Page 1

РЕМОНТ ЗБИРАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ неВІдкладна

і запізнілою була цьо­ Х ОЧ горічна весна, все ж трудів­ полів

прискореними

темпа­

ми провели сівбу, саДІННЯ

картоп­

лі,

за

стараllНО

чами.

Цьому,

рішення ЦК

доглядають

безумовно,

березневого

КПРС,

які

ово­

сприяли

Пленуму

викликали

вели­

кий ентузіазм серед працівників господарств. Тепер на полях зріє дорідний урожай. Часті дощі

кладно

ремонтом

зайнятися

ральних

зби-

машин.

В районній газеті за 22 травня було надруковане 3вернення меха­

до

збирання

N~

Хороший

приклад

України

Який же СТЮІ в районі з ремон­

ву

схваЛИ.10

ремонтників

цінну

р.

2

Ціна

кп України «Нове JКИТ'ТЯ » ві:д

1965

61

зерновий комбайн із 83 наяв­ них, 77 силосозбиральних із 127, 23 кукурудзозбиральних із 48, 34

рядкові

жатки, та багато іншої ніки.

103

с.інокосарки збиральної тех-

цією

ремонтни, займалися

справою.

Бюро райкому КП України 25 травня на розширеному засіданні з участю всіх керівників госпо­ дарств, секретарів партійних ор­ ганізацій розглянуло питання про незадовільний стан з підготовкою збиральної техні"и в радгоспах «Красилівський» і «3аворицькиЙ». Бюро суворо nonepeДlI.~o дирtі\ТО­ рів та секретарів партійних орга­ нізацій і зобов'язало їх забезпе­ чити своєчасний ремонт всієї зби­ ральної техніки.

'ООІ\У

22

на,lJЧ)\lІ\Ов.аНО

конкретні зобов'язання по ремон­ 3,веjYнення 'Меха:н.1защрівраДfОj ('JПУ ту збиральної техніки. «ВеЛИlІ\IО';J,ш(еРСЬІ\ИЙ~ дО 'ВОЇХ !реНеобхідно домогтися того. щоб \I'ОНТНИіIilї, в, 'Р()lбїтни~ків 'l'ра'КТ'О' j}НИХ ці зобов'язання були підкріплені ї mаХI!}фабрик конкретними справами. А можли­ бри:гаlД раДI(10('JП:Ї:В вості У нас такі є. Відсутність району ПР!) 'ДОІС'ГРО' КОВУ ПіїIДГОТОВ­

окремих

запасних

ч'астин

не

по­

винна відбитися на загальному стані ремонту техніки. До наших

Це повинно глибоко стурбувати послуг числен'ні майстерні про­ керівників господарстн, партійні мислових підприємств шефів, оргаиізації, які пустили цю важ­ з якими треба налагодити тісні ливу справу на саМОIІЛИВ і по су­ зв'язки. Тому ж радгоспу «.Кра­ ті до цього часу серйозно не бра­ силівський» робітники-шефи за­ лися за роботу. Особливо иезадо­ ьоду порошкової металургії, де € вільне становище з ремонтом зби­ новітнє верстагне обладнання, ральної техніки склалося в рад­ могли допомогти багато, коли б госпах «Красилівський» і «3аво­ до них звернулися. В свою чергу РИЦЬКilЙ", Обидва радгоспи ще не керівники промислових піДП(JИ­ мають жодної машини, повністю ємств, партійні організації зо­ підготовленої до роботи. Комбай­ бов'язані подати необхідну до­ нери не закріплені за комбайна­ ПОМОГУ своїм підшефним госпо­ ми, немає спеціальних бригад, які б постійно

коп.

в райкомі

«Вели­

кодимерський» і зобов'язало всіх том збиральної техніки? Дуже керівників радгоспів і птахофаб­ поганий. Цими днями в обласній рик, партійні організації обгово­ в ,газетJ газеті було надруковане зведення рити :це 3вернення з механіза­ про хід ремонту комбайнів. Наш торами своїх господарств і взяти ТDaJВНЯ район посідає останнє місце в області. Це неприпустиме явище . До цього часу не відремонтовано

ку зБиіj}а,lыїї теМі.'IШ ,~O жнив.

Бю' ро

частинами,

ао

ІШ УІ країни

НЕЗaJЦЇЇ ра:ЩГОIС.п:tв ї rrrаXll)фаБРИIК ШI!lj}(ЖО ІІ)(\ГО,ПОРИ'ТИ Звернення на ВlїДКРИТИ:Х пар'ГїЙіних зборах ,разом з усіма мехаНЇЖl'Сіра,ми та ' HaМli­ тити l\Юнк:реТIІ'Ї зах()ди 'по при,(жо­

rpеНlНЮ '.pCl~O'HTY збиральної теХlні­

дарствам в ремонті збиральної техніки. Більш відчутну допомогу рад­ госпам і птахофабрикам в ремон­ ті збиральних машин зобов'язані подавати працівники районного об'єднання «Сільгосптехніка». Не обмежуватись лише торгівлею запасними

,paїf.K' OMY

СХ'валило ініц;іаТIІ1ВУ ·веЛИlіІо,ди'мер­ ча;н :ї 30 I бю' в'язало ПіljY'/1їйн: їорга­

ки.

Треба

все

можли;ве,

жни'ва у все- \

ZПирпzе розмах з ма r а в в нІ

доглянути

ре.диски, ,бур·які.в, цибулі, МОIjЖ-

У раи.госпі імені Щорса, Пухівсь- ходом ремонту збиральної техні!іій та Калитянській птахофабри- ки, подавати сільським трудівниках. 3а цю справу тут взялися кам необхідну технічну допомогу.

надто пізно і не вживають захо-

робіт. До того ж вдаються до вогу. Ось саме тому партійні оршкідливої практикн, коли ком- ганізації разом з керівниками госбаііни рtмонтують сторонні люди, подарствповинні обговорити ці

не ті, що працюватимуть на них. питання з участю механізаторів Так, з Пухівськ~ї птаХОфа~рики на відкритих партійних зборах, на ремонт комбаина в раионне добитися, щоб кожний з них взяв ' С' . о б єднання «lльгосптеХНlка» на- конкретні зобов'язання,. мав гра. б • ДІслали слюсаря, а lІе ком аине- фік роботи, був матеріально заінра.

тересованиЙ. Треба налагодити на-

3 практики МИНУJ10ГО року ок- лежний контроль за ремі керівники господарств зна- цієї важливої роботи. ють, до якіх великих

втрат вро-

виконанням

Завдання полягає в тому, щоб

жаю призвела затяжна збираль- до І червня повністю закінчити на кампанія. Трапилось це то- ремонт сінозбиральної техніки, до му, що не всі комбайни були від-

15 червня - всіх зернозбирадькількість їх них машин, а до 20 липня _ всіх

ремонтовані, значна

"

площах. Тому керівникам

вро- І організацій повинна бути спрямо-

госпо-

- даРСТ8 треба уже зараз

вого завдання. Зустрінемо жнива

невід-, в повній бойовій готовності!

ЖАЛО

П. ИГ , головний агроном.

.

ться тут, щоб були чlteтівід

Піджи;влення

Поч3\lШ .красилівчани приводити в порядок площі ярих

В р,ад,гаспі «Літківський» вирішили затотовпи на к<?ж-

бур'ян.іві овочі . ! і

ОЗИ:МИХ

КУЛЬТУР,

Звороти

і

2 тонни сша. Зараз ПРО'ВОДИТЬС'Я lП'ідживлення лукі.в. На 600 гектар,ів ,дають по З цеонтне-ри

'Каїніту.

особливо

Доібрwва вносяться за допомо·-

'в молодому 'саді, і .досі не об-

гою м е хаШЗМI,В, а на ПЛОЩІ, ,де

жовклого

КР"ГИ,

луків

ІНУ корову ,10

прооіlВИ ВІІорали, але 'не за.бо-

Пlристовбур:ні

J

торішнього по-

бур·'нну

новий.

.зростає

І. ПЕТРЕНКО.

з'їзд

BilН nри'()вячений наУІЮВИМ проg-

даРІства, IВИКОРИСТа.н,ню дося,гнень хім'ЇЇв охороні ~Оір()в'яівиробНИЦ11в.j харчо'ВИХ ПРОДУJ<Jтів.

fПіlД БУРХЛИlві оплески учасники форуму X~Miк,iB обирають до по- ,. П

чесно І преаИД1іl з ізщу резИjдію €<нтрально'ГО Комітету Комуні... Р СТWЧіНО'1 l1~pTIЇ аll\ЯНСЬКОГО Сою-

Ц

зу.

караз,ів зоБОРОlна,ваJJі. Піклую-

КОП3іні . Серед

збирати

жай

' сади, ПОЛУ-

Іка'jноплею, Площі вже .дJeкіль-

жай зернових на далеко біль!Uих І вана на виконання цього важли-

доведеться

а зараз

'"'!ця. МаТИlмемо 'високий уро--

НепогаlНО доглнд за

ІХ Мендеnєєвський

лемам хLм:іоо,ції сіЛЬСЬІКОIГО тоспо-

таlраlХ, Хороше lщ~ітуть

Іпристу,пати до

-о-

ріlВ капусти дустом,

ПОТ·Р·І·'''''О було w1

ГРYlНТ не .протрях від повідІКОвих ІВОД вручну. Т. МИКОЛАЄНКО.

і

Слово ІНадається члено,ві Прези-

дії ЦК КПРС; Першо~;у секрета-

РоЄВі ЦК КП Ук'раїни т. Шелесту П. ю. BdJI. ,і.мlені і ва доручеННЯI\!

ЦК КПРС і Рад'Янського

СТАТТЮ

ОдНОСТАЙНА В групах і постах сприяння І ня

парТ)J.ержконтролю

трив~~

говоре~ня .листа лаНКОВОI

г.

Н.

.

щастя

t

ве-.1И'КИХ

успіхів

яро.визованакартопля

посад-'

РАДГОСП

«ГОГОJІІВСЬКИИ»

В

ЦЬO~1Y

ВИlна

Іне

лише

ЕКОНО~1, ія

електроенергії,

паль­

у роботі

на бла·го лю'би.мої БатЬІК,їВщини,В ім'я Top~ecT'Ba КОМ;УIН,їзму.

З ".доп()мїд:дю «Хімія

ЬИІС11У пає

«КРАСИЛІВСЬКИй» Пар:ни~овод Ольга Мусіївна

ПІд ТРИМКА

об- жена з по'рушеНlНЯМ правил ,агро­

кол- теХIНЇУ.и.

РАДГОСП

МОМОТЮК

уряду

він Сеірщечuю воїт,ає делегаті,в з'їзА'У, бажає Їм дпбрorо здоров'я,

<:>-----------------------·-----------~,,<?"--~-аJ{ьflо-теXJНічна ба-за

ОБГОВОРЮЄМО

Корн,ій­

чука О . Є, OPДЄJIOM Лені'на.

У Києв·і 24 травня Відкривсн ІХ МеНЩeJIЄЄВСЬКИIЙ з'їзд в Іпита,ннях загальної і Піри.клаДIНОЇ хімії.

