Page 1

ПРОЛЕТАРІ

БРОВ~РСЬКОГО

ОРГАН

І

MICbKOJ Газета виходить з

МІСЬКОГО

РАйОННОУ

квітни

17

1937

року

ВСІХ

РАД..

КРАТН,

ЄДНАRТЕСSІ1

КОМ І ТЕТ)'

НАРОДНИХ

25 (5371)

І( ОМ УНІСТИ 'ІН ОТ

ДЕПУТАТІВ

Субота,

П А,Р Т ІТ

КИІВСЬКОJ

ІЗ лютого

УК РАТ

року.

1982

І

Віра Петрівна Ковбасииська в двавадцяти років

печала трудитись rоепу

«Требухівський•.

m.

Зараз

вона

відгодовує

те­

Ії nоказник у цій роботі найвищий по рад· rосву 1 становить 800 грамів щодобового приросту В8І'Я

На знімІ(у:

передоІІІПС сІльськогосподар<:ькоr'О ІІR·

робництва В.

П.

;,НRІІІtНІИІПИННRІІІШІІІІіІІІtІІІІІІІІІІННІІІІІІПfІІПІІttІІІІІІІІІІІІІlІІІІІІІІІІІІІІ.!ІІІІІІІІИІІІІІІІІПІИ~

420-430 штук

JІf:ЦЬ

правляє

у

тисяч щодня від·

ВІталій хар;:t,

стотщІ

а10бупш го

СІ.1ьсьно­

rпсnодарсьногп

rті:1пrнr::м­

ства.

У

січні

Пстаа несУчот.;

нтія

фаб­

на

що

ста­

:КуцеR!Ю І

у

-

сяч

шт~rк

новнті,

пт;;;ш­

на

яr,ць.

Це

ста­

:23- 34

по

ROЖ!f\'

Я'<:І1Ь

ЯКОСТІ Добое

noпpJll!IOE-a.'!И

в

~ій

ВІн'І'орович

Сі,:tньов.

першому ропі ХІ п'яти-. На друГе місце вийшла ріЧКИ . ТруДІБНИ!Ш h~ЛИ- . ;:!;іЛЬНИЦЯ реМОНТНО-Меха­ '!'ЯНСЬКОГО віддІлення ніч-ної майстерні, очолю­ (';ільгосптехніки. 3 ycjx . В(іНа Віктором Іванови­

nоказників перевинанані чем Афоніним. яка ведє доЕ€!!еНі завдання. З ве напіта.ТJьний ремонт елект­ люшм

натхненням.

жання.r.І

працювати.

реджаючи

вони

і

в

час.

виnе­

трудяться

нинішньому

Перше

ЛіСТИЧНОМУ

pn-

.

цL

.

ба­

родвигунів та насосів для радгоспу-комбінату .. нз­ .•штянсьний» і•.Іені 50-річ­

чя Союзу РСР.

і

ремонту

об.,аднання

Радrоспу-1\омбінату

.'!уШ}(О.

перемот:па.1ьниuя

e,rrei\Tpoцexy

~'Гру- Дtштрівна

Валентина

:Ко,:ш;нюва ra

бізьюІЙ>>. Очолю" її Вік- інші. Яfі:rть їх роботи тор Іванович . Науменно. .1ише відмінна. . Вона першлю . винона.1а виробничу

ня.

Зі

програму

значчим

січ-

випереJJ·

женням rр~фіка пр;щює досвідчений слюсар Олек-

--

інженер

Ra~

.1/JІТ.ІПІСЬRого відд;.JН!НЮJ сіт.госптехнtкн.

, ... >.,

.....

та

радrо<:пам

fІО;:tВ.ЮТЬ школам

'

району.

Сетw1 нраших у колективі ють

МС\ШІІніста

назива·

асфальтоунладача

0.1Е'Н1:'ія Івановича Дейнепу. машиніс-. та НО'!'Юі Rо.1одимира Сергійовича Ba<:Иc"'.J:.E'Ra

та

бетонувальницю

ЛІнхайлівну

:Криль.

:1начаються

які

Марію

завжди

сумлінністю.

ві;~.-'

'сві:том~-rм

став.'Тf:'11НfІ~' .10 пuаці В. ТЯГЛОВА, в. о. иачР.'ІьинніІ 'І'Нробничоrо віддіJІу тресту +-Ііиївшляхбуд•.

Сімферопо.1ь-

fA'}Oфlt•y)()TЬCJI СЕІІА Jl~ 11 ). ·.JJ/l

_

ще У 300 будиянів цих же насе.'!ених lT'.'HL'TlB.

більшості сіл району передбачаються заходи

f\ОНроба Е. н.

планах по

соціального

да•lЬШій

розвитну

газифікашї

робота

жи-т-

.1ових бу;:tинків. Наприf\лад. лише у

минулому році го,1убе ни. Велиної Требухова,

:Княжич

Димерки.

Інших.

нерівництвом

та

ви·

бригадира

Б:\1У «СпРu.rазмоятаж». У січні вони

газигh; Н\.'Ва_.1Н 12 б\.'д"HRJ. в у Бог;".ц а"' " н•вці. 8 -- у 'Гребухові. ІІЗ _с ,, Бро-

Красидівнн

та

під

K>Jixa

Б. Ф. Єсиповича з Бі,lоцерківського

паливо rrpи-

осель жителі!'! Боrдаюв-

625

брига;:~

варах.

У ·

,.

N!,'IOI!ImfJ

другому році о:~инадuятпї rr'ятиDіч:ки намічено провести цей вид палива

Е.

інженер

;"І'lІl'::н!лі.ння ства.

КУЦЬ,

газового

І н А А І и· н І

к р и л· А ."!інні Ун~~Jнс:~~~оми~~разв ~~=Пасажирсьні ~:~~ь~~ М!ЛЬЙО~rrт;'!Я~~ .~1~~~~БИІнr:2; цивільної авіа.1айн.._. За розрахvннами cne-

Е

S

=

$ Е

: !І

• . І

.-

$.

!

·~=

і ё

переве

:зеН'Ня пасажирів у р€с-

§ і •

щорічне

Важно

;;{ИН", о

зустріти

Я'І\а

посередньо т..-ється

Аероф.1оту.

.~ю-

прямо 'Іц

не

норис-

послугамн

І яною б

не б ула ця nослуга

повітряна

помсха

чи

доставка

тий

швидка

дп-

терміно;з;:~

пошти.

прос:

n'асажирський

рейс чн монтаж унікальtЮї установни. -

.1юди

r:ч.ячними

залишаються своїм

;tрй-

.1ап1м помічнинам. Транспортом ета ::трофЕ'еій назиВ<Іють

сьоrодИІ · FНІШV L1И!'!І.•п--

ІіnuнпноІІІUІНІІІІІІІИІІІІІП"'"М

ну аві<.tцію.

вертольоти

вуються

Літаю;~

пр;штично

усіх •га.1узях

народн

го господарства. пасажирсью-rх,

тажних

·

1 ревезень,

!

вrшористов

J-

Нрrм

ван-

пnштовнх п-еАерофл 'Т

" ~ оос.1уrовуванням rеологорщвіду:;аи~rається

ва.1ьних eftcпeдrщ;it, державтоінспенuії, риG-

n~··б ..-rіці майже

нині

13

;:(осяrлr> мільйонів

тисяч тонн,

вантажІВ

чоловік,

пошти

понад

-

тонн.

-

37

тис;я•І

200

Особливо відчут

.ним є вnлад авіації v

ян

тут

трантори

і ~><шбайни. ТілЬІ{И З;] rюкн попередньо] n'.i!

тирічни

повітряні

хлі-

.1уни, «пrюпололи» п::>сів~. знищюти шніднчтв полів, садів і вй

'"!С"'"МІ!ІР'МТТІ!ІІІР?"!

'ті,

багаторічні

трави,

НО!'Радн'И'!<Ів Н!'! :загё~ль-

Р'ІІ.ІІІІІІННИІІІІІІІІІІІІІІІІ

повітр.яч1 ае-ропоп

тах :~есятн нраїн CRiT\' В

останні

nовітряні

:rіки

потрібні

само.

газопроводів і ЛЕП. розвідкою льо;1іR, охороною лісу та баr-'\т~-

м:а іfruшми Сt!Р3"Бами.

крито в 17

гаR

:tьоти

нові

ні і. чартерні рейси ві.1-

.ти

бороб!1 підживили о:3н-

патрулювання"

ють

осв<Jі<>

маршрути в 3ар;.тбіжн' нраїни. Нині оегуля:J

. . сі.1ьсьRе господарстіи. ..... джс літани ;і вертJ-

них і звіробійних про'fИС.1ів,

r:ч~ · реопу6.1ію;

в

Ннїв

арною. Парк

роf\и

ипв'

.:ннв ;;'єднА.:

;1

Лейппіrо:.r,

Парижем. .тітанів P€Cl!yn

постійно

па.тюється

і

в::~оск·;-

онов:rю-

r;іа.:rістів таt;а · зю,rіна ·

;1 асть значний

11 1чних

пnбіт

•J;jЄрЖуЕ:

Сі.lЬСЬНЄ

;їО;~а-рств{).

КОЖНІНІ

3

;Jбі.lЬШ'.·''ЄТЬСЯ

'ІС

шено

шв<цf;о

льотні

випроб:-··

~ання і почато сер~ііни·й ви,пvск 17-міСН(ІJ'< "Ііт~а АН-28. Ця ма-

шт:~а П<:"Ю!!:п<ана ~~~-

значить.

бі.,ьше

S і

і і

:

Г'J<:·

РОНО'.·1

1\і.lЬRЇС!Ь

що.

_jS

М-1:)

аеропортів Україна . які обС.l'.'ГОН\.. 'ють та:>' ·' .Іrашн-ни, як TY:t54, НІ-\-42. !Jl 62. 350-місний аеробус 1.'1-86. д.

иься. Створено ноІJі тра•нспортні лайнери

АН-72 і АН-32, з&веr

. eJIOil'J·

''lічннй ефеRТ. Нові .11 raf\и для авіапійних хі

ЩР

і:

і

і ·:

• і

S ! ! : S :

ЛІRСФажирія

====

nрибудуть У \тісця ві;tРЯ.1жень. від.починку або додому.

_ ;

і

з

ко:-.1

орТU>І

(РАТАУ}.

ИВІІІИІІІИИІІІІІІПР?ПТ'UІUІІІW!ІВ!ЕТ пzgтт

ІН'руючо­

rо відділенням

сі~~

госптехніh"Н.

'

НОВ! МОДЕЛІ С!ДЯГУ Працівники кн

фабр.!!-

верхнього

триноrажу

дитячого

намітили

у

НИНіШНЬ":\ТУ році

ОбПО­

ВИТИ

виро­

асортимент

бів не менш як на 60 продентів. Впродовж січня.,-.1!ЮТоrо в сєр!Й­ не

виробиицтво

ваджсно

цять які

вже

моделей, будуть

представ,11енІ

тсmії

до

на

анак

апр3одина~­

нових згодом

атес­

де.ржавннй

якості.

Серед них шерстяні

уисто.

-

жакети,

плат­

тичка і Іюстю~ІИ (з 26 до

42

хунок

розмір~·). За ра­ кращого

стання

можливостей

HlfX

викори­

рисунковтх

· в'язаль~

машин та обробд_ч

виробів

на

зовнішній

/

ції,

$.

Є. ВОРОБйОВ,

новітньо~ІУ

. технQ..

логічному об,lаднапні набагато по.11іпшено ІХ

госnодар-

-~·mtт!Іннн•"" З автра--Д ен.ь А ерофлоту lІІfІtІМПІfНІІНІ•ІІМІІІ!ІІІІІfІНІІПІІІпmІІm"mшш~иннщ,.шн.ш"'н'"'"'""""''ПІ"''!:..

!

елсктрозварю.

