Page 1

--------------------------~--~ПРОЛЕТАРJ·ВСlХ КРАІН, ЕДНАПТlС~!-------------------------------,

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

MICbKOJ

МІСЬКОГО

РААОННОІ

РАД

Газета виходить з 17 квітня 1937 року •

-

у с і м

ПЇДПРИЕМСТВаМ Перехід !!ід ін~ивідуальної форми органІ­ зації працІ до бригадної почав здійснювати· ся

на

nіс.1я

nі~приє:11ствах

виходу

міста

постанови

l\Ііністрів СРСР

,.про

і

р<~йону

ЦК КПРС

nоJІіпш~ннЯ

відразу

і

Радн

планував.

ня і посилення вп.1нву господарського меха­ нізму на підвищення ефективності виробни­ цтва і ЯК·ОСТЇ р~бОТИ>>,

Однак бі.'Іьш ширшого nозвитку він набрав у лершо:ІІJ'

році

одинадцятої

•руючись рішеннями

п'ятирічки .

з'їзду

XXVI

КПРС.

.Н:е-

по­

26 (5372)

Вівторок,

16 лютого 1982 року •

.

ня ~rа~~си~rальних кінІ.1е­ вих1 резу.1ьтатів праці у світлі

них

;;авдань,

поставле­

з'їздо:11

XXVI

tіПРС,

n -· 12

.1ЮТОГО у' ІЧrєві.

!

кер!R~<ихи колгоспів

:Jуб.lіКИ.

-

і ВЇДО:ІІСТВ

p~'r·

.. Вступнrн: с.1ово'І rr:rє ·

;-Іарне

засідання

ч:rен

від!\рr:в

По.'Іітбюро

І;ПРС, перший tіоштартії

дас:r~;;­

Lll-\

тоRарип'r кий.

В.

В.

ЦІ;

сеr-;ретао ~·нраїmІ

нарі б~·:rн присутні вілпr). віда.1ьн! працlвнини Цtі

І>о.

Щербиць­

3 допflві:цю про зав­ Jання б~·ря!ИRОJЇВ і ПР~ !ІЇІ'ННЕЇВ L!УХРОБОЇ . nро­ ШІС.'!ОВОСТЇ респуfі.1іНИ іИ забезпеченню виr:онан-

ганj:3аціЙ. На нараJі ce\r;.

сnеціалісrи радг?сnів,

І

СТЕ']}СТВ

r·осп.те,ніхи". внробнІІЧО аграрних об'єднань цук­ рової П[Ю\!ИС.10БОСТt, \13 ншнобудівних підпри науково

ня n.1анів і rоп!а.'!!стнч­ них зобов'я:зань по вироо­ :шцтву та загоrів.1ях бу­ рях:в і вароб.ІJенню uунру q 1982 1 наступних ··юнах ·1'ятиріч;ш виступив член По.1ітбюрtJ Ul\ І{о,шарт:ї Україин, го.1nва РадІ' Мі­ ністрів ~-рср О. П. Ляш­

ІtПРС, Цtі 1\о:,шартії ~-Е­ раїни і Ра;:rи l\lіністрі ь УРСР, sеріВНИ!{И :ІІіЮ­

іІІ·ІХ уствнов, сєхретарj об­ :;о,rів і paйr,o:vriR партії, ГО.10ВИ о6.1ВИХОНХ<НІіВ і райвrшонко:чів. nрані;;н,І­ ;;и РЄСП\'б,"!іJ-:аНСЬКИХ or·

В ній взя.1.и участь пРре;:rтшки юІробниЦ'І'ва,

коn.

ЦУКРУ-В ДІЮ

об:1асних об'єд.нань <<Сіль­

є:чств,

всебічно ро;,глянуто 'В респуб.lіканській нара;п се\Іінарі, що еідбу.1ась

2

Цін!!

БУР.ЯКІВМИЦТВА

цунровнх заводів, об.;rас­ них і районних управлі~ь сі.1ьськог.о господа ре тв з,

досягнєе~ .

ефеюивності,

У КР А Т Н И,

ОБЛАСТІ

КИІВСЬКОІ

І ВИРОБНИЦТВА Шляхи да.1ьшої !н­ тен.сифінації виробню:rтf1а пукр~ і підвищення йог0

П А Р Т ІТ

КОМУНІСТИЧНОТ

ДЕПУТА~ІВ

РЕЗЕРВИ

&ригадниІ м е т о _д

КОМІТЕТУ

НАРОДНИХ

Напередr>,1Ні керівниr-;и партії ! ypя;:rv рt>сn\'б.;н­ ки

та

учаС'нихи

се\Іінару

Іlіа,J'зс~ван:

ВДНГ

нарадч­

ог:;яну.1и

сrтс,

ехсnn:зиuії на

УРСР. (РАТАУ),

дожениямн і вненовками Звітної доповіді Ге­ нерального сеБретаря ЦК КПРС товариша

Л.

І. Брежнєва,

працівники

промис.-ювості

сл!днвіше почао1И впроваджу101ати у виробнн­ ц-:-во брига,аний метод .як основну форму ор. ганізації і матеріального стимулювания пра­ ці в одинадцятій л'.ятирічцj,

Практика

показує,

що новий метод

СОЦІАJІІСТИЧНІ ЗОБОВ'ІЗАННІ

позІІ­

тивно впливає не лише на підвищення ефек­ тшщості виробництва І .якості роботи, а.1е й

набагато поліпшує нами

колективу,

взаємовідносн~

сприяє

кращому

між

вихованню

дівпика. в о.держаlін~-·-.::шшайвншдх, ·.кінцевих·--­ резу.'Іьтат!в.

сл

правило,

там,

на,1ежну

де

відрадних

успіхів

цій важливій

~·вагу

роботі

керівники

. добивають­ прнділяюrь

r:ідприємств,

служб. Добре

бригадної

поставилнея

форми

до

організації

впровадженн'І

виробництва

на

сІІітлотехнічному заводі. За цим методом тут працює 60 процентів виробничників. Саме завдяки цьому продук.тнвність працІ за пер. ший рік п'яrнрічки зросла в середньому на

9,5 процента. Економічний ефект складає 35 тисяч карбоваиців. hОМСО!НО.!JЬСЬКО-МОЛОДіЖНа рів-склада.'Іьників,

якою

бригада. СЛЮС3·

керує

комуністка

Катерина Тимофіївна Романенко, торік доби­ лася найкращих техніко-економічних показ.

центів

виробів

здала

з

першого

ПО

працівники заводів порошкової металург!І ~~~ені 60-річч.я Радянської України, торго­ вмьного машинобудування Імені XXVI з'їзду RПРС, нестандартного комунального облад­ нання, деревообробного. комбінаату та інші. Тепер необхідно смlдивіше І ширше nпроваджувати його на всіх підприємствах. Адже на

РОСЛИННЦЦТІJУ

ростити

кормових

центн~рів на шющі

600

Виростити

кухуру;~,;зи

цеf!тнерів

400

гектарів.

ти

коренеплодів

сінажv.

гектарів.

на

силос

на кожному

Своєчасно

тонн

. 17000

70

і

силосу

Заготовити

із

якісно

П'J

в

занлас·

тпнн

агротехНічному

Посіяти ЗерновІ

на

раціональну

добрив ких

СІfстему

;:rля

всіх

культур,

матичне

я ха

ту.

нера:тьних добрив зах

45

та

в

nо­

-

6,2

вi::~ro.:riв:ri

приросту,

на

-

молока

\ '

одиницІ

І

надалі

гію

нормової

'

вдосконалювати

сі.1ьсьноrосподарсьхого впроваджувати

пе·

нізащю

тивність

праці.

праЦі

Знизити

на

Підвишити

собівартість

Організувати

nідвищення

яності

Трудівники радгосп~' в з~І::Jханні з працівннна~ІИ ра;цос:п~-· "Ниївсьн~1й ~ tіиєво-Святошинсьsоrо району ;rox.la-

робіт, довести середньозмінний ви­ робіток на еталонний трактор до 8

;:ryть всіх зусиль для ~'спішного nере­ творення в життя рішень XXVI з"із

36

Щоб сnравитися з цим відповідальним ;JЗВ· данням, треба повсюди . сприяти - розвитку соцІалістичного

з~Іаганнл

за широке

вп~овад·

ження. у виробництво І вдосконалення бригад­ ного

ці

методу

і

на

цій

ефективності

;Ііпшення

організації І

основі

добиватися

суспІдьного

.якості

сти~tулювання

вироблюваної

прd­

.якнайвищої

виробництва

І

продукції.

в :~ві зміни,

нізатор

процентів робітнн~ів.

по­

норми

виконував

виробітку

г.ентарів

умовної

Впровадити цію

а

кпжний меха­

1 перевннонував

при

вr~еоній

оранки.

номплексну

вирощування

кормових

механіза­ к~'льтур:

кормовнх норенеnлод!в -- на 70 гек­ тарах. ю•nуруцзи на силос 1 зелений

кор.м

-'

на

800

rектарu.

Поповнити

гуртnів

склад

і

поліпшити

худоmньої

організувати

них

«.ЗО.10Ті

РУКИ~>.

БИГОТО.ВЛff­

ДИСІ-іН

:ІСІ

несе

вносить

частку

тpyJn·

честь бОкожнмо

свою

праці

багатств

схром

у

..

пр,r­

нашrJІ

МАРЧЕНКО, е.JJектромо­

крану

зміuІІ

е У нраінах соціалізму

ро-

НОВИй: ПАЛАЦ СПОРТУ У Б~·дапешті Бід,нриr(]

nультпоходи.

новий па.1ац спорту, зб;"·· дований за проектами ЛСо нінградсьних архіте:хте>­ рів. У па.1аці, Який OJHO·

ду tіПРС.

часнс..- може тсяч

Соціа.1істичнJ зобов'язання прий­

жеиІ на загальних зборах робітин­ ків paдroc!U'.

Г)JО•

ЧО.'ІО"

ВОНИ

стового •В».

самодіЯ.'1Ь·

нятІ в .1аннах, бригадах, на фермах. в!дділках радгоспу і затверд-

По· і

19

-

машиніст

ту робіТІІИ!\ЇВ.

. боту

в

:~>!Ноження країни.

кацІї робітнинів. більше уваги при­ дідяти да.1ьшому зростанню ·добробу­

цювали

пнти на менше

тракторні

3.\ІіНі

Н.

ності,

радгоспу

в

ТРУ·

неодно ра~().

нагород;-r;увався

ну

ква.lіфІ­

агрегати в період польових робіт пра­

відділнах

щоб

БЄ.ІИІіУ

с.1аву.

