Page 1

Газета

Внходить

Броварських міської та

17 квітня 1937 року

районної рад, районної державної адміністрації

з

( 1 004 2) ..

•••••••~~~::t•••••••••••••••*•••·m±M<·+м-m+m,.мmиammawm+m,щm.нm~*B:·+B·~,,,mJ.P!Ш·>=~'m'''''i~м"'''''ffi========Ei>''='=:.:.o :;,2:~---==-··

н

ністрації, що стосува­ лася питань nроведен-

ня

на

Броварщині двомісяч­

ника з благоустрою населених пунктів, ні для керівників ор­ ганів місцевої влади, ні для представників служб і ор­ ганізацій, пов'язаних із цією сферою життєдіяльності регіо­ ну і здавалося б, нічим особли­ вим від подібІ-'·•х заходів не

вирізнялася. Та~і зібрання про­ водяться не вперше. І учасники їх добре знають, чим їм треба займатися і чого від них вима­ гають. Та тут, у принципі, й довго гадати не треба - навести в наших селах і селищах поря­

док, паприбирати оті самі смітники, очистити громадські місця, посадити нові дерева, розбити квітники, спорудити нові дитячі майданчики, по­ фарбувати-побілити паркани і т.д. і т.п. Себто, звернути увагу на те, що осінь і зима прикрили

листям і снігом, а навесні воно - брудом, сміттям знов постало перед нашими очима. Тому-то й цілком розділяю позицію ви­ конуючого обов'язки голови РДА Олексія Івановича Дар­ мограя, котрий так і констату­ вав: "Нікому не треба казати, що робити мусимо. Живемо ми тут, то й зробімо все, аби жить комфортніше стало". У принципі - все правильно. Оголошено двомісячник, наб­ лижаються свята-святині наро­ ду нашого - пасхальні і поми­ нальні дні, День Перемоги. Не будемо ж їх зустрічати зі сміттям і обшарпаними парка­ нами

на

виду,

звалищами

сміття на берегах водойм і смітниками в лісосмугах? Хо­ четься вірити, - не будемо! Так же хочеться вірити, що нарешті звернемо увагу й на призалізничні землі, бо вони незабаром формуватимуть пер­ шу думку-враження

про

нас

-

українців у гостей з усього світу, котрі приїдуть до нас на Євро-2012. Тому-то однією зі значимих особливостей згаду­ ваної наради в РдА видається мені запрошення на неї началь­

ників залізничних станцій "За­ воричі", "Бобрик", "Бровари" та представників "Укрзалізниці".

Саме очолювані ними колекти­ ви мають тримати, даруйте за

образність, вивіску того іміджу Броварщини, яку бачитиме за­ кордонний турист-вболіваль­ ник за вікном поїзда. У межах станцій залізничних по п'ятде­ сят метрів з обох боків від колій - земля "залізнична". На пере­ гонах - вона вдвічі більша. Себ­ то, це святая-святих "Укрзаліз­ ниці". Вона нею користується, вона й прибирає. Як? Та по-різному прибирає. Давайте правді в очі дивитися. Залізничники зі своїми обов'яз­ ками, маю на увазі тільки пи­ тання з благоустрою та очистки прилеглих до колій територій, просто

не

встигають

справля-

ю9 Закону України "Про руючись ісцеві

тися (хоча інколи й не хочуть цим займатися). А тут іще й ми

-

місцеві жителі Заворич, Боб­

рика,

lllевченкового,

Тара­

сівки, Великої Димерки, Бро­ варів цьому допомагаємо тягнемо все в призалізничні лісосмуги. Аби подалі від влас­ ного дому. Можу зрозуміти го­ ловного інженера КОЛИШНЬОГО за назвою Головного матеріаль­ ного складу Південно-Західної залізниці О.Д. Савочки. За ор­ ганізацією, де на сьогодні налічується 85 чоловік "закріп­ лено" (?!) територію від зупин­ ки "Парникової" до станції "За­ воричі". І не тільки сміття від наших "культурних" пасажирів з поїздів та електричок їм дово­ диться загрібати, але й купи сміття, вивалені нашими ж місцевими жителями вивозити. Не встигають залізничники це робити? Звісно, не встигають. Але й тут є інший бік медалі. Про неї, а це вже крик душі, прозвучало у виступі Пухінсь­ кого сільського голови М.Г. Тру­ би. Якщо згаданим уже Завори­ чам, Бобрику, lllевченковому, Тарасівці, Димерці "болить" залізниця, по тій же. Пухівці та й усій території Принесення "болить" Десна: береги й лісос­ муги якої .особливо у весняно­ літній період перетворюються на смітники й звалища після "відпочинку" не лише при­ їжджих, але й жителів будинків у

садово-дачних

товариствах.

Тому цілком поділяю і переко­ наний, що багато хто підтримає думку Миколи Григоровича Труби: нам треба виробити сис­

тему покарання тих, хто і сміття вивозить несанкціоновано, і дерева глумить... Законодавчі акти з цього приводу ніби й пи­ сані. Але ... Хто їх виконує, хто контролює? .. Та й влада місцева до цього рук "докладає". Даруйте, але чи в усіх селах і селищах діють на сьогодні норми благоустрою та утримання територій у належ­ ному стані, про які знають усі мешканці населених пунктів? Чи по-справжньому, тією ж гривнею,

покарано

когось

із

глумителів над природою- зем­

лею, водою, повітрям? Отож бо! Запитань Можна ставити ба­ гато. Відповідей же на них знайти ой як мало. Та що б там не було, але і Великдень, і по­ минальні дні, й травневі свята ми зустрінемо, як і завжди, по­ християнськи ми

-

нпорядковани­

кладовищами,

ми

місцями,

громадськи­

будинками

й

садибами, чистими вулицями, шелестінням молодих дерев ... Та

хотілося б,

ре»к:у

=:::::::=:=:=;~~==~~==у====<=::;;:.::::.::::::::=====>>= ,_,_,_,_,_,"··'' '·=··

На контроnі у вnади •1rромади

qин ж вона, земnн nризаnізниqна!І арада в райдержадмі­

СередСІІ,. ~~а-.~~·~ві~--=-~ 2 0 0 9

щоб із цим

очищенням зовнішнім, очища­ лися й душі наші - від скверни, байдужості, і сповнялися доб­ ром, людяністю, готовністю робити користь і ближнім сво­ їм, і світу довколишньому. Володимир НЕБРАТ.

статтями

державні

ністрації", статтею

21,

адмі-

Земельно­

17

го кодексу України, з метою сприяння у здійсненні Бро­ варською

райдержадмініст­

проблеми.

Обгрунтованість та

ченко та голова постійної депу­ татської комісії з питань земель­

доцільність виділення в корис­

них відносин та охорони навко­

тування чи у власність громадя­

лишнього Руденко.

Тетяна

нам та юридичним особам зе­

У встановлені чинним законо­

їх цільового призначення, комп­

давством

середовища

мельних ділянок з урахуванням

строки

розглядаються

лексного

розвитку території,

рацією повноважень в галузі зе­

усі звернення громадян та юри­

інтересів населення та охорони

мельних відносин було виріше­ но створити комісію при РдА з

дичних осіб, а пізніше комісійно

довкілля, як правило, стають ос­

розгляду

земельних

питань.

Відповідне розпорядження ви­ конуючий обов'язки голови Броварської Р дА Олексій Дар­ мограй підписав 9 лютого по­ точного року.

