Page 1

-"'---'7

ПРО.1ttтm ICfx J(1~:а.пr, q"ЛllfТиt:1t

'11«'

ОРГ А НБР О В А Р С Ь К О ГОМ І С Ь К О ГО J( О М І ТЕТ У КОМ У НІС ТИЧ Н О Т ПА, Т І Т А ТНИ, МІСЬКОІ РАйОННО' РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОJ ОБЛАСТІ

Г81teТ8 ВИХОДИТЬ

17 квітни 1937 року.

3

ом 26 (6482~

ПІДВИЩУВАТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРО & ИИЦТВ А

В.івторок •

15 лютого 1983 року •

Цtн.1

.-n.

П'ЯТИРІЧНА, · РІН ТРЕТІИ

ТрудІвники промислових пІдприємств иtста 1 району успІшно розпочали третій рік о~внаДЦJlrol

ПРОТПОІІ

всього

1981

.'ЯТИРіЧI\Н. ПіДСУМКИ t.JБОТИ за сІчень показують, що у порівняиНі з вІдповідним періодоltJ. минулоrо

року ритмІчно працюв8JIИ

року обсяг промисловоп> виробництва зріс на

в1д.дIJtенив.

трудівники

3,4

процента, а реалізацІя продукції иа 8 процеи2'lв. Це дало l\ІОЖливІсть вІдправити замовшпсам І пІдприємствам торгівлі надплаН-::JВОї продукції иа

ПJtастмас.

цеху 3аВОдУ

Вони

ВИКОИaJIИ

успlmвo

план

по

випус­

ку пmвкн для скатерок. у цьому иемаJtа заcлyrа

мільйои 86 тисяч карбованців. Найкращих успіхів з усіх техиіко-економіЧН!П

1

колаидровоro

4

показників добився переможець Всессюзноr о с,::JЦlа­

Інженера - технолоrа во­ Jlодимира ФеДОРОВJI1I8 В1-

СРСР

JlRИЦя.

.пістичного

змагаиня Еа

колектив

-

честь БО-РіЧЧЯ утворенив.

заводу

ПО}:-JШКОВОЇ

метадурrlI

Імені 60-річчя РаДIІИСЬКОЇ України. ЗОRрема, план ОО випуску внробів 3 металокераміки ВіН виконав

ва

процента,

100,5

товарів

На

ИOl'о процесу.

amo-

І в ці дні

комбі­

пе'lУЮТЬ

кормового, Гоголівської стрічиоткацької фабрllЮl та іНших підприємств, які приросту виробицтва

заВ,І;ань

по

випуску

продукції

у

cJloтo м. СЕМИНОГЛ

заданому

асортименті і реалізації 3 урахуванням договірних У цих досягненнях 'IIIII&JЮ копіткої ро6МИ аар­

ПРОqlСП.lJIКОВИХ

та

КОМСРМОJll>С"~ИХ

орrаю·

~BIfМJI

Заціі, керівНИКів шдпривмств t :-~РОВ1Диих спеці а­ .п1стів, новаторів і праIl0ФлїіИl'01іIlХ ' р.:JОіТНИRіВ, якІ повсякдеиио

Ренив.

спрямовують

свої

зусилля

haYKOBO-'1"ехиічного проrресу,

на

Jfі.цвривмс!вамн

за

~а.rйИо~«ЧНСЛ~JlЬНОГО

1983

Січень

центру

CJIaвa

а()ртнменту.

деревоооробного

Так,

комбінату

наПРИl\лад,

механічного заводу

колектнв

не ННКОНСів завдання T'JBapiB ку.'Іьтурно.побу­

по виrотовленню меблів, ТОВОгО призиачення і пиломатеріалів,

ремонтно­

П·J випуску заШIСН~іХ частин

-

до екскаваторів і металоконструкцій,

мас мас,

заводу плаc-t.

-по виробннцтву плІвки і виробів ІЗ пласТ.­ заВОД,:Jбу дівного комбінату по внпуску

абіриого залізооетону і металоконструкцій.

Щоб . надалі не допускати аи~логічних упущеl;lЬ, усім колективам промислових ПlДприємств иеобхlД­ иосконцентруватн більше зусиль на виконаннІ рішеllЬ лнстопаД.:JВОГО (198~ р.) llJleHYMY' ЦК КПРС І повсякденно пlдвищуватн ефективнІсть виробництва. «Треба, щоб в усіх JiaHKaX нашого

виробництва ЦИПЛіНИ,

-

виявився

ефект

иаголошував

від

під

'Іас

підвнщення зустрічі

з

ковськими верстаТ.JБУДівниками Генеральний ретар ЦК КПРС товарищ Ю. В, Андропов . -

потрібна свідома, робітнича дисцкпліиh,

днс­ мос­

сек- ' Нам

така, яка

рушила б уперед виробництво. Нам треба наповни­ ти боротьбу за днсципліну великим змІстом, . зв'я­ вати ї.ї безпосередньо з виконанням виробничих аавдаиь, тоді не буде , так би мовити, пустого ви­

хлопу. Тоді буде викоиано те, що намітив листопа­ ДОВИЙ Пленум Центральиого КомІтету ШIРТії».

А тому необхідно всІляко зміцнювати дисциплІ­ нУ,

щоб

піднестн

Jюлективів

на

Dоліпшенин

роботу

успішне

по

мобілІзації

ВИІюнання

1аіЮД

ПОРOШl\оlЮЇ

...

" о-

~~-;

gi,.

оР

t:~g-

СJtiтлотехНіЧний

100,0

1018 100,1 105,1 101.3 97,4 , 100,0 100,2 100,9 100,0

102,0 100.4 105,0 " 102,5 99,3 97,7 J 01 ,О 100,1 100,0

101,4 100 .0 101,0

102.8 102 .2 102,3

102,8 1Г)2.2 96,0

100 ,9 100,3 16>3,]

10 .1 .8 101,6 125,2

97 ,3 101.6 100,0

100,4 101.1 105,0 110,5 J 00 .0

103 .2 98,6 101,9 108,3 100,0 102.2 114.6

104,1 97,6 101,3 104,4 100,0 102,2

металур~:ї

101,0 135 ,4 107,3 106 ,7 100'.2 100,8 91.6

завод

3аво,1 П ,lастма{: Дере н оа{ір о6ний комб і нат 3аводобу;{ : вний КG:\,тбінат J~ОС:I :.;{1І0-експ е РИ·'ІІентальниЙ ГеМОНТНО-'ІІеханІчний

Фабрина верхнього Друкарня

за,воД

дитячого

rРWlilDтажv

100 . В

Зав е ;! алюм:ніЄІНfХ бу-.l&NlbЮіХ конструиц і й

tJIинорє?іОНТНИЙ зав{}j uнр06НІ!че ;!еревообробне об ' &,]{,IIWtиtlя ;\ос;]·: д н 0- еи С!пе р им є нт а.1lЬНИЙ заво ;\ БУД1{ОН'СТРУИЦ:lі Х,lібозавод П06ут){()мБІнат

ЗаВОД нестандартно'г!: ИО~lунального

об .'l.а.днаи.ня

ЗС;ВОД торговельного маюи~06УдУааIЩЯ Разом

по

місту

.l\1 0;]окозав од f>аисільгоспте х;Ніка ,~oг(m : B·CЬHa

~ : ітк! вська

стр;ч.коткащ,иа

фаб р и'ка

' фа6рина

ХУДОіЮ::Х

100,В

в.и р оБІl

104 ,6 105,0 102,0 103,2 104,9

Налитянсьиий иомбіИОР:vrовий завод 3йвод металоконструиц'й ПРО:loІисловІсть РСС

трудових

державннх

Разом

по

району

і

місту

пла­

якостІ

показник

У

порівняинl

з

січнем

мниу­

року зрІс на 5,5 процента, то в ПРОМИСJЮВОС. rf Броварщнни - лише на 1,9. За рахунок цього одержано тількн 52,6 Пlюцента приросту ВИРОб - .

JIoro

.

JИЦтва.

На наших заводах І фа'БРНКах є всІ умови шля­ хом Іитенсифlкаціі виробництва добиватися значко Кращих успІхів. Треба JIИше, щоб кожний вироб. JIII1ППIК на своєму робочому місці вмІло заСТОСQ­ вував сво! Знания І здібності, не допускав иай­ \ІІеJIQIихвтрат робочого часу І що.цеиио cy~pНJ1o С803Є aaвдallВJl,

111,В

Діє Рнтмічно нізований Хівського

вО-річчя на

поля

го члени

мехзаГIН

працює меха­ загін требу­ ра,дгоспу

СРСР.

імені

ЩОДНfI

господарства

йо­

доставляють до

тонн

на

иожен

гектар.

місцевих

п"ідживлення

доБРИ Е

фрукто­

овочеві культури

16

вивезено

тисяч тонн ПОтИВИ-

3 розрахунку

по

60-80

вого саду гєнтар!в.

виконанням

більше тонн

-

на

площі

норм.

поживи

_.-

П. Г. ЦaxJЮ, .'ІКай працює

Із цікаRОЮ леицією про сучасні иу

Н. КОЛЬЦОВА, і'ромаДСItКН коресuoв­

.

~!

тендсни : ї

.

" ._ -

розвиr-

агропро мис Л о в о

иомплексу

І

еионом1Ц!

його

r

О

роль

СРСР

в

перед

присутніми виступила вик-

ладач

Нищої·

парт:йноl

шиqли при ЦН Номпартіl У!{раїни, нандидат сільсь­ fіого с подарс Ь и І! Х

Л.

Н а у К

В. Молдаван. Голова

ради

МИСJlОВОГО

агропро-

!ЮМП .1еису

ра­

йону, ~а.ступ!!ик голови райвниониому А. В. Бере30RСЬКНЙ інфОРМУRRВ слу· хачів

ШКОЛІ!

про

роботу

агропромн с логюго

комп­

.1Є'КСУ, хід IJllf{ОН 3 ННЯ Про­

довольчої

програми

райо­

ну .

Відбувся думизми '

також

обмІн

по

внионанню

програмн.

дп,сиусії, виступили

ректори

радгоспів:

кІнсый»

...;.

Ю.