дня

nро­

рІального стимулюваН'И.я, .як намічено у со­ ціалістичних зобов'язаннях на 1982 рік, охо­

усіх

;:rобитися,

;;добув

по-у;:rарнохІУ

сшь-

ліпшити використання техніни.

ЯХИЙ дову

ву в.ахту на річчя СРСР,

орга­

7

нача.1ьн;н:а.

rранторів та автомобі.lтг:, що атестовані на вищу категорію яност1. Добре йJуть сnрави І в .1ютому. Наш nо.1екr;;в

nродук­

сьхоrосподарсьної продукЦії на центів проти плану.

її

ПІ'р­

ве.йша за·

TiJI

ЮТЬ фрикційні

Зе·

техноло­

всІЄl

ю1іна

дружний 1 !\о.1епиз,

ЩО

процентів.

5

І в

Адже

виробни­

наукову

завоюва.1а

згуртувати працьовнл:И

на

госпqдар<>тва

підсу~пщ

наша

він. ~-cl ініціативні, пріі· цьовиrі. 3 ентузrазж':4 тру;:rятьс:я І. Сувор,rі, l\1. Xo:we!1xo, В. Галаі~. В. Погорсьr:ай, Р. Філ,тr­ кіна. :1' нас говоряп,,

виробництво

1,1

пі~бнто

ЧЄСНИ.\!И Г)JЮІОТЗ.\!Н шовими пре~Іlюш.

великої рогатої ху­

нормової

одно­

Г. • Загурн та хомсо:чо.lЬ· ського ватагю;а С. Воронецького. ВоюJ 3Y.VIi:Jif

нормо­

заnодах І фабриках нЮІічується 519 бригад. І треба спрямувати усІ' зуснлл.в на те, щоб бригадною формою орrапізапІї працІ І мате­

дарсьної

сіЛІ>сьногоспо­

свиней

Ра;:;янсь~ І! 3.\ІіНа «В~ заво;ова 1а .\ІН усі

січень:

во

поросят.

-- 8,5

цтва.

зобов'язуються

а Ганна Степа­

КО.\І­

здавати.

І ось

с.1уга

Е>о-номити 20 тпнн пального і мастил. знизити собівартість тонно-нілометра на 5 процентів. ·

.

не

шість.

;:rобу.

біт 5630 ТИСЯЧ ТОННО-НіЛО~ІЄТрів,

У J 982 році заготовити 1 внести тисяч тонн органічних добрив. що

Механізатори

xoprmy.

Автотранспорто~:

мі·

культур.

за

ревезтн :~а рі!\ 230 тисяч тонн ванта­ жів і при цьому винонати обсяг ро­

співвідношеннях.

сьногосподарських

на

центнера одиниці.

оптимальних до­

становитиме по 20,5 тонни на ножен гектар. ріллі. Широко винористовува­ ти Хі:о.Іічні засоби . боротьби з бур'янами, шкідниками та хворобами сіль­

J ООО

центнер

('Исте­ та

гра~Іів

700

на

Іtро:rснят.

відгодівлі

добr1

винористання

nередбачає

худоби

вої одинині на одчн центнер прирос­

нультури

органічних

рогатої

Е.нономно витрачати корми, а саме: на

сільськогосподарсь·

внесення

ді.lовнх

менше

рівні.

та ІншІ

по

мів ~Іо.:юха на

висо­

перше :vІісце,

знову

вес1икої

ми­

серед

стайно внрішн.1и пра:.;;о­ вати тю;, щоб nepшocrl

приросту

нівна ІІасі!іа но 5000 кі.lоrра.мів. RнростrтТІ! і продати населенню не

сівбу, дог.lJЦ за врожаю про· строки

тонн.

300

Дояrки Зазнмського ві:цілха зобо­ н ·язуються надоїти по 4500 кІ.:иrра­

високоякісного

оптимальні

І

року

Ні vО-ріЧ'іЯ ~'нраЇНИ НаШа з цеху .\'Q 5

за

25

земле_робства. В.с! ПО.'ІЬОВ!

оранку, збирання

державі

l>держати по 95 те.1ят на 100 xopiR Одержати на кожну нролематку по

600

! 6000

:>!:олока

підсу:.rкамл

нвартапу

с•яИ.lЬСЬ!-<0- .\!О .1 ОдіГКН>ІХ І\О.1ЄЮ!}ВіВ ·;;аврду . П1• рошхавої :ІІета:rурІі'! і~Іt.·

О~ер1hати приростів свинини ·на один го.1оводень по 550 грамів. Одер.а.;атн в!дгодів.'1і

.rю

насінням першоГо к.1асу внеоних ре· продуr:цій, висоховрожаtіними пер­ спентивними сортами. Заnровадити

·

за

ну,lоru

Вv.робити хІ'яса 2350 тонн. в то~ІУ чнс.сrl приростів ваги 1350 TOlir\.

Продати

Зібрати зернових по 36 центнерів на ножному ·із 800 гектарів, у тому чиспі озимої пшениці по :39 центне­ рів на хожному із 490 гехтарів. Ви-

водити

нагромадили

tїо.1и

м'яса r.;po.liв 125 ,.онн. Виробити ~(яса на 100 гектарів сільrосну!'!дь. 443 ЦQнтнери. Продати м'яса дер;;,а­ 'ві 2350 тонн: Виробити мо.1от:а 2 J 93 тонни. Надоїти його на кожну фу­ ражн~· корову по 4300 хілограмів.

зання:

ному

методом

.1JИСТОПадового

'і'!Гв -ра;ігьс-пу' · Іменt Кіров-а берt> на 1982 • рік тatrt ..соціалістичні зобо.в:я­

роботи посівами,

За nідс~·мками 1981 року пере~южце~t серед виробничих колективів підnриємств ра. йону вийш.1а комсомольсько - молодіжн~ бригада ткачів Гоголівської стрічкоткацькоІ фабриІШІ, лку очолює ~Імодий комуніст Грн: горій Іванович· Чоп. Цей колектив рІчнии план по зростанню продуктивності працІ ви­ конав на 126,8 процента, а по виробництву стрІчки на 126,2. У другому роцІ п'ят~­ річкн за бригадним методом тут працює Blcil'II ко.ТІективів. · Чималий досвід по організації працІ за прогресивним

НПf'С,

(1951 І).) П.-'!еНуму ЦН КПРС, НФtек­

нультури

пред явлен­

рік

1982

ПО ТВАРИННИЦТВУ

рішення

подарсьхих культур постійно nрово­ дити роботи по дальшому піднесенню

ня.

новим

з'ї~ду

на

Для забезпечення винонання зобо· в'я.зіщь по врожайності сі.'Іьськоrос­

але й ви­ міста. Пра­

цюючи під девізо~І <<Пдюс один nроцент~. вона виконала річне завдання по продук·тив­ ності праці на 111,6 процента, а по виnу<·­ ку товарної продукції на 102,1. 9~ про-

'

xx.vr

відповідаючи

сіна і250 тонн.

ників і завоювала перше місце не лише серед

бригад світлотехнічного заводу, Иш.1а перемо~цем серед бригад

Ді.1ом

па~­

тійиі, профспілкові і комсомольські органІ~ зації, працівники виробничої та економічноі

Кірова на.

здамо

четвертого

чле:

комуністичного ставлення до праці, розвит~у творчої ініді!!ЦЦЩ _заці~авлює .кожного тру.

Як

nрацівнИків відгодівельного радгоспу імені

ер шості

f 11 не

;~,итюrуться 1

ji

ЗО

видів

хож

ra

nрийняти

г.1я;:rачів,

зvrагання

спорту.

h'OHUC'PTИ,

іншІ

12

nрово­

масові

а

а

та­

фестивалі

захn.:~н. (ТАРС).


*

2 стор.

лютого

1·6

1982

НОВЕ

роК!

житт.я

,......;....,.._~~-,

ІJІД КОИ',І'JЮЛЬ Ц.і>

nереві~ку

дозорці

за.13Оі!{У

резн!

УСВІАОМІЕИИІ

./ І

МАС

нар~диі

ва

адрееу

шиноремонтного

ro

заводу.

nроводили

:vІинулого

у

бе-

року.

У

ІИІИЮJ>Е!МОН1'НV·

Вжwrтя

дало

цих

соої

заходів

реаультатп.

ході П з'ясувалося, ІЦ<) СИРО!3ИJНа. яку ni.д'!'lpH-

Ва.!!ЬЦЬОі!аНа гумова суміщ стала надходити ;-;а

церІІtі'В<:ький

на.х.

вм~у

nоставаяє

Біло- nідПриємство

номбінат

ро6Щі'іоrо

в1-1·

об'єднання

що

на

дало

ri

лагодити

ntдд·J-

змогу

на·

механізова>Іс

шин і гумо-азбестових В;і- • роqнантаження. а. з-иа_-_ робіІВ. не відnоБідає вета- чить, і ;щенщи-ти npoc:rrн

новленим ви:могам. автотра11оnорту Гуму доставляють на 12 разів.

автомашинах

н!в,

а

це

без nlддо-

р:ризводить

Уї забрудненrня

нює

шення

лише

цього

1 О---

npo

вирі-

операцією

невеликии

П!д

:v~ашинч ефективну

rпяльюсrь

контролерів

заводу,

nростоюва.'!и no 5-6 l'<J· боке усвідомлення ди;н. Це вmлину,1о на рю·-

мічнlсrь

погіршуваласл

лкість виробів монтнкків. Наші

втрутитися

цей

недолік.

падіслано

покладеного

•дозорців

Всьоrо

гли­

ними

обов'язку.

ж у

роЦі

1981

шиноре- антивісти громадського життя . пррвели 32 перс-

контролери

рішили

нути

важливості

технологічного на

цик.1у,

-;:

nи'Тання

одИІІі

І утруд- штрих, який свідч_ ИТІ? _про

розrвантаження.

цією

ДІ')

Розповідь

У

лист

ви·

і

до

усу-

Було

о-1-

вlрки.

що

сrосvвалиrп

на:йріз».омані•rніших

nектів

економіки

і

uіаль,но-nобутовоrо

ас·

с·J-

жиr-

ласноrо комітету народноrо кон'!'ролю з прохаиням ~рняти у 'n.ритяrненн! до відповідально-

Нqнтроаери nі.mJРИЄ!ІІ­ ства nеревіряли, зокре­ :v~a, хід виконання визна·

сті

чених

постача.ІJьниJtів

лої

Церкви.

також

з

Бюро

Бі·

груаи

надіслало

тя.

nланів

і

зобов'язань..

взятих

реа,1ізащю

,ІJиста заходів по економії і бе-

дозорця•!\! но~tбіна'Ту, в яно:-.tу йш,1а мова про необхідність ·їх втручанr~я

режливому витрачанню сировини. палив-но-енергетичних і трудових ре-

в Цю справу і nоси.1ення суреів, збереження ноІф'ролю за якістю .~и- якість Щ>ОдУ1Щії. ЯJК.а ровини. що надсилалась роблялася.

