Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАRТЕСЯ!

КОМ)' НІС ТИЧ Н О І ПАР Т І ТУ КРА' НИ, ДЕПУТАТІВ КИ,ВСЬКО, ОБЛАСТІ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОТ І РАйОННОТ РАД НАРОДНИХ Газета виходи'ть з

квітня

17

*

року

19;37

*

.NY 25 (7312)

*

Субота, 14 лютого 1987 року

Ціна 3 коп.

Арматурників депутата міської Ради народних депутатів, комуніста Олександра Миколайовича ШИМКА та комсомольця Ярослава Михайловича ЮЗЬКІВА із мостозагону'/ /2 на виробництві завжди можна бачити разом. Вони виготовляють так звану .:начинку» для

РІШЕННЯ ХХУІІ З'ЇЗДУ

найвідповідальніших залізобетонних конструкцій мостів . Треба сказати, що робітники з честю справляються з цим завданням, виконують його зі знанням справи

І

і високоякісно.

КПРС-В ЖИТТЯ!

Фото М . Семинога.

3АВДЯИИ ДІЕВОМУ 3МАГАННЮ ПО-УДАРНОМУ трудиться У но­ вому роцІ колектив нашого підприєм­ ства . Дієве соцІалІстичне змагання сприяло

сяця

тому,

по

що

випуску

план

минулого

товарної

В

Г.

мІ­

визнано

також

трудовому су­ пресувальнИц1 П. РафІкова,

К М. Гриценко, ливарниця О. М . Чайковська та їхнІ товаришІ по про­

продукції

виконано · на 101 процент, з її ре а­ лlзащї на 100,4 процента. Немає боргу по поставках. НайБІльш вагомих показникІв до­ моглися роБІтники цеху полlвlнlлхло­ ридних вироБІв, очолювані К А. ВІт­ ром. План січня цей колектив пере­ крив на 5 процентів . Переможцем змагання

ІндивІдуальному попереду К ДовгалЮJ<, Л.

перництвІ

фесії,

які

виступили

Всього ж майже 100 пластмаСівЦlВ пІдтримали цей патрІотичний почии

І нинІ трудяться зІ значним переви­ конанням планІв .

В . РОЖКО, заводу пласт·

госпрозра­

хункову наскрІзну бригаду ництвом В . П . БІлинця .

IнlЦlатораl'4И

змагання «План двох рокІв п'ятирlч-. ки до 70-рlччя Великого Жовтня •.

голова

під керІв­

профкому

мас .

ОНОВЛЮЮТЬ АСОРТИМЕНТ ПостІйно оновлює асортимент своїх внробlв колектив Лlткlвської фІлІЇ НИївського виробничо-художнього об'єднання ІменІ Т. Г. Шевченка. НовІ моделІ блуз І нІчних сорочок з шовкових та баВОВНЯIjИХ тканин, оз­ добленІ машинною та ручною ви­

-

шивкою,

чудовий

подарунок

довершеностІ акуратно

чому

вкладають

лlткlвськl

частку

ний такий вирІб. ється

своєї

вже

в

квІтень

Швидко

у

досвІдчених

року.

1987

серпня-вересня

В рахунок

трудяться

І

ТЕХНІКА

швачки

Л. О.

А. Гавриленко, Л. М. Ходемчук, М. Погиба. СумлІннІ працівницІ зобов'язалися план двох рокІв п'ятирІчки виконати до 70-рlччя Великого Жовтня.

жІн­

трудІвниЦІ душІ

це

вишивальниць К І. Ворони та М. Т . Набан, на трудовому календарІ яких

кам.

Ось

виробам .

виходить

кож­

Особливо це стосу­

Т.

ВЕ .

«Жердівський». На лlнlй-

~==============================КОМСОМОЛЬСЬКИй ТЕЛЕТАйП:

ПЕРШ А

Нову трудову

грами

висоту

подолала переМожець ми­ иулорlчного змагання се­ ред

молодих

операторІв

машинного доїння госпо· дарств району, якІ вибо­ рювали приз Імені Героя СоцlалlСТИЧНQї ПраЦі

М.

3.

ПильтяЙ. комсомол­

ка племптахозаводу

«Руд­

ня. Л. НІколаєнко . 3а підсумками роботи в січ­ нІ ] 987 року вона знову стала правофланговою трудового суперництва ,

на

МОЛОка

від

БІльше плану. Ва­

194

юваЧl насІННЯ,

кІлограму

моло-. на

:

процентІв , комсомол-.

139

ка забезпечила ВИРОбницт-: во

мІв.

тонни

13,5

молока .•

А тре.тьою в супеРНИЦТВі:

Друге мІсце в змаганнІ почесний перехІдний трофей мІськкому комсо­

стала Є . Баран Із радгос-:

молу

яка. також

за

завоювала

пу

оператор

машинного доїння

радгос­

нещодавно лектив вже

влилася

в

тваринникІв,

досягла

60-рlччя

СРСР,.

перевиконала:

О. НАГОРНЮК, :

ко­

заступник

завІдуючого.

відділом КОМСОМОЛЬСЬКИХ:

але

хороших

ІменІ

'планов~ завдання сІчня .

пу «Великодимерський. М. Додар . Хоч вона й

СlВалки,

ка. Винонавши мІсячний: план по його надоях

ловий надій по її групІ становить 11.600 кілогра­

тори,

оприскувачІ,

271

органlзаЦіЙ

ре­

по

кіло-

494

зультатІв

-

у сІчнІ одер-

міськкому.

ЛКСМУ.

.

но - посадочнІ

.

МИНУЛОМУ

році

опеР<1-

тор машинного доїння член

П<1РТГРУПИ

відділка

N2 3

радгоспу .. Гоголівський .. Г,· В. ТаР<1Н надоїла від кож­ ної фуражної

корови

по

кілограми молока, що на 6~5 кілограмів більше, ніж у попереднІоОМУ 1935

3.353

році . Висока майстерністlо, використання

прОфес і йна раціО14альне кожної

хви­

кілограмів мопока lід ко­ РОІН, що на 130 біЛltше минулорічного показника,

друг~й рік нинішньої П'Я-:

Г. В. Таран стала перемож-

її групі СКЛ<1В 283 кілограми:

цем

змагання

торів

серед

машинного

опера­

доїння

МИХ<1йлівна

Г.

корову.

В.

ярок

Тобто обіцянку,

господарства.

Не відстає від Галини Ва­ сиnівни й її подруга по ро­

граМІВ

МОЛОК<1

комуністи

ний

скурко .

також

д)'ктивність

ру_

ВИКОНУlOть.

подолала

ІОна

тритисячний

nЯlOть ій постійно підвищу­ аати. проду!<тивність xyд~­

біж,

Одержавшн

в надоях на 589 кіnограмів. Ударним трудом 0знамено-

В НИНІШНЬОМУ

• січиі по

РОЦІ.

320

одержавши

і

:

1О кіло-:

ВІД

корови

.•

яку дали:

звітно - ви-.

• • • ••

борних зБОР<1Х партгрупи-.

в

Торік

Н<1

як

щодоби.

більше.

боті чnен КПРС О. М. Про-

ІІІн І

ці ~Hi,

одер?,<ує

лини робочого чаt:у, постій­ пошук резервів ДозвО-

В

Т<1РIН, ВОН<1

відділка й однієlO з пре.о­

фланговнх супеРНИЦТ8а до­

й

тирічки . За січень надій по. на

1987

прибаlКУ

році підвищити про-. худоби,

вони.

М. КВАША,

секретар парткому paAroc-: пу

.rorolli8C"KNjf...

порошкової

цента,

ВІДправляти

вироби

металурГії Імен!

муючись договірних стронlв.

замовникам,

Високопродуктивно трудиться

два авто- "здає з першого пред'яв·лення.

зернонавантажувачІ та Ін-

С ьогоднl

.

Микола

Миколайович.

Дехтярук

та

Григорій.

Попереду в трудовому

напруженому

суперницТвІ

тракторІв.

У.

трудовому:

механізатори.

ДОСЯГqЮТЬ вІдрадних зультатІв . Так. з

61

ре-:

• :

трак-

тора уже готовІ до роботи 5.7. СкладнІ ремонти. проводяться

Іван

у.

Опанасовнч

А.

AHAI:'It::HKU.

: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_ __

=

Петрович Падалка, зайняремонтом

про-

дотри-

в новому роЦі комп­

ДВІ ланки,. дарунки ХХ з'їзду ВЛНСМ. якими керують мехаНІКи:

тІ

3,7

чіТко

: суперництвІ наладчик технологІчного обладнання М . М. • Ільчук, пресувальниця, . КОМСОмолка Любов Леоненко . • Молодь своєю ударною працею готує гіДнІ трудовІ

ші механізми .