У положенні про комісію заз­

начено, що вона повинна забез­ печити реалізацію закріплених Конституцією та чинним зако­ нодавством України прав та інтересів громадян, юридичних осіб на землю, відкритість, про­ зорість під час вирішення рай­ держадміністрацією земельних питань.

До складу комісії, де головує заступник голови РДА Ігор Лу­ ценко, ввійшли начальники уп­ равління земельних ресурсів, аг­ ропромислового

розвитку,

відділу містобудування, архітек­ тури та ЖКГ, районного відділу

центру ДЗК, головний лікар СЕС, екологи та юристи.

N228

Районну раду представляють го­ лова постійної депутатської комісії з питань агропромисло­

вого розвитку Володимир Рад-

т

вповноважені

вирішувати

в

використання мель,

та

мало

не

кожного

охорони

розпорядження

зе­

землями

державної власності відповідно до закону, встановлення та зміна

їх цільового призначення, зміна цільового призначення земель, які перебувають у власності гро­

мадян або юридичних осіб, вне­ сення

пропозицій

відповідним

органам місцевого самовряду­ вання стосовно організації тери­ торій та об'єктів природно-за­ повідного

фонду

місцевого

значення, підготовка висновків про надання або вилучення зе­ мельних ділянок та інші. Тож щосереди мешканці насе­ лених пунктів Броваршини о 15 годині зустрічаються з членами комісії, щоб. вирішити свої

новними

питаннями

порядку

денного.

Наприклад, під час одного із березневих

засідань

розглянула заяви мерського

комісія

членів

господарства

фер­ "Дес­

нянські лани" з Рожнів. Колек­ тив має акт на право постійного користування, проводитьгоспо­

дарську діяльність,

звітує

та

сплачує податки. Тому після де­ тального вивчення було виріше­ но задовольнити їх прохання та

винести на підпис голові РДА для подальшого оформлення до­ кументів.

Позитивно вирішили і питан­ ня ФГ "Рось", яке також вико­ ристовує

земельні

наділи

цільовим призначенням:

за

виро­

щує ячмінь, соняшники, ягоди.

Також члени комісії розглянули

заяви Галини Манікало, Ан­ тоніни Філіпчич, Володимира Козлова з Жердови, Валентини Гісар з Требухова, Софії Герус з Рудні та інших мешканців на­ шого району.

Лариса lllAПКA.

Змаrа10тьсв 10ні

се­

редньому понад пів-

близько двохсот людей. Так зва­ ний людський фактор - головна

уп­

равлінці, - забезпечення реалі­ зації державної політики у галузі

ороку на Київщині трапляється

тори тисячі пожеж, у яких гине

причина

виріШуються в присутності сільських голів (чи представ­ ників активу), котрі представля­ ють сільські ради, вадмінмежах яких розташована та чи інша ділянка, що потребує розгляду. Серед основних завдань, які

nожежники-рятуваnьники

ви­

падку.

Профілактичні заходи мають навчити людей

елементарним

правилам безпеки життєдіяль­ ності. Братись за навчання не­ обхідно з дитинства, тоді прави­ ла безпечної життєдіяльності відкарбуються у свідомості на все життя.

У березні цього року Бро­ варським управлінням ГУ МНС України в Київській області спільно з управлінням освіти Броварської міської ради було проведено міський етап Всеук­ раїнського фестивалю дружин

МНС України в Київській об­

подальші

юних

пожежників-рятуваль­

ласті широ вдячне управлінню

жежників-рятувальників.

ників, у якому взяли участь де­

освіти Броварської міської ради

сять

навчаль­

них закладІВ.

та керівникам шкіл за плідну співпрацю у справі навчання

Учасники фестивалю- учні за­ гальноосвітніх шкіл м. Бровари

дітей правилам пожежної безпе­ ки та діям у надзвичайних ситу-

загальноосвітніх

Броварське

управління

ГУ

змагались у кмітливості, вия­ вили обізнаність у пожежній

-

справі.

Особливе

викликав

конкурс

захоплення естрадних

мініатюр, де команди демон­ стрували мистецтво перевтілен­ ня,

яскраві

костюми, художнє

оформлення,

вдалий

творчий

задум.

Переможцями стала команда юних пожежників ЗOlll І-ІІІ ступенів N210, яка буде захища­ ти честь нашого міста на облас­ них змаганнях. Друге місце - у команди гімназії ім. С.Олійни­ ка, третє - ЗOlll 1-111 ступенів

N2З.

ащях 1 висловлює сподівання на перемоги

юних

по­

Юрій БОГ~ОВИЧ, старший інспектор Броварського управління ГУ МНС України в Київській області.

Читайте і передпаачуйте ··:п<>ВВ

An•

.ІК.И:ТТ.Я: .. !

індивідуапьних

An•

nідnриемств

nередnпатників

та орrанІ3ацій

{індекс

{індекс

35064): 1 місяць - 4 грн. 26 коп., 3 місяці - 12 грн. 78 коп., 6 місяців - 25 грн. 56 коп.

61285): 1 місяць - 5 грн. 86 коп., 3 місяці - 17 грн. 58 коп., 6 місяців- 35 грн. 16 коп.


Соборність України

.....

. ..

В СВІТЛІ ІСТОрИЧНИХ ПОДІИ (до 70-річчя утворення Карпатської України) історії українського державотворення

в чільне місце займає проголошення Кар­

патської України і факт хоч і недовготривалого , але незалежного їі існування. У рамках заходів із відзначення цієї вікопомної події Пре­ зидент України В.Юшенко відвідав Закарпатську обл ., де поклав квіти біля Пам'ятного Хреста на Красному Полі - місці звитяги карпатських січо­ виків, взяв участь у вшануванні пам'яті прези­ дента Карпатської України Августина Волоши­ на, відвідав історич ну будівлю, в якій відбулося засідання першого Сойму Карпатської України ТОЩО.

Дійсні події 70-річної давнини, внаслідок яких виникло повноцінне державне утворення закар­ патських українців, довгий час замовчувались радянською і сторичною наукою, радянською владо ю. Тепер, вже в незалежній Україні, ми маємо можливість не тільки пригадати дея кі ма­ ловідомі факти становлення Карпатської Ук­ раїни, але й вшанувати пам'ять їі творців. Територія теперішнього Закарпаття входила до складу Київської Русі (Галицько- Волинське князівство). У ХІ столітті, скориставшись їі ос­ лабленістю, Закарпатську Русь захопили ма­

дярські кочові племена. З того часу хто тільки не господарював на закарпатські й землі майже ти­ сячу л іт: мадярські феодали, австрійські бояри, чеські банкіри, російські москвофіли та інші чу­ жинці. Окупаційні держави забороняли рідну мову, релігійні та культурні традиції закарпатсь­ ких українців. Тому вони не раз піднімались на боротьбу за свої національні та соціальні права. Наслідки першої світової війни надали нового дихання національно-визвольним лотугам ук­ раїнців. Коли у листопаді 1918 р. розпалась Австро - Угорська імперія і впала влада угорсько­ го королівства, у східній частині Закарпаття (Рахівшина , значна частина Мармарошини з центром у с . Ясіне) виникла Гуцульська рес­ публіка. Ії представницький орган - Народні

Збори (Всеукраїнський конгрес)