1

Зустріч з

З

ішщативи

мlсьrі­

виноннюІу відбулася зустріч ср:вробітнию" науков.о-до:::.-; :дного ін­ ституту буді·вельних

конструю.Іій

Держбуду

СРСР з ГО.10БНИ!\!И спеціал!·стами заводо­

будІвного

комбінату.

конференції

по

XXVI з'їзду ІШРС ne,t· КО•lЄКТИБ міСЬКОЇ Ш'КО.1Н .N2 6- взяв на озброєння. Особлива vвага приділн­ Є'ТЬСЯ nозаютасній робиі з

учнями.

Нещодавно

що

ор,ганізатора роботи В. І.

вnроF;Одження

nідnриємствах rоrстрії.

на

буді;.;.

Із нових залізобе· тоюіИХ нонструнцій особливий ктшає

:плит

інтерес

роз:мJ­

зх 18 та

історії

3х24

Сцеціwісти комбlнсі· ту впявили зацікав.1е: у

себе

в.проваджен·•п

nриладу.

помогою

за

ЯКОГО

до­

:vІОЖН3

нонтролювати ущіль­ нення бетонної сумііJІі,

визначати бетонv

:vtіцність

в

готових

робах" ~)еТОДОМ ти

ребра,

за

вн­

СКОЛІС·

с.1ідкува­

темnературою

ЩІГРl!:>аt/ІНЯ :v~атурн

ТИ на

робочої ар·

т·ощо.

творчу

співдруж­

ність на· всю одинадцq-

ту n'Ятирічку. бітники

Сnівро­

інституту до,помогу

бінату в аТе.<:Тації

н,а­ ком-

nlдroтoвui да будіБ·еЛЬFІИХ

конструкцій на вищу категорію якост1.

У учаС'J'ь

ви Л.

Х.

Б.

Ворони

тз

позак,lаСН•'Ї Хо:v~ич ·про·

переглядів

-8

штабом

взаємозв'язсж

д•.)·

ЗВОJІЯЄ ОХОПИТИ Під перевірІ\Іf Ч'И рейду

Ч<іС шп­

роке

коло

питань.

на

і

своїх

засіданнях

чальнин

вів

про

нами

меблів,

с.lуJF­

Б.

про

пех."

снорочен.ня

:~>Іативних

.

системи Зайцев і

досяrне·.;ь

теХ'Ніни

в

vпран­

техно.'Іогічн!f!ІfИ

Дlа-

ВєлИ'Кій

перс·

усnішному

виконанню

1u·

взятих

У

грудні

року,

Mtl-

nриміром,

ро групи ріали на

надіс.1а.1о окремих

цівнинів

~.rя

мате­ пр<~­

ві.1[ІІкод:'·

м.атеріJІьних

зби!-

.

Олена

СІtВКо,

натова

\lCHeR'I'OM

сьні(і

:~есяп<­

к.1асниця 0Rсана 1\у.JІик. Te:via його << Вrіле·ння

запов1т1в В. пе.реrворення

І . .1еніна у країни н.1

г.ійсьновий табір у ча.: війни:<>. Учениця піднрес·

ве.1нку

неріБІіу

організаторсьну

роо1ь

.

те,

що

:ма ·

доруче+ пі;:шшцу­

ходи

соої знанн.я, вдоснu­ на.lюють форш1 і :11етоди

:tія.1ьності. n.лан

чітко

ти

і

'Г'С.

що

під.тюзді.1іВ

зреагува.1и

на

змогу

ч.'!енам

цювати

·

питання

\ІОВЗНО,

ОО Ж впДу в

сьного

і

СИJІН

Л€НlН·

nрннцИіllу

тарського

і

nродt:­

jНтернаціонаЛJ.')­

трудового

НПРС у дянсьного

мооі.'Іізації rп­ народу на бо­ ротьбу з вороrо:-.1. Учениці 1 0-А Rлееу

ній

подвигу

народу у

Вітчизняній.

З

ра­

Вели­

ціко.­

вими рефератами ·висту­ пили й інші uшолярі. Така конференція маr:,

безперечно,

ве.'!ике

nізна­

ва.'!ьне й виховне значен­ ня. Це також сnриятиме вихованню

.в. учнів

чок

вчи-тись·

над

nот·рібною

навr.­

працювати лі'І'ера:rу­

У

СВОЮ

вИnад<і•>

аД\ІіНіСТраЦіЯ

~<нну

.В·

пуе'І'ку.

Додаткову

три· ві.J'

Сере:і

відзнс;.<rе'­

наші

ю:тив,сnІ

.:....

ннх

та

цьощ'

досягненні

є

нонтроJІю

СРСР. нк<І прашова.1а на заво;:(і. схва.-ш.lа РОО•>· ту

до;юрців

пі;щриє.т-

ства.

М.

Т. Л. Юр'єв. В. А./ Дс'К­ ре-т, В. С. l"оба. В. Ю. ЛаЗУ'fОВ

державними

народного

ДО-

оп:тачvван\'

СПраВ·'·

не шко.тува.1и сил і енер­ гії, Щоб ПОДО.lаТИ трудн:>­ Щі і піднести рівень гос­ подарювання. Не випад. ково ж но:v~ісія l\о~Іітету

1981 rюпі нада ra-

ЗОРЦЮ!

з

··

ро-

часr.ка праці і наших на­ родних нонтролерів, яні

пр>J­

НаЙСу:vІ.1ЇННЇШИ\І

14

:тється

лн

l,

останні

голова

го

народио­

контролю

моитного

іНШі.

ПРОСІН,

труnи

шиноре­

заводу.

иJ*цівиина.м при~JJавка Днями ференція

сьного

лі.

відбулася конпраЦівників мі~

управління

На

ній

nідеумни

торгів- · про;:tа'вц!в магазіrну

було

підбито

виконання

дективного

начальник

(старший

про;:~,авець

В.

.'\!! 17 Г.

О.

но- Чоненко).

договору.

доповідя~ш-звітами ступили

гаража (начальник Г. Панн.раnЯ:f)'. а треті:~rи

· Старші продавці о. о.

Із

ви- Фесюк..

управ-

в.

в. Яременно

.'!іння Б. о. Горбач та го- та Л. В. Ганьба у;:tостоєні .'Іова об'єднаного номітету честі бути занесенИJ'ш па nрофспілки с. д. Фарбун. обласну Дошку пошани. Ветп-<а група

Після прийняття 'нового колдоговору відбулося нагородження переможців соціалістичного змагання

за

четвертий

прилавка грамотами, грошооомн

квартал

одержала

працівників

нагороджена відзначена· пр~міями,

подяни

за

пра-

1981 року. Першість у цю. І ньому · здобув магазин В. ПРИЯТЕЛЕНRО, J\\> 34. де диренторои начальІDІк оргвідділу

рою.

В. КИРИЧЕіІКО,

І'РОМадський

Не

два

планами.

Щ.1еrпрн·

ПрОЯВ.1ЯТІІ

· анmвність.

рсзкріJ: ІН

· nідтвердже-ння

ЖИПЄ!ЮСТі

гру~и

ТБОР'!О.

.'}О­

технісоніаJТі­

в.1асності.

на.с.lі;:{ок.

сигна-

.

і

НИ , ПіДІП[}ИЄ:VІСТБО

випад-ну. . щоб нерівничи не

з:v~іцнн·

;щсцигіну,

впровадження

стичної

жо;rного

виробничих

~;.:vюгу

сягнень наунн ни, зберс,r;ення

цією під·приє:.:ства вста­ НОВН.1ИОЯ ді.1ОВЇ СТОСУНІО і.

пригадую

да.1ц трудову

читн

!Іfіж

бюро групи і ад.міністрЗ:Не

народноrо

пі~вищиrи ефе.){тивнісrь і яr;ість роботи, забезпе­

анають

роботи.

Важ.1иво

виконував

спо,юшання. Вашті а~.\"'Іі· ністрацією, партійною, профсці.lНОВОЮ і Г)Ю:ІНД· сьІШ\111 орг а нізація:~ш за­

всі

контро.1ерн

не

ництву тосарів

ГрО~!аl-·

грома;JісЬкі постійно

Hfl. ють

важли­

у

роботі є

народні

ють

то­

су.ду.

На ~rаш nоглЯд. вим

І<рииа Rар-

юІі.1о

дЯJкького

Післн відкриття нонФс­ ренції з першим ~фера­ виступила

роз.nІяд

завод

~ер-.mавний nлан як тю' ВИПУСКУ ОСНОВНОЇ· Пj3(J· ~уrщії відре:~rонтова­ них шин. таІ< і по вироб­

.ІІаr•рвди

·cPCf" :-.ту в роки війни, ратн!:н'о

Вітчвзн:пr іі

&ійні.

:тила

і

'Ні

на

нарисьJ.;ого

ІСТОР.ІТ

значению пере"Іtоrи

то:vІ

рейдів

заважають

вашня-

фі.1ЬW, Би.стаlЮІ<, JIOoR· Rурсів, віиорин. А нещодавно в·ідбу.1ася заrа.1ьношні.1ьна науков.1пізнавальна конференц;я, присвячена ісrорично~tУ

v

праціВrнина, п'ро-

того

на рОЗГ.lЯД ПО('ТіЙНО Ді!О­ 'ІОЇ заводське! ко·~tісії по боротьбі з невиробнич;-І­ :-.tи втра'І'ами, нрадіжка­ ~m. роз-базарюванням бю­

за.1із­

управління про хі:І

вnровадження

іншого

нy.1oro

ничних вагонів. · начал"· нин відділу авто:ІІатизо­

ваної А. І.

не об:v~ежується ПрИТЯГНеННЯМ дJ

бов'язань.

надноlУ

nоостої"

Ді)-

;юрців .1ише

перед-ано

poRax

чаєJю. перш за все, у .1'И дозорnів або інгоР:Івиnрав.1енні становища, вади наші пропозиції і усуненнІ факторі:в, що • впсновнн. Все це д~є

ПР[) иачальді.1ЬНИ· Сул.новсьютй -

О.

тра.нс-

діл·ьниці.

