Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

Підвищувати роль

==.е

оМ

26 (393())

14

дом :Н:ПРС завдань ио poЗDИ'f-R·Y еиоиоМіttи країни, nідвИЩ€ННЮ

лютого

1975

2

манстра

Центра льний :Н:омітет КПРС uозглянув nитання <<Про ребо­ ма-.шинобуд.ування по ту Міністерства ХіlІ'!ічного і нафтовосо підвищеuню ролі майс1'РLВ на виробниц-rві">. У прийнят ій по­ станов і відзначаєть-ся. що в ~ійсненпі ::зіЮунутих XXIV з'їз­

П'ЯТНИЦЯ

Ціна

u

ефе.кти вJю~ті виробни-ц~F<ва і nродунтивност·і nраці, полі-nш енню якості п родукЦП важлив-а роль належить меіkтрам .я:к безnосе­

р.

реднім керLвникам первинних трудових колеІМ'ивів,

иоп.

орrа,нізато­

uам і вихователям робі'l'Ник ів.

Проми слоrшм міні стерствам і відомствам СРСР запропоно­

що п ро во­ nроаналізувати роботу, вано ста•ранно вивчити і диться в галузР.х по по сил енню ролі майстрів на виробни цтв і , розрабхти і зді!'kнити номленсн і за:х;оди, як і б забезпечили по­ ліпшення дія.:rьності нерівют ів первиnних виробничих ланон. Центра льн ий Но.мітет :Н:ПРС зобов'язав м і·с цеві партійн і ор­ 1\ерівників nр(}:'У!И сло.вих гамізац і ї підвищити відповідальні-сть об 'єднань і підприємств, партійвих о.рганізаці:й за стан робот и з Ці єї к ате­ майстра:'Уlи, п оліпш ити доб і р і розстанонку кад.р1в ділової і політичної підго­ горії праці вників , піднести рівень

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В 1935 РОЦІ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОJ DAPTIJ УКРАІНИ,

ТОJЖИ майст·рів, ШJШИрІОБати Ї'Х ПЄ·~ВИЙ ДОС·В ід.

(ТАРС).

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОJ ОБЛАСТІ

Лекційну

nponaraHAY

МІСЬКОІ органІ·

конференщя

звітно-виборна

зації Товараства «Знання».

такий

затвердила

Конференція

l3

11 лютого 1975 року в приміщенні районвого Буд.инку культури .відбу.,ась. шост~

на рівень сучасних ви ог ~

звtтно-виuорноt кон

ф

гані'зац4'й 'Fовариства . В г.~-Jri 1914 року

і""

пленум обговорив ПИТ&ННЯ про завда:ш~

еренц l

організації

порядок

ЦК

~'країни

Ко м п артії

в

«З н аиня»

Товариства

nостанови тра~.іневого

міської організаціі Товариства "Знання~

(1974 і

свпт

р.) Пленуму

постанов и

ЦК

ее-

KUPC «ПР.о роботу по добору і ви хонан -

дослщноІ

зації Біло русії»· По обгово-j:чова них пит ав ­

звіт голови ревізійної комісії тов. · Панєвіна І. С.;

Торік проведено також 42 теоретичні середній В Шевченкі[!ській конференції. школі, наприклад, великий інтерес виклн-

.• інших. Практикою доведено, що там, де партшні організації приділяють належ~у уваrу

а президія правління організувала роботу по їх виконанню. В ці дьі первинні орган ізації Товариства

аариства «Знання»; вибори рев ізі й н ої комісії; вибори делегатів на Київську обласну конференцію Товариства «Зна ння». Трудящі нашого району, як і всі радЯІІ·

спадщина А. С. Макаренка і К Д. Ушин ського». Вчителі Мокрецької восьмирічної школи н а конференції докладно ознайоми-1 лись з педагогічною спадщиною В . О. Су-~ хомлинського .

винні організації. На жаль, поодинокі в ип адки , коли п е рвинн І оргащп рацюють не зації Товариства «Знання:> був ю~ть в рщко і!ек~ор и ІХ активно, бригадах, на в щдшках, фермах т.а 1~ших

грудневого (1974 р . ) Пленуму ЦК КПРС, другої сесії В ерховної Ради Союзу РСР ЦК Звернення скликання), (дев' ятого КП РС до партії, до радянського на роду,

JrИво працюють над nеретворенням у жит-

прочитані цикли лекцій на тему: «ЗО-річчя І сти первинн~ оргаюзацн Т~вар иства «.:)H ~t!-

денний:

звіт

1

ор г анізації

р обот у м ісько ї

ва О. І . про

Пухі~ськог~

Хорліко- р озвиток» (завод пластмас), «Спеціалізація редн Іх

тов.

nравління

голови

(трест «Броварисільбуд»), «Полімерн і їх

Товариства «Знання» з а nе ріод з березня

1972 року по лютий 1975 року;

і комплексt! а м ехамі зація

в тв а ринництві»

(радгосn «Требухівський») _

племптахореп родуктора,

шюл міста

ш коли-інтер н ату,

Бровари _N~N~ І, .2. З! ню ідео,10гlчних кадрів У партійній орган і­

цен т рально!

нях пленум приймав відпові дн і постанови,

ста нц ії по штуч ному осіменінню тварин та

дІють пер- «Знання» nроводять ·fuнроку лекційну провибори правління міської організації То· кала конференція на тему: «Педагогічна І лекційній nропаганді, аJ<ти внtшетра~ляютьс_я паганду по роз'ясненню трудя щ;щ рішс;; ь

с~окі люди, сказав О. І. Хорліков, наnолег-

в окремих первинних організаціях були

nостанов ЦК КПРС, Ради Міпістрів СРСР,

виробничих .ділянк~х. ~о таких сшд ~~~не-

ВЦРПС

і ЦК ВЛ.К~М

про

р озгортання

~ощал1стичного . .. з~Іаг::шн~ Всесоюзног_о ТJІ рішень XXIV з'їзду КПРС. Торік вони визво,1 ення Радянської України від фа- ня» ра~госш~ «Зав.орІщькии», «~аплавнии», серед пращвнию~ проми.е.Іювостt 1, с1льсько всш,ж~.. ~сПО)~и а р «ЖердІвськии», Про«Ленінська загарбників», шистських аі соц і плани і державн виконали успішно В минуло~ІУ рощ полшшилась пр~паган- го госr:ода.rства, прсташзви ЦІ, КПРС вироблена XXIV з'їздом лістичні зобов'язання по випуску промис- грама миру nит~нь м!жаар.:;~ног~ ста~овии:-а 1 вну:~ і «Про ЗО-рІчч~ . Пер.емоги ~~дян~~к.оrо н_: д~ І виклнnідприємствах На ~ії». в _ лової продукціі, виробництву і продажу КПРС_. держави, ~~ 1 роду у J?елиюи В1тчизнянш вшн1 1941 державі сільськогосподарської продукції. кали ІНтерес лекції по науково-технічному 1 ршl'Нь_оІ п_олпики Р~;дя.І~.~кОІ nатр - 194::> рокІВ». В цих досягненн ях є немал а частка праці прогресу (заводи пластмас, «Торrмаш~, дагог1ки. 1 психол~п t, вшськового Потім була заслухана допов ідь ГОJЮВИ тпзму, лпер~:ГУРИ 1 мистецтва •. чимало п ролекторів міської о р ганізації Товарнетва порошкової металургії) . читано ле1щш по пропага ндІ передового ревізійної комісії тов. Панsв іна В. С. в . . . <Знання», чиє п алке слово, н атхненнsr · • ВЗЯЛИ уч а СТЬ м . . в О б ГОВОреННІ· ДОП ОВІДеИ і сільськогосподао•То- досвіду nромислового орrаНІзащях Тепер в усІх первинних ·звали до трудового подвигу, до усnІ· шного ' ·• Я о рган·зацn и 1·ної п исловором п економіці обництва ·-вир сько~о nрисвячелекщи, цикл І . .. в~tконання н акреслень рідної партії по ко- вариства читаєтьс роси!f , - . Г_9лова пер в І І . , . ~ . ний ЗО-річчю Перем 0ги над фашизмом ... , Тов ариства «,jнання» тресту. «Броварисшьгосnодарства. сІльського 1 стІ · , ,.,. .. . • . . у будівництву. муніетичному д r н 1 б лекцн з11вжди не що ачити "зн в; ~ · сл <,jнан 1овариства 1 МІСЬКІИ оргаНІзацІІ З ... .... · .... _ . . яченко - лектор первинно ! в м. .. І уд», . . '. . ,... ..... ·І'· . Ісью .. оргашзацн 1 ов а риства < нан- НЯ » є загін хороших лекторів які вмі·.~ Товариства «Зна. ння» рад.госпv організації n.onрактикою І життя~! з язаНІ пов тІсно .. • . . . 1 . орих винн ІІй» зараз нараховується 55 пер ова · л 1 Мар нок • · р з конкретними в . маси ІДеІ КомунІСтично! па ртІІ. • муніетичного будівництва . ...- гол rанізацій, які об 'єднують 1586 членів То- несуть и І . . . « усаювськин», Н ' - . ветер ани nар-ії тт Божко ' Серед Н"Х ая» н «З~).а Товариства О!JГаІІізації первинної . , е: з ко.r.ективу. Іншого чи того з~вданням~ 1 К ·. · • ц· Д Т а звітний nеріод організація М Д Ч вариства. . 1 м(;шннськии І. ., ; рщко нашІ лектори добре переказують ТІ заводу «:Г-оонrаш» 1. 1(. !.І.імошннсью;й зросла на 8 nервинних організацій, до скла- П · . ·• ~а;. С правління, р8.Ц'1 метQ.tИЧ~ОЇ ОЛІщук . ·, ЮСЮК!Н . П., Шипилен-І чи інші р ішення, партійн і 'документи, ~и- , голова ду яких входить 437 чоловік. Близько ТИ· ·м д Б їх зміст але недостатньо знають І. М., к~адаючи Ф. д., Шевченко Ф. Т., Гончаренко с~кцн ст а р и х коголова ожко сочІ' лектор t· в - членІ'' 1· кандидати 11 чле- ко . . . ~ . · . . · б с д К " недолtкн того чи Іншого ко.~ективу, мало ' муністів Ф. т. Шипиленко _ голова сек· · та агата ІHiUf.X. аценельсон .ни КПРС, 52-комсомольці. В переважній

