Page 1

РІК ВИДАННЯ ЗІ-РІ о..,.. • •t~w • • с Оо 4

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

.Ni 25

(ЗО2З)

СУБОТА

28 лютого р.

1870 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйОННОГО

Ціна

КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНО! ПАРТІІ УКРАІНИ

2

кол.

ТА РАйОННОУ РАДИ ДЕПУТАТіВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

До 100-рі-ч:чя з д1lя 1-lародже1-l1-lЯ В. І. ЗУСТРІЧ ПРЕДСТАВНИКІВ КОМУНІСТИЧНИХ І РОБІТНИЧИХ

ПАРТІЙ СОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАІН У СОФІЇ будівництва,

го і номуніетичного

24-25 лютого в Софії відбулася зустріч п..8д-

інформували

Розповідаємо про Княжичі

27 лютого .ві·дбулиея чергові ле­

належали до так

зва­

них монасткрсЬІКих поселень. Лю­ працювали

ди

на

церков:ну

знать,

бідували. Бідні на поживні речо­ вини груити давали низькі врожаї.

ХJІіба до иовоrо ніколи не виставстановлення чало. Тільки після пере­ земля влади Радянської хто обробляв йшла в руки тих,

її. Але чим обробляти, коли мало тяг лов ої

сили,

реманеІІ'Ту?

. Вихід із такого становища вка­ зала нам рідна Комуністична пар­

тія.

в колек-

Селяни об'єдtІалися

тивні господарства і спільно дола­ щасливе будували ли труд·нощі, життя. Вже в кі.нці сорокових ро­ ків княжицькі колгоспи стали ви­ і рослинницької робляти багато тва.ринниць.кої продукції, колгосп­ н·ики почали заможніше жити.

СпілЬІНі величезна

колгоспників,

зусилля

допомога,

одержана

можливість у від держави, дали підняти з попели­ короткі строки ща село, після війни відбудувати ве­ колгоспи. Особливо зроблено ликий крок вперед після того, як створився у нас радгосп.

ній основі

тепер

На міц­

тваринництво

і

кожним роком З рослинництво. збільшується кількість різноманіт­ ної техніки, добрив, хімікатів.

слова крилаті Пригадуються В. І. Леи•на, що коли б ми могли дати селу

сто тнсяч

першокласних

висловились тракторів,. то селяни учи­ комунізм. Вождь і за би тель мріяв про великі колективні технікою. господарства, оснащені

Вони є. Можна иа.вести такий хафакт. Перед Великою рактерний Вітчизняною війною колгоспи об· слуговувало півдесІІтка тракторів Броаарської МТС, а тепер іх у радгоспі імені Щорса 5{), і стіль­ ін­ ки ж є автомашин та багато шоі техиh<и.

Або ще таке. В радгоспному ви­ робництві тепер зайнято 12 агро­ номів, 8 зоотех'ІІіків, 6 інженерно­

район­

прове!дені

чwга,н;ня,

нін•сЬІкі

Укра1їяи . КП комІ•тетом ним З ле.юцією •«Ле.н:,нськ1 аюрми ІНа­

ЛЕНІНСЬКОІПРАВДИ що колись

род:ноа-о

~роааІ угідь. когосподарських зернових збі.nьшивСІІ :1 14 центие­ рів до 20.

контролю»

л~ре•д

с\6:та ·вн·ступкв голова на.JЮJІІНОГО КОМЇ'Тету І. Ф. Дворнн.к.

а'К1'ИіВОМ

райанн.ого ·КоQІП'рОЛ·Ю

J8,і•н JІ.ОІШа.ЩНО ІРОЗПОВЇ•В n-po ЇСТО·

сно­ ·рію ст•вореНІн·я о:рга.нtіІВ держа•вно­

Велику увагу при.-Іл•емо

ренню міцної кормовоі бази. ТІль­ виробии­ ки за остаи,ні три роки збі.ІьІІІ•.ІІОСJІ цтво грубих кормів з 2 ТИСЯЧ ТОНН ДО З, у тому ЧИС.Іі більше, ніж у три рази. сІна З50 коренеплодів Збираємо центнерів, кукурудзи на силос 250 центнерів з кожного гектара - набагато більше, ніж раніше. за збільшення ви­ У боротьбі сільського п.родуктів робництва

робі11ничо-оеля:нс.ького гро­ ,j rо мадськОІГо конт,р.мю та. постійну

Ц'JЮ •НЬОІГО ,ВОЖДЯ, ПJЮ Т,У'рботу 4<опІ~у 1й пачеану ·рОІООгу !Н·а.рОід·

lfltX

ІКОНТролер~В

~р·ОВІІІрЩІІІІІН .. i!f

пере.д'юві:лейному .році, ма.йбутні Ї:Х За•ВtдаІІІНЯ В бqроть6і за ,SИ.!FYCK МЇІІІІRУ ІПрсщуюцЬЇ, ІВИСОКОЯІЮkН·ОІЇ Т!J'УІЗ.ОВУ оДІІІСЦИІПJІіЬНу, економію СН·

пе­

·п·ідвищення ров~rни •і мarrepiauti·в, ІІ11рОд)"КТИВtНОС11Ї· пра•uі •і зниження соб:ва,ротості прОtЦуКЦП.

редовиків соціалістичного змаган­ ня. Серед них паринковод радгос­ пу О. Я. Гончаренко, доя.рка Г. І.

докуме.нт·аль;но· х.вилюючИІй ся ху.дожн)й ф!'лІ>м ~сн,ни В.ітчизни:..

багато

ви.росло

господарства

Потім ·)'ІЧасники чнrrань див.или­

Васюра, які нагороджені орденом Лені.на. Багато А інших робітни­ нагородами.

Наш колектив на ювілеііний рік зобов'язання. Зо­

узяв підвищені крема,

виростити

на

кожному гек­

кар­ зернових, тарі 2З центнери по овочів топлі 120 центнерів, 140. Надоїти від корови З тисячі кілограмі.в молока, а виробити йо­ го на сто центнерів.

гектарів

угідь

-

900

Несучи трудову вахту на честь В. І. сторіччя з дня народження Леніна, тваринники успі.шио вико­ нують зобов'язання. План виРоб­ ництва і продажу молока та м'я­ са на перший

квартал завершимо

достроково.

до підготовка Продовжується весни. В основиому закінчено ре­ монт техніки,

нагромаджуємо до­

брива, на повни.іі хід розгорнули­ парииках та тепли­ в ся роботи пЛівкою. цях під поліетиленовою Кожен працівник радгоспу прой­ відзначити прагненням нятий славну

дату

трудовими

подарун­

ками.

І. БАСЮК, директор

М. ОГОРОДНИК.

урядо­

ків і робітни•ць відзначені вими

ПОМІЧНИКІВ ПАРІІІ

радгоспу.

