Page 1

КО ИСУ ЛЬ ТАТИВНА ЗУСТРІЧ ВІДКРИЛАСЬ

РІк ав,цаннв

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

29-1 26 (2720) .. ЕТВЕР

БУДАПЕШТ. тут від крилась

комуністичних і робітничих

лютого

26

Консудьта-

1 партій . (ТАРС).

ТИІ!І.На зустріч nредставників

29 лютого

1968 р. 2 кн.

ЦІва

БРОВАРСЬКОГО

ОРГАН

РАДИ

РдАОННОГО КОМІТЕТУ КП УКРдІНИ Тд РдЯОННОІ

ДЕППАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

З па.рmією Леніна. по ленінсЬkо]\\у шляху '.2.7 лютого у Кре:~-tлівсьному Палаці з'їздів від­ XIV з' їзд професійних спілон СРСР. які І\рився : >б'єднують у своїх рядах 86 мільйонів чоловіІ\. На порядку де нному з' їзду тані питання : 1. Звіт Вс есоюз ної Центральної Ради Професій ·

го розподілу премій . Профсnілки мають не просто поліпшити. а піднест и на новий ступінt. с вою роботу в галузі за робітної плати .

них Спілок ;

роботу по

ВІІ.1І,ного нарахування заробІтної плати. зрівня:tьно­

Партія учить

Звіт Центральної ревізійної комісії ; 'Вибори Всесоюзної Центральної Ради Профе­ сійних Спілоп і Центральної ревізійної комісії. Член Політбюро ЦК КПРС, секретар Ценграль­ ного Номітс ту партії А. П. Нириленко оголосив при· в ітання ЦН КПРС XIV з 'їздові профспілок СРСР . З велиною уваго ю делегати і гості вислухали слова

радянсьпі

розглндатн

профспілки

пом у ніетичному вихованню трудящих ю;

2.

важливу умову переходу до комунізм у.

3.

вказівки пар-rії, профспілки повинні виховувати всіх трудящих в дусі глибоної ідейfюї пере~>онаносгі. ра­ інтернаціо­ дянського патріотизму. со ціалістичного налізму , бе:>межної відданості нашій велипій Батt,:

півщині. Номуніетичній партії. Важливого значення набу ва є використання с приятливих у мов . створ.~них пере ходом на п 'я тиденний з двома вихідними днями робочий тиждень ; ·11ля підвищення культурно-техніч ­ ного рівня робІтнИЧого класу і всіх трудящих. Вся виховна робота профспілок повинна допома­

масової організаЦІї

звернуті до найб ільш

парт ії.

трудящих .

Випонуючн

Заключні слова приві тан ня зустрічают ь­

ся гро~юм оплес ків.

І'vлова ВЦРПС внстушш Із звітною доповіддю ВЦРПС О. М . Шел епін . До свого з'їзду радянсьні профсп ілки , сна з dв він . прийшли бойовою організаціє ю , тісно згуртованою та її Ленінепного партії Но:v1 ун істичної навноло Ц е нтрально го Номітету . Ос новною сферою зосе редження і докладаннн сил

велич~зна

тєвNо рівня радян сь ких людей . Основним м етодом в пливу профспіло~> тон

е нономі к н

залиш аєтьс я

і

було

ГоловнІ завдання профспілок у бороп.бі за с ню­ матеріально-тех нічн ої бази ном у нізму поля­ гаютп в тому. щоб під керівництвом партії ще в ище прапор

піднести

р n шніі с п еціа.1іс т. учі.111й орг аніза тор с і.1ьсьІюгос n u..І.аr · СІ,когn вІІробІІІщтва . здібн ий інженЕІр. Н а фото : В. Ковальов.

Шелел ін а

ВЦРПС .

національно-визвольного ру ху. в дальше і ~>л асу з~tіцн е ння сил ми ру і соціалізм у . Радянсьні проф­ далі і с пілюt під проводом Номуніети чної партії висо ко нестимуть випробуваний ле нінський прапор щ:ю-лет а рськоrо Інтернаціоналі зму.

зро ·

за

змагання

со ціаліст ичного

Ннні в.: кт ор Кnвадьов працю!О т р а к то рІІ СТО \1 в р ц ­

Радянс ьпий робІтничий клас. весь наш нарr>д ВІІ­

М.

Ф ото В. По.1 отн як~ .

могутності Радян ського Союзу, будівництво по~І ун і з­ м у в нашій країні сво1м головним ІнтернацІональ­ ним вкладом у боротьбу міжнародного робіпшчого

рення

стання продуктивн ос ті праці. приспорення Н ё-Іуково­ за rальнонаро;tних технІчного прог ресу, зб і льшення

багатств; розвивати і спрямовувати твор~уІнJціатн­ ву. і енергію робітників . службовціа. усt:І Т})УАїІЩИХ на дострокове завершення п'ятирІчки 1 rt,цву· :.устрІч

з' їзду О. М. Шелепін запев ію, П Л енінс ьний Це нтральний

іменІ у

1 ОО-річчя з дня народження В. І. ЛенJQ. П~іп­

н а род

пам слід незмінно тримати в цеІ{трІ ~ - ~.

у

тому.

що

ве с ь

ськоУ реформи, а також всtляко JJ1A81Uцy~ *к­

тивнІсть сусnІльного ви~таа. М~ІО~­

Затримують сніr на полях Водій трактора « ДТ-і>4 >' Вікто р Панасович 1\а рна ух ' ус пішнп провадить с нігоза ­ Б о гда­

тримання на п одя х

с ен с

й боротьби професійні спілки ннІ справІ Ле ніна . рідній РадАІІСЬКі~і (ТАРС) .

зв'язані з успішним впроваджеНJІям ново1 ~р­

нівськ ої птахофабрики .

І

щоде нн о

виконує н п рми

робітІ\у на

110- 120

11ентів .

Всь ого

:r!ІТJНІ\І ано

вже

сніг на nло щі nонц

режим економ1У, .посипити бЬротьбу t аІІ. ·~ - ~ .

1

зниження

n

сЬбівар70СТІ, за змt~в~ · тру-

ВЕснJ

. . до801 І держа.-ноІ дисцІUІJІlни. В мІру 3А1йснення намічених КомунІ~ - ~·

иа3~стрі'!_

тією граІЩlозних планІв СТІЮрении матерІаJІьно-'І'еХ·

· =.;:trтs ра­ нічної бази комунІзму І підне=·=

·. · . · . . · дянських людей все бічн о ро профспілок в галузі поліпшення уvов црацІ, чинку, побуту І зміцнення їх здоров'я. О. М. пІн звертає, зокрема, )'!Щrу на необхlдніеть

Він

Г. БОБКО,

вн­

обліковець трактор·ної бригади.

про-·

щення організаторсьtrоІ ро6оти по полІпшенню ну техніки безпеки 1 внроСіІІичоУ санітарlІ , Професійні спілки .....алІІТJПІу-ть

...

<<В чотиРи листочки >>

пухнастою ковд­ вся територія

Ві.1ою

робота відпо­ Шеле­ пІдви­

рою вкрита

Це роі\іт~иці вкрюш ІІІІМІІ 1 іііш.І~ с, . ніж

рами,

оі\Ррігаючи

висадже ну

JЩ!-

cra- . .;~·іЕ~А '

Перед ними стоїть завданн• -=~:==~ 8

плати

і

преміюв ання .

допускают ься

н е дає , з ас ип а є все , -­

вої fірига ;щ Іван ·

підкидає ,

Акт и в н у

пі дгото вку

до

1 00- річчя з дн я нар о..І.женн я

Володи:~~ИІр а І.1ліча

.;lені на

р озгорнули 'Ку.1ьтоавіrні

за-

'Кл ади Великої Д имерк ІІ . В фой€ оільськаго Буднн · ку кул ьl'ури в ивіш е н•о стен.1 «Лснjн за в жди ЖІІ В ІІ ЇР>. Ак-

в иготовн~

го

стенд

до

с.l<tвно ­

ювіл ею , офор:чив кни.ж·

'кову

культур , і\а rато рщ с:ци хоч

виставк у ,

л ені нrсЬІкі чит.ан ня кі кон ферен ц і ї .

пр ОJ<.)Д И т ь

і

!'н ато -

кажуть робітниці. JНІІіів тридцять - Я парниковій в працюю

tіаже Іван

заморол;увати гор -

парн иків

включать

снсте !ІІу

соло м 'я ними

l ООО

об ігрі­

ко .

зе.1ень

-

цибрю, часник

тощо . Реалізація ня

-

теж раніше, ніж тп­

рік.

вання.

Взагалі всі робоТи .'!с на

- м о вит ь робітник Микода Сергійович 1\уцен­

виграш,

продукції рам. Через кіл ьІtа .щів тут почнетьс я на початк}· Іші т­

горшечки

! ,мічу .

М . МАР 'Я Н Е НКО .

·__

rотовка до щ· сІ\ у

скрізь

~ ит аць -

гор­

рцгосn Недавно ви ч. придuав висоІ;nпрtщї;t·ивну машин у « ИГ -9 » , вон '\ пра-

з елект рооб ігрівом на

ТО

nрІtсtНІЧені

в

Крім розсади, rrарни І;о вош ечки. у бригаді іі.1е таІ\ож під- ди вирощують та кож раним•

Кол и СЯ ,

с ьnгодні висадж уй

шечюt . « Розсада у нас ВЖР має чотир и листочки ~; ,

потребк

-

робітн иця Марія Самсонівна Горобе й.

ТИ'В сільс ької бібл і оте:Ш теж

вн ­

JНІ.

забезпечують її ііезпереб ійну роuоту. Тепер на 11 не мn

А нам негода

роботи

до 100-річчя з дня народження Іяяіча

й

Ще

останні два д ні надок

,;спра-

випадки

-

ВЖ(~

:.~айже вс іх

нас іння

з .1 освіду анаю , цює у дві зм іни . Машин і ст и бригаді Іван Іванович Ііравчt:ІІКО та ЩО коли uуде рання весна, Памо Ми нович Максимен ко то ми м атимемо велиюtй

житься обл*овець Пул е нко.

