Page 1

r ....

а 1Т

ІІП__.

СЕРЕДА, 25 БЕРЕЗНЯ 1992 РОКУ

ll8trll8 18ВТ pollf

~

..N9 25 (8288)

40

11011 •

Г омадсько~nоn~ітмчна rаита іроІІСІрЩИНИ

---------------------------------ПовІдомпен~я

ІХ

БЛИЗЬКО

чотирьох-

сКи1в~~а•

s

мииуло­

rо четверга прИЙВJІJІИ при­ сsrу ва віриtсть вароду УвраJии. Першим це зр~

бив

О.

вкоrо

ви

ба­

та

Закону

д.11в

вlйсЬковозобов' азаві

.

тив

запасу

свщеви:к

ДЕПУТАТІВ

РОКУ В СЕСІЯНОМУ ОБ 11 ГОДИНІ.

ДЕНННН:

npuonopyшeвa.

ІІа

територІТ

боротьби

раІову.

Доnоа1Аа8: т. ДЗЮБАН В. М. иачаІІІоВИК аІ,ІUІ.І· 'ІІУ авутрІшвІх cnpu раАавкоикоку. CnlaAonoaІAae: т. РУДЕНКО Т. М. roaoaa nо­ стtІвоІ кокІсІІ по заковиостІ І ~paaonopBAJ(}'. аиаучеввв sекеаь Із sекаеаористуваввв paAroc::nla І Іх АО uaa)U' sекеаа. ll&nKy SГІАВО ·s ПостаВО80111 РаАи

УкраІни

УкраІни

ицанив

сПро

сПро

сеІІвиське

sекеаьних

nоридок

ааеАевив

(фермерське)

дІІІввок грокаАвнам

госnоА&рстаа.

жІиви: ІІdкар-терапевт Л. П. СвітІІІЦ)'ІС та мед­ сестра Л. О. Терещенко. Стрій воІІdв

.nрофІаактики

ВерховноІ

чиrе ва аиtмку М. Семи8ІІ'а. Првсsrу приймuи

І

НАРОДНИХ

Про став SІІМИВВОСТ\ \ SU:OAИ ЩОАО nоснаевнв

нею

2. ПрО nереАачу

. )М)Jіи-сафrанець•

J).ртю,,

РАдоН

PAROHHOI

ПОРЯДОК

І,

сот .працівввкІв птахофаб­ РИКІІ

СЕСІЯ

ВІДБУДЕТЬСЯ ЗІ БЕРЕЗНЯ 1992 ЗАЛІ РАRВИКОНКОМУ. ПОЧАТОК

а

АІІІІ

госnоАарстао•

nід

феркереа.кІ

І

ДоnовІАае:

РУДАІ(

r.

· аиковкоку

раІониоr

І.

С.

Р&А•

Гсмо•а

-

sаступвик

JІ&рОАНих

РаАи

гоаоан

АеnутатІа. б.

ТОМІН.

осва­

Броварсь­

коІ церкви отець Микола.

З.ер~ення_

УЧАСНИЮВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ГОЛІВ ВУЛИЧНИХ ТА БУДИНКОВИХ КОМІТЕТІВ ДО ВСІХ ЖИТЕЛІВ МІСТА Шаноsні броварчІШІиІ Ок..ладн1 труднОЩі сьоrоденкя пе.ретиваємо ми з вами. Поки що з де.мОІ!q)атИ!ЧІНШ4И nе.ретворен­ .НІІМ.И :В ЖИТТі укр~еЬІІОООО .н&Jроду ІНе yrl'Вepд!J(Y· ється зм1Jц.неНІНJІ 381<'01ННОІСті і npaвonOopJWCY. не

з6ілЬІШується м·ат~lаль.них блаІ:' ні Дl~ям. ні nен­ сіонерам. Дем:ов,ратИЧНІі лоrзу.нги залишаюrься rtль­

..

ки

гарними славами

У н.ас :вІ.цсуmні в багатьох ІВИUаІДКах Ю(Sрооич.ли­ вість, милосердя, щодяність, не дбаємо Ііро збе­ .режеикя на:ціОІИ.а.ІІЬІНОІ дух0!8Ноаr1. ЯІ< результ•т - байдУЖість нашИІХ Дltreй до своІх бливЬІІ<ИІХ, рр На'ВКОЛИWНЬОГО

• І гаманець, і шабпю, і коня! .. Новоутвореним

вам

ва

держа­

Те{ІИТОріІ

КОJІВШ·

нього РаДJІіІськоrо Союзу ледь не

,Іr,ВТЬСJІ

ева льоту•

дово­

розв' язувати

б.ез­

JІі'І ВеJІВКВХ І МаШІХ проблем. Не обійшла ча­

ша- сів й

УкраІну, вкій,

окріМ

пробаем

ного

характеру,

..воrо

устрою,

економіч­ держав-

доводиься

вирішувати

боточе,

вкрай необхідне

аае

військо­

ве питання. Серпневі по­ дІІ у Москві, ·та й тепе­

лем

Овсійовичем

ВЛА-

СЮКОМ.

крР.:

Серед вас зараз присутні JІЮДИ різиих ва-

__,..

цtоиальностей

ці,

росіаиви,

Які бу.пи

Володимире

- · украІикореєць.

мотиви у вас,

ВасИJІЬОвв-

І,

мабуть,

воrо.

1Rmoro.

дуже

вепрввм­

Отож,

УкраІні по­

трібні uасва свльва еко­

номіка, сі - шабц, І кlвЬ•. ПрИЙlUІТТа

вІйськово-

зобов'язавнмв

запасу

првсяrв ва вірвість

Ук­

раІні акт хоч і свмволІч­ ІІвй, але вкрай важD­ ввй.

Наш

кореспондент

Микола ГОМЕНЮК зу­ стрІвся вІсJІs прІІЙВІІ'rТJІ првсяrв

з

керІвниками

вочатковоІ ·військово! вtдГО'l'ОВКВ Зазвм'явськоІ середньо! ШКОD Оаександром . Степановв­ чем КНИШЕМ, учвmьца

.олtмвІйськоrо

резерву

~ОJІодвмиром Васвльо• ввчем КОЛЕІІІШІИМ, СШ ..N9 10 Серrtєм Пет­ •роввчем КІМОМ, серед­

вьоІ

шко~в

j'i'

7 Васв-

ж

ділить

законодавство

за

не

:наЦіональною

суверенних держав. це є, і від цього

інших

Все

нікуди

не дінешся. Але давайте

покладемо руку на сер­ це і скажемо, чи зміни­

лося ваше ставлення

до

тих людей у Москві,

Ба­

ку, Тбілісі, з якими

вк

дей nершого і -А;Ругого сорту. Тому як військова людина віДчуваю моральпий обов'язок присягну-.

дружба запишається. І нікуди . ми один від одного не дінемося будемо і торгувати, і доnо·

Як ви вже сказали, я ро-

ричній

Тиску ніякого

не

було.

тя прожив Тут

на

навчався,

УкраІні.

оженився,

два

сини.

Ніколи не .. віДчував себе

чужинцем. То чому я- не можу вважати УкраІну своєю Батьківщиною?

С. п. КІМ: - Живу я на УкраУНі -набагато менше, ніж

Володимир

Васильович,

ти тому народу,

на tсто-

Батьківщині

якq...

го я живу. - / В. В. КОЛЕR~ІИ!"" - Не тільки ·--~ сам прийняв присягу на · вірність УкраІні, а й

ва мо І сини.

бнд·

Воц~ слу-

жать зараз У . Росjйській Федеращr та В,ipftfeHii І хотіли б стати офщерами

УкраІнськоУ національноУ арміІ та служити У будь-якій точщ УкраІни.

· КОР.: - За

Qтож

Звичайно, нl!

дружба,

магати.

справжня

Потрібно

одне

лише

_ мудрість та ВИ· тримка наших політиків. І армія необхідна, якщо вона є у інших Тільки

фована,

не

така

яка

держав.

гіпертро~

буквально

приплющує до . землі еко­

номіку. Хочеться віри­ ти, що з часом УкраУна матиме статус великоУ

держави, і визначатиметься він не кількістю боє­ головок, а добробутом ІІ

народу, економічною мщ-

але вважаю своІм обов'язком nрийняти присягу на вірність Укра~ні. У

законамн жанру ваприкlицІ вистави pymнвця повивиа внстретrrв.

цю. ./ в-. о. ВЛАСЮК: _.,,-< _ Сьогодні я ~m-Чував

кого національно-державного У1.Ворення на тернторіІ колишнього Радян-

складну, .боJІЮчу .драму стаrнацІІ колншвьоІ Імпер_іІ. Чи не переродвть-

ня. я с;:аt»Ій солдат, який воЮвав, прослужив у ~-1У 35 рокІв, незаба-

нас, корейЦів, немає Hi1f·

Тепер

ми

переживаємо

і хвилюванн_я я_у_t / 'піднесен­

ського Союзу, Отож фор. мально . ми повинні бути

CJI JІЮбов до УкраІвв

товаришів

бtжсжяп? ~-:·

на ВіРНість УкраІНі з ду-

- Щ.. о, ми переживаємо /болючий процес

своІм хлопцям кажу: від того як ви навчаєтеся

чужинцями у будь-якому місці. Життя моє і моІх по

службі

склалося так, що ми роз-

кидані по різних колишНіх республіках. І багато з них мені заздрять.

спокійна,

обстановка.

Тут

доброзичлива

Це я ВіД . .....,.__

-

протuежие

У _})(!М.віДзначатиму ще ненаввстr. ....-один ювілей 20-рtччя

до представників· тм(' · роботи військовим керІв­ званого. б.пизько~_.......dру- ником. Приймав nрисягу ·

по

·

у

йна,

·

сnільно

боргів...

нажитого

У дея-

ких респу~~мага-

шевним

трепеrом.