тракторів

вує ОЛЬГ<1

вироб!в заводу

машини, : вої дІльницІ цього- цеху, очолювана Й. й. Рачинським. протру-. Виготовляючи дeTa~ для . .f(омпле?ування комбайнів : «Нива., молодІжне формування маиже всю продукцІю

два

.

дує

У

рамlчних

розсадоч-. лексна комсомольсько-молодІжна бригада крупнопресо­

= реммайстерні , якою заВI- : -----------------------------------------------------------------:• Ясьмо . • : • ПОПЕРЕДУ ЧЛЕНИ ПАРТГРУПИ ••• Сумлlннlстю Вlдзнача- •: • годженню техніки Воло-: одержавши

подолати в другому

ти випус~ зносостlикихспечених деталеи на

: • ку ГОТОВНОСТІ тут постав- • лені yc~ плуги, культива-: .

жала вІд кожної корови! по

корови,

рубеЖІ намlтив

р~щі дванадцятої п'ятирІчки колектив цеху металоке­

весняних робіт у радгоспІ 8 них виробничих пл~щах І людських ресурсах збlльши­

ДУБОВИКОВА,

-

ЗНОВУ

Н

ДОТРИМУЮЧИСЬ ДОГОВОРІВ НовІ, високІ

Іде підготовка технlкн до : 60-рlччя Радянської' УкраїНИ . 3аплановано при наяв-

економlст-нормувальннк.

майстринь, якІ' вручну надають

:• 111:· ПІДИЕ :

ДО УВАГИ ДЕПУТ~ТlВ РАйОННО' РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

27 лютого 1987 року,

о

15 годинІ, в

будинку

культури смт. Налита вІдбудеться десята сесія ХІХ скликання.

порядок денннй:

1. Звіт внконкому Rалитяиської селнщної Радн

народннх депутатІв про .рОботу ,по перебудові стнлю

і методів своєї діяльності в світлі рішень ХХУІІ з'їзду партії та иаступннх Пленумів ЦК КПРС. До­ повІдач І. В . ПОГРІбний, голова виконкому тянської селищної Радн народних депутатів.

Нали­

ються у роБОТі

по нала-

2. Про хІд виконаННJI рішенНJI УІ сесlї ХІХ склн­ кання .Про роботу радянськнх, сІльськогосподар­

димир

ГригорІй.

ських органів району по внконаиню постl;tнови ЦК

Нушна,

нець.

Лисенко,

Микола

3авжди

Берези-:

вчасно

на-.

дають неоБХІДНУ допомогу : ремонтникам токар силь Сидоренко ,

електрозварник Сервета .

добре

Усі

Ва-. газо- •

Петро :

трудІвники.

розуміють

значен· :

ня вчасного І якІсного на-

лагодження напереДОДНІ

тому й

механІзмІВ: робіт у

полІ,

не жалІють СВОїХ:

зусиль у цІ зимовІ

днІ .

П. ПРОЦИК, roловний

інженер.

•:

Компартії України та Радн МінІстрів УРСР .Про дальший розвнток і підвнщення ефективності сіль­ ського господарства і іншнх галузей АПК в світл1

вимог ХХУІІ з'їзду КПРС • . Доповідач А.

В.

Бе­

резовський, перший заступник голови виконкому.

3. Iнформац1я про хід внконання наказів внбор­ ців, даннх депутатам ХІХ скликання. Доповідач Я. А. Стеценко, заступник голови виконкому. 4. Звіт міського комітету народиого контролю. ДоповіДач І. Ф. Дворник , Голова міського кОМітету народного

контролю.

5 . ІнформаціЯ про внконання критичннх заува­ жень і пропозицій, висловленнх депутатами V - УІІ

сесій районної Ради иародннх депутатІв. Допові­ дач О. С. Рачинська, секретар виконкому .

J....------______________

...J


стор .

2

.. 14

лютого

ро"у'

1987

"Н О В Е

. 8 • • 888.. • • • • • •

•••• 8 • • • • 8 • • • • 8.8 • • • • 8 • • • • • • • • 888 • • • • • 8 • • • 88 • • • 8 ·

Ж И Т Т я"

ФОТОІНФОРМАЦJЯ

ПОШУК РЕЗЕРВІВ ТРИВАЄ Надзвичайно важливе у народному госпо­ дарстві країни нал~жит~

ження

на

годин

електроенергії.

подачі

ним

місце

за

енергетиці. Від ста~lльнОl елеКТРИЧНОl

рахунок

А

переведення

підприємств

енер­

із

режимом

двозмін­

роботи

на

гїі, раціонального її вико­ ристання великою мІрою

першу і третю зміни зеко­

залежить

ват .

планів

;з.Оля

та

номлено

виконання

Тому

пори

кІло­

3430

' приємств енергія лася в достатнІй

працІвники

енергонагля;з.у

ще

ранІше,

Звичайно , для забезпе­ чеlfНЯ стІйкої роботи під­

соціалістичних

зобов'язань у промислО8,)оі та сільському госпо­

дарсТВі.

установки для пІдІгрІву Дlбн\ іНфОР!l-1аційНі компводи ІНа фермах. І в інте- лекси. 3 їх допомогою ресах спІльної справи варможна швидко побачити то було б нагрІвати BOAV на екраиl ІнформацІйного

кіловат­

1410

подава­ кlлько(',

нІж

включаться

табло

дотримувалися у радгоспах «3аворицькиЙ. , «3аплавний» . «3nря». Імен!

3араз ведеться робота по· виведенню ІнформацІї Із заводсьних комплексів

на спецІальний сумуючи й прилад, встановлений У вІддІленнІ . Тут на перфо­

докладають

всіх зусиль для того, щоб колективи мали

вати:\

стрІчцІ фіксуватимуться параметри електроспожИ­

Броварщини

можливіСТЬ

працю­

найвищою

минулий вихо;з.у

тІ.

видався

рІк.

з

потужн.остеЙ

Це

Чорнобиль­

резерви,

чити

щоб

потреби

енергії.

в

електро­

важко

суворої зими. Але сьогод­ вже

можна

що більшість

сказати,

колективІв

промислових підприємств, сільськогосподарtьких ор­

ганізацій з ністю

постаВИ.lася

які

були

до

званого

часи

за­

так

«вечірнього мак­

розумінням

пропо:?ицію

сення

.

аустріли

про

перене­

ВОЯ

С

СОРОЧКА

Цим

категорія

на

наживи

ПОПОВНИТИ

свій

приємства,

господаРСТВ8, а

кож

ження

зс1КОНИ,

І

не

провели

заходІв

по

зниженню

навантажень

приклад,

до

на

остаНнІ

є

на

та­

наванта­

також

метою одержати наnьно,

.IAnOlIAan.,HOCTI.

дрібних крадіжок. Торік затримано 392 несунн, І ЯКИК

матеріаnів

за

готівку,

І

чись безконтропьністю с1дмініСТРс1ції го­ сподарства, теріапів,

скоював крадіжки цих Мс1продавс1В їх насеnенню, а

одеРЖс1ні гроші чайно, дії

відомо

пр.ЦIВ­

никам віддіпення по боротьбі з ' розкра­

данням соціалістичної впасності раЙlід­ ділу міпіції. Зс1раз по цій справі ве­ деться спідство і незабаром злодій ста­ не

перед

ІЖИТТЯ

закодіl

IППИlУ

Сс1мозбагачення

-

пе­

громс1ДС.,КОГО

прикпадів,

вих

песий

копи

шматок

працівників,

а

пр.гиеННIІ

ШТ~lхає

нерідко

й

рядо­

ГОЛОІННК

спеціапісті_, керіІників підроздіnіl на зnочнн, можна продовжуватн. Траппя­ ЮТЬСЯ вони досить-таки ч"сто. Ось де,,­ кі 3 цик прикладів.

Г оповний

інженер радгоспу

кКр.си­

піIСЬКИЙ" М . Л. Гапагоз. вкра. у rOCnO I дарстві

матеріапі.

дпя

спорудження

:

11'1 :

без

8

:

=

• •

них, не вдається до до-. помоги державн~х креди-.

Іх беруть, ноли спо-:

Кс1р-

81

8

n 0-. 'Усе почалося з вр:

-

вадження госпрозрахунку,.

- розповІдає гол.?ва Ге-. рой СоцlалlСТИЧНОl Пращ: М . А. Музика. - На еко-.

='Номlчну

службу

поклали.

IПnИІУ,

апе

СПІД

чесно. витрачанням

=

НІВ

громадс.,ких

формуван."