вірО!< .. Свою ~~ету ~ш вба-

нача.1ьниrї

В. І. Горячов якість продукuії. ник транспортної

ці

чле-

нолен'Тиву

ве.:~ення.м

. абер'=­

шиноремонтного

с-во­

nеред

відповідальності

від· :{оnо­

і

виконаНІНЯ

Однак ;nяльність

онре­

утриман•ня

ІJІро

обов' я;з;нів

·по-ртної

адlІІініст·ратиР­

бових nрИ:І1'іщень ження

тував

їх

виробН.І· TaR, Ні!·

но·ГО{)Подареького .:ІiJJY М. Л. Хазан

Мі-

1\урдюкову, тран<':порт­

ної ;Щтьниці В. Ф. Лу.н'яН€ЮІУ бу.1о оголошено гро:v~адський осуд. Нр1м того, В. Ф. .lук'янею<о ·за рІшенН<Ям груnи зві­

залу­

заслуховування

:VІИХ нері•БНИrКіВ чих п!дрозді.1іВ.

!золу В. Г. Попову, на· ча.1ЬНІИ\аМ зМіН ШИІНОр~­ тіну та І. О. працівникові

чати людей до уnравліі-'· ня сnравами на пі;mр'1Є'!І«:ТВі. · Нрі·:-.І проведен-ня nл<~­ нових рейдів і переf!і· рок, бюро груnи поактІ'· h-увало

цеху

:vІОн-rНОГО цеху Ю. М.

nроЖеh"ТОра ».

\Ю.1ЬСЬКОГО

Такий

.

«Но~ІСС·

начальни.ну

Хаор<tН'!'ЄJ:'НИЙ І ~ fІРИ'КЛаД. У 1978-1979

Jdв за рахужw< МІ'ЯНИХ. На mфемих порушИЮіів 'Г'рудов-Ої і технологічнrЛ днсцнр.lіни . матеріали

·М.

JOQPeeDOJI-

дeит.

І.· Онищенко. Другими

визнано

працівників

управління

авто-

торгівлі

міськвиконкому.

зустрічі

брав

заступнп-к

голо­

МіСЬКВИНОНІ\О:vІУ Чєрненно.

ПОЛІГУШКО,

громадський поидент.

JНf~АТИВ()ІО Р?САНІВЦІВ

3У.СИЛЛЯМИ ВИКОНКОМУ, І·ЕПУТАТІВ· НІЮРІ'АЖ Ро6очІі'Й день у завідуючих n'ятьма моЛоко-

nовідно по 170, 150 і кілограмів прода-ного

приймальними

.1ока.

пункта:~Іи

сел'а Пухінни є.ться рано мій годи'ні.

розпочинадесь о сьо· Саме

корес·

в

Цеіі

\

150 мо-

- У минус1ому роЦі на адресу Пухінського ,сіль: виконкому,

розповідає

-

час а'яв,1яються nерші відвідувачі. Тваринники.

його голова Д. А. Різаненко. бу.'lо висдов.1с·

nосnішаючи

но

на

ферму.

чимало

справедливнх

поnутньо заносять і моло-

нрИтичних зауважень.

ко.

дещо

З

кожним днем

його

заготівля збі'льш·ується. В січні на шість прий,

л1альни.х nуНКТ•ів

Передбачено yн.rLac· угоду З іНСІИТУТu\1

дадуть

вчитеаь~а

В. О.

нізація

скорочення строків бу­

вання

за

ЗДЗJ1ЄfіДЬ бу.10 ВИВіШеН() план його проведеню:І. Ним nередбачалася орга­

дівниnтва.

в

у шко.1і

· йщов тиждень історії. За­

метри, яні забезnечать звиження вартості, енономію ;чатеріалі·в і

ність

спілки,

татами

ле:рев}рttИ буJІИ за сигналами За їх резуль-

вrmровадженчя

nокриття

рс:ім

ви­

vc·

нов радянської держави І права в світ.'rІ рішень

ініціативою

дл.я

удоскона­

сусnі.:тьствознавства'

Вче.н1 повідомиJІJоІ npo оста,нні розроб:к,~, рено:'.tендуються

іншюш

процесами.

ленню викладання історії, І

з

Гро:ІtаДСЬІШ:vІИ органі:Jа­ ЦЇЯМіІ- KO:vii'l'eTO~f nроф·

і нaVRH ви· .1іння

НастанО!!И pecrryбniiia'i· ської науново-практиЧН·:>Ї

ученими

r.лівдружності

ТИЖДЕНЬ

І

.

ОІ<ремі n'РQведені дозо-рців.

ХарМ\терІЮ те. щО до­ зорці nрацюють 11 тісній

(шостиіі

послабшш

Іj.юва:tьну насе:1ення,

уваги

Ми

роз'яе­

роботу сере;.~ . нё~остатньо

прн;ьшяли

забезu~­

відкрито у Рожівці) неі- , ЧеННЮ ОСООІІСТИХ ПlДСОО­ дійШ•lО 12,3 т·онии Цінцо- них г~сподарств кормами.

го

харчового продукту. Це одраз~ ж позначшю~я с,кладає no 29,5. кіло- н~ . ноназни_ках пухlВ­

Це грама

на

кожму

коровv.

що є в особистих підсоб·

них

rосподарствах пухів- .юка, м ~~а. яєць. То~ІУ, J

ЦіВ і ·роЖіВЦіВ.

з

перlодом

~инулог<?

.

відnовідни;о,r року

його загот1вл10 збІльшено

7,3 тонн.и. Цей показ·

ник найкращий серед місцевих Рад народних депутатів Броварщини. Із

молоноздавачів найбільщу його кількість

154

І>еалізува.1и ;:rержаві

ПнсареJ-ГНо.

J.

Г.

П. А. Внсоць-

1\Ніі, 1. Д. Р,r<соПJ,Ю1Й. На їхньому . рахунку Еід-

На

цtй

же

сходці

яєць,

кілогра:v~и м'яса з

2

кожного

господарського

~вору, по 2 кілограми картоплі з кожної сотки присадибної земельної ділянки . .

Зараз

деnутати

Ради

і

чл·ени

виконавчого

комі­

тету

завершують

укла­

НОВОІО

дення ~оrоворів з житс· :Іями села. Цими догово­

му напрямк;; цlаеспрямuвану організаторську ро­

громадянам, які активно Gратнмуть участь у про­

у ПOpJr;- П1е9р~ИХ ~,е 8 ~ року

нянні яа

ll1 І рожІвщ стали мен­ ше продавати лишків мо,

.'J:a.

їІ учасннки nідтра..'Іали ініЦіативу трудівників Ру­ санова про збільшення за· готізлі лишків молока, м'яса. яєць, картоnлі. Пухівці' і рожівЦі дали слово у друrому році п'ятирічки реалізувати державі по І ООО кілогра­ мів модока, 100 штук

;:{Н!В

повели в цьо-

боту.

Серйозність

~'

ставлен

ні виконному і депутатів до вирішення цього питання відчувається ІJ

усьому. Про збіс1ьшення занупон у насе:тсння :шш­ НЇБ

ПDОДУRТіБ

uтва іfш.1ося ІІLІ

твариНН:і­

:;ari;:raн~:'

FIИHOІP;rf.vІy сі:ІЬf]СІДН 1=ходці грс~1адлн Сі<·

рами

дажу

передбачено.

державі

що

.'1Ишків

тваринницької продукцїІ. нартоп.:ті, в першу черг~· виділятимуться nаливо, будівельні матеріали, кор­ ми, надаватимуться інші ІІі.ТТЬГИ. І треба сказати, що пrюведення цих заході в ;1ало сво'і резудьтатн. Ни· кі щодНFІ на заr<'!тівєаьні

nунн:rи

надходить

550-650 лона.

закуnовують

ців

С. ·А.

MQ· .

НайбільЦІе його

15О-1аО

no

кідогра:v!lв

-

кілограмів у

ощносе.1ь ­

молокоприймальниЦі ·

СтаІІЮк

'Га

Т. Ф.

Петренко.

,

.,

У . найближчі .місяЦі мо­ лочний потік, образно ка­

жучи,

повнІшатиме.

продажу

.1ишків

харчового

продукту

стуnлять, ще дян

До

цінного при­

грома­

236

населених пунктів.

~елика роз'яснювальна робота

депу'!'атів,

серед

нких особливою сумлінні- ~· стю відзначаються Г. · А. М'арченно, _М. М. Слю­ сар; О. Н. fj.ис:J:ренко та забезпеченість

інші,

бистих

підсо~нйх

дарсттв

кормами

осо­

госпо·

дозволя­

ють сподіватися, що зав· ~ання, поставлені п~ред пухівцями

-

закупити

у

. У · Броварському

між­

районному . відді.1енні енергонагляду вже багато років

трудиться

ветеран

праці Ольга Павлівна Да· видова.. СтарШий контро· лер-електромонтер ЯR· найсумлінніше виконує

свої обов'язки,

за що

і

насе.1ення 236 тонн моло­ ка. 50 тонн :v1'яса. 40 ти­

норнстується

сяч

вище занесено до Кннrи nошани <<КиївенергО>>. .На фото: ударнцк ко­ муністичної щJацІ О. П. Давидова. Фото М. Ссмнноrа.

штун

яєць,

чимало

картоп.1і

будуть

~·спішно

~-

а

і

також

овочів.

виконані.

. В. НЕБРАТ. .-Новоrо життя».

. ' nовагою

членів ко~1ективу. ОП пріз·


НО'ВЕ

*

16 JІютоrо 1982 року ·

ЖИТТЯ

З стор.

Наукоео-т~хнічна

3А ПО Р.У КА

р·а да

УСПІХ У

П.РИ ВRKGRKOM! Б$10' а також. сприR:ТЮ!е вnрt~­ виробнй­ варської мІськоУ Ради ва.дженню . у народних

Торішня зюrів,'І.Я дл!! rвариннинів ордена Жовт­ невої

но на 35 ТОЮ! nроду·.,ціІ більше плану, а всьо1·о 505 тонн. Майже все мо­

. радтоспу

Рево.1юції

<<ПJ1!)СКіБСЬ!ШЙ»

була су

.1оно

ворю1

·

том,

енза'VІено:и

веденні

у

про­

стЩло·вого

утрt~­

· но:те1пив долавши

у:чов

rварин.нині.в,

по

Яl{І'

JОУння Євдокlя

юtагання

uайону.

як

Він одержзІJ

кажуть.

зо.1оту

на

від

хунок

корови.

689

Сього~ні П.'ІОСКіВСЬЮІ:ІJ т-ва'тrнникам працюватн

вона

записала

кілограмів

но

~нrну.'Іий

місяць

.тогра:v~Ів

К·1·

.'ІОЩІ. від корови. Нині щз;

рови. або на 1,5 нілогра:~~а бі.тьше проти Rі;щовіlнora періоду мИ'Нулого р1-

дня надоюють відповідно . на 1-3 кідограми \to.rroка від •кожної тварин:r

ну.

бі.:rьше,

ніж

Є.

С.

тварину 41.5 що на 43. кі.-

1іР за

ня ЛюбGв Пав.'Іівна Тоl1і­ ха. ~овадивши nepeдJ-

пон.азника. Во:rночас січень державі прода-

7,4

господарству

ні.'!ограма,

бі.1ьше

що

проти

мнну.1оrо

н.а

rriж

концентровані

Ванн но

року.