вдосконаленому

мІжрайонного

пере­

ших.

n

П.1ани впровад;t>уються у життя ц успішно. ьому сnрияє з ..1аrоджена

У

йшло У

R. ПЕТРЕНКО,

r-оловшm

міста

нарбованців, у тому числі до 17 мі,ТJьйонів в.1асними си.'!ами. Се~ ред найnільших об'єнтів с.лід назвати

місuе в · соціаНа 110 - 120 процее:И тіВ ВИНОНУЮТЬ ;:юведеНі 3МаГаНН! утр -

М"Є Баришівська дільни- завдання едентрослюсар J Васи.ТJЬ Федорович Гаця по техобс.1:vтовуванню

ЦЬОГО, Ш.1ЯХОВИ!\И ве:шну шефсьпу .:юпоиоrу

F-\piM

гівсьній, НримсьІ\ій, Брянській та Бі.'ІгородсьRій областях. Лише у ми­ нулому році було виRонано різнома-· иітних .робіт майже на 21 мі.ІJьйоя

смугу

'

ськоrfІ аеропорту. Лі.'l.!!Н1\И до})<ЯЯ Прил\НИ Пиря-тии, обїзну тр.асу біля міста Рогозів.

У бага'І'ьох областях ресnубJІін:и п Російсьпої Федерації працюють шля­ ховюш тресту. ~Ниївшляхбуд~. Бони nриводять у налржний стан дорогИ та інші об'єнти у Ниївській. Черні­

злітно-посадочну

.....

сім'ї

аасту·пник

----------------------------------------------

з

ва.1ьника Дмитра Ів:.~­ новича ]\'[іщенка. ба!'!!· · тодітні сім'ї rазоєлен­ трозварювальликjв l,t.'Ii Івановича Карпе!!· ка; Михайла Семено. вич" Лоrінова та іН·

к~їЖ\'·Неrv·чну.

-

-

них

тяра,

. Г. _АНДРІЄНКО.

_

квартири

довиків виробниnтва е.ІJектрослюсарІІ Анато­ .тія О.тексійовичu Діг­

пташни­

r~я О.:н;на Денисівна Ви дr~,й і с:tюсар-оператор Вінтор .\дамович М1•хай .1РІ-шо. БонИ' вrтобили Бі:шоFІі,СІНо 771 І 'і'25 ти­

ниц.ІІ Надія Іван;вна Бо· рови·я і rлюе;;\р-олератор

ЗА МЕЖАМИ ОБЛАСТІ

ред

пташ­

Степані F<-

с.ТJюсар·опе­

голів.

ньому

;}'сіма зр~·чностпми. Се­

н_vреІ\­

.1.ог !І ядають

:Ка теrтна

ТРrячі

шиного м'яса. що на 9 тоня більше, ніж було пере дбаченn. . ПередоВІіН'іМИ соц!а.rrі­ rтичноrо змю'ання по

ПРИ ·в ІД МІННІ Й

працівників Ка,1Jитян­ ськоrо відді.1ення сіль­ госптехніки одержа'1'Ь

плнну.

.тисячі

:12

комбІ­

,, У крсі,ТJЬrосп­ промбуд>>, 40 сімей

ра тор l\Іннола Мтжола­ йович Зданьно. бі.і!ьше 21

ше місячногn п.~ан\·. :~:\а­ но також · 98 тонн птн·

вважаютьея

mтун більше

5

рик:J. прода:,1а :1епжаР.і 12.4ЛІі.'!Ьйона шт~-к я•сць, або на 384 тисячі fіі.rуь­

праву

яє:ць.

ПІ\П:-1

нату

нпвить май:Ее по 2.5 шт ...-н Ra Н<ЧЧН\' rn.тюву. !Іе на

пьо

передового

тисячі

642

року

нолектив

JІектив

:?5

трудові

;~ругого

п'ятирічки

Ей­

зю,·ріпле­

для ;юг.rrяду більше тися':! курей-несучпк. F3n!jМ одержали від них

-та

БроварііІ Київська птахофабрика. Прим.ножуЕ;

якими

но

торrове.'ІЬНj'

мережу

Вінентійович

за

СеJШще міськ.оrо ти­ nу Ка.-mта прикраси­ лось ще одним чотири­ поверховим будником, оздобленим плиткою. Иото спорудження щойно завершив Кй·

Пд АН

11-_ П О Н А Д

ПР ОІ У К ЦІ

2 .ком •

З НОВОСІЛЛRМ!

.

Ковбаскиська. Фото М. Семииоrа.

Ціна

новини

І-= ~ НА ЧЕСТЬ 60-РІЧЧЯ СРСРІ ..= .

МОЛОДRJІКа.

·•

---------·-----------

~-·-·jp"jmji)jj""miiiTAI

ва мол'о'ПІотовариlй фермі рад­

И,

1'1

ОБЛАСТІ

==

1

р,

виr.'Іяд.

Тепер з конвейєрянх

ліній пІдприємства Ш-!>· дєино сходить чотири тисячі елегантних ди­ ТЯ'ІИХ о6нов.

В. RAPHATOBA. технолог швейного цеху.

ЗА

ЗРАЗКОВУ РОЬОТУ К().1ектив

міського

господарчого

магазину

42 вийшов пере· можцем обласного зма·

;N,

гання

в

четвертому

кварталі 1981 року. Магазину прІІсуджєно nерехіднии Червоний прапор обдупрюшіиия V

торгівлі.

Щороку ство

пІдприєм-

реаJІізовує

насеи ленню різних товарів більш ніж на 2,5 міль­

йона карбQваиців. в. ляшко.


*

2 стор.

8

~ІСУ

вимоrа

JІ1)tІа!9ЄВО

вих.

1\Ц{

проблемами,

аа

баrа'!'О квtтів.

ае­

мржлив!сть ~ YCninдiQfO резв'язання у віnрив1 од­ нієІ від іншої. Що це оз­

В.літху

.JJS

н.а Ці

Свіжий сnілІ>ному

складні

їх дітей

Б

;:{ВО'>:

територій

ДИТЯЧИХ

устапов

caJtКax.

Саnіальні

На мр­

жди

під

питання

зав­

контро.лем

rrap-·

по,

бvдівництво

nитання

житла

про

в

ня

рішення:

цьом

до

року

70-квартирний

до

кlндя

будинок,

для

заІJодУ ще.

цтва

здати

п'яr!fрічни

дувати

як

жовт­

7

на~ованців ців.

кварТІfР .

138

Це один штрих з rого. буде розв'язуватись

одне

соціа.'І!ЬНRХ

тань

Понад

nлан

тm-

на

тисяч

ка·рбованnІв.

цілому

пдан

~УдО!!'У

І

гро­

:мадсьну

мrтивиіс'!!.

тру­

спортом.

дящих.

модіяльністю. !ІСі

на

Для

заводі

умови.

КУ.'ІЬТУРИ

В

ті.

Є

са­

пьоrо

.тrістнчні

само.:іа.1ьнос-

Нолентив

фі~культ ..·-

ри нараховує ЧО.'І!ОВЇК Велике

·;:;н.ачен'Ня:

результативності тпх,

хто

600

понад

• Ваяrи,

~ шу

6.

наnриклад.

сауна,

куточо~

природи,

живе~ї

встановлено

томат 1з rазводою. Варто людині зайти сюди хоч па хвилину, і вий.де вона звідси з хорошим наеt~ роєм . Такі ж умови зараз

д ля

~да'І'Ні~ть

·бачити

енергія і НА­

поJІеrливість

у

вимогу

дня

n.

заетупниtt ·

ВЄ.!ЬНог-о

обс.'!уговуванпя в

І(ЯТ!fРіЧЦіі>. ра~.:rіння

о;:щ;щ;:щят'Іf

~!іСЬНЄ

то.ргі з 'І і

Zt111'Ь а~<ТИБНУ

у"П­ прова­

роботу

усуненню

ПО

нєrатнв н н х

явищ у торлв-lі Зусипл,r:vш Ві;:tОі\!ЧОГО 1\0HTP').l!O ВИЯЯ.і ЯЮТЬСЯ

ют~ся

ПРИСіК<J·

фанти

порушень.

Та

А.

Г.

датиме

В.

1

В.

завище•ння

П.

!{ова'і'>

ш,;rr

на

ти­

вар зsілІ:>н~на

·' tибопr за

погсд;;;еншnl

з

~лоч

\ .rісuевsо­

г.р-офсш.:rr;:,

::>. а

хуван•ня

понупuя

коnійок

~ю:ю::~шн іі

обр.~­

на

40

про.н­

вець ун і во:р~тагу А. В. Об .1еv:;ова теж :>в!.'Іьнена :'

роdа.тн.

:11атсріали на н::і

ЛИ'ГВИН

ПОВНИ11!

роботи ·

ХОДОМ

по

ідуть

оформленню

дарчого

суд.

продажу

това-рів.

х'одилися

у

А. що

одержа.1и

.~

І. зн:1-

підсобному

приміщеню. rюнижено у nосадІ. Мо:шдщому _DТ;'_~ давuю

J\'2 u,

магазину

Н. 1. Вяn<Іній за обрахJ­ ва•І-JНЯ ПІ)}іу•rщя на 8 ис­ пійсн; ого.JЮшено сувор\· догану.

Не

проходять

пою

·ми. Лише за таю-Іх спільними

чініс-лраuії

poni

кан.ів. Якщ<> ж кинути у

перспективу,

недалекому

no-

то

танож

нею

і

n. сrаршиіі

ло"них

МJ.

тopriВJri TOJ)Г1BJii

~МІШ

а

вчmmів

гості

ГОі'Оле­

де

показано,

ки

Ласеленом

ик

ранців,

серед

юшх

торік

нmс, О. О. Пархоменне та

трудівни­

пуюм-у

бе­

1-

nІдпри~мство. де вмІщено

примиренну

вупіщю. осель

Двір,

Тут же бу­ фотоrрафіІ

гомJ!:Івців,

лким

особами,

а.::-

норми

співжиття.

Ті. хто. npoi:mнs ІІС ~· розі Требухів Гоrо.тrів, :..rабуть. звернуJІИ увагу, що н районі .Піщаного ка­ Р· єру розnоча то вnоряд­

санітарної

aвaFflfЯ

вих.

()ЗЄJІененн.я озе­

ра. Тут же в mmІшньому році буде сwоруджено

частіше,

з

вимог,

соціа.'Іістнчпоrо

.'\ИRідуальних

ч~rіr.тр~т..ний

конання рішень Ради та \rрганізаціі\ села. А зага­ викоmюму.· що стосують: .1ом сюІі-!;у, що більшість СJІ

питаю,

ви

можете

і

.1ю.1сіі

С.\':ІІЛінію

сказати лро роботу викщшому TR rpoмадсьRях органів срмо-

R·я:J;a!

- ·

врядування прямІ?

б<"Іагоустрою

очистки.

в

!оть

чітко

~·юr.

Люди

чітко

М~'іь

лів l бvло

щm.ння.

ян

ВИМОГ

::r" .

усв!д!ІМЛЮ·

тарни:-;:

обо­

аотрн­

Д(Ш\'скають

rrc

РУ деnутатів ке внnацати­

Звичайно Ж. з m>ля зО­

~кону,

J110~fa,1rькi

муютr,rя вrтанов:rенпх вп­

лише

будІвельних

і

ма'!'Е'ріа ..

па.1ива на ~ут:щях rmн-rяr:нуто 6 rх-іб.

ТАк, жИтеля ~е.'ІЮ. К

pimmй

-

ножного йm'!'! JJ{Н'Те .1я. 1 тому вони не Ш!rо­ Дj"101'Ь З~'СИЛЬ. щоб у 1JbDму в.етш,.му домі бУ1! справжній по-рсщок. Інт.ерв'!(І "''hh

ЗбС'рlГаН-

Н.

В. НЕБРАТ.

-, к.раінеьиtі

•ус те .ІІІ,

В1'JІНЦІ

~-JИ'WI8 3 ~тщь 'Yp!'aназва.на Ха.щ..jв­

()nm JW.

~ькою.

ПJЮ ~ повідо­

ми..,7И

телеграмою

іНдУС'!'РЇЗ.'ІЬНое

в

11!1Ї.СТО

будівники

Сnпної

д-ільниці БАМу. ~"!'. у т.айзі, на вічній мерз­ лоті, серед НеП]ЮХЇЛ· них р~ніше бо.ттіт. спо· руджують майбутн<. м}сто оосланці -pecrtyб-­

~

rю.rri€ТifJ!efiO-

. .'11\еханіз~rори •Чардарабуд:о у

nklciв

буде

~Jto

А всьоrр в Каз-а-JІСN·иі

n'Я'І!ирі'Жи

НІІССТИ

·100-420

В

etfCfi.JI"t'ЗTaniю

11'СЯЧ

::r)()шувпннх

'*'

RGNiчeнo

3<''-И'ЛЬ.

rек"r<!рів

.лtJm.