··

З ас71уг~~ує відзначення роб~та nервинн~ї звертаЮть уваги на недобросо_вісне_ стаі!- 1 ції лек;ор ів-міжн а родників, я. А. Голота більшості nерви нн і орга нізації Товариства Т?в ариств.а ~Із а~lІ .за~оду nорошков01 . мет.алур~н . лення до роботи _окрем и х nр.~ЦІ~нию.в, п~.о-,_ голова nервинної орга.ніза~ії орга. пар ками <~нання» є ~nр~~жнімн ~~міч~.~і достдtЮ І стаrщ 11 , . ~ощо .ства ЗІ хула пия:t.тва, 1 «Знання» центрально! факти гули, во~и .• JіІк ~а То~ариства. ,ІJ_,.еюв 4а нш В І трудящих 1 І мобІтзаш у тІиннх .орган tзаши к. Козій _ зав ідуючий відділо~1 п ро­ н ародн9 госnодар- ' nрочит али і 75 ле.кцш .. На з авод! тр~тш р1к І Завдання полягає .. в тому, щоб лекцн но- ~ м. на усПІшн е в ~кон ан ня ,1 юдини ських завдань 1 в.иховання нов о ! актив ного будівника комуні зм у . П ере-

міськкои у Компарті ї Ук­ пра!!-ює народн ии ун Іверситет техшко:е~о- і ~или наступальнии хар актер, Ш<;Jб у них І п аганди і агітації номІчних знан ь. його о~олює го.~с внни ІН- 1 и ш.т:о~я п ро з~судженн я ти ~ ~и ш~х не- р аїни .

j

. n· .. ф б . В щеолоп1. заводу А. К. Гаидученко. І 14 слу- І до.'ІІКІВ, nроявІв буржуазно! конливим свщченням цього є кількість про- женер · ро отІ кон еренцн взяв участь 1 Вп · · . 1 • · · · · . . ·. В" · .. обголовн застvшІИ!< промо::юю з с'І'упиs лео:~.. 1_973 р~ц1 . 1 1 хач І~ .. Ун Іверситету про~лухали щкавии цик.1 1 Секції nовинні краще допомагати чита!fИХ лекщ~: 74 С> ня», «Зна:: Тооориства організації лаенаї пptJрецензуванні, підготовці, у торам З прогресу. г<? науково-технtчно з лекц~и І доповщен, 1 лекши 8648 -. у 197..: К~:м 1 в аудиторіях з j до~ історичних наук, проФесор Київ­ лекцій первинн-І органtза.цн То~ариства «Зна н н я» лекЦІЯ МИ вистуnали ~чен_І МІс_т . Києва, слуховуванні

використовують . рІз.нома нІТН І форми масової 1 Москви, а також зарубІЖНІ спеща.lІСТИ · !"Ропаганди :. Так, пльки у 1974 році в місті

· · • б . К ф заводі «Торrмаш» і рефератів слід займатися кр аще, глибше, ~рав. он ~рен~ІЯ о р~ла - ~отви и склад (го,10ва т. Маринюк Л І ) Крім численни х серйозн іше. авариства «.Jн антн ня МІСЬКОІ оргаНІзацІІ · · · ·' · ·" І першому засідан:J і . пленуму rіравЯ». !і пле9 проведено було період звітний За перчитаються, _регу:пярно ~ут ЯКІ , ,'Jекцш, 'j т ... · .. · · кої орга чізації Това- ЛІН НЯ М ІСЬКО І Ор ГаНІзац в ОНарИСТВа « ..J тема- нумів правл інн я ·~t 'c І винна орган1защя ЦІКаво проводить !I З !l· 1 " • ' . . . ·· обпрезидії Головою президію: обрано ня» обговорІQвались их н На «Знання». риства вщnов11 ти~н1 вечори, вечори запитань актуал~~і Питання життя і ді яльн.ості ор - рано о. 1. Хорлікова, заступника"! :..__ А. в. . . . ден.

сел~х ранону nроведено. 38? те~ ат~чних І вариства «Зн:J.ння»

1

вечорІв, вечорв з ап итань І вtдnовщеи, ус -

них

молоді·к и х

жу рналів

·

' н . _ диспут~в. и ;І дпр є ствах, У радгоспах І nтахо· ф б а р иках ~щбулося 57 на~~ово-виробничих т~ еконоМІчних конференцш. Заслуговуют_ь

На ni

ВІдз~аченн~ о?говорення таки::с тем: «СобІ-

І наступним їх обговоренням. В цілому с.'Іід ськог.о державного університету імені т г

Добре працює первинна організація То- Еідзначити, що підготовкою текстів лекцій 'І Шевченка к. €. Джеджу.1 а. на

J-Ia

відnовідальним

Доповщач вщзн ачає добру роботу пер- ган1зацн. Зокрема, завдан ня члеюв Това- Згурського

секретарем

Товариства «Знанн я» риства по розгортанню лекці йної пропаган - пр авл іння ~бр.ано Ф. д· Гопчаренка. На конференції також обрано делегатів », • радгоспів «Ру- ди в період n~дrотовки до -50-р іччя утво«~роварисіль.буд ~шиноремонтний завод ), «~езерви і ш~яхи тре~ту . · _ · _ хо - рення СРСР, шдсум ки роботи VI Всесою.ззаводу стр1чко- сан1вськии», « Плосювськии», (ГогоЛІвська ння» вартІсть ІХ

1

ЦІНа

використа

фабрика),

ткацька

nродуктивності

nродукції:. винних ор ганізацій

nромислово! «Шля хи в

пр аці

підвишення

будівництві »

лодильників, в оду

Київської птахофабрики, за-

пластмас,

радгосnу

«Калитянськи й » ,

ного і VIII республіканського з'їздів То:за- ·[на КиІВську обласну конфереюню ТоБа ри-

раДянської науки конструк­

торів, інженерів, технік ів і робіт­ ників, усі колективи і орган ізації, икі брали участь у створенн і, під­ космічного rотовuі і виконан н і nольоту

на

орбітальній

науковій

транспорт­ станції «Салют-4» і иому кораблі сСоюз-17».

....._Указами Ради

СРСР

Губарєву і єно

звання

*** Президії

Верховноі

космонавтам

О.

О.

Г. М. Гречку nрисво­ Героя

Радянського

Союзу з врученням ордена Лені­

на і медалі «Золота

Зірка». Ім

звання присвоєно також чик-космонавт СРСР».

До відома деПJТ@ТЇВ

міеькоі Ради

Товариші Л. І. Брежнєв, М. 8. Підrорний і О. М. Косигін nалко вчених,

~!! ~!!!!!! !!!! ~!!!!!::! ~ ~ !! ~!! ~ !!!!!! !!!!'!!!!! ~· !!!!!!!!!! 2: !!!