Я.

ДИ­

«ЛіТ­

Лу­

«Гогол!всьиий"

А. Я. Ол:Йн!!н. 'Імені Ніро­ ва - О. М. Чижии . першиil секретар міськкому Номпартії Уираїни А. д. Фролов.

Підбиваючи заняття,

А.

зоире м а,

вантажувачі.

Най­

в:дтранспортував

активу.

Аивчалася тема .Агропро­ мисловий Іюмплеис краІ­ НИ : досвід, проблеми».

зан,

150

1345

господарсьного

А

на Т-150. Ударно трудять­ ся комуніст М. Ф. l\Iель­ Нllченио, В. І. Овчар, В. В. Сом. Ритмічність

за-

партійно­

П ро;{овольчоІ

101,4

чергове

в школі

100,2

Члени загону ро;\ючості зобов'я з алися в НИНіШНьо­ му році вивезти 73 тисячі рив при завданні 450. 3 Всі трактористи 'Трудять­ тонн добрив при завданн! початк у року під куку­ висоиоякісно, З пЄ'р!'­ 70 тисяч тонн. рудзу, иартоплю, буряки, ся

воо тонн органічних JrOб·

вІдбулося

ІОВ , ] 10О,0

План січня ВИJ\онаний на роботи мехзагону забез­ процента. Механіза­ печує М. Ф. НовбаСIІПСЬ­ ТОрИ таиож вивезли 7500 [;НИ , який працює на на­ тонн

ри

няття

ІОО,2

109,6

для

У минулу суботу в ра­ йонно~~у 6удинну культу­

105.5 104.8 101,9 <'

продукції.

ЯКОМога більше уваги потрІбно приділити зро­ crанню продуктивності' праці. Якщо в цілому П·::J

8IПfOJlYВ8В

проц.Мп)

~ ~"

~aцi"

D'ятирічкн, вдосконалювати формн і методи бо · ~:JТЬби за підвищения ефективНОстІ виробництва 1

цей

У

..",'2. і

Ре .1 .,I·

МВ і соцІалістичних зобов'язань серцевинного року

КраїНІ

,JI;8qq ~\tМ8I'O

по працї! ••

-

Однак JJ.)РЯД :і відраднимн досягнеИКJI!!llИ є ще недоліки. h:олективи окремих підприємств хоч .в цілому і викоиують IІданн, але по ВИПУt:ку наН8~Лhвіших внробів 1 тозарівне ДОТРИl\1УЮТЬСЯ аа)l;аиого

(аа

вті­

лення в жнття комплексних цільових програм,. JlДОCRоналеиня господарського мехаНіЗму, на p-.'J8ВНТОк СОЦ!aJJіСТНЧilОl'О змагання під деВl;Юl~ .. Честь

1

року

деРWL'rатистнки.

П}ИіЄКО­

УСПlшне

НАВЧАННЯ КЕРІВНИКІВ

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ

DOстаJЮК.

'i1:йJцп,

вони saбе3t

ВИСОКОЩ)одуит",

ау роботу обладиання.

АОСЯГЛИ виключн,:J за рахунок підвищення проДук­ тивиості праці, забезпечили усп1шве ~иконания ні­ сячних

ба~.

скаленхом пІд "ас' контро­ JJ» за ходом техволоrі"le

Відрадиих успіхів у боротьбі за дальше п1дIsR­ lЦення ефеКТИВНОСТі виробиицтва . Д>:Jмоrлися пра­ цівники оагатьох заводів світ.1Jотехиічиого, М.НLєвих будівельних конструкцій, шиноремоитного,

комуиаЛЬНОІ(), обладнаи~

ВІІ

ЛОДИМ ваJtьцювальииком комсомольцем Сергієм Мо­

призиачення на 101,3, а по виробництву запас­ них частин до тракторів на 1:мJ,3 процеита.

нестандартн,)го

пrIмку

101'0 разом 8 кращим мо­

КУЛЬТУРНО-JJ.:>бутового

підсумки Д. Фролов,

ска з ав,

ЩО

реа­

лізаЦія Продовольчої про­ грами за.lежuть від напру­

женої

праці

всІх. Тому

кожна людина, де . б вона не працювала, яиу '6 по­

саду не займала, повинна

правильно . визначити СВОІІ місце і внесои у цю вели­ Ч . JCeВlPQднy сЩ1ЗВУ.


15

,--_.

лже'!'Qrе

РАД"НСЬНЕ SVllвнkЦТ80:

року

1983

НО81!

ЖИТТЯ

Cfl4llt ....".. _ _~

JJe.._рц. БJПIЖ'IJе)(о ........ аа Будинком Пав­ ..... crоІтьспоруда. відО-

ВИМАГ·.lG ЖИТТЯ . v

"ромовІ

товариша ЗJ11011/1Х

порущк1lldв.

~

~

верстатобудlВНК-

JI'~,a

Уо.:вю

ясн~стю

).{ОСl(IИ

БУJlО

пров-едеяо

І p~e

Іflзв~чено

дах знесено снаридами. У 'ІОвстих стІнах пробоїии. qerла подзьобаиа КУJlИМВ 7. оско.лками. МJППI є ві­

У

вН}(оиав­

чого КОМ:I1"ЄТУ сІльради за

1I0~

буТJ

І

ПОJllпinени~

р~дЯItCЬКОГО

С

Ідобро- RИ!!{lв

аІ)JJ)ОЗД1лш

I1КЦlи фотографІІ сВlіі:цІ О-І армІI У ВНЗВОJleНОМУ СІа.nІиградІ •• (ФРТОХіРонІка ТАРС).

ГОС11Оо

дlльиИ'lIЮГО

Е­

:u1л~~ення ефЄнтJЦI- с;п~тора IflлlцІУ та rOJlOВ­ виробаицт. 1 ЯІКОС- ного д1ль~И'Чиого Шарі!. 1,'!! te:el н~шоl робоТИ. Більше 10 ПOf>~

.oct'1

Ос06J1мве . мІсце у Вlфl- праВОООРIlДКУ MaJlO Чl8ІЦІ1 цих П'l'aJfЬ займає ред ПОБlИOOранlWII пцков,.

" " , ' ПЙРЯ~У.

Н. ме- акТиіЮм села.

~МЩ,Rеи- 3РУЧН{) ПOllY'" с....

*~.ь

И8')!В

~

JIQ-

~~p~y

оврамд­

,1І;lfСЦИПЛ ' НЕ.

БОРQтl:!6и '

JIO

навеДЄllИJO прц.мусO!!lt

',3

п·я.ющями. парравnе!JЩ! ІІа .аоБРОJjіJlЬ-

І

сірган:зацП мадЯlJа~

цооrУJЦtНIН'liма.

Оу..,.

.1е~і1РЯМИ не лlкувавц.

l(авчиit . к()Мїтет

П'ри

тивн!й

з l\OЖКИМ

З

порущви-

знайlllЛИ

одностайну під-

но

про

Йи.ти

необх:,:rнІсть

Повед:нку.

зм!-

спо-сІб шеНlНЯМ ВЮіОННОМУ І розпорядженням

;:щрентора

ЖИТІ". Нр:м того. за по- радгоспу П. о. МИr::>ОНЦЯ. eeдIJl.\КoJO

цих

~та'О8Лено

громадян

бо!;)' Д~lI:yтaT:B с' льської РаіИ. 'Jлен!в ву.,ичних ї(О:\l:тет:.в та hе1J:ВНИК:В ііl!fJ)OOничих пl.1іРозд~лlв ·

раl1ГОСПУ. ;:\е праuюють .іпобителl «зєленого змІя:!>.

IDРОГУЛЬЯИНIf.

t •

же

Й

хулігани.

ц,,: провед€н. а п.ро-

.

·ІJJaнrнч.наро60та

сво'

дала

результатн:

етапом

бороть,

би за З:\41uнепнg праІ!OnОp~;U!y на се.'!І ста.10 ВЖК'!тя вii.lK!lY

nOllelliP.KY

стоять

р:знях зас06:в 1 l'!(жарания 110

, ,

мі-

І

громг.дRP..

на

хОч

п'сля

ми.ну.1JО

небагато

....зультаТи r-

я!ct

обл!ку.

рою!Ови часу.

цlє. ї

Го.10вне

роБО'ТИ й

в

-

,на мою .ДY~~KY.

DменШИ.1Тась К!.'ТЬ1и·ть 'регул:в. пи.\tТик у робо. .... "'ки час T~ :,НШИх поруше~ь трудової дИ'Сuип.'l!· р 1 ГРРМі!ДСЬnОГО порядДРУГIПоf

,

пьдроц.'!!_В

кожного

с;m;я ПО;!ё'вати у БИКО"ком інформаціЮ про ста.н трудово! ;Іисцип:rl"и та

р:зко в::\чутн:.

...

~y.

,.

KepJ!~H'If'I\:B

КОН1'роль' З З()60В' яза.но

нІ .

повсяк-

",енниl!!: СУВОРИЙ Koнrpo.'Jb ВCbQfO

антиву

села

за І

;Іотримання:vt правопорядку 1 КОІНкретний своєчас- І ни, ItIJлйвна кожного,

хто ЙQТО поруши.в,

М. К!3АЩА. rOJleвa внконкому Жер-

дl.ськоІ сі.nьсько! Ра... народних депутатів.

......-о-д-·-и-н-'7;И 1;Z~-г-о-р-т-и-~1

8 . .ІІІОТОТО

І

багатьох

героїв.

. Jl.ружин.

\<.1 асу.

не~ьких

ченІ

ДнlО

"РИСІЯ­

lІам'ятl

rероя-антнфашиста. 40 років ИННУ:ІО

ІОного 3

тих

\'ІіІ'. як 8 .1 ЮТОГО 1943 РОКУ ,,'ят~р1:J юиих французів. Сj]'яїеРО _ліцеїстів Ньюффо·

на:>. '!lК ІХ називалн, Жан­

Марі

Артуа. Жак родрі. n'tp Бенуг. ЛЮСЬЄН Легl'О. П'(ІІ Гр""о булн роз­ (трі.l"яі фашиста .. н. CKiJ'Jl.ки їх ще було. чідомих' і я?"ідомих ЮЮІХ rep{)ЇB з

pi~!{lix . країн світу ... ~'

міській середні4 шко­ nі J'W' І цеіі з~ір РQз~ОlJа(l· СІІ Iн!реК.НIЧКОЮ дєвізіl та

S.~ачею · рапорті8голів загонів,

Під (5анів

JВУКИ сур/,! 8НМИТJo.С'

Піонєрської

.. '

та бара­ пр~IТ(')Р

Ji.РУЖИillf

П. р. Поnов"ч!!

