Page 1

ПролетарІ B~lx краУн, єднайтеся І

ЧЕТВЕР

До

ЗО IJEPEiJНJI

ПІднесення

громадського

р•

1950

нового

.N! 26 (616)

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйКОМУ КП(б)У ТА

РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ трудящих київської ОБЛАСТІ

Ціна

тваринництва

коп.

15

Про хід виконання Постанови Ради Міністрів СРСР і цк ВКП(б) IД~MO країнІ більше від

18

квітня

v

року "ТРИРІЧНИ И план розвитку громадського

1949

" (1949 1951 ) і радгоспного продуктивного тваринництва -

колгоспного Рада Міністрів

СРСР

ост

анову пр о хі тт виконан-

"

.

продуктивної худоби

1

ня трирічного плану

роз- Тl1СЯЧ птахіВничих ферм.

витку

кол-

громадського

Всі "наші КОіIГОСПНИКИ од-

ност&нно схвалюють Поста-

:~=~н~~~~і\~!;~:~~г~роп~~

і за минулий рік забезпечили рази, перевищивши на 48 го зміцнення кормова! бази ну розвит~<у громадського організаціЮ ~ колгоспах; проц. довоєнний рівень. з T~M, ~o? д~БИТИСЯ в lа50 тваринництва.

ик ВКП(б) опублікували близько 72 тисяч нових ферм І

П

м яса,МОЛОКЗ, вовни

р

48: ів

ІР,

азом з тим

СРСР

і

р

~'\' і

ада

І К

ІН ст-

роЦІ ЛIКВlдаЦ11 Відставання б

У нас € 37.2 голови великоі

'ВІ'Д"

ВКП(б) виро ництна

jV

~OP~IB

д,

рогаТ?1 худоби-на

3~ б l'

іль-

б зростання кількосТІ громад· ше, НІЖ було передбачено 8lдзначають, що в ряДl. 0.- ського поголів'я худоби. У за планом У 1949 РОЦІ' багато кол- ластей ). респvблік паРТІЙНІ • б і . Llle більш RИСОКИМИ тем• , цьому зв язку нео х дно

госпного і радгоспного про- госпів уж~ добилися вико- радянські і сільськогоспо- забезпечити в колгоспах у памн зростає поголів'я сви-

дуктивного

тваринництва, нання підвищеного мінімуму дарські органи не забезпе- 19.50 рощ збирання сіна, ней. Минулого ~o~y відго­

прийнятого партією і уря- поголів'я по всіх видах про- ЧИЛи ВИКОllання встановле- сіяних багаторічних трав у дували на феРМІ дом 18 квітня 1949 року. В дуктивноІ худоби і птиці, ного на 1949 ріК

плану

постансві підбито підсумки

.

півтора - два рази І сіна встановленого на кінець розвитку громадського по- природних сіножатей у піврозвитку громадського тва- 1951 року. За минулий ріК голів'я великої рогатОІ ху- тора раза більш~, ніж у ринвицтва в МИНУЛОМУ ро- поголів'я великоІ рогатоІ доби, а також свинарства, 1049 році.

цІ і наМічені завдання бо- худоби в колгоспах збіль- птахівництва і підвищення ротьби за дальше піднесен- шилось на 22 проц, у тому їх продуктивності.

ня цi€ "\ найважливішо!

га-. 27 проц. У Чl'СЛІ корів на 'господарс ЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО - порівнянні з довоєнним 1940

тва.

роком

поголів'я

П

На

станцІї

'

б

машинно - тракторнІ покладається

ють партійні,

радянсьКі

1 П.'ІаIlИ

орга-

Здійснюючи поставлені пар рогатої худоби стало бlль-

ни вжити б потрібних 1949 ро-.

ня кількості поголіu'я і під- доби.

продали на базарі і ВИТОР-

гували близько 150000 кар-

бованців. На~IИ

перевиконано

та-

Вівчарства,

пта-

обо- кож планове

громадського

завдання

по

сінокосіння, силосу- хlВRицтва.

