Page 1

r818'18

~

СУБОТА,

• 17 . . . 1837 .-1.

БЕРЕЗНЯ 1997РОК7

28

.Ni 215 (8815) .81'О81р. .

ЦЬІа

РА ЙДЕРЖА ДМІніС ТРАЦІl

у

3А ТРАДИЦІЄЮ,

щО

йоаноl кампaиll - ате. стац11 державвих CJIYЖбов­

CJШалаСIІ в р8ЙДержaдмt. и1стpaцllось уже впро..

цlв

довж кiJIЬKOX оетани1х мі. CllЦIв, '1ерrоввй семінар. варада з l'OJIoвaмв сШь­ еьквх, сеJI8ЩRоl. Рад на­ родивх депутатів • рову

був ПРИСВIІ'ІеНВЙ peВJllO

об1'ово­

ваЖJDIВВХ

важ.пива

хід

роботи

до

то

в

'10МУ

зlUleжRТЬ

вор-

А на'IIUIЬИИК. ВІ,ЦДШУ по робor1. з Шl8Тииками по.

Сіаемах 1 Ra1'OJIосиа у своє. м'у виСтупl переД Y'l8C1iJ1.

таииll

кaдpoBoro резерву та пlД­

roTOB'Iol

ц1виикtв цп raJIузel бarа­

1UШЬВ8 Dr'i'tA1Jl,Dьи1сть району. С_е на цих про.

мІсцевІ податки та зборв, Р03повша, ІІкпрuиJJыІo орraи1aуватв цю справу. Що ж до оетаииьоro пн.

формувавия

ToproвeJIЬBOro І побу.

TOВOro оБCJIуroву88IUIII на. смеииll,' оекШьки від пра­

ко.

такому вa3uJивому момен­ тІ поповиеииа коштів, ІІК

проБJIема, ІІК ведеВИIІМО. бшlзацlйиоl підroтовки в opraнax U8,ЦИ ва мlсцJIX.

Про

завідую­

дaТIdв державНоl податко. воl a.цмlи1стpaц1l Л. А. МааевИ'l. ЗУВИИИJl8СIІ ва

ПВ!авь

ЖJlТТIІ райову. Темою ви­ ступу вlйс;ьковоro к_са.· ра пo.uковивка В. М. Лу. така стала така

доповШа

-

'18 секторомкадровоl ро. боти та iIaropOA райдерж. a.цмlиlстрац11 К. Т. ГрJIШ.

МІ

на базІ Броварськоl рай. держа""IIІІСТpaцll відбув. СІІ 3ОиaJIЬНВЙ семінар 38-

ПОРJl,Цку

деииоrо,

то воно БУJIО ПРВСВlІ'Іеве анlUllзу . ситуац11 в систе~

сер-

. семlиару.нарадв

ками

roJIOBB рlllltдeр2IЩЦIdИ Іст р. а Ц I1

перший

ааетупиик

Є. М. Жypaвm.oв.

БУJIО обroворево також іншІ В8ЖJIul ПИТ8JIIIJI, RКI

CТOJ1ТЬ перед Ра.цUOl вв.;. родних депутатів Б.,овар.

щиив на lIIIIIImвьoMY ета. nі.

-. * .*

МИЮ"ІЛОІ

сер едв

іП~дприєм;ст.в

металytpгіХ,

що

нас,

иіr;:та,

зонрема

nлаcrмас,

заводІв

торговельнorо

ветеранів,

пам'ятаЮТЬ.

IЮl\fУ М. М. РОМан та ВРУЧИJIИ цi1llНЇ подару,нки. А який прекрасний концерт подарували вете­

ранам учнІ броварських шкіЛ, наШІ

онуки

пра-

1:

.

внуки! як привмно і радІсно. що У ·нас пі.ztpOс· тає таха хороша' 3М'1'Нз.. П. ПАВЛОВСЬКА, mвал:ід Великоі Ві'l1ЧИЗНЯНОХ війни.·

у нашій Пlyхі,вській медам!булаторlХ прщює не­ величкий кооsктив, який очолює roловнИЙ лікар П. п. ПуониЙ. Незважаючи на жи1Yl'ЄВ1 негарaJЗДИ, ДИЦИJНl, як і cmрl'ЗЬ, занадто багато,

ШДЛІТНОВА кІсть смє ннні неІ

ЙШлз.

мова

телів

КQжноrо

ться

Адже

а іх в меднки

населення.

Су'млінно' ставляться ДІО своіх обов'язкl:в медсеС11Ра С. В. ВИСOlЦЬШl. яка ШВИД!Ю І. кваліфікованонЗlд3іСТЬ необхідНу допомогу. МаЙО'11роМ BIKТOpiвRy

ставиться ДО

своІх

mlН'КИМОЛОДУ

КУДРИІК,

.яJКа

па:цlєнток.

чуйно

аКУшеРКУ

і

y~.нo

'.

Недавно працює 'в м;еда'МБУJI&ТОрі'У .медсестрЗr лаборант Г. П. Стецюк, а ск1JIьЮl подяк вона отримала BLд сельчанl Яюцо раlНішенам потрібно бул·о по Кілька ра:зЬв І.здити ДО БроВЗJPі9.. щоб зробити аналіІЗи або кародlo.rpaму,то тепер все

це ГlUlина Петрівна квал,іФіlКОВа:н.о виконав В на­ шtй ла.бораторlУ. .. Особливо сердечно дякують J1OJIOBHOl\fY JLіхарю Петру ПавЛОВИЧУ . Пусному ветерани ВеликоІ Віт.· ЧВ3НЯНQІ війни. Він допомагає Ум в оформлеННі на л,Ьку.!Wf.НЯ до Вc~a.kь.кoro гoomтаЛю вете­ раНІIВ Вели,ко'І Вl'l'ЧИЗНJI!НОУ вllЙНИ, що в Цибnях. . YDJ(e побували на. JI,lКYlВаинL . ветер3ІНИ боАавих

дій . С. М. Климась, І. О. П'Yl'а'Ч,п. Ю. Бреу'с, К. Ф. МYlЗНК31Итова. Зарав ліКуються в і'OOIIlтал-і кo.п.иmні фронтовики І. 'М .. I(c.вa.nЬ та В. І. МикаЛ. Прикл~ I~ roловноrQ JIікаря беруть і пllдлerлі. ДУже

доІбрОСОвІ,cmо

ВИ,КОІНУЄ

СВОI

ООО'в'Яl3КИ

1

са­

нітарка .Т. І. Пe'Dрекио. СLмрокш пращюв 8 нгшомусел-і завliдYЮЧа anт~кою Л. І. Крyrn:иlЩ~а. Жителі Пу_и Від­ знач~ П суМЛJ1.ннІсть, roтозвltcть доIJlOМ01"1'И КОЖ~ ному хворому У прJЩбalиНІ ,необхlJl/Иих а1кІв. Доземний уклl.и вам, JIЮДИ в БШих X8J1aT&X,

ЗДОРО1l'Я

і -у,СПlXlltВ

У

Mlcцeвoro

Броварсько'

С8ІІоврадуваи­

о •. ва eeиdиapl ввступив

вашІй

нeJlEl"Кlй

~мадський

праціl

П. БРЕ7С, норeanондент.

на

все­

ках

змуситизаМИСЛ!l­

тих, - хто

тися,

і

у

ІІІРащює ·з

гихоВЗj­ з

ба'гатьох

молодь

нас.

випад­

.пове­

копІює

,дШlку доpocJLИХ. Словом, яблучко від яблУНі...

Тому

криза

сім'І,а

та~их вУ'кра1ні називали понад 17 тисяч, нем-тив­ НQ позначається на ді­ тях, лими

ти.

з

.дорос­

починають

пиячи­

які

Раі3О'М.

ДООУ'чаються

котиків 1 потрапляють

до

нар­

!Врешrt-решт у кримі-

~етрецJй. Борвспou,

.81-

за'Коном

не

TOMY~ТO, Мoctювcь­

наркотики,

а

це

пpoJIЯТl!.є

через

на­

сильство, Вбивства.

С11ра·

шио

става·

і. моторошно

ло віІд названих ,на на· pa'дd фактl.в: практично щодня в Укра1Ні ,j\fал()о

літніми

здІйснюЄться

вбивство,

зrВaJIТУвання,

розбійний lНаИІад. На 3alКОН,

сьогоднІ 'вже є ЯКИЙ дозволяє

притягувати

дорослих

до

відпов~далЬНОC'l'l за ЦІ. та Інші діІ: в тому 'Числі 1

за спонукання до жебра· цтва. Та, на жаль, це поКи-що мертвий за'Кон. у цьому кона'Ти,ся

ті

'0

неважио пере­ по тій кількос­

малолітнІх

жебракш,

які живуть 'навулиц~, у П'l!J:Pемних переходах,

вОО4Залах столиці та і кожноl'О міста У,краі,НИ. Правоохоронним орм­ нам доводиться робити вигляд, що Taкoro стра­ хі'тлнвоrо

взаrалі

Я'вища

у

не. існує.

нас

Бо ж

куди подіти· ·затр.имаНGrо малол.tтньоro жебрака

.

-

посадити у 'Камеру до дорослих злочинЦI'В? Тер-

ниlclв аlпlдац11 'наС:Лl:дкI'В

З

Інтересом

JI1квідацП иacjdдtciв аварll ва ЧорвоБВ.вьськ1й АЕС ••

НООИJIЬСЬRlA АЕС.. Пер­ ШO'lерroво 6'1де проведе­

В1М1л у оора.ва.х -за­ хиоту lНаСeJJeJJliЯ від на­

во

CJFІдкі:В авар1І" на Чорно­ бильськl.й АЕС Бровар­

ків аварll

сыl1

ц11

райдержадмl'Иlc-npа­

та

Мі'СЬКВИКО1l1«>IІУ

~ОВОДИТЬ до вІДома учас-

перересеч»ацІю

~

учас­

JIlkbJ,I(-,llиaсЩЦ­

ва ЧАКО

11

вueropll. ВсІ

ЦloI

учаснйки

APyrol

лlкві'да­

иатeroрll от.ри-

Дpyra 'І8Стива семіва. ру прохоДВJIa в Требухів.

ській сшьсьJdй РадІ иа. POдIIВX депутатів, де УІ roJIOBa М. '1. ЗІИ1JeНКО роз.

повів _rocTIIII про Сe.JIО,

ro

трудовІ

у РОЗВ'lІЗаинl проблем со­ цlaJIЬво-екоиомl'ІВоrо ха­ рактеру.

Підбвв8Ю'ІИ

захомеииа,

адже ие кожен райов мо. же

П0ХВ8JIИТИСІІ

тати

таким

ПО'фібио

системи.

. В.

О. Kpy~ та працівиик секретарlа'!У ,В. М. Кузь.

,не

ЛOJl-1Тlі'ім, веді:нкою yвary

лише

тнм

ма­

теі· С'Воєю поцрввертають правоохоронних

органів.

Необх~.но ~a­

ти, щоб кожен' випускник заrалЬ'Ноосві'1"ньоІ

уtpШИЩa

мав

школи,

змогу

вла­

IUТ,у'ва'ТIІІСЯ ,на роботу. цим. осл-1:ДкуватИ'МУ'Ть

qJ:вники

ПРОКУ,ратYlРИ,

заявила лу

за пра­

начaJllЬНИК

генера:пьнох

тYlРИ Н.

відді­

прокура-.

І. Шестакова.

Подав статистику ЗJI()о чинності серед малоліт-­ ніх заступник мilНістра В. П. Ак;wощевко, а та­ КОЖ

oopliєнтyвaв

підлер.

лих "а тісну взаємодію зL слУ!Жбами сприяння фм'lі, прокуратури. ПозакіІНЧєнн1 всеукра­ Інсь'Коі селекторн-QiI нара­ ДИ, у я,кій illЗЯЛИ участь

і працівники служб по роботІ з дітьми У .нашо­ му M~CTI, а 'також заcrуп­ ник

головн. міськвюroнко­

му В. М. 1lpоценко та кеР~Вl!Икн освіт,и, вl,дбу­ лася обласна -нарада. де було також зроблено

аналю

~'Налorlч:них

пРоб­

лем. з підлеглиМоИ у йонах· спіл'Кувалися рівннкв відповідних ласних

. служб.

ра­ ке­ об­

Було вирішеНG вже Н<1Йблищчим часом цро­ 'вести у місті вІдповідну нараду, де буде проана­ лізовано стан оправ та нам,lІЧенізаходи

бо'1'l

з

дітьми

. по

У

мають

3alПiPошення

на

ПРИ­

переревстра.цію

відповІдними

тами,.

докумен­

r.poма.дянам,

проживають

у

що

Броварах,

звертатись в кіМіК. М 11+2; в Броварському райОНі - в кіми. .N9 124. де

Прийом Д()d(у.ментlіВ бу­ проводитись ВіДІЮВLдo

но до с.пиокі'в, за я,кими QТРИМу!ВaJLИСЬ посв1:дчен­ ня y1КpaIHCbKQro ЗРaJ3Rа.

Телефони для дoвJ,дOK:

5-23-.51 - paAOHHoro вlд­ 5-32-35 - міСьJЮ­ ro ВIІЦД1Л)'.

ДЇJly;

~.AГA: ····УРСН БРОВАРСЬ К И И МІСЬКВИКО НКО М оroJIошув

конкурс

зам1щеИИJI

ва

вакантноІ

посадв СПЕЦІАЛІСТА 1-01' КАТЕГОРП АР­ ХІТЕКТУРНОГО ВІД­ ДІЛУ. Ввмqrи: rpОМ~JJВИВ УкраіщІ, освІта .ща, спецiIUIьва,

боти

. ие

за

стаж

ро­

спеціаnиlс1'JO·

менше

Заа.вв

5

років.

подавати

ие

пlзИіПІе 25 квlТИR 1997 року за адресою:

вУа. ·faraplнa,

15,

вв­

ІЮИКОМ, кімв. 412, архІтектуривй вlддШ.

РАИОННА

держав­

иа адміністрація до 5 квІ'І'ІІJI ц. р. проводвть конкурс иа заміщенив вакантиоІ посади СПЕ­

ЦІАЛІСТА І-І КАТЕ­ ГОРП ЮРИДИЧНО­ го ВІДДІЛУ рай· держадміністрації.

Умовв конкурсу: освІта вища ЮРВДВ'l­ иа, Стаж роботи за спецlаnиісТJO 3 роки.

За

довlдкамв

звер­

TaТIICВ: м. Броварв, вуа. faraplBa, 15, рай­ держадМlністрацlJ1, 1 поверх, кімн. 125.

ТeJI.

4-11-74.

літній

ГРИЩУК.

цьоrо

.

р()о

період.

Н.

орrанlзацll

Інф . • НОВОГО ЖИТо ТЯ •.

,розтор­

Та уваіГУ lЮ'l1Plбио nPН­ дl.11Яrrн

менко A8JI~BBCOКY Оцінку

Пр'итулків

ДJlЯ дітей без с!!м І, шкіл, дитЯl'lИХ буДlfИК'lJ8.

викоиуюча

обов'IІЗИ завідую'lО! ор. rаиізaцlйвим в1ддшом обццержадмiвl стр а Ц 11

заходу.

вих

підсумки

семіНару,

К8JIO

в

10:

кмектвви,

POJlЬ депутатськоrо активу

рlвию

з

водиться перевlРRа· пра­ ВИЛЬ1Иостl 'ВидачІ посвіД­ чень« Уча,снИІС лlкв1даціІ haon,tAk-1в амріІ 'На Чор­

цепром.

ц.nrтру Р8Йдержадміиі­ етрац1І. Осиащеииа вИКJIн.

АЕС, що поcrrаиови

перевірку

03и8Йоми.

JIИCII roeTI з oБJIа.циaивRМ та роботою комп'Ютервоro

"чистка"? Про

іВ­

ВРJI,Цуваииа.

бути

ПРaВRJIЬвоет1 вида'l1 посвід'lень .У'І8СИИК

~арlllПbncи, Яroтива,'

працьовано 'lИМ8JlО, иавко:. доповіді розroРВУJIасJt зацiкaВJIена роамоаа, що стала' своврlдиим обмІвом форм І методів вПJlИВУ на 'активlаац1ю дlRJIьиостl орraиlв мlсцевоro С8ІІо.

аваріl на Чорноби.льсЬКlЙ

CТlPі'В УlКра!НИ. від 4 лю­ того 1997 р. .N9 135 про­

А.

.ао

Ще одца

вlІДПоВJiдно до КаБІнету Mlнt1-

Л.

ІІПІХ райоиів КВJвщинв ва­

М1IНОВО

перед

Я'КИЙ

сім'Х та мол'оді та пові­ домив баrато ,фактів, якІ

батыкв,'

. Оксану

тику роботи

райдер2К8ДlllИiстрацПщо. до В38811t0"ДП З орraиами

раА •.

roJIОВИ

вайсфem.д. ОсldJIьи пщ. ходів' до цьоro JdlТаииа в практиці дiJJJIьBOCт1 ад­

Uа.цИИІІи структур_в ДJII1

8ИПр8ВJIеииа спуацl1. 3 ДОПQВiддJO «Про црак.

