Page 1

Пpo.AemllfJl аеІх краlн,

Кандидат у депутати Ради Союзу Верховн.оі Ради СРСР

єднаіітееs_U

~СУЯХАЯ ОВШЬ Орrаи Броварського. рjkйоиного комітету Комуністичної

партії У~раїии та районної РаАВ Аепутатів труАJІЩИХ Київської області ·

П'атниця,

28

ntOтoro

1958

року. 11 Ціна

коn.

15

Антонов Олег Костянтинович

Оре нагородження Київської області орденом Леніна

область

РСР

Української

орденом Леніна.

Москва, Кремль. 26 лютого 1958 р.

За значні успіхи в розвитку сільського господарства

і досягнення високих показників у виробництві і заготівлі

зерна, цукрових буряків, м'яса, молока та інших продук· тів сільського господарства, за впровадження досягнень

науки і нових прогресивних методів у сільськогосподарсь­ ке виробництво, велику роботу, проведену по будівницт­

ву виробничих і культурно-побутових приміщень на селі, Президія Верховної Ради СРСР нагородила орденами і медалями велику групу колгоспників, працівників МТС і радгоспів, спеціалістів сільського господарства, партій­ них, радянських, профспілкових і комсомольських праців­ ників Українськоі РСР. Всього нагороджено

44.652

чоловіка, .з них орденом

орденом Трудового Червоного Прапора 12. 275, медалями орденом «Знак Пошани:. «За -трудову доблесть:. і «За трудову відзнаку» - 21.897

7.525,

2.955,

чоловік. За особливі заслуги в розвитку сільського господар­ ства і високі досягнення звання Героя Соціалістичної Цраці присвоєно 233 передовикам сільськогосподарського виробJІидтва. Молот» наДругою зqлотою медаллю «Серп

городжується за свої видатні усшхи група Героїв СоціаЛістичної Праці: тт. П. М. Ангеліна, Г. І. Байда, С. €. Беwуля, Є. В. Блажевський, Д. В . Бойко, М. А. Брага, М. О. Бринцева, Г. Є. Буркацька, П. П. Ведута, О. В. Гіталов, О. К. Диптан, Є. О. Долинюк, Ф. І. Дуб­ кавецький, М. Д. Князєва, Г. М. Ладані, В. Т. Литвинен­ ко,

Т. П. Марцин,

М. А. Марцун,

Г. С. Могильченко,

Ю. А. Надкирничний, М. О. Посмітний, П. К:. Романенко, М. Х. Савченко. · Орденом Леніна за успіхи в справі збільшення вироб­ ництва і заготівель сільськогосподарських продуктів на­ городжено Вінницьку, Дніпропетровську, Закарпатську,

Сталінську,

Зрпорізьку, Київську,

ницьку, Черкаську і Чернівецьку

Хмель­

Харківську, області

Української

РСР.

швидкість кілометрів

в

на­

початкового

Радісна звістка про

вчаннІІ о~ьотчикІв, вищого пілотажу тощо. З 1938 року І до цього часу Олег Костsнтино­

вкч працюе не тІо~ьки в ruysl безмоторноі авіа· цІі, але А над створеинsм літаків для потреб різних галузей народного господарства.

В 1945 році тов. Антонов був прийнятнА до лав КомуиІстичиоі партії Радянсько~о Союsу. Партія І Радянський уряд високо оцІнио~и за­ слуги Оо~ега Костsнтииовича перед Батьківщи­ ною. Він нагороджений орденами Леніна, Вітчиз­ няної війни І ступеня, Трудового Червоного Прапора, медаллю сПартизану ВІтчизняноі віА· ни• І ступеня.

міжнародні країни і аеролІніі. Свою виробничу діяльність тов. Антонов по­ єднує з активною участю у громадсько-політич­ до обирається ному житті. Він неодноразово складу керівних партіііних органів. Виборці Київського сільського виборчого окру­ гу .Нr 472 висунули Олега Костянтиновича Анто­ нова кандидатом у депутати Ради Союзу Верхов­

ноі Ради СРСР.

комісія

виборча

Окружна

ського виборчого округу

ла Олега

Костянтиновича

том у депутати Ради СРСР.

ження великої групи пе~довиків сільського господарства Украіни

міщень. На них рівняються і рів­ нятимуться В СВОЇЙ ПОВСЯКденніЙ

орденами і медалями, присвоення роботі сотні і сотні тисяч праців­ звання Героя СоціалісТИ'Чної Пра­ ників сільського господарства. ці кращим із кращих, у;цостовння 10 областей, в тому числі і на­ шої, столи'lноі, ордена Jlеніна швидко стала відома населенню району. В цьому величному ак­ ті трудящі ще раз відчули, як високо цінять КомуНістична пар­

В успіхах

Київської

області,

орденом

Леніна,

нагородженої вкладена частка

праці і трудя­

Це нас не щих нашего району. тільки радує, а й зобов'язує пра­ І;!Нергівю. цювати · з подвоєною

Завдання зараз полягає в тому, став передовиків досвід ві~даву працю трудівників села. надбанням всіх кодІ·оспників, ме­

тія і Радянський

уряд

само­ щоб

орденоносці, медаленос­ ханізаторів. Необхідно ще ширше новий передовий загін розгорнути соціаJrістичне змаган­

колrосп~ого села, що добився ви­ ня за виконання взsІтих зобов'я­ соких показників у виробницРJі зань. Швидше заверш.ІІТи підго­ цухрових бу­ товку до весняної сівби. зразково і заготівлі зерна, та інших провести зимівлю худоби, з дня рпіР, м'яса, молока про.цухтів сільського господарст­ в день нарощувати виробництво ва, сміливо ввроваджував доеяг­ продуктів тваринництва, сміливі­ пення науІUІ

!

нових прогресив-

ше

впроваджувати,

почином

за

зареєструва­

Верховноі

Він

Софроно.

Михайло

вич Синиця народив­

Ради

в

ся

кого

в

роцІ,

1913

Горо­ Орловець, с. дищенського району, Черкаської області. семиЗакінчивши

началь­

працює

конструкторсь­

ником

відділу !а

за·

головного

ступкиком

річну

школу,

почав

конструктора. Водно· активну бере час партіІио­ в участь полІтичному ж и т т І

свою

трудову

дІяль·

колективу.

З 1944 ПО 1947 ріК комуністи заводу не­

ність об.ІІіков~tем бу­ дівельних робіт в се­ Київської Узин, лі же,

області.

Тут

Узині, в

1927

він

одftоразово обирають Аого до складу пар· тІАного бюро. З 1947 по 1949 рік секрета­ він працює рем партІАної орга­

в

році лав

вступив до

BJIKCM. З 1928 ПО 1931 рік

нізаціі заводу. В лютому НІ48 ро­ ку тов. Синиця оби­ рається членом бюро

МвхаАо~о СоtРововвч училищі в вчиться

а

Сталінського райкому партії, а в березні­ Киівс~ого членом міськкому партії. В 1949 році МихаА­

потім

Таращанському ме·

хаиІчному

технІкумІІ

одночасно

працює

слюсарем в майстер·

ло Софронович Сини~ ця був висунутий на

нях.

