Page 1

РІК ВИДАННЯ ЗО-І.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН. ЄДНАЯТЕСЯІ

,

............ .

.4

.Nt 25 (2871) ЧЕТВЕР

2~ JІЮТОГО

1969

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАИОННОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

·

ТЕАТРАЛЬНОГО ТОВАРИСТВА

Броварські

ПроU.l е "зм сучасного TeaT~a.lb· ~IIICT eЦTBa, Пllтання~! Пlдго­

товки

Т flО Р'IІ!Х

100-річчя

з

ко.lективів

до

народження

В . І . Л е ніна присвячеНlIЇl РІІства,

свою

ЯКН:l

роботу

рО З \lОві

прu

aKTya .l bНl

уча с ть понад сго

-<)рів,

ХУДОЖНII.к і в,

питання

ОП .1еска~lИ

театра .1ыогоО

Він розташувався в зручному міс­

технологіІІНОГО обладнання. магазини

Броварщини В.

майстер

Ф. Д.

~вігною

ського

товариствп

преl1С1ії

това­

ЦЬОГО СВЯТА чека ,lИ з нетер­ піll11Я~l . Чекали діти, я,кі 11авча­

з вігну

баТЬКIІ

сії,

~' PCP

ців у Iсві'1'.lI1Х :просторих кі' \1lната,х новозбудованоі двоповерхової шко..1И , що П'РIІ!\\РЗlС:И.lа ар,хіте.кт у;р ­

І'О:;ОВН

ревіJії(lЮі

народного

артнста

комі­

'Піс.1Я ;( о повіді поча .1Н С Я деб а ти Учасників з ' ізду теП.l0 вітаЛІ! піонери.

TplIBaTllMe

кі .lька днів . (РАТАУ).

........... дО

.1I1СЯ

і Ilікапо.

HaCTa.lO. 24

.1ЮТОГU

ві.'1.бу :IОСЯ урочисте відкриття ШКО­

.1Н. На не снято ПРllбу.1И не ті .1Ь· КИ учні та вчите"і. До святково ПРlІкрашеllОЇ

транспарантами

110lІоб у дови ще зранку ста"и збира·

ТІІСЯ

о.\носе.lьчаНIl.

13'·.lIIUHMIl

ЗасніжеНИ~1Il

поспішають

попере д

баты'вB .1і т и. В них с ьогодні особ-

Шl1llll"1

настріїl,

\1О.lIOЧl но-топаlр.lЮ·' pa,J,j.cTb ІНа

ТваРИIІIІИ"И

при'.: го·

ПРIІ\lіЩСНIІЯХ. Чека.1И ЇІ та 1І'lІпе.lі, i\O~I\' хоті.lОСЯ

І 1 аке свято

Ці збори відбуваЛIlСЯ в чеРВ0-

фе;ршl. IВ ОНl И IПРОХОЩІ.l'И

CT,rup"x

~lIlіі ЗlНlса,,·б.1Ь lОЄ.l·а-.

КНИГИ

' КУ nKY

ч rнТН'РЬО'(

llIВН .11l1С побачити СІЮЇХ Вllхован­

трудової СЛАВИ IЮ'1 У

ІВ

(01381111'(

О . І. Со . lO~Іарського.

З ' їзд

БУРХ.lIIВО

піДВОДИ.1И

CClpu:i .

ХВIl·.lею

пі .1СУМ;І'1І роботи за МИНУЛIlїl рік

веСс.lі

посмішки,

Ще б ,па,к!

.

оп.lеск~в

'

ЗУСТРІчають

жите.ll . се.1а . б~~lве.lu."и"'в бу .'1.·

і fiра.1И со ц іалістичні зобов ' я за ння· упраВ:IІІ!НЯ !'J2 1 :)~, ЧIІIМIl рукаШl

на Нllllіиlllііі . Одна за другою під- \ нсде НIlН цеи храм наУКfI . На тор · lІіма,lllСЯ з своїх ~liCHb доярки і ~ ~~CTBO прибу:ш пре.1стаВІ.lИ"lІ пар ­

.1 П ВП .lll С.10ВО добитися в змаган-~ ТlIІНIІХ,. Р~.1Я11СЬЮІХ 0~Г8111~, об.lа~­ ні

ІІа честь сторіччя в ід ДНЯ на -

НОГО В1Д.:1I .1У наРОДllОІ OC~IТII, ~аи­

РОДihСllІІЯ В. І . Леніна нових тру .101311X успіхів .

8110,

.\\отрю Григорівну Теп.llОК, Лідію Семенівну ТеП.1ЮК і Софію Іва-

~IУЗlІка духового оркестру. Голо­ ва сі л ьсыіi Ради Iваll .Чихаіі,lО­

нівну Цьомку занесено .10 кни г н трудової С.1аВII, в ЯI\ЇЙ бу.'1.УТЬ вмі,.teHi їх фотопортрети . Гра~IОПI

.Чарії

.1\1усіївиі

311'1 Негода вітає всіх присутніх

з свят о м, ПРI1свячени\\ від,КРIНТЮ новоі ШК().ll1 в се.1і, ДНК\' іО КО\І\"

Губар,

ніСГllчніїl партії і уряду' за бать­

.\lorрі PO~laHiBHi Тl\зченко і Марії Пllлнпівні

ківське пік.~ування

ТеПЛЮI\.

про сі.1ЬСЬКИХ

TP\l.1 I:BIIlIK ;,n.

Ф. 3АРУДН~Я, голова. фаБК,?МУ профспіЛКИ БогдаИIВСЬКОI птахофабрики.

КСРIВIlIІКИ радгоспу ІМ. К1\1О­

ва . за КОШТlI ""ого споруджено ІІОВУ ШI\О.lУ. 12 ГОД'tllа ДНЯ. Наступає уро­ Чflста ХВIl ,lина . Стнхає ме.l0діііll а

За високі показники в роботі за 1968 рік групу передових доярок бу.10 lІагороджено грамотами .

вручені

водою_

Терещснко

прове.тJa

З c.loBa~1II сердечної подяки ДО

~ будівс .1ЬНlІків знертається дирек­ тор радгоспу О.lександр Мнхаїі.l0-

___________4' \

1311'1

ЧИЖИІ'.

-

тратити

Ім

цифр. фільми

і діафільми,

ПОКО.lіНIlЯ високо цінують наша рідна партія і Радянський уряд. Нелеnко довелося зводити цю но­ ВОlБУІДОВУ, ,часом не ВИСТЗ"lIl\lJO бу­ діве.1ыllхx матеріалів, робочих рук, особливо ТЯЖКО довелось збира­ ти обладнання . Та завдяки ста­ ранням будівельників, учитель­ сыгоО колективу, всіх ТРУ,1івни· І(ів ce .~a ми CbOГO~lIi по праву пи­ трудос

Щllllа н а ка

400

місць, це третя вели­

новобудова,

споруджена

на

КОШ1И господа.рства. Ці кошти ми ~13ЄMO заВДЯЮI рентабельній робо­ ті ГОСПО .1арства, яке щороку одер­

жує 11 cepeДllbO~IY до 500 тисяч карбованців приБУ'l1ків. с.l0ВО від бу .J.івел ьнккі в одер­ жу є

ГО.l0ВIІІІі'

інженер

будуправ­

.1і11I1Я N~ 152 Носип Юхимович РаСIlЄР· - Ми з гордістю розділяємо ве.111КУ радість .1ітеЙ, вчителів, [Jci'( ЖlІте .lів се .lа Погреби, - ка­ же він . Адже сьогодні ми здає­ чо в Е'ксп .l уатацію не просто шко­ .1У, а ці .lI1Ї1 КО\lплекс ' споруд. В цііl .lВОПОВe<jJховіЙ середніil ШКО .1і н а 560 місць є спортзал,

іда .1ЬНЯ, 12 К.lаСНIІХ кімнат, 5 на­ в'І<І.1ыltхx кабінет і в з необхід:ним об.lа .lllаIНIЯ~I. Споруджені таІ<ОЖ водонап і рна КО.l0.lЯ3l>,

провідна

башта,

артезіанський

теП.lОцентраль,

каllз.lізаuія,

водо­

енергоб.l0К.

М.

КОСЕНКО.

ПухlВСЬКОї се-

peДRЬOЇ школи.

:\\. ЧИЖIIКУ. Широко po ~ ·

'lIllIЯЮТЬСЯ « ЛаСІ,аво

Ю1'Ь

двері

нової

господарі.

ШКОЛИ .

-

просимо» ,

Учні

заК,1ика­

поспішають

~:~rяП~асТвь~и,Мі~~тів пк~;~~~~:п~;~I~

Велику роботу виконано по fiла- поріг новобудови . Всюди вражає

гоустрою. Залишилось збудуваТIІ ~~~~о:а~тf~,и€~::~~п~,О.~~р~о~:g~~~

теплицю,

закінчити

будівництво

під' їзної дороги . Все вимага.10 в і д

око . «А скільки свіТ.lа в Кііасах!»

будівельників немалих ЗУСИ,їh, иа . полегливості

і

вміння,

чого

не

шкодували наші кращі ви,роБIiИЧннки. Особливого стараи·ня докла ли комплексиа бригада Анатолія констру,кцій,

бригада

столя-

рі'В Віктора Gкляренка, бригада малярів, яку очо.люва.ТJа Ольга

Турко .

. «А Яll\i[

« ЗавітаЙ1'е

КЛИЧУТЬ

до

пеРШОК,'Jасники.

шпр.ти -

нас! »

«Обо-

в'язково відвідайте навчальні ка­ бі, нети! » звертаються учні до гостей .

ляну кладlКУ, монтаж заmзобетонних

хтось 'ВI\1ГУ1К)·Є .

хороші!»,

Шабловського, яка проводида цег-

Справді, відкриття нової школи перет,ворилося У велике свято д.'1Я

всіх жителів села. Ще і ще раз ВОШІ дя'кують будівелыllкамM з будуправління

його

N2 152,

lla-

Від імені учнів, вчителів і бать- чальнику т. Кривенку П . В . , ке­ ків слова найщирішої подяки бу- ріВIІИlкам тресту «Південзахід­

дирекції радгоспу, вою перемогою. Після спору дже- дівеЛЬННК!\IМ, 110ГО клубу в цьому селі на 350 всій ~pOMaДCbKOCTi виголошує димісць, зданого торік в експлуата­ . реll."ГОр lІІ,коли АндрііІ МефодійоІ{ію Будинку культури в с. Троє­ вич Пасіченко.