рад

il4~l{i

Були

на

I!икоиа"и

УЧ1іі

проведені

конкурси

краше

виконания

тичиої

пісиі

ЩИМiJ

ба.1ами

J1ітичного

і

4-А

полі·

захист

по·

оцінені

ви

П.1аката,

СТУП" 4-5. б-А. ""асів. П.м·ять

Наl!ви·

6-Б. 6-В

38,гкб.,нх

антИфашистів ~бо"у вшанува.,и

героїв ·

учасник!! ХВИ.~ин.ою

и~в"анн".

Тут ~e було прийняте ріШ~Н/lЯ lІиручені 8 ході опер,ціі «Мільйон· Ват" "і~щині:> кошти перераху· lаТIІ у фонд IІсесоюзноі

ortep.uii • a~ дл,.

«Піонерська сла·

спорудження

мо­

нумента піонерам-героям у ,с!!союзному таборі сАр­ teк».

••

ДО !О-РІЧЧЯ В!Д

JCОJАJlI8СЬКЛ.

нав. .-ек.

шению Яlldсного снладу своІх рsщ:m.. Я'Ку прочи, тав завідуючий op-га.нІзs­

KOМlIa,pтlI

В.

MIC~K­

Украtни

Ковба-сиН<СькиЙ. тих.

про

хто навчаєть­

інформаціЯ'

MaHQ.

ВШ!ОН·8.МЯ

.J8<

1982.

,1ЄР:ЄМ !Е<1fiовачеf 16-р:чним юР.гХО~1

;\IeiE,laJ'{O'l!'\ в~тупнв

)}еВОЛЮційної боро:ьби. .'Та ЙОГО дo~eY] .

на

ВОііа

й

но,вих галузей радянсько! П:д його керІвництвом у

НаРО;:ЩЕ:Я В . !. :\ІЕж .l гу к в .1ЮІО1893 ро;-:у в :.1:сті . Хар;о.в:· й, C ' ~!'Ї вчнтс:,я. РеВО.1ЮL:, IЙНУ ДІЯ.1Ь' H:~TЬ в:н псчзв .1ук:е рано в дорзвошоц:Йіно"":У Хар·ков'. де ;:;акіНчив Істо-

пер"'везе'ння

через

iIНДYCTpiї. 1926 роц!

бl··'10 .закла'дено перший трапторний ааво;!. вІдбуд,оВУ,Балися ,заводи , 1іа .рноза. ~иєва та ,нших МІСТ УкраІНИ. Як . С,Б_дчать ДОКУ:l~енти центральн.и~ арх,В.В . не бул.? мабуть. нІ. ОДН;Єl

при,значено

кор;юн не .,е;гальної ~lарксистськоУ л:тератури. працює в П:;Щі.'JЬН:Й дру-

щої Ради СРСР. де

Кё]ні.

д'ячами

І

У ЛНaJн і

за·сту-пнИJiОМ

народного він разом

партії

В.

В,

1917 р:жу Валер'ti Ім- Г. К Орджон;к!дзе

голови

Ви­

гослодарства видатними

з

НуЙбишеВИ~f.

СПРЯМОВУЄ

всі

нович вступає до ш,в б:ЛЬЮОВЕUЬКОЇ ЗУСИ,1ЛЯ на прискорення будівництва парт:! і з TO~O часу стає О,'1НЮI !з активних і видатних дlяч:в HO:'.lYH!стичної партії І Рг.~янськсї ;\єржави. В серпні

1918

!.

року В.

,Меж"аук

г!гантІв

першоІ

п'ятир:чки.

1931

3

POl\Y Валерій Іванович на роботі у

Держп.']аR! СРСР. а з в:н ЧЛеН Ради ПраU.i

1933 та

року Оборони.

за вказ:в;-:ою В. !. Леніна ПРИ3Р.Rча- П1зн:ше його приз'начають за·ступни­ ється Ч.1е.чо:vt Ревв:йськра,ди У·Ї ар- "О'А Голови Ради Народних Ном іса­ м :ї, яна веnа ЖОРСТСr:у борстьбу з р : в СРСР 1 Ради Прац! та Обо­ КО!lчакІвuя ~1И . Вже 10 вересня 1918 ро:~и. І ВСЮ;:ІИ. в:н дох.lадає багато вІ ,l

і'\тен:

РеБв!йськра:rи

rєлеграl\IУ

«3 і nсь-

!.lЛ : ЧУ:

рада

в:н

У-У

армії

В :1ає дорогого в-ож:\я. пораІіеного ' .'1С1"ПННОЮ рукою най~~анцlв буржуа.

.

11

' .. _ --,. r

1!1::;С1Я 'Топnа і СТ!j

..

За свої ~lерзеннІ

б:tНИЧО с~лннської '/ " ру

ву

В

l-!a

r;O.J('jI1 T : п:д

руках

'

- ~ : T ~'!O

намІри

країни

.::Н,;

1-і2занню

проти

та

вона

Ра:rЯJ; С Ьt:о! В.lа;r.и!>.

початку

1919

ро·

та

ЗУСИ.'!!>

розвитку

:\Ієжлаука

дружа з

зно·

;хІяльність

ПРО:'.lИсловостJ

то

зусиль

Р.щlональної

.

на

участь

Донбасу.

доклав

посад!

РадЯ'ЕСЬКОГО уряду як народ,ний ком!сар у військових справах. На цій

талант

.

І

Ветерани

УкраїнІ.

у

В:н

розвитку

буд:.вництв!

ПО,lУМ'яний

виявився

вдумливого

ЙОго неаби-

оргаН і зато-

вокзалу.

біль-

розвит'Ку дружби :\ l в. У втІленнІ в Народна

з'\!іцнеННІ

та

радянсьних наро­ життя леНінської

пол:ти:rш.

пам' ять

назавжди збере-

ра. полум яного борця за щастя тру· ,ке образи легендарних соратник!в дящих. В період денІкІнськоУ навали Ілліча. якІ подІбно горьновському на Україну В. І. Межлауна призна· Данко в!ддали свої cep-nЯ людям. чають

членом

РеввНkькради

ХІУ

арм!ї. У численних битвах через вСЮ .осяяли ЇМ шлях до св:тлого маМут·

УкраІну п.ройшов з вІйськами "рмlї тя. І ~peд них образ стійкого бlль-

стІйкий більшовик-ленінець рll!: ІвановИ'Ч Меж.lаун. ПІсля

закІнчення

Вале-

громадянсьноІ

в:itни парт і я направляє В.!, Меж­ лаука на в!.дбудову транспорту! промисл()вост!. Pa~O~1 з Ф. Е. Дзер-

шовина-!іеніНЦЯ. ПОЛУ~I'яного револю· ц!онера Б. !. Меж.'Jаука. 90-РіЧчя з ДНІ!

народження

цІ Д:Ні

наша

якого

в;дзначає

БаТЬК:ВlJlина .

А. ЯКОВЕНКО. ЧJJе~ Спl.'І1:СИ журна'llстів СРСР.

в

На ово'чевих плану," ц1ях OBIJt!o.noJI'ЬCbKOrO ре*­ йону ОдесьноІ області нинІшня

·чаrком

зима

стала

добрих

П~

змін.

Іх

великою мІрою зв'язують !з створенням районного агропро:'.lИСЛОВОГО об·єд.~ нання. Напружений тепер час у працівникІв овоч:в, ни'цькО'го цеху. Вони пе­ реглядають

структуру

по­

сІвних площ. п:дбирають новий сортовий склад. ви­ шунують

можливостІ

розширення

для

масив!в.

що

обробляють,ся за індустрІ­ альною технолог:єю. А на

поля

тим

часом

уже

вийшли загони раЙс!ль. госпхім:І. янІ доставля:ють орган:ку. Снористав­ шись

теплою

механізатори

погодою.

розпочали

.

вирівнювання грунту. ва. Кl1ИТТЯ вологи. Иде пІд­ готовна

никах

до

1

весни

в

пар­

теплицях.

урахуванням

3

завдань

НОВ'ИХ

працюють

і

ТРУ­

Д:ЕНИКИ райсільгосптехнІ­ ки. як! почали ВИГОТОВ­ лення спецІальних сіва­ лок. Ці агрегати не тІль­ ки

,

,року В. І. Меж- шов,rt-l{ на будІвництв! Ниївського за· л:'зничного

яки!!

В

тракторного :заводу в Харков!. Бага-

лаук вхсщить до СI,ла:1У Українського

яскраво

зв язува.ла

Україною.

для

сусп!ль-

зараз згадують Межлауnа.

П брав активну

наго-

екон.о~:J{И.

б'

авня

ЙОго

зУ!!цнення 'й

соціал;стичного

ства. Д

І

для

PЦ~H-CbKOЇ

п(')будови

г.СІігра·на партії

банди

!

.

що

УВЗГИ

.

результат

РИХО-ф: .'10 .1 0 Г:ЧНИЙ та IСр и дичний фа- буд~ви на. Y~PaIH!. де б не побував І\ульrети. Та:.1 же він створює ~Ia px- В. . МежлаJК. c iICТcbr.: ГУРТliИ. f\epYE ЇХНЬОЮ робо" У 1928 роц! В . І. Мєжлаука бу.l0 ОРП;)fіЗОВУЄ

1'1.

и.~.

кіНЦ81нI8J

жи.нськ.им. заступником ЯКОГО в!в був п:ротя'гOlМ багатьох роnів. В. 1. ;vIеж .lаук прОВІВ . наЙскладн!шу ро­

ста-

с..

ВJЮТYПИJЬИ мЬськкРІМ)' ГО1АІІРУИ

Орlентнр'­

ЛЕНІНА

я;,ий боту по B:~YДOBi та розвит'Ку меташляі:- /іУР,:йної промисловості. ствоРЄЮlJQ ..

