Page 1

Товаришеві КИРИЧЕНКУ Олексію Іларіоновичу

єд_!!аіітёtяJ

Пpo.umapl ІсІх краін~

СТЯХАНОВЕUЬ

ЦентраJ]ьний

рів Союзу РСР палко вітають Вас, видат­

ного діяча Комуністичної партії і Радянської держави, в день Вашого п'ятдесяти­ річчя.

Київської області

Середа,

(1627)11

26

nютого

року. \І Ціна

1958

15

Від усієї душі бажаєм о

коп.

друже

~

дальшої

Рейдова бриrада, яка переві­ « У лютому зима з літом зу­ стрічається, зима весні вступає». рила стан підготовки до весняної так говорить народне прислів'я. сівби в колгоспі ім. Леніна, село І дійсно та!':. Небагато залишило­ В.-Димерка, виявила рц істотних Досі не довеАено до ся часу до теплих весняних днів, недоmкІВ. коли треба буде виходити в поле посівних кондицій овес, хоч зер­

ли план осінньо-зимового ремон­

КОМУНІСТИЧНОУ ПАРТП РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ РАДА МІНІСТРІВ

союзу' рср

ін­ ваво сільськогосподарського вентаря. Землі артШі вимагають

УКАЗ ПРЕЗИДІІ ВЕРХОВНОІ РАДИ СРСР ПРО UАfОРОДЖЕНUЯ товариша КИРИЧЕНКА О. І. ОРДЕНОМ ЛЕПІНА .

артілі ім. Сталіна,

с . Русанів.

чато фактично ремонт інвентаря, Тут що не візьми: насіння ярих вивезено на поля мізерну кіль­ куль­ зернових і зернобобових кість місцевих добрив, хоч гною, ін­ тур, сільськогосподарський особливо торфу, колгосп має ве­ все :r;отове вентар чи що інше і те, що Прикро ликі запаси. до сівби. Русанівці збирають ви­ тракторна бриrада N! 7, яка обсокий урожай завдяки достатньо-

Радянською

Москва, Кремль.

24 пютосо 1958 р. -----------------~841-------------------

Торжества на честь 40-річчя Радянських Збройних Сил Радянський народ і його доб­ лесні воїни урочисто відзначили 40-річчя Радянської Армії і Вій­ ськово-Морського Флоту. В містах і селах країни пройшли урочисті збори, вечори і зустрічі

трудя­

щих з солдатами, матросами, офі­

ні були присутні керівники Ко­ Кремлівському палаці. До учасни­

муністичної партії і Радянського ків прийому з короткою промо­ Уряду. Доповідь про сорокаріччя вою звернувся тов. М. С. Хрущов.

Радянських Збройних Сил зробив На прийомі з коротким

церами,

генералами,

спортивні змагання,

Малиновський.

новський.

адміралами , присвячені

18

має по 18-20 тонн

Артшь уже

добрив

середньому на кожен гектар. Завершили

також

• певно'сті в тому що артіль зможе

в в потрібний ча~ почати весняну

підготовку

д~ ~есняноі с!вби колго~пИ ім. Ка- 1

Весна не за горами,

вона на

~<Бшьшовик>> ЛІНІна, с. Л1тки, с. Рожни, та ряд Інших артІВони забезпечили себе лей. сортовим насінням, довели його до кондицій, відремонтували ін-

порозі. І погано буде тому, хто зразково не підготується до сівби. Треба, не гаючи часу, там, де ще в недоробленості в підготовці до весни, ліквідувати іх. Одноразово

достатню

слід все зробити для того, щоб у

вентар,

заготовили

кількість місцевих добрив і продовжують вивозити іх, успішно проводять інші роботи. Однак сьогодні треба говорити не стіль-

ки про те, що вже

визначені строки виростити у пар­ никах в достатній кількості роз­ сади овочевих культур для ви­ сjІ.дки у відкритий грунт, лкнай­

зроблено, а раніше почати доставляти кия­

-про те, чого ще недороблено, і нам на стіл свіжі овочі і стільки, треба швидко, не гаючи часу, скільки потрібно. зробити, бо зволікання може не-

гативио

позначитися

на

початку

в

якому

сердечно

поздоровили

воїнів із всенародним святом. У н швидко, на привітанні вказується, що Радян­ сівбу, провести ська Армія і Флот, створені і ви­ високому агротехнічному рівні.

Зразковою підготовкою до вес­

сівби і темпах всіх весняних ро­

няноі сівби зус'{'рінемо вибори до

біт.

Верховноі Ради СРСР.

Плet:tyu ЦН ЛНСМ Украіни

пестувані Комуністичною партією на чолі з великим Леніним для

Жовтневої завоювань захисту революції, з честю виконали свій

сорокових

М:осnі відбулосJІ урочисте засі­

військами Київського військового

Урочисті засідання

відбулися

1941-1945

років.

