Page 1

У Центральному Комітеті КПРС

~------------------------------------==~!1РОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН . ЄдНАйТЕСЯ! ---==~====~===-.0 .N2 25 (4133)

1

і Раді Міністрів СРСР

П'ЯТНИЦЯ

1.3 1976 Ціна

2

р.

про

коп.

вугільної про~шсловості нецького басейну п'ятирічці .

РОЦІ

ЦН

КПРС і

в

дев ' яту п ' ятирічку.

До~

МІСЬКОІ І РАІЮННОІ РАД ДЕПУТАТІВ

шахт. освоєнні проектних по­ ка з ників шахт і збагачуваль­ них фабрик . ЦН КПРС 1 r:а­

Рада Мініст­

у;~сюви праЦІ у вугшь­ ній і сланцев і й про ~шслово­ сті і на будівництві шахт,

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

прийняли надання

Постанову

<' ~ро

додаткових

п.І.ЛЬІ_"

працівникам сланцевої

XXV з'їзд Комуністичної •••

На з'їзді обтаворюються Звіт Центрально­ rо Комітету і звІтна доповідь Ревізійної ко· місП КомунІстичної партії України. Висловлюючи волю комуністІв, всіх трудя· щих республіки , делегати одностайно схва­ люють внутрішню і зовнішню політику пар­ тії, багатогранну і плодотворну діяльність її

Центрального Комітету і Політбюро ЦК. З великою сердечністю і теплотою говорять вони про особистий

вклад

Генерального сек­

ретаря ЦК КПРС товариша Л. І . Брежнєва в здійснеиня завдань комуністичного будівни­ цтва, виробленої партією Програми миру, в боротьбу за мир і безпеку народів . Глибоко аналізуючи роботу партійних орга­ нізацій республіки по виконанню рішень XXIV з'їзду КПРС 1 XXIV зїзду Rомпартlї

України , промовцІ підкреслюють зрослу аван­ гардну

ро.'Іь

комуністів

вах, підвищення

рівня

у

трудових

колекти­

пар"'ійного керівницт­

ва, зміцнення зв ' язків парторганізацій з ма­ сами.

За досягнуті успіхи за роки п ' ятирІчки Українська РСР п'ять разів була удостоєна rtQрехідних

Червоних

прапорів

ЦІ{

RПРС,

Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС 1 ЦR ВЛКСМ. Більш як 215 тисяч переможців змагання на­

rороджено орденами і медалями Союзу РСР.

Кращим колективам вручено перехідні Чер­

~оні прапори і пам ' ятні знаки.

Усе , що було досягнуто, делегати оцінюють

8 nозицій високої вимогливостІ. Вони говорять про необхідність дальшого вдосконалення стилю і методів роботи партійних комітетів,

Ідеологічного забезпечення виконання планів

1 соціалістичних зобов'язань на 1976 рік, до­

держання партійної і державної дисциnліни, винривають наявнІ ще недоліки в керівництві rосподарсьним і культурним будівництвом,

нзмічають шляхи

їх

якнайшвидшого пода·

~анн я.

З гордістю відзначають

шахтного будівющтва >>. бітників,

промовці успіхи,

яких добилися трудівники міста і села в ході передз'їздівської вахти. рапортують про до­ строкове виконання підвищених соціалістич­ них зобов'язань на честь з'їзду партії .

во

*

му розгортаннІ змагання за дальше підвищея­

ня ефективності і якості роботи. Вся діяльніr:ть nартійних, радянських, гос­ подарських. профспілкових і комсомольських

на

скороч е нин

ма с

Постановою

діючих

і

ні у

тонн.

Центральний

НПРС

ві . комсомольські і госпо­ дарські органи. всі працІв­ ники вvгільної промислово­

сті,

б у дів­

техніко-економ і чних П()казни­ роботи підпри єм ств .

ніки

га л уз е и

У

<<Про

з аходи

вугільної

про­

мисловості Дон е цько г о ба­ сейну в 1976-1980 рок а Х >> відзначається.

З'їзд приймає рішення про припинення де­ батів,

таті

Із заключним словом виступив член Політ­ бюро ЦК КПРС, перший секретар ЦК Ком­

рішень

що на

дань по видобутку

вугілля

1

вне~уть

вклад

У

с.ІраБj

ству

р с боти,

великий

безперебійного поста­

чання

в р езу ль­

проведеної

спрямованої

забезпе­

чать успішне виконання зав-

Постанові

ро з витку

всемІрно­

соцІалістич­ і поширення

передового досвіду

промисловості.

no

бущвни­

і технології ,

го розгортання ного змагання

Передбачено й інші п і льп!

обговорення звітів і РевІзійної комісії

машинобуду­

і шахтного

цтва на ОСНО ВІ ШИ~?КОГО впровадження передовоІ.тех­

ків

творення.

вуГільного

вання

ництву , створення б е~ печних умов праці і п о ліпшення

цих

МІНІСТрІв

v

них планів по вид о б у тку ву­

працівникам

J{о:-vІіт~т

Рада

тійні. радянські . профспілко­

в с тановле­

капітально ,І у

і

СРСР висловили тверду впевненість тому, що пар­

на

них шахт з тюr. щоб з а б ез­ гіл .'ІЯ.

1980 роЦі до 231:::-233

мільйонів тонн і в 198::> році - ДО 245-250 ІІІіЛЬЙОНіВ

спорудж ув а­

печити виконання

басейну.

встановлено

завдання довести видобут<:к вугі л ля в Донецькому басен­

ро­

.ся

міністерство

дальшого розвитку

у :ІІ о в юш пр а ЦІ,

тиждень

товки

КПРС. Делегати повноважні представники партійних організацій республіки всебічно розглядають nідсумки роботи . проведеної між з'їздами, ана .'Іізують до с ягнення в господар­ ському і ку.1ьтурному будівництві за ~шнуле п'ятиріччя, намічають плани комуністичного

народному

сокоІlІ' ісиого

ви и он а ння

господар-

1 населенню країни ви­ палив~ .

(ТАРС).

XXIV з'їзду КПРС і

партії України тов. В. В . Щербицький.

Найбільша у світі

З'їзд одноголосно прийняв резолюцію на Звіт ЦК Компартії України, в якій схвалив nолітичну лінію і практичну діяльність Цент­ ра.'Іьного Комітету Комуністичної партії Ук­ раїни, його роботу по виконанню рІшень XXIV з'їзду КПРС. Одностайно затверджується також звіт Ре­ візійної комісії Комуністичної партії Украї­ ни.

Потім доповідь про проект ЦК КПРС до з'їзду партії «Основні напрями розвит­

XXV

ку народного господарства СРСР на

1980

1976-

роки!> зробив Голова Ради Міністрів Української РСР О . П. Ляшко. Він підкрес­ лив. що проект став новим

у

видатним

марксистсько-ленінську теорію,

в

в~;ладом

практику

ли понад

плану

Пlд­

ува з і здійснити в міру п і дго­

му

народногосподарського

1

боч

комуністичного будівництва . В його обгово­ ренні в республіці в з яло участь більш як 18 мільйонів чоловік. Робітники, інженерно­ технічні працівники. колгоспники, вчені внес­

виконанні

вуг~льн~1 1 МІНІ· стерство вугільноІ про.мис­ ловості УРСР усунути щ не­ доліки і зосередити увагу на розв'язанні основних завдань

Переведення вказаннх пра­ цівників

Нині найважливішим завданням партійних організацій є зосередження всієї організатор­ ської і масово-політичної роботи на успішно­ nершого року десятої п'ятирічки, на широко­

важки ~ш

.~ПРС_.

Укрюнсько~

промисловості СР<;Р

динний робочий тиж~ е нь .

тичної партії У.L •раїни. Він яскраво і пере­ конливо демонструє монолітну з гуртованість комуністів, усіх трудящих республіки навко­ .'!о Ленінського Центрального Комітету

лютого тривало Центрального Комітету Номпартії України.

РСР .

~ 1

Пе­

на

обком

Раду Мін і стрів

тах на цих шахтях , на 35-го­

В обстановці великої активност і і ділоRИтості продовжує роботу XXV з ' їзд Комуніс­

12

Ростовський

на 30-rодпнний роб о чий ТЮІ\ ­ день і гірничих ~І а іі с т рі в , з айнятих на під з е~ших р о бо­

менших затратах, на підвищення ефективнос­ ті 1 якості роботи в усіх л анках нашого гос­ подарст2а, на кожному робочому місці.

*

з айнятих

зобо.~ я­

зали цк номпартіі Укр а Іни.

зе ~Іних роботах на діючих і спору дтуваних в у гільних І с .1анц е внх шахтах з о со бли­

орг<І}ІізаЦій по н-ерІвництву змаганням. гово­ рили делегати, повинна бути сnрямована на досягнення найвищих резудьтатів при най­

*

да Міністрів СРСР.