РАДІСНА

Готую,.ись до славного ювілею 2 ТІІ'С!fЧ 'LIIe.JitB бл113І>КО ·ІІОЖ!дЯ,

Що яе ~день, то все ближче до Лен•і•нськОІГо ювілею. Разом з уоім

читання

COHUEM ••

тих,

вчення

ВИХОВУВАТИ ВІРНИХ

Ленінські

ПІД ЯСНИМ з

прапором ~еНlНСЬКОГО

Вірність ленінізмові - великому інтернаціональному вченню ро­ і дальших перемог найважливіше джерело сили бітничоrо класу комуністичних і робітничих партій. Така головна думка виступів І світо­ учасників міжнародІної теоретичної конференції «Ленінізм вий революційний процес», яка відбулась у Москві. 26 лютого ця конференція, присвячена ІОО~річчю з дн11 наро,ІІ.· (ТАРС). ження В. І. Леніна, закінчила свою роботу.

~~~~~~~~·==========

одне

.

ПіА

один одного про заходи, здійснювані в іх країнах у зв'язку з 1ОО-річчям з дня народження В. І. І-:~а::================-==-=-======== Леніна. Зустріч nройшла в обстановці дружби і това(ТАРС). риського співробітництва.

ставників комуністичних і робітничих nартій соціалістичких краін. Учасники зустрічі поділилися досвідом ідеоnообмінялися роботи, гічноі і nропагандистської думками по актуальних nроблемах соціаnістично-

НАШЕ СЕЛО -

Ae1-li1-la

ПОДІЯ

•Б;роварtЩинн

Юнь

ВЛКОМ

ГОІТУ•/О'ГЬСЯ

НВ!РОДОМ

радЯНСІ>КНІМ

вою

школою

. я·кі

в'язаонин!, в !Ш(И·Х .визначили свої коакретн:і ІІЩРобіtичі зЗtа.zі3JНіІІІЯ по ·!)'Щвищенню фаіХОвоі 1Ма~ості,

ли підВ:нщен~і інІд.НІ&ідуЦ'і.ні аабо­

'rtlfТУ:ПИЛ'Іі ІВ ІПОХ!Їід за е'КОНОІМ•ЇІО і бере·ЖЛНІ&іС.ТЬ.

Цією формою .&н.хова'Н·Н·Я о•хопле· НО ІПОІНа!д 635 ЮІНЗІКЇВ і ,ді!ВЧЗТ. а·ктн:в.ну :~руть КомсомолІ>ці 'У'Часть у :Всесоюз;иому осляді тех­ ІІtіо/ної тІ!()р~осгr -молоді. ТілЬіКн на п~прН1Є'МtТва:х nромву:з.1а .пращює

100

дроrrяrом

·вн:рооннІІінНІКuв, які

1·20

!ІНШі.

За,раз у ,ІJон.х бa.raro nрІІІЄм.них Т)'ірібот . Тож неха1й у ваших •квар­ ти·ра.х

ІПОСеЛ\ІІТЬСЯ

і •ра~ть:

ДОСТаІТОК,

ЩаСНІ

Л. I(A,flEHKO,

голова місцевкому профспілки комбінату.

діТ'и профе!с.і~и .tіІJUіСІ«ІІІХ: мехааtі-. за1'Qрів.. · Ніі!ІІ ІВони ;навчІЦО:ТЬСІІ иа

\ЮУ:Р'СЗіХ ІВОдіів, .КО·Мб~і'Jі, lfii8K· ;rqpi!C11iв. дще nоота1.11еиа ц11

комсомолу~ в wміте1'а.х :робота. радІГQМ~В о«~ГОГОЛЇІВСЬКН!Й:t d сТ~6уХІі•ООЬКНЙ».

Тов.

ра!ЦІ!ро­

Бурлака

докл~Ію

вуnи­

~:ився .на. ·Недол·іка.х, які ще мають

познщі.й з е.кономічнНІМ ефеЮтом .м·ісце в роІботі окремих ком'ітеrів 35 ТН1СЯЧ КВІрібОВаІНІці•в. пwав Допо&ЇІ!І.аІЧ ІКОМ.СОМ()J].у, ЗнаІЧну ІРОООТу Щ>ОВІОДЯТЬ ком­

СОМОJІ·ьсьх:і ОІJІ'ГЗ.НЇіЗЗіІІіії іІЮ скла•да~­

ню

Лен,іІнського

за,1JJіку.

завцду

ІКО'МІСОМО\1ІІу

Ком·ітrетн

пороШІJrовоі

металу!J1Г'іЇ, КиїІаської пта.хофа6рн­ ки, радгосnу .«ПлосківськНІй», фаб­ :рики

1&ерХ'ІІЬОС'О

дитячого

трико-

·ЬНШН:Х ЗНа•ХОДЯТЬ НО&Ї та тажу форми і ·метщи іІдео•лОІІ'і·чної ро­ боти з .молод,дю, ,в.и.вче,нrня тІЮ;рів

В. І. Лен!Іна.

Нещода.в.но для ;роІбіт;ни.кі'В за­ Ми,нулої се,р~н ві.цбу·вся чер·то­ ЛКСМУ. :ра.йкому комбіІ\Іаrгу :зданий ВИІЙ пленуІМ ІІ'QдОбj'дІі'вн.ого новий 120-квар­ З допов!Іддю ~~ро п.іІДс.умкн ІХ в екоплуатацію ТИІРІНІІЇІ .житловнй буди.нок. Це ве· Пленуму ЦК ВЛКСМ d• заsда.ІfоІfЯ ШJІдЇЯ 'В ЖІІІТТЇ ~ВІfюн•но~ї ІКОМ.СОМОЛЬСЬІ<ОІЇ орtам~а­ ра,дІЇСНЗ' :і ЛИІКа ооьо.го ІКолектІ\Іву . Адже ми змог­ ІІJіЇ.Ї ІПО ~.аиню рішень гру Д;Не­ ЦК ли .забезпечити житлом і людей, воrо іІl.лен~му ЩJОО р.) ЯК'Ї ,порЇВ'НЯІНО ІНеда·В.НО Rра;ЦЮЮТЬ ~ПРС:. в1fІСТ'У.ПВВ •пе,ршнА сек:ретар у Н 81С :на. В ІІІрООН•ИІЦТВІЇ. ·'РаІЙкому комсомолу· В. Бур.tаха. арматурник ~ноsоселіІв Серед і: молОJДЬ раІ'tо.ну, 'Комсоm.sолщі сцриАня.ли Микола ГІрНІГорович Басов , таке­ в!~ЧІІВ доповЩач, лажІНІtк Лриrорі-й Дми:т:рови.ч Гай­ ~·і•шення Пленум-ів, як бойову DрО­ L:І.а;р, бетонувЗіJІьн·ики . Г.а1НІНа Оме­ ІГраІМу .,д:ЇІЙ •ОО ІІFЇіЩВИ.ЩеtІ'ІfІ!О ефекЛе01нід 1'КВІЮСТ'Ї Суt:ПМЬіНОСО '81tp00НIIItl88, П:роску;ряков.а, лян:~в.на СтелаІнович Лушников, ·кр.а;ні•в.ни­ ·зді•rtоне.нню ЗЗ1 ІЩВІНЬ .кому:ністІІ'UІо­ Олек.санд:ра Грнгорів.на Сев­ rо ~mнцrва е ІJІашіой країні. ця рук, слюса·р Василь І'Ва.нович Чу­ Перева.ж.н.а 6:111ьшість комітетів бук Та

d д:івчЗJТ патtо .вЩ­

ІГУП'іІfУдІІІСя .ІНа заклик партИ QВQIIO·

rщрту.

11pyдosoro

юнаків

220

ета.ють .ц;ійо­

:м•инулоrо 1 року внесли

у

також .ВНІО·

:на,рqІІІження 'В. І. Лен:.На. з дня За,рав ·В •рВІйон.і ЛенінсІ>Ку ·ваост'у. несуть 66 КОІМСОМОJІ.ЬСЬКО"МОЛQДЇJК, ІКОІЛ6КТНІаі•в,

аКлЮчііJІІЮІІ

,Воеrою~ИІЇІ Лен.і:Іtсь~ИІЙ За.іІІк, вза­

сиrrь ОВ>~й т,рудов!Ш .в.несок у все­ ІНа•родну ІПідготовку до 100 1 р:•ччя

ни.х

аюивно

дату

rі:д,но зуІІЩJіти .цю знамеІІіну "КОМСОІМQЛЬЦЇ ІЇ МОЛQоДЬ .

в т.)>ІІJМЗ€ ІП~.ІЙІЮ ~QМ(;ОМОЛу цеwтрі уваги ,п.wган,ня трудооого д.:•вчат, їх і юна'КІів .в.ихова.нІГя

·і;де.іtного ІМолцдь

за•rа:рту~ва.нrня, до

І)ромадсЬІКої

залучаt: ;роботи,

QРІ'ЗІНІЇЗуЄ ооuіа.л.істичне ЗMa.J'SI!WIЯ ВІfІ!JО'бюrчюrкі·в ·се,р~ молодих культу:рне !дОЗ'ІІ'ілля для н·ИQС .

і

-UМQIDIIWIIJDIJНIUJU8UQUIIIIWJІШIIIDIIDUIIIIUUI--

<Щ\}ЗІІІЄЩ.ІНtВ~ЇІ ~ритиці .КОМСОМОJІЬ· сЬІКі оргЗІНЇІЗаціі GаЩІtобудвносо комб]наrгу, ~Ка.JИПІІі!tСЬКОІЇ і Сеіми­ •ПОJJк~всІJкої m.ахоф~ИіК, а.Іm)()а­

зи .N'2 2. Tyr :не ІМ!Ідеться с.цраежни бО'ротьба з Ш)!ІJушею~ямИ трудов.оі д'ИЮU.ІІJПJІ'!.ни ~ .мо.лоді, розбаеа­ .рюва.н:ням народІfоrо ~обра.

В ІПОДОЛЗН~·і ЩtХ Хиб И&ІІеЖИТЬ

бwr· ЗJТО зр<Jібит.и ІІІОС1'аіМ .

І· •штабам

·П~а:t, «КоМСОІМ<>ЛЬСІ>КQІГО іПОВІІІІІІ·і: 6мЬоШе ~РQД111'11 Вони jреІЙДJв, Іrере!ІІЇ!ІЮК ПО ІВІfІ'І!WІа•ІІ'!ІЮ ЩІ)ОВІfНИ і матер~ІІ.ІН, JN8СОІ'НСТ811· ilfiO ІВщюб.НІRНХ ІПОТ:уІЖ:ИОС'І'еЙ, збе­ ріІІ'а:ІІІню .матеріал·ЬJНt ~іІнsостеА. ,В

1.111

.цШ, с.к&зав ва ~

т. БуІРJІака.. ІІtомс:оJІот.аj і ~ь Броварщиви аа вборах і иар•ах 1'л:ибако ВІІВЧають м~и rруд­ невоrо :Іlленуіму ЦІ{ 1К,ПРС і ІХ Пленуму ЦІ( 8JІ'КСМ, ОUІІИоот.аА­ но OJD88JIIOIO'I:ь

вн.ут­

~. і

