Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРАІН,

ЄДНАНТЕСЯ/

ТЕХНIНУ-8 ПОВНУ ГОТОВНІСТЬ

• _ _ _ _!ІІІ!!!І_.... м

25 (4339) СУБОТА

12 р. коп.

ПАРТІІ УКРАІНИ

'

У ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇН

тих тракторів та вузлів

ділянці

виробництва

ви-

За,lИШИЛИСЬ недоробки і 11 піJt. готовці сі.'Іьгоспмашин та інвен' таря. У радгоспі «30РЯ:', напри­

СРСР,

клад, до цього

ВЦРПС

і

ЦК

ВЛКСМ

піl1готувати

річницю Великої Жовтневої соціалістичної рево-

КПРС, планів десятої п'ятирічки, завдань, по-

за

здійснення

рішень XXV з'їцу

люції». Постанова Центрального Ко)!ітету КПРС, відзначається в ній, є дуже ваЖЛНВН}f

ставленнх у промові Генерального сеJ\ретаря ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнєва на жовтневому

:в якому дано наукову, марксистсько-.1Jенінську

соціалістичне змагання за гідну зустріч 60-річ-

оцінку всесвітньо-історичного значення перемоги Великого Жовтня гоповноі події ХХ століт-

чя Жовтня, виконання двох років п'ятирічки до 7 листопада 1977 року.

ідейно-теоретичним і політичним

документом,

(1976 р.) П.1Jенумі ЦК КПРС, розгорнути масове

яка д(}корінно змінила хід розвитку всього

яскраво

охарактеризувала

Керуючись рішенцями XXV з'їзду КПРС, по-

видатні

становою

В

8вершення радянського народу, перспективи дальшого комуністичного будівництва в нашій

храїні.

-

у.

.nОМУ'НІСТИ, ТРУДЯЩІ

краlНСЬКОІ

РСР

,ЯК

Ц

ЦК

КПРС,

Ради Міністрів

СРСР,

ЦРПС і К ВЛКС~ про Всесоюзне соціалістичне змагання, партійні ко)!ітети і первинні парт-

організації, радянські, ПРОфспілкові, КО)!СОМОЛh-

. .

і'

ВСІ

.

.

роз'яснення ТРУДЯЩИ" положень і висновків, _ . Ц щО ІХ МІСТИТЬ постанова

К КПРС «Про 60-у

річницю Великої Жов'tневої соціалістичної ре-

:цій, радянських і господаJjСЬКП органів респуб-

волюціі~. Переконливо

.ліки в ході підготовки ДО СВЯТкУвання ювілею

розкрив&'1'И всеевітнм"

історичний доевід КПРС пО будівництву соціі1. •

Жовтня є мобілізація трудящих на виконаНЦI рішень XXV з'їзду КПРС, завдань десятої п' яти-

JIJЗХУ І КОМ)'нізму, показувати досягнення нашої країнИ' на !lсіх ділянках господарського і куль-

лового

корі,нні переваги соціа.'1із~!у

річки, забезпечення дальшого зростання ПРО)lИС-

турного будівництва, радянський спосіб життя,

сільськогосподарського виробництва,

прискорення науково-технічного

прогресу, під-

над капіталіЗ~!О)I,

рішуче ВПl:тупати проти будь-яких проявів бп-

зищеННJI ефективності і якості роботи, неухиль-

жуазної ідеопогії.

ве піднееення матеріального добробуту і кульIrYPHOfO рівня життя народу.

радуючи

стачає робочих органів, та дві зернові сівалк". Одну сівалку не заІ~ін~ено ремонтув.ати у радгоспі «~ІТЮВСЬКИЙ:', у НІЙ ПОТРІбно за­ МІНИТИ диск автомата. Велика ви· на; за це ляга~ також на. районне І об єднання «СІ.lьгосптеХНlка:., яке завезло недостатню кількість запасних

.

частин.

.

техніку

і краще вати в зимовий

110

роботи,

пеРІОl1

СІнозби.

рал!>ні маш~ни й знаря.дДя,

~ep'

бо саме віl1 її наl1ійності залежа- НОВІ, силосНІ, картопляНІ комбаи· тиме успіх справи. ни та інші збиральні машинн. Грунтообробні та посівні маши- Проте ця робота веl1еться не иа

ни й знаряддя

у

господарствах

належному рівні.

Так, всю сіно.

району бу.'ІИ в основному відре- збир~льну техНіку (косарки. монтовані ще до нового року, як К.ИР и, КУФ и тощо) ПОТРlбн~

і передбача.10СЯ соціалістичними ПІДготувати У першому квартаЛІ, зобов'язаннями. Лише у радгос- але поки що Їх підгото~лено мен·

пах «Гоголівський:. «30РЯ:' «Літ- ше половини. У радгосЛl «Велико. ківський» і «Плоск{вський» 'на тои· димерський:. таких машин' иалічу. час не весь інвентар був постав.

ється

них запасних частин.

нів У Бобрику й Красиліllці, а s

9,

O.1H~K

іх ще не

почали

лений на лінійку готовності, пере- лагодити. НІЧОГО не зроблен,о та· важно через відсутність необхід- кож по ремонту силосних комбай-

План четвертого l\'tIарталу мину- 2~ сі~озбирал!>них ма.шин красиремонту тракторів ЛІВСЬК\ мехаНІзатори полагодили

лого року по

район в цілому перевиконав. Ус- ті"ьки дві. У цих же господарпішно проводилась ця робота і ств ах зовсім не ремонтують трак'

в січні. Особливо l10бре вона була торні граблі. налаГОl1жена у радгоспах

«Жер-

«3аво-

Трохи краще

'ста!Ювище з ре·

монтом зернозбиральних комбай-

рицький:, (головні інженери П. О, нів. іх уже поставлено на лінійку Миронець, М. Ф. Воронецький готовності 57 процентів до плану.

Але ЧИ все ЗРQблено у госпо- ханізатори пмагодили 58. У pa.ll· дарствах району так. як вимага- госпі «Пухівський:. відремонтовз.

ють обставини,

чи

використано но всі комбайни, завершують цю роботу механізатори pa.lrocniB

наявні можливості l1.11я достроко-

вого завершення ocihhb/)-зимового імені Щорса. «Русанівський:., «3аремонту тракторів та сільгоспма- вориuький:" «Требухівський:..

ШИН? На жаль, ні. Хоч кварталь- релічені

господарства

ний n'laH в середньому по району спрааилися з СВОЇМИ

і було перевиконано, проте окремі

завдяки

тому.

шо

Пе.

успішна

завданнями

організували

господарства залишились 60РЖНИ- ремонт у майст~рнях, JlЮ.l1И праками. Через це при зав."(анні 88 цювали в теплі, а ке на морозі

процентів район мав справних ма· просто неба ,

А ось у раl1госпах

шин лише 85,9 процента. Ще ниж- «Бо6рицький:" чий еквівалент готовності тракто- ський:., «3оря:..

«ВеликодимерМічуріна,

імені

рів у господарствах з3 станом на імені докучаєва про це не подба-

Центральний Комітет Компартії України ви. словив тверду впевнеН1СТЬ у TO)lY, що комУніс-

1 лютого - при заВ."(аtlні 90.2 ли, в НИХ або з(')Всім не починали процента він становить 80 процен- ремонт або по_~аГОД:НJlИ незначну тів (з 10ЗІ трактора справних бу- частину комбайнів, ло лише 903). Перед ремонтникамн поставлено

енергію, досвід і зна!lНЯ для успішного втілення

створилося з підготовкою до ро- рів та інвентарІ'! у лютому, доби-

Центральний Комітет Компартії Украіни за-

ти, всі трудящі республіки докладуть всю свою

єькі заходи по підготовці і святкуванню 60-ї

в життя накреслень XXV з'їзду КПРС, зав;щнь ,

'1'В&рдив організаційні й агітаційно-пропаганди ст-

гулом,

два культиватори, до яких не ви­

І. І . Котул). Фактично у них вж~ В спецмайстерНі завезено З2 мапї.!1готовлено 110 внходу в поле уже шини,відреМОlІтованс. як і занаl'!\і1жено. ІЗ з них Вёі трактори та інвен'Тар. а дома ме-

матеріальних, трудових і фінансових pecYPGiB. Намічено розгорнути широку пропагандУ і

.1ПОЄТЬСJl, що найважливішим завданням партій-

про

не можуть

резервів виробництва, прискорення темпів зроставня продуктивності праці, всемірну економію

Комітету :КПРС, Політбюро ЦК на чолі з товаіришем Л. І. Брежнєвим.

вих, прОфспілкових і ltомеоJJoJlьсыtхx органіа&-

КПРС

часу

на лінійку готовності

дівський», «Русанівський:.,

вати і поширювати патріотичні починання, спрямовані на повніше використання внутрішніх

У постанові ЦК Компартії України підкрес..