вак.е прямий і кайкорот­ шиА шлях до безоднІ,

селекторній

дітьми.

нази'вають

ва

проБJIемах цьoro perlOBY, кроках, RКI роБUТЬСІІ

вживає

нарЗlД1, яку розпочав .ін­ формацllЙним повliДомлен­ ням заотупник MLHiC11Pa MiвlcTepcTBa у сцравах

шого села віддають всі сили І умlНiня. боротьбІ за життя і здоров'я людей, а тому ЙКQРИ~Ю·

оправи

аупииивСІІ

.

~ською бідою. Саме про

повинні

своєl

досить

кому ,районі левова. част­ ка На!рКОТИК~В peaJI-1зу~ єrьоя через' :малолі '1"нlх. Крі!м тоprlвлl. велика Кількість молодІ сама

злочин­ всеукра­

ме· на­

у

вів

вl:ДlIовlдають. ншрикл-ІЩ; У

НВІ,ОВЛЯТКО­ ЯНГОЛЯТКО. ЗВІДКИ Ж БВРУТЬСЯ НВГІДНИКИ? укрa.lнськіЙ

Заслужена шана

noва.гою

дeт8JIЬBO

рядку

Добрі, щирІ слова та сердечні привІТIrННЯ с3 наіо­

1

Броварщииу,

sльностl, бо 'За діЮчим за/КОНОДаІВСТВОМ діти за своІ Д.Х в cy~ 'ОО­

ди свята внroЛОСИJIИ на нашу а.дІРєсу керуючий ОП «БроварнпрОМЖИТJIобу,д. В. О. КУ'ТОВИЙ, roJЮва ,раДИ вeтep3lНiIВ В. Т. Бойченко, roлова пРо4r

і • •і

австІ. Відкрив йоro вступ. ИИІІ CJlOBOM I'OJIOBa вро. варськоl р8ЙДержа_иі. cтpaцlI B~ М.. Хоменко. РозповівmR roeтllll про

ком до 14 рокіВ, защ­ чаImИ до ЗJlочинноl дl­

машннобyrдУва.ння, «С11РШа., ОП «БроваРImРОМ-. житлООу,д.. На цьому пt.цпРИ&МСТІВі я пропрщю­ вала 20 рокlз електразварювалыикомM і 'мені

дуже .прИ!Ємно,

об.

викориотовув' 1І0аодь

3 нагоди СВWГКУІВВlНИЯ 101РІччяветераlRCЬКОГО руху 20 6ерезня у мі'СЬКОМУ sультур.ному Цell11PІ .Прометей. Відбулися у,рочисті збори. . СвоХх :~eTepaвLв війни 1 праці привітали керіВ· ряд.v

Киlвcькоl

Цей крим:lIНaJIЬИи.й світ

ПривітаllМ ветеранІв

порошковоl

вобережжа

нальний С'ВI1'.

На.. пишу."

ники

ступників rOJIiв·· р8ЙДерж­ а.цм1иістрaцlй, кер1вииків секретарІатів районів Лі·

ааступиик

держадмtвtстрацiJ

ПО

24

КВІТНЯ Ц. р.

триватиме

коикурс

иа

замщенив Baкa!FnloI посади СПЕЦІАЛІС­ ТА 1-1 КАТЕГОРІІ УПРАВЛІННЯ СОЦІ· АіЛЬНО - 'ЕКОНОМІЧ­ НОГО РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬО-ЕКQ'НО­ М1ЧНИХ 3В'ЯЗJ(iIВ р8ЙдержадмlнісТ)tацll.

r

Умови KOIIКYPCY: ос-

вІта вища ековомl'Іва, стаж роботи за спеці·

щИіСТJO 3 рокв. За довІдками звер­ татися: м. Броварв, вуа .. Гаrарlиа, 15, рай­ держа.цм1иlетрaцlR, І-й поверх,кіми. 125, те·

nефои

4-11-74.

.


-Сніданок

"fНIEAI"K J11lNЩ.

(

УТ-2

.]

10.00 10.05

1.· .•

10.20

ПЕРШИЙ КAНAJ'I УТ

6.00 Анонс 6.05 Доброго раН.У. У<раіно! 8.00 ФінанСО8ИЙ зріз 8.25 Н8цjональни;; хіт -парад 8.30 Агромarазин 8.40 ХІ. -PJм. що no6yду888~. 1с;. 9.55 закон' є за.он 10.00 YrH. 10.10 Т.пефln_ . 10.20 Пісенний bephicu-96,'КОНI<)'l]C. День 1. Частина 2 11~30 Теле_анал -Прав0'

12.00

КиіlSCblC8 neпорапь-97

1~:~ ~~.Тфіl1bМ

10.35 10.40

Вм_·

_

...

Зарубіжна піт_тура. Антуан 111! Cetп-&зюnepi. -Мален..ий принц-

17.55 Закон Е 38Кон .1+1. -. 18.00 СерІ." .n.pwI ПОЦ\пунКИ' 18_30 ТІс .Петерllypald т.ємнмчі •• 1 19:30 тсН

с.

~ 1f8Iи.

ШШ ~ЧНі _вити Оксана білозір

18.15 закон є заоон 18.20 Ні nyxy ні пера! 18.50 Фінансоемй ornooд 19.00 Саме тоА 19.25 Націона""",,;; хіт-парад 19.30 Телеканал -Прав0. 20.00 -ТавpIiicwci ігри. _T~ Євrенія Bnacoвa Золоте .оnecо + Вечірн• •aзu 21.00.vтн

21.2ОМісЬКі_

7.00 7.05 7.25

E.P~. -Зar_ історіі •. -У нас . . po3\IМY nиwe rope·. 1 ~.

22.35 22.50 2<!.55 23.35

~~::g =~::':~~r:::,нОвин

Ама Пyrачова. Маіім Джексон тІ інші ..-Шоу двійникіВ23.45 Національний хіт-парад 23.50 УТН 0_05 Ху. . . . . . . OAНeOrДOrIeA8_ ~ Одеси 8 ен.IІДО""'.. 1 с;е"" 0.55 -Біла гоny6o<а·. А. ВеРБИЦЬІІ8 .

Іктерн_ Пporнoз norоди

.m.

ТЕТ

[

в

13.45 no.тфімм 13.55 З81<он є 38І<ОН 14.00 М. дрци....._ т_

. '

1... .

У~,"ки. 17.00 Oi:eiтнi!1l канал ДIIR _~.

:g:?8 ~~ СеменDllИ'l КD3I1OIICbICИЙ·. te.

10.40 Телефїnьм . 11.00 Ааансцвна. 'f!IpнiriB. lJpyra ..onoдjcn, 11.30 ТenelС8Нал ·1lp880· 12.00 Свїчщ\о (з суОТИТpllМиJ

~тий світ

13.10 За.он є _он 13.15 ХІ'" ~_ 2 СаРІа 14.57-15.57 НIІ!\ЇОН8ІІЬІІ8 AlceAeмill

наух У"раіни. EnelCТpDtlНа комп'ют!JPН8 газета -Все - всім.

ІНТЕР

18.00 YrH

8_30 C8Dl8n .....иtt.... 9.10 РRO UКRдI'NE

Передача 3

:Вб ~~~:J.i ~::нc..oi церкви.

8.00Р_ове_

9.45М:=_

,..-

дача 8 .:.. -І !)І_ТВ I1paIUIY .. ·•

10.00 Анонс 10.05 за .иівським

18.50 Фінансовий ornooд 19.00 Саме той 19.25 Націонал_іІ хіт-парад 19.30 Телеканал -Прав0' 20.00 ТелефіЛЬМ 20.10 W""rep - бо IWIRrsp 20.40 8ечірня каз.а 21.00 YrH 21.45 &існ". УРІАУ 22.05 За_он є за"он

10.ЗО

2. 1

часом·

.

19.ЗО ВгаД8й _подію 1нфopмaцjilна nporрама .Час·

2O.4O~A_

20.50 Т.л-uIu ..a-.~ м,,'т_теіІ ....-. 3 СеРІ!! 22.10 ~ Icn:JpIIY ~.Мои сім'.. 22.55 IttтepнQВИНМ 23. 10~' noro,IIИ 23.15 ·_и· 23_30 1+ Мe"!"'I8цI.

частика

.8edn"••

2З.45 ХУД. фі"ьм .Aнeкдoтl. . . _ lСТС!РіІІ Од,",,, • аНекдот•• •. 2 с;еlflt! .' 0.30 Концерт "апеnи банДУРИСтів

. 1·,.ДРУГИЙ КАНАІІ УТ

ТЕТ

6.35 655

І~~~~~:~~';-~·f...оr~ажan~а ~гpaM8

7.00

7.10

УТ-2

• ТЕТ.

І .'КИІ~~.

СІТ

ПіС"Q ДН •. _Грін Грей. Міські НОВИНИ

УТ-2

ПЕРШИЙ КАНАІІ УТ

lliт.,..тура. .В",_ IIOIIQAOІ украlн­

11.15 11.30 12.00 12.30

12.10 ХІ•• ~ осоІІао. 1 С;аРІ.

2 част,,"а

13.50те-

13.55_закон в _он wo ' _ _"",14.00 М. ~' оРа8мощі" ІІИС:­ _~oI . . . . - Iм_JIac:I 'І, 17.00 0СеіТНіІі канаі\ ДIIR WlOЛllplв. Зару­

Y!ClNll_. 2

.'

Mi.нapoдкoro ДІІ. днТ1lчol

Телеканал -Праао. Сеno і l1IIWI .

17.55

3 СеРІа 14.57-15.57 HaцIotIanWua AIaUiaМIA квук Украіни. Eneктpoнкa комn'ютерна зета .Все - всім-

....._ 0_ • _

.••

"""~.1eтopIa

s C!8itIOt .

ТsнЦЮЕ H~ _тка YI<PI!itм О. Філіп'єва'

.

ДРYПlЙ КАНАІІ УТ

.1+1. 7.00 Інформaцiilнo-ро_

nporpaмa

20.00

Саplan

21.45

~ .д.а....

....rи.

т••_цl.

ІНТЕР

8.00 IнтepнoвиtI" 8.15 проі"нр3 noroдн 8_20 j:efIIМ=м. 9.00 Пn8нeтa '.

17.:ІІ5Т..........' " 18.2038·~_ 18.45 iнтepalcтl 18.55 c:.pian ...-..-. н. Ім'. ДontI. 18.30 ІІЦ/МІ. МIIIIQIIiIO

oOwt.-.

lt!i'IIPНII \1888

••~ Т....... _.4 CзepIIt

-Табула

pIta.

Місbld_и

10.00 ХУА."-

оО8а'а....... i~40 На... у ..істі. А.Афвиас' . .

МІІТ-

22.~ ~ noroдн

-Шахтар· (Дoнeцwcl

18. 10 НезванміІ r/cn.

18.30 .TallplilCwd Ігри-96. ntIIIДCТ-.. II1_oo-t"."..,.,.... o3yDaJiIII8pOAII8Io 19.5506_ 20.10 ~рanaw ~ ~ !'ОІ'0д8. L кравчук

2З.ЗО ~ НО8іІни 3Ygтріч 3 .~. l1ередача

.ТЕТ. І .киlв.

7-'1 КAНAJ'I

"*'"

нaa,ocen

_.

.

... 1<1_.

14.25T~'

.

2

__

.Чeчe!itwlМй

:И~==

__

МJV",",,* rТOrНIaPO

17.30 геП8ІА .Г~. 18.05 УХРТ 18.35.. _

OIIWOIOO

.

18.50 ТoprIttфopм 19.05 Hoвocen 19.15 -Міста І СТОІИІ/ СеІТУО (тк .......) 19.20 lIIiIeoYPDКи _ .... cC8cvPa-woyo 19.30 Тopriнфopм

19.50H~en НТУ 20.00 ~ nporpaмa 20.25 1\дрес8 ДіІІОІІОІ УA8'il

"'МІС

21.ЗО .Y1tpnoТТ\І": pooмrp&IIInOтepeI 21.45 ТoprIнфopм

22.00 'Цlliona lіІЗНВСУ lIinU8II 1'1oco&.-oro. 22.20 .ФІ_ст. 22.40 .110 І ПЇСІІІІ .... В.М23.25 Hciвocen 23.40 Г!porpaмa УХРТ 0.10 ТDf)rIнфoрм

~ oКnIwe·

IV oЗoncnI 8OIIVJ801 КАІІАІІ

1.10 .~ М.

7.00 на cat8cy-- . 7.10 і! ""т •• 8.25. ~"""",про ... 8.30 9.05

9.20

lJPOrPaOdI 02·

.

11"'"

е _ С":5іе.'"=. IIJIIICП"

ro

11 1

9.50 10.ЗОе'ЗoPonu' ·TutIio

ти 8ІА 3уааа•. 10.55T_~

10.50

ТОНІС

....

ХІ. .Tepмropilo А

_ •• . XiT·napaд 18.30 ~ W&CIPJIO"I!Н'''. TI!J1OC8pIen 17.00 OQCaiI6М ЗenIнOro ~ 17.27 '"""'"'А мanюк•. ~. . аІІ 17.ЗО .ЧОрими 11ІІ8Ц', му;. 17.55.21.$.22.54 МИко/ТМИ8 1ІОІ'0Аа 1I:~ =сan ooЄpanвw. 18.ЗО ІІА .11epeJpeI;.... рр успіху 19'90TOК-WOY • ...3 0IIbr0t08 19. . ГIІІІіаІіНі~ $ТІА.8іІСка·1 18........ ~ .Т 19.58. 23.57 _ .Мю3iIt/j,_ 101FМ· ,

=:li~~::I."~/f27 СаР\ІІ 21.30 ~ віс:ті ( -ВіісНаоl

rcю~~_Т/С 0.30 МJV nPeДC:ТII8mIE: Н8і1кpaщj ",ТИ 1.28 l1POrPВМ8 nep&дaч .на _ра .

. _ _ _а

11.00т

11.10Мyт.~

11.20 Н8руІОмІсn. ~MyIIb""- ~" '1.1 1:t.OOT~

13.10хм.. . . . . . . . . . . . . . .

E!ccnpec"інфорМ.

Метео-анонс

8.~ ТВ-8 Моск... ООСП-студія. 9.25 MU-IіІА_.

9:55 -~. на небо і ll'JIIIКY rUiIO. 10.00 нewa афіша 10.05Му............ 10.35~T

10.45 АНалітична nporpaмa o()rllllД8Ч. 11 JIO' Nota Itene! 11.40 ТВ-6 Мocua .•ДисК.......... 12.05 Но1llne 12.15 Cnopти8на nporрвм. ОСВіТ l1PCJ4II.; 1 ~_25 ХУА.+іММ .Ст8рм1l _ ....... 13.55 Наша афіша 14.00 НО!linе 14.10 Тeneанонс 15.00 Заграва 17.00 Т 811еанонс 17.0& Дм~ сеанс 17.45 Т&-6 МОСІІІІ8. Теа~иА еннс 18.30 ТВ-6 МОСІСІІа. -Катастрофи ,...".,.;. 18. 5ОТ_онс 19;00 3arpaaa . 19.30 ЦenTep-_ 111_45 Т_С8рІаа .Р." 20.20 ТАН ~.30 Ток-шоу .Мy:Jм.. І прес.. : .АІсу'_

.....,.,..

пере.: С-он Ociвwllinl

21.25 EJCc~-інформ 21.40Cnop_ nporpaмa оСвіт профІ'ІІІІ 21.110 Тала..." 1ОТАР. ХІ. _ _ 23.35 Твneaнонс .

,Ста"". Роста. -YIcpncjттo. - роj!Мrpaш

19_30 20;00

20_15

.rtoдopoa У "83ІСУ"

2O.10~ї фoтOrpaфll.

PYIIOIOIICn.O .

.

rl:~ а=::= ::=.t~=.: naor-a .PМVIIC·

1_

Ай-сі-т'l-"

........

._00 .cnr-"x '=.:·Т 6.30 O'IOj:iНOIII ММІІ" ~. 7.00 Ммст............. LТВРИtopltl 8.00 а...

Ао. ХІт-

МЬкнароДниil orllllД (.....nНI-

='="'~I ~. t.....

8.30 8.00 C.'I.... 127 10.00~" 6y~. .. • Т/С; 10.30 .r~ T{t:

_.

11.00 IJUI.~.

рр

СОРІО

11.30 Toк-woy ....3 0IIbrCiI08 , 12.00 Ммстeцj,!cий ....... - ТвритОр!ІІ Xiт-~' .' 13:00 lkп_ !'IJIIPCW.I'.~

....

А•.

.