рі:unnо ПQЛЇ'МІК.у П31111іі і Уря.ду. Воои Ідокл-З(Дуть !liOЇJt зуси.ль, аие­ суть овасомий вклад у ~ен­ •НЯ

В ЖИТ1'111

ІІеJІНЧНИ·Х завда:нь КО·

МуtІІkтИЧНQГО ібуд1вниц.ТІІ&, іІІОВІNІН зусrр.і:И'уть уGІІ·Іха.ми трудовнми 1//а:РОІДЖен:ня Ід;НЯ з . lOO·piwlя

В. І. Лен:ііН·а, 6у.дуть ві·рннм,н про­

довжу:ва.ча.ми його dдdt.

ПотіІМ .роо:поча.лося а1СТНІвне

об­

:ньому В допові;ді. гаворен•ня ІКОМ'і'І'еТУ 'ВІЗЯJІИ участь СЄІфЄТаjр "КОМС.Q'М()J]У Зав<Щу ЛОІ\)ОШ:КОВОЇ Ме·

сек:ре1'а,р В. Галицький, Т·а.луjр['И .комітету !!JаІдТоопу «Т;ре.бУJХ·LвськиіІ:.

А. Рогач, слу:хаRJІК·а ~реі:в т:рак-то~ ри.с"І'ів pa'дrocrry «Зоря»

Н. Чеме­

раніше а техиіЧІПІх працівників, був JІИІІІе о.uн спеціаліст -агро­ ном-інспектор А. А. Іщенко (нині пенсіонер).

рис, с.ек.рета1р ком·ітету комсомолу М. Зо· за,wду ШНІно:ре-мо.нт,ного ІКОМСО'І\ІОЛУ 'КОМітету член щук,

землеробства, культу.ри Ріст повніше впровадження зоотехніч­ ноі куjІьтури дали бажані наслід­ ки. За щ~ріод існування радгоспу значно продукції виробнІЩТІІо 1959 році в збІJІьІІПUІоси. Якщо становив молока валовнА вихід 1000 тон·н (З20 центнерів на сто ми року гектарів), то минулого

·С'Та,рша n:іон~рвожата КняжнцІ>Коі середньої школ·и 3. СмолІІнІиова, оо~рета.р .кО\М.:·тету ком1сомолу за­ вму nдастма.с О. Пкрожок, член ·Киі•вtІ>КОЇ 'КОМсомолу ·ком:'fету птаІХофа()!ІJНІКн Н. Оберемко.

2600 тонн мали його центнерів на сто гектарів

по 820 сільсь-

тру­ На фото: ковІ будинки ді-вників радгосnу на централь­ ній вулиці.

В.рова!рської се:рЕЩНьо·і школи N! 1 В. Мельниченко, cщperra;p ком1те­ ту .ко:~~со·мол·у ВМУ-39 А. Мельиик,

На ;плену.мі внетупила з&відуюча ор;г.відд.і·лом ра.йкому КП ·у~юраtни Л. І. Шелест.

УчаснНІКи мену·му ІВанОІМу

ПИ'І'а·.нн:і

11~ :P•~We!ii!UI.

1В обговорю­

п,ри.Аняди

розrор-


До з

ПІД ЯСНИМ

100-річчя

дн.я

народження

В. І. .Леніна

ЯК ЗАПОВІВ ВОЖДЬ

За допомогою науки

ІХ БУЛО лише три. На все еело три більшовики. йшов 1921

на

рік. Молода Країна Рад залікову-

уже тривалий

вала рани, нанесені громадянсь· кою війною. Лютував класовий

бригаду, ви.рощує вксокі врожаї овочів і картоплі. Катерина Ан­

ворог. Нелегко партійному

тонівна здібний організатор, депутат сільської Ради, член рай­ кому КП України.

щів. Княжицькі більшовики, вірні ідеям Великого Леніна, вистояли у боротьбі з куркулями і в. 1932 році провели повну колективіза-

члени КПРС бригадир Марія Фе· дорівна Ткаченко, доярка Кате· рина Леонтіївна Царик, ланкова Галина Павлівна Лисенко.

цію селянських господарств.

Комуністи радгоспу свою вироб- :намет·и з'яВІИІЛися тут лише чатиничу діяльність !!Міло поєднують ри 111'ять р·оків тому. Теюлиці

доводилося першому осередку, всюди на його шляху було немало трудно-

Радо розпочали будувати нове життя селян. Буйно заколосилася колгоспна нива. Пішли в небуття підневільна праця і. 3JІИдні. В хати колгоспників приіішов достаток.

Невимовне Горе, невигоііні рани

при:неслн радянським людям

Добре знають у колектИіІі члеКПРС К. А. Чистікову. Ось час

вона очолює

Не відстають від своєї подруги

приміщення,

сплюндрова-

)Вер.нули.

yrвa•ry :на ці.1е ~іс·течко

з тар:них nрозор111х розrаІШувалоІСя на

наметІ~, що ОJКО.1ИІЦІ села.

Тепличне rоопо,да,р•ство

радгос­

·ПУ процов•жує ро 1 зширювати.сь. у нас уже є .1,7 .гектаrра блочних

Здалеку воно •нагЗJдує зграйку бі-

теплиць Ім:нськ01го Тfнпу, а

,юкрилих гордих лебеtд•і·в, які плиІВуть .по ~бе.змежніІй :водній гладіні, або купку ІКУ"Jерявих хмарок на G.l~·КИ11Но\Іу л.ітньам•у аJебі.

ньої зими Ібу,д~вельники. .вве1дуть у дію такі те:пл111ці ще ,на nлощі 2,5 ге,ктара .. На ІПівгекта,ра за,кла­ дено .пров''д для елект·рообі·грі-

-

То ст•во.

.наrШе тешлиrчrне

Ра,ніuне

його

rоспода.р-

не бу.1о.

ті· буті! а·рково.rо тиnу,

партії.

4,5 rеюара.

Перші

ниніш­

r--- - . :-. :-. :- _____ -ва,н,ня, таr~І

ІВИ:рощу:ва.ти.'.fе:ться роз-

•ПрІІІмітив­

рами, лекторами, політінформато­ ні, малі за рОЗІМ.іІром, rне пере­ рами. Вони завжди серед людей, ви:щувалн· J50 ІКвад:рат,ниrх метрів. доносять до них полум'яне слово А тепер nіІЦ 'NШЛИtЦЯМИ зшйнято

Партіііний комітет велику увагу

гіт- приділяє ідейно-теоретичному

но с"адн.

ca;J:a. До іІншиос те.nлиць підводи­ Чи довQДи.Іюсь вам улі-тку пр·о-~ала ІПО 1·6,2 кілогра~Іа з квад­ ратІного ·Mel'pa при завдаІн,ні 6, Єв- ться rазоп•ро~:ІJ:, щоб у •них і юим­ ~;у ~южна було ви,рощувати о·вочі. док'я ЗаrгшшсЬІка ІПО 14,8.

ЇЖІдіЖати ·через КіНЯЖ·ИЧі? Якщо дово•ди-тось, -то ви обов'язков.о

3 громадською, працюють агітато­

за­

лерівські 0/(упанти. Не обійшли гартуванню чденів КПРС. Для вони і Княж:нч. ІіІ!. кривавими . ру· t(J,Oro: створені і діють школи ос­ ками було·· спа.иено будинки, гро• нов марксизму-ленінізму, семіна­ мадські

COHUEM

ри.

Небувале трудове

і

політичне

З сльозами радостІ зустрічали піднесення панує нині в господар­ княЖичанн вересневого дня 1943 стві, все ширшого розмаху набв­ року своїх визволителів- доблес- рає соціалістичне змагання на них воїнів рідної Радянської Ар­

ви1рощуємо В ОС>НО!ШОМ'У QІГUр•ки, а ТаІК0 1 Ж Р·ОЗ­ ІІJJИХ

Же

СОІНЯ'ІІНИJ{

ТеП­

ЛИЦЬ. Чаrсти,ну з них перевели на електрообі•r;р·іна•ння за допомогою провода· ПОСХJВ. Це виг.і•дніІШе й rНаІJ;іІЙН';'Ше, -бо ПрИ ·ВИ•рощуванні >розс.ади

ти

можна

точно

темпе>раІ'І'урrний

і- .енергії вІ.JІ,далн· в ті роки члени КПРС В. О. Ма3ііІ, М. І. ли.сенко, Я. П. Касям та інші.

пить робота. Механізатори вже готують те~нІку до весняно-польо­ вих робіт, паtщиководн вирощу-

НИнІ ра,ІІ,rос·пна парttйна орга- ють розсаду, хлібороби І картоn­ ніааЦІя нараховує _в своєму склаАі лярі ще І ще раз перевіриють 8б

кОмуіtістІв.

Вони

очолюють

відnОіі,ІІ,алі.нІ ділянки, здІАснюють

якІсть насін-ня.

ПартІАний комітет

a&atІra:,p'-iiY р()Jіь на вИробництвІ, заторську

всю органі-

виховну роботу спря·

