Page 1

(++++++++++++++++++++++1

РІк виданн.

28-. N2 26 (2565)

Пролетарі всіх краін., єдн.аЙтес.q!

:НА ВЕСНЯНІ ГОНИ-+

ВІВТОРОК

і СПРАВНІ ТРАктоРиі

+ ЗАВТРА п()чи:наєтьея + шИ!и \lіс,Я'Ць 'веени

ІП~Р-

}!ІРУ- шооті IГОС:ПО,italрс1'В Iмаши1НИ J:Ш-

ІН'ЮІИ

B~).

сну

про\!еНЯ'\lИ

й

по-

+ +

і ще треба С,ТЗjВИТИ на ре-

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЯОННОГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАЯОННО' РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКО' ОБЛАСТІ

j

)()Н'Т 36 ТРаІкторів. Всього в •

+

теП.1>()І-'1 ра.доспах і птахоФаб'рИ'Ках 'Ра-

людеыкхx ~~p;xeць. ИОН,у слід вцре\tОIl'l'}lВЗlТИ 2'50 • А -будити ПО.1Я, ЯК уже ста- 'Нlа,;щлаIНО>ВИХ тра'l\,l'Ор.:'в. А це • л·о 31ВIfЧН'ОЮ ооpra,RnЮ, с·та.н;уть 06rц~етьtC'я rДе.f)Ж.a;ві в КРУГ.'ТУ • )!еХaJН\ізатори. ВИlJР~"ГЬ .воН;і iN.Гfji~I\Y 125 ти!сяч 1Ка'!>на COIf.i'l'HL 8е'С. Нlюі гоlliИ с'Во· бова, IfЦ1В пе~виrrp.aче:ниlХ кош- •

+.

+ + + ЇХ ста,.1f"ВИХ І.онеіі і підть ·Б за ви.СОI\l:IЙ урожа,іі + НМТУ,п всіх rі.1ЬСhкогоспrrда'РСЬ\I\U-Х

TilВ. І опра'ве;щ"во КРИТИ!I\}''Ва~ll1

в гоcnодарст,ва.х 1)а• й{)ну зак,:,НlЧУЄТЬС'.я пі.),,\(щ\~ка +. тех:н~ки jt() .веоняно-пмьових • робіт. 'в ('пеціаЛ~3(іВ'а'ниі'( ~Іа:и("І'ернях « Оільго,сlптех:н,rкw» ~ в >rа,иМ'ернях РЩI10С\fIIЬВ Т>3. та

литЯІН<С Ь'І{'У пт.ахоФа.ОРИtКУ Т:\ ~Ki і:1fШ~ roОП~РС'Тва, які 'ре)f'О'ІІТУЮТЬ ІВ ,1в.а-три рази бі~ЬІІІІ<Є тра!КlI'О/).m щ)()ти заJI\i"La­ IJIOВoaIJfOЇ кіЛblli.осri. Та ЯІІ\ би Ti!I~ не було, м'е-

. •+'ку.1ЬТУР Тепер

+ХОфа'~I)Иl1\

ре)rОНIf}"ЮТЬСЯ

~1(~Х'aJні'заrrор,;в

«'гolгоо.1і'8еы>й>>,'

КУЗЬМИК

ос- хаIJlJilзатOjJ)a,"і і

Марі'я ІМlніВlfа

1';)"Ь\lИІ. д{).бр~ Cf".13 Вt>.lИI,:l ДИl\lерка. НаJ)о,щ"ап рсmа в c,i~I'Ї

РШ;JГОІ~'ПИ.

«Зоря», R3It •

віДО\1а Hci~1 жите.'ІЮI J

+ +

1'(J.1rocГIIHIfKa в цьоч

ре\FОIIJIJПDКaМ.

+ + + + +

33-

ТJ}ШtТO:J)IЇ'В,

122 культиьа'roРИ, ++ Наіюкраще орган, t.З(}Rа,нtO ре- 74 сіl8а.'ЖIf. 30 п.1угі, в, 6.'1IЮЬ- : '10ИТ Tp3Jl\l'Opi'B і ,іНJвен%ря в 1\0 50 ,ка,р1'ОJ1IЛe'CIЦЖ.ал0lК. • pa.дl'oC'J1ax «Тре.Оухі· ВСblКИ'И» і Трооа уже ЗЗіраз по.waти і

брИ!Гади добивалась зна'lНИХ ,успіХ1В

Президія ВЦPlПС ;}атврPt,:tИlJlа

ЄДИНИЙ зна'К

ПО

СРСР

« УдаРНИIК

наГРУJ;НWЙ

1,{Нlуністич,ної

fllPa.цi » . Він )lає фОР"У л'яти­ куrnика. Це,lfl1РЮI ііог,о 'КOt~IIПО-

« РУ'С<l.НlіВСI>КИЙ ». 'ТУТ !Велику щ)о за6е:JПечен:!f.JI roс.пода.-РСТВ + + +у,вагу цій ваIЖ.lItві,jj оправі м.е.ІwmТОріСJ>ItDИ IЩД'раі)tИ, + + +О . Я. І\улик та М.1. Ю . є,ре- за'ст&В зн.еIraцыа•. Д,lЯ QlPІ1а:lfіf"}lCe+ +Зразу ж Іпісля за,к:н,ч,ен:нlЯ оroн- 207 ЧOJl OOI·ЇJК , rИ'!оІчаООl\l на +,н,іх польових робіт M~XaIlN3a- ~іючих ~pca.x 'Н!aJВЧ'.1'Є1'ЬСЯ +Т()РИ цих 'І'QoCПО~IJ)C1fВ lІІ'ос'та- 31і13.1'/і/Ю '\(еt-1ше людoerи, особ.'1И100 +,ВИJШ н.а ,рещшт іll1вентщр 'і ще з pa"voCi/Jiїlв «'Зоря » , «'1\])(І'СИ+,'10 1 ,січня пола"одили 8<С'і Jfі8сыJ~й» та ~eJlKIIX інши-х. 11

ЗИ'ЦЇ,Ї Є силует

В, І. .1IeH~IHa,

вwк.(\на.нИ!Й білою е~lаллю 'Ї зо·

ЛОfJ10"" на ф(ші че,рВО'НQlГО ПІ~

,lfРИі:\lіЛИrJIИ і , гмовн,і ї,НJЖе.нери щоб п,ачат-ок ПО.lЬОВИХ ,рО\біт не

мемщ j ДИР!'Кl'ори, М . Іїов- заці:і 11t&03.I4.Ї'нІIЮЇ poOOrи басиJн, сыийй та М. Л. Ха13ан. НИ\'lНiИJ( ТР3lКІГорі.в lН'е ВIfIстачає

пора .

Ліворуч

зображе.Нlі

ліСI\

«lіосм'ос»,

j'J)~б.'1Я

jЮстмщії, за,вод, ,краІН,

С.10ва:

Виоо",і

ЗО&ОВ'Я33.НІН'Я

ЮЯПИ

+ ~~~~:~, \~~:~~ші. сінокосаlЖИ, ::ст~еб:о.~:~()::ЛJ~:~~О;~

+ О]ІН:(!>І\ З пі :tгот,о.m;ою теХlfі+ КИ дО веС'IfИ ще Іре сщ>.ізь га-

'В8ВОЇ соцЬаЛЇС'ТИ'ЧIlfОЇ іреВOJIlО'ції.

Щоб }"С:IJішао пеРe'l'В()JIИ1'И їх

ої

IIiitд

І\о~rУНlістич-

++

Л ОТ 001 , ·f1kтки лавра і дУба.

ОІ.антоВ<а.ні

з·о ­

3н'1ІіК « Уда'РНЮі 1\ ому,ні С'ГИ'Ї­ н,ої ПJ);щі )) носwrЬСЯ на .1ів.ЮIУ

ьим зна'ко)( ВJЦається 'П'ОСВlJl,­

• 'ІІИ при заl вдшні З01), 23 за.верШК'l1И 'pe~olfГ траК1'орів та • • [fр()цеlfТИ 'Гр~порів ще н(' го- сі,льськсіг(\сп,о,1арсы\гоo lінвен- ~ TiJ'Вoi 1).0 рtJiuоти , таря. т

єю ,ВЦРПС.

;м, а.ши-- у

3.12

всеозБРОЄНJНі, яюнаЙШВIf.~ше

оощі rf}удеИ.

+ +

че!flIfЯ,

І\()Ж

+

НАУКА ВЇ!д,булооя

~п і л,ьне

31a-с :даНlНIЯ

дент Ак'адем,: ї Ноа,ук СРСР ог,',а·

дем і,к

ніС;І'р,ів САСР по на уці і тех­ ніц і та П,~Зllд і і Академії на·

е.:DI~JI'ав

ук

пози.ц, і

·вче:lИIХ. р 6 ,1 blН·Н,Х т <,,;>ст в

з

уqзrc тю

'ВfВНIЗЧНИХ

,n.ре.1{)та'ВlНИlкіВ ОРОГalН і'за ц І Й, і

ві;;t О\IСТЗ,

питаlнн,я\t

lie,HT' м ІІН : с-

ПРИJC.ВIяче,н,е

пі'д вищен,ня

ефек'

тн'в н ості робоТІ! наукових ор' г а,нізац , й І 'Пr'нкжоренНlЯ ВИlКО' РН'СТ31.-І'НЯ

дарет,ві

у

в

oНaj)Cl.'tHOMY

госпо·

слові

М.

'П.р€ЗIІ·

В.

На ЛОВЗ О.

ІКМ;ЩШ

П ' ДГОТОІвлені

ті ,і д.Kaдe~'iї в

К'ОРО1'КО tlЮ\1іт€·

наук СРСР про

цих

Пltта,if'НЯХ .

заС :Дlа'ifіif'і ВИСТУПИІВ Го· РЗJ.111 МініС·тр:'в СРСР

М.

КОСИ,гj.н .

Ві,н JIlіДlкрес.1НFI

важ.1И,В 'IQТЬ обго&орюва,ного flНїЗоН;Н,Я 'не 'Т'і.'1ЬКН ,для 'Р0О8I11Т­ .КУ С21\ЮЇ UfіЗУК'И, а й для тех· ні'ЧIН.ого rr.ponpecy, ;РОЗВНі!1К\'

OICbQrO

ДОСЯЛН6НЬ ': fаyu<и.

ВСТ,} IП\IfО\IУ

форма

з

натруд­

ЯІ\ОГО

заl'в~~джуєтьrя

'Га­

IПрезиді­

РАТАУ).

...........

.на. Р :;,дJНЮlго ·

І

з, (\'о,да 'ннях

к()лектив 3,1О'оува,n О,1Н)' п!'ре\l()ГУ

Рад .

за . другою,

ВИРІ)Щ)'ЮЧИ

На

НАДПЛАНОВЕ

.

ПОВІДОМ.lСННЯ

*

Проент

автоматичного

трубопрокатного

стана

для

виробництва труб діаметром під 76 до 140 мілІметрів створили дніпропетровські нонструктори, Стан виroтов­

лять машинобу дівники «Еле­ ктросталі» МОСКОВСhКОЇ 06ласті.

*

Вугільний

номбайн

«ПК-9», випущений копей­ сьними машинобудівнинами (Челябінсьна об ;ІаСТЬ) , при­ стосований для проходки гір­

ничих

пІдземних

коридорІв

Машина

до

*

видобуває

палива

Гаму

на

нових

складу

до

150

годину .

барвнш\lл ,

ЯКИХ

ВХОДИТЬ

фтор, СТВОРИЛІІ вчені Інсти­ туту органІчної хімії АН УРСР, Матеріа.1;І, пофарбо­ ванІ речовинами складу, дуже стійкІ

*

ла,

не

линяють

Кращі

при

нового до світ­ пранні.

стрільцl-слідопи­

райr!нної

та

сум,!ІІі,в}"

що

Не"а

Р(ЖУ

В

надпланового з

р,і !;

П.

ро6mшщя

н.ap~If'()lI'O

КОRАЛЬЧУК.

ВУГІЛЛЯ

площі,

РОКУ

вида­

шахтарі

УСПіШНО

нолективи

з магання

Майже

скрізь

спеціалісти

складання

рес­

В РАХУНОК· ЮВІЛЕйНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

червоні зірки

ПРОМИСЛОВИКіі Надвірної Івано-Франнівсьної області завершили видоБУТОI( 20 lІадпланового мІльйона кубо­

СИМВОЛ тр у ­

-

дової доблесті. У ювілейному році гірнн­ І(И України виріШlІ.'1ІІ дати l:раїнl 3,5 мільйона тонн ДО,lаТI\ОВО

зеl\оНО~IИТIІ

за

до

метрІв газу в раХУНОI( зо­ бов ' язання, взягого на ювІ­ лейний рlн.

П,1ану

рахунок

НА СТАРТІ МЕХАНІЗОВАНІ

ГОТОВІ ЗУСТРІТИ Господарства

-

уже

ЛАНКИ

в

основному

закІнчили

вершено

П .1ан

сятни

тисяч

торів

причіпного

ност' і

і

і,нС'титутів,

,конс,т ,

л анон

Р'}1(ТОРСЬКIІХ, про е'ктн'ИlХ '!ЮЛ ОГ ; 'ІЮІХ ОР f1аl'і'і З2'iJ, ' і'І,

і тех­ а та·

му

їься

питаНIНЯХ,

що

І П Р ИОlilореню,го

жеНllfЯ

наукових

досяr.НЕНlЬ

у

СТОС~Ю· &П : ;Jo0ВЗ '.l­

і

муть тами

механlзовзних

бригад ,

році

В

вони

ювілейно­

вирощувати­

з

Мінімальними затра­ праці цукрові буря ни,

І,УКУРУДЗУ

і

нартоплю

на ;Ю.J"ное

Поді ї Держ авної

нів.

хижа­

ків .

На

Чимкентсьному

за­

воді фосфОРНИХ солей пу­ щено новий ве .1ИКИЙ це х фосфІДу ЦИНІ,У - радикально­ го засобу для боротьби з

*

гризунами.

країнІ

ремонту

трак­

інвента-

ря, очищено весь матеріал. Близько

посівний 92 про-

центів

доведено

до

усіх

ярих

нондицій

першого

класу ,

(РАТАУ) .

випустило

ви­

Китаї

в

ради

нашій

106

по­

Дос.ТРОКОВО за­

\госпо·

Всіх, кому дорогий 1J ic, хто люБИТЬ ПРИРОДУ, порадує «Лісовий календар» на 1967 рік . Иого вперше в

*

весняних

на

КНР Чжоу Ень·лаЙ, висту­ паючи перед цзаофанями Пеніна , з анлинав їх не вести боротьбу за скинення нерів­ штів мініст е рств та інших центра .1ЬНИХ відомств. В той же час він зан .lикав хунвейбінІв І цзаофанів про­ довжувати боротьбу за за· хоплення влади по в с ій краї­ нІ, розпинаючись за об'єд­ нання хунвейбіНіВ і цзаофа­

знищено

та

до

тех,ніЧШL ,

(ТАРС).

амур'ї

підготовку

ВЕСНУ

Київщини

ЛЬОВИХ РОБІт,

Н lа,

тех­

публіки. На нопрах багатьох шахт цих номбінатів горять

~' колгоспах і радгослах Унраїни уномплектовано де­

І КОЖ

п'ять

нологічних нарт, яними пе­ редбачаються види І строки робіт.

зниження собівартостІ паЛIІ­ ва 4 мільііОНIІ карбоваНЦіВ. iIl .1 а·

перевищує

завершують

комбіна­

гірнинів

що

I\1УТЬ механізатори, набагато неревищить торішній.

ВИКОНУ­

тів «Донецьквугілля» і «Донбасантрацит» -. іНіЦіа­ тори

ЮВІлею

мільйонів гектарІв, а соняш­ нин на всіх масивах . Об­ сяг робіт, які виконувати­

ють взяті зобов ' язання на честь 50-річчя Велиного

Жовтня

славного

вугі .'1ЛЯ

початну

УI:раїНН.

і

це н rrра .1ЬНIІХ

роботи

сіЛЬСIЖОЇ

звання

Н:~'ЮЧ,И1Х о.р,гаН I В, \l і н і сте.рсl'В і їв ;'.lQMCTB у оп'раві ЛО.1і'пше.НI/і'Я fl.1аВУВ3Н1CfIЯ р с,з.Оlf,ТOКУ Інауки і теЛІн" ,I(,Н , 11 Ід,вищ€I':І:)' Я ефектив·

.ва. О , .~\ . Коси'гин СПИНffВСЯ на

тонн

А IЮші вона є деп, у-

169,

б1'lде гї,lНОЮ ОЧО.1ЮЄ 06ра1НЦЯ.

БІльш як 600 1ИСЯЧ ТОІІН

Прем'Єр

І{ороткї

огірки,

честь

гоопода 'рст,

перерlзом від восьми дО сіМ· надцяти квадратних метрів.

3

оор.НИlКОВУ Лi!l!llКУ.

вугlл ,'1Я

НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ

Д€,РЖІІ:ВlНОГО K C<M : T€>Т'Y РЗlДИ. Мі·

СРСР

Разо)(

(Фотохронll\ а

. . ++ .. ++++ ...~+++++++++ ...+ + +...~

ГУ А'!

І1'ЮI~ОРИ, к.аПУСТУ . 3 1960 рок}' Bmfa

к.аНlдиl~аl'О'd у де.п'У'гати

RИtИУської ()блаСIJОЇ PalД~i по ВеЛИ1\ОДИ'dерськоI.\ІУ ВlІ'борчо"у ОКРУ­ тато,,,

.'1 11

• 'ращ. Хоч пла'н OCor.mIbO-ЗИ'МО- н життя, м,еханізат()ри - пе• .вого РI'<~ЮlfТу ТРЗlкторів ІЛ() ра- РМОВИЙ заг~1f труЩ,в.НИlюів ее- • М1~с.я' ть 3}·стр.rти веС'ну • ЙОНУ в cepe;\'HЬO~IY пе.ревико- ла lfa>lЮ (пол:аI!10. ,'1ЖеІЮ

х О'рошу

Марія IBa,IJ1~в.Ha КУЗІ>!-'ІІІ'К 3ареє· СРРОlваlна

ОВОЧ';'IJНИ'Цhf;ОЇ

Зе,Р.Н.ОВИ.И

С~РП

"ОЛ{/Т,

каРТ'I)П ,lі ,

6РИ!ГIІІДИ. ТУ'т теж керованиіі нею

e.1eI\T-

+

+ +

одержують

обе­

праці ». ВНИЗУ Зllака і

&Нlf}ощуваНIНЮ

П()ІСа~і ла'НI\ОSОЇ

ПРЯ')! 011\ УТНИіI\.ЮІ

« Y~alpJIII~K

по

зер.н-ових К}'.'Іьтур. Марія IBal!flil\'Ha ТРУДИ.НСЬ і ,Н1

БУ,lіllн~.lЬJшіі

е..1ектровоз,

l( ом,ба ин.

• ЗНl1tр.Яі~~Я, ,потр:,(}н.і до вeoc'II'JIIH~i

ж селі в' 'J1р.у~і,вни~і

1931 раці. ПіСЛЯ заюіlfЧМН'Я се- РО3Са:\У та овочі 'в парнИ'ках. В МllрічнlОЇ шк,()ли :п ііillла IfраЦlO'ва- 1966 р(щі з І\ОЖІНЮЇ паРНИ,lЮВОЇ ти в 'КО<.1гоСІІІ іменlі Д~Hi'н.a. J)aim i вwр(щен(} 'IlО 11 ,6 KiUIorpaІ 3 того часу вона оере all\- ма ОВ(1'1,і,в ,при ПJ1а.ні 4,2 кілоТИВіIfУ УЧi!lСТЬ ,в r;>O'la,'1CbI\O\IY гра,ма, а з 1 I\вa,дpaTH()JГO "пра ЖИТ1'і оіЛЬГОСIf<ll/угіл:і та ,се.1а . ШJ< 6,9 кі.10грама при П,lаl ні Очолюва:н,а ' нею ла,н,ка польової 4,9.

t

+,'ІИ 'l,ехапізаТОРIІ поча.ли та- в ПОJ!Ui;У Г~Гb .весь :ма+1\ l)іК l;Jar() lJfТИ зоираЛh!J1і ма - umIliHO-Тj)а.IOroj:lIfИИ пар" . А +Шl\iни-зе.рн<(}ві , ('".10C'H~ оКІl\!- ЛИШИЛОСЬ ремоН'ту.вати 209

HA.POr7.Y

Марія Іванівна

+

• TalНlfi тра',,"тори й fIIРИЧ'lmі Ті HeOOxl~H{) ~1М8СІ'И всіх ЗУСИJIЬ, • інші зна'IЩ1~ . Майже повсю- щоб ДО 15 бере:JНIЯ IIJ»I'ВIЄСТИ

(.аїJНИ 1Ч)Щn .

НА/СНІДАТИ

за. це H·eД3IВIHO I~a ра,Ион.н<ій на- •

P3l~

коп.

2

на 41 1'раіКТОІР Оi.JIІ.ше за,ВДralНня, переО)lвають в ~аистррн:ях

173

Ціна

+ + + +

+

ОJlШВ)''ГЬ

р.

1967

Справа в 'г.ОЧ, що У Оі.1Ь- +

• rol'O РОІ\)' п'ятИ'річки, ЮВІ:- 1;~риеl'ОоВУЮТЬС'Я He.\ffaw 1IO, l1te• ЛI>ИtНого ІЮКУ Ра',lЯIІСЬКОЇ )'~P- ре:~чаюНІО :J!fОШ}'ЮТЬСЯ, і їХ ;ПОТжа,ви. МИllJtе н~бага')\о часу, і 'рюн:о lR~ааптл.аIНООI) ставиrги на • :шиnшаТI>СЯ позцу ЗЮlов.і тп- pe~HmT. Вже ,ВІі~'tрююнrговаIНО

+ООIТИ 'І1РУI;tіIl'НИ\Кі~\В (еда , ое:жі+ н~чн'і сн,і'говії і лю.ті ~I()ІР0\3И:. iIOBrC1ro + ,1Я, зі,rpіті га'РЯ'ЧИ'\lИ С.()ІН,нч•

28 ЛЮТОГО

що на

сама ряд

армія

розкололася

угруповань,

тистоять

одне

які

про­

одно:vtу .

У листівках, розповсюджених хунвейбінами у IlСI,Ї' Ні , підмічається , що у про· вінції Хенань армійські ча· стини

і

органн

громадсы\'[[

безпеки діють спільно з «праВ.1ЯЧН М :vtісцевим JTiJY' повання;,;( », під яни~! хунвеіі ·

біни мають на увазі прОВіН ­ ціа л ьні

партійні

і

державні

органи ,

Судячи

З

офіЦіальної

Світова

ки­

преса

ПJЮДовжує

ти змагалися в лісових уро­ чищах Хабаровського краю.

давництво «Лесная ПРОМЬІШ­ ленность» . Крім традиційних

Першість завоювзв мисли­ ВІн вець М . П. Павликов. приніс з тай ги п'ять вовчих шкур. За час конкурсу мис­ ливцlв-вовчатників у При-

календарних матеріалів, но­ ВИЙ щорічник повідомляє чи­