редбачається п е рев е д е ння ро­

України

парт11

в у гі л ьна~

промис.1овост1

Р.~зом з

но серйозні недоліки в бу_­ дівництві і реконструкЦІЇ

десятш

ЮІВі

КОМУНІСТИЧНО! ПАРТІІ УКРАІНИ,

ЦІ{

тим у роботі вугільноІ. п.ро­ мисловості басейну ВІДМІЧЄ­

рів СРСР. вра х овуючи о~об­

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО· КОМІТЕТУ

п.1енумів

у питаннях еконо~ІІЧ­

ної політики, забезпечення перевиконання nлану видо­ бутку вугілля в Донецькому басейні. встановленого на

пільги праЦІВ·

в у гільної і сланц е ­ вої промисловості і шахтно ­ го будівництва країни , а та­ кож про дал ь ший ро з виток

ГАЗЕТА

1935

додаткові

КПРС

никам

ЗАСНОВАНА

В

наступних

Центральний Номітет КПРС і Рада Міністрів СРСР розглян у ли шпан~я

лютого

120

тисяч пропозицій , спрямованих

на більш повне використання резерв і в вироб­ ництва . На місцях їх вже реалізовано понад тисячі . З'їзд продовжує свою роботу . (РАТАУ) .

34

Найбіл ьит у св іті д о.нечна п іч .М 9 Криворізького . ,Іtеталургійнога за в оду iJti'Іti Л ен і11а . З п о ч ап у пуску а грегату Батьк1вщuна одержа­ ла по н ад д в а з по.1овшrою .н і.,zьйона тонн першосортного металу.

Фото А. Зопаr;и.

Одностайна підтримка З великою увагою сtежа:ь

трудівники

радгоспу

JСівський• за роботою

«ЛІТ-

ХХУ.

3'Узду Комуністичної nарт11 України. Ввечері того дня,

иоли вІн вІдкрився, саме від-

бувалися загальні збори робітників. на яких обговорю•алися підсумки господарю-

:вання в 1975 роЦі і укладався колективний договір на

нинішній рік . У зал! зібрало-

словлені у звітній

доповідІ

з'їзду першим секретарем Центрального Комітету Номпартії України В. В. Щербицьким. на nІклу-

річки колектив бригади . очо-

добробутv народу ми повин-

Дасико~І . пообіцяв одержати

виступі тракторист

першого

грамів молока . Агітатори й політінфор:~Іа-

Лук ' яненко. _ Нам, механізаторам. необхідно вже зараз поставити всі сільгосn-

мате ріали XXV з'їзду Номпартії України трудівникам села . Вже провели бесіди

-

у

відповІдь

відповісти самовідданою працею , _ сказав у своєму

Р0

•••••••••••••••••••••••••••

31 3 BAKol\l

ЯКОСТІ

Минович

відділком Закусило

Ії nродукщя

у дев'ятій

'

ичне змагання на честь XXV з'із· соціалістичні зобов 11за.ння на

\9Т

ро з витку

є~Іна

звістка :

якості

присуджено

~ виробам,

~ кпРс. Попереду - колектив ІJіІ<. В оJІ,ному з пунктІв записано.

державний ще

Знак

чотирьом

(РАТАУ},

році.

схвалюють

чл е ни

бу діRНІЩТВі

п"ятнрічці

і на·

креСЛИТЬ прогрюІу да Л ЬШОГО

д н 9!МИ на фабрику надійш .1а при­

дальше

мовЦі

K', MYHiCTifЧHO :VIY

з

на

лій п ' ятир і чці , вир и би ла ба· гато надпланової щ"ц у кЦії в

їни. який підс у м о в у є досяг­ нення українського народу в

швейної фабрики: державним Знако~І я к остІ>> . Цюш nершою в областІ

рию1 тваринники.

збільшення виробництва сільськогосподарської про­ дукЦії, зокрема молока ~

ло трудо вих п е ре ~о г у мину­

н е~І а ·

бригади роботу XXV з' ї зд у Номуністнчної партії Укра ·

Набиш,

вип у скати

з

схвалюють

Отже , у господарствІ треба вжити необхідних за­ ходів , щоб значно підвищити

Па.'!r;о

спілки.

продукції

одна

Вона здоб у .1 а

завершально~ІУ

голова робІткому проф-

«Третину

Пи л ьтяіі.

ський >> .

та інші працівники . А. !УІАРЧЕНКU,

nлан ви-

бригада.

кращих у р а дгоспі <<Р уса нів·

••••••••••••••••••••••••••••••••••••'

Первомайс~коі олект

р і вна

ро з' яснювати

керуючий третім Ми кола Петрович

підприємствах І удостоєна почесного n ' ятикутника : на n.ро миспових · · · · К ив фабрики взяв висою

Миколаївщини шириться сощатс-

почали

лодимпр

відділка. Вони взяли nідвищене зобов ' язання вико-

ати двомісячний

ТвариннІЩЬІ;а

яку очо.'!ює Герой Соніалі­ стичної Праці l\J a pi я Зах а·

1\1. О .

бригадир молочнотоварної ферми першого відділка Во-

А наступного дня вІдбули-

н бництва молока і продажу

ІСИ на десяту п'ятирічку, ви-

тори

машини на лінійку готовності.

Всі схвально зустріли намІт-

ко~Іуністом

Тваринники

від кожної корови 4100 кіло-

відділка микола Микитович

ся збори тваринників молочнатоварної ферми другого

виробницт~а.

люваннй

ні

с.я nонад 400 чоловік - тваринників, механізаторів .. кормодобувникlв . овочівниюв т~ робітників інших галузеи

радгоспного

тя XXV з ' їзду n о ~~уністичної партії Радянського Союзу, тобто до 24 лютого. Всього в nepшo~rv р о ці ІJО~е>ї п ' яти-

вання партії про підвищення

(Фотохрон : ка РАТАУ).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

його державі до дня відкрнт-

народн о го

дарства на д е сят у.

госпо­

На з бо­

рах , що відбулися тут п оза в­ чора,

загальну

д у~Іку

тиву висловили М. З. ПИЛЬТЯЙ,

колек-

бр и г а дир В С Т Л іІІ ар

м ' яса .

продуктивність худ'Jби . висловили

ві претензії рослинництва, готовили

~· : сть

праЦівникам які торік . за­

недостатню

кормів,

Про­

справедли­

юль·

чим зумовлене

::>н~<ження надоїв :;имовий період.

молока в

Одностайне схвалення ді• спІли документи з'їздv кому• ністів України на сесії Руса• ю вської сільської Ради де· путатів трудящих, що відбу­ лася цими днями . Взято кон· кретне зобов'язання по бла­

гоустрою рік.

села на нинішніИ І. РЯБИИ.

П . О. Шубка, дояр1ш Є . М . Божко, Н. І. Без пала. З'їзд

секретар парткому

nравильно націлює нас, гово-

rоспу.

рад·


ДАРУНОК МЕТАЛУРГІВ

І СЛОВОМ, І ДІЛОМ :Комплексна

бригада,

в

якІй трудиться електрозвар­ ник С. П . Савіних, по праву

завжди

-

мунkтичноі партії України

Сьогодні у нас

-

-

радісна подія,

лектив

тонну зал і зного

здІбним

було

рацІоналізаторсь­

сІм

неnокоєння

викликало

-

виконання

Ін·

вати

листа чотири

синцІ.

Так

у часІ,

була

а

виграв

-

рІалу.

один

прикладом

епІзод з

лектив

надихає

бригади

продуктивну

шуки

на

по­

прогресивних методів

рями

словом агітатора він актив­ но пропагує нове у вироб­ вчить

працювати

вином,

стати

це лише

головне

ступи

передо­

ли

з

на

наступне

вих та.

Саме це

як

бІйцем партІї.

шив

Пав­

організатор

-

будівництва

СРСР.

рік.

Соціалістичне

його

І

Як

трудо­

на

завер­

завдання.

<<вузькі>>

роботі

змагання

випробуваний метод комунІстичного будівництва, розвитку соцІальної активностІ мас. Постанова цк КПРС, Ра·

ди МІнІстрів СРСР, ВЦРПС

про основні

завдання соцІалістичного змагання в 1976 році.

Підвищувати ефективність

Значну роботу

місця

в

протягом завер­

по організації дійо­ серед

ро­

бітників. Як член заводсько­ го комітету профспілки. він бере активну участь у вnро­ вадженні nрогресивних форм змагання на nідприємств!. У своїй практиці комуніст Са­ віних

прагне пропагувати не

лише засобами агітаЦії, а безпосередньою працею. осо­ бистим прикладом. Адже слово,

помнажене

на

працю,

найкращий І дійовий засіб агітації. Ставши під nрапор Всесоюзного соціалістичного змагання по гідній зустрічІ XXV з'їзду КПРС. комуніст nоказує зразки наполегливої

боротьби. ні норми

Він виконує змін­ виробітку на 110

nроцентів nри високій

-115

якості продукції.

