Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАЯТЕсяr

РІК ВИДАННЯ З2-А

.N!I 26 (3178) ВІВТОРОК

2 БЕРЕЗНЯ р.

1971 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАИОННОГО КОМІТЕП КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

ЩВ8

2

(N.

ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛА.~С~Т~І~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~,.;;;_;;;...;;""";;_;;;",;;",;;",~,,,;;;,.;;;...;;... ;;"""~~;;;~~~!!!!!!!!!! •••

r:lд.~У_з_7~о_r_р=--:l_.._1

пар'Z'~:J

на IВИВеІ3etН~lі оргillНl1чниос )\<06PWB у ВOJГДаНЇJвс,"кій -mI'aJ(Юфаб­

УДОБРЮЄМО, ПІДЖИВЛЮЄМО ЗвеликИІМ ентузі,а;3МОІМ 'І1РУ\дЯТЬіСЯ в lПе,ре~з'із­ ,1iB'cbwi дні ,ме'хані'заТ(іР'И 'РЩ1~ГОСIП'У «ПЛ-ОС1Vівсь­ КИlЙ». У ДЮ'f'ОІМУ с'пеЦlі'альнаj5РИlгшда по івивезен­ ню орган'і'чних добрив ,доБИЛaJСЯ 1шзна'ЧІНО('О у,с­ lПіху, Д'о'стmвивши 'на ма:Йlбу'І'Ш'Ї 'К<lJРТОIПЛЯШ'Ї 'й ЮВО­ че<В'і 'ПдаlliТ1аЦlії ,ПОlliаlД 5 Т'Иlсяч топн ТОірфу j Г,НОЮ. А НСЬOlгОо Ga ~Ba Імі'сяці IниніlШНЬO\l1Оо VOiJtY ДОобрив вивезено 8760 ТОНН. Д~я Іприскоренн,я цієї IР,оt).оти vщре'Іі!ЦЇЯ /ра,д/Гос­ пу ШИРЮIК'Оо ЗШПР'ОІВЩДИіЛа МОР'CШlЬН1е й IМзте,р.іальне зао.Х\)іЧення ЛЮ\д'еЙ. За пеlреІВИiIWН3НПЯ щ'О'ве'дetНих '-&В.ДдІН'Ь шоф'е!ри й ТР<IJКТorpИІСТИ ЩОЩ~НН{) 'ПІ}е­ '\Ііюють:с\Я. Перем'ожцю, ЯlКИЙ доб'ється на,йви­ ЩО'ГОВИlР'ОІб'їт'ку, Івруча,єт,"ся Пе'ре'Хі~іНИІЙ че,рООНИЙ в Ш\ІШе.1. Ба,га'то водіїв 'СИС~М«lтич.!ІІ() V\зють ло ІПІ:ВТОРИ-Д'В'Ї ІІЮРІМИ. Част~ше lінших одер.жу!в'али преlМ'ЇЇ ШОофе!ри Дмитро АНД'j}ЇlЙО'ВИЧВooroосlЗ, КИlР'И­

Члени

IМlЩllніізовано.j

lб.jJигащи

ЩОДІНЯ

тїIВ. 3а Н'ИІМ зшкр!~пле.н{) 60 гек-

невеликий

-

ПOlВ'н,Иі.с'll ,Х'ОД'ОIМ 'ІІ'РІ(}ВОД ИТЬІСЯУ ,H~ Т'aJЮ(}Ж IfIhJI-

кожну

машину

на

IІОВНу ,потужність. У ювілейно­ му році план вантажопереве­

зен\> був пере виконаний на 37 проценті'8. ПРОТЯГОМ року H~ було

жодного

шення

правил

ви,падку руху,

IIaШИМ

пору­

Украї.ни. вказано:

присвоєно

аВТОl1ранспортникам

'кому­

ня

план

В одному виконати

з

MilНkTpi'B

ного

на

шляхові

мотоцикл,и

3

Оперативне

за

в сере.дньому на

19 проц.;

'в ,середньому ІНа

16

ІІа мопеди

!

-

-

l3 серtЩНЬОМУ ІНа

на мо'Говелооипеди

-

11

'~MeHi 'Нірова «3авqрrnцькИlЙ» «'ТребуХі'ВlCblИrnй » «ІЗО·Р я» «l{р.aJCИЛlіIВ'СІШИrЙ » «Же:РIдIі'ВСЬкИ1Й » «,J1It'J1кі:всыиій» «ноіБриIцыи1йй » 'ііме.Ні

на

38

«,гОО'ол !!]3ІС ЬН НІй»

«,3:аІІ1ЛaJВНИIЙ»

«ВеЛИКQДИlмеРСblШЙ» Птахофабрики

проц.;

l{аіЛИlТЯll!Jсь~а ПлеМ,3aJВ<QД ,«Рудня»

ПУ:Ю!іВІСЬКИJЙ ІПЛ€IМСемrnПОЛКі;оськ,а вoIt1дaJHuBcыаa

50

,

В ,се.редньому :н а

Наша ·СOlц;а:л;іlс'тиюtа Ба:тьків­ щина II'ОТУ1ЄТЬtCягїіДНО 3У'С'т,рj'ти ВИ3Н3JЧ:НlУ дату 'В житті Ко:мунІіс­ тrnчщ)ї Л3jpт:її і Р,CliДЯНlСЬІЮЇ д~­ жаlВИ ХХІV З'ЇIЗ,ц КПРС. Ра­ зом з У'ClіIМ IР3ідЯНlСЬКИIМ .нарOlДОМ т:ру дящі ·Б Р()ІваIРЩИНИ СаІМ ОJ!'і,щда­ :НО

працюють

,ІЩД

:ВИlКОНaJННЯМ

пла:НliJв :і :3аІв.да,нь першОіІ1О роиу

НОВОІЇ п' ЯТИ!р'Ї'Ч'КИ, lЮМ1уні,стич,ним ставленнЯІМ

іЦО праці У''J1веPlДЖУ­ ЮТЬ C!ВJЯIЩEJІІІн1і ПРWНіЦИШИ М'ора,ль­

'QУД;ВlНИКUВ

КОіМУ­

'ОВl~Д'ffiн.НJIOМ

да,ль-

С'NllВJj)ИlRИ

значний 'ВІКЛ<lЩ у ,вико,нанНlЯ 331В'

дань lПа'рті'ї IПО':ВИікорі,ненmo пра­ ВОПOlРУlШень усуоrnі,лы'l'в;.. На­ РОДНіі IДРУ1ЖИlНIІІИКИ :все більше :ува'ги црщділяють IljрофіЛа/К'ТИЧ­

