Page 1

..... - . .......

РІК ВИДАННЯ 31-И

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН, ЄДНАйТЕСЯ!

.".,._

.."

26 (8024)

ВІВТОРОК

3 БЕРЕЗНЯ

Іl1J70 р,

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАНОИНОГО

ТА

PAROHHOJ

Гідно

КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОJ ПАРТІJ УКРАІНИ

РАДИ ДЕПУТАТІВ

пластмас

Михайлівна

-

Шибіна

раз у раз погnядає

-

пресуваnьниця

заводу

на

свій ручний годинник.

Стрілка просунулася ще на одну подіnну. Минула хвилина час,

необхідний

для

виготовлення

-

корпусу радіоприймача

Творчий несІЮИій На

залюді

хмод:илмrиків

лrіІЗ~тор_ів, JI!Ri <в1fосЯть •:та•ІНИЙ вкла~Д у 1j}ОЗ.ВИТОК те:хніtч:ного ІWP<OII'J)ecy в:а '!Ііщn:рИЄtМ~тві. На­ rпри-юл&д, у ;минулому році І. С.

Марк·ов <Подав 8 проо()зицій, і ВіСі ІВ·()НИ !ВТМенj ІВ ЖИТТЯ,

ЧJIOr.tmtoв --:- '"ім,

1.

r.

м.

«Каштан». А скільки їх, таких хвилин, у зміні! І кожна на рахунку в робітниці. До цієї маленької частинии часу Ната­

НІО!В&тори !ВирооІІ!ІЩl'Ва R. lt. Еа·еін, ІВ. Г. ЩерібаІК, f. А. ДМІМ'Р'ЇІЄ.Ва З&Іl'j}ОПІШ)".ВЩ ІЮВУ

нічого не повинно пропасти марно.

ЗвіАси

і

наслідки. Н. М. Шибіна набагато випередила

тоеаришів по роботі і зараз працює в рахунон

1971

року.

"""" з Ж!Ю у списну випереджаючих час ідуть пресуваnь­

ниця Г. І. Чунян, номуніетна .н. О. Новаленко та багато інших в.иробнмчнинtв. Вміння П:РЗВІUІЬНО спланувати робочий час

забезnе'Іиnо їм високу продуктивність працІ.

кож взяли собі за правило: ЖОАнtї хвилини не втрачати ні на

робот.і, ні ВАОМа. Тана ціnаспрямованість АОпомагає їм навча­ тись на 5 курсі будівельнпо технікуму,' брати 'активну участь е громадській рОботі. ТІІ83ІМJJі Висоцький і Білинський па­

м'мають, що

24 години деби треба розподіnити так, щоб ви­

стачило часу .цяя НМІчаннfІ, 4ІідnочИнку, сім'ї. Тоді й самому цінааіще жttти. Бо будні в них пливуть не безслідно, а кип­ nять не~nttкоєм, nронизані вогнем творчості.

Для нашого б~рхnивоі'о ського ювіІtею

сьогодення наnередодні nенін­

характерне ос~бnиве трудове- nіднесення, яке

панує в цехах промислових підп.риємств Броварщини. З кож­

mЇІС'І'ь.

тех:нмог1ю ·~·.~.; них: ~~оrжів .цли ~ ка'мер ШJІJПJoot ВЇАJІІІВа8ІМ іх в спеціаwІІJНІJІІХ пресf6рмаХ за­

мість івди!Щуальноі на

Теслярі &МУ-39 Д. Н. Висоцький і Л. І. Білинський та­

.,-

С1N!ір~ьних

Цінну праrrозІЩію nОідали тако• В. К. Оа:виЦІ>киіі і С. П. 3ащь. В&В3 ~-ци.л·а підцри­ €МІС'М)f {7 '5І01"1 ftll'}J!60Б:ai!ЩLB. РІЦіон.алізатори

К. НЕВСЬКИИ, робкор.

річки. На експериментальному заводі торговельного машино­

будування 168 робітників вже рапортували про завершення своїх п'ятирічних завдань. Серед них комуніст О. В. Дудко, еnентрозварюваnьнини В. Ф. Петренко, М. П. Оснач та інші.

заводу електротехнічних виробів, Літніасьної швейної фабри­

ни і ін. Отже, сотні виробничників

в

нашому районі вже

переступили поріг нової п' ятирічни. Вони служать принла­ дом для інших.

Та чи всі люди бережуть час? Чи всі прагнуть випереди· ти його? Скажемо відверто

-

ні. Не секрет, що бувають ви­

падки, коnи біля верстата в розпаn трудового дня не видно його господаря. «Де він?», за-питує майстер в сусіда. «Пішов по якусь деталь», відповідає той. «Давно?». «Та з півгодини».

ве-

':1'}l1'Ь ІПООПУіКИ, QJDIOвaмi на пі~ИЩ8'НІНІЯ ПІЮД}'\КТИВНООІ'і праці, :JН<ИЖJЕШН1JІ ссб~ті ІПРО<ДУ'К'ЦЇЇ.

ним днем шириться змагання за достронове виконання п'яти~

На заводі порошкової металургії понад 60 трудівників також працюють в рахунон 1971 року. Перелін цей можна продовжувати, називаючи робітників Гоголівської стрічново­ тнацьної фабрики, фабри.ни верхнього дитячого трикотажу,

ооробки ~веревтах.

Киівський обком КП УІк'раїни і викщщ)Ім rОбла•СН·()Ї Ра\Ци деаrу­ тат1в трудящих ІП\щбили ІПід.суrМІІШ ІВИюонаtння Іс<щЇ!аіЛістичних зоб-о~

ІВ' ооа:нь llfO :виробництву й ІІJІР'~даж<у ІЦ•е:ржаві ,11\J)rоду;кт~в тв:аринни,щrва ршйонruми, .К()ІЛГІJСІпа:мИ, :раДJГосшами і 11'11ах·офаІ6рика~и.

Визнано переможцями в СQUіаnістичному змаганні за збільшен­ ня виробництва й продажу державі тваринницьних продуктів:

По Броварському ІРа'й·сшурадгосп «Пnоснівсьний» (диреІtJІор П. Ф. ВtJЛ<ОІХа, ·с~щретшр nар­ 'ЛійН'(}ї ор.rюrізащії М. С. Ву·знИІк, гол·ова 'J}Обіткому Т. У. Фе·сюк), йоrму залпш~но ІПеР~ХkІ·НИЙ Ч!WВ'О:ЮІJЙ :Цj)апор rоrІ}кому КП УІК!Р•а<ЇНИ і ()1/}лвик·онком•у та 'ВИдано грошоrву Іпре,мію rв Р·о:t.м~рі 300 кщрt}о­ гащіІв; :на;а:ІІТtІН~у птахофабрику (директор В. Д. RуіЩРеНІІю, секj}етаrр

ТЩ)'ІІtіИоі (фІ'авізаціі В. С. ТrавіІ!уй, толова !р,обітrсому Р. С. ШулМ:'а), mй ~еrно nере~ідниИ ЧерВ()НИЙ ,IJJpaiП()P оок~ ~п Укра.Щй tra OOJIJtmtO.Rilt•r:»lY Ї ІВИДаНО ГрОШОВу ~еМЇЮ В j}ОО-М•ЇІрі 300 К~ вшщів.

Поз,ц<QІРОВИG'Міо переможців у змага;нmі!

ЕІСон:омічІНий ·ефект ЦЬОІ'(} Н<О· вовве,щеВ!ІruІ 'С.ТаіІЮВИ'І'Ь 14.00 rJ\a~iв за rрік.

3Ш)М2

вождя

Поздоровляємо переможців!

ІПІJІЩЮє ТВ®Ч·ий oo~m раці.она­

А.

V

ювzяеи

Степrанець

лія Михайлівна ставиться з дбайливістю господа.ря, в якого

2 коn.

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОJ ОБЛАСТІ

зустрі1tемо

ХВИЛИНА ГОДИНУ БЕРЕЖЕ Наталія

Ціна

За родючі ~~я

да•раmй

мЮяць

nерший

~:кален­

в~:и

зав·ер­

m&льнооо ~ п'mи:J)ічки. До виход.у

в по~е

залишилося не­

ба111а11"0 ЧООу, тому ltei:UHЇ331J10J)И J)ІІІД!І101СtПУ «rllл·ооюіВСЬІКИЙ »

іВирос'Тити

-

високий

ІВР·О·Жай

та,ке зооов 'язання

ваяв 1На ·себе Іt•олектпв ІП' Я'І'ОЇ і)риrаци 'Р'а'ДІГО•СПУ «Тр·ебухі,В· СІ:ІКИЙ >> ІНа Чf'С'І'Ь •СТО:ріЧЧЯ З ДНЯ народжешrня В. І. Л~.ніна. До

!Г·орфокришки. А. ТАРАСЕНКО,

ІНеЩО;NІІВНО

ІІl'іДЖИВЛеІНО

головинА

рив і ·ст•і.шжи ж Ікалійних та ~кілограr:~~ів фосфцр:них у ;~ію­ чій ІРе'ІО'вині на ге,ктар. СумлІЇІНІН'О ІІЩНщюооли ТІракто­

агро.ном.

30

рист В. Ко.в·басинський, а КОrЖ

Надпланової

та­

продукціі­

·роrб:і'Іlники О. tМель·ничен­

ку

а

екскава­

сян ;на виЙ'~аІІІІ~'Ї т·а нruва·нта­ женні Д·ІУ6JlИВ, ІШофе!J)И В. rBiry·H, Д. Во,'!ох·а, І. Бігун, ЯІКі ВJJІЮ­ оять у ІПО,1е ПО 70-90 ТОІНІН

·ни,

32 'Ге%Та!р·и саду - внееено [JO 60 КЇЛ()Гр·а::ІІ.іВ а~ЗО'f,НИХ МЇІН:.'\0'0-

ЩдзнЗJчаютьс~

ІВИ'К~РИСТ&ТИ r!ООЖШИЙ 'день ДЛЯ ~м;мнче·шrя Іnідrо'rовки техніки,

О. БатченкІ(), Г. Куць, Н. КІривенко. Птинаємо ооріз-

ІНаtПОЛ'е'ГЛИВО J'ОТУ~ТЬСЯ.

юІ'й.