1З-30 ВІамт" _1іІкОСІріІ, ТуніС. '1.1 14.00 .с.ат.,м. _.ХІ. 15.30 ~ .........ТврмторіІІ Ао. Xt-"... ." 1 •• 30 ~ _111ІІІІІ111'. Т......, 17.00 -~ і Ii~. МYJI!O~ 17.27 .Прмвіт. М8IIIOIt'. ~~ 17.30 -ЧiIIIttмII мвщW. Мyil.rcepien 1.7.53. 21.56. 22.54 ~ niIrOДВ 18.00 .W8na м..--. JfI. 18.30 час В8РОІ ....... (П!i8i<n8<-1VI 19.00 Toк-uiay •.. .3.0-0.00 19.30 .х••• 6y1fllll!l!o. Т/С; 19.56. 23.57 ,... 8ІА oM103ik-"-Іо

= . -&"....

101FМ·

·20.00.r~

_

••

2O-.~. Т.... 21.ЗО В8N/PttI еІСТІ (ТІА •

Т/С

'1

128 с.

1~05~ 17.35 Автот.

Н:8!І ~ nporpaм

.

.

....

rPA_

YНIКA-тv

17.35Т=

17.50 -(1росто соба..• 18. 10 .rD8ul\ ....Гр8ІІІсуо .

J,.~.=r...,.~

.

43

еОРІа

norapaJ ,

20.35 ~'отер хс 20.50 .На ДОСірІН... ,QIno_

21.10 Тopriнформ 21.30 Так-wov -ев. rOII. 22.00 ~ НоІІміоо 0.00 ТopriНфopм

xw......-

.IОТAPIt

8.4ОТ_нс

/1.45 !ІОІІ6ОХ9О 7.00 ТВ-6 МОскаа .•в,. - ~ 7.30Зar_ . 8.00 Прес-КІІуб 8.10 Муno.тфі_ 8.20 D8ncl-martcet8.35 ТI!ІІО8I1ОНС 8.40 ТАН 6.50 Мвтво-анонс 8.55 EIcCnpec-~ . 9.10 ~ 11 ка небо і ДYМ1I.'J , . . . ... ;.; ".15 TOIC-WOY .Му3ик8 і прес:ао: .ДiCYJaO nвpa.; СММОИ ~

YCrUY

1tJ8·~n.

2О.ООТ_

.-

Цenтep-_ Прес;-КІІуб

.ФірМа .АТОН.: lНФОРМ8ЦіІІ про не-

23.30М1V """11IВДCJ_: nPI/ДCТ_МyзиU ~ 0_30 _ XInt 1.28 Пparp8мa J1ВIIIUI8'I . . 38ВТРІІ

17.45 MY"'T~ .. 18.00 ХУ,ІІ••' - . . . . . . IIІ1ІІІІІС8ро ~ муз.пporpaмa

3IIrPaВiO

20.10

1~~===-"'" 16.~MY=

ТВ-6 Москаа. OCnOPТ

:>3 4n ПI'f!С -клуб

22.08 ~ ........... "т/с 23.00 IIIr8l11atкlillloro 15i1кcy~-

rrc:T~

Тene;uoю

9OX6Ih<9O

0.45 Т&:6 Мс:ісова. гyr,oор"стичне шоу Ан· ДРІ. к..мшееа .200 Задоао_.. 1.45 Телеанонс .

.

20.05 -Минyne Ц!OIIf"O ДИ".

&.40 6.45 7.00 7.ЗО 8.00 8.15 8.20 8.35

~З.45 3зrрааа

ГРАВІС УНIКА-УУ

. 22_20"~ .............. l' С8РІІІ 23.10 lW'PaМa сЄароМІкс. 23.35 !Ars-lonQ8. 2З.55Те~ . ТClftIC . 0.00 ХІ• ..дсмна . . . . п....-.-

20.50 НОіІСІСМ 'IV·Т.......

7.35Тс .~--

.. _

..ам-т;с: 15.ЗО ~

22.05

21.00 ОСІ1'.

25

13.00 J1вro-aкcnpec

22.00~~·Н-O-I

_

==

.Теритopitl Ао.

21.45 ~ .ДІамхи.·(3 _ . дenYr8t'OМ

20.35 ТopriнфOpМ

V:~

__

.

1.7.00 Анонс nporpa.. 17.05 ТapriнфOpм 17.20 МУ"Т'- -Горище CQlрбі.'

МvnbT......

ДМТ...а студія .Н•••

НAPr

.11роСПі COCI8r8O '~'!i 1!І!.бесе" ~. CДtIi .УрОК Iipcj&cмo

Г_і

20.30 АІОІС nporpaм тк .ГрааІсо

12.30 J1WIa дo.llYlul 13.00 T8I.I8Capi8n .к.І_ 13.55 Тіві-шon 14.05 все -. д}м - - ' 15.05 МуIlbТфі_ 15.20 сп . ~~\f Те,,8СapIan oCeT-.......... 16.30 6аскетбoll. -д.W-6_. (Киlal -

14.55

16.10 16 30

lOnico

Телеекспрас

"'МІС'

13.00 .'IiIpнoбиnt.cbld CВItCIIЦII. 13.30 ~,.,. Aerf!iI ~ 13.40 .\ІІАІСРМ1І неовса-: ·taнo ~ а-: . .КkiМeтorpaф ПillA8ннaf КареІ.

·22.45·'i!ТQlllYl<llll ~..... Ф. Р....

'І'ІЕТ

_.

9.05 "'Y"T~ -Ко_·

12.20 12.50

22.251..~

23.45

ПіСНА

TgN.Yкpai...

16.00Т

й

1'.25.T~

2O.00~"'" ~ ·Час· . 20.45

.-

14.55

СІТ

11.40 12.00

.