В

1931 році М. С. вступае

Синиця

посаду

,11.0

директора

за·

році, здобувши ква­ Інженера­ о~іфІкацІю

«Л е н І н с ь к а воду Ку 3 Н Я:t, тов. року З 1950 безМ. С. Синиця обирається змінно

мехаІІІіка.

першим

поо~ІтехКиївського Інституту, нІчного який закінчує в 1936

Інституту він працюе на заводі сЛенІнська на

кузи••

ховноі

nосадах:

інженера • конструк­ тора, начальника конструкторської груnи, начаJІL• ника

механосКJІадальиого

кон~укторськоrо

секретарем

Київського міськкому партії. Вер­ Він депутат

закІнчеиn

ПІсл•

цеху

та

начальника

сектора.

В серпнІ 1941 року тов. Синиця бере участь в евакуацІJ заводу сЛенІиська кузня:t, проводить

ве.~ику роботу no введенню а дію агрегатm ева­ куйованого пІдпркемства на СходІ, в освоеІІнІ та нuагодженнІ виnуску продукціі для потреб фронту.

В 1940 роцІ М. С. Синиця був прийнятнА у

32 Виборці Київського виборчого округу .М висунули МихаАла Софроновича Синицю канди­ Датом у депутати Ради НацІональнос:теА Верхов· .

~

ної Ради СРСР. Окружна виборча комісія Київського виборчого

нмьнос:.теІ Верховноі Ради .СРСР.

вертаеться до Киева на 3АІод сЛеиІнс:ька кузна•.

СРСР

четверто­

rо скликання, Київської обласної та міської Рад депутатів трудящих, член бюро Київського об· кому nартії. На XVII, XVIII і ХІХ з'їздах Комуністичної партії Украіни тов. Синиця був обраний чJІеном Центрального Комітету КП Украіни.

провіВ по буJ;івництву :виробни- колгоспного виробництва.

кандидати, а в

Ради

третього та

округу .М

соціаліс-

кандида­

Антонова

Союзу

1942 роцІ в члени Комуністичної партії Радsінськоrо Союзу. ське виробництво, велиху роботу тичного змагання в усіх галузях В dчнІ 1944 року МнхаІло· Софf)оновнч по­

них методів у сільськоrосподар- М. Мамая, нові форми

сіль·

Київського

472

Синиця Михайло Софронович

в

на~орода

Кан.дидат у депутати Ради Націон.аАьн.остей Верховноі Ради СРСР

цукрозаводі,

нагород­ чих і культурно-побутових при­

годи·

Недалекиіі той час, коли сУкраіна:t виііде на з в и ч а й н і тран· маршрути спортні

галузі в в Москві авіації. безмоторної За цей час він збу· дував ще 29 дослід­ них зразків планерів для

600-620 на

ну.

потім

спочатку цукровиків Миронівському на

Висока

4:4652 це ці' -

богвинтових двигуни, бере на борт 84 па­ роsвивае і сажири

закінчення Після 1938 Інституту і до Антонов тов. року спочатку

тур­

чотири

новдено

ви·

вста·

якііі

на

шина,

знання .

JІенІнграді, а

ма·

Комфортабельна

планерів, які показа· ли високі якості і за·

працював

У Президії Верховної Ради СРСР

турбогвинтовий авіа­ експрес сУк ра ін а•.

створив кілька оригІ· моделеА кальних

широке

радянський

першиіі

І

торською роботою

створив

конструктор

конструк­

захопився

воювали

Голова Президії Верховноі Ради СРСР К. ВОРОШИЛОВ. Секретар Президії Верховноі Ради СРСР М. ГЕОРГАДЗЕ.

Леніна

Оо~ег

Костянтинович гаряче

льону-довгунця та інших сільськогосподарських продук­

Київську

і вдосконален­ ня вітчизняної авіа­ ції. Влітку минулого талановитий р ок у

витку

авІабудІ·

роки

дентські

За успіхи, досягнуті в справі збільшення виробниц~а і заготівель зерна, м'яса, молока, яєць, цукрових буряюв, нагородити

на Украіні. Він від· дає всі свої знання і багаторічний досвід справі дальшого роз­

КuІнІна, здо· Імені спеціальність бувши Ще в сту­

працює

стянтинович

факультет по­ Ленінградського літехнічного Інституту

було

почесне

JІауреата звання Сталінської премії. Протягом останніх п'яти років Олег Ко·

ве.~ьиий

вельника.

літака

Антонову

присвоєно

році він авІабудІ·

інженера

сільськогос­

подарського

ка.

·В 1930 закінчив

кон·

нової

струкцІі

тов.

за

році

1952

створення

Ін­ областІ, в сім'ї женера - будІвельни·

Указ Президії Верховної Ради СРСР

тів,

В ·

Олег Костянтинович Антонов народився в 1906 роцІ, в селі Тро· іцІ, Подоо~ьського ра· Московської йону,

32

заРиструвала МихаАла Софронови­

ча Синицю кандидатом у депутати Ради Націо·


І

С Т.А ХАН О В Е ttЬ

16 березня-день аиборів до Верхевноl Ради СРСР

о

о

Вечорами

виборці

Хоменка збираються

. підпри­

промисловJІх

тисячі

з ємств, сотІfі шахт, мартенівських

господарства, культури, викладеІІі в

сільського

про злихолгоспниRи згадують денне життя за царату, і іх з

ловості,

ливо молодь, яка про це читала

татор уміло пов'язує ці величаві

лише в книжках.

досягнення з успіхами колгоспу.

науки

і

увагою слухають присутні, особ- цьому важливому документі. ·Агі­

говорить - За 4 роки, В моїй уяві, - розповідає і наш пішов далеко Зозуля, т. Амплійович колгоспник Григорій Роговець, - зринають тяжкі дні, колгосп. Зміцніла економіка, зріс

-

Жили так бідно, що й передати ніх,

-

он

зна.п,

Он вwшел и сам из народа. Недаром трудw И.пьича изуча.п, УчиJІСІІ в партшко.пе, три года. Участок его бwJІ в селе, у реки­ От центра не б.пижннА участок, Но ш.пи на беседу к нему старики,

И парни, и девушки часто. Когда ж собира.пс11 у печки кружок,

3абросив по.11еньев охапку, Поставив а yrІJy небоІJьшоА посошок,

Садилась пое.~ушать и бабка. Да как не пGС.ІушатьІ Всем хочетс11 знать, Кто нwнче идет за Мамаем

В містах і селах Вінницької області з кожним днем дедалі шнр·

ше розгортається підготовка до виборів у Верховну Раду СРСР. Людно в ці дні в агітпункті колгоспу імені ХХ з'їзду :КПРС, Бер·

що минулого року зібраво Г,~~;е ІІІПІче noroдa каки.

