення шдготовки

висококвалlфtкоеа lf и х р обітнИR і в .м1н1стерства 1 BiДOMC'tBal : повиннІ ЗІбlJ!Ьшити . цаnітальнІ виладення , на . розвцrQк середніх. проф~ійно· техцічннх ,__ , у,ч~tлищ•.

Во~о. rttaє , ~~~утн .си~у

,цё,: зак. о;.ерЖ~на·: ну, "дже· справа . . "'. .

. .

М: NЩit.l~~~~

:.nаrочат.кцЩ(о ' м··'ііrІва·'~о.д rд

,....

u.

&"

НА ' ВПІІІОЧИИОК У . ГОІ:'И

. . .. : • . . .. ... . ~ · .. ·· 161 . ський• 1 <<Авангард•. . . , До. ~6.ай .. .Ща~а.~З:ЄВ.. - ж. амн, г.армонійн . •о вписа·.· • · ' ЧерJ(есЬк~ aвтoaq~~fl:, о .- нщ:о в сне~ьний пейзаж. А весна . • як ~<ажуть, · ласть): з.нову. )I,!{HP\};pacJ, До. IIOCJtyr .любителів no133 '30'. ~ще. ~- доро;зt. ~н · зустрІ- · пqnул.ярна· тУ.,т тур'истс~- дорожеtt :-'- рІзно'матн 1 тНУ,ТЬ ІЇ JUJiOOpOбІJ\ ',~ бу- на: ба:За . ~~Qоtrячна: ·. ,!tОЛ~- FJHif альnfніСТСЬ'kлй lнвенДУ'ь Заttвати лани?' · на•. ПісЛЯ · реставрацn· і тар. Походи 'ПО високо­ , . .·· . :1\ : rDЛЕЦЬ, .ва:':wІьввк райовво'і дер­

..

жа,ввоі насІвво'і Ьrсац­ .&а ' ..Jdt~

'

RОнtтруtЩ11 stJtm tтa?Ja тір'1о--· -- воии- --~ійснюють ОДНіЄЮ· · :з ·.· найбl.ЛЬЩ , . ·ком' ПЩ ;. Jrері!ШИЦ'J'.&ОМ. . ДQСВіД­

форtа~~-~Нйх;;: ~~~жено Ченнх · інструкторІв. . зовИІшн.пt : вut~sm· б.~k!~У' : з. -~ro ШПИЛRСТИМJІ,!,; _., f'l'APC).


*

стор.

4

лютоrо

11

Слідами

кам,

янова. ваписал:а

довіJІЬву мал:ьВВЦі

просять

редш.щlї

r.

жите.пьва міста т.

про

роботу пункту

вчите.[Іям,

хорошим

листів АО

Осі­

вем­

првй­ по

«НО В Е

ТА КИл листів у редак­ ційній пошті завжди чи­ мало. Листів-подяк меди­

ненадрукованих У JІИСТі

року

1984

Автори

газету

йому сКJІопосуду, що біяя

«Мій онук Мююла, пише П. Д. Павловська,­

методи

бінети

виховувався

ною

в

дитсадку

шиноремонт.еого

заводу,

лаково!. Андрійко, шенький онук, який там

відомив, що при перевір­ ці листа фаНТи, викладені

порушLдня режиму ро­ боти склоприймального пункту і грубість nри об­

тенецьку. Вони ставлять­ ся до дітей з ·великою

.За

А. Г. Пав·

лик

сувору до­

оголошено

Мешканець

гану з nозбавленням пре­ міальної доnлати.

дякувати

приватвого

- сек­

Начальник

комбінату nІдnриємств

П.

Васькович

fi.

повіДо­

мив, що такі факти стали· ся через відсутність паль·

ного. Зараз приймаються.

замовлення Від Кастен­

на замовлення в комбінат не

надходило.

* * * ЖвтеJІЬ с. Требухова М. Ф. llру.цкий написав про веза,цовіJІЬВИЙ ремонт ведопроводу.

У відnовіді · редакції голова виконкому Требу­ хівсьної сільсьнdї Ради народних депутатів В. С. Прудкий ПОВіДОМИВ, ЩО В селі водопровід введений в дію більш як десять ронів тому. Ношти на йо­ го

ремонт

власнику

радгоспу,

ян

водопроводу,

роботі і відсутність зап­ частин. З цієї причнни ремонт був неякісним. Сам М. Ф. Прудкий про­ явив недисциnлінованість і без дозволу включив ·не відРемонтований водопро­

.