96

кор.\І·r.

видаються

відhові.::­

надоєного

:чо.1ока:

до

чю1 тварина дає бі.1ьшс продукції, ТІНІ ~Ї.1ЬШР припадає їй них корчів.

нонцентрова­

rуюмадськнй

К{)респон·

дещ.

Іфаця

твартшників

пішне

виконання

забе;.шечи·ла

госпо;:tарство.\І

ус­ п.в­

держаrі

~rолока. У '\rину.1ому :\І!сяці його Bll· робили на 2.0f) центнерів бі.1ьше, н!гr; і'<!. цей час торі!'. О. КОВШУН,

ЧJreJІ RllpllfИRТY

Рудні І

зo.lOTII.\IIJ

Ось

6у.1о

роки

життя

cr:oro

го.1овні

у

Ща,

рнстання

де·

.1ИШС

Гі.:J.

або І;и''

непогашеної цrп·аr­ Від поr~;ежі :-!ОnіЄ ~с<­ ця

краса,

:-табуть,

ro:--ry.

П.

с.

Roлroon

іМ€.Ні

Лібкнехта

Нар.ла

ОвідІоnоль­

сьRоrо району - єдине в Од~Іfі об.1асті гос­

подарство. б1.1ЬШ

яке дає най­

високоя,нісну

~цію,

призначену

виготовлення

це

та

жав

~

IJIO

.50

тисяч

а ть

за

сортність одер­

карбован­

надбавки.

бoE'fЙ

Тільки

· нолгосл

тепер

жир·

станови.'lа

внеону

лро.:~уІпу

t\1~<

Торік

молока

процепІ.а.

3,9

для

дитячого

харчування. ність

пр.J­

дружно

середньому 12 кілограмів молона ві.д норови. Тру-

очистки молока.

лівники

сті

ШИроко

..

І

Jti1TI

проведення

~У!

САІІРІІ

J')itІKІt. Вони K.liOKBOIO і

цвітіння в

заіитересо­

зимівлі

худо·

би взя.1и на озброєнН<>НСЄРf!· ня. ІJ;н·ато го..:подарстн Причарномор'!!·

.1и

наJі

Кор.

ВЧСН'ИМ

військовий

нт·о

«газика•

вантаж

лені

..\

-

армійсько­

смертоносний снаряди,

при

вияв-

спорудженні

житлового будин~у. Іх ді

став із

землі

підрозді.l

старшого лейтенанта Первухіна.

А.

... Напружено ся

в

тон

ІСПІ~·І>ача

lf-JH1' м.'І!•.

А.

вслухаєть­ навушників мtМОЛОДШИЙ

Ханеия.

ОбереЖИО

Яt\

«Є

cepМ'!­

ІJBOД.Uflo

«Іtівніч ..

частn

ягід.

ни"н'

наз~t-

перер.б.ачеІіс

кущів

лобрнвами. .і

мінерао~1Ь­

В. ні

r~рок.1а..:::.атться

системи

стоку

у землю щуп Шар

за грунт

pet"Y·

води.

ЛИХВАР,

кор.

хін.

місця

r.~сліоративні

двостороннім

Г.

навколо

го

п.1антації

іІ\аііність

мушує

Під брезентом

МОЖ.1НВ0СТі ВИРОЩу,аННЯ'

піджнп,lеНІtя

єтьси

автомобілів.

po;, ..

вають цю яН>ду, R JІа1"вГі :JаіІмають б.lІВько ~О тисяч гектщ"Jів. ІЦnб підвнщиrи вро·

мається

nотін

ніі~-

їх

RJІЯВИПІ

:шм(rну».

Блимаючий маячок мі­ .11цейської машюrн призупинитись

витрн­

допоможуть

ПРОМИС.10RОГО

K.1IOKBJI, Прнродні

округ.

зустрічних

дані

РАТАУ.·

Червоноnрапорний ПР•rбалтІйський

місця

Ці

ЧаС

вияви ..

визначи~ІІ

багаті

ТАРС •

А. Перву­ шаром зніі

вняв.lІІ­

снаряд.

Руками

розгрібають

нього

землю

ря­

дові В. Борунов іН. Пет­ ров. Солдати обережно піднімають снаряд і пере­ носить його на піщану подушку

грузовика.

Ще

приховує

земдя

залишені

<< сюрпризю>.

в

-

собі

війною

сапери nо­ nинні завжди бути ка бо­ йовому посту.

І

На знімк-у: снаряди го­ тують до завантаження на

спеціальну

машину.

(Фотохrюнlна ТАРС~ РАТАУ).

засідання·х

також своїх

керівнш,ів

питань. охорони

з

ПJJИро;І:І.

Створення ;чіської· ую~во-технічної ради

ко~шленсних охорони

проблем

навколишнього

середовища ного

наз

і

раціона.lь-

використання

при-·

родних ресурсів ще одІНе сві:<чення .1ивості

питань

це важ·

охорони

природн.

А. МИХАИЛОВСЬКИ~

хви.1ин знану

виюfди :!! двигунів шин, що працюють

~ па

СВИНЦЮ · ДО.\ІЇШ!:\И ДО бен:шну. В одно:чу літttі його :VІОГІ;е бути до одного грюrа. Тетраетил-свинець

ще

н~·ється

;'\овго стоя.1а,

виділ~-

.

га.з.

Фантів подібного ставдо

навно.1ишньоrо

середовища. взюшу, можна

особлив,J навес·~и

ЧИ~І&.10.

ги>>, <<і-Кцгу.1і>>, <<l\Іоск­ вичі». СПрава в то:ну, що

ішді.1яє

а

! Jy,

! до

на

є

'!а:ІюІу

ході

-

Но.1и :11ашина РУ11ісця. в автосферу потрапаяє у 10 разів бі.1ьше шнід.'Інвих рсчо-

6,9. шає :3

1

вин,

нігr;

за

робопі

вач ві.1Ьного кисню.

та,.;,

свинцю.

Багато шкід.1ивих

човин

потрапляє

:-юсферу .:~вигуна.

в

реат-

з несnравного Робота ~ютора

ХО.10СТО\ІУ

кож

ХОду,

експ.1уатація

а

та·

техніч-

но несправного авто'\JОб!· .1я небезпечні. Згідно з статтею 28 Зю;ону СРС? «Про охорону алІосфЕ:р­ ного повітря», особи, внн­ ні в енсп.1уатації авто:~Іо­ білів, у викидах яю1х .Ja· етна :.Jабру;щюючих p~човин перевищує ветановлені нор'\1!1, несуть нр!і:\Іінальну; ад.Іrі·

ністративну або повідадьність.

у

норма.1ьно:v1у режи.чі. Треба врахувати й той факт, що авто~юб!.1ь не ненажерливий спшюr-

й, ВІІділяється у

виг.1яді спо:Іук

На,

Автотранспорт

:1а,

пjд

врожайні.

росзІ1НІІ.

бі.rІьш

cc~le.trня.

і

пок.1аденнх

Jнший шофер JУШІН:!Я свій Ню·и\.3 .''>';, 94-31 К'\С ;, вк.1юченю1 .дв•І· гуном і пішов у н_с.відо-

ягід

сnостеріrають

ВЗИМКу,

виконання

ііа неї завдань. а за{;лvховува тн на

с1;.1адовою частиною в;r­ .х.1опних газів цих авт\11іобі.1ів є сполуюr неоо­ ганічного свинцю. · які утворюються від зrоран­ ня у "двигуні тетраети ,J-

к.11юквннки возважува~1и. а

червні. Учні

не­ д.1<t

споІ>ійно Рріється в к:lбіні. На зауватення пrо порушеншя правил і необхідність зупинити :vютор він лише пооІі:;нузся.

.1ення

збирачі

шtйбі.:1ьш

.1юванням

фермах встаноІІJІеустаткуван:вя ,lfJ!Я.

р~ІЮМ)Т

охоJюдження висо:кій яко­

,продукЦії

ре­

шJ-,:ід.'Іивих в аrмосфері міста. У вихлоnпотім роби.1н їх хімічниИ них газах двигуна, що ана.1із. працює на бензині у норЦю роботу rю завданню ка .. \Іа.1ЬНО~ІУ рен;и:vІі, 11іфедри садівиицтва Латаінської сіль•·оспакадемії ведуть І ститься у середнЬО·:VІУ юннати Вндучської восьми- 1 2, 7 nроцента чадного га-

вані всі тваринники, Но»;­ на доярка що~Іісяця · одержує тільки за, якість 20-30 карбован­ ців доІL1ати. Досвід передового кол­ госпу одного з пере­ ~Іожців республіканська­ го змагання за успішне

ВІИ{ористов\.. '·

ються відХО,/ІИ ~- HR'X ком-бІнатів.

Ra ll.fJСТ8НОВ!f1ІЬ )" •

eJWJИIIМQ

створи-

,J1И чималий запас поживних кормів, подбали про їх зберігання. Скошене .1юцернове .сіно ук.1али в траишеї. При такому ме· тоді каротину в ньому зберігається в кі.'Іька разів більше, ніж у с:киртах ка відкритому повітрі.

тва.р ИН'НІИК'И.

Иад-tй

кo.rrrocny

й У

організацііі :ІІатеріас1ІІ

бензині з висоІШ~І osra· НОВИМ ЧИС.10:VІ. Це «ВО-1·

процентів б~~~~~З:ІJИ ь:~~:і"~~о~···о осе~іаііо:~ 50 речовин. які

·'

і

підпр•І·

<,Зупинка СІаоороненс:.» СТОЇТЬ аВТО:ІІОбіЛЬ за НО" ~Іеро:ч 32-07 НХС. Дв•rгун його працює. а водій

ючн чадний

Тарасів.ка.

.[Іатвії. Окремі ни оВмірювади,

Є:\lСТВ

пра~>О

від

.. :vю:v1y напрюшу. lVІашшіа в- процесі агорання руй·

роІ;;s

КУЛИНИЧ.

Не.звичайні.

прнродних

Більше деснти бі.1я · ;tорожньоr_?

НА ДОПОМОГУ «ПІВНІЧНОМУ ЛИМОНУ»

«Нового життя~.