Переконливим ням

свідчен-

сумлінного

ставлення

робітника до своїх обов'яз­ нів є нагородження його ювілейною даллю,

Ленінсьною

присвоєння

ме­

почесно­

го звання «Ударник комунІс­ тнчної праці~ . а також зане­ сення його портрета на

Дошку пошани тресту. Наступну свою бесІду агі­ татор

має

провести

по

мате­

ріалах XXV з'їзду Компар­ тії України . ВІн хо'че своїм пристрасним

бистим

словом,

прикладом

товаришів

в · язання

на

осо­

нац!лиТІІ

успішне

тих

роз­

величнпх на­

нреслень. як! визначила пар­ тія на десяту п'ятпр!чку.

С. На

ПРИСТУПКО.

знімку :

електрозвар­

ник член КПРС С. П. Савіних.

Фото автора.

року.

п рим І рнА тЕмАтикА UK

nроводить

соцзмагання

розповів.

заводу

nершюІ

етичних зобов'язань на честь

наш

делегатом

щий

трудівник,

КУзнєцов. Тож

є

ко~tуніст

r'.

за

І

ф

І

б

І

П днищення 8 ективност виро иицтва

Всемірне

робництва

збільшення ви-

продукції

сІль-

ського господарства - основна мета змагання трудІв· ників села.

1976

льних форм змагання, трудфового суперництва по проесІях - першорядне завдання партійних, радянських

громадських організацій, гос-

подарських органів. Розвиток ініціативи трудящих, підвищення дІєвостІ

цівияків невиробничої ри.

Ефективно використовувати виробничі фонди, підви-

Наполегливо

пра·

сфе-

впроваджу-

усіх

накрес.тення,

КПРС у проекті

UK

розвитк у

народного

rоспо•

са~Іим. зробити свій гідний вк.1ад у дальший ро-з квіт добробуту ра­ дянських людей. На ре~ІОГІІ

ознюtенуванн!t здобутоі передовюІ

колектива;ч

ne• -

з~tіні печевих «Г» , якою керує Л . П. Сафіна , і ко.тект ІІВУ дідьни· ці фрикційних диск і в,

яку

очолює

О. І . Дрозд , вручено пам'ятні ctep. воні вимпе.ти. А. КОЗАК.

Відбулося

чергове

заняттЯ

соби морального І матеріально­

постійнодіючого се!\Іінару позаштатної лекторської групи

го заохочення гання .

міськкому партії і керівнииів секцІй міської організації товариства «ЗнаннЯ>>, яке відкрив лектор міськиому Компартії України В . І . Дем'яненко.

На допомогу лекторам вІдд!JІ пропаганди і агітації міськко­ му партії пІдготував матеріали про досягнення тру;~івнии!в мі· ста І села району в дев'ятій n ' я·

Він розповІв

про

завдання

переможців зма·

тир!чці. про перспективи

ленторів по пропагандІ 1 роз'яс-

роз­

витку в наступному п'ятиріччІ.

ненню Постанови ЦК КПРС . Ради Міністрів СРСР. ВUРПС І UK ВЛКСМ << Про Всесоюзне соціалістичне змагання за підвищення ефеитинності виробиицтва І якості роботи. за ус-

Потім перед учасниками ее~ мінару з лекцією -'два свІти двІ моралі~ виступив лектор первинної організації товари­ ства <<Знання» , голова м!сьиоІ ради профспілон В. В . ТурпІт·

пішне виконання

ко,

народногоспо-

дарського плану на

який

у листоnаді

минулого

ріи».

року очолював

у цьому важливому документі. вІдзначив він, дається внеона

ських турнетів поїздці.

оцінка самовідданої nраці робітничого класу, иолгоспного еелянства, ІнтелігенЦії, всього радянсьиого народу, який під кер!вництвом партії добився знач· них успіхів у розв'язанні завдань ко!ІІуністичного будівництва в рони щойно завершеної n ' ятирічки. Роз'яснюючи його в колентивах , слід наголошувати на кониретних завданнях . що

Відповідальний сенретар міської організаЩУ товариства <<Знання» І. С. Шарапов зупи­ нився на питаннях кращої ор­ ганізації роботи секцій, зокре· ма. иа плануваннІ їх роботи. Лектори М. Т. Поліщук. В. А. Маруняк. О. С. Заєць, ке· рівники секцій м!сьиої організа· ції товариства «Знаиня» С. д. Кравчук, І . С . Могильний та ін·

випливають

з

1976

постанови.

попу·

ляризувати встановлені нею за-

очноі агітації, системи еко-

рІкн

шІ

висловили

поліпшення

групу

у

радян­

закордоннІй

свої думии

лекційної

щодо

роботи .

БЕСІДИ І

ПОЛІТІНФОРМАЦІІ ЗустрІнемо XXV з'Узд КПРС новими трудовими ус-

піхами. Зробимо десяту

п'ятирічку п'ятирічкою ефективностІ

помічної освіти.

1

щувати коефіцієнт змінності

1 ЦК

1976 року -

бітиячу гарантію.

машин і устаткування. Успішне виконання народноrосподарського плану

якості .

Постанова ЦК КПРС, Ра· ди Міністрів СРСР, ВЦt'н ВЛКСМ

_

бойова про-

десятій п'ятирічці.

з'їду КПРС, успішному ви-

радянського народу

нення великих завдань деся-

}(ожного -

Прискорення науково-технічного прогресу - важлива передумова зростання продуктивності працІ. Посилення режиму еконо·

конанню соціально-економічної програми 1976 року. Постійне збагачення набутим досвідом і вдосконалення колективних та 1ндивідуа-

тої п'ятирічки. Зростання економічноі могутиості нашої країни надійна основа зміцнення МИРУ\ в усьому світі.

роботи колективу. Комплексній системі управліния якістю продукції повсюдну підтримRу І пошнрення.

гідний

вклад

в здІйс-

Особистий рахунок еконо-

мІХ

ві.

-

кожному працівиико-

Зустрічні плани

-

ному колективові.

кож-

Успішне здійснення особn-

стих планів підвищення про-

Ленінська зовнІшня полІтика КПРС - політика миру 1 соціального прогресу.

щих по гідній зустрічі XXV

Патріотичні почини трудя-

док лаJе~Іо

~Іудрі

ЧЕРГОВЕ ;:JАНЯТТЯ ЛЕКТОРІВ

соціалістичного

змагання в

-

nід•

-

прес у вальниця

дарства СРСР на 1!176-1980 ро­ ки» , виконати достроково і, тим

примножюtо наші з у си .мя . щпб ві.1криття XXV з'їзду КПРС зу·

вати досвід роботи новаторів, переможців соціалістичного змагання.

лозунг Всесоюзного

свій

дальшого

з ' їзд у партії «Основні на­

XXV

пря~ш

В.

нкостІ роботІ, за успІшне виконання

змагання - головне завдання пропаганди, усної та на-

суперництва

виконавши

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Поліпшення роботи, розширення обсягів послуг на· селенню - головний зміст

трудового

передова

які визначив

давайте. товариш і .

доnовІдей та лекцІй, бесІд І nолІтІнформацІй no nроnагандІ та роз'ясненню Постанови

народногосnодарського nлану на

міІ вияв хазяйського, дбайливогобставлеиия до народного до ра.

трак·

ми зроби .ти

у справу

П. Кайдан,

до

кра­

В.

вк .тад

зуси .1ь, щоб

ко,1ектив

наш

харківським

Ми, радянські .тюди,

-

трудову п~ре­

якого

цеху

наш тру­

Ue

Достроково

коеслила

могу в переддень відкриття XXV з'їзду Комуністичної партії Укра ­ їни,

-

озброєння нашого сільського гос· подарства потужною технікою .

XXV

виробиицтва і якість роботи в ім'я дальшого зростання економіки і народного добробуту -

г і дний

з'їзду КПРС . Отож щиро вітаю вас з но-вою nеремогою і бажаю кращих усnіхів у житті та nраці . Від імені nере~южців виступив старший nечовий О. П. Бредак : - Нам дуже приєюю і радісно усвідомлювати, що здобув цю видатну

випусти,1и

фрикційний нача .тьнІік

їх за :.юв.1ення,

раnортує

КПРС, Ради МІнІстрІв СРСР, ВЦРПС І ЦК ВЛКСМ "Про Всесоюзне соцІалІстичне змаганни

в

-

і ЦК ВЛКСМ

діяльністю

п ' ятпрічне

шального

ОсиовнІ завдання Державвого плану розвитку народного господарства СРСР на

1976

з

ко .1ектив

вказав

ІІатхненннк усіх наших перемог. Десята п'ятнрІчха НО· вий важливий етап комунІетичного

партії

п'ятиріччя .

Водночас агітатор

лович відчув, що партійне доручення агітатора йому по душІ . Адже хто, як не ко-

КПРС

здо­

колективів нащого міс­ рідного підприємства.

й можна конкретно втілити в життя , будучи політичним

ДОПОВІДІ ТА ЛЕКЦІІ

велич

накресленнями

в' язані

ти надбанням товаришів, по­

Сергій

розкривали

правило, всі бесіди були по­

півсправи,

вести їх за собою.

народного

бутків радянського народу в дев'ятій п' ятирічці , знайоми­

свій успіх зроби­

-

проце­

СРСР на рОКИ>> . ЙОГО ВИ·

1976-1980

ВІдрадно, що комунІст Савіних дотримується тако­ принципу :

розвитку

господарства

по-комуністичному.

