Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН,

ЄДНАйТЕСЯ!

J'tё 26 (4548) СЕРЕДА

15

Мітинги 8 ItОАє"тиаах переможців ВсеСОЮЗНО20 соціалістичного змагання

.. +

ЛЮТОГО

1978 2

Ціва

Нагорода окрилює

р.

коп.

Радісна звістка прийшла в ордена г.ковтневої Револю­ ції радгосп «Плосківський»

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУКОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАйОННОI РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИlВСЬКОІ ОБЛАСТІ

- господарство за підсум­ ками Всесоюзного соціаліс­ тичного змагання за підви­ щення ефективності вироб­ ництва і якості роботи, ус­ пішне

виконання

господарського

народно­ плану

на

1977

НАКРЕСЛЕННЯ ТРЕТЬОГО РОКУ П'ЯТИРІЧНИ ВИНОНАЄМО ДОСТРОНОВО! ЗВЕРНЕННЯ

УЧАСНИКІВ

ЗБОРІВ АКТИВУ ТРУДЯЩИХ МІСТА

І РАйОНУ ДО ВСІХ РОБІТНИІ<.ІВ І СПЕЦІАЛІСТІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИ€МСТВ, БУДІВЕЛЬНИХ І ТРАНСПОРТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, РАДГОСПІВ ТА ПТАХОФАБРИК ДОРОГі товариmil ВТіJIIOЮЧИ

в

життя історичні накреслення

XXV з'їзду КПРС, трудівникн міста й села з творчим

грудневого лі

слова

натхненням

сприйнялн рішення

(1977 р.) Пленуму ЦК КПі:'С, теп­

привітання

Геиерального

секретаря

ЦК КПРС, Головн Президії Верховної Ради СРСР товариmа Л. І. Брежнєва та Централь­

иого Комітету Компартії України і Ради ~i­ иlстрів Украіиськоі РСР тваРJJВIIикам KНlB­ щиин у зв'язку З успішним виконанням ннми

соціаЛіСТИЧНИХ

зооов'язань

1977

року. При­

цП радгоспу «Плосківськ8Й», радгоспу-комбі­ иату «Калитянськ8Й» імеНі 50-річчя СРСР, Київської птахофабрики, радгоспів імеиі Щорса, «ЛіТКіВСЬКИЙ», «Требухівський», «:Jaворицькнй». та інших, які досягди найвищих показників у вирООництві і продажу державі прод)'ктів сільського господарства. Найкра­ щих результатів серед майстрів мamянного доїння добилися Є. М. Кривець та Г. А. Стро­ кач з радгоспу «ПлосJd.вськ8Й», серед опера­ торів по відгодівлі худоби Г. А. Селик,

М. І. Млечко з радгоспу

плив трудової енергії в колективах викликав

пташниць-операторів

СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ партійним, ра­ дянським, господарським, профспілковнм і

змагання_

також

Лист

ЦК

КПРС,

Ради

МіНістрів

комсомольськнм організаціям, трудящим Ра­ дянського Союзу ТНЧНОГО

змагання

«Про розгортання соціаліс­ за

виконання

і

перевико­

нання плану 1978 року і поснлення боротьби за підвищення ефеКТИВНОСТі виробництва і

якості роботи». Як конкретну програму дій сприйнялн ми цІ ваЖЛИві документи сучасності.

Зібравшнсь на збори активу, ми з гордіс­ тю відзначаємо, що колективи промислових підприємств, будівельних і транспортних ор­

ганізацій,

радгоспів та птахофабрик успішно

-

iMe!li Кірова, серед

Р. С. Острищеико та

Р. І. Полуяв з Кнївської птахофабрнки та ба­ гато інших правофлангових соціалістичного

Ми, учасники зборів активу міста й райо­ ну, вважаємо, що досяrнуті успіхн далеко не вичерпують усіх наших можливостей. Адже є

багато невикорнстаних резервів, про які свід­

чнть кращий досвід внроБНИЧННКів.

Наша мета

-

швндше втілити в жнття ве­

личні накреслення

XXV

з'їзду КПРС і груд­

невого (1977 р.) Пленуму ЦК КПРС по даль­ шому збільшенню виробництва і продажу держаВі продукції. Докладемо всіх сил і вмін­

ня, щоб зобов'язання 1978 року виконати до­ CTP~KOBO. ДЛЯ цього необхідно спрямувати всі

справилися з плаиами другого року п'ятнріч­ ки і соціалістичними ЗОDов'язаннями, взяти­

СВОІ зусилля на ефективне використання до­ сягнень наукн і техніки, досвіду кращого гос­

мн на честь ЦіО-ріЧЧЯ Великої Жовтневої со­ цІалістичної }\ево.uoцlї. Обсяг виробництва промислової продукції за 1977 рік зріс на

подарювання.

4,9 процента, понад план її реалізовано иа 5,6 Мlльйона карбованців. Державі продано 77,7 тнсячі тони молока, 23,5 тисячі тонн м'яса, 200,5 мільйона штук яєць, що більше

Закликаємо всіх робітників і робітниць ще ширше

розгорнути

соціалістичне

ринництва, домагатися піднесення ідейно-полі­

взятих зобов'язань. Тисячний колектив доя­ рок і операторів машннного доїння забезпе­ чнв збільшення надоїв молока і досяг рівия 3254 кілограми иа корову. В ювілейному ро­ ці трудівники ланів забезпечили викоиання взятих соціалістнчних зобов'язань по продажу держаВі зерна, картоплі, овочів, фруктів і

тнчної

ЯГіД.

ти наРодногосподарські трьох років П'ятнрічки

У цих здобутках великий вклад колективів і окремих передовиків, які своєю сумлінною працею примиожують багатство і славу на­ шої країни. З горДістю відзначаємо значний внесок колективів ордена Жовтневої РевоJIIO-

змагання,

постійно працювати вад підвищенням продук­ THUHOCTi праці, широко розгорнути боротьбу за поліпшення культури землеробства 1 тва­

та

працівника.

економічної підготовки кожного

~акликаємо .трудівників міста Броварів і

раиону докласти всіх зусиль, щоб успішно перетворити в життя величні накреслеиня

XXV З'їзду КПРС і, підтримуючи почннания іНіЦіаторів соціалістичного змагаиня, викоиа­

планн і завдання до першої річниці

прийняття нової Конституції СРСР.

Звернення обговорено 1 прийнято на з~орах партійно-господарського активу

МІста й раноиУ..

рік визнано перемож­ цем і нагороджено перехід­ ним Червоним прапором ЦИ ИПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦИ

ВЛИСМ

і

занесено на

Все­

союзну Дошку пошани на ВДНГ СРСР. З цієї нагоди в радгоспі 13 лютого відбувся мітинг трудящих, на який прийшло понад 130 робітників тварин­ ництва, овочевої бригади, механічної майстерні. Иорот­ ким вступним словом його віДI\РИВ секретар партійно'! організації П. В. Онищенко.

Виступаючи директор

на

мітингу,

радгоспу

П.

Ф.

Волоха від імені всіх тру­ дівників сердечно подякував партії і уряду за високу оцінку їх скромної праЦі в другому році десято'! п'яти­ річки.

-

Иолектив господарства,

-

-

сказав він,

жав

по

торік одер-

центнера

42,6

нових з гектара,

зер:

197 -

ово­

чів, 584 кукурудзи на силос, 1107 - коренепло­ Дів, по 456 зеленої маси багаторічних трав. Тварин­ ники надоїли по 5648 кіло­ грамів молока на корову, що становить 2406 центне­ рів на 100 гектарів сільсько­ господарських угідь. Рад­ госп одержав 1114 тисяч карбованців прибутку.

Досягнуте

не

результ а т

-

самовідданої робітників

праці в с і х радгоспу, які

шкодували

натхненно

своїх

сил,

працювали

над

здійсненням державних пла­ нів і підвищених соціалі­ стичних зобов'язань юВілей­ ного

року.

Висока на

ще

цю.

В

річки

нагорода

продуктивнішу

третьому ми

з

пра­

п'яти­

кожного

тара зернових рн, овочів -

-

році

боротимемося

одержання

рів,

окрилює

44 200

за гек­

центне­ центне­

кормових коренеплодів центнерів, кукуруд­

1150

зи на силос 590 центне­ рів. Тваринники перегляну­ ли раніше взяті зобов'язан­ ня і вирішили надоїти на фуражну корову по 5750 кілограмів молока. Шд керівництвом партій­ ної організації дирекція радгоспу разом з робітко­ мом профспілки дбатимуть про поліпшення умов праці

робітників,зростання добробуту, здійснення

культурних читься

вого

їх

боротимуться за плану соціально­

заходів.

Закін­

спорудження

черго­

16-го житлового будин­

ку,

контори

радгоспу,

тор-

говельного центру. Плану­ ється спорудження Будинку культури, дитячого комбіна­ ту на 140 місць та інше. З перших днів року старт взя­

ли

-

добрий

корову

14,6 на 1

на

фуражну

надоюємо

зараз

по

кілограма молока, або кілограм більше проти

відповідного періоду мину­ лого року. Щодня державі продаємо на 2 тонни молока більше, ніж торік.