від. Найближчнм часом ремонти~ р'оботи будуть закінчені.

Житедь с. Зазим'а М. С. СуботовсЬШІЙ скар­ жився

ва

поrаву

достав·

ку газет і журваJІІ.в. Головний

інженер

йонного вузла IVI. І. Шевченко мив

редаНЦії,

що

підтвердиЛИся.

.N2 1,

факти

Дільницю

де живе М. С. Су­

ботовсьний,

І. т.

ра·

зв' язку повідо­

обслуговував

Ковпак,

який тепер

на заслуженому відпочин· ку. Нового праЦІвника не

вдалося

111Д16рати.

полегшення

праЦІ

ноші. на дІльниці ханіками вузла nроведено·

тановки

Для листа·

ме­ зв' язку

.N2 1

планування

групових

у_с­

аоо­

нентсьних шаф 'в кільнос­ ті 39 штук. Незабаром ці шафи будSТЬ встанов­ лені. І виконком ciJrЬpa· ди. і райвузол зв'ЯІЗНУ ве­

дуть реЮоту

по

добору

кандидатури листоноші.

районного

уважного хворих

Хороший

І

до

nо­

нам

всього

і

почесна. за

труд.

їм

"

М.

І.

вирський сnорт.

Верещазі,

фі­

nо-

ставлення показують

глибоними знаннями, . лю­ дина доброго серця, чуй­ на, ввічлива. У кабінеті

до мед­

ся

з

жкі недуги.

І

тут,

у

JЗід­

ністю.

М. А.

з першого ж дня

роблять все можливе, щоб зменшиrи страждан­ ня хворого. Вже через

ла

відділенням

П.

мене

nо:щайомитись

з

і

Корсакову

катання.

ці.

Манхеттен Нью-йорна, довгі

діловий нвартал рони був симво­

же успіхом можна назвати символом

'l'руднощів· і занераду, <<рейганомtною•. · Фантастична

ня

-

породжених

щільність

на одному

квадратному ніло­

метрі в Манхеттен! 40 тисяч чоловік! -

живуть більше породжує проб­

леми, з якими не зустрічаються жи­ телі будь-яного іншого американсь­ ко-го міста. Головна серед них до­

вень

його

у

в

«пронумерованих

величезних

тюрмах».

Вони ,страж­

ства.

Якщо трести і

раніше нрупні компанії, банки вважали для себе питанням престижу мати в Ман:хет­ тені штаб-квартиру або правління, ,-:ro

зує

міста

спершу у

витр~ти,

не

нрім

15.45 16.15 . 17.45

0.'1-

доводиться

БРОВАРИ

сnодіва­

· КИІВСЬКОІ

BYJL" КИІВСЬКА, 154.

пист1в

І

Q80110t

РQООТ8

... 18-4-47.

ПЕРЕДАЧІ

го.

12.40 13.10

Фізина. 9 кл. сНаш теплий дім•.

Те·

леl'!арис.

13.40

сІtаш гордий сВаряг•. 14.ЗО Е. Хемінгуей. Сторін­ . ки життя · і творчості. 15.20 Новини. 17.20 Музичний телефільм

сДІлюсь

nотаємним•. вІХИ Пере­

18.00 сЗнаменні . моги•. Біла 19.00 Служу

Церква.

Радянському

Союзу!

20.00 20.20

ВечІрня казка. Міжнародна панорама. :Ю.50 довІдкова служба. 21.00 сЧас• . 21.30 ФІльм •Будинок на Трубній•. 22.40 НовиRJІ.

,

У nporpaмax переАаЧ аіА· бу,~Wта.с:н :аміни. Стежт~ за nоаtАОМІІ~ннІІми АМКТОР••·

ЗАПРОШУЄМО НА РОЗПРОДАЖ ТОВАРІВ Магазин промислових товарі:а с. Требухова з 10 по ІЗ лютого ц. р. проводить про.ЦІJК. ,швейних виробів зимового асортюиеиту за зниженими цінами, які в середньому на 40 процентів нижчі за попередні. Міса.ке споживтовариство.