обпилює сходи гороху. с,а,д.ова БРИlга,да В. Аіндруха ,прополЮ€ полуницю -на 15 гек-

о.БРОlБl';nКУ поеівів, ·~аlра.з оргйнjЗОВ1ано

Ради СРСР

ПИСl>\lеіНника

ньої lКаlПУСТИ, illос,ія,ної на заплаві Тру6ежа безрозсадJНИМ способо,м. Тракторист П. Бо-

Збjт пgnьових Р9біт ІВИКЛИlКа.в певне напружеНIНЯ в р060ті меХ8lн ізато'р,ів Ірадгоспу

«КрасиліlВіСьки'Й».Ще не закііНЧИЛИ сЇJвбу ,і саді;ння, ЯJ<

на'ГОРОдила

М. НаГОРІНИЙ

Якість-насампереДБОШКО ,вжеобllИЛИВ 50 гекта-

рОІнували їх, не підсіяли. -Міжряддя в садах заДІІсК(}вatні, а

року

Президі'я Верховної

вме мі,жрядни'Й обробіток піз-

ви та і,нших КУЮіТУР. На пер-

час.то виходила з ладу прямо в кукурудзозбиральних і картоплезаГІНках. Причиною цього, безпе- збиральних машин. Вся наша Р ечно, був неякісний ремонт. Цьо- енергія, боєздатністьпаРТI'йних го

рослину

Механі,заlТОР

в .розвиТ'ку

Р'&ДЯIНоСЬІКОЇ л.іlтератури і 'в зв'язку з 6O-р,і'Ччям З 'діНЯ ,народжеН!ня

шо:vtу та друго:vtу відділ,ках приступили .'10 міжрядJНО'l"О обробітку їх. Немов рута, чиста від бур'янів, зеле.,..іє цибулlЯ. Неза:ба:ром почне.:.ю 'здав:ати ЇЇ в ,матаЗИЮI Києва.

чаано.j якісно . З'явились сходи

Незадовільний стан підготовки

ремонтних до жнив викликає серііозну три-

ЛЕНІНА

За І велик:і ва'слуги

кожну

вільний стан підготовки до жнив зобов'язані ПИ.JlЬНО слідкувати за

«Сільгосптехніки»

О. Є. КОРНійЧУКА . НАГОРОДЖЕНО ОРДЕНОМ

"* "*

ВИIРОСТИТИ на кож.ному гектарі Іпо ІЗО цeH~Hepi'B овочівтаке зобов'язання мзяли іНа себе ·ГОJЮд'Ні бригади радгоспу «з,аіВОРІЩЬКИЙ». Сівбу і садіIНН:Я о,вочів проведено своє-

Бюро вказало також на незадо· ні працівники

НА ВАРТІ КОРДОНІВ БАТЬКІВЩИНИ.

озОР!}6Нні.

шукати

їх, завозити 3 інших районів, ор­ ганізовувати обмін, якщо це пот-

зробити

Щl)бзу:с'трінути

рібно. В майстернях треба налагодити реставрування запасних частин, створити спеціальні бригадн з числа кращих спеціалістів, які б постійно займалися цією важ.г.ивою роботою. Інженерно-техніч-

дів до прискорення

Ради д~путатів трудящих

Київської області

25 (2292)

1965

ве­

ініціати­

радгоспу

комітету

України

ТРАВНЯ

ликодимерські механізатори. Він у всіх часу -і дивись, господаре, щоб заслуговує наслідування жнива тебе не застали несподіва- господарствах . Бюро райкому КП но.

та районної

паРТIІ

27

вро­

подають

Броварського районного

Комуністичної

ЧЕТВЕР

жаю.

сприяють буйному проростанню всіх культур. Пройде небагато

Орган

Рік видання 26-й

нізаторів радгоспу «Великодимер­ ський» до всіх ремонтннків, ро­ бітників тракторних бригад рад­ госпів і птахофабрик району, в якому вони заК.1ИКalОТЬ успішно підготуватися

єднаitmеся!

НОВЕ

справа ники

ПРQАеmарі всіх країн,

alKalll.e~ldK

матері-

кому;н,ізму" М.

1У1.

Жаво-

РОН:КОВ. І Із С.1<Увами ПРИlвіта'н·ня до учас-

2'v\:ОСIJ{аленко, ГОЛОВlа робіткому радгоспу :!BaJi І ,ванонич Матвієн"о та інші, що ВИС'fупа.тІИ в 06говоренні листа т.МОМОТЮК, , від-

ни~,іlВ З'ЇЗДУ звертаєтьоя голова Держа,&ноro Комітету ХІ,МІЧНОЇ пр,омисловості ,при Дер.жпла.ні СРСР, Міністр СРСР Л. А. Кос­

зна'чали

та;ндов.

йото

значе~ня в дальшо-

го~пу Імен! Енгельса, Ровенсь- І<ер,і~ницт"а , віДДІлка, а й <наро:д- <Наго ·і мастила, ,якість реманту >І,У поліпше~ні роботи груп і поГOJIова Централuного праВЛfН­ КОІ обласТІ, члена групи спри- НИХ Д'Jзорців, Де ;ЮН>! бvли, '10- техн.іки, догляд за твйрана'ми - ст,ів СПРИЯIН./і'Я IпартдеРЖКОНl1РОЛЮ. ня Всесоюз·ного ХV\llіЧIНОГО то'ва-

яння ПД~ Г: Н. Мом?тюк му ,не реаГУlВа.г.и на це?' Де во- іНЄlпо~ний перелік ПlІтань, що їх На збора,х докладно Йш.~ОСЯ РИСl1ва ,імені д. І. Менделєєва «Якщо тоБІ ДОВIРИЛН». ВСІ ви- . б -, П пі'дJ1!ЯЛИ У своїх виступах народ<н,і ступаючі одностайно підтри- Ii~ .ули, 'Коли ІНа ершотравнево':vtу дозо.р:ці Р. Та'раіН, М. Уж;в,а, М. ,Бу- про ОХОРОНУ сусп,ільної ,власност.і а.кадемік С. І. IВОЛЬф;КОІВI!Ч в,іl: мують думкн, що їх висловила БІДДІЛ:КУ

РОЗlпоча'ли

недоБРОНКll1l0

Н

і

Х

роль ІВ цьому

ІН а РОДІН ИХ

дозор-

імені

Ака'демії наук СРСР

і

rnpе­

,n ,а.вка, . арчЄ'НlКО. ців. J(!шлоая 'і .про д,а.lьше П<NIіп- зи.дії :Всесоюзного хі' М ії 'Ч1!ОГО то­ Ганна Ничипорівна, .висловлю- сіяти IКУИlУРУДЗУ? Іх . виступи свідчать про те, що шення еконо:vt,ічних ппка,ЗlНИК'ЇВ вариства вручив зо.l0ТУ медаль ють пропозиції щодо дальНа 'зборах ВІІСТУШ'ЛИ С. Діка- аКТИl вісти лартдержконтролю стараі.JiГОСПу, ІВ чому теж чимала іімені д. І. Менделєєва ,академішого ПОЛіпше~ня роботи на- рев, Т. Шевченко, П. ВИі({а·ренко, ЛИ глибше вникати у ,всі ПIlта'НI НЯ роль а'КТIІ'в.і,стїв партдеРЖIJЮНТ-

родних дозорЦІВ.

т.

СЕМИ ПОЛ КІ ВСЬКА

·Мазніченко,

і'НШlі.

М.

Менже,га

Відзначаючи ,пr,~ну

та радгосПlНОГО виробництва, що всю-

роботу, ди Івідчувається їх пильне око .

!рОЛЮ

ко'в,і Академії

..

,ви,рішЄlНО Ідовести .Р.ИСТ

т.

Мо-

наук

J'PCP

О. В,

КіРОЗlНО,ВУ за серію .робіт з хім'ії.

ПТАХОФАБРИКА що її ПРОIВели і прово, д.ять народЗавжди lі у IВCЬO '~y бути , взір- мотюк до всіх БЄlЗ винятку членін . Потім з доповідіЯМИ ,виступили Тли'боко 'вни,кати у всі питаНllІЯ ні : контролери, ВОНИ. зосе.Р~д~Л~ цe~1 д'ляі,нши,х - т' а'Ке завдання груш .і ,постів, до. всіх па~IТ.шних, а,кадеміки О. М. Небlеянов, В. О.

вир06ницт,ва були

п.ро,Й'няті

-

такою

ВИСТУПИ

Il\УМКОЮ свою lуваl;У на .об,робII ТКУ ПОСІSІ,В І поста:вилїI пе.ред со·бою наші ак- ко.мСОІМО,1ЬСЬКІІХ

іна

зборах

активіс.тів Нlщндержконтролю. На Лен.ііНСЬКОМУ Відділку .ран-

ПІДготовЦІ техНІКИ до жнав .

В. МОСКВИЧ, КИй, народні

В. БІЛЬСЬконтролери.

аКТИіRістів.

ТlІвісти.

А.

ВАНСОВИЧ, qлен КПРС.

І

ПРОфСПll1\оКОВИХ

Т.

БАРИЛО,

член КПРС.

Б . '. . ~ Інгельгардт та ІНШІ. З'їзд продовжує СВОЮ

ро,боту.

(РАТАУ).


\\ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ НА ВІРНОМУ НАПРЯМКУ 11

о ДНОСТ Аl1НI1М ням

l3УС'І'ріли

ріщгоспу

схвален-

Небз,гато ,минуло часу, проте МОЖlна іВі,д'верто сказати, що ор,гаНlіз3іЦИіlНа ,і по.JllіТИІЧно-ма­ сова !робота, Іпроведена !пщ>т,ій­ ною орга'нізацією, 'вже дa€ в11і,шні н,3iCJJ!ЇiдlКИ. Незважаючи на IнеСПРИЯТЛИJві погодні ума­

праll,їSНИIКИ

«Заоорицький~

,рі­

шеНlНЯ березневаго Пленуму ЦК к:прс. Пkля ви.хсду їх В світ партійна 'о.РГaJнізація зра:зу ж 'приступила до ГЛИ'бо­ кого crJивчення j шарокої пра­ паtГaJНіДИ ЦИХ матеріалі'в. На IвіJJiКlРИТИХ партійlНИХ збо­ рlах UlIИ разрабили ді'йові захо­ ди па пі)JJНесооню рівня орга­ н,ізації виро6ни.цт,ва. ,Відомо,. ща 'Ус.п·іх Івсякаї ОП'р3lВИ ,вирішують люди. Це добре розуміють члени бюро

~ 'реглянули

Iр·аЗСТlановку

кадрами

люди бати.

з

І.

великим

Гасподаре~1 праці,вн,ИКИ

Це

досв·ідом

ПОJ]'Я

ра­

іназивають

,І'оловнаго

а,прона­

ма радгоспу П. І. Жl~гала. І це дійоно так. Петро J,ванови"! ХОIРОIШИЙ практик, здібний орга:нізатор. РеКQlмеНіДОlвані Ікерівни,ки сва­ єю

Іпрацею

завоювали

а,гротех­

НYlЛо.му

:році,

причому

сення.м

,в.іЩПОlв,і,дно ї

з

Івне­

кіЛl:іКості

огірк,ів,

пізньої капусти тощо.

ланок.

БРИl'інця.