роБО·l1і,

lс,ер!Щ

.роз'яс.нюють цра:ви:ла

Нatcеле:ння,

ра,ДЯНlСЬН1і закони,

СОЦіаЛіIС'ТИtЧНО'ГО

,Clпів­

~

~~~~~~~;~~;~;~:!~~''''~-_#~#~'Q'#

ГpoмiaiЦlCЬKOC'I1i

Ук-

'HWX іРecJПjyб.rrіК та з"за ,рубе­ та,

ЦРОЛISIГЛИ

по

Житомир-

'мож.на

'Mi'pj

IПОЕщнанню

в

й ДСЮВ'іЩУ CTa~o­

го lЮIЮ:J і НJНЯ, Iвете;раіНі,в ПlPсщі із заlкmттЯlМ та ін;ціативою мо­ .10~i.

В ці .пеlРедз'І~зді.ВIСЬк.і ДНі ми авертавмось ДО всіх нарDlдlНИХ ДР'УЖИННИJ{lі:В !м!і'с'та lі району із

заIJМИК'ОIМ ще БЇіЛьше ,а'lrТООіз:у;ва­ ти ClВОЮ .роlQ()ІТ.у ,ПО ,на:ведеНlНЮ зра:зко,вого

ГРОМ·ЩдjСЬіКОіГО

поряд­

ку, ПОСИЛИТИ бо,ротьб,У з. ПОРУШ­ НИКalМИ .норм СОЦіаЛі'С;ТИlЧНО'ГО

ClП;IВЖИТТЯ

се,РЕЩ

.та ,зЖ)ЧИlнні,стю,

іПlра,вОІВУ

,на,селення,

ІПО-

іП'РОПalГа,нщу

Іробити

все

можJlиве, щоб інаше М1Їсro і ра­

йон ,в ФЛ.)МIУ с'тали з.ра:3ІКОВИlМИ ПО

ідmрим.а,ннюра1дЯНСЬКИХ

IЮНі:В:

за-

.

,За:клИ1Ж!.€lМО IВІС,іх члеНів ДНД вести

:ріШУIЧУ

баротьбу

з

роз­

краlда'чaJМИ ГРOlм:CliдСЬJЮЇ :В,Іас.нQ.С­

тН"

З IПИ'ЯlЦl1ВОМ lі lс,амого.НЮlвар'і,н­

ІНЯІМ, пода,вати д,ійQВ,у кони,реl'НУ

ідОіІІОМСЖ:У

а~МіLНі'С'тра'тИіВНИIМ

ор·

ЖИТТІЯ, широко іЗatcтОІСOlВУЮТЬ за­

гана:м у ПOlП~peJдIЖ€НlНі і РОО.l\іРИ:Т­

ХОіДИ грома,ДСЬКОІГО ІВІПЛИВУ.

Т;ЗЛОЧИIJ11'В, ,зз<т,рИlманн:: та

Ми, 'У1чаЮНИlкизаlга,льни:хзбо­ рів наРОlдНИХ 'ДрУ'ЖИіННИіиіIВ з,аво­ ду «Пл.аСl1маIС», ВВaJЖ3JЄМО, що

ШУ:К'уЗЛОЧИНJці:в,

УIСIПilшна

IДі.яJЛЬН;'С'ТЬ

ДНД

зале­

жить ,в п.еІРШУ чергу в!ід широ,кого IзаЛУ'ченН1Я І1РOlмаlдськос'Ті

,ДО

Ізбереження

п,раВIQIПOjpЯIдКУ,

О'РIГ.аНli~ащ;Йного

;зм~цнення

:ро,ДRИIХ

Пlі~вищеRНЯ

друти:н,

аКТИlВНQ1С'ті.

ГОЛОIJ3Іне

,для

на­ їх

Ідру­

ЖИJННИlка :ное 'fIіЛl>КИ іП:РИlПИІНИ­ .ТИ ,nОЮШе'іННЯ .j l3OJтр.rnмати його

ВИН:У1Ва'J1ЦЯ, 'а Й I3робити :все, щоб у,с,ВіїІДО\l\шла:

хиБНість

У'С:Піхі!'В

раїни, IгосТі з бра11нісХ СОЮЗ­

них ,З'РіЛОIСl'і

Kpa:rLЇ ЯВЛЯЄТЬСЯ дія.льНl!ic'ть на­ РО;ДНИХ дружин. ,дОіБРOlві,льні

ОХОРОІнці IПРaJВОIПОРЯДКУ ІВНОСЯТЬ

зна:ЧНlіlЙ

3<i1lJjДЯ1к<и

КРащити

5,0

УrКРаіі,НlКИ. м,ajpШрути ClВiЯТа, 8 ЯИOlМу беруть 'Участь IП'ред­

ДРУ~fШ'Н ІВ дос~г.ти

ШОГО РОЗВИlТl\iУ IР8jДЯ:НlСЬ'RОЇ ,це'іМО­

своєї іПOlве,діНJКИ, ЗРOl3У1міла, яку

mест:ва., i1fРИІСвячені 100-р!;ч­ чюз ІДНЯ нарадженlНІЯ Лесі

'в серед­

проц.;

38 ПРОЦ.; на 'Говари побуювої хі,мії 'в аер~зольній упаков-

БРОВАРСЬКОГО РАЯОНУ

7,7 5,3

На Y~ЇJlli ТРИlВЗЮТЬ ТОр­

'на п,и:шучі вузли (аlМ<ПУЛ-И) ДіО ~У'льковнх автор У­ ,чок

аВЕРНЕННЯ ЧЛЕНІВ ДОБРОВІЛЬНО} НАРОДНОІ ДРУЖИНИ ЗАВОДУ «ПЛАСТМАС» ДО ВСІХ ДРУЖИННИКІВ

ШКQ,IW '3.a,цдalЄ

вона суспільству.

у ,ді,ялЬІЮСТі на:рOlД:НИХ

Ювілейні торжества тривають

'В сереЩfЬОМУ

на деякі види кулькових аlВ'ГOlРУЧОІК -

8,6 8,3

сп.рав

У:часники на,ради прийняли Звернення до всіх чле·ні,в на­ родних добровільних дружин району, яке нижче АРУКУЄТЬСЯ.

людина,

IптахОІРепр.сщуитор

проц.;

ньому на

Щорса

8,3 7,1 7,0 6,4 6,2 6,2 6,1 6,1 6,1 5,5 5,3 5,1 4,4 4,3

внутрішніх

дружи,кникам про завда,ння, які стоять перед ними по вихов­ ній і ,профілактичній роботі.

ній

Радгоспи

ІІа елеКl1ри'Чні і м-ехаlнічні БРWI1lШ ~ веередньому на 20 ПРОЦ.; на плащі :3 !<8'пр,онової l1Кан.IfНИ 3 пл1ВК08ИМ по­ криттям (ТИІПУ «болонія») ,в с,е.ре,д'НЬОМУ на 15 ПРОЦ.; на В:И1роби 3 плї'вкових матеріa.лiID (,плащі, lНalКИД­ ки, господарські мішечки, ,окаІТерті 1'аі:нше), плівку

полі<еТlИленОІВУ і поліlвіlнілхлорИ!,цну -

року

« Пл осн tВIC ьи rnй » «Рус a'H,iJвc ьи,ий »

проц.;

14

1971

відділу

чальник ДНД за,воду І. Я. Зеленський говорив про завдання

ЯICJJGР3lВИlМ

Назви

ПРОЦ.;

'I!,cepeдjНbIOM'Y на

JIJO'I'Oгo

раЙон·ного

ні,зму.

господа рстн

об'є,мом

на м,оторолери

28

Г. ВАСИЛЕНКО.

дружинників по дотриманню правил С\Jціалістичного співжит­ тя. Секретар партійної організації Г. Я. Мархотко Р031}0вів

НIОіГО IK'QДe'НlCY

иа корову в радгоспах

30 проц.; на 16 проц.;

125-175 куб. см -

річ­

механік гаража.

3 1 березня

цил'їндрами

до

і птахофабриках району

В ,середіНЮМУ на

ІІа п'ра.ішні маШИIІНЕ с.ереднЬОІМУ -

автомашини

техогляду.

про середвlй вад1й молока

на тєлев.jзорн :{ r<Їнескопа,м,и Р03м'іром по діз,го­ lІалі ДО 47 с.м (в,ключно), зня'ті 3 !Виробництва (ви­

-

гуртку

~BeдeHHH

процентіІВ;

ПУІОКУ М:ИlНУЛНХ рокі,в),

П. КАРПЕНКО, завіJl.УЮЧИЙ гаражем. П. СЛУЖЕНКО,

1971 року знижено державніРО3дір,і6нd цjtнИ' на та.кі

19

на,вчаються

товляють

25

товари Інарод;ного ,апожи;ваIНIНЯ: на теЛЄlвіз,ори з wінескопам,и 'Роз:міром ПО д/іаго­ налі до 47 см (включно) і к:інескооо ДіО 'Них -!8 се­ редньому на

ХХІV

по п'ятирічному

пунктів

вантажоперевезень до

СРСР

вивчен­

3000l В'Язання

ДооВ>ідом роботи добровільної нарОДНQЇ дружини поділився

працІвники дО

підвищення кваліфікаціі, підго;

державний комі'Гет цін Ради MiHkTpi'B СРСР MiIНkTePCl1BO юргівл,і СРСР повідомляють, що за Ра,ди

і

са:ме

начальник цеху екструзії І. К. Токар. Ві,н звернув особли,ву увагу на питання збережения соn,іалkтичної. власності. На­

луків

Директив

КПРС

плану,

квартальний

у МіНістерСТВі TopгiBJJi СРСР дорученням

проекту

з'їзду

березня. Слова не розходяться

ви-

шофери

,ПРИСТУШLIIИ

в'язання на честь ХХІV з'Їзду КПРС і ХХІV .з'їзду Компартії

трудової

дисци.пл.jни. За це й

колектив

Зараз гаража

.аких уж~

:Jаступни·к начальника М. В. Барташевич.

було доста,алено в радгосп по­ над 500 тонн сіна.

шофери (вони ж і громадські авто­ інспектори) В. €. Петре,нко, І. І. Кравче,нко, І. А. Маля'рен­ ко, В. Ф. Заглинський, К. Ві Скакун. Ми в.зяли соціалістичні зобо­

О)JИllиці. Тому колектив шофе­ рів робить все для того, щоб ИИКО!іистати

-

Щ~lIJI.еснянських

Ж

50 ТОНН ДО{}І}ИВ.

з ділом. По-уда,рному працюва­ ли шофери ,на перевезенні фу­ ражу для худоби. За оди,н тиж­ з

Та:ке

ваНТ0 ,і ШЩК,ОіВИJМ ВUКТОф'ОIМ Ми­ х,айловичеlМ ·ВобкOt.'ІІ.

ровільних дружин в с'прав'і охорони ,соціалістичної власності і дотри'маннв правил соціалістичного співжиття» виступив

головний аг,роном радгоспу.

день

3

(уу~ьб з' геlктар,а.

На заводі пластмас відбулися збори членів народних доб­ ровільних дружии. З доповіддю «Про завдання н,ародних доб­

ЖlfВ:JIеНlНЯ IПOlсїJlів. МіпераiJIьн-і ~обр.ивавже 'вне­ сеJIlїlfalземними ,ЗaJСООalМИ на 3,50 гelКIГ<I!piB '0І3ИJМИ­ НИ та 16,4 J1еК'l1а' ри Iбага,торіі'ЧІН'ИХ трат, 'j}ооташо­ ва,НИlXна 3aJIІ'JІаIВНИХ '3eмtJIM. на OOJПЛМJі ЩJЩЮ'ЮТЬ тр,а'ктОіР «Т-74» з IРOlзсівaJЧем :н" ~сенИ'ЧJНОМУ ЩД'У та щва трактори ,«Бма'j)ylCЬ» ІЗ РOlзкищачаlМИ «'РIУМ-3». МеХ<анlШТОIР'И \д(іклщцають' 3УіСИiJIЬ, ЩОо/j за ТИі\ІДе'НЬ-1ПіВ'J1(Jр,а, дOOtИ ICIl'O'ЇTb ООРИЯ'I'JlИ'Ва Поо'О­ !Да, 3а1К'інчитипідживлetН:НЯ ifюclіюв IНta 'В'сій площі.

-

Лrulllка Ф. І. Хилька 3Ообо'в' mIa.л,а,сь на ВClій площі ВИРОIСТwrи і зі/брати поо 120 цеlНlГн,ерів

Нарада добровіJlЬНИХ ДРУЖИН

,3і~:IИИ.

ністичної праці. Хороше l1,р,ацюють

22

всього

ВИlВelзено ,по

чеl[J3JМИ ·з.aJбе'зпelЧУЮТЬ ек'с!к.а;вarrорники МИJКО'Шt ІE<lJIfО'ВИЧ ,l\Нщеико, IНеТI)!} ,петiJЮ'ВИЧ ШЛИ, Іван ІваН()ІВИ:Ч І\'8іКУ'Н та ЛРИJIlорїІЙ IлJIlі/ll HOj)<YHa. Екска­ lватюри «Е-352» та «Е-153» IІІ'РЩіЮЮТЬ у д'ві

~® ~ ~ оо ~© 1г ООШJ оо оо ~

няно

тарів, на JNіж'ен

А. ТАРАСЕНКО,

звання

l

кд,р­

IвеJТИ ї'х у (}~реt31jlі на ,ПМЯ 5 ТИСЯЧ rrОоінн.Т~пер

прюlЦ(}ВЖУЮТЬ

соке

iМexa.H'Ї:JO'Ba НО

ВИіРОіЩУВaJН~1J()

!toмy.mkT Фелір Іванович Хилько. Вї.н щоде.1ll1fO ВИКОонув НОоРМИ на 15.0-,1<60 процен­

[ВCDШШffiU'Шlli rlapK вантажних автомашин у радгоспі імені Щорса порів­

,ПО

Toowri

то,саIМОClКИд'1В і 'Ч'отиіРМ)Х ,кОЛІnClНИХ 'l1ра:КП'о,р,l'В 3 пrp'И­

70

л WН'ІіІ()іВ'ИІЙ

lЛаНIWИ

ДОIСТruвляють ІП~Д ,маЙlбyтrній УІ}ОlЖай 320-350 тон,н:. ВеI3IІН)'ребliJйиу ,І)()боту ВОСЬМИ з:в­

l.шя Івано'вич Бі'Г'У,н та іНIШlі. Тіль'ки з.а остa:нtНю декаіlУ ЛЮТОІГО ,пр,ем'їа~IЬiНИХ 'виrnла'чеR1Оо I!ІОIН'а!Д карб О Ba.HtЦ ів.

Ір И!Ці