те п.1иц я х

дочннх

с іян н

дnк,

є серйозні н едоліки. мало вияв­ в розробці і впровадженн і н ауко­ норм і нормат ивів, н едос и ть ак­ удос коналення систем заро&іпюї

торфо-п е ре гншНІ

rпрше 'ІІ\и пі.1 ра нні Іl"ІНІі.~пвиrотова ~ ІІ НJІ М го ршечків у на с повний ноvя-

ненні контролю за мірою

риться в доповідІ . ляєтьс я ініЦіативи во об грунтованих тивно провадит ься

вк.1а .~а ють

- 3

·

і мате ріального добробуту робітників у роботі господарськ их і профспілкових органі ­ за цій по н ормуванню праці і заробітн ій платІ. го во­

орган із ованішt• , ні ;І;

tip o _ торі к: 1 ше. і

nиш.нп В JаоитІ парники рооп~~ц~ j тщнк . В парюІІіі!Х 1 ро:шо­

nарниковІ

про охорону М:~·:=~~· лування трудящих. братимуть і:це ·. ще нню роJІі за робітної плати

1()()()

г е на рів .

користовувати внутрlвиJ)о&tич! peзePJIIr.' avfi!tiOJ,~н

дУІЩІІ

і!ЗнатІІ

г.1и-бше

закріnити здобуті теоретичні зн ання, ~ЮЖ.1ИВОСТ і ~І аШИ І І і ~ІеХЗН.іЗ~!ЇоВ .

ходять з неподільності інтерн аціональних і націо­ нальн и х завдань і вважають зміцнення економічної

:з ма га ння.

з ап;.ю п о ·

нува .1 а nекаду інженера . Але ві н виріши·в на П·рапині

госпі і ~н~ ні Кіров а . Н еУІа Е суянів у, шо з нього буде хо ­

лено міжнародній діял ьності

роз вІі·

на

одержанн я днп ­

радrос пу

ІІриді­

Велике міс це в доповіді О .

со ціа л і ст ичне

~

І• >СІlО ·

сі.1 ьс ькnгn

П.і с,,я

на екза~Іенах .

.1 0щ1, ~10.1одо ~І У с n еціалісту д н рекція

ні з м у.

вк.1ад у с праву ро звитк у е кономіки. на у ки і кул п­ тури нашої Батьківщини. у справу підн есе нна 'r!\И1 -

ч ехаІ Іі зації

П'ять ро кі•в r1ро.1 еті .1 о в роботі , тр ІІВОіКНІІХ чеt<аннях

нов ні ше здШснюватим у тt. свої фу нкції школи іюму­

ap:vtiя ч лен ів профспілон з начно активізувала cвo!fJ діяльністп у сфері виробництва і внесла чи .vщлий

Пр ацював

в •11шся

за о чн о

і

:~~айст ер ні.

фак у.1 ьт еті

се6й, хвилюв а нь

і

nами,

на

.1. ар с тва.

~шіни і доповнення .

це є непору шною запорукою і гаранті єю того. що профспілки ще ус пішніше розвивати муться як самодіяльні громадсІ.кі організації . все краще й

народом

інст и туті

В иходячи з рішень ХХІ!! з'їзду НПРС . допооідач

мі Іїа. Профес ійні сп ілки . підкресл ив О. М . Шелспін . пнш а ютпся тим . що під керівництвом Номуніетичної радянським

р адгос n-trій

у

пропонує внести до Статуту профспілок СРСР де які

Партія неухильно поліпшує керівництво профспіл­

партії разом з усім

Свою тру дов у діяльність Ві ктор рnзrючав с.1юса р е\!

партії розв ' язувати корінні проблеми форм у­ вання нової .1юдини . всебічно розвинутої . :::датної tіеруватн всіма справами сучасного суспільства. гатн

профспілок бул а і зал ишається со ціалі стична еконо­

бсJЧt>іК н і

З .:щтин ства · в а би.1 и Віктор а К ова.1ьовз

п р·осторн по.1ів , ду.н1 'яний за п ах ст нг.1І І Х х .1 і бі в. Т nч\· іі nбрав профеоію механізатора.

1\НЯ-

жицькі па р никовод и н и ніш ньоі аими провn.~ятІ. шв1ц-

Так парниководи ауст[)ічають весну.

n.

ТЕ ПЛЮК .


.................................................................................................................................................................................................................................... ........... "~

і

І

БІЛЬШЕ УВАГИ НАСІННИЦТВУ _ .;,!.4~if_i

ВЕСНІ-

і

бойову 4устріч

·1...........................-

рШІенц ~мqaoro В ИКОНАННЯ КПРС про rііднесеІІІІВ ...-~,_"..,.

J!U-

ва :ювого збо.ру зерна. у нУ на•сікнцціва. Уже зараз,

П.тену:.~у ЦІ\

і збільшен·ня

111(.~ ,Ііід ста·

Jie"іІіо~';_. .jJ8ібутнє,

поірібно 'ВОЮДИ д6а1"Н цро' ''QІіtМ.:Іьаііію ціЄї ~В-

В усіх гоопод8рсlчJІWХ ~ нІІоСівні посіе• с.JІі.\.,, ,..іщува· ти ·в одному ·від:д;ілюу ('ІІа жаль , тцр·їк ~ пору шувалн це правwло). Для обробі11ку_ ЇJt ~ ~тво ·

рити nост-ійні бри·гадІІ, ·за я.кими закрІПИТИ необl!ІДЧІ ма-

-r

шини й знаряд,дя. З членами цих бри;г~ свете· матнчио проводнти а. грозаняття, щоб добре оsнайо~Іити

їх з насі•гшІщтво~І. Зараз сwрізь пот·рі,бно ,розробити плани в!ІрОІІlуІІання •влооного виюокоя·кkного нЗJсіння, в яки•х ьередбачитн сор110За·мі·ну, тобто сі•в·бу НЗ!Сінням виключно районованих сор 11 і:в, оортопон-овл~ння висівання васlння висо_ких реп•родУJІЩЇЙ та ne,pшoro Rласу. Пара nQIU!acти кр.ан висuваноню насі11ня маловрожайних нерайо!ІОВаиих сортів, наnриклад, ячменю «Ганка Лоосдорфсьха:., яю1й ще

торік ·вир•ощу.вали в радгосnі «Плоскі•вськнй:. 'fЗ СемиполІ<Іі•всЬІКЇ'Й . птахофа·бриці. Нерайонований. люпин «Вайкm>, що має 1 нщто високу алкалої.дність, _радf'ОсІп_ «Заво-

й оптн· І еу картомі. А.дже в ц~й оnраві у кас теж є нед')lіки ~ - FІУN,J~ськом.у :Пдем.nт·ахозаводі закладено на посад ­ КУ" 4!5 ТОНН бульб, З і!НХ ДОПУСТИМОГО coqJTy «ОС rpOB<'I>· ревознти насrння в поле в добре ОЧІІщених llf8ШRII!lX 'ІІІ Сівбу насінників слід .nроводити в стислі

мальн,і с-гроки дл•я. кожної культури, nр!fме•=м. Пе·

:\І:шках.

С~валку nеред сРвбОю 'необхідно рете.1Ь!ІО ОЧ!ІСТІПІІ,

перевірити, щоб у ящкку, вІІІСіtнюму проводах· не ~уло ЗС(І)t!З . ,

тів

аnараті,

на::ін. не·

КІІИ» - ЛІІШе 110 тонн, а решта су.міш <'Ортів. т,- ,. і дс·с і не запровадженю райо.І юв.аного сорту картаn.1і. В деяки~· гооп01дар.с-nвах допуокають велнкІІt"І набір

сортів. У p~roooi «РусаffіІВСІ;КНІЙ», .напрІІК.~а-.1. торік бу

Щоб ,fie допуспrти>-.ех~Р-rн~ змішува~ двох сор-од.нієі .кулЬ.'І'}"РИ, ТіІtба 1!93 _, міІ:Цувати. пос.и в різних

полях зОО J!03,lfi.mrrи it c~~. я-ку засіВати кормо· вою культуроЮ .на зелен$ корм.

У боротьбі за повноцінне насіння особливо важливу роль грає збереження йоrо сорrовоі чостоти. Вже зараз т,реба. розро()ити схеми розм·і:щення зер.на оврожаю 1968 року у ·насіннесховищах. Не можна допуокати фактів ·пога-ного зберІгання Raochi!Rя, і'!СІ;!tбних тим, що зараJ мають .мkще ·в Р~дня.нсЬІКому плеМІптахозаооді. Адже тут насіння зимує в непрндат.ній старій коморі , а хороше тІІІІюве зерн-осховище за;вантажене фуражними фон-

дами. Ти.м· часом керівники гоаподарства і опещіалісти добре знають, що реЮити це ка'теrорично забо,роня.:ться. За оста.н ні роки .в господарствах нашого р.а.йону збу-

ло посаджено ка.ртоолю

аж

л · яти сар1'ів та су\1 iUJ

їх .

Цього ж лотрібно унІfкатн, щоб краще :збереrтн сорто;ву чисrоту бульб. ВиЗІСЛ•док багатоrортності ра.дтосп засн­ nа.в під урожай нинішнього року шІше 426 тон11 С >ІНО· ·Вої картоплі, а 1454 тоинн су~tіш ·сорті-в. Кращі наслідки дає набі·р трьох районоваш1х сор­ тів раннього, середньот-о та пІзньоІrо . до цього 1~1 по­ ВІІІІНі прагнути в кож.ІЮ\І У господарстві.

Зберіrао!JІНЮ НЗQінноі картоплі

цьогор-ічної зюш ел і .!