високому

'йде посздка ,помjдор,ів,

ТаIК, lІІа посаду керуючага· пер­ шим в,і'дділком рекоммд:о.в.аIНО кому,ніста І. Чернегу, бригадираlМИ :KOMYHkr\ЇIB І. Ли­

В31рчука ,та

Сl1Р,оки ,і Іна

ОРЛЗJнічних lі МIDнеральних доб­ ,ри'в. Вже па'аія:но кукурудзу на зерна і силос. ПО8НИ/М xoдa'~1

'кому­

НИЗОВИХ

в 'СТИCJ]і

площі 400 Ігектарів lIр·авмеJНО на 7 lП,нів Іран,іше, ніж в ми­

нilC1'і,в на іВоіх д,ільни.ц;ях: Особливу )'іВагу звернули наз'м,іц­ ,нення

)'ІапіlШНО,

fJlічнОІМУ рівні ІПРОВів ІВесняну dЬв.бу. ПосщZJ;КУ картоплі на

~ партійіНОЇ арганізяції. Ми пе­ ,

'ви, Ірадгосп

палі.

ЖеІІІН:Я

ТIЮ!lіч:Ніаго

на

820

ЛИІІІ'НЯ, а

1

ТИlМЧ кз;р!)ова1 н:п)rв. На

'Вwроб'Ницmо. 3а ~етан:н~й час,

це тепер і (jIJjJ}ямова'Ні lюі зу­

IІНIIIJJIШКЛад,

силл:я .юолеllmfВУ пr,щприеМІС11Ва. Що ,на.м допоможе ІВ SIдiik­

в

цехах ПО:ЯDИЛИС:Я

IІОві верс'таlfИ

та інші м,еха­

3мrurаІО чи,сь

іЗ ,ЮЄl.1 еКIГИJВmf

заводу ;

С'М.'llнИ!и 'П3JРК

ХОJl!ОДИ~Ь­

пла'н

ми,

сучаlС'НИ!МИ

наЛClJI10ДJfЛИ

ІІ!()'11Їок

ЗlbвершаЛЬНОІ10

сеМИJ}і'чКИ' до

в

\Ному

48-х

11'0КО!ВИlн Вешиюго Ж;(}ВТН:Я. Ниmi

ліаОIПИЛЬНО"1ро.3І{IР,оєч­

цеху,

РООШИ!РИЛИ

••

с:ямаЛJка,ми,

оП!равжніми

страми сооєї ,СіПрави.

t

су­

май­

СлаJВНИ­

ми

,,!!)і,JІамизшреllшмендувала

се,бе

6РИJ'а.да

праці

КtJ'М'У'НЇ>С'ГИЧН'ОЇ

м,ебльовиutіIВ,

jЮКУ

0"110-

ЛІОЄ IЮМУНlї>Ст іМихайл,о 3аяруз­

нии.

І•

Ві'іІізнаlчається і бриrа,!JJа КІО­ мунісТИ'Ч'JII(}Ї праці на чоті 3 передовим :ВИlРОlбн'И'иШrКОМ Ми­

'Ji)(}лою

ТеПЛЮ'КО~f,

а в

чен:roо,

f

Lвa'H

КВЛ'ГИ'К,

Ми'!{'ола

Я:lООвен.ко.

СЛalВНО

ТР'У,щятьс:я

lІ>об;іТНИIІШ

б'РИlГа!ДИ

СТОЛJrрIl'О-

С'кладаЛIJНОЇ діїш>ниці ме,бльо-­

нor:о цеху, де бритС1'ДИРО:М А,нд­

:• •: ••

рій БєлюOlВ. IПЮЛеглиlВО

Тут {)оСо()WПIiВ'() на­ тру'дятьо.я

Сl'!10JIIЯрі

Микола ПЛtО,Ші;ООІ>ОС, ОШЖlСій &л-

холодильни­

Іванович

Бондар

удостоївся великої честі. Його ім'я. занесено на районну Дош­ пошани.

На фото:

П. І. Бондар. Фота А. Козака.

11011, Ва.сИIЛЬ Котляр, Ге ОріГі и КононеН!IЩ Вари,с Кацалruп та бага110 інших. Да'вати про:д)"кціІО тіш>Ки ВИСIЖОЯіК'Ї>С'Н1У

таке

прruгнеН1Н1:Я

пере,щ()виос

БИ­

J}О,(ІІНИЧН и:ків.

:ЮраlСИіВі ме'блі з лози вюго-

~================================

БЛИЖЧЕ ДО ЛЮДЕЙ

Як

краще

оргаlні.зувати

роботу І

оіЛЬСI>КИХ культоові'І'ніх вакладі,в У л.ітніЙ періо.д цьому ПlіітанlНЮ було приовячене засідаlННЯ 'КУЛЬТосві'І'НЮ'Ї KO!lfic.iї РУ\ЩНЯІНСЬКОЇ сіЛЬСІ>~ОЇ Ради. _

В

цьому. pOl~:i

ро'бота

lН,ашorо

клубу ,дещо ПОJ1lliПoшилась, ал,е вис-

2 н27О В Е

травня

ЖИТТЯ 1965

року.

j

про

'внро.блегю

OдlHa'K

не

На

ва

"кон.креТНIІІЇ

вищення

'все

ще

діятиме

періоду

IПротя­ весня.но­

Не багато ЩІ:: :.роблено пар­ тійнаю Qрганізац,ією радгоспу. З:роблено, 'нк кажуть, Лl!ше перші Ікраки. Та .~lОж.на 'С~lіли­

шираке

гербіцидів.

Вона

всього

літніх .робіт.

сказати,

що

камунrісти

з:на­

ХQДЯТЬСЯ на вірному ПJапря,м1.. у, йдуть iJірним ШЛ,ЯХОМ. Сло­

план дій.

:WУЛI>ТУ1РИ

В. ДЖЕЖЕЛІЙ,

,землеробст­

,ва rнаших ,палів. На жаm" у нас вона ще в.ідстає від вимог сьо.г.одн,ішнього ДІНЯ. Осо'бml'В{) це

стосується,

руючого

'~И

І

На

ШИРІІ~ІОЮ

т.

наса'мперед,

1дІруги'М

'р,отех.ніки. д.

'

є

просі­ мет,р,а

СОбівартість Газовий цех заводу по'Р'ОШІЮВОЇ Металургіїодна 'з н ай і3'аJЖЛИ в,і ши!х діoЛl;ШJИЦЬ піДПРИЄМСТІва. Це враховує в своїй ро­ боті цeXiOВla партійна ор­ гаlНізація. ВСЮ ІСВОЮ ді­ яльніоть вона спрямовує на підвищення П:РОдУ;КТlив­ ності праці, ДОСЯІ1нення ритмічності в роботі, ви­ СOlКоефеК1ЧlВне , викорис­ тання устаТК)'Івання і аlПа­

своє-

р.аfГY1р.И.

3.

РИБАЛКО, інженер.

відділу

Нещодавно іВ червоно­ му IКУl1КУ зібралися 'КОМУ­

кадрів.

ніс,ти,

•.....

Після

реконструкції

цегельний

3!а,вод

Залісь­ видавав

за рі:к до 12 мільйонів штук цегли. Тут раніше БУIВ органі­ ЗОІваний виробничий iIlірацес так, . ща обпалюваЛhНlі печ,і між 3!Мlі\на'Ми перещ зав,аlнтажеН1Н1Я'М ,в

них

сирцю

.простоювали

по

кільюа ГОДИІН. А це ,прот'ягом Мlїаяця склаlдала 3--4 робочі дні. Отже, печі ВlI:КОРИQтову.ва­ ЛИСЯ не на паВIНIУ потуmність і неДО'ДЗlв,али значну кіл ыll<Ji сть бу,ді'веЛЬН<QiГО матерrіалу. А чи :не можна орга.llі~зу­ вати рабату ПО-Їінша:МlУ, щоб печі працювали бе.3Il]]ер.еР'IІІНО? задіlКiавилась

ня

I'p,YIJa

СПlРИЯН­

па,ртдержкоIН:ТРОЛЮ.

Це

питаilfНЯ

обго,во.рили

Бесіди про березневий

на

В

Пленум ЦК КПРС

3 Д1йСНЕННЯ

lКJ()М'оомол ьn,і ,

... .. *.* ................. .

ГОЛОВНЕ юtй

рашдовує

це

ВИ,СОlке

На фата:

зва,IШЯ.

Г. А. Костюк.

це стосується віс'!'и.

На

ВСІХ

відкрlИТИХ

т'ШН\их Ізборах ;вони ворили

ПИТ3'lНlнq

пар­ обго­

про

зни­

ження собівартості пр'о­ ДYlкції. Уважно слухали ПР,ИСУ11Ні 'Вlиступи начальНИlюа IцеХіУ т. Кремінського,

інже:нера т. Золотарьова, ст,аірШОГО газівника т· КЛ!И­ мова 'ІІа інших. Пі,сля збо­

рів ще довго тривала ЖlВа­ ва, 'Ilворча питання

бесіда.

Адже

зниження

собі-

вартості продукції с;госує­ Тt>СЯ

всього

колективу,

кожного працівнwка. М. РЯБОКРИС слюсар

акти-

заводу

порошкової металургії.

.................. . . .. ... _...

. ..

..................

- ЯКІСТЬ ПРОД~КЦІЇ ВИlро-бничій нараді, порадились в передовиками ВИlроБНІІцтва. Ви'Я':ви.лося мож,н,а. Давело­ ся чимало паПlрацювати, що>б заново ар,ганізувати виро.бни­ чий пр'оцес. Скла,lИ ~рафік безпереРВІНОЇ дії печі і сушил. в,ведення Ів д,ію нових резе:р­ ві,в дало хороші рез'улы13fи •. Патужність за,воду 3!росла майже на 10 працентів, і BUH тепер додатІКОІВО дає за рік біJlьше од,но'го мільйона штук цегли. Т,аіШЙ ВИ,[1раш Вlід впро.­ ваджен~я .нової геХНОJюгії. Г'руша ОГlРИЯlНIНЯ партдержКОІН11ралю багато Пlрllщіл,яє уваги і паЛ1пшенню якості прадукції. Адже з цією важли­ БОЮ

справою

в

нас

не

все

разд.

НИ'Нlі

сприяння

створили

lВи>рuшальни'Х НИlЦТlВа,

Яlюість

пости

паrpтщеРЖКОНl1ро.1Ю

діЛЯlнк,ах

як,і

ГЛИlНИ

к<жтралюють

в

цегли-сирцю

на

вироб-

в

кар 'єрі,

якість

форму.вальному

цеху.

Народні КLJ"нралери сте­

жать

також

ВИЛЬІІЮ а

за

цегла-сирець

ІНУ

ваЛОJ1kть

16

процентів.

ться

тим,

щоб

підга"ОВШJЛ>ась мала

не

-

·норма.іІ.­

вище

Я,КЩО

недоліlКИ,

пра­

шихта,

14-

ВИЯВЛЯЮ-'

за

(игналау и

постіlВ оЩШЯННЯ дирек,ц'ія і пар­ l1і,Йlн,а

оrp1ганізаllJі',я

зах,одів до

чжиsаюгь

їх лік,віцації.

М. ЄВТУШЕНКО, голова

l1а-

групи .сприяння

:партдержконтролю.

ІНТЕРЕСАХ ДЕРЖАВИ,

великих eKOHO-1 Пленум'у ЦК

мічних захадів, березневим Плеllумам

цеху

пор.