Тlр,аНС1П'ОІрту'Вати ?\об,рИ!ва,IЮНИ 3оо'60в' ЯJзались ВИ­

;[0 Пе'f'РОIВИІЧ ТQtПlіlха, ВОi,lЩIJ,Иlмцр ГРИГОІЮВИІЧ Ві:гуН,

Зобов'язання: 120 центнеріВ

З вел'ИItИJМ паТXJНе'ННJIIМ 'l'РУ­ дит~ся в Пell}Єl)JJ3'Їlздtвськї дні

ти,ла

і

працювала ,ВИ!даrr.на

У Новоцрmд-80лИlНськомУ Iбїljjfj б,У;диНlНУ, де Іна,рощилася Леся Уllф3і1нка, :вlдбyвcя мі­ ТИНіГ ТРУ',щЯIЩИІХ. ДО бронзО1ВО­ ло

ПО'RJЩД€IНО Я,ЮТИ.

ними

ни:й

ДО

'ПРalВОПО·р.ушень.

ДРУЖИІННИIR

приилаlДОМ

бу­

КОІЖ·

Іповинен

IПOlведіі,н,ки

,на

бути

вwроб­

.ННІЦТВ!, 'в J1роIм3дIсыихlvгї<сцяхx І R 'ClіIМ'ї.

Все це СПРИIЯТИlме наIЙкр.ащо­ МlУ 'здійсненню

п'О'ста,но'в партії

про 3ІNJoіlЦненlНЯ іпра:вОіІІОРя.дку в нашому ,суаПііЛ'ьс"г.ві, ФОірМJYIва.н­ ню іНОВИ;Х с,УСПlільнwх ,В;Iд,носин

:

.ВИІС<ОКОЇ 1Ю~УНJі'СТИlЧ;НОЇ Іморалі.

ЗвериеНWI прийнято на

ОДИОГОЛОСIIO загальних збо­

рах ДРУжинників броварсько­ го заводу «Пластмас».

ВелиниlЙ

поеТеІСа,.

го 1П00000у,u;дя ПИlСьмеННИЦі

шефСl1ВО на,д пі~лі'т.І\aJМи., схи:ль­

НИІЙ

щи,нlі і ,ВолинU, де свого часу

РОІЗ­

:НС таіНО:ВИТ и

B€i'!ip,

слав.ному

Щ)ИіСІВяче­

ювілею,

від­

бувсіЯ В л'УЦЬЯОІМУ педагооіч­ .нСМіУ iJНстит,утІ" j,м'я поетеси.

У Іселі

яний

НОСИ'1'Ь

КОІЛOtдЯЖному

ЛИНСЬКОЇ

,000аІСТі

ЮВІ;лейниlХ

Во­

учаСНИJ!{Ч

торжеств 'Bi~a­

ли 'мемор'іальнИ1Й музеЙ-.сaJДИ­

'бу

Лесі

У'ч.асть Ів

УКРСЬ'Lнки,

,ВЗЯЛИ

УРOlЧИlC"Гому вечорі.

(РАТАУ).


сільськогооn'olдарсыюї

Примірна тематика

ХОДИ

про.грама

Ці,

пl~несеН'Н'я

ЖИТТЄВОГО

дальшOlГО

еl\О'номіЧIНО'ГО ,РОЗіБИТНУ ,краї1НіИ.

НИіК ' і ОРГ<IJН1~затор 'перетворенН\Я

ЦРСlграма софальнИlХ заХOlдів

НОГО будівництва. Оснс!вні ПЩСоYlм.ки ,рО3lВ'ИТ.ку РОіДIfС ГО гос.ПOl~аРС1)ва l:9вв --1970 РОКИ.

за

1.,У,льтури

у

ГОСПОдiliрства

в()СnМ:і,й

(цИКЛ бесіД).

,гоопО\дарства

СРСР

1971 - 1975 рр.

НИI Ц1'ва

на

,і Іповніше

вінутрі го,споlдарсыJхx

ни,

РОЗВИТОІ, У п',яти-

о,рганLзов а,нос'Т і ,

ва

ВИ-

.нї'СТЬ

Добрий прикл.aJД lІІ~дають ХJLіБОР'()ІБи Укр·аїн!!. ВОНИ Ma,IJTb наМ'ір ,нині за;сіяти яр'Ї ПО,1Я, ЯІ( праВИЛО,

ГЇідНУ .ЗYlстріч ХХІУ з'їЗjДУ

ІПО

ної Ігадузі л.РОМИ1СЛовост і . Пі.цВИlЩувати теXlНlїJЧИИЙ

праJЦ·ею IНaJближу,єторжеетно ilЮМ,УНС3іМУ.

рі'нень,

У БіЛOlЦе,р,к'іжькОІМУ J}аіЙо,ні киї&сыtїї

цeJi'ГHe:pa GерІН'а з r~КlГap<t. іІІ~и пе:j}ШО-

16,4

ЩИ'JIа 33 це.нтне,р,и. А к:~ли 'ВИJКОJ)и,стаilИ нас.1н:ня

тіль'ки IПЄіршого .КlJIalCy, !збира.ння хліб~'в ДClсягло

36,·6 Т

це'НIl'III,е·ра 3 ге1И'а'Ра.

-

.

h.~

У

U

-

Єіпер У ЦlЛО1МУ 'PJl'Дl wластеи крм'ни пракТИЧНО уве.СЬ наlCЇ'ННИЙ за.ПaJС ві'дносено до першо-

Головне 'З2JВ\даніІІЯ ІП'!Я'щрічки -3ав:дання по .ефеНТИВRОМУ : вико.забе3ІПеченн:я знаtfЖJIГО ,п;,днес· ення ристаНlНЮ IВцрабнИ1ЧИIХ I пО'Тужно:: те,й

НlПРС, Новий п'яти,рі'fНИЙ .план -

го класу IПQсівlЮ['·О CT~Hдapтy. ПолїіПше;ння на(:ї'нНИЦТВ<t пооитивно IfiО~lfаIЧИЛ' О'СЬ на щед1>'Ості нwви.

ня ЖИ'ТТЯ на,роду.

Л:I3МУ

рі в-

і ОСНОВ;Н'И!Х фOlндіlВ.

ПоліПlIlIувати 'IВИіКОРИlС'МJНН:Я

П:!двище:НlНЯ IрівН1Я життя НаіРОду ПРOlГраМН1а мета НОМУНІ~СТИЧної ,партН.

Зав!даJНJН'Я

п.і в

по

прискоренню

ha,Y'KCibo-теХН1~ЧНСIГО'

Го,лOlВнll rнаПl!>ЯМ\}(И роовитну Р'ЇЗ-

Прое,кт

Дире,ктив

ХХІУ

Основні I38івда, НJН\Я п'ятиРі'ЧЮі

з'ї3,дУ

Цриск()реНIНЯ ТЕ\МІП':ІВ

Jl:Р QДУ!\1'ИВНО1сті

ПР<IJці -

го1спо-

виробни-

.рCl3ВИ'ТКУ

пlідвищеНJRЮ

,веосою' :mа .на.р.аща сеЛffiщіoorерїв, яка J!lі,цбулаIСЬ

lІ'едавно У Моокві, надалаJl:И!н.ятКQ·:ВО

3Н3JЧення

ЗНlll'lе,ння

У в'I.рН<JICті

Лffill~НСЬJ{lИМ

та'м, Ів кеР~ВНИ1ЦТВ1і

.партії

якОС'ті

уд'ооконаЛЄ'lшю

1lI{)ІЧIfYТЬ шлях У ШИJ}оке поле Н'О'ВІСОРТИ РОСЛИН. 3аіща'ННЯ ПРИ!СК~РИ'ГИ цю onpaJBY. І ТОІМУ на

Нlа-

Заі110В;-

ІПР І:ІМИСЛ ()ІВУ

Кому:ні,стичної

()ІСНСІВУ

lПереВ'(lДWГIiСЯ

-

н3Щіlйна га' рант,ія ІНОВИХ

-

великого

НaJCіlННИlЦтва . В кр·аїні

створюютыяя fсел~кЦi:ЙlНі Цe.нтJ}И. Від іх діЛ!шо'к

ІНОВОГО

рroвит.ку

POlдHOГO ГОС,ПQда,РС11ва СРСР.

'DВiliРИН-

ни\Цтва в дев'!ЯТJlЙ [J'я:тпрі'ЧDjі. Заходи Іпо

МіЖН'<lJР'О\дн,е

.R()IВ!іЙ

гекта'ра.

ра'Дянзв'язн·ів

срс,Рв ,РО1КИ і п'ЯТИіріl Ч:КИ.

:розвитку

в

3аМИlнуле ІІІ' Jl'I'uтj1ч,ч:я се~Р"~НЬ()lріЧ'ний збір зе.р,на ••., v.., в РЄіОПyJбл:їщі ооi:JшшИ'ВCJI на чотир·и цеЮ'llЦf' . 3

РОЗШИ'Рення

Іп'яти.річ.но,го ll1,л.аIНУ

п,роблема

I Перс.пеКТИІВИ

Ікорінн.'\

·і

еКОНОсwіl ЧНИІХ

га' л,у,зї сільськОІГО I'ООПОД<IJрства.

цтва . зерна.

ЗРОСТ<lJННЯ

У!дOlCКО1налення

ЗСівн:шR1х

R

сільськОІГО ГОСПOlДарсma п'ятирічці 3іРОС' Т<І'ННЯ

Ключова

КИ і широке I ВПРGва:дженН\Я .наУК0дарство.

ськО\Го Н'aiP'OlдY.

Т jЙ П'іЯ'Тирі1Ч'цl.

НlПРС :про в:себ;чниlЙ роовито.к Н'аувих дослІІДж е нь в наро.д'Н'е

терна:ціоналІ>НІИ\Й оБOlВ'ЯЗОК

.них ,галузей Пl'рОІМИlCЛОВOtCтlв дев'я-

прогресу

саціа-

перед .ю1lП11тал~змом.

Уап'іш:не :щіЙlQнеНIfЯ НОВОО'О п'яти,річнОІГО ПЛ8JНУ важлИ1ВИМ ін-

ТJричної lі тепЛОВQIї ' eнepniї.

тем-

ЯJСК-

ра'ва !де:МОН1С'11р<IJЦія .переваг

,си-

'РОВИ'НИ, ,матеріа.ліlВ, палива,елек-

і3ІДіЙС'ІНенН1Ю fЩИIЮЇ ' техні'чної по.-

Л':ТР.ЙШ ,в новій lП'яти.Р:1Чl\lі.

У'С'ЇХ 'ВИIДіВ

ОСІ)

МУ- .щРУГOlМУ ІііЛаl оі ~асШI1іIl.И ' Вlюж<t·йн'ЇІсть іlJ:е'Р'е'llИ-

КПРС

М,alгіlСтра'льнИІЙ шлях ІРOl3ВИТКУ КОЖ-

А

оБЛaJC'І1і, 'п'о'.ки не ,вИJCoівали ТЗіке наеі'НIНЯ,ООИ'раIЛИ

ОСН'О,ВІНИЙ

;1 XXIV :з'ї\w KOiМJI~pTЇIЇ Укра,їНи. Кожна ,РaLЦЯНlська ЛlQДи.на своєю

сортовим Ha.ci'H,HJIIМ п~ШОГО кла·с'У .

ПРИКЛ1liД:

ефектиlВ-

з~і'СТООфаЛ'і'С'ТИЧНlОГ03lМаа'ан:ня Зl

резЄ/р.В'і'3 -

уро-

піДГОТОIВ'КУ з~рна до с'Ї'вби.

перевата соц;аліIСТНl'fНОГО гоопо-

високу ' НИ'Р'ООНИlцтва -

Йога

фОНДО'М

па,но МaJйже .на 11 міЛI>Йа.ні'в центне' рі'в білчпе, ніж 'l'O'jJ,i'K. 3араЗКОЛ'Г()ІСПИ і ра,Д'Г()lСПИ закін''! _ ль

I вШдповіrдаль-

БОРQТьба за

HacJ·HHJIIМ.

тур. 3 BpaXYBa'НlHJIIМ страХ(lВИХ ФО'щ,{і'в ЙОГО заси-

ДИОЦИIПJl1і-

дарювання.

сло-

ВlЮOкmшаlСНИМ

випадково ЩI.J3И1ВaJЮТЬЗОЛО'ТИ'М

ний зwпаlС насіliНЯ зер:IООВИХ і зєрно:бобо'вих куль-

по I[g~ВИlщеНlНЮ

С'Ві:дmюї

сартО1ВИ'М

жаю. Д,о наступної веlOНИ в KP<tїHicTBo'peHo потрі,u-

- З<IJПОру.ка нових трудових у;спіх.1в. Роо.вит<Ж 'СOlці8J.ll.i.СТИlЧНОї €.KOHOм·і.~И за ЄДИНИМ планом ваШЛИ-

використання

екон'Ом.ї' ч:н:,сть '; якІсть ПРОіДУ,hщії .

,не

проце: нтів З'J}остає збір хлі'бів при

20-30

Удосконалення СOlЦі,алl, сти"шо;ї дeMOКjpaTiї пост,ійна турбота

:vrа'тер;а,льного і КУЛІ>ТУРН:ОГО

по

ВИlКQ­

Іності за доручен;у опра'НУ

ПїlдІВищеНlliI ефеКТWВНОІСТl вироб-

на-

парти

з'мЩнеНН\Я

живанНlЯ.

Дев'ят.ИlЙ п',ятир1'Чни'Й .пла:н ,ва.жливИlЙ ·еташ ІВ дальшом.У [(росу-

ва'Нlні .ра: дянськоr:.о С'У,сП1ільств>а шляху ДО :НОМУ:Н1ЛМУ.

з,ростання

робнищтна TOlВa,pi,B наРQ1~IfЮГО

П'ятирі,чц:

Основні заВіданІНЯ : РОЗВ'ИТКУ

РОІДНО1ГО

п'яти,річц; те,WП:ІВ

На

сіlв6і

-

,рatЦгоопах

у ,с,і льсымуy ,господаРС11Вlі.

ба:зи ,соціаЛI;'С,\,ИЧНОЇ еКQНОс'Vfі1КИ. Курс на приюкорення в нов.\й

і

і

ефеКТИlВIНООТI на'У,КОВIfХ досЛlдж·ень

в

3 'If()BO:\fY 'П'Л1'ирі<чЧ'і - 'РО'зшИfPЄНН'Я і j'lДОС'КОІна'ленНlЯ Ї.Ji',!{у.ст.ріа,льної

ПіДСУI:\tКИ розви'і'КУ ОСНОВНИХ га-

.1УI3E\Й на;РQ,JJIЮГО

Заходи

Основне заIЩaIНН'Я ПРОМ.ИlСЛОIВ'ості

;на-

СРСР

ріЧ'ці.

гої П'ЯТИРі,ЧКИ.

tI

колоса

собівaJPТОС'І'і IIlpOoДYJ,­

'}(олгоапах

Мате:рі. альн()-;теХ;Н)~чнИІЙ С;' ЛЬСЬІ{()ГО гос.ПОідарства

проект~ ДИlреютИІВ ІПО Іплану дев'я-

ЖИТТЯ веЛJDЧНИХ іПЛЮJiів ,КОМj'lн;е1'И'l-

в

ВCJJЖЛИ'ІЩ УМOlва у;апішlНОТО н,анН'я нам ~чених ПЛ8Jні,в .

Н'ОІГО

ріВIНЯРа;дянського .наІРОДУ. ЛеНСН1ська партія натхнен-

зниження

цLї

Всебічна іН1тенс'Ифі:к8.lЦllJя Сj'lOпtльВИРOlбництва - ОС'lЮвна лlн;я

ГОСП одЗjpС11В3,

·ГОСПодарств

Підвищенrн:я ,nрод§.КТИівності пра­

Проект ДИlректив ХХІУ з'їзду умова ПЇідвище:ння ефекТИВНОСТі НlПРС по п'ятиріЧlНОІМУ плацу -СУlOПіільного IвироБЮlІЦтва, .

OOr<PYHTOIBaHa

за'охоченню

ництва .