надається

АТМОСФЕРИ

виса,І­ рук ач;~

бі.1ьше ЗО

Раді

середою!·

ЗАБРУДНЮВАЧ

ВОГЩІЩ:l

.їюдсьІ;юш

навно.1ишнє

ЗН•і·

вn:ІНВ

ГОЛОВНИЙ

л;сі

fЮJБЄ;!СНОГО

~инутн

ВИ!\')·

сурсів, вторинної сиров:t­ НІІ і техно.1огічних ви­ нидів газів з nідприєш:rв,

таку :1;

кращих

Ні;<

а;ена

cepeдORf1·

раціона.1ЬНОГО

аб'J

цьо:.~у

охорони

НаВКО.1ИШНЬОГО

ин. А поруч стоять дср~­ в~. які потребують Н(;­ rайної вирубки. :.: яв:Іяєте. що :-юа;е трашпнсь

проводнти11е

ріЗНО

ШКіД.'JІ!БИЙ

та·

Jaп:rvтa тпсь

за.l!!ШеНО

~<І­

заступюша

стану

;J,Іа:ІІСІТИ НОГН "у ,TO.\JV б<.::J­ :JJДДі. Іду да:іі і н~нраr:­

Від

ув!йш;rи основне­

інн;енери

рада

ана.1із

І;ого не ба'ШБ. Чи:vtа.;о дєрl'в ;;рубані. деревІІна внвезена. а от гі.:.'ІЯ аа­ :шшено. Навіть страшно , ;Jаr:шб,'ІЮRаТІІСЬ у :ІіС, l'j,J

оІОіЮІа

ресурсів.

ra інших підn·рР.­ Гоповою Ради .за­

водів єлІств.

нічна

чу

гру,:~ні .чнну.иго p;J. 1;у побував я в тій си­ рові на ІІО.1Юванні. І 1а

52

на

ЇХ

одержувати

ГО:ЮВИ ~1іСЬКВИКОНКО~!У .'!. Х. ЧернеН!Ка. ~Ііська науново - тех

І;~­

б

ЗИП!

ного

використання

дозволяють

ВІ!К.'!ІОЧИТИ або

ще.

т·верджено

дьа :ІІалею,­ :Однє з них

У

рев

»'У вирооництва та продажу

к!.'ІограмІв більшє,

расшнІ.

охо р о и ~~

тех.но.1оrічнпх

яні

навколишнього середо· вкща і раціональ­

му

доне :ІІіСЦС _ВіДlІОЧІІІШУ д:тя водіїв пасагІ;н рІ в ІІ роїа;,Jс!\аючого трачсЕорту:

І\артнну.

госnодарству.

комnлексних

До її сн.1аду ч.1ени. Це в

24

чарівний Прикра­

данівкн. пабсічІііз

.no

середньому

з

ра-

процесів.

обхідІНі

:ІЯю на ве.11rче;3н,І;і кар'єр, а лоті:~т ча ,"\[JУГІІЙ. ще бі:rьший. А скі.1ькв зва.шщ с~тітт.-І. Haf\iTb \ІСТ3.1Обрухту: Пройшовшн v біІ; Боr­

А. ГАВРИЛЕНRО,

nроr.ягом січня бі.1ьш ян по 300 кі­ :юграмів молона на корову. Добра

nеріоду

Значно вищі на~ої одержує в ці дні майстер машинного доїння О.'ІеІі­ сандра Олександрівна Безшта;аьно. Вона вийшла пер€можцем соціалі­ стпчного з~rагання доярок у сІчні цього рОку. Трудівниця одержа:rа від ножоої корови по 331 кіJтогра~rу

мо.'ІОІіа. що на

тю;о;І;

В!ра СтепанІвна :\Іарченко та ГаЛІ!· на Федорі.вна lіабанець, які надої.ІІІ

Hi,JJorpaмя

0,4

кор)ІЮІІІ.

згодовують

від

шають Ного юІх озерця.

:І!ЇНL'·

Хороших резу.1ьтатів доби;шся також -майстри машинного .'!Оїн:т

становнт~;>

відповідноса

у

Нсда.1еко

над дорогою є І;уточок .1і·су.

с.1авиться

НАДО І

!J~ :ІЮЛО'lНОТО.в&рнОЇ фер­ МИ nпем.птахоза.воду ~ РУJІіНЯ'> nідви­ щують продуктивнісrь. ,худоби. Нині середньодобовий надій ~1o.10Ra на

no

збагаченю.ш

технічна

природних

І С' І?

Jl

р!зное~ІаНІ г

сінаж, сінО багаторічних ;1.1акових і бобових трав.

машинного .1оїн-

ІИСОКІ

норову

нюш.

ровюІ

У кінЦі :14:ИНУJІого року набрала :о.tолодих нор:в щtйстер

худоби

створена

·

пошти

п.J·

курудзяного си.1осу. 27 - кормових буряків. І\о­

Стр')-

.1оrра,1и бі.:rьше торішньо-

-

В· раціон ножної коро~н ВХОДИТЬ 20 Ні.1ОГрЮ!lВ Kv'·

За січень надій снщ~дає · нач. жа кожну :кі.:rогра:wів.

дівая

рое.1ементюш,

З РЕДАRЦІИНОІ

ХТ' ХА3JІІН

тварин­

ральюІ:v~и добав~юш і. щ1;­

перша

одержала по 609, а дру­ га по 570 кілогра.11ів мо.

до

-

депутат~в ЦТ1ю' нов.их

·

проблем

8

Євдонїі

успіху

увагu

да

усіх прац!в·нинів фер'\ІІ, го"

наздогнати правофланго?у змагання, :найстри машин­ ного доїння Га:тпна М·-І· хайлівна Жереб і. От>га МиRолаївна Топчанюк. За

плідні р~-

науково

шщтва з боку керівюшів господарства. спеціалістів.

~юдока

зу.-rьтати. Вони нині що• дня одержують по 14 І{івід

Запорука :;а.1ення

від корови. Всі СЮП-1 дg r.;.1адають до того. щдt>

дещо нраще. Широно ро;;І"орнуrе ссщіалісrичsе з~Іаганн'я, за т,с. щоб пер•.::fірпти показни·ни ~шнул~:ro року по надоях ~юло-

радгосп&"

СтепанівнИ Строкач.

серед~J·

5485 кі:югра\tів мало· ну. За січень на свій ра­

:v~олона

rаііІНя

Степанів­

ніг; ло

на, дає перші

показників по Ftадою yJ:J· 1ona правофлангової з"~Іа­

на Строиач, ,ЯJ\'а торін займала в господарств;,

твариюш­

нещодавно

роздоювання.

грами :-юлока. Любов Пая· 1івна прагне, щоб не;;а­ бар.о:-.r вийти на рівень

1Очної худоби народжує нов-і і?vщна: Нині поnер~ду йде :найстер :\ІаШИ•ННОГО

бу.1о допущене на почат­ nУ року, вийшов пере:vrоіn­ цє·І;

сор­

охододженим.

внеону продуктивність мо-

дружщ,j.\

від-ставання.

nершим

методи

вона за Ііоро!'юrй пер і }Д добп,1ася того, що від ножної первістки нині щодня одержує 23 кіло·

Трудове суперниц-тво а:;

;'~Іання ху доби. зонрема. ,,юлочної. Та навіть за сn.1адних

здано

ві

Хотілося

б.

іншу від·

щоб

во::rіі

усіх видів транспорт_,', що працює на рідко~;у па.,шві. пюr·ята.1н про ц~ і. турбува.1ися про охоr·с-

ну

апrосфеnного

поr:!Т-

:за

ОДИН Ні.1ЮІеТр Ш.lЯ;,у ря ГО.lОВНОЇ У:І!ОВИ RiH «3'їдаЄ1> ЙОГО бі.1ЬUІе НОР~Іа.l'ЬНОЇ Ж!І'І.ТЄдіЯ.1Ь· :.300 :lітрів. rно є л-rіні- ноп:і уоіх жн·вих орган.з:на:rьною добовою дозою. :~~ів на зЕшnі. .тю дини.

Осо6.1иво

М.

шкідливі

ОЛЕКСАНДРОВ.

~JИМОВІ ЯГНЯТА-. МІЦНІШІ Ставр'ьполь. дарствах ча.1ися овець.

У

госnо·

Ставрополля nо­ ЗИ~!ОБі

Раніше

ОІ\01'И

вони

пада.lи на весну.

прн­

в'я. то."Іу весняний ~ЮЛО.'1.:1орощувалн

шо

вищного

ПівДен· зміцнІти

ні суховії швидrю випа­ лоють у степах різнотраняк

:чах,

на

кор-

заnасаються:

відразу

:r~

А JT ласо­

наступної зrнtівлі. зимові ягнята до

<:езонv встигають

.

настільни,

Щ')

/використовують

підніжниіі кор;~І І до ПІJ·. вернення холодів набира­ ють

ваги

дорослих

тва·

рин.

;JА1ІО&ІІЕННВ-ДОСТРОКОВО Фрунзе. Від турбот пр.>

'!Оваення братніх

pecnyб­

внробющтво посівного ма· repict.lY зві:rьнили nраців

:r і r;.

rшків

ції, Азербайджану і Турк­

дарств

багатьох І.;раїнтІ

ГОСП'.!·

r;yr(ypyдзL'·

во;щ І-;нргпзії. Завершив­ шк RЇДВЮПаїІіl:!і!·ІП гібрис,. ноrо насіння. R,1НИ до­ СТ!ро.коsо

виконали

:всІ

;;з.-

Нолгоспа~t

па'VJ 'Російсьr.;ої

чснії

r

відправлено

радгос­

Федера­ понад

fіЗ тисячі центн<>рів висо­ ~;пкондиційноrо

насінноr"

.1fрна.

!ТАРС).


*

f С'Т'Ор.

8

fб АЮТОГО 1982 року

НА МЕДИЧНІ

НОВЕ

· все

Профіпантика пептоспіроJів -

Леnтоспірози

група

роб

.:rюцини

хво­

і

тварин.

Спричинюють їх

особливі

-

мікроорганіз>~и

спіри. -rяничні

Рnзрізняють жов.lептоспіро:<И

·(хвороба ва) та (водна

.1ептn-

Бейля-Басильєбезжовтяничні

гарячка.

семиден­

Основним

;т;нерелом

збуднинів хвороби є ~ш­ шовиднl грr1зуни. від Я!ШХ заратаються .1ю;:щ і свіЙС">Rі тва тшн. У від­ нритих rюJоймишах .'!еn­

тоспіріІ

виа;чвають

ві:~

зана

що

променів.

внеоної

киrпот. лей, бів.

висуШ~'ван­ температури,

мінера.l'ьних

со­

дезинфінуючих

Б

організм

леrrтоспіри

.'ІЮ:\ИНИ пронинають

через ушкодтену слизові nбn;1онІШ

рота. оЧЕ'Й.

періо:х

до

хворnби)

часу

НЬ!'МV Б і l

Хвоrюба

ДО

7

ознан

у

серед­

дНіВ.

13

починається

гом.

Після

вишvється

дn

ється

У розпалі

того

і

але

три

. лежно

8

від

тяжності

пере-

9.1о Р.