На фото : (3.1іва) нова середня школа У селі Погреби; (справа) •10МУ і ПРОСТОРОМУ кл-асі нової школи.

иов~ю

директор

госпу О .

підростаючого

шок.тJaсника~ш.

.11'-

нова ШКОЛО

велакою

порт-

МП впевнені, що така змістов­

проводять з

,

рунком нашим ~ітям, нашій зміні, УЧИТС.1ЬСЬКОМУ колективу, чий

шаємося

мають навча.1ьне ПРИ.1аддя,

демонструють також

ними екскурсії до стендів і в

Н. ДОРОШ_

lІихованні

нетерпіllНlШ чекають

3

їх навчання. Вuни з заДОВО:Іен- на підготовча робота 3 шестиліr­ ням малюють, вчаться лічити, ками дасть добрі реЗy.'lьтати і "6 пишуть перші елементи букв і навчанні, ко.rш ді'ї'І[ стануть пер-

Цей храм иауки, цілком спо­

у

3

бесід про школу, про майб У''1!НЄ

руджений на кошти радгоспу, говорить він, є добрим пода­

тру Д

Діт\\

ДНЯ, КОШІ ра зо~ 3 свої~1И батька­ ми підуть на чергову зустріч ~~ вчителькою. БагаТІ) 3 них уже

дітьщ\ ряд змістовних і цікавих Фе.rrі.

,

.10повід.1Ю Україн·

ГО .l0Вп.

І\упрівна

цікаві казки.

вони по-

V

СРСР

юні

l'азованою

доводиться

коа.

...... '.,11·.

нінську кімнату ШКО.llf, ЧІІтаЮТI.

чупаЮ'ГI. Сf·б .. ТУТ )'же вільно й С\lі.1ИВО. ~a Ц(' Ї! час вчите;Il,ка Талина

на зарядку сифонів

цеху.

РIІСТ',щ, IІЗР0.1:lа :1Рll1стка Н . ,''v\ . ~'Ж j;іїІ . Б\,.1 0 :\(Н:.l \' хано т а ко ж

доповідь

не

Овчарсн,ко .

тсатра .1ЬНОГО

ВIН.'Т\'ПIІ.13

Тепер

ПРИХОДЯТЬ

ні пеРIll()К.lаСIІИlШ. А.lе

магазином.

Арастуи

Репортаж

Ч.lеllll

ці.

багато часу

\liC IIIII.

д() ШІ\(Ш\ раз ·на ТШБДРНЬ маіібут-

ВІдпускає цу-

задоволені JlОВИМ

3

ТОВ8риства,

у

автомат, що

ка

ра-

ПАВЛЕНКО,

сгаРШllїl

з\'стрі.lll

каll.'І.идат

і інші

йони області.

ПО.1ітбюро, секретар ЦК КП Ук· Із

ВИПlIIIІ

газова-

Перші сотні ковдр надійшли в

компози­

де.lе гати ЇІ гості привітання Цен­

рзїни

соку,

керки. Жителі торгмашівського містеч-

Гр уз ії, А зербайджану, КllргltЗїі, Узбекистану,

заЧlнав

можуть

фруктового

НЯ виробничих площ, а за рахунок раціонального розміщення

тра .1ЬНОГО Комітету Комуністичної партіі Украіни \' з 'іЗ.1ові Україн­ 51ке

відвідувачі

склянку

тут

р еспуб.1IКИ .

Т а джи'кистану .

СhКОГО

1 Тут

новлені не за рахунок розширен-

гості з ;\\оокви, Бі.l0русії, Латвії,

Палкими

ковдри

Шість тисяч ватних ковдр виго- І ної води з сиропом_

маllСТРІВ сцени­

балеНlейстерів

Вірмені і, 1\10.1.18 вії,

дllIНІ' ДРУГИЙ

тує в нинішньому році колектив

р0 3В И 1 ку сучасного ; е атру беруть режисе рів,

.Ni 6 по

вулиці Машинобудівній BiДKP~TO 11ОВИЙ магазин «Зарядка сифОНІВ».

\ Не забули працівники зміштор­ V з ' їзд швейного цеху промислово-побу- гу і про найменших наших грома­ TeaTpa.lbllOrO тов а ­ тового комбі~ату райспожи~_спіл- дян. Вони врахували, що ПОРУ'І 24 .~ютог.о поч~~ ки. Цей новии вид ПРОДУК~ІІ ви- знаходиться школа і встановили в Кш?ві. ~ ве .1ИЮ\1 готовляється машинами, ЯКІ вста. Д НЯ

Укр а їнського

Нещодавно У будинку

-

ГОТУЮТЬСЯ ДО НАВЧАННЯ

«Зарядка сифонів»

Іпо РАйонуl

ног о

МАЙБУТНІ ПЕРШОКЛАСНИКИ

НОВИЙ магазин

І иформаUIИ

~ З'ЇЗД УКРАЇНСЬv.ого

2

Шиа

ТА РАПОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОІ ОВЛА<;ТІ

р.

траисб) .'1.» В особі його начальни­

ка

Героя

Соціалістич,ної

Праці

т. Байди А. І .• керівникам підприє-мсгв-шефіlВ 3 М. ,БРClва~іlВ-за-

_ Ми запам'ятаємо на все ВОДУ холодильників, будкомбінату ЖИТТЯ цей день, _ говорить він . N~ 2, заводу торговель'НОГО маши­ ~іL.'l. усієї ду ш і IІдячні ПЗlрт;ї і нобудуваllНЯ, дирекції радгоспу

уряду, що ПРОЯн.1ЯЮТЬ велику i ~I . КіРОІІа, всім, всім, хто брав турботу про підроста юче поколін- .учаотЬ <11 6уо.івНИЦ11ві ЧУ'ДIOlВОГО ня.

Запевняємо,

що

будемо,

як

зіницю ока, берегти свою нову ШКО.1У, заВЖДIl підтримувати о ніЇ1 на .lеЖlІІlїI порядок, докладемо всіх зусиль, щоб діти добре вчи.1I1СЯ.

Виступають Таня

учениця 10 класу

Некрашевич,

першокласник

в.олодя Кот . Іх слова подяки, ра-

дості цресовані тим, хто для них спорудив чудову середню школу. З

ВИЗllачною подіt:ю

в

житті

се.1а своїх зеМ .lяків вітає секретар раЙ.кому КП У~раїии, депутат

х,раму

наУIJ<И .

« Хай же тут виховуються нові вчені, лікарі. космонавти, інжен\!­ ри, хлібороби! Хай виростають осоіченими і свідомими наші ді ­ ти!»

-

гаке було одностайне по­

бажання всіх присутніх.

-

Спасибі, спасибі

спасибі!

-

і

ще раз

виголошують на про­

щання діти. - Наше BiДMiН1le на­ вча'иня буде відповіддю на батьківську турботу партії

уряду

про нас. Закінчилась

трудя-

урочиста частина . 3адз,венів новий дзвоник, за ним

щих від ПогребсtiКОro виборчого акругу М 113 Микола Олексійович Сергієнко. ..лунає перший дзвоник. його

.1?УГИЙ, третій... Наступила тиша. Поча .1ИСЯ заняття в усіх класах . Щасти ж вам, юні друзі, вчи­ те.1і, в IlЮВ'Й світ~ій оселі.

раііонної

Ради

депутатів

доручено подати директору рад- І

€ . ФЕДЯЯ.

вчителька другого класу Софія Михайлівна Кучерява веде урок у світ­ ФОТО А. J\озака •


Працюватимвмо ще краще Нещодавно в ленінській кім­ наті Броварського району елек­ тромереж відбулись урочисті ;"!бори, присвячеНі врученню ко­

березня

/6

Ко.1І! вечірні суті,нки опускаються над се.l0М, ріЗних кінців Русанова до агітпуш(ту прямують виБОРllі . Тут завжди багатолюдно . До по­ с.1УГ виБОРI\ів свіжі газети, журнаЛІ, пере t НИМН регу.1ЯРНО ВlІступають агітаТОРIІ і пропа­

нання взятих соціалістичних зо­

гаН.1I1СТIІ.

hiJatopam-ці.1инникам.

Цікаво послухати бесіду про останні події в нашій країні і за її межами, про ті зміни, які відбулнся в рідному селі за ОСl'анні роки. А змі­ ни ці великі. Не той тепер Русанів, що був де­ кі .lька років тому, не ті вже тепер і його люди. КраЩllХ з кращнх з НИХ народ назвав своїми

своєї

рік.

1968

3 привітанн"м до колективу ;"!верну;вся голова обкому проф­ спілки Г. Д. Сидоренко. Він вручив

нагороду

соці а.lістичного

переможцям

змагання.

На :1борах виступив диреІ<ТОР

раІЮНУ еЛЕ'кт.ромереж Д. р·ян.

Він

подякував

за

А. Са ­ нагоро­

ду і запевнив, що праЦівники ~lсрежі і надалі відмінно нес­

тимуть свою службу, живачі

електроенергії

щоб спо­ були

за­

доволені їхньою роботою. Потім були названі ті брига­ ди і передовики виробництва. які зайняли провідні місця в со· ціалістичному змаганні. Серед них майстер Броварсы1її дільниці В. П. Дятел, бригадир цієї ж дільниці, І<ОМYlніст, офі­ цер запасу Д. І. РосінсЬ!\Ий , бригаДИР,ВИСОIiОВОЛЬТНИІ< 1\1. В. Родіонов, слектромонтер В. Т . МІрошкін.

ВИСОКИХ ПОliазників у роботі добилась

у

минулому

відстаю­

ча дільниця, ЛІ,У прийняв май­ стер І. С . ГутніІ<. За ІЮРОТКИЙ час він

зумів вивести її в чис­

ло передових. Зараз вона З<іЙ' НЯ .ча друге міспr . У цьому ве­ лика заслуга і бригадира, ному­ ніста П. Г. Лобка . Добрс попрацював і відЩ .l rнергозбуту.

цього

Серед контролерів

liолективу

няла

першість

Броварсыаa

зай­

1

кандидатамн

в депутати до

місцевих

Ра.1.