Слово для

виступу нада­

ється кращій доярці Євдокії

Иривець. Щиро дякуючи рідній партії і радянському уряду вона

за

велику

закликає

нагороду,

тваринників,

всіх трудівників радгоспу не тільки закріпити досягну­

тий рівень, а й значно пере­ крити Його. Доярка зобов'я­ залася

надоїти

на

коро­

ву по 7350 кілограмів моло­ K~. Зараз надій по її гру­ ш

19,2

становить

на

кожну

від

кілограма

корову.

кожної

В

надоїла

січні

по

кілограмів.

595

Механізатор В. П. Топіха

р~діючи

за одержану

ДlВниками

радгоспу

гу, доповів вся техніка

тру:

перемо­

на мітингу, що вже відремонто­

вана, запевнив дирекцію радгоспу, що керована ним

механізована тить

рів з

не

ланка

вирос­

600

центне­

менше

зеленої маси

кукурудзи

гектара.

Від

мітингу

імені

овочівників

виступив

на

бригадир

Г. І. Міщенко. Визнання на­

шого

радгоспу

Всесоюзного змагання для

-

переможцем

соЦіалістичного велика

господарства,

честь сказав

він., Щоб її виправдати, зо­ бов язуємось працювати ще краще. Особливо нам, ово­ чівникам, слід підтягнутись. Адже врожаї овочів у нас не великі. Цього року зобо­ в'язуємось продати їх дер­ жаві 5300 тонн, що стано­ витиме більше 200 центне­ рів з гектара.

Текст

привітання

міськ­

кому партії і виконкому ра­

йонної Ради народних депу­ татів трудящих робітникам радгоспу в зв'язку з наго­ родою

оголосив

редактор

міськрайонної газети «Нове життю) Є. Н. ФедяЙ. На мітингу виступив пред­ ставник обкому Иомпартії України заступник директо­ p~ Ииївського тресту по про­ мисловому виробництву мо­ лока і овочів А. А. Ла тиш,

який гаряче вітав трудящих господарства

з

присуджен­

ням перехідного Червоного прапора ЦИ ИПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і

ЦИ ВЛИСМ і з занесенням на Всесоюзну Дошку поша-. ни на ВДНГ СРСР. На мітингу були одностай­ но прийняті підвищені со­ ціалістичні зобов'язання тру­ дівників рік.

радгоспу

Н.

на

1978

ФЕДОРОВ.

у ВІДПОВІДЬ - ПІДВИIJjЕНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ За підсумками Всесоюзно­ го

соціалістичного

змагання

за підвищення ефективності виробництва І якості робо­ ти,

успішне

виконання

родногосподарського

1977

року

колектив

на­

плану

радгос­

пу <ЗаворицькиЙ. визнано переможцем і нагороджено перехідним Червоним пра­ пором ЦИ КПРС, Ради Мі­

ністрів СРСР, ВЦРПС І ЦК ВЛКСМ. В господарстві

Багатим досвідом роботи під час зборів акш­ ву трудящих міста і району поділились друзі по змаганню. На цьому знімку (зліва направо) ви

бачите передову nрядильницю МоніНСЬІСого орде­ на Леніна камвольного комбінату ЩолковСtJкого району С. І. Аl(ІШИНУ, яка зобов'язаАась ви­

"она ти за п'ятирічку десять річних норм, деnу-

тата Верховної Ради СРСР, голову колгоспу «Шлях до комунізму:. Чорнобаївського району К. О. ПОЛАТАЛЛО, доярку радгоспу «красный Луч:. Щолковського району В. М. МАТЬОХІНУ та бригадира молочнотоварної ферми радгоспу «Русанівський:., Героя Соціалістичної Праці

М. З. ПИЛЬТЯЙ.

ФОТО М. Семввоrа.

відбувся · мітинг, присвяче­ ний цій подіІ, на якому бу­

ли присутні близько 200 працівників полів та ферм. Хлібороби і тваринники висловили теплі слова вдяч­ ності партії та уряду за ви­ соку оцінку !х праці, запев-

нили, що В третьому році десятої п'ятирічки досяг­ нуть ще вищих успіХіВ. На мітингу виступили ланкові механізованих ланок по ви­

рощуванню картоплі П. І. Урицький, І. М. Бур'ян і Д. М. Денисенко, які взяли підвищені зобов'язання, зо­ крема, виростити і зібрати по 170 центнерів картоплі на кожному з 350 гектарів. Доярки С. П. Сойма; М. О.

Войнаровська та Є. Г. Плак­ сіна дали слово надоїти від кожної корови на 50 кіло­ грамів молока більше, ніж було ранипе передбачено зо­

бов' язаннями. М. КОНДРАТЕНКО, секретар парторганlзац1ї.


ВИЩЕ РІВЕНЬ ЕФЕИТИВНОСТІІ ЯКОСТІ РОБОТИ У

11

суботу,

Будинку

лютого

культури

цього

заводу

року,

в

торговельно­

го машинобудування відбулися збори партійно-господарського активу міста й району, присвячені підсумкам роботи в 1977 році. іЗ залІ зібралося 500 чоло­

-

в;к

передовики

сільського

лока на 1\0рОВУ 5649 І\ілограмів, ви­ робництво ЙОГО на сто гектарів земель­ них угІдь 2406 центнерів . Рента­ бельність тваринниЦЬКОї галузі доведе­

товарності :\іолока І його жирне стІ. про­ даж першим сортом, здачу худоби ви­ щої вroдованості, зниження собівартос­

но до

Багато у нас є нерозв'язаних проб­ лем І в галузі рослинництва. Торік жод­

господар­

«Літ!{іВСЬtШЙ». А у виробництві м'яса найкращих результатів добилися колек­ тиви відгодівельних господарств­ раДГОСПУ-НОМбінату «НаЛИТЯНСЬКИЙ:l> іме­

ні

50-річчя

роком

самовідданої

активу

і

племптахозаводу

перевиконали

боти.

якості

ро-

Це наочно видно на принладі на-

також

«Рудня»,

взяті

відзначити

які

значно

зобов' язання. чітку

й

Слід

злагоджену

роБОТу колективу СеМИПОJJківської пта ­ хофабрики, який забезпечив виконання

нями.

плану

Зупинившись на діяльНОСті колективів промислових підприємств і буд:вельних організацій, доповідач підкрес-

120,Н процента, що дозволило значно обновити промислове стадо несучок і своєчасно укомплектувати нові пташ­

ЛЮЄ,

ники.

торік

обсяг

виробництва

не з господарств району не винонало соцІалІстичних зобов'язань по врожай­ ностІ, а відповідно і по валовому збору зернових нультур, картоплі та овочів. Допущено значне зниження врожайнос­

ті порівняно з 1976 роком зерна на 4,6 центнера з гектара, картоплІ - на 23, овочів - на 20 центнерів: Найниж­ ча

врожайнІсть картоплІ була в радгос­

пах Імені ні

про-

мислової продукції зріс на 4,9 процента, або на 9,8 мільйона карбованців. На

продажу

молодих

КУРОЧОН

на

Доповідач називає ціДИЙ. ряд, пере;\u­ вих бригад молочнИХ і ВІДГОДІвельних

14,7 процента порівнян{) з попереднім господарств, птахофабрик 1 багатьох пе­ роком підвищилась проДуктивність праню плану по генпідрядній ДіЯЛЬНОСТі на

якостІ

виконуються

плани

в асортиментІ.

ДоповІдач детально зупинився на гатьох

інших

ВИ-

і

питаннях

ба­

сільськогоспо-

металургІї,

ментального торгов~льного

дарського виробництва використанні

цесів,

експери-

150 _

переступили 4-ТИСЯЧНИ!l

птицІ. За підсумками роботи в

машинобуду-

ці

N2 2, Дарницького РВУ, станції Бровари, райпобуткомбінату, виробни-

1977

ро­

передовиків с!льськогосподарсьно~

98

Однак, продовжує тов. Павленко~ ок­

чого управлІння газового господарства,

ремі колективи ще не досить ПОСЛ1дов­

які внесли вагомий вклад в досягнення но виконували

головну вимогу ХХУ ювілейного рону і визнані переможця- з'їзду нашої партії всемірне підви­

ефективному

-

машинно-тракторного

пар­

проведенні

з имівлі

худоби

тощо.

TpeТbo;vIY році п'ятирічки. Тваринники зобов' язались одержати по 3300 кіло­ грамів молока на корову і довести його валове виробництво до 84 тисяч тонн, забезпечити продаж державі 79 тисяч

23,5

молока,

мільйонів

тисячі

штук дали

тонн

яєць.

слово

м'яса

і

ПраЦіВНИКИ

д{)вести

валu­

ве виробництво зерна до 60 ТИСЯЧ тонн при середній врожайності 30 центнер;в з гектара , виростити висо!{ий урожай інших

культур.

Партійним, МОЛЬСЬКИМ

профспілковим, організаціям,

комсо-

виконкомам

гос­

подарським керівникам, сказав на за­ кінчення тов. Павленко, слід спрямува­ ти організаторсьну роботу на забезпе­ чення активної участі всіх трудящих міста і району у Всесоюзному соціаліс­ тичному змаганні пІд лозунгом: «Пра­ цювати краще, підвищувати ефектив­ н і сть і якість!».