т·о,р:нищс~ М. іМіЩ€1НІК'О і П. Ка­

Про,ве,дшrа 1певна 'РОб·от.а .восе­

ЦІ:І()ІГО

по·сrв<ного Ім.ате<рі~.rnу, виконання плшну нrалр·о·ма.щження ,д· О'бІрив. УісІП1шно пращює .меаrанізова­ :на брИ!Га,'І.а, яку о'ЮІЩО€ 4ІІГJ}О­ ІНІ(}'І! ~гідроте<~н1к П. ,JJ,ре<в.іІн.сь­

,я;юнайраціональніше

ІІjJ)іаІІ'путь

БУДЕ БІЛЬШЕ ФРУКТІВ фруктrв

rектари

на 56 тисяч карбованців

'1\'0,

ca;ry. І. БАБИЧ, бригадир.

3авм

ВИПУ•СТИВ

ціrї :на

Однак робітнинові треба наздогнати прогаяне за ці ЗО

еле'К'І1ротеХіНічних ви­

·роrбів д'О'СТрсжово з:акіінчив щІ­ к•онаіНІН'Я ІІЮmн'Є!ІЮЇ ЛJ}ОГраІМИ •і

56

ІП!ОіН'аІД

aiJlatН'

тwслч

ІПРО:l\УІ'·

ка'J)ІООВІІІІІІ!!іВ.

Це є наши~ '11РУдовим <П«І~а.рун­

хвилин, і він сян-тан виготовляє продукцію, вже не думаючи

К•ОL\1 1ОО-річчю 3 ДіН.ІІ наq>од­ ЖІеНrНЯ В. І. Ле~~~і.иа. У·СП'Ї•ШН1 0 ОІ!ІР'аВЛЯ<€ТЬСЯ КО-

про її якість. Отже, через безвідповідальне ставлення до до­

рученої справи терпnять інтереси· виробництва. Економісти підрахували, що втрата за робочу зміну nише

леІКТИВ ІПЇ<Д)ПрШШСТБа ·і З 3З.В~р­

однієї хвилини робітнина·ми і службовцями в ·масштабах всієї ти­

ШеНІНЯ'М п' .ЯТИJJ<іІЧног-о за·в~ання. Пам'Я'І'аю·чи ІІІІро те, що ми ~ви­

сяч чоловік. Вдумаймося в цю ци·фру! Та це ж nише одна хвилина. А якої шкоди завдають виробництву прогульники!

стутпили <йніціаmQраrми д:ООl1JЮІК·<!­ В'ОІГО :В'ИІЮН,аІІJНЯ ІП' ЯТИрrЧ·КИ,

країни рівнозначна одночасному невиходу на роботу

200

На жаль, їх багато на заводах порошкової металургії, шино­

люди '11РУдяться

ремонтному, ремонтно-механічному, пластмас, му комбінаті.

ІН<е<Сі!ІНІНЯМ.

зааодобудівно­

емо в 'РаХ'УН<Ж тр<'І.ІВІНЯ ць·ого '])О·

3

профспілкові

організації підприємств сьогодні, як ніколи, повин·ні створи­

ти нестерпну обстановку прогуnьнинам, порушникам трудової дисципліни, марнотратцям часу. їх треба виставnяти на осуІІ громадськості, винні у зриві виробничих планів повинні нести відповідальність моральну і матеріальну.

ву.

Есто,нська РСР._ Та:ртуськІІ'Й д~р.жав:нІІІй у.н1~р.сиrгет (в мину.чому ДеріПТСЬКІjЙ, а Пі 1 ЗН•;.ше І0Ір'евСІ:ІКИІЙ) ІВВ~ЙШО!В 'f ІВіІТІЧИЗНЯ,НУ і СВ•:То­ ву rkт't~piю і'МЄJJ·а:ми 1 бararrьox· ювСJІЇ.х вmх·СJІва.нrці'в ___,,просла.влени:х уче­

.Час велике багатство, дане людині безплатно, дане для того, щоб вона дуже багато встигла зробити, щоб зали­

tНІІ'Х •і .ви~датних Іді•ячів. Тут ІНавча.Л'ИІСЯ або :!11ра<Цювали дОІМrіІдниrк при­ :родн К. Бер, фі:зи:к Б. Якоібі 1, xi'pYJprн М. П.ІоЧJогоів d М. Бу~рде:нко, а.ст•рОІНОІМ В. CrpY.Jвe, ФстQрmк Є. ТЗІрле. В ТаfР'ТУ о:~;ержаuш освіі'у велИІкmй ві~ріменський Іпи,сьме.н·ниІк і •про·свrіrrиrгель Ха,чат)'Ір Абовя.н·, ~ба.гаrто укра,їнських Jti,srчriв. У r190~1901 1роrка.х rryт на:в<ча•вся брат

шиnа після свого життя сnід, за який· би ми були їй вдячні.

В. І. Леніна Дми:тро Ульян·ОІВ.

А ц. можливо тільки при умові раціонального і бережливого витрачання кожної дорогоцінної хвилини.

ІЛ-ОЛ. ОВПНОЮ

СьогоtдІНі Та~тусь1<'mй уніІверситет- ІШз.наюІІй ,вел·икmй :навчальний і .науковий це.нтр юра·ЇюіІ.

На фо•го: ГО.1СJ'В.НИЙ будинок Та~rуськоrо де,ржавноrо унrіІве·рсиrгету. (ФQто ЕТА- РАТАУ),

на

ід'В)V

.~fl<CЯЦ~l ВИ1П е.д·

ж:аGМ·О чаrс. А це 'Натхнення дtЛя всь ·

можна, nише спираючись на високу організованість, свідому

та

:ІJІеликим nід­

ІКу. Отже, біль~ І!Й~

Грудневий Пленум ЦК КПРС з новою силою підкреслив, що добиватися вагомих успіхів у господарському будівництві дисципліну. Отже, адміністрації, партійні

3

СьОЩ"\Ні ~и щхщю­

ермо К:ОіЛекти-

,/ ЕСКОНОС,

rберезня 1970 року об годині ІВ ра~йо.нному Буі~ЦЩКУ КJ'ІЛЬТ~ри .ві~еться за.с!;ДЗІН!Н'Я сьоrмоУ ·сесШ paji<OIRHO'i Ра,ди де­

1

11

пута>tLВ труДВІЩИХ. (дванадцяТО· ГО ШШІU\а!НКЯ:).

Р~.


Назустріч ордепа Лепіна

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

В ЗИМОВОМУ ЛІСІ

мИ!р!Ю вий

припорашені

зелених

тить

вітах-косах

легенький

з дира призначили номісаром авІаційного полиу. І тут він виправдав внеоне -Рекомендуємо тебе до вій­ НомІсар був не сьиоіюго училища. сказали довір'я партІї. тІльии другом І наставиином райиомівці. - А як же завод, Інститут? для особового силаду, а й пре­ - несмІлцво заnитав робітнии. ирасним знавцем технІии, до­ - Адже 1ІНЖенером-х1:м1ном ду- свідченим пІлотом. У СВОЇЙ ИНИЗІ «В сІм'І ВІД­ мав стати. Другий курс иІнчаю.

густим

інеєм стрункі ирасуні сосни. їх

В

шелес­

вітер.

Під со­

нячним промінням міріадами самоцвітів іскриться сніг. Нру­ гом тиша і спокій. Тільки не­ втомний трудівнии дятел цуп­ ним дзьобом викрешує сухий,

барабанний дріб. - Товаришу полковнии, лунає над галявиною чітний голос. Загони до ОСJроведен­ ня військово-спортивної «Зірниця~ готові.

Михайло

ЗРОБІТЬ НАЛЕЖНИЙ

вождя

ритм порушив райному комсомvлу.

винлин

зливається

з

иольором

проходить

повз

1

І>ер•і-вництвом

на­

комсомольської

ми,

доля

стелила

По краУні

ще

Та Не

згасли

заграви

пожеж,

пагони.

не

Нова

глитаєм,

з

що

вдома мати відірвала від шести голодних ротів, прийшов до во­

ріт Єкатt'1J)ИНО·сла.вського ного

заводу

і

став

'ІіРУб­

підручним

слюсаря.

Початок

трудового

був не з легких. до сьомого

поту

шляху

Вдень робота і

ломоти

в

су­

більше не

мрІє

фронтові

рани

1

лІквідаЦію

СТВОренні ІПОВИННа rбр&rИ

якома.г.а rбільша •кільюvсть

Як з;р,обити

rа:зету

В її

мечта

Поліщука.

на службі приrодяться. Надійно Герой

Радянсьного

Союзу

читабеІЛь-

даКТО!РЬВ цехових

·стvнні'вок

м.онтІНю-м~:щІJНІЇ'ч.нюrо

за;Іюду,

якому •о6го·вОІj)ю.ваЛІЖЬ

•статrя

·~е­ на

Є.

Мигул~>ка «Лк •і под·ооає •колектив­ ним оргаrн1затоJ)ruм », mд:РУ'К·Ована ІВ га·зетrі «НоВіе життя» •за 13. січ­ :!І'Я

цього

року.

УЧ<І.ОНИКИ СеМЇНrару :В~ЗІМ:ЧИЛИ, що r·оm;вне .в газеті

-

зміетов­

н.ість, художнє ·ОФО'Р'МЛ!ОlfНЯ. Во:но м:ає бути ефе<ктни.'Іf, яс'ІСравим, від­ знаrчатись

ІІІіР:О'СТ()'}І()Ю ~ ціле~с:пря­ МОІІ'І!!Н1істю, ra~e 1 3/l:Й.МІаТИ Не бііІІЬШе

О

2

стор.

О

о.вго:дько

без.від.повіда:льне став-

В нІнцl гр,удня МИІну.лого року Дарницький '1\рест овDІЧе"молоч­ них

радгоспів

І(ЩИ'Са!В

госпо.д.ар­

ши.н,

зер·но,вих

та

кшртопле-

зби.ра.льних .комбщйнLв. Це со•т­ нl та:нн металевого лому! При

праг­

-

вьІсота,

ВЬІ­

Одного

дня

він

чи­

вИноІна•ти не тLльки СІІЧ!Невий, а й

за це.

Нещо.да;вно за nеревиконшння плану здачі •м·еталобрухту мІІну­ лото

рок.у

диреіітори

:Ра<дгоспів

40

і rеrахофаqрии ОіДЄІржали ві.ц

до

96

них.