де

І

Кандидатом в депутати РаІ·lОнноі Ради ба.10ТУ€ТЬСЯ ОДІІН З кращих молодих механіlаторів району Петро Ананійович Рябий. 146 гектарів хл,і· бів зібрав він у МИНу .10МУ році в рідному радгос­ пі, а потім поїхав допомагати жнивувати .меха-

юві.1ею

надо іти

в

цьому

році

в'язалась надоїти по 3 тисячі кілограмів молока від корови. Немає сумніву в тому, ЩО С.l0ВО У Катерини не розійдеться з ділом. ТРИ.1цять два

русанівці

І

Трьох кандидатів у депутатн назвалн русаНіВ-І ці у Броварську районну Раду. Це директор ра.1госпу Мllхайло Львович Хазан. З 1950 року очо­ .1ЮЄ він господарство. На його очах повністю іх добробУl.

Нещодавно грома.1Сblкість району теп .lО віД :lflа· ЧИ .1а 60-річчя Мнхайла ЛЬВОВllча - кава .lера ор­ дена Леніна та інших високих урядових нагород.

в депутати

Раду.

Всіх,

ВИСУНУ.1И

звичайно,

І

НІІХ.

AHitpЇЇi Денисович Литовченко. Він обнрається у сі ,lьсы1уy Раду вдруге. ЧИМ же завоював він таке високе довір'я? Міцними зв'язками з вибор ­ llЯ~IН, увагою дО ЇХ скарг і запитів . Виправдовує Андрій Денисович довір'я виборців і своїми практичними ді.~ами. Очолювана НЮІ механізо­ вана ланка в минулому році виростила з кож­ ного гектара по 130 центнері,в бульб, а в ЦЬO~IY році вирішила зібра'fИ їх по 1БО центнерів l1а кожному з 7-{) гектарів .

Або ось Петро Григорович Соловей. Трива.1ніі час він ОЧО.1ював третю бригаду одну з передових у радгоспі. Це був здібннй організатор, вмілий ВИХQвате.1Ь. Відповідальну роботу по Kt'рівниц'j'ВУ бригадою Петро Григорович поєднува в з підвищенням свого фахового рівня -- без ві.1рнву від виробництва успішно закінчив сі .1ЬСЬКО­ ГОСПО.1арсЬоКИЙ 'І'ехнікум. Зараз він агроном пер­ шого в і дді .жа . І тут т. Соловей в повному обсязі ПРОяв.1ЯЄ свої організаторські здібності, багато робить для того, щоб відділок У всеозброєнні зу­ стрів

весну.

КаНДІІда гом стрована :~i.1Ka,

депутати

в

сі.1ЬСЬКОЇ

Варвара

нсю .1анка

ЯЮІЇІ

врожаї

в

.1анкова

Керована

стар­

кандндати

в свою сільську

не пере.~іЧI!ТIІ. Розповімо про декількох з

про поїздку по леніНСЬКIІХ місцях у По.1ЬЩУ, до друЗів по змаганню з Підмооков ' я.

перебу дувалося се .10, внрос.1Н .1ЮДИ,

майстер

молоді. У четвертому році п'ятнріЧКI! кандидат в депутати районної Ради К. Ф . Со:ювей зобо­

від кожної КОРОВІ!

боті. З інтересом слухають тваРНННIІКИ її бесідн І

справжній

-

вають її на відді.1КУ, в бригаді, в комсомо.1ьськіїI організації. Людина з справжнім КОМСОМОЛЬСЬКИМ вогником. Завжди і в усьому на роботі , в ко­ лективі художньої самодіЯ..1ьності, в роботі сере.1

Про

по 5 ТІІСЯЧ кі.l0грамів МО.l0ка. С л ово увожака .1а11ЮI комунісrичної праці міцне. Делегат ХХІІ і ХХl1I з'їздів КПРС, Ч.~ен раЙКО~IУ КП Украі­ ІІІІ і парткому радгоспу, Марія Захарівна бере активну участь в агітаційно-пропагандистській ро­

Це

справи.

А хто не знає в селі доярку Катерину Феодо­ сіївну Соловей! « Наша Катернна» гак нази­

Кандидатом в депуrати до Київської обласної Ради по виборчому округу N2 168 знову зареє­ стрована знатна доярка району Герой t.:оціаліс­ тичної Праці Марія Захарівна ПИ.lьтяіі . Заспі· вувач руху за велнке і дешеве молоко на Бро­ ваРЩlІні, Марія Захарівна ось вже протягом ба· гатьох років іде в пеРШІІХ рядах сере.1 доярок раГIOН). Вона відкриває радгоспне зведення по надоях , зобов'язаВlШlСЬ на честь Ленінського

дільниця,

дільниця ,

\

них і йдеться ДОК.1аДІІО в бесідах агітаторів на агітпункті, в бригадах, .1анках, на тваринницьких феР~lах, на десятихатках.

ЛІЮЮ І\ерує О . П. Давидова. Тут всі шанують майстрів своєї справи Г. М. Семенець та О . П. Андреєву. На друге місце вийшла Вели110ДИll1ерська

І К~~~~tt~ТИ.l Високе дові р' я:

леl\ТIJВУ переJCідного Червоного прапора. Ного присудив нам обком профспілки працівників електричних станЦіЙ і ПРОМІІС­ лових мереж за успішне вико­ бов ' язань на

Ударники

вибори до місцевих Рад

-

--

Рад!!

зареє­

:V\ИКО.lаївна

Ряба .

п('редовиї1 1\О.lектив

мину .1ОМУ

році

ВIlРОСТИIІ

від­

ВИСОhі

картоплі, овочів і кормових буряків.

Ак­

шим Іюнтролером Н. П. Рогач - колишній контролер. Приєм­

тивно готується зараз ланка ДО весни. Вся увага

но. що в нашому колективі лю­

в ці

ди ростуть духовно. самі набу­ вають досвіду і передають його іншим.

На цих зборах було Уl1ладе но ІіОлеІ<ТИВНИЙ договір між ро­ бітниками та адміністрацією,

прийнято зання на

соціа.lіСТlІчні зобов'я­ рік.

1969

І. ГРОМНИUЬКИИ, інженер-інспектор району елек­

Під час

і

вивезенню добрив.

підготовки до

трикотажу

'і 4.1еllll

каll.1И:І.ат

КПРС

ВалеНТІІ­

іІа Задесенець та КОМСО-

-1.0

І о,

дитячого

трикотаж­

ного одягу приділяють ,постійн,у

увагу пропаганді цивільної обо­ рони. Проявляється це, насам­ перед, у всебічній підготовці керівного складу і керівникІв занять · Так, у січиі Ц. р. з ке­ рівниками груп відбувся семі­ нар, на я.кому підведені підсум­

ки наш.:>ї роботи

за

рік, вивчена йІрограма рік.

* 2 стор. *

пожеЖJників,

паРТКО~IУ

цей

бригади

Га.ll1на

корча­

Лаврентіївна

.:\уть своі ГО.l0СИ з а l<раЩIІХ сере.1 кращих дидатів б.10КУ комуністів і безпартійНIІХ.

-

кан­

Д КАЦЕНЕЛЬСОН, громадський кореспоидент.

Це вже дало

позитивні

вирощено

на

-

на-

груп Л, На-

ПОСТІЙНА УВАГА

завжди серйозно готуються до занять і дохliДливо проводять Іх. Значну У1вагу приділяємо унаочненню занять. Ножне з них забезпечене відповідними плакатами, схемами, приладами,

індивідуальними

засобами

хисту.

.

за-

.

Поліпшилась підготовка сані-

таРИОl ,дружиии. Ф.

RОфман,

1.

11 командири

Розова,

фе.'JЬД-

гектаРІ

центнера продукції чотири

l,ар­

бованці 57 копійок, картоплі по 128,8 центнера з ГСІ\тара, овочів по 188,1, Фрунтів по 161,2 центнера з гектара. Псрше місце у змаганні зай­ няла бригада І. М. Rорнійка. Вона одержала найвищий вро­ жай, своєчасно справилася зі всіма

сільськогосподарськими

роботами.

Тут

уміло

вана праця, висона

організо­

трудова дис­

ципліна. Хороше працювали коленти­ ви тракторних бригад першого і другого відділків (механіl'

М. П . Сом та Ф. Ю. Лук'янеи КО). Ім присвоєно високе зван­

І ня

- бригада І\омуністичної праці. 3а високі виробничі по· цазники присвоєно ланЦі О. М. Буряк звання колентиву кому­ ністичної праЦі. Якщо торік ли­ ше 11 чоловік були ударни"ами номуністичної праці, то нещо­ давно вибороли це почесне звання ще 67 робітників і ро­ бітниць.

Сімнадцяти працівникам ферм присвоєно звання тваР.ин­ ника першого і другого нласів. Готуючись до дня народження

сторlччя ві;\ В. І. Лсніна,

колеliТИВИ бригад NQNQ 4 і 5 першого відділка, робітники другого віддіЛl\а та автогаража на зборах црийняли рішення боротися за звання lюлективів

!\Омуністичної праці. Тваринни­ ни першого

віддіЛІ\а викликали на змагання l'ваРИННИІ\ів третьо­ го відділка. Тваринники і в ці­ lOMY І<олеI\ТИВИ всіх відділків шагаються

за

це

висо], е

зван-

ня.

А. КОВБАСА; голова робіткому. --СІ--

СЛІДАМИ нєнадрукованих ЛИСТІВ ПОПЕРЕДЖЕННS1М ...

3

В .1l1сті до редакції група меш· канців с. Рожі,вкв скаРЖИ.lась на ге,

що

подружжя

продавців

міс­

проДмагу КОНО1lЧУК Лідія Трохимівна (завмаг) та КОНDlIЧУК

teBOro

Левко

1ванович

праВН,lа торгівл,і

грубо

-

порушують

зверхньо став­

ляться до покупців, обраховуючи і ображаючи їх, на зауваження від­ повідають нецензурщиною. Л . І. КОНО1lЧУК , ться

зокрема,

елеме1lтаРНIІХ

не

ДОТрИМУЄ'

вимог

-

Прl'

наявності достатньоі кількості бі­ lИХ ХЗ.1атів відпускає товари в БРУДНО~IУ чорному, па.1ИТЬ за при­

lЗВКОМ. За грубе стаВ .1СI1I1Я до покупців минулого року він був lаСV.1жениЙ на 15 діб . «Невже

КОII01lЧVК

таКIІЇ1

РоЖівц[?» -

незаміll!lМ!lїl у

запитують

апторн

1ИСТЗ.