однією

<і боротьбі за захоплення вла-

газети

тача:\1 багато цікавих фа,ктів, дає чимало добрих порад . (РАТАУ) .

ДИ» .

ЯКИЙ зустрічаюТ[,

,11 :

бінів у бага Т І" ,': l і ровіfщlях.

l.иrа!'('LЮI'\ (ТАРС),

тайської

преси, з

A .le

армія

головних

преса

стала сил

не

у

:llОже

приховати того Фаt,Т~', що дії армії зустрічаюТ!, О і І Ї Р і

пильно

в

стежити

Китаї.

за

подіями

30Kpe~la,

ларизьr.і

відзнаЧ::lЮТ Ь

т ,);і

опір,

х у нв е іі­


ТАК ПОЧИНАJIАСЬ у штабі Великого С"D.1ЬНИЙ.

Жовтня

В ніч з 6 на 7 .1истО'пада 1917 jЮlК'У іВ СМОЛЬНІІІЙ, іде місl"lf­

Сьомого лис~оп,а'да ку!..

ЦЬОІГО

л'иlСЬ цент,ралы'йй Б1DКClІМ8ЧИЙ KO\l>iTe'Т Рад ро6mничих і CQJIДI8If­ СЬКИХ депуга:гів, ПerPoгpaДCЬlKа p.alд.a, а пізпіlШе цк, I!1l11р'Тіі біJ1Ь­

ро­

1917

віlЮПoor,ного

ДНЯ

робітники, Тj)у~щі смян.и !На­ шої

краї.ни

під

ШОВИlК;IВ, ,'ІИ'Я беЗПОС{\РЕ'JдНЬQГ() IК~­ РUВНИlЦтва збройним повсrаНlНЯМ неле~а.1ЬіНО прwбув В. І. ЛеН;IН. дll, і і ,нО'чі зв.ідіСИІ йшли р,оопо·

к е,р івюlЩ'ГВ о \1

ilіЛЬШClВИЦЬКОIЇ паJYГіі Тl!їш.1И 'ІІа штур')! старо' го еШту. 3:ййенилаrь Велика Жовтнева

р,яджен'н,я

erщіал і с'Гичш а реВО.lкщі,я. l'а.;.(Я'неькИіИ народ, а раЗЮI

оо'" трудящі

3

ГОВОРИТЬ,СЯ

е,с.іх

в

IlIПРС в'і,д

4

січн>я

урочисто

,ві~значать

rвіl'нЬ()іСТ(JРИ'tну

ЦК

ЦЮ

диу

прз.цЮів,ав

року,

1967

'Вlсе­

інарад­

,НІН'І!Я прршоі в I~BiTi соці,а.,'lJі­ ПИЧНI'Ї ;1l'р;кави. 50-річчя if\ОВl'fпя-це

ТОРіl\l'ПВО

('1I,)ч-.lрніні1\1У,

Г':ТJ!І!ЧіJГJ' т(1рсы\)гі,' :{іІ) ,І\,г,и

~

.Іа

Рад

ІВ ХОД:У ,

де.'1>ег,а T@MIf

.Jipyroro

Всеросійського з'їзду Рад». ... 7 .11Iсто,па.1а В. І. Ле.,.:1Н лише в.ідозв\· <'Ідо I1РО\lад,я~ Ро-

б~ре' ~часть

Пе1)рогра,;l,ськО'і

.103ву

засца,нні

)'

Ради,

Пll1ше

Всеросійського

"

«Ро6і,rнИlКЗІ'І,

.ві­

з'ізду

со.1дат,ам

і

се­

JIІЯ:l!іа.м!». На I.'lJРУГIІЙ день ве.1Н­ КИЙ IЮЖ,;І,Ь ЛИJlIlе проекТІ! декре-

IІl!шаТlI~Я

вr.1ИЧI!llіі

/!.lI!!ІІ/О

Н'Я'В

Н'Я ГатчиlНИ, козаuьки\\и чаСТИlн,а\ІІІ генера.1а Красн'ова, і про П.1,3іН И боротьб!! З ними. На, пр'оІЮЗИІЦ ю Лені'IІJ, ПIр'IІЙНЯТО ,р'ішен,Н'Я ,ВІІКOJ;:>ИСТ,ПИ КОГl'ЗJ6.1і Ба,l'11ійChK Gro ф:IОТУ в ОII С';Jац 'ях fI,~:ютИ "ра.снсIвсыІІ\\ військ В Ін'іч з 10

.1ЯВ 3 НИМ У Іlнrrшнні про НЗціо­ Н:3.1'за,ц ю \leTa.l'\ р,гНін с і І 1! I\Т ' .іь­ ноі ПI [ю\\нс.10в,ості .'1 0 1l()~IC\, - ПО· ті\! гo.10B~ вав ,на засі,да,н}{і Ра.1HapKO\l\. де с' БГОВО;JЮ3 і:, 1I!СЬ прюЕ'1~Т .1екре т у п;:>о р('tt J .1Ю:J. 'Й ,І СУ,:щ ,і .1іhlв'дацію всі\ ста:)'IІ\ с\­

ІІа 1I в ,дав

.1l1стопадз В П\ ті.10ВСЬКИl ії

\IОВ.1ЯВ

З

J,ання

о'1е,н'ін вї,д­ заI ВОД, р{~з­

роб'1'НИlка\tll,

ПрИ'С~ОрИТIІ

бр:сmепоїзд,а .в

І

і

~В'Я1К)

З~КО.10ТС'\І

даlВ

з

.10lВИ І Х

32,В­

з,6)'дуlваl1!НЯ

СК.1а'.1а'ClIJЯ я,;;и'й

-------------------------------------------------------------0

\ ~

r,очати

(

t\ , : tj \ \

П,

:1)

-;(,ВУ

про

ЦІ!\[

І1ро ТІ', ~!I;

ГРj.1""я

\(' .ІЩО/

І'І'(П) 11.1ЇI;.1

,11 ,1» \IР і :ТІІ

11 II;i.1alOТf, ]1,а.1>І,

і

ре­

6\-в

(,1,11-

ж()в

24

Х) .10 Ж НJИ; П ~

чорво­

ТІ\І

1;1 11;

lJа,п ііСЬ'Кllіі - В,)t;'за,.l,

' IЮ.1аПI

ДОПJ~.lо'г\,

в

оа

л()­

за,ХО'П.1Є'Н-

тr.1ег р аф\

: понїlтамт) ВІІІКО~IIIII ні З3IЦ~I ,!і ·jЯ. \111 'B:paHiUi 25

;;;і)IIТ,:,Я

IIO~p;I\I~ З3.1!!

дО

ДВlрце­

lІ о і 11.1011ll сга.1!! пі.1 а';J'КОЮ Го­ .10 ВIІОГО IlII<Juy, П;JOТІІ ,n,a.la'lIJ) дО \І'\І()ВIJГ(), А.1 \ 1 pa.lreiic11R3, ПРІІ­ .1С>Ї.'1Г' B~,l!!llb прнб~ Ba.11l все !ю­ l1і

lВГСIНИ

Ч('рвоноі

Гб,а,рд ' і,

ЗО ЖОВТНЯ

\!()('т\

Ilае , ';о,и

б, ')ікуа1іIIlїI ('ТlJC;;a.loCb

А,lе

К

рево·

РАД

ВНДІЛИВ

р

З'УЗ.J,

\

t

НОВИГ! РА- \

ДЯНСЬКИй УРЯД. УРЯ,д, КЕРЕНСЬКОГО СКИНУТИИ ~

І

АРЕШТОВkІ-ІИЙ.

КЕРЕН- ~

СЬКИй ~>'Тlк.

ВСІ УСТАНО­

ВИ

РАДЯНСЬКО·

В

РУКАХ

ГО ~·РЯДУ .

Голова

РадянськогО'

ВОЛОДИМИР

уряду

УЛЬЯНОВ (ЛЕНІН).

~ !;,р ,;Ш.ll1<:Я

T~II \зв

О і ,1

вечора,

ilїС.1Я

\111

IIІШ.1 11

на

г\

6удинок

І: Е'»;\1 і

ріШУ'!IІ+! Ю;lкерів.

п,алаu~

,сутичкw

па\l'ята,є

за­

па.1,ацу

) часть

в

по,валеН'IІ,

.1a,;l,\,

царського

Ке;Н'IІ-

Під

~ЮРЯК ІВ,

Iюо((Iсыііi

.1Я,НСI,КН,

IUТУР\IJ

в

час

ф ,lОтсько~о .1ЮТІIЕ'ВОЇ

бур­

рев<о.lЮЦЇЇ

Uap.cb"j

ПРИlс.1'~ ЖНИ­

pillL\ че В'Д,\IОВИ,lИСЬ а', таl!ІІКУ '25 жО'втня 1917

На

н'ашу

Р'С>ТУ ,в

кількості

165

Першого ф.10ТСЬКОГО ЯІКИ'Й перебував у Крон­ ко"аll,J,)>вач:;я

переЮIJIУ­

.10 в Петрогра,.1., і ",І

В Сl\.lаді

К'ронштздтськО1ГО зве.1Е"IО'ГО заго'Н \

6pa.lll r:fl"j l l'lii

СУВЕРЕННІСТЬ

.. [JOCIY

ПРАВО НАРОДІВ РОСІІ

ДО

НА

НАРОДІВ

ВІЛЬНF

ВІддІЛЕННЯ

СТВОРЕННЯ

l!аст~1П\.

І

••••

~ ча,сть

тттт.,

в

з6[Х)IЇНО\lУ

••••ТY

САМОСТlйНОJ

ПО[J­

••••,',•• •••... ТY

~

ДЕРЖАВИ . ~

З) ОК,АСУВАННЯ ВСІХ І ВСЯКИХ НАЩО- : НАЛЬНИХ І НАЦІОНАЛЬНО-РЕJ1IПйНИХ: ПРИВІЛЕІВ І ОБМЕЖЕНЬ. : 4} ВІЛЬНИй РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ:

МЕНШОСТЕИ І ЕТНОГРАФІЧНИХ ГРУП, ЯК) ~

НАСЕЛЯЮТЬ ТЕРИТОРІЮ РОСІІ.

З Декларації прав народів

Росїі.

3 :

~~AAA •• AAA~AAAAAAAAA.A~AA. . .AA~AAA.AAA.AAA.AA• •L.AI.A•• ~.AAAAA. . . .~~AAAAA.A.AA.AAAA.A•••A •• ~.~

KD.1

і і,

В

Є".іе'J\ТОI1ЧНI

І.l.1іч

в,ке

lіог,)

"упс

Зd'

.ld\If10Чі\1І

A\l'

зра.11В

l :езабаРО\1

пра':tю­

.'1.)

І' ;Е'ПО~ИТНІ;]

Bip~

В

С·ВIТ. l е з з втр.1

І'::П"Ш!JIІІ ІІІ М.

ТУJJЯКОВ.

*

м!'-

У

за.l'~ І>у н

\ІІІ,

ЛВИНТ:IВI1-\аl\IН,

чеСТh

6а.1ТіЙці

штадТ',

~ ПОКЛАСТИ В ОСНОВУ СВОЄІ діЯЛЬНОСТІ ~ у ПI1ТАННІ ПРО НАЦІОНАЛЬНОСТІ РОСІІ

АЖ

Ра

('\I~IL.l

РОТІ!,

Ч21С ПРО.l\ lІа'в «..\ВР'JfjИ». ие

з

НЕ'1!!:!

Гlетрограді

Ба.П;ЙСl,((()ГО

'\ІЗ11рос і в Е'кіlпаж~',

РАДА НАРОДНИХ КОМІСАРІВ ВИРІШИЛА

2)

рО1КіІ

()Y;J€'\IR:

ве.l,lІка ,

РОІ';' )

Путіловського

.. СА.\10ВИЗНАЧЕННЯ"

I П')Г і' ,I\11І і

'На-

іJ,IИII{'~\ .-:И("О

[J'О'1нес."ося «\'ра» ІОн·

кё;JН, 11(0 зас:.Ш І! ЗН\lОIЮ\І). від­ IJOrOHb А.1 !' \І З т,;JОСИ іШ.1Н Bil!'pe.1 0.11 ,р

тів,

"d"

з'із.і

і

П.1 час

РОU : Т,НИЧІІХ,

СО.lдатсь,киlХ

робо'тн

flOro

~ОРУЧИЛН

\IОЖ .1ІIі!ГСТЬ

І с 1\ ,аПI ВИСТ.' ГІ .l,Ч3

я

Жовтневоі

бу.lа

заії,ти

за,l

13

B-о.1{)ДIІ' \llіlра

На

.1еll Н3

па\f'ЯТ(~\В

,,()pq. IЛРIiI\I;'

КО\Іа'НАІ1 , ргl\І,

Ha\l,

:.ilіЗ'іа

с('·

деп\та­

()ХОРО'ІЯТИ

!Il(';іНIЯ

:

(.

Е

добре

Та

1аводу.

І) РІВНІСТЬ

ще

.

Гlсча.1J[СЯ

,

Be.1v.IKorO ЖОВ11I1оЯ. "('ТРО СІІСО- EOj'){)Jrз був злаМJlН'IІЙ, і ЗИІ~ЮВІІ~. ЙОВІІЧ pOlnCi8'IIB ІІЗІІЮ\І) кореС'ПОI!l' Сі1'ILН"13СЯ У наших pYKa~ . JC'HTY' Тут ЖР ві'.1бl'ВСЯ д,Р,\ПI;1 ВСЄ'­

•• ? •••• тт ••••• тт•••тт•••тт •••• ,., ••• ,~""""",.,'""""""'T.'

~

да .1Е'К:

з

кн ' ПРИ\lушували ст, рklЯТIІ 'На ву· ЛИЦЯХ Пет,рограlда ,n po6JiТl1i1!'h.iB,

І. ЛОНД<\РСЬКОИ,

~ ТАК! НАЧАЛА.

ТІ

років,

ШТУ,рМ

і,

наlllоі

Крll.111 ПО нас с"ерте.1ынйй

десяток

нас,

BCe,P<'oJlfHii

робіПIИК

пеіЧІR,С

«АВРО;JИ».

.1\' : :1РЕ" I I I ТОВ3ї() \І' іll,С1'Р,В

~

ГО,l,ОВНИХ

" J \l a,!I .1.]1I3,a,TII

\шй

жуаЗJ:-Iо-демсжраТlІчноі

,ввіl;:нваЛIІ.с,я

il!з.вОдО\l

НI"};:зче.Н'I~Й ,1егеlцар.ної СI·,- ",3'.1 .10

~1i\10B ~ '~O

6\.10

,,'а IIITYP\l ПЛОlШею д\ Же і ба,гаТОГ01.10се

шого

На ДPYГ~ ГС>Д,ИІІУ ночі 6\.10 ВЗЯТО r.CTaHH іі ОП.10Т ТіІ\lЧгсового уря·

М.

КраСИ',l в­

\IО.10;!ЬКО­

ІІІТ),Р\І:І

.11I'ШНЬoQГО балтійця, а НІші ле 1сіОlщ)а Петра Сисойовича Коно­ ненка. ЙQ\І) вже ,піШ.l() 'на В,СЬ­

ек , паж\

[).11111,!\() однна'.1Itятоі

пеРС"И . \гЮЧIІ

І

час

.10Р\ чt'но

.1;J)ПIМ

В ТОЇІ час я с..1УЖIІIІJ іНСТР)П J Р::1\1 ло ст р оііовій чаСТНlні і П.1а· ,В2';'іllO в N31д,РОВО'\ІУ С,,,.lа'.1і Пер­

C".lc":J.CIIII\1I!

постр ,1)

тр) діВНIІ:КН

ВИСІІОГО'

за

ЧI/;·ІН.ll1

J1іш:

ЗІ,' ~IiQВ(}ГО' па,1ац) Igl7 ,РОіЦ;і.

па,~а'і\\

які

Добре З!І :' ЮТЬ іВ ее"l ; Ц,і

б;:tати

Неви : за,іі· Дві 'Р'I(Е"ВОГ()

з .:rрс!з 6аl~II'"'зда,,и, ~ пеіJТllіі c'n:p Ве<:ь .1еС!'Ь

П:~

111

РОЗПОВІДАЄ УЧЛСНИК ШТУРМУ ЗИ.\\ОВОГО

,

. .1е б\в Т!!\\,ча:ови,іі ) ря·.1, .1bIl(' 06.10ГlI.

Юll,е;m,

ССIКО,10В-Г-"'3ЛЯ . "Штур\! ЗН\Jов r ~о Па.13 :~\ »,

~

1917

ВСБРОСIйСЬЮШ

.1JO 11 і ЙІС! І/.Х СО.1 . \' а т Ів і \Ізтросів. Чt'РВО·;:QгваР.1і,j'щі стяга,lИс.ь ,на

Пі)()ТIІ:теihJЮ\1\ беР' l"ЗI Iі' Я111 пі.1П','ПIІ ,.1[)

П

-------------------------------------- ----------------

(12 о'1IІСТОПАДА) ВС 1.\\ во.\\.

д')­

;"IІН3 діСТ2,1<! в і .1 В"ісь!юзо-?t'ВО· :' lОціїI '! ОГО , :: \І'тет\' за'31.181:-1НЯ ззіі­

II~ ІІІ

:H~IIYO­

нав. Н а ГШll) .lЯГ.111 ря,.l!КИ СТаТ' ті «Г С'.10вне зав.13НН'Я Інаши, .1''1' в». В ній 'р е З1\'\l11 ~ождя

г~;-i;iil~~~~:; 1· Пврвгортаючи сторінки історії

П~ ті.10З'

н,ашз

,"1\1

ВОЖ.lЬ

.1іЧ.ll .. [,'СТі

ВОЛОд!'.'\II")

западу.

Ввечері

~ ';'{ 1)

І СВІТIf.ТIИI С Ь

овіт.1У

зб~юйно-о

lІ о гвзр :r іі{'ЬІ;оі - дР\ іК,Н I IІ C ; )~OГO

І.' Л('НІ"

Tal\,

Рів!-ІО () 22 оо поі1.'І\ .\~ 4001 з станц'і Цр)єтсч, :оі ВIІР\'"Ji1:В \ .1с;'о'г у В'! :IIIJH 1 1І:)Г~lІlll'!Ш\IН НQГН!Я\1Н _"\.l е ЯК т .,ы 1 :іi CoCl,IH

\lате-

СОТ'!IIК()\1

В

Чо{жви

1.0

ШТУРМ я

НІІ\

, ІаРО1 1 IіИ'

.100lr

)KOBT!H~BOГO

1111-

інш

Іл.,:ч ВJlIІ,кав у прось-

1І~[Р\ТIIЧНl)Ї

РІШУЧИЙ ;!ні

з

ПО 1 ,) n;еЧ!lS!

1}IЧ':'Ь1( :: ГО

і ",;ети.

В

про

та

осоБИСIО

1917,РОІ,,":1

С С I Л ?lіі

!~--~~~~--~~~~----~~

'1,)/1СТ2іі,I;,

:':;;.ра, іні,

і-ІИ \І ,~цeBIIX РгJ, 3с'\lе.1ЬНIІ' J.,O· \І,тет,в, фаБЗ3'іЖО\1 в, r:'З'ЯС!lЮП:1і\