:It)'

тою.

та О.

AНfI НАIЧМtИEНШІ в. І. МЕЖJlАУНА

Нажу'lЬ. що ДОЛЮ не мож.на ви6!rрати. аибирс:ють ш.'Іях. яний ПОТі'М стає Д{).'Іею . Тз ,!( Т1)аШ~.l G::: Ь І ;; В?-

;obo-реВО _'Іюц:йна

Літературний монтаж. nриеВllченнй' пам' яті юню:

школах нашої країни вів.4у.llН(:Я урочисті збори піо­

ВЕЛИКОГО

надсилає

Dрне8J1ЧffijТ~(·Н

року

прослухали

цію .Ленl'НСЬ1{І ПРИНЦИПИ ч.neнст.ва в НПРС. Д1яль. И!JCТЬ КПРС по ПОJ!kI­

за

. року

ІОН". rерони

першого

Iнструк'І'iJIPII парт!! С.

П;ДТ.~ЮІl вс:єІ раи. ! і: ІнЦІ: ПОРУШRИ'К. 11 І i-pO~~ДCЬKOCT! ce.'Ja &и- НО])М соц:а.nlСТИч.ного 8!Щ1t І постаliИВ на 06л!к Ц! б 50 І спІВЖИТТJI. і р.шення І · "'~WЮ ГРQ~а;іЩJ. "" ВИ'Н')НКОJi!У о,wазу'ж Обго- , ~о-стНtнО IЮрушують гроІ ... ворювалися в трудових ма~J;>I(И,,! пctРIlДОК. . колективах ра\д-l'ОСПУ 1І "іl було пррведеljО бесі- Тр.І!lМКУ з боку жите.11.в iI.~. Ух суворо ПОПE'1Jедже- села. Зараз. З'гідно З Р!-І

OC'Jp·

CJryxa.

вих. заJAaИЬ І со~lалt. стичних 8О!бов' ЯS8J(Ь тру­ ДЯЩIiМИ міста І раltОІіУ

жИтЄ.7lЯ

ан- карБОlaJQ:i.!В. СуврРО пока-

чі

в.а

заняттІ

чаНJiJI

ми

J!иданІ

8.

Н"щрикиад. ньому

Иа ЦЬОМУ занятті перед

JIIJOМ гро-

'1'а Ін ШИ'JoIИ осООамн. .. СХИЛЬНИ'~lІі до сжоєння jИJ- Жер,цОjtИ В . Х. Кудрю '1и.громадсьннх вчиНк~.в. за ПРИ.НИІІ 1 ~JiИІТ. тя C!nrp:nJ()rO 8 ~чий Н · а першО'Му e'l'al1i в.И1\о- час ОЩ'fрафоЩlО на 50 1

мою.

ctлуха'lамиз

.1l1і<уваиия

зм:цнеljgJO В.ІД. алкorОJl1р..

та зроста.є ПОЛ:'l'и:чна зрі. Ліс1'Ь. по.повнюється арсе­ нал знань Пlро партІю '1 УІ слухачІв. якІ навчають­ ся аа двор:'Шою програ.

TU У II{JООЗ.Гавд1 1 Р(Ш'~ 1ЮМ1І1І1 иолl'l'ИКИ КПРС.

)f{ер;Jі~}К\оr clль- Jtн'$t 1 iI~!\II1. Так. на­ <;~K9X Ра';іИ ИIlР~;t.нкх де- пр~а~. · . rJI,OМаAll'!lииа IIYTIj.'llB чlТIІО поставИв В. М. ~ . ваJфaВЛ'е'НО . lJ.f '. ~ роки на

заJ'Д-.н;вя

'1

комун,:с­

ся другий P~f(. заВіДУЮ' 1fИЙ вlдд>1J1ОМ пропагаНДІ!! І агІтащіІ О. М. ІщєНІКО poonов1~ Yll'0 1дейно-ви­ ХОВНУ рОООТУ Dарт1йних opгaH:3~ серед труди­ щих та участь комуиІс­

приA1lяв

""!tfiPM

занлттям

молодого

Для

IlІастала . . рооум.

.Т8С1l

рІщєSIU Рlmеии. . 11. "1І. l (1982 р.) пJI_УМУ Ц~ КПРС. . - ВИ1СОR.!!CGМ. були

КОЖЮfМ

школІ

В.

..... І в ТОЙ Ж4! час .... ~ '~~.' ..,....а. щ. ".!~ еJ,CОIІОМ;ЧИИО . t чає 1~~JJ.Ь І ПfИIер8Д-

I)lQIIе..,~ч. JlIC1'PflJAOB&fO

K811fllicTR з

ЦіlЙRlfМвІ:д.д.Ілом

l('JАЧ~~"liн ие вимаrає Р:VШНIEIІ ІІ!.Ц ' " тмо! OY.iJJt--!П<иХ кs;п1таJ/()вкла- роаМОINI. ~ • ~гo 8

1;f~!?"JPNIЩt eфeJ<т.

і@)&

.'

8еd.деrе

кому

--

0fN'8.... 1 ~ . е "-:.:L,

J.:1fс~иплlяа: трудова. дер_ нмоІ Ра.цЯ'ЯСЬІІ(о!

........ _" .,...--.

ІменІ

буДIUЮК .панорами сСтаJJlиградська битва. (ва верхньому знімку т.ОР)"і); внизу репро­

зft.ач- них С'l1еЦ!ал1стІв та керlв-

/Hapl>1IY дарства.

що то­

площІ

....си

-'11(1 И8.11-еЖМJ> учас1'lO преДС!'ILВRИI!Ів ~~,·.аі3;ЧI<І . JI IfИн~шнlА · прОФспIЛIЮВОГО та парJr J!lТИРI'щ!. тlйиого Koмl1reTIB рад госFОJ!ОВ'ИIi М ШJUlхом роз- пу «ЖердІвський.. голов­ еКЩlОf!llJlIi

ва

•. І. Леиlна з вересни 1842 по сІчень 1943 ро­ .,.. Поруч з МJlИКОМ під·

8,J&,tа.иц.

J!ИТ~у

свІдком боїв.

'lRJlИС.

42.

11І•• .1: •

I'f8)(СЬК4?~битви пІд ва­ ною оmви ом 4.. ІІ

ровши­

36С!дІщН.8

4 , .д_

1[18 аа .рм1ісIoКИМИ зве­ ~МR періоду СталІн­

~. а. А.Н~РОI10ва на . зу· се'Рf!~инl сІчня ЦрОГО року

q,ii'ill

-

загортають

в:днритнй

дійно

насІння

грунт.

ПРИl,ривають

по:zіетнленовою

Це

дасть

овоч!

а

З:'.lогу

майже

дн!вранІШе.

на

й

у

на­

його

П .1;ВКОЮ.

виСівати двадцять

нІж звичай­

но. а отже й прискорити дозр::ван.ня врожаю. Ефек­

тивне

нововведення

вже:

Освоїли тор:к нолгоспи~ !мен! Дзержинського та­

:мен!

н. Л:б!інехта.

~

Цього року планується,: виробити близько 60 TIi-: сяч

же

тонн

на

Овоч!в

п'ять

БІльше. н1ж снюються

-

тцсяч

май.:

то,юг

торІк. ЗДіЙ-'

танож

. заходи.

спрямованІ на безперебj~~, ну доставку вІтамlнноІ .. продукції до столу TPY~'

ПЯщих . Весною в магази- ' ни та їдальнІ област! Ha~· · д:йде набагато більше; .'. н:ж торік. ранньої капус~' ти. кабаЧКів. огІркІв та " іншої

.

продукції,

Нор.

РАТАУ.

':


"ОВІ!

11

ЖИТТ~

ПР8ДО"А"ча програма:

наш

JlЮТ8ГФ

1~З;

*

року

~ ('ТМ.

I!КЛ0Д

РОЗРАХУНОК НА ПЕРСПЕКТИВУ РобітничІ збори. радгОспІ cA8aHгapд~ розглянули заходи по ВИ.l(онанню комплекснОго і соціаль .. ого розвитку

господарства на перІОД

Тов.

Спеціалісти господарства розробили детальний план розвитку радгоспу на дов­

к:нець

закріі1илася яке

" "

радгоспо:\!

добра

динам;чно

збільшуючи

.

«ABaHгap~. слава

в

господарства.

розвиваєrьСfl,

ви'робництво

-

"родукц:Т. 3а успіхи, до,сягнутl в со­ ц:ал:стичному З:vIаганн! на честь 60-р:ч­ 'ІЯ утворення СРСР, радго'сп нагород· жений перех'дни:vI Червоним прапором

ин

І-ШРС,

ВЦРПС і

Ради

М:#:стр:в

ВиступаючІ

-зборах -

на

ПОТeRц:ал госп: ще не

майбутнє, називаl1И заважають у робот!.

НЄДОl!'НИ,

~Ki

них

:3

ВИХОDистаННЮі

Йок.

У д:ю вво;:rяться всі резерви іитєн­ сифf.нац:ї землеробства, піДВliЩення

ве.lьні

ражу

до

широке

п!,\,готовки

згодовування застосувг.ння

і передової праюики

Думки

у

та

себе

доповнювали,

11 Яlі;dkь M~p! висв:чуваю{ ;:OA1jTKO;B;

гран,1

документу,

тив

ГОЛОЕні

вІхи

якай

розвиncу

до

1:0.

в

Р8НОІ>Стру,nвати

наших

Яl'!

не

ЗУ~1іJlIІ

~'MOBax.

УІ

родюt;ості

залишається

с!вам

І

знопу

ж

таки

Ш.1ЯХ

госпо.:\арське добрив, Боміле

і

однор'чних

зараз

на поля

ТИіС,1ч

-70

вивози:\!о. І

тонн

'то до

1990 РOl[у 80.000 тонн.

ДQ

цей

ріллі одержить їх пі·дс.п:р·я в цьому

;\

M~cцeBOГO

мо

і

орган:чними

по,

-

кожен

т?нн. Хороше орган:чиl д~ри,ва

'!'Рав

дО

добривами,

сеаон,

але

радгосп

ще

не

ної техніки, щоб вча-сно жай на цих землях.