ОСЬ ЩО відповів про насліДКl1 розгляду цієї справи голова місь­ кого споживчого товариства т. Бу­

на виїзному правлінні товариства. За допущені порушення Л. І. КО­

шер В. Ребезова багато працю- 'І оборони. В ньому взяли участь ють над тим, щоб успішно опра-

кожному

центнера при собіваРТОСТі

29,1

ніl(, ~Факти про занедбану роботу Рожівського продмагу переважно підтвердились. Скаргу розглянуто

пітоненко, А. Юзефова та інші І цювати і засвоїти програмові. ства· Заняття йІОКЗІ3ало, що песлідки. Нері,вники

минулий на

санпостів,

радгоспу

Козака.

і проф­ фабрИI\И

організація

Нестере1lКО, ГО.101Jа сільської РаДIІ Во.l0ДЮ1l1Р Ио~иповнч Петрук, го.10ВНIІЙ агроном Микита СерГіЙОВIІЧ Кособ,11IК, шкі.1ьниіі біб.lіотекар Надія Нестеріllllа Панченко та інші. Нема,' сумніву в тому, що 16 бере з ня русанівці одностаііно відда­

ЦИВІЛЬНІЙ ОБОРОНІ Дирекція, партійна спілкова організації

юних

ретар

виборців. А.

піонерська

Серед кандидатів в депута тн сі.1ЬСЬКОЇ Ра.1l1: директор ШКО.1И О.lеl\сііі СаміЙ.10ВИЧ За,ць, сек­

агітатори

Фото

добll.1ась

гінців і т. п. Центральний Комітет комсомолу за­ С'Ч' жеIlО нагороднв Катерину Матвіївну Грамо­ тою та значком «За активну роботу з піонерами» .

В. Задесенець та С. Бой­ ко Й .1.уть

чого

«Олімп», «РовеСНIІК», загонів імені Дзержннсько­

1\IОЛІ(а Світлана Бойко працюють агітаторами. ПіС.1Я роботи вони завж­ :tll відві.1.УЮТЬ виборців, ПРОВО.1.ять з Ш"ІИ бесі.1.!І, розповідаюТІ) біографії I\ЗIІ.1.И.1:1тів у депутати, читають свіжі газеТІ!. фото:

тому,

праЦівників

ДОГАНА

(і не ті.1ЬКИ піонерська, а й комсомо.lьська), в то­ му, що Русанівська ШКО.lа по роботі з юнаками і .1івчата"lІ визнана однією з кращих чима .lа зас·чта Ка геРИНIІ Матвіівни. Це вона разом з ак­ ТНВОМ \: ініціатором багатьох цінних починань : створення штабу «КП», клубів «Прометей » ,

Вllборів кращі робітниці фабрики верхнього дитя­

верхнього

заготіВ ,lі

нерно-технічних

радгоспу «Требухівський », де IІЇдведено піДСУМІ<И роботи ко­ леl\ТИВУ за минулий ріli. По рослинницт,ву найкращих по­ l\аз.НИІ{ів добився коле"ти.в пер­ шого відді.'1ка. Так, пшсюl .1.

Можна без переб і .lьшеlll1Я сказати, що в усьо, му

На

-

Нещодавно Відбулися збори робітників, службовців та інже­

прик.lа.10~1.

тромереж.

чого

дні

Розповімо ще про одного каНДИ.1ата пред­ СПIВIН1ка наЙ"0.10ДШОГО покоління старшу піо­ нервожа1 у середньої ШКО.1И Катерипу Матвіївну Пи .1ЬТЯЙ. Не найти в школі юного ленінця, яко­ го б не зна.1а Катерина. Та хіба 1 і.1ЬКИ юного .1енінця! Всіх уч'нів знає вона. Знає, як ВОНІ! вчаться, яка у них поведінка, я,ку участь беруть в громадському Жllтті . І кожному, котІ потрібно, допоможе, підтрнмає теП.ll1М словом, особистим

••

КОМУНІСТИЧ-НОl • пра Ц 1

робітники і службовці підприє.м­

нончуку

оголошено

з попередже~ням

сувору

про

доган)

те, що

в ра-

зі повторення їх його буде звіль­

питання. ,реважна більшість його учасНоИДекіЛЬІ<а слів про роботу ~i'B знає свої обов'язки, ВМіє нено з роботн». Прннципово поставилось прав­ штабу ЦО. Ного роль помітно правильно діяти ,ПО сигналах зросла. Нрім регулярних ін- ЦО. Особливо відзначилась гру­ ління до грубіяна і порушника за структивно-методичвих занять па пожежогасіння, яку очолює прилав,ком Проте справа, на на­ шу думку, не закінчена, адже перед КОЖНОЮ темою, вІн снсте- М. По.тапенко. м.а:тично КОНТРО.1ЮЄ хід підготовШтаб глибоко проаналізував т. Бунік жод,ним словом не обмо­ ки

до

.занять і їх провед~ння,

практично

І кам груп.

допомагає

Нещодавно на нашому оо'єкті

Відбулося

*

результати

зaR8ть.

кеРl'ВНИ-1 шляхи швидшого ремих

заняття з цивільної

«НОВЕ життя.

недоліків.

накреслив вився про завідуючу

В. КОЗЛЕНКО,

иач. штабу ЦО фабрики.

*

магазином.

усунеинlІ ОН- А вона, Л. Т. Конончук, теж ВИН­

*

Четвер,

на. Власне, 110~РУЖЖЯ мають од­ наково відповідати за спраВIІ тор· гівлі в магазині.

27

лютого

1969

року

*


А.алlаут..

бився НОВИХ успіхів у розвитку ci.'lbCbKOro госпадарства. Особливо вони відчутні у росЛИIlНlщтві. На кожному 3 1970 гeliТapiB )іИ зібрали в середньому по 17,4 центнера зернових, а пшеІ!ИЦЯ Вlцала по 22,8 центнера. ~йвищий ~"рожай виростила бри-

rосzzодаl'm:ва •••

8

ГОС~~~~:~~1~I~я~~~а~'~::~J~~СУ;~~

Вони Irоказали, що колектив нашого радгосщ', незважаючи на неСЩJИЯТ;ІИві пого~ні ),)[0 ВИ, до-

l'еауJZ Атат.

3

В ИН ори ста м О В с 81 Р е е рви у бороть'бі за підвищення ПРО-j У минулому році рцгосп вико::ІУliтивності ху;:\оби першість за- нав усі планові зав;:\ання по провоювала доярка Г. П. Логвиненко, дажу ~ержаві сіль'ськогосподаряка нцоїла майже пп три тисячі СЬ,I\ої продукції. А по продажу l;іЛО>J1рамів молока на корову. хліба, м'яса та іншої ПРОдУкції Значно перевиконали свої соці- завдання .значно перевиконані. алістичні зобов'язання також К. Г. Росте, РlУзвиваєть'ся і багатів наше ДеРl\ач, О. Ф. Шевель, М. Л. Ли- гщщ-одаРС1\ВО.

гца комуніста В. С. Стаська тош, Р. В. Ралько, Г. Н. Сивокінь, по 25 цеНТНlJOрів 3 гектара. Це ;:\а- І\ Т С~"шко Г І Талаш та інші І •

J

,..

() СОUЛИВУ , ..

"

.

З.1ати ного нц-l. ;JВання І\олеl\ТИВУ . СОТНІ '

11

ка.муністичної

'1

І

.'

через веЛI!КУ посуху був значно слуга БРИІГа;:\ира ферми КО:llунїоста 6ршим. Г. Т. Тарана. . . кар1\1 . П ЛЦНО ПОТРУ.1ились . І наШІ , ав ра.1'ГООП ДОСИl'нення .І в ІНтошярі З кожного з 1100 гекта- ШИХ гал}"зях ТіЛІ>ІШ за останні

.' : ., ..

.

І'

РІВ ПОСІВу 31Орано МаІІже

б'

провад~ена ;:\одаткова о~лата ~a п~~евико~ання HO,~~I І ви~?ко~ ЯІ,ІСТЬ l)t}ооти. На КІНець РОІ,} 11 " ,. тощо. За рішенням постійНО.1іючоі О)ЛО виплаче6ноо РО'ОlТника)[, рад-

.

о

, "

по сто ~Ba РОIiИ СПОРУ,.1жено Кl.1JbKa НО-l теХНІЧНОl рци о)'ла запровадже-

,\-ентнерів булЬ'б. Пере;:\ова брига- вих багатоквартирних

"'0

,

госпу 'ПОНЦ

.

житлових на П'рактика щомісячної звітнitс- ЦIВ.

да О. П. Качанова виростила по І о)",щНКЇ'В, а також типо'ву меха- 1'~, ?е~евіРКИ та аналізу роботи

тисяч

.

каРlJован-

.

350

....

lо;rи;Н'І\О' тонн HaCIНHOi•. оt.ap. '

ТОП.ll ранНІХ ВИСОКОВ\JOіМІIНИХ . 11' . сорпв. аолижа€ТЬСЯ.1 0 звсршен." ня pe'~IOHT Tpar.тoplВ та ІНвентаря. ІІ' б ' аш коле'ктив зо ОВ язався в

вання, зміцненню тру;:\ової дисципліШI, ефективнішому викорисІ танню теХНI·'·И ", тр'''ови '" Х резерв'І В

.

на по-

РІВ. ПосІВИ у;:\обреНl І. ВВlИШШI В зиму в ХОРОШО~ІУ стаНІ. За,вез. МІО

увагу звернули ми на

" " матеРІальне заохочення ро ІТНИД иреlЩІЯ радтоспу, І " розстаНClВIі~. ' . б ф . ..0паРТ1Ина ,I,IВ, кадр1В І ро оту З планових центнерІВ, наоагато праЦІ. Виправдали вони це звання про С'Пlлкова оргаНlЗЩIl разом .1 , • ,. .. ' . . . .. .. б . лю~ьми заоезпечення сталос'f1 "Ільше, НІж раНІше, залишити І ТОРІК одержаВШIІ по 2460 1'1- спеЦlашстами ТОРІК розро ИЛИ 1 " П' б о .: " 0 ' " І CI,Jaдy пра:цюючих. Ц чаС:l и :lерна для потре б госпо;щрства'l JOTpa\11В молока на корову В ~o- почаJИ 3.llИснювати ЦШИІІ РЯ,І за" . " • ' . . . " ." рання врожаю оула ШИРОІ\О заП ра'вда, врожаи ярих зернових сягнеННІ цього усПlХУ чимала за- XO,lIВ по ПОJliIlJшенню господарю..'