го

окремих

глибше знайомитись. вивча­ ти ці nроблеми. Зокрема, Савіних активно пропагує проект ЦК КПРС до XXV з'їзду партії <<Основні нап-

роботи, за економію І бе­ режливість. Нині це для Сергія Павловича стало йо­ го життєвою потребою , його покликанням. Закличним

ництві,

не

нпки цікавились різними пи­ таннями політичного й еко­ номічного життя нашої краї­ ни, І довелося агітаторовІ

ко­

на

досяг­

сів. Проте nід час бесід р.обІт­

високо·

працю,

відста­

прикладами,

технологією

трудової дІяльності комунІс­ та СавІних, як він особис· тим

-

залишають сліду в пам'яті чи в уяві слухачІв. Тому Сергій Павлович обов' язко­ во пов ' язував свої виступи із заводським виробництвом,

велика економія мате­

Це лише

досягається

пропаганді

конкретними

ко­

найголовніше

за

нень науки і техніки у ви­ робництво . Доводи.1ося бага­ то працювати над спеціаль­ ною літературою , читати га­ лузеву періодику. Бо, звіс­ но, що слова, не підкріпленІ

замість

колектив

яких

навпаки

1

присвятив

nрилашту­

металевих

критерії,

ПершІ кроки своє! агІта­ торської діяльності СавІних

документацію призначення.

Він вирішив

вого

головні

вання.

Виник ряд замислів І пропо­ ЦіЛОІІО

агІтатор

знають

успіх,

СергІй Павлович ще раз глибоко вивчив, nроаналізу­

зицІ1t .

мунІсти-робІтники стоять найближче до виробництва, рахунок

замовлення .

вав технічну виробу, його

Украіни .

О . Г. Большеченко. він

сказав

довий дарунок

про дострокове виконання соціа.1і·

ше обсяг зварювальних робІт ставив nІд зрив стро­ ки

Сього.1ні

ми

тороб \' .lіВН " """ на честь відкриття XXV ·з'їзду Комуністичної партії

достроково рапортуємо про свої звершення. - Е•аш цех завжди був першим у змаганні,- говорить директор

підприємства

-

В. І . Мильников .

сьGгодні

ких nропозицій. Пригадуєть­ ся, як колектив бригади ви­ конував термінове замовлен­ ня конструкцію спеціаль­ ного ноJЮдязя. Все йшло на лад, а як почали обшивати корпус, nотребувалась вели­ ка кількість листопрокатно­ го матерІалу. Це лише один бік справи, але серйозне за­

Ось ті.1ьки що

диск,

раху­

мом з перших днів несли трудову

квалІфІкованим виробнични­ ком. Лише протягом мину­ на його рахунку

-

півтора ~Іі .тьйонний

останню

в

го·

порошку внроб .1яють фрикційні диски .10 трактора Т ·150.

вахту під дев і зом: «XXV з'їзду КПРС 25 ударних декад!» і

1

лого року

порошку

країн~

А через годину пізніше така ж урочиста і радісна подія віJ.булася в сус і J.ньо~t у цеху, де із залізного

бов'язань на честь XXV з'їзду партії . Ми з небува .1им ент у зіаз·

С . П. СавІних зарекомен­ тут

видав

прагнення

дати

ловський.

нок підвищених соціа.1істичних зо­

го робІтника, пошук шляху вІд простого до складного. себе

достроково

краще,

вори:ш старший майстер В. О. Грищенко і робітник Е·. П. Запад­

надзвичайно

щоб забезпечити собІ вироб­ ничий успІх. потрІбен твор­ чий пІдхІд до справи кожно­

нестримне

якості і з меншими затрата~ш

урочисто промо·

вив секретар партійної організації цеху М. Д. Покидько. - Наш ко ­

своє

якомога більше про.1укції кращоІ

наш

складнІ замовлення, щось нове й цІкаве. Бригада знає,

дував

Про

працювати

трудовий подарунок».

виконуються

ус11іха·

ми .

на якому по.1ум'яніє лозунг «XXV з'їздові КПРС і XXV з'їздові Ко·

вважається на заводІ будІ­ вельних виробІв одним Із ве­ дучих І творчих колективІв.

Тут

стріти новими трудовим11

Переддень відкриття XXV з'їзду Комуністичної партії України для ко.~ективу заводу порошкової ме · талургії вилився у свято великої трудової звитяги . Рівно о третій годині дня на урочистий мітинг зібра.~ися майстри вогняноі профе­ сії біля приміщення цеху ,N'g І,

грама соціалістичного змагання в 1976 роцІ. П'ятирічці якості - роВід високої якості роботи

до висоІ\ої якостІ

-

дуктивності праці

вклад

кожного у загальну справу. Добиватись підвищення ефективності 1 якості роботи

І

кожного трудящого.

ЗбІльшення випуску продукцІї иайвище)f категорії справа честі трудового ко-

лективу. Доб'ємося

строків

цтва.

скорочення і вартості будівин-

Стимули морального 1 матеріального заохочення, визначені

постановою

КПРС, Ради СРСР, ВЦРПС ВЛКСМ. П'ятирічці

і якості

-

ЦК

МІністрів І ЦК

ефективності

еитузі~зм і твор-

чість молодих.

Виборемо високий урожай у першому році десятої п·ятирічки! Десята п'ятирічка п'ятирічка миру 1 творення.

#І•##~~~~~~4~~~~q~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·=·c~~~~~~~~~~~qq 1 g~,~~~~~-~~~~~~~~·

2

стор.

НОВЕ ЖИТТЯ

о

П'ятииця,

13 лютого 1976 року

о


ВАДПЛАНОВИЙ Заводський

радІовузол

спо­

Валентиною

Василівною

чук . Робітники ЦІї,

пишуть

пають

Із

ПІн·

слухають лек­

реферати,

власними

висту­

пропозиЦія­

ми, ДІЛЯТЬСЯ ДОСВіДОМ .

ентузІазму . Хотілося працюва­ ти ще краще . Шукали нових

У народі кажуть : nокажи свій верстат 1 я скажу , хто ти 1 хто твІй майстер. Знаючи це, робІтники дбають про чистоту робочого місця, про порядок на ньому. Це примушує зосереди· тись на виконанні доведеного

шляхів

завдання,

1975

року.

ІХодили

на

Звідусіль

нашу

над­

адресу теплІ

вітання, щирІ побажання нових успіхів. А це ще більше нади­ хало

нас,

додавало

нових

nідвищення

сил,

продуктив­

ності праЦі , nоліпшення якості продукції. За наступні п ' ять мі­ сяцІв випустили понад тися­ чі штук атмосферних шин на суму тисяч карбованцІв . Rолектив бригади був відзначе­ ний лохвальними грамотами та

52

500

210

rрошовими

неності

запропонували

мені

очолити новостворену бригаду варочних камер, яка веде свІй ЛіТОПИС ІЗ ЖОВТНЯ МИНУЛОГО ро· ку. І вже до кінця завершаль· ного року дев ' ятої п'ятирІчки бригада записала на свій раху­

нок 1600 штук в а рочних камер на суму 38 тисяч 400 карбо­ ванЦів.

Завзято

nрацює

в улканІза·

продуктивнІсть

nідвищується

-

А звідси

якість

важливою

грошовими

пре м іями.

Робітник прагне і нині не втра­ чати свого авторитету. Змінні норми виробітку виконує на

процентІв.

110-115

Не вІд·

стають від нього і складачі Єв­ rенІя Григорівна Заїка, Ганна

справою

наша бригада вважає шукати і знаходити нові резерви у вели­ кому 1 малому, вболівати за

народне добро. Ось чому у від· повІдь на Постанову ЦН НПРС. Ради МінІстрів СРСР, ВЦРПС і ЦН ВЛНСМ <<Про Всесоюзне соЦіалістичне зма­

родногосподарського

1976

рік>>

плану

робітники взяли

варочних

при завданні

1600

на

надплановому

123

камери .

камер

штук. От же, рахунку

І нинІ

nрагнуть добитися

є

робітники нових,

ще

нращих здобутків.

Двічі на місяць колектив від·

Бідує заняття по підвищенню квал і фікацІї. Іх проводять на­ чальник

цеху

Віктор

Горячав разом з

Іванович

економістом

України

ящинів

«зелених

ня найвищих поназнинlв у зма ·

ганні одержали ки .

цінні подарун-

Белине виробниче пожвавлення панує нині в т е пличному

господарствІ . Повним ходом ведеться пІдготовка до нового ее-

критому

грунті.

кІлограмів

12

теплиць

Наша бригада конати

план

року

своє

штук- ва· ПідкрІплюємо

прагнення

денною

працею.

ударною

На

що­

цеховій

дошці nоказник і в щоденно відображаються результати пра.

цІ. Нолектив бригади значно ви. переджає ся

своє

час.

Ми

завдання

виконати до XXV з ' їзду НПРС. І робимо все, щоб дотримати слова.