-

ні

роз велиної роГатої худо­ би. Це трапилося внас.1і· дон незадові.1ьнпго сані­ тарного стану ферм, що міспе

також

в

них

та

зрошува:ть­ ставнів,

інших

нn.Jо­

водозб;р­

споруд. а тако'ё!;. пі,l еRсплуатації віднри­

час

тих водоймИщ. Неріввинам госполарств не слід забувати і те. ~цn успіх

справи

за,1ежить

17.0:1 ВисТ}"П

18.20 Му.,ьтфі.tьм новий

(На трансrт рантах,

яні

несуть

спорту

UИRiB.

і

6

Пере:~~отuі

лись піс:;я

першорозряд-

лі

oб.Jacri

визначt!-

завзятої

бо-

.

че:.шіонатv

І·;нївсь.кої

uьnго

року.

Порад~·ва:~и нас

змаганнях

(Фотохроніка

ники

я

цих

;:ІВО :ІІа

ба.1а \:И

ротьби .1ише 8 останньо- в. АлейникоR інтеНl'Р му турі. Есlектро;зварю- заводу а.1ю:~тінієви'х буд~­ ва:rьню; БЗБІ'\ кан;rидат ве.1'Jьних !іонструr,;цій. у майстри с.І1ОРТУ Г. Гре- який набрав 9,5 nчка, ;-а бИННИЧЄН!-:0 Та' інЖеНеР Г . .lЮбН'Ч, ХУДОmJіИК Ниївськот заводу іЩ'Ні 9 очок. Вони вю;она.1Іі

Арте:~~а А. .lохов на{5рJа5- норми r,;ан,Jидатів ли по 10.5 очна із :~~.айстри спорту.

мож.1ивих. Згідно · з по.l·оженнЯ.ІІ npo з'VІагання перше місne і .звання че:~шіона ~іста присуд;кено Григорію

Гре6инниченну:

більше

ньог:-J

v

від

забезп€чення

НИКіВ

;(езинфікуючищІ на'У!и,

Rід

речови­

прове;::сння

Янщо

є

небЕ'~пека

проводити

профілантичні

щеплення.

менш

чення ня.

ваа;.1иве

має

рат:є

ізо.1яція

хворих

ня

Зробнтн

зна­

на

димит:>

Юдін

-

Мар­

нияв.rтен·

одягу кож

тварин,

дотриман­

меq.1:в.

прави.1J

при

щенні

'

роз~і­

тнаринпrшьюrх

О. ЛИТВИНЕНКО, лікар-еп;_дем'олог сан· станції.

чотири пере:-vюги тири нічиїх. Новий

рік

бите.1ю1

приніс

шахіR

ве:ІН-ку

вони

сторе

перемоги і п'ять нічиїх. А в антиві vчня CUI

інженер ..'\1> 5

-

нове

щ>r)­

прІнІlщеннn

В.'ШС:.\1.

."{п

Ва.1ерія "Борисенка

~.tаіkтерність

працюють

в

мародному

с-пеціа.lЬН() ~1·я

До

!і.1асах.

речі, годині

17

ШНО.1ЯріВ

«Бі.1а

•>.

,-rа:ця

ки,

ниІіll,

<=Лсюрики,наладчини,

е.леFарозварники,

І

технlки-геоде:ЗИ·

майстри.. токарі,

фрезеруваль·

анварнини,

НАША АДРЕСА

.'м.- -БРОВАРИ,

a.yR. І'Смівська,

І ТЕЛЕФОНИ: Бnrш=<:ьІLЗ ~ара

~ою

t 54.

ПРТ.J

цент! в

вир() освоєно

сягу

,

:>агальноrо прn,'!унції

І"Е-л ЕФО Н

lf:

-

на

механічного

рцактора

19-4-47;. . .

19-З-82;

відл,овіда.1ьного

кореспондента

nрnмнс.tоІЮСтf,

промвузлі

листів

І

в

3аст.

слюсарі -сантехнІ·

ма.1яrних

станцій,

паркетнини.

по­

екскаваторів,

дорожнІ

роб;;.

""'or-n-,

віJ.1ілення. яке

будинку

редактора, віддІ ..1fу

ра.r..іомов~1ення

рпб:JТИ

19-1-67.

«Ka-

с: Піидєнвиа

оnери

3 3

крб. крб.

80 50

кorr. КОП.

через

ciJI: у

Краси.1jвuі

Правління

міського

споживчого

товарис-тва.

~~

і

~,

~ ~~ ~",!~о! Jц. ~-рn~ В.~,~}~~~~єа j відкривається кафе «Л1~1инuеве»" та м~· газин «К.у.1інарія». Кафе пропонує широким асортимент млинців, гарячих напоїв, різні борошняні вироби. Просимо відвідати наше пjдприємство.

Дирекція комбінату

~

rpo-

мадського харчування.

~

Броварському ремонтно-будівельному будівництво

.N'!! 4

жит.тювого

будинку

вул. Коро.'!енка; зимових грунтових в м. Бровари

uоз·

управ;тtння

ре­

заво,Jу.

секретаря,

міср.сво: о

у

назва

\·рі~». 1 серія. 22.:3;) Довідкова с.1ужба. 22.45 Любителям оперети.

управліннЮ

монтажники.

бульдозерів,

За доFІідr,;амп звертайтеся ташоване

до ва

те~1ефільм

дукти» ,N'g 18, магазині .N'2 17, а також «~ 1 prF жай», ~t'ясних .1арях (на старпму і ново:11у ри·нках), в селі Троєщині в прод~Іазі ,N'g 5.

Зна-

вантажннки-стропа.'ІЬН:.f

плиточНІІЮJ,

машиністи

nаІЮрама.

·

ne

теП.1Иlі.е

П О Т Р І Б Н 1'

теслярі,

і

«час•.

21.3-~ Художній

об­

Редактор Є. ФЕДЯй.

штукатурних

МСІ.1ЯРИ,

Міжна.родна.

21.00

· заготівельні - в rтрод~Іагах ,N'g 8, ,N'g 14, Скибині продма::11 .~·~ І, Требухові предмагах N2.N'g І, 3, 3~­ зи.м·ї в предмазі ,N'g 1, Погребах в прод­ мазі ,N'g 5, Пухівuі прод~1азі J'-~\> 5, Княжи· ча·х продмазі ,N'g 3, в Броварах магази· нах «Сі.1ьгосппродуктИ» .N'2 16• «Сільгосппро­

на

:~~уляри,

•На•ар

пункти та магазини

маnку­

ється :]ержавним RО:м якnсrі.

Сою.

•Чарівний

екран».·

::!O.t;>

кілограм. За.купка провадиться

рішено ОН?ВИТИ і'\СОр­ ТИМЄНТ. Три;ЩЯТЬ ПРО­

1'\о:чанд.:t­ учаі:: >ь

:~~ашиністн

:\ІОнrно

да.рс.тsа,

за

муляри, транспортні робітники.

Одинаки забезпечуються .1іжко-мkцем І! гуртожитку і пропискою. Звертатися на адресу: м. Бровари, вуд. Ре.. монтників, 3, телефон 19-5-93. Адміністрація. Дирекція.

Бажаючі можуть укласти договори по орrнабору

елек­

життя

масово­

з трестю1н <•ОбухіFІпролtбуд», об'єднання\! ~Арха'і­ ге.1ьськ ~і сп ром». Ржпщевськпм заводом « Радіа· тор>>, :\Ііненерго СРСР .і Мінвуг.1епро:>10~1 ~-РСР.

слю­

-·-- ···· · --·

·255020;

110

у:же

баштових і ав1 ожю1льних !-[ранів, нини, робітнню-І без спеніальнпсті.

сарі-сантехніки, слюсарі-ремонтннюі, автослюсарі. ТЮ!Лl, слюсарі контрольно-вимірю~альних nрила· дів та автоматики, штамnува,'!ьииюІ. ні'1.1адчики. слюсарІ_ - інструментальники. газозварники, тромонтери, робі.'ГRНКИ без спеціальності.

місяпь раніше,

·

е.1епрогазозварннки.

крівельники,

сенретар-друнарн;;,

nресувальнюш,

це­

третину продукції, ЯНОЮ В UЬОМУ РОЦі ВИ·

Ссlюсарl-rtіерстяrшки,

штукатури.

змінні

бів.

випу­

це допо­

янготов.тrення

казка.

19.4•) КоНцерт.

« Bam

свинини, са..1а свинячого по за кілограм, ЯJІОВИЧИІІИ ~ ПО

У БУДІВННUТВІ:

ки,

завгосп.

по

ніж

прист~-шпн го

А. ЯХНО, головний суддя з~Іагань.

стві, що на підприємствах, будовах та в організа­

головний механік, інженери

швидше.

в\."JЬ:ІІе

бетонник!-!,

госnодар­

технологіч­

виробничим

Тут

На

виRі­

відпрацьову­

ко;t;ну

з у!

19.3!t Вечірня

УТ.

театру

поnу.1ярвий

фі.1ьм •Сі.tь зем.tі>, С.1ужу Радянському

Броварське місьt<е споживтовариство ПРОВОДИТЬ ЗАКУПКУ В НЕОБМЕЖЕНІй КІЛЬКОСТІ

спе­ інжс­

хам майже на

.lЮТОГО, r;.1убі про­

:vricтa

взУт­ Тvт

з

операцію

вихов<1Нців Киїd-1 філармонії'.

дитячої

18.~0 Науково

ба."'І~ту.

де най­

разом

і

маг;н:

світ.1их,

занять

нолек·

старанно

сну новинок.

пристосованих

ціях міста НА РОБОТУ ІІОТР1БН1. ТАКІ ПРАЦІВНИКИ: У ПРОМЦСЛОВОСТІ: с:ти,

ну

СВОЮ

в

електромонтери.

ДОВОДИТЬ до ВІДОМА ГРОМАДЯН, не

ють

3\Іаrання будь-яr-;огГJ рі,;­ ня, а ШКО.lЯрі будуть

бюро по працевлаштуванню населения тимчасово

ціалісти _НЕ'рами

.1ишнє прв:~~іщелня Будинн~· піон.єріп). Не дасть ~Юif<clИRЇCTt, ПРОВО,JІПИ

У:\ОСКОНіі.1ЮJЗаТИ

на

кваліфікованіші

ряють

та

Е'Нсперимен­

тальннй потіІ-r,

(ко.-

державнпго

7

18.30

f.!i.55 І(t')нцертниИ зад «Друж· ба». Солісти Мо.1давсько1 n

ін­

прямо

асортrІ:v~енту

створено

шах'>­

2

паласів та

тив КрпвопізJ,нnї тєвої фабрннн.