жаВІ, а

П'ечення ху;:\оби кормами,

ліпшення дійного стада, поширенпя передового досві;:\у. Звичайно, в тваринництві всього зробити за короткий ча,с не можна. Та вже :шраз помі'J1ні зрушення. Трудівники ра.1'Г ОСПУ розгорну­ .1И бороть'бу за ~альше пі;:\не,сення С'ВОТО ГОСПО.1арс~ва. ЗрО>б~ено вже

І все ж наслvдки ГО>СПО.1арюван- ЦІд\IУ напрям'ку почав цїйсню- Ч~ІМ~ЛО. В:а,сно І ;:\О~РОЯКlсно :ПоІ' СІЯНІ ОЗИМІ на ПЛОЩІ 2100 гектавати планово-еконоМlЧНИИо ВІД.1 ІЛ 'j"

:10

...

умови, заохочувати переДIУВИlІ:ів. Звернули більшу увагу на забез-

робити фуражири, а~же це їх прямии обов'я.~ок. Раніше ж за ці операції нараховува.ТІаСЬ ОIrлата І Оliре,ІО. Те ж саме запрова;:\или і ІІа інших ;:\ілянках виробництва. А І(е не )ІОГЛО не позначитись на витратах lіОштів і .1ало значне .lмеІІшення їх. Чималу роботу в

ня могли бути кращими Для цьо-

ЮІОГ'не 'fl.'lІ>КИ .10СТРОКОВО ви- Вже третіі,і рі'к доярки ферми ' . . четб' . . І,онати пдан ПРО.1ажу ХЛІба дер- вертого ві;:\діл'Ка носять почесне го ми мали нео XЦНl умови. •

;::;и~=:~~:~:во~:::Т~~м :~:

1969 році виростити по 22 центнери зерна з гектара, по 105 • І СТ'ІЛ'-'І'И Т центнерІВ ка РТ О'П'""І • ., \ _, овочів, INЦОЇти по 2100 кілограмів . . , ОТ,

І молока ,ВІД КОЖНОl І{ОРОВІІ.

.

він Доклцає зусиль, щоб

епер

3

честю

ЗначНІ. в:ра~и мав, ра.1ГОСП вц 1.10три~ати слова і при~ти до зна-

134 цеНТНfРИ картоплі на гектарі, нічну май,стерню, ЯІ;а обла.1нана! BIД;:\IJ\lKIВ, Uрига;.\, ферм, І\ОЖНОГО 'п;шннос'f1. І,а,IРЬВ, осооливо в тва- меННОі ;:\ати - 100-РІЧЧЯ з дня четвертий віділо'К - по 1~4,2. необхідним )"СТ~'J1кува~ням .д ля І виробничого liолективу. ринн~цтВІ. Ча,стина ,IO~PO~ в ~a- наро;:\ження В. І. Леніна - з но-

Позначилися неСПРИЯТЛИВІ при- ремонту траКТОРІIВ та ІНШИХ СІЛЬ- І

На1сампере,\, навели порядок в рячи~~ час з~лишала pOOOT~. В:\})І- ВІІМИ перемога)1И в праці.

РО;Щn-Бліматичні умови ЇІ на ви- гоrЛЧ:ШllfН. ВИІІjJав;:\али себе і ста-І оп.1аті праці. На фермах, наПРИІ\-1 ;ШВИИ анаша та!Кого стану ;:\03'80РОІщ"ванні овочів. Своїх зобов'я- .'I~I IІIНj~)'П;ОIШ\Ш сон~чні теплиці да.1, .\O~TaBKY кор,йв, ~aBaHTa- л~ш НЮІ ВЖИТИ ~і~по~ідних захозань овочівники не виконали.

ПЦ по;штюеllОВОЮ ПЛІвкою.

8АІА ГА НIlЛ

виробництво

ножною

ло

ста.l0

старша

ві­

ДОЯРІ,а

Лідія Семенівна Теплю!\ зі своєю напарницею Мот­ роною Григорівною ТеПJlЮI{ за МИlнулий pil{ надоїли 130.

-

тонн у

групах

Вони

працювали

-

ДОЯРОI\.

І чи

ли

що

їх

його

ДОЯРОІ{.

своєчасно

досвід, сере;:(

не

не

--

механізацією. Норми підво­ зилися до ферм теж ОДНаІЮ­ во, ОДНИМИ і тими ж механі­ зате,рами. Раціон для корів теж, в основному, однаl\ОВИЙ. Різниця в утриманні та годівлі була непомітною. Почали ДОПИТУІватись:

-

Як же ви добилися та­ ного надою?

- Стараємось, - усміх­ ну лася Лідія Семенівна. Ця -відповідь ДОЯРІШ нас не влаштовувала. Ми хотіли в її роботі бачити щось тане, чого не вміють робити інші, тобто особливе. А його не бу­ ло. Я безпорадно перенладав

з руни в руну чистий блон­ нот. А в голові крутилось одне: «Нема чого вивчати, не буде чого і рередавати. А МОЛОІ{а ж надоювала біль­ ше за всіх!».

*

Четвер,

27

попереду ніч. І до P<lHI\Y щс

Хіба я винна, що

да.lеIЮ. ЗіРl\а зустрі_1а свою господаРI,У ще більш тривожно. Благанно ДИВИJlася на Лідію

му не завезсно сіно. Нехай завтра ~найдуть винуватця. А як же :>ірка? Вон<\ ж чеIШЄ ... ».

телитися.

~]

відв'язала

Норова

від мене чс-

Лідія

Се;о.lенівна

сусідню

норову

В'ЯЗI{а

сіна

на

та доярка крок

РУХ<lJJaСЯ вперед.

за

... Спало се.10. Вікна не свіIli·,·'HO. , "uOe'l' ' .• , , ~D

ТИJІИСЯ вогне" ".. Бу.~о _. ПОСТУ!'а~а в ДВ"Рl'

хати.

Де

ти

хо;(Иш та(, піз-

Усе було зрозумілим. БіJJьше ні про що не питали

ся.

неї.

твоя графа. Там і розписуйЛідія

Семенівна

(ю.

справді

як

дві

!\раШlі

на

У

голос з-;щ дверей. Зірни те.1ЯТНО зна-

йшлося. -

пояснила вона.

дома.

Я. ВОРОНЕНКО,

«Щоб норова

похапцем розписалась в об-

схоже

оправилась

головний

після отелу, треба нагодува-

r

ІЛЛІЧ

кроком

Через годину біля Зірки на хитних ногах стояло телят-

:1'їдами.

ТУТ ЖИВ І ПРАЦЮВАВ

TplI:\1aJlaCb

не

Чого ти хапаєшся? зауважив об.1іl\Овець. Он

-

сухими

::

на ПJlечах. Вітер ~HOCIlB ЇЇ,

і переве.lа в інший ряд. щоб Зі'рці бу.l0 більше місця.

Підіслала

ський:..

фер-

-но? --

агроном

ЛЕНІНГРАДСЬБА СЕЛИЩЕ ЛИПНІ

OnЛАСТЬ.

РОЗЛИВ.

T~TT

В

POIї~T НА ГОРИ­

1917

ЩІ САРАЮ,

ЩО

РОВІТНlШУ

НАЛЕЖАВ

СЕСТРОРЕЦЬ­

кого ЗАВОДУ

ЄМЕЛЬЛНОВУ,

ЖИВ І ПРАЦЮВАВ В. І. ЛЕ­ ІОН.

Богда-

нівсы<її птахофабрики.

(ЛенТ АРС - РАТАУ).

(11111111111111111111101111111111111111011111111111111101IlII11UIIIIUШOlIШllllllllllllllrJIIIIUIІІUIШШШШI~IIIIIПIIIIIІIIIJ 1111111І111І111101101111 В ТОН ДЕНЬ, я'к і раніше, ша­

одна новою

Під ногами плутався г:шбоКИЙ оніг. СтеЖIШ бу:ш за~1Стені. «А, може, не ЙТИ, подума.'!а Лідія Семенівна.--

«Чого вона

.1ено завивав вітер, ніс Сllігову по­

обладнані

Додоюючи останню І\ОРОву, вона ЧУЛ<l, яl{ тривожно оБЗИlВалася Зірка. Тепер хотіла подивитись, чи не трапиJlOCb щось З коровою. Адже

({аЄ»,--ПОД'\\13.'!а і відразу ж .J здогада.lася норова буде

Се­

НИНИ

вала до СI\ИРТИ. Надворі ю;раз РОЗГУЛЯ.lась ~авірюха.

йшла на інший бік.

менівна. У всіх ({орівни­ I\аХ було чисто. Те, що по­ казав нам зоотехнік за го­ дівНlЩЯ~Ш у відстаючих доя­

ро", :\южна було знайти і в передових. Всі ЧОТИРИ норі в­

здане

~Ш.'lОI\О-

знову повернулася до неї.

нраще lюрів,

ферми

~

щось сказати. Доярка пере-

на·

секрет?

ДОЯ­

Лідія

наших

за

вийшла

Семенівну, переступаючи з НОГИ на ногу, немов XOTiJl<l

зрозуміти,

багатьма. В голову .lіЗ.l0 найсеРЇlOзніше: в ЧО:\IУ ж

ВИВЧИ­

тонн молона! Щоб хоч ян-не­ будь виправдати себе, ми то­ го ж дня із зоотехніком від­ відали чергове доїння.

працювала

з

ЙШ.1И з О;:(IIlШ

запитанням, а з

РОІ\. В результаті цього гос­ подарство втратило стіЛЬІШ

Тут

Д оглядаю

ІІа ферму

то­

Після огляду трьох норів­ нинів зайшли в четвертий.

бу.10

І{епнує

Р оздоюю їх.

пошири.1И

lюлеliТИВУ

важно

-

l\1и в

Ce:lleHiBHa.