всю чобіт на пара важко сім'ю. Скільки не гнув спину ·иа чужих роботах, але не міг забезживотіли в гопечити дітей поді і холоді, тулилися в тісній Радянській халупці. Лише ври владі моя сім'я стала жити по-

по '14,9 иа :кожному гектарі центиера зернових, 128 .---. кар­ топлі і по 226 цеНТИерів овочів. Вироблено м'sса на 100 rектаІ)ів по сільськогосподарських угідь 41,6 ц'евтиера, а колока - по 329,6 центнера, евивини ва 100

новому.

гектарів орної зеuі штук на

100

48,7

по

по

Недивлячись на те, що ми з центнера, явць -

24615

гектарів зернових

ще ніколи так не хотілося жити, посівів. Прибуток колгоспу ста­ як тепер,-продовжув т. Роговець. новить 3950 тисяч карбованців,

-Мавмо добрий будинок, в хліб і а вартість трудодня, крім натури,

шадського району. Тут організуються лекції, бесіди, консультації. Десятки агітаторів проводять агітмасову роботу в будинках кол­

Г,~~;е спутвик проходит в nuож:еннwА час,

госпників.

Г,~~;е ІІО8Wе шахтw мw роем,

Что ноаого tлЬІПІно в науке у нас, Какие rигантw мw строим. JIJ0,/1;11 кахне по нашей земле Вошп кандидатами в список? Ве,ІІ;Ь ученwА и nахарь, как каж:дwА из них, Сердцу народному б.11изок. И r,~~;e от.-ичи.ІІаtь опкть мо.подежь,

Какие к нам гости nрибудут И как сохранилась озимак рожь У деда мороза под спудом. І(акие уход11т куда корабли, Где нwнче флотилия сСлава•

до хліба. У сі 9 моїх дітей працю- 9 карбованців 40 копійок. И кто, кроме нас, из народов Далі вона порівнює ці цифри з ють в різних місцях неосяжної земли показниками 1953 року. Батьківщини. Микола і Яків Добился свободw и nрава. За час від минулих виборів И он обо всем говорит хорошо підполковники Радянської Армії, Олекса - ,циректор заводу, Іван побудовано з довговічних мате­ Доходчиво, просто, поИІІтно. бwстро - робітник одного з московських ріалів за. типовими проектами Гпядишь - врем11 и е.~авІіо прош.по, госпо­ .. і тваринницьких ·десятки завідуючий Трохим заводів, Беседовать бwло при11тно. дитсадок, фермою в жердівському колгоспі дарських приміщень, 3. СМИРНОВА,

ім. Леніна, дочки Софія і Євдокі.я І бригаднИй муб,

двоповерховий

і Будинок культури, хати дл.я кол­ Параеховія живуть в Києві, госпників. Проведена значна роколр~ному Петро працюють в

пенсіонерка.

с. Літкн.

госпі. за все це сердечно дякую бота по механізації трудомістких rt==Ha=A=D·•ПOІOry· arltaTO'"'BI f'U рідній Комуністичній партії, Ра- процесів у тваринництві. які дали вам , В заключній частині дянській владі,

-

Звичайно, -

бесіди

т. Зозуля розповідає, як вико-

включається вується

зобов'язання

колгоспом

прізвища на цей рік, називає в розмову агітатор Т. Зозуля, добробут нашого народу незрів- кращих передовпів соціалістич-

на

ві,цповідав няmіо зріс. Це досягнуто завдяки ного змагання, певпивному розвитку всіх галу- чисельні питання.

зей народного господарства. Особ-

БесідУ виборці слухали із за-

наша краіна за останні 4 роки. у Зверненні ЦК . КПРС до всіх

редактор багатотиражної газети «Червоний прапор~.

ливо велик.их усПІХІВ

добилася доволевням.

виборців вказано, •що за час від минулих виборів до . Верховноі

р(жів працюю агітатоя багато ром в городній бригаді. Ду-

року •.

Дорогу к народному сердцу

прожиті в далекій молодості до добробут колгоспу. Нагадаю вам, И как nоскорее Америку нам звертається вона до ПP.Cf'l"' революції, як . сон, .як марево. обогнать,

щасливе і радісне життя.

1858

Сепьский агитатор

десяти сусідніх сімей, щоб по- та доменних печей, багато патуж­ слухати бесіду а~ітатора т. Зозу- них гіА]>оелектростанцій. Виборці з увагою сприймають лі, погомоніти про колгоспні новини, особисті діла. Часто літні цифри і факти про ріст промис­

друживою маємо похилий вік, але

·ІІІІТОІ'О

о

Щотижня в просторій кімнаті Ради СРСР введено в дію понад

3

28

АГІТАТОРЕ, НЕСИ ПА ЛНЕ СЛОВО В МАСИ:!

на десятихатцІ

колгоспника Євмена Максимовича

П'ІІТНИЦЯ,

Г •. Пищаіі,

І<мгосп «Більшовик•. с. Рожни.

На фото: в агітпункті .колгоспу імені ХХ з'їзду :КПРС, Берщад­

ського району.

На дільницях, агітпунктах і двадцятихатках с. Куnансенці. Агітатор секре­ с. Семиnоnии. Учора в агіт­ організаціі комсомольської пункті і на десятихатках агітато­ тар виборцями з вивчила Заєць Л. з виборців знайомити ри почали біографіями наших кандидатів у виступ :М. С. Хрущова на нараді депутати Верховноі Ради СРСР­ передовиків сільського господар­

ЦК Костянтиновича ства Білорусії, · Звернення Антонова Олега Лекторсь­ виборців. всіх до КПРС Софроновича. і Синиці Михайла Агітатор Г. Нау~нко прочитав ка .група підготувала цим лек­ лекцію про ріст економічної мо­ цій, .які будуть прочитані дп.я ви­ гутності Радянського Союзу. В борців. агітпункті щодня чергують члени виб6рчоі комісії, які допомагають перевіряти списки виборців, нада­

тура по виборах до Верховноі Ради СРСР. Зокрема брошура сРадІІж:ькА Граніна о. Ф.

виборча система - найдемократичніша в світі•, Я. Н. «Как вwбирают-

власти в

СРСР•,

одержано також psrд журна.пІв

з статтІІми, присвкченими nІдготовцІ до виборІв.

~ РОЗПОАВІАІЮВЬлЧmАНААТОРЛ ~ ~ _

:КП

Украіни.

с. Русанів, Змістовні бесіди по

Зверненню ЦК КП!t· ~ вtі.х ви-

голова сільради.

борців проводять на двадцятиат-

• • • &ровари. У приміщенні вибор-

ках агітатори тт. :К-удлай; Доро._

чої дільниці, яка розміщена в mенко, Сідушов, :МатвіЄнко і рад

клубі промартілі ім. 14

з'їзду інших. Агітатор т. доtІоmенко си-

КП(б) Украіни, відбувся

вечІр борців двадцятихатки те:каТИЧН'ИЙ

.

шtми учнів організував · ДJtJI ви­

40,-])ічіІю присвячений· виборців. Силами учнів старших .вечір, школи М 1 Збройних Сил Радянського . Сою.;. класів середньої зу.

був влаштований концерт.

Г. ЛУГОВА, бібпіоrекар.