приділити особлнву увагу. В;с·і ка•гатн l'реба за.без псчІІТІі тер>ю~Іетра\ІИ . Темоnер. атура nоВІІнна переві•рятн сь і за­ nи-суватись .в

журнал.

В разі підвище.ння тем•перат)'lрІІ ЧІІ вияв.1ення вогни­ ща запшвання, потр і-бно не-га•йно rюси.тювати веіітнля­ цію д.1я охолодження ка.гаті•в , а картоп.тю, де вияв .тен~

ків, також зобо•в'я•зані їх збудУІВЗТИ.

'Іі•сця її псування, перебрати. Са.ме так і зробили на лершо>rу &і!І:ділку ращгоспу «Заворицький» . З кагата, де було вияв.тено загннва!fня. перебрано 22 тонни бульб і закладено на яровІІ'За:u,ію. Вжнто заході-в попередже и­ н я псування картопл і також в радгосnі «Гого.1!в~ькнй». До початк1· веснн за.шши.тось небагато час\'. А.те о

·ПОl'рі·бно варощ~~вати на ВИСОІКІОМУ ·а~роофоиІ. У бо,ротьбІ

дати .про негайне !ІІ· поряд·к~вання ·і rосподарське зб~р·іган-

особ.шво пильно

з 88 ж,ковЇід:!!Jілнмнми •бур'Янам.н, особпнво 'дикою редькою, с.~ід обов'я,з кО'Во засrосовувати rербіци:ди, прово·дитн ,в 1 щову і сортову .nоропоJІКу та і!fШЇ ·З~·ходи. ВикорІtстач · ня гербіцидів тор1к дало хорошІ ~аслІдкИ.: зокрема зна;·

ня сортовнх доку. "е•н11uв та веден.ня сортоової насінної кни·rн. Не менш серйозну у·вагу слід придІілити і насінницт-

топ .~і.

ПухіВсі.Ік:\<й та Богданuв-сІ:Jкій птахофабр~ W_ IUIO~Y

КОЖНИй зірваний з ка-

рицький» і Сем~~полк~~с~а пта~офаб~нка ІJ?ВИ~'ІІІ та•КОЖ

зю1їнити на .раионовании «Носl•вськии» та ІН.Ш_І сорт_и. Яокkть власного і завезеІІІ()(о з держ,ресурсІв насІння по.вннна І&ідповідати першому' клаоу. у цьому роц.і не моЖна допускати сівбу

в:. д,далених репроду.юцій.

насіння~'

.

Щоб (Щержати власне внеокоякІсне

"

~ЗСІ•ННЯ, иоr~

но полеrшило о•чи.стку зерн.а. l:la жаль, ІХ 3аст<>~ову~~ли лиФ~ в радгоспі «ТіребухmсЬ'І<ий», Сем~вськш, роЦі гербіцн~дам треба дати широку дорогу

Jfr.UA/IJr ВСІХ

rосподарсl'в.

. ... механtзованtи

у

ланці

Механізована ланка по тар. Нагромадження доfірив вирощуванню високого вро- триває. Прове:~ено снігоза­ жаю

t~артоnлі,

якою

керує

тримання.

Миt~ола Павлович ДовгодьЩе сніг на полі, а лан­ ко, однією з nерших на ка nід керівництвом брига­

Рожнівсьt~ому відділку рад- дира госnу

«Літківський» взяла

Андрія

Кирю1овича

Кримця розnочала заклца­

n·і,1вищене зобов'язання. Во- ти на яровизацію насінну на да.'! а с.'!ово одержати в . картоnлю. Перші 1U тонн цьому році по

130 центне- уже обігріваються, а всього рів бульб на 1\ОЖНОМ} з 65 буде прояровизовано 90 тонн бульб.

гектарів.

Дане

слово

ділом.

nідкріп.ІJює

аакріnлена

шюща

Лаю:а

бореться

за

те,

щоб здати ранньої кар·rоnлі

візатори і ремонтники праг•

посилити

нуть

Радгоспи і птахофабрики нашого

району

постачають

свіже молоко сто.'Іиці Украі­ ни . Щоб воно було п~ршо­

достроково

виконати

це ;щв.'І,ання. 36 трак·горів уже nоставлено на .'Іінійку готовності. Траиорист

Кіровського Іван ДмитроВИЧ та аварник Іван

соrтним, nотрібно, ~>Рі'І ін­

ві;нілка Онюш:о

ших

вимог,

йоГІJ

nісля

Семенович Хитриі

охододжувати

доїння до

грцуrів . Для НЬОГО

пер~~б­

.Ія яр()визованої

карто·плі.

Йде

агрегатів

ремонт

ГuТОВЛЯТ\1 .'Іід. Добре органі­

«ГА/1-К»

зували цю роботу в радгос­

са;(ІІІІХ

пі « Бобрицький » , де при плані 1400 кубічних метрів

ТО!JІІ

1200. Бог­

для

садіння

ІіУЛt,тур.

роз­

Механіза­

ВІІГОТОІ\,lЯЮТЬ

бор;щ ,,ля сівби дюпнщ·.

кубометрів

на сто кубометрів

-

Старанно

т;н;ож

готуються

от радгоспи « дітківський», імені Щорса та Семиnолкін­

до весни. Особливо сумлін­ но працюють 1\ІикоJІа Яч­

nтахофабрика ще не

НІІR, Михайло Васюк, Іван Крук, ОдексіИ Роговий, :Ми­ ."Іьоду. хайло Москаленко, Іван Задишилися лічені дні Демченко, слюеар Мих ай ло до Rінця зими. Потрібно усе Паньков, токар Ва!Іентин зробити для того, щоб до Обірашко, коваль Трохим заклали жодного кубометра

заготівлю льоду. начальник

пн nри

закінчити Драний та інші. У радгосnі

« Ве~lико,,и­

Г. ЛИМАР,

мерський» організовано тех­

сільrосnrру­

навчання механізаторів. Во­ ни nідвищують свою ділову

райвиконкомі.

кваліфікацію, вивчають пе­

ГОТУЄМО ТЕХНІНУ За nланом nершого t:вар­

талу нам потрібно відремон­

тувати

37

тракторів.

Н. КРЕМІ НСЬКЛ,

.

та

інші

ку.1ьтури

ге.ктарі:в,

10

також

розпі окірувано

розсаду

ранноіх

rю;rі­

дорі•в. ЯКі •ВИСЗЛ.ЖУВJТЮІУ· т~;оя в теплицях nід но.тіе­ пменовою n:rі·вк.ою. ПарнІІ· кових рам є 8 тисяч штук. як і передбачено плано~І. з от коробів Н·З тисячу ра\1 і

доведенn

до ·KOHi.lfll~iї першого ;.;,1асу .. Та біда в тому, що :.~има.~о насіння не вистачає. Потрібно придбатн 18 тоІІІІ куку-

досі

не

витотовилп.

Прн

~rасовому розГІіі·кіруванні ро·зсади пі·зніх сорт~в каnусти і помідорів це ~юже ви­ к.1икатІІ пе-вні трудно~ці:

Треба nовні·стю ви. к·)риста­ ти наявні ~юж .1 ивості . д.тя '!юси.1 ення ви•возки мі.:цеви·х

техшіку

беJіlеки.

ТехН:ічна документація

нові, п'ІЯть картопле· і один силосний ком:байни, шість

порти, rрафі· ки

(на-с-

поповнити

шин з ремонту тоша) веде-

насінний J

техог.тяду, кількі· сть насі•н ня

акти при~мання аі.тьгоспма·

уже

но

· недАстаЮЧ''J фонд. За·везт 11 1 ку.тьтур .

городніх І

Непогано організовано ро-

тонн

ЛИШе

В.

їх доставлено в

3,5

·

ТИСЯЧІ

по.те

ТО>НН.

Рейдова бригада:

Кабан, старший

ро.ном

аг-

сільrоопrрупи

вІДремонтуІВати і три паявні

т~;ся' нwха•йно.

Посі•вний матеріа.1 збері· гається у новозбудо-ваному

бот у на nарникавому rocno-

дарстві. Тут забито гноєм 2500 .рам, ро:щікір у вано

рай.виконкому;

кукуруд1зооівалки, але й досі раіюб'єд:на.ння «Сільгосп­ техніка» не виділ·нло запас­

прим-іщенні.

рО!зсаду ранн~ої

лова грушІ сприяння на-

них

частин,

-

скаржаться

робітники.

40

тонн кор:.~о-

вого дюшшу, 5О тонн ві;в.са

1300

ка.пусти в

рЗ\ІЗХ. ТІ в1rстачить на

Г. Смо·

левчук, +н•женер ло технагля·ду; М. Цьовка, городному к()нтро.тю.

~,~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~#~~~~~

Механізатори майже за· кі.Н'Чнли переобладнуватІІ машин ·\· для садіннн яро­ визованої картоплі, а тако-ж дроба•рку для подрібнення мінеральних добрив, виго· товля.ють сівалку для сівби оnі.рків . На цій роботі зай­ няті механіІ3аТQри і !)Обіт. ники майстерні І. Гусак,

С. Чуняк, Я. Лобко, Г. Ски­ дан, Ло6ко:·' Мине ·. де-

,;r-1:-

l\lexa-

шwн . Проводиться

:іавчан -

ня з ;tеханізаторами. lОк·ре-

j

ма

тими,

...

шо

внрощуваJІн-

.,.,,."."~...,....,...".,..,.."

. ве­

ЛИІ:о.~имерські механі.мтори

nершого березня

осіб за

ві до роботи також три зер­

б

кар­

~~ха~~~~:~fе~~и і н~а~а638 ~рі~ зоюрем а, rол.овний аг;:>оном добрив на поля. Адже при визн.аченн•я в~д,повідальних В. Б~~ртовий, повинні :~е.гай· дtвом•ісЯ'чно·му nлані 6 тися<І

роково закінчили підгоrов·ку землеобробних машин, гото·

було

насінної

ре­

пданували. А

ська

ми­

рои~ВІLІ!і•в. меха:нізатори дост­

Можна

.