вона

ла:

)'спіх Лідії Ce;o,teHiBни ВИI\.'!ИІШВ деЯІ,У ро:!губ­ ВІІНЮl;о.ш

С:\lіЯ.lася

мірів, чи просто Tal\. А по­ тім вже напівсерйозно дода­

сумніви.

серед

--

знаю.

І\арточці

МОЛОІЮ і пушпу.

ко·

Вона масажує вим'я норів. підказав зоотехніІ;.

схвально ставилися до новоі організаЦll праці на ферМі. ношна висловлювала свої

себе

прохо;:(і

-

найбільш висоної продуюив­ ності коріВ. Інші доярки не

відчули

Не

Лідія

по-ново­

му, на двозмінці, і добилися

.1еність

на

- Ну, все ж таки ... Чо­ му ви більше надої.'lИ моло­ ю\ за інших?

набагато більше, ніж

інших

му,

топта.1ИСЯ

рівюша. неспроможні поба­ чити в її роБОТі щось особ­ ливе. Вона доїла тан, ЯІ{ доять і всі і:нші доя.рки.

молона

Доярною, що

ліlЮВЇЙ

Вона ;:(ої.1а, а ми зніЯlюві­

Після того, ЯК з бухгалте­ рії надійшли останні дані

домо,

ти її сухим добрим сіном»,­ думала вона. А де ж його взяти? На ферму. не відомо з ЯІШХ причин, сіна не при­ веЗJIИ. Вона віДВ'Я:J3..1а МОТУЗОІ{, оглянулась і попряму-

в ЧОМУ Ж СЕКРЕТ?

ПРАВОФЛАIlГОВІ

про

І ження І розвантаження іХ стаШІ . .1IВ, щО ;:\али ПОМlтнии ефеJ,Т. По-

В. ЛАЗАРЄВ, директор радгоспу «Гоголів-

je~IKY. ж6ур.1ЯВ в .1ине дріБНIІМИ сніЖlІнка\ll1, які ЗРIІВ~.lИСЬ і{ зе\\­ .li і з не6а. ОДНІІМ С.l0ВОМ, в таку погоду справи кепські.

Та є справи, які не можна нід­ К.13СТИ навіть у таl(), ПОГО,1У. За­ \lеті.1і ПЖ(' вирупа.'ш дсl(і.1ы33 днів, 0.1наl\ .ІЮ,НІ роби:ш своє ді.10 і ро61!,lИ, що могли. кі.1ы(! ночей не спав го­ .10ВНИЇ\ інженер радгоспу Костян­ ТlIІІ Арсентійович Буча, адже він

BZI\e

сам,

ЯІ(

І(ажугь,

господарстві»

--

<<за.1ИШИВСЯ

трапилось

ІІа

так,

що захворіЛІ! і директор, і ГO.~OB­ ниіі агроном, і зоотехнік. Все по­ трібно бу.l0 вирішувати самому. Дороги замело, заби.10 снігом, і маШИНІ! 3 молоком доводилось випроваджувати з бу.1ьдозером. Один з таких рейсів закі,нчився lІе зовсім вдало Д:ІЯ мене і трак­ ториста Костянтина Діамандіді; дове.10СЬ вертатись з ПО.1Я пішки о першій годині ночі, бо зіпсувз '1ся трактор, а Костянтин Арсенті­ ЇIOВИЧ, довідавшись, що нас 3 ма­ шиною і тр:: ктором нема в гара­ жі, ВИРУШI!В шукати вночі ... Знову потрібно було везти мо-

лютого

1969

року

*

СНІ

І

,

.

І

ВІТЕР

. , .

.1ОI,0, В магазннах не бу.l0 х.116а'l

КеПСI,КI

спраВIІ

бу.ll1

І

центральної садибн, скільки було радості на його обличчі, бажання по-баТl>ківському зігріти кожного

• •• на

з нас.

- Друзі, ас- І знаюсь, ви

І 6у:1О ШІШІ! -

сказав він, немов з неба

-

-

призвали·

вирішено направити ~Iaфа.1ьті. Дорогу персміта.10, кру~!О.10КОВ?ЗИ і Х.1їUОВОЗIf ТIf:13 Jавірюха, не видно було ні~ :1~poгy, давши ІМ на допо\югу І ч?го за три ~Іетри . від машини~ 1рактори. ХІба що заДНІ ВОГІІІ попередньо І

лись, я навіть не чекав вас в цей час, думав, щось гірше трапилось. С~асибі ~ вам, що ви такі хороШІ ХЛОПЩ.

На lІас з співчуттям ;ЩВИ.1ИСЬ .1ЮДlI в Рудні, КО.1И мн проіжджа:ІИ через се.l0, адже всі знали, що не.lегко доведеться в дорозі і траКТОРlІстам і водіям, а ~ІИ Зllа-

машини .lеДЬ-.1едь lІагадува.1И про те, що ти не один. Важкувато доBe.lO~Ь П!М, хто був на хлібовоЗ~Х і на 1fIШИХ машинах. Було вир~шено З~ pa~'yHOK ШВIІДI<ості не

А що ми таке зробили? Нічого особливого. І хлопці якось навіть винувато опусти.1И очі, ніби соромлячись. Правда, ми пробули 19 годин на

.111, що потрібно

в місто доста ви-

ВІДстати І ПРИlхати назад на міс,

холоді,

ТІ! молоко, в село привезти хліб, і наша невеличка ко.10на з 9 ма-

ц~ стоянки своєчасно. Довелось БІльше «тнснути» на газ, ризику-

пирали машини плечима. ше кажучи, ми були на

ШI!Н повіль,ио, слідом за двома траl(торами поповзла вперед, на. зустріч ночі і заметілі.

BaT~ ШВИДКОЮ їздою. :Га всі ми ПРl\lхаЛI! назад дО МІСUЯ збору

Нас ніхто не примушував іти на це.

без особливих пригод. О першій

Незважаючи на те, що надворі годині

наша

колона

вирушила

копали

сніг,

мерзли, під­

Корот­ роботі.

А в дорозі дісталось всім: і на-

шому

ст~ршому

колони Борису

була стра'шенна хуртовина, трак- знову по тій же дорозі _ на Боб- Коливаю і Васию? Чижу, Борису тористам було жарко в їх неза- рик, звичайно, дорога вже була CTeцeH~y, M~~O~I ПономареНІ<У, .. ГРИГОРіЮ Стр іСІ 1 Івану ПономаТИШІІИХ кабіlllах, адже БИТІ! сніг, розсувати ЙОГО то в один бік, то

знову забита C~!.ГOM і довелось Іренку. впорядковувати 11 спочатку. Та всі ми, шофери і механізато-

а то

А рсентlИОВИЧ в тои час ~YMaB про

в інший бік доводилось по метру, Й

менше.

Добре попрацювали тоді тракторист З Переяслав-Хмельниuької ЛМС Іван Артюх та комуніст на· шого радгоспу Микола Горєлко.

«НОВЕ життя.

А на.ш.

невтом.ниЙ

Костянтин

нас, ВСЮДИ дзвонив, ДІзнавався, де ми є. І от вже, КОЛИ о 12-ЇI годині другого дня машини повільно почали в'їжджати в двір

*

ри, звичні до такої роБОТІ!, така вже у нас професія

пот.рібна людям.

-

неспокійна,

М. СМАЛЬКО, позаштатний кореспондент. Радгосп «Бобрицький».

*

3 стор.

*


Вчителя співів Гоголів­

ЩО ПОКАЗАЛИ УЧНІВСЬКІ ОЛІМПІАДИ lЦорічна

практика

ської

сере;l,НІ>ОЇ школи Юрін Мншкоріза та пра­ ЦШlllIJ\а

проведен­

на l\1ельниченно. Галина Дідусь

ня о.lімпіад юних математиків. ФіЗlшіR. XiMilViB. географів­ астроно",!їв св,ідчить про поси­ .1ення в учнів інтересу до знань.

та БОСЬі\1икласник Валерi1"r Бу· рю; 3 ТребуХівської СШ зайня, ли на районній О.lімпіаді перше ~1icцe. Володимир Титар (1 О 1,.lас). Во.10дl!:\ШР Гончар (9 1,.lас) з Броварської СШ ,N'o 2. Вїюор ОР;:І.ИНСЬІШЙ (9 1{.'Іас) :3 Броварсыїї СШ КУ 1, ВОJlО;Щ' :.шр Шевчf'НlЮ (8 І;лас) іа 3а· ВОРНЦЬКОї СШ -- друге, О:(('на нршканівсыш (9 нлас Бровар· СЬІЮЇ СШ М 1), Люба СОЛОВf'й (1 () клас Русанівської СШ). Віктор Шхоліч (10 клас). Ма· рія ДідеНІЮ (9 К.1ас Броварсь' ІЮЇ СШ М 2), ВОЛОдl!1\1ИР Нов· баса (8 І,лас Требухівської СШ). Пав.10 Товстен!\о (8 клас Ве.1ИКОДИМ('РСЬНОЇ 8·річної ШІ;О­

~' попередні роки непогани­ ми БУЛIІ піДСУМІШ Шl,ільних, ра· ЙОННИХ, обласних 0.1імпіа;:І.. Та і в ШlНіШНьому навчальному роЦі ~змагання. що вже відбули­ ся. говорять про те. що кері в­ JII!lШ бі\гатьох шкі:1 та вчитеm IІРОВf'ЛИ певну роботу по підне­ Сf'IІНЮ якості знань. поглиб.1ен, ню

умію,

і

практичних

навинів

umО.lярів.

у

першому

ШI.і.1ИIИХ

НI1::

-

внутрі·

О.lімпіадах,

турі

проведе·

rpY,::J.Hi,

у

;\! ···l'l'~1ilі!!ЮI.

взяло

участь

з

фізию!, хімії. гео­ учнів, у другому

г:>афіі

1809 -'- райониій олімпіаді. що Bi,::J.Uy;racn у сіЧНі. - 398 учнів.

В районній олімпіаді фізиків. географів - aCTpoHo!vliB взяв участь 91 учень. Грунтовну ПіД'

телів

С.

1\1.

Жерибора,

Бі.'lевич

~1iцHi знання.

Серед сеМИl\ласників заслу­ говують уваги роботи Віри Нал­ \;0 (Пf'РШС місце). Тамари АС· нач і Володимира Норнійна (друге). ЛЮДМИЛИ Оснач (тре­ тє) та багатьох інших.