ВідеОфільм -Вічний сад. __

~~~

·17.ЗО Анонс

ао

I~~·

14.35~~Qi'l"lIв-

Камертони ЮНОСТІ

"'А8ІС

10.00 ' 10.05·38 ...1-=-.. часом 10.30 Т• ....,.,... .ТІн...

':~:W!~;'tT~. 1a.50T~. . ЄІРОІ. ІІІ-

7.00 Анонс nporpaм тк .ГраІіс. 7.05 Грац!і "" .ГJII!I!ЇC8. 7_30 ~ .Рммок. 8.00 .ГCIIJIIiqв С:ОРС5іВ.. 8.25 • .-97. 9.00 ........._ _ •• 10.5O·TaiI8!A. се3он 11.10 Т!!IIf'Iнфo!Iм

9.зое 9.45 ....т+Ї-

'1.1

14.4О~·'ntar.orи.. (3 нар. /JI!I!fYТВ-

-

... Ім'" д-.

T8IIIII"1I3IJТ. ~lІЬтфl_ 11.2OH~n. 11.50 МІФ .11pиroдм оро!-а ........ НАР1'

,t,дpвca .Qinoвoi УЩОчі

ЛoQДИ

T{t:

.

Хіт-парад

11.00 11.10

:1:!j8~=-а B:rJ~':'::'~ .

6уа-оа-. Т/С;

8РМ8І!СІ88 ~"

~ СОІТУ Н.ЗО ТОІІ-WOY ....3

~ICT_CnPВC

20.50 nCнн ДНІІ ••Тaбyna расао 21.05 Антрес_ 21.20 міса.кі _ 21_35 TмacopIafI.na...a. 22.35·1'1aIIaDoI< 3 .яною· 22.55 Це-ми! . 23.30 Cnopт_ nporpвмa .lrtJИ іаІ> 0.00 Г.Сукачоа І '~TapUмi. У КиевІ. Ч. 2

ТРЕТІЙ' КAНAJI УТ

8,ЗОіІ:Ь~1 L~ ". чіlп,l ",. 1....... . ..

8ЗО ~·.НАРТ-IІ8Чір·"

дlф

•. .•ТериторіІо А•. Хіт-

8.oo~. ~orIIIIД (....nIiI-

9.15 =сСтан cnpaa11.50 .Ars• 10.10 . CТМlllD" 10.35 ТОІС-ЩОУ -АраСіесаІ.

·1Cniweo

.ІОТАР.

М-Cl-Т""

14.00

.q,... , • -w_ 110_'

21.ЗО ТОІІ-WOY ХУА.фІмм ,.,arpaмa 0.15 ТopriнфopМ

::.2fм%~Т.=:"I Т..........

Мис:reЦWcиii

2О.ЗО .Комп·ютер хс

20.50 ·На доБР8міч. дtтм. 21.10 ТoprtнфOpм

23.45 Мy:!И'tН8

23_55 Xy~ . . ." . . . . . . .

12.00

.

19.35 .T~., 3 _ . 19.50 .Міста. і ст-. саітуо 20.00 .Світ 1ІІОДВіо. М_.

22.00

23.45МУ3.""'"

t:i~'==' .r.........~ 10""", 8.25 0ФіРМа ';-АТОН.: j.iфOpм8цIII про 118-

7-Й КАНАІІ

20.ЗО ClТ

....ра.

~иg ~.;Проти lfO'IЇO

....._ . . . . . .

...

.....

19.ЗО ТСН

НаЦ/ОНаІ1ЬНИІ1 .-парад УТН

О.II1-ХУА

_

21.00' TOK:WOY .Я Сама·

ra-

т_ НацІон...-о ма" ~ ,..,..'-orо т...ру ІІІ. І ..........

23.50 23.55

Закок є

• 18-.00 ~ .п. 18.30 CaiIIU .118тар1l

16.00 YrH 16.15 Kiнo><ypнan -п_. 16.25 Факт -лото -Надія. 16.55 Пріоритетм і ІШ\ІІХ" кoнввpcli 17.25 кр"мсЬКі Q030ttи 17.55 ФYтбon. Чaмnіонат QIIiтy. ВІдБІрко­ ВМА матч Украіна - Північна Ipnaн­ дія. У nepapві - УТН 19.50 Фі_овмiil.orllllД 20.00 Н~Мй хіт-парад 20.30 Тeneфi.... 20.40 В!NiPНII .азка 21.00 YrH 21.45 Alcцeнти 22.05 Закон є 38КОН 22.10 Нaцioнanwtиi 1Iiт-~ . 22.15 ДaIWКeCТ економічних IІО8Ік 22.30 закoil в 3ІІКОН 22.35 HaцiOнanbIмiI хіт-парад м. ФреІІн_ .Ма8

.1'1IanI Д3ІІОНІ8С8'

.1+1.

lЗ.l0 заКОНЕ закон 13_15 ХІ. оАІ:аарІум••

.

=. .

БІ_ lliтература. О. ГриБОєдов. Д~

канал .Франс EнT~ npeдcT_ 1нтerpan. ~io )(ед 13.00 УТН

22.40

.

IЗ,15 ~ noroди

13.20 дlФ .Нес"'-не око Фp!ny"";.

Карусель і капуста ТenВВIICTaвa -Страшна ПОМСТа· за

творо" М.Гoro/lll. Сто чудес світу·

'

СЬІСОі 11083i-. В. еи-ко

f[&~Езакон

Нічний ВФІР

6.30 люди _ nllЩ!lA. . 6.50 AilDeCa ДЇІ1ОВО' у_ 6.55 .Моя БРНтанill. 7.25 l1убniцl'cтична nporpaмa 7.45 ёфіраВТОТopr • 7.55 камертони lОНОСТі 8.05 Пorлsщ.збсжу 8.25 ~ТфїllbМи 8.45 JIIOДjO! ДІІІІ lIIOq!Ii 9.05 А.аРВСВ дinoВo. удачі 9.10 П. ~ -Х.М.. . 9.40 комп ют~-97 9.45 -ПТахи ГiiuleНнoi ДФ_,. 18 10 3AQ1i!18'. 1 :40 ПyliЛiцмст_ nporpaм8

про не-

21.~T""_

НАРТ зранку на СІІітаІ8су .••

.ГpaЦl1 . . . ГраеІсуо

18.45 CePIan -...,...-. 42 ООРІа

2O.50~

7.00

-Н83ІІО paiop,qaм. Првс-КІІуб

18;20

18:.\8~

10-. 11".00

21.10 C8ТlO~ кiнooqpн811 оФіти... 21.20 Е!ссnpec-інформ . 21.35 С!юРтм-,.,arpaмa oQI, ПРОФі21.$0 ХІ• .cnyJ8..... роооано. 2 С;еРІІі 23.15 Т8-6 MocUa. Гуморист_ ~-

.17.45 TenellWJlllUl

~1:55~n' IY~ • HWo-Iорауо

8.....-_

СаРІа

__

Т8І1В6 ЖJ4!ВС

..о.

,

2.10т

.

22.01

AнтpecollbК8 7.ао TaJI-r!м oCallTll-llap8apao КИІВ . 8.30 Екcnpec-ittфopм 8.45 хрещатик

YlcpaiнcbIЦI

'.

111.45 ~ "АТОН.: Іііформaцjн . pPcjмIcn.•. 111.50 ~,....",.. Ц\ООІ'О _ . 111.55 Т-..рес -1UН1C 2О.00Т_ _та

.

...._

0.45 серІа'

1•.00 '._"~ ~_ "7 с;.

I1М5 ХІ. ~ роман•• 2ц)5Т

~З-45 ЗarрМ8 . ТВ-6 Мoacu. T_1tOТВI08 .п.р­ .... ЗОНА·

18.~ .Вес:на. парк мрііІ.

1і.25 .rрЩІ 8ІА .ГIJВIIЇCY" 18.4' CePIU ........._ 41

18.50

15.00 ЗarpaU17.00 поеме rw ..1IfP8Ii 17.10 •Том. д.ePll іх друзі" МІФ 18.05 Т8-6 ·Мocua. -Шоу БеННІ Xima. 18.30 ТВ-6~ocкaa. -Спорт _ . 19.00 Зarрава . 19.30 ТQNIПa--бni

23.40

19.35 . . . . . niIМIC.

місці

сПром'вр-відео.

...а

хо

21.35 )(Ре!ЩІ_ 21.50 Що? Де? ГІОЧОМУ'1 . 21.55 NY3ичНІ ІІОІ'ОАІІ. О.Хоаі

6.35 6.55 7.00 7.10

-1+1.

10.00 Tenвaнoнc 10.05 Від_та віза 10.25 За.он є закон 10. зо Вес:enиA ринок 10.45 Забуті імена 11.25 ФоРтепіанна музика 11.35 З.. он є _он 11.40 \1IkillЬttмil е<ран. 11 м.

6.00 Анонс 6.05 Доброго j)aнxy. Укpalно! 8.00 Фінансовмй orlТlUl . 8.1 О Націон8ЛЬНИЙ хіт -парад 8.15 Arpoмагll3Иll 8.25 Теneфi_ 9.05 TeneвмcT888 -Cтpвwнa naмcтa. 38 творо.. M.rorOIlll. 1 частина 10.10 10.25

-Сніданок 3

17.35T~

17.& I'ЬІФвма ~II !іРеСТО 17. !)jJoф8мa ...ZCIOJ\I х 12· 17. ГУ'о!СІР. nPOrPIII!II ...... 18.00~~

lз.50r~.:.'~Т~ nporpaмa. Cnі_I.Anne-

AhTpBC..-а

nPCJi'J8I

7.00 UМc:т...... _

12.30 12.35 1250 13.30

7.25д....Ь'""_.

[

1.05

.ТJнo,.

20.00

~3:rs w:rальний хіт-парад

7оо

.ТIн~

I'РА8ІС УНО-ТУ

18.30 світ Апіс" 119.50 •• $035 Т/С .r..-- ""'11' а . . . . . ___ AJD3Y 20.30 сп 20.50 Пatll "",. ,ГрІм ГреіІ. 21.05 Aнтpecc!llb«a 21.20 МIс"'ЇttOllИl!и

НТУ

часом

18.55 С:еРіеІІ ..діачмна н. І.. •• До....

~~:lg ~~=~~:'~'=_ 22.30 I1ісенниil ilepнiсо-96. Конкурс. День

T.necepIan

17.30 Анонс 17.35 Те".с;apIan 18.20 За "иїВСЬК_ 18.45 lt!ТВPВiCТi

pvкoмIc:noo .f1oAopoJк У l(а3І<У" l1POrPaOIa .Ст8к cnpм.

корисno.•!iOO-А буде

23.40 ПоUlanи 0.18 Ilpивіт ... заатра!

9.~Вi

1.281'1porpeмe lІІІІІ*ДаЧ на aМl'ра

17.20 o1Coмn'lONp

oCaht.-.......

22_00 Xlф -lIhoIImu

Ім'. До....

.

18.45~~

КИІВ

ТPПlЙ КАНО УТ

,

23.00 в.neнr... щ.рб_ !IP8Acт_s. .. 23.30t;mI """npe,qcтНn!ic: ,..;дcr.....Му3ої НаІІ!ІРеЩІ 0.30 .. _ Jdтм

20.00 Т8І88ІСІНС 20.05 -Минyne ЦWII'O _ 20.10 .ФІрма .АТОН.: інформІ•• '110 не­

18.2O~

cnopr.

19:~ ~1~a:.;~= весни... •

16.30 T_piaJI 17.25 ОТ 17.35 СЕГА-острів 17.50 Iloorvл..... 3

0_·

17.05T~

НОllinе Наша зустріч

Ар-уМент 14.5С) НО! linе

~.T/o ltIIIn ДОіІІ іІА .МIo3iit.p_

17.00 AtICIIIC

.КОман·

18.00У ltиєil.

nanyr

2З.2ОТСН 23.ЗО Пporpaма -Про

16.00 YrH

1ИЗ tl:."ari~Я

/JIJ

17.55 З80QН є 38І<ОН .1+118.00 Caalм ~.PWI ~ 18_10 Се'" Of1eТaP6YPaIII Т80М_цl. 19.30 ТСН . 20.00 l::aPIan ......... 21.00 Toк-WC!!( • Та1\Уо 21.30 ХІ'" .Ьра...ее-.

a:~ ~ н8Р9дУ УкраіНИ!

18_00 Пporpaмa '11іА &УІОМ 23.5 '1»дJC8.

r.1I8CapIan

••

.Дика ~ Aec1JjanП.

14.00 14.10 14.20 14.45

.IL30 ...........

~XY""'-~-'"

Q6nмaw.

...

Спорти.... nPOrPaМa сСеіт профі. н.ш&афааа lз.05 ТВ-6 Москва. Серіаn про~.

21,ЗО В.ОіРМ Iicтt (ТІА .8fiн8-1

Пporpaм•• ~. (.НIмeцwca

сері

12.'5 13.00

18.05~.

11_30 Tel!8C8Jlfu .......... 10:25 СвІт ~X lJ03!!8I' 10.55 Л_ СТ8JIO*ИТIIOCТ"'11.25 д.,с.n. _ ...... ка _ 11.45 ~·и. ~iI ВiInYC!C 12.45 МvnbтфІІІЬмм. _ 13,00 .каІ_ ки

1СОрДІі

22_OO ...... I~.T/.

17.05~ .17.35 Aeтoтopr

7. 8

.nC-а ПРО ",трац'

12.2О·Гyмopмc:niчнe пporpaмa .Нuno ро-

........

.

_.

.

11.35 Nota 8ene! 11.45 Woy-iail·:'n~.....

Ао.

20.10 -дм-_ Т_ _ _; 128 СаРІа

~ мy.тcepIaJi .Ко_·

~55 Му....

ДИ" 1І8РОА>І'8ІІНІІ М. rOrD/III. IЬЧ8ТО•. творчого W/IIIXY. P\дtIa мова. ГOJIOВНІ С/1О88. /JIJ Мi*ll8POд/lOГD _ nтaxia.

ленарис

Пy6niцистмчна npor'paмa

Т_ •.

Т/С

т/с;

Ток-woy .Зроби

10.!ІО,ДиаІІюа.,,"а небо І думку Г~ .... 10.05 Дит_И С88НС. .EIчиrв.. cni8yo

17.00 .М_ nyny.. МyRtтcepian 17.27 .Г1рм8іт: Му"тсврім 17_30 МІ!: .'IcJpниjt _ _ 17,55. 2'f.58. 22.54 МиаоІмна.nQrOAa 18.00 1ІІаот. AeCТPВnIII. ФІИМ_ 18.30 lі8р8о С8іТУ . 18.00 'fOlC-\ІІОУ ....3 19.28 ГОІК8іІ .... _ (ТІА ·1!Ii!aq!·1 101FМ·

Спорт ти.ня

В.55 Метео-анонс

9.50

.Теритopilo Ао.

2O_00.r......-.--.

16.55 TenenaeT.

20. 1$ 20.30

_

~

6.45 90Jc60x90 7.00 ТВ-6 Москва. 730 Зarpaва 8.00 ТелеаНонс 8.05 Т8-6 Масова.

9.00 МІС 'ГO~Hi прИгоди Біма'"

1._IO..cnp.... _ ........ Т/С

. 111·56. 23_57

14.00 T.II8C8P.IU.'3yuuI • 8РОІІІ/ІІІеІ. 15.00 А .... с- 3 ВУІ<.8ММ • 15.25 ЯкІ ~_ !iYnи. Част...а 2

•. ІІИС:­ ...........__0 pocIik:wc.r ~и ім ..IIed .Раонoщj

Н8ЦІоІІ_

те.тру

ЄerettlA ВnaCOВa

8.50 ~• .дім. що no6yду888'СаІфто- 2 С_ 9.55 За,он Е за.он

flIiOfPaМa .ДianOni. (3 ~ гоnciioи СДПУ ~ Г...-) 13.55 .Аетorp8ф ДIIR &асо. є.... осін 14.25 -ЖVPtt&il-ОI.

КИІ. Експрес-Інформ Музична ~

12. 10 Шкапа кnoyкlв 12.25 Гoroniвс......и ..........12.45 ~'11IOP" yorpaittc:ьcиx КОМI103И· то

.Ycnix·

І

Xїт-napaд

.

....1

парад

15.30

н-..

~000IIia'"

17.45

6.4OT~

••00 8Cnpa. . 8КОРАОІІ1ІІ.- Т_ple" 8.30 ~c .ЧориІІІІIІІІ8Щ' . 7.00 ~T _ _ A .анал .Твритopitl Ао. Хіт. 8.00 М-Ті-Ем. MbIнapoAнмil orлод (_IІіА__ С

Париl<l.

.ІОТАР.

...., _ _

АЙ-С..fl.81

XIt-f1lllll'l ..' 13.00 CaOWaIIIII ~ (тк ·Мiqт·1 1 ••00 .м:.,._ 1IIМмnI •• ХІ.

16.5OMY"T~

серіі

ТClftIC

tO.ao .r......... ' - - ' .

НАРТ lЗ.ООТ~ ІЗ. 10 пparpвtla 0Фааоркт. 13.35 0ФIpМit сАТОН.: ......... про не­

13.40

23.55 Te_mpec

11.00 Cv8'fa ~ 11.30 ТОІС-\ІІОУ • ... 3 0IW0i0. 12.00 ММCnQ.aIII ......Tepnopia

10.35.~cт""" 10.S5T~ ТOItIC

11.10 МYRt..11.20 нepyxoмk:n. 11.50 ~.Цe .... 12.25Му. .. . -

23.00 .Російськмil бал у 23.40 Тopriнформ 23.55 • TIt-lМnpeccapiO' '0.15 тopr;~ .

.

8.30 вео!ірні licтl (l1О8торl 8.00 ..д8м8с:-.. Y.'!Н8PiU. 125 СаРІа 10.00 .--.....lI6yдllltOlCo. Т/с;

8.30 8.45

11.ЗО ~ noroди 11.35·Зіікон є_ 11.40 WId-а·8ІфІ!!І. 11 м. УIф. riтepa. тура .• M~ Чурай. ЛІни КостеоіІсо

.00 Анонс .05 1Іобporо pllНql. Ylcpaіно! .00 Фінансоаий orllllД 8.10 НаціOlt8l1bНМй хіт-парад ' 8.15 Arpoмara",," 8.25 МуllЬтфinьм 8.35 - ТавplйCl,ld ігри. ~тaan.ють.

.

7.ао Т.-рІаІІ оС:ант8-1Іар6арао

.

10.15~A-~ .......... 2c.

ПЕРШИЙ КАНО УТ

РУХОМІСТЬО

8.30 l1por'p8.Ia ·НАРТ --.Ір'.. . 9.20 ТОІІ-WOY .Apв(\ecQI. 9.45 .Ч8ріІне lIIOCf8PIiDO 10.05 Tenмypнan -"",-.

14.55 Te....cnpec

Музично·~а nPOrPaМa -Т,,_-ри_'

4

1. __

•.

·16.00 т_азета 16. 10·НерухомІсть 18.40 AeToтopr

lЗ.30 дlф .НЛО ••• з._ ~

14.15

25КАНМ

7.00 зранку на clliтaltliy_ •. 7.10 МУ"ТфІ_ 7.35 Т/С .М8рІе_ t 8.25 .Фірма -АТОН·: itIфapм8ЦiIi про не-

rocnlт8nl МА8Н" 20 е.....

23.10~8IA~· 23.15 .Музмч.... l8IIPf8II .TeRoraiser·

.

ТОНІС

ПIIOf1I8М8

12_1Сі%:Фі:м .ч ___

НТУ

з8кон є заlCOН

10.

11.10 To.-woy -датorpaф. 11.40 Муз-.о-~

2O.QO

Що? д,.? Почому?

18-;Т1. 1110"""

npoc_