з беріган,няч

П СІі ВЗfІНІЯ .

начальник районної -насінної інсnекції.

ще не бу:в обнародуваний ру дзи, 16 тонн вики, 40 тон•н иЗІказ про закріплення трак- люпину та І то•нну гречкн. торvв і сі.тьгосГІмашин за Кері;внІщllво радгоспу і,

уопuшно виконується.

-

кукурудзу,

а таких ~Іеханізованнх .танок Сl'ворено 11. Проте в день перс·'!ірки встанов.lено, що ·В радt·оспі

ться н-а рі·зних роботах, решта поста•в.~ені на консер· вацоію . План ремонту трак­ rорі.в у першому юварт. а,lі приклад

за ЇЇ

робітку nросалних Rультур,

готовида

більше, ніж

:~~уть картоплю

вwкористовую­

Наслідуючи

стежнти

н е .:юnІ'СТИТІІ

НА СТАРТІ

Я•к же готуються до неі в радгоспі «КраСІІ•1ЇІВСЬКИЙ»? І.з 46 в.ая•~них у господарстві тракторі•в 41 хоч сьогодні може вийти в поле. Десять зараз

щоб

РОЗПОВІДАS РЕйДОВА

лендаря листок набли­ жає Н.аС ДО НЗЙ1ВЇДПО'Ві .'~ЗЛЬ· ~tіошоі пори року весни.

машин

цей ПЄ•ріод каrатуВаЛЬfШКІІ Та і•ІІ'Ші робіТНІІКІІ. ГІОВІНИ і

ЛаПИ

підготовллють

льоду

ГолО'вним аrроно\ІЗМ гооподарст.в ще раз т.реба нага-

·tJiщyJ;a для ~tіжря,,ноrо об­

данівська П'Гахофабрш:а за­

65 7

що не ~Іають юритих токів та асфа.тьтовани·х :.~айданчи-

1О ладнали машину для са)іІr­ ··кі~шІ,Іі А•КРВ, і п.gJ!еrУЛЛЯТЬ \ до fitnpoбyвaнit!j цих ма· ~

НеООХІДНО за­

у:ке заготовлено

рі.к у СемІІПоЛКівській і Калитявській птахофабриках. ~: цьому році потрібію спорудити сховище в Пухівському рад~госпі ~племІПl~а.хо,реІl'роду.кторі. Госпоlарства,

картоплесад•жалок.

ще восени виорана на зяfі, не менше 150 тонн. л. довrодько. завезено по ЗО тонн місце­ помічник бJ!'нrаднра. вих добрив на кожний гек-

ЗАГОТІВЛЮ ЛЬОДУ

довано чимало нових типQових зе.р·носховищ, зоІ<'рема то-

редовий

досвід вирощуван­

ня високого врожаю, зокре­ ма просаnн.их культу[J.

Г. СКОРИН .\, завідуючий

майстер11ею.

ЇА8ІЬНR ИЗ фермі

немає неоuхідності брати на варІ\а Євгенія роботу з собою « сухий

Федорівна

г1а- Новбасинсьна нас1шає -бuрщ,

в їдмІьні на а справа -·· .1оярки Олен­ Добру сnраву зробида ди­ Пок». Адже можна сито і сандра Онсюта, МаріІІ На· рекція радгосnу «Требухів­ фермі теnер Обід із ленченно, Таїсія Новаленна ський>> , що відкрила на смачно n·ообідати. Заєць ()ііі.~:~молочно-товарній фермі тре­ трьох страв коштує всього- та н'атерина \ЮТІ>. тього відділка їдадьню. Те­ на-всього 20 коnійок. На фnто: зліва кухnФото А . КозJ•<а. пер і дояркам, і сІ\отарям

І ~~.:и с~=.~~~лікя~в~"~~~' ~'~~к::~"

tc.

Ф. з _м. Б~оварів у ОВОЄ·

му лист.J повщом111в нро по· рушення правил пер е оеЗС"Н ·

ступник

директора

авто­

т.рансnортного під~прие:мства 09122 тов. Новицький, при

· ~ня пасажирів -водієм авто- nерев'іІJЩі факти підrвердІІzбуса 26-43 маршруту Ni! 41. JІІІ<СЯ. Водій автобуса 1. Бон-

дарен:ко

при

по.nередж сн и·й, що

повторенні

подібних

порушень до нього будуть вжиті б.ільш суворі .вхо.1н. Старши. м маршрутнюt дис­ петчерам і к.онт.ролера\1 да· на вказі;вка посилити коІн­ родь за роботою автпбус і в

на ~1аршрут.і ;\1'?

41.


========СТОРІНКА ГРОМАДСЬКОГО ВІДДІЛУ ВІЙСЬКОВО·ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ======== :.lf!JJ<J.~ti'IEpe­ ~~'Юli~ ~!~~і:'~ ВИСТУПf\Є УЧf\СНИК

Вони славили героїзм вароду «Слово

і nодвиг»

чи-

-

Про 11ворчkть nисьмес~ників д,ружба

принесла

свого

хорощ і

-ацьку кО!нференцію на та-

•В період •війни говорив чн- І1Лоди. Во-шї нащІсалІІ книгу

(У те~1у, ,п,рисвячену 50-річ-

тач бі•бліотеки вчитель Мн-

«Неоо війни».

ІЮ Радянс~>кнх Збр~йюІх кола Омелянович Демченко. :нл, провела Бровар-ська На ге,ро·ічній тем.і: «УкраJайошІа бібліотека д.1я до- їнські поети _ сп~nці і воїюслих. .ни» зосереди,1 а увагу в своЯ:к відомо,

пнсь~ІеІіНІfКИ

=>адянсІ>кої J·країни під час

Зеликої

v... -. " гів. Вони би,1и

) -ворога

·рл". · фа•ши·~т-сL·ки•х ОК''-nа·н-

ш,кульни·м nepo~1. lІІІдав іІЩl'ВО «-РадянсЕ>кий письІІенюtк» внпус:ти,1о книг у <Слово і п<>двІrГ>>, в яку ~ВІИШЛІІ "Гвори х.у,дожньо1Оку.мен'fа,1ь.них жа.:-~рів, що

раїни

в грізні

роки війни, і

ЇІшла ~юва на

no

кн11зі

конфере.н.ції

«Слово

і

ПОJ.ВІІ'Г ».

«Література і пере~JОГЗ>> ці.й темі п.рисвятила сві їІ школн N2 І

Ольг.а Бори6вна КирІІ ' І е нко .

Павло Харитонович Швн[

ШИХ

одним

добровільно вступив ряди Червоно~ Армі . Після закінчення школи

офіЦерське звання.

учасники

•Іитацшюї конфере1щії ко - іншк им нар-однюІ ор.наменШІШН'і·х фронтовиків ВеJІІІ- то~1 р ушник. а кожно:vr у кої 8-ітчизняноі війни пись- -гостю ~ручи,111 вwгапто,вані ~Іенни•ків Анатолія .Чсфо•ді- закда.:~:ки із зображенням йовича Хорунжого, М11колу Вет~кого Кобзаря _ Тар аАшд:рі•йовІІЧа Гірни,ка та са Гри горо·вича Шевче, ; ка.

О.1ександровича воювали і годину . З

великою

вислухали

ува·гою

му

училищі,

і.

активно

:ВО.ав

хисту

одсржа'в

rромадський

З того часу ·т. ШвидаІ\ зв'язав своє життя ~і Збройними Силами. нашої країни. Воював на Ха.Jt­ хін-Голі, а з перших днІJІ

. . наводить ._· .· гато прИкл··.·.а· удоскон

Ік тобі

І вІдваги _ підкреєл 10 . · є·_. ·ого загартутемсично· r о

авторитет В радгосnі « Гогол~вськ нй >>

сnраву,

• книжковіи

. ВІtставцІ,

що бУ.1и на·писан.і

в r•cr ioд

рів на

і досі.

напевне, пам'итают І,

Петра

Гольця

rо,

КІІ Ольга Сев.рук зроби.1а · бі·бліографічний огляод тво -

служит~оеsІ?

~ас.tужений

__ я ~с~их

вl~ОВу

коресnон­

с. Требухів.

знань. Ветеран ·: :еа~кає молодь. U4стнрлИіІо :""ішв­

чати

за­

Аент.

П а в І'Харитонфич .

до

Ба-:-ьків­

М. КОВGАСИНСЬКИЯ,

цtв муж фронтов роль фІ вання,

готу ватись

любимої

щини.

Потім п-раuівник біб. Ііоте·

m>діли.шся

опог.адами, лк 11ворили в лиху

.ск ро\І ІЮ­

-

лрацелюбнх .>

х.1опця.

5І!ке б завдання він не одер ·

Вечори, бесіди, зустрічі

~ав, ІВико:нував

його

J(ОМ()()МОЛ ЬСЬКИМ

.1

ВОГ : НІКО\1 .

За ще і поважали од:юсе.lь-

зустрі·чі на фронті з ТfJИЧ 1 1-1 а закінчення конфсрен­ Герює:vr Радянського Союзу І~і-і читачі дНІвилися хІ·дож­

Uікаві і зміосювні захоДи Сподоб8tся велико.р.uмер· чанИ молодого робіт, 1 и 1 щ 3 по війс~;ково-па11ріотично:~~\.' І чанЗІМ і вечір зurт,річ. ,_., і ·з ве: дирекція в і!д-Знача.па його вихов.анню 11рудящих uрово- , терана.~и Ведикої Вітчиз- цінними подаруН'кам<І . ДІІТь ВеликодИ·\Іерський Б}•- і'ІЯНОЇ ~ійии, на яко~ІУ з доЗ:а.J)аз Пе'Гро _ Ві>Ї ' І Ра­

Покришкі.ни·:vr , про дружбу з

ваються вечори. бесід•І, .1ек -

!іІІ'К однієї з частин Київ-сь-

в ЧІfсл і кращих.