МАРКОВСЬКИЙ, інспектор

Колектив

мilI!Нo тр,имає заводський перехідний Червоний пра­

реможцем.

головний

ор­

«3а­

люди за П1рацьовитість, добразичли­ вий характер. Недзвно її П'РИЙН51JШ В члени кпрс. Ма"l.ода КО:\І)'­ ністка оаМОThідданаю пrрацею Вl!П­

tt.·.,.".."..."...",.......,.....,..~

за те, щоб ;в :'tма;га:Пlні з за'ВО­ до.м холодилыиlківB :ВИИ'ГИ пе­ А.

партійної

радгоспу

Десять рок:і:в працює доЯ!жаю в IраlП,го'спі «Руса,Н,іВСЬКІІЙ" ra'.lIIllICl Коотюк. 3н,ають і ,паlзажаюТl> ЇЇ

ворицький».

ке­

ОДІнаго

організація

бюро

ганізації

відділкам

площі

еДа

член

товляЮ'ть Р()ОО'l1НJ1:КИ Іван Івах­ не:Н!ІЮ, Марія ДенисеlfliО, Юхим РЇJ3НИК. .Jtолектив фаqРИIКИ бореться

ЦрИіГаді

- верстатнИ!&И лkООІИЛЬНЮ-'3а­ гіУІ1Ї13ельН!ONJ цеху МИlкола Д:я­

ку

збора,х

технo.rюгіЧRИИ

К'олектив фабрики шtшаєть­

............................

заводу

пооі'ви,

ВИіКОРИСТ3Н1НЯ

,ВИ-

ШИЛlJне Г(l(Jl]OД1IiJJ'CТВО, :ВИ'J)lоб­ ниЧіі ПЛI (J1щі ме,бльOlВаго цеху.

перегЛ'JЩУЛИ іраніше в,зяте на-

Петро

:робл,яти

машИ!На-

іНИJКЇ'В, наша фа'6рИ!ка ще на Іюча'l1КУ року :юБЮ1 в':язалаIСЬ

гом

товнос'Гі a,nperal1j,B, мех,аllізо­ ваних ла:но,к, ІЯ'Кіі ,бущуть об­

'ReНimi пї:двищеН'0IJ10 ооцімІі­ СТИ!Ч'!ЮГ() 3()1600з' лза'Нн.я? По­ пеJ)ше, дальша меХalН'.tзаці:я і 3JМ1()маТИlЗ8.ІЦі:я }JИlробничиос lFJ)QцecїIВ. Нині ІЮПОВlНИЛИ вер­

!lIіі~МИ, що дало :мож.ли:в'Ї'са'Ь піlдБИJЩИТИ ПРОД}"КТИllшість пра­ ці, а отже ї зб-їльшwги ви­ ПУІСІК щющуіЩЇЇ.

ти:вісти.

достроково

-

ми вИ!конз;вмо ДО

У

ГОЛЮ, аГРОНО\lИ, (ригаIДИРи., а,l(­

чис­

леНlНИЙ аКТИіВ. директар Р3';'1,­ ,госну Микола lіваlНОВИЧ Ган­ чаренка ,разповііВ ЛІРО стан го­

Пар'т.іЙна

ДО юіl!ЩЯ року дамо ПJ)О'дУКдll

ків

мі'в, ,бри.гаДИJріlВ, лаlНКОВИХ,

місію, до скл3lП,У lЯlКОЇ в.в'ЇЙшли ЧЛ€'НИ бюро, ч.ЛЗ,IИ lІ1рУП СП:!JИ­ ЯIНіНЯ паР'І'і'Й1но-держ,ав:но.го КОІНТ­

А. В. СlІтька і бригаДl~ра М. І. Киселя. На сіlвбі о!'ірк,ів тут було допущено пар~шення 3ІГ­

фабрики

;rюРOlI1])е,су

ко­

сіщи

льової

ДЛ:ЯВlIl'рosа,д­

і

IІ'рокраще

її ПРОВE'lП,еНIНЯ. Так ми ,зробили і тепер. За 'рішенням бюро ПIРОВМИ Iв'іДКРИ1'і пар:тійні збо­ ри. На них запросили anpOlHO-

за ·посі,ваIМИ ..

Б

Слюсар

IраJ]:ГОСПУ

ВОМ і Діілом вони ·СПР,ЯМОВУЮТЬ

ми оо, ООв':яза1fН:Я. ПО'К<1ЗУЮТЬ, що план с~мИ'ріЧ:IКИ

о

mщтивам

Ікампанії

к,омуні,стаМІІ

зусилля колекти,ву Іна успішне ВИlкаl:анlНЯ взятих Ісоціалістич­ Іннх забав'яз3іНЬ.

АГАТО J}обить колеКТИ1l Iроб~тнИ'!{,і'в та ~нженер­ }jiо~ех'Н!ічIНИХ IJ1раціВЮ\lЮЇlв меб­

!рОКУ

ІЗ

зраблено

Се.мuрічку

IВИJКОіНlІІГИ

ра.дfEТИСЯ

'Нашою ПЩJl1іЙIНОЮ організаці­ єю. Ми ІВИПУС,ТИЛІІ в ,ПОJ1Я зору Т3'І,у Іважливу справу, ЯК під­

СЯ Інаступ iIlРО'ТИ 'бур'янів, за своєчасний ,і Iнаді'Йіний догляд

тет· і ПОlвагу.

роOOmниюів

оіЛЬСI>к,огааподарської

часно ,ВИЯlвила недоліки ·і ІВИ­ пра'вила ста,новище. Товаришів Си.тька і КИОМ,Я суваро по­ переджено. Для успішного ,і якісного праведення щогляду за посівами за:раз стварено ко­

Бюра паlр'ті'йної 'О'рг,ащі,зації paвO~1 в робі11КОМОМ оргаlнізу­ ва'ли IЩDйове со.ціалістич'не зма­ га,ння оМlіж бригаlП,а,ми і 3Ігре.га­ тами. СистеМlаТИЧlна підвоідЯ­ ться підсумки. ПеремаЖЦЯ~1 ВІручаються червоні :ви'м,пели .j прошО'вrі Інагороди. . Ail1iTaToplI п'ра,в'ОДЯ~ТЬ галосні читки ,і бе­ Наближається ,в.ідповідальна пора для ТРУдJіlвників сільсько­ го гос пода рств,а. РО:ЗПОЧИIН3>ЄТЬ­

а , втори­

у нас стал'о традицією пе­ ІРед Іпоч,аmкоr.f llі,єї чи tншої

партії.

намічених ЦК партії,

Нові закупочні ціни на пшеницю і жито вст<ановлюються ди фе­

допоможе планамірно і впевнено пщносити сільське гоаподарспю. Першорядне значення має поліп· шення си<:теми заготі~ель і з,аку-

реlщійовано по зонах від 76 (дЛ'Я колгоопі·в) і 45 (ДЛЯ рад­ госпів) до 130 карбованців за тонну; на рис і гречку 300

пок сіЛЬСl:ІКагосподарських праДj'IКГГnB. Встановлюється принципіально новий порядок у плану-

карбованців за танну, н,а'йцінніших сортів ванців за тонну.

на

110

:просо карбо­

вищий,

ніж

з .гектаlра

за

СЕ'іРе)JJНЯ

врожайність

4-5

останні

раків,

рабітнИlКИ ра,дгоспі,в та калгоспни­ ки, Зlайняті на їх вирошуванн'і, о.д.еРЖYlваТНМIУТЬ від 25 до 50 пра­ цеdпilв зерна, зі.бра;наго понад сє­ рмньаріч,ний валовий збір за ці ж

р'О:КИ.

А тим, хто. вирощує насіНIНЯ са­ няшника,

б:уде наlрах·овуватись

70

ванні хлібозаготівель. Пла.н за'к~ДЕРЖАВА має намір всемірно копійок ДМ3TIKQВaї оплати за ка­ пок. зерна ЗНlи~ена з. 4 м1ЛЬЯ~ДlВ заохочувати віЛЬЩIЙ продаж жен цeHTH~p, зданий державі. Ці ~'Yд.lВ ДО. 3 Мl~ЬЯРДJIВ 400 М1ЛЬ- колгоспам тарадгаспам сільсько­ rроші розподілятимуться п:раЛ'ар­ иошв. ПУЩІ'В .. Цеи план ?уде твер: іГоспод,арської продукції лонад ц'іонаЛI>НО ОСНОВ'НОМУ З3іробі'г.каві, дим

·'1

шість

незмІННИМ

років.

зменшено

план

ЦYlКiрових

буряКl'В,

ну,

ПРЯДlІ'Ва,

на

На

ВСІ

.закупок

вовни,

наСТУПНІ

поточний

pi~

картопЛІ,

бавовни,

льо-

ПJlан.

цього

баiJd{И до

з

І

травня

встановлюються закупочних

над­

цін. ТаIК, на

пшеницю і жито -

lКараКУі<'ІЯ,на

Дуже важливим заходом, сп,рятупаючі WРИТИКYlвали його з3іВЇ­ мованим на посилення матеріальзаінтересованості колгосп~в дуючого т. Ковшуна за те, що BilН ної обметує свою діЯЛlJніОТh Сl'інами та радгаспів у зб>ільшеннівиробКJ1iубу, не 'перенасить її Ів поле, НИЦ11ва і продажу державі найна ферми. ,К:о.МIDоі:я доручил,а вчи- важливіших. ,продуктів сільського тельці Л. І. Шапар арганізувати господарства, є підвищення за:купочни'х цін на пшеницю, жито, аlгі11Культбригаду. Бdблlіотек31Р С. Бурда отворює рис, греЧІКУ, просо, соняшник. Вони вИ'з'начені спеціальними пастановами Ради МіністріlВ СРСР, філіаlJlИ 6і>бліО'fеки'на фермах. при,йнятими недавно у ві,дповідП. КУДІН, депутат сільської Ради. ності 3 рішення~ березневого.

Для

1965 р·оку насіння

50 процентіВ, соняшника 100

адержаному

кажнИJМ

на

варащу­

BaНlHi СОНЯШНИlка. Керівникам гас­ подареl1В і бригад, спец·і,алістам встановлено грошові премії .за ка­ жен центнер наоіння соняшни,ка, праданий ДЄ!ржз>ві з'верх середньо­ ІЮ рmня за ПОП€1редні три раки.

прсщентіlВ, Я'WЩО колгоспи продають Їх звер:х сереД:І!ЬОГО фак­ тичного рівня закупок за останні три РО15И. Щоб у колгоспах та р.адгоспах ,розширювалось посіlВИ рису, греч­

Ви:значено да.д.аткав,і з>зхади ма­ тер~ально,го заохочення КОЛГОСПНІІ­ Кli~ та .пр а ці,вниlК і,в радгоспів у збільшенні вирОбниц'Гва і прода­

ки, проса,

ж'у д€1ржзві

СО;НЯШ~ШКЗ,

щоб

зрос­

'Тали їх Ylро.жаї, передбачаЮТIJСЯ серйозні заходи пі;двищення мате­ 1"іальної ва,ЇIНТ€1ресованостіріЛblНИ­ iwi'B. ТаіК, ЯІКЩО гасподарст'во, від­ ді.тюк,

урожай

БРИІ1ада,

:рису,

ланка

гречки

виростять

або

ПРОС!l

цукравих

БУ[1які'В.