,. е активними учасникамн громад- мовує na успішне виконання пласькщ·о життя, внсtупають Ініціа· нІв п'ятирічки та соціалістичних торами багатьох корнених почи- зобов'язань. ~няжицькі комуністи кань.

докладуть всіх зусиль,

шенко; І. Д. Углача, О. Я. Гонча- відзначити ювілей вождя. но поТрібно відпочн.ватн. ветеранк працюють.

Однак

Г. ГОНЧАРЕНКО, секретар парткому імені Щорса.

·з

радгоспу

•ШІ•nuщ•mmnnmnamnun••nmo•nnиmnuuІJІІІІDІІr

.виrт·ри.мува­

V

ХТО ПАМ'ЯТАЄ, ЯІКІtМ.И були КняжІІІЧі ЗІразу після .ві•йни, і П·О­ ІРі•ВІНЯ•Є .з ни,н·іщніМіи ... А ІВТ'і•м, nо­ ІРі·ВІнювати Інем,а чого. 1Село було ІСПа.ле.не, 20-30 бу­ дИІН'к•і•в •залишилось. А ;ни-ні ІХ 1000 З ЛИШКОМ, ІЦ,РИ ЧОМу 110ЛОВИ· •на

-

ІКалі•та,льн.і',

побу до.ва;ні

в

ЇНЩИІХ.

А ЯІК·і ці,каві :Ц>ифри наводились 'на QДНіІЙ з останнФх ·сесій сільра­ •дІІ. Посу·ді'І'ь саІМ•і: 698 .теле'візорі'в в сел.і• .на •1200 гоаподщрств, 'ПDІНа,;:t; 700 рЗtд:о~рийма:чів, 434 ретра.нс­ ЛЯІІІ'іІЙніІ точки·, 5 п,і·а.ні,но. Перію­ дJ!ІЧІНіІІІХ

3

один

дя•к,

осві•юю.

Ба·гато

довелось

ВЧИТ€\11Я'М, ІВ•СЬО>МУ

попрацювати

аКТИ<ВУ

С€ЛЗ

НЗ

ПОІЧаrгку т:риrдцятиrх Р·ОКів по .~і·кві­ дацИ непис~менносl'і. Са,ме тоді я поча,1а. mедаrDІг.іічну сдіі,яльнkть у К>ня,жиrча,х. Ущень пра1цюємо з діт­

в.орою, :веч 0 ром з 'до:рослими. В.с·і, К,Р·Ї•М ЛJQ.:I,e{J 'ПОІХИ'.101'0 •В·Ї·Ку, були охоплені школою. Хто .не мі.г в1д­ &ідува•ти її, юr

ХQІ.'І.Ид~t

додому.

ІВИДаІНЬ

Пере•ДПЛаІЧУЄМО

.на кожен !д!ВЇ'р. В селі 1.2 легкови•х

ПО

аІsтомашин,

Дорога до царства знань СЯТЬ rparЗ біЛІJШе,

ніж ·ДО !ре&ОЛЮ·

цШ Ді'rеіІ ІКЗ!ВЧ8ЮТЬ 36 В'ЧWТеЛів З вищою освітою j, 7 з се·ред­ ньою. До послуrг ЮНИІХ

КНЯЖ•ИІЧа'Н

добре облад.нані уrч.бові І]{абі;нети і майстеrрн+, апортив.юІй ,j а'КТ·овий

зали, ї:д.аланя

і

'6\бЛ·іо'і'ека.

При

школі' lдсіє rчоти,ри г,ру!ПИ·іІ•родовже­ ноrо

фото:

дир

ветеран

труда,

парІUІководІн

КО~вІст

ОлександР Якович ГОНЧАРЕН­ КО.

·пІ аси б І.

Та баГаІТО

і

На

удостоєний найвищоІ уридовоІ иаrороди-ордена Леніна, брига­

:Jt:P9

К. М. Петренко, трактор~т Б. П. Кова:ль, ,робі'rни.ця М. Є. Савлук

осв:rтою

грунту. ·~,.~~g~,~~~~~~~~

І.::;:;:~;=;~;::E:E:E:E:E:E:E:E:E!!!!!!!:!::::::::::::::::::::::E::!:E::ESS2::::

(до ,війн·а ж Р'ідко хто хату діJшв на ~.:Ім нати). Добротrні буuщнки звели шофер ра~госпу М. П. Куцеt~~ко, лаrнкова

бли:з~:.ко ·80 учні1в та·кою буда школа у .до.рево.'tюцій.ни.х Княжи­ чах. Темр•ява коЛІІШНі:х Княжиrч­ це жо,щної людани з сере.дньою

1це за:рав і ОІРРЯ·МО­

П. МАЛЯРЕНКО, агроном-овочівник 3акрвтого

ного ме·Т1ра одержали по 9,3 кі­ лограІма. Ба,га,то робіvгнищь що·би­ лось з.на•ч.но ~ращи>Х rрезульта.тів. НаtІІриклад, Анаста-сі·и КаrСЯ•Н зі·б-

ЛО іІІСЬОГО tдві .цегля~і бу,щівл:і, а іШНі' що•річно ,будується їх до 40СІвітJІІі, більшість з водя1иим опа­ ле.ння,м, 'ПрОСТQрі., ІНа 3--4 КіМІНаТИ

Чmи,ри класи, :два вчиrтеля з ее·

А

ТеІ!І.lИІЧНИКіИ•.

квадрат­

ОСТа'ННЇ Р'ОКІІІ. До ІВІЇЙН.И ,в селі бу­

редJНЬОЮ

тонн. На

800

режим.

кожного

наука·.

m

за

ур бо

m

у

щоб при-

•Вз.ІІТИ хоча б таккх това.ришів множити багатства рідної· Вітчнз· ЯК• І. И. Пет.ренюі, Н. Ф. Маку- ни, новими трудовими здобутками ренка. За своїм віком їм вже дав-

1Се,редньо.му

Про еконо~1 і~І~н:і й і.нші пере~аги е.1ект·рообі1г,ріву Ін•ічого й rовор;ити. Рожа,да• розвива,ється рівномі;рно j, швшдко, .мrіІцна., .зеле.на., я,к рута, стій•ка лр·оrги :Х•вороб і шкід:нІІІк:в. І люд,и раІJ,:ють, що ІНа·стало по­ ле•гшення щля них в ,роботі, що на

вують свої зусиІЛля 1па 1р.ников~и і

Наші теплиЧІнІІІці .за .кароткий мі1~ ·ще війна вогненним шквалом честь 100-річчя з дня народження ко'rипася на захід, а в селі закн· В. І. Леніна. В ав.ангарді ііого СТрОІК СТаЛИ ДООВЇідЧ•е>НІИМИ MaUCT· йдуть комуністи. р·аМ·Н своєї rоn,ра.ви. Тор:rк ВО'НИ .ви­ nina робота. Не вистачало тягла. Зразки самовідданої праці всюди На якій би в ці дні внробннчіІІ рОІСТИЛИ ,j з.іІ,а.~и державі ,понад показували комуністи. Багато сил дільниці не побував, всюди кн· 4,18 тои•н огі1 р•к:,в ,цри пла.ні 270, а ·в

-відбулась

бриrа·ди:р nа,р.никової бри•гади Оле,юса>Н•дР ЯковНІЧ ,Гсщча.ре,нко JНі,би аЖ І!ІОМСmОд!Ша;В, То:рік ра,д.гооп з·і•б,ршв здав державі 5О() ТОН•Н OВIO'l•l•B З ЗаІК,РИ· тоІГо rр'Уету. ІВ rн·и,н•іrшньому юві­ лейному рощі mлануємо ОІдер,жати

У весняшііх теп.1wцях під поліе­

ДЛЯ

рекаrн:ст,ру.кція

,доломогу їм п•рИІйш.1а

тІІІленовою f!Л'івкою ми ·Са.ду

Повн:а

і В rПЗ'Р•НІІІКО<ВОrМу .ГОСПО,да:рст,ві. Тут електроене,рr:rя заrміни.1а б;о· па ..1н.во. Ще то,р·ік на е.1е,ктрооб:г­ рі,ві було тіль:ки 1000 •рам, ·;І 8 тися•ч на б:опалиді, за•раз же обіГІр::rваються стру·11юм 4800 ·рам, ІІа бЇОПаЛИ•Ві за.lИШИЛОСЬ ~СЬО•ГО 1000 рам.

д•ня.

Басюра, Па!РІНи,ковод Олекс3'Н\Др ~СІІЦЧ. Гончарнtео. Тепер у ·Нашому селі жи,вуть і тр•удяrться CQri1Hi лщей з се.ред­ UJЬОЮ і ;ДOCstTKH З !ВИЩОЮ ОСВі­ ТОЮ. ТрудЯ'ТЬСЯ на Іооіх діл·я.н·ках бма:тоrалу!зеаого радrоо!іноrо •ви­ робнІІІцrгва. Воrни •воподіють оклад­ ·RОЮ тех.нікою, •ма.ють гли:бокі ЗНаІНіНЯ,

ІВІІіКОр!ІСТОвуІОТЬ

у

'11;)>3-К­

ТИІЧНЇЙ ,д,іяльноьт.і бВ1Гатий доов·Іл і'НЖеІfіЄІР-ів, СТЗjрШИХ ПОІКОЛЇІН.Ь. 1 ~- ІМ•И, ра­

Гордістю ,нашої школи є дecwr·

ки >вчителів, ліка1рьв, ·аІГ·РОНО<МіІВ, oфi:U.eJpii•B, еКОІНОМ<!<С'ТіВ, ,д.ЬК·і вчителі, .~QР$DІОСІІ. Гор­ Юр<И!СТ і В•-1КОЛИШІІіЇІХ . ЇЇ ІВ'ІІПУ·~И ІІ!Юі.а. ~я, що е-:~ .)ІСQJ,tуніст·ич\WJІ>ЖИІЧа.НИ ІfІІШа.юt,!JС.ІІ.. ЩО іХ O)t- 111 .....-а. tUJM~:' ча1tтиу · пр.1щі.

40 1\ЮТОІЦИкліа, ,велосИІпедів по Є в ·селі >К.тrуіб, 'В якому діє ста· rl-12 в .кожні:й ЮЇІМ'ї. Так, наІП:РИ·­ ціона:р:на 'у"Стана&ка,. Куль:т·~рига.да а\Ла•д, останнjtМ' ча.сом а.в1'о:маІШину «МОСК•ВИІЧ·» j1V'f;ПИ:B ОДИІН З лерШИ•Х

т:ра•ктОJРист~.f. Л. Пеrг:реrнко.

,ЮUІьtа·fР'

сте:рня п rа:з·и:ні _' Ід•ва

і

,

.і>

нту вrЗуття. З є ;цромто,варІний:

оrвольчих,

.1щддя,

a(.a:HWI

в

юнижrковии

школі

для

·нів уп ІПр<ЩО•вженоrо ЇІдаЛЬ.Н'Я і буфет.

Побудова,на тора

ШІКол-і му.зиrчну ·стущі-ю (.нею :ке·рують викладачі Б,рова•рської •муз­ ма­ школІи).

•ів 1вже д;є ба,ня, ·ма.й­

·О

уч­

.дня

є

дво•повер·ХО·ва кон­

ра.дгоспу,

д;ва

бУІди,нки

для

робіт,тtків rос.по:да1 рства (8-ква,р­ :ги,р,ний і діВОІПове,рхови.й ·На ст:о з ЛИШКО•М 'ІОЛОrВЇІК). З ТОС:ПОДЗрСЬ'КИХ буді•вель сnо,руІдили меха>Ніч.ну майстерню, >В .1969 ,ро.ці чоти­ ри\!)я.д~ни•й кор·івни.к, ма:йсrте·рню бу· дівеІІІьно·ї бригади, НІІІНІі' будуємо -...юлокоза•во,д,

овочесховище.

,кожн-нм •роком село стає в.по­ ряджова,нішн.м. ІНже освіт.1ено ча·с· ТИ>Н'У вулИІць (встанов.1е•но до 100 штук лам:п деНJюrо осв·і·тле.н~ ня). ОсоблиІВО задо•волені '!1ва­ ршІІt!fИКИ, ЩО тем::нь ЗВИІКЛа З •ІJіра· нішньоі ,доро.rи ·на ферму. Кюrжи,чі •повнkтю електрифіко­ &аІНі, ·rа:зифіІ]{·Ова:н,і. По се.1у йде Цеи!ТJ!а.'ІЬ.НИІЙ ІГаІЗОІП.рО•Від, ДО ЯКОГО в юв-tлейнсму 'році будуть ,nі.д·клю­ чен! ш:кола,, nа·рни.ки, ча,сти·на бу­ д,иtНкі,в к.ня·жиІЧан, а поки що меш­ .канді мають ·.до 300 балонних устаrнооюк, ІШ

у

КJІІУбу .виїжд:жа.1а ·в.ліІГКу •На nоля. Створено духов111й ор,кестр, при

на.с

є

пу·нкт

На

фельдшер·сько-а.куше•р.:ько·му

пунК'І'•і :n:рЗJІJ:юють чотири особи, постійно при>йма€ 1В селі зубний ЛrЇІКЗІр.

Че;ре:з 40-415 х·вилин хурсує ав­ тобус Кня•жИІчі •Брова,ри. Гот•у~ться генераль.нІІІй пла.н за­ буід.овн села, за яким бУJде перед­ бачено ще мну .школу, ди·тса.до·к, ма,газини

лі.

ri

Життя

ЇІНІШі тромаtдськ.і бу•д1в­

.наІШе

1це

більше

роз­

кв·і·11не.

НЗ1передоднrі ювілею во·ждя кня­ жича,ffіи в.і,д усьоrо ~се·рця дя1кують

Лен'ІнсьІсtій ІПа'J)тії за [ЮС11ійну тур­ боту пrо ра.дяо~~ськи~х людей . Галина ПЕТРЕНКО, ланкова, депутат

сільради.

заправ­

rа.зом.

При.є,м,но, що в селі змо,нтовано водолров~д. rвже

·вста.Jювлено

ча.с­

ти:н'У колонок, ;навеоні 1970 року ця ;робота 1ііJи.ватиме. Бачwге, СК'і.льки елементів мі.сь­ кого :побуту в>Ходить в ,наше життя.

Хочу ще с.казаІТіІ, що в селі >ЧОЛО!ВЇІК ·одер·жують пе.нсію. 650 'З .НІІХ t!IOAOMY JІиcroнorui ЩОМ•і­ СЯ'ІИО ti{OCТ"'"'JIIO'I'b 13,.5 тисячі

668

У•чиrrеліІВ було обмаль, •нам охо·че кщрбоtsан:Qі'&. ·&J..іьшість пен.сіоше­ доnома:rали ·чра1матні селяни. Р'fв, 3ВІRМНО КО\JІИ!ЩН'Ї' кошосп­ Ра,дісна по>дія в kторН шкоои .НC)OeJI!RaiUIН 181111 JfаІвІІІЧ 3aJios.. М. ·АІАЕІfКО, ІrКІСІt. ста.~ася у ·1962, :pQII:J)i•, ·коли відчини­ ний QPIIII,IOS 'У ~ . ІІііЇ ntrre.ІS.Кa мате ІВ са•НЗІІ'QРЇІІХ ОСТЗІННІіІМ часом Листоноша ГаJІИва Іванівна лиrсь двері 'ТИПОВОІГО, •СВіТЛОГО Й СРСР цри ()рrМівщн Об'~аоии.х ПQб}"ВЗІЛИ робіТrНІІІЦЯ ОВО\ЧJІВНІІЦЬІКОЇ просторого·, новото приrміще:ння. Націй, що rнаІйвИІЩоі ур~ nбрИіГади К. ІП. КорчЗІГа•, ШІ:рн.и.ко­ КАСЯН, яку ви бачите на фо­ передплатникам Тоді це була пер.ша в :р.аІіюні тр·н­ rо1р.од.и На фото: врВІІіщенu КИs­ вод О. Я. Гончаrре1 !І'КО і• ,j:н. Окремі то, доставлив омена. Лев1Иа ~ -:'f1f1Є· дільІDІці більше 400 паверхава школа. Нині в ,н,іІЙ ~до­ ТО€1Іі пі.дПОJІ!КОВІН•ИК МІІІр!Ю я~о&ИЧ JІСІІІJ,ЬКоІ cepeAJDoOI шкОJПІ. nра.ц:ів.нню~ rpa,дroony :ві~двtдали своеІ бу,вають освіту 800 учн:>в у де· Ца!РИК, доярка ГалІtНа· Jgа,нів.на ПОJІЬІЩу, ОАР, Чехословаччи.ну. примірників періоднчвоІ преси. Фото А. Козака.

.....

О

2

стор.

О

НОВЕ

ЖНТІ'Я

о

Субота,

28

лютоrо

1970

року


ЛЕНіНСЬКОЇ ПРАВДИ ·НЇ•Заtтор!в, три ~доярки, три город­ вв'язкі~ІІІі, електрІІІК, Ідва НИ!КИ,

Василь,

скрипів

два

зі сидів

:nе;р.шоі

керма.

- .Сучасної ~ехні·ки .не Іпор~в.ня­ єш З 'КОЛИШНЬОЮ,- ДЇЛИ!ТЬСЯ ,в,ра­ Що tpQДOВ.O::J:y. ЖеtНІНЯМ •ГОЛ·ова ІНе ти.сяча метрів, то :піІдтяжК'У Іро·

6111.

А пилюки. скіІ.льки! ЗаІТе tна те­

n,ри ІМоЖна nе;р,іІШ.н•іх 'tр.а.ктора<Х •ГаЛ<СТУІЦЇ ,nораІЦЮВаТИ. ЦрИІЙtШО•В О~С нов.ень:ки.й «Т-20» . Та,к в н·ього і кшбіна, ·і с.тсшсиг­ nовороти нали., ·і з елек~оосвітлен­ ням. Не rі·рше т:єі космічної

босоно­

кур­ сенко. Бачите, що наробила кулІ>ня .. Всю документацію спали­ ли, вікна побили ...

молоrг !Передав tB І~нші :руки і вЗЯ'І!· й ся за штур·ваtл «ХТЗ». Відтод'і ВИІІІУС.КаІЄ З ,рук

~асмаглиіі

-

«П'ятирічка», ІК·НЯЖИІЦЬКОЇ а;р~Ї·Лі апачатку G<О­ Ма1ка1р Омеля<новІІІЧ ва.JІюва<в. К·ОЛИ ,nоwв.нлаtея технtка,

•Не

один

Ми привітuися. Ви, певне, до нас головою А <tаоитав. сІльськоі Ради? 11 голова ..комнезаму, Денис Ли­

Агафія Омелянович •і Ма"Каtр фуІНдато,ри кмrооп­ Ку:зьм:•ВІна Член

...,аа.

ги/і Чоловік.

с.і1Ї.

ВІИІрООНИц'Гва.

иезачиневJІМІІ

Навкруги ні душі. Лише на поро­

ме­ училищі ·в брати-онуки., хаtн!·з.а.ції с.і.1ьс1>кого ·rоспсща.рства ІПр·офе­ хліб()рО'бськ'Ї оnа:новують

,ноrо

я ук'ІІИО811'1 Міичук.

~діІма.ІосJІ над Киижичами. ною 1932- року в селі не

- Стояв березень 1930 року,­ Не­ Лук'яневич. ~гадує Яків привітно ~устріли мене Княжичі. Ради сільської п.риміщеи·ні В крізь побиті віuа шуrав вітер,

осідЛ•аЛо ТЄХІН.1111ІJ1і За.СОбИ·. Ж1tИ<JІЦТ­ В·О подалося 1110 доя,рськtй і город­ шщь~еі·й лf,нtіtї. У ІЮtдУ шість меха­

і

акта:вtетам хати. З 805 усуспіль- та гарту своrо не втр~tтив. - У важких, скJІа,ІІ.них умовах нених конеі вони отруїJtИ. 328.

ц,nрuь•Jt8.}Щ811. Комітет посла• n'sть тисяч комуоністіа. Був cepe.t них і київськиА робітник ЯкІв

·

СО~ОК РОКІВ відділяють нас від подій тих днів. Комуністична Велипартія, ви.конуючи заповіт кого Леніна, впевнено взяла курс на колективізацію сільського господарства.

допомогу партій-

На

Так і просиділи ми з Денисом Гордійовичем всю ніч в холодній передумали. хаті. Багато думок А вранці зібрали людеА, погово­

рили. Двадцять бідняків тут зuви до ко.1госпу по,І.аJІи.

же

До ІІ.КИХ тільки варварських дій

не вдавалисs1 куркулі! Вороги ве­

ли антирадянську агітацію серед комуністам І селян, підпалю~ли