Замовленням БАМ у -- зелену ву лицю

Н11ве досягнення

nоздоровили

ства «Знання:. .

риства «Зн.а !:Н Я » і за вдан ня первинних ор-

!!~!! !!!!! ~!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!! !!~ !!~!! !!!!! !! !!!!!! !! !! !!! !! !! !! !! !! !! !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'! !!!!!!!!!! !!!! !!!!!! !!! !!!! !! !!!! !! ~!!!!!!!!!!!!!

сЛьот·

заводу

К о л ектив ХарківсьІ\Оrо

тракторних самохідних шасі виго­ товив першу у нинішньому

році

партію само хідних

шасі Т-16М ,

для

будіве~ьників

приз начених

Ради ,:::ту­

кається ХІ сесія місьної Рад;1 де­ трудр, щих

путатів

( чотирнадця.

того скликання).

Порядок денний сес11:

БАМ у.

На

Виконком міської

татів трудящих nовідомляє: Gкnи ­

фото:

передові

слюсарі­

складальники комсомолець Воло­ і

димир Одкнцов (ліворуч)

сорг цеху Борис Якубов nродукцію

ком­

готують

для Всесоюзної

~ом­

сомольсЬкоі будови.

Фо~о М. Тура.

(Фu'!Чщ>оніка РА,ТА.У).

1.

Звіт про роботу виконкому

міеькради за

Доnовідач

1974

-

рік.

голова виконко­

му міської Ради депутатів трудя­

щих тов. Павле нко Л. І.

Сесія ві,ІІбуде'Fься ц. р. о динку

15-00 . в

20

лtетОfО

районному

культури.

8ttlf9ffltCIM мієЬкраАJ4.

іу­


нях грудневого

ВСІ РЕЗЕРВИ-В ДІЮ Активно й по-діловому пройшли відкриті партій· !'!а яких було и1 збори в радгоспі <<Гоголівський>>, минулого року і зав­ обговорено пІдеумни роботи

змагання серед пра. ціrшикjн, Так, створе!НУя паr ·,·ій· них груп на молочнотоr;г.рнr.rх ферм<~х дало можли· вість білr,ш І'оннретпс зс.>.ЙМс•.тися пит аннs;;чJоІ збіЛІ,­ шення J:Іиробн иц т.ва пооду:<т ів тваринющтва. Водно­ час у госпІ)дарств\ є ще чимало нсвикГ1рЕстаних ре· зервl.в, низькі вроже1ї нартапл !, ~:епродунтинно в~п·о­ прод уt:тинніс ть ще ни:зька ристовується техн іка, на ц~ го вор!.JЛ И Про громадс ьноr о тваринннцтБ'і. :зборах члени НПРС І. Ти ;,шо, В . Мороз, В. С еме на. В. Стасько. Зокрема , в питаннях пропаганди пере­ недо­ ще формалізм . дового досвіду дог.ускає:r.ся статньо проводиться виховча rо6ота, Адже в рішен-

гоудневого вимог у світлі на 1975 рік (1974 р . ) Пленуму ЦН НПРС . Директор радгоспу.

дання

комуніст

А.

Д.

Грязєв

про

присутнім

доповів

т;

господарство за чотири рони

успІхи, яких досягло

виробництво дев'ятої п'ятирІчки. Проти 1970 року в 1,7 раза . зерна збільшилося в 2,2 раза, молока Насамперед , це зростання пояснюється тим ; що радгоспу приділяють партійний комітет, диренція значну увагу розгортанню

соціалістичного

дійового

Перший зліт На заводі порошкової ме­ перший в·ід бувся талургії зліт

наставників

ства.

Цій події

п ередувала

покоління

витку

адм і н іс тра­ Предста.вники ції, партійної, профспі,іr:ової

ми.qись

з

На зльоті з доповіддю ви­ відділом с·тупив зав ідую чий місьх­ пропаганди і агітаu.ії України Номпарт ії кому всебічно В ін М. Н. Нозій.

ознайо­

цій заводу детально

nостановною

цього

підпри­

nитання на окремих

ємствах Міністерства ·юрної металургії СРСР та міста Ни­ все пере­ єва. Запозичивши дове

використання

для

висв і тлv.в питанн<r

наставництва.

у

в наставників, про ження якому визначені їх права та

ставнинів

ради

функції та

форми

пого І матеріального

чпв,

питанню

що

на­

мораль-

чення.

договір між на­

своєї ро~ ПотLl\1 досвідом заводсью обмінялися боти наста.в нини старший печовий

ставником та молодим робіт-

цеху залізних порашків Вік­

ником. пам'ЯТRа для настав­ ника та зал іко вий щоденник.

Васильович тор .NQ 7 тона.р цеху

Нр:м цього, розроблені тані донументи як

положення

воду,

ціна­ під­ ве­

Б~рнишев у своєму виступІ коннретно

нинів

.N9 8

ниетупив

Віктор

ємст,ва по поліпшенню

uобіт­

молодL

Чигиринський.

О. КОРОГОД, завідуюча рабкорівським пунктом редакціІ rазе­

своєму

Він щиро подякуван

наставнинові Геннадію Олек­

ін­

сійовичу Іванову і всім

ти <<Нове життя>) ва за­ мета­ воді порошковоІ лургіУ.

шим товаришам за доброту,

Нузнєцов, Григорій

нав­

чання і вихованнн робітничо!

цеху

ток ар

зав­

та гро­

мадських організацій підnри­

ла добрі результати.

Від іме ні молодих

на

зупинився

наставників

даннях

увагу і турботу про вихован-

АРМАТУРНИКИ Поруч з ними

Багато хороших бригад на, завадобудівному ком­ бінаті, і на цей раз мова про

колектив

ків

-

хто

тих,

арматурни­

електрозварник і в, виготовляє

ста­

леві «кістяки» майбутніх кqлон, р игелів, паль, бу­ дівельні мета.10конструк­

ції . Це бригада і:о.~ені

50-

річчя ВЛКСМ, очолюва­

В. Лео­ комуністом на ненком. Уже десять ро­ ків цей ко.~ектив успіш­ nоставдені вирішує но nеред

ним. завдання ,

не­

одноразово зай :о.~ав пер­ у соціал істич ному шість змаганн і. На ~'крзїні не­ ма€ жодного заводу, де його б частки не було невтомної nраці. Так, -~И­ ше торік бритадою виго­ товлено

арматурн их

ка р­

касів для 14097 кубо~rет­ - 130 рів залізобетону За процентів до плану.

сухою' цифрою жена

дев'яти

nраця

·на поу ­

-

двадцяти

робітни.ків.

зареко­ майстра~w ми себе В. Тка­ мендували чук, В . Труба, М . Скоро­ Миронець. І. богатько,

з них

опанував

усі технолоr·ічні процеси, що

виконуються

на

своїх наставників.

- У перший день пі­ дійшов до нас бригадир, ро з пов ідають М. Гра­ чук і J\1. Крачнло .

-

Щось ви багато хо­

дите

чет­

вертій дільниці цеху, ус­ nішно nрацює на кожно-

каркаса,

навколо

зауважив, друзі мої, короткої а потім, після З пер­ пауз и , додав: шого ж дня звикайте до порядку. У зва-рника В·Се

повинно бути

під рука­

ми. Адже сива мудрість вчить: якщо на місці річ лежить,

то

сама

.Іtо

pyr\

про Значить, біжи;ь. ро з поді льну електроди, арматуру, робочу та думати слід креслення початком

зварю­

вання.

Ко~н:о~ольці

М. Кра­

ще чило і М. Гр а ч ук МQ.ОІОді робітники . Ті льки минулого

POh"J

ВОНИ

За­

міське Луцьке кінчили nрофтехучилище N~ 2 і ще їм, ясна piq, треба у nередовиків. учитись

А вчитись є в кого.

схилилися

вони

зварюють

о ру дують

електрода­

одним

словом:

зні~rають Хлопці н,уть . це щитки захнсні В. Компанець , і В . Поперечний. Арматурний кар­ кас вагою 1,5 тонни для виготов­ НК- 10 колони вдві­ лено за б годин чі

швидше,

ніж

за

будови дев'ятої п'sгrиnі<І-;1 кн.. Тож девіз бр V ці дні

дати ··nnn~'""-"'

-

Ції більше, кращоr

сті, з меншими затрата­ своє Знайшов Він ми.