Моги;rу

Невідомого

Солдата

Увечері

23

лютого в Москві,

в столицях союзних республік, у

дання

міської Ради

депутатів

На честь сорокаріччя РадянсьВійськово-Морського

кої Армії і

Армії і Флоту, партійних та гро-

Флоту

мадських організацій. На засідав-

був даний прийом у

Урочисто відзначили

40-річчя

віщають з с. Требухона тт. Бу­ колгоспників ряк і Кузьменко,

23

Міні стра

наказом

проведений

святковий салют сорока

артиле­

лютого Урядом СРСР рійськими залпами.

•••

колгоспниками

(РАТАУ).

Великому

Офіцер т. Маслюков виступив пе-

ред

за

Оборони СРСР, був

з лекцією

присвячена цій знаменній даті.

23

лютого

в с. Семиполки,

Радянських пише т. Мехед, відбувся масовий 40-річчя « Славне 40-річчю присвячений Збройних Сил » . Учасники худож- мітинг, До братської юиськової РадянськІІі Армії. самодіяльності ньої 40 бійців, частини влаштували концерт. На могили, де поховано загинули які партизанів, і офіцерів 500 до присутніх вечорі було в боротьбі з фашистами при визколгоспників і колгоспниць. сільському _воленні села, покладено чисельні Жердівському В клубі відбулася урочиста сесія вінки. Присутні хвилинним мов­ сільської Ради депутатів трудя- чанням вшанували щих, сповіщає т. Кудря, на якій роїв.

з доповіддю

про 40-річчя Ра-

дянських Збройних Сил виступив

В

первинних

пам'ять ге­

організаціях

офіцер т. Вандакуров. Був влаш- ДТСААФ на честь 40-річчя Раплан видобутку І Споживачеві відвантажено більш сільгоспартілі «Жовтень» з пред­ концерт. В бібліотеці дянських Збройних Сил відбули­ виконав як 30 тисяч тонн палива понад ставниками підшефної військової тований достроково

Двомісячний вугШля трест

в

Києві.

ському,

rредставники трудящих.

трудящих разок з пре,~~;ставнИІtами

•••

Вуzlлля-понад план

Вітчизняній війні

ро:ковии 36ройних Сил СРСР Пре­ також у Ленінграді, Мінську, Ба- містах-героях Ленінграді, Сталін­ зиЮ.ІІ &рховиоі Ради СРСР вета­ Одесі, а таграді, Севастополі, країни. новим. ювШейну медаль «40 ро­ ку та інших містах Мур­ Калінінграді, Львові, у кож з\сіданнях На всіх урочистих ків 3броІиих Сил СРСР». Владивос.У Папці спорту ЦентраJІьного і зборах Радянську Армію і Вій- мавську, Хабаровську, вітали 1'ОКУ і Петропавловську-Камчатв ськово-Морський Флот стадіону імені В. І. JІеніиа

ЦК ЛКСМУ М. К. Кириченка, се­ Радянської Армії і Військово­ Л. К. рального Комітету ЛКСМУ, обра­ кретарями ЦК ЛКСМУ Морського Флоту трудящі району. Ленінської Балясну, Ю. Н. Єльченка, С. К. Напередодні свята в райбудин­ з'їздом ного XVIII Молоді Кирилову, І. О. Мозгового. Спілки Комуністичної ку культури відбулося урочиете -N.q~аіни. засідання міськради разом з пред­ Пленум обрав бюро ЦК ЛКСМУ Відбулося засідання Централь- ставниками Армії, Радянської в складі 11 членів і 3 кандида- ної ревізійної ЛКСМУ. партійних і громадських органі­ комІсн тів. виступив Головою іі обрано Д. О . Дорохо­ зацій, де з доповіддю Пленум обрав перШИJІ секрегенерал-майор у відставці М. Д. тарек ЦК JШСМ f країни В. І. ву. Божко. \РАТАУ). Дрозденка й · другим секретарем Відбулася дружня зустріч, спо­ Відбувся перший пленум Цент­

У Москві, на Поклонній горі, в урочистій обстановці відбулаея Перемоги пам'ятника закладка у Великій народу радянського

Радянський народ свято бере­ же пам'ять героїчних воїнів, які увагою були вислухані слова при­ полягли в боях за свободу і неза­ вітання. Батьківщини. нашої лежність На засіданні Київської міської Rінки на могили героїв грома­ Ради депутатів трудящих були дянської і Великої Вітчизняної присутні керівники Комуністич­ воєн були покладені на Ново­ 3 Дівичому, Преображен ському та ної партії і Уряду Украіни. доповіддю виступив командуючий інших кладовищах Москви, на

військовий обов' язок пере,~; соціа­ округу Маршал Радян ського Со­ лістичною Батьківщиною. юзу В. І. Чуйков. На озна"КенуваннJІ

словом

Маршал виступив Міністр Оборони СРСР Міністр Оборони СРСР Радянського Союзу Р. Я. Мали­ Маршал Радянського Союзу Р. Я.