М. НАДОЛЬСЬRИП, бригадир бригади варочних

торговельної мережі. вІн одно­ часно nіддав гострій критиці керІвникІв радгоспу <<Бобриць­

кий» , якІ не надають належної допомоги правлінню радгосп­ робкоопу в будівництві нового магазина у селі Шевченкове . Вступивши

у перший

рік де­

яким

лено перед працівниками торгів­

нерує Г . С . Піддубна. При річ· ному завданнІ 268,3 тисячі карбованЦів він продав товарів на

лІ у проекті ЦН НПРС до XXV з' їзду партії <<Основні напрями розвитку народного господар-

Добре завершили річну

282,3.

nрограму

також

Жердівсr,кого

колективи

прод:vrагу

(зав .

П. П . Полозюн), Руднянеького (зав . В. П . Глушко) та Інші . Про все це говорив у звіт· ній доповіді перед пайавиками села Підлісея го л ова правління радгоспробкоопу В. Ф . Ступак.

Наголошуючи

на

завданнях 1

нання тих завдань,

які постав­

ства СРСР на

1976-1980

ки>>.

соціалістичному

У своєму

ро­

зобов'язанні вони записали: річ­

ний план роздрібного товаро­ обігу винонати до 25 грудня 1976 року, а план перших двох мІсяЦІв - до відкриття XXV

ПІД МАЙБУТНІЙ УРОЖАЙ ВідповідальнІ ЯТЬ

НИНіШНЬОЇ

завдання

ЗІ!МИ

ДіВНИІ<аМИ ланів .

сто·

перед

Тру­

Треба вчасно

затримати

вологу ,

техніну до заготовити

в е сняної кампанії, 1 вивезти добрива

підготувати

велину

увагу

у nлем­

КАПУСТИ На

БілоцернівськІй

сорто-

дільниці чотири роки випробо­ вується в розсадній культурІ

1

три роки при вирощуванні з насіння сорт nізньої капусти

Харківська- з имова.

Сорт

уро ·

жайнИй . До з ріває в період ма · совоУ заготівлі

го радгоспробкоопу.

рlгання еманові

якості .

вигляді нвашеному

немає

тріснутих

качанів .

Розтріскування 1 проростання качанів при зберіганні почина­ ється

набагато

пІзнІше,

сорту Подарунок-2500 гер-6111 .

ніж

1

у

Ама­

головки. високі

хороші еманові якості як у свІжому, так 1 в квашеному ви­

як

у

свіжому

4,9 бала , так - 4.4 бала ,

1 в що

вище районованих сортів. Із усіх сортів найкраще зберІга­

Ється в зшювий

жаю

В зв'язку з тим, що напус­ та сорту Харківська-зимова має

і нвашення .

Має щільні

nроцента , у сорту Подарунок-2500 57,8 процента) . З усіх сортів, які випробо· вуються, найбільш пlзньостиг­ лий, на період збирання вро·

на збе·

капусти

пері од.

При

зберіганні за 1973-1974 роки збереглося свіжої капусти 62,8 nроцента (у стандарта 58,1

П'ятниця,

13

У цьому господарстві вико· ристовують кожний погожий день, кожну годину. Заготовля­ ється торфокришка, вивозить­ ся на поля органіна. Для за· безпечення цих вІдповідальних робіТ ВИДіЛЯЄТЬСЯ авТОМа·

6-8

шин.

під керівництвом

В.

У.

ви·

швидкими темпами

вкривають

теплиці плівкою. через тиждень повністю занlнчать цю роботу .

Одночасно

но nрацюють

Сулковського кожен

з

nідготовкою

11

чоловік, 1 внести 1 свою

60-70

прагне

частку в загальнонародну сnра­

. 1 v

ву, гІдно

з ' їзди.

вІдзначити

партшн

Н. Al-'XИHUHA, ідділ

керуюча ком.

тепличним

в

глядІ. добре зберігається 1 трива:шй період не тріскаєть­ ся, не вражається хворобами . обласна нарада по сортовиnро­ буванню вирішила районувати цей сорт по області .

лютого

Г. ГОРОБЧЕНКU, агроном сортодільниці .

1976

року

Михайло Бурда та денно ,

дня по

яні

які

nрацюють

з

повним

Микола ДІ·

вантажать

280-290

що­

тонн. Велику

допомогу їм у цьому надає Ми· кола Бабич. День у день не стихає гуркІт його бульдозера, що вправно підгортає добрива . Високі врожаї кукурудзи, картоплІ. кормових буряків зо­ бов ' язалися зібрати трудівники пл е мптахозаводу . І основи його закладаються вже сьогодні .

м.

t:~минuг.

На фото : вгорі рільничої бригади

-

бригадир Федір Всло­ днмирович Пономаренко дає завданн я водіям М . Г. Ковшу· ну, М. Ф. Макаренку, М . М. Хавилу, В. М. Хвостицькому. Вни;зу бульдозерист М. П. Бабич , справа тракторист М. Ф. Діденко . Фото

навантаження м .

За минулиfі місяць вивезено на поля 6165 тонн добрив при завданні 6000 тонн. Добре тру­ диться шофер Михай л о Скоро­ б а г а т ь к о. На автомашинІ Г АЗ-93 кожного дня він виво­ зить по 25 тонн добрив. А во· дії Григорій Гу з lй. Василь Нраснокутський, Михайло Ма· каренко

на

автомашинах

ГАЗ-53 та ЗИЛ-130 -42 тонни.

-

40

по

Невтомно трудяться на на­ вантаженні добрив трактористи

Е

з'їзду RПРС. К. RУДРЯ, член правління Бобрицько-

.......................................... НОВИЙ СОРТ

бригади

на nоля . Саме цим роботам при.

камер.

докладуть усіх зусиль на вино­

магазину,

з ножним днем темnи роботи наростають. у теплицях постій­

правимо в овочеві магазини ще сто таких ящикІв понад план.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

зобов'язали­

двомісячне

успіхів

nродово льчого

затори завозять торф, гній І солому . РобІтники будівельної

грядки для висаджування ро~сади . На решту площІ мехаНІ·

200

ру торгІвлі, відрадних

Бобрицького

(На­

борів з цибулі , салату, б у рякІв 1 часнику) . Трохи пізніше від·

грудня, а за останні днІ . випус­

сятої п'ятирічки, бобрнцькі кооператори запевнили, що вони

колектив

двІСТІ

городів~

де·

варів на 55 тисяч карбованців. Значно поліпшивши культу-

добився

nідготув~л~

солом'яна-гнойові подушки . На ділянЦІ 0,5 гектара розбито

рощування розсади. У розвод· ul вже розпІкіруванс тисяч

-

подарунок

пообіЦяла ви­

першого

Працівники Бобрицького рад· nерспективІ дальшого розвитку

продали то-

занладено

киянам

Во­

Звітують бобрицькі кооператори

та , понад завдання

грунт

грунту в теплицях ве.~еться ви-

птахозаводі «Рудня» .

живачів 1 внаслідок цього доби· лися відрадних успІхІв. Річний nлан роздрібного товарообігу вони виконали на 101 .8 процен-

у

газо-

9

з

використання

Вони вкриті, об!·

вим опаленням 1 по кілогра· мів з сонячних теплиць . Во·

діляють

госпробкоопу у завершальному роЦІ дев ' ятої n'ятирІчки значно nоліпшили обслуговування спо-

грІваються,

огірків з квад-

метра

до

гектара .

Трудівники нонроба

рік новий рубіж 1 тепер борються за те. щоб одержати по ратного

2,5

ни спрямованІ на те, щоб при­ множити .здобутки минулої п'я. тирічки, внести гідний внлад кожного у здійснення величних завдань десятої п'ятирічки.

тити понад план рочних камер.

штуки

партії

за досягнен-

Вирощуємо також ранню го·

родину, яку nостачаємо в тор· говельну мережу столиці . До дня вІдкриття XXV з'їзду Ном·

високі

зобов'язання.

на Іванівна Шелудько.

1723

підготовлено

горtвна Григораш

теплиць

на

сятої п'ятирічки до двадцятого

ТІї . бригада виnустила за січень

сорту сТСХА· штук сорту

бригади

Єфремівна Юшова, Антоніна Артемівна Вишнюк та Натери­

Зм~гаючись за гІдну зустріч XXV з'їзду Номуніетичної пар·

XV сІянців огірків

гання за пІдвищення ефектив­ ності виробництва 1 якостІ ро­ боти, за успішне виконання на·

варочних камер

та

продукції.

1 результат успіху.

Своєю

соЦіалістичні

тами

праЦі,

Х

Антонівна !{};рик та Дарія Гри -

площІ

віддІлка намІтили на нинІшній

ється

вІдзначити

було зібрано по 11 .2 кілограма огірків . РобітниЦІ НлавдІя Олександрівна Ск о ]Jоход. Ніна

ратного метра

зону вирощування овочів у за-

трудова

значався

грамо ­

впев ­

У бригаді

ни прагнуть

тепличникІв 211 ~~ 1 25 тисяч "ьтепличний-65».