ЦК

поставити

CЬКl 1 господарсьКІ органи покликаНІ підтриму-

радянські люди, цілком схвалюють і одностайно підтримують внутрішню і зовнішню політику

Комуністичної партії Радянського Союзу, багатогранну і плодотворну діяльність Центрального

постанова

БО-РІЧЧЯ Великого Жовтня. Всі трудові колективи живуть нині помислами про високий урожай, готуються у всеозброєнні зустріти весну. А вона уже не за горами. Мине ще якийсь MiCI'!Ub і в полі загуркочуть трактери, воно спов-

затори прагнуть швидше

ідейно-виховну роботу підпорядкувати дальшому розвиткові політичної і трудової активності мас

у боротьбі

май·

Лист ЦК КПРС до праuівників сільського господарства, постанова ЦК КПРС, Рци Міністрів

ниться в~сняним

ЦК Компартії України прийняв постанову «Про роботу Rартійних організацій республіки

по виконанню постанови ЦК КПРС «Про 60-у

до них,

серце ХЛІбороба . Почнеться сівба Одночасно з nIдготовкою техн\· ярих культур. І щоб пройшла во- ки, потрібної У перший період вес· на. організов~но, з дотриманням няних І!О.,ьових р?біт,. господар· УСІХ агротехНІЧНИХ вимог, механі- ства раиону зобов яз~Н1 P~MOHTY'

ПРО РОБОТУ ПАРТІйНИХ ОРГАНІЗАЦІй РЕСПУБЛІКИ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ЦК КПРС «ПРО 60-у РІЧНИЦЮ ВЕЛ ИКОІ ЖОВТНЕВОІ СОЦІАЛІСТИЧНОІ РЕВОЛЮЦIІ:о

і

кожній

гання,

МІСЬКОХ І РАИОННОІ РАД ДЕl1УТАТIВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

1!"

же їх зволікається головним чи· ном через відсутність запасних

про Всесоюзне соціалістичне зма-

ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТ)' КОМУНІСТИЧНOJ

lІюдства ,

ники села нашого району. Ве"ику хвилю творчого піднесення й ен-

кликали важливі політичні Доку- що здані в спеціалізовані менти, прийняті останнім часом,- стерні «Сі.'Іьгосптехніки:,.

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА 8 НВІТНЯ 1937 РОНУ

1J'1l,

ський:. - 8. Але 20 таких машин иесправиі і не працюють. Ремонт

тузіазму в усіх господарствах, на частин. Повільно йде підготовка і

ЛЮТОГО

1977 ЦІна 2

з новими силами розпочали другиА рік десятої п'ятирічки трудів-

Особливо

тривожне становише завдання закінчити ремонт тракто-

боти потужних тракторів Т-150К і тися кращих показників у підгоК-700. Іх налічується в госпо· товці збиральних машин. На ие й дарствах 79 штук, у багать()х - повинні бути спрямоваиі зараз всі по 4-5, а в ра.lгоспі «Гоголів- сили і засоби .

річниці Великої Жовтневої соціалістичної реводесятої пятирічки, гідно зустрінуть 60-річчя .июції. Ними передбачено всю організаТОРСhКУ та Великого жl)sтня. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• а

ПО-УДRРНОlV\У

ВІДСТОЮЄМО ПЕРШІСТЬ Минулого

року

колектив

нашого ремонтно-будівельно­ го упраВЛіННЯ зроБИВ успіш­ ний старт у десяту п'ятиріч­

:ку. Річний план з обсягу будівельно-монтажних робіт 1110 генпідряду виконано на

119,8

процента, в тому числі

власними силами

...

на

102

IІ1роценти, а по виробіТКу на одного

101,8

...

працюючого

на

процента. Одержано прибутку на суму 338,8 ти­ сячі карбованЦіВ. Цих успіхів ми досягли перш за все за рахунок по­

JIіпшення

оргаНіЗац!ї

соціа­

лістичного змагання на

виробничих ділянках. протягом му,

...

року

третьому

І

всіх

Тричі

у першо­

четвертому

:кварталах ... завойовували lІ1ерші місця серед будівель­ !!Иків району.

Вступаючи

в другий

рік

~есятої п'ятирічки, ми здалегідь розроБИЛИ ряд

за­ за­

асодів, спрямованих на успіш­ не

виконання

державного

IІ1ланv. При розробці Іх керу­ валися

рішеннями жовтнево­

ro (1976 партії.

р.)

Пленуму

основними

нями промови

ЦИ

положен­

Генерального

секретаря ЦИ ИПРС товари­ ша

Л.

І.

Брежнєва,

мате­

ріалами п'ятої сесії Верхов­

:ної Ради СРСР. Одностайно

Успішно закінчи"и перший рік десятої п'ятирічки ТРУ.1івники племптахозаво.lУ «Рудня». На

відгукнулися нашІ будІвель­ ники на постанову ЦИ ИПРС, Ради Міністрів СРСР,

ВЦРПС і

кожну

ЦИ ВЛИСМ про

сторону

переглянули

збільшення

нелегкій,

в

високими

Завдання

січня

єдиним

...

напередодні 60-ріЧНОГО юві­ лею Радянської влади рапор­ тувати про виконання планів перших двох років десятої п'ятирічки. В. Б6JllК,

начальник РБУ тресту ~УJ(рраДГОСDрембуд ••

-

По-ударному

вже

прагненням

них

урядовими

птахівниці

розпочали трудів­

ниці нинішній рік. При завдан­ ні одержати від кожної курки­ несучки по 21 яйцю вони одержа­ ли їх у січні по 22,

Втілюючи в життя історичні рі­ шення ХХУ З'ЇЗДУ КПРС, пта­

я к справжнього майстра своєї

справи знають У радгоспі «Жер­ дівськuй»

хівниці докла_1ають всіх зусиль, шоб успішно виконати завдання другого року п'ятиріЧI<И. Л. КОВШУН, статистик.

газоелектрозварника

Пет ра Венедиктовича Костенка. Добросовісною працею він вніс значний

шення ських

На

вклад

в

ремонту

успішне

маLUИН.

фото:

газоелектрозварник

П. в. каст ЕН КО. Фото М. Семинога.

у першій декадІ JlЮТОГО 1977 року господарствами раАону

Назви

rOCnO.1l8par8

«Бобрицький:. «Великодимерськи~ «ГОГО,1івський" «3аворицький:, «Зоря:.

«Красилівський:. «Літківський:. «Русанівський:. «Тре6vхівський:, імені Щорса "Плоскі вський:, «Жердівський:. «Заплавний:. імені Докучаева імені МічуріНі «Пухівський:. «Авангард:. Київське об'єднаlUlЯ птахофабрик

ПлемзавоД «PYl1HR:' імені Кірова

7,0

З.3

1З.0

4,4

13.0

6,1

6.5 12,0 9.0 12.0 12.0 13_0

3,6 5,2 6.6 4,0

ІЗ.О

10.0 ІЗ.О

9.0

1,7

4,7 З,2 З,9

2,5 І.З

б,О

5,3

14.0 9.0 7,0

2,2 2.7

З.О

0,4

5.7 7,9

2,9

4,З

1,6

ПОВІДОМЛЕННЯ

завер­

сільськогосподар­

про добрив

взятих під­

наГОРО.1а \lИ,

кращі

органІчних

за

нашого господарства Марія Пи­ липівна Полька та Олександра Григорівна Процайло, удостоєні ордена «3нак Пошани:..

тисяч крб.

виконано на 134 проценти. Працюючи під девІзом «60рІччю Великого Жовтня 60 ударних декад., найкра­ щих успІхів щоденно доби­ ваються комплекснІ бригади, на чолі яких стоять комуНі­ сти М. С. Лобка, Н. М. Ма­ зур, В. Г. Русецький, Г. А. Бондар та іншІ. Усі вони жи· вуть

Серед

будІвельно-монтаж­

50

праці,

вищених зобов'язань ряд nepe.loвиків сільськогосподарського ви­ робництва ра '"' ОНУ иаГОРО1жено

йони 952 тисячі карбованців зобов'язалися завершити до 20 грудня 1977 року, а далі в рахунок зустрІчного плану

них робіТ на

почесній

дострокове виконання

раніше

'Взяті соціалістичнІ зобов'я­ зання на 1977 рік. Зокрема. річний план в обсязІ :2 мІль­

виконати

але

вивезення

одержали

по 249 штук яєць. ПJrtlн ПРОl1ажу їх державі виконали на 155,6 процента. 3а успіхи, досягнуті у

Всесоюзне соціалістичне зма­ гання. ПіСЛЯ вивчення цього партійного документу в усіх підрозділах

курку-несучку

ЗВЕДЕННЯ райсlJlьгоспупраВJlіння

15 ДНЯ

Ради

(М.