І

ДиренцІR, nартійний та nрофсnІякоамй ·_коміте­

ти І аес~о ІСОJІІеtСТІІ8 pawocny «ЛІткІк~окии• rяи­ Ооко сумунn-. а прм.оду смерті чяена КПРС, технІка-СІуАtІМІІІоника Мккояи JІоснnоаича МЕДВЕДЕНКА аисnоІІІІІОJОТІо сnІачуТТR рІАНим nокІйноrо.

ОБЛАСТL

Телефони: редактора - 19-3-82; заступника редактора, відділу партійного жи.:rти 19-4-47; вІдповідальвого секретаря, відділу сільського господар. ства .... 19-3-18; коресnондента місцевого радіомовлення 19-3-05; аідд!Аів

промислоІЮст1,

J

O&nACTb 10.35, 11.40 Музика. 4 кл. 11.05 Наука і життя .. 12.10 Поезія Е. Багрицько•

ко­

Видатні радянські ви­ конавці лауреати Ле­ нІнськоr премі1. 18.25 Державний Російський мувей. Фільм 2. жи­ воnис Стародавиьоr Русі. 19.00 На XIV зимових ОліМпІйськнх Іграх. СТJ:ІИбІСИ з трамплІна. Санввй

Гаврилова•.

ПРОfРАМА ЦТ НА КИІВ ТА

Переможці.

військових,

Заст. редактора ,А. ВОЛОШИНЕНКО. м.

нaJrJI

душІ народ-

ної

20.45 На добраніч, діти! 21.00 сЧас•. 21.30 Фщьм еНохана жінка

довелося міста

(ТАРС).

255020,

Розпов1дають

20.15 Перлини

механіка

ресnонденти.

С. КУЛИК.

редакції:

го-

22.50 . Новини. 11 ЗАГАnЬНОСОІО3НА

тварин. ансамблю сРо­ сійський сувенІ}». 14.20 Телефільм сАд'ютант його цревосходительст. ва•. 2 серія:.

тися на кращі часи.

nроблем•. Наnрикінці 60-х років у Нью-йорку розміщувалося 140 із 500 найкрупніших промислових ком­ nаній світу. Зараз їх, за даними журналу «Форчун», менше 90. Під-

пятшща, суООQта.

всі

нью-йорнцям

«острова

АдРеса

спасіння гроші

дей.

·

лург•.

бані, а потім двічі у ВаШінгтона. Але зараз нредиторів навряд чи вдасться знайти: тільки. коротностро­ новий борг, яю1й Нью-йорну нічим погасити, складає 6 мільярдів дола­ рІв. <<Після нільнох жорстних бюдже­ тів урізати більше нічого»,- nише анrлійсьний журнал «Енономіст». В умовах «рейганоміки•, яка урі­

рервами.

депу.

· Для

нлянчити

с3никнен-

13.0U 11 свІті. 14.00 Виступ

дві

Недавня фінансова мелодрама цьо­ го міста добре відома. У 1975 році Нью-Иорк ледве уникнув баннрут~

Два мільйони нью-йоркців, яні що­ денно приІжджають у Манхеттен з інших районів міста. на роботу, зі­ щтовхуються · з транспортними проб­ лемами. У ц~нтрі міста у години пік автобуси повзуть зі швидкістю nішо­ хода. Поїзди метро, пк 1 по всьому Нью-йорну, ходять з велиними пе­

иароднЬІХ

на

льороІЗі».

зручностей.

тепер вони тінають з цього

упав

засніжені

ненко.

Гімнастика. Кіножурнал сНауна І техніка•. 8.ЗО П1сн1 і танці народів СРСР. 9.00 Російська мова. 9.<!0 До Дня Аерофлот:g-. Док. телефільм сВисоке небо•. 10.00 А. Брукнер. Симфонія .м 1. 11.00 В fОСТЯХ У К88КU. 12.:Ю Концерт робітничої хоровоі капели сМета­

Нью-йорк, а їх місця займають більш біДні і менш вибагливі чорні і ко­

намерах,

чекають

8.00 1$.20

зtщтоІЗхує­

більш нецридатним для нормального tснувІUІня людинfІ, визнало агент­ ство ЮПІ. Тому вони nокидають

дають від страшенного шуму, пога­ них доріг, зачасту повної відсутності

побутових

народжуваності

22.20

10.00 Новини. 10.20 Доброго вам здоров·л. 10.50 ТелефЩьм сМіцні ннт-

11 ЗАГАЛЬНОСОІОЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕААЧІ НА КИІВ ТА О&ЛАСТЬ

ЯКІfМИ

збірна

19.00 Актуальна камера. 19.30 з людьми і для шо-

23.05 Новини.