б

ОрганізацІя зеленого кон-

вання кормів, з прання на- вейєра, механізація

захоКО С:інників трав, полІпшення ДІВ до за езпечення ви -, лук і пасовищ. озвитку твар инництва кол- ці в колгоспах організовар' нання кожним колгоспом І ГClСПИ і рздгоспи в 1949 році но понад 16 тисяч нових районом встановлених на Там, де колгоспи недосдобилися значного збільшен' ферм великої рогатої ху- 1950 рік планів зростаННf. татньо забезпечені ~рирод-

тіЄЮ і урядом завдання щодо ш~ на 2ї проц. У

план м'ясопоставок державі, значну І<ількість м'яса

артія і уряд 30 ов язувиконати розвитку . . в'язок безумовно _

великої сІльськогосподарСЬКі

сви-

..::50

ней, достроково виконали

поголів'я по І ними кормовими

трудо-

місТСЬКИХ робіт на фермах

допомогли нам піднести про-

ДУКТИВllість худоби.

Удій

на кожну фуражну корову у 1949 роцІ становив в се­

ВГlДДЯМИ: редяьому 2260лІтрів молока.

вищення продуктивності хуу 1949 році колгоспи по- всіх видах хvдоби і птиці. ртекомендується ши, ,~OKO .за Цього року перевиконаєJ і і ~ мо трирічний план розвитІ доби і птиці, провели вели- ліпшили справу організації і підвищення продуктЕ'В- с ~uсовувати .у Л тнш перІОД ку громадського тваринку роботу пl.1 створенню нагулу і відгодівлІ худоби, ності тваринництва. СТ1Илово-табlрне утримання ництва, дамо по 3000 літнових тваринницьких ферм забезпечивши нагул і вІдхудоби з органІзацією зе- рів молока на кожну фу_ .. б ази

і зміцненню КОРМОВОI

годівлю

великої

рогата!

Рада Міністрів

СРСР

і леного конвеиєра о.1 створю- ражну корову, по

І

20

Д ло-

для громадського поголів'я худоби на 213 тисяч голі9 ЦК ВКП(б) вважають наіі- вати штучні пасовища з вих поросят на свиноматку. важливішим завданням міс:- посівом багаторічних трав. М. Ярко, худо б и. Б агато кол госпІв.' більше, ніж у 1948 році.. З8.В. ферми IІОII'ОСUУ районів і в цілому областей

перевиконали завдання, пе-

редбачені на 1949 ріК триом і Р ОЗВИП<У р чним план u З

тваринвицтва.

а

МИНУЛИИ

збудована велика

кількість

цевих

парТіЙНИХ, радявсь, Застосовувати загонну сис-

Колгоспи багатьох облас- ких, сільськогосподарських тей

добилися

підвищення органІв

удою корів. П

і кері8ників

госпів поліпшення

. ,

ОГОЛІВ я овец

ь

l'

КІ'з

У

у<ол-

годівлі

та утримання худоби і пти-

Р -ІК У колгоспах і радгоспах колгоспах за 1949 рік збіJIЬ- ці, широке впровадження в шилась на

"

і в по- КОлгоспне виро б ництво до-

проц.

19

тему випас:шня худо

.ЧеРВОlа YJ:pa1I1a". С. ГОl'ОІів. б и._ - ...... ...--..;J--..... ;

добування і трудомістських ро

б'

на

тваринницьких

'940 сягнень науки, досвіду пе- фермах, оснастити новостворенІ лукомеліоративні і 44 редових КОЛГОС[Jів, колгоспників l' колгоспниць машинно-тваринницькі стан, .'

нових тваринницьких при- РІВНЯННі з дuвоєнним міщень, 110кращала годівля роком стало більше на І· догляд за худобою,

про- проценти.

ведена значна робота по ме-

.

'

хаНlзаЦ1J

1

Збільшилось

громадське ЯЮ uдержали ВИСО~І показ-

тваринницьких. поголІв'я свиней і підвищи-

ники по удою

КОРІВ,

~

при-

ціі машинами

і устаткуван-

ням, укомплектувати

для тваринництва. Досягнуте

свиней

у гу вовни, несучост~,

ції

одер- І уряду зобов'язує промас-

І колгоспах збільшилось на жанню приплоду 1 збереженню молодняка. ,

в

продуктивного тва

тваринниц- госпних

забезпечило

збільшення

значне шився

фермах вихід

.