.

Хрещати.

~

ХУА."- .Ку... ~

-Майстер Д83ИttфopмвцiI' 18.45 МІФ -Зи... в 19.00 музично-ро_а nPOrPIIМ8

7.2511i"""_.-~~ioiI T8II8CIIPian _ .-58рОара.

8.30 8.50

.

15.55 Aнottc 16.00 СІТ .Ти~ 16.20 OCatr ""'ОО (ІІІ• • п· ...... _ 18.00 Док._ .ЖіН... в ..,..",.·і••

7.10 AнтpecoIlbК8

7.00~-~~

е8і138р,

З.

І .КИЇВ.

СтІІори с:.- o6JIиччя 6.5ОСIТ

6.35

Аеробіка

15.15 Анонс 15.20 МІФ -Чарі_. Cмaperдotoro міста'.

Фyт60nbНиiI ormoд Музичні новини

23.00

7-Й КАНО

Д(Ф -Бо...11 КІІеІІд' ••Ч8pnI Crapк_ __ _•

8.20

21.50

21.45 CSl.ytбол від YrH 22. 15 Alcценти 22.35 закон є_он

АнОНС

.МузичIlИil ~.

22_00 ХУА-фl_ -'1..,то. . c;nУІКІ.·.

22.20 ,.............. rop!!цr4" 1-0 С;еРІІі

0.00 хУА....._

2O.~ -Итorи-

lOniDO T-aweнкoI

l1DarD8М8 -Р8l<)'l]C.

22_05

11.00Т...--та

21.35 Ху.. . . - .1S8art ........ 23.10 Л...... староаитмоет811 23.45 г.evкa- і .НtuIoтIJpaнI. у Києві. Частина 1 І

~~ ~=.. Т/С .Потapnikтo

20.20 20.40

16.30 MYllЬTCepian -Канан· lТ.ОО Які ..олоді .. и бynи. Частина 1. 17.20 K.I.S.S. Серйо3но про ..... ·ютври 17.4006_ 18.00 Музичниilf1lИn&8OК 18.35 Crio.. житт•. тhe ilaturalll!8\' 19.00 Те"ес.р.... o3yxauIlІ ~ 19.55 Все про l1ОД8'ПОІ 20.05 А .... самі 3 8'/CIDМ ~EI5 МУ'!'1'Іна ПllfОАа· -СкрАбім. <!О.5О ПісНЯ ДИІ. oCqjяБIн. 21.05 Aнтpec0nbК8

ТРПІЙ КАНАІІ-"

20.50 tIOIIOCen ТУ-Т. . . . .

НАРТ

20.30 сп

8.00 IктepН08loltМ 8.15 Пporн03 noroди 8.20 Вiтpa>l(i 9.10 М8ІІОра..а 16.55 Анонс 17.05 Тема ти.... 17.15 Постс_риптум 17.35 Т."карІ." оп... 18.20 за .иівс.." .. часом 18.45 інтepllicті 18_55 Саplan ~ на Ім'. ДoR.. 19.30 Вraдвй мenoдiю 20.00 Iн~кa nporрама -Час·

nYТ&1OМ У!іраінм 22.00T~

2O.35T~

.

20.20 -.На добраніч .......

21.00 Ilporpeмa .HAPT-IІ8Чір·,,· 21.45 Пparpaмa .Дj8Iiorм- (3 ~"11/8-

ДНС!ІіС nporpaм тк .Гpulco

20.30

21.00.~· 21.45 ФутбоІІ. . . . . . . . ,.,.. 0mIIД 1VPY 22.40 ~ nPaI'J8I8 .&01 CIywiAo. 23.40 Док.екран OCeIr._ .,.. i~. 0.30 Музично-~ ,.,arpaмa

Аі.n-. ·:dCтиt.~! ~

11_ 15 ХУА-tei...-м .Ф88apotтo. 1 с. 12.20 від .ПереІСресnO. -рр успіху . 12.50 з- є 3ІІІСОН 12.55 Пporнo3 IIOrCWO . 17.00 Осеіткiilкакan ДIIR ШIOЛllр8. Кnючi від міста. IнT~ Tenerpa.

У<раlни. ~a комп'ютерна

газета -Все - всім. 16.00 YrH 16. 15 АудитopitI. Перед..а 2 17.00 Юнaцwcе Т""-ШОУ -Вибри.и­

n..

13.00 Теnес"",,, -каl_ 13.55 TIBi-шon 14.10 Тenecepiал -Стук. 15.05 МуllЬТфinw.80 15.20 СП. 3а КОрдо_ ~~i~O Тeneс;еplall ooCahta-laрОара.

веа. світ Т_ТРУ

11.10З-е_

22.00 Ток-шоу -Зроби IIPDК· 22.50 ТСН 23.00 ~ .Термінал.

1::~!i'5~-.a Alcaдer.tiя наух

І

ТЕТ -~ М8РТІІі' 12.30 3e.. r.q і ..er С· ~lOЄвa: .Plдниll Па-

Доос.фіl1bМ оГCIJVlIф8 1ІоІкщи.-ра закон є

~lir~"""

9.00 Мупьтсеріan -Koнat/. 9.30 КIнoropoc.on 10.00 Чаркиil II1IUIII!T 10.30 Ху......_ .......".8Nц

\lpиI<~IІіііс. . Уо<раін"

20_00 CaPIan

13.1 О закон є закон 13.15 ХІ• • Au8piwм.. 1 C;ePItI

3 .1 +1.

Teneaнoнc К_. Ансем6АЬ пісні І ТaiQO

10.10 нaue lІФЇ!!І8 . . 10.15 ШОУ ЬіІі .1'1IIrММiCМ ~_ 10.50 Nota вene! .11.00 Соці8ІІоно-........... f1IIOI'PIIМII -.-.дтекст. 11.ЗО~

11.~ ТВ-8 Мoacu.•Єpar8u.

12.00 НоІIine ;' . 12.10 ~ ОСВІТ ,..аФР 12.2O.!!:!...~_ ~ .tpIчi. 13.30~~~elllliнllltlWl 13.40 ТВ-8 ~. оДмса_ _• 14.25 Мвтво-_ 14.30 НоІlіІ\е . 1'4.40 Т_нонс' 15.00 Зarpa&8 17.00 ТеіІеаНОНС 17.05 ТВ-8 Мoacu. ooЄparI8u. 17.25 МВAtММA _ 17.55Т_ . t ••ooT/c ...... _ 111.00 3arPМ& 111.30 Мy,.,~ .

er-_

t ••4t-................ ........

20.25 TOi-woy оГ1рофасіАо: .1CrqН.

21.20

&enpec-iItфopм

~~::=----rpaм. OCeIr профі. ІСІ+ ..з..-. 2З.30Т_нс

22.00

23.35 Метво-Інонс 23.40 пРес-.пуб 23.45 3arPМ& 0.45 ТВ-8 Мocua. lbocк-кaнan 1.30Т_


10.ООТ_

10.05 концерт cooмфoнioItюro оркестру 10.40 закон е _ 10.45 Toк-ouoy .T~ 11.00 C8iтoot. М. ltOPr1Н І 1.20 З8JCDМ е 38ІІОМ • І 1.25 ЛІФ oAнwпer У театрі ~ 11.40 UJocn.нмI'OIPIIIt. 91<1І. YICPeiНC:t.U піт&' ~. Тарес l.IJeaOIOНCO - >СУ_ 12.t~N. _...-.- .......... 2 ..... 13.20 З8КОМ е _ 1З.25 М.

=IICWDIII..

Coм8t8 ~ мааор

1З.4О діж.,

.~.

14.00 в8с:оо C:8Ir Т1I8ТJJII'. 14.30 ~T41114.50 ~ noгcwo 14.55 Зacott е _ 17.00 ОсвітніА ..... _

Т_ІР

_

WКOlИlPЇ.· Зару­

~ (ІРО парми. ylфaіllcы<8 nlrepaтypa. О. Гончар.•СоІІор.

18.00 с:.м 18.30 CeiIIU 19.30 ТCtI·

....

шgg~уеатру 20.40·8ечірнн .азка

21.00 УТН 21.45 Акценти 22.05 Закон е зв.он 22.10 Націонan..,иil хіт-парад 22.15 .llallJlacВCT 8І<омомІчмих _ 22.30 Масі,,·woу.• Мас:км • Копумбіі. 23.00 3Іро<и СВЇТО8ОГО бaneту

~il ~aw'"am.ний хіт-парад

23.50 0.50

Худ • •111_ oAнetrдoтi8дa. \СТОРМ

Oдitcи

_neтep6

..-ммцl.

aМ8!rAOТax"

4

с.....

Б. Шоу. -СІІат_ по-сіl1ьcы<ому,.

ВИстава

друrий КАНАп УТ

.1+1. 7.00 lнфорМаціАно-P0388iкam.нa itporp8м8 -Сніданок 3 "f +1УТ-2

ТРЕТІЙ КАНАп УТ

8.00 IнтернOll8lИМ 8.15 ~03 nOrOДII 8.20 " ..Д/ОІЧ_ иа ІМ'. До"•• 9.00 К. нат_о У ток-woy .Чoptмil m·XXI вік' 9.30Мупьт~

10.00 АНОНС І 0.05 за ...іllCblCИМ часом· 10.30 Т.-..... _ТIм~ 17.30 Аномс 17.35 TeJl8C8Pla" .ТJНt.O 18.20 за ...івСЬІ<им час:ом 18.45 IнтереІсті 18.55 Серіа" .дІеч..на Н8 Ім'. До"•• 19.30 д.<ент_н-woy 20.00 ІНформаційна nporрама .Час· 20.35 ПpontOЗ ПOfоди 20.40 В8ЧіРН1І .азка 20.50 СеР/8ІІ .8oдRмI ЩУРМ" 4 сер'" 21.40 BIтp8JOCi 22.35 Інтерновини 22.50 Пporноз ПOfОДИ 22.55 l()вIneiIниіі _ір Л. Дoniноl 23.55 Мv,.тфі_и _ ~nМX ТЕТ

6.35

1rpм-96.

18.35 .Зсе·_ JIdнoto:. 18.55 ТooПмФoDм 19.15.100 світу>о (ТК WФopyмo) 19.30 Тор; 19.50 НОІІОС8ІІ

12.ЗS І...... 12.50 rl8i-won

20.00 20.25

оть: Ізраimo 12.25 Мyno.тфInьм

НТУ

rr.J,·~r.

J;yenecep/811 .camt8-&еpCleре.

КИІВ

ncн. Дня .• Барси і

АнТpecoJ1ькв Міські _ни

f=:",~~YкpaiНO!

НАРТ

25

5 CeP/tI

КАНAJI

•.

'про КONП'отерм

IJYXOМIC'... •

8.30 nPOІРВма .НАРТ-вeчlр·я. 9.20 Програма оЄвромїкс. 9.50 .дrs·lOl1Q8' 1О: 10 .Автограф _ Вас'. О. Розенбеум

{%~~1enee.спрес 11.00 Теnerазета 11. 1О МУI1bТфіпьм 11.20 Нерухомість

IЗ.ОО Теneeccпрес

14.10

.Фірма .АТОН.: іНформаЦjR про не-

14.15=:'~ .Дjaпono. (3 нар. Д8nyТaтoм 14.зо~'fe':.':-~:'=)с .

Г~iH. 14.55 Теneекспрес 18.ООТ_ 16.10 Те.-урмan -Вiдnyнн. nnaнети. 17.00 .Я - ronoвн..й.

J::~ ~.ro::~:;;.третчмнг.

15.20 Те.-урмan 15.50 Тopriнформ

Т8118С8Рі811

MYI1bTcepian

:k-~МlжНapQДНМAorllllД (анг· niilc:bКOO_)

8.00 oДaIuNIco. Т.neceplan. 128 capho 10.08 фмерн..іІ будин""•. Т/І; 10.30 .герме_ '~. т/с 11.00 час єeponeйcbКМli (11рак:і... - тv) 11.30 Toк-woy .... 3 ОIlbrОЮ' , 12. ОО МмсТ1lЦlolCМЙ . .нвn • Термтoplи А-. Х1т._

IЗ.ОО У вирі моди І 3.ЗО НеіІМОВіРНа peam.нicтb 14.00 ...1I . . .~. a_80n~ ....oro oc:тpouo. фіА_ 15.30 МистlІЦЬКмІІ квнвn .Тер.""Р'. До. Хіт-парад

Xr_1iI

16.30 oCnраеи м.омоннІ" Т/с 17.00 ·ManeнbКa 1Іуnyo. МynbTcepi;jJ). 17.27 .Прим, .....-•. Мym.Tcepian'

.r._ '. . -.

10.45 Cnіває I.Annerpoвa. Ч.1

:~:~~ ~;a:~ =ття

22.ooT~=~

21.10T~

21.30 Toк-~ .Саме ТОІІО 22.00 Х\Ідо"- ОЧУДа8МА ........... r~T~nporpaмa OtCniUI8.

.ІОТАР»

6.40 6.45 7.00

Teneaнoнc 9ОХ6ОХ9О

7.30 8.00

заграва

ТВ-6 Москва .• Ті, по .... 7.25Т._

=-рееоо

І: jg &с"';"'~інформ

8.30 Ток·woy -Профес!.': -teaoyм. 9.25 .іЕ. на itвбo і ~1'1Iд8ICI- •. ' 9.30 . 1uН8 ~ 80б0а10.20 -6 МОсІс8а. AoqJIIIItttмш8в ·Peilтинг~

11.15 Метео-анонс . 11.20 Apt-aфIwe 11.50 N'ota 8eneI 12.00 ТВ-6 МoC:ua .•Єpaп8u. 12.20 Cnopтмена nporpaмa OCeIr ..... 12.30 AIIrYм8п 12.40 ТВ-6 Мос.ва .•~-_. 13.25 Наша афіwа 13.30 Худ.фІІ1_ -8есІІІ_ 14.45 нot Ипе 14.55 Teneaнoнc 15.00 заграва 17.00 Dendi-mar1<et

~:~ ~~.WOY.Я caмa~ 21.40 ~тивна nporpaма OCeIr npo4IIo

21.50 Dendi·market 22.05 Ретpoкlнoзan .• JКiнo!te .інО. 22 .55 ТВ·В Москва. ·ОСП-студho' 23.40 Ilpвс-.nyб 23.45 :3аграва 0.45 ТВ-6 Москва. Диск- ........ 1.30 Т eneaнoнc

рин •. 4 cepito .К~хання веnи....·: ·Безсмертнl ко-

хаНІ в_.ого поета·

20 30 .Відкриті небеса.: Мопьтфіпьм -Че-

бураuмa.·

18.00 Худ.фІІ1_ .Т8ре38 Ра_.

21.45 Програма -Дїanorм.· (3 НароднИм

а.55 Пубпіцмстмчна nporрама

:~ ~д:,;.I1оЧОМУ?

20.00

""'.~

11.30 Адреса діnoвоі удачІ 1'.35l1oгllllД збоку

18.05 .KOМn'DnIP Х. .18.25 .Грації ~:V' 18.45 cepiu '. 44 CePItI 19.30 20.00 • то Собака. 20.20. іста та cт~ с8ітуоо 20.30 rD8UII ~ .Граеісу. 20.50 .ftii ДобренІо4, дtти.

17.15lbrтячиЙ сванс

::.:. ~.!::'~.:r=~;;J{-'і>адІо

ТОНІС

rPA_ YНlКA-ТV __

Анонс

17.05.T~~17.35 ТQIII1нфopм 17.50 .Домос:троА.

17.35 'ТВ-6 Мос.ва. -Єрanaw. 17.55 ТВ-6 Мос.ва .• Шоу l5енні Xlма. 18;05 Т/С .НОеі _никм, 19.00 311rJ)11118 19.30 Uemep-peвo 19.45 tenec8p1an .Ре6_ ~

101FМo .. 20.00 Т/С 20.30 оД8ІІІІас'. ТІс. 120 сеp/tl 21.30 ~ віСтІ (ТІА -вU<нa.) 22.00 ..........,.., Т/с 23.00 T..-8еиіІ orllllA НХЛ 23.30 М1V _там"",: AlternaliYe Nation 1.28 Пpor_ "-ДаЧ на завrpa

9.25 Лоди для пюдей 25-Й КАНАп 9.45 Адреса дinoвoi удачі НАРТ 9.50 ТБ кnуб .ХМ. В' 7.35 T8necepia" .M8Pl8JtIНla. 10.20 .ПТахи Південноі Афри.и.. 1ДеО. 10.45 ГVМOO. Пooroaмa .Y~_..

фі.-

.

M~iI канап .Територ;."".

j~:gg,.~'~'...~.:"~

a:.lli ~~~:Ми та anaд8'

11.55 .Відкрит) небеса.~ спідах тварин. 12.20 МУI1bТфinьм ,Хвости. 12.40 нoвocen 12.55 .CniBae Лучанно Паваро"і. 13.25 ~Ha nporрама .Кnlwe· 13.55 ВUIeoYPoки _ дітеіі .Сакура.woy. 14.05 .Дог-Шоу.

8.00

.ЧорнміІlVI8щ •.

18.00 Kїнo*YPН811 oЄpanaш. 18.15 Вернісаж 18.30 Пані. все _ жінок 19.00 Ток_ • ... 3 OIIbrooo' 19.26 Г_; noдol дня (ТІА .Вікна-)

~ МупьтфіllbМ -CynepмИWICа •. Ч.2

;;:~T:~30HД 'в

.

6.30 7.00

8.ЗО вечірні віСті (повтор).

... СІІОІІаО

7.00 Зранку на світанку... 7. 10 ~l1Ьтфlnьм 7_35 Te,,~ .г~ 11 сеp/tl 8.25 .Фі~ ·АТОН.: iнфopмaцjR про не·

Прмвіт'7~ЙКАНАп ефір

. ""',,, киІв 11.15 Дoк.T~ ·лесь Курбас. Дпl!8.30 Експрес-інформ

":-:=O~nМeaнi""

0.З5 Музична npoгpaмa

ГРА8IС

оо

Х/Ф oConАа!, COII,Un.

23.З5 Торriнформ 23.55 Ноеосеп 0.05 Програма УХРТ. .см

21.35 Хрещатик 21.50 Що? /JtJ1 почому? 222.1.5500' МvзмчН~8 ПOf0Д8. 1О.lОрченко ХуДо _ -38nbнa _а.

.Снiд;ltЮ. З .1+1. «ТЕТ», І «київ» -2 ТЕТ ". 10.00 Теneaнонс. 635, 15.20. 20.30 СІТ ,:.10.05 Док.тeneфil1loМ ·Гетьман Іван Ма306.55 ПісНІІ дия . ..нічпава бпоз. • • : па· 7.00 Міські новини , _______...._______......'...;;.;.", 0.25, IЗ.2~, 14.50, 17.55 За.он є закОО7. 10 Антресопька 101.3000 ~~1Н08O 7.30 Телесеріал .Сант.-&ерliap.. 1 Аномс

22.15

світу>о (ТК .форум.)

23.10 ·CвfT 18ОД8і\: ""едмцмн..

Music Step.

"

ПЕРШИЙ КАНАп УТ

~::~ ~"r"~M ТК .Гравіс;' 21.50· юта Істопиці 22.05 Ноеосеп