людсь:кому муращнuку, ЯІ<ИЙ стjіЄ все

За образним висловлюванням англій­ сьного nоета Дж. Одена, манхеттенці живуть

ня•.

з

-

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕІІЕ&АЧЕННR

клітини.

21.ЗО Телефільм

бажають жити у цьому гtгантсьному

редньому по Нь.ю-Иор.ку, який утри­ мує ренорд високих цін на житло.

тан­

Оригінальний танець. Новини.

20.00 еВи нам писали•. 20.40 На добраніч, діти! 21.00 «Час•.

п'ятих. «.61лі американці, які мають .хоч я:кісь засоби, щоб вибратися, не

роговизна житла. Нвартирна плата тут майже в 2 рази вища. ніж в се­

Збірна ФРН СРСР. у перерві Сьогодні у світі.

склалися•, сБабнне літо».

ться Нью-йорк. За останні десяти• річчя: це. одне з найкрупніших міст Америки тіль:ки в обробній промисло­ вост1 втращло 460 тисяч місць. З 1970 по 1980 р, його населення ско­ ротилося на 825 тисяч чоловік, рі­

населен­

сЧас•. Щоденник Олімnіади. На XIV зимових Олімnійських irpax. Хокей.

18.20 «Пісня скликав дРУ· ри•. зів•. 18.15 сШкоnа і час: пробле· 19.UO Актуальна камера. ми, проnозиц!І•. 19,.30 Академ!І наук УРСР 18.30 .концерт народної ар~ 65. До таємниць ЖН· тистІЩ СРСР д. Петри-

колегам.

труднощі,

Парне катання. програма.

21.00 21.30 21.45

тан.

ТЕІІЕ&АЧЕННЯ

31HERAI'I Чезні

зійди,

10·00 Новини. н.fои~'у нас в Нолективі». 10.20 Сьогодні - День Леро. 11.40 Шкільний екран. 7 кл. флоту. " V І 11.35 сСело 1 люди». Кол"кра.нська л тераІ'ура. госn ім. в. 1. Jіеніна Ста- 12.10 ТелефІльм сРозколоте вищансьного району кинеОо:. · 1 серія. Увськоr областІ. 13.15 Новини. 12.00 Народна творчість. Ху- 13.30 Самодіяльний ансамбль nісні і танцю дожник Ф. Шабала. · сТересва•. 12.<10 еВітчизна моя неозо- 16.00 ноаваи. 16.10 Срібний дзвіночок. 13 _fоа~оавни. 13.20 Слава солдатська. 16.30 Нагороди молодим механізаторам. 14.20 Науково - поnулярна 17.00 Грає тріо Донецької програма сДивосвіт>. · фі иії 15.15 Для дітей. Художній лармо · сЗимовий ф ільм .сВІТалІА БІанкі>. 17 ·30 ТелефІльм етtод•. 16.15 натрусин КІнозал. 17.40 сНазустріч виборам•. 17.15 с'lерез обставини, що 18.00 телефільм сНа 'коrо

сумок втрата 10 тисяч ·робочих місць у штаб-квартирах комnаній і різне скорочеН1Ія будівництва. У проблемах Манхеттена, як у нрапщ води, відображаються вели­

лом багатства і процвітання Сполу­ чених Штатів. Сьогодні його з таким

катання. Довільна

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО

IIIHlETTEH-CIIIBOI ТРУДНОІ/І/8 .І

еВирішуєть­

Спортивні

сТи

краснеє.

17.3~ На XIV зимових Олім­ пійсьJШТ іграх. Гірсько­ JJИНСИJd ІШОрт. Гігантсь­ кий слалІ>м. Жінки. 18.45 СьогоДНі у світі. 19.00 Назустріч виборам. 19.15 На XIV зимових Олімпійських іграх. ФІгурне

Км. Гон·

СnортивнІ

Телефільм

сонце

16.50 Новини. 16.55 сХочу все знати•. 17.05 Діла і люди. сДон1500• - ·на конвейєрі•.

22.45 -

вої

АМЕРИКА, АМЕРИКА ...