ж и в е

Р.айкому

• ••

Є. Небрат,

Украіни надІІпr.-а ноІіа JІітера-

ся органw

М. Камnанець., інструктор

ють консультації.

тіАної освіти при райкомі КП

-

-----------

~~.

-----------~

до біСJ.-Іотеки кабінету пар-

Уманського

Фото Ю. :Коnита.

(Фотохроніка РАТАУ).

М. МіІщеіtко,

З. Кnадова, агітатор.

с л

завідуючий' агітпунктом.

ви. Але слід уникати· і прО'І'Иіtеа• ·навмисної вИтіаватості, ного -

Q. в Q

ненатуральноеті:

високопарності,

маю, не буде 'перебільшення в моїх

Слово - це зброя агітатора. почуття вкладено в них на цілі одній з дільниць колгоспу. Тут «Мову, якою ви спілкуєтесь з словах, коли .я скаЖу, що добре говорив .якось же, серед працівників тварин- населенням, знаю тут всіх колгоспників. А4Є О. :1. Горький писав: «Боротьба книги». я згадав про цей факт тому, ництва, вона проводить агітмасо- М. І. Калінін вчитело,- робіть копи Цеш до них ПР!>ВОАJП'К бе- )а чиеtоту, за смислову точність, застосовуючи простою, своєю, на жаль, у нас окремі агітато- ву роботу. .що, за бороrьба. в мови. rостроту за сіди, завжди трохи хвІШІQ6Шєs.

з досвіду Олени Данилівни на природний c'nfnь. Якщо стиль не­ Таке буває і з іншими arita'I'Opa- aJЩІCJAR культури, Чим ГОС'І'}UІе ри говорять сухою, невиразною, ми. Чому? Тому, що коаного це ЗИ&РІІМJІ, ЧИІІ точніше CDJ8- вавце.uрською мовою. Іноді аж особливу увагу заслуговує її природний, то утворювтьrJІ вf,ц-·

більш-менш сумпіниого полі'111&- моваие - тим воно перем~ · ~mся: вдома людина говорить вміння знаходити щоразу нові mтовхуючий присмак». в нашому агітколективі зараз хорошою, образною, живою мовою, форми бесіди. Вона їх ніколи не совИха ' турбує, .як найкраще про- me»·.. агітатори. h вік, qрофесія, 23 в відбуття для лише проводить бесіпроводити почне холи от а нарцв иапере.-о,циі вести чергову бесіду. По-мовму, . Пам'паю,

так воно й повинно бути. Це хо- ~о нас в село ПІЇиіzА&&В кkіась- .цу, · '1'0 враз став певпізианн ою. черги, по трафарету: мова 11 освіта, вИробничі івтереси, дqсві,ц кий ~ехтор Іалиииченко. Вів Чп це пояснюється? По-моєму, ясна, точна, достуnна. Працівни- політмасової робО'l'и - не в усіх роте, творче хвилювання.

Агітатор, як відомо, поввиёи провів рц бесі,ц ва фермах, в !'ИМ, що людина вичитане із га- ки ферми, особливо дівчата-ком- однаковий. Тому на мивуШі на­

не лише передавать свої зианu JШУбі, в :конторі :колгоспу. Тен· ае'І', Z'fрналів,

посібнпів.

не сомолки, охоче вступають в бесі- раді ми вирішили активніше по-

«f:краіна за 40 років», ІІІіе передавати по-своєму, від- дУ з агітатором. іншим. Він в політвиховатепем. іх А виховання, ак вказував М. І. «ВпористаШІJІ а'І'О. ІІИОі енергії в повЦио до впог даної аудиторії. Більше десяти років

працює

пуляризувати досвід кращИх агітаторів. Зокрема, вирішено надалі

На нараді, зохрема, зазначало- агітатором У нас комуніст д. Си- на кожному семінарі більше уваКалінін,-поняття значно ширше, ІІІІ))них цііuп», РцІнська ,цеІоніж навчання. Воно вимагав пев- кратія», «Народні депутати». Бе- rJІ, що для аrітатора важливе доренко. у нього· є спеціаль- ги приділяти питанням м~ввоі, ного, цілеспрямованого і систе- сіди ці проводилися з різною за значення мав вміння підтримува- ний блокнот, де записані показ- майстерності. Але ти ·коитаttт із співбесідниками. ники колгоспу за післявоєнні ро-

З наближенням дня виборів ' .-о.

· Мова його барвиста, обра~на, батреба -~затв в aaшo~nr агІ'т . ше попередньо заЦІкавивши цим наведення тому 1. аудиторію. п;;цівни= дос~ід~емі гата лексикою, різноманітна. Во- коJІеRтиві"'; · Ф · на насичена прислів'яп, пор• НЯННЯ"И. А ВІ'д ЦЬОГО vn ... иa tt·yu- ки ЩО добре володіють словок. . ! ци рових даних вносить УРІЗНО· :манітнепня в бесіду і допомагає , . ·; . . ' ...,..,. ~" ": . "' Тут хотшос.в: ~· щС4мперед зга,. ! зробити іі більш змістовною. ка ставала я~юmою, рельєфНІ. · · же · цікавить. Адже відомо, що шою, доступнІшою слухачам. В дати Олену .Д&,1ІJІJЩшу Jli&ameн- , в роботі агітатора важливо не зв'язку з цим мені пригадуm'ЬСЯ ко. За 'професіЄЮ ЇІоиа зоотехкік. ' Вище я говорив, ЩО аГІТатор · · · · ' · · виразшсть, д б ати про вислів М: Горького: «Прислів's й Протягом багатьох років О. Лу- ·мусить

Проводячи цю· "'ажпив·у повс"к- . денну роботу, агіта'Рор мусить

матячного впливу на виховувано- своїм складом аудиторією.

го, щоб прищепити йому потрібні всюди вони добре проходили. Іх уваrу слід пf:цтримуваоtИ запи- ки. До цих записів агітатор час- Верховноі Р'ди СРСР агітатори Пояснюється це тим:, що :Калини- таннями, влучними порівняння- то звертається під час проведен- покликані nраnювати все ·з біль..; якості. ня бесід. Але робить він так ли- шим і більШим напруженням. Головним же засобом такого чеІіко маістерво володіє словом. ІІИ, цікавим дотепом. впливу агітатора в живе сиово. Про це у нас зав'язалася цікава розмова на нараді агітколек. ц1 . . б тиву, що вщ улася в КlН СІЧНЯ. Мене особисто це nитання дулиmе, що він г~ворить, а і як

висловлює, оформляв свої думки. пісні завжди короткі, а розуму і ашевко завідув свивофермою на барвистість, · образність своєї мо-

D

...

постійно піклуватиr.ь і цро рід. . впщевня · ~воєі майстерності, зо-

крема мовної. Иого споВо':Повннно п~обуджуватЬ в ·людя~.· ,все

nові й нові джерела еиер'rіі.

с. Бобрик:


П'ІІТНІІфІ,

18 1110111"0 11158

І

СТАХАНІВЕЦЬ

року.

Множити трудові успіхи · на благо Батьківщини! .

ОО·

.

Рейд до сусідів

.