·иарбов.аащів

ДаірнІІць~ІІй

цремі.а•ль­

11рест

радгос­

ге­ тає лекцію в робітничому гур­ пІів .видіолив та•кож більше 1,5 ти­

дали нерал-майор І. Дзусов так пише тожитиу, другого зустрічає­ сячІ карбовшНІціІв ідЛЯ 1шнагоро­ про свого комісара: за•ві­ ться з иомсомольцями і піоне­ .ци ІбjрИГ.аjДИІріВ, М'еІХаІИіJVі:В, сВ характері і у зовнішнос­ Настали наnружені дні нав­ ІдУЮЧИХ мшйстериями і га.ра.жа­ рамн в школі, третього про­ ті Михайла Поліщуиа було не­ чання для молодого нурсанта ми, які спрИ!Яли ви.кона.нню до­ бесіду з допризавнина­ внден ОІГО лл.а~н:у. Бо>рИ!сомєбсьиої льотноrї школи. мало яскравих рис. Стрункий, ВQдить охороняй рідне наказ дру~і.

небо,

В розпорядження надходила нова техніка. Досконало

-

льотчиків вітчизняна оволодіти

чорноокий українець. завжди Пі:ДТЯІ1НуrИ!Й, ВіІН •БLд3НаЧаВСЯ вИІСоким

те.м.nе.ра.меитом,

зав­

жди носив у собі невичерпний зарЯІЦ саІМО~<ТІНього гумору, був веселим, любив музину, сам відмІнно літав. Як льотчии і

ми того

у

райвlйсьииоматі,

-

на

персональних

і

справ

розгляду комуністів

у рwйиом.І НП Укра.їни. завжди

четвер­

засіданнІ комісії по

прийому в партію

І

заповнені його днІ.

Т'J)е'І'ІІНИ ПJЮЩЇ. Велику увагу !()еД- ~О ІП~і6ра.аі tЗМ'~JЮВRИ ММ'е<ріалів, віtrрини «Праця і колегія П{ІJІИННІа ввеJ)'І'!ати 'НtiL ІПере- живий стиль МtОВИ rооети, rз ~ма­ Ч.'ІеІНам !J>І!'дколегій

так

З.аrміеrь того, щоб після

та­

кого матерІ:альиого заохочення аитив·но організувати ·вив-езення лому .в .лютому

1

лі~в'ідувати

січневу зruборго,ван~сть, яері·JjІни­ ки радгос.пd.1! ~ птахофабрИ!н зво-;.;. ЛіІКаЮТЬ dЗ ЦИІМ, ·за ІВИ'НЯТКОМ

<ращоепу «Бобрицький>> і Бо:rда­ •нLвської птахофабрики. Не іНаба111ато ,ві:дс:т.ають ві:д .них Госолі·вська С"І'річково-ткаІЦьна фабрика, мебльова, БМУ-39, га­ раж ·райсnо>жщюпі.лки., Лі·ткі,в­ ська шввй:на фабрика, ко.мбіІнат иом,у.на•льних tПі•дп:рНІЄмст·в.

під­

соІбне госmо,да,рство. А ма·ртеии че,нають метале­ Ізого лому, бо це їх хліб.

О. ЄГУПОВ, уповноважений <<Вторчор­ мету>>.

відПt!ЧИіН•ОК». C>Jt~ більше гадІІі,заціі :Це>Ху. Критика

тут має уваги І:tоортаtrи на :ЇtJІюС'11Рацію. Іюм зРQtблена ілттрація. бу.ти об'єктИіВ.ною. Вагато ~ЮРИСІН'ОІ10, ІЮВЧаJІЬІfОГО Реrда•кТ·ОР «·Р·емоІІ'l'ника» Є. Ми­ ~нже.нер :виробнич·о·го :в4'\ді.'ІУ ра стіннівки, буду•ватись :m .мk- .оде>ржали :редактори ц~·х~вих га­ ГУЛЬІКІ() •ВКа•з-ав іН'а ІНеООХ•ЇІДІН~СТЬ ПО­ В. Г01рд.ова Г()ВОрИІЛа про те, що Ц~ВЮІМУ мате<~іал,і. 1нші Д{)ПИси, по зет на цьому cevm·a.pi. &ни по- лі·ПШИТИ 1роботу :})ООКО'J)івського сті'НІНіВК'&'\1 rчасто бракує грwмот•Ію­ мОЖJЛивО'Сті, ЧJІЄІНИ :реіД'КОЛЄГіЙ ДЇЛИЛИСЬ Т&ІКОЖ :СВОЇМИ ус'ІІЇUІМИ, :поста ІГазети «:Нове життя». сті, а :це звщдить на11івець всю ІFj)Іа•ГlІіутЬ І}}(!бИТИ :JІ>З.ІК«ШЇЧИИІІИ ВКаз.аJІИ 1!t8. НЄІД{)ІЛ!ntИ ІВ '\Юбоо'і. П.отhм слоою •ООJІВ ее.юрета·р nЗір­ зат·ра•'Іен;у nрацю. М. П. і црисВ'Я'ЧУІОТЬ іх виробнІfІІИМ ЗМІ- ·Не сеюрет, що ча.сто ·Г&Зе'І'И тrйної •ОрГаН}З'СІ.'Ц.Їtі ЗаІВОДу На с~м'Їнарі було ВИІРішено пр~о­ даооям, лИ'!Wнням ІІЮJt~Я. ,У rн.ас ввпуч,к:аоотьс.я: тільки до 3авальоний . .Шн ві~ана>Іив, що за водити ~вічі ІНа VЇК KOIJilК'YPrCИ, УІМОВ n;ращі JІЮДЄЙ, IJ)OOВR'I'JtY ра- Cвmr,.....:. В-ЧМІ ~..-.rop ,r~И М:ИН'УЛНЙ 1рік pdoorra ЦЄІХ•ОВИХ СТіН­ при чQІМІу врахОІВувати :не ті~ьки Ці•оо.алі'защvї ІНа піІдприем.с-rві та «ІВеіреJга'!ІН'ик» т. &рав'ІЄІНІКО. -Ми ІНЇІООК ::mаРfІЮ 1fІ()жва·вила.сь, але за­ роіf)оту ІНЩД {)І,ЩНИМ НОМ€'{)10'\1, а~е і ~н. АІКтивІЮ реагу;t()Ть Чнтач:r ·ш .не·д'О'СТа'І1Н'Іrо ,щювітлюєио життя ·Г.З.ІІWИІМ ІН'ЄІДІ()ЛЇКОl\1 Є НеСИс.'Г~Ма­ систематиЧність :вих·оtдУ rа'З·ет. Ка'РИІОа/І'УРіНЇ '38ІРИСОВ'КИ ІВ С}'ІПрtІ)ВО- іЦ'ЄХ!f. •fі3ІР'І':і1Йна, [1}}0К.\\ЦІСЬКЇ ТІИіDстЬ їх •ВИІІ(),ДУ, •відсутність .Пер·емооюц•і н.а~Щ)оджувати,муrгьс я Ді •KOJ)Oil'KИX ІПіДПООЇІВ, Rроаще Вір- ор.rа;н.іооціі ~ИіМа'гаЮТЬ ВЇJД ІН4С МаІК­ шктивних Ід'ОІІИсу:вач:вв. Тим ч·а­ ПО"Іе'СНИМИ Гj)WМОТа'МИ, [!ре~іЯ.~ІИ. ШООаНОГО ха1ра.ктеру. К3ІРИ&а.ту•ра симал·ьиоі ІВіддачі, а садІІ·і jЦ{)ІЮМа­ ·с·ом: •сила. ІГаІ3ети 'В її ·неgі:дривн•о­ Ці змю,~и .с,прямоватtі щ1 а ктивіза­ з 'Вд'алпм піJДІІ!иоом важить інколи га·ють 1нам мал·о. му 1зв' язку з мwсами, П'J}О\J\ОВ­ ціІю :роб.оти стінІЮЇ nр·е-си. :біль·ше, 1ніж і!\ООре п3-шюа;на замітЧле.н паJ)ІІ1іІЙ!НоІ1о 1бюро з.адюду жує т . .Завальний.-! в її вИІПус­ В. КОВАЛЬ, ка, В. Дуібівюо ІВНіс ~щц ІП~опозИІЦіЙ. юу пооwн,і брати учае'l'Ь па;ртЇЙІна, редцктор заводськоІ rазе­ Неабия·к,е :т.ачеІНІНЯ м.ают'Ь :вда- HetnOIГauio бу·л·о б ,виnуекати фото- профопіJІІК.ова комсомооьська о.ртн «Стріла*.

уча·СТЬ ~ову ~ста'І'І'Ю, •а 'ПоОО\JІИКАІН'а ·відлюдей. бивати C.II'pS!')HJIBa.IffCTЬ ~СЬОГО IIIOllle-

ною? ЛІК ідdбwrись 11 ~ЄrВ()СТі? Про це йшла rM·O·Ba на •Се'МЇНІаtрі ре­

тт. Беркало 1 д

· ·•

чотИІрим-ісяЧІниІй: план і nід час нащружеНО.Ї 'В'еСІНЯ!НОЇ ПОСЇ•В'НО'і намп:анії 11te ТJІрбу;ва,тись ще й

відпочиниу

СТІННУ ПРЕСУ- НА РІВЕНЬ НОВИХ ЗАВДАНЬ

Яік і ·всяка газета, ст~н.нів·ка

м

силадають. Чи в польоті, чи на

Рідно нали можна застати дома полковника у відставці

непись­

дзе1р1 кало життя колек•тиву.

Інж•е:неІрИ'

Б

·· ' асков

.на.я.вно,сті та•ІШХ ;резер·вІв можна'

Ак­ иомlсар но­ Авіація для Михайла Тимо­ душевна людина. менності. :Молодий робітфакі­ фійовича авторите­ тивна участь у громадсьиІй ро­ не була звичайним ристувався велиним вець не міг стояти осторонь захопленням. Ій він віддав nо­ том у полиу~. боті життf;ва потреба члена цього важливого завдання, над тридцять роиів життя. Піс­ На багатьох фронтах дове­ НПРС з 1929 року, навалера обов'язок Іюмсомольця илинав ля занінчення училища у Вітчизняну водив лося побувати ордена Лені·на. бути попереду. Разом крилаті машини, був на різних полковнииу ПQЛіщуиу. в. полотняк. Неба['ато ча1су дове.лося номандних nосадах, а коли над зі своІми побратимами по зброї На фото: полковник у відпопрацювати Михайлу на під­ мирним небом павиели зловісні охороняв нtбо Ва;ну, нищtвним приємствІ. Трудовий і життє- хмари війни, стройового номан- вогнем косив живу силу і ко- ставці М. Т. Поліщук. на

в

без: ·ствам ІБ,ро.ва!росько·го райо.ну значсебе ну кількіщь -rршкто1рі·в, а.втома-

сота~.