=

=

Н"с,

рот.,бі

• пасності реЙlіддіпу Інутрішніх спр.в,: почали з переведення гос-

=

них орг.ніl, т.ке ст.новище із дотри-: розрахунок.

=

ЯК

і

Ісік

преДСТ.Іиикіl

дві

крадені

ГОПОIН

мо­

nодняка вепикої рогатоі кудоби меш­ канцям Требухова, а 8иручені 200 КlР­ бованців

-

Зповживаючи щем, гоповний

.. Д_ангард»

В.

спужбовим букгаптер А.

Ляшенко

стаН08ИpaAГOC~y ПОЦУПИІ

13

каси господаРСТlа 837 кар60,.нціl, Ке­ сир цього ж гОСПОДс1РСТlа Л. П. Ше­ пест також «заnізп. І КІСУ" " одерже­ .111 409 карбованці. ..прибаIКИ" др ~,,­ робітної

n(1<)' ......

ро СТ.ІИМО пит.ння про

• •

яскравим

прикладом

ВІД кlлькос-

На знІмках : вгорІ

Рс1дянськимн

органами,

трудо.и - . ла.

з

максимальною

11;

робитим.мо Ісе МОЖПИlе, щоб

вІд-.

=дачею, пІдсилили її но-: по- • вою галузевою або цexo~.

., .

посипеИНА борот.,би з неТРУДОІИМИ до- • ня. ХОД. Як . ми неухип"но ІИКОНУІ.nИСЯ всіма.

.

кеРIІНИК~МИ коnеКТИІIІ, цямн Р.НОНУ.

ICIMa

наслі,::{Оf{

... ..

ІІа

ко-.

мешк"н-. жен вкладений у вироб-. . • ництво карбованець одер-.

А. ФРАНТОІСЬКНА,

=жаН0

60-.

близько d:!роиа 1<0-:

on.pynO.NO••IIC8H.... .іАді""н. по лІйок прибутку. 8 ро,.. 6і І РОIКРІД8ННІМ соцlаnіст"чноJ 8 л. НОВИЦЬКА, : 1".смостl реА8lАді"У 8Hy"lwHIII cnp... ~ . ЦОР. РАТАУ. •

пІклування

про

.-

одна з дІльниць бу Дівннцтва.

управлІння

Nq 4

тресту

«Азов­

стаЛЬНОНСТРYJ<цlя,. ведуть монтаж ар.матури фундамен­ ту иової батареї ; внизу Ждановський l<оксох1мlч­

акти'ного наступу не хабарників, зnоді-

ми копеКТИlами, Зі свого боку ' й нада-

конкретного

3ЛIВ,а направо- 'Монтажник . Л. К Лебедєв. електро­ зварнин А . П. Литвинчук І монтажник В. Д. Сиро-

тІ та якостІ продукції те- 8 пер залежить і зарплата 8

поження ПОС1'IНОІИ партіі й уряду про: вою СТРУКТУРО(() управлІН-:

привпаснив.

ло

Пр.ІООКОрОН-. подарства на повний госп-.

м.нням вимог діючого з.конодаIСТВ. не може не КІИnЮlати. Ось чому МИ гост-

адмІнІстративно - побутовий

людину працІ.

: лектив почав одержувати. пр.ціlникіl lіддіпенн" по бо-: прибутки. ; з рОзкредаННIІМ соці.пістио.ної. Дванадцяту п'ятирІчну •

ними,

реапізував

компnе1ССУ

перший

Створення на оновленому ПідприємстВІ нового мІс­ течка з компл~ксом послуг поблизу робочих мІсць ста­

штовхають пюдей на Зпочинн.

ко

Т8.РННННЦЬКОГО

збудовано

Цlаl1lСТИЧНОI ІП.СНОСТІ, вести РІШУЧУ бо- • 8 рот.,бу з дрібними розкр • ..а.чами . То6- : І вже через кlлМ<а ро-. ний завод. то, значимість цієі роботи ~едооціню-. нІв пІдвищилась рента-: Фото Б. ДембllЦЬJЮrо . ЄТ.,СІІ, в це і Є ОДНИМ із ~Kiopil, що. бельнІсть виробництва, ко-.

радгоспу «Жердівсь1СНЙ» М, О. Юрчен­

Н.чепьник

'Уже

корпус, їдальню, готуються до здаЧі заводська праль­ ня , медпункт, ряд Інших споруд для рІзних служб.

ст.оре-: лись використати все. що. тюк з будІвельного

H~K • дnя з~безпеч.н~я Зб.реж~нн" со-. мали в господарствІ.

.

дало 'МожливІсть почати реконструкцію на пІвтора року ранІше, розпочавши вІдразу багато об'єктІв.

коштІв І ре- 8

необхідність: колгоспникІв, усІх спеЦlа-: • лІстІв. А щоб ця прогре- 8 ЇВ, ,спекулянтіl, «несуні." перед партій- : сивна форма «працюва-:

гар.ж. на 160 карбо.анціВ ,

На Ждановському коксохІмІчному заводІ іменІ 60-річчя СРСР йде великомасштабна реконструкцІя без зупинки виробництва . 'У ходІ її будІвельники вІ­ дійшли вІд звичної схеми робіт. Збудувавши нове по­ бутове містечко для трудІвникІв пІдприємства. вонн на

еф~КТ ,сурсlв. Не купували НІЧО-: ВІД .ц.,ого Є вепнким. Причина. -. ІІД- • го З того, що не обіцЯЛО. СУТНІ СТ., бажання У господаРНИКlI І чпе- • вигоди, І дбайливо стара-

наЖИІИ.

Перепік

ЯКЩО ПІДХОДИТИ :

8 тІв.

І~знати: не заlЖДН ІНХОВНИЙ

стві 4,5 тонни кормових буряків по 3 копі"ки за кілограм, він продав іх коп­ госпові "Двангс1РД" Козелец.,кого райо­ ну втричі дорожче і одержаl 315 кар­

відхопити

еиерrоиаrля­

бованець . До вннннх, як праlИnО, вжи- : суворий контроль за об-: вают.,ся заходи адміністраТНlІіОГО й • лІнам виконаних роБІт та. , • їх оплатою. бережливим.

респідував і водій радгоспу "Двангард» В. М. Гончар. Придбавши в господар­

бо_анців

ВИРОБНИЦТВД

«}{иїв­

мІсце .....

за

пучено украденнх цінностей но

судом.

Таку ж мету

БЕЗ ЗУПИНКИ

Не кращий стан спраl із схоронністю. областІ.

привпасню.... Звн­

стапо

Фото О, Гордівввча.

ду.

народного добро, попередженням дрі6- : ннх КРс1діжок і І радгоспак .. ЛіткіICl,-. кнй», "Гогоnівс"кнй", радгоспі _ комбі-. ноті .. ТепnичниЙ", інших господарст.ах.: Приміром, тіn"ки І чnенів коnекти.у. радгоспу «Літківс"кий» торік бупо ВН-.

через деякий Чс1С про зпочи~ні

«спеціапіста»

сільськогосподарсь­

: руджують велинІ промис-. • ловІ об'єнти. житло, заку-: МісЦІ знесених старих будинкІв приступили до споруд­ бо •• повують племІИну ху добу. ження коксової батареї потужнІстю майже один мІль­ ІХ ро ~и й ПРОЖИlанн". 8 або дороге насІння . До не-. СІОЄРІДН~МН peK()pДCMeHe~1! І ,Роз- • багатьох хто обходиться. йон тонн коксу на рІк - першої з чотирьох нових ба­ базаРЮlаННI добре є окреМІ ПРОЦІІНИ • . ' и : тарей, ЯКі замІнять застарІлІ. менш поту·жНI. ки радгоспу імені ДокучаЄlа Тут за-. В TaKJl:X випадках власн -. Такий маневр відкрив перспективи випереджаючо­ .' • ми ноштами належить тримано 32 «несунн», ЯКІ намагапися. 'У '''на }{lлШ- • методу буДІвництва. Не чекаючи допрацювання пла­ скоїти кредіжку продукціі, матеріаnі.,. колгосп «й кра1 о"деСЬКО'l': го • ського ра ону • ну, будову почали вести за роБОчими кресленнями, що

користую­

01,

кандидат

=

дПЯ

ця за відпуск ЇМ дефіцитникбудіlеnь­ НИ)\

кормів

неможливо

ІНЯlпено матеріаn"ник :

ДЕФІЦИТИ 3А... ХА&АР. одержував кабарі від мешканціl Мокре­

поживних

кислот .