пютого о 15-00 годині в приміщенні міської

депутатів

бровари,

вул.

трудящих

Гагаріна,

15)

відбудеться

сесія мlськоі

трудящих скликання).

Ради

одинадцята депутатІв

(п'ятнадцятого


ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ ПРОФСШЛОК

ДО вО-РІЧЧЯ

ЕТАПИ ВЕЛИКОГО ШЛЯХУ

з ПЛЕНУМУ РАЯКОМУ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Jtютого

5

року

1977

вІдбувся

ІІ пленум

!райкому профспІЛКИ працівників сільського rосподарства, на якому обговорювалось питан­

ня сПро завдання профспіЛкових органІзацІй району

по

р.)

('1976

виконанню

Пленуму

рішень

ЦК

і

поста,нови

ЦК КПРС, Ради МІнІстрів СРСР, ВЦРПС і

ЦК ВЛКСМ сПро

Всесоюзне

соцІалістичне

~магання за підвищення ефективності вироб­ ництва

І

завдань

якостІ

роботи,

десятоІ

успІшне

виконання

п' ятирічки. . ДоповІдач

-

секретар райкому профспіЛки В. А. ЦвмБOnIl вІдзначив, що

в

тІ здобутки, яких досягли

'J'рудові колективи радгоспІв !Нашого

району

по

і

успішному

птахофабрик виконанию

на­

rtружени]( планів і соцзобов'язань першого року п'ятирічки, посильний вклад внеGЛН чле­ :ни профспілкових організацій. У центрІ уваги роБІтничих комІтетів пере­ бували питання організаці'! дІйового соціалlс­ 'J"ичного змагання, постійно вишукуваJtись Ао­ го прогреСИВНі форми і впроваджувалися на практиці. Заслуговує відзначення діяльнІсть роБІткому радгоспу .ПлоскІвськиЙ.. Добре поставлене

змагання

серед

тваринників

при­

несло відчутнІ наслідки. Тут одержано на :кожну корову по 5249 кілограмів молока, а вирОблено його на сто гектарів сільгоспугідь по 2109 центнерІв. Це найвищий показник по району. Приємно й те, що радгоспи .Ру­ санівськиЙ., сПухівськиЙ., імені КІрова, IІІлемптахозавод еРудня. по виробництву і продажу державі окремих видІв продукціІ 'J'варинництва

І

рослинництва

ст~ли

перемож­

ЦJlМИ районного соціалістичного змагання.

На правому фланзі трудовоУ звитяги впев­ нено йшли профс,піЛКОВі активісти оператор радгоспу-комбінату .}{алитянськиЙ. імені

50·рlччя СРСР А. Д.

Верпека, доярки рад­

госпу сЖердlгськиЙ. О. П. Носко, радгоспу СПЛОСКівськиЙ. Г. А. Строкач, пташниця КиївськоУ птахофабрики Л. П. Слуценко. Проте в діяльності профСПіЛКОВИХ організа­ цій по розгортанню соцзмагання допущено ряд недоліків. Такий факт, що в минулому

році 180 доярок надоІли лише по 2500 кіло­ грамів молока від корови, примушує з усією серйознІстю і принциповІстю вивчити об'єк­ rивний стан справи, розглянути наявні резер­ ви. Насамперед, це стосується радгоспів сЗа­ плавний., імені Докучаєва, .ЖердівськиЙ •• сВеликодимерськиЙ., .ВобрицькиЙ., де про­ дуктивнlсть корів знизилась порІвняно з

1975 роком. Саме цим і пояснюється невико­ !Нання даними госпо,аарствами не тільки зобо­ в'язань, а й народногосподарського плану 110 виробництву молока. Вирощено низький ура­ жай

овочів,

кормових

культур

У

радгоспах

імені Мічуріна, Імені Докучаєва, • Бобриць­ кий •. Безперечно, в названих господарствах та ряді інших профспІлковІ організацП ще не стали тІєю мобілІзуючою, спрямовуючою си­ лою своїх трудових колективІв, якІ можуть успІшно вирішувати складні завдання десято!

п'ятирічки. Які ж тут причини? Вони поля­ гають в тому, що трибуна робітничих зборІв використовується вІд випадку до випадку, по­ стійно дІючІ виробничі наради майже не про. водяться, школи комунІстичної праці пра­ цюють незадовільно, підсумки соцзмагання пІдбивають ся не регулярно.

Новий Імпульс трудовоІ творчостІ, наснаги :в робітникІв ланів І ферм викликали Лист ЦК КПРС ДО трудІВНИКів села, постанова ЦК КПРС, Ради МінІстрів СРСР, ВЦРПС І ЦК ВЛКСМ про Всесоюзие еоціалістичне змагання, постанова ЦК КПРС сПро 60-у річницю Великої Жовтневої соцlалістично! ре­ волюції.. Вони визначиЛи високІ рубеЖІ на другий рік п'ятирІчки виростити урожай

зернових по 30 центнерІв, овочів по 200 центнерів, картоплі по 165 центнерів з гектара, продати державІ 72 тисячІ тонн мо­ лока, 23.1 тисячІ тонн м'яса І 197 мільйонІв штук

яєць.

Взявши

на

сПрацювати

С80Є

ОзБРОЄННJII

краще,

заклик

підзищуваtи

парт!!

ефектив­

нІсть і якІсть», первиннІ профспІлкові орга­ нізацІІ радгоспІв і птахофабрик активнІ') при­ ступили до практиЧНОГО вrілення в життя ва­ мічених планІв. Робітничі комітети радОСПіВ сПлоскlвськиЙ. (голова П. І. ПогорІлий), сРусанtвськиЙ. (голова П. Г. Соловей), .Літ­

:ківський. (голова М. й. Ведмеденко), ІменІ Щорса (голова О. Ф. Гладишко) зосереджу­ ють свої зусилля на

вирІшеннІ ОС1fОВНИХ зав­

дань. НинІ таким!{ невіДкЛадними напрямами нашої роботи, як вказується в постановІ про Всесоюзне змагання, є пІдготовка до весня­ ної сІвби І проведення зиМівлІ худоби. Від­ радно

справи УМОВИ

те,

що

йдуть

у

на

змагання

вищезгаданих

лад.

колективах

РоБІткоми

мІж

ці

розробили

бригадами,

ланками,

фермами, працівниками провідних професІй, визначили стимули морального І матеріально­ го заохочення, гласності ня передового досвіду.

змагання,

поширен­

Далі доповІдач піддав гострій критицІ профорганіз.ацlІ радгоСПів .ЗаплавниЙ., • Ве­

ликодимерський.,

Богданlвсько'і

пис під прапором трудовоУ CJIави датований аж жовтнем. РоБІтком радгоспу сВе.nикоди­ мерський. не проявляє належноІ турботи про робітників, які проживають у гуртожитку.

жовтневого

КПРС

птахофабри­

Тов. Ци~оля В. А. також

Як конкретну програму

-

тійні документи, -

БЕШ'адир

рад_

Г. Ю. Орловська __

Наша конкретна вІдповідь :на заклик

партіІ

працювати по-ударному виконати річний план по продажу державі молока і м'яса до

мавного ювілею країни

60-річчя ВелltI<ого

-

Жовтня. Бригада, яку я очолюю, зо6ов'изала­

ся в нинішньому роЦі виростити по 800 цент­ нерів кормових бурякІв, силосних нультур _

по 450 центнерів, зернових - по 45 цеНТJre­ рів з гектара. Щоб слова не розходились 3 ДІ­

лом, дбаємо про майбутній урожай. ПІд ОЗИМі по ЗЯбу внесли по 40 тонн добрив, а на сто­ гектарну плантац1ю,

де

будуть ВRpouцуватись

КОРМОВі буряки, завезено по них добрив на гектар.

На вСІх

-

бригадах,

50 тонн оргаи1ч­

фермах

радrocиy

«Русанівський. відбулись робіТНИЧі 3(lорн на яких глибоко проаналізовано підсумки мину­

лого року і визначені конкретні завдання на

1977 рік, -

сказав у своєму виступі голова

роБІткому П. Г, Соловей. - У вІДПОМДЬ ва лист Генерального секретаря ЦК КПРС това­ риша Л. І. Брежнєва тваринникам КиУвськоІ ОблаСТі працІвники наших ферм взяли п1;ц_ вищені соцзобов'язання

- виробити молона 5950 тонн, довівши його товарнІсть ДО 92 процентІв, :цати державі м'яса 200 тоин. Та.к.