~'У;зду КПРС по п'ятирічному П.lану на 1971--1975 роки науково

по

за н,а)Дплановий ll1'родаж ЇХ :де;ржаві. Шляхи ll1Ї\АВшцеНlНЯ ·ефектив,нос ті ,}ЮЛlГоапН'о..,р~оспного вироб-

ПОJітінформацій і бесід по пропаганді і ро;з' ясненню проекту Директив ХХІУ

рО'звитку нарОіДНОГО

Сільськогосподарськкй огляд

ІПРОДУ,}щlї.

Державний .план заГOlТївель с;ль­ сb'lшгосшо~а.рсыи;хx п.рQду,кт,1в 'Ї за ­

НaJCtнництв,о,

д. СМИРНОВ,

в·елИ1КИ'Х перемог.

(ТАРС).

1ІІІІІІІІІІІІІІІІШШІ1ШІІІІІШllllllllllllllllllllllllmlllllllllllllllllllllllllllllШІІІІІІІІІІППІIІІIШlІІlЩlІІllІІПllІІlІІllІІШlІІlІІlІІllІІШПllllІІlІІІlІІlІПШШlІІlІІllllJШlmШllllllllllllmшшmlllllllllПJПІIШIІШIШl1llUШllІІllІІlІІШШIІІШIllilШllllШШIШШI

З'їзди партії •

ШЄНlНmI .па.prгVЙН:ОО'О КОІМітету і lItиPffiЩії У JlC~X ,вi'дщimка.~, бри­

гід н о!

га'да:х, .на фЄіР'М1аХ ,проведено{) IJ)О­

Ще')JiРИМН.а 'ЛРУД' Оіві 3ІД'ООуТКи' пув МИlНУIЛИЙ рїI К ДЛЯ ПJ}щі'll­ Н'И!ків фf!iР1М КалИ'J'ЯНСМЮЇ rnа­ ХОфа:&рики. РО3ГОJlli'Y'ВШИ со­ ціаЛfCfl'И'rНе 3МШ'aJНIІ'Я на честь ЛЄіНrНlеЬ'КQГО юВ'і.лею і ХХІУ з'ї3дJY КПРС, .ВО:НИ виконали до­ ПО . ВИlj}ООни­

ЩГIВ1j' і JI1J}<W1Ж'У деРЖЗJВIі

'~Y'KтiB 1l1JIa!1'

пр 0-

твшри:wництва. 3011і.реиа

1І])()1дажу ,М()IJнжа ,BWКOlНaIНO

на

103,3' І1!РОЦenrJ'л., а HaJ~06HO й'О1ГО на ко.Р'OOJУ по 3048 юі:ло­ Гpialмів, яець IIIj)И лла1l1i 7650 ТИlСЯІЧ ,шrrУ'К ()Д~рЖaJНО 9075 ти­ С'ЯЧ ШТУ1It. ГOCjJJО,'\ЩJ'CТВ'О ВИ1КО­ Н а,;ю 'l'а!к,ож Іп~ан iВlfхj;д·н,ого JI{)-

г()!Jlliв'я в~лИ!ко,ї I Р()1га'Г()ї х' удоои

та П'Гиці . ().держ/що 344 ТWCЯ­ чі

Kap601l~aН1Ц~B прИібутку_

Цих - У'СlПіхі' В ДОСЯlГJI'У'ГО за'в­ дяки .по;всякдеlllиіі Й ор!га'нізаТ'()1jJ­ (:Мt їЙ' і ВИХOlВ'НІ~Й ,!ЮOOrі Ш\lР­ тііішоі щ~га:ПЇ1зщіі cєpe~ к~лек­ ТИВУ 'ЛМРИlнн:И!юів, ОРl1а'н'Ї'зації д!ЇЙОВОО'О СOlЦіаліlСТИЧНQlГО 3Іма­ гання, 3Д~И:СlІ'еІНІню

3аіраз КOJIЄ'ltтив лтаХОфабри­ !ки д:іяльщ) І10ТУеться гідно ЗУ­

стplifrи ХХІУ з'їм КПРС і ХХІУ Зl3Д КJI УJCраї.ни. 3а рі­

ЗУСТРІнемо

вещен,і завдaJННЯ

ка :від ,кожш,()ї к,оjЮВИ.

l{QlМY;H.icTa­

ми aBMI1ГaIpЦH~Ї р~лі на ви)}об­ НИЦ'l1ні.

Взяти хоча б ЧUlе'щl. КПРС lta1'ерИlWУ Ma;кa'piВlH'Y Швачко. Иporгят· ом мин:у'лоro року ВОІНа на'і\,оїла по 4436 kiJIo-~а,мjв

" ол О'юа на фу;р3.ЖJНУ КОРО;В У , а

б.Vrltичі :ЮlJIp-и. На .!ип підбито _УіМКИ

госпо,ц3,ірЮВ3!Н!НЯ

за

минулий рік і взято С(ЩЇаЛ'і­ СТИ"lІІ'і зоООв 'азат,н..я:на нИ'НІЇШ­ нім. Так, 'І1РУД~I!ОНИКИ :sіМЇЛJКа М

1

вирішили

Л1ЛЗJI ПЄ'J}Ш()Г.О

. іК1Іартал-у зaJВЄіРШИlГИ ДО

15

р.е~IfЯ і щержа.ти п~mщ

бе­ 3ав­

~а'mня лі. ВlміЛЬЙ()іШl. ІІГІ'УІК J[ЕЩЬ,

а тва.1НШНИК'И третьО!Г()ві~і:л­ ка

борються

'ВИ!К()ШШНЯ

юва.р'млыюгоo плану до 25 бе­ !ре:шя.

На іП~ча'Гк'у люmoго 'ВЇ\ЩБУЛИ­

ся вїiЦlюpJfГі п.аf)'J1їй,mі зБOfPИ. На ІІІИХ О'61'()1В, орєlЮ і прийнлт{) за­

3()100в' ЯООНЬ по вир-об.НIЩТ1І'У і [JIРО'Даж'У державі ТВaJj)ИН!НИ­ ЦblК()1Ї і ,РОСЛWIIН: ИlЦЬ'КQі п·ро.JW:К­

ц;ії. в ни, х, чільн~ M· iJCЦe від­ ' ООДеІНо{) OIpГalHil~aЦ1i,ї с· ()ці.&л'іст,ич­ ного 3МlaJГа1ННЯ і Шllil}()ІК()ГО йо­ го в ИСВlіrrле,ннlЯ, iJlоси:леНПfЮ о·р­

га'lfіза:roр'сыоїї і М<tICОВО"''П.OJIі­ ТИЧ. НОЇ роботи на всіх вироб­ НИіЧИХ діJfыицях,' 3ІМіц,неашю

ТР'У.д'ОІВо-і

ДИ'СЦИlПЛШш,

Il1'i.дви­ щеwRЮ ВЇi)JJПOlв~.альн~сті KQlMYНltC'l'Dвза

\дQручеlНУ

C!ItJli&Вy.

IWл~КТИВ Л'М,Хофаб.рmки

3 ,ве­

ЛИКИJМ піднесе'Н'НЯ1М зустРів IПlР'ОЄlКТ Дцр,ектив ХХІУ З'ЇGДУ &ПРС ПО ІП' &Ти,ріЧ'll'OМ'У ЛЛaJIУ 'jЖ)3ВWl1ЮУ

кімгршів. ДЩj}ий ста'рт В3Я­ .1И ц. і СУІМліНfНlі трущівниці і в НИll!і, шньо."у )}оці. Во.н'И мtТИВ­

Р'()'КИ. в ці \дні в брИ1Г&дl3.Х і на феjJ1Мах а'І1і'l\all'ОjJИ і ,політilНфор­

сЬ'ке сщіалvстwч:не 3Іма'га:НlІЯ і дали СлО'во нщц;оїти до кіlJlЦЯ РQlК' У по 4000 .юіiJIОГР&іМ~'В МОООо

2

стор.

О

.

по

ДОСВl,L1;

НaIl1ереДОДН1 Дня РЗJ~Н­ сыlїї Армі,ї 1 ВLйJcькооо,Мор­ сыJІ1о Флоту В район:н()му хоміте'!'і КОМСОМОЛУ ,ві,дбу­ л·а,сь традицlЙJIа ЗУС11рlч пе­ рetдОIВИ'Кfі'ВВИlробниІЦТва, mм­ сом()J!ыclкихx atКт1Ш1с'D1в м.I'ста з 'ВОlї,нaJМИ-lВї,дм11нННRами 60-

Гру.па доярок радгоспу іме­ ні Кірова разом з сneціllJlіста­ ми т.вариlfdtlЩтва ,відвідала ци­

ми днями радгосп сРусані.в­ ський. і ознаїЮМИJlасьз досві­ дом роботи знатної доярки Ге­ роя Соцi.a.Jlістичної Праці, де­ легата - ХХІУ з'їзду КПРС М. З. пильтяй . Тепло зустріла Марія Заха­ ріlша гостей . Вонаро~повіла про індивідуальний догляд тва­ ри.н, ДОК

раціон

кормі,в,

розпоря­

дня.

Побувалн ми також у плос­ кrвських т.варкннкків: відвідали кормоцех, були присутні при підготовці ко.нцкормів, які ви­ даються у ВИl'ляді піЙJ)а. - Дуже ,корисна поїздка І така одност·аЙна думка учасни~ ків. М. ПОНОМАРЕНКО, головний ветлі'кар радгоспу імені Кірова.

йО\Вої

.

і

пол.іт~ної

ЛОіДі ООов'.я:~ ГОТО1вно,сті стatrИ ДО лаlВ Зброй.них СИіJl с,АСР, calМ'OIВIlIд'дaHo ПРИіМНО­ Жj1в.атн

ЛСівних

ДО

ПWОО'ОВ­

духом

П~­

воїНі1в,

на.рО'днo.ro

ства СРСР мато-ри

НJз.

rooooдa'P­

1971-,1975

ШИJНЩО

роо' яС'НЮЮ'І'Ь

IРОО'Ї'l'Никам .цей і,СТ'(}ричний до­

комсом о,лу

наШО>Г{J

КОlмі;Тету

комсомолу

з

:JЮГ:О .виховання молоді дуж е IplJзнома:Н:і 11Н11, ГOlво.ри,ть Воло­

IдИ1МИір. Це ураки Т·ЄlМ·аІГ Нlч;нl 3Ібори

МУЖІності, т а в еч ОIР н , IWРИІСВЯIЧЄlнd· по,щвИІГам ра'Дян­ ських людей, дружба з ВIQЇ­ 'нами ТОІщо. Наша в,іЙсь.ко,в ,1 ч3!СТи.на п,ров~ла н еЩОіда/Вн()

їх

г либ<жою пе,рв:кооаністю у lВе­ ЛИRИ% ·CIl1раве.длиmост; cmРaJВИ, за Яїку вани бqpютыс,' сназав Н. Б,У'РЛaJк.а. ВИХОВaIlIНЯ в мо-

'paJ3ЮlМ ської

з УЧИНІм!!

серЄіД1НЬOlї

БОІГJщн'ів-

школи

ЛРУ

«3фНИIDjЯ» . уї ilРОlв~дею!я бу­ ЛІО С'ВЯ'ТС'М не тільки Д'JlЯ но ­ ї'нЕ:в та УЧ'НІ:ІВ, а Й ДЛЯ гр{ ) · мщдt:ькос:1'Ї села.

«3ірниіЦ!Я»

,ВИlПУ, ClКНIЩЯ п.УТИlВЛЬ­ ,СblКОІГО

ку

IПЛl()ІД()-оОВrRевого

1311іСt;лз,а ;в

j}

служби З ні

арм'И .

вш:тУ1П

п.ри<с,V'Г­

с екретаря

K(;I:\fOO -

ор.га'н.:,зації

з аводу

О.

зуlПИIНИ1ВІОЯ

Пир:mна,

на

ЯJШЙ

орга,н;і защії

ро­

БО'Ти наJВIчальних пу:Н'КТі;в

ПО

пі.lдгото:вЦJ

ДО

СЛ~И

в

ДО1П(ризов.ників

лавах

Збройних

Сил

Ср'СР . СЛОlзаlМИ :ПРИlвіта,нн.я і пООажаш.нЯ!.'\!І у,бпjх~в 'у на'В'чан ­ Iн;j 1 ро6о.Ті 3іВЄjpНУ:В'СЯ ДО П'ри­ <сутніх j,ИlC11РYlКТО,р ЦК ЛКСМУ М. Ф. Ян и!мчу,у.. На 3aJніmеН1НЯ ~У'С'l'plilЧ1і :ВOЇHalМ ­ IВЇідмr~'Н!ни!Ка,м БОЙОІВоіі і полі­ ТИ!ЧіНОЇ П~ТОIВКИ за р ішен­ НИ1М бюро раЙJЮМУ КОМСОІМ О ­ л;у були в,ручені ГPaJМоти.

вие,~ке

3

вона

На фО'ТО: CeltJ)eTap коМІСIОМ{)JIЬСЬ\К)Оії ОР'l'lЮІ,іза­

Щlі'і член КПРС М. Про­ жога.

В.

в

[JiJ]·aCTMac

ВИ1І11РaJВtдYЄ (j честю.

Фою

ШJЮ.'1Ї юнаlff):!

ува,roю слухали

МОЛЬСЬІНої

« ВООJ)ИlЦЬ/КИЙ» не вперше обцр.ають Ма'Р'ію свО'їм цовір' Я Т~ВIllРИlm~в

ОСІ, '

]{ o,~~ i т е т у

о.ВОІ1Іо~вали BJ ,HlCbJ-(О\В 11 М 11 3Н8.lН,iIlЯМИ, го'!1у'вl3ли ce-6t' ДО

РaJДrooпу

і це

Леон;\д

сек,ретар

щоб ,в ~ОІЖІН';,Й

~ і.

Я'к~еті.

.sатА:Ж;КОМ,

-

ЯОМ'СО1:\fQЛУ Вр'(}ва,РIСЬ'КОї С('· PejДHЬOЇ ШКОЛИ .NQ 2. Треба,

Овою роБOlГУ виItOlН:УЄ ІСТ<t'Р,!'н(НО, тyJJ)'6уf1гыя,' щоб :IJ!Р'(}ДYlltція ВИlNJlГОІВ­ .1Jl1лаеJI 'І1іЛblКИ вис~к>ої

КоМ'сом~лЬ'ці

ВОЛО'ДИIМИrР.а

мак

ТЄіХ'Нlі'к'у: му Марія Пр:ожо­ гап' ятий , рі,lt 'lІ'рацює л аЮ ()рантк·оюна Бобри­ ць'кОіМУ

ц е ДУЖ С' хо­

-

ройІІа, (JПlРaJва, ПРОДОВЖИВ ДУМ­

Полm,н,я,ка. ·

It уме'нт ,п1l!ІУ!'і ї.

О. СМИРНОВА, іНструктор райкому ЛКСМУ

В. ТАВЛУП, секретар

го ­

но ·

:ВСіLН!<IJМИ-іІЮЧ<ll'I1КЇІВІЦЯМИ. ФОРМ\! і МЄ'І'ОІдИ в'і:ЙСЬКОВQ-iПатр;отwч ­

ШИІЙ соорет<IJР ра'Йil\О му ЛНlСМУ В. БУIРJl8Jка. Н<lJIШJ. арм.j,я Мdцна не ли­ ше ооБРООН1iIlЯМ, а й висоошм МОІраль:нИіМ

:\

роботи

Воло:дИ':vrира Киньова про ро боту

ПРНlвітalННЯ

присут,н'іх

старшо ­

одне

Ірайону. ЦїlкаlВОЮ бу,л а ро.ЗШ)IВlі ДI, Л!вй,Тffi{laJнта, сеК'рета!ря КОМ · ,сомольсыоїї орга:ні з а ,Ц і ї Н,сько,ї Iв:іlй:СЬ1{О~ЮЇ частини

IПащріотич,ному .вихова,нню мо­

31нерну'Вс.я

с:ла:ву

-

зав,д ань

Імі·тет·:1В