РОЗ'робляєтьая також систе.Мlа ма­

Т€1ріального заохочення і премію­ ва,ння кер'ьвного складу та\ спе:J,іu­ ЛЇС'Тlі,в lюлго'опііВ і радгоспі,в за переlви,кона,ння планів ви'р06ницт­ Вlаі продажу держа.ві рису.


На економічнІ тем

и

ВАЖЛИВИЙ СТИМУЛ lГii~·~~·~····~ap·~ii~ ...... НАШІ '0

Кажуть,

якщо.

хйчеш

щйб

І

зрйсталй вирйбництво, то пйд-

Ольги Лисенко. і Тетяни Кри-

шин. Саме дві ланки було взя-

вартість капусти ранньйї і фак-

рйці ми пере8ели на цю систему

держаВві'9ЗТЙ. ЗР2іЗНИЦЮб мали. немалу:, І кар ованЦІ за центнер.

тракторнй-йвочівницькі о бригади, результати, з:вичаино, ми побачимо вйсени. Але певні,

тичну, по якій ланка здавала

бай ,перш за ,все ~po пі~ВИІщенНЯ прйдуктивносТl праЦІ. для цьйго В кйжнйму господарстві

є невичерпні резерви, тільки треба їх відшукати і уміло ви-

то з О~НіБЄ'Ю ме!.ою-для порі вняння І ІЛЬШОІ перекйнливості. Обйм ланкам довели вирйбничу програму: по 30 гектарів картоплі і по 17 - ово-

Прйтягом року члени цих ланок одержували гарантовану

користати.

чів.

оплату

.

Одним з головиих стимулів

піднесення

Планова урйжайність кар-

топлі була 150 центиерів і ово-

карбованця

1,95

в

• С ов а н й ст, І' заІНтере

нйго

фонду

кінці

року

який в радгоспах здійснюється через зарйбітну ",.ату. Існую'Іа відрядна система для сіль-

ланки ТРОХИ НlЩовикйнали план, але їхні результати були ,вищі від реЗУЛJ.татів по.

ського гйспйдарства ви'явилась радгоспу майже в 2 рази. Так, иепридатною. ,/ЯКЩЙ ланка т. Кришин зібрала, Ще коли створювався наш картйплі по. 117 центнерів, то радгйсп, Ів Мйсковській і Кримбригада, в якій вйна до. цьйго

одержали доплату 'в середн'ьому по 200 карбйванців. При умові, якби план було переви-

кйнанй, то дйдатково була б виплачена премія від 10 до 20 прйцентів вартйсті надпланйвйї прйдукції в залежнйсті, на

ській йбластях уже БУ,lа запроваджена акйрднй-преміальна система йплати праці. Тйді на-

69

скільки перевикйнано план. Якщо. члени брипщ, що. пра,цювали відрядно., йдержали по.

становлення,

3,1

пра ЦІ'

т р е ба

вваж а ти

пр инц Иl1

і

ми

не

сячі

могли

застосувати і в себе таку си-

карбйванців

тисячі

лише

-

менше

на

і ви­

в

з розрахунку на рік. Тим біль-

ше, що. в бригадах перевитрата зарплати станйвила майже по.

тисяч

10

праці

в

30

ках була вищою на

Таким

якість

стали

для нього закйном. За все це шанують і поважають механізато­

ре йсвоїв машини різних систем і йдержав свідоцтво тракториста. - Тепер; Миколо, - звернувся

до нього. головний інженер, - 'пе­ ред тйбйю відкритий шлях: пра­ цюй, удоскйналюй свою майстер­ ність. З перших днів кймсомолець т. Хилькй сумлінно ставиться до дорученої справи. З~кріплений за

чинйм,

двйх

ланйк

ВйК,

що

система

ним

трактор

готовнйсті.

завжди

в

з

ми

дйсвіду

зробили

цих

виснй­

акйрднй-преміальна оплати

цілкйм

придат­

На пnечі машин

t

культур

на

'полях

« Великодимерський»

ка,

Івана

Онашка,

475

ловка на

і

ЯК немає роботи

11

ться, треба

механік.

ше

заходи розраховані на В СІте, ці щоб на,йповніше з адо.вольн'Ялись

інтереси

сіЛЬСI1КОГО

і

держави

буде

ра,дгосп

матиме.

КОЛГОСПІВ ТРУ\дїІВни,кі.в

багатшою,

мщн,ішим, і в.ї'н, робіт,нИ!к, біль­

d

гоопода,р-

на

ку»

поїх.ати

за

потр,ібною

тина

таллю і це ~робить. Олександр непоганий оргаНі­ затор. йому часто' доручаєм,о

л ЮідеЙ. ,ІЮ

і

ВИСОКОЯКlісно.

Про

кількість фуражу.

Встановлюючи

для

і

держані

м'я'са,'

молока

та

MiOЦЄlВ,i

органи

покликані

як,най-

,по.вніше врз.хуваrrи ЇХ ГРУНТОВОкліМ~ТИЧlні та е~оном,jч.ні особлиВОСТІ.

в,ати, в ЯКО~'У нзпрямі слід РОЗВІІНаІ]РИКЛЗ'Д'

,колгоспlНІ!:КИ

сіль­

'раио.спу госпаРllілі «ОК'І'я6рь» Міллеро'8СЬРQlСТОВ,СЬКОЇ

області

з:аінтеРе<Юваlність у

СI1IЮЇ

а СI'льсЬіК'ОГОС . П адар: продукції.

.

.'

Рішення

кого

на,м'ітили в Нзй>ближч,j п'ять років

інтереса,м

збільшити продаж дe:p~aIBi

ра,дгосліlВ.

м'яоа

розширен-

виробництв

Яю.цо в цьому році

держав,і стільки ж Х.lіба, Сікільки

раЙiDНУ

ЇХ

<~ДОНСNОЙ» КокчеТ3ІІ>СЬКОЇ області. про.дасть

що

ЦК партії

березнев'о-го

Пле.н~му

відповідають кор"ЇіН1НИМ держави,

Вони

колroспі,в

прой'няті

можнз чекзти

від

за

яtК!ість

Буря,к рані­

lqJ,ащим

'І'рзкто­

та,м

та

глибо­

Іне

було

чим

«зз'при­

чаСТИТIІСЬ».

Жаль було людини, котра ,на очах котилась в боло.то, Вllра­ ча.~,а С,В'ОЄ добре .і'м'я. По.,вз цей фа~т люди не могли прой­ ТИ МИ'МО. ТОМIУ ке:ріВIIШКИ рад­ гоепу, актив села стали боро­ ТІІСЬ

за

нього:

Якось мипйлйк птиці.

МАВ

привезли нам з зразки годівниць

Се­ для

І вам рекймендуємо по­ рйбити такі! сказав викон­ роб птахофабрики. А от тесляр Василь Скйро­ багатько, окину,вши їх критич­ як

кажуть,

оком,

не

по­

в минулому році то одержить на І з 1.800 до 4.500 центнерІ'В, а .моло: кою тYlРботою П'Р'~ більш повне , ., ка з 4.900 до 6.700 центнерІВ. ЦІ раДЯНСI:JКИХ 400 тИ'сяч карбованЦІВ БІльше. розрахунки пliДI<lріплюються ділом. за,ДоволенlНЯ ПОllреб

годився.

Але в Зів'язку з ТИМ, що труді.вники РЗД[10СПУ вир'ішили зібр,ати нині врожай значно вищий, иіж торік, то й держав,і буде про-

І мав рацію. Бо. гйдівниці, вигйтйвлені на місці, в Руд­ нянській майстерні, набагато вигідніші. А завезені, по-пер­ ше, дуже грйміздкі. З цих двох можна вигйтйвити три. А, по-

даlНО хліба

господарстві

набагато більше, залишиться

і

в

не06Х1ід-

Тепер

людей,

.1.300

у ко.nrоспі відгодовується овинеЙ. Влі"!1КУ на BiJlJroJIJiBЛЮ поставлять 150 го.лів великої рогатої худоби. ВИірощується ве­

радго.спи

лика що.

кіЛI:JNість овець

і

птиці то-

во,

не

про те,

щоб

могли

вести

допускаючи

думано, сміЛИВіО,

колгоспи

і

І'Оспод,а.рст­

шабло.ну,

про-

ініціативно.

А. І(АРАМИШЕВ.

ти

рош ого , що зробили для ме- кається теп€!p Іван Ocrrа,пович. ~ СОРО>МІНО ЇМ В очі . ДИІВИІТИСЬ шіслtЯ того, ЩО стаІЛОСЬ.

І оім'я ЩІКУЄ за добро, і наМ,f1РОМЗідСbl(ост.і, від'р,аДflО. ~

Але' не зав,ж'диможна допомuг­

стати,

,коли

ВQlна

до

скеп ~1I'.'ilO

ТОІВclі}IИli:З,

ДОПОlмогtи

КОЛИ

BOlНa

Ііа

які н,1ГИ

ра,іііl ~ь

все

напере~ір. Працював у <Нас на траКТOI(Jі ФедіІр Ми'колайOlВИ'Ч Ков,басин­ СI:JКИ,Й. Немолодий вже ЧОJIQlв,ік А до м,ашини в Т3IКОіМ.у ста'н,і ВИХОДИ8, що МИ його додому Вlіiдlпра:вляли, не ДОЛ'Ус,каючи до роботи. Не ,nоступав,ея перед

ни-м і Лригорій ОмеЛЯIНО'ВИІ-І Карній,ко. РоаМQВИ, поради, по­ '!1ep~eHIН~ .lIiРlузів по робот,і, І

кери3ll!ИІ~LВ

не

вплива,ли

п'яниць. А ТОІМУ нам за'ЛИШИ\lЮСЬ,

я,к

на

н!їчого не

посад.и,ти

за

кермо їхніх машин інших cnе­ lIjіалісті'8. ТеПeJР Ко,вбасинсь­

ський

та

К:ОіРНЇЙК'О

-

на

ря­

ДОВих роООТ3іХ. Таки'м чином, ми стаlВИlМО су­ ,вор.і вимоги до людей, я~і СТІВО­ рюють матеріалынi Мзм. ТНІм, хто. roпч'е честь механізз:торсь­ \КУ, вїщповlі,далыеe і блаГQродне

покл~каIН:НЯ виро.щувати хл,іб,не

МІсце

за

кермом

машини.

В. ІВАШКО, гйловний інженер радгоспу «Требухівський».

'ВlїІ,дlвідували

ВІН

ним,

немаlРНО «по-

j

8-----------------------------------------

перспективи для зростання і зміц-

ні

гек­

вважа:вся

та інші форми матеріального СТИм,улюва.ння відкривають добрі

пла'НУ'вання і під,вищення закупоч-

вати кормО'ву базу.