7.00 Анонс npoгpaм ТК .Гравіс. 7.05 .Грецої від .Граеіс8. 7.30 ·Світ niдeoднoi фотографг.. 8.00 Музична програма 9.00 ~Y.~~ oAnЬфред НОбеІІ~ 11.00 r.:riiiострой.

8.55 Псн," ДНЯ .• барон і Мuslc Stepo 7.00 Міські НОІІИ.... 7.10 Антреоо......

. АЙ-а.n-81 8.00 OCnP.- . . . . . . -...

ГРАВІС

17.00

.tra-.

.Mммynв ЦІ>ОГО дня.

20.40 AeTOTopr 20.50 Мупь,~ 21.15 l1porpaмa .Верна., 21.:10 СеР/8ІІ .Смремм •• 10 сеp/ll 22.30 Теneraзета . 22.40 Нepy>roмicтb 23.10 АвТОТОР.Г . 23.20 ХІ• ..що rP8I1МIIOC:OO а &е8І д/ІІеАн'

Новосел

20.50

розеаг 1В_5О Cepl.".ot(0М8НД8 cn8Clнмa. 19.50 Зoosoнa дороГа 20.30 СІТ

20.50 '21.05 21.20

19.50

~1Я =:C~ ТК .Гревіс.

Чорнміі квадрат НезеаниА nCть

18.00 Мvзмчна програма .ао-. 18.25 .l(oxaнtf!I та _ . Д. Бабаєв· 18.45 ~пьтфі.18.50 Те-.рес 19.00 Tenecepi811 oМapIemнa. 19.45=~TOН': інформація про не· 19.55T~ ТОНІС 20.00 Твnerазета 20. І О Нерухомість

Гly6niцj4crи_ nporpвмa .Адреса діnoaoі уД8Чіо П"А8IС

~:.~l~~8C8pi." -Зух.'" IllІрОДІІІіel. '15.45 16.10

O:jO

•m.l.киJ..

=

:~:~ =~ РО3СІІ\Дуе8ННІІ'

9.311 Це-ми! 10.05 T~..na.-. 10.55 Г:~ і .НUOТOPCaНiO У J(иai. Ч. 2 11.55 1loCo~Т88 8 УICpllІні 11РІІАСТ--

0.05 K.I.S.5. 0.20 Верма.

[ .. . '. f 1I'1n.•.~'.

:В& =.,ІІІА .ГрееІса.

__

17.40 Тіві-won... 17.50 CErA·oetpil! 18.10 Авторанчо 18.20 світ eneпронних

tз.30 11р8м'_ СаРІ8ІІУ .30н8 cyytмк... ІНТЕР

аВРіІІСЬКі

~f.~

OOfIePWI ~....

21.00 Пon1т_ woy .П'ятміІ кут. 21'.30 ХІ. ~., .... ."...... 23.20 TCtf

16.00 УТН 16.15 IrIНOJl<Yl)ltЗl1 ·ПnАМа· 18.25 ХІ• • 0 _ г_. N..., Ylcpelнl. 17.15 І rinь«и музика 17.30 Один із ТМС:1ІЧі ypoodв 18.00 У11І 18.15 Заком є_ом 18.20 .Інвестмціііна істopiIr. 18.50 Фін8нс.-і1 orllllA 19.00 саме тool 19.25 Нaцjoмam.нмil хіт-парад 19.30 Т_an -Ilpaeo.

8.45 •~a пауза

.~

JКМТТII ШaмinA Басаєва-

:g:~ T~I фотorpaфiI­

а.311 ~-Інформ

ТЕТ

CeDIU .......

ао.ОО

16.05 .MOCКOllCbКe

КИI8

~С:Т"""""-К8'иа.

бі>кна nlтep8ТWl8. Е. Сетом- Томпсон.

.1+1-

7.25 .lleнь як """" .

7.ЗО·Т8J18C8P1811 ..с.ита-&ер68ре.

20.50 .На добраніч. діти.

НАРТ

21.10 Торгінформ 21.ЗО Toк-woy .Саме той.

депуТатом У.раіни Вac:мneм Кос-

22.00 Худ.•IІІ_ .МіаерІ.

2З.5О Тopr1нфopмІІ'\Т'АР

11.40 Націонаl1bНИй хіт.парад 12.10 Х/• •n .......... осо«l8·. 3 cep/tl9 10 Мупьтсеріan .Конан. 12.45 Британський ци"". ПортреТи 22.05 Програма -Ракурс. ."'" 8.15 NpoмarIl3МН IЗ.30 CniвatoT" 38СlІУ*8Ні артисти У_раі'9:4О K.I.S.5. Сepilозно про .ОМП'ютери 13.15 Адреса діповоі удачі 22.20 Te"eceplM .Горец..-4 •• 12 с.рі8'· 6.40, 7.20, 14.10, 1.40 Тeneанонс 8 25 Te~ .НадіІо Кonчa та Іван М_о 10.00 Обnмччя 13.20 Новини про старі речі zl. 10 ·Анео<доти ві.о Зvєaa. . 6.459Ох60х9О 8'55 ВідаертісІЬ аа-тмн ~ 14.00 весь сеіт театру. Портрет а.тора 10.20 Худ_фіА_.3аІІІ3на М8С118. IЗ.5О МупьТфольми _ ТОНЮ 715 .n; кто... • 9'251 ті_и м . 14.30 Дoк.T~ .Іван Григоро....- ТЕТ Н.10 Ло!'" ДnЯ подем . 7.30 3arpau . узмка 6apcbКМli. 1230 М .. ... 14 зо Ефіравтотopr 0.00 ХУД. фіА_ :ОстрІе дOtrТope Моро. 8.00 Цenтер-реею ~.5S-, 13.10, 18.15.22.05 з- є _ 14.55 Пporноз norоди . aneньк' .стор" МІСта, якoro немає 14:40 Адреса діnoвоі удачі 32-И КАНАп 8.15 Ilpec-anyб ,g:~.~o.'}~8~~~aoo8a~ 17.00 MOIIQдiJcнмiI кaнan 125ОН;;:~~П 14.455 Відеофіпьм .АестpanїЯ'. 6.00 .спра. . . .кордонні •• Те"ес.plа" 8.2О'Екcnpec·інформ (ТБ Нім_) _1+1. 13.00 T."ecepi811 .К.ін., 14. 5 МО!"'д".Н' вечорниц. 3 .НТУ.. 9.00 .Далпас •. Тепес:ерla". 129 сер'" 8.35 Ток-woу .Я сама· 11.10 Му,.тфu.м 18.00 CePIan -nePwl noцJn~.... IЗ.55 Домус .Ремв~IСClЯ. 10.00 Т/С .Химерн..іі буд_, 9.30 -Дмanкx:... на небо і ~кy 'aдalO... ' 11.30 Те_iIn .Право. 18.30 CePIan _neтepCiyp3w<. тае_мцІ 14. 15 Д.харитоН08 npeдcтaenяє: .ПcetuIo 15.25 Комп отермаркет·97 10.30 Т/с .Герменоеа 9.З5 Гумористична про~ .Н83ІІО ре. 12.00 ClaзsIc-npeм'ер 19.30, 22.50 ТСН нім _ Мадонна. ТУ-Та6ачук 11.00 Пані. Все ДnЯ .інок 1fDpД8М13.t5 Peanьнicт.. _жnмeorо.• WUТI-' 20.00 dIнootocтallWirl. npeдcтa8IIWC 14.50 Світ eneктронни. розваг :~.~~ :OН~ 11.ЗО То.-шоу • ... з ОПЬГОЮ' 10.00 ~T orciнoчe _8110' (3 cv6ТIfТPIIМНI О••~ у фіА.... -3a-IS.30 Tenec.pla" ..самт.-і58р68р8. 15'55 Анро .а 12.00 Мист_ий xaнan .Термтopilr Д.. 10.10. 0.45 -Woy lSeННI ХіІ1ІІа. 14.57-15.57 е.-тронна .oo.in'roтерН8 га...... _ ее.._. к"lв . оне Хіт-парад 10.20 Hawa зустріч зета.Sce _ всім. 21.50 CepIan.н.w lip/дlrrec - nonIцe16.30 Чекайте, ДtIIIЇТbC... .i naм'ятаііте! 16.00 Музично-розвaжanr.н8 nporpauа IЗ.ОО Майстри ill103lOНy 10.ЗО ·Дмctc-кaнan. 16.15 Мупьтфі_ на _ _ - - - а СаІі. . . .IІЦ1ІСІІО. 16.40 МvIlbТcepian .Коман' .Сучасни., 14.00 .Чарлі Чен І "POК"rrтт. Коро,,_ 11.15 Nota Вene! 16.45 Ім' • . - . А. Дан_ '. 2З ОО Пporpaмa .Т_нія· 17.10 В.ЩербаЧО8 npeдcT88II.Є 18.30 ~yд••I " - ..... co6l~. _.онlв., Худ_ній фIJIWI 11.25 Tepмтopilr ТБ-6 Пporpaма О.Попіт· 17.10 кny6 п'опи _ _ тіа. Зустріч 3 ТРЕТІЙ КАНАп УТ 17.40 Стмпь .ипя. The na1yral way 18.ЗО ДOIt.. е.ран .Гангстери. ІсТорІІІ, Anь 18.30 Т/с .справи • •орд_.' КОІІСЬО<orо NOCNOМ франщ18 YrФeiні ~ir<oм 18.00 Ні nyкy ні пера KanoHe._. 17.00 МІс .Схарбм Зе.-orо nlсу' 11.55 Спортивна програма.Світ профі. u/accapoм ~. 18.30 Кіногороскon 19.00 Дмт~и ~paH. МУI1bТфinbМ ·Ма- 17.27 -Прмеіт, мапок'. Мупьтсеріan 12.05 Hot line 1••00 Taneceplall.3yx8eII1 іІ еродІІМ8l пе.......и 1\ІДІІ8JlCНий n8poII03М.' . 17.30 Чарівний світ Діс ......: .Чорниil 12.15 Доо<ументan..,міі сер;вn-Слідами 18.20 З історіі yкpaiНCW<oi цepuor. Пера. 8.00 Р_- Р88О . ,..... 9 _.Срібна _М8.30 CePIan .Дf8orмita .... Ім'. Дon.. 19.55 чорний .вадрат 19.ЗО .З nepwих еуст. плащ·. МуI1bТсвріan Вcaюryтнixо: -с.;тno _ фараона. '1850 Фінансоеміі or/lllll 9"3010 H·~ noбoвi·. ~ 0-20.25 Музична ПOfflДа. Нlrcопо НТУ. 17.55.21.56,22.54 Ми_опина noroда 12.45 ДиТ_іІ сеанс 19:00 AeTopcwca rrporpara Tenecтyдli . ~'''''-- ПOf/lllll ТЕТ 20.00 Пубп.цмстмчна_ nport:l8 мa 18.00 Ляпькове шоу '~enмii ринок· 13.15 'Диск-.анan • •rpaeic.' 10.00 18~45 Пporpaмм об~нмк та ре2О.5О ПісНІІ ДНЯ . • Нічпава бll103' 20.25 Адреса дuювo. удаЧі 18.15 офіс без ме.. 14.00 НО11inе 19.30 т_анan.~ noнa-x т_ій 21.05 АнтресоПЬКа ГРАВІС 18.30 ЛЬВЇ"':ЬК8 _артинна гап_. Ч.1 15.00-17.00 Заграва 2000'Haцjoн........ rrIт-118P8д 18.451нтереісто 21.20 Міські НОІІ8Іни 2О.ЗО Анонс програм ТК .ГравіС. (ТК .Міст.) 17.00 Dendi·market . 18.551lo118 "fIIIlIC 21.35 ХІ••Ч_мill5iтorr_іІ с"",2О··З5 Тoprонформ . 19.00 Ток-шоу .... ~ OnW'OOO' . 17.1'5 Т/С 20:05 що....... 20 20 Прос. Ipмrtв ~ :!СІ.ОО ІнфорМацНіна nporpaмa .Час2З.15 Напередодні 20.50 Новосen 19.26 Гonoeн' ПОДІ' ДНЯ (ТІА .В",на-) 18.05 Ток-woy .Зроби .рок. 20'40 ~:'... 20.40 Вeчipюr 2З.25 Імідж ТУ-Та6ачук 19.30 Т/с .ХИмерм..illІу_"". 19.00 заграва 21:45 AlcЦен,.. . 20.50 к-ео у дет......... 11роо nep. 2З.45 Краща двaдцorrкa M1V 21.00 ·ClТ· _. . 19.56,.23.57 кnin ДНЯ ві.о .Мroзi.-Радіо 19.ЗО Цenтер-peero 2210 н.цioнIint.нroii ""_~ МІ'" ~CII_ 3ОРІ' . и21.20 СенсаЦІІ' IІІДкрипя 101FM· 10.45 Те"eceplen .Р...... І.,.... 22~15 ~ _~ _ 22:45 \НТt!IPНOВМНМ -~. ГРА8IС.. 20.00 .Герм._ І'ОІІО880. За_~-2О.25 .n, кто ... • 22.jO Teneo8pIan ООСТР/8 JIIIIIoeIo. 23.00 Пporноз norcwo НТУ 21.31> .CTonмцo CB'ТV". (ТК 'Ф,орум.) н. Т."ecepleny 20.50 Пpoercт 10. I1porpaма про музику і ФIn..м О' • . . . . . - . . 23.05 ICanaмбур 6.30 ІЬОДМ дnя пoдeli 21.40 Музична nporpaMa ·Кnlwe· 20.30 .ДелIl8С'. Тenесeplan_ 130 сері. не тinr.кн ... lCaНaIr . ІС Eн~acIottaмo 23.40 Cnopт-TIIiIм 6.50 .Моя Британія. 22.10 Трамвай ба.ань 21.ЗО Вечірні вісті (ТІА -Вікна.) 21.20 Екcnрес-інформ '1!8дCT~~мсм 0.15 ХІ. _мнt -eorcтмli wтп АіІде. 7.20 Адреса дinoвoi удачі 22.50 Тoprінформ 22.00 Т/С .8aeмnoн-5· 21.35 Cnортивна nporpaма -с.;у профі Н 'ЦЇCJttaПb!tМiI КЇТ-n8PlUl ~ 7.25 Оаза серед хаосу 2З. 10 Новосеп 2З.0О Ти_й oгllllД НБА 21.45 Комедія .Нееиnpaвнмil б ."'Іст '10.00 Ar<oмc 7.55 Ефіраетотopr 23.20 ХІ", .Солдат. сonдат,. 8.ceplrr 23.ЗО M1V npeдCTaвnrrє: Вечір.. 23.00 Oendi-market рехум o~ • СІРІ., 11>.05 за .иівс.....м часом 8.05 .Публіцotстична проrpама· 0.15 Тopnнформ 1.28 Програма передач на завтра 2З.15 ДоосументanЬНМіі cвpian Спідамм · 10.30 T.necepi811 .ТІм... 8.25 Денді-маркет 0.. 30. Анонс nporрам ТК .Гравіс. зs и- КАНАІІ Вceмoryтнbc.· -с.;тno дп; фараон друrи КАНАп УТ 17.30 Анонс 8.40 Пornяд збоку 0.35 Ноеосеп . 23.40 Прес.anyб . а· .НI. 17• • Т...-рІеІІ .ТlH~ 9.00 МупЬТфі .......и 0.45 .TB·iMnpecapio. (ТК ·Зоnoті еорота, 18.45 Сеpiall.дУ8и...... 45 серІ. 2З.45 Зarрава 7.00 IнформаційнО-ро-.frbtta ~гp8М818.2O за кмiircЬКИМ часом 9.20 КОМП'от_т-97 1.05 Муз....на nporрама . 19.30 .Відкрмп небеса_: ·110 cni,qax тва- 0.55 .Дис.-.aнanо

_0"08.'

OtfOeI_"".

7

.:

.,.LI...

...=":':;P/tI

Й

9.15 Кабаре-тет .Ацдемі•• у програмі

(

.Ран.оеа nowтa.

:-002 Теneaнонс

nІ.PWИ. Й КAНAn УТ' 7.30 Аномс. 7.35,10.00,13.00,16.00,18.00,21.00. 23.45 УТН 7.50 ГімнастИК8 8.00 ФінансоеміІ orllllД 8.10 Те_ of1parro. ХІ. _~ •. 1 Сepill 9 50 H~ хіт-парад . 910·55.10' l&оз.10, 18.1.5,22.05 з..-" =-он

'.40

10.30 .Iнeecтмцi;lнa істopilr. 11.00 Маскм-woy .• Маски е КoIryм6П_ 11.30 Веселиіі. ринок . . .11.45 палітра 12.00 Канan .М •. ManRТ8 12.30 KaneiIдoc.on ся ІЗ. 15 HaцioнanbНМii хіт-парад 1:>.20 Свічадо

10.05.Cepian ..QмeAм1 .....и. І 1.05~п:::.::::.;~ УIСрІІТНМ. 11.35. 13.55. 15.05, 17.55 Заком є""';он -

:~:004O ~~~_

г_ г_.....

22.30 Інтерноемни 22.45 Пporноз noгcwo 22.50 Зonoті сторінки ·Динамо. (КиіВ). 10. вoiiнorr 23.05 Ilon-музмка. Краща Д8ЩІЦІІт.а :::..~• • &...... тна rrac.a· 8.55 Єрапaw

.-

9'4·05.ооЗат:::аіВСти~. часом

частина

15.10!1роnюз noroдм

2245

ТЕТ

«

ТЕТ

І

»«

київ

7.05 Міські НОІІ8ІНМ 7.20 Ст8ОрМ своє об".,...... 7.40 АнтресоllblGl 7.55 ПісНІІ ДНЯ. Гость програми 8.00 ClТ

киІв

X/'.t'

23 ·зо 2О ~~ р.е П~. 23 '~I . .,.,..аите. ДИВlТЬС ••:" • пам оп.... те.

23.40 Прмвп ... ~гра.Нi'lниil ефір 7 - И КАНАп

~

12.10 T~ 14.15 Незабутні зусТрічі 12.15 Пропюз ПOfCWO 14.50 Право..,н· 12.20 Кnyб 7DO 15.10 Домаwній доктор 12.50 ХІ. -TonН.o6ypм•• 1 CeP/tI 15.ЗО Бумеранг 14.00 Пonycт..,.. nю6oві. Авторе.....іі ее. 16.00 Ябnyчко чір noeтa-nic...pa А. Матвійчука. 1 16.10 за .иівс.....м часом 15.15 wrtona кnoyмi8 15.30 ВCRКa 8CR_a 15.45 Ток-шоу .Трикутмм.. 16.00 .Зnrдailмo ті _ . 17.00 МonoдjJrrнмii .анan -1+1. • 18 оо Кnroчirriд фор Б 19'30 ТСН ту уа....р· 20:00 ХІ. о

21.05 Антресопька 21.20 Міські новини киІ8 21.35 Хрещати. 21.55 Музична norода. K'tnI 22.00 .~HK. у 6іІІому.. 1 СеРІе