ІПонаииJІ ~говору на соцІалістичне :Jмаган­

иІа мІ& k.uroeilaмw.

тихав гул моторів.

Н..-.е · вомемо матерІ&.ІНІ реІІдових бригад.

======"

дня

чотири

саньми

Тут кожного

потужних

доставляють

на

трактори щшя

по

надою молока займає n'яте м;ісце · 250-270 тонн торфу. За остан­ в районі - одержано. по 343 кі- ній час на кожен із 310 гекта­

лограми від кожної корови. рів, відведених nід картоплю, ви­ Зовсім інше враження було везено близько 40 тонн місцевих Ось і поJІJІ колгоспу ім. Ста­ ліна, с. Бобрик. Обіруч дороги в нас, коли йшли подвір'ям. Во­ добрив. За це вдячні колгоспники акуратні кагати торфо-гнойових зи і сани розкидані, сіно і силос трактористам Миколі Артемієву,

компостів. Трохи далі

ПАТРІОТИЧНИЙ ПРИКЛАД БОГДАНІВUІВ Трудящі с. Богданівкв взяли

У нинішньому році З ранку до пізнього вечора колгосп зобов'я~ання на честь виборів до на болотах понад Трубежем не за­ бореться за 267 центнерів моло­

с..._. oprulsaidilми цих артІо~~еА, реt'Ідові бригади прове.nи

...,_-.rl

О

Всім наполегливо ·боротися за виконання взятих зобов'язань

.

C1'8Dpetd sa _ ІнІціативою партІАних організацій ко.іrгоеf!Ів Ім;.JІцІО. с.)КерN»ва, та ІМ. ~тuіиа, с. Бобрик, комс:омоль­

·в3аемоц.!jіе•ку

О О

Верховноі Ради СРСР достроково

ка та 40 ценТнерів м'яса на кож­ вnонати річні плани по сплаті ні 100 гектарів угідь. ·Передові сільськогосподарського податку та

доярки Катерина Колоша, Ана­ інших грошових платежів. Богда­ стасія Цюпка, Віра Нестеренко, півці дотримали даного слова. Феодосія Опанасенко зараз щодо­ Вони першими в районі викона· би надоюють від корови по 8ли план сплати всіх грошових 8,5 кілограма . молока. Передова платежів на 154,2 процента. евиварка Серафима

кожної

РоМ'анок

закріпленої

від

С. Товстенко,

свиноматки

старший

скирти за корівником навалені на купи. Івану Ваглаю та іншИм механіза- одержала вже по 4 поросят.

.-

У дружній бесіді голова кол­ соломи. При вході в село на па­ торам. горбку, проти сонця, розкину­ госпу Костянтин Арсенович Буча На парпиках лось париякове господарство ар­ розповів нам, як артіль підготу­ тілі. Знайомимось з парниководом валась до весняної сівби, про зо­ Марією Піддубною. Під склом бов'язання на нинішній рік, бу­ рам видніються зелені пера ци­ дівництво.

Проте не всі працівники тва-

обох дільщщь, ривнвцтва так дбають за здій­ де nарниководами П. Корсуп та евепня взятих зобов'язань. Крім

П. Максименко, також nожвав- цього, дла: корів не.цостатній ра­ лення. Овочеводи забили гноєм ціон: коровам згодовують по 6 рам. Під

800

120

рамами вІі:сія- кілограмів грубих кормів, по

15

Всі недоліки, виявлені ва­ ли ранню капусту на 5 гектарів, ~ силосу і по і50 грамів кон­ - Завтра сіятимемо помідори ми nід час перевірки, негайно яка вже зазеленіла. РозсаДу бу- центратів на кожний надоєний у 54 рамах, а потім розсаду іх усунемо, - на закінчення сказав де розшюровано у торфо-пере- літр мопока. Все це призвело ДО шюруватимемо у торфо-пере­ т. Буча .

-

булі, ніжні сходи капусти.

гнійні горшечки. У . ~Их беЗrіосе- того, що колгосп

Рейдова бригада колгоспу гнійні гортечки і висаджувати­ редньо висіяно також на 1 гектар ім. Леніна, с. Жердова: мемо в короби, говорить Ма­ насіння капусти. О. Карандюк, В. Приходько, рія Піддубна. Торік ранніх овочів було лише Г. Приходько, Г. Кудря. Біли парників - кагати гною. 10 центнерів. Цього року заппаВін саме «горить», і якраз мож­ 12 Іtа закладати в котловани. Тут і . 8 рамами вже · · висІяли васІИми зайшли на ферму. В при- п Ід К}'ІіJІ дернової землі, яку подріб­ нюють на спеціальній ланка машині, міщенні затишно, тепло. Зав'яза- ня огірків. ПQстійна лаея розмова. Одна з доярок, що колгоспн~щі м:арія Барташ, натаскладені засклені рами. п в к роценко, алентипа - Добре олоша працюєте, на поралася біля корів, почала скар- шя та іншІ· вже виготовила 160 прощання сказали ми парниково­ житись:

}І(ердіВЧ8НИ1ПІДТЯГНІТ~СЯ І нували виростити іх

но чисте, зберігавтьея в хорошо­

му зерносховищі. Дрібний інвен­ тар, за винятком декількох плу­ гів, готовий до робот.и. Ковалі за­ nевнили, що і решта плугів че­ ІІез декілька днів бу~е відремон­

четвертого-п'ятого місця в районі

розтеленим

конюшинне

коровам

додається

сіно, але цього

за-

На сьогодні у нас не розтелвлася майже половина корів. Ос. новний розтел припадав на березень-квітень. Це тому, що неправильно організовано паруван• ня корів. Коли б як слід . була тисяч торфо-перегніиних горшеч. організована ця робота, то тако-

- На перший погляд ніби все й гаразд, а коли розібратися по КІВ. суті, то далеко не так. Читали Повністю очищено вчора ми районну га.зету і там ярих, відремонтовано

:М'ЯСО І ІІОЛОRО­ ДЕРЖАВІ Колгоспники нашоі артілі- зоб о~ в'язалися виробити по 300 цент~ нерів молока і по

60

ськогосподарських угідь.

Добилися перших успіхів. закупок здано

го б не було з отелом корів, як насіння зараз. у нас всю зиму із-за не­ дрібний стачі приміщення не дів пункт

В

державних

250

понад

цент­

нерів м'яса, що становить по 10 центнерів на 1ОО гектарів угідь,

300 центнерів молока і бли~ько 20 ТИСЯЧ ШТУК JІЄЦЬ.

.

·

центнерів

м•яса на кожні 100 гектарів сіль·

опинився на тринадцятому. Х~ч рахунок поставок і

тонн. надто мало.

.

ду. Нашим овочевадам слід було б повчитись у вас. Перевірили насіння ярих. Во­

по надоях із

податковий

інспектор райфінвідділу.

І. БІrун, зоотехнік.

:К:олrосп ім . І(ірова, с. Заворичі .