ГІаралеІІЬІЮ з f)C!!Of'НH!f-М ціm1нних земель rrовюtм хо­ .10'\1 Ї,!tЄ соорудженпя МІ­ робничнх об'єктів, житлове і кудь-rурно-побутове б'fдів­ инптво.

створе~mя

СЇ.'!ЬСЬКОГОСfЮДЗfІ~

. __ '!' ЧЄЗt!а. ма

п\.іі-

ro

І

Держnле:чзавоl! ..-Зал ар'інськпй» НВО' с:[\аракуль~ щороку

nоставляє

ПН('!!h

отара

1/3

І

вrоР'і -· /ІІЗ

бf'рс з і . 1\юtмhумсьrюrn ІІМгістrальноrо каttз.'Іу; mнІ­

-

1

дєржаF.J

ЯК 30.000 .смvшок.

На jнімку:

-~,

.

.

-

R

~

півстінн.

~чar!'joro

1

И­

с··:е

н:осr·::с·•{О ·

JJYHК'f'Y: шнрокі ма · · гіr.'І'ралі. бііrя-rnпонrр·

хові

будиню;.

T<1Rtf'"'

Rе~~бяром станr Ур­ гал. А !!<'ьorn кільха JIOKj'В ТОМУ ТУТ :>RC'11! nерші ;н~n('в'яні ~~~· аи FЮЧ'І\П '!'НМЧЯ. rовnrn !'.€· лищ.;..

карзкульськ>Іх

[!f)Д()ПОІ.

нз

:з-а.т

« Унрчігьн

буД1Трnеіt Т»

ПрИ€МСТВ.

бі.'JЬІU

~о{:Т()ро~

l'нc'r!'rTYTY

оовт

'Уза.'m' Т1сНО'Ї

друЖ· 3

t't!i зв'я&аJ-rі бa~fimri

харків<'ьіпп.тн rпсцінл;стами. 3~Р'іЕ')'JШИ ,'ІОСЯ

r .

:з ведення

ж:: того

.

щ<::

·

сщногс>

м·і 1\ рор ай ону.

-- і ІІЇZІР9ЗУ Ж WJ.'JCтi ЛІ!!.

тслсг}·Jа~ч - r. аппt·•т.

!

За!'ія <<:\а pt; ів» fi-IJ!rtшoв пср,.,~ю;t;це~.: \ ' со-

1

Iti

ІІ-іаді-стичному змо.ган-. сере,! !Ті;:tроЗ;І і Л:R ПОЇЗДа <-У І-;р6у;р і

ТУР<;:ЬКИІ1.

: 'човУ

інстtеКТОfІ пп управліFJRІJ

міСЬКВНВОИRО·

свої

цьому на- ·.!py.wcнEn. ~{:1бур'янення лворів, rтро1здів , ~у.шпь.

Зазначу.

-

ІЦо

Гоголева.

к~r.у.'JЬС1.кfП •роки ст<жілnчст-

будlmяів;

.lL'II

ЖЯ"І'елів

соої

ігнорують ІШ· :;ср!внr!нам rтідnрисмr:тв і

ністrа-rивноr відnовідаль· ності за nорушення сані-

до.зві.'І!ля

такі

обхоJUГІ'Ь

висдо~люють

ють .. щ.о-,'ее.ІJ~

~, яідІюйовано ІJte pa.J- 20.000 гектарі!!.

ІОВ

ІЮНП

R мmrулому роЦі до адмі-

і

ІІJ:о.міс:я·

порушують зауваження власникам іН·

уnра.:в.ліНН!'І. \

трудящих.

антивІстн.

І~я. ·а в літній -період-~

що місце-

боротьбу

які

зразко­

rтrмсвоено

,1ільничної лінарні, аnара­

загальнообов'яз- ські

кому записано,

п'ятирічку

Воду новим ЗЕ'МЛftМ

ВИJІІ8І'

·ві Ради народнJІх депута- вулиці се.ла і nере!І!рЯЮ'!'Ь будиноr{, тів nокликанІ вести не-· ,\ОТримання санітарних

h\'~Іського

OB<?!tb.

санітарлн·х

Дять nраЦівники місцево!

кових рішеннях облвнкои-

руть участь у с-опіалістич­ ному змагаRRі за кращу

J"І'І)'ІІ'ВJ?іюtя ПJЮ-.1\ОВЖУ· ІО'І'Ь освоюва-rи нові ді.JJя-н­ ки пусте.'Іі. за · ОДПН'Зl\!t!І'ТУ

утриму10'І'h

За­

ТУ Сі.'!ЬВИRО'ІІКОМу, rроиад·

.'1€'-І.'Іі. ТільюІ зерна тут шопоку одержують 83.000 тоf!н. ~, пустельних і иаnівпустє.'!ьних районах Кизил

~

А.

тентурні форми. На одно­ інші, rt[ тшрсслсння буму з стенді$, ЗОН'рЄМа, бу­ дуть УС'ІТі ПІНО РСаЛіСІОВ~Ні.

Біля пр~n~!mЄ'ННЯ конкому Ра;:~и маємо мір в-становити малі аріІ­

в с:сорочк)"" вої nлівки.

rocnax

І.

nр.И викоиномі сільра;цп створено штаб 110 б.лаго­ устрою . До IJЬ()l'() мо­

сІ.'ТЬськоrосnодарську продyкuiю дають зрошувані

2.:'і0.000

оселі

особ:швою сумлінністю ви­ відзнача.:шся М. Т. Кроль. на­ Р. А. '!:аран. А. Я. Олій-

ровий кана.л. ~~~~ від Чардаринськаrо водой­ миша.· Иоrо рус.JТо В>.!І.""*"'ІЄ

r.інчарськи;~;

з

нинами

і

ва.

PW! КR"Зилкум-єькоМ"f !lf!a· сиві з'яви.'!ись бавошшки. І'.исові чеки. М .айжє всю

чотнрьох

&!!-

носельці,

рsзо, ·

ті ку.1ьтурні паёовища.

не­

харченка буJЮ знято "І!Jбличну «Двір зра~ порядку» . Для боротьб'І'! :о~ ~

Ж'ІМ'Т!!.

масивv зазсж~ні-

комісП

118

Тарана т.а Н. С. СобоJNІJ­ ську nопереджено. За скоєння анrигромадСЬІІІВ

рахунон

партійних та профспілно· ~ вих органі:заЕіtі. rро~Іад· І ськості :11ожна домогтися підвищення я-кості об- і с.1уговування

Moйca.Jta на

рукотворис

вологу,

сираві

Л.Q оштрафоваоо, а М. О.

займемося спорудження~ приміщсннn сі.рьської бібліотеІш. його МlІ будуватимемо

у

плаваtm

міністративної

майбутньgму

умо~> і

зуси.тrлямн

Б

гоголівців

подіJІНвся

море. Тепер Чарі!ар.инськ(' водоймище вміщу< б.'!ПЗЬhо шести мі.'!ьярдів кубомеJ­ rів ВОДІ!. Зешті. S'!!(Ї 6ym1 ПОj)ОЖИJМІІ ПJЮТS'!ГОМ С'І'О· ,'!іть. .1немага.:ти ві .'1 С11'екн

РОЗГЛ>І­

мага·зину

m.o пла­ 1982 po-

комітету. гляд

ІнЩІ&·

односе.JІьціг.

кооnерованих коштів. експозиції, з лкою. гаЕсі ці завдання реа.ль•'\&.Ю, з веЛитшм інтерес~м ні. Впевнений, що при ознайомляться і мої од­ підтримці на-родних об-

нам на;н~жить ремоm liOPir. І!х висипна, значний обсяг озелене!'fRЯ. ремонт пар-

заnлескалось

Старшого .ІІірОдавця ГОСі'ІО·

n'"ре::~ані на розгляд ~ric· це-)Jко~tу. За rторуш<сНЕЯ но)!):-.! ві)!Пусг~а ння хл1бо6':'

виробІВ поведінку

папе­

Дня Псремоrп. приміщенні му­

досягнення

благоустрою, майбутнє.

K~Reьlf2 РСР. - . Люди nривели воду в південно­ СХІJ:НУ частину пустелі K!t

.

за

м:1

про

зи;rкумн у Чимкентсь,..і;, області. Сnочатку вони П'і­ рекрили Сирдар'ю і збуду вали Гf:С. Сер-ед бархаиіr<

Всі вони розг:rяJаються гативні явища, що маютr. ~Іісце у торгівлі, і ч .тrен-.; на }'!'):~шнрених нарадах про. спеці'иІіст і в управління. "Нq-мсомольсьного Адмінlстрапі я разом з. женrора~ улравл·і.Rня тор­ У щомІсячних ви­ цартійною і профс.пі.'ІИ· гівлі. l'OC'rpo ви­ ВОІ<J органі.;аціюш суво~о пуснах ~НП,, сміюються ті пр-аuі~;нюш питают~;, з внn'{Р.dТUів. nрилавка. m<i нехтують Та:: , продавеuь raC'fj)Qосrановае-нимн nравила

HOc>!Y J\~

відкрити

редодНІ Зараз у зею

його

.І10дииа

Ба:rечно

товарисьний

оюmадцл­

др~"Гому

ВИRОНа'І'И

партІйвого бюро з Ідео· лort'DIRX аитаиь.

3.

Савнч~'.

роцІ

-І І! п'ятирІ•nш

ЩЕРБАК. секретаря

Тпщенко за відсутність у

:наседе!і..J.ІЯ

Григорію

найпер­

rів.~lі

тор­

П,JJануємо

;.;у~<;нtня і

n:i?

завдань,

і

очнrтці.

тої и'итнр!чкн. А нуєте зробити у

ВЩJ!піенні

важт-rвих

с<1Ні·

знавчого музею.

:Іуна ти

n€рсnективу,

і

історико-крає­

першаму

со

прод.аВІt1!!

розвитку

б:таrоуст

Це, в першу чергу,

с n о р т майданчих, ~ дасть змогу краЩе орrані­

nрограм

розвитку.

Керуючись сІчНеfЮю (J!182 р . ) постановою ЦІ{ КЦР(; ra Ра::tп МінІсrр;в СРСР ~про заходи Г.J по.:rіпшенню торrо­

на

робіт.

всіх

Ради -Г. С. Бачуріинм, який розповів

У тому, що в Гоголеві за оетавві роки сталиси таКі добрІ зміни, ІІЗй­ більша заслуга депутатів сільської

віднриття:

висrупа,rrи

за перетворении Гогодева у насе.ІJе­ ний пункт високопродуктивної праці, високої культури, зразкового громад­ ськ-ого порядну. Нещодавно наш ко­ респондент побуваs у селі і зустрів· СЯ 3 ГОЛОВОЮ ВИКОНКОМУ СіJІЬСЬХОІ

око всіх жителів, численних rостей села, СТЩІJUОЄ хоро_mий настрій.

вmroиanoro

завж,ци

залучення

до участі в соціадістичному змаганнІ

оселі громадян, веJІИRа кількість зе­ лених насаджень усе це радує

Ради,, членів

ДО~І -

ІЮВJІ

торами

Броварщнии. Ши­ дороги, добротЮ

ви розповідаєте про спра­ ви. які Рада. вtпюИІtом, громадськість ІШРіmи.'ІИ в

заБдакь.

--

обс.пуговуванNJІ

і

озеленєннК>

таr>Ній

по.лі ІЧшеми"

дальШому

ко()перова­

впкористанСІ

міr:ячника

на

иаселеІПІх п;уиктів рокі асфа".ьтовані

чих

ну

.

освіт.іення

рахунон

ПІНЙ свІй обов'язок.

ав­

дУМІ\)',

tнmi роботи по бJТіJrоуст­ рою. освітпення і об· ладнання фонтанів у лap­ r-ry Леніна,. рсмон-r і фар­ бування nаті!-\ан1в. прн­ ;:{бання 1.200 сад.жанцІв декорати.вннх дерев. 1х було впсад;ченп f< перІод

які етавить перед нами nартія. У цьому партійн-а орrа.н1зац1я вбачає rо.тюв·

У цеху М "~

досяг·

МОЮ

Саме

найвпорадковавішнх

ріК ПО ДОСТро!іОВО­ му. ефективному І якісно­ му виконанню виробни­

цих

~''! зробили хоро­ їдальню. побутове

пр11~1~енля

-

цех

Ra '

ta

одним

рою.

rістЬf

цеху.