ції, зу·стрі·чі.

І{ОГО ві-йсІ>кового округу офі-

пов е.:rінкою ,

цер

казни ка•\ІИ

читач1і розповідь А. М. Хо.рунжого

.ним

про

·війюІ .

неодноразові

І·ва.новиче~1

в пі•СЛЯ'Воо€ ННі роки. Цп

Щоб пам'ять

НІІІ кінофі.~ьм «Хто вер '; етr, -

ся. дол юбить>>.

А. ГАВРИЛЕНКО.

1

динок К:у.1ьтур и . Тут uідбу- пові.ід!Ь' виступив n ред~тав- дяоської др..\І.іЇ. І ·ryr

Жов·тенята

Броварської

І ось під звукІІ

В залі районного Будин- середньої школи N2 5 надов- І •Кож-ен з ово€ю

маршу,

заго.ювою

ку культури, по вінця ви- го запам'ятаЮть свято 50- І пі-снею, жовтенята крок уют ь nовненому молодечим гамо- .річ чя Ра·дянських Збройних 1 у зал, де їх зустрічают·ь вчи­ Сил. В цей день у них В•і д- 1 телі, батьки, старші товари бу-воя сп равжній парад. ші.

клич доби, хлюnну.1и між Готувались вони до нього р•ядами, задзвеніли урочне- заздалегідь. Кожен к.1 ас-за. тістю слова: · ф Т

~10.1оді

тема -

Захарьєв.

Зак і нчився

тичний веЧ!ір «Ге.рої:·НІJЙ цей вечір к<тцер_ том коле к шлях Радян•сЕJки.х Зброин~,tх тиву оільської Х'Vдожньої саСил». З допові.JJдю висту- ~Іодія.1 ьності. ·

Парад жовтенят

ст ар І л а

ром, сміхом, раптом .заnанувала тиша. З трибуни, мов

села

кі·в України вишитиr1 укра -

Теп.1о зуст,рілІІ

чи т ачі

зи·яноІ· .

·

на

l. ~~~~ін · :1[~-н-

ІЮМСОМОЛЬЦіВ

молодших команди р і в навчався в артилерійськQ­

ВдяЧ'ні брова,рсІ>кі

. . ллератора~' для передачі Спі:щі пнсьме н ни-

Ве.·лик. -.-

ни

так, · як . ав П.11, o·.l · · · ··_··Ц~ц~ _ · .• -..·. •. Батькtв з пеІf чать ора _ elfl8, )• .

pJ

да~ ..кінці двадцятих

Сnодобався

не

Нйсту; запасf

'ІНднесли

ВІІІСтуп вчите.1 ька Вроаарсь-~ Олеюсанщ-ро\І кої середньої

Радянської Армії. пає полновник у

ків Павло

ВІТЧИЗНЯНОІ ВІЙНИ

про

традиціІ

на май.бутнє.

Іванівна

Упеника. Вони

Ca,~te про те , як воювали творtІЛІІ nись>Іен никн У.к-

і

літератури

nланюІ и

бойові

ли N2 5 Наталія

5у.~и ·налисані і опуб,lі кова- Миколу іі в період війни .

твори, поді.1илися

..

Брова•рської середньої шко-

я•к Григоренко.

3бро€ю, так і гострим, до·-

Про те, як

збері•г і )Фіuс прапор ,:щвізії, що nот'рапил.а_ в дні війн11 в оточеннЯ, розnові-в ;\'\. О. Упеник. РазінІ . з · ти:v1 ему виступі •вчителька укра- ·письменники прочита:.и. свої

Вітчнзн•яної nіЇІНІІ їнської мови і

Jнеслн і овою час'і"ку в роз-

,

односельчанина

славні

. r:!а.рад. прийма€ офіцер од-

НІЄІ з В І•Иськових ча.стин КиЇ•вського гарнізону В . М. Ря-

пив

дІІ'ректор

середньQЇ

школи Г. Лап-шин .

ПотЬ1

прис утні слухали записанИй

у фойє Б ,, инк . к .lbT •

m.r..

. ~~

.

0 Ч""'рмленІ

11

1

ві • І

ЗраJ~овою

вІtсоюІ\ІІІ

по-

н а вчанні

ві н

у

:цоб~•в шан::.: \' солда гсько ~•:. ко.1ек тив 1 . Петро Г о.1ецu наг<>~О..!Ж('­

ний :tнаком « ~.і-д~ІіНІІІ\К Ра-

~ . У« В і~tь- дян-<:І>КО І Арюt>>; ·· граt\Іот а -

ку точ ки .

раз

·пре~І·ій:,і3аний ,

ково- патрютиЧJне

лос рід•но•го Іл.1іча - його виступ перед солдата\ІІІ . На

ня >>, «Що треба з нати по .VІа.ffд\' Вання. цив і.1ьн·ій обороні >>. Гомл:вuі ~Іожуть горд иМ. ЧЕРНЯ€ВА, І тись свої ~І . зе:~-Іляко~І .

закі.нчення кінофі,lьм

демонструвавєя

«Народу

в і рніі

вих о ван-

МІ!, 11с

на магнітофонну 11.1івку го -

директор

сини».

має :Іек і лька подяк :~ід ко ·

Будинку

В.

культури.

ТАРАСЮК,

військовослужбо~ець.

«Хай назавжди згине з ГІН ма•в овою О()~Іу. ·реб.а бошлик. Чітко віддають ралюдської nам'яті війна, хай було виготовити погvнн, ПІ- порти коман-дири ·загонів , на віки не ст·аріє

ІІЮдська ЛО'ГКИ і все інш е. nотрі бне в лунають девізи; .в Яких жав ­

пам'ять, увібравши в себе с·трахіття жорстQкого людиноненависництва! Ми спо-

такІfх випад.ках. теонята завіряЮть пред став­ Нап ередодні свята, 22 лю-j НІН~і·в старших поію.1інь , що того. в шкільно~ІУ вес•ибю- з рост атимуть гідною зч і-

ваших батьків nередаємо вам, молодь. Гідно nронесіть йог() все життя». Ось таким змістом бу~и сnовнені виступи ветеранІв

юн11х ліхотин.ці,в. прнкорТо в . Рябошлик обходить донникі·в, мор11ків , парrиза·,колону юних арміІщt&, віfftв. Та з агальну У'Вагу при · тається з ними і поздоровверта€ загін •чапаеВІkі·в .1яє з днем Радянської Ар2 - В к.1асу. Вони прийшли на мії.

мин про героїзм і мужність ,,і

вишику.ва.1н-ся

;,.о.юни І ною і в труді, і в бою.

воєн за незмежність нашої чолі з кома~rдиром у зна\Іе- І Батьківщини, за щастя тих ,

хто був nрисутній

у залі,

М. д. Божка, д. т. Чумака,

М. Т. Поліщука, В . М. Ря-1 бошлика.

Від імені

комсомольців

нитій

чаІПа€всь.-ій

бурці ,

з

д.1я І

вчителька.

Касяна

nоко­

Г. ТИМЧУК,

-.J

дар-

шщького підnілля.

Юні ГОГОЛіВЧаНИ

СВЯТО

за в. шкільн им відділом

шанують

пам'ять

,раЇtікомv комсо~юлу.

знатного

земляка.

свого Ім'я

своєне піонерськІй дру­ жині середньої школи. 1 Червоні слідопити виго­

ча'rе ріали,

за.1учили

наnисання

·вt>і -

ба.гатотиражка

го

ХХІІІ з'їзду ІШРС дальше зміцнення

про обо­

нота,

1\омаидир

роноздатності нашої краї­

командир групи обе.l.зара­

жування М . .Стуnко.

дирекція,

організація

партійна і

громадсь­

кість заводу пластмас приділяють серйозну ува­ гу

удосконаленню

ци­

вільної оборони. Нещодавно у нас відбу­

лися заняття . в

с тислі

строки

т и сил и

і

розгорну·

засоби цивіль­

ної оборони, ми

Належ ало

бути готови­

виконати з аходи nлану

ЦО .

Почал ися заняття з то­ го , що їх керівнин Г . Ма­ каре нко

поставив

за вдан­

ня н а форму вання цивіль­ но ї оборони об 'єкту. Нонтроль за діями поман­ дирів формувань здійсню­ вався

посер едниками .

Впевнено діяли

на

за­

Швидко

. хи~tа

і

служб,

особового

складу

формувань. Були

1 r,к ре мі

гріЗні •роки юшулої і!ійни зі до.ра

якии

ПОПОВНІІВ

куто­

бойових

Н. ХОМЕНКО,

учителька-географ .

«З а

неза.1еЖ Ві і'ІІІЗf. н.

Батьківщин у»,

нагород>>,

« Віф'VІ

«Сл tв­

ганізовано,

керували

ристю

підлеглими формуваннями

Р.

няттях

і

вміло

підсумків

для їх

учаснинів.

ЛИТОВЧЕНКО ,

начальник аварійно-тех­ нічної служби. головн ий

громадський кореспон­

меха нін

життя~.

заводу

1\Т .

Сма -

дент

rазетн

«Нове

Фе-

Лугов · І 'рнго -

рія 0.1ексіrіовІІ'Іа та

Олекс ійовІІ'Ча ких,

які

Іва н а

К овба~инсІ, -

лройш.1и

'1удову

на

зак.11tк

свого

земля-ка .

Не забрн а·ктнвістн пре­ си і тих. хто нещод авн о ЗВі.1ЬНИВСЯ З Зір~І і Ї і ПОВ ер-

нvвся

в

свої

кол ~ ктиви .

післявоєнні роки.