.

ЛОВІ МіНІстерства, Пl\ртійні, радянські

році

поросят

одержали

державі. Підсумки виконан- редньому ІІО

ня трирічного

12 -15

увагу

до

мадськаго

Утворені

розвитку

гро­

тваринництва.

4

ферми, бі.'Іьше

стало

високопродуктивних

корів,

перевиконано

сказав у своєму

заходів для нашої

У

ном завдання по зростанню машин і устаткування

для

надходження середньому на свиноматку. поголів'я худоби і в той \тваринницьких ферм. Разом колгоспів у 1949 же ЧаС мають потрібні умо- з тим повинна бути поліп­ сировини

ло

план

виступі

на

худоби

міцну

збіль- леВІ для них трирічним пла- до збільшення виробництва кормову базу.

м'яса, молока, масла, яєць, Багато вовни і шкІряної

Оновлене в нашому кол­ госпі керівництво посили­

зборах, при обговоренні Постанови партії і УРЯДУ, місцеві зав. свинофермою т. Щер­ і сільбак,-це тільки печаток органи справи. Нам треба створити

1949 році 78 проц. і в порІвнянНІ з громuдського довоєнним 1940 роком стало Рекомендується колгос- ськогосподарські колгоспного і радгоспного більше на 16 проц. На кол- пам, якІ lЗ,jконали встанов- вжити додаткових

піднесення

І

творимо М ЦНУ б кормову азу

стан· розвитку свинопоголів'я. висококваліфікованими - Але зроблене нами,­

ферМ і кормодобування, а І лась продуктивність свинаР-І росту в&ги ху доои,. настри· кадрами. Постанова партії також по піДГОТОВ;J.і кадрів. ства. ПогоЛів'я

С

Треба буде значно ро:;ширити механізацію кормо-!

в

се-

і

біль-

ви для дальшого

РОЗВI1ТКУ

громадського тваринництва,

Про організацію го

конвейєра,

зедено­

поширення

площі під кормові культури говорили також і інші кол­

шена робота по будівницт­ госпники, Накреслені прак­ ву тваринницьких примі­ тичні заходи по будівництву

роз- ше поросят на свиноматку, добиватися перевиконання щ~нь у колгоспах і радгос­ Н08ИХ тваринницьких при­ міщень. Колгоспники гост­ витку Ті3аринництва за 19491 Значно краще, нІж у 1948 завдань трирічного плану. пах. рік свідчать

плану

про

те,

громадське колгоспне

що році, була організована від-

Колгоспи

повинні

доби-

У Постанові Ради Мініст­

тва- годівля свиней, що дозво- тися ліквідації яловості ма- ріВ СРСР і цк ВКП(б} на­

ринництво разом з радгосп- лило колгоспам

збільшити точного поголів'я і падежу МІ-чено заходи по

ним стає в краТні все більше в минулому році здачу еви- худuби на фермах. переважаючим як питомою ни ни державі більш вагою в загальній кІлькості два рази.

як

дальша-

секретар U~ рторгаиізації.

Треба му розвиткові тваринництва Ешом іJl. Кірова, с. свішы ••

у покінчити з шкідливою в раДГОСfJах, поліпшенню практикою забою і прода- племінноі справи, зоотеХніч­

худоби, так і виробництвом Велика робота проведена жу худоби з КОЛГОСПНИХ ному і ветеринарному об­ високоякісноІ продукцН тва- по організації птахівничих ферм при невиконанні пла- служуваннlО тваринництва, РИБництва. ферм і збільшенню пого· ну розвитку тваринництва. підготовці кад.рів, а також Партійні, радянські і сІль- лів'я птиці в колгоспах. За НевІдкладним завданням haYKOBO-ДОСЛіДНОІ роботи в ськогосподарські органи

ро критикували ветфельд­ шера т. Романка за його незадовІльну роботу. В, Лжежелій,

06- минулРіі ріК ПОГолів'я пти- є за6езпечення по кожно- галузі тваринництва.