дисципліна,

мщна

торник Василь Іванович Ру· денко. За сумлінне ставлення до роботи він неодноразово від· лохвальними

nочуття

Внесок

з'їзд НПРС і XXV з'їзд и л.ому· ністичної партії України нови ми здабуткама в праці. Із загал ьної площі теплиЦь з газовим опал е нням 3.8 гектара, де вирощуватимемо огірки, вже

більш рацІонально використову­ ється робочий час. Збільшу­

преміями.

Згодом

вселяє

бадьорості.

1

- колектив тепличного відділка радгоспу <<Бобриць· й сумл ·нно потрудився і пе ки >> онав 1 своє соцl·алІстичне• ревик зобов ' язання . З кожного квад-

річки

РАХУПОК ВІДКРИТО! !Іlстив про дострокове виконан­ ня п'ятирічного плану бригадою атмосферних шин шиноремонт­ ного цеху. Це було 11 травня

роцІ завер­ дев'ятої п'яти­

У минулому шальному році

Універсальну модель.

О

l\1

математичну

здатну

соняшнина,

ремому

продуктивність ярого ячменю ,

кукурудзи

госnодарстві ,

області і навіть

no

як

так

в

ок­

1

по

республІці в

цілому.

-Основу системи становить елентронно-обчислювальна ма­ шина, до якої входять три бло­ ки найрІзноманітнішої стати­ стичної інформації, розповІв у

розмові

з

нореспондентом

ТАРС з авідуючий відділом

Ук­

або зменшити нор:<.tу подачі во­ ди на nоля. В нинішньому роцІ

НАУКА СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВУ

прогнозувати

врожай сільськогосподарських культур, розробили ниївськl вчені. Вона може «передбачи­ ти>.> сподІвану о з имої nшениці ,

ПРОГНОfІ~G до послуг

ВсІ данІ, розкладенІ

точно

по

періодах розвитку культури, на­ несені на магнітну плівку 1 вмІ­

щені в «пам'ять>> ЕОМ . Досить

бутнього врожаю.

Одержання

задовго

до до·

раїнського науково-дослідного гідрометеорологічного інститу­

ту кандидат географічних наук

Дмитренко.

чи Іншої культури за двадцять років , пасезоннІ умови її виро­ щування властивості грунту, вологість та ІншІ компоненти.

-

о

господар­

ства Ниївської, ДнІпропетров­ ської та Інших областей Укра­ їни, ЩО ДОПОМОГЛО ЇМ ДОСЯГТИ

добрих результатів. Тепер <<Модель>> вдосноналю­ ється. Нею зацікавилися багато

пропустити через неї записану на перфастрічЦІ зібрану в ре­ спеціалістів нраїни; створено зультаті спостережень Інформа­ загальний організаційний центр цію про стан посівів І метеоро­ досліджень, очолюваний віце­ логічнІ особливостІ сезону, 1 президентом ВАСГНІЛ І. С. машина розрахує величину май·

зрІвання культур такий проr· ноз, підкріплений рекоменда­ ціями вчених, продовжує В. П .

В. П . Дмитренко. Це щоріч­ ний мансимум урожайностІ тієї

<<електронного пом і ч•

нина~ вже вдавалися

вплинути

на

хлІбороби

можуть

розвиток

рослин,

добитися підвищення їх продук­

тивностІ. Скажімо, та!Іf, ne це потрібно,

провести додаткове

пІдживлення, проріджування, на

зрошуваних землях

НОВЕ ЖИТТЯ

о

збІльшити

Шатlловим . Розв'язуються про· блеми збільшення строків зав· часного

прогнозу ,

розширення

масштаб і в дії систе)1И. Мине ще небагато часу, І колгоспи та радгоспи країни матимуть надій­

ного nомІчника,

здатного

позувати майбутній культур, спідназувати~

лІстам

госnодарств

додатковІ

агротехнІчнІ

npor•

урожаІt спен і а­

необхіднІ заходи

для його збільшення . В. ЧАМАРА.

о

З стор.

о


~

ЇІ

11 11

11 11

~ ~

~ ~

~

І

11 Розпочалася обласна спарта11 кіада вчмтелів, присвячена !І ХХУ з'їзду ІШРС. ЗаздалегІдь !І

11

ІІІ І 11 ~

І

дРужвмо

1

Щороку їздять

1

у Аtісто

~ 1 до.11

відвідають

Вперше обласні змагання від-

а

із Борис-

Яготинського

кращого боку

та

боJхісти

!

1оббита підводна частина крей1

1 сера.

11 Нещодавно прийшов лист від 11 М. П. Сстозерського. Він при11 с.zав crю~q фотографію і книж11 ку. Синозерський у жовтчі 11 1917 року був кур'еро.м у шта11 б і Ч ераоної гвардії Виборзької

С

також

або обласних змаганнях. Це начальник зміни Андрій Дерга­ люк, апаратники Володимир

l

Курси автомоdіпістів У селі Гоголеві багшто робіт­ никіг

і

службовців

власні мотоцикли

.нають

і автомаши­

ни, І! ще бі.!ьше думають прид­

бати їх. Однак не всі наявні і

.чайбутні

власники добре обіз­ нані з Jtехтранспортом, во­ діння.ч його. йдучи назустріч 1 1 багатьом мешканцям, в селі за :1 допомогою первинної організа- 11

ції дТСААФ створено курси!: автолюбителів-мотоциклістів. j1 Керівництво радгоспу «Гаго- :І лігський» виділило для прак- •І

тичного навчання автомашину і :: 11 няття. 11

мотоцикл. Відбулося перше заГ.

МЕДВЕДЕНКU,

;1 !І

11

ІІ

11

Чуйність Сердечно

вдячнл

!І /І

лікарю- 11

у~олог!J Броварської районної!:

лtкарнt

ІвановичуІа ЧайковськоАtу. Він чуйна 11 .zюдина і хороший спеціаліст. 11

Анатолію

Мені часто доводиться зверта-::

1

тися до нього. З якою б скаргою не звернувся, завжди на-

:1

тів не тільки коли з' явишся на прийом, або потрапиш на ста­ І{іонарне лікування. Наві-:-ь при випадкових зустрічах дізнаєть­

казують,

ве.~ику загрозу д.1я здоров'я. Свід­

що

ю1ше

здатності на о.1ин ве:ш<Іезну

суму

втрата

праце­

день

складає

втрат.

У клінічних проявах грипу по­ ряд з запалювальними з~інами з боку дихальних ш.1яхів завжди є вираження

ознак

загального

ток­

сикозу, обрюв.1еиі дією віруса на нервову та інші системи організ­ му. Звідси JJO)toти в ті.1і, головний біJІь, втрата апетиту, смакових та нюхових відчуттів, судинно-вегета­ тивні роз.1ад11 тощо.

Організм людини зовсім не без­ зброєний у боротьбі зі збудника­ ми інфекційних хвороб. У процесі ево.1юції бу.1о вироб.1ено і закріп­ .1ено ск.1адний комплекс пристосування і захисту,

реакцій в числі

яких особJІиве значення має запа­ о1ення як засіб неспецифічного за­ хисту організму при первинній ві­ русній інфекції.

Встановлено, температури

у

що

nідвищення

хворих

однюt з проявів

на

такої

грип

є

захисної

по­

здоров'я,

Лікар А. І. Чайковський М/%Є справді золоті руки! Він І завжди намагається dопо-

могти люаині.

О. СЕРГІЄНКО. м. Бровари.

показаннях

градусника

в організмі

скJІада­

Принципово такий же підхід мо­ же бути застосований і для JІіку­ вання інших гострих вірусних рес­

фази хвороби.

11 . Доповагають ЮІІІ 1111 Інша справа - занадто висока те~шература, яку погано перено­ Часто приходять до -мене ІІ сять деякі хворі. Ії можна регу­

Літківської середньої ~:

Вони прибирають на іІ

подвір'ї,,

пиляють

дрова. 11

ІІ Словом, допомагають по гос- І ІІ подарству, бо мені, Інвалідо-

•:

ни, важко самому виконува-

11 ти цю роботу. 11

Через

1' кувати 1/

газету

хочу

подя-

учням сьомого класу

Юрію Бобку, Петрові Гаври-

І ленку,

Саші Шпаку,

І

А. Г АВРИЛЕНКU,

\ ві Друзю. 1

меж,

1 11

смертність безпосередньо від гри­ пу, а й від уск.1аднень внаслідок його. У першу чергу це стосується загострень

захворювань

на

nнев­

монію, серцево-судинну недостат­ ність. Саме тому усі зуси.мя с.1ід спрямовувати захворювань

на на

попередження

грип,

а

у

випад­

ку іх виникнення - на забезпе­ чення найбі.1ьш раціона.1ьнсм-о лі­ кування і поnередження усклад­ нень.

У

місцях

стування,

нях

громадського

виробничих

необхідно

~ори­

примІщен­

забезпечувати

си-

ПОСТ ЗДОРОВ'Я стематичне провітрювання, водо­ ге прибирання з використанням слабкого розчину хлораміну чи просвіт.1еного розчину ХJІорного вапна, утеплення приміщень і уникнення протягів. Там, де мож­ лива підвищена інфекційність, слід

При

кварцування.