TY-Таб8"УК 8.00 8.05 В.ЗО 9.10

Анонс _ ЛІф ·Вenм.e norрабуеанНІІ поізда Мупьтфіпьм ·Чinoміно· Музмчно-розеа_а програма

.музичний прила__

9.40 Tok-wоу:Автограф. .10.10 Худ.ф.л_ .Т_а І _а н"," 11.50 Сенсаціі і вїдкрипя 12.00 МузичtЮ'РОзвa>кallbllа nporрама .Уcnix. 13.00 Док.екран .Мерфі, арфмнnocт,

IЗ.ЗО Розва",anьна програма .Сеітськв хроні_а·

8.30 Експрес-інформ 13.50 Худ ••і,,_ IЗ.5О ~ПЬ і капуста 8.45 Че.аЙте, дивітЬС ... .і пам'ятаііте! 15.10 Мупьтфільми .Вepw"" і .орінці., 14.05 Бac:rceт6on. Чeмnioм8т Yrcpeitм. ~_ 2223.'00'~~ --ае 9.00 М_ий тижневи. . . .Каша із сокири. noвiки .6yдj _ _ ~. _ .Ден_ '......... ТЕТ НТУ ді-бескет. . ~. 9.30 Зоряна дорога 15.ЗО Лоди _ noдей 15.50 Мyt.тфіпьм ТРП8И КАНАІІ УТ 10.00 Авторан"" 15.50 Адреса дiJIorrOi удачі 16.10 ФінансOlllltii зріз ~_ 10.10 Світ eneкTPOННМX розваг 15.55 Гоnoс церни .Г1еремorа. 1635 cniaae N. КnonoTorrcwca 9.30 Iнfepнoeмни 10.45 Iloдooo. з ·ЯНОIO· . 1625 Ефіравтоторг 11.00 С6ГД·осtpito 16.З5 Доб~ ..сть '17.10 Прем'єра ._. еідеофімму .В очіку- 9.45 r1pOrю3 noroди lІ8ННі Cyднoro _ . ДеНЬ треriil. 9.50 Тenerri3iiiний тватр МОДИ -Модна цot 11.15 35 "випин джазу І 7.05 Комп отермаркет-97 17.20 І ril1bКИ музи.а ру_. 11.55 І це все про .іно. Випуск 1 17.10 Оаза серед хаосу. 17.30 \Ооіацьке TOК'WOY .Вибрики. 10.20 Не пови га.! 12.20 Напередодні 17.40 Камертони ЮНОСТ. 18.20 Вікно 8 Америку 10.50 Ранкова пошта 12.35.Мaneн"';·ісУОріі міста, якого немає 17.50 ДeнДl-Map.eT _ 18.50 І тіllbltи музи.а 11.25 Сма. . на .аРІі . . оо 18.05 Люди дп. 1ІІОд..ем . 19 ОО Від -Перехрест., - до успіху 1150. РRO UKRAlNE . 13.00 Я - пам яуни. собі .. Т'nовanoи 18.2~ Адреса Д'nOВOI удач0 19.30 TeneкaHВn .Право12.20 Худ. фlл_ Дn8 дітей .npмroAМ киІв .• . • 18.ЗО Стимуп . .00 НаЦюн ........../; хіт-парад ~poнIrrao. 3 сер'" 14.00 Т~пес"!"ап .Зухвал. 10 _дn 18.45 B~,pн' розваги _ ДІТей Р '0.30 ТеnєФm14.00 - 16.ЗО Програми обпаснмх 'а ре. 1155·0255 Н е3 вании. roСТЬ 1199.0155 Е ""раВ1010 Г мупьтсер'an Конан вщеоман 20.40 Вечірня .аз_а riомаl\ЬНИХ теneкомпаній 21.40 Три 3anМ1ання міністру інформації 16.30 .lнтер--анонс 16'15 Є •• 19'45 М . . Yкpa~. 16.35 Дітвора . ТеТ panaw 20 ОО п:;:ц~~;"о.:::;: програма 22.10 НацЮН8ІІЬНий ХІТ.парад 16.50 MYI1bTcepran .Дparcoea зграя. НI.30 Т."есеplм .Ла3аР' 20.25 Адреса дllЮ8оі удачі 22.15 AвTOWOY 17.15 Музи_а на .Інтерканani. 17.25 Атneти.-ревоо rpA8IC' 22.40 КВК: Друта ч~аІ1ЬН8 гра 17.40 Асneo<ти .... .17.55 Дес.ть х8МПИН на "оро.ньому місц 20 ЗІ> Ано!'с програм ТК .ГравіС. 23.40 Нaцioнano.нмil XlT~ Гумормс_..іІ сері." .nonyн..... 18.10 денді-маркет 2О.З5 Торгінформ O,cнt Х"". ФіІІО.М .~: _ ка. 0ФIrrnr_ poaIIJ't8ИИ8о 18.25 Суперзірки гостросю"'етних фinb. 20.50 Новосел 1.25 Концерт артИСТІВ укра'нсЬКО! естради 18.25 0300r0тa cep/tI•• О. аор.,сО8 У 0(0МОІІ. Ч.Норіс TY-Та6а"УК дрYrИЙ КАНАп УТ _діТ -з..А80М8 aaiIЦrr18.55 Сері." .&errepnl-Xin",. 21.00 ·СП-. -Катастрофи ТИ*дИЯ' 1 +1 20.00 Інформацоііна програма .Час· 19.50 l'nонаровська у програмі ·Жlн.а 21.20 днонс • • • . 20.55 Т/с .г~ а ",ере..."''''', зав*дИ права. НТУ . ~-=~ д.:.ceplany -Зоне cyтlнкl8. 22.00 К.Гнатенко у ток:woy -Чорний кіт -, 2О.ЗО ClТ. 21.ЗО Люди _ nroдeoi • • .... ХХІ ... 20.50 ПосНІІ дняОГость програми 21.50 Адреса діnoеоі удачі

___

..."

17.,"

..

2З.35 Співає I:дn~a: Ч·2 11.00 .Відкриті небеса.: .МУllloтфі_.ча0.З5 Адреса ДІЛОВО' yfJiltl ~. 0.40 Моnoдїжні вечоримці 3 -НТУ· .• Реіі8 11 .2О .Тра_й 1IЬaн~ м.сCl1\· _ 11.50 Тopriмформ 25-И КАНАп 16.00 Аномс програм НАРТ 16.05 Грації 8і,д .ГравісУ" 7.40 Теneсерlа" .Г~-4 •• 12 ceplrr 16.30 .ВiQкpмтi небеса·: ·Кіно про rciнoo: 13.05 Худ.фllro.м oArdлnec. ."u~~ Tewмнe. TOНIC" 17.2О;;:=""'" _ дjтeii .Са""""-woyo ~" -.~ 10.00 Теnecepі811 .Маріе" ... а. 17.30 Цс оСlмeiiха Адамс •. 22 сеp/ll 21_10 AвTOTopr 18.00 ХІ• ..со-т, COJIдат·. 7 CeP/tI 21.20 Т/С оД0_на Іі_ •. 81 CeP/tI 18.55 Торгінформ 21.45 Муз.кпіп . 19.10 .КОМП'отер Х. 21.50 Худ. фіА_ oC.apaмyw. 19.40 .Трамеаіі бажань· 2З.4О Муз.кnin . 20 10 ·на добраніч діти • 23.50 ХУД-фl,,_ -~ 2О'зо .інтерсnopт-· 32-171 КАНАп 21'.00 oCeкpeтнl м8Тер/еІІ... , 21 сеp/ll 21 50 Міст8' .. 6.00 MТV представnяє: Мкттє_ старт .' • С1'OllИЦl сrrny' 6.30 Му~ична програма ,Хмарочос· 22.00 X/•. ·~OН У Пар_І• 7.27 Ми.оnина ПOfода 0.20 .Пporpaмa М· 7.30 Дoк~Ta_ сepian ·НевіАома 0.40 Тор;нформ У.ра.на.: ф.- ·Вом _ОДМТЬ боями-. ·Вenм.мii зnaм·

ЮТАР

3

9.30 д/ф ·Ш_а Мономаха. 6.40,8.00,14.00.0.45,1.55 Tene8\lOНC 10.00 Л.его-експрес 6.4590х60.90 10.50 К.ножурнan -Єpanаw. 7.00 .Ті, хто ... • 11.00 ТІс .Крм:уне І "Уд_о. 7.30 3arpaea 12.00 Вапентин Щербг- npeдcTalllllll: .. 8. 10 Екcnpec-Інформ 12.ЗО Ліга npoфecійнorо боксу ~ae 8.25 Ток·шоу .Зроби крок. пяє... . . 9.20 .Пtю,er<Т 10- Програма про музику і 1~:88 2і~:.Рт~,ш<f сероап .н_ома не ТII1bUI... . У,раі"а.: фіnьми -К_no.мефодіів 0.50 Худ.фIJIWI.r",,,,,.. • . ці', .П·ятиЙ рі.: пробудження. 11.45 Ток-woy ·Мое ..но- 3 0 . 0 _ . _ 18.30. Щоти","". Iнформаційно-nyбniциС. 12.30 CnopТМ8На npoгp8Ma ·СВlТ профі. тич на програма 12'.40 -Диск. канап· 18.45 Ліцей 13.25 Мупьтфіnьми 19 ОО Мє.епи.и. З до.ументan..,orо сері 15.110-17.00 Заграва алу -Доти. природи17.00 Дмт-чий сеанс 19.30 Т/с .Шпиrунськl пристрасті17.15 Камеді;; .00·".т .р...... 20 оо Ф~бри.а снів 19.00 Заграва 20.ЗО Люди. Інформnцо'йно-nyб"оц'ист .... 19.30 Кnуб вcecBiTHbOro гумnnу -12 .000і~

....

ни;, 'и)Кневи. (ТIД .Ві_на·)

21.00 Стиль ",итт. -О-п.-м'· 21.ЗОХ/Ф .СТРВДіаарl •• 1 серl8 23.00 МайС'I'И іпозїону 0.00 MТV представntIЄ: Но1 news 1.00 мтv npeдcтавnяє: Танцмайданчи. 1.58 Програма передач на завтра

35-Й КАНАп

йох·

1955 1('ІК-енд з Мі_кі РуркОМ -Рік драко-

на-. Ч.1

21 .. 15 Арт·афіwa 21.45 Сщіапьно·анапітична програма

.Підте.су.

2215 Dendi-market 22:25 YiK-еоЩ 3 Міккі

Pypкoм.Pirt драко·

10.00 Анонс програм на·. Ч.2 10.05 Грації від .Гравісу. 23.45 Заграва 10.25 -Від.рип небеса-: -По спідах тва. 0.50 Ірина Anneгрова і Ігор Крууой в му. ри,,-. 4 серія зичному фіпЬМі -я хмари розведу 10.50 Відеоуроа:и для дітей -ea.ypa-woy. руками·


Субота,

.. C1'OfO •

бере'НJI

29

1997

року

«НОВЕ

ЖИТТ"~ •

=' =!'І =і

16 25 (8815)

CIJ

=іі!;

'Оп

Віс,і ,....... 20.40.. ПporН03 __

_ - - - - - - - - - - - - . . . 1n'-2 10'0О.Т8_

]

...kiII.'

10.05 Aafowoy [ п........' 10.30 Н8дjnw08..-... PO:III8f .~ 118".. 10.45 КpvJi _ .. ~._ 11.00 заосон с _ _ ~_ _ _....._ _ _':'"""_ _ _ 11.05 НаЦЇC)Н8NoНМЙ l1iт-n8P8д Украінм. іІО ........... УТ 'Мої." ПЕРШИ І . 11.35 У1фаJнa erpepм8 7.30Анонс ".soз.-нс_ 7.35. 10.00. 13.00. 16.00. 21.00. 23.15 УУН 11.55 X/4I.TonL_.,..... 2 ОеРІ8 .7.50 Гімнкт...а 13.00-" 8.00 ХІ. а••••. :І..... 13.30 nмvcт__ lI06oei. ~.." _ 9.15~CnOPТR01O чір~А.Мат~. 9.30 смо і 18Q/8II' 2 __

.. _ _

==

:g::g 11it-1ІІРІд _0.20 спру IIIIPOIIW 'f\фIJНІІ!

::.: •

=:.с

:"

r.a ;i~~ 17 оо ~ {7'§ закон

.

10.50 nOn_1IIIIV .n·eтмA .,,11.20 ~ ~ 11.50 M y I l b T ' - ' 12.00 К8ІІІІ .м•. МInIП8 12.30 ()р8нт8 13,10 закон 8 _ 13.15 HIЦIoНant.мIIiI хіт·1ІІРІд 13.20 АрТмаАд8н. мое -"1. - ~ 14.00 МеНеД1аІР ~typII, 14.30 ВWP--1iiIII.*' 15.00 6acIc4rIбon, .~T~' Ча-

...... __о

- 800 НТУ ЛІОДИ дп. nooдeй . 20.50 Т/с .roPNcn Т8~' ,8.20 Аареса ді_ої удачі 21.55 М8nopa..а ' 825 Добра еіс'ь 22.25 квк·асар,і . 8.55 .МОІ1 Бри,ані.. 22.55 Фyr60n. Чем1іон8, Mnl. OrI11lД 1УР19.25 Денді·маРкет 23.35 Вечірній концерт .9.40 Оаза с_ хаосу КДРТ1ІК 10,10 БУдlo'е ~i 9.05 за ...іеськи.. часом 10.25 Ефірае,отopr 14.00.ЄpмIW 10.35 lCaмepтоии lОНОСТі 14.10 КиіllCbКi мініа'оори 10.45 ІІІОДИ _ lІК)Деі • 14.30 ~.~ ·&іna ronyбкa. 11.05 Адреса ДіІІО8Оі УД8'Іі 15.30 Єpanaw. 11.10 ~~36oкy 15.40J1IQAмнaнa_ 11.30 Ч,тко 'IICНQ 16.10 ПостcкpllntyМ 12.00 Кoмn'IOf'8IIМ8IIК8Т-87

7.45 T_1I8C8PiU ....." _ . ... Х ...... · .М _____

'--'- -". 15.00 Х........· _ ОРОСІ8М". 16.40 ~=. _а __ ...... noдaт....

:~:~ УД8'Іі 0.35 ~.кiWn 12.:10 . , . _~ 0ІІІІІ8ЦП .~_ 0.45 ху......- ......... І КІІ8ІА.

тп 7.05 мk:bкi ~ 7.15 С1Т 7.40 Aн~

13.40 ARP8Ca ІІЇІК*ІЇ ,дачі . 13.45 Сенсац111 ....... 13.55 відооман 1+1. 8 .В.20 Піс... т_. 14,25 д..д;-маркет ' • І 10 n ............ Т. . . .• 011 1440 Адреса ІІЇІК*ІЇ ,.... ' • r=-~ 8.30 Хрвща.... 14:45 Мода ~ .оо .......~....-acтВ.45 Що? 1J1J? nOЧOму? . 15.00 Ефіраатоropr 18 со Ст_ y~ 8.55 Ч81cdте. ДllllїТIос;Н ... І ,...8f8illтe! 15.10 ICaмepтOt8I lОНОСТі . . . . . . .Т....... . 9.05 Арr·aфiwII ТУ-Т.....,. 21 оо f'IicМootoe8. 8.35.,. . . . . . .,.. а ....... - 1 5 . 3 0 Анонс 21'.45 'С. tIaPIC У .....арІ CePIUr .ra-".05 ~ 15.35 -3 nePwмx avcт' lIIJIiICМ, .6у....-... ХОМа.... _ 1'8ІІ.С ............... 1 с. 11.35 А ~ само 3 вусами 16.05м,-.ю-~ ~мa -Ферро. (ЗапоРі. . .). 2 т-" 22451мnapi11 'fV . 11.55 МУ-...А.....CeiтcwratlllPOl*8' 15.50 І TЇlWllмy3М8 23'15 _ _ -"-"'-. _ _ тп 16.25 Анонс 11.10 Вynмc"'" С-И . . _ - - - - -,.12.30 ~ 18.:10 Ху........................... 16.30 Монітар ' " " " КАНАІІ УТ 13.00 Tenec:epian OOC06ROA,.,. IВ.15 м,-,pmмm_ ~ 17.00 ФyJ6on. Ч8мnioНIТ ~ .•ДІ8ІІ' ~ 13.30 CnIJPТМ88 сузір'. .Успіхмо- (Киів) - .н..еа- (EIiннIIцtI). у ne 8.30 Iн~ 14.00 T.-pIan М..... 19,15 Док.екран OIlIniO<М tiT/IIIII8. РІІР8Ї - УУН 9.35 Пpcirнo.J ~ . 15.00 Cr1CI!J'- nPCII'JI8iII8 .irpIIllIC'~' IВ.55 закон с _ . 9.40 AImJPC:bII8 ~ Д.Кpмnoaa 15.:10 T_.plм .np ••• cla,_ НТУ 1'.00 1Jpк. ~ .Т_ . . .18fCWIМk 10.00 JICиmI С8РІІА -"1 UlІ8 20,00 Пy6niцмc_ ~ .. nipIмiд•. 1 час.- (1& Фp8нцjI) (8 10.30 . . .-МуСі 16.30 єpanaw 20.25 Адреса ІІЇІК*ІЇ ,дачі су8.......) 10.50 lJ1.М асі _ _ 16.55 ТІП-ТOn 1?А81С' . 19.55 сто 'fY11/fIIC С:Ві1У. • 11.30 р_ 3іра 17.25 My,.rcepian .к-20.30 Анонс: nPOrJJ8O тк .ГР8ІІЇС> 20.10 Н8щjoнanWIIIiI XIТ-11II!IUI 12.20 м,..~ 17.50 Нои-стon lJ8IIA8Y 20.35 ТoprIнформ 20.40 8eчipнtI 12.35 ~ СІ,ІІіїСС8ІІ .......... Кусто 18.40.,. . . . . . . ,~. 2 С8Рі8 20.50 Ноеосen 21:40 Cnopтapllll 13.30 ~........ 20.00 Xp8Q8Т!У-Т.....,. 22.15 з-о с 14.00 - 1&.30 l1PCIrPIOМ CI6naC*X т. 118- 20.25 ~ IIOIQIII. Т8НІІІ ІІР vr-.v 21.00 -ат22.20 ~'I1iт-IIIPIA ricIнIIIwМX ..-.aнiiI. тп 21.20 Аноис' 22.25 Фут6oll . . . . . . . .т Ylcpelнм.•WIx- 18.30 дїтlІІРІ 20.30 С1Т. Т_ 21.25 Док.8ІІраН .в.-е norpa6yaaннg •таро _ .д,.inpo•. 2 ТаІІМ 16.45 м,..тсарі811 .......... зrpn_ 20.50 Піс... . ~.. 23.10 Н. . . . . . . ""-..... 17.10 " , , _ _ . 21.10 T.... c.P.J •• ..с.,.. 21,50 -cetr !Сіно. (ра. . . . Ренуар) 23.30 х,.. ....... ___ ........... 17.25 чес ВВPanaiICWOIjI 22.15 Я - , . . . _ собі ... Т.в.:-. 23.20 Анонс: APYrиfI КАНАІІ УТ 17.55 l\uapIlC1ll." .................. 23.15 Пост. 23.25 Музмчно-~ lIPCI<JI8II .1+1.' .....~.... . 23451f11111P1AQ1118 . .T_-~. 18'0000~~~ : : ; . :::~ ~ _ 23.55 1(gнцep7T ~"D7А111Сиаі 0.25 ШОУ -Мои25:ОМri~-:;:;''''1І .' ~............... . 20.00 Інформвцjl>мo---- nParJIIIМI -.. - . . ~. 9.00 l'1іСІ<8 РІЖУ .