·

сьогодні,

пaтplQ;HuHj

настІльки

~

І

я

ви

дітей,

ЯR

чисrота,

вдорJІДІ<аванlсть.

клумби та зелені оквери.

~і­

Ми. у.чаСЮВ<и

збо­

рів, звертаємось. до всіх вас, броварчани. да­ вайrе 3rробнмо наш1 'ВУЛІЩі, подвір'я 1 в цілому мlсто привабливими. і tіИСТИМН. Для ·цьОІГо .необхід­ но кожному домовласниКу приватного сектора

знаходиться

територіІ

в1рВ1сn Укра~ві? .. Чи моЖJІиво... В. В. КОЛЕRКІН: - Зрозумів, зрозумів.

виросли моІ

чогось

го

хоча

на

дружили?

рих вІйськових структур можна дочекатвса не за­

а

росЛі• проблеми. до то-

воно

ознакою;' як це . ,'траnило-

сіянин, але більшу •:састину свого свідомого жит-

хисту,

дуже 4 до-

1J1, прВЙJUІТВ приему ва ... ся У Прибалтиці, на лю-

ріІПВJІ поведінка москов­ ського rенералІтету, чи, вІрніше, маршатrrету, переконують вІд ста­

-

ским•.

А в

середовищі гостро випярають

т.учі

претензіІ на те, счто бьІ­ ло, есть и будет россий­

й по своІх дітях, які на-

вчаються. У школі.

ВИХ<Щання

ються nересувати межеві камені чи пред'яВ11Яють

ваю не тtльRи по собі, а

· цьому

СереідОВИЩа.

У місто Прийшла весна.. Вона .несе з собою ва­ ДіІ на І<раще. Давайrе ж зробимо tx н8ідбашІиім зсlх. Адже кожн:ий з н.а·с в 3МОЗІ зробити щось щобре для себе t оточ·уючи.х. Та;кНІМН загаоЛЬНодо­ qrуІПНИ.М·И аnра·вами є бла.гоwст,рі.й і са'НІі~ЗІРне очи­ щення мlІСта. Ніщо так не вnливає на насr,рІй і на

'-

упол·ас.ти договір на вИІВеGЄН.Ня сміття. Впор~уємо са:д.и'би. мел-ьні

В

цриведемо ділSІІНКи

в

ному:нально.му

nрактичну

уотр6І

належний

та дерева,

що

жиrrлов()м.у

допомосу

прибудинкових

С.ТаІН

росуть

фонді

npa;цli!lнJmcaм терІfтоtрій,

огорожі, на

зе­

них.

сл•ід

ЖЕО

надати

у

благо-:

нвіТІНнків.

Ми закnИІкаємо вас не порушувати цравил за­ будови. не .руйнувати .J)ке сТfQреІН!О!Го блаrоустрою,

не засм·tчувати територій, не .мити азтомООІл1ів на тротуараrх, rазонах, дirrsrч·wf ма•й:да.н:чнках.

Ми ЗІі~twОІСЬ ДО • '88<:- _ііз заJ<ЛИІКО.М рішуче . бо­ роТИСЯ і~. проявами •аид!фізму будь то руйну. вання

телефонних автом~Ів,

КІОМунальноrо майна.

середоонща. ·

турнікетІв

а .\'аІФЖ

та

іншого

\!!.О навколишнього

t\..J._. ~~rt-.0

Оберіrай.мо наші л-~. щ~ захищають зд<>ров'я

і дають насолоду rвt.дпочинку. Не будемо пере.тво­ рювати на з:валище будІ'Вельн.о.rо б,рух.ту та смІття Іх краеи&і гал-явини та узлісся. Належкий санітар­ ний стан лісу, паркіrв, гавонІ.в, оквЩ>Ів чекня нацlональноІ кущ.т.у·рн ·JІJЩJ.ей, Іх

громадянськоІ свідомості. із

це св.І;Д­ внсо.коІ

·

авоохоронними

працівниками,

осві-

~'""~ме:іем·о виховну роботу сеJ>ЄІЦ nІjЦроостаюіІроти такИІХ неtаmвиих явищ, юс літанство, ·крад.І.ІЖки та -іНШі аІНтиnро-

пи

~ькі Ми

яви.

n

звертаємось

до

т-рущови-х

колеюrивів:

всіма

засобами боріться, щоб не допустити катастрофІч­ ного па.дІ.<иня виробн.ичоІ д,ІІЯЛ·ЬНОСТі. · ВіД вас за­ лежиrь ИfИ'М'І&забе3пе.чен1с.ть мІіета, ВЯ!КОНSІRНя його

·соціальних цроr;ра.м щодо дітей,

х.в0орих

rra

.нецра­

цездаrrних.

Отже, МВ~И'Иа

ІШТИВНО-ов!.дОМІОЮ

.можна

досягвути

ПОЗИЦіЄЮ як

J!ОЖНОГQ

гро­

дем:ократИ"fних

ре­

фо{Жd,. ТВІК і .змалЬНОІГо блаrоn~ччя.

·

·lliaНIO&нl

вірою

у

бРОБЗ/РЧВВИ·І

~tраще

З

B~.RIUI!.\1

nІІдИLмеМо · свІй

Н8.СТ.ро€М,

голос.

чесно

З

і

сум.mrи.но б:у~демо виконуrва ти С8ій утвердженн.і неза.леж.ноІ УtqраІни.

()(Іов' R'3()f( в

ПрІІЙВІІ'rо

зборах

, ва

заrат.внх

ro.JJ1в ІВУJПІЧВJІХ І буJРІВВОВНХ_ ІСОІІІ· те$ 13 береза 1982 ро81; . . '


" · ·~

CTOJ~-8 -··-25-·-6ерезня --i~9Z --р.--

2

?

Н

.

ИНІ.: як ніколІ. велинии

верств

потяг

широких

населення

до

сим~

воJІ'ів, герб:,в . Адже кож­ ному хочеться знати іс­ торію свого народу, свій родовід. І тому настав Іас

сказати

вагоме

які

слово

-

людям,

займаються

гераль­

'·'сральдистам дИікаю

однією

із

найдревНіШИХ іСТОІРИЧНИХ наук. Зародилась вона ще в ті часи, коли nе,рвіс­ ні люди на скелях. сті­ нах nечер малювали різ­ ні символи сонця. во­ ди. ·вогню, звірів. птахі-в тощо.

llізніше

вони ставали

НІі

жені доробки. які :'vtіс­ тять лише деякі деталі ге,рбів, самовільно :\!!.ня­ ти їх зОбраження. кольо­

гербів.

ДО

Це

адже

герби

•СПра•ВЖН!Х

торію.

наше

Соро;,'V!но

знаватись. регіонІ

і

має свої закони .\ црав}І­ ла. дотримання яких обо­ в '•язкоае. ЗоJ<рема, не

наша

їх і<>

минуле.

бо:ляче .Ді­

як ' в

одному в.іД

древніх гербі.в лише то­ му. що там забагато чер­ в

баtгато ті.

-

іншаму

жовтаго.

каму

це

за­

Чомусь

вигідно,

віДnав і,дніст ь

і

його сьогодення. На жаль , є ще багато мLст. якІ не ма-ють ста­ рих гербів, що утруднює створення сучасних. Як і коЖна

це

м.!ста чи при:Вееrи йо,го у

жите­

-

віідмо•вляються

воно•го.

своїх

нед о•nустимо ,

ісrо.рія. і nідміняючи - підм·іняють і нашу

-

в

повагу до істо.рІї мІс­

та,

рн. Це вводить в O:'vtaнy людей. викликає негатив- · Ні. еМОЦіЇ

nочуття

лІ·в,

за-

наука ,

·

лення.

,\НШОJ'О,

НІJЖ

ЩО

.ках,

.npanopax.

ни

ставали

а

в

бІ.льш

рень чі.

ство­

і

правило.м

роЗdVІ!щува'J'И

герби На ВОоЇНСЬКИХ ЩИ• тах. а займатись ними стали герольди. nізніше деnартаменти г.ерольдії

Ціілі міністерства! Та­ ної честі .не досЯ'Гла жод­

-

на

науІКа

..

Шл~ість міст і селищ У<країни отримали свої ПЄfPillli .ге;рби nри Речі Посnолитій · раза~ з цравом

JІа

ніст.раrrи.вно

-

Герби

бувають:

в

ралЬІДиці

немає

nоганих

Світовій

кольорів,

нольори

:Рі<вні,

СИМ·ВОJЙЧН!,

ні

в

не

тільки

f!Іриваю'Чиеь

тут

і

nрот~

свого

всі

ТОГО

Ж

винні.

ті.

хто.

ниг.vш ,

чорні

і

глибоко

ДО

чому

·виНІні

ге­

добрих

Бо при­

тварив

ганебні

сnрави

джували;сь

за~р­

влади .

Останнє

ти

на

ащих

зразках

продукції,

<Всіх видах мІсьlІ\аrо апорту.

вІін

_црово~є і

на тран­

зу,стрічає

<евоїх

і

жителів

гостей nри в'їзді у міс~

то .- А

зараз

ках

-

за

герби

видавати

ніJJ

на

~атверд-

М'і•сцевої

бо

не

порушен­

як

НОЛО<С .

і

.вони

Іх

·

терня

од-

шес·~

·ЯК'а

До

знаІ!(

ти

на

вИ'Конаний у це

знач­

чудо.вий

згадку

про

суве­ нього .

Гер6 nробуДЖує патріотич-

ннязю

тра<!!,

мої

Завжди

зу

із

читачами .

Адsресу

трібна

теж

не

мину ла

да.

Однак

- вдалось

..

тачами,

вупць.

Однак не СJІід що згідно Із

.забувати, «Законом

офІцІйнІ назви

зІUUІадІв,

уставов Ііути

зливаютьс

т.