нор­

соціалІ~тичне

зма­

гання.

'fЛевв Через кілька днів нашого робкорlвсьноrо поста «Нове жит­ редакції газети тя•

на

за­

шиноремонтному

колек­ І зібралися воді тивно накреслили nлан робона ти. Ножний із нас виніс обговорення одне або двоє конкретних питань. В обгово­ плану виробленні і реннІ

та ре-

!

безпо­

Взяти під свІй

зобов' язавь соцlа.лtств'ПІВХ ~а 1875 pi.JC. особистих 'І'ВО~ 1 cne~anlc'l'iв планів чиі розвитку

плаву соціаm.воrо JdДПрвємс'І'Ва.

2.

Провести рейд во пере­

вірці впровадження у ввроо­ вцтво вовоІ техвіки 1 пере­ дового досвіду.

електроМашиністка комсомолка т е.1ь фера ста­ знімає С. Сівак левий каркас і з «Коз..'lів», n одає матеріал для но­ nідготовляють вого. Всі хто тим, робоче місце зміну . прийде на другу

З. Орrавізуватв мlСЯ'ПІВК вишукування резервІв вироб­

заннях.

ництва.

На фото: вгорі брига д и

воруч В.

Леоненко;

вгорі

ні людям, ні верста­ Про­ там, ні машинам. заводабудівного дуюrію комбінату чекають мон­ т ажники Біл оце рківсько-

-

го заводу гумо-технічних

директ.и.вної

4. Провести з робітничими

конференцІю коресповдев­

~Герой дев'я­ ва сторівках тоІ п'ятирічкв

тами

ва

тему:

rазет•.

5.

Жодної 'хви.шни nростою

-

Все­

сере~ ковrроn ввковаввя

мою.

виробі.в

про

також постанови союзне

а

народу,

uадянс~ого

до

1.

і спалахи гас­

-

( 197 4 р.) шень грудневого Пленуму ЦН НПРС , із Зве.р­ нення ЦН НПРС до партії,

норLвськ~ поста:

професіонали. Ще кілька хвнли·н

широко

необхідно

яні

на · сторіннах .висвітлювати нашої мі<;ькрайонної газети . з рі­ випливаІQть Всі вони

Жуков­ Михайлович ард ський. І в кінцевому підсум­ ку нашої на-ради вироблено ось такий план роботи роб­

яких на з и"

справи,

вають

думалися над тими питання­

~ ми,

с. тІ. нrазе­ дактор заводськоІ Еду­ ти сШияоремонтнИІ<•

ми. По їх рухах неваж­ майстрів ко ро з пі зна ти с воєї

«Нове

життп», відразу серйозно за-

рО Павлович Міщук

стержні. Швидко і вправ­ но

\

активних

газети

ни·к секретаря партійної ор­ Геннадій заводу ганізації Колесников, ОлfІ('Савдрович начальник rалузевої служби метрології і автоматики Пет-

два

Яскравими електричними д\та~ш

дописувачів

взя:Ли активну участь заступ­

над металевим каркасоJіІ.

вони

згадують

вами

шо

зварники,

му верстаті. має значний маіі­ У досвід роботи . стрів на заводі свої по­ слі.1овники. Теnлими с.1о­

п еред

Висококваліфікова н и­

Кожен

ФОТОРЕПОРТАЖ

-

-

кореr.пондентів

наставиицтво

про

!

Повернувшись з районної наради робітничо-селянських

зат.верджено

та~ож

ту, сеr:ретар па•ртному М. М.

поставле­

завдання.

цеху

соціалістичне прийнято і зо бс в'яза ння наставників nід­ nриємства на 1975 рік. Підсумовуючи роботу зльо­

молодого

пов еді нкою

схвалено

до всіх наставникІв за­ а

:

за планом ~

своїх

наставникІв

ПОВІДОМЛЯЄ

1 Працюємо

вся

вилра,р­

довір'я

На злІ,оті було

п і тка наставницька праця да­

й науново-до­ приє~tства, а слідні заклади.

заохо­

на ви­ стерність, а менше хо.вання номуні·стичного став­

мало

!

!

РОБКОРІВСЬКИЙ ПОСТ

наставників.

звернення

ли:{!

цтва прид іляють велику ува­ гу не тільки про:-.шслові п і д­

моло­

цеху,

молодь з честю

говорить В . В. Нузнєпов. б іш. ше звертали уваги на те, щоб передати но nачкові дос­ май­ від і свою професійну

партією, ні Номуніетичною пост араємося, щоб наша ко­

наставнv.­

n;po

нашого

нолєктив

довує високе

робітника за прохідно:о Ро зумію чи приємст ва.

також

бажанням І він. сказав увагу і за

наша

вились

про роль

Тут

Г. МЕДВЕДЕНКО, І'РQМадський кореспов,~~;евт.

постійну т урботу

NQ 7

,n..

лянку справи.

фесію за своїм здібностям!'!. - У вдячність

раніше,

яrюеь

лення до прац і,

був присутній нау!lоrий сп і.в­ психоло­ робітнин інституту відзна­ гії І. С Г:чан . Він

своїй роботі, на нашому під­ поло­ nриємстві розроблено

обов'язки,

напрямку.

ге

виробництво наявнІ резерви, пІд·вищувати особисту

ставющтва.

Ми

з ци.ми

успішно справитися

відnовідальність кожного робітнИRа за доручену

дих робіТНИків, ЯНУ ПРОЯВЛЯЄ

-

цілеспрямовано­

і

грзмі· в молока: Щоб

завданнями, слід якомога ширше впроваджувати у

ня плано~ірної, цілеспрюtо­ ваної роботи по ро звитну на­

пла­

як

наста.в ницт ва

F.омірного

ерган Іза ­

Та 1\ОоМСОМОЛЬСЬНОЇ

робіт­

Перший зліт наставниніРо­ ор­ це своєр і дний п і дсумок по ро:з­ ганізаційної роботи

підро­

виховання

дого­

уклали

молодими

80

никами.

витку наставництва яп основ­

стаючого

з

вори

велика копітка праця по роз­

ної форми

які

ставник і в.

п ід приєм­

зерно.вих на котному гектарі, по 200 центнерів кар­ топлі, одержати вІд фУУJажної корови по 3200 кіло­

порошкової металургії тому, що тут можна вибрати про­

спі­ Б езу глий, Федоро 13ИЧ 2 І ван М цеху нальнин Вони Су во рін. Дмитрович одностайно сх валили завдан­

на­

78

р.) Пленуму ЦН НПРС чітко

ВисокІ рубежі намітили гаголі.вці на завершаль­ по 33 центнери виростити ний рік п ' ятирічки -

ро­ ня і навчання молодих бітюшів за.воду. • - Прийшов я на завод

наставникІв

На заводі є зара з

(1974

визначено, що всі роботи по виконанню напружених ідеологія і nланів треба проводити в комплексі виробницт-во.

Провести мlсJІЧRІІК

80

збору &ацпропозвцій.

ліворуч

ВаСЬіІ\ОВСЬКа

ці

г.

С.

Ча,ркіна;

пра.воруч

-

В.

не.ць і А. Шелудько. Фою автора.

6. рrавtзув. атв копурев «Моя перша рацпропозВЦІ.и• 1 сРацпровозвцJ.я з вайбіm.· mв• ековомі'ІІІИМ ефектом>). Цей nлан одиостайво обго­

ворено і прийнято на нараді

і ми,

ро<Жорівського nоста, робітничі

зо­

кореспонденти,

якна~краще бов'язуємося організувати свою роботу по висвітяенню боротьби трудів­

инків на'nюго

підприємства · ~

за дост.ронове виконання зав- ~

року і І

дань за-вершального

п'ятирічки в цілому. Ми, ак­

тивісти преси, будемо висту­ пати застрільниками соціалі­ безnосе­ сти"Шоrо змагання, ре.цн\.ми

виконавцтrи

жавних завдань

дер­

і пропаган­

пи<:тами всього нового,

про­

rресивноrо.

А. ЗАRЦЕВ, рабкорів­ аа~ ським постом редакцП rазетв «Нове життя• ва шиноремонтиому

заво­

ре~о­ А{, заслужений ваJІtзатор УРСР.

о

2

С.ТОР.