РанІІ овочІ-у торфо· n'ереrнJйних горшечках

на~ колгосп по надоях, ~олока сільськогосподарський інвентар, штучного осіменіння; хоч все не­ Гноєм забили 150 рам, з яких заимав чи не останнє мІсце У який розвезено по бригадах. Од- обхіДне обладНання в. 50 засіяли ранньою капустою зведенні. На 20 лютого одержа-.- -нак все ж в о&ремі недоліки в сорту «димерська-! >> . Починавмо ли від кожної корови по 228 підготовці до весняної сівби. Із Рейдова бригада: сівбу помідорів сорту «перве­ кілограмів молока, що майже на 6 тракторних сівалок справні В. Шульга, гй:Лова ревізійної нець». Ранніх овочів вирощува­ тована. У коЛгоспі створена ком­ 70 кілограмів менше районного лише 2. Решта з них не мав ви:. комісії, Н. Щур, заступник тимемо 4 гектари, причому на

сохольсько-моло.ціжна

брига,~~;а,

показника.

яка виготовляє та вивозить гній

Справа в тому, що в артілі не­

секретаря

сівних апаратів. Якщо механіза­

і торф. На полях }' кагатах вже достатньо годують худобу, не всі тори не вживуть заходів, щоб складено 14 тисяч тонн місцевих доярки сумлінно виконують свої відремонтувати ці сівалки, кол­ добрив. обов'язки, погано доглядають ко­ госn може потрапити в скрутне З севретарем . комсомольської рів. Так само працюють і те­ становище.· орrавізаЦfі Марівю Котляренко лятниці Марія Кулинич і Марія прямувмо на тваринницькі фер­ ми. · Спочатку заходимо

в корів­

Теnлюк.

Телята,

яких

до-

комсомольської

організаціі,

Г.

Заїка,

змін­

ний редактор стінної газети,

О. ШевЧенко, доярка.

колгоспниці Г. Шевченко, М. Ше­

с. Світильне.

_ вченко, Г. Ворона, Г. Зубова. Г. Соnовей,

нn. Тут чисто, проходи підме­ За останній час колишні керів- но лише ... 0,4 яйця в еередньому tеві, в стійпах свіжа підстилка. пятиику повно гною, а про під- ники артілі допустили ржд хиб на кожну курку-несучку. Біла кожної корови висkть таб­ стилку нема чого сказати: іі не у ведевві господарсТва, послаНасінням ярих зернових і зер­ JІичка, в sкій

написана

коровИ, скільки молока

,

кличка дав за

дають під ноги телятам.

били увагу до тваринництва, ма- нобобових культур колгосп

з.а-

fоворили про підготовку хол- ло дбали про пі~готовку до вес- безпечений, ·але не все воно як

ланкова.

:К:олгосп

слід очищене . у поле вивезено mік також привІІНо зайти: телята сінням ярих зерновИх і зервобо- ся, коли проводили рейд-перевір- 1620 тонн гною, а заготовляти

у свиварнику ~ Однаt

DJIO

-

світло; чисто.

:кормокухні

цього

еизати не можна, вони тіснува­ ті.

бових добре, на поле вивезено, як ку. вам повідомили, 13000 тонн Ще з минулої осені погано бугною і торфу, У парпиках почали ла підготовлена громадська худосівбу розсадних овочевИХ куЛь- ба до зимівлі. Наприклад, в окре-

Завершили передвесняні

Побували ва птахофермі, у пусти, іі cltopo пікіруватимуть. і зараз нема стель, вони не утеп· стайнях ДJІJІ коней. Всюди поря­ 0диак ремонт сшьськогосподар- . лені. Грубі корми підrотовляютьдок.

-

А s& з надоями молока?

запитали

-

ки.

Марія ltотJІJІренко районну газету.

подала вам

еького- інвентаря затягується. З ся

ше

25

.

Наші висновки

такі:

згодовування погано. В. ре·-

Закінчено передвесняні роботи

ніться, товариші жердівчани!

n.

тонн місцевих добрив. ЦимИ ."пня_ми в артілі відбулися НайкраЩе · попрацювали Федір звітно-вИборні Збори. Колгоспни­ Гарбуза, Артем ).{раний та Марко

- Продуктивність худо- ки пu&виJіьво вИрішили, що пе:реобраJіи голову і правління. би знизилась, і колгосп не ви- Новому· ·кер'івництв_у слід енергій-

підтяг- конує плану-графіка надою моло-

Рейдова бригада колгоспу Прошу, коли цікавитесь. ім. Сталіна, с. Бобрик: По11али розглядати зведення, М. Котляренко, І. Aapara, що· надруковане в газеті. І тут д. Накаnюжний, Самоuами залишилися задоволені. . За станок на 20 лютого колгосп по nева, Т. Дараrа.

-

Jto

· наприклад, · готові ли- зультаті б орш,

45

роботи в саду

,торф артіль фактично не почала. в саду. Садова бригада зібрала .Не зібрано жодного центнера гнізда гусені, очистила стовбури пташивого посліду і поnелу. Мі­ віД з~старілоі кори. Під сад .та неральних добрив завезено тільки ягідники заготовили близько 300 ранньої ка- мих тваринницьких приміщеннях 105 тонн.

тур. Хороші сходи

·

«Зоря»,

с. :К:улаженці.

лї.І.'1'аЦію, та інші дані. В телят- госпу до весняної сівби. З на:.. няноі сівби. В цьому переконаличисті, добре вгодовані. Так само

торфо·

перегнійних горшечках, які ви­ робляємо в 2 зміни.

).{обре працюють на парпиках

:К:олгосп «Червоний прапор:.,

Енерrійніше взя+гися за роботу

глядають, брудні, видно, що вони ніколи іх не чистять. У те-

більшій частині площі у

ка

-

одержано лише по

КіЛОГраМіВ ВіД

КОЖНОЇ

288

В. Драний,

ніше взятися за роботу.

КОРОВИ.

колгоспник.

Рейдова бригада:' . n· ІІІ

.

Г. ОnІііник, П. оuко, М. Кононенко, Н. ПідnаJІа.

·Про nослаблення уваги до громадського тваринництва свідчить і те, що в артілі за січень одержа-

Крук.

:К:олгосn 'ім. димитрова, с. В.-Ди'мерка.

:К:олгосп ім. Лені на, с. В .-Димерка.

ДосвідчениА чабан 213 г.олів овечок доглядав до­ свідченJІй чабан е. Гуляєв. у МИ·

Киівська область.

У

колгоспі

імені Сталіна, Димерського райос ну, споруджено багато . капіталь·

них будівель. Лнше за останні чотири рокн тут збудовано два

100

корівники на голів кожний, два свинарники на ~;олів, бу· динок правління артілі. Проведе­

300

но водопровІд, иа фермах меха­ .нізовано трудомісткі процеси. На

фото:

загальний

вигляд

колгоспного кор_івника.

·(Фотохроніка РАТАУ). Фото :К:. Шамшина.

вулому році ві~ кожної вівці вів

настриг по

3,5

кілограма вовни.

Тепер т. Гуляєв бореться за одер­ жання

іі по

4

кілограми.