ІІа

~

'на

раlдУ

Во.lО.1.IІМИр

'р ,)'/-

11) ГІ.ІІІ;) liJТІ,rя

щ"

Pik1I1a~· :lO'ПОI\ '.11,

611 І ПРОП,'Зlfjії про спра,вн і 1;,13-

,l\іНIf;1І

1'<1,1

пер"·

.1ЮUlі в .1ПОВ ' .'1.а'В 113 запитаНI;Я де.lе~,гiUії р()бітник:в O.le"Ca H.1';J()ГI;Jj 1 11Iі'ЗСIЖС:'0 раЙОі,!,\' (,'~Oїl()aIC).

Ш'В",

П~Рlllі

пр~

заС~.1.анн:

ста'НОВІlще

:) багаТЬ' ~'<J

'>ІИ

,/,{:iil'l!'illarl,

ІІР"

РОЗ'~ІОВ­

П;L.1Я пере\IQГН :Ж о вт'н евого lб)ю;іJlОГО п о вста'lНЯ в C\IJ.lbfшіі [JИІН'\ в пот'.,к В .1від\ ваЧIВ

Ш.1ЯХ,

1I'TlJ1':":' » .

пнта :ІІЯ

об~О'ВО[JIювзлас[,

Це.НТlра.1ЬЧУ

lJOча,вся

ра .1ЯНrf,/;IJЇ

В С Р ( 'В,і ,[ })l,'1

Е ,:!ІОЦІН,

Петровсь,кого,

'і'НШС'\ІV

1\()\lУ

БаТЬ'l\ііВЩIІ-

пе"ати

11'j),i;,lUlI,

І.

)'Ст'а'НОIВ.

На

Г3іРі\Іат

контррево.1юціЙmll\1

ІОН;;\,;) Н,

Г.

.1ач у \ '~раїIНСЬІ;И, I,JU J,',3,>i,HII\ р,е.l'IКlвіЙ Y'Kpa, i,IICUf.,O\I~ 11 311)().10ві

pJ-

пrрі:()І.I,

Р.СТ3ГіОВ,lен;;н

ше, яке ОК.1ЗЛООЯ Пііс.1Я за.ХOlплен-

припа.lО щастя

1\1

частfI,Н

J].о,;)ЯДК~ В міСТ І , 15 .1ИСТО1падз В .1еl'і ' l пі-'о IИlсав «JеlV.1а,;)з.цію прав i"'~O.1ilВ Росіі» Че;J~З ГilА\і.1 ('IJЬ П:JИlи ­

,1Р ' [ , IІ<1: \( ~H впра,ві \111 ПИШ,16'і,о r я

І ПІ\l, Щ "

і

6 : ТНІ~ЧИl\lИ

дО'ш"а,

()іля

6Р'D€'Н:;1Я

і ,jJlІIВ) .ІГа,І У Є\І'О С.lОВ3.

,11 111'8)'

~

рів ВОЖЦИМІІІ'Ра І.1ліча ЛеНlі,на Тут В, І Лені'н пі'J!ІlИсав п~рШі дек,ре'Тlf і рО'зпqРЯ:J,жен,н,я Радян ­ Ct>Koro у.р'ЯIД)', rnРО>В'О:J,ИВ зас,іtJ.аl~l­ }.ІЯ РаДlнаIРКОМ)', зустріча,вся з ро-

сії »,

в,ста,НОВЛЕ'1IJ'а

в,церть.

роз"ов.1'ЯВ

Ilіввіl>lІlJиіі

~ ВР,lИI\ J ,Т iJ

~I

IПСlg,ерх\

пра,ціl вни,ків ВіЙськово-рt'[Jо.1ю(~ііі· JЮЮ КСУ\lітету, ВНО) ПJ:,g на нара­ д і ПОllКОВf1Х предстаВJJ ," "В г?рнізонv з ДО'ПОВ 'Д;!ІО Гір() П : Т()ЧНІІЇ МО\lеIlТ І з I1IР'О'\ЮВ~'''" /ІРО 03-

нарщів.

! lр " ііДРllІlіі

~

l1ретьому

уряд) Ра 111 На,родних Ко,місар з. бе.;:н' ) часть ~ зас'даlllНlі ЦК РСДРП(6}. вробаті II ВсерО'енськогО' з'їз.1У Ра,д. КОЖ:'lа Г:JДИlна 'JаПО1в,н€на

І}УХУ, і,\еіі ПРo.lе­ і Нl'ернщіf),Н3:JіЗ\IУ і

()г.1Я,1а~)чи ,:11/0

,на

В Пеnрог,ра,д, і В lІіч на 11 .1іІСТО­ пада, В. І. Леч ,:1 П'Р()lвів ,Jlара.1 \

В ніч ,Н" 10 .lистО'па.1а В. І . шта>б Петро) РЯідУ на ДРУ,Г()"У Вcepoci.JkbKO"Y Лен,і,н п.риіхав В.й.СЬК{:lВОГО округу з'і'з.D<і Рад БJlВ перший І(збінет 'pa.:rcbKora прю сrа,нClВИГс.lO'ВИ Ради На,р,:JдНИ,Х КО\l:.са· заіС.1~" \ав ДОПОВ'ді

C"O.lЬHOIГO. Кїl\IHaтa бу.1а пе;р­ ШН'\І кшбіlнето\\ Во.lОДID\lи.ра ІЛJ1Iі· ча Про це нагадує \leMoplїa:Tbll,a На іні'ії IlІаШ'lІlСано, «В ц і й Ki\lIH,aTi, піС'.1Я утворення ра.:rян'сы'гоo

мар'К­

і:\еа.lі,в

вели'ксгО'

у перші дні п і С:DЯ пере"О'ГіI РСВО.1ЮЦ ' і В І . Лен, ін ЯК ГО.10· ва Ра.ДI! НаРОДІНИХ Коміса:р.;в

'Nраї'н,

П(Уста.НlОві

вказівки

IJОЖ.'J,Я.

тів про '\II~P, про ЗВ\МЮ ЩЮ ),'l'во[)("ння роб тrни'Чо-сеJ1янськоrо

все

.1О1;JоrИ 1 !1

()БР~ IЗ

і

жовтня

і

ЯКІІЙ

ВС

\1

ІІа

,.

~-)

21-

Сilll р аПl,СН

воюючи \І

~ ряда\1 r';-ІЗСР"

fЧ! ;JОДЗ

;ЮЗПО'l3Т'1І

\1

р,,­

1\

та

ІН'Г<] Їно

I ]('i~l'·

сп г) (llП ~_1.ї II,'~ І!;[

ПіРО

hраТIІЧnИ(1

дІ \І

(1-

\IН,Р

3

декрету

з,а-

про

~ІИР·

*

IІjЮ

НИ~.llі.")

"ря

рЄ'во.lюа н

.'Ііі р06іТI',IІЧIIХ, СО.1даТСЬ,.,'Iі" і се­ .1ЯН,ЬКIІ, депутат ,В, П[10іI П 'і\<

HOiK:1JS1

ііого

се,lЯНСЬК;lіі

СТВСI РИ.lа

1.1-

ЖИТТЯ

реВCJ.lюаіі,

Робіт, шчиіі ЯЮІІА

.

• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . I I " • • • • • • • • • • • • lIf~

ТОВАРИШІІ

РОБІПШЧА:

Е І СЕЛЯНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ,;

: ;

ПРО НЕОБХІ.1НIСТЬ

ЯКОJ:

ВЕСЬ ЧАС ГОВОРИ/НІ БІ.'1Ь- ~

: ШОВИЮІ, ЗдІИСНl1.1АСЯ . : ВІ.1Н1IНІ НАСТАЄ НОВАа •

і СЩТ ~ В ІСТОРІі РОСІТ, І Е : ДАНА : :

ТРЕТЯ

РОСІИСЬК І\!

РЕВОЛЮЦІЯ

ПОВИННА В

СВОЄМУ КІНЦЕВШ,\У Пlд-

О'МКУ ПРИВЕСТИ до ПЕ­ PГ:.\\.OГlI

СОЦІАЛІЗ.\\~·.

В

(3 ня

(7

доповід:і

влади

Рад

листО'пада)

25 1917

жовтня

р.). ~

мо,

III • •

як

уС'і

стирські, і

f

\' сі\l

J

('1.

~ ЮІЮ'

іх

жи·

P'C\1~,HeH,O\l,

буд :>влямн

пс:ряджег:,ня

так

у:ді.1ыі',

uel;JIКOBH,i,

\lВ;JТВИ\\

KO\IIT~TIB

\lаЄТI;И,

зе\l.lі

НІ1І.1еж' нО'стя'\1И

СЬКИХ A~

вик) пу,

ПО\1'іЩ~Цblкі

2}

диб~Шl\1И

завдаи-

. . . . . . . . . . . . . . . lIIilr4 • • • ".U • • • " • • D"II • •

ВСЯ,І;О~О

В'І:І\І

І. ЛЕНІН про

І) ПО\l ,іЩІщька n.l а СІ!' ст Ь зе\1 .1Ю с"ас овуєт 1,('51 ':,l'r.I і ' I!I )

1

IJС :' \lа

і'!Е'ре, о .1ЯТЬ ВСІ.1ОСНIІ,

в

сз­

ПРИ' ро

зе\l ~ .l[,'

1-

'11\

: па'lJітових Ра;! ('Е',lЯН, 3 декрету про землю .

..16путатів


ВЕСНА .л:ЕОДСТВА , '/ :" '" :"-~"",~-~'::;. ;;-~~~~ ~~~ $-~~~~~~~~~~ ~~00,~~00000~00(:;. :;":",,, ' .:

~

~

Жовтнева революція вперше в історії покінчила

~ ~

~ ~

ПО,1іrичне розкріпачення народних мас, визволення

<:"

~

0

Їх від К.1а,сового і національного гніту, всебічний

~:

розвиток Jlюдеіі праці

~ ..:-

стали

нового світу.

,,-

Постановн

(3

~:

.'1-0 50-річчя революції»).

~'

ЦК

g

метою буді&Нlицтва Ж ~

КПРС

«ПРО

~

підготовку

<:>

шд ~[рIllill1Шil

UJJJJU1r

~~

з пануванням по:v.іщиків і капіталістів, знищила експлуатаroрсьюий лад... Економічне, соціальне і

забнoJ!И

всі

П1Р'О\0;J.И,

тіСНIІ

Л'И'СЯ 'в дверя, х, СТОЯ.1:! на lli,.1&іКQННИlка,х. Т} т бу'ЛIІ 'ПlредстаБ-

в.оієї j}fIB0-1юці'йноі Росі·і 2 IIШЮf Пр'IItХ{)ДНLlIІІ нові Й Іюві ДeJ1ега2 ці і ,рсоб: ТlНИht81 Ле~рогрз.да Се·

Велнкої Жовrневої соціалістнчної

;', ~<'i' <'i"<'i""'<'i"<:><:><:><:><:><:><:><:><:>0<:><:><:>~0<:><:><:><:><:;><:><:><:><:><:;><:;>0<:><:><:>,,,'<:;>1:)<'i"<'i"<:;><'i"'-; <,"

ред

солдатськи"

І

'~lаТРОСI:JКИ.\

шинелей мож.на бу.10 баЧИIТIІ се.1·я'н.lСьк.і сіРЯЮIІ і СВ:НКИ . На пt\Р-ШОМУ ·заС:I.1<1,lІні З'їз.д:I, що ПРОХОДііоВ у ніч на 26 жо'втн·я, JlеН.ІІІЗ не бу.ю. Bi lt б) в Т) ї же, в C\l0.1b1HO\olY, ,l\е;>\ IОЧ ІІ ПОВ"1:НСЬКНХ. На ба.окIfХ CI<aK\lИax ст,аIНіfllЮI. П ізно ,ввечер: 26 ЖGl!УТ1НЯ іхали Ka,parтe.1i П~.J.тюпце\ol . лі'Д lJIi , .'LI\iP-И,1OtСЬ .1p~ ге за<:l.1а'НUIІЯ з' із· Н:<:lгаЙIКЗI\llІr гна.1И пагріот ІВ \' ос­ Bi;JJ;JHIBa.l'll очей ві.::. та"іlНЮ путь через БроваІРИ - СС,,' ..1\ . .\\11 не n.Резидіі, ч,ека юч 11" к0..111 з'я'витьс~ РИ' \І БСI;J'IІ'спі.1ЬСЬМI\ot ШЛЯХО\l, і (.~:~ : ч ( ось 811111 ~ШВІІІ.JJІ\!ІІ'\І'І! ,J\jPO'K<iI\ol1l п:ід ,Ма.l0Ю ОлексаНДР :I~КОЮ Ulо·

Вулиця імені Осипова Щодня , під сn:та'НIКУ 1 до ,піз­ НЬОЇ ,ночі Т1ІІсячі броsа,рчан Il.р~­ \І~-ють

з

е.1еКl1РИ,ЧI\1І

рички

ВУ.1ац ею ,

ОСИlПова.

і

Яlка

до

е.1ект­

НОСІНЬ

МІІl1УЮТЬСЯ

,ім'я

чеПУР,fIIИМИ

6\"ди'Н'ками , к'рИ'с.llаIТИ~И фрук,то­ fjїІI\Нr і .1екора,ТIШНfII\IН ,дep€lna'\11I В ,,1рНIТlі

іllеЄ,I,

.1ам,па, \

ВОll1l1

.1еIlIЧОГ~

ВС;I\I,а

6а;lва'\1І1

пу.11ЩЯ

-

ОД'НJ

РЯД1\ОlваНIIХ

~

В"lОчі

авітла

при

Ця

6ага.тьох

Б,рова;J'2IХ

.РО3lП'ра.В Н .1ИОСЯ

з

!:ІИІ \!И .

За 50 РОК:В Ра,..lЯIIIСhкоі В,13,.111 lІе<ВІnі'1іН'З,нно 3:\1 :,НlИ,,1ИСЯ БРСlва l;:>ІІ, жи'пя .IЮ.1еЙ. Не забjlвають бра·

,шгот'ять

;->аЇlд)'Г'1f З

:н ір·ячо \1:)

\'ІПО'

81~lрча'НIІ

за,БРI~

і

СВОІ о

у.1юб:tе:і:·ЦЯ

МИ·

ІЗІИIUIСІВ

н,а

"аIЙIНОЮ

ра,.1,:'СТЮ,

заtI\J:Jнча., 11', \ЮГО

біТНlІ"Іі

кеПІ'

ЗllрКІІ,

ра.1,lЮ.

'lа ЗВ2L1 Н

із зброєю ,1ЮЦlі .

нього ,н'е б\.10. В і дlрізнялзся СЯТ,Н

"аС1l

Н:""\І

вд

Іюна

:Н ІІІІІХ:

6\'.1\1н\ів,

i\leHe:\l. ІВАНИЦЬКИИ,

НС

два

І , ; ~il "311'е

ЙОГО М.

вітаЮЧIІ'

вождя.

КО.1\ ~'ИI'\О.1а'Й,G'вича. В). .1IЩЮ, па яlк іЙ в оста, Н'ню путь ЙШОВ за(JЗ.111 сноБС·.111 , Н<JРОДУ KOt\olYHicт OCI1110'l.

до.1С'В().lюціїIJ1і

ТfJ'IЮУН),.

Л\ІІ

СКОЧIІ,'111

Нatрешт і

OПt.1J'Є{Жи

Мн жад;бно <:ЛОВQ 1.1 :I:ча,.

ВЩУХ .1!!

ло&щ,1·и

'КОЖllг

Пе.ршу овою n'P0\olOBI\' на, з'їз· ДІі Леніll при'святиlВ питанню Ulро МИ1р Ніl!l зачи ~a'B «3вер· tеt''Ня до 11a.;J'OI.1,iB l і \-!ждів усіл воIЮЮЧИ\ KljJ,a іlН», В ЯІКОМУ ПІРО' ПОН:'lва.ЮСЬ Іпочати не<l1аlЙ'НQ пе· регСІВОІРU про сп·равед.n, ивнїі, де мсхюраJ1Нl'lНи.й \!ltр . Це Зве.рнен­ НЯ, Ot!!JlюсгаlЙlНО ЩJ'Иlй,няте з'із ­ ДООІ, було поті\1 Оlп~-б.,,:к()вано :, IВlи,г.mя.ді. В:.10\fOГО «д€lКIPeтy ПІ;>О ­ \І.И'Р» .. Tal}( (а мо одностаЙIНО ПрIІЙIН'ЯG

з'їзд «Декрет

lІі'\()lві

хто

неначе

<:O.l.1J, ськ і

пі.1l іЙ,\1 3В

.1а.юЧIІ

безко

,1і

Ш3ПКІІ

ГВИlilТ ' ВКIІ,

К •• ·ЯТВ\

р) І,ах

11

любll ,;)()-

IО'-ОР)

'\Іа ТРССІ>кі

11,

потер т

Б<:'гато

( [,ого

ПО .1с т,і .ll1

з

,,1еН : НIІЧ

.. РО.~ і' I ,I.1I " я.10СЯ, ііШ.111

С.lрав!

\';.,11

\ІИ

ВІІ'

! .,\ктов'}го за.1V.

д.

\a\lI~цaTII

І.

КРНЛОВА,

робітниця

рево­

заllОДУ

«Промет» .

б ~IГIЮ.

'1,,'1(') :,1 ,'I IІ" 'I ,,: і

!

І

ПрИl3 1

::

П РО,lе -

t

І заВO/.l.іlВ MfII, РО?іТіНIІ!ІК. И і Іробітниці і ' ра, иану Пет,ро граДСЬК'Оll в~лиці, зі,бра вшись }

ЧС.~ові!(, т·аill·IІ·Я

і тар,іатові і lв>і:ЇlСЬКlаl\1 і гр.аДСbIJЮГО га,РIН'IЗОНУ.

ЛОРІ парТlI

чг,с .

і

КО.111

народ

11 'j[,\I~

І

заводів

t

слава.

Пі" I'

І

Г " с-;юва,ll1

ВІД

:

lеж

ве 1і l

1\0.1И'

,ка!1зеР:ВС I>I,' II' \11І

1О,

ЗЗlкР,IItIJJН.1СIIO ГО ,

3J..ТIІ:в.іСТ:IВ,

~K

до

і.IІIІІИХ

хвостів

10111111111111І11111111111111111111101.

РІН

1917

В ра х

революu:,я'».

4 (17) квітня І . Ле,l і,1І ПlІступає на з60біЛЬШОВlп,;ів з те за\IИ <~п.;J0

заВ..'1а'ння

про.1Nз,р ізт\

реВО.lюціl»

Це

I\В.тнез, Н'ЗІІ

бvли

В ~II\

В. І. Лені-н. біля С.мол'Ьн,ого.