о

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

П'J1'1'1111Ця,

14 JПОТОrо 1875 рсжу

о


ЗА висови:Іt 7'РОЖАЙ :1. 9'1' s-ro

Паростки нового

11'-:АОСВІА~ більше,

лрод;,:кції

Дати

Уже торік мали 450 первіс­ ток _._ набагато більше, ніж п'ятирічки. у першому році

за·вер­

у

трудящих

гання

л' ятирічки роцІ шальному - лідкреслюється у Звер­ ненні Центрального Коміте­ партії, д'о ра­ ту RПРС до дянського народу .. В цьому напрямку вже чимало зроб­ в радгоспі лено 1 робиться Нщ:амле­ <Русанівський:~>. ред, успішно переводимо ви­ на про­ молока робництво мислову основу. Нова техно­ можливість не дає логія тіль~и збільшити виробницт­ во молока, а й знизити його поліпшити собівартіс'fь,

Тепер є на кожні сто корів тридцять теличок. Це дасть

стада

лочного

аnаратами, а ма доїльиими краще nри- · механізатори готовляти і дозувати корми,· машини

стада

таних,

Шй добоsий надій.

що

так

nитання:~>

в'я.зане.

Після

місцевої

школи

у

роз­

радгоспу

закінчення ферму

на

дівчат 1 чимало nрийшло ча­ хлопці·в. Тепер більша молодша

тваринників

стина

тридцяти ро·ків. Стало ціка­ nрацювати, І легше віше збільшився заробіток, є час відпочин­

культурного

для

КУ. Шостий день, Я'К nрави­ ло, вихідний, профвідnустка забезnечена.

від

ВизначальниІЙ

лише

п'ят!'f­

рік

т.варинники за­ рlчки наші кінчили з непоганими показ­ корову Надій на никами. становив 3520 кілограмів на 321 більше, ніж у 1973 ~оці; а вихід моло~,<а на сто сІльськогоспода·ргент а рі.в

вищесеред­

мали

що

на

<<кад.рове

тваринництві

мо­

Залишали

для поповнення:

механіами

сказати,

Треба зване

рахунок

первістка

ніж

та

фер:11і.

первіст·ка

пизькоудійної.

обслуговувати

роздавати їх,

корови високоудійної та ;nавала набагато менше мо­ mжа,

трьома-чотир­

з

працювати

помітно

навчилися

Доярки

зростати .

молочність після вувати на Нерідко першого отелення.

так, що

окре­

по

стало

ництво його

Вирі­ доморощених телиць. шили всіх теличок, незалеж­ по від продуктивності їх ма­ тері~. вирощувати і випробо­

бувало

а

Такий за­ мих корівни'Ках. хід балансував валовий ви­ хід молока, а згодом вироб­

:Звернули

за

стада,

всього

для

доломо­

укомплектування

на

тих

доїння дворазове довелося відразу не застосовувати

rою механізмів та інших за­ ходів.

Оrобливу увагу

1

ня худоби і виробництва мо­ що зазначити, лока, треба

ної механізації: впроваджен­ елект.родоїльних нових ня установок, роздачі грубих 1

. !

замінити

ня нової технрлогІї утримат~­

комплекс­

сононитих кормів за

в

майбутньому

Говорячи про впроваджен­

тивність праці. Якщо раніше 24-25 доглядала Доярка майже тепер то корів, в~ічl більше, а в перелек­ до ста корі.в. твві . досяга­ результати Такі ю:rься за рахунок

недалекому

можливість

коріs, які порівняно високо­ продуктивні, але непридатні для машинного 1 дворазово­ го доїння.

продук­

цІд·вищити

якість,

корів.

малопродуктивних

якостІ, з меншими кращої це девіз зма­ затратами -

.

Тз.Rа практика да·ла мож­

останні роки не .!М'В1еть за JDII!IJe з<nльшити, а і значно

стадо, молочне П03ІІІПІІШ:І:Іі виqрсmовуючи сисt:емат~чно

У цей день з самого ранку було

вітряно, йшов сніг, який не встиг­ підхопто­ долу, ши торкнутися вався поземкою і білою пеленою

242 зріс на угідь ських 1240 і становив центнери центнерів. Господарство до­ народно­

виконало

строково

план і зобо­ господарський в'язання по продажу держа­ ві молока. За здачу високо­

якісно~о молока, у тому чис­ лі

охолодже­

nроцента

98,1

доnлату

ного,

одержано

4300

карбованців,

надійшло

у радгоспну касу

nрибут­

карбованців

114000

всього

а

ку від реалізації молока.

Всесоюз­

у

ВключивШись

змагання соціалістичне не гос­ сільського працівників рад•

тваринники

подарства,

госпу зобов'язалися у завер­ п'ятирічки році шальном.у кожної фураж­ надоїти від 3800 кілограмів ної корови мати

і

молока

його

сто

на

сільськогосподарсь­

гектарів

центнерів. угідь 1500 ких Підсумки роботи в січні с,від­ чать,

тваринники

що

усnіш­

зобов'язання . но вщюнують Надоєно на корову 261 кіло­ п'ять на мо.ТJока грам відповідний більше, ніж за року . Ва­ nеріод минулого молока, виробництво лове збільшилося на відповідно, 626 центнерів, а продаж на 424 центнери. ре~ультатів кращих Ще добилися наші nередові до­ Євгенія Божко ярки. Так, надоїла

кожної

від

корови

510 кілограмів місяць за Надія Безnала молока, 414. Середній щодобовий становив січень за надій 13,4 кілограма від норови,

а теnер є nудові надої. Ганна І Васялина Ра.к до­ первісток групи глядають

Tonlxa

чорно-рябої nороди. Постави­ ли їх на роздій і надоюють від кожної п'ятнадцять кІло­

котився

утворював

ляє місиеві добрива на лани дру­ гого віддідка. Загін очолює агро­

ном по добривах Лев Якович Ри­ ми зустріли біля жиков, якого гноєсховища. Він розповідає:

ВІТАМІНИ РОДЮЧОСТІ­ ЗЕМЛІ

мії. 650-~00 тонн місuевих доб­

у по­

ле .

Раз у раз наша розмова пе­ До начальника за• р еrи вається. гону звертаються механізатори:

- Леве Яковичу, до /ЯКОЇ на­ мені становити лопати вісної трактор nід навантаження? - У ВИДО.1ИНКУ за ШЛЯХОМ за­ НеСЛО снігом дорогу, буксують ма­ шини, ПОТрібно ПR._ОЧИСТИТИ і па­ ралельну дорогу, щоб розминати­ ся із зустріqним транспортом.

МЕЛЬНИК,

ввцтва.

Ці та інші nитання негай·ио ви­ підганяє під на­ рішуються. Ось Г АЗ-93 водій свій вантаження

Ілля ка

Максимович

добривами. З'Ить

Фалько.

кузов

і

хвилин,

36-40 на

щодня

Кі.пь­

наnовнений

тонн він ви·во­ віддаль

відділком

ЛDу­

керуючиl)'

з

Розмовляємо

гим

щодня зайнято в В загоні \0-\2 тракторів і середньому 4- 5 автомобі,1ів, навантажуваль­ ні машини, бульдозери. Організо­ зма­ соuіалістичне вано дійове На честь. nереможців пі­ г~ нн я . дііі~1ається на центральній садибі радгосnу Червоний праnор, за nе­ ревиконання норм виробітку кож­ ного дн!І вручаються грошові nре­ щодня доставляє загін

праuююjь Високопродуктивно трактористи райоб'єднання «Сі,,ь­ госптехніка» Микола Онисимович Кожура і Володимир Михайлович Строй. Тракторами Т-150 вони до­ ставляють у поле по \()()-\ 10, а у окремі дні і \20 тонн добрив.

ють механізатори Михайло Симо­ Григорій та нович ·Тарасенко Іванович Строкач, я·кі навантажу­ бульдозерист Іван ють добрива, Григорович Таран.

-

рив

Семенович Кроль, за ним Микола Перший за Бреус. Андрійович 60-65 тонн доб­ день вивозить 70-80. рив, другий -

Безперебійну і високопродуктив­ ну роботу .транспорту забезпечу­

РЕПОРТАЖ::::::.

-

цеху тварин·

пачаJІЬІІJІК

видолинки,

Та ue ие перемети на дорогах. стало перешкодс.ю для механізо­ ваного загону родючості радгос­ пу «Гоголівський», який достав­

грамЬв молока .

В.

у

кілометрів, де розташована пло­ ща nід картоплю. Не встигла ма~ уже піл на­ від'їхати, як шина трактор підігнав вантаження Ко-тянтин з причепом МТЗ-52

Володими·ром Нес~

тороничем Морозом:

- В.ключи•вшись у соціалістичне змагання

господарства,

сільського

ків .