Лише у січні від ток народилося вони в доброму

100 вівцема­ 125 ягнят. В'еі стані . Т. Орсwкв,

секретар

комсомольської

організащr.

:К:олгосп ім . с. Мокрець.

І -го Травня,


4

С Т А Х А Н О В.Е Ц Ь

З редаІСційнq! ПОШТИ Піонери у виборців

- Сьогодні, бабусю, - сказали піонери, ми розкажемо вам про вибори до Верховноі Ради СРСР. ницею

провела

на

своєму

кутку

й інша rрупа тімуровців, до якої

входить Наташа Гузій і Ліда На-

Её приход Солнце ярче засияло, С юга уж идет весна, Время сжаркое:. настало

Цель для каждого ясна: Приложить старанье надо,

Олександр

піонервожата

БІіл отли~нІіА урожай

Сполучені Штати 'Америки. За повідомленням агентства Ассоші­

КукурузІі и пшениІІ.ЬІ,

ейтед Пресс, несприятливі кпіматичні умови цієї зими у Флориді викликали безробіття мандрівних сільськогосподарських робітників.

Гречихн, проса н овса,

Се­

Чтоб

мнполківськоі школи.

rорва.

не уставай,

ЧтобІі ВІісшею наrрадой

Н ••IAOJitltKI, старша

---

)tень трудись

6 «Б» клас, де

головою ради заrову Скоробаrатько.

·-; ; ;. ; _; ;_; ; ;- ПОЧАТКІВЦІВ

вся піонерська дружина . Заrови і ланки закріплеві за певними десятихатками . Там піонери до­ помаrають аrітаторам скликать людей, виступають з концерта-

Таку бесіду з старою колrосп- ми. Відзначився

в

Ім та іх сім 'ям доводиться годиtІаМи стояти в чергах за харчуван­

nериод косовицЬІ

ням, яке дають місцеві церковні організаціі і благодійні товариства.

На чело легла роса,

Будемо змагатися

Верховноі Ради СРСР. Гості за­ позиція була прийнята.

r.

лишилися задоволені.

Це6енко,

завідуюча клубом. с. Красилівка.

-------

Весілля ·хорошого подружжя В нашому селі всі знають Ми- успіхів у праці і щастя в подколу Авдруха . Він працює в кол- ружвьому житті. ,

госпі шофером .

До роботи ста-

Наступноrо дВІ відбулось ве­

виться надзвичайно сумлінно. сілля. Воно вадовrо запам'ятало­ Бере участь в rромадському ся всім. Баrато теплих спів ска·

жиТті села. Читав

багато квиr. зали молодим присутні.

Дружить з усіма найкращими заворицькиІІИ юнаками. Одним словом, М. Андрух може бути за приклад усім нашим молодим колгоспникам. Недавно М. Андрух одружився.

Йоrо наречена

-

аrроном-овоче-

Голова

Г.

ЗРОСТАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИUТВА В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ

Бобрик.

---

Промислове виробництво Чехо- місце в світі по видобутку вугіл­

ЗеленнА змій

словаччини порівняно з 1948 роком зросло майже вдвоє. Щорічний приріст продукціі становить в середньому 10 процентів . Щодо темпів зростання промислового

Самогонку носить Химка. То Семену не первинка Первачок там купувати Чи коли А заночувати,

у світі, виІіередивши такі країни, тижня в республіці ввоіилось в як Бельгія,

Серед ночі лає жінку І пяка малу дитинку, Батько А мати йому «грубі:t І сусіди всі нелюбі. Впився змій Семену в грудН Кажуть на селі всі люди І клянуть оту Кожанку, Що підносить йому чарку.

Канада,

нове підприємство.

Чехословаччина займав восьме

-

(ТАРС).

Іракські патріоти вимаrаютt. ввхоАу Іраку з баrдадськоrо nакту У зв'язку з третіми роковива- критикують

іраксько-іордаиський

ми утворення багда.дського пакту союз, підкреслюючи, що Цей союз в Дамаску (Сірія) опубліковано означає втяrвеввя Іорданії в

вчителька.

с. Погреби.

---

заяву асоціаціі

«Вільні іракці»,

багдадський пакт. Вони вимаrа­

в якій rостро критикується ан- ють виходу Іраку з баrдадсЬкоrо тинаціональна політика іраксько- пакту, проведення поліmки по­

дІАИ-В ІІdІІотеuІ Мироновичу

Анrлія і експлуатацію в середньому одне

США.

В. Гринько,

Гриrорію

ля на душу населення, а по ви­ робництву сталі на душу васелен· ня ій належить сьоме місце в еві­ ті. Чехословаччина належить до числа передових країв світу та­

виробництва в післявоєнвий пе- кож по виробництву мотоциклів, ріод Чехословацька Республіка пральних машин і взtrтя. В стоіть ва одному з перших JІісць останнє десятиріччя кожного

А nід світ брести до хати. Всі сусіди будуть знати: Кулакамн б'е по столу, Скида миски всі додолу.

колrоспу т. :Монастирський, на­ приклад, свій поздоровчий виступ закінчив так: - Від всієї душі бажаю вам, дороrі, якнайбільшоrо, якиайповвішоrо щастя.

. Потім молоді й літні комосп-

Смоленчук, токар .

ст.

1800 чоловік і нагі!дує

величезні черги за хлібом, які мали місце nід час кризи 30-х років . Фото Ассошіейтед Пресс.

У колхозного села.

Наш копrосп ім. Жданова зма­ після оrnяду rоспо.царства, відбr·

На друrий день наша делеrація побувала у Княжичах. Ввечері,

Агентство вказує, щ9 така черга досягає

ЧтобЬІ жизнь богаче стала

гається з сусідвім княжицьким ли ся збори, а потім сиJІаІІи · rурт­ ім. Щорса . 24 лютоrо їхня деле­ ків самодіяльності нашого Клубу Гація приїжджала до нас переві­ був даний концерт. ряти доrовір. Вови оглянули rос­ Наша делеrація запроповувала подарство, ознайомилися, як ваші змагатися також за кращу opra· колrоспники виконують зобов'я­ нізацію політмасової роботи, влаш­ зання, взяті на честь виборів до ·товувати обмівві концерти. Про­

28 n1010ro 1858 Року.

І ТВОРЧІСТЬ НАШИХ 11

Шовери - тімуровці Микола За рішенням шт4бу ·тімуров:­ Смоловпк і Василь Печонка ча­ ськоі команди зараз весь її склад стенько відвідують стареньку _ ба­ бере участь в підrотовці до вибо­ бусю Докію Булах. Нещодавно рів. В цю справу включиЛась і вови прийшли до неі з rазетами.