1.285 карБОlанціl, . кредитІв 319 nюбитепіl пегкої наЖИІИ покарані: • народним судом. Метеріеnи на 73 роз РІдко яне господарство,: кредечіl народного добра непр~.пен. навІть з розряду замож- ••

радгоспу .. ЗаппаIНИЙ" Карппюк своє спуж60,е стаНОІИ-

будь-яких докорів совісті . Він не тіп"ки

Налагодження йо­

женер ДоБІ Денеш проводять анал!з кормів на склад

енер­

цінностей на суму

... 6I1конр06

ще tикористо'ува' Дllязб.rс1чення без

склq.­

грунтів.

нестачІ потуж­

буде

€KTaX народного господаРСТlа lипадки.

громадянська

аналізи

= 061~wnисill'!l • . " об'- = .

Тс1 ще частіше .траППЯIІИСЯ на

просто

амінокислотним

найточнІші

з: ПО-ГОСnОДАРСЬК'ОМУ іІ

докоди.

HeTpYAOli

вченим

підвищити

ких наук Володимир Химич (ЛіВОРУЧ) і угорський Ін­

ефективно

системІ

вlддіnення

року.

Виині ! ~"OMY. притяга~ться до кримі-

меті

Він допоможе дослІджень.

за

Півдеиного

автоматизова­

застосовувати аварІйне Вlд'lрючення споживачів. М. ШИБІКО, керіВник rpупи КиІвсь­ кого Лlвобережиоrо

по-

бупо ІИЯlпено 40 зпочині" скоєних

обсяг

раціонів

проводити

кормів

На знІмку: старший науковий співробітник лабор'А· торії

Це дасть мож­

при

в

енерго,.

Броварщи­

минупого

а

ностІ

lюмплексу.

розширити

складання

кормів,

НДІ

налагодження

го ведуть танож угорські спеціалісти .

тримання доведених лІмІ­ тІв,

і

іде

готовлено спеціальне устаткування.

проводити регулюючі за­ ходи , спрямованІ на до­

порош­

встановленІ

вlдділеиня

Українському

В 'Угорській Народній РеспуБЛІЦі розроблено І ви­

ефективним

ливість більш

допомоrою Інспекції І на кошти вІДДІлення енерго­ нагляду на десяти інших ни

у

го.нагляду.

кової мещлург1У. Виходя­ чи з набутого досвІДУ, за

піДприємствах

лІмі­

встановлення ІНфОр­

мацІї

досягнення

завоДІ

більш

точнІсть

дом

ходження електроенергії в мережІ Броварсы(її РЕМ з внданням Інфор­

На службу загальнІй справІ необхІдно постави­ І

поглибити

мацІйно - вимІрювальних kомqлексів в мІсцях над­

нІловат .

340

Усього ж протягом

тіпа.

ступаючи

то й

на

на­

енергоємкими

окрема

на

Так,

земnАкі,.

П.

зменшило

Це

система

совість, бо зайвий десяток карбованців «навару» важить дпя них біпьше, ніж чесне ім'я, повага копег по роботі й

В.

увечерІ.

райоlfНОЇ

бюджет З8 рахунок під­

радянські

приладІв

ти

народних

буде

вимикання

науки та технІки . Добре зарекомендувала себе ін­ формацІйно - вимІрювальна

Ради

Ще

нагрІвальних

На жаль, у деяких рад­ госпах району проІгнору­ вали рІшення виконкому

сусідів, односепьців. При цьому ігнору­ ються

· для

ристання народного добра

електромережу.

маючи

часу

ливого ставлен·ня до вико­

симумІв

району,

й

темпе­

енергії, підвищення тІв пот.ужностl.

ре­

В

ВАСГНІЛ

ного лабораторного

рІшучиЙ безконт­

ролмщго І безгосподарно­ го використан'НЯ електj:.О­

дотриму­

встановлених

потужних

керується

громадян

стежку

енергІю,

ватися

ратури. Показовим свІд­ ченням свІдомого, ощад­

М;іксимальному

бпижче

-

принципом

номити

ле

зниження

буде поставлено заслІн фактам

господарІв переконує, що при бажаннІ можна еко­

сильного

ранко"их та вечІрніх мак­

інші дні тижня колективи зав 0дів. В результаті цього було знижено HaBaHTa:~

дбайливих

жимІв споживання . 'У гос­ подарства району надІ­ йшло 20 спецІальних ре­

своєчасних

вихІдних на

Нірова. Приклад

плексу району. Особливих несподіванок не було І пІд час

депутатІв

симуму».

3

на­ ком­

.водилися нІ разу .

спрямова­

у

всього

рійнІ відключення не про­

ні на значне зниження на­

вантаження

роБОТІ

рит­

є те, що додатковІ та ава­

усією серйоз­

ходів.

сприяло

родногосподарського

БУ .10 це робити нинІшньОЇ ні

також

мІчнІй

забезпе­

Особливо

Пподачі

поділений протягом доби.

значних

ської АЕС енергетикам довелося шукати додатко­

ві

Але процес

був більш рІвномірно роз­

ВнаслІДОк

ладу

ВІнниця. відділення

вання заводІв. При цьому

відда­

чею.

Напруженим

заво­

ду, витрачання електро­ енергії протягом заданого перІоду, рІвень компенса­ цП реактивної потужності .

будь-якої

РОКУ

навантаження

в мережу багато споживачів. Для цього були розробленІ спецІальНІ графlки. Цих рекомендаЦІй не

(Фот{)'(ронl/(~

РАТАУ)


*3

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,.Н О В Е Ж И Т Т Я" •••••••••••••• 14 лютого 1987 року н А дванадцяту годнну в радгоспі «Пухівський"

На

засіданні

балансової

ського:" Є діяльності

низький рівень агрономічної

засідання

комісії великі претензії бу­ ло пред'явлено головному

балансової комісії РАПО. Мало розглядатися одне

зоотехніку радгоспу «Пу­ хівський:о М. В. UbOBui . Не­

Дудка. З приходом нового директора віи розрахував­

зважаючи

ся.

було

призначено

-

пнтання

як

завершнли

-

минулий фінансово

госпо­

дарськнй рік радгоспи «Пу­ хівський" і «Заплавний,.. Чому саме ці господарства заслуховували

в

один

на

глнбоку

спе­

ціалізацію господарства вирощуванию нетелей, дозволнло

передатн

в

по шо інші

радгоспи внгобииuтво та­ KH~ Try .10~ i<:T~ Н ~ К , .•11>Т\,'

служби. Очолював її В . П.

підготовки, ності все

не

внмог

витримали

нн.

Тепер

у

Вllстачає К рім

перебудови не

лише

господарстві

сt:ми

того.

села, мі

наслідки:

том .

люди

пря­

залиша ­

ють радгосп. він втрачає КрЗШЮ спеllізлістіfl. Не.10-

спеціалістів·. реко-

день? Відповідь тут досить проста . Із 25 господарств району саме вони живуть на державні позички і за­

у

В

КІНЦІ

3

«(ЯКЩО НЕ

радгоспах

«Аван-

~iK

районі

ТІ,

яких

називають

відстаючі» .

І

лі,

там

схоже,

щоразу

такої

ХТО

господарювання

Потім , і так буває дуже ча­ все

повторюється

зно­

ву.

-

Якщо днректор Н3

принцнпова,

люди­

компетент­

на, вимоглива, то він (інакше й ИР. може бути) починає тих,

ПрИДНJЛятися

хто

праuює

до

поряд

з

ним, до головних спеціаліс­ тів. Бо не можна досягти успіху, коли їх зусилля на­

гадують

воза

з

байки

І . Крилова, якого тягнуть лебідь, щука А рак. ЯК же

складаються

ємовідносини стами

і

між

спеціалі­

керівниками

відстаючих

вза·

у

цих

радгоспах­

сПухівському~ і сЗаплавно­ MY~?

Треба

сказати.

що

'lе просто . Плинність кадрів головних спеціалістів тут наАвища . € й такі, що просто займають чуже міс­

трав, пасо­

окультурення луків

і

вищ,

викори­

ефективного

нізації

Ж?.»

тракторного

чекового

контролю

...

У таких умовах , колн треба рахувати кожну ко­ пійку,

з

угідь, про

користю

для

це

викори­

кожен

гектар

радгоспинків

на

весь

голос

гово­

рилося на січневому (1987 р . ) Пленумі UK КПРС) да­

роби­

не

розширення

багаторічних

затрат

Іх

вже

спра­

парку, налагодження чітко­ го первинного обліку, орга­

ро­

можна . Зрештою, це закіи­ чується заміною директора.