глобах, ввечері навчання на нею, примусити Ії надійно слуробітфаЦі. А .вчитися треба бу­ стало девізом тих, хто ло не тільки самому, а й вчити жити інших. Партія повела широний прис·вятив себе небу. наступ

·

на не

летчина

черствого

глевтяка в латаній торбині,

Є

ти -своє

нуть висоти. Саме про це і ска­ зав поет: сСамая вь1сокая у

І<РОКИ, його

ненависним

шматком

рони,

заслуженому

роки шістнадцятирічний по­ дільсьиий наймит, назавжди з

·<<Літ-

ма.є ме'І\аІлобрух'Dу), аби по·я.сни-

Ян би не вабило до себе не­

С(!ме в ті далєні

розпрощавтись

про

Щорса,

молодості, 1· К. Долженнов М. Ф.). Во.ни

бо, все ж льотчики живуть землІ. Лише ирил своїх

вчине­

життя робило перші тілЬІки-но проро·стали

своєї

контузІї.

шляхи.

ні різномасними бандами.

буйні

знати

Поліщу-

ще

дні

пр_о nольоти у блакитну межну височІнь. Дають

ровесни\(а­

війни,

поповненню

в

не розлучився з споиоєм. в його_ це звичці І xapaк-re­

pl. Звичайно,

нотився відгомін

громадянської

•птахофаqрику,

Jм-е:ні

Чимало чrucy .мwнуло, як лення до цьото важл11вого завнолишній начальнии штабу ди- даІНІНЯ. візії розлучився з службою. НаІСІПра.нді ж карти1на ось яка.

важних

ІншІ

СТа-

•НЯ п.лщну заво·да,ми порошкової МЄ'J\аІЛуІР:ГИ, 'Т()Ір.г.овеЛЬІНОГО .маши-

повітряних: тянську

ІменІ М. В. Фрунзе.

тах.

.. .Перед Михайлом як 1 перед його

ВИіПЛа>В.1Є'Н'НЯ

вчив інших і вчився сам. Тіль- вишу~ують р1,зІНОІМані•тн1 і .причи­ ни по війні закінчив Академію ни ,(мо,в:ляв, погана ідОірога, :не-

битвах з ворогами 1 самовідда­ ною працею на трудових фрон­

ком,

новому

льотчиків. Ян і

великого

їх

ДЛЯ

Ми- лі.

ще протягом десяти років він ловнL

щасливе

па•р'І'ії

вибороло

за.во.даС\1

КіІВСІ>КИЙ>>, .<<Нра•СИ.ЛЇВСЬКИЙ>> (ГО­

жИття для дітвори, вІдкрила дверІ у широкий світ Радянсь­ иа влада. Старше покоління під ЛенІна

·СИрОІВИНІІ

відвагу

боїв, знання авіаційної техніни радГСjСПИ

ше майбутнє, думає сивий полковнии. Безхмарне ди­ ·.шнство, безхмарна юність. А принесл_а це ·радісне

металургійним

лому і .в!,дході•в чс.р.них металів.

ШЛЯХУ.

досвід по веденню передавав

Ось вона, •наша ЗМ•іна,

з.:t:а.ча

лася nереможним розгромом ших оргаJНізацtй. На жаль, цьо­ німецького фашизму. Великий го .не можна ска~зати про Нали­

ви­

груди.

-

Білоруському

ВіЙСЬИОВа служба для пол- ноІбу,дуваІння, ремонт:но-меха•ніч­ ковника ПолІщука не закінчи- ного, холодильників і а:щцу ін­

шикувані шеренги юнармійців, вдивляється в розпашілі від морозу обличчя, і тепле, бать­ ківенне .почуття наповнює йо­ го

ІІІ

Черваної Зірки, (5ага:тьма медаЛЯМИ.

во­

підно­

сить правицю до сироні і прий­ має рапорт. Потім разом з по­ мічником

Він' пліч-о-nліч воював

цьосо величооного за~дruння 'ВМК ливе значе:wня має сва.єча.снс

хайла Тимофійовича теж ІіІИСоТепе.р даваіЙте .простежимо, но відзначив Радянсьиий Уряд. як же броваІРчани в.ідгукнулись За успІшне винонання завдань на звернеІНня сталевruрі,в? У сrч­ командування вІн удостоєний :н.і .цьоІГо рок,у .райо.н ·виконав найвищої нагородиордена де,ржа,ВІНИіЙ п.ла>н по за;готів.лі і Леніна, нагороджений двома відвантаженню .металолому орденами Червоного прапора, ті:льки за ра,х.уно.к пе,рЄ'Винонан­

гри

звично

і

фронтах.

РаТНІ подвиги,

кремезний, в пере­ ;на.вхрест ШИ!нелі,

лосся на голові,

ському

ме·

ПОВИ!НН!

.вип.лавити 1' 15 .м.і.льйоrні·в тонн стал1. Для У·СJLішного азирішення

мунінації ворога на Заиавказьному, Південному, lV Україн-

ЗВИТЯЖНОГО

в сивій папасі, що своїм кольо­ ром

У цьDІМу юв,ілайно.~у році ТаІJІіУрГИ нашої ~раЇНИ

з уславленими орлами ВітчизСталевари за:ваді•в <<З.а.поір.іж­ ни тричі Героєм Радянсьиого ста,ль>>, «Днl:цроспецсталь>>, 1ме­ Союзу О. Покришкіним, брата- ні' ДзержІГ>НСЬІюго звернулис1 ми двічі Героєм Радянського >д.о всіх Т·РУІдящих НиїІвсько] Союзу Дмитром Глинкою 1 Ге- обл.асті з ІПроханням \)рганізува­ - БатьR1вщині потрібнІ вІй­ ваЖНИХ~ колишній иомандир роєм Рад.~tнського С{)юзу Бори- ти достІрооюве викоuшння плаtну вшжливої сьновl льотчики. Набуті знання цього полку, прославлений ас, .сом Глинкою, був свІідком їх зда,ч,l металолому -

Тимофійович

плечистий, поясан,Іи

ВНЕСОК

НЕСКЛАДЕНІКРИЛА

ІСавалери

дрімають

.

ювzлею

о

новЕ

житrя

о

Вівторок, З березна

1970

року


НОВОСИБІРСЬК. Космічна система «Метеор», що стала до ладу в нашій країні,

ПІДСУМКИ ПІДБИТО

складанні

ко обробляє величезний потік інформації, що над­ хоДить з орбіти. На фото: телевізійна антена, під Новосибірськом.

29228

нещасних випадків.

Крім того, трудівники

птахофабрик,

радгоспів,

промислових

ЗРАЗУ

Ж

за

під· подвір'ї Ниївської

прохідною на

ки стоїть великий, гарно офор­

засоби транспорту, будинки соЦіалістичні зобов'язання

тощо. Добре поставлена

ця

ро- лективу на останній рІк п ' яти-

бота на Літківській фабриці

дожніх

ко-

виробів

ОfЛЯдає

».У,

то

одну,

то

другу

прис.1ухається

двигуна і,

до

в.тtовивши

маши

гудінн. на

сл у

якусь ненорма.1 ьність у його ро

боті, радить трактористу, що трібно зробити для ліквідації Цоладок, а то й сам засукає .КаJ!!Іа і ІЗробить. 1\·оли виникає

тисяч чоти- сіqня J01135. штук ооЦЬ. 1 лю- ОбХіДНіСТЬ -

адинадцяІl'Ь

_

ху- річки. Ось основні з них: одер-

що вишику

бі.1я майстерні, повільн й7:1е невисокий на зріст, кремез нйй чо.1овік . Він по-господарськ.

ПОКАЗНИКИ

птахофабри-

приємств страхують домашнє май- млений щит. На ньому читаємо но,

Між тракторами, вані

ПРОМОВИСТІ

дого­

ворів на добровільне страхування

від

споруджеІІо

стра·

хуванню, наслідки відрадні.

Життя

яку

(Фотохроніка ТАРС).

приділяють

Нині в районі діє

В РОБОТІ, ЯК У БОЮ

Потужний наземний комплекс приймає і швид­

зали, що там, де керівники, проф·

zаа.иоа.иі

тоаариzаі

ції .

страхової роботи. Підсумки пока· організації

Hazai

при

використо·

вувати і,нформацію, передану з борту суnутників.

бив підеумни громадського огляду

постійну увагу державному

дозволяє

прогнозів

Тепер у космосі трудяться дві літаючі метеостан·

Виконком районної Ради де­ путатів трудящих нещодавно під·

спілиові

метеорологічних

того ЗІбLр tтаJнОВив

• маd\же 108

трактора і

по не ру не

СаМ СЯДе За КерМ> відпрацює одну-друг~

ім. Шевченка, жати на курку-несучку по 185 рист·а шrу;к. тіfс,fІч шТук, а 20 люtтоrо досяг нічну зміну . Вдень знову в по штук яєць, виробити й продати - - Це ші·ст,десят сі.м процен- 120750 "'"ЦЬ. На цьому :рівні і ді. Під час обідньої перерви роз Гоголівській стрічново-ткацькій дерЖ~Ві 32 МіЛЬ й ОНИ 500 ТИСЯЧ ТlВ . несучос лідра n u · - · Tl' • - шв·и:дко .. - .' - за1раз 'J1РИМ-а>ЄТЬСЯ .проду•КТИ'Вповість механізаторам про діш фабриці, в селах Бобрик, Пухів- штук яєць та 4 тисячі центне- хуванши, nавLдомщІє голо&ний ність пти,ці. ка, Рожни і інших. рів пташиного м'яса. Ножного зоотех.н.і.к . ~ ХорошИІЙ показ.висока ;не.суч.1сть '1\'У'Рей. -.65 радгоспні; життя країни і поді дня, проходячи тут,

робітники ник, :нічоrо

не

скажеш, адже :ПІроцент1в у -серQдньому по фаб­ за рубеже~t. За

це

nce

шануютІ

Переможцями огляду страхової звертають увагу на цей щит, роботи і її масовості серед сіль- ще й ще раз перечитують зоських Рад еизнано: Бобрицьку бов'язання. І (голова т. Федоровський), Пухів· А на стіні прохідної висить дошка показників, на якій відо-

п.ла;нове зющання - п'ятдесят .риці _ забезпечує успіШН€ ви­ л·роцентів. .Такого Ірез~л ьта·т~ 11юнання плану прQд.ажу яєць і поважають ry 'ІЧІ.Д[ІООП-і і:мен і~иrщдира т.Jщ'ктор;но .да1:Яd'Нуто за'вдя.ки ентузшзму и де-ржаві. На 20 лютого одержа- ЩО'р.са самов,і~дданqст>і пташнищь , бо іМаІ3іЯ. но 5 мільйонів 159 тисяч штук >б.рига:ди В. працюБати -їм доводиться в ІІJ.е- при нвартальІЮму планJ. 7 мільНе шумв Василь Гр<иrч~J)()!.ВИt легкИх · умовах через чаеті .переВс

нівську (голова т. Литовченко).