догляді

за

хворими

може с.1ужити маска

на

із чотирьох­

п'яти шарів марлі. Шити її бажа· но по формі обличчя, часто ти, а в теплому приміщенні

пра­ зво·

ложувати.

Для індивідуальної профілакти­ ки

грипу

можна

0,25-0,5-процентну

рекомендувати

оксоЛrнову

мазь, змазуючи нею слизову лонку

носа

Давно

один

. відомі

раз

на

обо­

день.

ефективність

і

г.1ибокий науковий зміст народних методів JІікування, при яких хво­ рого вкладають в JІіжко і зігрі­ вають. Тепла пості.1ь, гірчичники або перцевий пластир на груди, JІИТКИ та ступні ніг, парові інгаля­

ції, гарячі підкислені напої

із за­

нення трап.1яютьси рідше. При за­ хворюваннях, які протікають на фоні придушення гарячкової реак­

ТОМ,

ції чи відсутності її, хвороба за­

рячі клюквені морси, настойки з JІистя суниці,. евкаліпта, бруньок і

наступає

тягується,

часто

швидше,

Советов депутатов трудящихся І(невскоІІ обJІ&СТИ. rазета вЬІходит на украинском язЬІке,

.."....-o&-l"~.:'"~owC"..;aol'._. ~~-~~· с

Броварська .!І.РУКария

усклад­

виникають

ус-

ягодами

знайомство

калини,

з

медом, га­

з

і аиал1а

спроб,

новими

чп:еиам

а також підготовка

тема•

ратурної сторінки. Чекаємо вас, п:юбитеm

1 зваво

ці художнього сп:ова.

РАДА СТУДІІ.

гостям,

реферат.

Наприклад, були зачитанІ рефе­ рати на такі теми: «3 історії гімнастики•. «3 історіІ легкої атлетики• та інші. ПотІм проводилися змагання

з

практичних норм

і

вправ

комплексу ГПО. Г. МИХАИJШНКU.

П'ЯТНИЦЯ,

9.10 9.30 10.15 10.45

ро~ашки

польового,

можна реко­ ка.1ьцекс (пt)

одній табJІетці 3-4 рази на день), метацил (по 0,5-1,0 грама 3 рази чи пертусин,

термопсис, м'ятні таб.1етки, віта­ мін С з г.1юкозою, терnінгідрат. Д.1я запобігання побічних явищ обов'язково призначаються гJІюко­ нат каJІьцію (по 0,5-1,0 гра~Іа 3-4 рази на день), суnрастин (по І таб.1етці З рази на день). Реко­ мендується

полоскання

гopJJa

Парові інгаляції також роблять розчином, підкис~еним борною кислотою. ДJІя полегшення дихан­ ня носо~ с.1изову обо.~онку його слід змазувати 2-nроцентиим роз­ чином ефедріну і !О-процентним кальцію хлориду, взявши іх nо­ рівну.

Усі перелічені засоби, включаю­ чи і загадьну гарячу ванну або ванну для ніг, особливо ефективні на початку захворювання. Тоді вдається запобігти розвитку хво­ роби. Е• розпалі грипу загаJІьні ванни робити не можна. Не варто вживати також спиртні напої, які ускладнюють зміни су.:r.инно-веге· тативноі системи.

Велике значення має догляд за спокійної об­

становки, увага до них. Строк не­ працездатності

для

хворих

на

грип визначено не менше п'яти днів. В перші дні одужання при норма.,ізаціі температури варто ще 2-3 дні, а в окремих випад· ках і довше дотримуватися nо­ стільного режиму. В інтересах здоров'я самого хворого,

нень і перших

попередження

поширення же

ознаках

М.

Мойсеєвим.

сУ

фіJІЬМ

буднях сВсе

веІІИКІІХ

заJІИWВІіJЬа

людям».

ПІІанети ...

lS.OU

18.15

К. т.

18.25 19.10 19.55

К. т. «Народна творчість ... К. т. «Подвиг ... К. т. Прем'єра багатосерійиоrе художнього теJІефіІІьму сСтрого. ви». 3 серія.

МуJІьтфіІІьм сОJІеичиве ІІУРоІ

чатко».

21.00 21.30

Інформаційна

К.

На

програма

ХІІ

зимових

«Час ...

ОІІімпіt•

ських іграх. К. т. Пісні А. Остроаського у конанні Е. ХіІІя. ПРОГРАМА УТ

22.45

88•

На XXV з'їзді КомпартіУ УІІРвІ• ни. ІнформаційниА випуск .

10.45 11.00 11.20

т.

Концерт.

ДокументаJІьні теІІефіІІьми сМвкІ у степу•, «Тут мій nричаІІ•,

11.45

К.

т.

Концерт

Державного

sac.1y•

женого ансамблю танцю УРСР. І2.ЗО Заключне засІдання XXV s'is.Q' Компартії Україин. ТрансJІ8Іt(К Палацу ку.тьтури «Україна ... По

s

-

закінченні

концерт.

16.ЗО Говорять делеrати Компартії Украіни.

16.45 18.00

К.

т.

XXV

a'TS.Q'

Концерт.

К. т. Прем'єра документаІІьноrе фіJІьму «Шлях звершень ...

К.

19.00

т.

На

України.

XXV з'їзді

КомпартtІ

Інформаційна

програма

«Вісті»,

19.50

К.

20.45 21.00

«На добраніч, діти!•. Програма «Час•. (М.).

т.

женої

Ко.нцерт

капели

21.ЗО Вперше фі.•ьм ній~.

на

Державної

бандуристів

екрані

«Рейс

УТ

перший,

З&СJІJ•

УРСР,

худоаніІ

рейс остаи•

Щоденник роботи XXV a'Tsu Компартії України. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ д.т я у•tнів І курсу профтехучІІ• лищ. Фізика. • Надпровідність ... і 10.40 Для учнів З кл. Приро40о знавство. «Природа ст2пів». д.•я спеціалістів наредиого roe• подарства. «Роль спеціапістів у прискоренні науково-технtчиоrо прогресу• Передача І. (М.)

22.50 9.15 9.40 10.00

11.00 Науко•о-попуJІярниі! кІнофіІІь~. 11.10 Концерт Буковинського нароАНОо го

хору.

і !2.40 Для • Прогулянка

11.45

учнів 5 КJІ. Історtк. по Афінах ... (М.),

12.10

Мультфільми. 12.ЗО Науково-популярні (М.).

кінофільми.

ІЗ.О5 М. Стельмах. с,Іf.ума про JІІОбОВ:f• Телевистава. 14.ЗО Математика. еРішення нерівкосо те і! і систе., нерівностей.,. (M.J, 15.05 Фізика. •Закон Ома дІІR nовнога ланцюrа».

16.10 !6.З5

(М.).

Для учнів 5 кл. Історія. «ПРОІ'J• лянка по Афінах ... (М.),

15.40

Фі.,ьм-концерт.

• Ведмежатко Л яJІ ькова

Рим-тим-ти ...

вистава.

f куре. (М.) • •Хлібороб КиТвщини•. 19.ЗО Науково-популярні фіJІьмн. (M.J1 20.15 К. т. Вечірня казка. (М.). 20.ЗО •Співає квартет еРАм-з... (М.). 20.45 •Російська мова•. (М.). 2І.ЗО Художній телефі11ьм сПоруч 3 17.25

Екран студента-заочника. ІR.ЗО Для аІтеіІ. •УміJІі руки ...

19.00

вами•.

(М.).

Пnограма

спортивних фі11ьмІ8 «Перемогти себе ... 2З.20 ІнформацііІний випуск. На ХХУ з'їзді Компартіі Украіни.

22.40

«Пех.чевани•,

Редактор Є. ФЕДЯИ.

усклад­

інфекції

при

захворювання

необхідно викликати лікаря.

І. ЖУКUВИЧ,

rо.повннй державний

М.

На ХІІ ЗІІМОВИХ ОJІіМПіЙс...

к. т. •МоJІодь Новини.

роз­

чином борної КИСJІОТИ (І чайну ложку на стакан гарячої води), цим же розчином необхідно змочу­ вати підігрітий рушник для обти­ рання шкіри.

хворими, створення

іграх.

ся

прогрівания

пектусин

ких

17.30

ні умови для розвитку вірусів без­ посередньо в місцях його скуп­ чення. Крі~ того, зігрівання забез­ печує руйнування токсичних суб­ станцій віруса, а значить і змен­ шення інтоксикації і обумов.1ених цим уражень нервової і судинної систем. Сильне виділення поту та­ кож сnрияє зняттю зага.1ьної інто­ ксикації, зменшенню внутрічереп­ ного тиску, попереджує перегрі­ вання організ~у.

на день),

членом·корес.пондеитом

СРСР

будов». і5.50 Художній

грудної к.1ітини створює неприда г­

До переліченого мендувати також

з

АН

К. т.

і5.00 Юнопрограма

тощо.

Трива.1е і г JІибоке

т.