1

д.

1

поввинІ

ухраІвсьхою

мовою.

· А перепрQписку · (RRЩo П

один.

Б.

Сьаrо~Ні nитання сто­ їть та.к: затвердити цей знак як офІційний герб

не вІдмІвпь) все одно до· ведеться робити, одержу­

ШУЛЕВСЬКИП,

го.лова

Є<Коnертної

гру..

пи ко,міс ії по геральди­

ці (м. :КиЇ!В-162 .

J<!ЧН

паспорт

сrверенвоІ

af.c 574).

громадJІИина

Україин.

1•

І Шануймося Пр.wстУІІІаючи сання діЮ,

кожно.го разу до наnн­

репортажу миtмовол!

рсщну:

··

про

ту

чи

прита;дуєш

«Н.раще

один

Іншу

по­

му.др.ість

на­

раз

побачити.

мам

групи

«3іо()>m:а:~>

•свято

днтсад-

разом

зі

вих евателькою

Поrрібвою. Діти TaROfRH, вІрШІ, Ніби веснЯ'Вl дзві­

)uf!tv1lн11и

ночки си -

звучалв їхні голо­ І :все д.пи них, дли

вайрІднІшн,х, . ...ідорож·•

ч·нх.

А JІК чудово

ли

.своі

рикраси-

гр~

JІ.і та внхоn~·

ПіСJІJІ peмoWty . це

старІший

днт,іІчий

о ате-

д

ка.

най-

ваклад

міста ст~в 11 ОрпwальИо, му ІСТИJІі офо rотовча

ліс

,рун

з

ЦІJЮ!Ханням :

:v~ене заJnитайте!

1

мене.

Ось та·ке неІ!€Личке

влаштувала .

своїм

вихованцям

група.

Шкода,

що скоро

.детьси ~чатиси

ним садочком!

На фото: та.

під !Час

народ:них

На. сьоосщ'НJ!шньому урО<Ці гово­ рилося про речі звwчаІtн! та буденні маму,

читання

Отож .

з

.рІДну мову ,

елементами

бу<JІО

але .вчителька

:наро,дозна!ВС'І1Ва.

дооямуто

n.о,;І.В!Й!lЮ.ї . мети:

діти nрацЮІВали,. nрацювали плідно і . в тай же час бу ли у радЬсном у, піднесе­

ному :~:~астрої.

Ножw у.рок

лроводити

хороводи

J)яю

~юдити.

і

за<rадки

відгадувати.

На уtрок-сІВято заві:гали 1 колеги Л . П. - Леоненко вчшrелі Любо<в ДмитрLвна Вознюк, Людмила Анатоліївна Оквор­ цова. Наrгал Ья МИJКала•ї,вна :Кощ~ратьє .ва, методист м.ісЬК'ВНО ВаJрваіра Іванів­ на Ящешю та і:НШ!. Л. П. Леоненко: Віj!J;Верто .кажу­ чи .

все.

що

я

м огла

сказати,

виразила

на уроці ршзом із сво·ЇІМи дітюwи. То­ му •Я ЛО'ІlрОСИЛа б ВИІСЛОВИ'ГИС Я СІ!!ОЇХ ·колег.

Л. Д. Вознюк: ти оцінку , ЦЬСП'О

-

тому. що

МеНі важко да!Ва­ я у

захоnленні

від

урону .

Кореспондент: - І це говоJриІl'ь n.р~ставНИІ}( школи N.! 3, де вnерше у мLсті почали про­ вQДИти уроки народrоиавс1'ва? .. Л. Д. Вознюк: Це бу.ли не окрем І

Н.

М.

Ковдратьєва:

З'Вілqнени.х з

Я

-

n,редстав­

засобам и, СЦJ>а:БЖІНі.МИ и відwорено nобут в ТЗІКИ'Х умовах

ПрС·ВОД'ИТИ ур ше . Нашій же пювати. щоб

новку

у

На!ВІС'mа nростідовелос.я полра· ов!·дну обста-

к,., •

•дрик.рашений

,рушниІКами .

.різ

Звичайно, nросто. В і.ДЧ тьс З·начи:гь, є ятакти ммає

В.

муют

і

Yj·

авчальна

І,. Ященко:

·

·,

· батьк.і!В.

мами

прине

.п'ятій, сьомій ш.колах. Це коротно, що стосується .нашої школи. А щодо уqю­ І<у, який пwотувала Любов Пили­

не ~е ".

а й

ховиому

А те,

-

ні ооаємо

т

це и

точ І

лроце<е!".

що

nІдтри­

осун;ни учителЬІКи

.

пам · яІГаєте,

як

<вареJtRНІ!в

на

маІКіт у

рооу?

енням.

зібрати це все недоnомОіГа батЬІК!в. 13 ними, а це допо­

іти

мали

змосу

!·вати, по ОідИТ . .и хорово•ди,

лафати тращ:

,

ю на-

ших п ів. Одним овом, ne млинець, який вла увада Любов Пи­ тmівна у ШJЮЛі , даІВ,Ся. Tene,p смво За

ЇЇ

КО·Л'еГ3.·МИ·.

~М. ГОМЕНЮК.

СЛіп<­

ініц~tиви

годи ОМ!І.­

.

с!ї в · слра.ва.х неnо~·л \т­

·

\ _ 1 членів пWФ-/'

ОПіЛ:КОВИХ орган!:В без Зfо­ ДИ

віДП овtд;Ного

ня црофс:п.Іло.к; з;в!лЬfІені

5)

об'єдя~-.

~ ~ /

в

~re.pa~

тНІМЧасової ноо'}JІа;Ц.езЬ ност! або В ПЕ:ІРіод. В :Ц\

пуст.І{и ;

,

\

особи , що з.аl.Л нІ у зв' Я3ку з прн на учб9'8! в!йсЬІ<ОІ!і з 7) за nояву на

е- \

6)

в

не'Гве.резому

стані

\

ст

:н~рко~ичноrо

ТОJОСИіЧНО'ГО

СП' ЯН!·НН

наявнQІСІІіі

факту

(а.к;rу,.

без

ЯІС НЄІННЯ

без

докооу

цього

проrгЬrколу);

<ПИС,М.І~О ПО­

або

м,іСЯЧНС['О

за

ропус к

сrроку

З

дн•

.Д.И.СЦИ

Л l !fla pHu-

додАтк1!fв БЕ

ЗБЕРЕ-

ВЧИНен'НЯ

, го ПPO!Cfl'!YIILКY. пУстки

І

З

і1Щ-

ОБІТНОІ

ПЛАТИ Діюче

з

конодав ств()

nе•ред<бачає т7ю:

1)

т:.н:кам

щv

мають

д:rrей ДО Т.~ЬХ р<.•Іt!В, а В разі .

6ує

коли

итш'а

домаш

надається

пот,ре-

.4,',ГЛ<Яду,

ідnу.стка

гри­

вал1ютю.

изначеною

медИІЧНОМУ.

ВИСJІО.ВКУ,

не

бІльш

.

як

до

у а.;~

досяг­

нення ДИ ИНО'І\, ШОС'ГИ!РіЧ· но:го ві . Tfllia -в!дn.р·.тк а може

б ти

по,внtст

викори~ан.з

або ча.с.тина."4и батьном дцтини ,

ді~Цом або Іншими и, які факти.чно ють

стИлізаваНИй клас, Та1і звану св!.ттщю, де ЖИВОПИСНИ.М·И старооИНЮІІМи сеоон }~;країни.

і

18 І рqІІ~.

адм.інІстрацьї без районної · (м·:сь!{ої)

JЮіСЇЙСЬІ<ОМОіВНу СеірgДНЮ ШІЮЛУ де П.РИ\діляється дс;стаІГН.Я ува:rа вивченню у,кра:І;нської м ови . наа>одноІ обрядовос.ті. Для цьDІГо у нас рунами ВІЧ.И'Гел!в, ба.тьК\іВ, УІЧнів ІВЛЗШТОІ!!айЮ

закLнчеJІJІя

хочу сказати. що все туІl' було екс­ цромтом. ВІ;Д,чуsається. що дLти добре гоооу.валНІСІЯ . Вони. .НМІевно, читали ,книги. питали дорослих npo З'ВИЧаї та

робtтннк~в

N2 5,

·у .нас з'явиJJ.ИІСЯ послідо:вни.ки у nершій.

Не

3)

бооцІ.в молодше

ЖЕННЯ

Кореспондент:

та•к дуже ватка. але по6ільше їх було б .

лівна, ТО Й Нам Є ЧОМУ ПОВЧИТИІСЯ. я-

GВИЧа·ЇІВ ,

до уро1ку .н;:цро~дозна.в·ства готу,валися І її підопі'ЧН ! уч:ні ·першого •класу. · Ви­ явилося. ЩО ВСІНИ юtіЮТЬ і СІ!ІіВаТИ, і

:У1РО1<И, а за.гальJюUІІІdІЛЬНl свята, с·вята по в!:дродже'Н!Ню наЦІІональної нультупи.

орнаменти,

сами.х

-

ПQіВНОІ \ п.ІRВІда· підnриємства. \уmаиоорган!зац!!У;

розу.м1н­

зуміла створи.ти такий наст,рІй у ·ді­ тей. ЩО ура~ nереТВОJРіИ.ВСЯ На СВЯТО•. В. І. Ященко: Давай'Ге не будемо забувати. що це був звичайний УJЮІК

у,чителька середньої школи N2 8 Лю­ бов ПилилІвна Лео•нен.но. Зрештою. не тільки •вона . В силу своїх можливостей дли

ня тих же обрядів.

nриходить

еесІНу,

і

вихованцІ

працю

Дійсно. як пеJ>едати блис;к оченят дітей, }СВИлюван.ня до.свідчеJНої вч и.тел ь­

свято

свято

через

цьому я Навnа.ки,

.Ні·Ж ... :І>.