21

січня

1919

року висловився за возз'єднання закарпатських земель у складі єдиної Української держави. За короткий період свого існування республіка пережила угорську, потім румунську окупацію, а у листопаді 1919 р. під назвою "Підкарпатська Русь" добровільно увійшла до складу Чехосло­ вацької республіки , уряд якої зобов'язався нада­ ти краю права автоном ії . Проте , лише у жовтні 1938 року, під тиском українських громадських організацій, було сформовано перший автоном­ ний уряд Підкарп атської Русі, який згодом очо­ лив Августин Волошин. Після затвердження Конституції, низки перетворень П ідкарпатську Русь перейменували у Карпатську Україну. Саме А . Волошину судилося очолити і привес­ ти національно - визвольний рух на Закарпатті до повної державності . 14 березня 1939 р. він прого­ лосив самостійність Карпатської України. Того ж дня за наполяганням Гітлера війська Угорщи­ ни перейшли їі кордон. 15 березня на засідан н і всенародно обраного Сойму (парламенту) Кар­ патської України в Хусті прийняті історичні до­ кументи про незалежність Карпатської України і їі державні символи . Таєм ним голосуванням об­ рали президента. Ним став Августин Волошин. На захист Карпатської України піднялась утво­

рена в листопаді 1938 р. організація народної са­ мооборони "Карпатська Січ", щq_.становила кіль­ ка тисяч вишкалених вояків. Ім на допомогу прийшли добровольці з Галичини. Проте сил и були надто нерівні . Генеральна битва сталась на Красному Полі поблизу Хусту 16 березня 1939 р . Свої життя на полі бою поклали сотні захис­ ників. Ще кілька сот було захоплено в полон і розстріляно. Закарпатська Україна (Карпатська Україна) була під окупацією Угорщини до 1944 р . У 1945 р. за договором СРСР з Чехословаччиною Закар­

патська Україна возз'єдналась з УРСР, а у стала Закар п атською обл астю. Президен т Августин

Волош11н

1946 р .

заги нув

у

російсько-більшовицькій тюрмі . Иому посмерт­ но присвоє но звання Героя України. У 199 1 р . на референдумі понад 90% закар ­ nатців проголосували за незалежн ість України. Післямова. В . Юще нко, виступаючи п еред ве­ лелюдним зібранням на меморіальному комп ­ лексі " Красн е поле" , сказав : <<Карпатська частка нашого єд ино го духу п ершою з п ерши х утверди ­

ла : ми- українці. Ми- єдина соборна Українська держава. Ми вшановуємо увесь державний nровід, який проголосив Карпатську Україну. Вшановуємо їі през иде нта , отця Августина Іва­ новича Волошина . Згадуємо імена Юліана Ревая, Дмитра Кимпуша, Степана Клочкурака, Михай­ ла Клодзинського ... На Красному Полі відбулася б и тва , що народ ила Українську державу. Тут, на цьому полі, роз поч алася для України Друга світова в ійна . Коли Гітлер і Стал ін розподіляли Європу, саме тут ми стали до нерівного бою за свободу . Битва на Красному Пол і стоїть поруч з боєм під Крутами , поруч з обороною Києва, Се ­ вастополя і Одеси . Н а цій землі боровся наш на­ род , уб ираючи в груд и дух єдиної нації - від Кар ­ пат до Чорного моря •> . Ел еонард ДАДАМУХАМЄДОВ .

Вели­

бібліотекою. За­ кінчила Київсь­

вона, дійсно, Велика і багата людьми, які щиро віддані батьківському

кий державний університет куль­ тури і мистецтв, виростила сина і

ама назва нашого селища

-

с ка Димерка говорить про те, що

краю.

І моя розповідь про людину, яка наро­ дилася, зростала, навчалася і все життя працює в рідному селі. Це- Галина Мико­

лаївна Рубанка, завідуюча селищної бібліотеки . Бібліотекар - своєрідна і відповідальна посада . Сама ситуація приводить відбір, ставлячи до бібліотечних стслажів тих, хто здатний на таку безкорисливу самовідда­ чу. Бо ж ніяких зваблюючих заробітків тут немає, особли вого престижу - теж. І не завжди бібліотека - великий і світлий храм культури, але їі працівникам дово­ диться обслуговувати читачів, бути їм дру­ гом і порадником .

Так і мешканці Великої Димерки люб­ лять бібліотеку. Розташована вона в цент­ рі селища. Двері їі завжди гостинно відчи­ нені для любитслів книги: обслуговує вона 1800 читачів, з яких майже половина - діти . Приваблюють читачів книжкові виставки та підбірки літератури . І в цьому · головна заслуга Галини Миколаївни. Про неї можна сказати тільки одне людина на своєму місці. Ще з дитинства, понад усе, любила книги і мріяла бути бібліотекарем . У шкільні роки, під час ка ­ нікул, вона організовувала свою бібліоте­ ку, і діти з усієї вул иці ішли до неї по кни­ ги. Мр ія здійснилася - вона закінчила Київське культосвітнє училище і за на­ правленням прийшла працювати у Вели­ ку Димерку . Все було в житті у неї, падіння і злети. Трагічно загинув чоловік, залишилася од­ на з 9-річним сином . Не схитнулася - вис­ тояла, витримала . Поряд були рідні, друзі, улюблена робота надавала сили, надихала на життя .

Здавалось би, як один день, а вже тридцять два роки завідує вона сільською

по­

одному

не

колінню прище­

пила любов до книги, літерату­ ри (бо ж і сама пише вірші і за­ кохана в поезію). І йдуть до неї лю­ не

ди

ли ше

за

книжкою , а й по­

спілкуватися, ло­ нови­

ділитися нами,

отримати

пораду. До

кожного в

неї свій

підхід,

дружнє слово.

Бібліотекар - посада творча . Цікаві го­ дини поезії, диспути, організовані Гали­ ною Миколаївною, залам'ятовуються на­ довго . Вона любить театр , драматургію . Була сценаристом, виконавицею голов­ них ролей в драматичному колективі при Будинку культури. Сьогодні співпрацює з Великодимерським НВК, є керівником Театру книги "Дивослово", члени якого школярі . Люблять і поважа ють Галину Миколаївну юні вихованці, бо ж вони для неї всі хороші, всі як рідні . "Всі діти тала­ новиті , кожен по-своєму, тільки потрібно дати їм розкритися, повірити в себе",- го­ ворить Галин а Рубанка, а чутливі дитячі серця горнуться до неї. Не раз ми вже ба­ чили їхні виступи на селищних святах. Нині Г.М. Рубанка приділяє значну увагу популяризації літератури з питань розбудови державності України, відрод­ ження національних традицій, краєзнав­ ства, з правового та морального вихован­

ня. Бібліотека стала головним інформа­ ційним центром в сел ищі , науково-мето­ дичним центром обласної бібліотеки для

щrей за напрямком

" Бібліотека і

влада" та

"Бібліотека. Мистецтво . Діти".

Наша бібліотека є однією з кращих в районі. Я їі читач вже не один десяток років. Якось, при н агоді, запитав Галин у Миколаївну, чи не розчарувалася в наш скрутний час в житті, в бібліотечній справі ? Вона ж посм іхаюч ись, відп овіла " Як я можу не любити свою бібліотеку, во ­ на ж для мене як дитин а, ви кох ана, в ип ­

лекана мною, а книги- це моє життя , бо ж

книга несе віру туди, де вагаються, надію­ де не сподіваються, радість -де стражда­ ють, істину- де сумніваються. І я вибрала

долю собі сама" .. . На таку відповідь можна лише сх илити ­ ся в шанобі. Завітайте, односельці. до бібліотеки, і ви з перших же хвилин відчу­ єте ту атмосферу теплоти, чистоти, людя­ ності, світлого і прекрас ного , що пан ує в цих стінах. Хай же щастить Вам, Галино Мико­ лаївн о , як на ниві кул ьтури, так і в осо­ бистому житті! Хай Вас цінують і поважа ­ ють, хай ваша скромна професія завжди

буде п отріб ною людям! Микола ПОЛОВКО, смт.Велика Димерка.