ластей, країв і респуБЛік! ці зросло більш як у два му колгоспу якнаЙШВDДШО-

(ТАРС).

До цього номера газети даеться

окремим

.11.0-

виданням

Постанова Ради Міністрів СРСР ,Про додаткову оплату праці колгоспників за перевиконання завдань

по

вирощуванню

мо·

лодняка, збереженню дорослої худоби і підвищенню продук­ тивності тваРИНlІицтва в кол­

госпах Украінськоі РСР"


с

t

А

х

А

Н

О

В

R U

Ь

ЗО березвя

року

1950 Rjf'

СFJlhКОРІВСЬКИЙ

Селькори І читачІ rазети сповІщають колоскових. На­

сіння заробля€ться у добре підготовлений грунт. Посія­ на

медоносна

культу ра­

фацеJJія. Готуємо грунт

під

пізнІ

зернові, картоплю та овочі.

Т. €peдellKo'

В ніч з 27 на 28 і ~ 28 на 29 березня редак­ ція газети ,Стахановець • організувала сель­ корівський рейд по ланах колгоспІв ім 17-го партз'їзду, с. Княжичі, ім. Леніна • • іl'овтень', с. Требухів, ім. Леніна, ім Котовського. с. Ве­ лика Димерка. які обслугов)є Броварська мтс (дир~ктор т_ КоцеВ(lЛЬСЬКИЙ О" заступник директора по ПОЛlтчастинj т. МіНЧУК Я, стар­ ший механІк він же і секретар парторганl· зації т. Буча К., старший агроном т. Ли-

RоlГССП іІІ. 13-ріq'IЯ Жован. с. ТРОЄШПВ3.

Нижче подаємо М8теРlали рейду.

зяблевій

ред ніч ною зміною тракто­

opaH~i. На добре підготовлеаому

ристів і своТм помічником т. Дідусем U., нагадує про

і

на

Опанас Овдієнко і

причіп-

АГРОНО/і С. (уботовська. КОJГОСП сllРО.lетарськиl/ Ш.lНI', С. 3aSIJl·H.

* З перших днів вихолу поле

кращІ

!Здові

в

артілі

"ПереДовик А тт. Примак І., Іваницький В., З~харченко М. і Сушко А., ЗМliгаючись між 1':06010, перевиконують девні завдання. Так, на бо­ ронуванні кожен з вих при нормі 4 гектари закривав вологу на 5--6 гектарах. Зараз, працюючи ва оранці,

22 го­ працюють з

польових

Дв! ночі ми ходили ПО ланах вищезгаданих колГОСП1в і ніде не зустріли нікого з агрономів, дирекцП МТС, майже нікого 3 голів або членів правЛіння

Ф.

Так само 22 години у цю трактори

роблять десятий круг. Вчо- бриг~ди т. Грицюка в кол­ ра, каже Овдієнко, ва цей ГОСПl Ім. ЛенІна, с. Жердо­ же час було тільки дев'ять. ва. Перевиконали ЗМІННУ

стояв трактор ХТЗ Справа в тому, що тракториста М. Куценка дирекцІя Броваrсь' кої МТС зняла з роботи, а ін-

шого на ЙОГО місце не приз· наЧlfла. Причіпники

колгоспІв. А між ти м вони динець

норму вироБІтку тракторие­

ти тт. Фесюк І. і Теплюк Ф .

щодня І день вони працюють І сис­

на їде по полю трактор НА ТІ. Якість Заміряємо глибину оранки роботи відмінна. -lОсав:тиметрів.Щераз-12 Пройшли в борозні метрів С. Олексенко. в. Жер:ова, 50. Заміряємо-9. І так ВСil оранка. Тракторист Іван Лизун 3 причіпником Іваном

ті1(ла. Мотори х()лодні.Трактористи Андрій Ткаченко

КОНЮШИНИ.

ли свої машини і тракторис- ми мають місце і по p~дy

О. ГОГ(lІЇВ.

норми

в

цьому

І ся rpYHTY.

році

площа

озимини,

**

Городня бригада колгос­ розгорнула

на

повний

роботи. У

царвнках розпікірована роз­ сада

капусти,

Посіяно

6

помідорІв.