~~~ [.1.1 :"

розроби'в

ГIjJa,\IY

!12фТ:Ї, Яlка ,в>ід,пові.да,.lа но-

про·

реdО,1юції. ВІІ,С)' «Вся 8.1З.1а Ра-

3-4 (16-17) .1ИПНЯ Мкова clе.\юнстрац:,я 'р е,біт, Нlи,ів і Co.1\.laT:B у ПетроГ\рад і . б) ржуаз'н н 'й

IКJJИ'&ЗlВУ

ЩО

) \ІОВ 1..1.1Я .1юції . 26

розп.р' а

у'[

) Р Я'Д

IJtY

на.д

не

р,озвитку

iQr.YE рево­

липня - 3 серпня (8-16) серпня

з'їзд

П'ар''l':Ю зБРОЙlНе

бі,lьше

:\ІИlР'НОГО

паlртії

З'їзд

націлює

іl робіl1НllІ'ЧИЙ .клас 113 ПОВСТ>аIlN!:Я проти ТЮlча·

совог о бур ж уа'зного УіРЯДУ, H~ ССI:J,іалі'СТIlч.ни,Й ІЛеревО'рoQ.Т. Ві .1 був з'r іIЗД{)I\ot підroТОВЮІ Be.11r.Koro ЖОВl1Н'Я 12-14 (2!>-27) вересня

В.

І.

ШЛЯХ

показала,

Ії промінь сягнув через гори й моря. Півстоліття...

ПО.1.ітН'Ч.нУ

Дсl\f І ».

ознаїЧало,

3ламаJ111

відсталості

мурн.

3 J(аріТИIНИ М . Ба,бжюк;а.

(ФОl'ОХРClн.і,К!а РАТАУ) .

~"'~~"'&..~~~~~~~~~~~"'~~~~~

60'\IУ етапеві вається .юзу'Л :

да,н:'И

вона

нії,

.

Ct ':I~ IJ

І

(j -

:

l.Jr" і

Іі)(){) І

НІ

f

В010димир()ві

Іллічу: :

(<<Донецкий пролетаРIІИ»,: 12 .1истопца 1917 р.). !

8 • ! Те' \J;J'I:JJ' Ро,;:;.Т"IIі\'1 іі СИ.1- ~ ПС ,;рограда

ПOlзста,1J1 і

яl\ р~б\Т''іIII:,'1І 'іі СО,11.1<1ТII і пова 111.111

" '1(о• ...J.~ '\

11 <lIР0,;; , : :

.)

:

НІ

ІН

СIІ .I I1 ,

.

«Б:.1ыuвIІII\II

І ні

.1~»,

110 В ІШІІі В!НТН В,l:1 «.\\а?"СII'З\1 І п,овстаНIІЯ» .

',r;;J?,ї I И I

Жовтня

10 (23)

ІСто,Нl'lн е lас Iда'I'НЯ НОГО 1\0\I' і тет:, па рт і В І. Ленін ВІІ'(Х'ІІ'ТЬ п.;:ю ЗБРО'fіне !1()ВСТ2IН НЯ ться Пс.1ітб ю;:ю ЦК Ніі НіШІ\! L1ля п о.1іТll t г .:0·-о ЦТlВ3

Ц€,'н т рз.1(, На .11['0'\1) реJD.1юці.ю СТВОРЮЄчолі з пеI\сріВ"ІІI-

Iповста, If.l IЯМ.

H€laY. 3аЙ'\I':;tЮТЬ ,цент ра'lЬНИ'Й те не

пет,роп;:>адсые e

агентство.

просуваються

te.1-еГ;Jаф·

Рево.1юuі , Й ні

(11.111

з

OtКO-

.р,об іТIН'ИЧИХ

ЛIl1ЦЬ в ра1ЙОIІ З'flм.с>В'ОГО палацуГОЛ ОIJІІЮ і

ці·ї.

u,ИГГЗ<.1е.1:

контр,;>еВО.1Ю·

25 жовтня (7 листопада) В ніч на 25 ЖОВТllj 'Я ) СМОЛЬІШЙ .не.1ега .1ЬН·0 П РИlбу,р,ає В [

Лен'IН

і

середнє

бере у свої

РУКІІ

КfJР:!8'НIIЩТВО

П'СI&ста,ч.Н>ЯI \І . .~юц:Й,ні

CII.1H

ПРОТЯГО\І 'lІс'чі за,Й'\13ЮТЬ

без'по·

зб~о;jН IІI\!

рево·

Jа,113ЧII, Ч

.

Бровари

:11:~ -

СТ,,, . 'lJ. ,О

\ СТ3,fOlJll ВраlЩ . 23 ЖОВТ::51 ВIІ\О..1I1ТЬ нгllшсаl'і'а В. ,;]е і І НІІ ,\І lJіr.10З 1 1J3 «:10 РРО\1~ДЯIІ РОСІі'» ~'в ечеРlі в с\!о.lыс\!\\ ,ві.1КР'ИВ· СЯ [[ Все~·осі. Й'СuкиЙ з'і Із. Рад роі

со.1д,аТС Ьі\ІІо \

:( '<; ljТ<піВ

25-26 жовтня (7-~ листопада) Ві.lб\ ВСЯ JІ B-:е.;J осіkЬ<Кllіі з'ізд Рад р:)б:ТНIІЧИХ І СО,1.'1.а'тСЬКИХ ;,1('1ЛУ lатів (ПеТРО~'Ра.1) . З'іJД П[JО ГО.10:Jj)'Є В.1а ..1\· РЗД, J1Р.II1Їlча,є В:.'lозву «Рсоб'іТНllu,а'\I, СО .1.1 2Iта \ot і СЕ'.lЯlllа \1 І», Jei.;.peT ПІРО \ІЩJ , } l t;KpeT ПIJЮ Зt'\1.1Ю, СВОРЮЄ р,обіГНllчо·се.1ЯI, IIСI>КИ·Й

сіі -

Ра:.1')

(РоНК) Гла,вою ся В [ . ЛеніlН.

26

}'р,яcJ.

Ро.-

ЖОВТНЯ

~ї ря,ду

оби,ра,ПI,-

листопада)

Нарада· в С\10.1I>НО\I\ ПР'Е"J,Cта ц 'НІlків Цеllтра.1l>НОЇ раLLИ фа{~р'Иrtl' ho-завс'.1сы\Іхx

1\О\lітетів

Петро·

rpa\.la з УЧ.,оСТЮ В . І. ЛеН':,на . Об­

го

ПII ,таlН, НIЯ

ПРОЦЬКО ,

rocпоо.аРСI>КОГО

'пр'о

Вlв-еден­

ор,ган,у.

29 ЖОВТНЯ (11 листопада) декрет РНК «Про 'BOCЬ~IIIГО\.1И>:!l{fllїІ

робоч.иЙ день».

14

тр\ .1'~:l1i \lаСIІ

(27)

листопада

Положен.н!Я ВЦВК й рс6іТ:НИЧIІЙ KOHT';J0.1b.

14 (27) Дек.рет ВЦВК зацію банків.