П'JІТНМІUІ,

го уряду і підкреслюється,

Мичаку

що ця зитивноrо нейтралітету, звільвен­

років. :Майже такий вік мав і політика в зрадою інтересів араб- ня політичних в'Язнів і надання вод Катерина Репик. вики співали, танЦІовали. свобод іракському Дмитро Тuофійович Опанасенко. ськоі нації. В заяві викриваєть- політичвих Гарно пройшло їхнв весілля. Весілля подружжя Андрухів ся роль багдадського пакту, як народові. Іх обох у нашому селі шанобливо В суботу молоді разом з друзями nройшло зразково, культурно. знаряддя здійснення змов проти В заяві високо оцінюється ут­ називають дідусями. прийшли до виконкому сільради. І. Іванов, Сірії, ізоляції Єrипту, здЩснення ворепня Об'єднаної Арабської Всі присутні їх щиро поздоровголова сільської Ради. Люди часто бачать Г. Мичака американськоrо перевороту в Республіки. ляли, бажали зrоди і достатків, с. Заворичі. і Опанасенка біnя сільської Іорданії. Автори заяви rостро (ТАРС).

80

Jl.

Колгоспна ио.tодь в столичвом:у театрІ Цими днями 14 молодих кол- мотивами повісті О. Бойченка

-------

бібліотеки. Нерідко заходять до стареньких і книrоноші. Адже fриrорій · Миронович і )Іnтро ·ти­

Сваволя чан.кайшістських властей.

Останнім часом чавкайшістська мофійович в Аfже активними чи­ секретна поліція створила в усіх тачами. В цьщ(у JЮЦі в іх або­ Киівський театр ім. Івана ФракІ. Ле6еАІІНІЦІІІ. учбових закладах, банках і на нементних картках записаво по ка . Вони дивилися виставу Колгосп ім. Леніна, підприємствах Тайваню «відділи 10 книr. «Кров'ю серця», яку створено за с. В.-Димерка. безпеки». Тепер тайваньські тюр­ Баrато різної художньої і сіль­ ми і концентраційні табори пере­ С.ЛІААМИ НАШИХ ВИСТУПІВ ськоrосподарськоі літератури чи­ повневі арештованими робітника­ сПрикро, але факт» під та- ко Л. заслухано на засіданні бю­ тають так~ старі колrоспвики ми, студентами, вчителями і слу­ ким заголовком в газеті «Стаха- ро РК ЛКСМУ. Вжито відповід­ С. е. Герус, Ф. ]1. :Мичак, П. ,!1. жбовцями. мовець:. від 9 лютого була вміще- ні заходи. Для поліпшення і зміц­ Мехед і П. f. Иехед. На всіх вулицях тайваньсь_ких на стаття, в якій nіддано критиці нення комсомольської організаціі Років п'ять-шість тому такоrо міст і в селах секретна служба комітет первинної комсомольської секретарем обрано т Микала В. в нашому селі не бупо. чанкайшістськоі кліки створила госnників нашої артілі відвідали

«:Молодість».

організаціі колгосnу ім. ВатутІна, с. Пухівка, за послаблення роботи з комсомольцями і иеспілковою

Регулярно стало виходити «вікно сатири:., поновили роботу гуртки художньої самодіяльності, комсо­

молоддю.

мольці

Інструктор

райкому

розкріппені

агітаторами,

ЛКСМУ надіслано 2 комсомольці в школу

т. Лоидар О. повідоuив редакцію,

ЩО стаття обговорена на комсо- піонервожатими,

мольських зборах, секретаря ком-

. *** в nередовій статті газети «Ста- сільських

хановець:. від 19 січня під заго- Критика ловком сВажлива ділянка ідеоло-

Зхова

КОJІГОСПНИК.

с. J:>ожии.

Благороди а СПрава

nоштових

сюди вів часто .

відділень

несумлінно

никам несвоєчасно доставляли га-

тв. За

ІІИНУJПІЙ.

роблені .і Вжн'l'і чанкайшістською ~ клікою з допомоrою так званих «спеціалістів» центральвоrо роз­ відувальвоrо управління і феде­ ральноrо бюро розслідувань США. (ТАРС).

·-

rовориться

ціі», початі францу~ькими та іс- в заяві, _

застосували отру,йні

Сахарі.

скотарських

Бере по кілька

«Французи т,а іспанці,

rічноі робота» писалося про те, дІіісно мали місце в ес. Світвльие, квиr. Частиву дла тоrо, щоб чи­ зується в заяві, що окремі nрацівники сільських Калита, Погреби, коли передппат- тать, а ще кілька, щоб переплес­ nоштових

посилення терору і репресій про-

ти населенНІ Тайваню, були роз­

коловІааторІа

вашої панськими військами в Західній

визнана - nравильною. бібліотеки близько року. Заходить

Факти, які були вказані в статті,

насеа:енням.

Всі ці заходи, спрямовані на

відомлЯється про «спільні опера- іспанські літаки,

Робітник будкомбінату М. Ф.

відділень. ПолторацькиА в читачем

за

З Рабата (Марокко) передають, проти пунктів Єль-Айюва і Смара що там опубліковано заяву коман- воєнні операції, в результаті яких дування марокканської «армії убито понад 600 чоловік з місцевизволення Сахари», в якому по- воrо населення. Французькі та

овочева комсомольсько-молодіжна

сомольськоі організаціі т. Якимен- ланка в колгосnі.

обслуговувавн.я» . з метою стежити

-------

І. Литовченко,

комплектується

так • звані «станції rромадсЬІсоrо

-

-

вка-

речовини

у

рай.о-

нах» ..

(ТАРС).

розгорнули

рік :М. Полто­

відносяться до виконання своіх зети і журнали. Однак в цьому рацькиІ без всякої виваrоJЮ.-в обов'Я:JІ<і8: несвоtчасно доставля- вина не тільки зв'язківців, а А переплів 20 вепких квиr. ее­

ють газети і журнали, коресnон·

f зв'лзку із зростанням націо­ нально-визвольного руху в Іорда­ правлінь колгоспів цих сіл, які, ред ВП «Червеве і чорне» Стев­ нії, поштовхом до якоrо було

денцію передппатникам. недивляІІись · на договори, не ви- д&ЛJІ, «НаrородаеІІІUІ llf8ВR&Вta» С'І'ІОРfИВІ Об'єднаної Арабеької Застуnник начальника раАкон· ділиють транспорт для доставки Новікова, «СаІІ~ість» Вірти. РесІіубпіки, іорданські власті по­ . •. . т ори зв'язк" t. Vорхов с. nовідо• nошти. Зв'язківці зобов'язалИся аріІІи . поліцейські репресії про-

r. ........

J

"'

мив редакцію, що стаття обrово-

вжити всіх заходів до того, щоб

рена була на районному семінарі коресnонденцію

зв'язківців з участю начальників sапізнення.

доставляти

::...:.:.:.:.::.:.:....:.:..:......:.....:__ _ _ _ _ _ _Щес __ а_р_е_АІІtЦ--і::-і:-•.

без

__j__

І 518:0-, . . . - ~~·. ............. І'~ . · ·..· ·. fiCJ4iONU,

м. · ~

iilf'81l.. К.І...;. -

і·

. !в

патріотичних

СИJІ

країни ..

..,. .•:ьrм.а. ·

·

· ·

ероварака раЙОНІІа друкарІІІІ КиіІСІІКОГО об/Іа(ИОІ'О уnравління куJІьtури.

Зам.

1003 ..o.i.26QO

'

26 номер 1958 рік  

26 номер 1958 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you