Учасники зборіВ участь в обговореННі

взяли доповіді.

активну

ми соціалістичного змагання в четверто- щення ефективНОСТі виробництва і по­ му нваР1'алі і в 1977 році . Водночас л:пшення якості роботи. Є ще такі, що Секретар парткому радгоспу імені до, повідач піддає гострій критиці недо- не винонали державних планів. Так, за Щорса І. І. Плюта розповів про те, як підсумками роботи за ріК понад 400 л~ки в господарській діяльності окремих доярок і операторів машинного доїння, трудові колективи господарства ВИl\она· Пlдприє~ств і організацій, вказує на 40 пташниць і 75 операторів по відго­ ли завдання другого року десятої п'я­ виправлення.

дівлі

Велику допомогу радгоспам і птахофабрикам подавали торік, колект~ви промислових підприємств

ну.

Вони збудували

м:ста

і

свиней

та

великої

рогатої худоби

тирічки державі

по вСіх

виробництву та продажу видів сільськогосподарсь­

мають показники продуктивності, нижчі кої прЬдукції. Станом на 10 жовтня бу­ середньорайонних. У радгоспах «Руса­ ло виконано план продажу держаВj хлі­

раио-

нівський»,

оо'єктів сіЛьс~ко-

«Великодимерський» , «Зоря»

і племптахозаводl

«Рудня»

досягнуто

ба , овочів, м'яса і на 11 листопада молока. Иого вироблено по 1741 цент­

господарського призначення на 1 МІЛЬ- незначного приросту продуктивності ху­ неру на ,100 гектарів сільськогосподар­ ЙОН 85 тисяч карбованців. Приклад доби. В ряді господарств допускається ських УГІДЬ. Господарський р:к колек­ шефської

роботи

показували

колективи

велика строкатість в одержаННі

заводу торговельного машинобудування, СПМН «Головтеплицятехобладнання», заводів ПОРОШКРВОї металургії 1 pe~OHTно-механІчного,

центральних мехаНІЧНИХ

не виконав не лише взятих зобов'язань

по виробництву й продажу державі про-

Доповідач

докладно

зупиняється

на

минулому

рослинництва

тваринництва,

успіхів

у і

році

виробництві

визнач-

з

обсяг

виробництва

сы\й>>,'

рицькиіі»

честю

валової

про-

тваринництва,

а

й

твердих

пла­

нів. Значно зменшили здачу м'яса дер­ жаві радгоспи «Гоголівський», «ЛіТКін­

продукції

виконаJJИ свої соціалісТИЧНі зобов'язання. А в цілому за два роки десятої п'я-

тирічки

дунції

роботи в ювілейному році радгоспів і птахофабрик .

В<>ни досягли в

них

резуль­

татів по окремих бригадах, фермах. Особливо незадовільно працював тор:к колектив радгоспу імені Докучаєва. Він

майстерень. підсумках колективІв

«ВеликодимеРСЬЮІЙ»,

та інші.

~Боб­

Для підвищення ефеКТИВНОСТі тварин­

ницької галузі, вказує доповідач, необ­ хідно повсюди боPQТИСЯ за збільшення

______________________

тив

ми

радгоспу

завершив

карбованців

із

4И7

Виконання зобов'язань, у

ВИСТУПі

тнсяча­

прИбутку.

директор

радгоспу

-

сказав

«Плоскін­

сьний» П. Ф. Волоха, залежатиме B~Д ,кож,ного з нас: керівників, спецІа­ ЛІСТІВ

СІЛЬСЬНОГО

господарства,

від

рів­

ня роботи партїй!Юї організації, від TUго ,

як зум:ємо органІзувати трудові

ко'

леюиви. Наш радгосп спеціалізується на виробництві молока та овочів. Зав, дання минулого року по всіх показни, ках перевинонали. Велині плани у нас

на майбутнє. Зокрема, зобов'язалися у

ДУКЦії сільського господарства зріс по­ рІвняно з тим же періодом дев'ятої п'я­ тирічки на 68,7 процента, що дозволи­ ло району по закупках м{)лока і м'яса вийти на рівень 1980 року і по закуп­ ках яєць на рІвень 1978 року, пе­ редбачених народногосподарськими нами п'ятирічки.

ювілейному

77,7

тисячі

році

тонн

державі

молока,

його вироблено по

тисячІ

1026

Щорічно найвищих показників ДОС}!­ гає колектив ордена Жовтневої Револю­ ції радllOСПУ «,пЛОСКіВСькиЙ». І торІк він вийшов переможцем у соцІалІстич­ ному змаганні. Врожай зернових стано­ вив 42,6 центнера з гектара, надій мо·

стор.

Q

з

45

кожного

оргаНізаЦії заводу «Торгмаш» В. І. Су·

xIHlв розповів

про ту велику шефську

допомогу, яку подали робітники підпри­ ємства хліборобам 1 тваринникам рад­ госпу 4:РусанJ.вськиЙ». Так, торІк торг­ маш1вЦі змонтували вузли і детаЛі для БОRСОВОГО утримання худоби, металокон­ струкЦії зерносховищ, побудували но­ вий магазин. Всього виконали робіт на суму 62 тисячІ карбованців. Розповідаючи про здобутки трудівни­ особливо

відзначила

к;лограмів більше Державі продано

ку.

першосортного

І!ИСОКО­

проти

22267

молока

при

1976 ро­ центнерів

з агальному

виробництві 23431 центнер, що стано­ вить 96 Ьроцентів. При план і 850 тонн на державний приймальний пункт 8:;1' правили 1141 тонну м'яса ,

-

Добре потрудився в минулом~

ро­

ці колектив радгоспу-комбінату «Кали­ тянський» імені 50-рIЧ'!:я СРСР, розповів

8.

П.

у

своєму

Бородай.

-

виступі

директор

Народногосподарсь­

кий план по про~ажу державі м ' яса ви­ конано до

ли

його

тонну,

25

грудня.

на

300

на

що

ВсьоГ{)

приймальні

1970

році.

нера

кормових

тонн

Собівартість

відправи­

пункти

13071

більше,

ніж

центнера

у

при­

росту на відгод:влі становить 75 карбо­ ванц:в . Витрати кормів 4,85 цент­ цІ

-

1,25

одержало

одиниць,

затрати

людино-години,

БІльше

5,5

пра­

Господарство

мІльйона

ванців прибутку. Рівень ті сягає 38,9 процента.

карбо'

рентабельнос­

Від імені багаточисельної ap~1їi стар­ шоклаСНИКів виступила учеНllЦЯ Требу ,

хівської середньої ШКОЛИ В. Цахло. Вона розповіла про ту велику допомогу, яку подають сільським трудівникам старшокласники. Так, у нашому районі

працювало торік 24 які виконали робіт

учнівськІ на суму

бригади,

170970

карбованців.

Із щирими вітаннями і найкращими побажаннями від імені трудівни!{! в Щолковського району МоскоВ'ської об­ ластІ виступив голова виконкому Щол­ ковської' Міської Ради народних депута­ тів О. О. Васнльєв. Він розповів про велик! здобутки , яких добився район у другому році майбутнє.

п'ятирічни,

про

плани

на

- Вагомих успіхів у праЦі досяг ли тор;к трудівники Чорнобаївського ра­ йону Черкаської області, сказав дру' гий секретар Чорнобаївського pat.KoMY партії В. Д. Гульченко. У складних погодних умовах зібрали з кожного гек' тара по 35,3 центнера зернових . На зборах активу виступили також ланковий механізованої ланки по виро­ щуванню карТОПЛІ радгоспу «Завориць­

КИЙ» Д. М. Денисенко, директор дослІд­ но-експериментального заводу П. О. Ха­ лецькнй, заступник головв виконному Ниївської обласної Ради народних де­ путатів В. Г. Маломуж.

Перший

секретар

міськному

Компар­

тії України тов. Л. І. Павленко ВРУЧИВ перехідНІ Червоні прапори мІськкому НомпартіІ України, виконкому районної Ради народних депутатів, райкому профспілки прац:вник\в сільського гос' подарства, м:ськкому ЛНСМ України колективам-переможцям у СОЦіаJJіСТнч,

виробництва

ІменІ

вивезення

і

llродажу

державі

Щорса,

добрив

на

за

поля

загот:влю

-

1

радгоспу

«ЛІткІвський..

Передовикам

сільсыо--

господарського

виробництва

вручено

ц:нні подарунки, 65 доярок відзначено пам'ятню1И адресами міськкому НОМ­ партії України та ВIfКОННОМУ районної Ради народних депутатів,

продукції .