PH~

прr,

ГРУДНЯ про

;:а,ііО;lа:,і ­

3.'10В

~:

~ ,;р. :

і

і Роб. ТІВ!';';ІІ ІЇ с()лдаТ IІ J\.Jlfза,: : всі ті, хто Т(9'1IIТЬ ві.1 піііllН, і : ДО·Р'()'Жlнеуі та безро,біпя, всі і : прнг,ноаб,.ені 1 ЗНfД(),lен', ,ГО·: .1 \0.1 ,

і С,.1 ні і

О.1,Н': ПОВIІ'!~:lі ТClIСn І Р'ЯI .111 Д,1'Я

і зі' \lIЮIІУТIІ своі і ТіРНI\IКI!

і І

ПОlзста.1Н\

СО."I.1аТ 1 В

пі.'],-

t f

реобіl'Н'Нh'ів

ПеТ1;JlJгра;J.а,

.1.1Н:

~ боротьби IIljJO.TH J..сн·т;:>ре'ВО.1Ю- і : Ц:'ЙІНОЇ буржуаз'ії! : t Х21Й )КНlве ІЛОlвста.1Н!"! ПрО.1е- і та lріз~ і rlapI1.'I30H ПеТlро гра;J.а':

j

Хан ЖИlВе пе'l'р,о,г,раIДСblка Іре-:

f f

: ВО.lюція l

f : :

і

:

Геть влад)' 'б)lРЖ) азії l

X alї живе МИlР!

:

(З відозви Київського КО-І

мітету

РСДРП(б).

27

ЖОВТИ Я 1917 р.).

.............................. ......... ~

ЦИФРИ НАШОГО 3РОСТАННЯ: 1917

р. 19(Ю р .

Електроенергія млрд,

(8

П О Т ОІ;]ІІТІІ

І

На,;юд',іНХ КО\lіса'р'ів

н,я роБ I ТНI'IIЧОГО КОІн'Г,ро.11О uЩЦ !ВІ[­ ро(іШЩТВО:l1 і створення кері'ВIfО­

Якнм велетнем став наш радя,нськнй народ! Починали з «Фордзона», Магн·ітки, Шатури. Півстоліття скінчили сузір'ям «ВocXO.ll.I>. Півстоліття пройшло не впізнатн країни . Нас не збитн з путі, не ,вернути назад. Піднялн цілину , розрtвняли руїни ... Хто зрівняється зараз з країною Рад? Іван

те.1еф()1І 11 \

.1~ ,к,' ,·\3·Ж .111111 п~ : І:,Т ІІ І

11111 ;

ГОВО;JЮёТЬСЯ

ПІВСТОЛІТТЯ

м.

І та

оа н;;"

біТlНIIЧIІ\

24 ЖОВТНЯ (6 листопада) 4е;J'ВС·lІогва,Р..1іЙці, реВ О.ТЮ:J. іїIІI : СО.1·.1аіТ. 11 і \l3Т РОСI! 33 ,0П.l'ЮЮТЬ ~ свої ру . ;';Н · охорон) ~IOCTiB через .1еграф,

1І00к.за.~IІ, ('.1еі\троста,НI!ію,

ЩСО

JЮВСТ2IН'НЯ

і \IНТlI

Волі, рівності, братства і щастя зоря. землі

11 :1

Лен і ну.

: к ;юзі

Півстоліття пройшло , як із борту «АврорН>, Подала револЮція голос могутній. Півстоліття пройшло, як цригнулнся гори,­ Ланцюги розірвали.сь у цей день незабутній. півстоліття пройшло, як У нас запалала народам

І 'О() , } І \

f

Славне

Всім

і'\ іl Г,) ІІІ!,_'

!.\

t

Лен:н п,н'ше .1ИСТН Ц€lНT' зна\otе<н'иті ·pa.lbHO\olY, Пегрог.р,аIДСI>КСI\IУ Во.10дИ'\lНjJ MOCi(OBCb"O\I~ KO:\liTeTa~1 па;n . і в

~ lt ,

l'

: ротьбу з БУI;Jж~аЗ 1Ю Ю в.1і:.ДОЮ.: t)~ 'ї'.~\аз я З6l1ра: в,і c.1)X'HSI-l

3 (16) квітня

с с>ц:а.l,іСТ lІчн,а

П~: .І .оіТ:

TC;J .11 lJI.1k;lb

\1

: В ГIerporjJa'.1i РJб ТI~ ІІ'<ІІ іі: і СО.1.1аТІІ вже вет у ПII,lll в бо- і

іі ~<jаl('llІиками Починається 'пере­ <:,1 іДI\ '&20НЯ б .1ЬШОВИ.hів. Все це

В І . Ленін 'n;;Jиїжд'ж,аlЄ ІВ Пет ­ po~pa.1. Овою П;ЮМО,ВУ на п.1О­ щі бі_1,Я Ф:'1і.1Я' 1ІIдСЬКОГО вок'За.1У аі,н заКіllЧУЄ ЛО3lУIІ'ГО\ol «ХаIЙ живе

Ра;.!. і

:

~,

вчиняє

РЕВОЛЮЦІЇ

lІітаЄ I \Ю 1IJ.1аду

ПривітаНIfЯ се.l-1111 містеч-:

: ча,'\,

ТИІ\1Ч.а<:овИ'Й

ЛІТОПИС

:

Ter;:JHOIB,CJ."I\O I О'jJга-:

! ГІР 1·;)('ГР2 1 .1а

.~iїiCbKa,:\I>i

ПРllв 'я ,за.1И

.

. 8 \І СЯJ,ІВ . оо_.і Щ;ОТІІ б Y;J,i\\i.t3:I, ; ).!З ' !і.tОі3ЗВ Н2р::>.1 ТI!' \р:г'СОВі і;і: : уl''',.1 , ~ \11СЩ іЗ \1/11\.10 З т а г,):

б:IК

.дОВОДИ.юся Д:ЯТІІ пі."П :.1hIl0. Та ~:.1 •.'l(JHi ",iHCbI\IIX посі'П2" він ~Ie ~берігся Бі.lОг!!ард:іkЬhі .. 01111;>' Р03ВІДННІ\ІІ заарсщТ\ва.lll ОСН, IІОва і, 'піС1Я J,cmIТY, ЗІ.ущ.аIlЬ йо-

і

8

ка Терни , Лебединського: повіту, Харківсько ', губер - і

і .1:1 ТІІ

ре зо.:: ЮU·I . І I!С Т ",НОВИ.1~I :Я РаJ/ЯI!j. ('1:1\3 В.13.13, .\\ ОСІ,І;ЮВ ста.!! !l('P' 1111 ,\1 ГОЛ :'ВС' ,() БРОiJарсu , го ,рев ' 1\0\1) Під час 'О") 1,lа,а 'ї УкраЇіlll

ІІІ

•f

РОЗ\10IВ\ .на

:\оІеНI

, •

h

: і

дер

,\otаЙ.стро,

'1 1ёсе.1ен.чlЯ \1 . CC.1 .1a ~1 1 П :·jJеіі ш .• и

f 11 листопада f :

f н зщ. і РСДРП б:.1UIllОВIІК·;JВ і : \111 f робіНіИЧIІХ, СО,l.13ТСЬКIІХ : се-: : ,1ЯНСЬ;(If'\ деп\таТIВ і б~ f : с, іїIКО бо;JOТИСЯ за цю нзрод-: і ну реВ.'.1юц" іін\ В.1:,1\ Всі f

і і

C(),1,.1a~3\o1I1,

1

Петроград-:

1917 р.) .

.8

і

Гl1I1ЇЖ.1жа .1 11 ТСй ! ['II·.' .і3 TOQap·III.lI·

'\\1;';';0.'11

.1:1

(<<Звезда»,

f

:

RJrO ,ЧИІ\ОЛ) ОСИl10аа чаcrо \ot ОIЖ' Ра 6\ло баЧllТlf ct'[Je.1 С(),l'д,а'тін І!<J,Ж' !\ОГО .11 1 ,!З,~"'І\' а,нн.1ер'ї. я.ЮІI;' ?l1а'ХОДIІ[!СЯ \ Б;,ова,раХ ІІа nep~· ФОРМУВJІ:ІН·.

району

ської вулиці м . Катерино-

і ~ ,І І{)! lH IIII I \

буде повал(',на та ,'1 C\l·IIlI!l(!B.

;J,:'IJСЮ в св,ої 1jJ,)M,I. У ш!ст,наl:іЦSlТО\I~ ,році

Привітання загальннх збо-І рів робітників і РОбітннць:

~ І "С,' " (,"I~~

роб)

кеjJіВНIЩТВО

:

:

Ха,й ЖllІв·е ЗI6Ро()ЇIІI· е ня l

і B ~) iК H'L.,

1·11, ГР)lбll 1 .tt'r.ll1 0;;.13 (ав v .1Ю.1еїі . J JраЦЮЮЧlІ, П 'ЩГ.1·Я .12В СSI до .1Ю· J(';i, I!і'КР'о'ИRСil і\1І \І JI:I(.'ТР'':іЄМ, і~ОЗП()ЗIIJа", що 11';J:l ii.1€' 1',(,13,6::(10\1 фG(;')II,:<:lЧТ в

НІМ І-:

f .nовстаlll- f

ІІОЛЮЦ :Я !

і :

Т,ІКІІ':\

І

Хай ЖНlве про.l~та'рська ре -

і;('го

,: 1а.1а

ПрО. 1етарІат)

6lДiнішого се.1ЯIНlства'.

+

Г[:Jllа IТНllіі ,

f

ГleТl;Jo,

: Всі Юf, я,к ОД'І"І, готові :з ;' зброєю в Р)l}(ах за,хищаТIІ т: і .1QЗ~" НГИ, ~'~i виста ' l! .l е.ні 1-Іа ПIР~- і

11 )jlі\~п У [)~ (' ,:IРIІ 1І.'1Іі'\ 1 'i~ 11р И 11 ,l llіі 'I ~.'<, ~ І ": \\<.J'iLTPO '11\1 TJ·.1i ': !~Зlr":I:~ IІ.

ЧІUСЛ: J 5{у

брат,нє

ПeтJр о гра'ДСЬ'I(О\IУ

і и.1 Нїll

ві:'IНI!

ТЯШ IІ'и-,н а всі Р\КИ \otзЯ<:'тt';J

Ш .1Е'\fO

'(€\l0

віСТIf час

і Ми з вами, ОратиІ

гаряче

де·

[ все ж ця B\,li!'.lSi і lі Жlfте.1і 0".111 св 1,.1\111 (:1 ~TuO\ ПО.'lії1. 3.1 (i1~\ '11 ' , \О'І,' ТІ-СЯ J1(;~п{)[1 1.1

""~~"""~"""""""""~~

~I,pii се

.. J ,\1І('ВУ ,з аГ Р IІ\II .ll1 ОВ;:ШІ.. ко ,ІІІ 1 I ~.! Ра.1 \ ТIJ()РIIоі! ІНОВІІ, І, 110 (}.Т1:IІЧО-l'е.1.Я"l'ЬКI~ ,а \ РЯ.1 І ІІЗ "v-

за,а,п.1С1.1)·ваЛII "

РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ НА УКРАЇНІ

про зе\lЛЮ», вті.

."ІІВШІІ '11 ЖІІ'ТТЯ

З свої\ \lісць і, O\Ol:,el lli Н31.1.11111 !.lя .нСТГ1iJ

"ованЗІ, з Т РОТ І 2 ,РОЧ, IЕЮilорозб ,р­ hЮIН кол:;н"а\lН, га1()IЮЮ :\Іа,і'іст,

В

І ВСТАНОВЛЕННЯ

. У .6і,10КО;lОН'НО\IУ .\.ктовому за-І Ленін ,підняв ;>') І(), !В'II\lз,гаК:.ЧIІ ;11 ЗIОра.1ИСЬ НОВІ ГОСПQД3ІРI K~al ТИШІ, а,1е ,\0111 'не с,,)ха.111 ноГ.·Н де.1егати АругогС' Все.росі'Й го. Здава,лось, lІіКО,1'! 11" eTII\'II€' СblКОГО з'їзду Ра,д. СХ ' В'И.1ьор;аlfj · ця буря UllpllBiTall.b. .1ЮДИ

До 30-ltj-.чя ВЕJ.ИКОГО ЖОВТНЯ

квт .-год . )

2,6

Сталь (мли.

тонн) мета­ лорізальні (тис. штук) Цемеит (млн . тонн) Цукор-пісок (млн. ТОНН)

3,1

545 96,9

Верстати

виробництві

складала

Майже ПРОДУКЦІІ

Союз у

1,0

RO 9,7 675

382 Росії у сві­ в 1917 році

3

проценти.

процентів

світової

менш

20

191

0,9

Автомобілі (тис. штук) Тракторн (тис . штук) Частка продукції товому

0,2

ЯК

виробив

1965 році .

Радяиський


\~~~#~~~'#~#~'~~~'~#~#~I'~'~J

іНк

обслуговують?

вас

ЗАПИТАННЯ:

-----.,--.,------.

~

ся

Чи

праці,виикам

ться

8иплачуєть-

допомога

залучати

до

ЧИIНоНІlІ\І

піДЛlіт~ів

В:ІКОМ

ва,гіl1ННХ

жі,НСIК,

ЧОТИ'jJЬОХ

:ІН ва.1 ".1і,в.

Та

\lеШі\U'Щ в

h

ПОliаз

;до на розі

за

короткий

КО.1!!