має

стаВ.1ення до використання

вро­

проеКТНОl

набору

врду

8

(оскіЛЬJ\И

м-еталоконсrрукц!й

і

техно­

щwrи обсяг &ироБНИІЦтва мехаНізмІЕ дЛJII відновлення спрацьо.ваних дета­ лей до с!льськогосподаРСЬКIfХ МІ!.­

-

зав­

ШНН, освоІти виготовлення дослід­ H~ зразкІв І досл!дних партІй ре· lIfphtho-теХ:НОЛОГIЧНorо 06лар;наНИIl.

у цlй справ1 МИ маємо '1ИJr!~nиJ:! досвід. Адже у 1982 роц] нашІ ІІН, Р9бнИЧНИ'І\и вже ваготовили кlnы(8

що

не радує.

в

якому

строки

І

разі

сівби

не

можна

бурЯ\к:в

.:..-

РІЖУ

еММІ! краІн

-

верстата

І

термічного

(АЦЛ-4),

- пристосування напилення

а

нanла.ВlНОТО

Д/НІ

raeo-

порошковИ'Ми

матерІалами.

На1!'близкчим часC»l п~_-

зношених

дета­

.Ремдеrаль-83.. яна

у травиl

участю

непокоїть

нwзьний

-

це,

тонкостІ

п!д­

рl'вень

земель.

можна

робота.

що

Іх

еказати,

Саме

аГРО­

врож~Й.

ГО.l0ВННЙ врожаю

фаі\ТОР Оilєрожання вис()ко­ ДИСЦИ!fIл:на в широкому

-

дотримує свого слова. Щод<:>би вона одержує по­

над 250 кl.lІограмів про­ д)'КціІ від 25 гмІв вели­

коУ рога тоІ худоби. На ф:>то: Г. Ф. иев;ь.

Фото М. Семииога.

ВЕСИІ НАЗУСТРіЧ ННУТ-:JРОВСЬК ська область). надійністю кІльчасті !;'риття

відзначаються котки

завод Деталі

на

за­

полях,

освоїв Ялут~· авторемонтний

«СільгосптеХf!іЮ!». і І'онстру!щlї кот­

готують

даючи

для

БОЛОГИ

Іх випуск рО,llСЬКНЙ

ків

(Тюмен. ВисокоЮ

до

з

чавуну,

нього

дo~

рідкозе­

мельн! метали. Вони і на­ дають чавуну міцності, яка не поступається цe~ ред ста.'JЩО. В цьому ро­ ці ялуторовці поставлять сільським

ТРУД,ВJllШ"М

дванадцять

ний підряд повинен вІдІграти тут ви­ р~альну роль. Серй{)Зно пови-н:н1 по­ працювати спец!а.'1:СТИ, ди-рооцlя рад­ госпу, адже в його основІ дoгo~ip мІж ДИРeJщією І групою труд!,вник:в,

моит усіх плугів. культ!!:, ваторів і сІвалок полтав. ські механізатори. 3 май. стерень випущено близь­

нккй обу~ювлIO€

ОНОВЛЮЮТЬСЯ

зo{Sо.в'маннл.

умови

рООоти.

Радгосп

має

в!tЙТИ на Jlliщl рубежі, Гlр<>доIЮЛЬЧОЮ п'рorра'м<>ю.

метою

Кава­

розуміННІ слова. Це не тІльки вч~сний

вихІд людей на роботу, а й продуктив­ н:сть, якість їх n:pацl. І саме бригаД-І

тре­

члєЩ,в РЕВ

1

ии­

Збори в розр06леНі

взаємнІ

всІ

У'МОВИ

лере)j6ачеяі

* " "

цIJl()мУ СХВ8JИ1JIИ заходи, в rooподарстві. Ви'рішено

тисяч

таншс

агрегатіВ.

КиІв.

ко

Завершили

4,5 тисячі

- ре-

транторів. зернові

НОМ­

байни і транспортні засо­ бll. Прнклад полтавчан; які виступи.'1И ОДНИJlі!И з ініц:аторів Всесоюзного ООЦlалістичного змагання ~a зразнову п! ДТr''!'с'.зну Te~':H~;<~l :2 :; 110:~~JbiolX ро ..

доповнити і удоС'КонаJlК'l'И ОК!ремl Іх розділи, CTOCOd!<HO дО порад, зауважень. ВИСЛОВ-'1f'ик.х ІІа ;qof)npax роб'Тf1lf,·;Jв рг.;::.-

6lr ЮtНіШНього РОНУ, на­

rrюilY.

гатьох об.1JА~т,'J'

ПРОСJlКОВ.

слІдують

трудіЕНЕІ:И

1-'::;.; У:-:Р"'(Ш,

(ТАРС)_

.

і

Юто­

пpotSnему поnlпшеНЮI 1 п06уту працtВННf(lв під­

ПРИ'·М~Тalа,

IIWЛOfO

вер­

poq.--

часом Н8іМ Re06xlдiHO

науково-дослідного

логІчних УРСР.

П!дJlIри­

лазер:в

центру

техно­

АкадемlУ

ваун

НезважаЮчи ха ТІ, що рlч,на ви­ робнича програма ДОСНI1Ь напружена,

Биroтовлеаия peMOfItho-технологlчно­

- ~A~

ві,8; КОЖНОЇ коро~и не менш як 4.500 КІЛогра­ мів. ТрудІвниця 3 честЮ

р06ки, плазмового нa.nиленнл за роз­ робками ОКlремого конструкторсько­ тех!нологlчного бюро Інституту елек· трозварюва:ннS! 1МЄ1і1 Є. О. ПаТОlНа

сnавlУ,

одночаоно умов праці

сказати,

експлуатац!я

Найближчим

заводІ п'роводитьсл 'l'ехн~Ч'Не вере­ о:!~оення, $І,ке дlltзволить 8НJ)1.щу"ти

лиття

ОзнаЙОЩ!ltЩИСЬ

та­

нож взяла висоКі зобов'я­ заНИJ! надоїти йог,о

по

ВіД'

молока. році вона

1983

ВИГОТОВИТИ п'ять найм,енувань ДОС.'1!д­ них зразкLв облад.нання електродуго­ ваУ наплавки деталей, лазерної 06-

на виставку сСучас­ технологІчні проце­

за

важлива,

можу

стат.

1

аjюходитимє у НиввІ и1шиього

радгоспом.

ноор~націЙНо-рооточу.аJllt6иЙ

дла IІlдновлеlИIS!

лей маши.н.

це

корови по 4.4(7

КілограМів у

ио.алено 48 наЙмtJНy.а.кь метаnорl­ жучоrо 06J1а.днання, у ТОІМу числІ

деталеи

лиття (АЦЛ-4) не обладнQlНИЯ

хозаводу «РуднЯ>~ падоХ­ ла МННУ.'Іого року І!,!Д

перспе1{Т~У

меліорованих

го

розтя.гу-

з

-

року

•.

також

:з.разки.

Yft8P

заході.в

на

ВИ;КОР!fCтання

проеюни-й

1000-центнерний вро­ цІлком можливо! Од­

дtIC.лlдних партІй установок цля вІд· НОв.1ення хреСТОВИ/ll (YBK-l), автома· досл:д.н!

усу­

ном радгоспу повинен слlцкувати з.а нор:\!ами поливу земель, за вчасним їх п:джи.влення:vI. Тоді вони дадУТЬ

МОЛО­

тут

поді6ИilJ(

документо:\!,

ювелірної

досвід плосківчан. «ABaHгapд~ С,l!;Ц

го обла.д.н~RВЛ вимаг~~ докорtн.ноІ пе­ ребудови виро6ництВ'З, освоєння МО­ вих технологІчних процесів. З цl€ю м-етою, ПОЧИіНаючи з 1962 рОку, l1а

Вlдцентрового

""-lОrИв

господарства

Особ_1ИВО

уваги вкмагає вир06ництво бурякі,в. Іх урожайнІсть у

НРlІІЄмст&а пJ.ДГОІ0ВЛЯТЬ енспонати УСТаНОВКИ для вІдновлення хрестовин (УВК-l) І aBTOMaT~!I в:дцентрового

си

Планово-еI'ОНО­

~І!ропоновано

ваШЮІ

цим

гооподарствl

v

відновлення

логічного обладнання одержав &Ід­ щ,в1даЛl>Не завдання рІзко :!біль­

ппи­

о'кремl позиц:Т його недостатньо кр:п.1ен! розрахуннюJИ.

В'РО­

би господарства.

у ,"ретьому, серцевинному pqul п'Jiтирlчки коленти.в досп1ДilОГО за­

не

недол:к.

1990

до

з

зернових

Механізми ДЛЯ

уваги.

було

Розробка

ред

створення більш зручних умов для прори,&ки п.lантацій, Я!( це на':\!!чє.но в захода,х. На цьому втрачається ба,гато врожаю. М:нІстр радгоспІв зверну,в на цю ооста_внну увагу аГ;ЮНОМ;ЧЕОЇ С:!}"і1:

необхіД­

зб.fliР1jПf

ні

вати

розширювати

п~д зрошуваними землl!МИ. Тут одержати по 2-3 врожаї за

С,lуж61

-

цього

сrrpи"тнмуть

сер.Йозно вивчити умовах радгоспу

нак

з

площІ можна

а

краще

орLєнтуватися на жай коренів. Це

Буде­

Роботу

які

радгоanl поки ба В

25

вдосконалювати

зернових.

Б:льше КОР~іОвих

гектар

радгоспу-комб:нату.

надалі

60

добрив,

показник зросте

Тобто

належної

~~іЧН!й

-

вироб.1JЯЄТЬСЯ І значна нІльк!сть MO,'JOна), прирост(!м живої ваги худ06и. Та­ !(WVlику ЛЬТу'ра,ми можуть бy-rи соя, кукурудза. Вони значно по.'1і'Пшать І заrаl!ЬНИЙ зерно&ий: ба.lанс ра~ГОСilIУ.

Якщо

в-носимо

орган;чних

,-

КРУТВОp€ННЮ

rоловною

СоІlужби.