зокрема

машинно

попе-

що треба

користь

'стовувати

ти висиовки, погрожують, шо далі терпітн подібного

сто,

МИ,

В

звикли.

на

стання наявного потенціалу

«завжди

до

крнтикують,

'еджають,

ТО

ледве. зводять

КІнцями

режим Дуарте

підуть

площ

гapд~, племптахозаводі сРудня" та іишнх можуть з року в рік одержувати мільйони карбованців чис­ тих доходів, а поряд з

.?K~

ни

зи,

Інколи думаєщ чому так

сПлосківський",

Гавана. У Сан-Сальва­ дорІ вІДбулась масова ма· НlфестаціЯ протесту про­

.

ві. Багато з них стосували­ ся 110ліпшення кормової ба­

боргували державі понад однн мільйон карбованців.

виходить:

А ЗАСІДАННІ балансової комісії було дано чимало рекомендацій виробничого і економічного характеру . Без сумніву, во­

Н

умовн

-

як

ОВО41,

коіІо.

кзrТО"J1Я,

молока,

з

мен!\увала адміністраиії радгоспу звільнитн з поса­ ди завідуючого механічною

та­

господарство

одержало торік 674 тнсячі карбованців збитків, у то ­ му числі від тваринництва - 572 тисячі. З року в рік тут зменшу­ валися середньодоБОВі при ­ рости

йшли плані

молодняка :

до

вони

майстериею М. з ·винн

комплектування 11Орушено

грамів при грамів, що й призвело до збитків при реалізації нетелей по 223 карбованці на кожній голові . Балансова комісія вирі­

лий

як

того

про­

Спеціалісти

вимагає

і

період

колектив

«Заплавний» .

час

пере-

господарство

не

П . М. Шерверлі, як він зре­

час.

агував

~адгоспу, ко­

на

це

доснть

своє­

рідно : lJідключив світло від її садибн . В цьому вИпаД­ ку, як бачимо, потерпає од­ на сім'я, але ж від недоро­ бок спеuіалістів, поганої їх

муністи

вважають, що пер­ шоосновою всіх иегативиих явнш, які спостерігаються

на

полях,

жай, Знову

втрачається

луччя

яке

до

картоплі

їх

нелегко

зібрали

круг

зерв ,

худоби

госп

зведення.

замикає

цим

гає

рад­

Але

ж

думку, викори­

питания тому,

зараз

хто

Го­

поля­

очолить

ви­

основне

навантаження

первинні пар­

тійні організації .

-

Якщо не мн, то хто Ж

за

нас

вище?

виправлятиме стано­

-

говорять комуніс­

ти ПухіВКIІ і Мокреuя. Справді, кому Ж, як не їм,

зростак­

знову

мають

тут лягає на

ня продуктнвності праці, якнх збитків терпить еко­ номіКіі в і д неправнльиих

rішеllЬ.

в

що

радгоспам

випереджає

мою

робничі підрозділи, поведе за собою людей . Зрозуміло,

виробниuтво основних видів сільськогосподарської про­ дукції, наскільки ріст зар­ плати

на

який

ловне

Можна б , звичайно, на­ водити багато прикладів того, в яку копієчку об­ ходнться

контролювати ді­

стати у господарствах.

теж

найменше в районі. За про­ дуктивністю

зазначалося

і криється той основний ре­

Зернових

на

вибір,

яльність» . Ось тут,

знизилася

центнерів .

56

тут

ставиться

на Пленумі, то трудя­ щі повинні мати і реальні можливості впливати на

І ось результат. 'Урожай­ ність

-

керівника,

вро­

зннжуються надої . ж виникає те зача­ коло,

колективу

в залежність від здібностей

розірвати .

рад­

ТРНІ;Іа­

вилазить з боргів. «не ве­ зе» йому й на головних спеціалістів. Нові вимоги перебудови багатьом при­ пали не до смаку . Економі· ка й мораль . як її дехто rозуміє. в багатьох в~пад· ках вступають у протиріч­ чя. Приміром, варто було економісту по зарплаті до­ вестн неправомірність до­ плат інженеру - електрику

життя підказує безкомпро­ місно 110збавитнся тих, хто свою бездіяльність прихо­ вує дзвінкою фразою, і до­ помагатн тим, хто перебу­ довується на ділі, мислнть діє,

ремонту

леко не байдуже, хто сто­ їть на чолі виробничого підрозділу. «Якщо благопо­

ліки У соuіальній сфер! тягнут~ за собою велиКІ еКОНОМІчні проблеми. Не­ вчасно проводяться роботи

роване

живає

госпу

хання М . В. UbOBKH про звільнення з роботи. Саме

і

роз­

тракторів і

графіки

НЕЛЕГКИй

ді­

383

задовольннти

Микаm,

техніки.

550

шила

С.

якого допушено

ЗАРУБІЖНА ХРОНІКА

перших п'ятирі­

точно· «Кадри вирішують усе» . Сьогодні цей лозунг наповнюється новим зміс­

ка­

благоустроювати

поліпшувати

праці людей . Звідси

не

!;омісія

пуста

роки

чок була висловлена досить

радгосп,

са, значить, нема за що бу ­

во­

радгоспі

lJесь

село.

у

дуватися,

Нових

ще в

бе :шідповідаль­

терпить

під силу розв'язания

по­

с",ор.

тих

завдань,

які

ні

господарствами.

перед

стоять сьогод ­

ти

злодіянь,

ного

якІ

чинить

щодо мир­

населення

під

при­

водом боротьби з повстан, цями. БІльш ЯН 300 пред­ ставникІв ПРОфсПІЛОК, якІ бралн в ній участь, вима· гали

також

практику

припинити

насильственого

призову в армію. Як повІ­ домило агентство Пренса Латіна, сальвадорських юнаків під страхом смер­ ті примушують надІти вій­ ськову форму І воювати проти партизанів.

НЬЮ-ЙОРК . . США міцно утримують за собою лі­ дерство в мІжнародній торгівлі зброєю, обсяг якої постійно збільшуєть­ ся. Як ПGвІдомляє журнал «Форчун», янщо В 1980 році експорт зброї стано­ вив 15,3 мільярда дола­ рів, то в минулому році вІн перевищив 30 мільяр­ дІв доларів.

Токіо . Близько 30 чоло­ вік заарештовано в СеУЛІ за останні дні в ході при­

душення проти

демонстраЦІй

диктатури,

викли­

каних недаВНім убивством у

поліцейських

катівнях

студентського активІста Пак Чжон Чlля. Як пові­ домляє газета «МаЙНітІ дейлі

ньюс», намагаючись

приглушити протести, п·ів­

деннокорейський диктатор Чон Ду Хван усунув з посади· мІнІстра і!нутрlш­ ніх

справ

ши

на

країни,

нього

дальність

поклав­

всю

за

вІДповІ­

катування

політичних в ' язнів. Однак у

Сеулі

не

припиняються

демонстрації,

учасники

яких

розпуску

вимагають

таємної

поліції

та

покз,

рання всІх катlА .

Бразіліа,

Марш протес­

вертаюся до основної проб­ Г. ПОЛЯКОВА, ту проти сlльсыгосподар-­ лемн, з якої, власне, й по­ кореспондент с Нового ц~, слабо розбираються в ської політики властей чинала статтю. А суть її тепер в економіці «ПухівЖИТТR~. провели сільськІ трудіВfiИдорученій роботі. іііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі________іііі____________iiil__________________________:;;;;;;____________іііііііі______ііііііііііііііііііііiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiii~. ки Бразіл ії вмісті По рту-

іі

Алегрі. На ні та

ІНТЕНСИВНІ

Іlіалістів,

,8

НОВИН

.8

ПОМІДОРІВ . Високоврожайними

НА

ДОКЕРІВ

ЗЕКОНОМЛЕ­

ви­

КУРСОМ ПРИСКОРЕННЯ

та

вже

дала

іншу

портову тех­

Нова

система

управління

свої

відчутні

ре­

зультати.

- Інтеисивність обробки суден з трудомісткнми вантажа­

потужностей успішно освоїв технологію обробки . контейнеровозів і достроково виконав завдання

Ф'НО І.

помІдорів

на

Павлеика

(ф()ТОЧЮИіка РАТАУ).

що на

._-. 1984 ТОНІІ

зарекомендував

себе на полях району ви-

соно1НТенсивний раннІй сорт .Іскорка.. Так, У радгоспах 4 БОбрицькиЙ., .Зоря. та ·Інших трудІв­ ниин зІбрали з кожного

гектара понад 300 центне­ рІв. помІдорІв, що ВДвІчІ БІльше плану .

подарствах сорт

буде

гоградсьниЙ -323» .