мають побутові ~-мови .

за

коІ'п'lів

пра~

KOflffiЛЄKCl

Сьогодні для, Щіс, я.н піноли. важ.'щва дtJ!ови­

.!!ЛЯ

в

В

Є,

них Rоштів у сумі 52 тп· сяч! карбованців. Нрім rого, ще 25 ,Б тисячі ]<ар· бованців кооперованих

змен­

зобов'язання

ціа.тrьного

~оботи

працю.;;

го

] 982

спор­

тивні маЙJ.анчнкк . басейн.

тир .

Це

ще

вулиць протяжністю 1О hілометрів. Проведено йо­

Колективи цехtв, в1мі· лlв. підпрцємства в ціло­ му взялп nідвищені conia·

;:-ур'гкн

n і :зні

Все

Гоrо.'!і в

красивішим.

завершеRRя

ре­

шить. затрати ручної Ці.

Будинку

ста ці он.

:•{мови.,

чле­ OfJГ<J Ні Зі!·

Найважливішим

Сю,ци надхо· теХНОJЮГі'1Не Воно також

nоліnшить

створено

Jr'L<orь

художньоі

конструкція. ДЯТЬ ІЮВЄ обладн.а.ння.

ще

ІJЄННЯМ

в

підвищує

художньою

відбувається

завдяки

вnоr>яднованішнм.

Зараз у пеха,х, на ~ль­ ницях

що

всl'і жителі в-

~ав

щ-е

Я:кщо проаналізувати роботу nідnриємства за рстанній час, то можна помітити, що успіх колен­ ти~у у винонапні постав: ,11ених завдань у великій 1\'ripi залежав і залежить JІід створення умов n-ра­ ці, відпочtrнну, :занять

пункту

депутатів ,

rро:мадсьних

цій,

роз­

році, ТО ~Ю)!(·

сказати.

нів

до

а

ви­

пуннти

насе.1еноrо

активнюсті

грудня.

23

житлове.

зараз

на

500

вя.ко;нано

жи­

rrроаналізуватн.

В МПНУЛОМУ

реалізо­

вано _ nродукціІ

серед

дотрнміІнню

соціапьЕоrо

витну

16,82 мідьйона карбован­

nрацівників

л;ост;.й~

винонувалися

плану

rrродунп!Т

доведено

роботу

по

Якщо як

nри nлані 16,25 МІ.ЛЬйона

а

збу­

вулипь.

підnриємств,

мог заrальнообов'язнових рІшень облвинонкому. ·

п_о ка з в: и­

взJЮвоУ

кращии

СПІЛЬНОМу

сЬоrодні roroJtiв 110 праву вважає­ ться

посилювати роз я~

телів

ки . Наприкла.д. у минудо­ ~rу роцІ обсяr внроб!tи­

надцятій п'ятирічці. Схва­ лили

виробни-чі

--

оди­

за

Гоголева

вальну

тійноrо бЮро, партійної тіЙних · бюро заводУ орrацізац'Ії, диренцїі за­ <~:Торгмаш» L'\teRi XXVI _воду. І як насJІІ.док з'їзду КПРС і ПМК трес­ створено стабільRИй но­ ту промислових nід-. лектив, n.7ИБmасть кадрів nри~СТВ ~7 RООПСПіЛRИ незначна. А це в nІдсумну розглядалось

змагання

І.

І

у

оо­

соціалісти~­

вnорядкуванню

. ~ вореві добрі.

умовИ

справі

За

І

РАДЯНСЬКЕ БУДІВНИЦТВО: . СТИЛЬ РОБОТИ

зразко­

двір, будинок, визначен­ ням його переможців. а nрагнемо вести роботу 110

ви­

Ra. без! ві.Д­ в Лі тках. А для

rючинкv

rrро­

nриН!tад зас.іданні

ного

3З.ВО-

провеС'І'!І

у

rrроведеніuІм

хідний, ·день

а•чає на прантиці? . ЯR здійснюється nар>rійний

1щлив цеси?

робітнжm

можут~,>

Ьдвак

звання

R·T Т Sl

Ж

JІ1mпення блаrоустрою •се­ ла мн 1re обмеліуємося

cr•at~Jrltl'!'ьe-1! І 1 ~ взаємозв'изок ІJ\Ж JІФ- 3. Але тут ~ -.є й

.па па ехономіЧНИМИ і соціаЛЬНИ-

Е

хваР'!'ИРRі будинки, а тз­ КООR о~е rтідпрн-ємс'І'ВО 1 2 заRJІадІ'! торгів.лі, ЯЮВІ

в~­

pas

'8

- Зграз у · напюму ее­ • ВВJІ!чується 200 ~ pte, 5 ву.ІПЩЬ, 2 баrа'І'О­

ПАРТІИИЕ ЖJIII"nn

Партія ве

О

ff

но епі шають

:~ нr:11 > J : ;~ н':-! t'Н()ГЮ

І

ТАРС- РМАУ~.

р.?

,

6~­

пп.1і . rтнтися ,·тю

...


-----'----~------..:__ _ _...:__НО В Е ВЕСНІ

Поетанова ЦR· RПРС 1 р_. МІвІстрів СРСР про АОАІl'І'КОвt ano~ по підготовцІ і проведеВВJО ИО.ІІЬ0.8JП

у

році еоrавиь

1982

ІЮJТЯХ

БроварщннИ

раДt'осnів лише

готівлі

НАДВОРІ

на

за·

в~ми

Це

npиcтynamr

льов\ робптя

pettOR,.,

11/8

гоrо·вну

цих машин.

вестн

!

п\ц ­

сільгосfl"',\аШнн

(виnуску НДР),

хівсьний» та «Русан і в ­ ський». де чі'М\о орrан і :ю ­ вана rюбоrа по рем о нту І!С[Х r.нді'В Сі.1ЬГО<' Юf аШІІН.

17 нормозбиральних

ІТОJІагоджено жодної машини, у рад-

са· госnі « НрасиЛівський-. tз мп:Пдних комбайнів дев'я-ти косарок і mестя НСН-100, ПОНRД 300 п·ри- граблів також не постав­

бувНИХ·.

чіцНІ-ІХ косароІ{ і носарок- .11еоо иа .тrінійку rотовио-

-*'tо.тqібнювачів, 1 ОО трак· ст\ жодної маппmн, з ~е­

ральних номбайнів т.а ба-

Не

по.1аrоджено

ЧНС.'Іі

і

Внас:1 і.'1ОК

К Ор:ІtОДО ­

баіі,ц~їЕ <.>І'<>

ставлення . багатьох не рі в ­ ників госпо;(ирств raijl\oІ .V ДО f1C.\fOHTY ·тсХІІіКН І>І! ­

~о-рних граблів. 20 коnну- ми наявних відре~нттовавачів-підбир;;tчів, понад на лише ~дпа косарка-оо ·

1 :.Ю nричіпних сиJЮСозби- дрібнюва'f.

TO~f\.'

V

жод­

П .1ИВаЄ

с~·мна

статrн.:тш\<: .

rато інrіtих машин . Лише ної нормодобувної маши­ Так. з 17 наявннх " rос ­ пода рствах кормо збн р<І.'ІІ,­ протяrом иількох остан· RИ У nлемпт.ахозаводі

міr:яців

mx

радгосnи

одержали. шість НСІ\ - 100 .

них

«Рудня ». Слабо ведеться

ремонт носарок і косарон -

подр!бнювачів

у

радгос-

Торік механізатори пах <<БобрИцьюrй,., «За· Р<\Йену добре nоnрацюва- ВОРІЩЬКИЙ>>, «Гоголів-

ля на

:заготівлі

кормі-а. ськнй'>,

бtлrше.

;Jia.lи

ПJ')uт.ягом

;(С'С.ЯТh

~"·

ніж у

ві;tрсм он ­

-

;tвох-тр т,о х

п ст анпіх місяців.

<·Же"'дівсью-rй»,

Іх бv.'Іо 3аr·отовлено знач·

ЩС

НС

а

решт а

ПО.lа!' О.ТІ~С-

Ні . І ЯНЩО Ра :tГОСП !І ~Авангард>', <с Бо бриuь кий >>, <<Трсбухі&еЬ!ШН » ї х

1980 імені Мі'fУРіна. «Леанроці. Першими заніRЧИJІН гард•. де відремонтовано си:юсування кунурудзи JJНШе no дві-три машини. fiO

Іюмбайнів

тован о лише сім. Це в ос ­ новп о~у нові, .яні o;(cp-

ремонт

УЮрмодобувиюrи rry ."Авангард» .

~анінчують .

з

аІі-

добрнва:~~~І-І.

загін

.янИ'й

•lентнн

1

15 - 1-ІОМПJІенсів Є-280 нювачів ие

та Є-301

*

!982 РФК''

з ~то~.

НА МАРШРУТІ «ФЕР МА~ПОЛЕ)).

nольо­

радгосrі у

~!чать

працює

чості,

Ti.JlьR!I а

дорогами

ТО:ІfашнНlІ!

аrротепrІчвому рівні провести ІМJІЬОІІі робо'!'И. Це питання вкточає високовІdсву пІдготовку всіх видів еільськоrосподарськкх машин. яких ~по,~~;арства вашого району мають в ,!tОСТатиtй хіJІЬКОСТІ.

пе~

світати.,

<!:Jl!ткі осьн нй »

кормів щороку Так,_ у радгосnі ~З<Jр.я-. буде ще важче. Хочеться поставити :за nр;щює 18 ез.мохіДRИХ з 14 на.ЯІJІПІХ сіноносанос.арои-nлющиJЮк :КПС· рок 1 14 коеарок-nодріб· приклад радгоспи «Требу­

sr.

rn .мо?ео~о

_......

починає

188111

труд!ввиками сільсьхоrо rосподареоr­ ва вІДПовідальне завдавни: ва. авео·

Ла

Я

ІЮВОВУ :woti:J18 --------------------------~------------_:__.....;,_ _ _ __..._

На лінійку готовності JЮбі~

_____ ________

---··-Ж Я ТТ --- -

родю-

очолює

. Ва-

Броніс.lаВОВіІЧ да

.і!ось. Як

вОдlІв

Жул~ь~У

з_ поЧаоn<у .

j')oi!Y ' ':~~~е-ха··

с rrецавтоба.зи. · очолюВа-на візатори винез.1и · R<t тюлг· ;1-о дії Олеж:ієм ГрFrГоро.виче.., більше· 17 -rис::rч тонн ·

n-porpю1y сщ>ИІінл;ш трудІSНІІt\іІ Бондарем. І·осподорств а

постановv ри

Моло.'!"І

шОФе' . цін·ннх добрив. Щодня всг

nрацю\оть. · JЖ прав»· ни відтранс-портову ють :'іх

Цl\ 1\ПРС і Ради Міні- .1о, з пеnевиRонанням л-о · 400-600 тонн , - а f3 стрі u СРСР << Про Дода1 - HO p!lf. П<> 12-14 ходон .lJQтoгo було вннс: ;е>но 300: І-юні

Ji:IXO,J,lf

ці і НІІХ

по

підготО .·1· нюз~інн

в

лк ій

на

:1-fа-ршруті

тонн органіни .

11роведенн~о несня- ,_ферм а --·nоле >> ' ооблять. Уже , n овніс по Удоб ~е польових робіт v шофетт АнДрій Стеnан'>- на 10-rе.нтарна n .1 оща .ili:J

НШ2

ІЮЦі» ,

редбачено

пс · '1Н'Ч По.lіЩVІ{ .та

1\fi-I'/\{);Ja картоплю.