2

одиниць

гектара сlльсьногосподарських угідь. У- своєму виступі секретар партійної

радгоспу

центнерів, м'яса по 274 центнери. Значно поліпшилась якість одержаної

Q

кормових

МОЛОІ<а ордена Жовтневої РевоЛЮЦ і ї радгоспу «ПЛОСК;ВСЬНИЙ'), м'яса рад' госпу-коМбінату «НаЛИТ>!fJсьtil!Й » ;мені 50-р:ччя СРСР, нєць I{иївсыlійй пта' хофабриці, зернових tiУЛЬТУр радгос· пу «ТребухІвський», картопЛІ рад' госпу «Заворицький», ранніх овuЧів --

тонн м'яса, 200,5 мІльйона штук яєць, що більше взятих зобов'язань . Надій молока на фуражну корову вперше до­ сяг 3254 кІлограмів, на 100 гектарів

сільгоспугідь

центнерів

шення

продано

23,5

слmю

ному змаганні за 1977 рік серед рад' госпів І птахофабрнк району: за збіль'

пла­

Вагомий вклад у виконання зобов'[ зань тваринників Ниївщини внесли тру дівники полів і ферм нашого району. В

Дали

грамів молока від кожної корови, що на

Відповідальні і складНі завдання на­ лежить виконатн трудівникам села в

ників у змаганні. Список славних Імен,

корови,

поїзда

ІХ

гектара.

заготовити кормів у середньому по

648

ку в кожному господарстві, раціонаш,­ ному витрачанНj основних коштів, комп­ лексній механізації технологічних про­

рослинництва

вання, ГОГ{)Лівської стрічкоткацької го виробництва нагороджені орденами І фабрики, постійно діючого будівельного медалями СРСР.

шляхи

з

одержати по 5750 кІлограмІв молока вІд кожної корови. Для цього прагнемо

продуктивну працю тваринників. Торік у господарстві одержали по 4168 ніло­

роблюваної продукції. рубіж. Понад 50 пташниць перевикона~ Тов . Павленко називає колективи за- ли свої зобов'язання по ПРОДУКТИВНОСТІ місцевих Рад народних депутатів, водів ПОPQшкової

центнерів

590

КОВaJlепо

району

редовиків сільськогосподарського вироб­

роботу по підвищенню ефеКТИВНОСТі ви- ШИННОГО доїння одержали торік наД?1 робництва, присноренню haykobo-теХНіЧ- більше 5 тисяч кілограмів молока BI~ полІпшенню

- 74 центнери, іме­ 78, «ЗаплаВНИЙ:l> -

Не

продажу овочів

тонн

103,1 процента, а власними силами - каже він, можна ПРОДОВ:КИТИ. Досить на 104,2 процента. Виконано велику сказати, що 65 дояро!\ і операТОРІВ ма,: прогресу,

-

Ц~HTHepiB,

90

ці в будівництві, що сприяло виконан- ництва, які добилися найкращих п?каз­ 212

ного

Щорса

До!{учаєва

.міста

ших підприємств, колективи яких успішно справилися із взятими зобов' язан-

щО

продукції.

Із зборів nартійно-госnодарсь"ого

ефеНТИВНОСТі

і

«Аван­

тІ

ків радгоспу «Авангард», доярка У. М.

натхненної праці радянських людей, їх наполегливої боротьби за пІдвищення

виробництва

радгоспів

виробничого об'єднання птахофабрик та

місце в історії нашої " Батьківщини, сказав він. Радянський народ відзна­ чив славний ювілей Великої Жовтневої соціалістичної революції , з палким схваленням зустрів і прийняв нову Нонституцію СРСР. Иого по праву назвати

СРСР,

гард» та імені Юрова. Хороших показ­ ників у виробництвІ , й продажу яєць державі досягли колективи Ниївського

міськк{)му

Номпартії України тов. Л. І. Павленко. - Минулий 1977 рік займе гідне

можна

прибутку вІд

ву і продажу молока державі досягли радгоспи «Гоголівсьний», «ABaHгapд~,

кож делегації , з Щолковського району Московської області та Чорнобаївського району Черкаської області, з тру дівнн­ ками яких змагається наш район. З доповіддю перед учасниками зборів секретар

а

ВИ<;оких показників у виконанні со­ ЦіалІстичних зобов'язань по виробницт­

ки, представники !\олективів промисло­ вих підприємств-шефів та іншІ трудів­ ники міста й села, Тут же приСУТНі та­

перший

процента,

реалізації продукції тваринництва одер­ жано БІльше одного мільйона нарбован­ ців.

ства, керівники радгоспів і птахофаб­ рик, секретарі партійних органІзацій, голови робітничих комітетів профспіл­

виступив

61,2

третьому РОЦ! п'ятиріЧки ВIiРОСТI!ТI! Зібрати зернових по 44 центнери з геl(­ тара , овочів по 200, коренеплодів по 1150, зеленої маси КУКУРУДЗИ по

Учасники звернення

На знімку: перед учасниками активу міста

і району виступає з доповіддю

перший секретар міськкому Номпартії України Л. І. Павленко.

о

НОВЕ

житrя

о

Середа,

ДРУКУЄТЬСЯ

зборІв до

в

активу

трудящих

прийняли

району,

сьогоднІшньому

газети.

15

JUOТoгolB78 року

яке

номері

о


ВИСОКИЙ РИТМ

ЯК, ВИКОНУЄТЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ? йШОВ Га

густий сніг, Мuрuзнu,

робота

на

llOЛЯХ

<.іJоlJрIllIыїІ»

lІе

У,ЮlОвиіі

ni,

ІІІІКИ

У:lОuреllНЯМ :ІОПОМОГУ у важливого

минулого

раДГОСllУ

IIРИПИНЯЄТl,­

період

дбаііливо

9 KiJIOMCTpiB.

трудів­

ЗIlі1~аЮТЬОI

земель_ Велику виконанні цього завдання

подають

ЇМ ~lеханізаТОРII з раїlOнкоrо о!)'сщзння «Сільгосптехніка» 1:1 сусіднього радгоспу "Ру­ сзніВСJ,КJIЇІ», у господарстві

діє спеціаль­ ниіі механізований загін 110 вивезеl!НЮ органічних добрив на поля під майбутній уро­ жай, його роботою керує Лео-

визнано

За

ніДСУМI(а.і!В

ТИЖНЯ

у

нід

Мефодійович

Коливай.

У

ри,

Із сніжного марева один за одню! виринають потужні трактори, Усі з причепами, на­ повненими органічними добри­ ва.\lИ, Всього на цій роботі щодня в господарстві зайнято 8-12 транспортних одиниць, Злагоджено, за точно розрахо­ ваним планом, працюють всі члени загону, Це й дозволило хліборобам успішно виконати завдання минулого місяця по заготівлі й вивезенню органіч­ них добрив, Іх доставили на поля 10286 тонн, Усі добри­ па високої якості, Найбіль­ ше їх внесено на площі під овочеві культури. Так, лише в нинішньому році на кожеll із 90 гектарів, де в майбутньому вирощуваТll\lУТЬ

везли

вже

1J

горо,'].ину,

ви­

середньому

по

120 тонн органічних добрив, А коли земля добре lаправле­ ІІа поживою, то де високий,

Зразки

й

урожай

бу­

лістнчно.\lУ змаганні, Ім ВРУЧС110 грошові I1J)['мії 110 10 Кnl>­

високопродуктивної

доведеному вони

завданні

вивозя гь

74

щодня

тонни

тракто­

рами Т-150К по 90-100 тонн органічних добрив на відстань

ПрО~1Ислопих підприємств "Укооп­ снілка» зроGИfJ пагомиi'l за.'tіл на третій рік _'tесятої п'ятирічки, Те­

бованців,

По-ударному

ТРУJ.яться

lа­

пер

кож ~Іеханізатори з районного об'О,нання «СільгосптехніКіІ»

Олександр

Оm;ксіїlOВИЧ

Кова·

органічних

добрив

на

поля

зайнято також три автосамо­ скиди Г АЗ-53Б, Шофери Ми­

кола Семенович Слуговина, Григорій Іванович Мельник і Михайло Петрович Циба знач-. 110 перевиконують іІоведені

«ЛИЖОРОЛЕРИ І ГАЛЬМА» (<<Нове

жнттю>,

1978

р.,

Запорукою портників на праця

успіху

ля

Євлампійовича

та

Андрія

лійка,

котрі

патами

Покорняка

Михайловича

Ко­

спеціальними

ІЮГО

навантажують

ло­

Ке р Ч, В АЗОIЮ-ЧОРНОМОРСЬКОАIУ інституті рибного господар­ ства і океанографії ycnilllHO проходять досліди для одержання зрілої ікри nРОАtuслової камбали п штучних умовах, nРUЧОJI!J У більш ранні строки. Це дає МОЖАlшість значно збільшити nро,ни­ сел цінної морської риби, Створена тут установка по ПИРОLЦУВШt­ ню одноклітинних водоростей дає ЗАtoгу, п свою чергу, РОЗIllИРИТII раціон харчупання рuб, також виро!Цупаних У штучних умовах,

На фото: ПОру't)

молодllШЙ науковий співробітник Олена БАЛЬ

конують

(Фотохроніка

доведені

лерів, налагодивши обмІн

певними

лижоро­

взаємний деталJlМИ.