вчи­

А.

О.

(ВеЛИlюдимсрська

'СШ). Н. М. Белінської (Бро· варська СШ ,N'g 2), Г. Д. Беги (Броварська СШ М 1). В. М. Левицького (ТребуХіВСЬІta СШ). Т. О. Шевченко (Нрасилівська 8·річна школа). Г. Ф. Нирухи (3аворицька СШ). Перше місце завоювали учні Великодимер­ ської СШ. друге Броварської СШ ,N'g 2. третє Броварської СШ ,N'g 1. четвє>рте Требу­ хіВСЬЕОЇ і ;}i\lЮРИЦЬКОЇ СШ. Пе­ РЄ'1\fожці ВИ,J:ілрні на обласну

Учні. знання.

яні поназали непогані виділені на обласну

оліМПіаду юних

математиків.

Переl\ЮЖЦЯ~1 районних олім­ піад з фізиии, географії, астро, номії. Х'імії. математики будуть вручені грамоти районного вІд· ділу народної освіТи. а їх вчи· те.1я1lt винесена подяка. За аl;' тивну участь у проведенні олім­

олімпіаду.

піад винесено ПОДЯКИ голопа!\! та Ч.lf'нам OPГl'O,,",liTeTiB.

Пrррважна більшість учаС!ПI­ І;ів районної олімпіади геогра­ фів-астрономів виявила непога­ ні знання з географії. вміння ЛОf1ічно мислити при розв'язан­

Однак слід від:шачнти. що в

ні СI{Ладних географічних зав­ дань. Особливо це помітно се-

районних олімпіадах з бага· тьох преД:vIетів не взяли учаСТі учні Гоголівсьної. Погребсьної, Зазимської. Богданівсьної. Пу· Хівсьиої. БроварсыQїї .)\1> 5 се­

ред

редніх шкіл. з 8-річних

учнів

змагання

8-9

класі.в.

виявили

Але

танож.

що

частина вчителів середніх шкіл НС' приділила достатньої уваги підготовці до олімпіади з астро­ номії.

учнів до вивчення хімії. тинласниии Василь Сом.

Бро­

-

варської

школи· інтернату • Боб­

РИЦЬІЮЇ, нівської.

Гоголівської. Світи.1Ь· нулажинсыії.. Це

свідчить

про

те.

що

їх

тори недооцінюють ролі олімпіад.

Деся­ Гали-

ще

вост і

це

Шд час такої погоди :\южуть статися ПОШІюдження повітря·

в

разі

до

населення

виявлення

району:

j

це

Десь

напринінці

року

матиме­

мо свій спортивний зал. облад­ наний необхідним інвентарем. придатний для занять з бага­

Оlенів. За підсумками зм"гань Іюлентив НRШОГО підприємства ось уже два роки підряд зай­ ~IaЄ першЄ' місце в районі. Ве­

.1111\ і

П.lани

смЄ>Нів

у

на

заводських

цей

ПРОВО~ЯТ5СЯ

рі!\.

спорт­

заняття

в

зимових

чимало

довелося

для

його

Нещодавно

внласти

негайно І

до

Перша

програма

ОО Т".1евіЗlЙllі пісті «С:ЮІН"11Я'>. .'\.\УЛІ)ПlПліn:зцНіНlІЙ

l1 20

-

17.00 -

(ПОЛhща) ротах». 17 '·Ю

го

фіЛЬ"I.

«І laPO..-1.ЖLчtНЙ У rpoJY» Ху фільм 13 11) Наша афlШ<1 ПI.!})шісТl) ('віту J бі:lТ.10ва

-

;l,()Жllій

Ij 20

11 10 -

ВЕЛИГОЦЬКИй,

інженер держсільенерго-

;:(окумен,

із

сум

заробітної

-

тrлсба'IСIІНЯ.

.На IІІI;tЛhНИХ 11111 ПРОГРЗ;\О1 l\о.lЬО}Ю"О­

(Мо).

19 оо _.

-

тслrRізіііні

формаЦІйна

Бlcті

програма

21.15 НІІЙ

22.30 -

І'ОДНІІЙ

огляд.

рів

Ревуцького

Л.

Друга

.Час..

1755 -

lІаша афіШJ.

торія КПРС ціалістичну

І,,·

(,\\)

ТелевІзій· МІжна· Концерт З тво·

-

('1аст"на

з"ка

18 оо -

ПсрШl1ti

19.45-

-

204;; -

«Запро· Фі.'!h\1 І..:лшtерт.

(\,.) (.")

22 оо -

п~рша).

сьогодні»

Перша

«."У

винонавчих

ДОІ,У'

ме.нтах до нового погашення за-

боргова носТі:

«Спр~ва

Екран

курс.

Іс­

.Боротьба паР1:іі зи .с()· іllдустрізлізацію КР:ННіІ.

про

а) при стя!'ненні

відпшодуванНl

а:Іімент!в.

ШНО;:І.ІІ,

ааподш-

і

розкраданням

нооперативного,

особистого п'ятдесят

державно­

громадсь!\о­

майна грома­ процентів за·

леВllіиннй фі ..'Н~М. еlіран ~'KpaiIiCbKa нів 10 к ..1асу. :\УДОЖНJІІ{,

19 оо -

конала»

lІаша

МУ""ШЇ('ПI'9-

Tl

З.ї Ulhi.'iI):i1,li ліТt:РЗТУРJ для уч

11

-

.,.

неділю

рано

Фі.11~\1 СПl'ктаК.'ІЬ

афіша

. 17.30 -

мандора. са).

До

Т,'.q"візіЙні

100·рі'lЧЯ

З

ДНЯ

віс·

народ·

ження В. І . .п~ніна. «l.1.С'Ї і CIIP<lB1t Леніна 6t:3('i\l~'PТlli~'. ..J1l'lIі [Н'І)!\.': ВЧI..~НIІЯ і хід, світов!но pOJRIIТI';Y» 19 іl; Концсрr w..aHc грін "llH'T~'HTH ;J.OHt'ЦЬІі.оі об..'1асгі 21 ,Ю «І ні", \0 ін ШІІП»,

ХУДОЖflій

фі.lhМ

ДРУга

програма

ПеРШЇС"ПJ

1140

(Польща). ІН 50 17 ()о- JLJИІ

-

свіТу

'} бl<lТJІСНн.

17.00 -

«1І0ві

1655

,Родовід

Т~левізіЙIІИЙ

зіРОЧКа»

(Ві,llhIIЮС)

11

31)

глl'Iсы.:аa мова «С'",JI(lдні r('PYjJ~li,l:J!>'I, ЗRОРОГІІ» Внща 1\1<JТt'Mdll1hC1 «Днф..;'· рснціюваllНЯ функціі кіЛIJКОХ 31\1іll­ "ИХ» (Дві ле"ціі). МУ111Чl1& ВІІстава 203О «На добраніч, діп, 'о

1940 -

-

наР'ІС потужності

-

(Одр·

до

у

програмІ

змlни.

тому

телебачення

стежте

дениою

передачею

15.55

афішею

та

по

можливІ

радіо

програм

за

о

що·

8.20

республіканської

І

сту­

дІї телебаченнв.

.\

І:

комитета І(П УкраинЬІ и райониого Совета депутатов

М.,

вул. Київська,

трудящихся ІСиевскоА области.

154.

і ТЕЛЕФОНИ: редакт,>ра

- 3·82.

І аlддіJlіа (партійногс &иття.

заступиика редактора, І боти) і фотокореспондента

промисловостІ.

масової

ро· J ретаря

-

3·18.

І азета виходить у

вІвторок.

четвер

- 4·67,

І

суботу.

і

І

відповідального сек,

ВІдділу сільс"кого ГОСflодарства

-4-47.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

5роварська друкарня, Київської області, вvл. Київська.

154.

нанал

І;О:'.ІСОМО:ІЬСЬКО-МОЛО·

ДЇЖІІОГО ('нтузіаЗ:'IУ. майстер

б)

по

ном.

спорту.

решті

видів

стягнень.

двадцять процентів ..

-

l{оnн з заробітної БОРЖНlша проводяться стягн('нь

П.lати кільна

не

може

п~ревищува­

cYl\I. H~­

СТЯГІІЄ'ННЯ із заробіТI,У борж-

Ві;{буває

ВlІправні

роботи аа вирон(ш CY:lY. провоб

ураХ\'сання

ез

стяг-

J

за ВIlРОlіО:\1. Запитання: ЯКИII

порядо!\

Телефои

-

4-27.

Зам.

ЩЯ.

Яl;е

одночасно

закінчило

вищий або середній спеціа.1ЬНИЙ учбовий

ааклад?

-

запитує

488-6726

Відповідь: Положенням про персональний розподіл молодих фаJGіВЦІВ. що закінчили вищі і середні спеціальні учбові за­ клади, передбачено: молоди:vI фаХіВЦЯМ подружжю. які одночасно закінчують вищі і Cl" редні спеціальні учбові ааl,:lа· ди. не;'Jа:IСЖ:НО від ЇХНЬОЇ BiДO~I' чої підлеглості і різнотиповості. робота надається на піДПРИЄl\I' ствах. в організаціях і устано· вах,

Те.аL'ві1іЙні НОННІІІІ ~,ІОЛОДІІІІІХ 111І,,;:о.lНjJШ

«Ол~ч\сандр ДОМЖt"!Н\.() ГРОМЗ.1ЯННlt». 1213-

Кобll,lЯlІсь"а

зіл."Я

-

1840 -

ПРnПl"ровськ)

ті.

"-:::"::~"""l 1····::~:····:;;;~~::···I;~=:·~··:~::::··:·:г::::~P:~:=:БРОВАРИ

"f

трудового

че­

А. П. Висоцьна з с. ПуХівка.

К. Фl'іllli ~ «БdГCJl гч» і8 ()с! Ек!).!!! rіУ~l:'.'НI·а·~аО'IIIНКЯ ДРУГІІЙ курс Ан­

11 10

вісті

ОС()БЛИВ~:

втратити

пронести

рез lІові ді.lа й турботи

НИІ\а, ЮШІ!

(,\\)

"рограма

Тl'.~евізіЙ"і

не і

.'Jl'ЖНИХ дО виплати ООРЖНИI\ОВ1.