Ву .1IЩЬ Кі'рова і ОсJIIпова, ві.1КРИ'ВСsr

час

ві'н

набув

ши'р'окої

дової

пvпу.1Я,РН<Х ГІ

наіі\lОЛОДШИХ

ГРOl~lадяlН корист) ються

ПОС.1}тами

НЕва

ЗQ

прац,іВНllці МО.10Ч!іОЇ кухні В. С. Шульга і О. О. Шач­

РО3.1I1зання\!

!

\l0.10ка

Чекаємо lIlа,чоg,на ПJі'I ,)В I!'К,1f\ К ,Н-О

ПРССІІ \ ІО

ЧО\lУ

дО

ЩО

\!\,

за, питати

":1 'io.-іУ)

\1,а, ,10

товар',в?

Ми

«3аво­

через

р,а,;kПОіКlІваП:.1-

нас

пр()\шс.~ов!!'\

:;\Іені

Бервиць­

f12,д.госп')

г.'р-аС.1I1Ш,Я

raleTY

Вд

роб Т1IiИI:, і в

В, ';1".1,К3

[JIЩЬ,lІіі» кн,

редакці є '

Td

J..llсе.1Ю

,невж,е

то·

се..lО

т'аIКИ!~

lавс,зять

1'И

ІХ

не

ба'ЧИ,l!!

ЧО\І)"

наШОI\l~

}

П[JОСТО;Юі\lУ

сі.1Ь\1азі,

IН:'.lЬНіШ;И

1;,еЗРСЗ}'\1,і.1,а,ї

З

г,ереТВОРИ.111

на

'10.1 03: чи Х _ ,і 3('l~CI\!

' НС

я,ки,й

торго­

,причи,ни

ПРCl!\lа ,г .

ж іНиЧIІ

'\

завозяться

на IIЮ\lУ

В

ЧИ,НО,\І

К:Р'ЄІдИТ.

па.IJЬТО

до

Вр.::I;;цj СНс1а

А

чи

сті,п

ДО3ВО'Л,ЯЄ

това,р'и.

f!'ИlКа

ш"іль Ю\І'У

буфет'і

-

я

Учні 5 класу Троєщинської школи

....

~ Н

П.

що -

ГЛДЗОВИИ

те,

ві

товари

T(}p~,i&JTi,

... (3 .шоіп ,10 реда,кціі).

ГРУJКОЮ»

Прожив Сидір чималенько­ Сорок і три роки. А женитись і не думав, Не хотів мороки. Пам'ятаю, як кричав він: - Думали б хоч трохи! Дали мені у крамниці В «нагрузку. панчохи! Нащо мені ті панчохи? Куди я Їх діну? Вони ж довгі, наче шланги! Як я Їх надіну? Після того ПРОМИНУJІО Місяців ЧОТІІРИ. Іду якось, і, їй-право, Не йму очам віри: Бреде Сидір по вулиці, А з ним молодиця, Вдвоє вища за Сидора, Товста. як копиця. Радий Сидір, капелюха

Зняв передо - Здрастуй,

мною. каже,

-

Познайомся З моєю жоною. Три місяці валялися

Панчохи

без діла,

Так я оце оженився, Щоб жінка наділа! ..

продаlЖ.

нахабно

в.ід·

Я

цей

лист

!Не не

Ну

не

тіл,ьки

,ЯIJ(і

lапоб:Жllи.\}11 і

Але

т.і

,мето.1И в

д·лі.

ПРQДallJlЩIРЦЯ H{~\la€

_

ві~ПСIв.і.1а

заГОР'Т)1ва.1Ь'НОГО

відп,у-окат'и

-

не

ПD.-

(\у,lУ

;: ХВИ.1ИН, \lаС.та_

щоб КУПИТ!!

і

човга

ногами,

Вантажник

носи,гь

ЯЩИІКИ

з

ДОЧЦІ: \lO.l0J..'1()~ і Шllа,бмює іх в '\Іага­

а тоді ногою показуючи (щоб: чоботи бачили): : А чом це в нас, liа-: же, хата не метена? :

А

жінка

руки,

вистаВllла

щоб

поперед:

персні

було, та й каже: Чи я ж не казала?

А дочна замотала

ВИДНО:

t

: годовою :

так, ~O сережни затеЛіпались,; та соБІ: Оце

:

лихо! меСТIІ?

СкіЛЬки

ж

її;

ВІД

РЕДАКЦlI.

Останкім

ня

покупців

живчої

торгу.

В

читач.

в

системі

кооперації

листах

газети

спо­

та

зміш­

пайовиків

йдеться

і

і

про

порушення КУJlЬТУРИ обслуго­ вування, і про нері8номіриий розподіл промислових і ПJЮ­ довольчих

нах.

товарів

Йдеться

про

по

магази­

BWро-

Є

В.l,ас-

зга.1аНQМ) \lічається

І

день

грубі

пору-

НАША АдРЕСА: М. БРОВАРИ,

1[1

ВІІ

ПО.1ітичних

ПOl.l:тшкі.1, з'наIНЬ.

О-ОНО­

«ВIII:'lІна,1Ь­

,компо~итор ·Ів».

(ПеРЄ';.12,ча

СВЄіР.1С1овсь.ка). 18.00 'наlз,чальн'с,го

J

Пре:г,ра "<!

т<>лебачення

;І.1Я

АЛ;\I,а-АТИIНСЬКОЇ СТУДІЇ те.100аЧ(JІІ­ ня. 20.30 Те.1евізіїlJI'і JЮВИIJII!, (М.) . 21 .00 «Тобі, юність», (Перед.ача з Лені'нrраlд.а) . 21;Ю «Вечфн,j зустрічі»

(_\1).

БЕРЕЗНЯ

СЕРЕДД,

Перша програма. 1643 На ша афіша. 16.50 ,10 5О-р 'ЧЧН Ве.1IillЮГО Жс>з'Гня. «Пісні НlаШIІ\

батьків». 17,30 На допомогу :CHY€ розпорlЯДОК !дІНЯ. ВИВЧlаЮЧИl\l м,а'РІ"СИ'ЗМ-.lе ніlніЗ' \І. По­ В робочий час її :\ІОЖУТЬ заКір'И­ .1ітеКСIНQ~і'я. «lcто.рич,не МІСце i\lти. періа.1:3МУ». 18.00 Те..l00,ізі'Й,ні Всє<союзний фести­ А ,,) .1ьтура, а 'ТЗІ~ТОВlкість? Тор­ ві,аті. 18.ЗО са'~О.1іяль.ного '\lН'CTeц Т'ва гіВ.1Я СИоСте:\lа ОІбc.тJУГОВУВЗJi1НЯ. ва.1Ь Бачите.

ті.11>КИ

тому,

ПQС'кар-жилась,

llЮ6

як скар'житись.

ІОИ ~х.азяЙ"t~ки» бжти. А ,в иас В:JalСні,

і

дуже

Р.

Пл;,­

П'J>НlIQPO,

що

ви­

В'ИМОГ .

бухгалтер

за,воду

час

ціЛКО\1 б

В

до ПРО.1ажу чергlt?

П,РО,1магу

час))

,H€

Невже

lIаїlпеРШIІЇl

Ку .1ЬТУР\

Іне

ПІІ­

ПРИ'СТУ­

ПО.1юбляє з6и·

Не.Боже

праці'В,ни'КИ

ці'нують

людського

ВОНИ

за6у.1И

обов'язок

перерві

котрі

-

лись.

В

тнми

вже

!юва\1

і

що

є

в

H~\1

я'к:

пршюду

Шl1ку.1И

ВИСЛОВИ,_l:'

с\!ерті

J.opv

ВаСIІ:ІЯ

Т1иВ-

....

ШИКУ'і'Н.

В. полотняк.

осо-

в

бачимо, а тих

УЧНІВ школу-магазин по ПJЮдавців

служби.

і

підготов­

п,родовольчих

промислових товарів. На ,11 авча Н'ІІ'Я при,й ,маються особи ,

вjДД\l

ввічливості

І

РАйСПОЖИ ВСПІ Л КА ПРОВОДИТЬ НДБІР

гівлі,

я,кі

Ж!fВУТЬ

мають

в се.1ах

освіту

8 ,клас:,в і досягли віку. За

.:\ов'I:lJ;;:аl\IИ

"ад,рів

не

р,а.­

"е;нше

18"jJіЧНОГО

зв<>ртаТIІСЯ

у

ра'ЙЮПОЖlІвопіл­

ки. _.~.~.~.~.~.~.~.~.~

..

ГОГОЛІВСЬКА СТРІЧКОВО- ТКАЦЬКА ФАБРИКА ПРОВОДИТЬ

ТЕЛЕФОНИ: редактора 3-82, заступника реАактора, вlдділі8: партіІіного життя, масової роботи та ПРОМИCJIовості 4-67, с:ілЬС~когосподарського вІдділу і гро­ MaДC~KOЇ приймаJlьнl «Київської праВАН. 4-47, ВІдповІдального секретаря, редак­ ціі раАонноге радіОМ08ления та фотокореспондеита 3-18. ІНДЕКС 61964. Газtта ВИХО,l,нть у вівторок, четвер та суботу.

................................................................................................................................................ 819-5900. 154, Телефон 4-57.

J

Заступник редактора

ці

депутатов

РЕДАКЦП

Сім'я

оону,

працівників

ДО

БРОВАРСЬКА

інших торго­

й

'

.1С, ВИЧЗ.

вельних точках, тієї уваги, що була і що, з доБJЮГО дива, зникла. Нарешті, наliелемен­ тарні шого культурної тор­

чемності

Опа'пта-

_.~.~.~.~~~.~.~.~.~.~)

«Комсомольському

не чогось надможливого,

товарів,

21.00 -

в іца'В'Н<ИlUllВ а

lІюдеН'lі!І'К

-

особа\l,

співчуття

«красува-

домагаються,

(М.),

К!ниroю

ЛИСТ

про

Illl{)жекторі" району. Люди

20ЗО

(,\'\.).

ПРОСИ, 'd{) через газету НИ'Не<:ТН ПОІДЯІК-У всім Щ"'гаНіЗJl!lіЯ\I, )ста

а~іlЙ

КИРИЧЕНКО, робкор.

долущені

бами,

Заr.юріжжя) ТеЛ€l6Jізії1'Нllіfr

~-----------------

06С.1УГQlВlУВ3IНIНЯ? д.

з

кіа"u,и. (М,).

\10ЛОКЗ? ЧО'\lУ гorо

.1It'рВКЦ:Я , \lзгаЗlша ~aTIt

.1ori1tlli

зраJУ

(Передача з «Бер,ез,а».

«Зустріч:

..

ЧО\!\,

Висту,п ClИlСь­

.,мы.ть>>. . (1'11 .). 21,ЗО Пе;рlШЇ'СТЬ ав'іIТ'У з фігурного катання , ПаIР­ ,не катаlНIНЯ_ Репорта,ж 3 Віщня.

Б.і.lіЯ молочного О'ГО,"'У враз ви­ росл.а черга. Gкі,Jliьа<и той ,носиrrь, ст:.1Ь'КИ >Вона стоїть, IВ>IJJГЛЯЩJЮЧI1 ПРQ,,:ЩSЩИІЦЮ. А її не\lа . Лю,ци

т3'11 Н'Я,

бра»

20.05 -

Х)1;!.ожніЙ ф:ЛЬМ. Те.lевізіЙні нови~rи

КРУП'ЯКОВСЬКА,

ВI~,,!І\'кають

'П'СIВ,ід.: п,ро героїзм,».

С. СМИ1Р,lіІОва. (V\ ). 11)0- меН1НИІ~а «МУЗИЧlнltй мая'к», (,\1.). не 19.40 «Від npoeJ.."Ty .:\0 KOHBeїl­ M€.ТO­ 19.50 -

електротехвиробlв.

нерв} ЮТЬ

донбасо\!» художньо!

К'O\lI\OCЬ TalК М'ВINIGJIIН,И ж

соті СЬОГCUlнішиіх головниli

«.J'1лєтьсlЯ n-існя Н1а..з. KOIНlЦep'f KOIIIeкT~B!,B

А

«.п,РOSЧИJIн:.

знала,

сеет:ра

I!lIРQД'1ILПИ

п і,ДПРИIЄ\lСТ'В м,аМОГЛИ, ж саlМIОд.іJЯЛЬІНості обл,а.сті_ (ПЄ1ре M01Г.rnw. ЯК ш~ноБУLJ,уваIi'НЯ «.Роз­ МОЮ сестру, дача з Донецька). 19.10 -

пс'т,рі6ноro товщру. задншити РУШ'Ииrк? вид,IfО,

що

не

11РУДЯЩИJt.OЯ Киевской облаС7И.

КиїJiська,

ча,\! почаТКОВИIХ

,не

комит~та КП Ук:раIlНЬІ и paf.OHHOГO Совета

Броварська друкар.ня. K-~iBCЬKoT 06J16cтl, вул.