10-12

не впевlНelНИЙ

І

ми ВРtЯТУ1ваIlIИ ме-

не ЛЮідИ,

пра:гнуть

ристом ПО 2250 гектз p,ilВ YlMOВlHOЇ оранки виробляв за рік І добрий був с,ім'я'нии. Та раптом зБИlвСЯ з дО'роги. 3апи,в. дliЙШJ10 до ТОГО, що в,ін завер­ тав син,а додому з orniдOM, яік­

ко.ж,ного

ва'ЖЧlІ

зробил~ ЛЮДИН,І

хаIНIЗ~Оlр,а. . -, ,х'К Я не Цішував то.,го хо.-

ПЗдJках,

день висаtд­

зга'дYlвати. І,ван Остапович

ше

il\рибугг,ки да,дуть змогу РОЗШИРИ-І колюспу та qю.щ-оспу продумані, ти ПОГОJIі,в'я' худоби, збільшити '/1Верді пл3lни закупок продукції,

здачу

ов'Ї'тvювий

на опинилась.

стаlВИТЬСЯ

її, а й ризикує йОГО ЖИ'М1ЯМ. Про яюість роботи годі тепер

'{и расдіГОСПУ. ВиБОРІІіі обрали його депутатом районної Ра­ дИ. ЯК акrrивlНОМУ і СYlмліш.'о-

С1'ворити

j

ти людині. Особl11ИВО ,в тих ви-

не1'верезо.му стані? Тlіль­

ТlіЛI:JКи.

ЦІН нз м'ясо. KO~He господарс'/1ВО

він

а

,хIК

'ки лиха! Бо до:nус\юаючи та­ кого дО 'РООО'ТИ, керівник не

зможе точно. розрахувати, скільк~ нення ['ромадського господаРСТіВа, худоби воно БУlДе утриму.вати, ЯіК,I, створюють У сільських трудівників приміщення ДЛ'Я неї треба буду- впеВlненість у робот'і, під,вищують

розрахУІНКИ цілинlНОГО

нзсіння.

людини, яка сідає за кер­

мо у

т.аж.их

Вже тепер, 'в хо,ді пО'с,і'вних робіт, трусдіВНИКIІ села "'ідраховують, нк ВПЛИlне новий ПОРЯідОК

вапrриклзtд,

ЯIК,ість

ЧОГО

.

кажуть: всього себе віддає ро­ ООТіі. Кр,ім то:го, т. Овдіенко бере учас:ть у випуску багато.­ тиражної газети, він є членом робітничого КО\Мlітету профспіл­

Одержані

за

А

За.~даіня 'ви.конує вчас­

зер,на на ювої IВlнутрішні потреби.

гоаПОідаР,Сllва. Цікаві,

не

тарах.

І) АДГОСПІВ

ТА

бельні,стю виробництва хлі6а і жуютwя значні надба.вки до діюЗмО'ЖУТЬ залишити значно більше ч~х за'кYlПОЧJНИХ і за'!10ті'вельних

еко'номііКИ

всти'гає

жував к,арюплю на

ва,купок і на ПРОідукти тваринН ОВИИ порядок пла!llУIВ,ання, ,lШЦllв,а на ряд pOKi~, запроваД-підвищення закупочних цін

З~I,іцнення

час

ши св,ій робочий час, т. Жи-

Колго.ОПИ та радгоспи в !СвО'ю черГУ покі\нчать з НИЗI>КОЮ ре.нта-

на

заван\та,жують

же іна,кше - він хлі,бо!Ю б номер ОДИН! Д06ре' Оір,гаlнізу;ва.в-

іlНШо.ї ПlРЮДУ1КlЦії. ПОЧИНАЮЧИ З цього року :встаНОВЛЮЄТI>СЯ 'гвердий плаlН

цін

~оротки.й

перевірити

Сllва. Держава діст,ане можливість заготовляти зер'на ОСНОВІНИХ ,культур значно більше, ніж тепер.

них

саджал:ку

llільки a-l1Релат огляJНyrrи, а й

де­

метою

вою.ваJШ» -

посаДIЮВИМ матеріал,ом, в,ін за

в «Сі.1ьгосптех!Н,і-

з

)1МОВИ праЦІ. Б,агато ДЛlЯ ТОІ:<>, що.:б дати

М'ОЖЛИ'ВІСТЬ Вliдч'ути те небезпечне становище, в ЯІКОМУ ВО-

цей

б

ря,ком в КОIJlто.рі, У колі ,~exaнізатор,і\в. Ми пішли н,авіть на

до роБОТІІ, що зами'луваіТИСЯ 1I?~Ha. РЯДОЧlКи рі'Вlні н,іби І1іїід шишку. Машину зупиняє у 'ви-

Т рашеля оо ро 0чо,го часу залишитись заради за,гальної спра,ви залиши-

центнерів ~ логи

КУШКА,

на,ПРИIК-

БЕРЕЖИ с'воє ДОБРЕ ІМ'Я

жа,ва

Г.

Працюючи,

лаД,на п'Осадці каlртопл:і, llраlКторист т,а.к ста'ран,но стаIВИ'ВСЯ

у овоїй

.

п,роситься.

ЛЕХАJlI3АТОРСЬИУ~

Пй­

культур.

Овщ-

бр Иll1зд,і , Олекса'ндр в іншу по-

чи, скажімо, зяблеву зелено. І маси на силос. ~ оранку, І((:РО норму виоіву ЧИ рослин. меха,ні­ Добре працюють і механізовані \ піДЖltвл€!НlНЯ ланки по вирощуванню кормйвих ~ затор за,думується насЦ доці.nь­ НlіСІТЮ цього чи іншого 'агроза­ буряків. Іван Теплюк, Михайло. x,O\l1.y. Такий Іне просто виконує Цьомка та Василь Хутько вибо­ ,в){азів,ку l((ерJЇ~,ника, а намагає­ рюють врйжай їх по. 250 центне­ ться зробиrги свою роботу 'висо­ рів на кожному з 95 гектарів. За J(ОЯI~іоно. І ЗРОЗYlм,іло для чого посівами встановлено пильний до­ - щоб В'РОДиЛО рясно! А буде гляд, що дасть можливість вирйс­ рясний урожай буде дер­ тити висйкий врйжай дешевих кормових

О.1е'Ксанд'ра

ра одбере.

оправи.

л РО ЧЕС Т Ь

Пархймен­

225-250

вача

ска,жу про М'ОvЮДОТ?

Приємно за таку людину. Коли товариш не y~iє чогось,

Коли йдеться про. захриТТlЯВО-

гектарах вирйщують

по

Житина.

спеl~lа',1Iста єнк,а.

Коли

по. 40 центнерів сухого. зерна ку- ~ KYPYД~~

ca'~I[]).e;p<:д

чесно. ставиться до 'обов'язкі,в, поправить, а т'о .навіть llра,кто-

до

~_ ~-I

те, що переLВели Й'о,го 'з першоіГО к,вал'іфіlКацій>ного класу 'На ll рет.їй, не дали ЙО~ІУ ПРИ4і-плю:

ВДУМ.1ИIВІІЙ і ув,ажний, він 'не просто ,вн,конує певний обсяг підходить

....

дати ле-ні,нської парт,ії. Побільше б і та,ки'Х меха.н'ізаТ{~ріIВ, як Микола Г,аВіР. илович

Дові,р'я, в ,каIНДИ-

падках ,крайньої ,необхідності.

творчо

~.........,,....,....,,....,......,,....,....,.--=--

жаю, я,к хл,ібороба N2 1 мен'і й ХО1'іло.ся б поroворитин.а сто>р,іlн:ках 'райOlНJНОЇ газети. На-

ЛИ OВlдiЄJHKY ВИlСоке прийняли нещода'ВіНО

ві'Н допоможе. А коли той lНе-

радгоспу

Миколи

В1О1

..

оім'юдома, РОЗМОВJІЯЛИ з БУ-!

j

бить.

вирощуеться

Григйрія

маиже

".....".......,..."..,.....,......,,.~.,..:.:~;~

м'У робітнику комуністи ВИЯ'ВИ-

Адже .тепер,

з мінімальною затратою праці. Так, механізовані ланки Ми'хайла Москаленка,

ЦЬОГО погляду

'3

му .гоопю.да'РСТіВі дедал.і Зіро.стає, що поняття механ.із:атор на.бирає дедалі глибшого "зм'іСТУ:'

роботи, не відбуває годин, а

В ЦЬО'llУ році більшість просап­ них

Тож саме

на ро.ль мехаlнізатора як гоЛОВlного :вершител,я ДОЛlі в,ро-

не Mo~e буТІІ безучасним до того, що. робить і для чого ро-

норми

На фото: (З,l,іва ,направо) до.яр-

лан-

ВИІНОЮ,КUЛИ 11 окажу, що роль меха<н,ізатора в сільсько-

ПО.%ОIИ ро~оти ми перекладаємо на плеЧІ машНlН, тракторист

бойовій

Перевиконання

Н І ДЛЯ КОГО не БУlде ди-

коли

дою.

прйцен­

літ його захоплювала робота ме­ на для нашйгй гйсподарства. ханізаторів. Ото, бувало, прийде ри Богданівськйї птахофабрики Трудова дисципліна, кількість до трактора і спостерігає, ~K т. ХИЛЬЮ1. і якість прйдукції все пішло В. ДОЦЕНКО, І трудиться стаЛЬІІИЙ кінь. Після робкор. круто. вгйру. Тйму вже в цьому закінчення школи Хилько посту­ ~..,....,.....,..~#,.....,.....",...,...."....."....,...~.......,.~~..,....,.,~ пив на курси механізатйрів, доб­

....

ДОЯРЮі

раід'ГООПУ i'~eHi Юрова достроково Вlfконали піврічний план по ,на·

тів від бригадної.

шана висока

.•.....••••• 1 ~ ЗаЗIІМIСЬ~{Q'ГО відділка

карбйванців.

Продуктивність

вирйбітку,

АНН

імені Щорса. !<и Мар'їя Заєць, Ольга ГалиЦЬ.ка М . ТОВСТЕНКО . та о,б,lї'ко,вець ОЛl1г,а Кйвпак зли- - - - - - - - - - - - - - - - вають молохо в бі.'С''JI!. "

ланGК

йдержа-

Заслужена Микола Хилькй народився

тому

члени

ний за рахуийк тйгй, що ланки здавали прйдукцію якісну і рано.. Так, кй.ш взяти планйву

---------

ріс в нашому селі.. Ще з малих

заРП,lати, всі

Jl

ІІ

55-57, то.' члени цих ланйк по 67-73 карбованці в місяць

від плану.

Такий результат був

стему. І тільки на пйчатку 1964 року виділили для експеримситу дві йвйчівницькі ланки:

М. КАЛЮЖНИЙ,

екйноміст радгоспу

лише во прйцентів від тариф-

працювала, вирйстила лише по. центнерів з гектара, її ланка здалапрйдукції на 52,3 ти-

ше госпйдарство було. в стадії

що ВйНИ будуть набагато. кращими, ніж в минулому році.

деиь. Але ця сума становила

чів по 117 з гектара. Це станйвило 150 прйц' еНТІВ до. у ро "с ТІ. по. рад г о спу. Об идв І' жаино

• оо матеРlаЛЬНОI

продуктивності

по

йплати ,садйву, парникйву і дві

Ми не такі,-

згодні виготовля­ заявив він.

р А ЦІ Ю ... друге, вони не зручні для пти­ ці, малопрактичні. І викйнрйб погодився з Скоробагатьком.

Що я хйтів ЦИМ сказати? А те, що ми

часто. механічно ви­ конуємо ту чі іншу роботу непродумано, без творчйго підходу. Тому і не дивно., що наслідки від цього не завжди втішиі. Так само було б в да­ ному випадку, коли б не вдум­ ливе, в

гйспйдарське

справу

тесляра

втручання

..