,ки ,

На мамине

лише

вmа:ді<ів •ці'і ви.

·8)

ІППІІПІПППЬІПІІПІІПІІІНІІІІІПІПІІППІПІіDІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІПІІІПІІППІІПІІІІІІІІП ІІІІПІІІІІІПІІІ~ІІПІІІІІІІПІІІ81111111DІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІіііііі с~ряди зустрічі восни. І в не в.бача.ю нічО;rо nоганоrо.

або диrrини-інвал~а. крім

4) гол!.в

дли

про мови• всі табJІВ1ІКИ

авто

ко-

\

ЯК'і маютЦ дітей до

н.іх·

стурбовані хоmтІв

·

переймевуваJІНJr

"м;Іецевий колорит що

.яКі

вІдсутнІстю

внести

шляхи,

васелевmо.

ВІД РЕДАКЦІІ: можна поrодитиси з нашими чи­

ком.ісії

.мо­

~ого

Броварів,

б:ро.ва РЧ'аннн.

«.nро­

мислово-колгооона•

топо­

В. ФОКЦІ,

д1йС'Но тан. хо.ча. знак має :rеральдИІЧні озна:ки. йо­ го

кра-

точну

харту

по геральдиці· nодаю ниж

це

вовни~

Натомість

мkькрадою.

профсп\мавого

тtрЬ'СХ рокІв, 01дЦ'ноких ма­ терів цри · ~остJ. ди­ ти.ни віком до ,14 рокІв

ще

ва зробибJІаrодІйабо за paxyву JІВЦі. · А

втв

гото­

ику

,

оордввува'ІИ Іх

ли

моокуть

2) вм\Lтнн.х Іtкїнок і Жі­

НОО<,

ом

СВОЇМИ

nроекта'Ми

' згоди

ають «ПОJІ-

ТІQПІВКОМ тв це на воrо фон вott .меш

незаsкон-

\ · 1) якщо t\раці.вник зві­ льнений без \ по,ПЄJредньоІ

вtтал

М

в розмові ва

проек­

nад!ЛЮГИ<СЬ

бути :

ми

КОJІИ

тІЛьки

и ения

мітету;

писаввІ. Н рокІв ВЛК

Бородян-

нонодаsство.м.

П pJЦ<JJ-a ноІГо звІл

незручвl у :в

о

працівника

ппадках, встанов-

Незак им буває, звичайно. ільнен~m з 1Ніц!ати:Ви а н!страціt. ·

потрІбно

мІеькв

пооередИІВ-

це адмlнlстрацІ.ю

лених

.

внпадвах,

момент .

лише у

Переймевовув

цІ

і :встановлено

же · зв і ЬНR'І'И

. вуJІВЦJІМ

адже

· робітинкам

за два тИЖНі, то .вона мо­

хижняк;

псь дружно назви

с.нладо.вою

У.к,раїнка.

гербdв.

вий

ра

що

стала

затве.р<Дили

ти

веде до мІста і наГа­ доRумент'!в,

належало

ІІJ(ИЙ

зиковаио. Та й і:ебе. поважати,

с.то­

догово.ру.

догов~рцракт~о в. будь­

прізвища ~ьогодвlmвіх дІ­ RЧlв, нехай .! хороших,

ста·

перш

LнЩ!ати:ви

т.ру:дового

ши п

потрІбну

Присвоюваtи

з

перева.гу : якщо працІвник може •РW~рвати щрудОіВИА

nенс.Jон~р.

В

трудового

•ожлИJВе

Іl)ри цьОму службовцям

•. * •

ре­

МОВИІfЬСЯ

все

ІРіН

.

r.

К'а та .Інші населен.і пун.к­

.

увагу

за

.ва

ляже

:вносить

суму грошей.

Вишневе:цькому.

з'а·нь.

основний

нажу,ть,

з·вернути

має.мо

обов'язково. ніде

тпарем

нехай

Автор цих ,рядків має свої дОtробки на цю тему. До речі. Сквира , Бере­

гер-

ду-є герб. На жаль, ми не

-

сталИ

з

правил,

с!fМвол,

. що

зна:к, емблема держави або її частини. мЮ't:~.. роду, ок,ремої особи:'' :fсі­ тверДжений віДІПовіДfІїиVІ

і

цих

в'їз.щний

до

лі 1 г.е,рб мІста зокрема? Ось як про це гово,рwrь геральдика: герб -- це О·сQбливий сим.волічний

ніким

ст~рен.t

ням

ПрИІІІинен~я ~оrовару

пас­

дуже хоче змІввтв назву,

частиною :КиЇІВСь·кої сотні . Ми вnевнені. що і це може бу.ти відображене в гербі мІ~та.

лаконLч­

сучасних

бів

не

.що ж таке Герб взага­

рішеНням

просто:т.І,

К ОЖЕН,І хто буває в Вро.варах, не може

територіа·ль­

),{ержавою

о!

_

році

Саме та.кий герб е 6ути сцравжньою красою міста. На жаль.

ома:нітн.і.

ро•ку.

1917

в

в

мІський бюджет, а там не вистачає навІть ва · ремонт

·Сщд ще скааати, ща у 1649 ,році тут бу ло ство-рено Ба><>.ва'Рську ко­ зацьку сотню. яка в 1667

йоtо істо,р!ї , ьогоденн.ї. ОсОблив Лі' герби, пов'stз3:н.і назвою . мLста, йоr І цезнаходженням. Вся ла І нраса герба-

!льшlсть

народу.

Пе'І)ра І . як .адмі­

.м.tст

Це

Остерського

роства

Ні ценrгрИ губе,рн.ій і . пОві­ тіВ.

та.

(брова;рень).

цро

ІєремН

самовряду­

вання. і в часи :Катерини ІІ -

ким

державні

·вd,рог.іщна

складі

по-

. ХОДіІВ. Ca,;o,te то-ді і стало

тому. що симвал, а із законом

донументі ще 1628 року, коли мLстечко бу ло в

гербами.

воєн

адреси

портах СJІІд ввдІ.пвтв вІд­ повІдну суму. Все це тяж­

пов'язана із наявністю в цій м~сцевост! пивова­

ОсоблиІю поширились герби в часи лицарст.ва. нес.кі,н.ченних

і

датаю

-

,

пропвеку

внес.ти у герб і щось від нсrови мІ!<Ста. · Серед кіль­ ках версій щодо неї най·

ренні. перших дЄJржа~ во­ їх

':f

вулиць І тротуарІв. Ду­ симвс.ли у nоле герба не І маю, що без цих заходІв вносяться . Є цроnозІЩІ.я можна обІйтися. А хто

nечат­

при

зам.ІнИТ!f

ге,ралЬІди,ки

зображення вміщували на знаках .

сам

серп

Незаконне звіпьненнн

Вважаю недоцільним в ваш тяжкий час перейме­ жщуватв вулицІ. Бо ва це потрІбнІ КОШ'l'ІІ. ЗамІ­ ва табличок обЩцетьси недешево, та й на . пере­

nро­

ТЄІрб.

частинd

«1630•. І не це поганий т.tльки зг.Ідно

гербами лле:'vtені. роду, ок- . ремих cl,:'vteй . . СимволІчні грОШ_?ВИХ

МЇСЬоКИЙ

молот

'Зі·ГJРаЛО роль

ми

замінити

верхн.!й

nеренаси­

важливу

Ге­

виправ­

щит. нинІ вІн більше на­ гадує емблему чeюicrrm,

а Ite афіша . В гербі не­ обхІдно показати лише · те. що вІдрІзняє це місто ВіІД

за

Зо~<;рема .

nонуєм о

чу;вати герб , .вміщу;вати туди все. що є в мLстІ, адже ге:рб це с.и.мвол,

Я!К,усь

-

Ще не час

\

зако.нІв

прави•л геральдики?

ральдисти

гералІ>днка

рекомендується

до

2)

Д()ГЛЯ'д

рацюючим

за

ди-

mінкам,

ЩО М ЮТЬ ДВОХ і бІ.JJЬШе ді1'е'Й віЦІ до 12 ро<Кlе, т,ривал!<:тю

до

двох

н.Lв 3'а Зі'ОДОІО З с:rращІєю

в

пер.lод,

· \_дозволяють

тиж­

адміні· копи

. вwробничі

-умо11и ;

3) учаснИІКам та інва­ лідам Великої Вітч.изня­ ної війни до двох тижнів на

рік;

4)

вступнИІКам до ви­ щих І середніх сnеціаль­ них учбовн.х за}(JІаД1:в для

здачі ОС'Гулних екзаменів; но:ротнастронов.І відnу1Стки · :роб!тннка'М і службовцЯм за сімейними

, 5)

обсТ'авИRами поважними

та

іншими

причинами .

В. ДЩОК, а•д1!0J<а.т .

,


,,

.r1 tP,aro.-~t8q~~гtlW~

3

Людина

• •

АМИСЛИМОСЯ такьми

' Мораль ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІJІІІІJ ІІІІІ.J.

Діти, діти, нуди вас .nодіти •••

показник

нашоІ

ності

та

безвtдпов1даль­

ност1

є

-

женІ,

коли

встановили

Були

прІзвища

вони

відволікти

на

щось

увагу

хоч

що

про­

мІсті

із

роком

втрачаЄ

Три

крадіжки

найдорожче

них заходів?!

сnиртним.

На paxyиtty учнtв мtсцевоІ'о У. нща О. Поnовича, . С. Косян а, С. ФІл чова, . М. Друзя <~:всього-на-всього О крад1 к особистого та дерчата.

н

і в

и. туnають

ко

Неповно іТНі піс

б

акож н

лися

.

ШКОЛИ

и

едовго

Не

ПіШЛИ

спиртного, ВИР,іШИЛИ спіти зІ службового nриміщення

айонноІ

карні викрали особисті· ре­

буваиням

не

людей.