Всесоюзне працівни­

-

колектив відділ­ говорить він, ?Обов'язання підвищені ка взяв по вирощуванню всіх сільськогос­ культур,

подарських

кар­

зокрема

топлі передбачено зібрати по 210 пентнерів на кожному з 262 rек~ тарів. П.1ануємо під урожай за­ п'ятиnічки року вершального внести під усі культури двадuять вивезли тисяч тонн добрив . Уже також Заготовили десять тисяч. 800 тонн пташиного посліду, який компостуємо з торфокришкою . Усі добри.ва, що транспортуються на перепускаєМQ

правиJЮ,

поля,

як

через

ваги.

Степана ланки Механізовані Василя Дейнеки, Максимовича Миколайовича Сушка, І·вана Ти­ та Микми мофійовича Ситюка Андрійовича Бреуса вирощувати­ мінімальними картоnлю з муть затратами ручної npaui. На за­ кріплені площі вони вивозять по сто тони добрив на гектар. Роз. поЧато підготовку до зак.лад~ня насіння ранньої картоплі на про­ рощування.

ІВАНИЦЬКИИ.

М.

семи

Пе.-руажи враgеА:Ю6ів ~красилівськиіh ~ радгоспі ефото­ жені порекомендували графувати Бориса Михайлови­ ча КАЛАШНИКОВА, який то­ рік комбайном СК-4 з поdріб­ н.ювачем намолотив 500 тонн він відремонту­ зерна. Днями ко­ вав і поставив «степового рабля» на лінійку готовності.

па-ударному фермі на А його тваринницею трудиться

дружина -.Валентина Іванів­ на. Вона

50

доглядає

телят.

Кожне з них щодоби прибав­ грамів, ляє у живій tщзі 760 що на 210 грамів більше пла­ н.у.

Фото В. Бендика.

Зростає трудове

ДОБАВКИ

ЧУДОДІйНІ

грамів се­ Близько 1600 редвьодсбового приросту ваги добилися на кожної тварини віДl'ОДівлі велик(}Ї р(}гатоі ху­ доби трудівники радгоспу іме­ Голопристан­ Покряшева і,tіі ..ськмо району Херсонської об­ і.ІІ&с'І'і, застосувавши для здоб-

·радгос·пу Імені Rа:ртопляр! Мічуnіна мають великий досвід

центнерів бульб з ланковий механізо-

«Т-150». Загін :кожного дня доставляє Іх по 400-450 тонн і

nогоду, ми вносимо в грунт шд культу·ри та нар­ ярі · зернові

дове

157 а

кроІІ&, nтиці.

Д<Оевіду

na1)a,.Y

був

на

вівцю!,

~стосув~ння преВІДГОДІВЛІ

присвячений

тварин

обласний

семінар "Оіlrоrпних і pцro. cr.-

~ •.

(

, ·

\~' )

П'ять ланок

1

картоплю на рів.

Щоб

слова, вони краще

1

Не приnиняв неділю, а

рубежа.

Механізатори

графіком.

дотри:11ати

мінеральні доб­ топлю також рива:. На полі nостійно працю­

ють

три

<<РУМ-3».

бот.у

rx

даного

удобрити

майбутню

щоб у цьому,місяці вивезти не

роко розгорнуто

Gоціал:стичне

виробітку . Приклад у роб о ті по-

казують радгоспні rш;:Ф ~~,r.r; ~lи:

кола

Батина.

боротьбу

ваних

rце но на

Іван

Ро­ готують техніку до весни. від:nо·відають на б!тни•ки ділом

зберігання 800 тон.н

Звернення ЦІ\ І\ПРС до nартії.

:.;:нср а.'Іь них добрив, які будуть

1975

року

о

НОВЕ

ЖИТТЯ.

о

проса

має

пер-

ланоR

картоллярсь1шх

одночасно з удобренням земель

весняної nосі.вної камnанії. , За-

На вивезенні гною від фер- І щук, які доставляють на поле в:,вса, вики, лютого

року

Члени всіх n'ятьох механіз&­

добрива екс·каватором «Е-153• .

до

радянсь.коrо

розгортають гання · за

дових

народу,

успіхі·в

широко

соціалістичне

досягнення

нових

зма­ тру-

у завершальному

роЦІ дев'ятої n'ятир;чки.

V

14

розгор·

виеокий

за

завершального

урожай

тра!{Торист

ширше

все

борються за те,. Пе1'ро Гопкало, який вантажить · п'ятирічки.

H.. p.r '"" І в;-Ісс е н і під ярі зернові і про.. , • l\:~п0 .1R І '" ·, навесні буде ський, Василь Ревак а . із 300 гектарів І·, "г:.; r н : с,пн , ~:ульту~и. Ам,ачноr в~ди . Гуди:-.1 Євген . в Осиnо, тонн 60 по грунт в . внесено торфоко:-.шостів, а на nеревозить за денn п о А ' - .50 д с.с т<Jв: . ен~. б.rизьк? 200 тонн. і· ·гною і . ~?свн.ни_ матер;ал ярих теж : 1 решту площі , ~е тоРік дали І Т?НН добри_в nри нop:vr! 39. Не вщстають 1 трактотrст~ l рнго - r.t,:,щc·H\11. 1 1_.;1оведении до в.исокільн : сть добри.в, j 1 :r. "c r <J.тнro p!fi Нулик та Григор : и Тара- ЕІІХ н с Н:іІ!!' и. Тюr. все нас~ння \ ) 11 , 20-30 тонн . На кожен

решту

а

Хл!боробк

наnруження.

тають

безперебійну ро-

забезnечує

класу,

nершого

радrоспу

розкиттачі

!'ракторні

до

З кожним днем зростає трv­

nрагнуть яномога змаганні!, що сприяє ви r::око~1у в~зено в господарство і розмі-

орган:чні добрива.

П'ятниця,

но

Не випускаємо з поля зору вирощуватимуть менше 10 тисяч тонн гною. · У механ:зоваНО:\1У загоні ши- й інші nитання підготовки до площі 400 гекта-

nлантацію, доставляють у nоле

РАТ 1 • ,. J сnещашстш. ""__, ... ...-.~.;.,;.;...,.._...,..,І НИІ: • ~..-----... о

досягти

вирішили

2ООсцентнериого

•nри згодовуванні велиіtій роале й

укладає в бурти. ється ця робота

відпочивають люди в інші дні

ханізатори

ефективності XARA не тільки rмііІ: худобі,

посилились. На транслор1'уванні добрив постійно зайнято сім автосамоскидів 1 два тра.ктори

В нооішньому році наші ме- тижня, за . змінним

інших,

високій

доведе­

теж

«ТЛ-3• тракторною лоnатою Микола І.І1,уІ.льга. Використовуючи сприЯТЛЮ?У

ні Іsшіча, імені І:!'.чдива Со-

у

ячменю

тонн

Борисnільській на замі-няємо реалбазі хлібопродуRтів на пер­ шокласне насіння сорту «Ель­ гіна•.

рів .

.;!!t переконалися

200

частину

тру­ Сумлінно дені завдання. диться на навантажуванні гною

жано по гектара,

«Арабатський», «Таврія»,

ший клас. З четверту

nонад Н тисяч ставив на nоля темпи роботи тонн. У лютому

зби·раючи роших результатів, багато надпланової продунції. І торік у господарстві було одер-

·~ застосовувати і в радrос-

rю 60- МІО тонн, майте в пІв­ тора раза перевиконуючи дове­

·Вt~рощування високих урожаїв. добиваються хоНе один рік

ваної ланки Володимир Лебепо 180 центнединець зібрав

'.ІЮJН'ХЇНа та багатьох

ми працює спеціальний механІУ січні він дозований загін.

наnруження

1

В. РЯБЧЕНКО, rвловвий

агроном радгоспу.

с. Семиnолки.

з_с_т~ор~·-----0~--О______


____ о_в_•_с_п_з_ш_к_Іл__ о_в_І_с_п_з_ш.;.;..;.;к.;.;.Іл__...;;о_в_І...;;с_т.;.І_з_шюл Першій російській

риса

Мочулянська,

О.'!ександр

Польовик.

вось~шкласниця Тетяна Очеретяна та учень 1 О-го класу Олек.:андр Мочулянський.

революціІ Учні 7-а класу Троє­

По -с вятково~1у nри­ б ра ний з а л шноли. На сцені великий портрет з а сновника

стичної парт і ї і РаДян­

розду)І і в ,

ської держави Володн­ Jшра Ілліча Лен : на. І дати: «1905-1975>>.