~~~~

ХЛІБОРОБСЬКИЙ РОДОВІД

теюt:О\и!

ІВіІн орав, сі- ЗІРОіблена наспіх з пь~руttІюrо ма­ ,1\\оло~дши.м був яв, кос·нв, ·молоrr.нв. !Весь час на тер:,алу . Зроблена за при.мітив.н:и·м nередові/й оМИр!НІJІХ бу.-.ів. На с.ла- «peцeuтroto - ОДІІОІК:іr.tнатІІІа з ота­ ву 11ру,ди~~ося! TeiJejjJ ІЖе, коли по кеи.ною Ri"PUU ІНа <ВСІО сім'ю! То хі­ і ба з .нИІніІшн:~и щостfІ/І1Каоми е такій сліІдаІХ топчеться ·пеиоі·Аіний вік

•nідпав tз.доров'mм, взяв у руки лег-

ТІру.долюбквіtй сі'М'і?!

ж•и:тІІІ

осем

ти?! ТСJму іІ 'Радію 11 слова.м: 1\іаже - У нас таке добро, Paдroon Кузьмі'&На. дгафія црощає моло.ко. •Берн, скіль~и -rре­ ба .. І дешев.е. А то тр.и·ма€ш ко­ рову і суши ІГОЛО'ву, ЧІЩ ЇЇ Пtр01'0·

биько з ду,ват•и.. Те•пе:р lІ<ОtрО'ви не тр~м.ає· споруJІІили мо . І доїти •\)'уками 1не треба ·і rн·ову. На ·своему ж ·под;ВІ~р'і. Ви­ техн•і.ка ІЦе !Р'О'биrrь. Ні ВОІ!tі·в, ,нj :КО· БіСе .виораtне оnлюсу,ва.ти б с·крі·зь 1машина! сВ'LтлІІЦю-ка.м'я,ни· ней шанов.ною со.ку ,n,pocropy .цією заІкульти,воваІне •Cnpaвt:J:OЇ, як ІНе рад:іти, що сіль­ ЛІОідИІНОЮ за. доб,рИХ т,ри ДЄС!f,ТКИ цю! 'Вже ІЙ ІnобіЛИЛИ, ІІІЗІС.ТЄЛИ.1И Нез.аб_а­ ському т:Р'JІдіlівнику та'Ке ,псмеІ'Шен­ :р<жів, .осе за-сія.не ~ забоороюJване, nіІдлQ•гу ,і ІПОіфа:рбув.али. з ром новосіІлля. І чи ,не симвощч­ •ня прИІйшло, Я<К не •Славити Іращян­ змат·ижене, ущ~ре-н·е і зібра,не ІЛеі!)ШІtМ ІЗ ІНОВИІХ .ПОКУtПОК ськИІй лад, ІРідіну nа.ртію ·за ,веле­ б <ПЛОЩа! НО ЯКа ТО ,була лоля -

.І дв.а 1'рЗІКтористи корми .маши.н,у. Пrtдво:зи~ь шу фе,рм. Коли сІІІІІом ВолодиІМИІром lдо тваJ}ИrН'!ищьких

Мака,ре Ви ,не Іпідраховували,, Омел·я.новиІЧу, те:р·ито,рія якої деtрна ІВаших б жа:В<и 1 розм·істи•лася у.мовнИІХ ІГе·кта,рах? А на ге·К'Тарах ·ВаІшиос дітей? А якщо дода·ти. обі. Олек.саІн.дром 'Роtблену ІЗемлю rrpoє Ку;зІ>МОЮ, з кот,риrми :ВИ .nеред віrйною р·іJІІНИХ ·браrі'в

рається

·бо•роtбського ро,ду і коже.н 'раз •на годиІнНИ'К ·зирк - .не tnрогавит:и б га.р.но•ї nере.дачі. т.а!К, не ПОtр:ІВІНЯІЄШ того, ЩО бу·

ху добаr, ІІtраІUЯ :на

по-

...,."..

...,~..,.,

.... _,.._ ._ '* • •

#'4

ст.ра,шна ~ і•й•на., тяж­

ві·. Пот'і·м -

'nер'·од...

аі д~бущовн:ий

киtЙ

,Д()І~~шня

ко.леtКТ•НІВЮИ •НИ­

ж',НІці було ~о~і коли вгору

зберег-

Лух'нновича

лось ріДІtісне фоrо тих років.

OQe ,ЗJІіва, -

-

виконали ле·

перемогли. З честю

напне• у хОJJгоспи.

У Якова

партіАним

Вес· осередкам і комуністам в ті роки, говорить на закінчення Яків бу.1о об'єд- Лук'янович. - Але ми боролися і

показує ві.н, -

rо.вова КОІІfНе~аму Денис Гордійович Лисенко. Люто розправилися

над ним ні.мецькі фашисти. Замор-

дували разом з сім'єю. Справа сиАндріА сільради доить секретар

н~нський кооnератианнА план, завождя

ідеям

лишилися вірними

і ачителя трудящих.

В. ДОЛІН, громадський кореспондент.

На фото (ЗJJtitвa f!!JІІПраво): Д.

r.

ЛисеІІ1(о, Я. Л. Мінчук, І. R. Ма­ ляреико, А. Т. Поліщук.

~~ е ВА· ГАЛИНА СЮРА, яку ви ба· чнте на фото з си­ ном Толею,- слав· на дочка трудової

хліборобсь­

сім'ї

кої. У праці зви­ тяжній заслужила собі шану І добру досяг­ За славу. нення

великих

на­

у молока 1966 році нагород­ жена орденом Ле­ ніна. ДирекціІІ рад­

доїв

госпу зробила тру­

належянА

дівниці

подарунок

-

вру­

ключі

чИJІа

до

трикімнатної квар­ і Привітно ти.ри. затишно в домівці, умеб­ смахом зі льовані/і по сучас­

моді.

Молода

радя,нська

сім'я

ні/і

культурно,

живе

І

радісно

~мож­

но.

Фото

А. Ко~ака. ф

Розквітло наше село, і одним з яскравих доказів цього є розви­ ток

тваринницької галузі.

На мо­

одинадцятого звання

праці.

корпусу

колективу

Значки

присвоєно

комуністичної

ударників

одержа­

праці Катерина Леонтіївна Басю­ ра, Антоніна Петрівна Костогло· дова, котра в минулому році за­ в змаганні

Хіба лочно-товарній фермі збудовано ли Дарія Павлівна Михайлицина, воювала третє місце гля•н•у- багато типових капітальних при­ Валентина Горобій, доярок радгоспу. Трохимівна

6..:r-C• v~..".;т-""111'~* _,..,_,.._

4

'*

ВЕСЕЛКОЮ ВИГРАЄ Поде вкрите товстим шаром умовах півдня України та Се­ видніються редньої Азії. Ця різниця поля­ сІнігу, ·а-ІІІ'Ї.Д ,якого

в кі.1ькості симетрично розташовані мета­ гає, насамперед, деві чорні тумби-це водороз­ теnда і водоги, що припадають бірні колонки поливної систе­ на ці території, у відмінності Бортнич. грунтів і особ,;швостях грунто­ з мИ, nрокладеної

Відомо, що навіть

ЖОJІ.Ноrе хуркулІІ. Бідняки

вище дово,ІІ,илося працювати

Вирішальний фактор

л·о, 3 тим, що є - 'З 1"ИМ лобутом я.киtй n.ри.ЙШ{)В. до і доб,робу,том, Ран.Іше родшш. хати се.1янськоі

,були мал.і ,діти, г~ро:д,

все

М. ГАБРІRЧУК.

no хаті 66-:р,ічна мат·и хл·і­

не ООМ•И.Нуло й ха1"и ка,сян•ів. Оп о-

чатку с.і·м'я ІЖІ!.1а 11 :зем,lян,ці,

Та ленJиське світо~о

нр~щбал·и ,в 'НОВ,у хату телеВL::юр. тен•сЬІку туtробоrгу .л-ро 1nросту лю­ За.с:Іб .духо.вн()ІГО :3баогшчен.ня! По­ .ди. ну.

зе.млеробс-rва лі;Щні<мали культу,ру в рЗІfюн.і:... лол•ум'я село, оnалила ,ВІіІйtНа

rrі•м посе.1И.1ЗJсь у но·ву хату. Ха<та Але два,ддя.ть років. ,не стара -

Іван RОСИ1Ювич Ма­ •о.аоаІк л~о. Хоч зараз вІн пенсіонер

11111

II8JI осередкам в се.аа

Всі ІВО'НИ мі·~но т,р.имаються ІЗеМ-

Гри.rорtrй

Четвертий

,ІІ,ОВЬІ8 д!> наQНІХ ,J.Riв.

та. дві та •дВа СИНИ ІЗ tНЕ!'В>ЇС'J'Ка.МИ, ЦQІЧКН . !Vз з-ятька,ми, троє внучень­ кіІВ За'В3ЯіТИtХ ...

с1кота ·р.

про Княжичі

Тимоtf~QІВ'І ПОJJІщу~. Також не

НЕВЕЛИЧКА рщ.кна, у МаІКа,р.а Оме.лянов!fЧа та АгафН Кузьмів­ Тіл~>ки іВtн та в.оаа, ни Кася<н,і·в.

•всі л·і-і"одува~шІW!і, хл:ІбОроб~в. в.а,ні ,на

Розповідаємо

4

~tіщень, з року в рік підвищуєть­ ся продуктивність худоби . Торік, наприклад, по радгоспу одержа­ но 2741 кілограм молока на коро­ ву, що на 440 кілограмів більше планового завдання. успіш­ Вирішальним фактороАt ного виконання завдань є соціалі­ стичне змагання. У нашій брига­ ді воно в пошані. За високі по­ ка~ники в роботі ланці доярок з

В цілому колектив бригади до­

Касян, Феодосіївна Катерина Марія Іванівна Заболотня . Сумлінно трудяться і тваринни­ ки з десятого корівника. За два

і вий­ бився високих показншсів шов переможцем в соціалістично•

добивалися вони роки останні тільки не найвищих показників фермі. всій по бригаді, а й 110

тваринники

Олексіївна Галина Тут працює Грос, яка торік надоїла найбільше ~юлока корову,

-

tzo 3383 ударниtjЯ

змаганні.

му

ентузіазмом

великим

З

готуються

до

наші 100-річ­

чя з дня народження В. І. Лені· на. Цю знаменну дату ми хочеАtо відзначити новими трудовими до­

якомога· виробити кілограми на сягненнями, ко~tуністи•tної більше продукції_ У січні доведе­ молока ний нам план nn надою перевиконали, одержавши його на

така кіль- во-гідро.логічних умов. Як по-

центнерів

19

більше.