із нас, дорослих, при зустрі.чі з пІдлітком змуше­ ний замислюватися: Чого чекати вtд нього.

Але давайте будемо чесними хоча б самі перед

собою. Хіба в усьому цьому немає иашоІ вини? Хі­

виховних годин?

А громадськість?

чить невдоволено,

надокучливих

Вона здебіл

ого лише бур-

коли бачить

у fІІдлітків

гітарою. Зараз ми всі нарікаємо н хіба не є цією системою усі м

Не

що діється н

посnішаймо

вІДиид

Зважмо всі «за• і спроти• належні висновки.

коло,

н

з

д

а вже. потtм з~бім~ С1 \\~_: ·v-

ловічому

НЗІ\1

~]fi~WYT!Поважати Ka11ЇGHTR

,

д

оУ рів

то

лише

залі.

ВНЯВJІЯЛИ

СВОЄ

у

чо­

КJІієнтн

запитання, де працtвницl,

ж

чули

відnовідь: «У нас обід•. Цікаво. чому цей ран­ ній «обід• тривав понад годину?

у

тому

ж

таки КО.JІевтввІ tІ:ІДсобво­ rо господарства. Вони року вародzlння П «ІCO.Jiera• Галина

Вдпчві аа • • C)'"Ba111BDICTL •

аптом із nід·

три майст­

Що нас

найбільше у

чайно,

магазинах? черги,

nотрібних прил

дратує Зви­

відсутнісrь

товарів,

ка.

тегоріІ Н. В. Кутіна вмІє

ціІ органІзувати обіД у рука. рні по черзі, У

таН\)ВЛеНИЙ час? •

І

ат

о. МАКОГОН,

міськоУ

Ради

дних депутатІ•.

1

вами. лtзащя

ках

не

в

і

(район «Торг­

.N!! 1

мащу•)

nродавець

І

сиrиа­

дитячих

радгоспів

ський•

рука­

nрацює

і

nо­

укомп,JІ:е­

nожежними

Не

с~д­

«Жердlв­

«Русанівський•.

У будинках культури та клубах дерев'янІ нонст­ рукціХ на даху е оброб­ лені про иnо Ріди

о

р

в

без У

ннку

культури

Шевченковому

Достатньо

товариші

в

діє си­

tre

tтема пожежогасіння нічної частини .

.

доброзичливу

атмосферу,

робить

сце­

цює

вона

ловне

вnравно,

повІДає

ділених

владою,

nродовжувати.

добросовісно,

тих,

хто

nідnриємствах мислового

управління

га­ то

його представникам слід вважати дійсними тільки

ті

акти на приймання

обслуговування

установок,

та

газових

що

в:щ5ані

об-

ласною · ьницею протипо них Робіт (м. вари, вул .. Кі..,ова, 5).

А

втім, бу~~іdо Ножн

r

'

прой;нят ·ся

домленням дотримання

pea-

іЗ

нас

усві­

важливості прЬтипожеж­

них вимог, щоб рано чи пізно не каятися з tзні­ лим

кая

провину

a.Jie

й

цих

жі­

зиайш.JІи

та

Вирадену

господарству СВВИІО,

А от злодІІв, що навІ­ далиси

у

rоспу

свинар~

рад­

«Краспtвський•,

встановити

поки

що

вдалоси. Цим

не

-

не ога

у

не-

вlдомом на . имку зник­ .JІО п'ите / оросит за­ rальиою в r до 5О кt­ .JІограмів. В ати сКJІа.JІи 1500 карб аиців. A.Jie JІКЩО

вра

ТИ,

ЩО

МИ·

вулоІ неділі норосита в ГоголевІ на базарІ про­ даваJІНся по 900-1000 карбоваицlІі за ГО.JІову, то навар невІдомІ одер­ жаJІН пристойний.

стрій

nсУ"­

()Собливою

ува­

гою,

3

терпляче

ставиться

НадіЯ Вікторівна д~ Ін­

валідІв,

ві

в

опоможе

nриДбані

про-

«нагадування•

надUhп.JІо

господарникам

радrоспу

сРуtаиtвський•, приміщення

кІ.JІограми

з

зНИК.JІо

133

по.JІlетиленовоІ

П.JІіВКИ.

А втім

це ДрІбни­

-

цІ, икщо порівнювати Із радгоспом «Ве.JІІІкодимер · ський•. Тут невІдомІ зна­ ли, на що йдуть. Так же само в одву Із ночей вони

проламаJІН

стtику

сарая

того rрунту рулонів

Що

цermrнy

цеху

1

тlєІ

закри­

вииес.JІН ж

що

ки

вtдомчt

НІЧОГО

не

10

П.JІtаки.

иайцtкавtmе:' то

те,

не

бо

пере­

подібних

можна

в

чимало

виявити

І

пунктах Скажіть,

нашого району. хіба це нор­

населених

мальне явище, що кож­ ного року нам доводить­ ся затримувати десятки,

а то й сотні водіїв і мо­ тоциклістів, котрі бували за кермом

пере· у не­

тверезому стані?

.ВИНЯТКОМ За

Не

є

і РіК НИНіШНіЙ.

доnущенІ

правил

порушення

шляхового

позбавлено

руху

уп­ равління мотоциклом літ­ КіБЦЯ М. І. Булаха стро­ ком на роки, заворича­

nрав

на

3

нина В. П. Теслю та боб· ричанина Г. Ф. Лукашен­ ка- кожного на 2 роки. Чимала група тих, хто nеред поїздкою вживав спиртне,

піддана

штра­

1

Помітив, як

nіШОХОДа

шкод де

зав іле

ГОРіЯ йому

и

.

е я

Нас

ла

весна.

ц~

·

означає, що наші села пО­

Чали наnовнюватися

г(р-

котом

мотоциклетни

двигунів.

Хотілося

.. --

щоб мотоциклісти, сіда чи за кермо, nам'ята и: їхня доля. а також ля колег трансnортників Шоходів залежить ві nо­

-

ведінки

мотоцикл~521

дорозі.

транспорт.

зробити

на

але.•

нее,

треба

щ6б поїздка

ньому НІгобернулася

1,...-----

бідою.'

мисько

1.

це старший

я-

спектор

Не

на

Хорош?""_. цей

райвідділу

.

ВНУтРіШНіХ

н

аІхав

Г

єне.

охоронви­ чули

не

Барбона серйо и.

бачиJІН.

справ.

. .

R CBOGB}{ · ВІЄЦІ

Наш хутір Фрунзівка знаходиться далеко вtд Бо~.Р.ИЦЬКОЇ Ме ам ла-

професіоН1иІізму, своечасно поданій допомозі Я ЗМіГ ПЇ,ЦJІЯТИСЬ на НОГИ ..

торн,

перемогrи

свого

ного nункт

ерсь-

Полянецьком

ку,

ну

и

одержу

допомогу.

своє-

рого

-

і

шлях у ни, по

вдень

дощ.

скаже,

По

nершо-

кий. вік,

і вночі,

У

кілометри щшпоганій дорозі.

4

рих хворих,

медич-

Часто доJ_Іає

з

Василь

однако-

о ставиться о молодих, і до ста-

о

му ж дзвінку ця чуйна людина поспішає до хво-

сніг

'l".

у н с нема~. Валентин в

Та завдя Ф л~еР:% Василю Вале ~ часно

дрібннци.

де

темичиого

господарства

дукти, покласіfн Іх у сум­

З ається,

прикладів

На

ють... злодІІ. У однУ Із ·березневих ночей · таке

на­

у nокуnЦів не

більшеннл,

що

Про це керtвникам радгоспів району наrадУ­

.

швидко,

пригод.

ніяк

жіночого свята він так «Нахльобався 1)КовитоУ•.

ЧАС ТЕПЛИЦІ ІІАКРИВА ТИ..•

чесно. Тому й черга' nро­ сувається

ащ

душевною черствістю бу­ ла по::щачена і nоведІнка М. М. Вилінського із ПогребtВ. Напередодні

м' исця

етит вони

Це

винуватцями

цих

Гоголева та інші. Злочинною байдужістю,

до

сви­

стають

Фам на суму 'Від 400 до 300 карбованців. Серед них В. М. Юрченко ·із Літок, :М. І. Горбаха із Рожнів. В. Ф. Оснач із

агроnро­

вирощуванним

шляхово-транспорт­

скоєння

протипожежну

на

комплексу

КО

вІД­

господарства,

хви­

трапля­

55

а

можuа.

Адже

що,

Ніколи

мовляв,

важцо

не

та­

чимось

доnомогти. Саме за · це йо;)Іоважають сельча­ )f'Й.

к

. ··ще)

добре,

що

у

нас

перевелися добрі ..

__5УНнt люди!

.

j

.-

Він не рахується з осо-~ Г. ГУТНИК, бистим часом. Це люди-(__/ -ІнваліД 11 групи,

на на своему місці.

Пра­ го­

увагу,

десять

Україні

nригода, через кожні хвилин гине людина і саме МОТОЦИКЛіСТИ неріД­

профілактику, на необ­ хідність посилення роз'­ яснювальної роботи се­ ред людей. Що ж стосується адмі­ зового

тран­

на

необхІдно

їхню

ністрації

правопорушень

кожні

на

ється

вtдпо.вtдальвос­

за

та

М1)тоциклетному

лин

керів­

Пе­

все,

а

на

роз­

релік жё фактів безвіДnовідальності людей, 1Іа­

покупців.

І це Ій вдається.

ності

через

цьому

увагу

15

засіданнях

часом

прикладів,

керівники?

щоб якомога краще задо­ вольнити

також

тре

мо

д

до

При

по

рекоменда­

байдужих

m~JШJ.-....п-ч·::~ми.

).

ка­

створити

з

15 березня

спорті. Справа ця над­ звичайно важлива. адже

своїх

звернути

.с.