Д:.lено

пита,нню

3 '_"СТУПУ мhttc"a

н:ж передбача·

ку .'1ЬТУ'р,

рООоті агрономІчна}:

цьому

пов:да.'Jьна справа. ПО сутІ, це настіЛЬ­ Н!іЇ документ по вир:шенню завдань, які ставить ПРОДОБО:Іьча програма пе­

набагато б:..'Jьше.

але в нормальних робочих умовах. В результаті 1 зав::\ання по реШТі вид:"

ня

радгоспі,

цей

ннцтві Гaнna Федорш,.а Кабанець. Майстер ма­ шинного ДОЇННЯ племпта­

М. П. НОРЖА:

СИ_1У

Тов. Норж. якиЙ з глибокою заціна,вленkтю слухав виступи -)"І2.сни.н!в зборіВ, тут же порадив спеціалістам бі.'Jьюе уваги приділдrи не озюшм по·

KOP~1:B УСП'шно викона.н!. В землероб­ CTB~ зд'йснено веЛИ>RУ 1 плодотворну роботу. Турбота про землю, пІдвищен­

в

Понад два деСЛТИ.'11ТТJI віддала }106о::ІТі У TBarl:~­

кош&:>1

лося.

це

жайності ще не одержали. Це ДaJННЯ нин':шньої п' Я'І-и.ріЧКИ.

ШYrАМЛА:

ре~ультат~

нути

H~ тан давно ми мр:яли одержу­ ва,тл по 5-6 ти{:яч тонн сlнажу. Та ТОР;ІК в господарстві припасли його 10,2 тисячі тонн! Працювали напружено,

в

Ш!Х

в:дгод:l­

пр:ю!Ножити

г~

ціал:ст;в, кер:вництва Б J- ла під"ана на зборах критиці. У заходах, розробле­

для

ви.правда.1И

клі:\!атичних

орlєн

розвитку

нових

-

Ті!}

в:дв:'

ст:чних вод ко~'!б;нату, хоча тут недо­ роБOd\ ще багато. Так, на пос:ва~ зер­

З BI~CTYIЇy ВИКОНУЮЧОГIl обов'изии ГМІВ­ ного агрснома радгоспу.А.

час

був чetPf'", орга,нlЧ1НИХ

року.

1900

ВИГ:ДНО

б

тре а

Бри.гадиОО шдряд У С:ДJ,CWtО-?fIУ rocподарстві 3аа1'РОваджується поки що неСМЇJJИВО. У радгосПl планують пере­ вести на цю систему перші КО.lективи ,ІНше в 1984 роцІ, посилаючись J:Ia спе­ цифl~:у виробництва. Така позиц:я _спе­

те.1ЯТ

мети

буде

непродуктивні

нам

KOpMO'Boro гекта,ра. ,ОстаннІ підрахуюШ пока8<\ .lИ: кожен такий гектар дав то­ рік ао 50 центнерів, КОР'іОВИХ о~иниuь -

намl-

радl'OСПУ

ц'єї

це

~lа,Й:ІаНЧ!lКИ,

На.1ИТЯlщі

ви<:тупаючих

роздІлів

ві;:rrс;(в..1Я

що

НОМЕНТА":

КОМЕНТАР:===-==-=====_....

фу­

Н8Yf{И

інше.

для

Е-хе,ном:чно

Настав

кормоце;ах.

досягнень

сонмх

рад,ГОСПУ.

ПРОДУНТИВНОСТі худоби, зБІльшення УІ здава.'1ЬНОЇ ваги, удосконалення КОрМО·

пол:лшення

ПО.1:nШIJТЬСЯ

це породжує

Гадаю,

0лек фо]}мування хороших, дружних 1\06 ТИВ~іІ, про профор!єнтаЦіЙНУ роту серед Moцo~i, ШRолЯlp!В. ТрІОа ,на:\! зanРOlВаДЖУIІИИ аК()РАИУ оплату прапl. Це прJ1МИЙ tIМfI-x ДО ~и­

NQ 1 незабаром буде пущено В 4 кварталІ ропу така спо­ py~a по' переробці :ормІв з' ЯВ!lТЬСЯ 1 в цеху .,'\"0 2.

що снла=е 350 центнер:в на 100 га сlльгоспуг:дь, а в 1990 роц: тваринни· н.и маю;ь реалІзувати йо'го 1.600 тоннІ

і

по

одержують. рІзнІ.

3начно

а

тува тнся на 900-гра,:\!ов: прирости ва худоби. Сл~д вже сьогоднІ дбатн. пр~

У цеху !ЮDмоцех

Голов,не І ви:"начальне у р660Т! тру· д~в'ник:в ра:І~ОСПУ це виробництво м'яса. Якщо у 1882 РОЦ! його реал:зували 1.200 тонн, то до 1985 рону продаж м'неа зросте до 1,500 тонн,

воІ бази

витрати.

ху;:<ооа l\!Qже дати 6,000 К:ЛО­ молока. Резерв:в тут багато. Це видно нав:ть на ПDик.laдах груп ~?p!B, ЯК: стоять у феf)~I! поруч. а наДОl в!д

Щ~

','

я"ост"

rpaM:B

ти, меха1j:затори. тваРИНЮ-JЕИ анал:­ зу,ва.'JИ ;;осягнутє. ;Ііли.'JИ'СЯ планами Н?­

ма;н

недостатиJI

виступу головного eнo~ITa ~ocnу П. ЮЛЬНИЦЬКОГО:

З~.

д:йного ПОГО.l:В·Я в рад· ВИКОРИ1стаНlIЙ повн_стю,

Наша

Сl1еціалj,с·

Ц.lанують

Це

Робота з кормами потрe{'jує ,?:л~шої уваги. Порушення теХНОЛОГ;l їх гст'вп! ПDИ3ВОДИТЬ до зннження Іх.

напружена робо· ПолІпшилися П.lе­

та мінна справа, навчання оператор:в Bl~гoдiB.li, доїнню кор:в.

СРСР,

ЦН ВЛНСМ.

3а успlха}ш В'СЬого КО.lективу.

тут

прирости.

3 8.

очолив госпо~арство):

постійно

тваринницької

pa~­

показнИJ{.

ЗВМСТУПУ головного зоотехніка раАГDС­ пу Є. С. МОНАСТИРЕЦЬНОГО (нині він

раЙОНj

спецlа,л_~стам

можливість з61:1ьшення телят на вlдгод.БЛJ. На

п'ятирічки

650-гра,:Vlові

На 3~ОРИ до трудівників господарства прибули мініСтр радгоспів УРСР М. П. Норм:, генеральний диреКТ:lР Киівського виробнкчого об'єднання рєдгоспів В. П. Бо­ За

Нор.Ж порадив

госпу вивчити приросту ваги

гостроковий період. В результатІ З'ЯВИВС" абширний документ - "ОрганізаціЙно-по­ ЛіТИЧНі, ГоСПОllарські і економічні заходи по виконанню комплексного плану роз­ витку радгоспу до 1990 року». Він складається з таких розрілів: «Організаційно-по­ лІтичні заходи», «Землеробство)), "'НОРМОВМРllбництво», «Тваринництво» та Інших.

РОАаЙ.

"".ну економlч !f6fO

до 19~ року

колекти:в в

цим

самим

усп1ШКО

,

нашого

тому, що

зав.оду

ВlМ(онає

уі

допомож.е

втІлювати

в

l3JI€внеоний

достроково

І

хлІборобам

життя

тра.авезого 1 листоладовоrо Пnеиу.иJ,в ЦИ ИПРС.

рішення

(1982

О. КОМІСАР,

•• ~ НIІОI1.

р.)

Vспlшно

праиюе

11

новому

роцІ

п'RтирIЧКR

заТА"'ЧИК

вз)"r!ll ворошидо_градсыогоo вир()бн~ чого об',днаИ811 вsуттesих піАПРИ'МСТВ. Героl!і СоцlаJJlстично!' Праці Станіслав ГераСИ"ОВIІ~ ЮРllоа. Першркласниli маliстер навчив свсєі професІї багатьох новачкІв.

к,.

311lмку: Г~poA J М1)IІОоАIІМIІ

JOtiS

СоцlаJJістичної роБІтникам". ФОТО

6фJl"ДРОНіка

ПрацІ

С.

F. -

Р.

Азріє.111.

l' .\TA~').


"~'I Ж"ТТІ

Перв.иовсцl із

важливих

вперше

з'а­

сить

показа,1а.

що

самобутніх

У

ЦІ,

до

РІДНОГО

інтернаціональні том,

в

В. А. ко.

фор­

творів

рі_

було

ту

добре

володіють

творчим ищ

велика

культура,

а

вміння

скупими

Увагу

до

вистав­ себе

коративно-прикладні

ва.1ЬНОГО мотою

oprKOMiTeTY

комбінату

роджено

інженера

і

де­

граН!ГО-

TP~TY

«БроварИСі.'!Ьбуд:. Чередниченка.

природи.

привернули

ж медично!

установн. Призом Київсь­ Koro об.1асного офОРМЛЮ-

тонке

відвідувачів

бухгалтер С. Ранюк

інфеклііікнм

відділенням иієТ

засобами

стан

оргкомІте­

М.

О.

Майстер зв'язку Л.М. Мирончук, отрима.~а прнз

робо-

К. І. Довгодько Т. С. міського віllді."ІУ ·'Ку.~ьтури РанЮоК, О. Г.· Давидович. і диплом оргкомітету. h mорчий пошук тісно Організааійяий комітет JlОIІ'"ззюrй з розвитком вє,,1Ику групу учаСі!иків

1'1

храЩIfХ

народних

тради­

виставки

цій.

нагородив

дип.'!О­

мами.

Так, вишивки Т. С. Ра­ m<Ж базуються на оригі­ нальному і самобутньому наро,!ному

вих

мистецтві

майстрів

виставка,

У

же час вона створюе своі, иеповторні візерунки.

переJl

А.

Великим розмаїттям від­ аначаються роботи Л. М. .мирончук. Тут і вишивки. і фотографія, і інкруста­ ція. Все виконано на ..10-

Редактор

ФЕДЯН.

6.

Новини.

Для школ.рI8; сЮТ-М •• Любителям опе""тн.·

. ХХУІ

-

.