дояриа Г. Г. Рак дала слово одержати 'В1,д корови по 4450 кІлограМіВ молока а В

r

Карпенко, В. Ф. Юрченко, Н. І. БeGuала' ~ не менш як по 4000 кІлограмів.

Тов. Соловей П. Г. розповів учаCJПП(ЗМ МІ!­

куму, ЯК робітничий комІтет проводить робо­ ту по забезпеченню усniШноІ зимівлі худоби

ЗОRрема ВИСвітлив питання добору кадрів до.

ярок,

створення

умов

ДЛЯ

Іх

ВИСОКОПРОДУК­

тивноУ праці, вмілого використання моральних 1 матеріальних СТИМУЛіІв.

Тракторист радтоспу lмeиf Мічурша Ю. О. ВаСRJJенко свій вкступ присвятив питаиию своєчасної підготовки техніки

до

веснявих

польових роБІт. Механізатор Я'КІсно відремон­ тував закріплені за НИМ агрегати і замикав

інших не допустити жодно! години втрат під час весня:ноІ сівби.

Заступник керуючого райоб'єднаиням сСІль­

rосптеХНіка. Я. Г. СOJIJIJПIК ДОПОВі'В присутнім

про .. стан підготовки машин до посівноУ кам­ паНІЇ в господарствах району.

Добре налагоджено ремонт технЬ<и,

-

сказав промовець,

у радгоспах

-

.Русанів­

ський., іменІ Щорса, «Жердівський., .Пухів­ СЬКИЙ.. ПрофСПіЛКОВі органІзаціІ потурбува­ лись про створення механізаторам cnриятли­ 'і!И~ умов для працІ, ведеться соцзмагання за

ЯКІсть ремонту. Викликає занепокоєння хід пІдготовки техніки до 'Весни в господарствах

.ЗаплавниЙ., «Великодимерський., Імені До­

кучаєва,

.КрасилівськиЙ.,

«БОбрицький ••

Налендарнl графІки тут не виконуються

ганізаЦійно-технічні

та

ор­

морально-еКОНО~ічНI

стимули фантично відсутні. Дивує примирен­ ська позиЦіЯ профспілкових активістів до ціє! важливоІ і відповідальноІ справи. Голови роБІтничих комІтеТів радгоспу імені

Щорса О. Ф. ГладиІПКО птахофабрики

і

В. Г. Малій

СемиполківськоІ розповіли

на

1977

рік. Зокрема, В. Г. Малій зупинив­

ся на основних напрямах дІяльності роБІтко­ му, всього профактиву по розгортанню соц­ змагання серед трудівникІв птахофабрики за дострокове виконання напруженого

гог о року п'ятирічки.

Це -

плану

Zlnv-

рух за комунІ­

стичне стаВJtення до праці, вміле поєднання моральних стимулів з матеріальними, робота з

кадрами,

створення

належних

умов

для

ви­

сокопродуктивної праці робітників тощо. На пленуМі виступив інструктор відділу Сільського господарства міськкому КомпартlI

УнраїНИ П. В. Івахнюк. Він загострив УБагу на тих невідкладних завданнях профспіЛкових органІзацІй, які визначенІ постановою про Всесоюзне змагання по активній мобlлlзацlУ трудІвників села на дальший розвиток сіль­ ського

господарства.

Учасники пленуму прийняли розгорнуту постанову, в якій БИ значено конкретнІ шляхи дальшого піднесення рол! соцзмагання сере:!. трудових колективІв по успішному втІленню

в життя рішень ХХУ зуетріч!

славного

з'їзду КПРС,

Ювілею

радянського

гідно'! наро­

ду 60-річчя Великої Жовтнево! соціалІ­ стичної революцП. Пленум розглянув органlзаційне l'IИтання. В зв'язку з переходом на іншу роботу звІль­ нено Від обов'язків члена президН райкому

Членом прези"іУ

обрано голову будкому ПМК-5

о

НОВЕ ЖИТТЯ

М. І. Хутор­

о

сПерши/!: декрет Радянської влади про мир». Картина худ. д. Сегала. (Фотохроніка РАТАУ)_

про

ті успіхи, яких досягли їхні ТРУДОВі колек­ тиви в минулому роцІ, і про соцзобов'язання

ного.

о

дІй СПрийняли

сказала

госпу .ТребуХIВСькиЙ.

наочна агітація, БІля центральиої контори ви­ сить минулорічне вицвІле зобов'язання, пlд-

стор.

на

ТрудІвники господарства остаННі важливі пар­

профСПіЛКИ М. А. Губську.

2

зупинився

питаннях ведення профСПіЛКОВО! документаціІ. практичноІ діяльностІ окремих постійних кс> місій роБІтничих комітетів по розгортаиию дІйового соцзмагання.

ки. Так, у сЗаплавному. І дос! не поновлена

Q

ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ

3РН3КОВІ СЕЛ1\

31\

На зборах жителів

Літок

нещодавно було заТБердже­ но план комплексного благо­ устрою села на 1977 рік.

Виконання

запланованих

за­

ходів сприятиме не лише по­ лІпшенню благоустрою села,

а й Пі,;J;несенню роботи тор­ говельних, побутових, ме;:щч­ них, культосвІтнІх установ, ЗМіЦненню громадського правопорядку.

Ще красивішими, кованішими

впоряд­

стануть

вулиЦі.

Так, зокрема, бу;:tе жеНJ

штахетником

обгород­ парк

на

площі Перемоги, посаджено дерева, кущі, розбито нові клумби і сквери, побу~овано

2200

метрів

асфальтованої

дороги до баз Ві;:tПОЧИНКУ на ДеСНі, проведено грейдеру­ вання вулиць Дзержинсько­ го, Толстого, Харченка, Вер­ бової, Гагаріна, Київської.

Значна

увага

приділяти­

меться підвищенню ролі культосвІтнІх закладів у ко­ муністичному виховаНні тру­

дящих.

В

1977

Субота,

році

12

сільському будинку культуо. ри передбачено налагодити Цілеспрямовану роботу ків

rypT-

самодіяльн()­

сті, виготовити стенди .Рі· шення ХХУ з'їзду КПРС в життя,>, <tІ{раїНі Рад60 рокіВ., провести зустрічі молодІ села з учасниками революції, Великої Вітчизня. ної війни, ветеранами пра­ ці. Дальшого поширення на.­ буде впровадження в життя нових обрядів: урочистих реєстрацій шлюб!в, ново­ народжених, проводів на пен­

сію. На цих же зборах прийня­ то

умови

змагання

соціаліСТИчного

за звання

« Вироб­

ничий

округ зразкового гро­ Ma;:tcbKorO Поря;:tкУ,>, «Нра­ ща вулиця», <іБу;:tинок зраз-

кового утримання». Зараз у Літках налічується 85 бу­ динків. на яких прикріпле· но таблички сБудинок зра~ кового

при

лютого

художньої

утримання».

Н. ВОЛОДИМИРОВ.

1977

року

Q


І ВЗИМКУ-ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПрацІвники ферм району, як І всі тваринники КиУвщини, борються за виконання ВЗАТП зоб08'13111.

*

*

ВИШУКУВА ТИ НОВІ РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ХУДОБИ ВИКОНАННЯ

ПЛАНУ

ВИРОБНИЦТВА І ПРОДАЖУ ПРОДУКТІВ ТВАРИННИЦТВА ДЕРЖАВІ ГОСПОДАРСТВАМИ РАПОНУ ЗА СТАНОМ НА 1 ЛЮТОГО 1977 РОКУ

%

ПРО.llВИО 11 .110 плану І xaapTaJly

оо

..'" JІаS\lИ

-Велнкодимерськи~

+1 ~~

+28 +50 +38

98 5

173 22

10

89

.33

+24 + 3 +21

+19 + 3 + 3 +21 +17 +34 +22

89 96 79 93

86 103 22

+15 + 7

7 8

-3 -2

103

21

+15

+16 + З + 9 +16 + 6 + 6 +2 + 3 + 2 +10 + 5 + 8

:c~

+1 ~ ~

412 372

«Пухівський:о

C)-'~

'" ~.!і t;

ее

ЗІ2

«Красилівськнй:, «Зоря:. сБобрицький:, імені Мічуріна імені Докучаєва «Заплавний:.

.

'"'11

с) ё.~ ., е

о:(

....

269 258 254 242 241 227 226 216 211 197 195 178 162 157 146

Сі'"

1!fi

.... ~-e ...... =

.... ., ..

0:(0

«Рудня:.

'"

ї. ~

е-

-ЛіtкіВСЬКНI\:о імені Кірова «Русанівський:. -Авангард» «Г оголі вський:, «Же.рді вський:, -3аворицький:,

еоо

:18"

о:(

"' .... ~

.ПлосківськнЙ:, сТребухівtькнй:, імені Щорса Племзавод

'"

~ :І е

е_

.~ ::.. !е і:І .5 ... .. І(

оо

w

...