гектарів

цибулі.

М. Оксютенко. о. Погреби.

БИ

01483

виконують

і

в найкра щі

проведемо

для нас строки.

Запровадимо механізацію на обробітку площ.

І. Матвієнко. і\О.lГОСIІ іІІ.

17 -рjqчв

ЖО8ТIН,

С. К~Іита.

**

:;<

За пракладом т. Михайленка кожний колгоспвик вивозить з свого подвір'Я по 3 тонни гною на кол­ госпні лани.

Колгоспники З-ої бригади почали виготовляти поліль­ ники для механізовано­ го

обробІтку

просапних

змагання

соuіаліс­ колгоспних

ля Булавка і Інші.

---

с. ГОГОIЇВ.

О. Хоменн о.

Працюю я вічним сторо­ жом біля тракторів, що обслуговують наш колгосп, і за це

мені

нараховують

Відповідну кількість 1'РУ­ подІвся тракторнст ІІ3ан Га­ доднів. Але в минулому та йовий. й в цьому році я понад 30 ... Колгосп,.ЧервnнвЙЖов­ разів вартував всю до­ тень" цього ж села не ви- бу, а правління нарsхувало

бригади

пець. КОlГОСП і/і. Леlіlа, Простої із-за технІчних С. П.-дИ/іеrка. -с::)--неполадок, порушення тру­ дової дисципліни окремими СЛІДАМИ ОПУБЛІКОВАНИХ трактористами, причіпнвкаЛИСТІВ

ФедІр інших бригад.

Створити справжнІ польовІ культурнІ воrнища для трактористІв

зе.'Іена

RоJГОСП ім, Леll!ва, с. Пlоске.

хід

не

під

Приємно зайти у вагонпосіємо кукурудзу, кормо­ чик тракторної бригади .N'23 вий буряк та інші просапні. (бригадир т. Лук'яненко). Підсіяно вже 70 reKTapiB Тут чисто, тепло і затишно. багаторіЧНИх трав. Є газети, журнали. У вільГ. Малюга. ні від роботи години трак-

Кірова

картоплю,

перебирати

разом з причіпниками Рома- ділив причіпника. Тому за мені трудодні тільки за ніч­ ненком Дмитром і Петром причіпника працював у цю ні змІни. Теплюком сплять споКійні- ніч ... тракторист т. ПрокоКО.lrОСОIИIl М. Ярмоленко.

Мілко-на 14-15 санrи- ти ЦіЄЇ ж

маса якої буде ВИК'Jристо­ вуватись на корм ХУДОБІ,

пу ім.

та Іван Коречко з бригади т. Дейка, Бобрицької МТС,

По.'!овко в погоні за висо, сенько у вагончику. З ними ким вироБІтком, не тільки li вартовий Цьомка Федір. допустили мілку оранку, а І Попрацювавши з вечора нс.віть передплужники під- кіІ1ька годин на полях колняли і вони не доторку ють- госпу ім. СталІна, зупини-

зе.1ениЙ конвзЙєр. Виді.1ена ділянка

садитимемо

В газеті

26

"Стахановець"

BiJl.

березня було надрукова­ "Конкретне заПИТ8ННIІ"­

но метрів проводив оранку Новохацький та Одександр Факти ці у значній мІрі правліНtlЮ промартілі ім. ХІУ тракторист Іван Роговий. ТеПJJЮК. наслідок низького рівня поЗ'їз,ll,У КП(б)У- Ткаля т. Табу­ значно В цій бригаді ВСЮ ніч про... Колгосп ім. Кірова, с. літвиховної роботи. ровська скаржи.,ась на від­

·х·

збіЛьшується

де

:!: :~ * •. 4 година ноч:. Ми на норму, ніхто;х роботу не ЧОМУ МЕНІ НЕ НАР АХО... ТрактоРна бригада т. полях Богданівського кол- перевіряє. БІлозерова працює в 3 кол-' госпу ім. Леніна. Тихо, нще ... Колгосп ім. 17 -річчя ВУЮТЬ ТРУДОДНІВ?

процентів.