в

po :J[J~XYH'h'Y

з;:{'ііkннтн :н- '\fпха іі."ІоІJпЧ С! -'ІМ<о . При на кожен гекта р .в.ивезен(') •

хо;;н. сІІря.ч онані на п іх :;оrщ і 60 тан.н !ЮНИ пере- По 40..:_30 тоНІі - гно ю. а БІІЩСНІІ Я СфСІ\Т ІІВНОСТі Іі: І- ВО.ЗЛ'І'Ь ДО 75 ТОНН opra- На - ма і\бутнГ П:.:rаНТаЦІ\ Ііорі:стнн ня органі •ших , ні ни. Щодіш в рад•госпІ овочів · вив езено 15 тисяч \Іінера.:Іь !-Шх добрив. << .l і-mівсьІШЙ'~> !'\<\ тран:- тон.н органіни . Ннні у господарст,;; портупанні добрив .. праДбнють наші

ІІонн:І\1

ход()\:

J><ІООТ! І

ПО

І'Р~ї-tТіІ;.

нс,J,уть~я нює 6-7 а·В'І'О~Іоб ілі-в

зе~І.'!еро--

в би і про rtідs нще ння vpo..

~';(обрС Ні-ІЮ І>ИЇВСЬ!(Ю!Н HO;,fE'J»Пntн . ЖаЙНОСТі І<О р.\JСЧJИХ 1\ І сх:ші за то :>н :тю;а~ІИ. Забезпечує рнт- ryp. Пtі. кукуру,'.\зУ.

KY,lb· 1 бv-

r;:; Іі РJ Н І СТ(І'вують ;рл uь-о- чІчність роботи _ а·вто~юбІ· ряни виве:jено більше ztк

го ;)

ко;І>ІІУ

прrD жу днин у.

1істі в

СКСІ(аватnрюm 28 тисяч т-онн поживи.

ІІt' J1ІІІого ;-щн нового ТRаи Стет:танович ПриПоffііИЙ світ.1овиіі деffЬ JIOI<Y 1 :о нн <Інтнв но вк.l іО- ход hт;о :1 і:Jапарннком Ва- трудиться загін родючо~-

С ІІ"С"! J()xтr·т~nн•re" Воро-- ті радто _ опv__ "'.riiтJ>i:scU: · ·" заrщан:и.я ккй'». Меха н ізатори, автон е:1 с н ІІ :-о :t •>l>P <І B . Та!( , пр н 6 · 11_ 1001·:тісти докладают· ь 3..._ 11.1ані н тнсяч і зnбов';І- П'() иаванта;т;еmпо .:to mm .., ВОНИ БtfJ'O""'IOTb 120 СИ.'!Ь, ШОО ЛКНайбі.тrЬШ€ : ; «н н і 1 ~ ; т ис;J •І т он н пр :>· · · '· " J по. 'ІІІ .l І-іС J-І

І->

ТЯ І'ОЧ

роа оту

Сі ' ІІНІ

вн -

110

~І І Р.(': Іе'І-10 ПрfЩ/'НТЇВ.

І ;; ,()()() тонн орrан:. fін, ~

ІШ Х

ТОН Н _

(j _ !()()

фш;rнш fі н .

.. . · Дnвсдсні · · · ,, "" НІІ)!'

TC'>fJ·

У;t<JІJІІ <) Тj1'\';1>ПЬСЯ R,1 НІ!В С':3енн ; .т>l>р ;тв ~>•J .\1C i> .\·Іr>.1Ь<:ь ко-~ю.1од іжна бр ттrа-

Наf'РОМаДНТИ

· І\рІм :1-farн,.rт . н~ B'l'fi'JC- гаІ'Іічних C !!'tm i ПС\<ІПНРІ !1 11~ЦЮЄ д·3!1 ІІ!f':Гр і ШН МИ траNто рп тс nодарrтва. ські mпm . Значнп леrн'впт·:(')нує змtнПі ЗЗ11 :1~ЧНЯ' ТТ>аКТОРИС'!' Петро Гриrоровнч Са.я·

Ф.

ІТО.'!ЯХ ор-

Fr.\

добри~. С'Гао.'ІН

щоб

- Ji1'1'f(:ffi,.

CAmOHOBII"',

диспетчер

pa~rocny

<tЛітківсь~ИЙ».

•т енко.

радrос· Нє краще іДуть с прави рr..до с пи <· Пухівс ьний», Внсою~- і в ра.дгоспі імені lllopcil . < Л ітнівсьн ні·j "_ імен і :vrі­ ми те~шами і без вrрат хоч "! минудому році од ­ чуріна. iMf'Hi ІЦорса J1'!1

зібрали· цінни-й корм ме- RRМ !tоМі5айном НС:К-1 ОО :х;;.ні;затори радгоспів 1ТГ зібрано !юрми Ra «Требjrхівськю:і-., «П.11о· nJющі 350 гектарів.

нього

щ~

й

не

11рІн·ту­

nа .1н.

с.нівський» 11а mшнх. Харантерно. що вящеБаr~т.ьом rоспо.::\аrстВажJІПБу роль тут мдІ· 'згадані радrосnп rшерто _ва .\! r~нrщv треба IrfJH c:Ію­ rpa..la внеоноякісна пlд~о-- пе ремонту!О'Гь ui

машн· рт_и_ , І rемоот. тrанторіR. ~ RИ самі і не здають їх на ~ з:м . в соц:~лtст:rtmнх

rоЩGІ. сільrос:.пмашин

rе:юну заготів;Jі норм ів.

ремонт У

райсі .'Іьгос птех · ..юLюв пзмmях

Наявність великого ар- и!ку. Так. з трьох · зап.'!а· .:ю нованях

машин

сеналу техніни f!Ра~~но pa.дror.n • Зоря~ да6 можливість

:'!Іvу&ТІ'!' .

.. райою . жодно:.

всі

вирощені _ в

AJre

І'!! дом о . ша . технІка

нор~и в нращ1

залн соно:

берези~ . ._ коєфщІєнт

НІР-1 5 rон>в н <2стІ ІХ дооес ти RЄ зn~в ,10 9.9о. А сьогодні в ра ­

. і'tою вш r'Тановнть n .86 вІ_:щраr;лепо в ще ннжч!fЙ в раДrоспа~

Rt' 1

агротех- ре~ант

1

Н~Ф-1,8. Ана- імен і Мічуріна _ _ O,GR. НІЧНІ строю-І 1 без втрм . .1lОГІЧНа картика 1 в р-ад· «Зап.1<івн 11 й,_, __ n.7:2 . .rЗa ­ !'()(:ЛІ

lfi(ЄRІ

1\fІчурlН.а.

l!Є вор11ц ьюrі"r» _

n .7 4 . ..-rо­

лотребу6 xopomoro - ~1111· не з_дано в Р.?йсІльrосп- ro.rriяcьюrti» · - о 78 lJiY. • техтну ~~ :машиня ' ·

. !і -

.

.

ормодооу~mІ _ маІВИІnІ ,

з:rідно. з

соща.тrtстични..t,ІИ

:зобо11 язаннями, .

6у:ГИ

мусІІть

rю .:таrоджеНІ . до

НВІТНЯ .

а ~м

часоJІІ

15

цих ма!Юк Щ

·

Все це повинне прrіму-

_ ..

_оnравда,

r'RTH зами с :штись ТQрів. секретарів ·

ремонт _щє1 техюни І'Іе . склад.ний. 1': умови для ПІ~готовни ма-

них організацій та голов них інженерів тих радrС\ с

~ !J!:tm в у-сіх господарствах,

раоою

. вІ.Дремон'!'оваио

коса-рок .

_37 -

а райсtльrослтехніна

,\!fоГJех -

n артій.

пів ,

ма<.

го

де вже занад-го лов-

\>€Монтують

техпі н ·;

.'ІИШЄ 46 процентів с'Іно· достатню кІльність заrrча- або ;к Rimt не по'fнуть 'їі косарок-

38

rtодрібнювачів.

центів граблів .

про-

а

~які

стин

для

Plбen

ня;х.

J1'0. такоrn

реМО!іТУ

'

rце

А

R€

і ремо!'n'.

п-от·

час. а . незабаром

IEIEflll

ГОСіЮдарства

Однак

РDЗlЮ"В!У?Ье11

8ЄСІUІИІ

На фото: Г. М .

исрую'Іого

У• бt.'!ЬІПЄ

Jh\ пuроку ФранцІ• знаком аnачвих амІн. Вони

niA

ви,сnикані

до життя

rЕ>Ф)rм.

УРІІА,

сnЕ:ціадьнн·й

пода'І'ок

найбільш

tta

високо·

лівими еи.ІІамв ЛЮІЙ

СТОЇТЬ

країни.

при

ЛІвнІі

Вдаді,

ПОС'І ,У ·

програму со­

цІально-економічних перетворень ві :t nовідко до тих даио в ході

обіцянок,

роо rо рну.шся ;щох го;ювних

ту

:Іе ш_,_

без робіття.

якІ

бJло

виборів.

хоч Ц€ , ;шичайно . RC змоrJЮ зме·нш-и ти го стоалроб.1-еми

які

на ооо .1" нов овн• -

:_Jа'І' па ють

я•;

оп .1а•rуваш1х категорііі я-ним охоn.ІJено тепер ло- L'НонmІ ічпу, Тdк і дерн;ав структуру сучасн о ї насе,,епн.я. збільшено вlд- над д:ва мільйони чоловне ну рахуваНf!я від прибrrІшІ Прийнято занон про Франц і ї : націона.•І іJа ІІ ії нафтових монопQJFій Ja ІЮСТJ"ІІОВе скороче ння ря.ду найб і.1ьшвх пр n банn\в . Прийнято. за.кон тривалості робочого тин:~. \!Ін:ловнх но~шан ій та про

а~І.Ні стію.

до

m<ого

з

іJІіціативи BK.'JIO'!CHO

комуніс:r 1 в В а Щ .'1 И В К Й

пуннт

пон овл ен ня

про

правах

усіх

в

профсnілно·

вих активістів,

звільнених

' r; оста нні ро1ш за орга'Ні· зацію

страйнів

внетупів

та

Інших

трудящих.

ня. Обговорюється пита нІМ про З'НИЖення п енсій -

банІ\ і в і і\ ;1 .~Іі н і с тр ат нвІІо ·!' ,'1ецен тра .lіJації, тобІ"

носо в.Шу до ОО

злШснснн.я

роні в,

а

в парл аменті дебату~ться законоороект П'\Ю певно обмеження сваволі влаr.-

ни.нів будюжів і· кварти» .

Проведення цих та інших

ряду

:с~ аход; f'

по де ~ІОЕрюн з ації сис тс ~~~ :Іf ісцсвоrо. сажн>р.яд:-· r;нш я .

Уряд

ІЮ3рОбНБ

.;а-конопроею.

і

ПО,"{СІ ~;

зг ідн о

"

11одібних .!!<> RИХ рефор:;І я.нн:~І націона.lіJ<lІ іії n і дз~стрічає най.зап е клішиі і . 1 яrають п'ять нел иn и х зу с т р і.1н де RК е підвищен ­ буржуаз-ного пред- ~юнопо.'І·і~r~чни х об 'єг. ня чі ні~1а ,1ьног о рівня за· ootp Трудящі зі

схва.<іеRням

роб ' тної

плаТІ!,

пе н сіН

допо~юrІІ.

і

а

танож

За мч­

ну:І і ПiR)'XJK\' С ТВОР€НО Ні lЬІ;а ."! ССЯТКіІJ ТН<:Я'1 DO· бс<rrп ч іс нг. ~- :~rpжaR'Я"> ­

:.tY

сеюорІ

еионом!Іm,

ставництва, :\ІСНТі

Та

Лf(е

lНШИ'Х

ІІад·іОmІЛЬ'Rt-ІХ OpraнaX

в

-в..,а :'t!-1

і

парла - . нань

ЗdГа .lЬН О-

и~

ІІОЇ

енерге тич ної .

Та

C .l f.'KTPO HHOЇ

~-ІіtЩСВ>!Х

\HICJIOBOCTi.

(fПИНІІЛО<'.<t

rш1х баю; і н

Н~ СТЯ.НОFІmд! "ІГНШРПі.

1

битви

Серг!єИК'о..