«Ор~1я•

молодих riJJoк смородини чи бере· зи, кореня дев'ятисида, трави че­ реди, чебрецю, хвоща

ІЗ ЛЮТОГО

ПРОГРАМА ЦТ Гімнастика. К. т. «Один за всіх, всі sa 0,111100 го». (Ленінград). К. т. «.VіузичнніІ абонемент ... К. т. Зустріч юнкорів телесту.ІІ.ІІ К.

Ко11ектив фабрики верхньоrо аитк• чого трикотажу висловJІюs rJІнбоае ~півчуття колишньому старшому Інспектору по кадрах П. І. РижаІ• ну з

сані­

тарний п:ікар району.

приводу смерті його АРУ&ИИІІ

Олександри ФедорІвни РИЖКІНОJ,

,~~;~;;,;~•..:-•' ~л-;;;;;: "";:.:::-~~;:;;;н;к;~е=:~.:-;:4~~~:.-:=~~

...

Кои:мунистнческоіІ партии УкраинЬІ, городекого в раіІонвоrо

61954.

ті.1ьки

стосуванням засобів, що виклика­ ють си.1ьне видіJІення поту, зніма­ ють спазми диха.1ьних шляхів, ~tають багато віта~інів. Серед них слід рекомендувати гарячИй чай з ЛИМОНОМ, МаJІИНОЮ., ЛИПОВИМ ЦВі­

40......,.-=;:с,;;·~;;~~::Р:;;;в~:::О~:;:м:"..., --------------~-----І ПідЕКС

наприклад,

призначенням незначної дози ана.1ьгіну. До-свід підтверджує, що швидкість одужування хворих на

жання

Петро-

мешианець села Літок.

лювати до певних

грип перебуває в прямій залеж­ ності від вираженості гарячкової реакції на початку захворюваннЯ. Так, при температурі тіда 38 і бі.1ьше градусів тривалість хворо­ би не перевищує трьох днів, оду­

11 ві Великої Вітчизняної Вій­

не

грип, а також в умовах роботи з підвищеною загрозою захворюван­ ня (на громадському · транспорті, в торгівлі, на пошті, в JІікарнях і по.1ік.1іиіках) достатньо надійним засобом індивідуаJІьноrо захисту

при

градусів

11 11 піраторних інфекцій. Иого можна 11 рекомендувати для початкової іІ

ченням тому служить

явдяє

що

підстав знижувати її і тим самим зні~tати захисні функції організму.

::

нас.~ідками

проводити

ються несприяtJІиві для віруса умови. Таку температуру кожна хвора .1юдина переносить без о·соб.1ивих зуси.1ь, а тому не)tає

або й

вання, своїми

дус нижча від температури внут­ рішніх органів, ці.1ком очевидно,

38

прочитає «ЛІораль», коли довго не приходиш у поліклініку.

школи.

промкомплексу.

к.н:rнення з боку легень. У таких випадках зві.1ьнения організму від віруса грипу може затриматися до 6-8 днів, а в окремих випад­ ках і на до-вше. Ці.1ком очевидно, що грип, не­ зважаючи на те, що іно:rі він зда­ ється .1егкою формою захворю­

11 реакції. Оскільки температура

Іванович турбується про пацієн­

учні

ви­

Мін.1ивість віруса грипу легкість способів зараження є основ­ ними причинамн періо;щчно повто­ рюваних епі.1о1ііі. При масовому з<Іхворюванні грипо~t боротьба за з~Іеншення втрат працездатності серед осіб, зайнятих на виробни­ цтві, має важ.111uе народногоспо­ дарське значення. Підрахунки по­

-~tагається допомогти. Анатолій !І верхні ті.1а звичайно на ОдІ:\Н гра­

ся про стан

третьому

та прозових

класів.

Лікування грипу у дорослих

людиною

МЕJІьнич.Енкu.

r.

на

поетичних

Ножна з п'яти команд готувала

ко­

r/924 році (в Норвегію). Зв'яа· 1

І

а

явилися волейболісти котельної

вt:lx

розпочне

ранку. Від•

тичного випуску черrовоІ піте­

Так називався вечір, який був проведений у Требухів­ ській середній школі. До нього учнІ

років,

10.00

будеться обговорення

11.30

І/ -'!Орякс< здійснили за кордон у

І

Др~е місце зайняла команда

управління,

15

до

свою роботу о

ців,

учасник

-

і ки з цією цікавою підтри.wуються.

Ве-

віком

в RеІІоо

сяться вірші та проза початкіио

,

готувалися

15 .пютоrо,

п:ю, у приміщенні редакцlі. Сек­ ція юних, яку можуть вІдві• дувати хп:опчики 1 дІвчатка

З 12.00 працюватиме впасие студія. На обrовореин.и вино­

ПОрТ Ї ЗДОрОВ Я

привітання

техніку гри Аштема 1 Олександр Ісаченков.

ли В. А. Острянко, тренер ди-

походу, який вперше радянські

11

Добру

ликодимерської середньої шко-

11 зв'язок із Смольним, де містив­ І! яtтет. Вtн

тимуть звання чемпіонів. Не відстали від них 1 наші тенісисти, які також на першо-

продемонстрували вчитель

~~сторони Петрограда. й три.чав ~~ с-'! Війсь~ово-революційний

рі не раз захищали честь рад­ госпу-комбінату на районних

відбудеться

основ віршування.

+

Чотири дні тривали змагання

сти також вийшли у фшал обласних змагань, де виборюва-

му мІсцІ.

.JIITCTYДІІ

секції, буде проведено бесіду а

з фізкуп:ьтури

дат у майстри спорту.

11 дружба з аврорівцюtи». Тут 11 С. Г. Мельник (СШ М 5), Р. Д. турнір команда очисних спо­ І це не випадково, ад­ Іі багато _~;~ ікавих матеріалів: фо- 'І Горохівська (СШ Nq 6). Вони руд. 11 тографи, безкозирки, е, навіть, 1 обіграли всіх суперників. Шахі- же в ній троє спортсменів, кот­ яким

за

ра~rоспу комбІнату, канди-

BU.,lJeiifiO.,'IR

Ленінській кі,,tнаті школя- ~: кандпдат у майстри спорту 90 чоловік брали в них участь. (райвно), Без жодної поразки пройшла 11 pt оформили куточок: .:Наша j1 М. В. Литвиненко

дерева,

боротися

М. ЛЕВАДСЬКИFІ,

інструктор

11 . У

тікового

будуть

звання чемпіонів.

ра- на першість з волейбала у рад11 Кожного року червоні слідо- іІ Переяслав-Хмельницького ~~пити зустрічаються з моряка- !І Ііонів з ·такими рахунками: 5:0, госп' ·комбінаті « Налитянський• 11 JІU крейсера .:Аврора». 11 4:1, 4:1. Вагомий вклад внеСЛJі Імені 50-річчя СРСР. Більш як

І' кусок

1 були «заспівува-

чами• у своїх командах. До речі, незабаром відбудуться з;о.Іагання на першість райради ДСТ «Нолос•. Значить, наші водей-

fiHRГRHHH

місце броварчани, які перемог-

і: пільського,

І! дев:ятикласники.

ці збірної показали себе з най-

+

дилися товариські зустрічі.

Ленінград 11 ли своїх суперників

а перший призер ще й кубок. Відрадно вІдмітити, що грав-

ча команди баскетболістІв.

булнея у нашому місті. В ша11 Не~_і учні Требухівської серед-;: ховому турнірі зайняли перше І! о ували талІ випускники. А зго- 'І

;JАНЯТТЯ

· і\ультури,

Приємно відзначити, що най сильнішими виявилися й коман ди з стрільби, жіноча та чолові

м. БУДНІК,

11 ~ьоt школи. Ось і недавно по- :1

ЧЕРГОВЕ

СПОРТ

тячоІ юнацької спортивно! шко-] Переможці отримають Почесли А. М. Нlлов. нІ грамоти ради колективу фlз-

rмова райоиноrо комітету профспі.пкн працівників освіти.

~ на !І

ОРТ

с

спортивно-ма-

:: ::

а аврорівgямв

1 І

СПОРТ

сова робота у школах Броварського району. Збірні команди 11 готувалися до участі в зональних обласних змаганнях. Прово-

!І ~

була спланована

СПОРТ

Успішний старт

1 1

~

11

СПОРТ

255020,

11, вуІІ,

БРОВАРИ,

І(иівська,

ІМ,

в!дповідаІІьного секретаря, ІІJІJІі.ІІУ сіJІьськоrо rосподарс:тва, кореспов•

дента місцевого paдiOM08JІeRRII

-

19-3·18: масовоТ роботи, фотокореспондента - 19-4.67,

&"':C#'t

КіІівськоrо облупраВJІІНІі.ІІ в справах видавництв, полІграфіі і хиижко.аоі торrівлі,

ay-.n,

У, вівторок, CeJJeAYt

ІІддІліІ ПРОІ4НСJ\ОВОСтІ,

Київська,

-

1548

-

8~~~~~~~~ rф~= rазетJІ

",_

Зам.

сПраваа.,, ~

799-10.890.

#25 1976