Обаu і ч лрал о р СРСР і УРСР .

розnов і дей в

щасливі Наповн е на

хвилини. га)1оро)1

ui

школа слухає колишн і х вихованців. А вони

11

ро з лов і дають про себе .

Учня~ школи

Вступни:'Іі словом ве­

чої

ч і р в і дкря в учитель і с­ торії .та сусп і льство­

:\tОЛОДі

;:{ИТИСЯ ,

Є

що

роб : тнн­ ЧИМ

ГОр­

розnовісти

з навства Михайло Яко­ вич Христинченко . В і н

наставника~.

ц і наво, з багать~а при­ к .'Іада:\111 й ілюстрація­ ми розпо в ів учнюІ

вп :з нають

· одразу

Вип у скники

своїх

учите­

л : в. Вони для них такі ж nимог.тшв і

і спра.вед­

7-1 О

клас і в лр.о ро­ с ' йспку революц і ю 1905-1907 років , яка

ливі, доброзичливі і .1юдяні . Вчителям важ­ че уnізнати своїх вихо­

з а визначення~ В . І. Лен : на б у ла генерал І,­ ною репетицією Вели­

ванців, адже тепер во­ ни nодорослішали , міЦ­

кого Жовтня

кінчили

З

великою

но

стали

І

як

тут

слухали школярі вете­ ран і в прац і , старих ко­

колншніх

:\t у н : ст і в, передових вй­

які

з а проше­

них на

вечір.

Активну

участь ,

зокрема.

у пров е денні зустр : ч : секр е тар в ідд і лкавої

тш торг а н:зації І. Ф. Чорностан, комуніст пен с: онер І . І. Ільєнко.

Присутн і м дожню

КО)ІПО ~НІЦ і Ю ,

нині

не

згадати

стали

передо-

випускників,

се~икла~

передовим

ХОЛОДИ.'ІЬНОГО ВОДУ

В :н

заочно

21.30 23.00

ЛЮТОГО

Програма передач . К. т . Гімнастика. Новини. К. т. «Приходь, казко». «Для вас, батьки» . К. т . «По музеях і виста­

11.00

Музична програма «Ранкова

12.45 13.15 13.30

К. т . «Природа. і людина». К. т . «Майстри мистецтв України на оперній сцені» . (Київ). «Більше хороших товаріВ» · «Поезія » . (Імант Аузінь). Науково - популярна програма «Здоров'я». «Профілак­ тика і лікування бронхіаль ­ ної астми». (Передача пер­ ша).

14.00

Художній

фі .%М

.

«Тр и

товариші» . (До 40-річчя ви­ ходу фільму на екрани).

15.15 15.50

К. т. «Цирк звірів». Музичні вечори для юнацт­ ва. Передача з Колонного залу Будинку спілок. В пе­ рерві к . т. Прем'єра до ­ кументального

18.00

10.00 10.05

10.45 11 .45

чекають

щоб

своїх

ме­

вірне» .

19.15

К. т . світу.

Бобслей. (Італія).

Чемпіонат

19.25

К.

Програма

мультфіль­

мів для дорос.~их: «Людина і СЛОВО», «ТіЛЬКИ ДЛЯ ДО·

цеху за­

закінчив

12.45 13.30 14.20 14.55 15.55

16.20

18.25 19.25 20.45 21.00

на

них

як

Івано в ич

спеціалі­

роботи

ціал і стів.

в ідд і лу

* * *

юристи

дянськи:~о~и

ц ь о :-л у

чальному рощ Шев­ ченківській · середній nочав по

Партійна школи

цей ві.

г і чи их ви кладок прнв і в учн і в до необх і дних

вестн

комун:сто-

учас никові

Івановичу

висновків. І nісля того

Великої

довго ще чи .1пся

Євге­

в школі розмови

З

ве .1иним

пройшли

Минуло можна

nівроку,

ска:зати,

21.30 23.00

і

пи

19.45

ВОГЮІК>>.

20.45 21.30 '

К. т. «Зустр і чі з піснею» . Для дітей . «Солом ' яни іі бичок». Лялькова вистава . (Львів). «ТоварИ народу » . (Херсон). «Фізкульт - привіт!» (Донецьк)· Мультфільм с:Бабка і му­

вИв: язаний із ниток. Завідуюча

дитсад-

ком А. С. Севруи щи­ ро nодякувала учням

НЕДІЛЯ, 16 ЛЮТОГО Програма ЦТ Програ~tа ІІ с р е да ч . К. т . Ранкова гімнастика для дітей . Новини . К т. «Будильнию> :

1

вчителям mколи за чу­

дову

зустріч.

М.

BOPOBER,

N2 7. К.

т.

«Міжнародна

панора­

к. т. Програма мультфіль­ мі~: «Висока гірка», «Рекс­ актор».

18.00 18.15 19.15

Новини. К. т. «Клуб кіноподорожей».

К. т. «Радянський Союз очима зарубіжних гостей».

19.30 Авторський вечір композито­ ра О. Фельцмана. Трансля­ ція з Колонного залу Бу­

21.00

динку сnілок. Інформаційна «Час» .

програма

21.30

Продовження

авторського

вечора

ко м по з н то р ;о

-новини,

програма

Радянському

Сою­

14.45

ремога!» (3-й тур). «Сільська година» , «Пам ' яті воєнних років». Художній фільм «Спрага» . К. т. Фільм-концерт «Грає квартет ім. М . І. Глінки» . К. т. «Книгарня>>. Веде пе­ редачу письменник С.. Ба­

16.15

«На

ваші

прохання».

Кон­

17.45

«Орбіта дружби». (Змагання хліборобів Одещини та Мол­ давії) . (Одеса).

18.15 19.15

«Музична nошта>. Інформаційна проrрама «Вісті».

церт .

16.20

К.

т.

родні

16.30

Фехтування.

Міжна­

змагання .

К. т. Співає (Ленінград).

Юра

Ізотова .

Казка­

балет у виконанні вихован­ ців Львівської дитятої хо­ реографічної школи. (Львів). Вперше на телеекрані. Ху­ дожній фільм «Великі голо­ дранці».

руздін .

15.50

22.30

.._.

ТеJІЄ:ВИСІІ8t

с:На добр.1і!ЇЧ, 1І.'ітиЬ

Програма с:Час». (М.). Прадовження телевНС'1'81!111 «Крадіж». Вечірні вовИІІИ. ЛpGrp8118 передач .

ПроГJРама на Київ і o&.uc.. 18.00 Наша афіша . 18.05 «Екран студента-зоочник-. Другий курс. Марксистсько­ ленінська філософія. «Полі· тична організація сусnіль­ ства. Основоположники марксизму-ленінізму пре перспективи і шляхи роз­ витку політичної організа­ ції суспільства:. .

УТ

.15.30 А. Муха . «Мрія».

«Крадіж~

ва.

20.45 21.00 21.30

19.10 Програма

«Наші прем!єрІD • .Дж.

док.

пере­

дач .

Музичний антракт. «Зустріч з майстрами театРУ»· (Народна артистка СРСР С. В. Гіацинтова).

«С.~ужу

19,45

О. · Фельцмана . По закінченні

зу!»

15-05

Для школярів. «Сурмач» . «Екран молодих» . Штаб «Винахідник». «Вітчизно моя неозора» . К. т. «У світі рослин». «На добраніч, діти!» Програма с:Час». (М).

тий із кольорових шма­ точків тканини та

14.35 11 .00 «Музичний кіосю> . 11.30 К. т. Вікторина «Салюt, Пе­ 14.40

9.20 9.30 10.00

чування

хворих

вишивки,

одяг для ляльок, поши­

Наша афіша. К. т . «Зустрічі з піснею». К. т. с:Фотоклуб». Брати Грімм . «Хоробрий кравчик». Вистава Запо­ різького театру ляльок. (За ­ поріжжя) .

До ЗО-річчя Перемоги. «Іс­ торія одного листа». (Оде­ са). Народний телеуніверситет . Факультет здоров'я. «Хаr­ і

одержали

10.10 10.15 12.30 13.35

9.00 9.05

12.30 13.30

здорових

К. т. Фільм-концерт «Живі візерунки». Інформаційниіі випуск «день за днем».

На фото: вгорі Ю. М. Нрев•• 6аев в операційній; внизу в poJII Ріголетто з однойменної опери Д. Верді . Фото І. СвериАИ. (Фотохроніка РАТАУ).

ма» .