К. ПЕТРЕНКО. С. РУДНБІ.

НОВЕ ЖИТТЯ3 27 травня І 005 року.


про ВАС, ТРУДІВНИЦІ «Усе прекрасне Ів людині

від Il~В О. В. І(лименко, Г. Я. І(обер- тор, -

ПРОМlіlННЯ оонця і від МОJII(mа Ма- НЮК,

доярки

Є.

П.

Демиденко

у діяльності

робітко~!у

і. радгоспу «РуоаlНіВСI>КИЙ» бере пе­

тері ... Бе.> сонця не кві'І1НУТЬ кві- О. Ф. ШевчеІНКО, пташниця Т. Па- редова доярюа МарііІ

ти, без кох3JНІІІЯ немає щаст'я, без щенко, жінки немає кохання, без Матер,і О. І(. - нема ні пО'ета, ні героя!» - ДОНОС, ЦИМИ

слова~!И

тарського

слаlJ,етного

Горького

О.

ро.~тючинається

сеКіретаря

І(П ПухtВСЬКОІ

j

Олексоан~- риіНИ

восьми.РIlЧПЮI

І(оли

Рябої

у

робітниці

трапилося

І(ате-

нещастя,

розпов,jщає Віра MaKCНМJi'8.Ha, про- Віра

АндрНвна

Га,йдаші

являють пост,ійну турботу про ко- І то інших.

ЛІро надання матері,альної д:опомоги діт. ям потерпілої. Прохання

.. r.

кн

І(иїВЩИНИ,

ilКТJIIвістки було задоволеН\). І та-

ких прикладів

бага-

І

багато.

ВелИі!ЮГО _значеНlНЯ на.I;Lають оав-

т~ри В СВОІХ статтях

І нарисах

під-

Значне МJicцe в J<lНllзі присвячує'

т.рудо-

тьоя роботі J\іращих жіlнок-механі-

СВІТЛЮЮТЬ

вої активності в будівництві ком'унізму, про поліпшення умов їх життя і праці. Всі ці питан,ня є прetдметом ПОВС<Lкдеиної у,ваги, дбайливо вирішуються в п,аР11ійних комітетах і в первиlІ'НИХ оргаlНіззu)ях.

заторів, як.і 3Іа прикладом відом()ї тракrrористки [{раїни Паші Ангеліної, осі!длали ста.1ІевихконеЙ і вир~ш!!ли 13 похід за 'високі врож,аї. ЛікарЯіМИ LЗемлі називають в ,наІРОДІі a·np~HQMi'B. Жінкам-а'г.ро;номам ЛР!ЮВЯічені ХВИJlюючі розпо-

роботи. В к;низі читач 3Інайде цiКJaBi .розпоВііді про наших зе~м.ячак­ ж,іН{)К.JН<JJУКО!l!uli.Б, лікар'іВ, вчиrrе­ .Г:іів, бібл,іотечних і клубних пра­ ц.івнии;і,в. В ній широко висвітле­ но робоТУ коле.кТИlВі,в і УДЗJJlllиків

Ві;ді.

КОМУНlі,стичної ПІРаці.

вищен:ня

їх

Ноощіilшма

жіIНОК,

школи ну.1аоя у робітком з клопотанням

~ ~ ". Т'"

лі І(иї,всь,кої».

муніСТИЧllе виховання

ГоголіlIJ,CЬКОЮ І турботу.

на'рис І ра ~ераси.:-,'і'вн'а ЦYP~KaH,.. вч!ггелька Марія Заха.рі'вна зразу ж звер-

Уюраї:ни В. ""\. Дмитрук, який віДіК1риває КНИІГУ «Трудівни~і земорганізації

завщуюча

М. оільською бібліо1'еКОЮ

І(ИІВСhкога обкому

Партійні

ЗахаРПВlна

Іневтомні жіlнки-учені ПИЛЬ11ЯЙ. Вона добре працює в І(оломієць j ,М. Г. Бор- KOMidiї по робо'І1і серед жінок і ентузіастка культурuюго д'ітей, ПОС'J1ійно виявляє про ниJ(

проле- фронту

письменН!~ка

ЇЇ ПОВАЖАЮТЬ ЛЮДИ

політичної

роль

і

жі,нок ІВ

нашій

\Країні. І(ОМlуноістична паР'l'ія і Ра- - :~СПИJраючись на актив» ДЯІНСЬКІІЙ уря.п, 'високо IlJЇИУiO'fЬ їх Н'ОО\fваєтьюя стаТ'J1Я М. С.

ж!:ночи,\! радам. Вон!.! ширак.О B~­ передовии

ДOCBnД

ІХ

та,к В книзі «ТРУcllJіВlниці зеМЛlі КиГудзь. Ї'l!lCbKOЇ» вміщено дев'ятна.п,цять

_

ВЄЮІкі з,аслуги. Лище на . Київщи- В 'Ній розповідається про участь Сl1атей' і ,на:р!юів. Вони зле6ільшо­ ні орденами і медалями Радя:н- жіаюк І(иївщини в профопілковій ського Союзу ІнагородженЬ понад роботі, про соціалістичне зма3 тисячі сіЛЬСЬКlіХ труді!l!IIШЦЬ. !1аIННЯ, ,Яіке Інароджує ці,IІ'НУ 1Н1-

Сер'ед них багато орденоносців з ціаТI!ІВУ в масах, в!!ховує

нашого району. ТеПЛИ~1 СЛОВОМ

го ;написані жінкам!! партій,ни­ ми, .радянським!! 'Ї громадськ!!м!! а'к.т Иіві,ст а МИ. В ніЙ У3Jагальнюєть-,

людей, ся

досвід роботи серед

жінок, І

кличе їх на ПрофОПІЇЛlКО,Ві

трудові ПОдіВИГИ. н~nрома:джений • па'Р'J1Iіі.ними .орга-, згаду€ В..М. активkтки Г лИ'боко lil!заціями наШОІ СТОЛИЧ,НОІ об-І ДмиТ1РУ'К ТІІІХ, чиї P~1К!! пахнуть ВНlШ(ають У ,вщюбничі спра,ви, лапі в б~jJОТЬбі за ЗДійсне:н. 1І я І ПОJlем і хл1бом. Серед них д!ВJчі заlВЖДИ ціlКавляться побутом кож- В,елИЧJНИХ р!шень ХХІІ з'IЗДУ

Герої Соціалістичної Пр.аці знатні ної Ж'hНlШ, подаюrrь друЖJНЮ руку І І(ПРС, з·а пере'Гвореаня в ..?"ИІТТЯ І ланкові С. О. Виштак і О. 1(. допомоги свої,м пщр.угг.м Іна~реслень ПрО!1рами паРТ1I. Д!!пта!!,

жіНЮІ

ГОЛОВИ

-

колгос-

АІКТШ!НУ участь,

-

пише ав-

-

В.

ПОЛОТНЯК.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

Уже 'ГРИДДЯТЬ роК!і,в працює вчителькою А:настасія Мат&ії-в­ на Тарасенко. В селі БоБРIІІКУ ЇЇ не знають, напевне, т,іль,ки 'І'і, хro ще не переступ~в шкіль­ НОГО порогу. ВелиКІ!Й досвід ПeдJаroгіЧJНОЇ роботи, Іневичерп­ ІНа енерrія, захоп.rтення улюбле­ ною

спра.вою,

важ'і!ЮТЬ

овою

Це

ристуєгhCЯ

слов alМ и

Гарячі зараз дні у тру.zx.івників села. Мало хто зараз в смі ,всі ІНоа .ра'дгоспних лаl1ах! Отже, вся ноаша робота має бути перенесена туди, де вирі-

На жаль, праВJ'iіll~НЯ Гог()ліВСЬ-і кого раДГОСПір·обкоопу .позбавлене' мож.lивості задовольнити потреби тих, хто працює у полі. В йосо' розпоряджеНіні .1Ише дві 'КіНни_х:

шується

РОЗіВО'ЗКИ.

доля

вро,жаю.

Да.1еко

ними

УЧlllі,

у

ко­

колег.

Добрими, теллИ'ми і н,іЖJНИМИ

слід вирішити

питання

,вчительюу

авторитето.м

вона

не

Анастасію

Ma.~Biї,BHY колишні її учні, з яких багато сам:і вже стали

вчителя-ми, і,нж,енерами, л'іка!рями, а!1рономами. Вони бажа-

ють їй доброгО здоров'я, кипу-

чої енергії, бадьорості і радощі,в у її блашродній справі.

ПОІ-,

......................... деш ... Розвозки !lеспрО~lОжНі за-І !Везти своєчасно товари наВІТЬ У' КО'мсО'~lОлець Во.ло.димир Ни- + '1айближчі магазИlНИ і ла·рі, а про І

вгадують

На

фото:

А.

на УІроці ручної оорто.м;у

М.

Тарасенко.

пр.аЦ'і в чет-

класі.

Текст і qюто В. Зарічно.го..

ло.в раНІше працн;>вав на Бро- +&їддалеНі, що роЗ'ташова\ні у Г1ід-II=============== варському

заВОДІ

торговель-

ного. машинобудування. п.е'р він служить

А те-

фло.ту.

He~aBHO.

сво.lЛО

І

добре

служить.

при- + + і політич- +

почесне

звання

Ві~Мі~ника бо.Йо.во.ї НОІ

+

ко.маНДУ8ання

ио.му

ліоо. і,

Зорі

Пlдг~товки.

і

Першотравнево'му,

І'ОВОРИТИ He~!aє чого. Щ'J ж до

в одній з + доставки

ВІИСЬКОВИХ частин Чорномо.рсько.го

+

правління

товарів

у

поле,

робко()пу

р~жа,ми:

розводять

Чим доставляти, допо.можіть

-

порадою.

1 справді чи:м? 5ула в свій час

в

нашій

КoQ()Порації

авто~!аши'на.

На 3ІН1Мку: магр-ос-чорномо- ~ Передали її Бори;:піЛЬСblК,ій райperць В. М. Нило.в. споживспілці, а 3Іаlраз вона в Бр·о-

а ............................................_ Б3\РСЬКIЇЙ рсс. Так, мабуть, і

ІІамятник в сщду ltолхозн{Ум бои 'I\.О1'да-w f,р~мел в :неда.БІНЮЮ wин:у, &р'Тиллерий{;~ше снаРЯДЬІ Rзрьrвали ,в КЛОЧЬЯ ТИШИіНу. 3де'сь за советс'К)'ю С"ГРа,ну

----_

...........................

.......

В СВІТІ ЦІЛАВОГО

!

Незвичайні

ВИНІНО

в

саду

Борис

водить

Василь

Бредак

з

Ка­

в полі. Однак на цій машині вже більше місяця живуть дві невеличкі пташки, яких сіль~ ські

трудівники

називають

«жовтобрюшки». Незвичайні квартиранти звили собі гніздо. в тепло.му місці то.ра,

і

ньо.го

самка четверо.

біля радіа­

-

вже в

по.клала цято.чку

в яє-

ЧОК.