В

лютому

зрошення

надої ще більше зросли, місячн.е

1969 років ми, а також веснян.і опади не протягом 1967 рослини успіхи по.1ивного зем.'ІеробсТ'В;t можуть забезпечити необхідною кількістю· вологи в запежать від оперативної і зла­ спеціааістів, друrому періоді вегетаціі. То- годженої роботи

того ж різноманітних і поживних

кість снігу,

як нинішньої

практика

зи- каза.1а

завдання також буде переверше­ вдосталь, до не. Кормів має,Ію

Ми й далі не послаблюватимемо

му шrучне по .1ивання має ве- бригадирів та всього кодекти­ За будь-яких ву. Це особливо важливо в на­ лике значення. кліматичних умов можна одер- ших умовах поливу способом жувати високі і сталі врожаї. :\'(Щува:нІRя, нким :щюводиться

Всього гектарів.

щувальних ючи

установок, падає

веселкою,

виграна

всієї

На радгоспвому

овочі,

картоnля на­

бирають сили.

Робимо все для своє

підготувати

Зрошувальн-е землеробство в до роботи.

того,

господарство н.і

А. НЕПЛЮЄВ,

фічні особливості і багато чим ві~різн.я~ься ві!д іриrаціі в

іИЖеиер-гід­

28

лютого

ГОЛОВНИЙ

року

Marrepj.a,лн номера, щ>-ис&яІЧе­ ДО С. ~НЯІЖИЧі', fO'ТyBaJИf :ІІ·рЗІЦііJІІН:И:КИt

д'Р'УКУ

В.

Полотю1к,

А.

ред3•1ЩЇЇ

СерАечниА,

М. Габрііічук, .М. ІваиицькиА, П. Теnлюк, А. Козах.

рОТЄХИіR.

1970

Стосарі

првготуваввя.

МА­ МИХАНЛО ІВАНОВИЧ ЛЯРЕНКО (ва першому планІ) та ІВАН ЯКОВИЧ ПЕТРЕНКО відреrульовують паровІ кота.

щоб

наших .умовах має •с·вої <шоеци­

Субота,

кові

станціями зрошуваль-

Бортницької

молокозаво­

ді зараз ідуть оставвt передпус·

зем- ної системи.

лю життєдайна волога. Кормові культуJ}И,

касосними

бр11rадн

КПРС.

ми поливаємо 1200 ,в: іід ЗМ>' РИТІОЇ ерОШУІва:JІЬ<НІQЇ ме­ керу­ і до осені режі 3 телемеханічним весни

як 3 до- ванням

першої

бригадир

молочно-товарної ферми, член

3

можна спостерігати,

змагання. соціалістичного І. ЧУХЛІБ,

темпів

НОВЕ

ЖИТІ'Я

о

О

3

стор.

8


НОВІ В

Прощай, зимо. Здрастуй, весно!

ОБРЯДИ ПОБУТ

ЦІКАВО й весе.'Іо пройш.1и у Броварах проводи зими. Ще з самого ранку переповнені автобуси мчали засніженою дорогою до казкового зимового дісу. А там людей вже зустрічади Дід Мороз,

побажав трудящим міста веселого й радісного відпочинку, щасливої зустрічі весни - найкращої пори юві;Іейного ленінського року. Заграли оркестранти, завихри-

та.

жатись ногам від швид· кого гопа-

на високому стовпі прив' язаний великий пакунок. Але спробуйте дістати його, коли гладенько від.tІ.Ж виблискує струrане дерево на сонці. Сміливців знаходилось батато. Щ~ба.дь~реІНі ~е·оолими ок-

Зима, Be-rora, пар·убки та .щіІвча- ШІСЬ на узліссі танці. І не вдер- риками, вони пробували щастя. про-

короткою

Свято відкрив

мовою голова виконкому Бровар­ депутатів

Ради

міської

ської

Він

трудящих М:. Г. Нарижний.

веселою

перед

встояти

не

ка,

Наталія МОРОЗ.

усім,

І бу ли такі, що на подив

знімали з стовпа трофеї.

ігри, виконувалися танці на копкурс, співались пісні. І лише, коли сонце сховалося за лісом, бровар•1ани з добрим весняним настроєм повертались до своіх домівок.

~итячого 'J1р·июотажу Люд·мила Ни­

- в оточенні парубків та продавці рай­ дівчат, в центрі універмагу Надія Стурко та Люд-

шенко

ми.'Іа Семеннова торгують суненірами, справа - буфетниця Семиполківського кафе «Киянка» Надія Муравйова відпускає страви. На фото внизу: злів:а-дитячий

санний поїзд, справа

Зима трійка,

На фото вгорі: зліва -

П ершим

верхнього

робітниця фабрики

-

мчить

-

Фото А. Козака.

досяг висоти молодий шофер рад-

Вододимир Щорса імені госпу На святі можна було випробу­ Гончаренко. А .як ~qp()JIO ,лр·омчати на ро­ вати свою силу і спритність. Ось сійсьІtій трійці! «Ой ви, коні, ко­

полькою.

- ~3ВеtНИТЬ 1Н;З;Д л·Ьсом по засні­ пісня. І мчить трійка женій дісовїй дорозі. Прудк- і ко­ Rі-зві:роі»,

вуздечка,

рвуть

ні

стріч

1ітру,

детять назу­

на:Jустріч

Весні.

: о згододнів, на нього вже

А

варе-

гречаники,

1 гарячі

""';;

ІшіШ у сметані, смажен.і кури та різноманітні . страви . качюt працівни­ Слід віддати належне кам райспоживспілки та комбіна­ ту громадського харчування, які

зробиди все ДіІЯ того, щоб відпо­ чива•юч ь М(}ГЛИ кушити ·собі, що їм забажається, з добрим апети­ том випити і закусити.

20.00

рія). Харків'янка».

-

сГрає Фільм·концерт сНа добраніч,

20.30 -

діти!».

НЕДІЛЯ,

БЕРЕЗНЯ

І

Перша програма-

СУБОТА, Иерша

9.00 -

9.30 -

9.00 -

т с й.

28 ЛЮТОГО програма

для

Гімнастика

(М . ) .

всіх.

«Здо · nрограм а програма

(М.). 9.45 Новини. Науково·nоnулярна ров'я • . Му з ична (Таллін).

10.15 -

(М . ).

9.15 -

школярі в .

Д.1я

9. r>O -

-

Ранкова

«Музичний

гімнастика дли Новини. (М.).

ді-

9.20-

«Будильник• .

кіоск».

(М.).

Кольорове телеба· - Лейn· Москва JІаша афіша. 11.55

(Вільнюс). 11.00 чення. «Лейnціг ціг». (М.). 11.50

«Молодь Литви». (Вільнюс). 13.25 - Новини. (М.). 13.30 - Кольо· ров е тлебачення. М. Чуковський

І<узик•. •Жадібний Мультфі л ьм 12.30 - Для школярів. сМерцешор>. Музична програма . (Кишинів). 13.00-

ком> . · (Одеса) .

12.45 -

«Нерівний шлюб». таклю. (М.). університет. (М.).

В

еф і рі

Пр е м'єра

сМо·

телесп е к -

14.40 - Народний тел е . 16.00 - «На мери · Для діт е й. ді а нах України». lli.39 •Дума про до · еДудари ки». 17.00 17.15 (Ужго род). (Кінонарис . лю• . •Зус:тріч з піснею >> . (І. Шамо). 18.00 - Новини. (М.). 18.05 - Л і топис пів -

- Д л я школ ярів . сСnівай , загін> .

12.15

А. Хачатурян - •Спартак•. Спектакль балет} та Львівського т е атру опери ім. І. Франка. (Львів). 16.00 - Для в~ їнів Радянської Армії і Флоту. (Ро· стов·на-Дону). сСоюз нерушиЩ•. Ли· товська РСР . с екретаря ЦК (М.).

17.15 -

16.30 -

Виступ _·nepШOI"Q КП Литв.и А. Снечкуса. К.-;)льорове телебачення.

віку. Документальний тел ефільм еРік •Клуб кіномандрівннків•. (М.). 18.15-

1925» .

19.00 -

•С в іт соціалізму » . Кольоров е телебачення. (М.). 19.30 Монте·І<рі<Граф фільм Художній 21.00 - Фільм· сто» . (2 серія). (М.). 21 .35 м елодії». концерт «Чаруючі (М.).

22.05 •Владики без масою>. (М.). Кольорове тел е бачення. Л. Фішер еВихідний день». Прем'єра телесnек· 23.00 - «Танцювальний таклю. (М.). НовИни. (М.). зал•. (Таллін). 24.00 Друга програма студента·заочни Екран 11.00

Програма Ли· Новини. (М.). 18.25 І<онцерт товської студії телебачен'ня. (Вільнюс). 19.40майстрів мистеЦтв . В ефірі «МолодІстЬ•. сАлло. ми шу· каємо таланти». · (І<:І<!ШИнів-І<азань -

Ленінград). 20.40- Новини. (М.) . 20.45 еС ім днів• . сВ об'єктиві - А мери· ка». (М . ). 21.30 - До 100-річ'Ія з дня народження В. І. Леніна. ·Фестиваль са модіяльного мистецтва УРСР. Звітує Херсонська область. (Херсон). · 22.30Мультфільм для .· дорОслих' · «J>~м~~ькі

-

музиканти» . 22.50 - сКамеtJтои;'Аобро· Наша афіша. 16.00 ка. 15.55 · · · В ефірі <Молодість•. <Наш сучасник . · го настрою• . .•(МиколаУв). (М.).

17.00 -

<Зуст річ

з

майстрами

ДруГа

nрогр&ІЦ.