0[p00GJ~ІЛc:Ji!J [p<rli!J0c::ш:ш:Ji!J ~~~ ~~COO:Jllic::шш ~ ~m ~1t11 ~~ \i'GJ llil0Ш~ Bc::~q}>0[pllil'i7@

Захистимо. Допоможемо. Підтримаемо Мета діяльності цент­ ру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Забезпечення поліп­ шення або відновлення якості життєдіяльності для с імей, дітей та мо­ лоді, захист їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволення культурних та духовних потреб. Основним завданням центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді є: участь у ви­ конанні загаль н одержавних та інших соціальних

програм

шляхом

проведення

соціальної роботи з сім'ями, дітьми та мо­ лоддю, зокрема забезпечення соц іального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і ре ­ абілітації. Користувачі послуr центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді: молодь; сім'ї з дітьми, які опинилися у складних жит­

тєвих обставинах; діти .

ержав на податкова адм іністрація в Київс ькій області на виконання п рограми Президента та Уряду Ук­ о необх ідність посилення боротьби

Р з корупцією в органах державної влади та правоохоронних органів веде постійну ро­ боту, спрямовану на виявлення та поперед­ ження фактів корупції, хабарни цтва та

інших лосадових злочинів в органах ДПС. Вказан і функції покладено на відділ по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби ДПА в Київській області (ВБК, телефон довіри 246-23-55). На виконання покладених завдань в 2009 році прац івниками відділу складе но 7 адмі­ ністративних протоколів про порушення вимог Закону України "Про .боротьбу з ко­ рупціє ю" . За результатами розгляду прото­ колів у судах 7 податківців притягнуто до адміністрати вної відповідальності .

Характерними адмі нпорушен нями з боку податківців є надання незаконних переваг підприємцям під час здійснення податкових перевірок та прийнятті рішень , пов'язан их з

н а рах ув а нням податков и х платежів та штрафних санкцій , притягн е ння поруш ­ ни кі в до адміні стративної відnовідал ьності .

Пріоритетні напрями соціальної роботи Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді - раннє виявлення, облік, ведення банку даних та соціальний супровід сімей, які опи ­ нилися у складних життєвих обставинах; - соціал ьний п атрон аж багатодітних сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;

-

підготовка до

самостійного життя ,

соціальна адаптація, соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь­

кого піклування, із числа учнів старших класів та виnускників інтернатних закладів ; - здійснення соціальної роботи, спрямо­ ваної на запобігання відмовам від новона­ роджених дітей, соціальна пі дтримка ва гітних жінок та жінок з новонародженими дітьми ;

- пошук, відбір , навчання та забезпечен ня соціального супроводж ен ня прийомних сімей та дитячих будинків с імейного типу; -

соці альна підтримка ВІЛ-інфікованих

&оротьба

вагітних жінок , дітей , молоді та членів їхніх сімей ; - соціально-психологічна ре абіл ітація дітей та молоді з функціональними обме­ женнями;

- соціально-профілактична робота шодо запобігання правоnоруш енням та соці ально небезпечним хворобам, п одолання їх наслідків у дитячому та молодіжному сере ­ дови ші, в тому числі се ред груn ризику, формування навич ок здорового способу життя;

- надання соціальних послуг та соціаль­ ний патронаж неповнол ітні х та молоді , які перебувають у місцях позбавле ння волі або звільняються з них. Основні види соціальних послуг: n сихо­ л огічні, соціально-педагогі чн і , юридичні, інформаційні, соціально-економ і чні , со ці­ ально- медичн і . Наша адреса: 07400, Київська обл ., м . Бро­ вари, вул. Шевченка, 21, каб. N2 4. Те.1jфакс 8 (044 94) 5-45-43.

з корупцІЕЮ тривае

Як приклад:

датності), головним спеціалістом фінан со­

02.02.2009 року відділом по боротьб і з ко­

вого відділу ДПІ у Ки є во-Святошинськом у районі , яка своїми умисними діями внесла недостовірні дан і в цей документ з метою

рупціє ю в ОДПС ДПА в Київс ькій області складено протокол про адм іні стративне правопорушення , передбачене п . "г" ч.З ст.S Закону України "Про боротьбу з корупцією"

виправдання

прогулу

та

надала

його до

но порушни ків адміністративні протоколи за порушення термінів сплати узгоджених

фінансового відділу Д П! . Матеріали перевірки в порядку ст . 9 7 КПК України було нап равлено до прокуратури Київської області . 09.02.09 прокуратурою Київської області, за фактом підроблення документа, який ви­

податкових зобов'я зан ь, що передбачено ст.

дається установою , надає права або звільня є

163-2 КУпАП. 09.02.2009 року Солом'янським районним

від обов'язків з метою його використання, відносно працівника Д П! порушено кри­ мінальну справу за ознака ми злочин у , п е ­ редбач еногоч. ч . 1,3 ст. 358 КК України . В поточ ном у році за результатами п е ­ ре вірок звернень гром адя н та оперативн ої інформації, я ка надходила до ві!щілу по бо­

стосовно nрацівника Броварської ОДПІ , який н е застосував обов'я зкових, законо­ да вчо закріплен их , рішень: не склав віднос­

судом працівника ОДПІ притягнуто до адміністративної відповідальності, п іддав ­ ши адміністративному стягненню у вигл яді

255 грн . В 2009 році за м атеріалами ВБК було nо­ рушено І кримінальну с nраву за скоєння злочину, пе редбаченого ч . ч. 1,3 ст.358 КК України . Та к, працівника ми ВБК в ході службової перевірки було виявле но факт підроблення

штрафу в розмірі

докуме нта (лікарняного л истка неnрацез -

ротьбі з коруп цією, до орган ів nрокуратури

в порядку ст . 97 КПК України н а nра влен о З матеріали за ознака ми скоє нн я n осадових злоч инів . За матеріалами ВБК в органах ДПС ДПА в Київській області.


3 ~і Лікар радить І застеріrає

"Скільки NIOB •

СТІЛЬКИ

NІИ

-

раЗІВ МИ

Цей афоризм актуальний завж­ ди. Мовне питання. Воно стає

ЕФЕКТИВНІСТЬ

ЗНОЕNІО,

ЩЕПЯЕНЬ

людина ... "

І

свідомості у виборчих перегонах, а в часи затишшя політики зазвичай

втрачають до нього інтерес. Про­ те у суспільстві процес досліджен­ ня цієї теми не припиняється. Важливо, що до цієї роботи долу­ чається молодь. Яскравим прикладом такого не­ байдужого ставлення до питання функціонування мови стало вуличне опитування мешканців міста Бро­ вари на тему "Рідна мова та мова спілкування броварчан: спільне та відмінне·~ проведене волонтерами

молодь до 35 років - 54%, людей з вищою освітою- понад 36%. За місцем народження: бровар­ чан- 40,08%, народжених на Київщині- 21,07%, у Росії- 7,85%, понад 6% - на Чернігівщині, май­ же 4,5% - на Житомирщині, знач­ но менше у відсотках - в інших об­ ластях України. Приблизно 2% респондентів народилися в інших країнах.