В. Осьмак.

гек­

tІІЛЯХОВИХ бригад. 50 кол­ госпників на чолІ з брига­ Світильне. Третя година но· диром-шляховиком т. Чуп­ чі .Тракторист Степан Кало· ривкою відреМОНlували до 2 ша і причіпник Микола Ко­ кілометрів ГРУНТОВОї доро­ тенко залишили свій цілком ги. Відмінно працювали кол­ справний трактор іпопря· госпниці Ольга Дикун, Га­ мували в село спати. 5-й

Жовтня, с. Калита. Друга година ночі. Без будь-яко­ го догляду стоїть трактор ХТЗ. Тут же пальне, відра. Нема кого і запитати, куди

*

arpoMlpo-

кожний

тар внесли по 20 тонн доб­ РИВ,закрита волога на зябу,

тичне

не видно вогнів. НеспоДlвано натрапили на нагончик. Тут і трактори-ХТЗ та У-2. Краники відкручені і вода з радІаторів ви-

Одночасно з сів60Ю ранвіх ярих рільничі бригади колгоспу ІМ. Молотова проводять сівбу багаторlчн~х трав. Посіяно 100 reKTapIВ

приємств: на

му організовано

госпах с. В-Димерки. Зра'&у ж праворуч, ЯК тільки минути колгосп ім. Котовського, на четвертій швидкості, немов автомашина,

ВИКОНУЮТЬ

були.

Лебе·

запроваджуємо пов­

комплекс

З ініціативи сільвиконко­

докладно.

тематично

вони

потрібні

Хитрий

200

Славно працювали і ба­ КУЛЬ1ур. гато інших трактористІв, Н. І<удря, причіПНИКіВ. Але разом 3 (3 стівгазети. НиеГРд.-оргав 0зрторга· тим ми бачили 3ilачну кІль­ візапіі КОІго'иу iJl • .lевіна с. :'I\~P~OB&,) ---О-кІсть недоліків в роботі нічних змін і про них ЗМАГ АННЯ ШЛЯХОВИКІВ хочемо розповісти більш

спізнюються на роботу.

120-125

тут вкрай

і

ми

ро­

біт на лавах ТребуХІВСЬКО­ го колгоспу ім. Сталіна трактори бригади т. Лук'я­

ненка

ра,

ний

топлі. Посадку

Порушення агротехніки, простої

п,ольовки, присвячені ходу змагання.

дня

по

шу партІю посадкової кар­

ник Іван Мельниченко вже' добу, працювали

ГРУl:пі рільничі бригади соціаЛістичне . змагання з розпочали сівбу ранніх ко­ сусідньою тракторною брига У другій загінцІ з таким лоскових. За першІ два дні дою. же завзяттям, працюють на ... 12-та година ночі. По­ посіяно виключно сівалка­ тракторист ми 20 reKTapiB вівса, під­ тужний радіовузол колгос­ своій машині вЖовтень" розносить Михайло Оксюта І причіпсІяли КОНЮШИFУ, підготов­ пу ляемо rpYHT ДЛSl посалки по се.'1У величний Гімн Ра­ ник Василь Прудкий. Вчора нічна зміна закулькарТОПЛі. Змагаючись з ар­ дянського Союзу. Все мен­ 16 гектарів затіллю ім. Кірова, с. Погре­ ше стає електричних вогни­ тиву вала би, ми зобов'язалися ви­ ків по хатах КОЛГОСПНИКІв мість норми 12,5. Сьогодні вершити сівбу ранніх на Требухова. Нічого тільки за півзміни заКУЯЬТЕІвовано цей час в 9 гектарів, якість вІдмінна. день раНіше наміченого не змінилося у строку. В бригадах вийшли соціалістичного