бQІї з- опаленнЯІм, ·

ську (голова т. Висоцький), Рож·

Серед радгоспів:

НИЙ»

бражаються

результати

r.

роботи

бригад і цехів за кожен день.

«Красилівсь·

Червоною фарбою записа-

_

йонів

ф б

-

На початку сt<юня _на

(директор т. Чернишенно, ні показники ~ригад, які вино-

голова ро&ttкому т. Кравченко), нують і перевИконують свої зав· ЯК .ВЙ ВИКОНУ6·ТВ Рожнівський

дання,

відділок

каже

радгоспу зоотех,иік

головний

тахофабрики

Інна

« Літківсьний» і Погребський від- Андріївна Яновсьна.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ?

_ Чарною, як бачите, позначені ре-

тисяч ШТУ'І\.

770

ю ви-

. роблеиу nродукцію віІД:nраJвлено и 0 в ма•газини .nиєва. · тже., є ·можлиВОІСт,і ю~арт.аJ.Іьн~ · за&дання

а Р_ ИЦІ

винон.аrrи достроково, до

березня.

іДЩре '11РУ'дятьс~

•В

ці.

протоптаної с-тежки.

мріяв сісти за к-ермо

Ще учне~ трактора

Думав: «Закінчу шко.1у і піду н2

20 ·ку:р.си 'l1J)вІкторпс'!Іі'В ». Але з ЦЬОС'<

пе- н.ічого не вийшло. Чорні фаши·

,рєщ'ювlлей.ні днl всі ІПтахівники стські полчища віроломно

напа· .тrи на нашу країну, і багато та­ зультати лише однієї третьої с-тала до ·ладу нова кО'І'едьня з поюlзнltків. Попереду '!і змаrа·н- ких, як підліток Василь, nимуше· -Найкраще справилися із свої· б А газовим опал€ННЯ; _ м, ц_ е було ве- н1 йще шоста бриГада, якою ке. ригади з першого цеху. ле . . . . -рує Ол-~ _ cauJТpa. Є·.рмо·ла·1·Dна иі-_ но залишилися на окупованій те­ ми завданнями по ДО б РDВІЛЬНОМУ і і ЛИІ\ОЮ -rіоді>ЄЮ ІАМ ·ВСЬОГО 1\ОЛ•Є:К= ..... .. n останн м часом вона теж р зко Ф""енко. .по 3 _ 1 тн.·СЯ __ .ч.і . штук_ риторії, на власній спині відчули

ділок радгоспу імекі Кірова.

страхуванню

серед промислових збільшила збір яєць.

підприємств на Л1тнівськІй фабри-

За

фабрики, :добива:ючись високих

ти,ву,- бо докарt!mо іПоЛіпшу.ва-

хqдимо в ,двадцять друти

~

й ло температурний -режим У nрк- яєць одерщу~ во,н.а щодня. міщеинях. Але, ІНа жаль, чоти- .

ВелИкІ!- увш-а Іна фабр!Щі при-

ці художніх вироб/в (директор т. норпу-с цl,єї /'Wига.ди 1 застаємо ри пт.ашниюі, в .тому числі і ~іллється механlііацїї т:руд0\МІtст­ \4ожелевський). там бригадира Марію СтепаJнів- ЩІадцять ІдРу.rий ,корпу.с, .не ких nро;цееів . Недавно тут зда­

'1

...- В чисnі переможців також Се- ну Сніцарук Вона охоче лака- ПІі;І~шюче.но 'до· ·неї; через що й но .в ек9ПJІУат.ащ1ю . адин пташмиполнівські дільнична лікарня і середня школа.

зує своє •господа,рство.

У цьом:у nриміщенні не так ,да•в,но ,воета:новлен.і ·кліrrкові

-

чотирияр,уоні батареї,

розпо-

-

т,раЛЛJJЮ'І'ЬІС.Я n-еребої, Обі:г.рі>вати ник на прим-іщеНня довQдиться · rеплок.ало,риІфеu>ами. . _ .

: 'І1ИСІJЧ ' го.tйв

ПТИ:Ці,

в ·якому -ас:J:а.новлеJІО о.дио.я.русні клі11кові бата.реї sіІrчизнmюго

Взаталі -коЛектив фабрики ус- .вИjробниЦтв.а з •комплекс.кою ме-

гітдерівськ.і порядки.

й не ~иВІНо, що, як тільrки

Toory

седо було звільнено

від окупан­

тів, Василь одним з перших nлив·

ся в лави Радянської Армії. Став автоматником у розвідроті

і не­

щадно

воро­

тромив ненависних

Виконком райради депутатів відає бригадир. - Тепер тут п.ішно •н€-се ленінську трудо.ву хашіооцlєю ІРQбі·т~ . .Таке обла-д­ гів. Дійшов від Києва в Угорщи­ трудящих установив перехідний :уІТ.риму.сrься сі,мна.дцять тисяч вwсту , з дня У ,день она.рощуючи ,на,н.ня ЛІЛМІJ'ІЕі'І'ЬІся вст<~~новити ну. Вув поранений. Уряд наго­ червоний вимпел. За кращі по· несучок, яюІІХ доглядають пташ- темпи •ВИ!роонищтва: ·яєць. Ось цього 'РОКУ ще в 11-,12 ШИ!РО­ родив його медалями «За від­ казнини в страховІм роботі він ниці Ольга ІваніJВ·на Савчук та -кілька промовиотих цифр. 31 .ногаба:ри.тних пташниrках, д€ paRiopa Олекса.н-др.Lвна Швиденио. nру"ня минv>Jюго ·року було · ніше бу>Jю назем·не у11риманНІЯ БаІГУ » і « 3а ООЙОВr 3аІСJІІ}ТИ». буде вручений переможцям в день п тиця у •на-с J ' • •мош~да, :вш куро- о~держано ·8 8600 штук ЯJЄЦЬ, а лтищ1. Через два роки після закінчен­ 100-річчя з дня народження В. І. чок - 5 - 7 ,м~ея;ців. Ух зо&сім наступного дня, 1 січня, _ н~ Доqре •Почали київські птаЛеніна. н~д.авно перевели ~ ;несучки. х.івНИІІ\И ювJлей.ний .лен:інський ня Великої Вітчизняної війни Ва­ С. ПАНТАЛІй, - Скі;JJЬИИ ви зібра-ли сьо- 7 тисяч штук >більше. Чf!рез піn- рік Є •підс.т.ави ·сказати, що так сюrь Григорович демобілізувався начальник районної інгодні яєць? - Gапитує Іюш Ан- місяця ІПТ<ІІХівники перейшли за- ·вони його -й за>кLнчать. J мрію свою стати механізатором спекції держстраху. ІдРі>ївна . пові'тний рубіж, одержавши 17 П. ТЕПЛЮК. IW залишив. Закінчив курси і IIIШIDDIIIIUUIIIII8IIIIIDIOUIDIDIDUSDDIIIIIIUIUIUIШIIUIUDDDDIIIIIIIDIIIIIПJПIDIIUJOIIIIDIIUUIIШШOВIIRDIIПIШIIIIIIIUIII працював трактористом у Вро­

·

На виконаІНни поата·нови Пл е­ н;уму ЦІ\ RПРС << Про орга.ні,з а­ цІю 'ВИ'РООНИіЦТВа ЯЄЦЬ і м'яс а ;на

про;мисло.вІій

основі>>

в

на­

u.тому ;районі- було -ст-ворене с п е · ціа·ЛіІЗОВаJНе Оіб'Е;д,Н<ІІННЯ •ПТаХ.іВ­ 'НИ,ЧИ'Х госпсщарств. До його ск-ладу ввійшла і Семиполків­ ська ,птахофаобрина, яна спефа­ ,,ісу.валась на .ви рощу-ва-нні мо­ лодих

.ку;ро•чок

для

-веіх

госпо ­

дарств об'єднання .

Переведення

.на

таку

вузЬ>ну

спеці-алі·зацію

.ве.1шшми

однові-ко.в и­

ми п а•р•т.Ьями. Це дало б мож л и­ в і сть еф енти вно винорист ов,ув а­ ти .підрощену птицю для ком­ пл ент:щії ;проми,слови.х ферм і забезпечити ,рівномірний вип.усн

nродуRІЦі•ї >ПРОТЯ;ГОМ ІР<жу . Адже тільки в -опеці алІі!з ов а:них госпо ­ дарствах

м ожна

за•ПІро.ва;щти

в

лоВІному Іюмпле.ксі всю ·т ехн оло­

гію

виробництва,

ловий

зб.і:льшити ва­

вих і:~ продукц,і,ї,

з низити

Ії собЬвар'І'і.еть.

рік бу•в пе:рехі'дним для птахофаб.рики. П~р.іод станов­

1968

л ен-ня .пережив ає .вона й n аНИІНі.