Цю ідею висуну ли самі авто­ рн проекту дефіцитиого то· вару працІвники ремонт­ но-механічного заводу, якІ з ряду зовнlшнlJi: при'ІИН не в змозі впровадити нову про­ дукцію У виробництво на своєму підпрнємстві.

РедакцІя відІ

тІ ду

о.

на

У

одержала

пропозиції,

статтІ.

Директор

порошкової

г.

вІдпо­ висуну­

заво­

металургії

Большеченко пише:

нинішнього року 8 ТИСЯЧ тонн органічних добрив, Щоб спра­ витися із цим завданням, во­ ни

докладають

багато

зусиль.

Щодня на поля надходить по 400-800 ТОНІІ цієї цінної по­ живи, Темпи зростають. У відповідь на Лист ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ про соціалістичного

змагання в 1978 році трудівники радгоспу зобов 'язалися

свої

виробничі

вивезенню

завдання

органічних

по

добрнв

H~ по-?я виконати до першої РІЧНИЦІ з дня прийняття нової

Конституції СРСР. ДЛЯ цього

вже з цюють

перщих днів вони по-ударному.

пра­

Г. ПОЛЯКОВА. НJOЮТItCSI

виробннчі

і

еконо­

Mi'lll1 питання. ПІсля їх все­

бі'JНОГО вивчення буде прий­ нято остаточне рішення щодо організаціі випуску лижоролерІв на нашому підпрнємстві ••

директора

заводу

підписом

ПЮ!Rоремонтного

В.

Є.

Зозулі

гово­

РНfl>СЯ:

• У 1977 р.

керІвництво

ремонтно-механічного

заво­

комплектую'PfX

гу­

мових внробiJI ДolUl ОСВОЄННJI нового внду лижормерів.

продукцlї­ Враховуючи

характер ВИроБИИЧRX відио­ сив між піДПРнємствами, мн пішли назустріч просьбі і надали

одноразову

допомогу

у виготовлеиві комплектую­ чих деталей до 'дослідної партП лижоролерІв. У зв'яз­ ку 3 ТІІМ, щО обладианна для

випуску

гумових

виро­

бів повніСТЮ завантажеие ви­ ГОТ08лекням

деталей

пlДПРИЄМСТ8

УРСР

і

для

МІнавтотрансу

.СОЮЗСільгосптех­

нІки», а також у зв'язку Із запланованим

вям

«З ремонтно-механlчннм заводом укладено договір про технІчне співроБІтницт­

чотирьох

двнгуна Г АЗ-86,

деталей

до

'ВтомоБІля завод не мав

13;

можливості

впроваджен-

роапмаТIІ

маео­

во по налагодженню вироб­ ннцтва лижоролерІв «Брова­ рю> на нашому заводІ. За­

внй ВИІІуск КОllllUeитую~ деталей до .llRжоролерів.

раз

ВИГОТО&JIеиия

ведеться

опрацювання

ВіДlІові_,аlOЧИ ІІа Лист ИК КПРС, РаJИ Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ, fiyдiBe.1l>­ ники

взяли

підвищені

соціаліс­

тичні зобов'язання, якими перед­ бачено річну виробничу програму закінчити до 20 грудня, Підсум­ ки роботи за січень підтверджу­ ють,

що слова

тримає

з

свого

честю.

колектив

У.

до­

БОйКО,

економіст госпрозрахунко­ вої дільннці.

РАТАУ),

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ •

завдання,

тоuеина

випуск

каlі!та:II,­

ЗАДОВОЛЬНЯТИ ЗАПИТИ ТРУДІВНИКІВ

УсвІдомлюючи

важлнвіСfl> даного

виду

технічної документації, nдер­ жан ої від керІвництва ре­ монтно-механІчного заводу.

монтно-механічному заводу у відкритті замовлення на

Визначається можливІсть виготовлення деталей на наявному обладнанні, уточ-

DIRИ і гумо-азбестовнх ВИРОбіВI>.

продукції,

МІІ

СIlРИJIJJИ

ре-

Білоцерківському об'вднанні

Середа,

15

JПOТОГО ~878 року

району на

коопераТОРІВ

у лютому хлібороби повин­ ні вивезти на поля під урожай

рів

заводів

(nра­

і лаборант Микола КОРШУН ПРОІЗодять досліди,

Фото о. Обуховського.

органіч­

ду ЗIleРНУ ЛОСЯ до нас з про­ ханням організуватн внго­

цнх

\1аlllИIIО(,У:lуваIlIIН,

lіО\IУ f>CYIOIITi 11[111\1111l\'IiIlЯ Y'lG'Jвого КОVІиіll<lТУ тn СПОРУ,1іlіСН11і iliIIТ.lOНОГО иу_,НIIКУ :1.1 я rвоїх праціВНlІкіп, Зразки fJIІС()КОПj)():lУlіТИflIlОЇ IІраці 110К31УIОТI, р()иіт­ НИКlI GрИГіЦ ІВі1I1П IВnllОВIlЧП Ба­ fiича та Во.10_1И.\lIl]1і1 ССуlСllОfJllЧП ,\\нсловського.

ні добрива на МЗlІJ\!ни і приче­ пи, Трудівники значно переви­

У ВіДПОВіДі за

споживання.

116,4,

113

РИТ:Vlічно і flИСОКОПРОДУКТИfJlІО працюlOТІ, наlllі иУ.1іI1О:11,НIIКII ІІа РСКОІІСТРУКЦ:Ї J:l1J01Y торговс.1:,­

транс-

є високопродуктив­ механізаторів Васи­

У статтІ під таким зaro­ ловком мова йшла про те, що колективам п'ятв-шести пІдприємств варто було б об'єднатн зуснлля у вирі­ шеннІ проблеми зБІльшенна валового внробннцтва това­ народного

Січне­

завдання,

.N!! 1).

У даний момент .цоцlm.но ор­ ганізуватн на кожному з

-

ла\lll

Перетворюючи в ЖИТТЯ на­ креслення ХХУ з'їзду Комуністичної партії Радянського Союзу, рішення грудневого (1977 р,) Пленуму ЦК КПРС та

положення

промови

реалізувати ЇХ понад тнсяч карбованців,

За рахунок повнішого

вання

харчу­

25

грудня

виконати

до

у

грудня

план

на

та

Оборот

продати

1400

по

їх

довольчих

та

з

ко­

товарів,

Кра­ про­

варів, в с_ РОЖНІІ господар­ чих товарів, РеконструюваТIІ приміщення для магазинів в се.1ах Рудня та Заворичі_

Для розширеиня виробничих потужиостей тельню

j 978

в

року

на

комплексі розпочаТIІ ковбасних

понад

сіль­

ко­

півріччі

промисловому

промкомбінату та реконструкцію цеху виробів,

З метою реllНЯ

збудувати першому

дальшого

прогресивних

поши·

форм

тор­

50fiрІІЦЬКОМУ

радгосп;:юб­

ванців,

_10ВОЛЬЧИХ товарів. в Семипол­

закупівлю

магаЗИIІ

кзр­

"Хліб».

кінському

в

Гоголів­

9

Ру­ про­

N2 16

радгоспроБКООПі

топлі і овочів у населення до І жовтня та закупити їх понад план оо 50 тонн, Річний план закупівлі ЯЕць

КаЛllТЯНСЬКИЙ магазин продовольчих товарів та Опа­ насівський магазин товарів що­

у

Продовжувати здійснення комплексної раціоналізації під­ приємств торгівлі кооператив­ НИХ організацій району, Протягом року виготовити рекламне оформлення для 15

населення

виконати

денного

до

І липня та закупити Їх понад план 50 тисяч штук. Річний план закупівлі хутросировини ви~онати до 25 грудня та за­ купити її понад план на 5 тисяч карбованців, Завершити закупівлю шкірсировини до 25 грудня та закупити понад план 150 шкурок, Річиий план закупі6ель лі­ карсько-технічної сировини за­

ставок-продажів

виконання

КПРС та СРСР «Про

НОВЕ

Міністрів по забез­

ЙОНУ зобов'язуються значно поліПШIІТИ культуру обслуго­

Horo

Q

Ради заХОДl1

печенню успішного проведення зимівлі худоби в період 1977 -1978 років» І{ооператори ра­

річ­

плану закупівель вторин­ ної сировини до І грудня та закупити її понад план на І тисячу карбованців, Річний план ВИРОбниuтва та реалііації ПРОМИСЛОіИХ виро­ бів завершити 20 грудня та

товарів.

у відповідь на постанову ЦК

ванців_

Забезпечити

попиту,

м~газинів. Організувати та ПjЮВССТН 15 ярмарків та 25 ВН­

кінчити 25 грудня та закупити її понад план на 500 карбо­

вування тваринників

та меха­

нізаторів. Передбачено прода­ ти переможuям соці алістичного за погодженням 3 ди­ рекціями та профспілковими комітетами оадгоспів товарів

змагання

ЖИТТЯ

За рахунок ефеКТIІВНОГО ви­ КОРllстаннн

торгових

площ

до­

вести обсяг товарообігу на кожнии її квадратний метр

до

карбованців, або на

3680

проценти більше uбсягу 1977 року,

За

90

2

досягнутого

рахунок зростання

·~YKTlIBHOCTi

праці

про·

одержати

процентів приросту роздріб­

ного товарообігу та 90 про­ центів приросту продукції про­ \1 ислових підприємств_

Ми усвідомлюємо, що успіш­ не

виконання

соuіалістичних

зобов'язань буде від того, як будемо

передбачено

ському радгоспробкоопі саніВСЬКІІЙ магазин N2

Завершити

'Іування, 15 ларів саморозра­ хунку, 15 роздрібних торгових підприємств на тваРllllНIlЦЬКИХ фермах.