р

а

·ло. Однак настрій у ба­ гатьох був зіnсований,

10 ЧОЛОВІК і СТіЛЬКИ Ж Ді-

жежні. крани ктовані

ється.

ЗИНі

зайшов туди і' я. Близько

май-

вони

и і взялнея до робо­ тн. Черги скоро не ста­

0 9 годині 20 хвилин

цювала тілько одна

ма-

обуреННЯ.

ій частита й згаяного часу шкода. nерукариІ. (і чи не краще адмінlст-

тей чекали У черзі. Пра.

~ваnи

та

Во на

шли

зустрІча'r

це Cвtтmura ПаіІп:ова,

іншІ

ь

мlr,

дово-

1958

нервувапн. Діти капризу­ вали. Раз-по-раз люди

Та

до Ні

1

стриня,

сигналізація,

закортіл~І

і\ ~~ не щоДІІJІ. Бо ж пра­

начальник інспекц1І у сnравах неповнолітніх міськвіДДІлу мtліцІІ.

.'

жежна

маJІИ

в

nідходу.

ю.\~~~:и

вау

не

рствість, де оnолуччя та

такого

ливий випадок чи r.JИ­ лtсть божу. Як би там не було, але тут не діє по-·

нок,

J111Ri порося, ввrщІ=~=.·

~ чуже.

райвІддl справ,

стему, але ж стемою, де

-панує байдужість, душевна і дУ. вна найдорожчими істинами є в.ІJ не добробут, а те,

Ків н1х

на що адміні­

nоліклінІки та лікарні: на щас­

иовиJІИ

Коп д~ор пІДсоб­ ного господарства сЗа­ .JІtсьие•. що належить вв­ робвичому об'єднаВИІО «КвІвський радіозавод•, звертався до співробіт

чисельнІ клуби та гуртки? Хіба, повернувшись піс­ ля роботи, цІкавимося, чим займалися протJІГОм дня наші син чи донька? Хіба в окремих школах до

страція дитячої

повервуJІИ

ба не штовхаємо ми nідлітків на скоєння правоnо­ рушень, закриваючи через брак коштів ті мало­

процес не зводиться

Важко сказати, сподівається й

ней. У ходІ оператввиоrо роЗС.JІlд"аІІІІИ працівни­ ки мІлІцІІ не тІ.JІЬКИ вста­

М'ЯСЦЯ ЗАКОРТІЛО?

на

ників

ті.

.JІаси

наведені вище приклади аж нtяк не

можуть

багатотисячні

притягти

Жуковська, 1943 року народжеИИІІ. Бlnьme то­ го, остання навІть займа­

Кри.мlнальна хроніка

віднесеш до ,цитячих ПУС'І:ОЩНІ. І теnер чи не кожен

виховний

робити

Можна

з

квітня на територі'і Бро­ варщипи проводиться об­ ласний рейд.. його мета профілактика аварій­

глянути питання. пов'я­ зані З ВИКОН~Н!!_ЯМ ПРИЙ­ НЯТИХ раніше рішень і

у

правил

населе­

ними'

найближчим

. ВИМОГ

ДО

в

пуннтах.

цією

па­

привести

посnішаємо.

пограбування із застосуванням холодноУ збРQ1 бу­ ли затримані п'ятикласнищ школи-інтернату·~ 26 м. Ниєва О. Іванченко та Г. Бугаєвська. Як бачите,

-

протиnожежною

депутатів

зжи­

що

і

профілактикою

збитки, людські життя. А тому ми звертаємося 'до виконкомів мtськоІ та районної Рад народних

влади.

обпаднання · об'єктів, по­ в'язаних з міs;овнм п~ре­

д , а nотім н авrобусиій зупинці погра~ езнайому дІвчину. . дин факт. На nочатку березня ц. р, за

а

думкою,

тися

ці, бо за

усе стерпитЬ. А навІть найе'nемен­

протипожежних

Ви-

о С оча:r

вже ми,

ВідПОВlДН\СТЬ

Ні

нудьгували.

іЗ

ПІР тому

·

тарнlшого

1 дів-

овська та С. НестеренКі

органами

начальни­

ків nожежно-сторожової охорони, нікому займа­

.стояти

ТИм біль­

Звикпися

нИм

ліквідоващ nоса­

Це аж ніяк не дрібни­

рОМ нам, дорослИм?! Хі­ ба вона не свідчить про цілковиту безвідповідаль­ Ність тих же доросіrих у здІйсненнІ протиnожеж­

скоІв

не

звільнених

них

-

вітчим

о'І

nожежне

2

ше, що всі вони передба­ ченІ документами, прий­ нятими міським і Район­

жавного майна, На стежку

відремон­

же

-

В. Сиротюк, 1976 року народження, котриЦ нІде не nрацює. Незважаючи на свій вІк, ВіН . уже встиг nобУВ{ітН у місцях позбавлення волі, тепер nродовжує свнховуватнся• в сім'І, мати, 1 зловживають

чи

там

сиг­

водоймище?

своІх .дітей. Хіба Іхня СМерть Не Є 'ніМИМ ДОКО­

кону, збільшилася до 59 осtб, хоч у 1990 році Іх булq тільки 45. На рахунку цієІ категоріІ мо­ лоді 85 ЗJІочинtв 66 крадіжок особистого та державного майна, по 3 пограбування І хуліганські

·

тувати

Ці факти гірка на­ ша ДіЙСНіСТЬ, За ЯКО'і ГИ­ нуть люди, і УкраІна

ред ИеnовІlолітнtх ·зросла на 205 вІдсотків і торік кІлькість неповнолітніХ, що с:коІли порушення за­

Приклади? . Вудь ласка.

налізацією

Іще дві цифри, nовз які не можна пройти бай­ дуже: за 10 останніХ ро­ ків у ІІІсті та селах ра­ йону загинуло _40 чоло­ вік, n'ятеро іЗ яких . ДіТИ.

що скоюєт'і'Ся у Броварах, є · справою ІхніХ рук. За~ажте, за останні п'ять рокtв ЗJІОЧИННість се­

.

nротиnожежною

команд,

люються

Мот·оцинп. і людська біда

створення

ди

школи-інтерна­

і

·і

3

вирішуєть­

міщення

наприк­

Сашко 1 Наталочка

не

віднов­

років.

«молодшає•. І якщо кІлька років rому, шести-семи-. класники ще у сквача• гралися, то сьогоднІ пІд­ літки ~хнього, а то й молодшого вІку сграються• . в іншj ігри. Не випадково ж кожен сьомий $nочин,

вчинки...

Василькові,

чаеу

nитання

nожеж­

чоло­

69

ся них

«ПРИ­

кого району брат сестра Тодосієнки

на якусь

кожним

пожежі

цього

міжгосnодарських

ків, у Rожанщ Фастівсь­

та П сколеги-конфіскатори• - п'ятИRЛ\\СНИЦя шко­ ли .N!! 8 Т. Лук'яненко та шестикласниця школи .N!! 9 Т. Кривов'яз. Навів цей факт задля того, щоб зайвий раз у

коштів,

але хіба таку значну Іх КіЛЬКіСТЬ ПОТрібНО, ЩОб, nриміром, обладнати при­ ту

безnеч­

відсутність

лад, загинули брат і се­ стра Бобилки Сергій­ ко та Світnана 4 і 3 ро­

-.нами, документами. І знаєте; хто був злодіями? Третьокласниця місько'І школи .N!! 9 І. Мапофієнко

ЗJІо'ІИННісТЬ

б

значних

вражаючtшим

загибеллю

У

вра­

мить, як він позбувався гаманця з грошима, куnо-

довести:

це

ВІК Причому серед за­ гиблих було 15 дітей.

тягом кількох місяцІв(!) наводили жах на Пасажи­ рів автобусІв 332-го маршруту. Варто бул~ nаса­ жирові

на

несли• збитків на суму близько 4,5 мІльйона карбованців і обернrлися

просто

ЗJІодІІв,

ще

1694

.. .Цей випадок навІть у нас, nрацівників мІлІЦіІ, подив і збентеження.

зрозумІти

цифрами: лише торік на Броварщині виникло 150 пожеж, збитки від яких сипапн майже 400 тисяч карбованців. А в цілому по КиІвській області цей

3а"он

викликав

над

страшними

f.

І(РКОЗЕR, пеисіонерка.

Я

пи.

інваЛід

Саме

листа

другої ГРУ-

завдяки

його

також nідписали

П. Шевченко, Г. ди· ченко, О. Богданович,

М.

Білогуб та ІНІВ!.


8

4 сто,.

сН О В Е

25 березня 1992 р. •

У даннІ час вІдомо безЛІЧ nубJІІІ(ацІА, В ЯКИ.Х оnисуmься мето.:tи 1 шля­ хи 8UIR8Y (т,радицІАІfl та

шестн

народна

ме­

по

днqина. ХО"Іа ДО неІ бІЛЬ· DJk:ть

Ще

часу

но.

ДО

на

ЗJІУ·

пОІДНІвтии

фІJІософсwсв. JІІО­

ca-

днну як збап.ансовану. JІІОЮчу бІ<*:Исrему,

MOJ)ei'Y

весь

цьому

орrавізм

працює

ч ~•таи Цl"авився .. ...

одве

АО

ЦІле. то стає. 3JIOGYIIMJ81: аІн сUІ себе моисе відНоа· JІЮВ81'Н, ЗЦ\.nJОВ&ТИ, . ОЗДО. ровлюаати. оnаки зааа­ йому не слІД.

Але

tиодІ

буuє' так.

що ми забуваємо п.ро це

_,

І насильно «В'rІJУЧММОСЬ•

в цю сис.тему. НМІРВКJІМ,

вІзьмемо

rоповний бІЛь.