,

_- (,.Уде.нта-~&о'ІниЕкран ._ 11.00 РРФСР артнет (Народний сцени> . 18.00 афіша. Д. Жураnльов). (М . ). 18.00 - Для ді· ка. 17.55 - Наша сГромобіА•. Телефільм . дІтей ]\ля году· ведмежат Телев·ичок «Як теІ!.

21.00 21.30 -

-

23.00 -

ПОНЕДІЛОК,

10.10

(М.) . 10.45 - Програм а Новосибірської студії телебачення. (М.). 12.00 - Наш а сЗа л е нінським ря д · афІша. 12.05 лодість•.

сЛе· Поетичні рядки. діти'•. Фільм nланеті•. нін іде Про гр~ концерт «Суремона». ма Литовської студії телебачення. А. Пуоджюнасів». сСаднба Венуоліс Но· Телесnектакль. (Вільнюс) . (М.). ВІІНИ.

(М.).

теле· студії Ли товської Програма В. Пальчинскайте бачснА я для діт е й. Тихомо}Іка». nрофесора «Жарт

-

20.45 no

ни.

_

17 . 15 _

(М.).

ІІ 1111 І 111_18811181 І І ІІІІІІІІІІІtІ" ІІІ І .. ІІІІІwоtІІІ ІІІ І ІІІІІІІ·~

АДРЕСА: НАША м. БРОВАРИ; вул. · . Кіt1вська,

88111

17 _30 _

_

наш

час» .

19 .00 _

(Харків).

на ро· Конце рт «Мистецтво належить дові•. (Одеса). 19.30 _ Кольорове те· зем· ,1 ебачення. Телефільм сВарчина

11.00

llicri. TeJI9tailвl (Л......

_

.., _ .

сСцр6к

2З.ІО

ХАПУГАМ- ПО ЗАСЛУГАХ

по

19,_00 -

т~--·

2().45

.».-~-~J!, Т~J!е.fи~рси-

тет; сУсn!хи --·~- Іtатематики•. 2І.2ЇІ--"- .J{~ .тuе.!.ЧевІІJІ. --ФІІІІоМ­ о~ «Аі~Іі,., Ф,..:;). " !l3.'оо - «~В·

-

~~

Но11-и!І1f.

~·····"""'························

124,

Телефон-· 19-4-157.

Зам.

матеріаль­

роною :праJцювати .на

8 8

8 8

€.

ІІ

8 8

С'І'l'М<і

тор'І'івл-і

і

громадського ДВОХ

Х•СІІРЧУВЗ/НJНЯ прОІТЯІГОМ

;ро­

Кі.В n і•с·ля :відбуття по-карання.

Ф ЕДЯ И. 8 8

8 8

••

_ .........0НО~-4------. ............ .

ГРОМАДЯН НІ

БЕРЕЖІТЬСЯ ОБІРВАНИХ ПРОВОДІВ ЛІНІR ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ.

смер­

тельно небезпечне.

пі'Д час сІІтЛьноrо

віт-ру,

Будьте особливо обережні на вулиці, біля буди- нків

після.

П.рово.ди на.йча-сrіше 01{\риваються СНЇІГОПад•у і ОЖ&леді.

або під час сильного вітру та снігов.их обваЛІв з -буДинків. :Пр,и .ви.я·влен:ні об:!р·ва.ни.х, та•ки·х, що JІежать на зем.1·і або!

і

t

~

з•висають, прово.д•'·в •БИІЮнуйте пра.ви,~-а бе-зпе•ки:

, Не доrгоркаrйтесь :до iJl·poтВOJJJв, .не <П•і.ідіХОІД~Те ;до ІНИХ ·6.11-FЖЧе ЯК · На JO ,метрі-В, ОПQ'&іщаЙте про об1рва:н1 ІПр{)Івотди ~дис п ет•че-ру електроме,режі· по те.1 . -

19-З..ВS, \9,;5-09 або чертови, ~І ·піщста • нці·й ·в с. Літки, с. - Гоrо.1і• в,

с . Рудня.

ПІри :відсутНО•СТі. з.в'язку повідомте оМІіоцеІВИХ елект;рюс•в.

Попередьте інших про небезпеку. Оберітатfrте об:трваниІЙ лрт~ :Ід ,ІJ,о .праї>зду елек;,ре>м о•нте·р і в елект.роме:режІ.

ГРОМАДЯНИ!

В СІМ'! І В ШКОЛІ, НА ВИРОБНИЦТВІ,

У в!JІоrерок. · •ета ер І СІfботу.

.. ......................................................... 812-7390

.на[>од­ ,розгляда:в . Б!рова:рськиІй ний суд. Він ватсу~днв П до двох .вол-і у ВТК ро:н.Lв тІЮЗМВІЛеІН!tЯ заJГальтноrо :режиму з конфіска­ цією о;собис·того майна ~а забо­

До·rор·ка,н,ня або :наближ~ння до обfрваното провода

СТАРШИМ І ДІТЯJ\1

РОЗ'ЯСНЮйТЕ НЕБЕЗПЕКУ ПРИ ПОШКОДЖЕННІ

І боти), фотокореспондента -19·4·67, вІдповідального сек· 19-3·18, відділу сільськ. господарства -19·4·41 . ретаря -

В;роварська друкарня, Київсь){ОЇ о6ла.с.'І'і, вул. J\.Иії&ська,

Ро,зг лянувши .спра­

------..............................

Опра·ву ІЮМІіІРН'ИІці: їдальні .]\i'Q 6 комбінату nрома1дського харчу­ Матві,їв•ни Лі:ДіJї •ваІН!НЯ Тана•с

катр'єра .но-відпсІВ!ЩаJЛЬІНих посадах -в си­

ІІ{ЇІН!ЧИІЛа•сь

Редактор

ІІІІІІІІІІІІІІІК.t " 11181 ~-~-~ -~~~-~- ~~;·~,~~t~·~-Jj~··:~- -~-~~~ ~ ~IIJ.IJ ІІ_О~,ІІ

Киевской облеств.

наживаю­

ц!на.х,

ву НОтЛИШНЬОІГО !ДИІректора НУЩ1 NQ, 3 продовольчих 'МіаJrазwні·в

....". ..."...

7""_

·зловжи­

я.кі,,

~

ний< час•. (М.). -19.30. ~.. ~М..ан:~< «ГО)ПІзонто. 2\).30 , :- · сіііі ~ntч;- )1.1-

154.

........................................

з.а,вищен:их

липжJтрукИІХ.

~· ·Д· раАоиноrо . '· j:~· . 'rпёТа сНОВАЯ ЖИЗНЬ• ~ Q{>І'Іи Б~">варского . ·-~--Совете деnутатов

19·3·82, заст. редактора, редактора ТЕЛЕФОНИ: відділів (партійного життя, промислов&сті, масової ро-

продавців,

Ось чшм

_

(1\jІаснодар). Краснодара. ' На актуальну тему.·, ttТІІіА. віль-

8 січня

чи .на .цьому чималі суми.

•Біо· ріи» .. (М . ). 17.45 -"., Теяе~м Г~Ія nодвигу». 18.06- .,.- - 11~. (М.). 18.05 - І<онцерт ху.в;ожіп;ої . ~аіrодіяль·

ності

В-і!Д

-в-аючи •службавИІм сmІювищем, това.ри ПрОІДаJвали црQДовольч-І

«Явка на Сальваторі• . 17:10 - Наш~;. афіаІе . 17.15 - ·тe.nearettтCТIIO сПіоне·

комитета КЛ УкраинЬІ в ·реІІоиного труд.ящвхсJІ

газет!

У ІНащіІй

JSQреопонщєшцію н~друко1вано моr.'Іо <<Цього шд заголовком не трапитись». Та-м ішдося про

11.10 вісті. ТелевІзіАві пара.І.•. сЮкості Цнркова програма 12.00 - Для дітеіІ. cTinn і ТІІПП>-. Ля­ Но· лькова вистава .. (Таллін). 12.30 Художній фІльм виик. (М.) . 12.35 11.00 -

)

нового життя

ля•. (І серія). (М.). 2О.4О _ Програма «Час•. (М.). 21 .20 _ Художній фільм •Явка на Сальваторі» . 22.45 _ Теле· діяч (Заслужений •Митець• нарис !інстецrа УРСР в. СаиАа). (У:акгороА).

;~~~ій.лф1~:~ва.м"е~~та2~а.Р~~;;~. (І ~~: ~~~~- (2 ~~~:)~i~.:;in.:_м.;f':e~Jga~~: · (Z,:~~н~~:r·,~~'IJ ·s.oo •

Нови·

•Від понеділка до неділі•. 17.4О _Те­ _ Ляльковий І8.00 вісті. левізійні фільм сЧудо·зериятко». І8 .3О _ сНа

екрані

<<

грушу

2 БЕРЕЗНЯ

Перша nрограма Наша афіша. І7.05 Кіножурнал.

17 _00 _

~~9-

бради масові

святі У традиційному участь всі. Проводились

ЗгуJРСЬІюго АндрІя з~Ішторгу Дмит•ро.вича, Ба,риші·в·ський ІНа­ його до 4 родний .суд засудив волІ у ви­ позбаамення 'JIO~tLв сутво­ п.раJвно-т:рудав.іІЙ · -колонії нонфісна.цією з рого режи·му майна. а.собисто-.на:лежносо

_

•• " "

·• • -• . . . ,•н•-·....,_.:..Л ~-К~Т+~-:..~~..~. .:..:к_~ ~.:1_Р~:й~"':_,е• л-е т~н:_м:.~-е ,н,_j ....... ..

... ........

...:......

.. ..: ...·....

25 номер 1970 рік  
25 номер 1970 рік  

25 номер 1970 рік

Advertisement