дП.

з'Узду нас

сУ

е.,ектроме"анlчниА. заао)!..

••.

15 лютого

и.ЗО НОВИНИ. ДОК. фІльми с Qисота «ДорогоцІнне руно', «Юнги

€иlсею',

•. peJlIKToBOMY

«в

Концерт самблю

Державного ан­ пісні іІ танцю

«ТЮJlьпан,

КалмицькоТ

АРСР. О. "шин.

По

16.20

17.lіІ РозповІдають

сторІнках

H.вd

LS.15 (11.45

оркес1'РУ

при

муз.

УЧИJlИ­

МосковськІй

І.

бере

ТеJlефlJlЬМ

23.15

Новини.

участь

у

«XJlonel\lo .

.

Наука

І

життя.

ФІJlЬМ

«Бунtlвна

•.

застава·.

s

директором музею-запові Пушкlиа в М.и-

...-

письм·ении"

«ПІ)І

наJl

СРСР П. КармаJlЮК. ТеJlефіJlЬМ сМаНГНШJlак-

IS.2()

ПО-9

«знанн.

пишу Л.

-

еИJlа'.

. «Американська

18.50 ТеJlеФIJlьJi трагедlя'.

Вечіряя

2'

серІ •.

20.00

20.І5 Пере40J1lМПllсИ:1

«НОВАЯ

J<;омитеТ8

~oгo QКOA

f!!J

фlJlЬМ

•.

•.

сХлопець з росерія. аору·.

жизнь,.

'.

и раАоипоro Советов

области.

Газет,

8JIIхода:

(Н,

изродныx

втор ник.

1;:.

17

Сара4l1tO.

м~льт-

ама.ав.

БНIТJlОН

БрОВ8t1сJCО", .roт>CltCKOrO

партии

укр,ииском

Редактор

выодитT С

Ko1SXI.

сРукаltllчка,..

. .:ю

кІ"ометрlв. 21.00 Час.>. 21.35 ФіЛьм cl'apB.' lеІІЬ_И-. 23.lіІ ДовІдкова СJlужба,

Дні.

орган

н.

•.

І(оммунистической

'

цІ.

KJlac.

«ЕнергІя

жур-

Новнни.

Краснодоні

lЗ.4і1 ТeJlефlльм

•. ·

флоТ..... Пр" Со60 ..О&.

РосІйська лІтература. «·Му. аей «МОЛОJ\а гвардІя. в ТеJlефlJlЬМ

".'І.

..

82 ••

бlтиичоТ ву.,иці І РоІ5 ТмеОГJlЯД сТочка

В

18.00 Н08""И 18.ZO Підряд І iIIIC.HfI,m,. !!ра­

11.111

'7

права.

ІІУПОJlOМ

.T80pqICTIo

І/!," Актуальиа камера. 1~"5 Співа~ народний артнст.

екран.

І

ІЗ.+О. HaYKOBO-ПОІ\УJIЯРНМЙ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

П.оЮ ШкІJlЬИИЙ

с.'lІ.lа_,ог

....

11.05 ШаХ08а ШКО.,а. J2.lj) ФІзика. 9 "Л. IЗ.ні Науково-популяр""й фlJlЬМ

Н.М·«Я

YKPAYHCbJf0ro

."МРАМА

соНце

державн

'а.2() CIooroAHI У свІтІ.

проенерго

S 2 серІ •.

8.35, 9.35 ФІзика. 10 KJI. 9.(}5, 12.40 Фоанцузька мов •. 2 рІк навчання .. 10.05 HaYKOBO-ПОПУJlЯРНИЙ фIJlЬМ. 1іІ.35. 11 . .ю Основи .Paj(.""IoKOY

иом С. С. Геliчен~ом Концертній студП Ост ан­ кІно.

'2.10

Д81-

СтреJlЬ.е.нко.

Гімнастика. теJlефlJl'ЬМ

Док.

із

світі.

хаlловському,

,

•.

УкраинЬІ.

ltеПУТ8roв

ГОР04·

K~в­

ЯЗЬІке).

ФЕдЯРІ.

anpe,u

с:реда,

1~1

f( latbna-,

.

I8'OfiOT8.

бухгалтер,

наван­

.

SЗВО,lУ

виконроб-бУАіве~ь-

,

доставка .1юдеЙ на роботу! з РОМ1"И 3l1.іЙсню€ться траНСПОРТО:'>1 заводу. '

Наша адреса: с. Княжичі, заJЮJ1"віllдіJl кад­ рів.

маЛЯРИ-І?тука·

моторист,

с.'lюсарl,

ван­

комірники, інженер відділу комп.,ек­

тування,

муляри. тес.'Тярі, столяри, слюсарі- с:Знтехні-. старший

формувальники, маи­

бетонники,

акумуляторник,

тажник,

потрібні: ки, штукатури.

потрlбнll

на будови потрібнІ:

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ: с.'Тюсарі-СКЛЗДCl.1ЬН·ИКИ, токарі, ш,'ТіФY1JаJ\Ьники 4-5 розрядів. фрезеруваJlЬНИКИ j

ник.

промисловостІ

головний

мулярі, теслярі,

e.тrектромонтажники 5 розряду. ,. Оплата праці відрядно-преміальна. Для роботи в будівельній бриг~ді

н.

ховате.'1і, няні, учні швей-мотористок;

5-43- 19. Броварському дослІдному ~aBOДY

інженери-постачальники,

головний

механік, головний бухгалтер, бухгалтери; у тОргівлю, трібні:

грома'дське

харчування

по-

продавці, робітники а ситроuех, кухарі, ро­

бітники

на

кухню,

прибиральники

посуду,

прибиральниці залів, швейцар, навантажув.а,1ЬНИК, кондитер, директор продовольчоJ бази, комірник; на . інші підприємства та • органІзацІІ по­

трібні': монтер зв'язку, водій, друкарка, майстер по

ремонту тракторів і дорожньо будівельноІ техніки, прибиральниuі, слюсарі-сантехніки, столяр-тесляр, інженери-геодезисти, теплични­

иі,

оператори

по -.10Г.'1ЯДУ

машинного доїння,

за

оператори

худобою_

.Бажаючі можуть укласти договір по оргна. БОРі на будівниuтво Чорнобильської АЕС, в об'єднання «Красноярськ"ісбуд». на завод «Радіатор:. (м. Ржишев), трест «Вороши.10В­

Броварська ремонтно-будівельна'

_

градшахтобуД;t»

дlJlЬНИЦЯ Київського облрембудтрест~

3а. довідками звертатися в Броварське ві ••

ПРИЙМАЄ ЗАМОВЛЕННЯ ВІД НАСЕЛЕННЯ РДйОНУ

дІлення

на будівниuтво і ремонт покрів.1і з ХВИ.'Т~­ стого шиферу, скління віконних і дверних пройомів, ремонт і будівниuтво житла, над· вірних будов та інших робіт. Ма,еl'іали під­

по працевлаштуванню,

яке

знахо­

диться в конторі ремонтно-механічного ду

заво­

• Борисnt~ь~ьке міське середнє професійно-технічне училище

Наша адреса: м. Бровв,ри,. ВУ.'!. Челм;>ск!· ма, .2. Телефон 19-5-83. Адмlніс,рацlя:

.N! 3

ОГОЛОШ~'€ НАБІР УЧНІВ

. на 1988-1984

навчальний рік

таких спеціальностей: електромонтажни· кЙ,·.м аляри -бу дівельники, С" юса рі -са нтехніки,

!

ДО УВАГИ .КЕРІВНИКІВ

ПІДПРИЄМСТВ,

ОРГДНІЗАUI Й, УСТ ДНОВ І НДСЕ.ЛЕ'нt:tя! Якщо оам потрІбно провести

БУI.:jrХf

зї!)jJlШ

роботR, з'исуйте у онконномl lІІtсцевоіРа,JIR ii.p~lt· них депутатІв,

чи не

ПРОХОДЯТЬ иа

роБІт пІдземні кабеJIЬні

міСцІ

RaМI1JeHR'f

з!!'язку І кому вОПИ

J1iHiI

належать_

На заміських дІлянках траси пlдземяl JlIH!! зв',яз­ ку позначенІ зам:рнИ'Ми стовпчиками і попереджу­ вальними

знаками.

ВІдповІдно до ~Правил охорони лІ!:Іlй

СоцlаJlfcтичноТ

І.

22.10

8.00 8.15

)!.ер­

молодих.

~I.35 Зустріч Державнorо пика О. С.

.'

Герой

J1юдеА

)1.'1 .•

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА цт IПf.РЕДАql НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ

СимфонІя симфОНlч­

СьогоднІ

:Н.ОО Час

пере)lачі

..'

корес­

консерваторі1.

Адресн

19.00 19.30

.

11

Шостакович. У виконаннІ

ща

фlAьм

світ' тваРІІН'.

робlтничоУ ВУJlиці..

пон)!.енти.

жавиіА

У

чІ ПрацІ

творІв.

нorо

Haykobo-попул.риI'!Й

21.00 Час •. 21.35 ... З .,юдьми І

rаю:..

16.+0

якезиа.хо­

металоконструкцій. і технологічного ~.. иання Всесоюзного науково· ВИРОбничоro об'єднання «Ремдетал b:t.'-

тимчасово

тери, юрисконсульт, електромеханік по об­ чис"ювальній техніиі, робітники на кухні. в'и­

тури,

_ам·еР8.·

.

14;'50

му.

2О.2іІ На здобутт!! J1е,жаиноТ премІТ УРСР ім Т. Г. Шевчеика. М. KOJl~ca. «Лемківське B~IJlJlR" 20.45 На добранІч, діти.

НОВИНИ.

17.40 д. .16 t

Актуальна

«ЗаrаДК(JВИЙ

TeJle·

вмстава.

1I.lj)

.• .

зики.

19.00 19.30

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА цт сПотоп..

ПЕРЕВО­

ХаРllіВСhКИЙ

18.00 «О.,lвець-ма"Ю8еЦl 18.30 Концерт скр"пкоJЮТ

Бергер.

лефон

бухга.'lТЕ'Р,

ряднию~.

ко ~ективl..

Г.