:.Jfi

ор дена « 3 л~

-

a.sa

р ;: чхи

хі м іч ­ Пр ')

I І ::Jifбim, -

.t:o· ~ І' і нзт;·> r-\ f'Г'О'fТ'fё>І!І Ї ; ! )!• >; І'""~ Н 'І :.tіонал і~а ціl бy.'J<j, i+QC.Иf1i

бур­

.:J(У\ 1 ' >]-( рат ичн к

~І х : ;ёІ ;іf:ІН: Ф р ан ції Ф

'пово з,~~;lйснює широку

erJ-'!a'f'КY на _президентських, а потtм І на nарламентсьхнх в~рп еоціІVІІ.· стІв, пІдтриманях комуиіс'fами · та ів-

доходи

"~

-

;t;\'a : <нn

перемогою

Тап, уже 38ПроваДжено

=

..4

БП :.·J'.l fi -1:<

--------'---~fAA І'ІА МІЖ'ИА~НІ ТЕМИ жяМ

відг. QДівслЬmtпn

р8ЙСІJІЬІ'ОС11Те'ХJ!'RОІО.

оо-

Cbl

· шимн

"

пере.дова

- Поrреб ськ о~ІУ віІщі .'ІКУ її :>нають лк

CYJ"f-

<liннy f)ООІТІШJІЮ. Вона доб.ивається хороших приростів вели.кої рогат-ої худобп:.

Я. СОЛЯНИІ\.

заетупвJІR

Га,111на Мико.ІJаївюІ Се~rtвнко -:п ошани • радоспу імені !рова. На

.':

іірС :1 Іf.\<' ;1Т :\І іперан .

Л hї l Ю ;[t >t:l ІН .ll'jJ ',Ji <JБ НІІ ii CC!;rop 11 Р>ІІІ <-1:\:t .lО l 2 npo!\l'HT i R \T j.\ !i ii}JUl>І!І!Чt-IX ! lnT~- fi;І .; ;; (']Tji

iTiC.lll

LijJ" ЇIIII,

ТР

. ;; ( ';і : :іl:' І і ІІ; :

ii j10Гp r. .\ll1 CTCJ IH'ItiiTII .YI<'

Іі <\ГР

ті в. ,]о Т "Г"

<І-: ,

с.>юва чи.

ЦіІ.: і

'IRL:Tii<l ll i) Ol!(" l·l ~~~. ііо;о

J7

І ІІп І; : ;х

і нши х

:Rх rціл \' lli,( >\1\' :І <:!Іf1 fІ '•І і ІІ ?. ІІ (1 іі(; _· , . : ; ! ~' Іі п 'н1 : . рон і'·~ :!( '

J!J)I) Тl'

і

: ra :r i~;d Іt i;l

;;

с;; ІІС .\1\'

І І і і Г .l іІ Ді

Н І!

;;CІ > i,l ' J ·

~.:ТС1 1fО І.-:а!'ї Ь

Фра:І:І і.ї

:: L' :r • :: ; :: iІ

\їІСрс ; t.

В он;~

..'{.-І ;r . :;ро:;

\·І<J',JiC.

я1 :

·: н са .ч t·a :JL~Т<І "І <Jчан і т е .•. ст г т т; на аі.l ІІRОЮ І:і;JС'>Й.\JОІО ; (.'ІЯ об~І с ;;;сн н н пан у ван·н я

н

І.' ІЮНО:>.Іі І\1

ак,·:;

ІJС.'\НІ( ()Го Іі:1ПіТа .lу і д:·Іі! .j оротьб:; ~; і нф.1 яі.tією. Ос"і :н,ка н Націонс:. .:н,­ ! І іІХ зборах - -- НІІ)-ЮІ і Й П <І :аті па р:Jа .\ІЄНТ~,- - :І і ВНі і ' ,J.lo!; :v~ac абсо сl Ю Тн у бі.1~' !ІІіСТЬ ,

R

се нат,

- де

l:С р ХНЯ па·.1 ата

пріІві

пар т ії

() i.'li>Ill ()CT Ї . НС YI'Oif\C , 110 ~ I(() Hl' TifT ~' I! i € 1<>. І' рая с: тн

надіnна .l із аu !ї.

ван ня:.

]Тіз.н і

&і дс r рочн ти

iioro зас тосу­

прав а

R;:ta .'laC Ь

ДО

--

1.

:-; r ~ ..~ І·:і ;; ;

о!)г ану, наді .тrеноrо. ш н­

пш;и ~Іи повноваженн я .vш і сфо р,юваному при но.lнш­ ІІ nО\І У пр с:тдснті нра!нн. Член и 'j>адн njтч спит;ся

.'\О

ряду ста т-еіі , ' що сто·

с ують с я .

3 01\р с~І а ,

ІІ ІІ'Х

ПіДПf'!іІЕіІ'І СТВ .

'-1 j НОВО

ДОВС .10СЬ

ІІ РОl!НТ ~~~Іі НИ, В ре:зу.:Jьта ­ Ті чого ~ :ан іона.1 ізап ; я

, )б і іі:(С ТЬ<:н І ІО

державі

;юрожче,

' І а .1ос rт

ніж

з на•І ­

пере ,'{ба­

с.поЧСІТІ-(\' .

П іс .1 я

.1С'Цt'НТ ра.'І.і33 Ц:ю,

на

~· ваз і .

::< <J !іров.

на нє•;;а.1с іішість Ні!

в нсун~·л а

розпо ряд женн і : в

Н а ц і он алh ­

'ІП Х Jборах ІJЄ:зJ;> .1юu і ю не­ :: ові р ' я

Урядові.

Проrе

,) і .СІЬІІІ іе Н ,lІС ПуТаТ і в ·-. ЇЇ

Bi.'l-

\ i1.1H.la.

ТИ'f

с;нппr

СХf!а.lНБШН :;а кон опроент

< н аіоІІаlіз ац !ю. : :roR ~.-

Тепе р

118 1 \ОдІіть

'З '' " :·• :·.

CJJ. j;JO.\Юi-I>Цio

II!Ot)

п ол

в ін

і

с~> аОІї3'J'<• ще

~ а q ;; іНП Н Т \'І\' щі,1!1 P.c!'l

Обrо вор ен ня

ll H'IO

' 2·

nонопроеr;ту в п а ;·т1а•;с :і r : трива.1о

більш

.я;..;

і" , Б,-,,·,-.

ку. Пра гнучи в lJ Т Яі'І ! І . зат вер;:{ ;нення .

опоd ІІІJія ЕСС Ж

!•.r.

n рд.' '1

внес.r а

в

У•>-'> -

1\C>П]Jd E-'' i : • p e;J\' '1)-.TJ • ' т р : · ~ · ,:

'J.QQQ В

· .1ої боротьбіі .. Іі~ І; ;С. :І<!.:;~~: , : !О О РИ Однах

йоrо

С\ 1'; 3, ::;.:1!

· буріf; _\' ёJ . нІ і

не ск .1а:ш збро ї ,

ві;:ю~т.'І я иьс я, >1ір

~; :Jp: : J: ю;

nс.­

·.ІІ ёіЮ Т Ь

~:~­

!

iiІ I!; ;,ptJC! c: ;:1 Іі ОНСП:Туці і ':! ' \l)d.\V , и_; о :·і с пробуRа ТІІ :; г І5 .,r:: : у І::нн ІІ ОВ!f Й :.;а І\ ОІІ 11 і .'1 !1РІІ5(•:Тn~т

ОО " ·

!Ї ()rо

Ні\6\' іН

. ·ті".

на

велІІ ­

щсuе вн :-:

повно т у а,дч і~Jіс траТJ Е<• ''" і фінан\:ової R."! J д;І r;a ~І·ісцях .

~І е НТ

" '·ла в її

влСІд н

аасн ова н оrо

І·<:·:

П рава оnозиція тrу ст , І ­ ~ а в х і д с.дину зброю , янз

Я!іІІ:Й

..

п ередба чає .lе~І.-, і;ратrва­ нію с исте:ч и \І і пt сеоrо C:J • ~tовр?.дува ннп . '\Іа пь ся

го

лар .lа:\І!'нт у .

.t-'1

..\.н а :юrічною бУ.Ч і~?'ОЗdІіОН ОП poef; T\' І!рс:

рія

ньо го дон у :~-~снт б ~·.1о з аtю· чо гюдано на об го Б е>рєн ­

п<У r

че ре.з

Т~О­

іо!<НОl:ИТН В ~И!і О Н~)- _

цьоrо

І

сів Н а-nо.1 ео на прсф снті в . ян і

н аціо н а л із оБа

вона

a:J!€

йде 3а ра :щ хитр ощі .

R.'І fі!СНн кам

rrpr 1

1 '\l!J ~r,

і

орган і в

С(' !!;:;Т\' ,

Пl10ЙШ>::.в

ня

' І <:'НЮІ 'ро ~1м\ру н ом пенса. ц їі , яна Rнп лач уєтьсЯ:

"''Л і1

·; ;;~;;n:.j(")~ J r o~~7~T

в.изна ­

\; о';не ЗіІ Т ЯГТИ lЇ 3.<! l 4C'I-J'EC'·

КОН·

ради- Фран ції

,-,11 р і1І:;: .1 Ь і 1і • ї n-•:,; .

Н:3.1іза.дію

о п о зн·ц! я

ДОЛО ~ЮГІІ

ституц і йної

У ря довІ'

J І . І ::t ! і ~· Е ·~· ь с:н .

:>:ІІІ І! ЬС>:І І .'.'

па-рла~ент без осоо ливих тру,:щощ ів. Про те . щоб

.illtli

ЗНОВ,\!

<?}іС' 1~ ' 1 ' .'· . .. , т ~: ~.·- ~- ~і 1:::1) ..

On o :3!f uiя н~

Ю . Jl O!U\ПH ;

ЛЩ1€ШК()~ТИ

ПА РС).

.


*

4 стор.

tЗ -"ЮТ<>ГО

1982

року

НОВЕ

ЖИТТЯ

ЕІПОЕКРЛП

СУБОТНЯ С-ХОРІНХА

13 14-17 18-20

.. циганське

щастя»

(Г:Інr;rту;:хія ім ені · Го рьно го) . «Темниця мотеля «Медовиіі мtсяць•.

Рішfнн;н1 женn заходІ! від

;:>rtGрУ:tнення.

n\)<)Гр-'!:о.та

под і Й .

HЯ :~<:>бр;п;

ініціативи

.

ИН

ШІМ . ЯТНПRіВ

ЙОСТаfНН!а

~кра­

oxopu-. та

<'пільна

ВИ:КОНКО"'ІіІ!

мІ;ьRої та райониоі'

Pait

9ародню;

пnо

деп:vт~пів

<:творення

"RниrИ пам ' я-

tf>.' .

.]о неі бу:rпь :;анесе ні ПР !ЗВИJ.Ііа ТИХ ГРО~Ві1f!Н МіСТа і Clcl раЙ':' 'і\'. Я!іі з.а.rнну.'!и п1J чгс Велчкої

ВІ-тчиЗняної з

в і йни

в

1іта;:;о;\ІJ'

Ве,1 хк~' страц ія

yвa rs

та

тих.

шо

сь"Іін-х

М"ГН1ВХ

в

ІЧ

терито ­

Рії- Б!УJБаошгши.

За:.rве·р J;t:eнa

-

no· 1>'онтро.1ю

ном!сі. я

з з.

ствопен-

ням <- Е:ниги Па}( ЯТ І " ' та с:; ла.:rання~! сп::сF>ів за­

Г!16.'Тих rpm~a:rян міста : ра йонУ яюн найактивні­ шу .:ю п оиоr У пок.тг--·ані ІJО;:ВТИ

БИКОНhЮШ

чз.н .

.-\

TienaMH

RИЇХа,:1Н

рії слюса11

яетеrан в.

:моль ські fu..чіл

;я . А

_ та

н<Іна:Ііз;щію

!_{ і реп;;

rт<1r"

і

водопрові:J ,

s6<"·

ін;ші :;:J.xn.l~:t зо::-оо.тять Десну ві~ ;J~i'ip~.- .1 f!t:>!-117Я .

М.

ІВЛНИЦЬRИП.

ЦЬО~І\'

Ї НО~ІСО·

Ч€рвонl

с.l\доп~ -

організаuії І

ПОГРЕБОВСЬКИП.

ХЛІБ:. СІЛЬ­ ПОЕТАМ В с:rин з суботніх .!Н1В Бущ-шон ку .1ьrури села nлос ного став баrаrолюд­ НИ!v! . УЧНІ ~Іісuевої Ш:НО.'ІИ

ппоф -:пі .1ки

по.1•.:вина з них на березі rn :-'!оря разом із сім'я<\ш.