Під час опитування було з'ясова­ но, якою мовою спілкуються бро­ варчани вдома, на роботі, в родині, з

друзями,

яку

мову

вважають

рідною і як розуміють саме це по­ няття: "рідна мова", якою мовою вчать чи вчитимуть у майбутньому своїх дітей. З'ясувалося, зокрема, що українською мовою спілкуєть­ ся 35,21% броварчан, російською34, 21%, обома- 13,14%, суржиком - 17,44%. Вдома українською спілкується 38 відсотків бровар­ чан, російською - 33, українською і російською - майже 8%, суржи­ ком- понад 21%. Українською мо­ вою на роботі спілкується 40% жи-

телів

міста, російською - понад 32%. обома- понад 13%, суржиком - 14%. Рідною для себе вважають українську 78,51%, російську -

17,36%, 0,41%.

обидві

- 3,72%,

іншу

рівень володіння рідною мовою, читають "на відмінно" 41,32% бро­ варчан, добре - майже 59%, відмінно пишуть 36,36%, добре 61%, відмінно спілкуються майже

-

34%, добре-

понад

62%,

майже

4%

зізналися про свій поганий рівень володіння мовою під час спілку­ вання з іншими людьми. Для своїх дітей обрали або оберуть мову: ук­ раїнську- майже 64%, російську­ понад13%, обидві - понад 22%,

Як було зазначено в підсумковій таблиці, найвиший відсоток тих,

хто вважає своею рідною мовою українську, - серед молоді до 18 років (понад 88%), найнижчий серед 35-55-річних бровар•1ан (по­ над 70%). Як рідна, російська домінує у тих, кому 35-55 і понад ·55 років, - 24 і 17,7% відповідно. Обидві мови рідними найчастіше вважають люди 35-55-річні і старші, хоч загалом ця цифра нез­ начна - трохи більше 5 відсотків

іншу- 0,83%. Дослідження показало, шо се­ ред тих, для кого українська мова с рідною, 77% вчитимуть дітей ук­ раїнською, 17% - обома і лише 4,6% - російською. У кого рідна російська - менше половини вчи­ тимуть дітей російською, 27% українською і майже ЗО% - обома. Ось така цікава арифметика. Ро­ бота в цьому напрямку триває. Як кажуть, далі буде.

опитаних.

Волонтери запитували, як ро­ зуміють броварчани поняття "рідна мова". Мовою держави про­ живання вважають понад 34%

Валентина КОВАЛІВСЬКА. Фото

опитаних, мовою спілкування з дитинства - майже 27%, мовою спілкування батьків- 23%. Характерно, шо, оцінюючи свій

Євгена Кир'яна та Андрія Ка чора.

Міський

"fуморина-2009"

студентський квк

ло на долю представників бро­ варських ЗМІ - міськрайонного радіо (Ірина Гузовська) та "Нового життя" (автор цих рядків). ... На вокзалі нас зустріла екс­ курсовод Н.В.Васильєва і повела вулицями Одеси до центру святку­

квітня в МКЦ "Про~1етей" відділ у сnравах сім'ї та молоді Броварської міської ради провів міський чемпіонат КВК серед сту­

вання. Вулиці Пушкінська, Мала Арнаутська (де, за Ільфом і Петро­ вим, "виготовлялася вся контра­ банда"), Театральна площа, зна­ менита Одеська опера з япон­ ською сафарою навколо - чудови­ ми і водночас химерними дерев­ цями, Музей архітектури, пам'ят­ ники Пушкіну, Дюку де Рішельє, Катерині, Думська площа, При-

дентських ко~шнд вищих навчаль­

них закладів міста, в якому взяли участь три студентські команди, а саме:

"Поліцейська академія" (керів­ ник команди О.М. Ткаченко, каnітан команди - Владислав Ло­ ла. Команда представляє Полі­ цейську фінансово-правову академію).

"Made in Ukraine" (керівник Т.О. Сліnvхіна, каnітан команди

Михайло Сімонов, команда nред­

ставляє Броварську філію Відкри­ того міжнародного університету розвитку Людини "Україна"). "КНУКіМ Citi" (nредставляє Броварський філіал Київського національного університету куль­

Побачити Одесу - цю молоду кра­ суню біля моря (за документами, їй всього 215 років) нам, туристам з Броварщини, пощастило саме на День сміху, під час її традиційного, козирного свята - 'Туморини ". У "Паспорті одеситки", який я прид­ бала, як сувенір, на Дериба­ сівській, сказано, що у XV столітті на місці теперішнього одеського Приморського бульвару існувало слов'янське поселення Качибей (Хаджибей). Багато щасливих і

тури і мистецтв, керівник коман­

ди - Станіслав Лиеицин, капітан команди- Петро Шевченко). Проведення КВК nідтримали Броварська міська рада, їі вико­ навчий комітет та виконуючий обов'язки міського голови І.В. Са­ пожко.

Переможцем турніру КВК-2009 стала команда "КНУКІМ Citi",

гірких сторінок знає її історія. Її

ми коротенько вивчили під час екскурсії. Цю цікаву подорож до моря ор­ ганізував для У'Інів Броварський районний центр туризму (дирек­ тор О. І. Білановська, методист В.І.Глей - керівник екскурсії). Групу складали з півсотні юних туристів з Літок (керівник С.О.Журбас), Рудні (Ю.Г.Компа­ нець), Требухова (Т.Г.Куць). Оп­ оилюднювати всі враження випа-

:1:1я

З'ясувати. 'ІІІ потрібна сьогодні вакцинанія і шо вона :l<Lla ,lюдству.

Плюс" у День рідної мови.

ти проведеної скрупульозної ро­ боти. Десять волонтерів МГО "Авангард Плюс" провели опиту­ вання в шести пунктах Броварів: на майдані Свободи, вул. Коро­ ленка та Грушевського, в районі Торгмашу, на Розвилці та Пе­ карні. Всього було опитано 242-х респондентів, серед яких чо­ ловіків - понад 52%. Опитування проводилося у вікових групах: до 18 років, 18-25, 25-35, 35-55 років, старше 55 років. Серед опитаних

ОІДОЮ

ЯКОГО ВОНО ЗаХІІІШІС.