народних

« ВетераН>> -

месtшкіtІ» ,

загол-овки, І-к і

Редколегія

-зета

багат~н . 1 ра ж-

газ~т н

«За

Вітчизну ,,

« Гого.1 і в с ькІІЙ »)

(радгосn

'присвятІІ,1а в~те ра н аvr ві ЙІІІІ

п~ршу сторінку. яка ІІ;ІйШ,lа під

рубрикою

-

«С ла-ва Р а -

ЗбрОfІНЮІ СІ І.1 а "

на дійному

захис•шко ві

У п е редовій с та тті

н азва ­

десятки ·прізвищ

ве тера­

ні

н ів в і йни і к і в,

народ них .11есни-

відзначених

ур~rдовюш

ВИ СО КЮ>111

нагорода:~-Ін.

«Ніхто н е забут нй » --- так названо

ста ттю

пр о

т их .

хто з агинув в бороть б і з ві ­ ~е ц ько -ф ашистськими пантами ,

. стоя.ш

на

ок у С'\Іерть

Qi.lя стін Сталінграда, вою-

І вали

на Курській дузі, фор­

су вали Дніпро і

внзв :>:J я .~и

Ки-Ів ,

гіт.іері вців

ваганялн

з Прн6алтнки,

Б ерл і на.

аварійно-технічної

М. Ф. Смакота ста вить Jавдаин.а

командирам

Ноааnенку І. М. та Тре-rму І. О. в приеутності ре.lНИІ\а ін женера Зброжена В. Г.

сдркби

груп

посе­

Іх

д ійшли

обеліоку,

що

до

ім ена будуть

викарбув.ані на

па~І'ятнику-

буде с поруд­

жено в це нтрі се.1а .

Привертq.€ увагу л11.:т Ге­ РQ~ Ра.д~янсШ<оrо Союзу С. Ф . Мик а.1а , .н адрукова ний у

ба г а тот ир ажній

рад госпу « Кра с ІІ.1івсь-

ки•Й » -- ·д о-кл адно ро.шові.1а пр о тр~· дов і будні 1\О-lІІШ н і х воїнів . пише

газеті

Рабкор

про

ровнча

В.

Ів ана

Чу няк

В о,1СU.ЮІІІ ·

Чу ня ка.

Вчор ;шІн і іі

таи·кіст сьогодн:і за <'с'І'\1 0 \І бу.1ьдозера.

Дос ві дчений

'1-Іехані за тор в \·с ьо>Іу Е nри· кладо.11 для товаришів . Пра -

цює

р і.1 ної Батькіощи.нн » .

начальник

гу.кнуться

знатного

дах

занять, ІЮ­

о хор·Jнятн

радянс ьких

шко.1 у армійсь.кої с.1ужби у сБудівник комунізму» - га­

а й для

з ве ликою

братів

JіЯІl с і> КИ~І

На фото:

ПІІJl ьно

nрацю

ний Ш.1ЯХ » , « БратИ >> , «~- ;я ­

для

які в цілому пройшли ор­

про справи,

ворогом, 11ро ~tес ника

Остаrповн ч·а

збро є ю в ру•ках відстоІО'вав С І>}{І()Г О .

н едоліки, про які доклад­ но йшла мова при підве­ денні

У Нt-меччинІ,

му, що цухівч ани діло~ 1 від­

Заняття були хорошою

штабу

своіх зе~Ілякі·в , Я'Кі зараз слу ж ать в рядах Радянсь -

нарщного

жину і зосередил а П у вказаному районі . у·с nіш­ но справ ився з своїми зав­ даннями черговий п о А те В. Сергієнко.

всього

ппщі) . Стеn ;ш звертаєтьс я до

з ненависним

привела у готовність дру­

лише

дуктор по Федорович

тю .прис вяч ен ий тИм·. хто~ в

з обсrановкою і командир санітарної дружини О. Се­ мененко. Вона своєчасно

не

(Пух і в-

радгосп-:nл-емреnр о ­

матични·й номер . Він іІОвнk -

зорІєнтувалась

школою

в і дділ -

Ю

комунізму•

мирну

майстер ремонтно-меха­ нічної ді льниці І . Третяn,

ни,

ськи·й

комун·1ста ~иколу Ів~новtt-

-

грушІ

«Зоря

ПогребськюІ

ко~І

«За закrнч~НJ

nрацю» (ра.д-

У.п:осконалювмо gивільну оборону вка з ів н и

за

чита-ч д і знає тм:я пр о боіІовІІ'Й ш.1ях го.ю вного а , рон о -

н ої

Виконуючи

себе.

і •коресn о: tде;щ і іі

жили свій строк, робкорів~ біfІ .rmr ШепетІ.вкою, а ВІйн у оправжн ім и .майстра~ІІІ св-оєї

ми про т. К~сяна :. слави.

іх

:ro

ветеранів Ве:ш -

Вітчизняної війни

честь, свободу і н : сть люби~юі

ЧОК

ca~t·i

листів

Х р кої Армії із --закликом • ошІча е; успішно ово.1 оді-вати війсьнів, які неЩодавно вf;~слу- бІтвн: що прІ!·ІІняв не р~ ни коtюю спеціальністю, бv rн

кої

товили стенд з матеріала"­ ШКІЛЬНИИ

З

госn і~Іен.і Кірова ). Це те - ча Барбона І йоrо боротьбу людей. Немає срІніву в то ·

життя» І Павла Андріяновича при­

рядового

-

преси,

Збройних Сил. СРСР. Ред- ма радгоопу Петра П е'Гроколегії завчасно оnлан у валн •аич.а Мехеда. кеj)уючо-

соціалістичну

ІМЕНЕМ 3НАТНОГО 3ЕМЛЯКА В газеті << Нове

актив істи

rотую'1и номери газет, nрисвячені с.1ав·но~1у 50-рі·ччю

Ось

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

nрацею продовжать священ­

старшого

Т. СЕРДЕЧНА,

п оранеюrх.

від 22 лютого ц. р. був надрукований матер і_ а л про Павла Андріяновича

ні тr.·адиції

п а 11р10ТІІЧНЮІ піднесення м .

r---------·-_____,__

ку.1ю1етом , з ноша\Іи

секретар райкому комсомо­ лу В. Бур·лака запевнив учасників громадянської і Великої Вітчизняної воєн, що юнаки та дівчата Бро­ варщини заnам'ятають їх героїчні діла, невтомною

ління .

Свято пройшло з велІІКЮІ

Багато творчої інініативІІ 1 го ворять проявнлн

ві н

ВІІ со копродукт и вн ~

і ВИСОКО Я-Кі СНО . «А рмі·ЙСЬКИЙ гарт»

-

так каж у ть у Кра­

с ил івці пр о

І ва на Ч уп як а.

Та інакше і бути не м о­ же ,

адже

-

п.рикла,дом

д.1я

всіх є ветерани в і йни. Дво­ 'Ма

орденами

і

ші-стьма

ме -

далямИ ,від.з н ач ені бойові зас.1уrи на фро нта х Вели кої

Ві1'чизняної Кwрилович а

вій ни Дмигра Пр у д~ког о. За­

раз він працює у тва.р ннн и -

цтві.

Вм·і лий

o pralfiJaтop ,

чуЙНИЙ керІВНИК .

Святков і

га зе ти свідчат ь

про те,

що

н аші

ІJміють

· ц і-ка во

ре,J.колег ії

і з ~kто в н о

висвітлювати військо!Іо - п ат ­ рfотиІЧне

вихованн я

rр уди­

щих . Поба жаємо актмаіетам :nреси ця

до битис я

тема

того, щоб

стала постійпою

в

усіх сті н них і багатогнраж них

г азета х .


І======= ЕСТЕТИНА-ЦЕ ВАЖЛИВО=======

ТИСЯЧА КРОКІВ СІЛЬСЬКОЮ ВУЛИЦЕЮ ВИ ПОВЕРНУЛИСЬ і~ далеких ман,!Іір~в. КраЇ! села хочеп.сJJ

сrати на рщну оомлю,

вдихнvтн

на

по:в-·

ні груди чисте, n',янке nові·тря стеnу. І ха.й -собі Прудко

мчать крІtКЛІІВі автобуси, хай nо'!'ужно гудуть тру дягн­ авrомобілІ ·ви бУ\!ІІf'Те йти .nіwки і зга-дуІіати кожну

билнпу, кожне дер~. (оіІ, як же воно виросло!), що 'С/ШННJІОСь узбі·ч дороси, ІВІС-отал-о .не QД.Ну юність, поба­ чить і nQІ:умує рЗІЗом з посивілою головою. А та.м не вчуєте, я•к ІЮГа д<звінко CT}"rrнe на чистий, вюшпrЇ1

дбВІйливюш дощами аафальтований ш.1ях. І думка за­ щемить

зашпорами:

«Бач, без

ме~~е

дорогу

убра.1н.

І коли вqно? Чи ж дЗІВНО :бріІВ сутіінками, а nід чере­ вm<а:ми ч;щжала остогидла ооі·нь?»

Думку раз по рЗІЗ сіnає до д.ійсності шурхіт легко­ •ВИХ а<~~ то, мотоцпклm.

[ІДуть до села і

назад.

С rі;Іьюt

їх, хоч берись рахувати_ Уаійдете в перші ряди хат, і обгорие вас, стисне іІ'орло якась невидима сила. Здається, зайшли в чуж\' оселю, nрІtвітались, а ніхто не .відповm. ВQДнораз ра·ді­ сно, ЩО Не ВіП~ИЗЛИ ВИ СВОГО села, ЩО ІJЮЗЦІВіЇЛО !ЮНО червоно-білими б}'\ІІ.tt!JІ(ЗІМИ, що голубе небо вашої юно­ ост,і густо rсmтозане телеантенами, що черіЩОЮ сnини·вся на майдаtІі

мол.однй

парк.

в наше

відраджене

село

Троєщина! Порціють, бо є з чого радіти, посv..,;ують, бо всі оці змі:ни nрІvЇflшли для них неnо\t ітно, невідомо 'КО.1Н .