:КИ OДНl~Єї З часТИІН ЧКВО. Іх МИ, Зall1РОСИЛИ для друж" ньої бееlеди з метою к\ращOlГО налЗJГOjДЖ'єНlНЯ РООOlТИ KOIМJIre­ т;і'в IЮМСО1Молу ПО ,війсЬІКОІВО­ лодІ. З СЛOlВами

ратну

гО' п<Жол1ння

х'о,ци по Y'OIlIі,шнО1МУ ВИ!КОІН.анн,ю держа;sних nла,н~в та В3Jl'I'ИХ

Itому'нісшка Улина Миколаївна КOlВШl1ЄН1КО Од~'J}жала по 3835

НО ВКЛЮЧИЛИСЯ У лередз'їЗ'J\IЇ'В­

КОМСОМОЛ І ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

До деоІегата-

парткому.

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

Вівторок,

2

березИJI

1971

року


· NІ А В И

. . · В І А П О В ІА а І н

Ь

ЩУ ВаТ И

_

І

ПіРЦД1JНЮМО також JiВ2lГy ВlПPОІВадмев:-

СТЬ

ню !НІ()ІВИХ г,ромCJJДЯНІСІ>КИОС У с1льСЬКОІМу БYlдИіН:КУ ,~лЬІТ~~ИобрЯJДiJв; проводи.мо уроЧИІСТ!L :рєестр,щії mлюбl~, [JjpOlВОІдИ в Ра-

~~=~H~P~i~~~~~O:~~ie.B'~~.:~

.

час ми

25 ЛЮТОГО в~дбул. ася 'І'р~,Н'ajЩЦята

ще ПQ-ClІІіРаівтньому

не зaйJма-

ее-, ,цить. оргаіl~.~за:т~р.ськ~ роботу серад ви- Іюмtб1на:ту кам,yнtальниІХ tII~J11риеМ'СТ!J ємося блaJГОУ'СТРООМ, не ведем .належної ,;Я ра'йонн{)ї Ради Дellутапв трУ1ДЯdЦИХ бо,рц:в С'В0І1Х OImY'i'l:B, :щ1mнює 8ІВЗІН- .т. Чatйж.и, IначалыиJн,аa 7 ЦexJУ ,кИФВСЬНОГО ,боірО'Ть6и з ЛО:~ytШНИJКЗІМ,И гpotMaдcыJ\гoo ',*в,а,на,дцятОІГО снликанНlЯ). В її робоТі ,ГаІРДНУ роль на вироіБННlЦ'l1Вi, по..справ- еJroПлуа.тащіIЙlІю-теХIIШJtJнОІГО ВУіЗJIa: :JВ'язку ПОіРЯJдку, а tIIО\Цмаll'И ці ,недоЛ'Lки H'alМ під li:ЗЯ.1И уча,сть заlвіідУючівЬддішwми ра,Йіви-

жньOt:vI:У

,;О:"IЮ:vlУ, 'керіВIНИКИІ іПЇідJ11РИЄIМС'ТВ, Ylста-

уБОЛіі'ВatЄ

опраlВИ.

IIО\В, ра'ДГ{)Ю[]Іі'в, пта,хофабрик ~a орган~за-

за

заГaJJIWЮЇ

y,c:nJIX

гаються ВWКОНaJННЯ накaJЗ1В виБОРЦіВ. ЗaJВlДЯіНи, ТУ'рБOlТaJМ дещуТаІтl:в ОБ ювlлеЙ'Но-

ра:й<шної Р.ruди ДOOYTaТiilВ труtдЯI1ЦНlХ за м,у' POlЦi БіДК'РИТО т,ри аJl~табytClНих мар1970 рік БИІСТУПИ:В ЙОГО ГОЛ0Іва депута'!' шрути, .пООУ'ДОІва.но 15 ,кіЛQМ'Єl1рі:в ШJlЯJXі'8 Н. П. Білокінь. з твердим пOtКРИТ11ЯJМ, введеНІ{) в дію 62 _ П~ДНОДЯЧИ .п:IДrс:у\м"'И ipl{)боти за п'я- ~іЛСI:vlетри ВИСОКОІВОЛІ>ТНИХ лitНій елеК'l1pОгирlччя, ГОIВ'ОРИТЬДОПOlВіДaJЧ, можна передаlЧ, іВlідкрито IBiIC~ поБУ:ТОВИХ май::nев,не,но окаlзarrи, ЩО т,рУ1діIВIННlКИ раіЙОІНУ нкла,ли ,в,аюміУ часту ІВ чащу ВlсеНаІірІ{)'Д-

стерень, ЗUУ1довалю ШКОЛУ в сe.лl Пл,оске ,на 560 м,;,сць, введено в еКlCJIlлуатащ1ю 11860 К'Ва!Дра'11Ниrх мel1pilв жиrrла, ffilДкрито ї~алеНh на 476 ПОСCliдОЧНИ,х м1tcць

о'го достатку. ИолеК'ТИlВИ л,РOlмислових Irі';JJприrємств, зок;рема, п'Я'тирі~ний плаJi іlО з,а,гальнСІ:vIУ обсЯ!гу Івиробництва за-

року. За П'ЯТИlр~чrчя вигО'товлено і ,реалі-

я~а на'ДaJва,ла,с~ раЙIВИІК{~НІЮМОМ, ОЦРmlЛI1

;\СІва,Н'о Р(13НОМаІні11НОІЇ проду,КIЦЇЇ на сУм,у карБОlнatНIЦ~В,

ООCЯJГ

ПlIД)несенню

ви.роб-

rи:ВНІ;,СТЬ п,раrці П~ДВИlЩИЛaJСЯ .в 2,3 раса.

а

Плано'ві з,аlвдаНіНІЯ OC:TalН,HbQI1O РОІКУ п'я-

l'ИірііЧНИ ПО реалі:ЗaJціlї ПРOtдYIЩИ ви.КОlнана суму

елеК'l1І){)ІтеХ;Н'~IЧіНИХ

ШИlноБУ~УlВання,

'ГроощИ!нського

РОіООТИ

j

о е о

~

3,4

ВИIRОНlКОІМі'в

2"

і а

·еТ.

2" і.в

Ipo.rni, a-втОіРИІТоЄТУ

ви-

d ~'Їідпові:дaJJIЬООС'Й

IВ'И'JЮtНaJНRЯ З8"вдань ГОіОПОідарського

к~рі:ВНИЦl1НО'М

З1

і со-

лозо-

і селах.

За звітний перІОд ~IЯЛЬRircТЬ ба,гатьо,х

,ПТaJXм..абрИlН, ""зт:аlllЮВaJНИХ на їх т,Аnи""t' ,,~' '1l"' торіях, поС'ті'Йно пі'КлUl'U'\ТЬСЯ про пLдвиJ'~ щеlННЯ доіБР,Оі"У'ТУ т;nу,ДЯіЩИХ. "І .,~ Проте ЖИ~Я ниrСУіває нов:і зав,даJJlНЯ,

_

рatИOtннOl

ЩО ВИIМ8J['аІОТЬ вї!д .на.с даЛblllОtГо

пїдви-

'13ртіlйrної орга:ні:ЗaJЦЇ'Ї ОП:ріЯМОіву'ваlВ Діяль- щення piJВlНЯ :ВІоі'є.ї роботи по УПlра:ВЛlінню, 11'С'тьв,іідді.'Jі!в, У'С'таl}ЮВ і орг,аlні'ЗaJЦіlЙ, ви- ,проведеннlЮ його У віДПOlвіідності звИlМ{)ЮJfКО:vJI:IВ Мії'СЬК()ії і сіл ЬtCІ>КИrx Рад .на п,Щ- гами, Іпоста:влениrми Г\рУ'дневИlМ (1970 !р.)

!ШЩelННЯ ,Р;іВIНЯ орга,Нlі!заIТOlptCької та ОІрга· Плен'УМО,М дИ КПРС. іl:,;>atцііЙ.НО-IМ'асOlВОЇ роботи

хул.і1ГЗіН1ст,вОІМ, Са\МОГОНОВaJрLнНІЯІМ, ПИJliЦ11ВОІм та tmпими аитИ!громatДCblКИlМИ проя' RЗlМИ. Великі і ВlїlДIIQOOrдaЛЬіН1 38/В1ДСЬННЯ, ока-

лерє\цз'ш,ді'вlcыJ\є СОІфatJllilCТИ!'fне ЗlМatг,аНJНЯ. В У\СЇ'Х бриrг<liдЗJX і ЛЗіН!RахвiJДб~JШСЯ збо­ ри, на яких обговl{)іреІЮ '1 ПРИlЙНlЯТО зо­ БOlВ'Я!заннlЯ. З КО~НJИІМ роб1Т1НИIКl{),м ві'д-

з 11'0 ,рЩЩl'OtCllу

ЛlНіН~ 1 неухильне ВИlКОНЗіНІНЯ іХ -

все

ши~ше

ро!З['ОРТ8JЮть

наш \ центнер ()tВОЧlі'в lItPЮ'дaIМЮ 1110 ЦffilіТінерів.

обоВ Я\3ІОІК.

ТаІк'е ОІдНОСТaJЙне Рішення бри['ади.

Р а 7r _ ~

_

"v' " " щ

еТ

~

варіlВ

по ВИІКOtНlaJНlН!О

нар ОідНОГО

рить Дирекюр

х

,IТOIC·~."'"""'O:'D,n,. Д,rmarr'''''''В'О ВИIГО'~Оlв,л'е·.н·о ме,бн

"~~u.~u

~

лів на СУМУ ББО ТИСЯЧ КaJрБОВaJНlЦіВ. У цій п'яrrирі:ч\Ці, перед .нами поставлеНlі НОІні заlвда:н~.я. Нам неоБXli'ДНО пр.о'в,е­

Рщц nОЛЯIГatЄ в То\му, ЩОіб ОПРЯlМ)yiВати по-

ЛІ~'ТИЧlН,у і т:ptY\ЦOIBY а:КТИ'Вlність трудящих

СТИ ~opi'НН'y ре"'ОіНlС,тру~Цію фабрики 1 з;! і рЗJXlY1НОІК ЦЬОТО до КЇН\ЦЯ 1'975 року збі,ль-

ВGЯIl'ИОС· на

шиrrи обсяг .ВИРО:БНИJЦТlВа в.ирOlбіlВ наро'д-

ИОімпа:ртії УкраЇJНИ. Пот~м почалQJC:Я обговорення ДОIIЮIВILдї. -в .нашом;у ГOlCпода:РСl1ві, с~азав

в по,рі.ВН\Я!ННJЇ з МНlНУЛИ\М РОilrotМ. БУіде 'ОсBOЄlHO випус.к мебльOlВИХ набо'р~в з .яJк'і<с;тю Ot3доблЄlНIНЯ по першоІМУ клаюу, р1:Жо

чес-гь ХХІУ з'ї'ЗДУ RПРС і ХХІУ З'13tДУ :ного 'ОПОЖИіВо3'!iJНЯ ()і,лЬІШ ,H,iQН У два іра'з'И

директор 'раlДЛOtC:пу ,іlм,єні ~i:POBa, депут,ат

Зlбі,льшиться ВИlГОТOlвлення ,вИJроіб'і,В шир-

О. М. Чижик, - 'fll,р,ащює ба~ато депута-вжИ'тку із в1iдxolдJi'B ВИlроБНИЦ'l1ва. . р ,а'ИUO=H,~'l" 'Л"'''Ь Р ад. ві'л ьш1!сть тІВ 'п,,, '1 СІ ""'ких В обго'во'ре.ННі !Т'ОІПОВііДі вl3яли та,v.ож "х п~РЄ\Д()tn' НІ'''' И v ",' и VJча:сть ГОЛОІВНИЙ ....лі:КaJР райлu""ар,Ні депуа 1 ос, ",1 В ИJ'n-" :>,uuНI =,иrк " aHT,,",B~CT ['POiM~'IТ'CL,VOlrO ЖИ"""" К'олеvТИJВ р~.!Т,rос'пу ....... ОП' 'H<n. n ...,... "'ВОІЮ П'ЯТИIРllЧl'иу 'ВНІиона'В за ЧOlТИlТ\И роvи

''"'

Д

n,"·'.'~'

.

U

J' .тат В. Г. Бугера, голова ВИКОН:КОІМУ Зз.rвор,ищьк'Ої оільснКІ{)'Ї РаlдИ депутат П. І.

п.

Иір~Ція, партіНlНI3 і .пРофСП.і.JDІюва орга- Добреля~ .начальниrк райОІННОГО в~ілу НliJзаЩ;ії пості:йlНО 'ІІіРИlДіЛЯЮть Y;BaJГ,y Д8,iJlЬ- :в.нУ11р1іш:ніх СПрalВ децута,т С. М. Степа­

ШOlМ:У зм,l.цнеНіНЮ

еlЮіНОІМЇ!НИ

гоопода:р- иенно, дИіРенroр 3Мlіштор:г,У О. д. БунІк.

с:ма, пол:Lпшенню ~POtQYTY робimНИJКіlВ,

На сесі,ї з промовою ВИ1СТіУпилаз,atстУ'П­

Рад, наооло- цІ і Ві~rЮIЧИlНКУ.

3<1,ІІЬ, ПОСИlлеНіНlЯ В!іlД)ПQві\да,льності nра- СИВ ДОIIIQ(Вlі'дач, ще не ВПОВlній міірі ,вltдпо1\:'в.Н!lII~iIB за' ДQРіУ'чену оСІпр3lВ,у, зм,іцнення H~дa,є ВИIМОІг'aJМ П()іста:нов Партії і УрЩQy. ;(l',ріжаіВНОЇ ДИСlЦи'пліі!JlИ. В ЗВ;'ТНOtму :перііQlД)і та:кі сіЛЬІСькі РаіДИ, Особлива увага, J11і~н.рес.лює т. Віло- як КР3lСИіл;вська, 'ГРОЄЩИlНlсьна, 3aJВOlРИl,іllЬ, прищ:лялаюя да,ЛІ>ШО!МУ пол:і,пшен- ЦІ>ка ПРа!цюваJJИ незatДОIВlі,льно. В стилі IІ!ОРОіБОТИВ1сіх ланюк MiIcыоїї і сї,льських їх роботи пере:ва.жа,.lИ пове:рховий піДХід І '3І,Ц, ПОСИЛelНIНЮ їх НПЛИІВУ на в,ирішеНJНЯ до вирішЄіНlНЯ спраlВ, бе3lКО1Н:ТРОЛЬн.Lcть, Н\'ВlдаIНЬ госпOtда,ptCького ,і ,соЦLальН'~ку.льБУ~Ї'ВНИIЦ'l1ва" ПОЛIЇJIIIILенню побу-

ІОВО-

моольовюї

О. О. МamИtНiн, - колектив іПЇДПРИЄІМ\ства планHVп'ЯТИlР.і''fКИ ВИIІюна,в "

Рівень орга,нізаТОіРСI>КОЇ РQБOlТИ окре- СТlюре:н'ню ДЛЯ іННІХ НaJJIЄtЖних умов пр а- НИ!К голови оБJDВИIRОRКОІМУ

ІІ:шні,ві взятих СОЦіал~стИІЧ,Н~ зобот',я- мих ВlJ\КOНlK.OoMi.в сj,ЛІ>СІ>КИХ

З'lЗ!ДУ

оп ОQНИJВа.н.НЯ , -

БроваptCНКОї

ФабрИіНИ

НИlні ПЄjршоч.Єtj)ГОіве за:в,д<liнням:ісцевих

соціа:лї"стИ'чнИlХ зО'БOlВ'я:заlН'h,

ВИlКО:НУЮЧИ рішення ХХІІІ

-

КПРС ПО ipl{)3ШИРЄllIlНіЮ виtPоБНИlЦ'l1ва 1'0-

ц;аЛblНО'Н!'УJlЬТУРНОГО б;УідіIВНИЦ'І1ва, У місті .ра:Йону на 'уІСпLшне ВИlконаlН!НЯ пл'аНJів