е

':І; "

reCnO.llapCTa

>.

~ 0-

~

u

.. '"

ее

95 88 93 85 91 91 82 83

-8 -3 -2 +4 + 2

е

L

..

с:

'" !? е

86 78 80 53 53 48 53

•u

е

~

50 70 93 80

89 94

-5 -14

..

ССіІ

99

..•

t:( ....

"",с:

і: .. е

-8

е.Е>.

"'

~

."'11

-

+ +

2 14

І

7

3

+5 -22 -2

8

1

9

39

+ +

11 12 9

7 + 1 + 4 -13

10

-11

2 2

-

18

-2

44,9 45,0 35,2

ІЗ

-7

70,4 36,1 37,4 44,6 36,2 36,3 33,7 35,4 35,1 29,1 27,6

6

-2

+

1 +12

250

+250

54,4 23,2

111,4

18,2 94,7 23,5 52.7 79,6

З8,1

6

3 18

Київське !lиробни·

46,0 51,7 40,5

8

18

+1

45,2 УСnіхи твариНпиків радгоспу імені Кірова добре відомі у нашо­ му районі і за його межами. Велику частку праці внесли у вико­

нання господарством взятих соціалістичних зобов'язань працівник. ферм Зазимськога відділка. Серед передавиків мажна назвати те­ лятницю Ганну Антанівну Селик, яку ви бачите на знімку.

З.5

10,0 86,4 56,2 66,2 10.0

Нині за нею закріплена

птцофабрик

c.'1i.D.Ha

станція

+

4

Ра.D.госп·комбінат

19

20,8

29,9

З2,7

-1

4

«Калитянський:, імені 50· річчя

СРСР

24,4

• ПрацІвники ферм КиХвеьк()У "()бласт1 взяли на себе вис.ОRI ~обов'язання у другому р()ці ,lIІ!СятоІ п'ятирічки по даЛЬШІ)­ му пІдвищенню продуктивності

громадської худоби і збільшен­ ню вирОбництва продуктів тва­ ринництва. Генеральний сеире­

'tal'

ЦК КПРС

Брежнєв

товариш Л.

надіслав

їм

І.

тепле

привІтання 1 висловив ряд слушних порад і побажань у Іхній роботІ, успішному прове­ денні зимІвлі худоби. Тварин­ ники иашого району, IІ;3ЯВШИ у

відповІдь на це пlДlІиЩені зо6о3!І'язаннtI, з самого почаТІ<У ро­ І(У ведуть наполеr.nиву бороть­ бу за здобуття нових трудови~ )'спіхів.

Я}(

видно Із зведення, бlnь­

ШІсть господарств досягла у еlчнl дальшого зростання ви­

робннцтва молока, м'яса, яєць 'fa продажу їх державІ. Взяти, наприклад, виробництво МОЛО­ на. Як 1 ранІше, першІсть трн­ має ордена. Жовтневої Револю· ц1У радгосп сПлоскlвськиЙ". Валовий надІй на його молоч­ ній ферМІ становив за місяць 4504 центнери, або 42 процен­ 'fи неартального плану. Він арlс

проти

н.зника на

-

ський.

657,

сГоголlв.ськиЙ ..

центнерІв А в цІлому }1ііЙону іОна. становить 5894 центнери. В жодному

-612

по

господарствІ

ВIJ,JIQЗЬГО

немає

зниження

віфобнИЦ'l"l!а

молока

порі.НІ'НО ~ відповідним дом

минупоro

чайно

року,

перlо·

хоч,

зви·

можливостІ

HaJII3!i1

не

скрізь .ичеpnанl сповна.

Т,рохи rІрші результати про­ ти

ТQР1Ш111Х

худоби

по

продуктивностІ

Зиизилн

вІД кор~,8И

надо!

молока

У раJtгоспах 4: Боб·

рицькИЙ., .Зоря., с3аплав­ ний., ІменІ Докучаєва. імені МІчуріна. У них середньоден­ ни.jt надій за січень становив 5,1-6,8 кілограма на голову­ значН() нижчий, цей час,

Не

на

НіЖ

потрібному

господарствах ніс:ть МClлока,

89

середньому

palIrocnax

торік

У

рівні

У

району І товар­ яка становить в

процентІв. А в

«Заплавний.

.ВеJI~RодимерськиЙ.

вона

та

ще

нижча. Це говорить про те, що подекуди багато витрачають молока

на

випоюваН1l:Я

телЯ1',

минулорІчного

по­

не бажаючи виготовляти його замінники, а також на Інші господарські потреби. Виробництво яєць у птахів­ ничих господарствах району

центнерІв.

Ва­

почало

627

гому прибавку продукцІї мають також радгоспи Імені Щорса-l018 центнерІв, «ру­ санІвський. .Жердlв-

-

664,

зростати

в

основному

за рахунок зБІльшення кількос­ ті пt>t'Oлlв'я птицІ. І все ж у січні Іх було одержано на тисяч штук менше, нІж торІк.

159

Знизилась несучІсть курей у радгоспі сАвангард., племпта­ хозаводl сРудня.. та Київсько­ му виробничому об'єднанні птахофабрик. Бажають багато кращого по­ казники

продажу

тваринниць­

кої продуицlI державІ. Хоч мІ­ сячнИЙ план в основному вико­ нано по всіх видах, проте на о приймальні пункти її здано значно менше проти відповІд­ ного періоду минулого року.

Так, яєць недодано 3 мІльйони 597,5 тисячі штук (Київське об'єднання і племзавод .Руд­ ня.), м'яса 5171,4 центне­ ра. Менше продали молока державі радгоспи імені Юрова і «Требухівський. . Не розгор­ ну лася ще як сл1д робота по закупІвлІ

лишків

продукцІІ

у

населення. Молока надійшло у сІчнІ на приймальні пункти на 90,7 центнера менше, нІж торік, м'яса на 1098,5 цент­ нера.

і

Отже, колективи тваринників птаХівників району добилися

певних уСПіХів У першому мі­ сяці другого року П'Я1'иРіЧки.

Проте допущено

Тваринники радгоспу .За­ верицькиЙ. з неослабною у.агою

вчитуються

в

1)ЯДКИ

постанови ЦК RПРС про 60-у річНlЩЮ ВелИ'Кого Жовтня. В нІй з 1)адlСтю знаходимо ПlдтриМRУ своІм думкам

і

прагненням.

Щороку наш колектив 'fваринннкlВ добивається но­ вих успІхів. ТорІК одержа­ ли на кожну корову по 2776

I(lлограмlв молока. На кОЖНІ

1ОО

гектарів

сIльсы<госпо-­

:xapcьК1-lx угІдь виробили йО­ по 963 центнери. На

ro

о

100,8

процента

виховали

план продажу державІ цьо­ го цінного продукту харчу­ вання.

1 деякІ про·

рахунки в роботІ. Тож потрІб­ но скрІзь 8ишуиувати додатко­ в.l резерви для збільшення ви­ робництва тваринницькоІ про­ дукціІ, щоб забезпечити вико­ нання в ювілейному РОЦІ Ра­ дянсько! держави соціалістич­ них зобов'язань.

Втілюючи в життя історич­ ні рішення XXV з'їзду КПРС, жовтневого (1976 р.) Плену­ му ЦК КПРС, місцеві Ради де­ пУтатів трудящих провели значну роботу серед населен­ ня району по закупівлі лиш­ ків продуктів сільського гос­ подарства в населення. Торік, наприклад, від корів, що зна­ ходяться в особистому корис­

туванні, було заКYlIлено 3015 тонн мапока. ЦИфра, як бачи­ те, значна. Останнім часом продаж молока державі зро­ став.

Робота ця не проста. Що­ річно

райвиконком

Готуючи

гідну

зустрІч

сла':8НОМУ ювІлеєвІ Великого Жовтня, ми взяли ПІдвищені соціалістичні зобов'язання в другому рОЦі п'ятирічки. Прагнемо одержати від кож­

3400

иоУ }(орови по Мів

молока

держаВІ

І

кілогра­

продати

3800

тонн.

його

РубіЖ

J\ола'l"имемо спІльиими зу­ силлями. НинІ щоденний на­ дій MOJlOK8 вІд кожної коро-

Сyбtm, Н! moтoro

1977 І

року

спільно

з

виконкомами сіЛЬСЬhИХ і се­ лищної Рад депутаТІВ трудя­ щих, інспекцівю по заготівлях і якості сільськогосподарських продуктів розробляють і за­ тверджують

П1вЛ1

заходи

молока

від

по

заку­

населення.