А особливо юfЛуються св.ої.м . оелом дюди, коrрі що­ дня йоrо ..nрІІКрашають, катрі в отих добри.х !Змінах ба­ чать 'Ва!Ж1 КУ працю . Вона ім від.дяІоJує добрпм настроєм, дає право сказа'ТІІ : ми -госnодарі , ми внесл и в сіл:..с:ький вжиток нове,

Хоч і :шма, а на будівельних май:~анчнках юшить напружена праця. В різних кінцях нашого міста зводя­ ться . новобу;'\ови. На цьому фото ви бачите

будинок,

який завершує споруджувати на житловому

масиві

бригада М . І. Піскуна з будівельно-монтажного управ­ л інняМ

Новий матеріал

Найб.ільші пластини штуч­ одержано

в

<ВОНИ

В

можна

приладах ,

перевершу є

абсолют ­

Jiloro .., в

що

nрацюють

тем1rіерату'рах,

ся деталі

будь-ЯІкої

виготовлені ням

з

застосуван­

nолімеру,

служать

у

кілька раз довше.

29

ЛЮТОГО

П~рwа nрограма.

проt'рама.

18.00 -

Про гра ма н а вч а льного телеб а чення . Для студентів nершого курсу. Істор ія КПРС . « П еремога Великої Жовтневої еоці алістІІчної революції торж ество ленінс ької теорії сgДіа · лістичної ре вол юції». Ан глійс ь ка мова . сДіЕ:пр.,слівн и ки і ге· рундіі! • . Ко нце рт ст а ро винної укра їн сь кої муз ики.

-

19.05 -

П ' ЯТНИЦЯ,

І

БЕРЕЗНЯ

Перша nрограма

17.00 18.00 19.00 -

..

17.05 17.30 -

Н а ш а афіш а. • К а нікул и Б оніфація•. М ул&>· ти nліка ціАннй фі л ь м . В ефі рі •Молоді сть• . (Воронеж ) . Дл я ш кол я р ів . •Сон я чн е коЛо» . 1·в.зо Тел евіаіІІн і ві сті . Н з доn омогу вивч а ючи м м а ркс изм - л ен і иіа м . По­ літе кономія соці а лі з м у. •Від соці а лі з му до ком уні з му• . У кра їнська к і но n а но ра ма. Ест афета иоанн. (М. ) . •Та ицюв а л ь ний з а л » . (Та ллін). П ершість світу з фі ­ г урного ка та ння . (Чол о вік.,) . Ре nорт а ж з Шве йц а рі ї .

20.30 -

Друга

11.00 -

с у то

лераД)існа карт ина? ми скажемо : сум·на. Сумна тим , що .навколо дам·~вок, звідюІ .1едь? - Ні, - скажуть 4Нтачі, чується дитя'Чий о-мі х , юна­ - краще хай 'Мете мете.лиця . цькі зітх·ання, - бруду роз · Чого доброго дощі пі­ велося , що й . ноги Н·іде nо­ Д:уть . Погода .вона така ставити . О~Ііттєзбирачі зава ­ ШТ]"ка : сьогодні так, а зЗ'іІт­ .1ені до останньої цеглини . Пробувал и кому,н.алівці nі­ ра ... машину та де «Ой лишенько, с11іг роз­ діЇІІ'НМ'И танув! Що ж його діяти? там! Керівники устан о в nо ­ Караул! Тонемо-<> -о! Допо­ міркують : треба б сніг ро-з­ ІМО>Юіть, любі КО"!оІ'УНадЬНН­ чистит и , або: н е х ай весн а

То й що б тоді було? Мо­

« Ге ру нді альн і

м еха ніки• . тюри~.

дя н с~:~ких та зарубі ж ни х

Іюго

...

а

:s::: с

»

сама

\Іа теріа льн и х

\ІірІІ :І .

з перш ог о

б

не

зан ос нл а

кла,си·ків,

.'"Іі терат у ра с пеціа.1 r. ­

Г о д і , Н ()JПрикл.ад, ш у ка т и ю~стон ош а

щедр ої

n одвір ' я ,

ко респоrие н ції

·пері·оди чних ви д а нь . С і льс ька Ра,да ни ні .в·важає, що раз гля д вс :.1 я кн х ·д•рі.бних Ч'Вар між с у с ідюІІІ набрав х ар актер у ВІІІНІдко­ ·вості, вони потрапляють н а ст.і.1 вико І І КОІІ і вці в дуже рід· ко . І 11е, звичайно , те ж не другорядн е с ві д че н н я зрос.1 ої к ульт у ри оі.lЬСЬ.К И Х T!J")'дi B ffii'KiB. А як и~І б)•де сел о в н а с туnн О\! )' ·р оці) Я к юІН б~рв а ІІ І І <В он о збагат итьс я? На сес і ї сі л ьс ької Р ад и , щ~ uі дбу ­ .1 ас ь в ю'н ці \fи нулого року, npo це го во р н.1 и б а г ато . Зві с на річ, nі.д росте м·олод нй парк н·а 3000 д е ре u. з аз е ­ леніють молодоЇ к ущі . Запла>новано і розпо ч ато н а,ст н ­ лання асфальту no в у.шцях j,м е ні Чкалова та і·\І ечі

Тельмана. Хорош і т ут будівельники , nрац ьовиті . Uc В . М. Ле11ицький , Н . А . Слободчи.к. С. І. Св инов. Вж е прfІступІІJ1ІІ до рекон<:трукції старої ел ектр оІІ ер с жі р о­ біт н ики Троєщинс~:~кого в·і дділка р адгоспу і·ме н і !(.! ро в а . В он и .пообіuяли . що вес ь о бс яг р обіт заверша т ь до св я ­ т а Першого тра<вня . Ту рбуються н а•JЮдН і деп утати npo буд ів н ицтво ншот1 · дес ятирічки. Старе nриміщення вж е не в і дп ов іrдає з р ос ­ .1и~1 вимога·~ села, погано вnисується в зага л ь·ниїІ арх і­ тект ур ний ансамбль мі оц1евих буJІ!івел ь. В к і нці хочетьс-я ще ра:з nорад іти знач н ю1 J .v.iн-a ·Іt, естепІчнюІ прш<.рас ам сільського ж и ття , гл нбо ки.м зр у · ш е н н ю1 не .1ише :в м атеріа.1ьно~у. а й •В духов но му ЖІІТ­ т і його l'руд :вни к ів. Добр е , що ці з ~ іни nр о х од ят ь через приз~1у д ія л ьнос т і сі.1ьс ь кої Р ади, ко тр а ан·<~ л і·з уЕ ї х . в нос ит ь дор еч н•і коре-кт иви. О. МИХАИЛЕНКО,

nозаштатний коресnондент «Нового життя».

попрацює

-

не

за

газ

на"Гя·гу:вати.

Наведу та,кий nриклад. Ми з шоферо~ закріnл е ні •з а 21 дІЇЛЬНІЩеЮ. Пр сня го ~ •В сіє ї з и-~и р ег у:Ія:р н о в и в о­ ;з имо оміття л иш е з 9, а •peurт.a так зІІІ\Оuа ні сн і'rо м, що добратися до них хіба що ·на вертольоті можн а . Та·к же п1рацюю ть і ре ш т а ~наши.х товарІІ'Ш~В. Кожному ·Зрозу.м.іло, що з наст а Н.ІІ'Я М

і див у д аєшся : роги

19.;3021.15-

22.00 -

го­

виками до жодного .;~з ал ища .не д1істанетес ь, а весн ою дов·едетЬІСя, шановні , <~ рот и·

..

'Чи

19.40 20.25 -

Фіз ик а .

курс у .

добраніч,

д іти! » .

-

3-82,

тя, масової · роботи та nромисJІОВОЄУІ мадської nриІмальиі «Киі~Н:.,кої прмжиа раАонного радіомоuени•

ІНДЕКС

61004.

4..67, clo~a.a.xar.eciiO...,C..~O віцІ.Іу - 4-47, 81JtneeiAUWIOI'O секретар•, та фо~орес:воцента 3-18. Гааеtа аа~ у IIDтopolr. 'lenep 1 eyforf,

. . . t88ІІІf8І . . . . Іt8ІІІІІІ81111181ІІІІІІІtІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ1ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІtІІІІІІІІІ,ІІ . . ІІІІІІІ І IJJІI

броваvська друкарня; Киїаської області, ву.1. Київська,

·В·се

дов едетм::я

ВОНІіт и

то.д!і

б аг атьом

сnли-ве

на­

ч ер ­

осо·баІІ .

Хай nраІВ ил ьно на с. з р оз у ­ МІі ють ri, пр о кого с ьо год.н•і ІВ едетЬІся мова. К-о.~ уналь н и ­ ІКИ ие знімають з себе в і д ­ :повіщальн ос'!'і , ал е й с а н­ ІСТаНІІ.І:іі , на .наш у д умк у , н е лич ить то

стояти

осторо.нь

ць о­

.важливого

питання

д.l !-1

нашото міста. А n оки що в r: задоволе ні ,

бо сн·і·г

n от р о х у

йде, припо рош ує к упи с~.іт ­ тя . .А якощо в ін n<Уі'а-не? Ч юt х овати ем1іття ? Ч и11 вІщр ав ­ •дати безді ЯЛЬ НІЇ СТ Ь На l ВаНІІ Х

артапізаuій? !ІОВ Ні!

Іl орад ьте, 111 3 -

м. хижняк. вантажник комбінату ко­ мунальних підприємств .

РеАактор Є. ФЕдЯИ.

вапно в грудках,

154.