геНIІ м,олока. У ці ДОіСЯІ1НЄlНіНЯ багато 'с:Н'е,РІ1ЇЇ і зу,силь докла,ли Н3'РОідН'Ї обранРі. , ВИIКОJfJЮМ раЙОIНіН'ОЇ Р<l[ДИ деПІут,а:ті;в.. під

tЦitв.нИіКИ ~LддіЛ'ка іIМ'ЄIlШ ДНlМИI'l1РOlв,а нашо­

.РЯДНУ, не ведуть наЛeтRОЇ боротwи

2" р

Т,руlдJJвники сільського I'OtCtII'o,дaJpcTIRa сіЛЬСЬКИХ РаідС11atла білЬІШ з.місТOlВІНОЮ. району своє п"яти:ріIЧlне заlВ[ДаНіН:Я за:в,ер- В ЧИІСлі кращих РотНlЯИІСblк.а, Ліі:11К!івIllИШИ ДО'СТРОКOtВО. ДержаНі продано по· СІ>ка, Лlіт'оЧ!кі:ВlCьк,а, ПOlгребська, Калwrян11<:1;:( план 7050 TOНlH зерна, 5400 ЮННснка. ВОІНИ ВНОІС,ять 'ВatГомИІЙ BКJIaДB роз.\(жа, 27 мільйОіН'~В ШТУіК яець, 1800вИ'ТОіК екОНQміlКИ Пі~рИJE)МlС'l1В, РCliдГОІСпів,

г Р'Уі~Я!щИХ

.цюють ПО ДOl'l1РИlМ'.аlН.'НЮ [1РOlМЩДСЬКОГО ІПО-

Райоввоі

Міісь'lЮЇ і сіЛЬСblЮfХ РаІд, n~Д)ВНlЩенню їх

робі'в, ХОЛОДИЛЬІНикі:в, торговельнОІГО ма-

".~с:реВ'К'ОМlб1на'ту.

У МНlнулOlМ1Y роЦі Пl11ан прощажу

-

О'ооч~в 'ВИIКОІноала' на 1004 ІІІРОІЦ€НТИ. Пра-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

.УJільЙ'она КaJрБOlв\аНІ1Іhв. НаlЙКРaJЩИX ПОКаІЗІШК:,В у роБО''!'і ДОМГЛИ! колективи зз'во;(Ів ШИlнореМОІНТНОll'O, пqpOlIllкової мет а-

,1у.ptІ1И, плас11маlС,

РІВНЯ

7r е п "v'

ДОСТРOlково, 24 tР'УДНlЯ. KpCIiїIНa Otдєp-

ща,ла ДОДaJТІЮВИХ товаlрilв

дай,

Деякі сільські Р,ади недос'татньо пра-

" " " " " " , _ " , ,_ _..., , _ , _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IШIЦТіна за цей час зріс J"Т,РНІЧ~, проду.к-

110

іНaJЮЛеглИ'lЮeТi у ви:Р1шенВl пост.amлен.их За9да'Нь.

за'в на ЗaJИl1НЧeНlня т. БlЛ0R'1нь, ПОіС'ТaJВiJlе- ділН'а YRЛCliдепю ~~Y'ДOIBI ДОіГОіВЮIРИ. Вся lШ.В ПОСТaJНОВti ЦК IQПРС .вlд 8 березня .ЩН:JlIца lI!ЇД овочі іЗ осені IПOlВiнliс1'Ю запрatв­ тощо. 1967 року «ПrРО~,оту сІлыьlJ\ихx і се- лена ОРГaJНIі,чнИlМИ 'L М~НlераIЛЬНИlМИ ДООРИ­ ПОlсилення ВИМОГЛИlності та допомога, 'л~'Ідіни::, Рад деrюу:та'l11В т,wдЯ!~И!х». Оум- в,аIМИ. При ПЛaJНIі продажу дepQНa'Bi 1081

і;t:'РШИЛИ ДОСТрО'КОВО, 109 листопада 1970 мі,льйони

СИЛ:У. Очмюв,ана мною брШ'сща, ЩО вирощує .овочі в закри:rоlМУ гр'YlНФі, - гоіВіОірить деп~ат З, НраіСИлilвки Г. С. Гай-

теат:ру т. Ящyatа та 1mnи'Х. У роботі зга-

НаРОДНіі обраНІці В своїй. роо6о'11і дома- даних 'l'O'вариmїJВ Iбрa/НjУЄ t\>OIНIНIl>ЄТHOCT~,

І\;Й, ЩО не є дemутаrrruми. З ДОПClВ((дlДЮ про роботу ІВИ"'ОНКОМУ

143

т. Фt!JІitпеНІКа, директора M~bKOIГO кіНQ-

Л. І. Хорозо-

ва.

ВИіконком ГОГОЛіrвської сі,ЛІ>СЬКОЇ ,ци, вtі,дс.начиlВ децутат І. М. Тнмко,

РаВИ}(онуючи ПОIС11анОІВИ ПaJРТШ і У,РЯДУ, став бїЛЬІШ,е прНlд~'ЛЯТИ ,yrnаtГи ращll'ОС:ПНOlМу ВИРООЮ!\ЦТВУ, викOtНaiНlН,1Р планО!виос З8,\вдань ст:рiJчкіolво-~т}(cJJцыоюю фабрИ!ною, роБОТі YlClТаІНlOtВ і ОРГCJJНііl3aJфіЙсел.а.

СЄ'lClі,я ух,ва.лила іробот,у ,раЙJВИ:КОНIIЮМУ 1970 ,рік П'РИ'3на:тИі 3ЩЦlОІвіЛЬІЮЮ ,і .пРИЙНlЯЛа ipOr3Г0pHIYT,e рішеНlНЯ, 'СПРІН,:vIO'Ba.He на :П0lл1пшенwя роботи місце­ lВ,их Ра,д по да:лЬШО\і'VIУ пlіIДНЄlCЄ'НlНЮ РОіЗвит~у промис.ловості, crі'ЛI>СНКОГО ГOlСП()'да:рства, З'3безпече,НlНЮ У'СIПlішного вино-

за

медИJЧiНОГО оболу-

в,іДСУТНlіlСТЬ необхlдН'о,ї наполегЛИJВос'ті і ВИlМОГЛИJВОІСт'Ї. НеобхііДНО доповlitCти деПIУ'Тatт,аіМ, що

т'в. На :vIИіНУЛJ1Х ,ВИ1бораос ДО снлащу раіЙан-

раЙо.ннНlХ о,РГaJlri13aJЦ1й нері'ДКОВИП1уск,алис,я з' поля :юру' лита:НlНЯ ЗДїЙісн:е1llНЯ кон-

ні по пOlШИТТЮ і ,ремонту ОIдЯlf\У та взуття, РЄіМОІНту ГОДИ:ННИlК~В, телевізорів, ра·

СеСі'Я РОЗГЛЯlН:У'ла ОіргаlНіізаrЦіЙіне питання і увlі,льни:ла М. П. Кужеля за його

1179 ,де:путат;,в. ПеревСІіЖіН.а rбі,льшіс'ть їх 'вищестOoЯlЩИХ лартійних lі ращЯlнськиrx ор-

ЙOlму ОДЯJГУ ІВ хіlМЧИІС ТІК У , фоroграфі,я, жї-

пла:НОВОIЇ 'l{оМ\і,сії.

l'У'млt;:Н!JlО гтрацює наВИlРООННlцтві, прово-

,ночrа ї ЧОЛQlв:іtЧа перу,иарнlі.

мі,сії за'твердJЖ'є.но М. Є. Калюжного.

1 У,рНОРО

' (ШО,ГО, ТОРГOlВЄільнОІГО,

,овуваlНіНЯ, блаIГО!У'с.трою НaJселених п~-

ІЮЇ, м':ськ,ої і

оільських

Рад

в ,рООО!ТЇ ОІltремих 'віідд!Lлї1В

1 нер.і:ВІН'Иlиі'в

ПіРОТЯlгом ОСТаІНlН'іх двох РОКііlВ У селі ,цров.едено зна:qR:У РClботу по ОІргані.з<ltЦії 1I1()1~УТОВОro обслYlГOlВУ'в,3ІНіНЯ населеНJНЯ.

ДОСТРСЖ'ОlВе

з,аВ'ЄlРШf'lНіIl1Я

За ,наlк,а,зами виборц~в ВlіlДКРИТО ма:йстеІГРOl}(У п',яТИlрі,чни.

обра'но І 'І1РОЛЮ за ВИJІЮНaJНIНіЯМ пос'т,алюв і рішень IдїJOlItРИЙJмаЧ'іIВ, працюють цункт ГаІні'в. Це, зокрем:а, ,стосується ДИJреК'ГОР1

на:нНІЯ софatлї'С'ТИ!'f,ИИІХ ЗООО:В'ЯЗaJНЬ, В,З Ятих на честь ,на,ст.Упних 'з'їздіlВ па'ртії, та

ПО ПРИ- ПРОХ3Н1НЯ!М З

П!ОіС3)ДИ

ПЛ3lніIR

го",юви

ПЄ')JШОГ()

раЙОіНІНОЇ

ГОUЮівою плаіНОВОЇ ко-

illIІІШIIІІIІІIIIІІIІІIІIІІIШШUШIІІIШПlIІІШIІШШIІІIІІIІІIШIІІIIІІIIІІIШШIIIІІППlI!JIІШIIІІIIШIIIIIШIItRIШПUIIUНІПIUlIІІIUlIІІIIIШIIIІІШIIJIIІІIIIІІIІІIШIІІIІІIIIІІIIIIIIIIІІIIIIІІIJII1ІІIІІIІІIШШIІJIIІIІІIІІІIIIШUШUIIUШIІІШППППШIІІIIШllDllШUШ[

НАШІ УСПІХИ, МОЖЛИВОСТІ t.:i.lbCЬiKOtГO :Іе:но

перед IпраIЦї:вн'И,ка:М,j IГОlOпощарства

ві,дповідашьне

:lобі,лЬіШИТИ

постав­

за'I3jДaJННЯ:

'СОРЕщньорі'чний

об­

ея[' lВ,и,РOlБН:ИrЦтва ,сіЛh'СЬНО'ГOlСП()' ,\'а:рськОІї iJJРОI;tУІЩії ПО'Р'і,вняно :3

.,(}ш'реДН::IМ П'ЯТИрі'IЧЧ'ЯіМ на 20 _О. проце.нти. За.ВlдаНIНоЯ .не J

:22

.'1Е"ГЮіХ,

але Івано Пі';:( ,сил,у ,С;ЛЬ­

госпах і колгоспах, удосконаJlювати систему опла­

ти праці в напрямі підвищення матеріальної заін­ тересованості працівників сільського господарства в збільшенні виробництва продукції та зниження її собівартості. Завершити переведення радгоспів на повний господарський розрахунок.

1\:

lJ

,внє'се

,ЦЮ

заlгаЛЬНОІна:РОI;:(НУ

ti

IЮЛС'IПИIВ

(1:3

спра­

,j\ШНУЛу

~(ВИІЙ р'іlК ра,дгс,{ш з,а.кі'н'чив ,1 IIp;.:t5YTHOI:vI в213 тиrсяч Ікарбо[шн,ц:з. НаtЙiбільше Н<ilд':ЙШЛО ГР:;'llЮИ ВРЩДГО1СП,НIУ .касу ,ві\.1

лен~'я. . Ці .НЄlдоліlJ\И можна виправи­ ТИ, 'CTIBOP~I!IЦJIfB ОДНОІМУ 'з гос­ пода рст в району пл{)дорозсад­

реа,л;,защilї :\.Ук:ції -

НИ,К, а AiPyre CtПеціаЛ;I3Уlвати Irа~ti:ННИlЦ"І'вd, Iка'pтotIIЛ-і.

т\ва,РИННИrЦЬJЮЇ пр'О100,2 ТИlCячі ка:рбо-

на

також

ка,ртоплярс'~ВО

прине.слизбит,ки: перша 11,5 тисяоЧі нарбова:НЦі'В, дру'га-9,3.

TCl'VIY

ставИІМО

пи:r.а:ння

ПЄjpeд

IОпеlцlС))JtїlСтаlМИ сіЛЬСЬrlЮN> госпо­ ,дарства, БРНlГal,Цирами, ланкОІВИ­

~ричин, що призве~и до цього, 'МИ і ооіма але 'ОІСНОІВ:НlІ З 'Ни.х -

,р06іТНИlКами.,

оаlга'то,

.

щоб ..

низька КУЛЬТYlра. землеipl{)бс~ва і 'виробляти <JkJJwJ.e rв.НСОіН<ЖКt:JICIН'Оl

занещба,Н':,сть наС~Н1НИЦ11В1а. В на- :ПРОIДyкrцИ. Tqдi іі радгOCJI мати­ 'ших С3l;:(30Х багаТІ{) дерев з JШ'ЗЬ-

о

\ме IВИIIlI)і ,лрИібутIrИ,

Вівторок,

2

березни

11

1971

робіТНlИII(И

року

Оі~ерж:уrва,ТИIМУ'ТЬ

450-500

тис,яч

.ка:ріООванщів. ДлIЯ цього [ІОТ,р'іrб11'0 різко ,ПіДНес'г.И '~ульт,ур:у зем ­ леробства, добнвшИІСЬ ,ви.соких і оСта,лих IВIРОЖatїв каФТОІПлі та ово­

Чljв, РОЗІШИI)И1Т,И в ирощу:ваrти

б;льшу

зар-

плату.

ОВОЧ;,ВНИЦТІВО ІВ

високий

та Яlгіlд

'врожа,й

і одержу;ваТlI

цієї га.ЛУGі.

ДаЛЬІШе :пол:іl!]шення по,рідно­ сті

,маточносо

Іпоголі'в'я,

(3,М'ЇЦ­

Можна НaJвести та,кий прин' лаlД. Якщо В 1969 РОlці серед­ НhOlрічна за~)QIеіітна пл.ата пра­

нення ,КО'РМОІВОї ба'зи, .мехаініза­ щ:я Т~у1ДО;МІ:стких прощеоі,в у

rців.НИJка l1вариrН!llИlцтва СТaJновила

ІВ

1220

:ка.рБOlваНЩі'В,ТО ІВ rмИнуло,

му році -

1423, в ТОМУ '!ИlCЛ!

,доЯ!рки: Іпозаторі,к 1552 ,КаІР­ rБОlва.нЦі,ТOtр'і,!\ 1636. Отже, ,Зіро,стання валової IПРOlдУJЩlї, полі:пшеНIН:Я l]1ї ЯlКості

занців, О ВО'Ч,!ІВЗ В'Ї?КіРИТОГО I1РУН- І Або ще тане. Торі", ві:д Пipl{)­ гу .- 57,2 тиtCЯЧІ :J(а:рбоrваl~Щ:В, ::1ажу H€lCTaIHдapTHoї РОСЛИlНННlЦЬ' JepHa 29,1 ТИСЯЧі; карбонан- ,КОЇ ПР'ОlДУ'IOЦliJї ;lщД)оодержа'FЮ ц' в. 1 7,.2 '~ИСЯЧll1\а!рБОВlaJн/ці'В, 11вatрин.прикро, що та,}(іі :га.лу.Зі р,ад- IИИIЦЬ1іdf <5,,3 'тиrсячі .кatрБOlВа!Н­ ГQoОПН'О'ГО IВИРOlБНИlЦтва" як calД;IB- ців. Цифри ДОСИІТь ирасномОІВН~. а

цьому році можр

мати приtбутку

100-150 тИ'сяч п,риtбутиу ві,д

про