на мий баrмо Х'І'О з нас ст,раМfJ(аЄ. · ·наш першвІ

ру.х

.д0 ТабJJетсж; AadанаЛФІ. ·бi.P&nriR тощо:.. Ми одраау б'емо

-

piR,

no

вах

iWJJИX

am:rвax

І, а періву черrу. П() вер­ аоаlІ систем-\. Адже ДJІя тоrо. щоб авяти ~

. суДНІІ

I'OJJ08ROI'O

достатньо

ІІІа!КJ,

3а'І'РІОІаТИ ди­

ханнІІ при JІWtXY . (метод ДИХІІІНІІ за К. П. Бутей­ КОМ) на !СІJІЬКа Секув,д або акАти ва арерqду, С'l'атн ЦЬИІЖ · ва землю

чи свІІ' (хоча б на О1fВУ

JВНJІ!ІJІіУ), облвтн ноrи хо­ подною 8О,QОЮ, ІІОІ'І'.Ім }ІН­ терrн tx н&qІХо І виnити

·

скJІЯНку

мед014.

.

t~Щноrо

-

І бІль

чаю

як

но

ДQІІОМ01"1'И

МДНО8НТh'

сили.

·

них хвероб ЦИІtІЛіGаЦІІ. ІІК ОТ: ti•ПeptrOif:LiЧHa, ІШе· МІ'ПІа хвороба серця,

.ожирІнн:~~ ють

на

вання

та нас

щtв

ІншІ· наоІ.да­ через

над:\І'!рНоУ

вжи­

. кtлькос-

. солодо-

м'яса,

при .нвшому з

низмсому

рІвнІ

8ІСТИ!ВоНОСТІ. спроможннй

природою

вами

людинІ

руховоt

знати

прО-­

;;хворобу

вІку"

Коханоrо чолоа/ка І АНДРІRОВИЧЛ а/,~;

не

намагаюся

ваепІДок

-

з'kтн.

А

сиа~я

дООІРИ­

цросить

повне

людства

оклерооу,

ani!!Prll,

М1ж

даний

дан.нх

. цть

ефективнІСть

мerr0ilt18:

р(ЖІв К.

rому

П.

ВНUІІ:Ку.вавоя

И1ЧНОІІ'О тшту, ОС~ОНАРООУ.

спо­

тооу.

Qота.ииt

· за мея

вererrocy-

.r~nepro-

брон:х.Іту, nародон-

два

за.йма.юся за

•аНІrІІ з

п':JІТИ&До-

Б~

вІ:д

диккоУ дис.тон11

переконався.. що

роки

с.ис. темою

·

коІть. те, що осо.би Із rрупи обстежекня иереа-уоJІRрно,

.сризнку•

Да'В'Ио

с.пеu-1.

их РІдинах ор-

ах

тощІ>.

Яюцо

·

ячи з цьоrо,

ста их

знати.

зростаюча

Qр.rаиізува.ти

бктельськи·й

клІнІчних

кІлькість

нова.

· Бажаємо ro здQрОІВ'

знати, що

Іо,ІІоr

м.і ький

пю-

К.

Іва-

к

.заtар-

щac'!orllO:-....,..~

СНJД'\М

26-24·8, 26-23.;.2, 26-23·6~ A!J.MI Н ІСТ~~Д~Я.

ДО ВІДОМА

КЕРІВНИІ(ІQ ПІДПРИЄМСТВ, РАДГОСПІВ, ОРГАНІЗАЦІR, УСТАНОВ І КООПЕРАТИВІВ

.

..

Броварське

відділення Ощадного

підвищенням цін за оренду приміщень, опа· ленп.~t освітлення, інкасацію і інше встанов­

ленАа 1992 рік ставк·и комісійної винагоро­ д~ на користь Ощадноrо банку в таких роз­ МJрах:

за

перерахування

перераховано!

·

йоrо,

~аrріти до

дерева,

••

.як­

жапо

· СІrамесіRИ

слабкий

.

розчин

кухоиноУ

СОЛі,

+

натну державні квартири. Звертатися за ад­ ресою: м. Бровари, ~ул. Андреева, 15.

та

мент леrше швидше за­ rост.рити, з.ану;рившн на пtвrодкки tхнІ леза в

. Специфічного запахУ

nІсля роботи з rасом чи фарбою можна позбутись, ВИМИВШИ РУКИ З rlрЧИ­

БУДИНОК пло­

щею 78 кв. М; 12 соток rороду, сарай, по­ гріб, колодязь ·на двокімнатну та однокім­

ІНстру­

1

4 проценти від

суми.

МІНЯЮ ПРИВАТИИR

nаяльника.

РІЖУЧИЙ

сіль­

Без оплати комісійної· винагороди доручен­

притис­

rоловки

за

ня будуть повернені

шУРУП ле~ко

що

сум

(не беручи до уваги частини зарплати і зар­

опортавний л.і'кЗ!Р, на.и-

з

зарплати;

плати б~дже!них організацій)

~8/r М::U:ЧіН·ИХ. . нау.к ·.

викрутити

банку

N9 5400 повідомляє, що у зв'язку зі значщ1м

госппродукцію, за інші разові перерахування

XOPOIID'XA,

М.

+

артнерІв

:можна

заразитися при nереливаннІ кро,!J&.,

., . .1. І

Тел.:

:

~>••

В БРО.ВАРСЬКОМУ МАГАЗИНІ-'САJІОНІ

«ЕЛЕКТРОНІКА:. відкр·ито комісійний відділ

по прийманню від громадян імпортних това­ рів та апаратур·н.

Маrаз·ин знаходиться . за адресою: м. Бро­

вари, вул. Київська,

288.

АДМІНІСТРАЦІЯ.

цею.

1

реЧі, на які може nотрапИтІf кров nІД час корис­ туванвs, ПОВНИНі бути МЬШІ МІідив1дУЗІЛЬ1ІИМИ.

також

лиrrь .нам

ТУВ&JіИя .Імені

+ НоЖі,

зб1Jіьшує можливість встуnити у статевий октакт з ВІЛ-1Rф1Коааним. ПотрІбно також пам'ятати про необх1Дн1сть викорисrанм засобІВ ІНдивІДуально! nрофІJІактиІUІ І те, що зубна щітка, лезо та 1ЯШІ Необхtдио

землею: ро ёебе

Це доо

іНШИЙ

СНІДу не Іси

Особи rpynи ризику можуть н ин ІнфІаювакІ, 1 пере,давати абуднИІКа що

мерськиА:..

обов'язок.

ч:>ям. ВОІДОЮ nросимо

,

зрозуміло,

а

~аво: · с.БОl'

електричиого

.

за домово~~еністю.

-

Звертатися за адресою: БроварсЬкий 11а· А он, с. Вео~~ика Димер ка, радгосп с Вепикод.н·

лхо-

роаимо ж себе! 1М бажаючНІМ n тжя до зага])ІТУ·В сиnами nри." роди со повіт·

иувши

.

хара

всІх

иаш

+ Старий

вони потрапляють на шкІру ові оболонки, то може Ві утися зара ен rітна tнфtкована жІнка є абудни через кров. Збу розмн ь у лейкоцитах кровІ, руйну а ач систему, .яка створює ІмунІ-

n

Це

Зем.ІІЮ,

-

ДОПОМВІ'М: тому, Х'ТО ДО· nGМaraє сам собі:. Оздо-

-

Вірус nеРебуває в усіХ бlолоrІ

тет

ВОдУ,

иими

Ге»рщиках. Ціна

майстрові

nриклад, ВІЛ-1 nоширений у США, КанадІ та єJІ-. ропейськнх краtнах. Ним частіше хворІють rof!loтa бІсексуалtстн, ·наркомани, якІ використовують спtльн1 іІШрІЩН. Тому серед уражених 90 nро­ центІ•· чоловІки м~лодоrо вtку. ОстаннІм часом збtnьШНJІася кіЛькІсть Інфікованих жtиок.

ne

тівковим рахунком і за готівку · розіаду ~о­ М~Аорів сорту с Веро~~іока:. в поаІетиленовнх

r1!1Jок1нез.t·.Я

·1

сВЕ~ИКОДИМ.ЕР.СЬІ(ИR:.

На -замітку

проходять

Aoro

с.ечl,

РАДГОСП

в мо­

це нашІ над-

з нас.

СНІД, абс;І як ще вазивають ·вrл вІрус tмунод~lЦитУ JП<WiiRH, має КіЛЬка різНО"ВИДІВ. На­

n<nl,

Оrарkть

s nс>Іі·,..ь~

У НАШОМУ МІСТІ та райОНІ поки не заревсТрО· вано виnадкІВ захворювання иа СНІД. Але неnо­

rанtз.му:

ЛДМІНРАДЛ.

робОічий день у кожноГо

а

Сам мооку ntдтве}W!Ти, иа ВJW:.ному дОІС'Вtді

тодом

ЖІfТ'1'ІІІ в

ІІІІДІJИЩе:н

перевІ;рив

Так, ЛОtрфирІй Ко,рИ:І~ йоеич ІваИов .на власному

сіб

«РУДНЯ•.

маю. ловикен почииа"NІСя

з ньог~~о-

бо

ляриимн.

ДППЗ

ВироСІвич~кокерцJ.Іна фІрка сДЕСІ• щи,ро •Ітас комер­ цІІвоrо АНректора фІркн· ЗІrRЦЕВЛ СЕРГІЯ ОЛЕКСАНДРО· ВИЧЛ s АНек варо,....u, 1 ІіаJІІUІІо .sAopoa•a, ус:пІх.Іа • особистому життt 1 • таорчІІ

ЯКОІ'О :tJia•. Цими крилатими словами, я так д,у-

ПlДТВЄр-

ВОІІfН наі·

oprЩI!\IfМJ

ООД<>,рQВ·

пення П. К. Івано5 і<. ме­ тод дихання за К. П. Бу­ nопу·

. ,'

nрацІ.