ТЕЛЕФОНИ : редактора

сонuя

і

горбилі хвоАннх порід, скло віконне рі3ннх розмірів, труби для оnалення, цвяхи будівеJІьиі різних розмірів,

ква н тової

м. Бровари. вул. Київська,

най -

ного

:верх

БРОВАРС ЬКИй GКЛ АД

•Сло ва цькі та нцюв а льні мініа ­ «На

де

см·іт11я. Н ед байл иві гос n ода­ рі теж , мабу ть, спод і в аю т ь ­ ся, що- п іщ біл и'~ сніrо\І вс е зим а nри хо·ва,є . Т а н~да .1 l' ­ кий ч а.с, коли в і д благод а т­

по торгівлі JІісними та будівельниМІІ товарами сУкрJІісбудторгу» МАЄ 1,1 ПРОДАЖУ т а~і тавари :

Ан г.1 іА ськ а

«Ел е м ен ти

по<: еред до­

11ротуар у,

біл~>ш е ход ять люди, л еж ит ь -гіл~;;кн•- но вис ипан а куп а

..

НАША АДРЕСА:

uli

прІІЗНач ~ ння .

nрограма .

з вороти » .

( Д ві л ек ції) .

м·авити ,

ш і в сі.1ЬсЬІкі·й бі·бл і от ец і (котра налі·ч ує 18 тасяч т о · '\І·і в ). Ue nеред усім СШІ'С<JК високох у дож ні х творів р а ­

ві с ті .

Фільм - конце рт.

би

·Вгадайте, чий це зойк і в ра1ми. А зар.аз сніжок nри­ порОіШить, для стороч н ьоrо •весни ваі наші 4 спец іа льні чому оці сердеги то»уть? .машини Не вгадали? То ~tи ва•м . ока не примі-гно. .при н·ай·біІІІ ЬІшому І гори бруду, всЯІких не­ напруйкенНJі в короткі стро­ пі.:~~кажемо. з цим Волають на доnомогу •ч исrот набу хають, о~уту ючи 'КИ не опра.влят ься комеНІданти гу-ртожитків ши­ житловІfЙ масив nід час по­ з а.вд ання.м . Це мовилось , т а1к би мо ­ ·норем.онт•ного заводу, заво- тепління гнилим амор ідо ~. · ІfУ-'ХОІІО.ІtІІJІWІІІІ8в і сТерrма• C8'Иi1'aptta і~tеnеокці я ніяк 110 вити, про rром.а;:аський бруд, wy·», тоненЬІКИІМ голоском ви­ т я~Іи не дійде. А м и пор-а­ за га·л ьн ий. А що ж пор ади­ водять завідую'І!і дитячими ди,мо: візьміть лижі наnро­ ти СТОСОВНО В•lаСНОГО О~іт ­ усrщr~ами. А. _ЮІІуть малі кат та .зробіть прогу.'ІЯf!1< У ~-Ка, o-roro, що ~- - прнват­ І •еаикі К'е'~8 ае.. в ка­ без особтrаого задово.1ення, ноі Х.Пені и•ІЕ Ва tJІ ий­ лЮ:жа.х в(\І{и (це поnереду), аде з :~~ораллю. І диш .на білий сніг, ми н аюч и ·: амот­ а в ку•nах смоі'Гтя. Правда, лижах, бо коротким и ч е ре- ні урн-и? '&і~рто ка ж у чи , його теж н ем ало . Й,деш в ул и це)()

-

ч а л ьн о го т ел е б аче н н я . Для с туде н т і в д р у гого

мов а.

т ак

приїзду у Троєщин у . Про~авистіше - говоря ть ni)o есте­ пІ чні оІа,кн внутрішнього харакrер у а.бо н е \І ентні арк у ­

11.10 - «По старовинних містах Рос ії• . Люби тельt· ьки й о;інофільм . 11 .35 • Шк ільшой екра н • . Укра їнськ а лі те р атур а дл я учні в 10 к м с у. А . Ма л ишко. І з збі · рок «Доро га n і д я вор а м и• і • Р ута • . 18.00 - Програ м а н а в ­ Тел е ві з ійн і

зовнішні х,

Про достаток л юдей м ожна судити на:в1іть

ЯКБИ НЕ БІЛИЙ-БІЛИЙ СНІГ ...

же, весна або, нап-ев·ие, оже­

КІІ ...

11.20 16.55 18.00 19.00 ·20.30 21.15 -

Те.1 еві з ій н і вісті. •Жовтик» . М у.1ьтиnліка · ційний фільм . •Рит ми рок у.. М узично- розва жальна ІІІ•ограм а. Н а ш а афішо. «В майс те рні «У)\rін ­ ка~. (Львів) . Рішення ХХІІІ з' їзд у КПРС у дії. сГрані експе рим енту•. (Дніnропет ровськ) . Дл я школярів. «Фіз · " ультnрнвіт! ». Телевізійні віст і. •Н а родна теор­ чість». (Гадя ць кий н а род ний теа тр) . (Х а рків). Інф.Qр · м а ційна nрогр а м а « Ч ас» . (М . ). Мол одіжн а програм а • Погл яд». П ер шіст ь сві т у з фіг урного к атан н я . (Та н ці\. Реnорта ж з Ш ве й ц ар ії . Друга

ФЕЙЛЕТОН

фор;ми .

Радіолам,пи і ко:НІденсатори,

Целм::ія.

22.30 -

села. НІ\\!и К'еf'УЄ <іут1>я того, що вони виросл и 1ут, щи

рах кислот і луrів. З фтор­

природн у

11.30 16.50 17.35 18.30 -

.

Багато корисних починань на рахунк у кращих голів ІВУJІІІЧ'!Іих комітетів Михайла Федоровича КDвтуна. Іва­ на Стеnановкча Наг-оги, І·в~а Пе11ровича Щілоног та .j.ІШJнх. ·не заради формального обов'язку чи б.ажанн•я ~утн на виду бop-Jqn;Oя вони за красу с!Ю€і вующі .

флоюпі'rу легко шта:~шують­

слюду . Він ви три'ІІує те"'І­ ~ературу в 1100 гр аду<:ів

ЧЕТВЕР,

Прал ьн і \Іашинн, х.ол од ильникн. \ІОl'оциклп і авТ И \І О · бі лі . Дві восЬІмиріч н і школ и. ~агази ни· м іс ~>к о го ТІІn І· . Ос ь сьоrоднrішн є обл иччя села. А.1е не будеУІо зводи т и культ уру , ес те тИк у б утr >І до

в -глибокому вакуу;мі, в па­

:tо~их дооі . Навий рад янсь·кий nолімер фт·орфлогопіт : ВОЇ•МИ ВЛа~ТИВОСТЯ.МІІ ЗНаЧ­

11 .00 -

ти мають привабливий вkгляд, ·вражають новизаою і естетично витр•rм ані (1без настирливої К!ри,к л ивості), ro і•м міоце ·на ·вули.цях , ні хто не вважатим е іх з айnюш

l!tO вСе· виrотовлеtю :На громадоських засадах.

використовувати

· ра.ЗІІ nри високих

'Ч ОТІІрИ

(СТО КВЗJдІра'ТНИХ СаіІГИМет· рів) більші 11-ід пластин, еі­

НО

естетика, краса ...

стріхи , ВІщвілі ~паркани. Кожен бу.дино,к має но~ер, nрізвище гоаnодаря . Зроблена, ка nерший поглsu.. r~eno ­ мirнa справа, але зроблена добросовіісно, у•'ІІі.ю. Зважте,

но !Прозорий, rнуІІіКий.

ін­

стнтут·і си·нтезу мі.нерал ьно і СІtровини .в Москві За пло­ щею

-

З цієї вулиці, нЗІ!lевне, і починаєтЬоСя сучасне облич ­ чя Троєщинн . Зовсім зникли з її об)lамин со.юм ' ян1

Штучна слюда- новиі полімер слюди

зрозу,міле слово

Узбіч центра.~ьної вулІtІІІі, яка названа і:м'stМ Лен·іна, вста:новлено ;кольорові т.ранспаранти . Дехто вважає, що воНІІ «не вnисуються» ' в пейзаж . Однак у виконкомі сільської Ра;щ .вир ішили nо-іншому: •я.кщо траnеларан­

речами.

39. Фото А . Ко'Зака.

ної

але

в уЛІщ я , де ти ЖІІВеш , бр у,діrа не вважа й сеl1г до б, р11м, а.к~ратнн~І гоопQДарем. · Цюt пр ІИЩІІП ОМ кср у ют ьс н с і льс~;;кі деnута'Тu, голави ву,шчнІІХ ком•і т етrв у :і, ко ­ ~у дорога честь великої rро\Іади . Пишаються rроєщшщі і вн утрішні\І И З \ІЇ·ІІЮІІІ :. с~­ бе дома. Чо·му і не гордитися? За ост анн і роки вн ро.: ­ л н сотн'і особня:кі·в з nаровю1 а.пале ННЯ \І, \ІаЇІ ж с в І·с.і х дам•і&к ах вечора:~и с:па"1 ахує гол убий ек ра н телеві зо ра .

к уд и

Хто не ' зрозуміє душевного пот.ряоіння тих, що через

кілька ·ро,ків ПОІВертаються

це іх домівка, коrра повиНІна бути пр ибран о ю, у~tнтою . Кордони МІіЖ мюї:м » « rвоїш> дав но -зн н кл и . І як що

154.

Телеtон

-

4·57.

І "'з " '64'~о"б ". .І І '"

а ~. "806 " --

.

дранка . штукатурна,

черепиця залізна,

крейда молота, креАда грудкова, nиJІоматеріали листяних порід, цемен т,

толь для покрівлі, ліс круrJІнЙ листяних порід, ,1опати снігові та інші товари . Склад п рацює з 9 год . до 17 де нь

-

го .1 . Ви :х і д НІІЇІ

н еДІі .l я .

Адр ес а скла.ду : ро в а, 59.

ст а н:u:ія Бр о.в арн, вул. Д юt ит ­

..~~~~~~~ww~~~~~~~~ww~--~~~~~~ --- ·

26 номер 1968 рік  
26 номер 1968 рік  

26 номер 1968 рік

Advertisement