щувати

в

ти­

Для забезпечення торгового обслуговування тваринників та механізаторів за місцем їх ви­ робничої діяm>ності орган ізу­ fJати роботу 6 автокрамниць, 37 розвозок, в Т, 'І, 5 розвозок підприємств громадського хар­

продов~льчих товарів, Краси­ ЛIRСЬКИИ ПРОМИСЛОВІІХ товарів. коопі Руднянський продо­ ВОЛЬЧИХ товарів, у Великоди­ мерському радгоспробкоопі -

355

карбовзнuів,

гівлі в 1978 році перевести на самообслуговування 7 магази­ нів, зокрема в Броварському міському споживчому товари­ стві Скибинський магазин

госппродуктів по домовлених цінах перевиконати на f) ти­ сяч карбованців, План заготі­ вельного обороту виконати t О грудня 1978 року, закупити по­ над план сировини та сільгосп­ IІродуктів на 120 тисяч карбо­

рік

підвищеного попиту на сяч

магазини

нз 80 квадратних метрів в с, Плоске продовольчих то­

карбованців .

продажу

збудувати магазини

мерка «Техніка», в с, Сllлівка та с. РожіfJка -

30

виконати

в дію

площею по 140 квад­ ратних метрів в с, Велика Ди­

року та продати продук­ ~ї понад план на 30 тисяч карбованців, План випуску власної продукції виконати 20 грудня 1978 року та ВИПУСТlI­ Т'll її понад план на 15 тисяч карбованців . Річний план продажу книж­ видань

ВІІКО­

рисною

1978

кових

році

1978

ввести

1978

на

jНІСТ3ННЯ зібраних харчових відходів поставити та відгоду­ вати до забійної ваги 300 го­ лін свиней,

товари­

громад,"ького

план

70

ша Л, І, Брежнєва і відповіда­ ючи на Лист ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ, кооператори ра­ йону взяли соціалістичні зо­ бов'язання: Роздрібний товарообіг тре­ тього року п'ятирічки викона­ ти 30 грудня 1978 року та про­ 'ДаТІ! товарів понад план ІІа 160 тисяч карбованців, До річ­ ниці прийняття нової Консти­ туції СРСР продати понад план товарів на 120 тисяч кар­ бованців, Річний план обороту під­ приємств

r7J"fGiP3ilWn,.

закріплюємо досягнуте,

вий П.1аll по геllпідряду виконали ІІа 132,11 процента, 3 влаСНIІШI С!l­

ленко, Віктор Іларіонович Ку· лида, Микола МиколаїIOВIІ'1 Василенко та робітннк госпu­ дарства Мнхайло Лукич Дя­ ченко, Змінні норми виробіг­ ку вони виконують на 110115 процентів. На вивезенні

розгортання

праці показують механізатори з радгоспу "Русанівський» Ми­ кола Семенович Хамбір і Гри­ горій Трохимович Соловей, які приїхали на Допомогу. При

колектив госпрозрахункової бу іІі­ BC.%HO-~!ОllтаЖIlОЇ дільниці тресту

сон,а

з ПЕ'РШИХ ДНІВ­ УДАРНІ ТЕМПИ розпорядження виділено по· тужну техніку, яку обслуго­ вують J.освідчені механізато­

У ході ударної ювілейної вахти

трудівнш,.1!

пере~IОЖЦЮIИ

залежати підвищу­

вати свої теоретичні знання та практичні навики праці, підви­ культуру населення,

вання

обслугову­

А

тому

вдосконалювати

навчальний процес в існуючих школах по підвищенню еконо­

мічних знань П;Jацівників

ко.

оперативних організацій, під­ готувати у школі-магазині не

менше

50

продавців.

вати змагання за

ставлення

ставників

до

поширю­

комуністичне

праці,

рух

на­

молоді, змагання

по

професії,

Колектив по

раЙСПОЖ,ивспіЛКIІ

договору

з

дирекЦІЄЮ

рад­

госпу "Требухівський" зобов'я­ зується

виростити

на

площі

гектарів кормових буряків по 500 центнерів з гектара, своїми силами заготовити 100 тонн яблук для торгівлі в

5

міжсезонний

період,

Кооператори району

ВИСЛОfJ­

люють бажання продовжити соцзмагання в 1978 році з ко­ операторами Баришівського

району ського

Київської, Чорнобаїв­ району Черкаської і Щолковського району Москов­ ської

областей,

Взаємну

перевіРІ{У

виконан­

ня соціалістичних зобов'язань здійснювати не менше олного рІОУ на рік,

Соціалістичні

зобов'язан­

ня обговорені і прийняті на зборах активу працівників споживчої кооперації райо­ ну.

3

стор.


НОВИй ВИД СТРАХУВАННЯ: ЦЕ ЗРУЧНО

3 ТУРБОТОЮ ПРО ДІТЕЙ Сцена Налитянського се­ ЛІІЩНОГО Будинку культури прибрана по-святковому. Зі ('І:ОЛУ g низькому поклоні де

присутніх

у

залі

хувати таким

схилив­

-

гостинності

і

вол весілля. вай

чи

символ

достатку,

прикраша­

ють вечір. Вони з давніх­ давен є невід'ємними атри­ бутаМIІ весілля. На зустрічі калитянців з працівниками районної інспекції Держ­ страху

був

предметом

новий

вид

весілля

заощадити

пев­

з

ними

на

сцену,

перед

односельчанами

значив,

що

не

страхування

власному

користуванні

мадян

близько

хто

прийшов

обстановЦі

для

в

тих,

урочистій

одержати

страхо­

вель,

-

півтисячі

ве свідоцтво, але всі батьки мріють про той день, коли

кої рогатої худоби, томобілів. Однак

їх сини парі на

і дочки рушник

охоплення

Іюровай

прикрашатиме

стануть злагоди,

У а

селищній Раді ще високий. У Налиті вано ЗО процентів в Опанасові 52,

свят­

ковий стіл. Весілля ж завж­ ди приносить багато приєм­ них клопотів і матеріальних витрат. Щоб заздалегідь підготуватися до цієї події, Держстрах пропонує застра-

відповідно

носить

комуніСТИIІНОГО, в

тичному

квартал,

змаганні.

буді­

Сергій

ду страхування у раЙОНі

ав­ процент

100

11

по

рахунок

процента. На жаль, приємствах Налити,

40 і 76 процен­ - 67 і 59 про­

госпі

тів, тварин цeHTJв. Отже, резерви ще великі. І керівники всіх ді-

«AB~Hгapд»,

госптехнікИ»

Художиій

•.

ПРОГРАМА ЦТ 8.00 Програма «Час». 8.З5 Гімнастика. 8.55 Мультфільми «Петрик «Маріца',

преміі І

Вовк»,

Художній телефільм «Чорний хліб». 5 серія. кіноподорожей I1.ЗU Документальний телефільм «ВІталій Біанкі».

9.20

І:;.ЗО «Народні

15.45 16.15 17.00 17.30 18.00 18.15 18.30 19.05 19.15 21.00 21.30

мелодії

•.

19.30 20.25 20.45 21.00 21.30

І(онцерт.

«Робітнича гарантія москвичІв». Чемпіонат СРСР з хокею з м'ячем:

,Динамо,

(Москва)-«Зор­

КИЙ'

(І(расногорськ).

2 тайм.

•.

«Життя науки «Відгукніться, сурм ачі! Новини.

-

«Вірші

«На

лію

•.

12.10

10.20

магістральний напрям». МузичниА фільм «Галина

Писа­

телефІльм «ДТСААФ школа патріотів». Шкільний екран. 8 кл. Російсь­ ка література. «Лірика М. ю.

-

1.40

17.20

Лермонтова». «Народна творчість».

12.10 16.00 « Щоденник соціалістичного зма­ гання» • 16.4:; Маленький. KOHцep~. 17.00 «Соціальний портрет колективу Ворошиловградського

заводу

•.

і

Політична закономір­ стаиовления

Математика. с Нерівиостl. Систе­ ми нерівностей.. (М.). 15.30 Поезіg М. Лермоитова. «Смерть .,!Іоета». (M.~. 16.20 5 кл. ІСТОРІЯ. «Прогуляика ПО Афіиах». (М.).

-

ренко».

І

курс.

2

•. •.

ських

Екран студеита-заочника. Фізика. «Магиітие поле

19.00 20.15 20.30 21.00

ву­

гільного машинобудуваиня Іме­ ні О. Пархоменка'. Передача 3.

теми

«Леніиський

.Екран збирає )'горщина.

пісень

Художній

телефільм хліб.. 7 серія. Програма .Час Прем 'єра телефільму

•.