17.30

легкої промис­

ловості. 3 успіхом виконував са­ модіяльний артист партії Виме­ на з оnери М. Мусоргськоrо «Бо­ рис Годунов», Губанова з опе~ Д. Rлєбанова «Комуніст» Т4 Ш.. mі .

учительки праці О. П. Галицької. Малюки

JDКOU

К. т. Документальні філь ­ ми: «Озеро студе не, ласка­ ве» , «Ханка >> . Длн школ ярів. «Зелений

тури nрацівників

садка nодарунки, які вони виготовили самі під кері!!Н и ц тв о -м

дитячою

17.00

клінічв:еt

лікарні Юрій Михайлович Краєво.:. баєв віддає мистецтву. Він - со­ ліст оnерної студії Палац.у куш,..

роз-

мtськоІ

«Зустрічі з nіснею>>. Вечірні новини. Програма

Вільний час лікар-трав!ІІ.М'ОJЮt"!

Чернівецької обласної

дит­

середньоІ

передач .

19.10

школярі

вихованцям

школяра:~о~и

означення » .

Програма УТ Наша афіша. Програма науково - популяр­ них фі.1ь1.1ів «Ймовірність Сільвестрова», «Зустрічний бій». «Вам, сини ВітчизнИ» · Кон­ церт для воїнів. К. т. Телефільми: сПо nівдню Киргизії», «Корабельна

дали

учителька

за:відуючої

що

Потім

.

висту­

також

перед

дошкІльнят

музич-ний вихователь Р. Т. Шевченко .

успіхом·

Програма на Київ і область 18.00 Наша афіша . 18.05 «Екран студента- з аочника». Другий курс. Англійська мова. «Склад11і геrундіальні звороти:о. Німецька мова. «дієnрикметники в ролі

Чемпіонат

то­ про

мину ,lе заняття гурт•ка.

Дорогун ­

цову.

Ковзани.

А. Г. Новальчуна.

він т е :v1 у , рядом кон­ кретних nрикладів і ло­

організац і я

гурток

консульта­

Нвал і фіковано, в до­ ст у nній фор~і розкрив

знань.

т~лю-nенсіонеру ну

ції

вивченню

доручил а

законами>>.

юридичної

працюва­

nравових

ра­

·Уважно слухали 75 уч­ нів ад в оката р а йонної

нав-

v

за

Малюки

віршами. Керувала ви-

вивчалася

неnовнол і тніх

І . Яхно.

стуnами

На одному і з занять,

те:v1а << Відповідальн ість

та

піонервожата

теж відnовіли nіснями,

рай-

ведуть

П. Терещенко

Л.

внутр і шн і х

наприклад,

влаштува­

старша

сnрав.

Заняття

вирішили

В.

на

дільнич­

ін с пектора

як n<>велося,

діяльності, готувати який доnомагали вчи­ тель музики та співу

юрисконсуль-

радгоспу ,

ного

маленьких

І,

ти їм невепичкий кон­ церт художньої само­

дичного факультету Київського держуні-

1

своїх

дру з ів .

у прокуратурі, зустрів­ юри-

та

гурток

до

за­

сnе­

з аnросив

N2 7

Після урокі.в святко­

Він побував

верситету ,

школи

во вбрані учні прийшли

ся зі ст удентами

шолои,ко,

свято

норемонтного заводу.

дає

вир:шив

до.

бітннчоі .м 2.

шнолі

середньої

зн а чно б і льше . Тому з ;:rругог о nівріччя Євген л у чити

справжнє

з вихованця-ми підго­ товчої груnи дитячого садка «Ромашка• ши­

вчитель,

слово

заняття

У

У

nеретворилася зуст.річ шестикласників міської

акти~

ста-пр а во знавця

ви­

мол о д

з ма.яюкм

би ретельно

готував с я

поза­

• • * Дружать

виявляють

велику

директор школи ро­

людей».

16.50 17.25

заннпя .

{!'иве

друзі,

раха».

16.05

на

не

годині.

«Тринадцять стільців». Інформаційна програма .:Час» . «Кінопанорама».

т.

лек­

Та

на зустр і ч, ~ка відбу­ деться 15 .'!ЮТ<>го о 19

рослих:.. (І і 2 випуски). К. т. Те.1етеатр мініатюр

К.

про­

поб удову

н і сть.

Заnрошу­

є~о вас, дорогі

r.

ст а рани о

та

пшtпьноІ роботи. с. Шевченнове..

для з а г а льного обгово­ рення. І то ~1 у гуртк і в­ ці завжди поспішають

Вчител і середньої школи робітничої моло­ ді .N.! 2 завжди з раді­ пусющні.в.

к.ласноІ

ши-ро­

дУ~1 У Є

унІ­

Михайла

П. КУДІН, організатор поза­

цШної частини, проnо­ нує окремі nитання

ються молоді робітни­ ки . Вони, як і вчителі, прагнуть, щоб молодь мала середню осв і ту .

стю

гот у є

теріал,

навча­

сторона».

те.~ефільму

«Саратов один день» . К. т. «Очевидне неймо­

т.

як

ра з у

студента

верси'І'Єту Теnлюка .

кий ілюстрати в ний ма­

холо­ при­

ходять до школи,

ського,

Нер і вник гуртка нож­

nроф­

переда. ч.

з алах».

пошта».

11.30 12.00

комітет

дізнатися,

Нозак, дільничного Іи­ сnентора О. Г. Остров­

ного

завод -

сn і лки на заводі дильник і в, часто

світу з. спринтерського бага­ тоборства. (Швеція) . По за ­ кінченні новини, програма

ЦТ

9.00 9.05 9.20 9.30 10.00 10.30

вочних

ський

холодильників.

21.00

Програма

очолює

кімнатою міліціі А. Н.

м ун і ста до дорученої справи, ін ; ціатива й nо­ шук нових, ефектив­ них форм виховання

nо-ри­

Віт•шзняної війни. вчи­

за

20.05

15

не

су:~о~лінне ставлення ко­

слідки.

колишн і х

о

ВІСТІ з шюл

молодої радянської лю­ дини дають пл і дні на­

за­

цює

Степан Мефодійович Шевченко - . майстер

рина Улещенко, Серг і й Пиж, Віра Трухан, Ла-

на

основ

тодом Злобіна.

ники Олександр Нома­ ха, Ольга Філоненко, Анатолій Бакай, }{ате­

пра­

Михайло Петро­ ви :. Панасенко очолює ко~плек с ну бригад у ПМН-7 тресту <<Бров а ­ рисі .1 ь б у ,"( >> . яка nо а ­

А

мили Харитон і вни Сте­ панюк. Особливо добре

СУБОТА,

танож

ти

_ни .

п : дготовлену учн я ми п і :х кер і вництво~ Люд­

виступили

за­

працю­

Лого nортрет - по­ стійно на Дошці nоша­

було по­

л і терат у рно-ху­

ноги.

вик а ми виробництва. Мик о ла Михайлович Федор е нко працює бри­ г а дир о м м у ляр : в у nо­ стійнод;ючо:'Ііу буді­ в ельном у поїзді .N'Q 2.

·

взяв

казано

і нженером

ють.

увагою

робничнинів,

на

вузи,

і

вають зв'язків із шко­ дою. І Олексій Гнато­ вич Лянник. голова завкому nрофсnілки за.вод у <<Торг:~о~аш >>, і Володимир Васильович Іваненко, який

З устріч з виnускни­ кюш. Скільки сnогадів.

Но:\tун і ­

цює

інститут

випускникі в

Зустрічі в рідній школі

рок : в .

1905-1907

мічний

Б і льш і сть

* * •

шинської середньої шноли n і дготували і прове .1и ц і кавий вечір , п р исвячений революц і ї

закінчив торгово-еконо­

воді «Торгмаш>>.

В. МИКОЛАЄНКО. с. Троєщина.

присвячено

Моско.вський л і сотех­ н і чний технік у м. Віта­ л і й Никифорович Брик

о

20.35

Художній телефільм «Яізмй себе». «Київська nанорама».

Редактор Є. ФЕДЯR.

f

І І

Ра,цrоспу «Гоrолівськвй• потрlбвt ДОЯРКИ. Працівники ся житлом

ПедаrоrІчннА

забезпечують­ Дврекц1s.

к0.11ектна

Броаар.

ськоУ середньоТ WKOJJH .І'і 6 аи­ с..оuює глибоке співчуття вчнте· лю В. І. Брнrннцю s npHВOJtY смерті Aoro батька .

У СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДО ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 19-3-18.

#26 1975