Броварської міської молодіжної громадської організації ''Авангард

вич, було оприлюднено результа­

ІJе.lИКОЮ

людства. Епі:кмії не рідко забирали життя ,тюдсіі в бі;Іьшііі кіл­ кості. ніж віііни та стихіІіІІі ,тиха. Найбільш діошм захо.Ш\1 у боротьбі з інфсквійною захtюрюІJаністю с nрофілактичні шсп.1енюІ. Вакшt­ нація або імунізація - це ввсдснш1 н організ\1 вакцини. піс;Ія чого у лю­ дини ВІІроблястьоІ і~Іунітст .10 ІJідпоІJідного інфскніііного :;ахво­ рювання. Від\ІОва від накшtнанії nіддас дитину ршику нсбсзnечнил інфекцііі. які \ІОжуть пршвссти до інвалідності або наІJіп, до оtсрті. БудЬ-JІКе шеІІЛеННЯ В СОТНі разін безпечніше, ніж захворювання, від

серйознилt подразником суспільної

Щороку 21 лютого, починаючи з 2000 р., у світі відзначається Міжнародний день рідної мови день "підтримки мовного та куль­ турного різноманіття та багато­ мовності", проголошений на ХХХ сесії Генасамблеї ЮНЕСКО, шо проходила 26 жовтня- 17 листопа­ да 1999р. у Парижі. Під час підсумкової прес-кон­ ференції, яку провели голова МГО "Авангард Плюс" Антон Несто­ ренко та члени цієї організаціі! Аліна Дяченко і Дмитро Стрето­

нфеквійні хпороб._н павна бу­ ли

яка набрала 98 балів, була удос' тосна титулу "Чемпіон турніру

морський бульвар і, звичайно ж,

Потьомкінські сходи

з

192

-

схо­

динками, що ведуть до моря, зна­

менита Дерибасівська, Міський сад з ротондою, де у вихідні грає оркестр, пам'ятник Утьосову ... Все це та ще багато іншого ми бу­ демо згадувати неодноразово. І вс-

селу карнавальну ходу "Ще не вмерла Гуморина", і гала-концерт на Куликовому полі, і казковий феєрверк над вокзалом при очіку­ ванні потяга- всього не перелічи­ ти! Дякуємо, Одесо-~1амо. за неза­ бутні враження' Валентина КОВАЛІВСЬКА. Фото Ірини Гузовської.

КВК-2009" та отримала кубок КВК. Почесне друге місце зайня­ ла "Поліцейська академія" (85 балів). Третє місце дісталось команді "Made in Ukraine" (78 балів). Кожна команда КВК отримала nриз.

Лариса ТЕПЛЮК, заступник начальника відділу у сnравах сім'ї та молоді.

можна на прІtк.;Jапі окрсшtх зага.ть­ новідомих інфекційних хвороб.

Дифтерія. Шоб уяшпи собі. яКИ\! лихом для людства бу,та ця хвороба. достатньо навсети декілька цифр. У довакцина.тьний період в нашііі країні хворіло на дифтерію від 40000 до 80000 дітей шорі•Іно. С~tертність від цісї інфеквїі становила майже 50%, тобто серед тих, хто захворів H<l дифтерію, помир<L1а кожна друга

людина. У 1932 рові було розпо•Іато масове nроведення профілактичних шеп.1ень. яке кардинально З\tіни.lо дану ситуацію. Наnрикінці 50-х років показник захнорюваності дорівнював 9.1 на І ОО тис. населен­ ня, тобто в 6 разів нижчиіі від 'Іасіu nочатку вакцинації. Подальше зниження рівня захво­ рюваності на дифтерію вик.mІК<LlО засnокоєння і. бі.тьше того. у 80-ті

.

.

рОКИ ЩІНУЛОГО СТОn!ТТЯ у nреСІ ПО'Іа­

ЛИ з'я~сLтяшсь безпідставні заяви, шо вже все гаразд і шеплсння в такіІі си­ туації скоріше шкідливі, ніж кор11сні Лікарі-педіатри nо•Іали скорочу­ вати кі.1ькість шсплень, батьки віш.юв:'JІ,lі!СЬ J;акuинуБати своїх дітеіt - те, шо сnостсрігасп,оІ в ш:­ ниі'І ча<.:. Дорослих юаг<L.Іі \І<lйжс не шcn:IIOВ<Lll!, і наслідки руйнування систс\ІІІ і\Іунізації не забари.тись. В 199 І році захпорюваність на диф­

тсріІtJ ІІО'ІаЛа зросташ. І вже в

1995

кількість виnадків дифтерії в поршнянні з 1990 рокО\1 зросла в 50 разів. На дифтерію захворіло б.1изь­ ко 5,5 тис. осіб. Шоб припинити еnідемію диф­ терії, довелось масово шелити до­ рослих та проводити додаткові шел­ лення дітям. Лише завдяки llИ\1 заходам рівень захворюваності на дифтерію nо•Іав знижуватись і тільки

pol!i

в 2005 році, нарешті, кількість хво­ рих досягла рівня 1990 року. В 2006 році на дифтерію захворіло лише 68 осіб. Паралельно знижувалась і кількість nомерлих від дифтерії. Як­ що у 1995 році від дифтерії nо~1ер.то близько !50 осіб, то в 2006 році -ли­ ше одна дитина, яка бvла не шсn,те­

на. Якшо ж взагалі прИпинити про­

подІІТИ шеллення nроти дифтерії, то захворюваність знову nочне зростати і через декілька років досягне рівня дошеплювального періоду з сотнящ1 смертельних виnадків.

Правець. Не ~1енш значний вплив справила імунізація на захворю­ ваність такою небезпечною інфск­

ційною хворобою, як правець. Він відомий людству більш ніж 2500 років. Протяго~1 всієї історії люд­ ства правець був постійним та не­ минучим супутником війн. Проте, правець виникав не тільки вна­ слідок військового травматизму, але і в \1Ирний час uя інфекція забирала тисячі людських життів. Персбіг хвороби надзвичайно важкий і в кожного другого правець закінчу­ вався смертю. Лише щеплення доз­ волили здолати цю небезnечну хво­ робу і зберігати щорічно життя більш. ніж півмільйона людей. Наука - лише у вигляді шеплснь надала nрактичним лікарям надій­ ний \1етод попередження цього зах­

ворювання. І ТОМУ ТІЛЬКИ НеКО\ІПС­ ТСНТНі люди \южуть заперечувати необхідність вакцинації. (далі буде) Василь СИЧ, лікар-епідеміолог Броварської СЕС.


Депутати Калинівської

Щиро вітаємо голову

КП "Калинівське ДПС" вітає

селищної ради щиро і сердечно

Калинівської селищної ради

з ювілеєм голову Калинівської

rpиl'opl•

селищної ради

вітають в день ювілею

rриrорЇА

_ АІикопайо8ичаnу~ана

Микоn!С8ЙОвича

з 60-річЧЯІИ

Пу3аиа.

Хай доля нал1ітить ще років багато, Відпустить здоров'я, без ліку добра, Хай ласкою повниться рідна оселя

Небудем підраховувать літа, Пол ічим краще добрі справи Ваші, Хай Вам сьогодні радість розквіта, ! коженхай хороше слово скаже .

Ваші роки

10 15.00

всі про це ми знаєм,

Вашу мудрість знаєм ми,

і поваги досить. ТоЖ прийміть укл ін від нас,

в'язки

щирі сл ова шани,

поваги та людської шани, теплі й сердечні вітанпя

гордимось ми Вами.

здоров'ї зустрічайте.

з нагоди Вашого ювілею!

"Калинівське ДПС".

січпя 2009 року прийпято Закои Україии "Про внесепня з.міи до Криміпального та Кри­

15

міпально-процесуального

ко­

дексів Україии щодо викорис­ таппя дитиии для жебраку­ ваппя ·: який иабрав чиипості 25 лютого 2009 року. Відповідно до вказаного за­ кону Кримінальний кодекс Ук­ раїни доповнено стаrгею !50 І "Використання малолітньої ди­ тини дЛЯ заняrгя жебрацтвом", якою передбачена кримінальна відповідальність батьків та осіб, шо їх замінюють, за вико­ ристання малолітніх дітей дЛЯ зайняття жебрацтвом з метою отримання прибутку у вигляді j обмеження волі на строк до

ІІ трьох рок~ в або" позбавленням 1 вою на тои самии строк.

.

.