\" .'. . . .. 11' нтиріч,ху ,то вир()БНИ'ЦllВ'О ,рос- І .,()~",І,СЮ!\'VIИ ,сортами фру,кт,],в, І\ШІНИІЦ~К()Ї і 'l1ва,ринн:иIЦЬКОї про-І яю не наРIІІСТУЮТЬіСЯ попитом ОУ ДУ.ІЩії знаlЧНО .. зрос.ло. Тор;:'(, І іН2.се~E'tН~'Я, !ВТРЖИlЛИ ПРОМ.ИlСЛОНilі:Jри:кла:д, вирощено було по . ~y Ц.НН!і,сть. Н'аIРТOlПЛЮ вИtРOlЩУ21 ЦС.lГlШЄlру ЗE'lРНIСIВИ~З wожно- ; вали і?ез \ЦостаIfНЬОIГО rвнесення 1'0 гехтара. ,ГОIСПОlда:рсько- фі,нан- оргаНl;:чних дО\БРНlВ, сортоонов­

ни.цтво,

'раДГOlCtII 'вmе в

фру:кт,~в

<"Нра,~илі ВІСЬ.ХИІЙ».

Я~ЩО говорити

Наші

заКIРИТOtму ГРУНТі. Є ;мOtЖливі,сть

ПilЮelКТУ ди,ре,К'Г.ищ ХХІУ з'їсещ,у КПРС ПО IЮlВО­

МІУ IП'Я1'ирl:rчн,аму IплаIНУ).

ра,дгоCtПV

,почаrток.

можливості набагато більші. 3а найскромнішими підрахунками

виробництва. Поліпшити організацію праці в рад­

сымM 11РУ1Д::ВНИК3і:vI. Чж1',Кtу пра· <;у

Та це ЛИlШе

Підвищити ~фективність колгоспно-радгосr:ІНОГО

у ,про,е,кті ДиреКТJIIВ ХХІУ з'ї­ :щу КПРС

сприятли­

тв,аlРИНJfИlцтві

IСпtpи.я:ТИМУТЬ

:уже

ЦЬЮІМУ :РОlці іП()ІДОЛ<ll'l'ИТРИТИ­

СЯЧНИЙ .руlбіQН 'По наlДО:ЯХ молоU\а на ИОРОВУ, знизити соб:IВCliРТіrсть ,продукЦ;іIЇ,

яка

щеПOlріrВIНIЯНО

ВИlCОІКа,.

,рїІСТ іПір,иtбут,к:і1В ~aC'Тb мOtЖ­ ЛИІВІLсть що:рі'ЧНI{) В'иділяти що­

Одеський Всесоюзний ордена Леніна ·і орде,на Т,РУДОВОГО Черво­ НОГО Прапора селекційно-генетич­ ний інститут. Новий сорт ячменю за номером 244, ви·ведениЙ лау­ ,реатом Л е,н і,нс ької і Державної премій, членом-,кореспондентом ВАСГНІЛ Прокопом Хомичем Гаркавим, завоював перше місце у конкурсному випробуванні на державних сортодільницях рес­ ,публіки. Новий сорт У посушли-

.во IпознаlЧ3ІЮТІ>С:Я на бюджет.і роЮі:ТННlка. За ІМИНУЛИЙ P~K, litрім ва.рПiJIа:ти., IВНlплаченlО ір06ітникам за Ірахунок Фо.НlДуматеріа,льно­ іГО заOJЮЧЄlН>НЯ 14,3 ТИlCя:чі ,кар­ 'боваIНlЦ~В Пlремі'ї.

НaJwмешпе 60 ТНlСЯЧ на,рбова'Н1Ці'В на БУ'~I;.вIНИЦТІВО ІКУЛЬТУ,рноіПО­ бутових приrм:щень, Пipl{),к.ладан­ НІЯ бру,кОIВ«l,НИrx дOlp~г. Збільшити фОНlд ma'telp:ia-льнОІГО заОХО'Ч,€lRН'Я до 45 'ТИІСЯЧ нарБО:ВaJНlЦі'В. ВИІСО­

Ці ВИ1ПлатимOtЖУТЬ UІЗ .раку в

,ка !реНТaJбеЛЬНkть ,оп,р,НlЯтИ\Ме пе­

вих районах Степу і Лісостепу дає в,рожай 58-60 центнерів зер­

рех:ощу о:кремих гал;ylЗЄ!Й,

на

рl1К ЗРОС'Та!Т,НІ, ЯlКЩО ,ра:дгосп ,ма­ тим,е біЛblШі приQy'Шш. TOtpLK за рахунorк ПірИiQут,кm ЗЗІМОВЛЕШО IПр.ое~'ШIІУ ідОіКУМЄН1ТatЦ1ю .на бу­ ,дi,ВННlЦTOO в с,ел:і IШІКми, опо­

руджено двоквартирний вий будинок.

о

НОВЕ

житло­

ЖИТТЯ

а ІПО­

TJ'M і всоого 'РatдГоопу на госпо­ Д<lіріСЬКИЙ IРOlЗРахунок.

TaIH~ IДу.ми іі, II1JРаІГНЄНJRЯнашо­ ГО

rlюле.ктИlВУ.

Г. ДОВГАНЬ, головний бухгалтер радгоспу.

о

з

гектара.

На фото: П. Х. ГАРКАВИ" на дослідній

ділянці

в

одній

з

теп­

лиць.

Фсно

І.

о

ПаlВленка,. (фmtiJooронН!ка .РАТАУ).

3

стор.

О


Бесіди на

Класові бої в Англії

міжнародні

meJl1./.l Внутріполітичиа

обстановка

, Англії н~пру~ена. Боротьба

в' чення асигнувань на ЖІ,lТлове бу­ між дівництво, СOl~іальне ~абезпечення

працею І капіталом, між урядом консерваторів і профоиіJlками до-

і м'ОЛОКО д~я ШКОЛЯРІВ! а також ШJfЯХQМ ~lДвищен,ня плати :1;\

СІІГЛИ

шк:ільн.і СНІДанки".

небуваЛQЇ за осtзнні

роки

гостроти.

Продовжуючи

Вже півтора місяця, наприклад,

політику

гонки

озбрO€нь, ка?інет Хіта з благосло­

триває протиборство _між 230 ти-І вення

ВаШI'нг.тона

~амагається

сячами поштових працівникІв і І ст.воритн НО~ИИ.• ВO€Н~.ИН блок ~ міністерством пошт, яке катего- ПІВД~.~НО-СХІДНІ.~ АЗІІ • в ... склаД.I.

рично відмовляється піти назу- АНГЛІІ, ,.:'~СТР~ЛІІ, МалаНЗIІ,. НОВОІ стріч справедливим вимогам тру-: 3ела.НДII І .. CIH.гa,~ypy. _ КеРI~tlикlt

І

дящих про підвнщення бітної плати.

ЇХ заро-

БР~Т~НСЬКОI ЗОВНlШН~ОI . ПОЛІТНКИ наибlльше сту.рБО.ВallІ nI~трим;-·~-

б'

ням

ІХНЬО' ви·пробуваНОI З?РОІ БОРОТЬ:

би -

".

права на страик, праВЛЯЧІ

А' "

.

.

кола НГJlIІ силкуються в ЦІ ДІІІ І протягти через. парлаМl'ltт законо-

, Пlроект «Про ВІДНОСИНИ В промис• І ЛОВОСТІ». Ббуржуазн~ преса, бн.ама -

:

гаючись

о

ІЛИТИ

цеи

антиро

НІИ

Студент М . Марчук продекламував вірш М. Нагнибіди «Два чорноморці», Юрій Богатчук про­

культури заволоділи самодіяльні митці КиїВСЬКО­ ,оо політехнічного інституту. Під керівництвом ху­

читав кілька <.ьмореєок Павла Глазового. - Тан­ цюристи показали танці «Метелиця», «Аркан».

дожнього керівника М. П. ГВО :jдя капела

Броварчани щиро Ilагороджували виконавців дру­

«Полі­

жніми оплеска.ии.

технік» дала чудовий концерт. В її репертуарі -

На фото: капела «Політехнік»

піСн і «Праця і мир», «Краю мій рідний», «І шу ­

на броварській

Сі{єні.

Фото А. Козака.

ливість

Нещодавно у Л ітківській се­ редній школі в актовому

відбулася між

хвилююча

КО .мандою

зустріч

німи

номераl>Іи,

селі

восьмикласни-

сті

ігри .

Рожнівчани

з

перемогою.

літківчан,

щоб

ще

І

раз

спільно провести вечір дозвіл-

команд худож­

провели

додому

ля.

ве­

повер-

У'lOсників

(І,КИХ

Т!!

п

вітали

секпетар

за,'он([\'.

З щириl>lи віТIІННЯАЩ до учасників ве'lора звернулася ветеран школи, вчителька Галина Пи­ лиnівна Жежерун, яка працює в цьому році ке­ рівником одного з випускних класів. Вона нага· дала, що перший випуск десятикласників відбув­ ся 8 1939 році. Віитоді і ио останнього часу за­ кінчили щколу і здобули середню оспіту !ООО '/0ловік. Багато виnускників щколи навчалися у вищих учбових закладах і тепер трудяться. в різних куточках Вітчизни, служать в Радянській Армії. Серед них вчені, інженери, педагоги, лікарі, агрономи , офіцери, працівники партійних і державних органів. 19 юнаків та дівчат, котрі закінчили школу в передвоєнні роки, впали С А/ер-

«Геть

наr..амперед

на

Перша

БЕРЕЗНЯ

.Час». ()ачення .

програма

ня».

НОВІІНІІ. (М). 10.1.1 Дл>! .Веселі змагаиня». (До ­ нецьк). 10.4;; ..., Теленарис «Вонн зро­ бнли Kpo~ У безсмертя •. 11.00 На· ',устріч ХХІУ з'їзду КПРС і ХХІ\' ....ізду КП України. Телефільм ,Украї· II~I. Кроки п'ятнrіЧЮ-t» , 4 серія «Осо­ UlіСТJlЙ внесок». 11 .35 LUкіЛuilНЙ ~'KpaH. Суспільствознзвство для учнів ІО класу. «Впховання R сім'ї УЛЬЯНQ­ НИХ». 12,10 Трл рв і:-іійні вісті. ).'>,fj!)

1011;'

Ця велика ·полJтич:на демонстра-

""ша

афіша. "е

Iб.ОО

Для JlII·\Оляріп . ро()нмо». 17.30 -

""».

--

мнстецтно».

И03Н1Ш.ИХ І пот,РЯСIНЬ.

( З" поріжжя) .

кісті.

,. ................

~t

: : :

М.

і

-,

,(лубу

«ІІІ'ПТУН».

(М.).

ЧЕТВЕР,

10.05 -

4 БЕРЕЗНЯ Перша програма 1І0В" 'ІІІ . (М.). 10.15 -

Для

ШКОJJяріН. (М.). «4емпіо"и червоних галстуках». 10.40 - в I(ОЛI,орове Т('_ лебачсн"я.

світі

тварин..

!lаша

«Зірочка».

К

б

строком до одиого року, або ввправввми' роботаМи на та­

комитета КП

154.

-

19-3·82,

Для

1900 -

Концерт

(М.).

«Актриса».

•••

УкраннЬІ 11 районного

щрука,рн.я.

КІІІЇВСЬКОЇ

Совета депутатов

Газета

виходить

у вІвторок.

19-4_67,

четвер і суботу.

вул.

Ки.івсblКа,

Тe.neфrж

слюсар-сантехнік,

і

оператори газової котельні, що мають

: :

роботи на котлах середнього тиску.

t

доступ

:

Адмінkтрація.

t

. ........" ............................................................. .:

:

.

- . - - - - .... - ••• - - - - - - - - - - - .

БРОВАРСЬНОМУ ЗАВОДУ ПЛАСТМАС НА ПОСТІйНУ

ТЕР МІН О В О слюсар -ремонтники,

І

•• _••

І

. f

пот Р І Б Н І:

І

слюсаРІ-наладчики.

промвузол

завод

пластмас

віддІл

.•____ _

t

-,

_._._'._._._._.'_._._._._ДиР,е.'к,ц1_Я_ . _.'

Коле,КТIIJВ М€iд'IІІР.аLIJЇ'ВНIIJКIПВ Iра!Йон,ної ЛIЇlк,аl!J1Н1: 'ІИІІС.JЮВЛЮ€ гл.wБОJ<(:

аГ;:IІJ1fУтТ,я Jllікщрю І. П. я.ремОІву

3

[]JJ)ИlВ>OI;J,У ТЯ'ЖIКОЇ втр.а.ти-

aм~pl1;1 ІЙОЮ IMaтe!J)Ї.

~

f

і

РОБОТУ

пресувальники, учні пресувальників, і.

Адреса' Броварн

відповідального секЗам.

: ;

ному і звичайному транспорті,

Одниокі забезпе'!уютЬCJI гуртожитком.

і

:

шофери І, 11,111 класів для роботи на санітар-

t ; :

+............................................ _.1Са_д._РіВ._