морського торгового порту перейшлн на новнй метод ро·

ники

району прагнуть

крІпити

:Ідобутни

го

одержати

року,

ши­

асортиментІ.

М.

JJОРИСЕНІЮ .

моги,

-

насамперед

новлення

вста­

справедливих

занупочних

цін

на

ськогосподарську

сіль­

продук­

цію.

Лондон.

Консерватив-

ний уряд Великобританії плзнує ще більше обме­ жити

право

трудящих

на

організацію пікетів І про­ ведення демонстрацій НСІ.

захист

своїх

висновок

прав .

Такий

випливає

з

ви­

ступу в Палаті громад Мі­ ністра

внутрішніх

країни

Дугласа

справ

Херда,

ВІн,

зокрема, повlДЩVІИВ , поліціЯ дістане ще більші повноваження в що

закону

про

громадського

"охо­ поряд­

вих людей» зросла на 0,9 процента. Темпи зростан­ ня безробІття в минуло­ му році були БІльш висо­

ланкн, прискорнти обробку суд!:'и і заліЗ\lИЧIІІІХ вагонів . Робота

rKOrOTIt.lit

. 11) 1101<0\1\·

на

треТНIІ\'

іІ .1\1іністrатин ·

кими,

ніж У

попередньо­

му . ці данІ містить допо­

НА ЗЕКОНОМЛЕНОМУ ПАЛИВІ

чимало

надпланових овочІв у

рон ому

за­

минуло­

ми міста й передали гу­ бернаторОВі штату петицію, що містить їх основні ви­

НЯНО з жовтнем 1985 noку чисельність армії «зай­

- внробничо . перевантажувальними комплексами . Ue дало можливість ліквідуватн проміжні управлінські

боти

евОЛ­

ОвочІв­

вулиця-

го року в ІталІї налічува­ лося 2 мІльйони 771 ти­ сяча безробіТНИХ_ ПорІв­

економії трудових ресурсів, підвнщення праці докери Одеського ордена Леніна

висІяНО

томаТІВ

проїх.а­

центральними

Рнм. У жовтні минуло­ 'у ношуках продуктивності

НинІшнього року в гос­ новий

ли

тракторах

вони

ну» . ПолІцІя, пише у зв'язку з цим газета .Морнlнг стар», зможе забороняти не тільки мар­ шІ тру дящих, а й домон­ cTpal{1ї І мІтинги, виноси­ ти своє рІшення про кІль­ кІсть їх учасникІв.

плану.

Добре

300

грузовиках

рамках

радгоспу

96

і

рону

переробнІ з

с КраСИЛlОСЬКИЙ" біЛьше

машин

торговельну

підприємства

тонни,

розваитажувальних

першого року ХІІ п'ятнрічки; внизу контейнерний тер­ \Іін а л в Одеському морському торговому порту.

дажу Іх держа~1 викона­ но на 128,2 процеита.

мережу І

госпрозра­

ніку.

ІЮВНХ суден

жавІ. Особливо добре вро­

в

введено до складу

n.

дили помІДори . План поо­

Найбільше

вивільнилися,

Uей колектнв у процесі реконструкції порту і введення

реалІзовано городини дер­

надІйшло

технічні посади в порту. декого з спе­

ми порівняно з 1985 роком піднялась на 14 процентів, а стоянка залізничних вагонів під вантажними операціями значно скоротилася . З 600 суден, оброблеинх у порту в 1986 році, більш як 500 вийшли в море достроково . На знімках: зліва (зліва направо) заступник брнга­ днра М. П . Бойко та інженер-технолог госпрозрапункової укрупнено - комплексної бригади докерів Одеського мор­ ського торгового порту ю . Кеба.

плантації

шому роцІ дванадцятої п'ятирІчки . На 2779 тонн більше проти 1985 року

-

тажно

НОМУ ПАЛИВІ

господарств району в пер­

шо

-

хункових брнгад докерів, за якими закріплено групи ван­

МЕТОД

РОБОТИ

СОРТИ

дались овочевІ

інженерно

Архангельськ, му

шляху

свІтло

На

горіло

вантажномv

всьо­

зелене соста·

ву. ЯЮІН пр()пели - П(~ Пlн­

ні 4ніц

:З!l.,~і:\liИLlі

~;OMCO-

мольсько - молодіжні

Рейс

виконано

на зеко­

номленому паливІ. У пе­ реддень ХХ з ' ї з Д у ВЛКСМ усІ комсомольЦІ ~Лрхангельська змагають ­ ся :}3 бережливість. -

Ді по

ВИСОКА

СІ,іпа·

жl А. Єгорова, С . Вага­ нова І Є. Василишина .

МАНЕВРЕНІСТЬ InРОХIДНIСТЬ Кнїв, «На всі руки май­ стер» малогабаритний ба­ гатоЦІльовий вач,

чато

випуск

на

навантажу­ Яиого

Київському

розпо­

заво-

Ш.1ЯХОRОЇ

вІдь

національного

Першу

партію

туту

статистики,

самохІдних

машин,

ремонту

техНіКИ. цих

оснащених шІстьма зм1н­ ними робочими пристроя­ ми, вІдправлено будІвни­

кам БАМу. (ТАРС - - РАТАУ).

Інсти­ присвя­

чена становищу в галузІ зайнятостІ. Особливо швидко безробІття зрос­ тає

на

вІдсталому

мислов.ому ПІвднІ країни.

в

про­

вІДношеннІ

(ТАРС).


* 14

сп-юр.

4 У

ЖИТТІ

часу

кожної

навІть

не

пройшла

:3 плино':'.

втрачаютЬ

в

ЖИ1'Т1

стала

чо­ НИХ

100 3

Ю.

ірпінські

Талант не мо­ ВlДрубно, він

СеРДЮI\

.Н О В Е

учасниками

нарада

ва І областІ. що проводи­ ласЯ з 2' по 7 лютого

органІзацІєю

СпІлки письменникІв Ук­ раїни в Ірпінс~ному. Б~­

чук

своїх

на~вали

9.15 9.30 10.00

~' Ч,I('}lliкіl1

H~HI

13.00 14.00 14.45

сказав:

__

Ми

зібра .1ИСЯ

рота.

близькій' творч!сть

никІв.

і

.Jvла

б.1ИСКУЧОГО

Алли Петрів­

ни Коваль. Ії розмова про С.10ВО не за.1ишила аай ­

на

ві;J.ЧУТИ

і ваших ровес­ тих. хто вже ви­

дужим

нікого.

3

напутніми

словами

значивсЯ в літературі. Та­

до семінаристів зверну.1И-

кі

ся

нара;J.И

допомагають

В.

МОЛО;І.ИМ зрозуміти своє призначення . критично оцlниуи свою творчість. - 3 1980 року по сьо-

годні.

Сliазан

Сер;І.ЮК.

до

танож

Ю.

15

Гуца.'10. Протягом п'яти днів тривали С('lщійні заняття. під

Юрій

час

заїни

яr;их

і

МО.10ді

П"РТИ

читали

заС.1УЖИ­

рами.

про­

перед

6' лютого

в

версталася путь сивочолого волхва.

пред

ним

на

всі

боки

довкруж

розступали.

ВІн кляв І корив богомІльних нащадкІв. та і

раптом дух

мІж ними

затаїв.

маленькІй

стариган

дитині

і пошепки

нагледів дівчатко.

v

зупинився.

ноги

вклонився.

мовив:' «МІж б.1УДНИХ

вІтаю тебе.

яно

матір

героя.

за

спІ;J.НИЦЮ

схопила

руною.

а дід собі iJ:алі пІшов. як розтанув. І стиха над ним посміЯЛИСЬ миряни . І тІльки тодІ. як навалу зустрІли, мур ПО;І.зьобали батиєві стрІли. і витязь повів ОПО.lченц!в народних.

..

.НОВАЯ жизнь -ерган Бро,ва.рсk1OГО roродс({()­ го комнтета Коммуннс,-ичесной партии УкраИНhl. roРОДСlЮ'Го и районно,го СОБеТОоВ H8JPOДiIhIX деп~­ татов КwеВСlюіі 06.-.асти. (На уt<ра.ИJНС·НОМ ЯЗI,I"еl

. 1937

РеДВіl<'І'Ор Е. ФЕДЯА. Газета ВhlХОДИТ с 17 аПp€':IЯ l'O;J,a. Дии · выхд.а:: вторннк. среда. пятинца. c~· 156oтн.. І) Р:JI,арсЬЮі

ІІ

КClрти"и

днів.

11 .50 12.40 12.50

Новннн.

Для

ДІтей.