першого

виростити

заклали на яровизацію пер­

*** Безперебійно, по дини ііа добу,

Щоб

центнерів картоплІ 3 гекта­

заКІНЧУЄМО

в бригаді комуніста Микоnи Сома

8 година вечора. В трак­ польовому таборі на УрОЧИ· Борючись за 100,пуДовий торнІй будuі коротенька ви­ щІ "Трепетник" . Вантажна урожнй зернових, наш кол­ робнича нарада. ПІдведено машина приставила насіння госп цієї весни .вперше за підсумок роботи -оІ зміни. люпину. Група колгоспниць післявоєнні рОКИ повністю денне завдання виконано rOTYE чергову партію ячме­ підживив мінеральними д()б­ на 120 процентів. В стислих ню, вівса для посіву. вІя же і За кілька гоней від табо­ ривами всю озимину на словах бригадир, площі 253 гектари, своєчас­ агітатор, комуніст Микола ру на ПОВRИЙ хід працюють пе­ два трактори. Тракторист но закрив вологу як на по­ Сом ставить завдання так

rазети сповІщають

мар г.); по колгоспах імЛеніна та ім. СтаJlіна. с. Богданівка, ім_ Леніна. С. Жердова, ім. Леніна. с ОпанаСіВ. "Червоний Жовтень", ім. 17-річчя ЖОВТНЯ. с. Калита. ім. Ів. Франка, ім. І-го ТраВНIІ, с. СеМИПОJІКИ, колгоспу ім. Кірова, с. Світильне. які обслуговує БоБРИЦЬ­ ка мтс (директ"р т. Санкін Л .. секретар парт­ організаціі т. Кушнір А, старший агроном т. КОНОТОПЧИК Л .• старший мехаНіК т.Декаленко Д.)

.~.

сівах,

Селькори І читачІ

ВНОЧІ У ТРАКТОРНИХ БРИГ АДАХ

Ще день і закінчюю сів­

бу ранніх

РЕЙД

тористи тут добре відпочивають. ЗовСім протилежне у вагончику тракторної бригади т. с.'1уценка, яка обслуговує Квяжиuький колгосп ім. 17-го партз'їЗДУ. J.' йому холодно, підлога і стіни бруднІ, ні лозунгів, ні газет. Трактористи ще не ознайом-

лені з

вами

правління колгоспу, ні партійна оргаНізація не потурбувались про те, щоб забезпечити культурне вогнище трактористів свіжими

польовІ культурні вогнища для тракторИСТіВ. Вся агітаційно-масова ро­ бота серед мехаНізаторів повинна бути спрямована

газетами, іilШОЮ літерату. рою, виділити агітатора. ЗабрудненІ вагончики тракторних бригад в колгоспах Ім. Леніна та ім. Сталіна С. БогдаНіВКИ. ТС\ке ж і в колгоспі Імені Кірова, с. Світильне, ім ЛеНіна, с. Жердова. Всюди по наших колгоспах є всі можливостІ устат-

на успІшне виконанuя взя­ тих нами зобов'язань по вирощенню високого врожаю. Учасники селькорівського рейду: А. Гавриленко, М. Івзниць, кий, П. Олександренко, В_ Ка­ бан, О. Мазуркевич, В. Дже­ желіil, О. Строкач, П. Они­ щенко, І. Матвієнко, Д. Пан-

останніми постано- кувати тракторні вагончики, ченко, І. Прудкий, Ф. МузипартіІ і уряду, ні перетворити Іх у справжні ченко.

сутність вентиляціі в цеху. Правління артілі повідомило редакцію, що ними зараз роз­ роблений графік введення аг­

регатів вентиляції в пію. Пер­ ша черга вентиляції буде пу­ ще на в дію до 10 квітня, Аруга до

1

травня.

-D-

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІКО­ ВАНИХ ЛИСТІВ У своему листі до реда"ції колгоспник т. Бутко сповістив, що на молокопункті села Гого­ лева ваги не клеймовані, за­ мість гир якісь камінці. Факти, при перевірці, підтвердились. \10ЛОJl,ШИЙ лейтенант міліції т. Трушин ваги вилучив. На мо­ локо,приймальницю Шевченко В. накл~дено а~мjністратив­ не

стягнення.

Відповідальний

редактор С. ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

~~-----------------------------------------8

КJillвська 06.11., М. Бровар., 8Y.ll. Кірова. Друкарв. раlrазеТIІ

.СтахаllовеШt

Т.р.-2500

26 номер 1950 рік  

26 номер 1950 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you