Передбачена і широка масово­ роз'яснювальна робота. Непо­ ганих результатів у іх здійс­ ненні добилися виконкоми Погребської, Пухівської, Літ­ ківської та інших сільських Рад депутатів трудящих.

У другому році десятої п' я­

ринНИ'Ків є

міцна

база. Так, на

кормова

СТійлОВИЙ пе­

ріод для громадсько! худоби

заготовлено

су,

2500

5100

тонн сило­

тонн сІнажу,

5200

тонн коренеплодІв. ВсІ кор· ми добре готуємо до ЗГОД0вування.

М. ГУРИНА, технік.

о

НОВЕ ЖИТТЯ

Для абільшення обсягу 8&4 готівлі молока в індивідуаль.­ ному секторі не менш важли•

во створення міцної кормової бази для власної худоби.:J цією метою депутати сіJlьра~ та дирекції радгоспів уклада .. ють угоди із власниками ко" рів, які передбачають за пев.. ну кількість проданого дер· жаві молока і вирощуваННJI та збору для громадської ху.. доби

кормових

давати

сіно,

про..

буряків,

корене ..

солому,

плоди та комбікор~lИ. Більшість лишків молока

,

населення закуповується. Про­ те у Шевченківській, Мок­ рецькій, Семиполківській сіль.. ських Радах закупівлю моло" ка можна збі.'1ьmити.

Незадовільно робота

організована

торговельних

приємств

по

під..

закупівлі

яєць

від населення. Ta~, наприк" лад, ВелиJtодимерський рад" госпробкооп (голова М. д.

Теплюк) за січень нинішньог()

вим

ву, схвалену міськкомом Ком­ партії України і райвиконко­ мом, підтримали всі сільські

трудящих.

3

тисяч штук яєць і 125,7 тонни м'яса. Успішно викону­

ЄвгеНlї

по..

нагороджуються

ства населенням. Іх ініціати­

цей показник у доярок Ган­ ни Давидівни СіРО!, СвІтла­ ни Павлівни Сойми, Марії

Стецюк,

реможці

чесними грамотюlИ.

РОБУ закупив від насе.lення лише 11 тисяч штук яєць при завданні 50 тисяч штук.

початку року закуплено

Іванівни Васькевич та Ін­ ших. Запорукою уСПІХу тва-

державІ. Кожного ltВартазу районний виконавчий комітеІ підводить його підсумки. Пе­

тирічки зазимці виступили ініціаторами змагання за збільшення продажу державі продуктів сільського господар­

ви по феРМі становить 7,8 кІлограма. Значно вищий

Серг1УВни

4,6

Середньодобовий при·

ЗАКУПЛЕНО У НАСЕЛЕННЯ

Ради депутатів

р у Б' Ж ДОП АТИ М Е мое п ІЛ Ь Н О

галів моладняка, якому вже по

. . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . I . . ._ _ . . . I _. .f l . I I . I. .' I . I • • II.I~II. . . ., . . . . . . , . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . ,

57,5 80,4 4,4 270

че об'єднання

Uентральна до·

60

місяця. УСnіхи телятниці тут також значні. ріст досяг 797 грамів на кожну голову.

селення

56,2

тонни

в

на­

молока,

130

ють

завдання по закупівлі молока в населення Русанів­

ська, Рожнівська,

та Літківська

3азимська

сільські Ради

депутатів трудящих. Тут доб­ ре налагоджена робота прий­ мальних пунктів.

У районі організовано зма­ гання між сільськими Рада"и

Не справився із цим важли­ завданням

сяч

40

штук

яєць

при

завданні

тисяч . В селі Рудня (голова

сільради В. П. Карбут) не за .. КУШІено жодного ЯИПЯ. Такий стан

справ,

звичайно,

нега"

тивно впливає на успішне ви ..

конання

соціалістичних

зобо ..

в'язань тваринниками району. В особистих господаРСТВ:lХ сільських жителів є чималО лишків

молока, яєць,

м'яса.

Допо"огти направити цю про.. дукцію в державні ресурси­ наш прям~и nfinR'IТ~n~. С. ТОВСТЕННО, заступник

в'язань по

виконкому.

о

Бобрицький

Ступак), де закупили 20 ти­

за дострокове виконання зобо­

продажу

і

раЮ'оспробкооп (голова В. В.

молока о

3

голови

етор.

рай­

о

--


УВАГА,

вов.В7РСІ

СТІНГА3ЕТА І ВИРОБНИЧИЙ КОnЕКТИВ~

Нраїна упевнено вступила в нове п'ятиріччя,

\

дуть РОЗГЛІІнутl

TBqp. c.TYAllцJB

та початкІвців, що бажають відвіду­

ватн занятт. студІї. Секція ЮНИХ (діт. шкlJlЬИОГО вІку

"'0 15

о 10.00 ранку. Обговорення творів студіlців старшого віку проводи­

ності виробництва. Сформульоване ХХУ з'їздом НПРС основне завдання господарського розвитку

і господарствах. Часом з'являються вони від нагоди до нагоди (переважно на честь календа р -)

ківцям подадуть члени СпIЛКIІ· письменннків Українн.

H~ цей період

~олягає .. в пос~!довному .здIЙснен-

H~X свят), написані сухо, без використання фак-)

нІ курсу КОМУНІСТИЧНОІ паРТ11 на ПІднесення матеріального і культурного рівня життя радян-

ТІВ з життя колективу. \ З метою активізації роботи редакційних коле-)

СЬКОГО народу.

гій стінгазет, поліпшення іх змІсту І зовнішньо-)

Пропаганда документів і матеріалів партійного з'їзду, втілення його на креслень в життя справа великої політичної ваги, розрахована на

го оформлення відділ пропаганди й агітації місь-) кого номітету Номпартії України і редакція га-) зети «Нове життя» оrО110ШУЮТЬ ОГЛЯД-КОН- \

(тривалий період часу. Брати участь у ній покли-

(кані усі партійні організації, усі комуністи щоденно і безпосередньо на виробничих ділянках.

НУРС роботи місцевої преси. У ході його буде \

Бойовим завданням їх є показ трудових і бойо-

проакалізовано діяльність редакційних колекти-) вів, вивчено й популяризоваНQ lІосвід кращих, ~ визначено переможців. Для цього кожна редак- \

вих звершень на 60-річному шляху Великого Жовтня. Стінна преса, бойовий орган парткомів і партбюро заводів, фаGрик, цехів, відділів, радгоспів,

Цlина коле~іЯ. повинна про~яго~ л~тог.о-квітня) подати у ВІДДІЛ пропаганди и aГlТaЦII МІСЬККОМУ \ ко?,отку анотацію. пр~ св?ю стіннІвку (назв~, \ ЧИІМ органом є, К1ЛЬКlСТЬ І дати виходу номеРІВ)

організгц1й торгівлі, транспорту, побутового об-

за

слуговупаl1НЯ тощо, перебуває найближче до виробничих колеКТI1В:В, служить виразником їх

ріалів, склад редколегії). НРім того, слід подати 2-3 кращих випуски

успіхів, потреб, інтересів. Переважна більшість

редакційних колеїій творчо підходить до постав-

лених персд ними завдань. У стіннівках висвіт-

1976-1917

роки,

перелік вміщених

мате-

\ на конкурс \ стінгазети )

для ВІ1значення кращої opгaНl~aцlї роботи ред-)

колегій.

Переможці

нагороджуватимуться

) Грамотами)

flЮЄТЬСЯ хід соц:алістичного змагання за достро-

міського комітету Ном партії України, а також ~

нове виконання планів і зобов'язань другого року п'ятирічки, розповідається про досвід переДовиків, піддаються гострій критиці ті, хто ставиться до рсботи І-!едбало, допускає брак чи порушення виробничої дисципліни.

преміями:

Разом з тим має місце трафаретність, низький

1 ня

ПЕРША ДВІ ДРУГИХ

-

25 20 15

крб. крб.

\ ) \

ТРИ ТРЕТІХ крб. Строк подачІ матеріаЛІВ на коннурс до) травня. Підсумки буде пІдведено АО 4 трав-)

-

Дня преси.

)

тнметься з

ША

12.00.

.. ас

засl".нн. кваліфіковану Jl.оломогу почат-

.

Дорогі друзі, RКЩО ви 3ВХОПЛJOEтеСR ХУАОЖНЬОIO ТВОРЧІСТ!О, пр.о­ буете самі вІршувати ЧІІ ПИС.ТІІ прозоlO, чекаємо вас на заСІдаННІ. РАДА СТУДІІ.

11.110 СУ 11.35

12.00 12.45 СУБОТА.

11.00 11.30 12.00

К.

т •• Р03П081АI про &у"о"нн, М. Са.ицькиА. К. т •• ПРИРОАа І "юА.и •••

,,18'.