«Казка

про

піонерсклн·

зоряного

(1

15.(,0

радиа

2

серії).

М.

крак

Осики.

17.00

.Гранl пізнання.. Де народжується погода? Актуальна камера. НI.:і5 ЛІтературний театр. еДОРОI'а до Пушкіна Вечірні мелодії. На добрнніч. дітн: Час . Телефільм «Вечорн на хуторі біля Днкаиьки Антуальна камерн. Ве· чірній внпуск.

•.

2L.Zh 20 45 21.00 21.40

•.

2<3.10

8'.00 8,20

.Хочу

8.ЗО

все

знатн.

Снегопад

.

Кі·

клюве

плакал CblHOK.

Я

стuяла.

как

в

Пахвут

хору.

белок.

впряг.1аСЬ­

сугро6Ь1

У

нат

ня

21.00 21.40

",еl/ЯТІ тЬІ молодая, З а для лесом J blсая гора.

И

пор,Ь!жели,

ДblМ сгорсвшего двора.

В Но м hI ведь тоже пuседели.

І Хотя душой МЬІ

--

детвора.

І ПеСОК заСblпал лнсьн НОРЬІ ям·земляно;; нет следа.

~ Здесь в 41-0М В к()('(}горЬІ

Загнала всех одна беда. В ННЗllllе Вblсохліі болото

АДРЕСА

РЕДАІ<ЦН:

Телефони:

секретаря.

8ідділу

діОМ08лення

• ої роботи

редантора

-

5-13-91; 1-04·81.

с неохотой родннк

МО.1чанье.

УІ я \.10ЛЧУ, НО мне пора.

20.00

•.

еВечlрнlй

варі­

!

Редактор Є. ФЕДЯА.

Телефільм

хмарами

Турботи

редантора.

мІста.

До 70-рlччя Велнкого Жовтня. Док. фІльм .я. М . Свердлов. .Усьо­ го один рІк Вечірня гlмиастика. На добраніч. дlтн:

•. 2035 20.45 21.00 Час . 21.40 ТелефІльм .Муж­ ність. . 1 серія. 22 .45 Актуальна камера . чірніЙ

Ве­

випуск .

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕАдЧI НА

КИТВ

tA 06ЛАСТЬ

оо ГІмнастика. Док. фІльми. 1S.2t5. 9.35 Історія. Цкл. .Дев·ятиЙ · вал Науко во-популярннй фільм. Учням СПТУ . М . Сал· тнков·Щедрlн Казкн . ІсторІя. нл . Театр Стародавньої Гре· цlї. УнІверситет сlльсько- .

f1

8.15 9.05

•.

10.05

10.35. 11.50

5

11.05

господарських

знань.

12.25

Науково-популярнІ фІльми .РосlЙська ма.. «ЗИмового дня

зи­

•.

1255

Лижний спорт. піонат свІту. ЖІнки.

Чем­

5 км.

14.15 14.20

Новинн.

164t5

Сторlнкн творчостІ. Коротич. Новинн.

М.

Лермоктов

рад..

В.

18.00 18.15

Сцени

з

Служу

Радянському

Союзу:

19.15

За

.Маска·

дРами.

безпеку

руху.

192й Баснетбол Чемпlона.т СРСР. ЧоловІки. «Жаль­

-

гірІс. тайм.

2000 20.15 2'1.00 21 40

2

.Шахтар..

ВечІрня

казка.

МІжнародна

панорама .

Час. ФІльм

22.55

гІр

«Таємниця

•.

сн­

Новини. служба.

жаючих.

12 rOAMHi. РаАа об·єднанн •.

Педаl'огічний колектив nухlвської середньої школи висловлює щире співчуття sчительцl Т. Ф . ВИСОЦЬ · КІА

3

приводу

смертІ

м. Бровари, вул. Київська, 154. - 1-0<&-61; .іДП08ідал~ного 1-02-92; нореспондента Місце80ГО Рil'

віддіnі.

малого

20 .15

їуоатыс••

область, -

над

оперетн. камера .

ли Н. 7 відБУАетьс!! чергове засіАанн!! літературно-ми­ стецького об'ЄАнаННА «КРИНИЦІ». Запрошуємо всІх ба­

партійного життя

господарства

.Пекло

•.

18.ЗО Любнтелям Актуальна

3АПРОШУ€ «КРИЮЩЯ. 15 лютого, в музкласl Броварськоі шко­

у неділю,

свнданье

заступнина

мовн.

18'00

2З С5 ДовІднова

Початок о

Еще ра1 .•1Ь1сая гора. .НиколаЙ НАЛИС.

•.

нlх

К тебt' прилу я на

25.'>02О. Київська - 1-03-76; ilіддіnу

сільсьного

Ху­

казна.

Час. Фільм

ант

И КУСТ калинЬІ чуть поник. Не та;;. как раньше. бежит

ЧемпІо­

Ф.lнал.

-

~ Миг детства. юностн пора...

Вокруг тебя покой.

Бокс.

СРСР.

дожня гІмнастика. Чем­ піонат СРСР. Боротьба дзю-до . ЧемпІонат СРСР. В перервІ ВечІр·

х.lсбзаВО.1а.

бег}.тС, ВlrеИДо.~иНдаИя Е_С ЛЬІСОИ ГОРОИ з·под тебя

неЙмовlр·

зо Спортивна програма : ковзанярсьний спорт . Чемпіонат свІту. Чолові­ кн. Лижний спорт. Чем­ піонат свІту. ·Стрнбкн з трамплfна.

Татьяна ЧЕБРОВА.

СКЛОНhI

Очевндне

не .

17

погода.

сдо6uй

15

16.30

улеглась.

санки

•.

15.50

часок

взБИТbllї

метель

Сblновние

Замечательная

TO:lhKO

11.00

14.45

в конце декабря

на зuрьке

.\

телебачення. РосІйська мова. 11.30 «Із скарбницІ світової С. РахманІнов. Перша снмфонlЯ. СвІт І молодь. Лижний спорт. ЧемпІ­ онат свІту. км. Чоло­ вІки. Камера дивиться у свІт. КОfщерт Рязанського російського народного

беСПРИЮТНbfХ декабрьских дворах

Ночь

Естонського

музичної культурн

И осталея гостить до утра.

В

Програма

12.20 12.55

на

му­

знки.

9 50

*

заг лянул

Мультфільм . концерт камерної

930

поставнм кроватку для cWHa.

месяца

Новини. Срібний дзвІночок. .Державне приймання продукції: курс-якІсть ХаркІвський елеlС1'ротех­ нІчний завод. 'Культура росІйської

і935 «Час рІшень. час дІй •.

16 . ОО Слава солдатська. МультфІльм на замов­

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І .ПЕРЕДАЧІ НА КИТВ ТА 06ЛАСТЬ На зарядку ставай:

бережно несет в

16.30 16.40 17.00

лення.

На фото: учасники нара­ ди 3 керівниками семінарів П. Засенком, П. Осадчу­ ком, С. Шевченком та М. Шевченком.

УКРА'НСЬКОГО

19.00

Ест­

програма.

18.10

КОВАЛІВСЬКА.

Фото

ки .

17.30

Телефільм

хлопчнка.. і Село І людн. lЬ:;'О .lмпровізаЦIЯ>.

виставн

•.

ТЕЛЕ6АЧЕННЯ

СЬНОї шснІ. .Пісня кає друзів Комп·ютер.

•.

Продовженн_я

.Отелло СьогоднІ у світі. ковзанярський спорт. Чемпіонат сВіту. Чолові·

ПРОГРАМА

гІмнастика.

Телефест"валь

Час.

23 05 23.20

Чолові­

19.00

Наконец-то,

Z Z Как

СТ!' АШI!:НКU.

Ірпе­

спальню.

от входа

Больше

І Вот

а розум Адама стає сатаною. і наново генІй світ стане вершити. немає його. то навіщо І жити. Спинись же. коляско. що котить :viатуся, я цьому дитяті низенько вклонюся!

незаб\'тніх

В.

довго

Что салазки купили Щ>/ ЗРR.

В

що. може. колись нашим генієм бу:\l'. що нас порятує від злої об.1УДИ. бо БІльше. як хліба. нароб.1еНО зброї.

тих

* *

І В r'

зумій розпізнати іще у зернині. іще в сповиточку. іще у ;J.итині.

Ольга

Нщюрожденную

CneRa

І.Т. Іета

Я притчу писала про ВО.1Хва й дівчатко. й соБІ зага;J.а.1а премудру загад"у: П.1ИВУТЬ вздовж алеї .J.итЯчі коляски. спинися котра. зачекай. "оли ласна. В них наше майбутнє уже недалеке. позносив клумочки безсмертний лелека,

ще

голоси

спливатимуть

в

ДЛНННОНОГНЙ башеННblЙ

згадали. що правду вlщав нолобродник.