ни. Док. фільми. Мамина школа.

15.30 16.00

Оригінальний танець. 21.00 сЧас•. 21.30 Щоденник Олімпіади. 21.45 На XIV зимовИх Олtм. пійських Іграх. ФІгурне

Налити

хірургічним

«Тяжна хвороба змуси­ Ю.

МісЦЬ.

катання.

Т. О. Файницьній, М. А. Бро­ Сіроштану, завідуючому

Салата. м.

вари».

на

ці.

кійна, доброзичлива об­ дякує гінекологу А. М. становка. Лікар уважно Нривенновій, хірургам оглядає хворих, розмов­ 10. П. l.{орсанову, Л. С. роших слів заслуговують ЛSjЄ врівноваженим. то­ Черевацьному, А. В. Бу­ медсестри Л. Мозгова, ном, пояснює, чим 1 я:к і зичить їм усnіхів fi. Гаnонен:ко, В. Шлап­ лікуватися: До такого лі­ рому у праці. А сім'я Карпев­ ка,. О. Кучерявенко. наря хворі ставляться з ків з .БроваріІ:І -передає Хвороби легень ва­ веЛИJ\ИМ довір'ям 1 вдяч­ низьний уклін лікарям діленні;

КОамuuфський спорт. 14. ЖІвкв. Новини. Для радянськоі люди­

1000

Міжнародна nанорама. Концерт, присвячений Дню Аерофлоту. 20.00 На XJV аИJІІових OJilм· пІйських Іграх. Фігурне

-

СІм'я Скок

км.

Із -циклу

18.00 18.30

в'язни медсестри О. І. Костенюк, Н. І. НовалеІ) но. Спасибі вам».

лінаря завжди панує спо­

15

ка.

17.00

.

Іван

14.38 14.50

5000 м.

Чоловіки. ЛИЖ1. 5 жІнки. Двоборстао.

Олімnіади.

казка.. Кон-

~1.00 ~-- ~ авмових Олlм­ пJйеЬІІВХ lrpax. лижний спорт. 15 Юоt. Чоловіки.

rодина . МУ8В'ІИИЙ кІоск. Клуб мандрівникІв. На XIV зимових Олім· nІйських Іrрах. Ковза·

. віддІлен­

ИOВJ!Jdl. Шо;~~еввик

ФШьм сСолдат BPQIIIdи•. 10.55 Вовщрr.

13.30 14.00 15.00

варю>

ням

9.15

кій землІ. 12.30 Сільськr.

·відділення.

нардіалогічним

сМарива•.

церт.

11.00 сЗдоров'я•. 11.45 сРанко'ва пошта•. 12.15' Зустрічі на радивсь.

медикам! nрацівJІи­

О. Д. Приходько. м. Бро­

Щиро

Земля. Все-

8.35 сЗвмова

ЗАГАЛЬНОСОІОЗНА ПРОГРАМА ЦТ

Союзу!

роботи. Чи може бути ви­

-

8.20

ЛІQТОГО

Новини. Щоденник Олі~Щіі~JСВ. Док. телефільмв · ~ Дня Аерофлоту. 9.30 Будильник. . 10.00 Служу РадІІисьtсОІІУ

улюбленої

щою нагорода Низький унлін

12.

8.00 8.20 8.35

Трохименна.

механізатор

вернувся

·

8.00 НЕДІЛЯ,

писував• з лікарні Ана­ тоЛій Іванович механіза­

М~

; .

.J.3, ~JІІІ»ТОГО І З::O"f..~{WHA

з якою радістю <<ви­

І.

сани.

ПОНІА••·

З. І. Коп­ Хворі Л. Брусова, зіотерапевту медсестрам В. Губа, ~- ПвJІИПеІП(О, дратьєвій, Л. Якушніній, Н. Номар, С. Лизун».· Працівнинам цього ж В. Бернало, В. Самсонен­ відд~лення, а також лі­ но, санІтарнам Н. Ладан, Бавиніній, П. Захар­ карям станції <<швидкої А. зверну ла ся бро­ допомогИ>> А. Н. Саєнку, ченно

персоналу завідуючий відДіленням П. С: Кот, старша медсестра М. І. Кожевникова. Лише хо­

Советов

cpe,u.,

сотні

позбутися

захворювань і повернулися в труДові

-

киевской области. (На украинском язЬІке). · Редактор Е. срЕДЯИ. , Газета вЬІХодит с 17 апреля 1937 tода.