. ру.х;Lв, прадихан.н.я 1 ХЗtРЧУ­

ПОВІІТІрЯ,

вах пJ.двнщеиоУ р~У. А ць'ОІ'О, погодьтеся, немало дп.я тоrо, щоб поmnmwr.и своє здоров'я.

Істнии своте­

. натуральний

·

плюс песиміІзrо. · . У По,рфнрІ.я КQ.РКІ.йо­ вича є вцра.з: сГо.оовне­ треба любити цриродУ,

ЩО ДК .· &М · можлИВІсть вИІЖИТИ·-t · о-

меднциии

тільки

оргаиепо-

ОИ)'КИ.

I(OJIEKTHB ДИТСАдКА,

ДНРЕІ(ЦІJІ

щоб не було в лJОДей нt-

мет<Wв

досаtдІ

!

бІАИ.

мuас~

дей.

'І~=~~,;:~як ме:нІ

в

Воно

ачнсти.ти шлаиtв,

ДІТИ,

ас:кtхаата.с:а .ІІDАІ:Ие щас:n, ,~;Ім nоІВита.с:а б.tаrопо.ауччам. Важuмо ,~;oaroro аІку, щас:n беа .вІкf, киру · І соицв а коа:ве а/конце,. catжoro х.вІба ка етнІ, чистоТ аоАи І иІакоТ

голоду,Ванн.я•

лишки. лІіНь

допо-

IQOICWI'Ь

ДР)'ЖИНЛ,

· с:таршу tІе,~;с:ес:тру ,~;ита• s · юаІ.rеІник ,.нек наро..-.внв. . · , НехаІ цІІ АоСІрІІ, · чуІвІІ, apac:ull АУШеІD .ІІDАИВІ sua:AH

з81Сtl'осо­

Івановим.

оптИМ:lGм.

· .ВС'Тановнв

~Ct~ иа

Ванн

вакуа.

·продав оргавізаціям та населен~tю з;t б«;зго­

етапи

иехаІ

ЛЮВОВ'Ю

СЛХ.НО ГАЛ ИН)' POMЛHJJHV чоrо c:a•u ДППЗ еРу•••• · аІтаако

ТИЖ·

сМолодІсть в старооr~

це

.rІт

З

noдoori -

НЯ B1i/:t

. ~ вІД

тейком.

К.

сто

rолубе.

•до.свІ.Аl. так 1 38 данКІМн

ва

(Щр()Ібуватн

JІРІІРОДІІ()С'О

Зоау.rа

ГЕОРГІJІ 50-річник

виnЬІНе ваюr.я, .заrа'РТува'НИ.я .ппюс

моотн. да'ТНAne.ІІІdСЬ .:чу~д=о-~·~~~а~=:=

ма

ссу.хе

П.

'1 І sAopoa'a, ак чисте лІОбоа'ю ytl· аІтаемо.

Костяwrив Павлович Бутейко RК иа впасвому

дІЬt пІ.КН.

до

на

·

Добра бажаако небо Ми ls аuик11111 тебе. ХаІ роки fAyn, а чоло 1ве сиаІа, ХаІ 8ВУКН ростут•, а А)'ІІІ8 ІІСІ.ІОАІе, ХаІ Ана тобІ сн.rу І щас:та Ааа,

тр!.бн.их солей, надлишку ХОЛЄІС'І'Є'РИИУ. Мій девІ.з:

да'ТИ

6tль в ro~. в правому

nlm>eбep't,·

\РЗ.З

тиждень

Д<1.3·в0п.яє нmм вtд

rлибокоrо дихавия як roлоаноУ uриЧІtRИ пев>едчаІСиоrо стар.Іння, lna.ll\дності, сме,рrное:тІ насепеи.

ШJІУИКОВУ. 3&JIQGJ, Суди;ІЩ. Лю.цика

за

ЖJІІ'rо'Я.

шкІдлнвІІс.ть дns

'ІР)6.внх шпаків та сопей. що заб.Р}'ІДИІОють кІПDко.внй '1\Р&"КТ, жовч:ннй мІХ'JІР, печL&ку, ~ирІUІ, nІД-

ІНа

вую

.Ра.дощl'В

опостер~

вепо-

)taca ·

ОДНИ

любоrо татка ДМИТРЕНКА щнроrО серцн 111/таемо s

юаІлеем.

ІІІІІІІІІІІІІІUІІІІІІІІІІІІІІІІІІ.ІІІІІІІІІІІІJПІ~ІІІUПІІІІІІІІІІ

Шлунок- ие апора'rНСЬ з

наМ'8І'авмося

раз

можуть

··

Що треба

ос­

·

здоров'я,

в.Щчуття

уdєю хасою tжt, яку ми

час

-Багато .DфОб, так заа­

·

·

3

ro

c:eot

ЖJІР18,

!f!

ру­

кою знІ:Ме. ~е це так ІІDОСТО, ·1 а· тоІ же час ефеитuио І корисно. Oprutlмr наш му.дрнй. Roне ПС)ф1&ю с5нтн• таблетками. Аом.у пот.р.Іб­

в

1

·нlт У двLР. на стадіон чи в лІJс І б\Jrаю свt•д душі• по росяній т.рЗІВІ, хопод­ ній зем.лІ ч.и снігу. один

3АОРОВ'Я­ &Е3 nІКІВ

·

жати

сн1ту

день нуnаІСХЯ в цриродЮй водІ. ви-ходжу ·босо-

при

м

я

дою.

зІ6реву з еJіемеитt... якІ 'з'EUI,Jra!RI <D'ІВКІІІН 'r.ІІК, що

та

мувати.ся здобутих нами сдІді:всь.ких• методів рз­ доровпен.ня. ДвІчІ на день (враАЩІ та ввечерІ) обпиваюся Х()JІОДВОЮ во­

....._

шИх nроб.JІе.и людства. ~ров·.,. ~ rлибше. по­ ))ОІІ'Ntд&ТИ

земл.\

ся•.

одіІу G 118Й8ІИТУ&n.ЬНІ·

ЯІІІцо

се­

Згадуючи црисл\13' я «ЗамолодУ загартуєшся­ на цtm•й вік зна·добИ'rЬ­

ОФІЦlйвоt

Ме'ДJ8.tНіІІН

еип.а всrх нас

·

скепrнч­

Але Іф~а

RaYJ«1801

лочу.ваt·:

но·вному босон.Іж. їх браJІа .нІяка х·воороба.

Н(WІ8НЬОГО

С'NВИЛ.&СЯ

рокІ·в.

бе також добре, не х-воріє. МІй батько І дІД в пору с.воєt юності ходили

~п.ІНr.НКв баrатьох хво­ роб. ОсоблИ'Ве .tсце в заАмає

25 (8268)

8

11. Н. Іванова (t: член<>УІ Іі."Іубу аагарту.вання <~;ДЖе­ рt•ло" у 1\иt:вІ) І почуІВаю себе Ht'nora•H(). МІй брат :Іаймаf.'І'ься цим бІльше

Re1'PIJUЩIЙH\) на OtPГM-I:»t 3 метОJО лІкування І nро­ них

Ж И ТТ Я•

О. JІНТВИНЕНКО, варськоt СЕС.

Шуруnи

натертІ

Ні

у

милом

ОЛіЄЮ,

цвяхи. чи

леrко

змаще­

УВІЙдУТЬ

найтвердішу деревину.

+

Запах

ОЛІЙНоІ фар­

би зникне швидше, якщо у

· примІщениt

кtлька вІДро

води,

трохи

сіна.

І

внc:nOIJIJOC

учНТІАІІ В.J101!81)с:ЬХ.Оf СШ Нt 9 rАІІ(Іоко. с:умуе nередчасноі Clte!J'fl .па6орааткн школи

ІВЗVГЛОІ

щн.ре СDІвчуття

' Пед.оrІчіtвА

ньоr

шкопи

Нt

JtO/IeJtтaa

водою

куди

·

r .................

............ .,..

уЧІІІІ

аиспомюють

7·А

близьким

кпасу

щире

nокійноТ.

.

міськоТ

. серед·

сnівчуття

ученицІ

nередчІІІСноr смерті П матерІ JІесцrІАІаан.

IJC'IIIOAY

Ааан

з

кинуто

Редакt'()р А.

Tu.....: fІ8А8НОР8 - .f.OI-71; 8&С'ІІі'ІІІІПа JIIA&Jttopa, вl.utay c::rёalaWІo-aoalt..aero · • ..,. - 4-84ot1; IJ.u081,uAвtro СОРІ78рі - 4-11·14; Bf.U/ata: сІан•коrо roca8....,..,.. 4·••: .,.мк.t~мnt І cцtu..u ватu• - 4-tІ·И; ••стІв І • • - • РІhп- 4-14·11; вJМІ.rу рцІоІвфермцІJ 1-ІІ-11,

. . . . . . . . . . .1: . . . . . . . . . ._

І

HatuiТ

ріднtІк та

чи

ААРВСЛ РІДАІ(ІtІі: NIOIO, КІІfиІ,ка оО.ІІмt., м. · 61ІОИрн, ay.t. КнІКWtа, 154.

. . . . Іpcwlt _,..,_. ЬІ....,. .................

З

КVЧИНІРІ АВтоиІRІ а

nоставити

великих банок

- Пt.цсопеною

І(опектнtІ

s np1180AY

nuhlpaфll· І І. . . .оИt ....rІІІІ. ~ 116,

ВОЛОШИНЕН.КО. Ін.-екс

81285.

ДруІt оtс:nввІ. ОбоІІr І

K088tllll

ІІ*УШ.

Тмра:ІК

ПJІІІ»tрІІ8/І,

Зам011.11еВНІІ

Нt

17~1.

.ІJУ•

10,477

#25 1992  
#25 1992  
Advertisement