~::~во

:_~.з~аз

3~

Re.шr:"i

і\1. (-{;,нnп . 1а і

R • тчи::;нянf'Jї

Всього ;к ,. чин~-.1._-_.мv

Чl!Jю

nонад

. - ---- - -- - ---- -

ІІп дав.тх

3

час :в

11 Ulll В 11, І

Б ро в<~ рщчна

с .1 аmf­

І

та

тисячі

Л

.1.1Я

О . ШОСТАК. го.1ова завному npoфcпJJIFи :!9Р_о· д~- алюмінієвих будіве.'Іьиих rонстр~;кцій. .

т ехнші

БИКонан ня:

Бишивання

іннрустзuіJ'І по дереву і

ч ·~ -

П. АНАТОЛЬЄВ.

батьки

;J:еччук. про

роботу

б<\ТЬnіFСЬНОГО

шні .1ЬНОJ'О номlтету зробив його ro.1,)R"! ь. 1'ретян. Ця нпнфср ен ція .:toпoмor.qa fіаТ1, кам

n!чІати

П о тім

бil.rRтo

перс:~

конц ерто м

виступилн

О.

Петри.к . вчите.'!ЬІШ Г. Ка·

uіна.-вого.

татами

ч.:~~еи

1

н овоr:J.

мамами

учні.

батьківського

pn!!j

,1('fі()~jГ1Г.\' ~

комітету._

біm,­

підруч!-Іи-

н.1аса'<~'и

ШНГ).'JИ ор -

ниН(J­

нання

П<'ре­

йог<:

:чож і tів

~-~тов.

ві:~~на'Jі!ЮТь

щ ~­

1 ІЖ'рті .

:і~rо< . ч--н"пл-;і.'!ьну ко:'І!і · еіІ<> 11'1 n)УЧ1і!Г3Н;11 TiJ ;з6с>рС:'м'f'ННЮ КНИГИ, !3 C.l->.'Jaдi F<Чl-'ТІ' -"!і.

ПРf';ІСТ8Вf'!И·

Теnло

і

N

:18Ві:тvю ~І'І

НЄ'ДС

lli . їf'(;!lt)Я;\olt!RaH~'

(\QТ\',

Jllo{)

Н:1RЧНТИ

ner~m-11-!Ію h"НІІЖІШ, любар, ":J{)

ро .

ДіТ':'Й

етанитися

до

прнщспити

їм

читання.

Г.

МЕДВЕДЕНRО, кореспон­

дент.

І

iW

підрозді;rtв

тре­

6уд»

проведено

8

змагання

настІльного тенісу ...

Переможцем вииш.ТІа R'Oмiu!ja • tпеціалізованоrо 6уді-Бе.1ЬНСІ - ~'І!ОНТ.<1ЖЯО Г ~ упраБ .lіННЯ ,, '? 6 у rнладІ

в , -АбрюІен!іа , О. ра.9а Та Т. ЕБПаХ:.

Беса·

Jllиpo - В ' таємо нoner з ~п іхом я rrтортивному

амаr а.нн і!

В.

ВОЛОВА,

старший tвженєр.

НАША

АПРЕСА

гrюз•.

І

і

1~.4 .1 3Устrіч

з

J{).f)() н·nннни. lf\.1() Сf1і .бннА

П nD a

nіснею.

JІ,ЗВЇНОІJО!І..

1~ ..10 KiRnnporpaмa 1

.аІТв!JІ

сері і.

2

сНаІІІ

~

fr\CHMII:».

в.

ВібІк.

IJ,Cf'IT. «У кас

пf-tвідь

ма .. еВЬІ!ВЙ

в

т.ажннf\іn

NOJitol! с~· и_ ..

Хеr<онськоr!')

заВС111У.

Дf'."f!'Г(!ТО~

"-У ·кnРс. 1~.00 Для

~

бригаду

кпбудіІ'\НnГf1 ванv

-

І.Q.,ективt•.

npQ

о.

о.

.s.ітеА.

очо.rlю-­ s'Тз-о

XXVI

Кошовим.

с0 ~1ів еnь-ма..

,,Ю[\СІ~Ь»,

Муз. фільм мо оа ї":'І" .

•П•РІІ}'G8&

18.30

Лктуа.н..ня

I!J.OH

к.амера .

\U.3f! Фільм-концерт

сДжере.

,'JQ:Jo,

Шахо•ІІІІ

UJteOr_.ЯA

сВааа

хід•.

АОбраІІІ'І.

,dтw1

r.

21.:1> Т.

Ш•~ченко. cftasap Rпстава . J! ЗЛГАЛІ,f!ОСОЮ :~Н.-' ПРОГРАМА ЦЕf!ТРдЛЬНОt'й rt: .: irІ,.\'!J:HHЯ І ПЕРЕПАЧІ Нд КИІ!! ТА ОБЛАСТЬ Сто11,оля•.

~.ОО

Пr.tнастнка.

8.20 Док.

тмефІ.n.І!І

нас. JІркн• . 8.3-5, 12.М Життя

сЧе.<айте

B8.Y"L

мова..

ПрироАозваВС'І'ІІО.

10.45

""· t.~sз НRr>оанІІІ

:І"'І!Те""

СРСР

Л. Іиаиоn. ІІ . ~!і ЛІ>RГДеііка. . 11 .40, 12 .40 Бот~RІ!<а. І В&. 12.3~ На~к,-,sо-поnу.,~рни!! ф!JІЬ8 <Нnносе. ли R KfJJІ.PI!.x:. .

npo

nt'laвo.

Одn€вському.

11.2.:; Пpи))()ll.n:\tr3B<:TBO.. }.1.4.~ :lnn ~Іtt'Hi'A . r::; , J() Біологія.

sa.

3

кл. КJІ.

7

9

15.40 Н<"укnвn-поп у ,,ярнніt с ПімнІчма

t~.;;n

17 .n."; І.

фf.n.•

'Іе{'нь~.

Нт•мнR.

Концеrт

те••тR

майtтрів

УРСР

за

мwе-

тВ<>раив

Фr•н•• · Доf'і.В.кnя:1

18.3f) е.,.,·жба 1~.4fl Муз . фільм ~С.м~rн•. 19.00 Чrмn!nнот СРСР з

1\aJto

M i HTfJHy , ~азr:а .

19 .:'J() Be11iPH'R

19.4,; Чrмпіонот СРСР 3 &е.. Kf'160.'TV . ЖІН!<И. сТТТ> ~ (МоС.ХО'RС'ЬКа

«Cnaf'T.ak• .13СТЬ ). ~п..:щ Cnnpт

м

об..

ТJІІІJК.S.еRь..

2t.nn ct.Jac:•. 21.3:) ф{ ."tЬ М

cTeтSІRMR

І(оnектм11

Середня

• ·спОРТ . Зм-агаються данчики . заводу

«Торг:маш»

вар!в і 'періоді

~ібра .ли

неділі

:мину.'lо\

і ДОЕу

багато

2

rля::~а·

.1и

чів. Тут вІдбулнея з:vr:нання юннх хо·

· ськоrо району. Учасники

вих

змаrа.Іт"ся

cnoprc~teнa.

R rE>pe .1нiti віновій rp;.r-

:) \'С"Гр!Ч!1 .1ІИ~h

cno"ЧaTiN

і ' БpnRH[)CЬiiOl'O

ПЕ>рЄМ(>ГЛИ

оорис-пі.1ЬЦі

5:0.

У

фіяа.,l була

з

чином

н;:нuа

на ступно го

гору

над

гання.

рахункrщ

кnманда етапу

р~ааІІТ<ІІІ&

1!-3-~2:

заст.

kOPЄC'ImЯ1{f>RT3

JJfH1М'"(..'Ift"'RnCTI,

JІnc."""iR

Mi <' U:f'"ftГ(I f

~~r"'"nT

В.

ІВКОВ,

майстер

спорту.

!)ell8.1!'f0!13 ,

Oaд.JOMO"JIЄRRЯ: rnбnтu

давно

школа

.7\'іІ

СJІЗВИТЬСЯ

С(\Пілнарямн,

5

СІІО­

які

з

високою майстерністю ви­ конують російські. укра­ їнськІ народні і радян­ ські пісні. Юні учасники художньої самодіяльності часто

вистуnають

чистост:тх

у

на

своїй

уро­

m:колі,

а також на сцені район·­ ноrо Будинку культури.

~іА.І.ІJІу

ІІ8.JІТ)ЙR(І>СІ

1'9-4-67.

J9-3-18i

roe"."._ •IЖ.tiJti8

МЇСЬКf'ІГ()•

риства

Броза,-кькоrо

6аТЬJ(3

nВдІЄНКЛ

Михайла

!мновноrа..

КоJІt-..КТМJІ

Брnеа.рського І

Nf).1f)k0З3Bf,AY

r.,,ибок~ KfiRi

RИСЛОВЛЮЄ

співчvтт,.

В . Ф.

flfJ.МOOJІ.Y

Апг!1

сНов ая-

жа~нь»

оргаН

-

Бpo­

B.1LJC'KOI'O ropuдcкorn комитета Комм\·ннстнческоА . парти~ Ук­ Р<1йНhІ .

:-nп•1.il~l\nїO

Ст;.;ото~

Н <1 nnдньrх

1\Hf"RC'i\Oi-\'

()б.1аСТИ.

и

Федоr.а

Григоровича.

Прааліник прnфспі .1 ки

і

rJІиб()м.е

місuевком Бро.арськоt

кнслов.::.ю-

співчуТ'fR'

1 ТЕЛЕФОНИ: --=-- Вроз~р~ь-к-а - ~укарu KiriecьJюro о6.нміrрафвидаву. м, Бровари, ву.:~ . Київська, 1~4. Друк ВИС<)КRЙ. Обсяг l друкований аркуш.

пра­

нівникам сnожнР:сn і л к: в бn.;tтам І\натп.1ію і Ba.Jt&o , рію Клеnс:1u .. кнм 1 при­ яп.ау с~н·рті іх бать,.,&

Г a:<r Ta сер~ду,

fриrоровича.

ВИХО.ІІ.ИТЬ у ІІІВтоем_, та ~убату •

п-ят ни!1Ю

f"<'lfi oннn .. o 4еП\'іатов

s .\

батr

ка

ФcJH>r>a

Редактор Є. ФЕДЯй.

npantвнм­

f< ",ena uькомv

СИ<"РТі

ють

Голованя.

госn­

магу ·.!'.'< 7 с. ТребухІв Н. М . Заень 3 """"."JІУ С'Ме.отt 11'

ське":.

П.

ТОВа­

глибоке

npona вuе-ві

сnівч,' ття

p~t.icnnжиR('n'tJІки

Фото

,aem.s.. · -

CПQЖ.Hsqoro

"нс.,ов .ІІЮ і'

На фото: юні <'nniш;api О. Стрял~· нін, І . К!!десюJ­ ченБо , О. Вавілов, О. СJІободчнкова та І. Нев­

етаnу.

жwrт• 19~4-47; вІ.ІІnnні~а .,ьноrо rекj)t":таря, аІдlІ.ІJІу ~І.11ьс1tкоrо ,&8.рСТ8а,

бу.:rе

з~тагань

бориспільсь.кнми

наст:vпноr()

rpa хонєїс1'ів Бр~

ВіДПОВі ·

cnnpтOH' Hil!l-!11. Ух Т<~І<оЖ ЧЕ'Кають зма­

rайону.

TE ,rt ЕФ() НИ:

255020, м. БРОВАРИ, .,... к..Увсьма: 154.

ООрИСПі:ІЬЦі

п.:rнією.

p:~::t.1H

І~ПОjlТС"І"НИ

Бо·риС.ПО.'ІЯ .

Я:Н і

НИНИ ігnр . . СП()'!<! ТНУ БОНИ обіrра.ТІИ З <'iJ "~'НІ'О~1 10: 1 HO\JaH.JY Броварського :>~йгту, і\ я фіналі з р<Іхунном 5:0

юні

лt

НІ\

nPpmocтi Г:иїяеІ,ної об.JІасті на rтрна ;;.1\·бу <· Зо.1ота ша й ба», присвячен()ї ХІХ :-~'ї::=щу Б.JihCi\,1. Y<:!liUIHn RИCTYПHJIIf І старші учас­

!! трьох віко­

вист,ттли наші

ПІ 2Й<lіf.