Літературні 6есі ...... Р ...... за руае",е•••

К. т.

..

.. Ітера тур.

с ка

12.45 13.25 14.15 14.25

16.00 16.30 17.10

К. т. Концерт аРТ.СТI. 6 ... "у. К. т . • Це 8И мо ... ете. КОИКУРС вннахіАн""I •• К. т. 1ир ..... Спорт"ото •• К. т. • В гост.х У "аз"... Ху­ АожнlА фl,,~м .Місто м.Астрl ••• К. т. Програма .3 ....оро.· ••• К. т. .МузичниА абоне_еllт.. 80-

17.40

.... уети.

кальні

••

К.

т.

Му".тфl".м

літо:..

.ДІ"

МОР08

І

IВ.ОО Н08ННИ.

IВ.15 К. т . • У свІтІ т.ар_н •• 19.15 К. т • • РаАЯИСЬ"И" COIIt8 З31!убlжних гостеА ••

О'І. .а

19.35

rotn.o-

Кlно"оме .... l.

дарство

21.00

••

21.ЗО К. К.

т. т.

К.

Т.

• Неспо"lilне

«Час ••

Ilрогр.м.

22.30

10.00

Концерт paA.llc.kqt IIICIII. І Сп.рта"I...... дтсАА •• Ill'vl'l' 1\"11\ ~ 1 луll. ... жКIIІ те.. ~фl. . . . . Бі.. і

"»)l.I'І.Н"И».

.оесе..... ,.Іт.... 11.lа 1:."-РilН мО......... х . • Штао .о.иахіА-

1\. Т.

НИ~ ••

12.00

14.30 15.110

1\о.щерт.

15.50

ви"

,.. 19.00 11..

т. Ih""",.. аЦlilllа

•• 19.30 1\." t. сті

~ Н.ша

l~l9 И>.

20.30

1tIorрафІА.

"он""т.

IІlІерше

е"'Р.11і

~U.4~ .Ьа Aoopa~II"', АІТI1I •• ~I.oи 1lроо'р;ома «'і.с •• (Аі.)

21.JU '.30

на

~ І

е".

'Іа

..._ ......

те

ва о".lОбик 6 ..... ут-.· I1Риl !'АМА ПА оt>ЛАСТIt

IU.J5 10.oU

І 9.4~ І

)оqи.. І..... ч.танн •• у,н •• 4 КоІ. IIPKIto..

18.50

9.110 0.30 10.00

Домінч,на

«Будlвни.I>.

І 4ист. в. І; Jle.l .... леIllНО:""••

фільм

змаганням

КОlщерт Першого

театр.

сНаРОА­

•.

" туру фестивалю

переможцІв Всесоюзного

.. ..... .....

К. т. К\НООГ.llЯА ..нІІ ••

.Хронlка

наших

фільм .Співробітнкк ЧК·. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ К. т. Музична програма «Ранко­

.11.

пошта

К.

т.

•• (М.). т •• БI .. ьше хороших

К.

РО

17.25 13.30

ЗУ<:Т9іч

юнкорів

товарів.,

те .. естудlТ

....

Екран студента-зао. ни ка. 2 КУРС, К. т. €. Светланов. Снмфонlя cl-

мІнор. (М.). К. т. Програма «ЗДОРОВ·Я •• (М.). К. т. Конперт Ю. Гуляєва. (М.). К. т. Вечlрн. казка. (М.).

СКІІТ'С"". панорама •. ХУАожнlА фі"ьм .Уще"ина

вl­

(М).

ЛЮТОГО

14

ПРОГРАМА ЦТ В гостях у каз кн.. Ху_ «МІсто маЙtтрів •• • У СВІтІ тварин ••

'.30 ..О.иlll •фІльм

11.05 15.00 15.55

К.

т.

К.

т.

«ТвііІ ТРУА

-

твои

внсота ••

К. т. ХудожнlІl телефІльм АЛя ді­ те. .Четвірка зі СПІвів •. ~7.00 і( т. сМамина школа>. 17.80 К т. ВІршІ російськнх раАЯИ­ С.КИХ аоетів у ви"онаннl москов­ С.КИХ Ш"МАріВ. 18.00 Н08НН•• 18.15 К. т •• Весе"ка •• Другий Мlжна-

РО"ИІІ'

ci"ЬC."OI'otnoAap-

СЬ"010 .HpOVН• •T. . . . (М.). t.туll.~нт ... 'за ... н ...... : Історl. KJat't. .Ост.нні СТilттl, пр_ ....

cnlBa.

Літературний

сОр.... 3 ГеРОЕМ Соцlалlcтичноr ПрацІ М. С. П~рамонов"м. (М.). 10.43 К. т. Грає симфонічний оркестр Укр_Тнського те"ебачення і радіо. 11.30 К. т •• О.евндне - неАмовlрне •• 12.30 К. т. Те .. ефільм ,Ритми цирку •• I~." К. т . • Поезія>. А. ВознесенськиА. 14.25 Хур;ожній фl .. ьм .Король Лір. (з субтитрами). 18.40 ФІ".М-J[оицерт .Співає Ю. Мазу­

18.43

ефектн.ностl

К.

..

Jl(ен енко.

XYII.O_HII

10.05 1:.kOKo.. l"a cl .. _"grOCnOAllpc....oro " .. роОННЦТ ••" «Ме.. lОріцl. lІем ..... 11.30 - •• .11<ЛИ.. 'У.08а DlДSJIщеннм 11.10

CO.llAaTCIoKa>.

Піснl

К. т. .Актори І ролі •. ІнформацІАна програма .Вістl •• 1'.ЗО ФІ./l .. м-концерт .Дівочі переспІви., 1'.55 К. т • • У свІтІ рослин>. 20.45 сНа Аобранl •• Аіти!>. 21.00 Проrрама .Час.. (М.). 21.30 На замо ... еННА телегляда.lв.

17.50 19.00

os.u-

СТВО.

УРСР

«Воротар •.

телефільм

ПОНЕДІJЮК,

8P1WPAlla

""ilJI~НЬ"I1Й

.нсамблю танцю

ХУАо",ніА

.....ом..

'*1It',oc~I ••

ГаIlАН.

с.мО і ноl художньої твор.остl тру щих Полтавщини.

ДРУЗІ.'.

М"Лllш"g.

А.

сЮиlсть>.

жrио

19.15 10.45 20.15 .1\'НОllРОО р_ма .110 рі.... l. "jlаІ.I •• 20.30 Щ'" ш"''''р ••• «1\&3.а аро С8 ..... 21.30

."уuv .... и репорта ••• 11.311 І\ ..."ц,-,рт А". А,те •• I~.иo 1\. Т . . • VJOpiH".

16.45

Аі ... ьного

15.ЗО До"ументальниll

1.t.,s\> -J'''''',,IЬUdИIІ .. а У"раТн ••• lo).UU «\"Jlа_uю О ••• НІ •• І J.(:' К т. -ЛО., H~.IIA аац .... I~.I~ 1:'.1:'

музики..

...

В.

К. т. • 8А10: операцІ • • ".Т.Р08РЯАка

С81тІ

К. т. д АlтеЙ. «Весе .. а зима>. К. т. Концерт ЗаС.llуженого само-

ІЗ.ЗО еС.ІІа.а

ЛЮТОГО

12

ПРОГРАМА ЦТ К. т. .Ииста8"а БуратIIІО •• І б.ОО .Д.. я 8ас. 6аТ~kИ •• Iб.30 К. т. Музи.на ПРОІ рама .Р.н&о­ ва fIOWTa».

9.30

10.30

2'.111 21.00 21.80

п .. ан

побудо.. о:ou.l._I;І.У • 1~.IIи .І ..otофlі • • Іон,,­ то" В. І. 'neHi.H" IС7ОР.'_О •••

фестива"ь

телепрогра..

наро~иоr Т80р.ості. ШвецlJI. c3MaralOTЬC. ТРУАlщі латвlйсь"оr РСР,.. К. т. Прем·єр. музнчного те .. е­ .і ...му «Композитор АнаТОllій Но­ • • К08а. К. т •• Об .. нчч. APysIBJO. Програма .Час•• К. т. До 17S-річчg з АНJI народ­

аенІІ.

ГІОГО.

8.

ХУАо~иlй

Багатосерійний

телефl"ьм .ЗнеАоленl,. (.раицfJl) •. І сері •. К. т. .РосjАс~"иЙ романс •• проrРАМА УТ К. Т. «Наша біографlsr. РІ.

CPt.P.;

22.'0. • аР.IІ,1 «Дер.... а І .. IОЦI •• ; 12.08 j 1~.411 ІІО.. ІТ.Ч­ 18.00 иа економі ••• К.пlт.... К. Мар.­ 1'28-1,.. са.. Ilере..а •• І . • Аг,аркl вІдн­ 11.15 К. т. Концерт ,:нlІ. пр. СOl\I ... lаll1l; 1""0, Н.у.о­ и.6 .. ю пlсиl

......