• крим1наnьна

! ,

яю використовували чужих ма­

дітей

для

.

ВІДПОВІдаnьНІСТЬ

"

жебрацтвом. Дії таких осіб ка­ раються обмеженням волі на строк до п'яти років або поз­ бавленням волі на строк від трьох до восьми років. За вчинення таких дій ор­ ганізованою групою, а також якщо внаслідок таких дій ди­ тині спричинені середньої тяж­ кості чи тяжкі тілесні ушкод­ ження, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Також законом визначено поняrгя "жебрацтва" - це систе­ матичне

виnрошування

12

тис•ч rри. 3а

Даруйте за заяложену фразу, але саме життя підтверджує: фірми, фірмочки, компанії, підприємства та як би ми не називали комерційні структури, які, вкладаючи інвестиції в нашу економіку й намагаючись зірвати з українців свій ласий шма­ ток, з'являлися й з'являються на те­ реиах держави, як гриби після дощу. І Броварщииа наша - тому не·виняток. Радіти цьому чи плакати? З одного боку б, радіти. Бо ж і нові робочі місця з 'являються, і надходження до бюджетів усіх рівнів стають "повно­ воднішими ·: і ринок продукціі та пос­ луг розширюється.

А~е є й зворотний бік медалі. Формуючи штат сnівробітників, а для цього

-

nередбачуваного й про­

думаного кроку в комерційних структур особливо трив~~ого часу, як nравило, не буває, то ж беруть усіх, хто під руку потрапить, не nе­ ревіряючи їх моральних якостей . Після uього і керівництво структур змушене "лікті кусати", і nрацівники правоохоронних органів за голову хапаються, бо клоnоти зайві на них валяться.

Підnриємство,

що

вважається

еталоном не лише у нас, а й в Європі, прийняло до лав своїх лю­ дей, нечистих на руку, - скромного

за nосадою водія відділу доставки киянина Миколу Г-а. Якою б не бу­ ла привабливою сума заробітної плати, але ж потреба в грошах у 35-

річного чоловіка більша. От і всту­ пив він у злочинний зговір з одним •НОВЕ ЖНПЯ•

-

доставки Віталієм Б-м і ... І "стири­ ли" (себто, привласнили) nонад дві тонни дизпалива на кругленьку су­

му

-

близько

12

rocnoдapC'I'ao.

лише за nеріод із листопада минуло­

го по лютий нинішнього року . Обо­ рудка пари злодіїв, можли1ю, трива­ ла б і далі. Але на їх шляху стали не тільки служба безпеки підприєм­ ства, але й співробітники управ­ ління державної служби боротьби з економічними злочинами ГУ МВС України. Злодії отримають своє, ад­ же їхні "діяння" кваліфікуються за статтею 191-ю Кримінального ко­ дексу України. Але чи стане цей факт (не перший уже!) уроком для

керівництва та служби безпеки підприємства при nі..аборі кадрів на -майбутнє, nокаже час . А хотілося б! Нічото ж бо, окрім негативного іміджу та матеріальних збитків , такі "кадри" не nриносять.

Комерсант у відрАдженнА "їдуть" ••• І, очевидно, завчасно до нього готу­ вався колишній підприємливий керівник однієї з коJІtерційних струк­ тур Калити Валерій М-й, коли под­ бав навіть про підробку документів про своє відрядження. Яка була ко­ ристь від поїздки, з Ясує слідство. Та вже й теnер достеменно відо­ мо: 5850 гривень у ході "вояжу" було просто привласнено. Хай навіть і з десяток днів він тривав. та погодьте­ ся: за n'ять сотень гривень із коnій­ ками на день не так уже й погано жилося

...

Ні, за таку суму іншого "відряд­ ження" - на в'язничні нари коАДРЕСА:

м. Брова­

07400,

Карбишева,

вул.

ри,

тел.

8

водоnостачання

11 групи

та

І

та

.

ного водопостачання та водовідве­

дення сnоживачам І та 11 групи, їх якість та своєчасність залежить, в першу чергу, від суми доходу, яке отримує КП КОР "Бровариводока­ нал" . Протягом року nідnриємство nроводило нарахування за спожиті nослуги

no

тарифах, які були nо­ виконавчого

рішенням

годженні

комітету Броварської міської ради

N2 169.

року

31.03.2008

Незважаючи на те, що nерегляд

тарифів

відбувся

березні

у

2008

року, діючі тарифи на послуги во·

водовідведення

та

допостачання

не відшкодовують фактичних вит­

послуги,

вищезазначені

на

рат

відповідно чинне регулювання:

на арену жипя нашого випливають

важкі наркотичні засоби. Із різни­ цею в дві доби до міськвідділу міліції надійшли рапорти співро­ бітників служб патрульно-постово' та боротьби з незаконним обіг01 наркотиків про затримання в ход1

·

не забезnечує ефективного та

потрібної якості надання послуг з водопостачання та водовідведення

·

збитковість

· -

ви­

никає 'Jерез інфляційні nроцеси в державі, зростання цін на nаливно· мінімальної заробітної плати, nодо­ рожчання

ма·

інших

реагентів та

Відділи:

Брова рські міська і районна ради, районна

держадміністрація.

e-mail:

ПРОСЯПОВА

СІ\ УЖБА

30.03.2009

р. о

год. оо хв. в

15

надійшло

Бровари

м.

ПДПЧ-1 О

інформує:

101

повідомлення про те, що гр. Віктор ради

площі

на

Гребенюк

Іванович

намагався

во·

та

водопостачання

з

сnоживачам,

довідведення

то

регулювання

цього

вnровадження

надає КП КОР "Бровариводоканал" можливість:

·

вчасно розрахуватися за енер·

гоносїі;

·

nов'язані

роботи,

належному

у

підтриманням

обсязі

повному

у

проводити

ремонтні

каналізаційних

та

водоnровідних

з

стані

мереж;

·

nоповнювати бюджет (податки ,

збори , обов'язкові nлатежі). результативності

Відстеження

проводиться

акта

регуляторного

на підставі фактичних даних з на­ плати

рахування

водо·

послуги

за

nостачання та водовідведення для І та

11

групи споживачів .

Основними показниками резуль­ тативності цього рішення є :

-

надходження коштів за надані водо­

та

водопостачання

відведення;

·

nрибутковості

nоказник

чи

збитковості підnриємства;

-

рівень відшкодування встанов­

леними тарифами

витрат підпри·

ємства.

біля

скоїти

Ci.n•rocn'l'exнiкa 6/у Продам комбайни зернові "Ciass" жатка 1.80·2.40 м . Прес-підбирач "Velger", плуги, картоплесаджалки,

картоплекопалки,

ко­

сарки, гребки, сівалки (кінні, тракторні) та інше . Тел.: 8(067)773·78-95, 8(098)254·

56·53, 8(098)278·46· 72.

оперативно-профілактичного від­ nрацювання nід умовною назвою

суїцид способом підпалу. Зробити

Молода сім'я зніме на літній період

"Батискаф" 24-річних броварчан Віталія С-ка та Євгена К-ка, у кот­

цього не встиг, оскільки був затри­ маний працівниками міліцїі.

будинок або дачу в Броварському районі. Тел.: 8(067)232-66-00.

рих виявлено та вилучено відпо­ відно 0,25 та близько 3 грамів ге­ роїну та маріхуани. Зберігали їх

18

год .

надійшло повідомлення

npo

30.03.2009

р. о

40

хв .