«СвіТИ1IJ

11.00 -

темпів

ти п'ятдесят процен:.1В

по

Смі.ll1l-; «3:!ПІ(jСЛI) «І:Пllі Тt'Лt~llі JЇЙJшit CrJP!'TaK.lf)

IliйGур»,

О

nporpaMa

cty:tt.-'нта-J(10ЧIlШ<3

Лtч.:ціі)

Ul,Bi

Кубо"

20 зо -

.КочіВНІІКИ моря» художній фільм. 22.00

к

21 );:) -

~'Bpon(,jil ()І,;ІІ'>( Ч{;'\1rlі()lІів з баСКt:>тболя ЦСКА .Задар» (ЮгослаRія). В пе·

рерві

набутих

раховано

робіТНОї плати боржника;

нагляду,

.lІа .'()бр""і'l, ді 'ІІІ» шення ..1..0 ганцю».

ріl\ напруженої

-

Важливо

ПJlати боржника може бути ві;:!-

го чи дян -

перед"ч .Кар,ось·ід,,"· ліст». «ОреЛ-;\1сценат». Т('дсвізійні спектаклі 202u Pt'K~'I:1 .fЗ, 20.JU -

11

роБОТІ!.

Відповідь: Згідно д,іючого за- І стягнень. загальний розмір усіх

го.

ФУНКЦІЇ».

грамотами.

про во· дуванні збитків. завданих роз- призначення на роботу подруж­

не торнайтесь

19 ~O - Програма .'\ Са.1Т1II;ОR·Щедрін

ЛЮТОГО

та

боєм

диспетчеру

меда.:IЯМИ.

плати борж· яr;що інше не передбачене зако·

виконавчих

прове­ аначну

підпрнємстві

C'tBO-

лецьна, баСI:етбольна. шаховС\ та інші. У них постійно беруть участь понад 260 ро6ітниніс і с.lужбовців. Заняттями керу­ ЮТЬ

гpoMaдcыіi

інструнторн

Нrщодавно були проведені з,шодсыj змагання з 6:1гатьох видів спорту. Найкращих ре· :зультатів добилися колеlПИВП

нС\городжrна

дів

М.

номан­

команда

ВІДПОВІДflЄ ЮРИСТ по

На

пластмас напрямну

Вона

!!rHI>

близьно.

--

В. ІВКОВ,

тах? запитує І. П. l\lllГапшо 3 с. Великої ДимеРIШ.

заводу цьому

в

Олександр Білан, ВОЛОДИМИР l\Iарченно. Минола Дєєв.

хоней·

Запитання: Які суми стягую·

значен­

«Зеніт». СТВОРЕ'на з 6-7·н.lас­ ню,ів середньої ШКО.l!1.J\"g 2.

спорудження.

занінчився

приз «Золота

Пl'реможець

джеННЯ:\1 здоров'я. а також смертю годувальника. віДШКО-

елентрИКіВ.

<.::11~Гlcp\."pBHiCTb

27

дворовими

між

ПОПf'РЕ'ДУ

Особ.1ИВОЮ радістю для ~1('ШI,аllці IJ призаводсыгоo :'vlic· течка. ЗОI'Рf'ма. школяріlJ, є те, що на спортмайданчину діє ка­ Праці

на

шайба»

І,ами

суперню;Ьв.

тон.

ний турнір

виготовш'ни:vIИ на заводі. НЛIOШ­

умовах. Чоловіча лижна коман­ ~a заЇІняла пrрше місце серед

нізації дять

роботу.

даМІ!.

Регулярно

серйозного

рені і діють секції: лижна. стрі­

тьох ви~tв спорту. Маємо також хороших СПОРТ­

I\ОJ1l'ктнвізацію сіЛЬСI)l';:ОГО госrю.1.ЗРСГ-СТРОI\.ОВО». Репортаж (.М) 1800-«БуBJ Створення фундамеНIУ соцізліJ\IУ ДННОЧОК на Тихій вулиці». Сllектакль (1926-1932 рр.)>>. Вища MaTe'ltaTilK3 дитячого теЛl'візійнnго тратру (Дні·

ЧЕТВЕР,

Надаючи

ня да.1ЬШОМУ розвитку фізнуль­ ТУрlІ і спорту. громадсыіi орга·

Додержуйтесь особ:швої обе· режності. не піДХОДl>1'е ДО обір­

,пошкоджень і них.

при оБРlІвах проводів спо'вістити про

На «Торгмаші» створені всі умови для занять фізичною культурою. СпорТінвентаря до­ статньо. діють різні секції.

;:І.!lТЬСЯ

:\1ісцевих

електричиих мереж і особливо!

Козака.

ЗУСТРІЧ З ЧЕМПІОНОМ

Створені всі умови

ної І\алїцтвом або іншим УШІШ-

НІІХ електроліній. А ТО:'.IУ звер- ваних та ПРОВlfсаючих таємось

Фото А.

конодавства

обережність

раз

огляди.

раЙОIlНОГО Бу,l,JtНКУ КУЛЬ­

юта

електромережі по телефону 3-88. 6-99 або чеРГОВІІ:'.! район­ НИХ підстанцій в с. Літки. с. Гого.lів. с. Рудня. При відсут­ ності зв'язну повідо:\пе про

зробити

виступати

ТУРН.

ться із заробітної

Сильний поривчастий вітер і Сllігові заметілі. що тривають деliі.lька ДНіВ. уснладннли обС:Іуговування елеКТРО:\1ережі. Бездоріжшя позбавило :VІОЖЛИ-І швидко

часто

.'НІІ/КУ культури та сусід­ ніх сі<1. ;l,е ГЛЯ:l,ачі завж.1И їХ lІагоро:~жую'l ,l,rужні1\l1l оплеска\IИ. На фото: М. Марюга та Ю. Мишкоріз ІІЗ сцені

дирен,

Q================================== Обережність.

стали

І!і.1 сценах районного Бу­

виховної

М. КОРОТКА, метоД"ст райвідділу народної освіти.

Особливо посилився інтерес в

ни

третє.

На районній олімпіаді мате­ матиків. Б якій взяли участь учні 7 -1 О нласів. частина учасників ВlШБила глибокі та

турі

готовку виявили вихованці

-

ли)

стрічково-тющь­

кої фабрики Миколу Ма­ рюгу знають у селі 51(\ Чу.10ВИХ ВlІконавців р;­ раїI1сы\хx і російських 113рО::l,НИХ жартівливих пі­ се!IЬ. Останніи часо'., во­

розташованих

в

O,lHO:\IY

се.1СНОМУ

ПУНl\ті.

У

I~ax,

одне

подружжя

1\О1И

а

на­

тих вппад­ З3-

І\іIJЧУЄ НfшчаН!lЯ раніше, його [ЮСН:ІаЮТЬ ні) роботу на зага.1Ь­ них

підставах

НііСТУПНОГО

з

урахування~.1

призна чення

на

ро­

боту в той же населений пуню другого

з

подружжя,

а

пізніше,

то

за

ПРlІзна·

~сння

уже

місцем

призначЄ>ного

якщо

члена

пресового

цеху.

peMOHTBO-:\lеха­

нічної ді.1ЬНlщі. і лабораТQРії.

цеху

еl;СТРУЗії

Цікавою була зустріч наших шахістів 3 чемпіоном аерофло· ту СРСР. май<:тром спорту Во· .10ДИМИРОМ Івановичем Напус­ тіним . ЯКИЙ провів сеанс одно· часної гри на 15 шахових ДОШ' нах. Гра закінчилась 13: 2 на ~ористь гост.я. А ось першороз· ряднини Сергій НЮШфОРОВИЧ Горленко і Геннадій Оленсанд­ ро вич ЄрмолаfJВ залишилися грою задоволені. В наПОJlегли­ вШ боротьбі вони одеРЖ<lЛИ пе· ремогу над чемпіоном. Добрий старт в зимовому се· зоні взяли лижники. Номанда. яну підготував Володимир Ос· тапчун. на обласних З:\!:lгаНIІЯХ серед

команд

підприємств

наф·

тової і ~імічної промпслопостl 1айняла перше міСІ\е.

Злагоджено. з вогником провела

спортивним заключні іг­

РІІ і команда баСI(етболістів. Вона вийшла переможцеl\l в турнірі. організованому обно· мом профспілки. ДирекціЯ заводу ! Іюмітет профспілни приділяють постій­ Н'У увагу розвитку фізкультури ! спорту. ЗМО!Цненню СПОРТИВНОЇ бази. Лише в нинішньому рО]!,і придбано інвентаря на суму 530 карбованців.

Р. ЛИТОВЧЕНКО, член КПРС, громадський нореспондент.

Редактор

Є. ФЕДЯЙ.

ЗагуБJlений диплом Ц .J\"~ 941568, Вfца;ниїl КІІіВСI<КIІ\! Іде')) ж а.IIІІ Il\1 пе· даГОГ;Ч,НIІ\! hll,СПIГПО\1 і\l. О. М.

Г'СIР1.КОIГО В 1967 ·'році.

вваЖ3ПІ

недійсним.

Д!:іре'!щія,

lJа1РТШllа

і

П;JOф­

сп.~.llкtOlва o-рга'lІіза:llії Тtр~бухів, ськQoї Cep€iдHbOЇ ШКО.l11 вие,IОВ' .1IOЮТЬ Г_lиб'СІ:,~ Сillі'вч\'ття &ЧІІ·

те.1ЬЦЇ

КС [jба,:I1.,I'Сbl~'ш

ЙОС'ІЮ і в;н і втрати

З

-

Г,а.шні

ПР,ІRВОJ,У 'Тяжкої смерті її матері

КОВGАСИНСЬКОІ

сім·ї.

П. КЛОЧДН, завідую'IНЙ юрконсультаціею.

Варвари

Максимівни.

..

Дирекція. парпИ'на і профспілЬ'ова варсьного

шнноре:vIОНТНОГО

ПОВіДОМЛЯЮТЬ

про

трагічну

заводу

з

смерть

організації Г,lибоКl!:vI г.lюсаря

Бро­

CY;\l0:V1 зав()д~·.

члена НЛРС МОСКАЛЕНКА Петра ЯКОВИЧа ВИС.10В,lЮЮТЬ щире співчуття рідним

сім'ї покійного.

25 номер 1969 рік  

25 номер 1969 рік

25 номер 1969 рік  

25 номер 1969 рік