терlа .. IЗIl1У рево

ЯК уже повідомлялося, у селі Требухові відкрився новий рад­ госпний будинок культури. Сьо­ годні в'\!іщуємо фотографії, які доповнять нашу розпоВідь про це ,елике свято. ОСЬ вгорі кра­ сень-палац. На середньому фото вафіксовано ту мить, коли культ­

.иl

&омунIЗIl1. .Ст.орекн. lІ1.те­ pla.... Ho-ТехНі .. Ноl баз. "OМYIl18му І h.y"o.o-тех.I,н. ре.О"IО­ ЦІМ". 15.20 OCIIO... ..apJrt.cTC."O-

.. енІнс."оі естет.".. СПI .. ку.акн... (М.).

.Естет•••

12.05 12.66

•• ? •

і

ЩІ відкрив самодіяльний народ­ ний хор (керівник Г. Л. Субач)

18.40

nоліською піснею про Леніна.

20.15 20.30 21.30

Фото А. Козака і В. Рябинчика.

... ...

8.30 10.00 11.00 12.00

...

ст.ор_

фі

.......

СРС, I1 саРІІ. Tepc~"oгo баг.тоборства. (Ме. ....ео). К. т •• Весе ...... Друг.1 МI .. н.­ РОАниА фе.ст....... тe .. eaporp... н.родноІ творчостІ. lie.. wl.. ~M.). К. т. ВечІри. нз"а, (М.). К. т. «3НIІ10.а "аз"а-77 •• ХудожнІй фІ..... еЧо.. о.lча рos­ М08а>. (М.). НЕДІЛЯ. IS nютоrо проrРАМА ЦТ К. т. сБуди".ин" •• К. т. .С .. у ... )' Р .... llе ...ом" со­ К.

т.

Чемпіонат

юзу! ••

К. т. Театр юного r ......... еНезвичайнІ пригод.. Се.. КОТ.а'о.а ••

К. т. • Музи.ниl кlос .... 12.ЗО .СI .. ьс .. к. го,,"на>.

ІЗ.ЗО .ЕТ.ПІІ .е .. и"ого Ш".ХУ •• Ху..о.­ ніА фі"ьм .ЧаП.';8 •• ЛітературнІ Ч"Т.ИН.. !О. Хемlн­ гуеА. .Острlв в океанІ •• 15.45 К. т. • МlжнаРОАна ".нора ••• За

15.15

вашими

17.00 18.00 18.15 18.30

листакв

К. т •• КJlуб Н08ИНИ. К. К.

т. Му.ll .. тфl ...... т. [lрем',;р. "окумента".ИI!rО

те .. ефі ....му

.Ту .. а:

сто·труді8НИК

19.15

К.

т.

О.

увертюра

19.25 21.00 21.30

•.

"Іиопо..оро_еl,..

••

•.

Г.. азуно..

К. т. Вперше Аожнlй фі .. ьм Програма

мІсто-ВОІв, мІ,

16.15 18.00 t8.30 19.00 19.30 20,111 20.45 21.00 21.SO 22.15

11.00 18.20

10.110

.Час ••

ПРОГРАМА

20.30 21.00

10.30

УТ

рlйс~кніІ заП081"ИIІ" •• Те .. евізlllн. шко .. а .exalll,aTOp••

7

к.,. Зооло­

Е"раll у.итеIlЮ. ПередачІ, пе­ Аагогlки І пснхологlі АЛЯ вчителІв nо.аткоаих класі •• 12.10 Фр.ицузьк. мова. (М.). 13.05 Екран учите .. ю. Математика. 7 к.... Кв.дратиl корені •• (М.). 13.35 У.И.1І1 10 кл. Історія. 14.00 Учи.м 5 11.0. Географія. 14.25 У.ням 8-10 11.11 • • Шукаю дорогу І .lІттl •• ПТУ сьогоднІ. (/1\.). 14.11І Д... тих. хто вступає до вузlВI

екранІ ЦТ ІУ­ .811, .lтерец.I ••

Hayko'80-ПОПУ".lІнl фі..... .Що ТИ вIА.. у.аЕШ, "ЮАННО?. .У«у­

К. т. Учням

ства.

22.35 ЧемпІонат СРСР 3 6.ске.,бо.. а сереА QO.lloai ... x комаИА: .Д.".­ 21.30 мо. (Тбl .. ісl) ЦСКА, 10.00

10.40

гі ••• Хижі птахи>. (М.). СпецІалістам народного господар­

11.05

17.20

.Слово про музнку.. 8еАе пере. Аачу "омпозитор Р. ЩеАрlн.

.Росі..

110..

'.за І

10.00

.)Оро••суа

и.

портрет колеКТН8У Радехівського раllifly nьв\аськоУ обllастl.. пе­ реА.'. І. сЮиlоР-77 •• сТо_ар. иаРОАу.. сНародиа творчІсть•• ІнформаціАн. програма еВlстl •• Те.аефl"ьми .Ко.. и виБІр зроблееДо.. жеНlІове поле •• К. т. ФI .... м-КонцерТ • КарпатськІ вlзеруи"н •• «На А06раиlч. дІти!., Програма .Час •• (М.). сАКТОРIІ І ро.. I•• «Лю6ите".м ба .. ету •• nPOrPAMA НА ОБЛАсть ко"гoc:nу

Е"ран студента ІІ.О'ИІІ' •• І .. у,е. IВ.20 НаУ"080 - 80пу".рниl .1 ...... Хто

18.00

Державного .Н­ І танцlО Мордов­ C~Koi АРСР. К. т. сУ світІ РОС"ИН •• T~.. e.I..... .Чн. багата IІIОДИ­

18.111' .Соцlа.llьииil

17.15

армійці зустрічали гостей хлібом· еіллю. Велику концертну nрогра­

!

років) розпочне заняття

газет на окремих підприємствах, в організаціЯХ ~

позначене вимогами високої якості і ефекти в-

\

ідейний та художній рівень оформлення стінних

ЧЕРГОВЕ ЗАНІТТІ ЛІТСТУДІІ вlдБУАеТЬСIІ 13 JlIОТОГО в ПР.lllщенеl реАакцlі газети. На ньому бу­

22.05

.атемати"

•.

МузнчннlІ фІльм. К. т. .Сторінкн

ТВОРЧОС7і.,

А. Ма"ишко. Екран CTYAehta-заочннка. 8ища математика. К. т. Чемпіонат СРСР s .Хімік. (Воскресенськ) тор. (ЧеJlябlнськ). .Доброго вам здоров·я •.

ДОllументальииll

курс.

2

хокею: .Трак­

телефільм

..l-

дамн " ..одової книги •. К. т. Ч~мпlонат СРСР з хокею: .Хlмlк. (Воскресенськ) .Трак­ тор. (Чеll.бlнськ). з період. (М.). К. т. сТеатр OAHoro актора ••

Редактор Є. ФЕДЯИ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~'~-~~~~~~~~~~'~.~~~~~~~~ ~'~~~~~#~'~~··~~,q.,·~~g#~.·4~

КОUМУНlІстическоlІ партии- украин.... .НОВАЯ

ЖИЗНЬ.

в

орган Броварскоro roPKOM8

roPOACKOCO P81108Boro Советов депутатов ТРУДЯЩВХСІІ КвевскоlІ облаСТІ!.

Газета выодитT на украинском A~blKe.

І

НАША АДРІ::САІ

255020. м. БРОВАРИ, вул. КиТвеька. 154.

'1 peAa&Tqpa _ 19·3-82; , ... _ І 81дповlдального секретаря. вlJlAlлу_ сlJlloCо.кт-. rocno•• IIC\'Т88, 8~nO" І ~ вI8ТОРОК....сєоеll!7. і 111-3-18' •• F.ЛЕФОНИ:

дента

мlсцевого

.aeтYnIl8XI

раАlомовлеНlІ1І

масовоТ роtlотн. фотокореСПОНАеНТI _ 111-.:87,

а&тор,

11.1.1""18

аео

Га,ета вн,оnит.

'''4-4'1

_хІІ.

~~RИП~~ І cvt\nTV.

r.~:~1I ~п;~::"8.ТV

~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#~,~~~~~,~.~q~,~,~q~~~.~,#~g",-.,------

Ін.а.екс 61964. Броварська друкарня Київського облуправЛ1ННJJ а c:upaBU видавиицтв. ПОJ1lграфlі і книжковоІ toprlмf. 8y...-КвІ..... 1~

vvc.г.e.vo._ ~3а;~76~lоЯ26.-

#25 1977  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you