ва,

4

вальних

завтра - для друзів, позавтра ~ для знайомих. Ось так і підрубуємо гілку здоров'я нації. То , може, а точніше варто, "відрубати" від . тіла народу

тора,

в

опіки

обличчя,

тих, хто несе загрозу й жипю, й мо­

Львівської області, гр. О . М . Ясінсь·

ралі суспільній? За повідомленнями Броварського міськоrо відділу (з обслуговування м. Бровари та Броварськоrо району) ГУ

кий, мешканець Терноnільської об·

07400,

Київська

робіт

кінцівок

гр.

різних

Ф.С.

ласті,

чого

котрі

ступенів

Циганько,

після

тяжкості:

надання

медичної доnомоги

в

першої

Броварській

ЦРЛ направлені в Опіковий центр м. Києва .

м. Бровари, бульв. Незалежності,

особи

п.

нижніх

мешканець

(без

f8o г~J'и'ііе~ьь ~=

організацій. Оголошення про за­ приватної документ гублений

отримали

та

верхніх

рідних,

~к0;~~и~0 ~jЬєі

шлангу від ецителенового генера· результаті

ювілеєм

близьких або знайомих? поздоgовлення Таке

прорив

відбувся

днем

чиуqчіІ

привітати з

народження

Ви хочете чи

під час проведення газозварю ·

власних молодики, буцімто, для потреб . Сьогодні для власних, а

МВС України в Киівській обласrі.

І.Uс:Іис>внІ

те, що

за адресою: с. Княжичі вул. Яблуне·

- 20 ки

гривень .

за тел.:

4-23-26.

~ ВтР.ачене свідоцт~о на право власності на садовии бу.динок, якии знаходиться за адресою : Киівська оол., 5РоваР.ський .Р·Н, с. Княжичі , с/т

"Ялинка" вул . Лінія N~10

буд.

43,

серія Я~Я

N~951536 від 02 .06 . 200бр., видане на ім'я вважати

Ніку!Jіна Дмитра Олександровича , НеДІИСНИМ.

~ Втрачений

сту,gентський

квиток

КВ

N~06378583,., видании Інститутом украінсько'І

Філологіі HrrY ім. Драгоманова на ім я Василюк Оксани Сергіівни, вважати недійсним .

2. Друк офсетний .

4-03-76. громадсько-nолітичного життя 4·21-34; nромисловості і соціальних nитань, відnовідального секретаря 4-04-81; листіа і масовоїробоrn 4-02-92; бухгалтерія, nрийом оголошень 4-23-26.

Обсяг

1 друкований

аркуш.

Віддруковано . в ЗАТ

newlifelimeta.ua І" ,,;;.;".;~·o. · 1ro••." ·• ,;,.

Дні За

обсязі

повному

в

та

цього якісних,

Адміністрація.

3 •

тис. грн.;

забезпечення

теріалів.

міської

які

тис. грн.;

ціль

основна

своєчасних послуг

1146,3 494,00

рік·

-

рішення

1і' Редактор:

СПІВЗАСНОВНИКИ· колектив редакцїі газети,

рік-

2007 2008

за

Оскільки

зростання

ресурси,

енергетичні

за

nослуги

nідnриємства

збитків,

зазнає

склали :

споживачам і призводить до збит­ ковості підnриємства;

тарифів

невідповідність

Через

цент­

nослуги

на

тарифів

ження

від

відсоток буде зменшуватися.

"Про ПОГОД·

NQ 169

що

показав,

аналіз

Детальний

від

ради

міської

Броварської

Надання послуг з централ і зова­

Але, як не прикро констатувати,

Ваnен-

фактично діючі тарифи відшкодо· вують 87% витрат, а надалі цей

5-

комітету

виконавчого

Рішення

водовідведення для

зберігання, а то й продажу "дурма­ ну·~ що фігурують у міліцейських зве­ деннях, читачів "Нового життя" вже не здивуєш.

раді застуnник голови

підnриємство

споживачів"

міста й району, а подібні факти

ДО

виїзний

тина €вrеніївна Wynьra.

КОР "Бровариводоканал". Пош­ това адреса:

ралізованого

До макової соломки, · ацетильова­ ноzо опію, кономі, до якІІХ виникла залежність в окремих жителів

10.00

р. З

проводити

райдержадміністрацїі

КП

проводяться

акта

31.03.2008року

fероін "nnиве" АО &роварів. І маріхуана •••

Іванович

nрийом громадян у Калинівській

регуля­

відстеження

Заходи торного

відд,іл кадрів підприємства за ад­ ресою: м. Бровари, вул. Кутузо­ ва, 2 тел.: 5-35-07, 3-44-96.

ти все ж доведеться повернути .. Ре­ nутацію ж і порядність - навряд чи.

обо ·

райдержадмініст·

2009

буде

Мокрецькій

у

Звіт npo nовторне нідетеженнА ре3уnьтативності perynAтopнoro акта no КП КОР "&ровариводоканаn"

35-36.

лишньому заїжджому керівничкові з Києва вдасться уникнути . А от кош­

квітня

до

виїзний

виконуючий

раді

селищній

КолективКП

Оплата праці почасово-преміаль­ на та за індивідуальним підрядом. За довідками звертатися у

тисяч гривень. Це

газета Броварських

noa деожавну оеєстаиію КІ N9 259 від 10. 12. 1997 р. •> · Індекс .35064{ < ••·•·••.•. · дл11 •ідом.,оіjrереАnлатн ...: 61285.

nаркоае

начальник Броварського міськрайонного управління юстиції.

міської та районнеі рад, районної державної адміністрації.

Свіааитва

а

гро­

із представників того ж таки відділу

Майже

ро6і'І'ники комnnексноrо nрн6иранн•, ро6і'І'ники 3 6naroyC'I'pOIO

Тетяна МАРІЙКО,

зайняття

чотири міс•ці. Henoraнo!

rа3о3аарник а ЖЕК-5, еnектромон'І'ер а ЖЕК-5,

шей , речей, інших матеріаль­ них цінностей у сторонніх осіб.

1

Крім того встановлена кри­ мінальна відповідальність осіб,

Комунальному підприємству

громадян

голови

14 11 .00

14.00

nроводити

рації Оnексій Дармоrрай.

Всякий день й усякий час

Хороших друзів, люблячу рідню У доброму

голови

lrop

р. з

2009

буде

сільській

В щасті, здоров'ї бажаємо жити;

"Служба замовника" на nостійну роботу терміново потрібні:

квітня

nрийом

цінуєм Ваш досвід, Шани в Вас поміж людьми

заступник

Во- . ІІОДИМИрОВИЧ nуценко.

Кожен рік багато варт,

Від колективу Калинівської

раді

Погребській

у

громадян

райдержадміністрацїі

їм ціни немає,

селищної ради прийміть сповнені

"За жебрацтво-

nрийом

сільській

- то Ваш скарб,

Хай збудеться все, що іще не збулося, Душею і.серцем завжди fttолодіти.

Нехай пливуть, Ви їх не помічайте,

9 квітня 2009 р. з 10.00 ДО 11.00 буде nроводити виїзний

Мнкопаtііови.,а Пузана.

в житт і повелося,

Роки і дні пливуть у далину,

ГРОМАДЯН

Гриrорі•

Й багато в ній буде людського тепла. Щоб тільки на краще

ВИІЗНИИ ПРИЙОМ

виходу:

се~а. субота.

#25 2009