населення,

хто

в шиноремонтний цех та цех ізо­ JlY, . газоелектрозварник, слюсарі·сантехніки, трактористи, токарі, столяр, eHepгeT~K, інже­ не.ри-ко~структори, інженер-технолог,'. начаrт~­

llиться на ремонтно-механічному заводі. 'Те­

БАядЕцы(я,'

PilД~HHII КПРС У

8.45

працевлаштуванню

тих,

тажува,1ЬНИКИ, стропальники, фрезерувальни­ ки, мулярі, електромонтажники, 'штукатури, старший виконроб·будівельник, електромон­

початком

зав4J1.УЮЧИЙ Bil1lll,llOM KyJlbтури міськвиконкому.

16.00 16.30 17.00 17.35

І

по

роботу

ники змін, табельники,

БажаючІ переселитися можуть звернутися· за довідками в Броварське міське ві41lіJiен,ня

кіносеансу переможцям конкурсу були вруч€ні при­ З!! і ДИП,10МИ.

1'81

ВІВТОРОК.

ПЕРЕСЕЛЕНШ І УХ МАйНО

на

. робітники

стер,

Того ж дня в кінотеатрі «Прометей», JI~ проходюта

місце­

минулого.

ОДЕР·­

ЗЯТЬСЯ БЕЗЮ1ШТОВНО.

ПР-ИЗІІМИ

завідуюча

-

у

оточуючого.

передати

призи

ПЕРЕВДІ

прошуе

наhi.іі:приємства

ДИП.10МИ.

були Довгодько райлікарні та Т.

художня

також

розуміння

Ім t5v"'!и

і AfIolIJ'/OMа M]f наГОРО.lжеиі К. І:

образо­

Є

І

дере­

,комбінату

Спеціа.1ЬНИМИ

вони

матеріалом.

І

ки

ЩО

порош­

oprKOMiTeTY

митцlв-амато-

видно,

заводу

металурrії імені БО­ Радянської Украіни. місце виборов ху­

Bpy~eHi

виразними

інших.

3

Кминичен­

В. А. к.,именко.

були роботи В. А. Кузов­ "іиа, М. В. Ка.~иниченка, В. А. Клименка та бага­ -.ох

слюсар

вообробного

Всього у виставці брав участь 21 художник. Особ­ яскравими.

В.

ДОЖНИк-оФорм"'!ювач

мою.

.пиво

ЗЕМЕЛЬ,. БАГА­

'КОЖНА СІМ'Я ПРИ

Вроварське вlмІлевв" киrвського оБJlЗСНО­ гоБІ9РО по працевлаштуванню населення за­ працюе.

ЖУЄ ОКРЕМИй ЖИТЛОВИй БУДИНОК З НАДВІРНИМИ БУДІВЛЯМИ. ВИПЛАЧУ. ЄТЬСЯ БЕЗПОВОРОТНА ГРnШОВА ДО­ ПОМОГА: НА ГЛАВУ СІМ'У 200 КРБ., НА КОЖНОГО ЧЛЕНА СІМ'У - 7fJ КРБ.

Кузовкін. Друге міс­

кової річчя Трете

зміс­

заво­

комбінату

це посів М.

Вони

за

ор­

під-

конкурсу. 3ЗЙНяв -ху-

добудівного

пра­

за

різноманітні

.ч~:вер

КОМІтет

дожник-оформ.1ювач

ху­

краю.

МИНУJlиА

бив підсумки Перше мkце

дожників. Тх твори пройня­

ті. любов:ю ДО ,1юдей

ху.lОЖИЬОМУ

ганізаційний

місті і районі е багато та·

лановитих.

ВИ!:бю:>МУ

рівні.

проводи~ась

і

ЦЕ КРАй РОДЮЧИХ

.

ТИЙ ЛІСАМИ, ОЗЕРАМИ І СІНОКО.САМИ.

ходів по підготовці і свят­ куванню БО-річчя утворен­ ня СРСР стала F нашому місті виставка творів само­ діяльних художників. Така виставка

І

Пересел,,~теСJl в Приморський край

вонвуроу Одним

зв'язку.,

затверджених постанпвою Радн МІнІстрів СРСР В1;). 22 .'ІНПНЯ 1969 року .N9 567. при пров'еденн1 'земля­ них .робlТ В м. Бровари Ів смузІ автодорnги .. 'Київ - Бровари - Но,зе.1ець прсекти: рооlт поВИ'нн!' БV­ ти· погодженІ в Ліні~;;:)-технIЧному цех,!. .N9 . 44 (ЛТЦ-44) за а:IDесою: М. Бnnвари. ВУЛ. Свер.іиова.

7 (телефони

(І<и'ЇВСЬR!fй' теле­

19·5-78. 25-10-08

фrJ!f) по понеділках. серР.дах. п'ятницях з :Ю

вІ.

хвилин

Пnи

І

до

проведеннІ

lliepnnBI.

години

ранку.

земляних

робіТ

Плоскnму.· НалитІ

насовІ. UТевчеНRавому

(станцІя

у

години

.8

селах' Гоголе­

(нова), РуднІ. Опа­

6nорик) І

Семиnод­

кlвському лІсництвІ прnекти pn(')IT ПnRИl1'!і бутиrtо· годжечl у лlнlйнn-технічному цеху M~ "49-'38 адре­ сою: м. Нnз!"леllЬ Черн і г1в('ької областІ, вул." Ком­ сомo.rrьська, ом 10. телефан 2-14-73.

3а Вlіазlвкnю працівникІІІ ЛТU-44 та ЛТЦ'49 про· екти

земляних

рnбlт

мnжуть

ПnГnl1жуватися

та~ож·

у І\иУвському технlчнnмv BV~JlI ре('пуБЛіканських маг;,стральних зв'я:зк:в (НТВРМ3) за а.r!'р'є,соlO: 11.' НИНІ. вул. (вана Сірка. 2. телефон 24'20-36. Без дозволу виконкому З вІдмІткою ВО1'перІ·· вв· роБRIfЧої дІльницІ , ВИКJJRКу прєдсТsвlПП(s ...· п1дпрв­ яке обслуговує кабеJIЬНу Jtlиію !ldЖмtCJ.КОro зв'язку, оннонання робіт в ОХОРОИИіЙ· зоні кабеJIЬ. ноУ лlнl) забороняється. .

. ємства,

За пошкодження кабе~н1ІХ JI1ній М1jfcМ1СЬJ«lrо зв'JlЗКУ укззом ПрезвдlУ 8ерховиоі' _РаДи урСР 'вlд 15ГРУДJIJI 1969 року встановлена fфRМ~8 81,.. повЦ8JIЬвkть_

;

сtOJIяри-будівельники, С.1юС'арі по ремонту .ав­

TOMOrii,1is, машиністи-бульдозерів, скреперів, сm')сарі . по монтажу КОНТРОJJJ...НО-Rимірюваль­ /lих

при,'Тадів

С:Трок навчання би 3 освітою за

JIей зв'язку І Телебаченн. ;М

аВТО:'lати.ш,

е.лектрозварю.

8

3 роки: Приймаються осо­ KJТaciB.

Піс.'1Я

закінчення

УЧИJТиша випускники одержують ЩIП.rтом. який дає

право на

вступ у виші учбові

заклз'1И_

Учні ~абезпечуютьс:я гуртожитком, робочим і sихіЮjим одягом, безкоштовним триразовим ха.рчуВанням.

Ос0611 '.3 середньою освітою приймаються 8 училище

3

таких спеціальностей:

е,llектр6зварники, слюсарі по монтажу конт­ рольно-вимірювальних приладів та автомати· ки. електромонтажники, машиністи-екскава­ торники. машиністи бульдозерів, скреперів.

GтpOK навчання 1() місяців. Учні з одноріч­ ним

строком

в розмірі,

75

навчання

одержують

ст:шендію

крб. на місяць і забезпечуються

rуртожитком.

Вступники подаЮТh такі документИІ св,ЇЛ'оцтво про народження або пасперт, СВlд"ЦТВО про освіту або атестат; характерие­ rюо:.у 3 ШКО;lИ або з мі::пя роботи; довідку s МІСUЯ

проживання;

довідку

3

місця

роботи

батьків; вісім фотокарток Р0зміром 3х4 cМj автобіографію; довідку про ,:клад сім'ї; довід. ку про стан здоров'я

(форма

NQ 286).

Початок занять ::j 1 вересня 1983 роь.у. Адреса училища: м. Бориспіль Киівсr. • КОЇ' обл .• вул. Ушакова, 17 (В раЙоніgалізнич. ної . станції Бориспіль). Телефони:' 5-22-30,

.

Техиі'ПЦІЙ ВУЗОJI союзВП MadC"rp8.

.

та

ва,'ТьНЙки.

3-02-19. Дирекція училища..

4 •. u

Ад~ареп,кцIТ:

255020. вул.

11.

БРОВАРИ

І(ИТВСЬХО'І

'1S4 .. pe4aKt0p4. 81UlJly

СВЛЛСТІ,

киrВСЬКА,

-

ТмефОlllf~ резахroра 19-3-82; заступиика napTlJlllorc - ЖНТТ. 19-4-47; еідпові4lЛЬНОГ" секретаря, віддlлу-_ С. iД~KOГO rocПОАарств. -,19-3-,.'8; . x0l'~rroHJ!e!lTa місцевого радіомоВмlІlІВ JIIIoi,QjJ:;.ala.liJkW.~ 11U'ri1l .

і м.еоllOl

ро6О'1'11 ІІІ! 19-4-61.

•.•

.

.

.

I!lІІекс 61964. Друк 8исокиА. Обеяr J 4РУК()о ваннА аркуш. Тираж 12.540 "римlрнИКіВ. Зам. 651'. Броварська прукаРRЯ Київського обласио/~ упраВ.'Ііння у спр,вах ВИJl,АН"ЦТВ. поліrpа!,іІ І КННЖКОВО! Адрес, Іфvк,риі: 255020,

IJ&.' Бр.ОВ'РИ

ropriMi.

І(иївськоf

. . . . :rелофоll 19-4-37.

06nacrl.

вуд.

Киf8СЬКІ. . .

#26 1983  
#26 1983  
Advertisement