воrо клуб~'. Ро:пашова­ ний він на в~'.1ШІі 50 р:;­

6ровЩ)ське відділенІUІ Київського обласного

JМІ.

ня

Шев•Іенко. Rистава.

8 · к.л.

та­

ших предметів домашнього юкитну трудівнпнн фер111 }{().'JГОСПУ

можуть

ської

• Г.

виготовлення

КОНВЕИ€Р новинок Прискорив оновлен·

.JIO· ·

радість

а

т.

Радянсько!

кд.

4

18.. 05. Концерт

УІ\РАІНСЬІ(ОГО

ст\·дfя

права.

к.1. 1~.50 ,fІюднна FljJaцi в· сучасвІА радянській драматургії. 1;) ..:;0 1-іовини. 16.35 Екран студента-заочника 2 курс. Внша ма•t.~атикз..

опера, про творартист"'и

те.!fео~г.'Іяд

і

Гсu1 рафія.

!4.20

Боr·а~ювої, По :1а.Сьогодні у сsіті.

Міжніродна

Основи

.J:!.~O Ісrорія.

Стодо.1я».

роботі. Про це подбалн керівники районного комбінату побутового обслуговування, від­ кривши в будинку тва­ ринників .r,;nмпленсний приймальний пуннт.

нашого

о;:Іержа::и

-

шк0.r14.

Конан-Доі\." СторІНКІІ, Життя і творчост(.

ТЕЛЕ"БА'ІЕННЯ

модного

взуття,

на

сrі

чо­

1

ПРОГРАМА

12.1n

«Ленінсьниіі шлях>> Новоселrщьного району Чернівецької nбла­

фер'І і літніх таборів.

\Тіста

і

:r,нування

чотирч у обласнт-rх ю.таганнях.

нього

І.

11.411, 12.40

держави

10.00 Актуа.tьна камера. 10.35· Фі.:tьм-концерт . cMeJІOJlП (0.5.5

замовлення

пошиття

та

перюІожепь

Ва,1и:11

моє Фі.1hм-кркu~рт чість народно)'

Шахова

13.10 А.

світі.

«'Іас». 21.3.~ Життя

І 1.2s Шаховий

ДЛЯ ЗР:УЧНОСТІ ТР :У ДІВНИКІВ

санітарнn-ветеринар­

них

у

-

·-- серце!:..

s.a5, 12.10 9.о.;, 11.1·-u 9.35, ІОІ-10

Франц,узька .Мова. Історія. 5 кл. 1Н.ІО Учням ІІТУ. Фізика,

перерві-

хід».

за·

елі::~

«Р)-це

•!ССР

В

популярний

фільм. «:Ув.аг~

Х&•

радості•.

людини

ро­

біт по зниrценню гризуні;з.

·

S.OO Гімнастика. 8.20 Науково

строю

газrти

Збірна

СЬ<>ГОJІИі

19.05

СРСР

Длн радннсьноі

~ІИ.lО;\1,

шко.1и

.'\1> 1

приз

СРСР.

Пе

ПРОГР.АМА цт 1 ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ 1 ОБЛАСТЬ

21.00

ТАРС~РАТАУ).

rюбіт- 1 •----~--------.

спеUО,:(ЯГО\1,

C.тri;r відзначrпи твnрс ріст юних шахістів. Зрі.тгу гру 3 досвіДченими нандидатами поназав учень 8 h':racy середнь•1і

чий

збірна

кrнченні

о 15 в водити:~Іуться КО:\Іандні 1'\Іаrання з шахІв серl'д

перемог. ·на дрv- ченно. У

rому :11ісці Анатолій Лохов. Трет:м став Bo.1'J.)-

в

на

ttpaвn•.

дітиt

концерт.

Тележурнал сL.тарт•. закін.чснні .- .-.овин_и. 11 ЗАГАJJЬІІОСОЮЗНА

· сПJІастилІ·

їжа,Іок•.

t~ею

на­

Малюнон з газети ~ БС'р.1інср паіtтунг~ (НJlP).

нів·

першорозря::~-

де:~~о!Jстранти,

пи<'и: <<Ми хоче>,ю ;кити>>, <<ВJв-тагаємо наr1е.1е~н·н­ тарнівюго :JІ(1Jського права:.~ •. <<Ніяких нових на­ товсьних ракет:~.

Естрадний

:lt.:J.i

18.30 МіЖ'tіародниіі туркір _з хо-

Вічно ці чогосЬ хочуть! Але Ж воіm· живі!

-

ВИЗНА ЧЕНІ КР·АЩІ ШАХІСТИ щюе!>Т'Ної 'У!айсте .р d і «Діnропромтеп.'Іиця•, у НЬ()ГО 10 очок. Всі вонн :J<:Івоюва.ш право брати участь у фі­ на,Jьних іграх особ>Jстvї першості ·~тіста в 1 $)83 році і виступити в фіна­

сВ

твrфців#,

фі.11ом •Ніжність•.

добранічJ

· :!2.00

~аМ:ча.тсь·кої.

рової капели. 17.20'To.l<QJi.lьм

СПОРТ

Майже півтора місяця тривав шаховий фіна.'І QСобистої першості uaшого 1\Ііста 1982 року. Право братн 'у•ІастЬ в цьому зn1аrанні завоюваJІИ 16 чо.-юnік, серед них 10 кандидатів у майстри

закінченні-

К~тянтина Паустовського. Іб.а5-Тс.тtежурR.а~1* сНаставнкк».

Не

час

20А,.; На

15.40 Творчіс:rь

рад­

під

:!1.00 « t]ac».

Флоту.

Необхідно профілантика зу п6.11ягає в

вимог

сЗ"аповід.·

_фільми до Дня РадянськоУ Ар•ііІ і Віі\ськово Морського

раження,

санітарних

По·

oб.tacti.

програма.

20.30 Мр.

Новини.

госпах ім. l\І\чуріна, <<Го­ го_.1і вський >> та інших. знати, ІЦ'J .lептоспіро­ дотриманні

ми~'Іі».

карпатської

18.30 Фільм-концерт сВеселu•, 19.00 Актуальна камера. )9.JO "Трикутн_ик». Малодіжка

•Чаііка•.

14.30 Новини~ J4,j0 Документальні

по

Броварах. В се.1і Краси.1івuі буn зареєстрований випад<Ж захворювання на лептоспі­

Ш<ді>ін.

Фільм·ба ..1ет. 10 ..~5 Дt.іІ\. ·теЛефіЛьм·

проти

них

КОJІІОСІІ ім. JJ річниці ЖовrІ<.ІІ ' Перечинеького _ району За•

ЗАГ АЛ ЬН ОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ ~.ОО «Час». 8.4.5 Мудьтфільми «Казка rфО мнс~ІІивнів:о-. «Лабіринт».

леnтоспір,

з

16 ЛІОТОГО

І

яний вищшная хворо{)у.

них ·систем.

39.-

ВІВТОРОК,

тривал;Ій

.1ише

виду

зg-40".

хвороби.

(3 газет).

за.lиша­

стійний

імунітет,

людішу морозить. ;з·явля­ дЯзів

зах.

17.00 ГраІj)ТЬ юні музиканти. J7.3Q Те.1ефі.1ьм сМо'"о"о і.І . ПіJІ.ьаа» .• 1S:OO •У нас в колекtuвісо.

комплек-сів,

спиною.

ттт•J­

захворювання

будівництва

ється зяга:тьна .иrабт.;ість. головний біль та біль у поперену, суглобах і м'я­

за їх

«Зачарована

десна».

верховодів

перенесеного

ПІд­

температУра

військово-промислових

стоять

Довженко.

миру, цо­

спіри характеwизуютЬ:ся візносно :тегютм перебі­

має

за ра­

перших

триває

раш·ово.

ш:<іру, нос.а,

Інкубаційюп1

(від

ження

засо·

захист

день із зниженню-r теJІшературп з'яв.1яється жов'rянипя шкіри та біл­ кової оболонки очей.

роз,

ня.

І

на

агресивні . дії

4--7

>rут.1нві

них

виступами

нравотечі з носа. Виникає запа.Jення слизової і оОоЛОННІ! очеЙ. У ТЯЖКИХ· випадках приблизно на·

ПротяГом 1981 рону в районі були зареєстровані чотири· випа:ІЮІ захвnрю· вання .1юдей на .:тептос:ті­

с-оняч­

з

заІtрожують

НАТО

кількох го,:щн до міся­ пя. У БОЛОГОМУ грунті б!,lьш як півроку. вони добnе переносРть морози. Але :тептосп і ри д~·же :ю прямих

нинІ

му

бігу Ії. приЄднуються: ну­ дота. марення. безсоння, І

Безжовтяничні

на гарячка та інші).

14.35' Тмеф!.tЬІІ. 16.00 Новини. 16.10 Срі6иии дзвіночок. 1&.30 На допомогу школІ. О. П.

З .кожним днем трудящі ЗахідноУ Європ& більtпе ;усвідомлюють, що боротьба за соціально'еRонсмічнt права нерозривно зв'л·

ТЕМИ

:rострих інфекщйних

ЖИТТЯ

вlд.ll.i.rry

партІА но• о

сі.1Jьськоrо

19·3-18;

госn"_ вІ.u.І.tів

мадського

nро,фспІ.•кова

харчування

організація

вислов.чІj)ють

кухарІj) кафе • Проліс nк• смертІ П. чоловіка

ФЕДОРА

€.

С.

комбJватv

11J:)· tnівчуття

г.чибоке

Кчеnацькій

з

nриводу

ГРИГОРОВИЧА.

-~-----.&

Зз.ry~."'feHt: свіДоцтво про право особистої в.1аснос:rі на ЖИ'І\І!

.1овнfі:

будинок

Л~

120.

вилане

виконкnмом

.-~_ишвої Ради ·народних депутатів Серпйовича 29.09.19і8- р. за N• 55, •Новая вА ре кого

жизнь»

Сrн~етоя !\НІ?1:Н:'І"'(1n

орrая

-

ropoдc.xoro

1\оf<.~мунистической раиньІ. гоrюлскоrо

Н~fН1дНЬІ:t о6.1і'ІСТИ,

Калитя:нської

cGe

на ім':r Бредака ГриГоріІІ вважати .недіJІевим.

'Бро­

комитета

партии Уї<· и г·айонно ... n

.n.еn.утатов

Га.зста середу,

виходить у n'ятницю

ІнlІео<С

вівтросж.

та

суботу.

51964..

-------------------------------------------------------~------об.ноліrр,афвqаау. к. Бр.овари, в}·д. Ки.ї~ 1.1і.. ~ух ЗlІООІЩЙ, Обеп 1 .др~-коваЕ.Нй аркуш. Тираж 11.900. Зам. 667..

26 номер 1982 рік  

26 номер 1982 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you