Андроникова.

Співав

мільАо­ C~CP

гестаиської АРСР (Леиіиград). По

до

артистка

Да­

Н. Зазиобіиа. закінчеині

Жінки. град)

з

15.00

-

«Золоті ЗІрки України.. Юнона­ про механІзатора колгоспу імені Мічуріна Новомосковського раАону Днlпропетровськоі облас­ ті Героя СоцІалістичної ПрацІ

О. П. Тарана. Iб.50 Естрадні мелодіі.

Вистава

21.00 21.30

Для кращого торговельного обслуговування працівників тваринницьких ферм 18 лютого 1978 року об 11 годині б;ля промислового магазина с. Требухова відбудеться

і ПОТРІБНІ НА ПОСТІИНУ

ярмаРОІ, по продажу промислових і продовольчих товарів.

На

ярмарку

швеЙН!lХ терейних

і

і

підприємства

буде

представлено

трикотажних внробіВ,

громадського

а

виробів,

також

широкий взуття,

кулінарних

і

t роБІТНИКИ

харчування.

f ного

асортимент

тканин,

виробів.

-------------------",1 учні учні

ливарниць,

учні

!

слюсарі

житлом і

,~~.....,...."........,...,....,...,...,.,.~~4'4'.,...,.._ ..--с-.,...,..:'".?'"..,

~~

.НОВАЯ ЖИЗНЬ» Ком" у JИСТllческоА партии

~

Совеин

народнЬІХ

_

орган Броварского горкома УкраинЬІ, городского и районного

депутатов

Киевской

области.

НАША АДРЕСА: 255020. м.

І

БРОВАРИ,

...

Музика.

6!964.

Броварська

друкарня

Київського облуправління

в справах

видавниитв,

нерІДКО

маршруту

М.

(М.).

«Компози-

додому

автобуса.

Та

річ

Районний

-

дарства

фільм

-

Та

во­

йди

ти

звідси!

-

грубо

в

колекти­

М. СЕМИНОГ, районного штабу «КОМ­

член

сомольського

прожектора:t.

«Високосиий

Редактор Є. ФЕДЯИ.

~'-'-'----'-----1 Вроварсьному районному відділу

терміново потрІбні: Інженери-констрyttТори

завод».

АдмінІстрація.

rw.'

i7Sd72i72:7iiiJi

магазини БроварськО\ о

освіти

на постІйну роботу

по

Ухати азтобусами М 121 і N2 З до ЗУПИНКИ «СвІтло­

народно!

ПОТРІБНИИ

оснащення,

інжеиери-технологи по холодній обробцІ металІв, штампуваJlЬНИКИ, шліфувальники кришталевих під­ вісок, друкарка. Знертатися до віддІлу кад­ рів.

технічний

попросили

ваюсь, ще буде мова ві, де він працює.

служба.

проектуванню

пасажири

викрикнув він У мій бік. Мовляв, буду ще з тобою рОЗМОВЛЯТИ. Я ледве встиг номер автобуса запи­ сати: «35-33 КХН». А про ввічливість водія, споді­

(М.).

ДовІдкова

«Комсомоль-

дія М. В. Гниду зупинитися, про­ те той удав,. що не чув. Уже В Заліссі вїдрекомендовуюсь йому.

.

Художиій

штаб

ського прожектора» перевірив ці сигнали. 28 січня цього року я сів в автобус калитянського на­ прямку. Біля підсобного госпо­

teXHit-БУДівельник.

Звертатися

вул.

Толстого,

на.

17.

I~

адресу:

Районніш віддІл

.............. __ ...... -. 1 Броварському комбінату і '

,....",....".

....

народної

освІти.

~~....",....,....,..."....,.

: громадського харчування : : потрІбні на постійну РОБОТУ:1 : вантажники в їдальні, : адміністратор peCTopaHV, : робітники кухні: : кухарі 3, 4, 5 розрядів. : : нормувальник планового ві,]- : : ділу, : : прибиральниuі, : : бухгалтери, : касири, :

і водій автомашини. і t ............................~ ДирекцІя.

.,...,.~.,.....#-.#.,...,.".....,...,........,~~1

ТЕЛЕФОНИ: редактора - 19-3·82; заступиика редактора - 19-4-47; 8ідповіда~ьного секретаря, ВіДДІЛУ. СІЛЬСЬКО~О господарства, кореспов· дента МІсцевого радlомовлеиня - 19·3·18, віддІлІв промисловостІ. П(lЛіграфіі

потрапляють

у тому, що від Залісся по­ трібно повертатися більше двох кілометрів пішки або ж іти на зу­ пинку і чекати автобуса на Бро­ вари. ЯК це так, скажете ви, існує ж зупинка «Підсобне гос­

•.

L _____ :~K~_~_~_~_~~~~~~~.--~~~~~~~~~~~~~~ Індекс

господарства.

ва.

кл.

Сусаніи».

~~g ~~

'."..~.,......".~...,....,.,....,.."....,....,..."......~..,·~..,..'..,.,~,..."...."...,..,...,..."..,.,..?'.,...,..

' \

з

тери­

7

«Іван

змішторгу приймають в необмеженій кількості будь-які пляшки вітчизняного виробництва. 8 тому числі пляшки з безкольорового скла 3 вінчиком під гвинтову закупорку ємкістю 0,5 л ціною ! 5 коп., 0,75 і 0,76 л ціною 20 коп., а також скляні банки з-під імпортної і вітчизняної '{OHcepllJваної продукції ємкістю від 0,2 до 0,7 л включно вартістю 10 коп. за штуку. Дирекція.

авто­

підсобного

на

було б дивного, якби село Залісся було розташоване по

ОБЛАСТЬ

Броварському свІтлотехнічному заводу

Приli"альні 'пункти і ПРОДОlюльчі

по

АдмінІстрація.

\

і

трапляються

мешкають

РосіЙська мова. (М.). Іспанська мова. (М.).

НА

~.,.~.,.'5"~.~~

пропискою в гуртожитку заводу.

Адреса підприємства: м. Бровари, промвузол. Іхати бусзми .N2.N2 41 і 120 від метро «Дарниия».

: АдltJiJlістрація.

пригоди які

через Залісся. У цьому нічого не

скінчеиио великі величиии. Ви­ значення иеперервиості фуи"цlі в термІнах нескіиченио малих ве­ личии. ОсиовнІ теореми про гра­ иицю функцІі .Для вас, батьки (М.). "І(иівщина'. Вечірия казка. (М.). Чемпіонат СРСР з волейболу: ЦСІ(А «Уралочка» (Жlики). Докумеитальиі телефільми. СМ.).

..................................... "''''....... t:.:s:s...-ac:a:

вентиляції, вантажники, теслярі, майстри, електрослюсарі. Оплата відрядна. Середня зарплата 160 крб. Одинаки за­ безпечуються

праці, І

дІЛ налрщ.

пресувальниць, ливарниці,

слюсарі-інструментальники,

оплатою

: Звертатися на адресу: мі­ і сто Бровари, промвуз о л, ~щюрем~JНТНИЙ завод, від-

........ tt

Броварському заводу пластмас терміново потрібні на постійну роботу: машиністів екструдера (апаратники), слюсарі-ремонт­

НИКИ, токарі, пресувальниці,

цеху

і Р.ОбіТНИКИ на госпдільницю.

нондитерських

~~

.f

до шиноремонті цеху «Ізол. з

: відрядною

галан­

Правління міського спожнвчого товарнства.

РОБОТУ:

.

t

:1

: ІНженери конструктори,: і еле~трослюсарі, слюсарі, і

У ярмарку візьмуть участь магазини міського спожив­ чого товариства

Броварському

ни

сіб життя.. (М.). Художній фільм Із субтитрами «~POK назустріч». (М.). Для тих, хто вступав до вузІв. Фізика. «Закон Ома для повно­

•.

ОБСЛУГОВУЮТЬ?

Користуючись автобусами марш­ руту .N~ 123 Київ Калита, во­

тор П. Чайковський.. (М.). Студентам-заочиикам. Науковий комунізм. «СоціалІстичний спо­

рІк

23.00

шиноремонтному заводу

:

ТОрll

Жито­

...........................................

ЗАПРОШУЄМО НА ЯРМАРОК

дивні людьми,

музично-драматичного

•.

19.00 19.40 20.15 20.30

ВАС

ТАРС).

ЗУПИНКА ЗА БАЖАННЯМ

го кола». (М.). «Здоров'о. (М.). Iб.15 5 кл. В. Кат.аєв. «Бl.nlе парус одинокий.. (М.). 17.20 Екран студента-заочиика.' 1 КУРс. Вища математика.. «Границя функцП. Нескіичеина границя фуикцlї. Нескlнчеино малі, не­

фізико-матема-

рис

і

«Жалварніс,. (Фотохроніка

ЯІ(

ко­ роз­

одягу з ткаии­

при­

15.30

волеilболу.

тична школа. «Інтеграл та його застосування.. Передача 1.