цwхода; ІІторJІШС,

праці

.

~~ .

.

;.,, , "" Ат•

21

ба:rька, ветерана заво­ С. П. Гур'євській, В. А. варчан~а А. Ф. Сакув О. А. Колесникова. Висоцьному, фельдшеру <<Моя внучка Океан­ А ці листи адресовані написала О. Т. Ве­ Н. В. Пічкур дякує бро­ ка, медикам. Надамо слово варчанна К. А. Жураків­ ремеє~~. потраnила в їх авторам. ська. інфекційне відділення у «Пульмонологічне від­ стані. Лікар <<Нещодавно мені дове­ тяжному ділення лікарні відкрило­ М. Білоус подала лося серйозно захворіти Д. ся не так давно. Але но­ кваліфікова­ і звернутися до лінаря­ своєчасну і лектив його віДзначають отоларинголога М. Г. Ну­ ну допомогу. Добросовіс­ nрацелюбність, згуртова­ ріпного. Це спеціаліст з но винонували свої обо­ ні<;ть. Приклад чуйного,

сНОВАЯ ЖИЗНЬ• - орган ВJК'варского городско­ І'О комитета . Коммунистической партии УкраинЬІ, городекого и

невтомній

людей змогли

необхід­ складних

ЛИСТІВ

-

* * *

їх

Одномісні

20~

спеціаліст· А. І. Чайко:есь-· ний. Другий лінар Г. Ф. Поліщук. Завдяки

ду

не

виділялися. З роками він став непридатним (зараз налічується більще 40 поривіВ). Ремонтна брига­ да невелина. Заважає в

ка­

апаратурою.

вдячні

газету

. го

тору.

комунальних

на

пр­

заводу

обладнані

Ці

сnорт.

ЧоловІки. Жінки. ~!doJІJІ <ЮlЗКа.

20.010

З теплими словами завідуючому го віДділення, але потріб­ вдячності

рошкової металургії, ГСКТБ мийноГо обладнан­ ня, друзям, знайомим за допомогу в організації і проведенні похорону йо­

* * *

будників

через

колективам

Житель міста КОСІ'ЄІП(О скаржився, що комбінат комунальвих ~првємстu не приймає замовпевь ва вввезеввя нечИстот від

просить

фізіот~рапевтичні

Нелегка служба у пра­ Цівнинів пульмонологічно­

міста Г. О.

Кояесвиков

стали

лікування.

. - ОГЛЯ11

любов'ю. Хай щастить їм у житті•.

вІдвідувача

хворих

в

відділенням

висонокваліфіиований.

слово­ сплсиБІ!

виховательку

Банду Мечислаrовну Пло­

пtдмогою

на,

тора

мен­ теж

ІJ.!Дтвердилися.

лікування.

ЦЕ ЩИРЕ

насамперед

свою·

і

урологічним

районної лікарні. Очолює його дуже хороша люди­

дую,

виховується, дуже лю­

бить

такдх

нолентиви здоровими, життєрадісними. Приг~­

Людмили Олексі'івwи Сон·

управління Горбач nо­

приймальниці

різні

«п'ятірки• і <<Четвірки». І в цьому велика заслуга

Начальник торгівлі Б. О.

слуговуванні

Великою

ви­

лікуванні

вихователів,

ньому,

допомогу

словити їм подяку за тур­ боту, чуйність, увагу.

маrазвву •Берізка. (пе­ рехрестя ВfJІВЦЬ Красов­ ського і ЕвrеJІЬса).

в

за

нині вчиться у nершому класі. Приносить додому

при­

вигляд

хворих стає бадьорішим, настрій уnевненішим, а в о.чах світиться вДячнІсть

просто

людям. через

тиждень

ЖИТТЯ»

Індекс 61.285. Друк високий. OOcRI 1 друкuва. ний аркуш. Тираж 12.582 nрuиІрникв. Зам. 698. Броварська

друкарик

КИІвського

обласноru

у справах. аидавництв, по.віrраФІІ r правліннк кuижковоt торrіВЛІ. Адреса друкарні: 2550'JO.

м. Бровари КИtвськоІ обnастt.

ТомФах 18-4-3.7.

syn.

КИІВсь~.

154.

·

#26 1984  
Advertisement