~·чacrнfi'O.'vl

груnа..'{.

Дуже Bi (a.1n

ЇМИ

Борисnоля . .:Тише в третьому наші земляки З~'Мt.lИ забити

Т іІЮJМ

nеїстіь · на пеr}uзі сть Н.нїв сь ної об.1а · СТі З учаСТЮ НОМаНд fl3ill(}Г0 Міс--га. Броварського району (rPЛR Бс.1І1Ні! Димерна). БО'риспоая і Бори сnіль·

ВЖе

хокеїсти

ЮНІ

Святкооо принрашені хонеііні Мі!Й­

«Броиарипромжнт ,lо-

1дt'Jров'е. н~rІ) дн~ А ар.. 1\VЯЧИ!.І'-'.

.. 8.

Те .1ефі .1hМ

11.30

..,я

М. КЛИМЕНКО, С)ІМ'анізатор позакласноУ

Cepen

ка:о.н·р.а.

нам

13 . ~1\ сМіИ .•юбяіІ Co.ma ... • Проt. C'RRЧVETЬCR 0.1~КеАН.І,роаf

св \й

сrу

І n.з;; JLnбpoгn

ІІ.о:; Муз. Фі ... hм ТНСТ fiP C P

\3.М Чи '""•"' т11 закон? 6edc

ЖЧттєвнй і' творчий щлях; nрочита .1и Бірші,

ЛЮБИМО ТЕНІС

УКРАІНСЬКОГО

n.n~ РОСі~сьха.

·при­

<ra п~заіпкtльио1 робQ~

радіо.

Л,.;тy<t .1ttHa

1().00

9.:\о ,

громадський

Му.

TE.1Ci>A'1C~flll

с:Час:..

любов 110 Pl.J·

щю

Н')З НОГО

21.nn

J{О,1 іСіЯ. Тf'!іН

,

хрузіа.

ПРОГРАМІ\

орrан!:JаІ!ії

!\Тншк о рі :<

с.вІтtо

'!'2.~() Сьоr · о.а,нf у tвітІ . 2:!.:1.) І(nнц~рт с с традн~ · СRмфоні•Іноrо оркестру UЕН!Р.!.!'!ь­ ноІ · о тt.1еGачени1: t Всеса..

нервинної

!! і тали пrн>ти юних д_р:--·зів,

роЗпоБі.1и

21.3?) Обл. И 1 JЧА

fl а

.l) ji1.1iOТf'f;()!().

ЖИТТL

V

•'Іас».

21.n0

20.4о

3УСТРl-'!И

сер.:rечно

-

70-

s'їз~

Дnк. фі:tьи. Ф і.,ьм-ба .1е1 •Чаі!ка~. зика Р. ЩеАРіІfа.

НО:'І!СО-

Ш!\0.1Ярі СВОЇХ у,1Юб.1еННХ іІ!Оеrів. чия яскрава і житієра.:осна поезія вчить

.

КПРС

орrііні:-~аці :\ .

J:I!I!Г0.1i0fii "· ОЧО.1ЮЄ Н. М.

.xxvt

1~.1 .-, СьогоАні 'у

,,ольсь-кnї

та

До

.аня наf>о11 :.f"_ ення.

1

Рішенни

20.00

п іонерсп~:ої

ry'.IO»

ТбІ .1 kького

19 .00 !9.20

17.4n

пrюхо.1nтr:- перРвіrжи

ІМТЯq""

kОЛ:~ктиnія

rічqя

1~ - ~~

~<:;

ми поета~ш ;'\Ію-;о .lОЮ Со­ мом і ;\1ико:юю Яровим .

;~о свого народу, вої В ітчизни . ·

1\:ОНІJ.Є()Т

корнстування

Снсте,1Rrично

mк о.1а.

Т1а..'Іацу nі_nнерів . 17 . '2-'і nо~ з ія. А. л"· нан.

;;·-.Іаrання

:ми ;;ібра .1нся на з\•с тріЧ з Ч .1єна:..!т1 Cпl.l!il! пнсь~ч­ :НИ'ків СРСР . украї-нсью-І­

Жити , nришеnлює

lfi.2~

ган ; :3оване

разом Ji свої~rи вчите.1 я- ·

Х:тіб0~1-Сl.'17!Ю

оо·еІІтнв.

наііsr>анн:

з

КОНДРАТЮК,

ЦЬО'V!V fi(}t;;J.

!'!

).

вті.1сння•.

Мі\мина

l5 ..=J5

17 ..Jn

ни

пе:Іьк:<. Л. Бугай, дирентор ШІюли В.

:jr: i T-

В;нІ"

і! К!-ІНГСJ\1И.

А ro1 oa·

~<ідкри ­

Іі-Н ИЖИn ну

п'ятистам

НКПі

Н :t ~ "І ;1. Ю'І'Ь (8 Я •••

:ТНН<'ІЙДІ)І_J­

6іб.1іотеоі

l\·Ііж

тут

;f-(1).1:1

СfІ~ПіІ1.11;оНУ

НJ(>

_

!ЦОО НОЖ!-Іа

<tЛГ•;1<'1 ..1~

.'Іітер:J.ту­

Т nГ().

Pi1~- '-J:1.1f:.Hr)\I\"

НІ('ТО

IIRІUe

ІJ

-~н

ху;уо;.n­

і

I;J.2j

ніх

пі.1ручнинін.

«.1'i!-i;JpH1<H>.

'1F. в усіх ннх Бі;:Jбіпі н~·точни наШf'Jro p::JНoro ~тіста. його rта,1·ятню-;11. l!~ :rерша R!'CTaБKR н~ро:нmї TF()[1qnr_; , !':11J T И:>j ;>f'Ч.!f'J-;iн _"У ).1~1'і5\'ТНhІ1 '~"У f'OHH СТануТЬ П~ТіННО 1!1ЮЧН'о1;І.

гоr іч ного но ле нтив\' ШІіО.1>1'~ ІЦ" тре­ ба зробити для тог о .. щоб рпслR. на ­ ша майбутня зміні! з,1оrюnо10 rhі::~ич HQ 1 мора.1ьно? Саме nr'J П" ilrn.'locя на батькіFсьній конфереН!Іії. яn:;.j відбулаея н-ещодавно в середній ШКО.1! М 7. Перед б:J.тьнами внстvпили Завуч

науn:nяої

не

аІ-тз.ге.~і .

Ян краще вих ов~·вати дітей ЗСІ гальюши з~·си.1.1яма ,)атьнІв та пс~а

в.

нnї ри,

F; '"'''!1-<1-!n>; рn6ітник·, в. їх дітей ~теu.-ше ::ю тисяч нapnnнamriR.

На

Іі?.НКа. фло і випа.1юваню1.

вони у нас і :з~ ра.з. П р.) 11е сr;ідчнть і щ:кава висrавf;а наrо~. Н"Ї творчоrті. яка ен сnонує ть ся v .ч ' cr,sІJ:..!V icтo;;rr· но·краєJна!':чо:vr~· ~т ,·зсї. На н;іі шнn•1 кп пре ~ста <: . 1ен; niJT·!()'Ta ні rн! рnбот;~ зв·"·3R : вщr ..1. :\1. Ч1•r"нчуІ;. BiJBi JYвaчa:vr П•l:JОІ'<І~чьrя Р<~іі•JТІІ .іlідії :'\Іикнт \в ни. ц;=ке Bf'JHИ різ!-'і п .:J

J:.o.:tІI

передбачаr:·

Задум

С\ТПі.lhНО - ПО.1\ТИЧ­

!Uf',

БИТР'ІТИТИ

- - - --- --- - -·- - - - -

В

ним

На

прюrіDнІ-1~->ія

НЬ()Ї,

KHfJ:-ю-;a

'.l

лася с:воїми нз.ро:rюІ~ш у~·Іі;Іьuюш. Є

Ш!-10.'ІИ

Зонrе~~а.

ДОГОВОр у

нrс яч

сТамаНІ.»

ОчевиJІ.не неіімuвІрве. Новини. t н . ,;n Док. телефільм •КамЦ

14.30

,lюблять я Гоголі sс ь !ііі-\ Ct'f'f,1HiЙ ll!l->•Mi ~Н :J;!<­ ну. :T!<>i'i.lЯ Th і вчать с я б.з­ ремн її. Доnо~1агає уч ­ ням 1J l(hO~l Y !UHi.:!hH!\ біб· лі<Н<'!;;'!_ R ній бі.1ьтur 13

ra

:1

зaso;r:,·.

розроб.'Іяються

вич»,

10.30

ПІдручник

О3:'!ОРОВ.lеННЯ

в ' і"інЕ

І:ЮШ Бі:шс.·

прац\вниRіБ

225

рік.

ТЬС.Я

Пі .1ЬГQRЮ1И 1!'''.' С'і!.Н~Т!J­

1\ СJ.lективі

КО.'1еІ->ТІ!ВНОГО

19-32

.lЇK\'R~THC.f!

uexv- .'\'; 5

у

, - ~IOR'1

Чорно·

к--.

знтора Т. Хрсtнникова. ~.10 Фі.1ьм еГероН нашог., 111&су». (с Максим Максимо-

.

ду­

:ra

Юрова. Зап.1.=~ -··- -- -- ·· ·-·- - - · -·

СУ6 1JТО!'СЬ!іИіІ.

Се,1ИШ ·

Е:і с тати на .ІііІннми пом іч­ В

т~

... ·.'f!ТН~? С і'J1.;пй,>.

п;)иJ ; ляють а:rмінІ-

HE'lJ!OJaБHO

наї і сі.1ьсью!х Pa;t на· ро:rю1х .н~пу татів. Повин­

ниr;а:J!и

1\'!;<1х

;о;nваІ-Jу

Тр~·дяШИХ; Так . .1ише " <:і чні у бу· циннах відпочіінну п <:>•}\Ба-.1И 7 :вео д ­

боях

брат­

8.4>

товариш-

ІІТ<)R 1 •

RH f'CPH-

~~К;і~Ю~3~~;:~\Е"Н~~:!l\3~~h!~!і~~П<І~1~~~~:-

окоема

поховані

на

h:О!~ітет

н~~-rепь;ю-mашнст-ськ!~!І-НІ

Заrар бн"!камl!

п ·ягір'чнv·.

- -- - - - - - ---- ---------111.1114~·ІІІІ• ;\ H)rl'i-. С· І 'І"~Я:\·111

ЇСТОрtЇ

~·m.r:-'Pи вИдани

Н<~

ЗC.CJ!tГOHUTH

Б~·Нrта·х ~· I'~JГ('I •_їlt=iX ~nухівськv.й" Ті! і~І~Ні

!І!іСьRра­

Ь!ського товариі-тва

Н· •нано тan<.>rt> nблад_н~ти всі мі сn я Ri:\fli' '! '<HH\' тm• JЯШ. Н'\ r'ii,ryЯ ріН Н. 1-{3 ба;:;ах ~і.1поч ннІі~' тп"руднти . uентралі­

:I•JRгor.·тp()H'1Ra

Poзr;axnR<J'i'~

ПАМ'ЯТІ» З

11€'!1Е' д0? ч;;•;тьrя

<<КНИГ д йонної орrаиізаnі'і

р~ЙЕ'>~К·•н,:о:~>~\' :'ап:срІр:·-ІІіІІ ;. l Рr.ни

nn o-.;nP<>'-1i

ТЕ.ЛЕБАЧЕННЯ •Час•. Концерт з творів

8.00

Т в і І

..----~--------

0~ ПО ра M ' R

ПОН ЕДІJІОК. IS ЛЮТОГО І ЗЛ(АЛЬНО<;ОіоЗНА ПРОГРАМА ЦЕНТРАЛЬНОГО

«Фата.1ьна подоJЮЖ» .(:2 серії. · Анr.'Іlя) .

13-14 15-17 '18-19

Що'і Ле! Кола?

~1 ют о

Rінотеатр <!Прометей• «Ве ,,икий Самоїд~ (<!е;\Іосфільrоf•)~Безодня'> 12 сf'рії. США.). -· .. ~, небі <-НічнІ відмІИ » . Кінотеатр імені Т. Г. ІІієвченка

! п.'tе кс

61964.

Тираж 11.900; За,м.. 612.

.

25 номер 1982 рік  

25 номер 1982 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you