З ·РЬ3НИХ П>РИІЧJІ.Н в 1969 році було П!РОд!!ІНО Ниївс ьній та Бог­ данl'всьній

ПІТа,хофаб.рикам

ли­

ше 37.2 ·тисячі ~У'РQчок при ПЛWН'і· 400 ТИІС:ЯЧ ГО Лі В , ЩО ПрИ ­ НеСЛ О госпDІДар·ст.ву .збиігк и. Ал е ОІСоНО'В>НОЮ 'ГLРИІЧИІНОЮ ЦЬОГО · була в елика загибель мол01днян а..

Однією з цричи.н низ ьного виходу моlЛ о,дняк а бу-ли танqж

о

н-едоброянісні яйця, як.і ми за-

траанеВОL'\1,У

купляємо для j,нкубації ,в ПуХі>оському пле.МJптахQреnродуп\торі. .За:плі:днених яєць було

дуже .важко ре!Гулювати о:пти­ м альн і У'МОВ И мікрокл і,мату. Це т емпература , &ентиляція,

80-85 95 - 98,

кліток ,

.процентів ,п,роти :но-рми .а

ок,ремі

•не .п е;ревищуваоли

п арт.ії

70

навіть

процентів.

Негатив:но ·ПозначаJєтьс.я і відсут.ність .на,лежної Rі-лькості

по -

-

волога,

обм Lн

мовий

В

пові·Т;ря .

них

Бмато

мало .придаmни;х для ІВ И­

р~щування ·стачає

·ВІідЩлку.

молQдняка.

поса~очних п~:~ріо,д

ідля

Не ви-

мі·ець ,в курчат

зи­ дру­

ж ивюіх речовин. Сум а каратИ--

гаго й трет ього в.і ну , і вони п е­

но1д і в станСІвила 8 - 14 МІіл,Lrрамі•в прот и норми 16 '- 18, віта-

реси.джують шого ві-І\,У.

нл ітках

ммод­

.нашої ф абрики

було нел егкою сп,раJвою, бо ф а'І\­ ТИ!Ч•Н О ПСУВІНіСТЮ зм,і.НЮВа•ЛО :ВИ­ робНИЧИЙ профі•ль . Нам !Належа­ ло -створити .необхlдн Ь умови для ви:рощув а ння ,добов.ото мо­ лодняка

""

Вівторок,

3

На

окQротило

ва·н.ня

'Витра-ти

-корм Lв,

·ка .в

п е ршу дена:ду.

Зар аз .ми працюємо нол о гІєю няка no

за

тех­

в ирощув ання молод­ сх-емі : 1 - 30 дні в, д,н і в, 61 - 140 днів.

Всі

J

ці причини, •разом

лозначаються

робо ті

у-зят і,

.негативно

пта хофабрики.

на

Але ·наш

кол ектив е:нерг.і.й.но бореться за

п одоланн я ,п ерешнод, ться т р,у:,дових у>епіхів. nоказник і-в,

•наJІІриклад,

добиває­ Внеоних досягл и

При цьому птиця пересаджує­ ться з .цеху .в цех три , рази. Н а

.м айс11ри ·вИJрощу'.ва.ння м оло:дня­ к а . Мела нія Соснов-ська .по се­ ми .ви•рощениос п!!Ірт.іях м ає се­ ред;ньодобовий цри,ріст жwвої

лерес аджува:н•ня

вати

3 1 - 60

її

і .підготовну

пр им1щень ІЗатр ач ається баіГqТО ручної праJЦІі й коштів. Пташци­ ки довго пуатують (.rфофі.Па к­ ттні ірозриви). Пер еміщення птиці.

н егатИІвно

.ооли ває

на

її

стан.

П~ и:в.аІЄмо через

ми

в і:дсут:ність

т.руднощі

і

ти:по в их при­

м1щеJЧь. 'Зар аз ВИjрощу єм о •КУ"Р­ ч ат

·в

,п ереуста:тнован их

но•рів­

ни-ках та т елятщ иках. на П ершо·

березня

1970

року

7 ,•5 rрама на плані 6,-5 г,ра~ма , а

•голо-ву при

також

97

п,ро.цент.і в :збереження молосдня­ ·ка ,прати :завдання 96 п роцен­ т.ів . У Д~жії Таращу.!\ 7,8 грама при,роету '1\у,рча:ти , 97 процентів Gбереження погол:і·в 'я.

Радують Ольги ри

і

ІПОКаJзники

Корні>єнсьної,

Григоренко,

.роботи

Ол екса,нд­

Нащії

Ж ел ев­

НОВЕ

ЖИТТЯ

.приготу­

роз­

п оживності і нормува,ння

засто­

сова.ні в обмінній енерrИ •і си­ ром,у іtрО'Ге·~ні . В ОС'НОВІІ-ІОМУ ра­ ціОНИ ::збал ансован і , а.л е € пе­ рерви з білно.вими НQрмами, як роо'я:че борошно, сухе м олсжо , дріжджі, :риб ' ячий жир, віта­

.

з~раз :на тахофабриці .роз­ г~рну ЛОСЯ бу,ді:ВіІfИ'ЦТОО .НОВИХ цехііІ і рекон.стру.н;ція старих, де бу ло -наземне у11римання мо· ло;:tнян-а, для бата·р ейІю·го ви.ро­ щу.в а.ння

•курчат .

Передові молод'ня.ка,

і

на

довели,

що

можна

добо:вом·у .віці. Ми ж ІТі·льни ві·д за>топлених п і·вникLв .м.а.є мо 135 ти-сяч ка,рбоваНІців збитків . Але в м ай бут.ньом у •і :наша :птахо­ ф абрика бУІде ,рентабелЬІною. Плани •нашl ІН<JJ п'ятирічку одноразових

-

лоса,дОЧJНих

місць 'д..'І.я nершого ві'К.У 1\У!Р'tат на 250 тися-ч :голів, для ,друго­ го - ІН а 400 тисяч , ВИІрощу·в ати ЩОір-он.у 1 м іЛЬІЙОІН ну,рочон. Це &ел ин е і- нелегке з.ав.дання , за виконання йоІГо ·КОІЛектив пт а­ х,іанинів ·уже ·в :нинішн:ьому !РОЦі в еде .напQлеглИ1Ву б()!ротьбу, щоб в,~дзначити .л еіІі·НІСький ювілей ІНовим н

'дООЯnнення,ми

пр аці.

Л. КОЗУЛЯ,

очо.ІJити тракторну бригаду. Коли почав бригадирувати, згадує Василь Григорович, -то бул·о ч-отири СТаJJ}еІ1ІЬІКІі «ХТ3 » т.а ·ОіДИн ,«·У,ні~еор-еал» , а· тете-р є 14

-

--

потужних тракторів, еім комбай­ нів та десятки інших землеоброб­ них машин, які в основному під­ готовлені до весни. Бригада дала с.1ово

Р·ОІЦЇ

в

нинішньому

ВИІj)і().СТWГИ

ювілейному

ВИ'>СОі!ШЙ

ВСіХ с і .'І ЬСІ,КОГОСПОДарсьКИХ

}'•j}О-ЖаЙ КУ.lЬ­

Тур.

ка, які

за вжди

пІ'ревиконують

норми виробітку, добре зберігають закр ішІену за ними техніку, лан­ кових механізованих ланок Дмит­

ІРа Семен'Оовича Те'сІЄлька !і [J}иго­ 'рія ЛеQН'І1ійовича. 3ал·ожоrо, які торік виростили високий врожай кукурудзи на силос. Розповідає про трудові зимові будні механі­ зат~ріІВ.

Так працює комуніст Григорович Мазій. чив ЙОГО

Уряд

Василь відзна­

СУІМЛDН1Н1У іІТj)ЩЮ іІJИ>СО­

КОЮ нагородою

-

орденом « Знак

Пошани » .

зоотехнІк.

о

знову

річні курси, які дали можливість

В. Маз-ій називає прізвища Мос­ Іі. ращих чд,ен ів бригади трактори­ Прибалти•ки, стів Антона Петровича .Яковенка, ,вир ощуванні Івана Олександровича Романен­

пр ацювати рентабел ьно . Але вони не з а,бивають ІП.і:внині:в у

ма:ти

варській МТС. Потім

гоопща.рства

с п еціалізовз.ні

ськ.ої та багатьох і ншиос.

:на

лол е гшиоло

новс ькаї обла с·ті

м іну А 2--3 мі л і>rр-а,~ш. :1бо .наполов ину м-енш е . Ч ерез це п оганий вихід . ·ку,рч ат з і·ннуба ­ тоор а і ве-ликий :відхід молодня­

молодняка

&езення 'і •Роз.даван.ня їх . Облік

М>іни

ОСНОВА ПРОМИСЛОВОГО ПТАХІВНИЦТВА

.вирощУJв анні

ми повні-стю перейшли •Н а су­ хий тип •Г()ДLнлі. Це >Н аба:гато

М. ІВАНИЦЬКИИ. о

3

сТор.

8


Тренуйте

Бесіда

Щастя - в сімейну дорогу!

JІікаря СУЧАСНА

людина.

ве в нраУнах з механізації

праці

транспортом ,

жи: ленбЕWгера

що

високим

рІвнем

І

розвинутим

мало

рухається

і недостатньо займається фі­ зичною працею. До того ж . ма­ лорухомий спосіб життя супро­ воджується надмІрним вживан­ ням їжі , нервово-емоційними навантаженнями,

впливає

на

Ян

що

вІдомо,

рухів

негативно

здоров'я. недостатність

викликає

серцево-судин­

ні захворювання: гІпертонію, атеросклероз, вегетоднстонІю, гіnотонІю .

Проблема гіподинамІУ хви­ лює медин.lв всього свІту. За останнІй

час

лярних

в

науково-попу­

виданнях

надруковані

матерІали на цю тему. Це: «Ве­ лосипед

У•рочИІСта реє•страція шлюбів

- . ці

проводи в арм.ію

.новонараджени~. -урочисті

1

Qучаоні абряди міІЦlЮ прижи.ли,ся у Ве­

ликій ДИ!меор.ці . .вже й .не .п.ам'я:т а<ється, коли Імолода .пара ВИІ}{О­ tнувала 1волю з абобонних д і1Аі:в,баІбів, щоб 'присягати нJ·сть ·кохання і дружб и церковним служ ител ям

-

npo

вір­

сіячам дур­

ма:ну.