нас

в воздухе запахло весеннимн новосельямн.

ІІ

Тут буде облога. палатимуть гнізда. а син твій герой порятує це мІсто!». Мала наляналась його бородою. когось

лІя)

21.00 . 21.40

УКРА'НСЬКОГО

Новинн. Ритмічна

при­

Новнни. Опера Дж. ВердІ «Отел­ Внстава театру еАрена ді Верона. (Іта­

ТЕЛЕ6АЧЕННИ

10.00 10.35 11.05

.Аф­

до

ло..

ножурнал .

І

ізгоїв

ня.

в пам'ятl

Пuдрастает дом за день на зтаж.

І І ~

столітнІй ·вlдьман. ніби привид печернии. новенькІ церкви обминав. наче скверну. вступав на майдан. І миряни оспа.lі

Бу­

МИКРОРАИОН

34

z

v

з

Та

дзвенітимуть

рад­

Києві.

з ПОЕТИЧНОГО ЗОLUИТА З ведмежих борів. з-за широкої волги

кожного

школя­

працівниками

госп\'.

влас-

ПРИ'ТЧА ПРО ДИТИНУ

семІнаристи .

,ЦИН з днІв учасники

ВИСТУПИ.1И

алеї

динку творчостІ. стихли лІтературні пристрастІ. роз 'їхалися по домІвках

наради побували на Бро­ варщині. в с. Плоскому.

Щ('рбак.

Є.

Спі.1КИ

читали свої твори.

... Спорожніли

левську.

письменники

,],РОЗ;J..

семlнарін

ти

ли твори liриничан Леся Качковського. Тетяни Чебрової. Віри ХолошвіЙ. Ва.lерlя Коростова. Сере;! імен. яні запам·яталися. хочу назвати Ігоря Кру­ чика. Сергія Тихого. Петра Галича. Во.10димира Цибулька. Любов Кова-

цікавою

лекція

:l-Їовознавця

життя. ,Ви

Bi;J.cTaHI

никІв

чення.

радянсь­

можливІсть

совість. доб­

громадянськІсть.

Надзвичайно

ВИСТУПИЛИ Лесь Качков' ський та Любов Ковалев­ ська. А потІм молодІ пое­

сем ЖО,l;J.аком. письмен­ ником і лікарем ЮрІєм Щербаком. Схвальної оцІнки учасників і керів­

таких

ВІ;І. вас будєvlO че­ нати того. що не ~булося в нас, сказав BtH на аакін­

чина. написав «ЧУТТЯ єди­ НОЇ родини». твІр. що

маєте

НИСТ\їJі

---

це те місце. ;І.е Павло Ти­

r:пособу

сноєм\,

понять .. Яli

тут.

Довженка. ІрпіНь -

кого

світу.

шлях

19.25 19.30

І.

прнсвячу-

•. ..

ПРОГРАМА

\'

де відлунюЮТЬ нроки Ти­

формулою

50·

СРСР

•.

СьогоднІ у свІтІ. Прискорення. .Пробtl лемн старнх промислІв.

кн.

ОсаДЧУIі

став

.ПушнІну

Чемпіонат

П.1енарнl'

чини. Сосюри. паустовсыіго. .

артнста

Час .

23.00 23.05

А.1.1<\

Коваль.

телефІльм

18.45 18.55

ється Літературннй аль­ манах Новнни. Ковзанярськнй спорт .

Київсьног()

11.

панорама .

у Державному Концертному залІ ім. П. ЧаЙковськОІ-О.

21.00 21.40

Док.

мирення

Мойсєєва

Євген Гуцало. Вінтор Ка­ ва. Минола Сом. Во.10димир Дрозд. Павло Ще­ гельсьниЙ. Юрій СеРДЮIi.

засідання.

17.55

краю .

ганlcтан:

Вечір. присвячеиий

на вят·

•. ·

ського

•.

Мультфільм. Міжнародна

родного

Щерб~lі.

•.

Новини . 17.ЗО .Новl вІзерунки старІй канвІ Шснl

година.

рІччю Державного ан­ самблю народного танцю СРСР під керуванням на·

ники Петро Осадчук. МИ­ хайло Шевченко. Петро

Док . телефільм. Новинн. Новннк . Внступ Пхеньянського художнього ансамблю .Мансуде ДІтям про звірят.

1650 17.20

ва.

На вlднриття наради до Ірпеня завІтали письмен­

Відкриваючи

бути здо- '

Здоров·я .

17.45 18.00 18.45

собаку

•.

9.50

кіоск.

СІльська

«Міняю

паровоз

10.20 1600 16.15

Шолом-Алейхем. .Те· в·є-молочннк Телевиста­

ко та Алла ТопчІй.

ПетрІвна

Якщо хочеш

Фільм

на

..

lZ.ЗО Музнчннй

вІдали також НІна Руден­

професор

церт.

8.45

ровнм.

рилюк . Кілька ~анять ВІд ­

держунІверситету

•.

лаш».

12.15

ХолошвіЙ. Тетяна Чебрu­ ва Лесь КачковськиЙ. Ва­ лерІй Коростов. Іван Г~~­

ЮрІй

Час. «І арфи звук. що всІх ніжніший.. ФІльм-кон-

rIMHaCTHKa.

11 .00 11.30 12.00

туди були запрошеНl ВІр,І

Засенко.

Ранкова зарядка. МультфІльм. Музнка .

7.30 8.05

Тнраж .Спортлото Буднльннк. Служу Радянсьному Союзуl Раннова поштн КіноафІша. Дитячий гумористнч­ ннй кіножурнал .єра­

Марія Воробен: ~

Рнтмічна

B.:SU

«криницю» В ІрпенІ пре;і­ Ольга Страшенко.

7.00

ДН'.

перспективних

16 ЛЮТОГО

ЗАГ АЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

зарядка.

7.30 8.05

учаснинів. Кілька роніВ тому наlllУ

ставлЯ.'1И

Ранкова

ПОНЕДІЛОК.

МультфІльм. Музика. Час. Грає квІнтет .Серена -

роботи .

iVIPH.' Bi;l імеНі

в пам ЯТІ ІХ

ЛЮТОГО

15

ЗАГАЛЬНОС;ОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

7.00

присутнІм

пІдопічних.

кІлька

враження. ~ал.~­

шають вони

проведеної

пре;J.ставили

ради тут вже стали ~ради­ ційними. . НезабутНl. не­

НЕДІЛИ.

І

розповіли про піДсум-

ки

динку творчосТІ. Таю ~a­ повторні

виступили

письменники Борис ОлІй­ ник, головний редакто'р журналу «ВІтчизна!> Олександр Глушко. перший секретар СпІлки письменникІв України Юрій Мушкетик. Керівни­ liи семінарів В. Дрозд. М. Шевченко та П. Осад­

молодих лІтераторІв Киє­ Київською

ДОВіДКОВИЙ відділ

Республіканському будин- .~~~~~~~~~~~

ку лІтераторІв. вІДбулося 11 закриття наради. Перед її

кІв. ВІдбулися вечоризустрічі з поетами Мико­ .1010 ВІ нграновським, Оле-

ТОРКН~'вся

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ж И Т Т Я·

ні твори. обмІнювалися враженнями. вели ЦІкавІ дискусії про лІтературу. творчість своїх ровесни-

зрІє на видноті .

членІв .1Iтератур­

но-мистецьного сб'ЄДltан ня ",Криниця»

через

семІнари. же зрІти

СВОЄІ

значимостІ. Танаю подІєю

•••••••••••••

ро"у

прийнято близько ловІк. БІльшІсть

лю­

ДИНИ траП,1ЯЮТЬСЯ по­

дії. якІ

/987

лютого

промисло.ості. листі.

і

МilСО­

Індекс ДРУf<

др~н!и~

14.343

61285.

офсетннЙ. арк~·ш.

ОбсЯГ Тнраж

примlрникн

Замовлення

М

635 .

------~----~--------------------------------------------------------------

,'1P~' h'''PH>f

ol'i:laCHoro управ.'l'іIlШI у оправах Вli,AаВIІИЦТЯ. !~:"-j.графії J Ю<ИЖКОНОЇ 1'OIpnB.~,i. \;11'(>"" .11'.' l.-нрн1 : КИЇНСh"" o ..I...."·Th. \t HI>mJIIIPIf, пу:!. і,ишсыlt.. 1.)·1.

}{ИЇRСЬh'ОГО

#25 1987  
#25 1987  
Advertisement