16.35

9.10, 11.10 10.10, 13.00 10.40, 11.40

Володарського О. ПОДШИВАЛОВА

подарство»! Однак такі випадки трапляються; бо деякі водії і не оголошують 'зупинку, і не зупиня­ ються на ній. На це скаржаться робітники підсобного господарст­

Гліики

«Іскра. (Ворошилов­ «Локомотив» (Москва).

Республікаиська

16.05

сНа

землі!»

11.00 1(. т. Новиии. 11.10 Чемпіонат СРСР

ни

8.10, Iб.45 «Життя науки.. (М.). 8.40, 9.40 5 кл. Музика. «Опера

13.30

ПРОГРАМА )'Т .Орієнтир'. Документальний телефІльм ДОЛОНЯХ

домі..

Імеиl І Н.

I(OP€B

роqляють новІ моделі

театру.

«Слово

новини.

10.00 І 0.45

«)'

старому

мирського

«Чорний

І

заслужена

єднания

вкла­

її

дер­

На фото: провідиl конструктор в об'­

-

12.10

Повернеиня

Невського».

22.20

•.

радян-

друзів».

-

21.00 21.30

сонце

університет

"ів».

курс. струму,

•.

иа

19.10

2

ЙОго характеристики. Закон Бlо­ Саварра-Лапласа. Дія магнІтно­ го поля иа струм І окремий ру­ хомий заряд. циркуляція вектора магиlтноі Іидукції І(онцерт маіістрів мистецтв І музичних колективів. (М.). Вечірня казка. (М.), «І(иівська орбіта'. І(оицерт з творів Сібеліуса.

-

композиторів.

18.40

19.35

наслідувати

вже випустили з цlєТ ткавиии, популярністю У

покупців. Три з иих удостоєиі жавного Знака икості.

«СоцІальний портрет колективу Ворошиловградського заводу ву­ гільного машинобудувания Імені О. Пархомеика». Передача 4. 17.30 К. т. На здобуття Державноі премії )'РСР Імені Т. Г. Шевчеи­ ка. Докумеитальна кінотрилогія «Радянська )'країиа. Роки бо­ ротьби І перемог.. Фільм дру­ гий «Вогненний шлях». 19.00 1(. т. ІнФормаційна програма «ВІсті». 19.30~. т. МузичнІ вечори для молоді. Творчість А. Гайдна. 20.45 1(. т. «На добраніч, діти!» 21.00 Програма «Час'. (М.). 21.30 О. Арбузов. цьому милому

•.

малюнку

ник"'. ленінградцІ п'ять моделей одяту І вови КОРвстуються

батькам суве­

Jнcnекцією

ПРОГРАМА

Новини. «У кожному

18.ЗО ФантаЗІя

з

Во­

.

Н~чаЛЬНffК

вручив а дітям

Імеиl

варніс. І(олектив «Дробе. зиайшов можливlСТIІ виконати прохавия сумІж­

вЮl­

17.00

музики.

18.00 18.15

13.30, 16.50 Екраи - лікарю. (М.). 15.00 Для тих, хто вступав до вузІв.

11.00 1(. т. Новини. 1.15 Документальний

І

ПТ)'.

Студентам-заочникам. економія. «Екоиомічнl иості виникиення соціалізму.. (М.).

22.ЗО Грає ансамбль скрипалів Вели­ кого театру Союзу РСР. По за­ кінченні НОВИНИ.

10.00 «Спеціалізація і коицеитрація

)'чням

Чехов. «Вншиевий сад НІмецька мова. (М.). 8 кл. Географія. «ІндустріальнІ комплекси Західного Сибіру». (М.).

пект».

)'Т

(М.). про Іта­

(М.).

А.

.Слово прос-

нопрограма.

ОБЛАСТЬ

10.10, 13.00 10.40, 11.40

•.

Прем'єра телефільму Андроникова. Невський

•.

9.10, 11.10 14.30

батьківщииl першої Ради «Спортлото'. Художній телефільм· «Чориий хліб 6 серія. Програма «Час Тираж

ПРОГРАМА

НА

ЦТ

«Відкрити сВого героя». «Шахова школа .ГПО на марші «Майстри мистецтв дітям І(онцерт популярної класичиоі

15.35 16.20 16.50 17.20

Художній фільм «l(отовськиЙ,. По закінченні К. Т. НОВИНИ. ПРОГРАМА

з

«Поруч

«J]eTYBa •.

-

14.30

за­

закінченні суму,

об'єднаиня

",о"арсько(о з проханням замІнити 1какні!У CКeJIP' НОвинкою литовських ткачІв - костюмною тканииою «Жал­

Н. ШУЛЬГА.

.ЧорииЙ хліб.. б серія. І(оицерт аисамблю піснІ І танцю Литовської РСР «Твій труд твоя висота.. Кі-

11.10

•.

•.

8.10, 14.00 «Мамина школа». 8.40 9,40 М. Горький. «І(азки

»

дітям',

•.

ченка. Докумеитальна кіIjPТРИJlО­ гія «Радянська )'країиа. Роки боротьби і перемог». Фільм пер­ ший «Початок шляху». К. т. ІиформаціАна програма «ВІсті 1(. т. «Знайомство зблизька «Ліричиl мелодії 1(. т. «На добраніч, діти!. Програма «Час'. (М.).

•.

19.00

•.

11.05 « І(луб

діє, живе, працює. здобуття ДержавноТ )'РСР Імені Т. Г. Шев­

по

.ІІеиіиградського

.. ін­

клад.

8.00 Програма «Час». 8.35 Гімнастика. 8.55 • ВідгукиІться, сурмачі!» 9.25 Художній телефільм

17.30 І(оиституцlя 18.00 1(. т. На

лютого

сельчан

ЛЮТОГО

16

ПРОГРАМА

і

)'

дирекцію кауиаського шерсте­ ткацького об'єднаиия «Дробе. (Ли­ товська РСР) звериулися швейиики

ла її сім'я, закликала одно­

служба.

ЧЕТВЕР,

уваги держа­

страхуванні:

одержує

договори

(М.).

Довідкова

22.40

цьому

при

охоп-

телефільм

сума

Робітниця радгоспу-комбінату «Налитянський» іме­ ні 50-річчя СРСР Світлана Лавріненко подякувала пра­ цівникам інспекції за зміс­ товний вечір, розповіла, які

за

«Сіль­

процент

вою

інспекції свідоцтва, ніри.

спеціа-

Ліз-ованому відділенні

Вартий

зроблений

зану в свідоцтві.

на під­ у рад­

у

процентів.

строку

1977 рік надійшло 2 міль­ ЙОНИ 726 тисяч карбованців. План виконано на 101,4

не дуже застрахо­ будівель, майна­

страху­

страхова

виняток,

страхованою

діє

інспекції

вид

ців ), його диrlJна де ця строкуза'лишається

тисяч договорів. А всього

на

новий

якщо в період дії договору із страхувальником трапило­ ся нещастя (при умові, що він плatив 12 міся­

жене страхування від нещас­ них випадків, змішане стра­ хування життя. З цього ви­

вами

15

14

рів, зазначив, що на страху­ вання приймаються будJвлі, майно, тварини, засоби транс­ порту. Широко розповсюд­

21.30

СЕРЕДА,

з

займає

Панасович зупинився на формах укладення догово­

вели­

страхуванням

П.

зокрема, ска­

колектив

ви­

не видається. При цьому за КQЖНИЙ повний рік наростає два проценти до всlєї суми. Якщо до 25 років застрахо­ ваний не вступить до шлю­ бу, йому видається страхова сума із збільшенням її на

цем у Всесоюзному соціаліс­

гро­

800

голів

що

С.

про

страхованому

призові місця в обласному соціалістичному змаганні, неодноразово був перемож­

допомагає

весілля

начальник

Він,

кварталу

-

зміцнювати добробут радян­ ських людей. Далі В. С. Тав­ луй охарактеризував стан страхової роботи в селі. У

її

звання

це турбота про них. Держав­

розмови

страхуван­

далеко

зав,

від­

страхування

вів

відчутну допомогу.

Панталій.

не

вання до весілля. Воно зруч­ не тим, що у 18 років за­

Потім про роботу район­ ної інспекції Держст·раху розповів

страхуванням

сокий. Далі С. П. Панталій розпо­

виробництва повинні працівникам Держ-

страху

одержу­

ня страхування дО весілля. Чимало жителів села застрахували своїх дітей і онуків до шлюбу. Звичайно, ще

лянок подати

вали сувеніри, слухали доб­ рі побажання старших­ працівників інспекції. Продовжуючи їхню думку, голова селищної Ради народних депутатів В. С. Тавлуй у своєму виступі

сим­

Рушник і коро­

невипадково

чином

до

ну суму грошей. А поки що малюки при­ йшли до Будинку культури разом з батьками. І, виходя­

ся український рушник. На нь "ІІІУ пухкий, щойно спечений коровай

дитину

лення

___ ____ ~

і книжкової торгівлі, вул. Київська,

іМ.

І

Га,зеТ8 виходить ~'я:~~~~О~, ;:g~:::: Обсяг

0,5

формату

----:~:;~:~~_~ Зам. 751-11.360,

26 номер 1978 рік  
26 номер 1978 рік  

26 номер 1978 рік

Advertisement