М ИІНУІЛОГО ;року, ІН.аПрИ:І\Л ад, усі МОЛОДОЖОНИ .реєструва;ли шл юб у сільському буди.нн1у 1\УЛЬТУJРІІ. Нинішньої ЗНІМИ .в ра­

,ця;нськЬй святк01вlй обстановці зареєст,рова.но

близько

.десяти

пар. С еред .них швея Ка:rери.на Стецекко і шофер Мико.ла Л1!\ОЖ, nродавець М арі я Нушн~р •і шл1фJ"Вальник Ва.ле.нтин Тур ·

чаіН, майсте р-взуттІ!:.ви:к П етр о Н аборський .. .

Ольга

r.

На фото: ГОЛ САВа сіJJЬСЬfЮЇ Ради дружж я П!.кожlв - Катерину

1

11

Лебеди:нець

електрозварник

М. Каравдюк

вітає

nо­

Миколу: •Хай щастить вам ,

мо­

ладя'Га , у вел шкій ·СІіJмейній дорозі.

-

10.05 '-мі сто

10.45 -

JІІерша

nро г рама

т~л е в і 3 і І1ІІі ві ст і . 11.10 Те­ л еф іл ьм • З а мандато м І лл іча • . 11 .3:) - Шкі.~ь ний екр а н . Ф і з и ка для учні в 8 класу . « Ел~·ктrю м а rні тні кол и ва нн я і хв нJІі ». 12. 1;) В еф ір і «Молод і с ть:..

11 .00 -

« І нг у рі - 1 970 ».

13.00 -

(Тб ілі с і).

н и . (М . ) I'J .O:i Ко 1ще рт 7<1 вої . 17.00 ІІ аш а а фіша .

О.

17.0!>

Н о ви ·

П а хму - Но­

вини . (М.) 17.15 - Сто рі н к и ВСЮІ КОЇ б і ог rз ф і ї. Л.о ку м Є' нта льн а кіно.п еніні а ­ н з. « Л е нін го вори т ь з А м е рико ю» . 17.45 Тел еві з ійні ві ст і . 18.05 Дл я д і т е 1"1 . «М уз ІІ Ч ІІІІ Й т е р е м о"' . ( П е р м) . 18.30 - · Л ен і н сь к ий у ні в е рс и тет мі л ь­ й о ні в . А к т у а.ІJь ні пит а ння н а уко вого ко муні з м у .

« Р ад я н <' ь к ий

н а род

-

єд и ­

на

ін т е рн аціон ал ьн а с і м ' я •. ( М . ) 19.00 •Кул ьтур о сл<1В<І» . 19.40 ·Кол ьо ро ­ ве т елеба ч енн я . Тел еф і ль м сВ арч ина зе м л я » . (2 с е рія) . (М.) 20.30 - Про ­ гr а м а «Ч ас• . ( ,~\ . ) 21.15 - •М а іІ с три е кр а н а• . ( Рі н а Зе.1 О І Щ ) . (М . ) 22.:30 -

-

С пів а є 10. Гуля є в . 23.20 - Тел ев і з іА ­ н і в і ст і . 23.:ю -- « С т з р т · 70•

м. БРОВАРИ, вул. І(иівс~ока, ТЕЛ ЕФ ОНИ :

154.

-

життІІ,

19-3-82,

як

досягти

м'язового навантаження для за­ гартування серця . В НДР два рони тому організовано това~ риство БІгайте собі на здо­ ров'я».

БІг руху,

-

це природна

при

якій

20.30 -

·сн а добрані ч , діти!» 20.4.5 Ю. Ол еш а • Заздрість• . Тел есn ек· т а кль. (І с е рія ) . 22.10 - Мультфільм для доросли х . 22.:30 Б ет хо в е н - Тр е ­ т я симфон і я . ( М . ) БЕРЕЗНЯ

програма

Тел еві з і А ні

11 .00 -

вісті.

11 .10 -

14

фа.ктами,

Гонча­

гер

зазначає ,

що

Те­

Кінолітопне століття . фільм «Я кі в Свердлов• .

-

Н а ш а аф і ша . 16.50 сЄд· боротьбі• . 17.10 - Республі ­ ф і з ико- м атема ти чн а школа .

редактора,

ма сової

ро·

групах здоров ' я,

124,

вадами. Чим ало ще хлопцІв, я~ виявляєтьс я , спортом, вильно

не

займаютьс f

не можуть навіть пра· винонати

Члени

присідання.

ком уністичного

піл ьства

мають

морально

звичайно,

бути

сус

фізично

здоровими .

Старогре

підводятьея

ч ерез

Вста новлено

чергування

Слід вважати що цим пнтан

під

контролем . лікарів .

ням

зацікавл яться

номсомаль

Медичний нагляд за людьми ські вожаки. вчителі . Не rіовин похилого вІку любителями :Ні ·СТОЯТИ ОСТОІрОНЬ і іJраЦl:В.НИ;Ю бІгу свідчать про те, що функ­ раJіоняо.ї сrюртив,ної J.rіkьли . ціональний . стан серцево-судин­ М. КУЦЕНКО, лІкар-терапевт.

м. Бровари.

Строката мозаїка CEJ(PET ДОВГОЛІТТЯ

РАДИКАЛЬНИП ЗАСІБ

пр·и·їха.Чои

<реПОІРТери..

ЧJІенів

В·И'Па:дках>>. І ще : «,Б уд r.те

І .п.осr а<вили

СШВВlТЧИ•ЗІНИ•К·lВ,

.вжитmс

ля'Чі,

:не

те р п

ІВ'Щкри,в.аІйте .коробк,у

М З!ГЗЗ ИіН·і·».

Дав і'р.1 и:в і·

'ПоОJ•:')'Іnці Із а:пас а.ют ьс

ІБі•.мі' охо че в.'ІlІJПDІві в : « У нас у Штжах Ж·иття •завж,ди б уло •над­ те,р n :'ІІІН ЯІМ. ,в. і дк,р wв а .ють }Юр·об к : то ,не:рвов І~М . Я. ~~а .в.і~м і,и у в.і'1 вд ом а Іі 6аІЧ<tТЬ сто.тсти.й ·Наб і р ~ЮЇ·Х

ЩО СКЛ ЗІДЗ€'Т ЬСЯ

З дфЯ В О.'і

В'І·ІІ.J.·е ЛІКИ З ·06.1 ЗІМ З•Н И \1 И

ЗО ВСі~І ТJ'ІП ОГО ·ІІ ОЖЗ .

До

n:рикл аІдеона

з

р.:tзн.і ша.х,ра1 йства .

«ПірИЄ М'НОІГО а.пе.ПИІJ'у ».

Редактор

€.

к а ртк а

.10ЖКІІ

зу6 ІLЯ М И

Сор ок в іІСі·м р ок :.в с вого ж и ття Білд:j Мохан сІ!Іді·в у ,в'я з ницях за

заход і в

в аловИІй зб~р .молока збільшив­ ся майже .на 250 JdJJor.pa.М:iв.

теоре ми

ел е м е нтарної

м атема ·

ти ки •. (П ередача nер ш а ) . 17.40 Те · ·"евізі А н і вісті. 18.00 - «Пі он ерський калейдоскоn» . ( ХаркіІІ) . 18.30 А тл а с

народів

19.00 19.:30 -

СРСР .

•Абхазька

А РСР» .

Телефільм «я слух а ю пісню• .

Кол ьорове телебаче нн!! . Теле­ ф ільм сВ арчин а зе мл я • . (З сері я ) . (М . ) 20.30 - Програ м а еЧ ас» . (М . ) Чемn іонат світу (Югославі я ) . В

21.00 катання .

тел ев і зій н і

,н аб ор . Н ЗІП И СО\1

Ф ЕДЯ П.

Кол ектив В ел нкодим ерської с е редньої школи ви словлює глибоке співчуття вч ител ьці Цнк уІювіі! П арас кові ї Власівні з nрн "оду с м ерті

з

Друга

1

-.;-~;р:,;:Р~~к::~ ~-о~::,:-н::;~~с~~;::~т:~П ОТ Р І Б Н І

"}._

_ -

тобою• ,

ського

театру

п ерерві

-

т.

передача

Г.

-

КИІВС ЬКОГО ВИРОБНИЧОГО АВ ТОТРЕСТ У ПО Т Р І БН

Тел е· «Ч у ­

водії

Чернігів­

Ulевченка .

8

тм!;, .

ІНДЕКС 61964. Газета вІІ)содІ(тJ. у вІвторок, четвер І суботу.

слюс ар-мотор\Іст,

різноробочі.

В()(.l і я-м , я·к і ,постуш ають .н а р.о:бот у н а .доое.1 ьн і авто!ІІС>б ;.1 і, і автос.1ЮсаІрям, які ;п·ри6ул и з .1ав Р аtд я'Ін: ьк ої ~р ~ : ї, н ад а є­ тьс я

Гур'l'ОІЖНТОК.

3-вертат ися у ·Ві.дд·і,.l кад,р і·в н а ад р есу : зо.,., м.:ж зу,пи,нка·ми автобу с а· lf

11

;е.

18

18

11

11

18

ІІ

ІІ

11

. . . . . . . •.

.

11

JIJ'g 11

. .

і

11

м . Бров а:р·и., пр ошrу ­

« БМУ-39», і « РМЗ ». 11

11

11

18

88

.... ..

11

11

11

. .•

~~/--БРОВАРСЬКОМУ ЗАВОДУ ПЛАСТМАС

t( }'::,

...... ...

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

слюсарі-ремонтники, слюсарі-нал адчики,

контролери відділу технічного контролю, оператори обчислювальних машин, технолоrи по nереробці nластмас у вироби, слюсарІ-с~нтехніки, інженери-меха11іки.

У хати а вто бусом

11118 1111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

814 - 6958

1:

першого, друrого і третього класів,

автослюсарі третього-п'ятого розрядів, механік по ремонту причіпного господарства ,

м а н др і вок• .

сН а добра ніч , дІ­

Зам.

..........

2

;на ,п.о ст,:,ішу ро,б оту

С п ектакл ь

ім .

_.~--~·

ЬРОВАРС ЬКІИ АВТОБ АЗ І N~

(М. )

з

.. .. .. .. .. .. .. .

..-.......................... ........................ ........................