заст. редактора. І боти), Фотокореспондента -

області,

потрібні:

:

2 г0.4.) -

і відділів ([1артійн<>го життя, промисловості, масово. роретаря - 19-3-18, вІдділу сільськ. г<>сподарства - 19-4-47. :........................................_.................................................................................................. 154. - 19-4-57. 776-7933. Броварська

:

лау-

61964.

J ;

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ

: :

телесп~ктаКЛJ'1

ІНДЕКС

карбова.вців. Крім

:' _.. --~;~;:;~~;I~-;;;;;;I~" ~~;;P"H~"""~··:

• • .'

сто,",

200

Адреса КиІвського міжміського кабельного вузла: КиІв-ЗО, бульвар Шевченка, 18, КиJвський міжміський кабельний вузол, УКРМ-7, телефон 25-90-64.

РСOJ'рафі'IfIllЙ ансамбль .Батьківщи_ на ». (М . ) . 19 .ЗО - «Плани пярті ї nJlа,,1, народу». (М.) . 19.4;; - О. Тол-

трудящихся Киевской области.

"

(Про­

Ленінськиіі

(М . ).

до

кабeJIJI будУТЬ повнІстю стягнеи1 суми за простій зв'язку І роботи по ліквІдації пошкодження кабеля.

і

-

ТЕЛЕФОНИ: редактора

-

-

штрафом

Toro, з BJIRВIIX у пошкодженні

фестиваЛіВ самодіяльного МИСТеІ\ТМ. Внступ?є норонезькиі\ вокально-хо,

.НОВАЯ ЖИЗНЬ. орган Броварекого районного

БРОВАРИ

18.Зn

мільйонів.

є. ФЕДИН.

Службові осОбн і rpoмадJIНИ, ЩО пошкоДНJIИ кабельну

програма

ІН.ОО

Редактор

JI1н1ю міського зв'язку, і JlКЩО це ВИКJЩК8ло перерву зв'язку, згідно з Указом ПрезидІІ ВерховноІ Рв;ци УРСР від ·15 грудна 1969 року караютьCJI позб8&1lеJIIIЯМ вмі

ху-

збори.

афіша.

СКОРО-

ства і завдав веJlИКоІ шкодн краІи1.

Теленарис .Ефек­ ПОШУКУ». (М.).

11.50 _ Кольорове телебачення. Ху- 2().:Ю - «ІІа добраніч, дітиІ» . дожній телефіл,.м «БлаКИТJJе й зслс- НОВИНИ кіІІоекрана.

..;~

фу.нтів шляхом

зв'язку І Суворо дотримуйтесь вимог «Правип охорони лі­ нІй зв'язку., адже ПОПікодженВJI лівій зв'язку порушує нормалJ.ВУ роботу багатьох галузей иаро)\иого господар­

нігті.

Друга

17.fiG -

(ТАРС).

217

щоб ЦЬОГО не тpanЛJIJIОСЬ у майбутньому, не роsкопуй­

Художній фільм «РозбудіТJ, 1)(~:~~~lю:сесс::::ю~~е~НI~~спубліКаJJс'>кОгО ! 20.30 - «ІІа добраніч, ДіТИ'».

...........................................................................

BY·~. КиївсЬіка,

Тел е Rі :~ ійні

у"ів~рситет

при з

економлять

ЛОС€В.

те самі І не допускайте 1вmиx проводити розкопки беJ попередньоrо погоджеНИJI ЦИХ роБІт з Кнlвcьким міжмісь­ ким кабельним вузJЮМ. Не пошкоджуйте кабeJIЬІПІХ JJ1нІй

2.1.00 - Програма «'Iac~ 21.ЗО Товарис"КІ'ЇІ матч з хо­ шайбою: Шве"ія -- СРСР. 23.45

дітей.

На

МухіІІіІ».

Програмр

і НАША АДРЕСА:

програма

з

рів.

Т~левізій"і

20.ЗО

(М.)

С.

СОЦІальних

МЕХАНІЗМІВ

коМ/юзи­

Тt:лев ізійні

ГОСТРІШИХ

81)1.

Внаслідок грубого порушеНИJI «Правил охорони JJ1нiA зв'язку», затвердженихПостаиовою Ради Міи1стр1в СРСР .N!! 567 від 22 лнПНJI 1969 рОку, мають мlcце випадкн обривів І пошкоджеиия IdдзеМ1DlX кабельних' JJ1в1й між­ Міського ЗВ'язку при 8ИКОвави1 рІзних зеМJlJI8ИХ роБІт, при будіВНИЦТВі НОВИХ та ремонті д1ю'ІІІХ споруд.

довження) . кея

18.:Ю-«Кннгя з антогпафом». (Херсон).

П В J't'Л(' б)<JЧРНIfН. «аРОЛIJ: «іДПОЧИfIOЮ>. ІХ.:Ю - Фестиваль р адя нських респуб_ лік, НРИСllячен,н", ХХІV з'їзду КПРС

(М).

У)\раїнського телебаЧf't-J Телевізійні вісті.

комсомольські

_. Кінокомедія .НепWщатлині». 12.00 - «Ми :- робітничий клар. (Вітебськ). 12.30 -- Новини. (М). 18.00 - Новини. (М) . 18.o~ - Для IJJкОЛЯ'

1900 -

1[•. 10

кольорове

РРФСР.

Концерт симфоніЧ·

ВІДмовиться

РАДГОСПІВ, БУЛЬДОЗЕРИСТІВ ЗЕМЛЕРИННИХ

-- Художній фільм «Вул иця тринад' 1 ЦЯТІІ ТnПОJJЬ»). 20.10 ___ о Р еспубліканськ і'

IОА" (М).

'«Знає мо, RMifMO, « Вс ена родна Сllра-

17.40 -

рід ­

і

не

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН, КЕРІВНИКІВ

саАюдіяльності.

«Велика

більше

коли '~IH

фунтів стерлін-

кий же cтpott, або

2.1.3() --

Друга

«Госnодарю_

(Харків).

пркестру раДі".

фі л ьм

перес'ЮllГ

гою урядО~і KOHc~p8aTopiB. Ясн~

трат. «Консерватори, - нагадує газета «Мор.нінг стар», -витрачають у цьому році на воєнні дії

Г. АНДРІЄНКО.

Хvдожній

ція є справді грізною

ПІДПРИЄМСТВ, ПРОЕКТНИХ ОРГАНІЗАЦІН,

На закінчення зустрі'lі відо;/вся концерт

теЛl'_

законо­

давство».

що

І>Щ у відпустку.

Кольорове,

транс.парантами:

свого НИНl~_ньorо антинародного ~ypcr, AHГ~I\ не у.никнути ~e сер­

iJ.IЄHi Патріса Лумумби Бориса Андрушка, при­ кордонника Олександра Сома, що приїхав додо­

21.00 -

з

анти.п,РофСПlЛ'кове

ци'ми днями В Лондоні, передбачає дальше зростання воєнних ви-

nрацюr. провідни.м інженеРОА1 в IHCTиTYT~ електро·· зварювання імені Патона, студента уНІверситету

(М) '22.40 ..-.

ного ня і

школярів.

""ННЯ --

(М.).

права СВІДЧ~Ь про.ведена 21

в пита·ннях оборони, опублікована

мільйонів

«Партії звітуемо». РеспублікансьКІ комс"мольські телевізійні збори. 18.5С

3

ВІДСТОЯТИ

демонстраНТI.В

гів

13.00 - Телевізійні вісті. 17.Q5 -Наша афіша. 17.10 Для школярів. .Сур­ мач». (Одеса). 17.40 Телевізійні ві_ сті. 18.00 - Назустріч ХХІV з'їзду КПРС і ХХІУ з'їзду КП України. СЕРЕДА,

~удящих

. Пр~ розмах щє\ БОРОТЬ~И І про

можливості для економії і бороть-

З увагою вислухали учасники зустрічі ~олиUJ-. lііх випускників Івана Кузьмен~а, КОТl!ии ниНІ

нн. (М . ). 12.30 -тивність наукового

.

би з інфляцією -

коли Сома.

дожньої

І

. ..

парку до Трафальгарсько\ ПЛОЩІ простяглась. 150-тисячна колона

тор Михайло Петрович Мельни'іt'нко . Разом з ви­ хованцем школи ІваНОА! Осначе.ll, котрий заочно навчаЄТI)СЯ в .",узиЧНОJ.1!f училищі іАlені Глієра, він виконав пісні «Доленька, доленька» та «Чому дів'шта курносі» на слова поета-требухівця Ми­

nартизан­

.

але

няють консерватори, він без особливих труднощів міг би знайти

КОМСОJ.ЮЛ/)­

АІи ви с тупив колишн ій випускн//к, ниНІ

.•

англIИСЬКИХ,

Л~ТОГО в ЛоидоНl г.раНДІ~зна ро­ бlТнича д~монстраЦlЯ. ~ІЛЬШ .як на три КІлометри ВІД.. Гаид:

СІ,КОЇ ()р,~анізації школи Оль,оа ДідУСІ) .. Перед ни­

Урочиста хвилина Аюв'lання. Вона присвячена llаАІ'яті тих випускників, котрі загинули на фрон­ тих Великої Вітчизняної пійнu

вечора

'

проти

був справді занепокоєиий иаціональни,ми інтересами і «процвітанням народу», як лицемірно за·пев-

Дніпра і штурмі БеРЛІна . Вони наВІЧНО залишu· лися молоди.lttl в 11ОАI' яті требухівців.

!il1\.()Лtl.

..

ЯКИlI

СВОІ

тю хоробрих біля стін Сталінграда , під час обо-. рони Москви, на KYPC~Kiй дузі, np~ форсуванflt

хівс/,кої середньої школа проводити зустрічі з колuиmіl>lи виllускникш/и. Хвилюючою, зворуш­ ливою вона була і на цей раз. Крім учнів та вчи­ телів , на ве'lір I!РllбljЛО ІЇлиЗЬКIJ 200 вихованців

Сполучених

Д

ції. Але коли б англійський уряд

Хвилююча, зворушлива ХorЮllЮЮ традицією стало в колективі Требу­

ві

контрнаступ,

РIШj"ЧIСТЬ

на 265 мільйонів

О. БАТЮК, учени.ця Рожні:вської вось­ мирічної школи.

жності

спрямований на запобігання інфля-

пруженостіі згортан·ня гонки оз-

Вони запросили до себе в го­

і спритність.

Представники обох виступили з цікавими

залі

нулись

)

проти американських монополій.

ІТНИ-

Тим часом Уірядова біла книга ків Л ітківської середньої шко­ ли «Аргонавти» та Рожнівської восьмирічки «Романтики». Ви­ пробовувались сили на кміт­

~але

ТІльки

броєнь.

Зустріч "ромаНТИКіВ" з "аргонавтами"

ВІДнм.

розгортає тепер британський робітничий клас є боротьбою H~

ШJJяхах розрядки міжнародної на-

ШіТЬ і г уде» та інші.

ТІСНИХ

ШтаТІВ. Тому

чий за,кон, зображає його як захід,

Після урочистого вечора, присвяченого Дню РадШіСЬКОЇ АРI>/ії, сценою Броварського будинку

«осоБЛИВQ

На~агаючись загнуздати ро ІТ- З США, хоч Англія і без того пе~ичин_ рух, позбав.!'ти ~рудящих ребуває в дуже великій економі'l-

~ЕдОРи ФЕДОРІВНИ. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

26 номер 1971 рік  

26 номер 1971 рік