__

МІЖНАРОДНА КОМПАНІ.JI набирає сп1вробlт­ lUIIdВ від 18 до 80 ровів. МО3ШІІВість ДОАатвового заробітку: 1.1 ТlDВAeRЬ 100 грв.. 2.Jt ....:. 200 гри.• 3-1 -твac.цeRЬ - зоо грн. Проп:всва aвa'l8l11U1 не вав. Нaв'IIUIIUI аа рщиов Ф1Рив. Зaшrc на сп1вбес1ду:

580-14.94 а 9.00 АО '12.00; (8-294)· 6-~' з 8.00 12.00. Koвey.ttьT8В'f JIIOДJOr.IIa КЛОЧКОВА.

д.о

* '* *

БЕРЕЖІТЬ СВОЄ ЗДОРОВ'Я БeJ д.18'І'В 1 .eдввalleкrlв. ВRВOpBCТOВ)'lO'III ва 100% вaTYPЦloвl ВP'lO. продУКТВ, ваcilчeвl ус1иа

.. .. .

Кетектив Броварськоі саиставцП cepдe'IВO поз. доровл.в гетовного бухгалтеРа МІРОЩНИЧЕНКО ЛЮДIІІНnУ ІванІвну З ювШеєlll. . Вже калина дозріла, червонів рясно. Будь завжди ТИ метода, як яrlдка красна.

Щоб рокамн не старіла і дедалі молодша. Щоб дiT~MH була любнма. ЧОЛОВіКу завжди

.

вІта"вамв 1 ldвpoe....,8IIII, 8(t IІ1CJЩЬ В02ВВ8: - ОЧИСТИТИ op~. Щ·JПJI8в1в. рад10вув.Ш..

.

дів. аайввх асир" 1 хетестерllllY. ctаБШізува'І'В ар. тер1а.IIЬJIВЙ твск. вврЬпвтв проб.IIeD а 1ШІуІІК0М. позбавивсв Щ багатьох хвороб. - СПДІПТИ ва 10-12 кг. а 8ВЩО потрІбно - ПОПР8ВВТВСЬ. ВВ поба'DIТе багатьох .IIJOдеА. 1ІВІ ДOOClll'.IIJI цьоro.

Ковсу.пьт8В'f JIJoдмвлa КЛОЧКОВА. тu. з 8.00 до 12.00.

мила,

8-40-38

БаТЬКів поважала, щиру душу й серце мала, . Кетек'ІВВ вtювaреьКОі СЕо.

(8.294)

ПО ву.ll. КОРOJIЕНКА в Броварах пoбmrзу аlllеР8В8ВСЬВОГО AllТnOro

.ІНВЕСПЩІЙНА КОМІІАНІЯ "ТЕКГ' ПОВIДОМJIЯЄ

1996

рік

починається 3 квітня місяця У місцевому

.

tA:pi"iкaтв

,

npввaтвaaцilвi іввестиціlві

ва

Компаніі

"ТЕКТ'

В.

JlQateтe 38 адрееоlO: ВУ". гan.ріиа .16, "Тoproвиl'ДЇJI Ліаа" _(Увівер""') 3 1.0 до t 7 r., або ва r JIUIIОDlТlUlllі ЗАГУБЛЕНИR

ностІ, за номером

зошвт

1748.

пlдпрввlllJllЩЬкоі

вод c:вlдoцтвa

д.!JI.IJЬ.

80230255.

внданий міСЬВВВВОНВОМОIІІ 14.02.1985 рову- на ІІІІ'. Процан CBIT.II8JIВ МвКо.llаіввв. ввaara'I'В иед1йсlOllll. сНОВЕ ЖИТТЯ,.

газет.

Броварсьхвх

IІlсьхоІ

т.

райоииоі Рц и.родиих Аепут.тів. Засиовннкн

-

КОоІІектнв

ред.кцlі

г.зети,Броварськl

IІlськ•. І р.Йоии. Р.ди иаРОАІІU ~дeayтaTIв;

PeAUТOp В. НЕВРЛТ.

Газета внходить 8

17

КВIТIIJI

1937

Диl впоДУ: CЄIIЦ8\ суСІот••

рок)'.

І

Irpoaoro

вайдав'111В8 відкрито

вaraзви «Товари Д.IIJI ДОВУ •• В acop'1'Вlleнтl: фарбв, Р03'11111Н111С11. побутова хі. Вів, ЦВJlDl, парфуив, вemrввй виБІр зах1дно..в1llе_ цьввх lППanер. ЦЬІВ

пoll1pВ1.

-

ЗавІтайте до вamoro 1IIU'83IIВY! IІрацІОЄІІІО . ЩОДев&о. врlll понедІnка. В суБО'1'У

ведlшo ~ з

·Відділенні Ощад&ціку.

cepтнtiкaтв

.

,

35-" КAНAJI

10.00 Аноні: nparpaм 1005 Г_·І· "'. Г .

.

- ' - ' J8I!CY"

10.30.~ _ . 11.00 .К,...... 11.15 -H~ 1961-91. 12.00 Тopr;нфopм

.•.

~:.-:"~-=::-pcoн у

.

15,35 1165'0050 '

::.: ~

19'45 r l1IIfket . yмapмc....... 1Iiнoaqpнan . - . 19.55 nPВМ'cp--20.20 .~ - 20.50 шоу І-.а ~ ООБО3. 21.40 ""..... 3 Мlві f'WIaOМ .г_ . lI8PUdO _~.: Т_ _ _

Тоpritlфopм :l~~:~~..: .._

045Т=::С o:~ Н...... 0 - . . "'.I.........p~II... K_ _. . .

- . - ..~.~ - " ' - -

. . . . . 1IPQ8I.

Xen. 5.58.25. - .

.

-

повCtгою правління ,райспоживспіЛки і ПРОМКClмб1,НJaТУ.

своі

.. _ .

__

ВQ8ВЙ кonьоровий тenеВlЗОР «Орlзон. (ексJJOРТ­ нвй варІант): IІІпорТJIВЙ в1весвоп. д.ВСТавцtйве ЛІ­ рав.ll1ин. на 90 пр.orpаи. графіка; гарантів 1 рів; - мarн1тофон «Openь.l0lC.l. в Ідеа.пьиому ста­

-

* * *

0'-. . .

дітеіі .Це м" "'1110-

-

ТЕРМІНОВО І НЕДОРОГО продаю:

Щиро -1 cepдoe'lllO вІтаєво maвовиоro Ткаченка МВХ8ЙJIa Гpвropoвll'll1 KOJIВDIIiьpгo д.вp~pa ПРОМВОlllб1нату р8ЙCiIoZИВCП1DВ. МJepaвa вUbJИ 1 праці з 8O.pl'AIIII З Дв. нapoД3CeВВJI. Бажаєво вlц. вого здоров'.. довгomтт.. aar.reAcьвoro БJl81'OПOJlyЧ-

за

~-

Киівсьв1й. 17З ( «P03ВlLJlВa. ). Є погрlб. еарal. го .. род. Буд.ввов з 1JВCTOГO бруса. відмінна пiдnога. Є М03UП8lсть провеств тenефон. Або· пом1нJпo ва квартиру в КиєвІ. Тen. вКвввІ 547 -ІЗ. 77.

любов'ю е1ІІ'lІ РОГОВИХ.

дивідеНдів

_.

П.РОДАЄТЬСЯ БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ петоввна приватвоro буДВІІВУ 3' уеbla ЗРУ'ІВОСТІІІІІВ . по ВУ.ІІ.

Багато в нім буде людськоГо тепла.

Виплата

.

ІУМОРУ .12 _0111'

~A8A. . еск.--aнamичнa nPOtPIМ8 -Під,.

ВИКОНАЄМО ВОlULllевсJIВЙ ревовт квартирв. ма­

Білим пт~ом летять ,Ваші·роки ... Іх ніколи' не вернеш назад. . Ніби вчора було ТіЛьки тр~цять. А сьогодні віоімдесят. Хай же доля намітить ще рокІв багато. Відпустить здоров'я і щастя, й. добра. Хай ласкою повниться рlдная ]taTa,

3

(ТК .Міст.)

=

.

16.00 П81N1д _ " (ТК .Міст-) 9.00 .Том. ,Джеррі , ІХ дРУ3Р. МУllbтфlllb16.30 МмCТ8Цblllll_ .ТермторіІІ А. -. 17.00 l1ero·eкcnpec: 9.55 Apт-~ 17.50 ~~. 10.25 QIPiМ ~ npмpoдy..д.... f1IIIIPQA8 110m Дjcнeii !fPItI:II=T_. . A8ctpanll .18.00 -I'ycaniotкa-. МуІІЬтсepllll1 11.25 м.....18.30 oCnyooepo. Х'......ІІ тen...- l1 . 55 DencI-m~ 2 сері8 12.10 Cnapтиена ~ оСеіт npoфI. 19.15 ЛіцІА 12.20ДитяЧІІА сеанс .Ріаі·ТIІІСЇ-Т88і18.30 Т/с -3u8od rктapoe. 13.40 .Доосс-с...... ДІІІ1 діте"20.00 Т/с oICpacyнtIl "'~ 14.05 ~T"""" cepian 'ТаоріІІlІ21.00 У вирі _ . IIDJIOМ-: .т_ Фос:таре. 21.30 ~. х,_1ІІ _- 15.oD-lf.0О 3aqua . . . - . 2 СІРіІІ . 17.00 Т-.оне 23.00 ~nporpIIМ8 .Хм8РО'ЮС" 17.05 д/n'!""'" ёе8к: 0.00 HaiIмotoipнa peanwlicr~ 17.45 В!NiPНi PD881I _ ....... 0.30 M'fV nPeДCТ_: ChiI out Zone 1'.10 ..ocn-cтмl8- ' 1.58 I1porрама "-дач на 38ІПРІІ 18.55 Теманоис

raзввa.

~од.жеlПUL

-1

32-111 КАІІAJI

.

6.40 Т._с . 6.458Ох6Ох90 . 7.00 вc;ec8l...aro

ПРОДАЄТЬСЯ ХАТА ЦЕГЛJIИA вед.anеко· від Десвв в Ce.Jd Kpexau1. аеи.ll1 0.33 ra,'e погрlб.

Дороry нашу ПІКОЖ МОТРIO Гpвroplввy Із Куй. бвmева щвросерд.е1JВО вІТ&8ІІО із IDUeйвJal д.иев

повагою

і

--".

Ху•.. . - ..с:о_.

• ......

9.30 ..c:n,..ep;:-ljдiiiDil/lf'тu-..-. 1 C8PitI . ..7.30 10.30 Т/с -~ _ - . . . 8.00 13.30 ХІ....... а - - - 15.30 Cr~ ~ .Мena.tIhii- 8.30

.. .

~~ СОНSl.чні 8iтaHНSt

3

18.00

18.00 -К_. ....... --..... 19.15.Н_ 1961-91~ .8І18СерІІІІ1 _~.. 2O,3O~Peiiirl."r· 20:40 Пporpaмa..дiaNn. (3 нар. депута. 21.00 .ее.ретнl_.......... 22 C8PhO , _ УкраЇНІ< в.....- r _ ) 22.00 Х'А.фІ,,_·Ч0рт88 cnyJК5e, 2О55Т_ rocnIт8.... MEW·. 21 CePitI ТОИІС cnpec 23.00 .До , nк:nя ... • В.Мonч_ 21.00 Т...-та 23.40 oМтorM' : 21.50 Т/с""- _ . 8 2 СеРІ8 1.00 Пporpaм.a ·М'2215 це НС8ИІ . 1.20Тopnнформ • 22.45 ·х,..";і- .~. ІОТАР

=::=

.ш. І .киl.. .

17.50 ·Міс,.1 с,о....ц; ClliІУ-

~ , ......-

9.00

до

14.00•

1

ЗRa1JВО метОА. І матерlanьно сш Броварщи­ без ппdд.пввu

3ВВ'lОК І добрllllВ вaJdраив adивою 50-53 рош Д.IIJI cтвopeJIВJI 'в1цвоі сlll·і. на переізд ве зroд.ен. Адреса в ІКЩuцtl газети «Нове aorrт... .

ШАНОВНІ БРОВАРЧАНИ! П1Аорвємство ПРllЙll88 38IIOВ.IIeВIIJI на ПРИРІЗКУ

СКЛА. Зaвatдв в acopтвмem:

В. Броварв,

••

.ву.ll. Кутузова. 57.

Тen.

ПРОДАЄТЬСЯ дl.llвввa Idд забудову 0.23 га в •

с. Сеивпomrax а. будиатерllШU111:· панелі перекрвтт. - 5 ШТ .• фyндallе&ТНl бnовВ - 70 Ш'f. Ціна за довоanен1CТJO; Тen. у КИЄВІ

414-08.87.

.

'1gpноб1nвй перенОСНІІЙ телевізор «Eneвтpош. Te.n:. 4-007.11 yвe'lepl з 17.00 до 20,00.

ва-4О7Д.;

У БРОВАРАХ иа вуn. Возз·єд.наНWI. 15 18 бе. резки 1997 рову yrвaнo автовобі.ІІЬ ВАЗ-2101 П .72.69 КХ. бшоro KOnЬopy. за Інформaцtю про вв. крадеlЩJl

'ІВ

мlсцезнаход.жении

С-О2-I2;

ВІІО"'С.ІОВОСТІ ..ас"I;

І

.......)'

вв­

НАЦІОНАЛЬНА Р АЛ! З ПИТАНЬ ТЕЛЕБА­ ковкурс

ва право корвстуваннв 41 та І тел:евІзlЙJПDIИ вана­ пами у ІІІ. БрOllарц. Звертатис. за а,цресою: м. Кв. іВ. ВУ.ll. ШО'1'а.РустaвeJd., 9 .

ПІДПРИЄМСТВО .ДlоIIС. ПРИIПIIIJIЄ СВОЮ д.IJШЬ_

ність. Претензtі. пред'flВJJJIТИ ПРОТJIГOІІІ д.вОХlllіС•• ц1а з д.и. пуб.п1вац1і в газе'rl. Тen. 5.08-14.

ПРОДАЮ ЦЕГЛУ '1ервову. Ш.llавоБJiOви, д.оDIВИ 50 11І11І. IШШlвву 20 вм. фyвдalllеитнt бnокв (.«со­ роковка.). B1вsa 1.50 см х 1.80 СІІІ.. бат.реі опа. леJIВJI. Дзвонитв: 5..97_80.

Ш~НОВНІ 'громлдdИ!

Ласкаво ПРOCJlJlО відвідати прв П<OOJебl стомат0. .ІІ0г1'IJIIIЙ каБШет. що фуввц10нув· в првиlщенн1 фlз­ ву.пьтурвоro двспансеру ва вуn. ШеВ'Іеика. ва 1 по.

ве~~фlвован1 Jdкapi нададуТЬ вам АОПОВОry' У цІ.ву.

ВвкорнетOllylOТЬCJI вl'f'IВЗВJlНt та tвоземиt ма.

тер1aml та техвоnогlі.

ПРОПОНУЄМО В ШИРОКОМУ

ат....

~~

563-82-8&.

·•

цlнами.·

Тел.

у

КиєвІ:

ОРГАНІЗАЦІЯ пост1йво ре8.ІІlзує торговІ 881'В та

nфl. ~ тenефовв:

4-04-42. 4.11-55. 'PeдU'l'op В.НЕБРАТ.

lІасоllOl

poloт.

-

СвІдоцтво про державву рее. 1(1 НІ 17. .

страцlю

ІНДЕКС Друк офсетннЙ.

ков.ниl

612115. Обсяг

аркуш.

1

Тираж

аРИlllрввкlв.

1.11-81.

Заllоuевия НІ

ЗАТс&роара.а ',1QIFupв."

КdlicИon коldтиу

,.. 1..........._

J,ueca

ПРОДАМ ШКІРУ В3YJТЄВY Возвесевсьвоro mк1p'

завод.у за вайвв8C'JВIIВ

..сті. І

-

АСОРТИМЕН-

ТІ: фарбв. пави, .реі.· роз....инвкв. ЦВJIXВ. сi.llЬrocп1ввентар. добрива.,. препарати АВ обробітву 1 за. хвсту роспв ВІД ппcIдввв1Ji. вапно; вреьу, а.пе­ бастр. цемент. замО'ІВо.ашзВ1 виробв 1 1вm1 Това. рв rocпод.ареько-побутовоro првзва'lеввв.. Наша адреса: в. БРОВIJРВ;8Уll. Корoneика. рвиов «БроварсьввйарМар...·• магазlOl сГосптоварв••

.

coцIUWIIIZ

буд.е

ЧЕННЯ І Р АДІОМОВ-Л:Енн.я ОГOJlОШУ8

АДРЕСА РЕДАКЦlІ: 2&&020, КиіКlока об.lасТIо, ... Вро.ари. ІУ". Київська. 154. Т...оп: pe,uпoра - Нl-78; вIADo8l,ua8oro секрет.,. - 4-21-84;' 8І.ц1.1I. ClЦСІоКОro I'ОСІІОА8РСna -

lІІашвнн

вarop0A!l. Тen.. в...4.52.

cuo вbroвве.· СЮІО

ВO.IIЬO~ а в1аерyщIOll, ClШо прозоре з ВlзерункOlll.·

5-~:

•-

nbфllllDl1 •. видaneннJ.. протеаувавн1 зубів. за ПОJdpву

ПРОПОНУЮ СТВОРИТИ СІМ'Ю

МенІ 59 ровів. ва ввrnвд. ваасуть. IIJ!II.. Маю добре Здоров'.. aartnoM забезпе'lеввй•. живу сам в· ОАНОМУ Із вв. XO'JY позИ8ЙОIIIIТIICJI З порцвою.

нІ'

..,,JUJIвI: 1t81вc... 'o4Ucть.

)' сара... · аресв

_.

11.

БlІОвар., ву... І(вlвс.... Ім.

1106.

дру_

5.008'

s = ... ~ ф

ф

~

= g~ і ..., і ~I!;)

, !і

І zOJ (j)

8

f.

~

...= І

t

.~ і....І • '"І

#25 1997  
#25 1997  
Advertisement