о.бжилися

і

Пташки призвичаїлися, що перестали боятися механізато.рів, мало. так

звертають

то.ра. шина

уваги

на

шум

мо.­

На якій би ділянці ма­ не працювала, де б во.-

на не була 'в по.лі, крилаті І

друзі тракто.ристів прилітають до. гнізда.

-

Ми

живемо

«квартирантами», мо.

їх,

Василь .............

+.'

жартуючи

Бредак. ....

liе

завжди

мирно

з

зо.бижає­ го.во.рить

. *.* •••.

. .......

весь

оконцентрува ги

місці. Але що

ЖЕЛЕЗОВСКИИ,

бригадир

литянсько.ї птахо.фабрики, з по.чатку ранньо.ї весни працює

щоб

по-

автотр'М!с­ в

одному

ж робити ,коопера­

тивам на місцях, чим вони ПОВИН­ Сражали;сь до ко'нца солдаТЬІ. ні доставля,ти Т08а,ри спожи.ва­ Гіде меРТВЬІМ C!fi(}M БОИЦЬІ у'снули чам, особли&о зараз і піЗlн'іше, ко­ И ІВ шар ЗfNНОИ паве!> за:РЬПЬІ­ .1И почнуться жнИ!Ва? 'ПОД'ІІІЯЛСНВОИН из 'Г}}анита А тюпит на то.вари і пр,одукти ИСТaJI ІВ бе,ссмен:rnом ка:рауле. великий. Наші кооператори поз6авлш.і можливості доставити в Сюда цветЬІ n:РЮІІ()СН'l' дети, 1io~e навіть беза.1.<Jгольні напої, КлaJДУТ у в.GИlНQIВЬІХ НОіГ. яких в селі вдоста'l!>. Но са'МЬІИ до})агои ве'll'О1, ПитаlННЯ, піИIlняте нами, важ­ Еі}JrxО~НЬІИ' МОД ІВ Bt;Ce!IIBeM IЦвете. ливе. Вирішити його СЛlід я~най­

квартиранти

Хай читач не по.думає, що цей цікавий випадок стався з трактором, який весь час не­ рухомо сто.Їть на табо.рі всіма забутий, і, користуючись цим, пташки на посміхо.висько. механізато.рам звили на ньо.му гніздо. Так іно.ді ще буває. Трактор «Беларусь», я ко.го.

порт

бути,

швидше.

Г. МЕДВЕДЕНКО, завіДУЮЧIІЙ позаштатним

«Сельзнерго».

С. Тре6ухов.

ко.респо.ндентськнм

Корисна

члени

пункто.м.

екскурСія

З І(иїВСь.кого річкового вок­ з,алу вверх по Дн,іп'ру виру­ ШИJlИ два катери. На 'них УЧJні КJняжицької школи, у я'ких сьогод:ні екокурс,ія на І(иї.IJ,CЬКУ­

І(омсо.молhCЬКУ ГЕс. За кілька 'КілометріlВ вже бу:1О видно цю граНДl іозну' БУl1l.0J!У се:.!иprіч,ки. Ось і гребля, я,ка Зoilmрима­ л,а

велику

ДllJі,пра.

кільКІСТЬ

Води

води

Сла.в'утича

кру­

ТЯТЬ лопаті чотнр!,ох гідроаг­ регат.і,в. Перші !і нашій краї­ ні горизонтальні турбіни да­ ють промисловий струм.

Особливо

багато

екранах ЧЕТВЕР

іlНlіціати­

ва, ПОО'J1ійні пошуки .ново'го ось х а.р аІК терн і ІРИСИ ветерана на.р'о,дООЇ освіти. Люб~ять і по­ заслуженим

Лист з позаштатного кореспондентського пункту

творча

На голубих

цікавого

п06ачи.~и ми Ів ІlIлюзах. І(ате­ ри зі.Йшли на справжню морсь­ ку ріlВНИНУ I\ИЇВСblКе море. BolНO розлилось майже на 9 кілометрів в ШИРИНУ.

З ~HTepecOM слухали ми роз­ повщь ПlIJ'O буд,і>Е!lницrrво ГЕС, ПІРО події, якоЇ відбувалися в раКОІні Ново-Пerrрї'в.ця у Ве­ ЛИКУ ,вітчизняну війну ... П. КУЦЕНКО, учень.

ТРАВНЯ

27

Перша програма. ко,меДj~Я

I«Де

Ахмер.?».

Наша афіша.

І(іно­

11.00 -

16.55 -

МУЛЬТИП.1і­

17,00 -

кац,і,йний фільм «Маленький водо­ лаз». 17.10 ДлJЯ дошкільникі.в

і 'МОЛО~ШI!Х школ,ярів. «Передачу

Іведе

Tyt-іЇ- Та,м»

17.50 _

(!v\.).

Рішен'НЯ березневого Плену:.!у ЦК КПРС ,у життя! «Нав,і з,найо­ м'і». Ю!Нон,а.рис. 18.00 Телеві­ зїЙ1н.іВЇСТ1і. 18.20 - «В св'іті нових КіНИГ».

18.50 «Весняні ГО·ЛОСИ». ~?Hцep,!.. 19.20 - «Нове В хфур-

111.1». ~1c.TI З .всесоюзного

з'їз~

ХЩ)!)'1РГ1В (М.). 20.00 Юнокоме­ ДIЇя I«Де Ахмед?». 21.30 «Еста­ фета НОIВи.н» (М.) .

Друга програма. 19.00 «Пе­ рм віщ'кри1'Тя,м гастролей Москов­ СЬкого

драlматичного

театру».

19.30 - «І(ло~». Ф,ільм-опера. ~.20 -:- «ДІРУЗІ В боротьбі 'і ПР.8ЦІ» .. І(тн~нарис. 20.30 «На д06раН1Ч,

ДІТИ!».

П'ЯТНИЦЯ, 28 ТРАВня Перша про.грама. 16.55 На­ ша афіша. 17.00 Першість Єв­ ропи з бо~су. Г1іlВфін,з:!. (Переда­ ча З. Бер(1J,пна). 19.30 - Пропрама YKpal~HCbКOГO телебачеНН$!.

Нови.н!!

YIKp~IIH!I. 20.00 - І(онцерт. У пе­ pepВlI «Розповідають геРО'Ї-ПIРИКОР­ ДОННИ'КИ».

21.40 - Телевізійні но­ 22.00 - Проonрама

ВИІНИ. (М.).

У'К'?а!іНСЬКОГО ра.шська

телебачеНІН$!.

театраmша

Дpy~a пр.ограма:

дожнш

18.30 -

роки».

філь:.!

11.00 -

Сп еК1'а:кль

Укра ШКИ.

«друзі

та

Рооійськогu

театру

Редактор

Ху­

«Відряджен.н,я».

Л. Зорнн -

'щра,м~'Тичного

«Ук­

веона».

,імені

Лесі

€. Ф ЕДЯ П.

~., 1.1 '. ".1'.' ,., 1.11.11.".1 І.' І. r 1.".1'.1'.',., 1.1, •. , .11 ~

!

УНІВЕРМАГ

Бро.варсько.го. місько.го. спо.живчо.го.

то.вариства

ПРОВАДИТЬ

БОРІТЬСЯ

БеСіда лікаря

з

переносять ших предметах :Незчисле:нна кіль­ з будникі'в wiCTD мікробів і яєць гли'стів.

ВЇідомо, ЩО МУХИ ба'гатьох інфекціЙlНИХ хвороб:

черевногО' тифу, дизенте­ рії, 'І'уберкульозу та інших, а та­ кож яйця ГЛИСТ~В. Мухи відкла­

ВЖИіваНIІЯ їжі

з,аБРУlдненої

може ,викликати тяж,кі

мухами хворо­

дають яйця на

нечистоти, у IВби­

би.

ральнях,

покщдьках

ЯК же боротися з Myxa~!!I? Ос­ новне 'І'рlІІмати в чнстоті вби­

гноЇ,

І чових продуктах хлібі і Т.

личи:нки

-

п.

З

-

яєць

і

ха.р-

молоці, ~'ясі, з'являються

білі черв'ячки, які ти­

сяча,ми ПОВЗlають у вбиральнях та і.нших нечистотах.

РОЗlВиваютhCЯ мухи в брудних при:.!іщеннях. Злітаючи з нечис­ тот і сідаючи на харчові проду,к­

ти, вО'ни

забруднюють

їх

CBOЇM~

лапками. На мушиних плям,ах, яЮ

вони залишають на стінах та ін-

Iр<Мьні ями для см,іття іпомий, д'вари Іта ПіРИіміщення, ~іКІвіду,вати,

ли'чинки м,ух і мух, які літають У воіх прwміщеНІНЯХ. Ящики для сміття слід ставит!! на цементо­ вамі 'або асфальтовані чи утрам­ бовані глиняні площадІКИ, вичи­ щаючи їх періодично від по!кидь­ ~jB. Вбнрашші, ящики для см,іття і помий повинні бути без щілин, з добре підї,!1наними кришками.

ВИСТАВКУ-ПРОДАЖ

МУХАМИ Побутооі покидьки, nній та інш,і нечистоти, які 3Jбираються Ніа под­ вір'ї, рекомеІН,діУЄТЬСЯ 'КОМ:ПОСТУ­ вати. Знешкодження мух у влас­ них IвБИіральнях проводиться си­ лами населення. Робиться це так: ~івС1ЮЛЯ'Ні!<И l'Іасу або СКЛЯ'НКУ наф­ ти змішують з десятьма ОКЛКНlКа­ ми води і виливають у вбиральню через очко. Повторити це можна через 8-10 дні,в.

і

В приміщеннях мух знешкоджу­

;

ють

за

ДОПОМОГОЮ

липучок,

К.

або

виБО'Р,і

ВЗУ-ЦЯ •

і віrrчизняlНОГО та імпортного ВI1-!

~ робництва.

~

• Представлено взуття у ши- і

~ ро.ко.му

асортименті,

різно ма- і

~ нітних фасо.нів і мо.делеЙ для; і чо.ло.віків, жіно.к і дітей. ! !

Завітайте до. універмагу! . Тут ви зможете I1рИlдбат!!

-взуття,

Яlке ва,м

давподоби.

! -

мухо­

бійок і МУХО.ЮВОК. Щоб заТРИlМа­ ти за.1іт мух у приміщення, вікна слід з,асітчити ~toaрлею .1еВ!lМ!! сіrrками.

ВЗУТТЯ.

У великому

мета­

МОГИЛЬОВА,

лікар-паразито.лог.

ом

Загублений атестат зрілості за 430231, .8ида,ниЙ РозважіВСI,­

кою серetдlНьою ського ра'йону,

в

1959pou,i, П}'гач

я:ки.и живе

Ші<О.10Ю, Іванків­ І(иївсЬіК()Ї області

вважати недійсним.

Григорій в М.

Васильо.вич,

Броварах, Вр.

Польова, 12, порушу€ справу про рOiЗJliyЧенftя з Верстюк Людмило.ю Іванівно.ю, яка живе 'в С. ВI1111ГО' роді, lІ(иево,-с.вятошиlнсыгоo райо­ ну, І(иївської облаС'J1і, Івагон «Гід­ роме.хамізаЦlія», М2 27. Справа ооухатиметься в нарсу­ ді КІІЄ'ВО-С~НІТОШИНСЬКОГО раПо,ну.

25 номер 1965 рік  

25 номер 1965 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you