Вистава Тульського театр у л я· (М . ) 11 .05 - •Клуб чот и рьох коней . (М . ) 1 1 .3Б Новини . ( М . ) 16.25 -Новини. (М. ) 16.:30 Опера € . Брусиловсь кого сКиз -Жиб е к• . (АЛ Мd · Ата ) . 18.00 Новини . (М~ ) 18.05 -

еВіте р

ЕЛ ЕК Т Р И К И.

-~~~~~~~~-~~~-~~~,,~~~~~~-·~~--~·

че» .

школ я р ів .

..

Жнrr.1овою .площею rоспо::~ аІрстІю за,бе.:ше-чує.

льок .

Для

на постііtну роботу

/ LJ f•

nрограма

Нови ни . (М . ) 10.15 для ді тей. М . Андрєєв

....ефQИ-;і І9·4..S7.

т

ГРИШІ(А Павловича .

Тимофія

фі гурного п ерерв і -

10.05 теа тр

її чол овіка

в істі .

·\ ботІІ) , фотоJ<ореспондента - 19-4-67, ВІJІ,повІдальноrо сек· ретарІІ 19-З- 18, віААілу сІлJ.сІоК; rоспор;арства -19-4-4?.

•В)'Л. ,І(Іtїаська,

·'

-

них кволі , навіть з підви щеним тиском крові , Із захво рюванням серц я і фізичним!

ху не фанатики . Він не вважає біг панаЦією від усІх хвороб,

незр•nвня.н.но апо ­

811111ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІtІІІІІІІІІІІІІ ІІІ1ІІІІІІІІІІІІІІІІ8111111.88tІІІІ1 8 11ІІІІІІІІІІФІІІІІІ

Бровар ськ а друкарня Киї вської області

промис·

Викликає подив . що окремі

ру­

ша,НОВ.НИХ

серце

3аст.

антивІсти

м ав З·\І ОІ{'у жити к і'Їиtіше» .

м и р» . 12.10 Худож ніА

промисловвсті,

організаЦій,

діють лов их підприємств .

;\' міоте <rку Лур'і у штаті В іско~н­ У маг азин ах П а:р нж а. з' явивс, с:,н жнве ,Бі ллі' Moxa.rr - •найст·а ­ .в щю.дажу нов'ИІй зас і'б пр оти or Р'ЇШИІЙ ~r,р ома.д я.ни.н · Слолуче,н-их рящ;и ості На уп а'КО'В'Ці· н ашос Штаrrі<в Амер,tюки'. У •день, коли ію­ 1 ·му •МИІН,уло І J:\12 1рсжів, до 1Б іл лі « Цей за,с.іІб 'У'ІІіІБеІJ'С альн иЇ! у ,всі :

18.:30 - Телефіл ьм «Тут жи в Га йда р• . 19.00 «Наука В8 робиІІ ­ цтву• . (М.) 19.30Ю. Ч еnурин- еМоє

ні ст ь у ка н с ьк а

вииліІДач і

всі м ' язи тІла, система нрово­ Мені часто доводиться про· обі,гу J серце. ·Юмецький .вчений водити медичний огляд юнаків професор Альберт Валленбер­

лю­

л е нарис •Крила ті · солдат и•. 11 .35 Шк ільн ий е к ра н .. Су сп ільствозн а вство дл я учн і в 10 клас у . «Прогрес и в ні дія ­ чі зарубі жної культури борці з&

16.45 -

особливо

форма мол~ських

активно

кlв . СоцІ а.тr!.стичні зобов'язання ІНа 1970 pLH уJЖ~е •В'ЗЯТ•Ї КОІЖНОЮ дОІЯП>КОЮ, /РообИТі ПО МіСЯJЦЯХ і по tдека•дах . ПЬдсу,мни 3.1\tагання

•Uікав і

дожнііІ філLм •Снігова кородева». (М . ) 17.10 Наша афі ша . 17.15 - На рис с П рода н і душі • . ( М . ) 17.45 На­ селе нн ю про цивільну оборону . (Таш ­ кент ) . 18.00 Н овини . (М . ) 18.05 Тел ефільм с За nи с ки боЖевіл ьного» . 19.00 еГолос к · Рос їі• . Зустріч 3 комnоз и тором М. Кутузовим . (М . ) 20.00 - Тел ефі л ьм •Я слу х':Ію nіс н ю• .

Пер ша

sчите.іІі,

фІзичного виховання, працівни· ни райвно. нерівники номсо·

.naprrкoм tl

ІВн.аІСлJJдок

nрограма

4

Цією проблемою повинні за·

цікавитись вихова телі молоді­

полі•пшилаІС ь nLдготов.'Ка ·ио.рмt;в до згодооУ'ва.нн:я , ху;добі дається пі.йіло з концеtНТрат!в . Денний

Новин и . (М . ) 10.15 с~ ,.,. на карті • . сКосів» . (М.) Кол ьорове телеб ачення. Ху­

СЕРЕД А ,

Амосов

традищ,і'й.не ·в та'К~tх ІНІ'ПЗІдка х за­ пита.ння : ЯІК ~ІОІМ У вда,~ОСЯ зоорег­ ТИ своє здор ов ' я .

І ==к=о=:,=~=~=е~=~=Я=к=f =т"'~- = ~=-=~t=іІ~=:=.=·=:=~=~:=~~=с~=: О=•ГО=:=:б=:=~'=іт=~=~r ;а= ={=~=:==~н=:'~=~=~==і

редактора

вІ.дділів (партійного

дить.

М.

«УСПІХ . САМ НЕ ПРИХОДИТЬ•

.........................................................................................,................................................... НАША АДРЕСА:

Професор

nрІЮВкчена 1 00-.рІччю з дня на­ ,родженІl!f В . І. ЛенІна .

••••ra•CJ411i..o•••••••••••••••••••••••••••••••• •••• ке

дітям . і молоді, щоб їм в ЗО ра­ років не загрожу вали інфарю інтенсивного міокарда і гіпертонія .

хворюванням .

ноУ системи у них мало відрІз­ няється від показників у моло-

ІІІІQ

щоденне

ріали.

БЕРЕЗНЯ

l/&••--l&f;:;, ·

кони:ііі .д~есять дків .

до Жовтневих свя т . Шановні читачі, активkти пре­ си, в·ключайтеся у конкурс! Чека ємо на в а ші мате­

3

25

ная звезда» N'g за цей рік вміщена стаття професора Ні­ мецькоr академІІ наук А. Вол-

тварнннин ів

ТР ЕТЯ Про підсумки конкурсу ми повідомимо в номері

ВІВ ТОРОК,

.

іlарт.нс»~у J ооещіалісrl!в .на фер­ мах. Готується і tНІезаба:ром бу­ де вист.а:влен.а ІНІЮЧІНа агІ"гація,

Дру га

займаються

За 'МИ:НУІЛИЙ ,ріН, і Ш­ .пулярнИІМ стаІВ бі.г .в Болгарії і Обов'язок нашоГо поколінНІ професора Г. Косицько­ Чехословаччині . Чимало енту­ виростити здорову загартоващ го в цьому ж виданні «Сердце зіастів бігу і в наШій к раїн і . зміну . АктивнІ рухи, с порт не в твоих руках». В газеті сКрас­ Вони бІгають Індивідуально, в обхідні ножному .

nовІщомИІЛ.а редакції, що ДRреНІЦія ра.дгоспу ВЖИЛИ ,J!!ІІДП'О.ВlДНИіХ .заході'В ПО ви;цравленню 'ВК аза·нкх .не.ц<ші­

30 КРБ .; 20 КРБ . ; 10 КР Б .

не

N'Q 512

ренко

ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ

які

АІМОСО­

.Оекретаt.р па'Ру,кому т .

автора над - ленінсько­

людей-.

терв ' ю

ряд з Іrіозиrrивними ·на рfЩ не.дмJ!кl•в.

Редакція нашої газети оголошує конкурс на кращий газетний матеріал нарис, зарисовку, ре­ nортаж. Це має бути розмова про нашого сучасни­

здо­ дих

.

того 'В !І'ЗІЗетl сНове ЖИТТЯ» було :Н3ІдруtНовано '!Щреспонде.н­ цію, 11 якІй Ішла мова про стан зим!,влі хуtдоби в радгосnі імені Щорса. В ІН!Jй 'ІJК~увалось, по­

ffi(!)[lffi~~cg 9900®00~ ~ООІЛJ'fІОаі7® 6 б

ПЕРША Д РУГА -

М.

Під таким заrоловнов

ФQТО М. CФ'etH·ora.

ЗА КРАЩІ В ИСТУПИ ТРИ ПРЕ МІІ:

века»

на

цІї І Фінляндії став поп у ляр­ цький вислів говорить: «В здо ва, що надруковане R «Нед,еле» ним бІг взимку на лижа~. здоровий дух» По­ ровому тілі ХЇі(~УJрга~нардіОЛО!1а

tНа все житт.яІ•

ка - будівника комунізму, роздуми життєствердними буднями сьогодення го ювілейного року.

болезни

<<Бегайте

ровье!>>. спортом. Це 1 привертає :·увагу. Вчені всього світу одностай­ ~ вважаю . що активни}і рух но виступили за втілення в треба рекомендувати не · тільки життя людини космІчної ери людям старшого вІку , для яких активних рухІв як захоДу за­ зміни серця і судин стаЛи су· побігання серцево-судинним за­ путниками. а . в першу чергу ,

(журнал «Наука и жизнь• N'Q 8 але ві.риrrь в те , що йіг ел і к­ за 1967 рІк, доктора медичних сир МОЛОДОСТІ і здоров'я. наук Г . Копицьного). В цьому Масова бігова профілактика ж журналі N'Q 10 за 1968 рік ·еерцево-оуди;нни.х захворюваtнь вмІщена стаття Г. Єленського одержала визнання в багатьох <<Бег ради ЖИЗНИ». країнах світу . В Новій Зелан­ ШиРQІ}{ИІЙ ІВі!цгу;к ·ВИІкли.vали діУ вона проходить під дев.Ізом інтерв'ю відомого ннївського «Бігом· вІд інфаркту». В Шве­

Щир~сть поч,у'!'тав пронесІть

через :усі випробу.вання . Любові вам

против

cepge

свое

• • • ""* " ••.

N!? l .

.·?~· ·•!

до кінцевої зупинки .

. . .. .

Дирекція.

...... .

.

26 номер 1970 рік  

26 номер 1970 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you