тебе». Фі.1.Ь\l-К"СЩЕ!!РТ (,Ч.). Наша аф-ша.!ї.ОО­ Телев,:'зіЙ,НJIIЙ жу'рна.1 «Піо,не'Р-:'Я». 17.40 <~Вммежа ІІа дорjJ~і }\'\у.lьппплі'каціїlНШЙ фі.lb\l, 1800Te.'FeB із і й'н,і в'істі. 1820 C.l\ :>-<1-

-

НИ'\1И товарами. Тюк' ,бу.то з шерс­ ТЯ,НИ\lИ j,офТЮІИ, в шаlрфа~!И . Крі\1 ТОГО, ддя цi€ї п)рroвеШlНоі ТО~КИ, що ",а,проти' уні BepM,alГY,

«НОВАЯ ЖИЗНЬ. - орган Броварс;{()го район'ного

вул. Київська, 154

К :'1i0-

«J'v\узи,ка

-

1655 -

~!агазltні не вперше по­ КРУТЖСТ<!!О з дефіlЦIІІТ­

....................................................................................................... ,...................................{

на

с.тарто\!» . 11З5

ст.у..з.ентііВ JlJPyroro курсу. Вluща 'Іістю п '.1,ПРИЄ\llClтва і 'пі.;l.ля,га­ \І aTe:\lа'ТИlк:а. «Ряд,В». (ПРОДовють обов'яз:кс,ВО\lУ повернеНIWЮ ,при Ж€'НIНJЯ) Тео'рe-rична \lexaI!YI':J~ зві.1'1>~'Шf.Н.і або пе;::>е.в,е,1еНJНі Піа і,н«Най'прост:щ ВИІJ.И 'P'~X:- 1IВeр'.1.ОГО Ш) ,РС(ЮТУ. де вони ,не перер<баті.1а»_ (дві .1€1юції). 1940 «На­ чені 'нор'~гl\IИ. А. СТЕСІ Н, щадок Джамб}.1З;». «Пі вост р 'В консультант юридичного секТІ!IОЯ'Ч.і доріг». Телеs:1Зі й,ні фіЛЬ\lИ тора Укрпрофради.

шен,ня,

часом редакціАна пошта по­ відомляє про цілий ряд недо­ лік,ів в питанні обслуговуван­

ле.рЕЩ (М,).

Д.т'я

• •

виставивши.

нові чоботи; сам хату озирає, і

себе

що

c.l~ жБОВЦЯ'\I,

сереж".и. Настало. свя.то. 3ахо- рилі довгенько IНОСItТЬ, пок[mк'!ДИТ~ ГІСТЬ. ЧОЛОВlI\ СІВ на по- tЮЧIІ: «Об€реж~о, ПQбе;:>ежltсь' " КУТІ,

п:рисТ,роя,:\ІН,

кори'стува,нн'я

n

бmlllк'а\l

ПНТИ

гра'\llі'В

200

«РОЖІ.'}'МИ !Нlа/р,ие.

п'ро по

спецвз) пя.

даються

,вд.а.лось

ооостеР :I!12ЮТblCЯ

Перша п,рограма. 11_00 Tl\le· в'ізіlЙ:ні 1І0ВИ'НИ. иу\,) , 11_15 -

ДО'lТуаюається

6 Інструкції

.:J,'И ТС'jJ,гівлі ,в !вих і'Нlоді не на

t Довелося ,іти в кіОСl!{, к~ ,пу,ва­ t ТИ газету... БiJLя Il,р!!.т'аlвка гаст­ t POJiOMi'DHlO,ro !\Іі.ддjлу ПРОСТОЯJ\ 49

.

персні в, а

у

продмазі N2 І, ~ивують . КУ'п},вав ЦУКОjJ-пі.::ок в 6aKa.llїi'rHO\!y від,

Купив собі чоловік НОВІ ЧО::

продають з x~~~: боти, жінці

ЇХ

ЩО РУШll'И,ка

няно 'небагато.

і перу

Давненько це було.

У багатьох сільмагах

l'РИ';ІДять р),ш

У Броварах я п.роживаю пор,nв­

6yJ{e?

Хвальки

"Н агрузка "

і

п

Цінуйте людсЬkий

.................................................................. :

Павло

оо

РуШн,m<и вже прод'З1Н1і. будете ОКЗ1РЖRТИСЬ?

(З&ВІМ,а,г

гумору

Та

28 ЛЮТОГО

Друга програ 'І1а. 16 50 J..1'Я доші\'і.1ыl1lкі'вB j М'0.10,1ШН \ ШКQ'l'Я­ рів. «Про Д;РУЖН'lf'< а Be.ce.l 'ІІХ» рядок Іви.:щчі, збер'і,гаIННIЯ і КОРІ!ЛЯ,lькоsа вистава. (.\\.) 1720сТ'\ ва,ння спе-цодяг()о~, спеllJВ13УТ«~'pa.l у т,в орах свеРJ..ЮВСЬhllХ апецвз) пя

ЧО\t\СЬ

Я КОВЛIЄ!В,а_ до працilв,

ВІВТОРОК,

fшіі фаlКТОР іс"юрич,н{>го РОЗВll1!N)'»- (М) 19.00 Tea1'p'C'lU!lIt'ii ся? опектакль. 22 10 «Те.1еБоізіЙнніі ВІДПОВІдЬ: Сгяг.а,IІ''нЯ із за,р- к.lІ)1б філате.'І'іIСТ:'В». 2240 «Ч~­ плати роб ТllІ'иків і с.тужбовщі,в за рів:ні м,еЛOtдіі». Ф:.1Ь\І-ко!щерт. 11аl\ зваНlfЙ «недонос» СП€ЦОдJЯ~У

купи'ти. Спраеа 8 томІ)', ЩО в бров,а'РсЬ<Кій торгВл'і і, З<Ж,р,еМ!а, 'в

паliоеик. Куточои

І ось

Суменко.

Я'КОВЛбв.а

.. ЛlUllfУ чер-ез

ФЕДОРОВСЬКИй,

І.

.NiI

друг:­

повіла:

бу.1'ОЧОК Дуже просИ'\IО: К. П. Гера'С1ІмеН1К1О). І;ага,да'ііте .праціВІІІІ";.) \f торгі8.1Ї, ПРJII тreрщm j'Н'Веитар и,защ:ї бу­ lІюб ХТОСЬ нав,дЗlВСЯ до нас І .10 БИlя,влено багЗП'о недолі'К:IВ. при' віз хоч по "i.l'o~;:>aMY цукерк в Результати ж д;руroї 'т.РlІІмаються В : 1 ,нас у cE'JКJpeгi. дОВro Ц€

лonро­ в

повіДО'~lІ!.lа

пустила

\.1:6<\

пеЧІІва

т.

ЧЗ1С

у 'МIЗ,гази;ні є

і

т.

Зlверну.lась

1,IIП'ятять ча'й , а ll~ ,KPo;V( в:'н І ,!І'е приrчи.Нlі б)'в заlКРlfТo1Ш nромroвар­ НЗХ" Іе. ,1ва '\lіСЯUJі т\ т ніхто не 'ІИDЙ ~lаг>aJЗl11Н ,у 3auюрича.х з 2З

та

я

ма'гаЗIІІН.

прQДJгвщиця

\Іага'зи'н,

ПРОС!f\Ю ПOlВіlдОlмиrrи ЛЗlЙОВНlКів Бобри,ц",кого ,Ро6КОС[IУ, по Яlк,ій

Л,К:YrOГО?

дlНЯ

, працює

1(0"1'11 ж сестра, зноВlУ п:шnа в

СЕКРЕТНА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ

12

в

3~11lШroргу

НІ!'К:'В,

згадані

ЧеКJаемо ві12повіді. Л. ДМИТРЕНКО.

бачив ЦуIКе<рu,;'В' ,пря'ні~к:в, пеЧИІВ'а, січня по

яка

через .дея'КиЙ телефону :

ЧІ!

-

'10-

БроваріlВ РУШНИlКИ.

Нія,к",х рУШНlfКjів У Нlзс не­ не було! заЯВ'ИiJlla Ій

Сестра

череВИI()В, Г\'\lОВ:

і

сга,рша

ог

.замQlВЛ€НЬ)

заоозwги

М.

N2 15

аІ,аст},ПіЮro

сестру,

має

Попит У IНIЗ1С ве..1ИіК!и,Й, і ПРНlмі­ щен,ня

~і3Н1алась,

Max.pOIВ'i

вона ,пjw.'1а

кос­

раlд,іОГl'РI!ІЙ'\lач

мага'зині

над),р'оч-

З'~lіну, КУПИТИ мен,і 'РУllJНIИ'К.

ГQ,1!11Н1НИК. ЧИ 'не ,пора Ор'г.аJllі,зувапри

МlЗгази,н

жі­

\lОЖJИIIЮCті ЩJlиu6а­

-гел ев.із ор ,

H€~aє

ІІРИВЕ-3IТЬ ЦУКЕРКІВ! ~'

Т'СIВ,щ)и

\la€MO

чи ,не

в:д

лютою, lВІВеч-ері, я

що в

і1!'ШИХ ~асе.1еRИХ П\,\НlКтї'в

к,}lі1УЮТЬ

зві.1ьнеНI1'Х

надійш.1И

б:.1ІІ'3НIІІ. Люди

в

,вис­

\\~~....,....",..."....",.....,..".....,.."...,...,...:'"'-#...,......,..~~,....,..~.,,""'...,.....,,-

9

заlЮЗИlТЬСЯ

(ЛТЕК)

за

кар"в .lі,ку,в,а.1ЬНОГО Jак.lа;J.); Сl'У,,1е<Н'т',в ,ВИЩИХ учбови'{ зак.1a,J;i'B : уч,нів cepe~Hix споо'і,а.ть­ ~iB\ УЧJбових з.а,к.nадів під Ч<ЗJC ви.робничоі роботи і IВИlр06НИlчої пrаlКТИIКИ ,на Пlід,Q,РИ6\IС11ва,х; УЧlнів шкі.l ,робі'l1НJIIЧОЇ Mo.1QДi, веч'іР'lІї,х (З\lі'НIНИХ) профе;С:'Йі!ЮТ€'<JиіЧНИIХ \ ЧИ"Н1Щ ,і ,в€чі,р.ніх (з'\l Н'НI1Х) віД;tілі'в (ГР}1П) ПрИ іНИ'Х - у д'ні за, нять. ЗАПИТА,ННЯ, Чи має право адміністрація при звільиениі стя­ гати із за:юбітної плати вартість спецодягу і спецвзуття, як­ що строк ЇХ носіння не закінчив­

спt>Цо.1ЯГ

.1,ікарсь.ко-тру-

(ЛКК), а

-

«Що, будете скаржитись 1»

1l0TP :'оні l1ваРI!І~lНИ'КsЗl:.1?

недоста1'НЬО

- --

Щі

РОМ<З!lчею:а.

,!!'ИIQНО8КО'd

Tal\')Ї

HOBKO\l .1i,K~ ючого і їОЛОВIЮГО .1і-

тя';V(

,Вlllп'а,JiКа,х,

експ.е-РI1НОЇ ,KO\liciї

осіб,

,ноча б:.ll13на, ЧО.ПQвічої зовсім Іне б\,, !!'8Є. Не завозять постільної

ти

а

Фото В.

газують ГРУ,.1ЬVlIІ.

ни'{ роб'т за ВIЮ,IОВКС\l ліюаIРСь.ко-

••

боти, нас

тюм,

чоботи,

П'.l'ЯШКIІ.

з

аКТИБlfій ФО?:\І,і;

В1ДПОВ1Д1

ЧС'\!'} сь, на'п-рн"лад, у За'ЕОРИ'Ч: і \\О',,'р<"иь до с) сі;св наШIІ'Х юцрзові

по,рці'йlНі

з ЗІ!ЮЗЯТЬ

наііВI'1_,а.1,('!н іlllе

в

почи,наl!OЧИ

у

віДС:-llн{),сті

з,гі.1'НО з

вагіт.ності;

Проте

КОН9ЛЬТ,ЩIЙ,IIІОЇ KOMtciї ПРІІ

і

18 р(ж:в;

неї тільки 3 їХ ЗГQДИ; ссіб, х'Ворих на тубер'кульоз

Р(';},ІІ\І')".

Н? фото

до

.10

\ ! С .l0'l!іОI ,) ХНІ ДЛЯ НИХ тут гот)ється кефір, СИ,р, високовіта\llї'нні !, lІсе.l', В , lВ<1р!! ТОЩО_ Пр,щів.ни,ки кухні д,ають кваліфіковаlНі кон­ l).lbT<1 11!i \lа 'ТВРЯ\1 по ращ:она.1Ь}ЮМУ xa-Р'-lуваIНіНЮ діт~й, дотрlІ\fа,н1'10

заIКСІ:Ю-

на.1іУРОЧ,НУ роботу Ї\l не заБОРО:j,еню, і<Н'ва.1іди ~ожуть за.1учаТI1СЬ

",:ста ,

ТIІСЯ'l~

за

ро-

за.1) ~а'ти

дО

:.1іСЯlUів

\І, ат€фів, Я'Nі

~,' ".lr.1,

по

надурочних

да'ВlCТВО\l заборонено ,{,ад},;ючнИ'х ,робіт:

Цей

КОНСУ.JIьтаЦIJl

соцстраху в період проходжеиня випробиого строку? ВІ,ДПОВlДЬ: В разі ТИ'\lчаюової ,неп,рацез,даllності в пе<ріод Вl!прабliОГО С11роКУ допо\юга ло соцстрзху вItП.1ач}1ЄТЬСЯ на загальни'х ПlіДС11авах. Вона обчислюється з заробі'lЖУ за ти,~ роз'Ря.ДО\l чи з ок..1аду (СТЗlБКlf) за тією посад.ою, ЯJКУ було п~p€t!IJбачеНІ() при 'п.Р'ИlЙОМі <На в IfПljJо6ува'н'ня (п. зв П<моженНІЯ про поРЯДСІК П'РНlЗНЗlЧе!J1Н'Я і ВИlП.1ІЗ1Т'НІ ';]:0ГІ()МОГИ по держ,ЗfВ!НО\1 у соц' а.1I>НО~:- Сl'рах)",ванНlЮ). ЗАПИТ АННЯ: Які категорії робітників і службовців забороняєбіт? ВІДПОВІДЬ:

І'е "а вно

Юридична

Зам.

НАБІР

РОБІТНИКІВ:

ткачів, учнів ткачів, швачок.

3:be-ртаТIІСЯ у ,відді.l ~aдp'iB фа'брик!! (с. Гоголів) Дирекція.

26 номер 1967 рік  

26 номер 1967 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you