Тепло зустріли учасники засі­ ЦК секретаря дання Першого який славному ювілею. КПРС М. С. Хрущова, спужує колгосп, не має достатВ ЦК КПРС, оголосив текст привітання Центральний Комітет му удобренню своіх земель. о- ньоі кількості борін для закритРади Верховноі Президії КПРС, дні і перші СРСР в Ради грунті в Верховноі вологи тя на Президія вивезли :ими протягом ни ~оля понад 2:> тисяч. тонн гною , виходу в поле. Якщо ці недоліки Рада Міністрів СРСР звернулися СРСР і Ради Міністрів СРСР вої­ 1 тоб~фу, в т ому чисЛІ виготофви- 1 правління колгоспу і механізато- до доблесних Збройних Сил Ра­ нам доблесних Збройних Сил Ра­ 3 глибокою ти~яч тонн. тор о- ри негайно не усунуть то нема дянського Союзу з привітанням, дянського Союзу, ли шьше

• ком по стІ в. гноиових

товар~ша

нагородити

державою,

Кириченка Олексія Іларіоновича орденом ЛенІна.

Голова Президії Верховної Ради СРСР К. ВОРОШИЛОВ. Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. ГЕОРГАДЗЕ.

факти

бутиій урожай і в колгоспників а кукурудзи зовсім нема, не по-

ЦК КПРС

товариша Кириченка О. І. і відзначаючи його

тільки у великодимерському кол­

Леніна. Подібні

і члена Президії

ження Секретаря

ходи по ліквідації виявлених не­ доліків .

артІЛІ і в мокрецькій Травня. Не все насіння кондицій, до посівних

.

f зв'язку з п'ятдесятиріЧчям з дня народ- І великі заслуги перед Комуністичною партІєю 1

ганізовані спеціально для цього. Правління ж артілі досі не спро­ матеріали обговорити моглосл рейдової бригади, накреслити за­

госпі ,ім. викриті Кожвий передвеснлний · день ім. 1-го сповнений великих турбот за май­ доведено торів .

благо

ЦЕНТРАЛЬНИИ КОМІТЕТ

На жаль, справи з підготовкою ту тракторів. Вони також підго­ не негаразд тували культиватори, сівалки та до весняної сівби інші причіпні знаряддя до трак­

на

роботи

плодотворної

ни, на благо комунізм у .

достатньої кількості місцевих доб­ Багато вже зроблено в нас у рив, а виготовляти торфо-гнойові підготовці до сівби. Включившись .компости припинили, бо розпу­ на змагання соцІалІстичне у Істили ланки, які раніше були ор­

честь виборів до Верховноі Ради

Олексію

років здоров'я і

нашої великої соціалістичної Батьківщи­

простоює, не починати сівбу. Успішне прове­ ноочисна машина інших ярих сортообмів закінчено буде чергу, першу у н, дення залежати від зразкової підготов­ культур, зовсім мало ві,цремоито­

СРСР і працюючи за приклад9м бригади донецьких шахтарів Ми­ Боб­ коли Мамая, механізатори рицької, а трохи пізніше і Бро­ варської :МТС достроково викона­

наш

Вам,

дорогий

і товаришу,

Іларіоновичу, багатьох

ВЕСНА-НА ПОРОЗІ

праці на ки, вмшо1 організаціі весняних польових роботах.

Комуністичної

партії Радя нського Союзу і Рада Мініст­

Орган Броварс ького районного комітету Комуністичної nартії України та районної РаАИ Аеnутатів труАящих

}і~:)

Комітет

«Нововолинськвугілля».

завдан_ня.

(РАТАУ).

частини

Іtиівського

гарнізону. обладнана

книжкова

виставка, ся лижні і стрілецькі змагання.


Сереаа,

(:J АХ А К(JВ· Ед.Ь ..

І

.

І

nютоrо

26

роиу.

1858

· і

НА ЗАК. ЛИК ПАРТН !t~ПОВІДАЄМО ТРУДОВИМИ ДІЛАМИ

Іб березня-день виборів до Верховної Ради СРСР

Комсомольці-на

Нагорода зобов'язує нас

рять про нього товариші.

чав працювати в цеху,

чений врученню Ленінській Кому~ ністичній Спілці Молоді України ор­ високої урядової нагороди дена Леніна за дострокове спо­

відповісти

лася таких видатних успіхів

час від минуЛих виборів,

нагороду новими трудовими діла­

-

мелодія урочиста Звучить Гімну СРСР. Під бурхливі оплес­ почес­

--

--

Вірич д. та його товариш г. Мов-

чан з комсомольських шахт.

Від комсомольців ливарно-про-

з при-

катного заводу виступив

комсомольсь

вітанням секретар

Невпізнанно

В ранковій тиші гудок басови-

то сповіщає про початок трудо-

наше

підприємство. З'явилися нові це-

хи, механізовано майже всі ви­

вого дня. Робітники посnішають робничі процеси. Та й матеріаль-

хвилина-дві, і з цехів лине риr-

зріс. Скажу про себе.

зустрів

добре шлик. Гучними оплесками вітали мічний, злагоджений гул машин комбінату присутні виступи

Мовчана. Вони розповіли про ро-

У ці дні в цехах, майстернях

виробничих

боту молоді в Донбасі, яка бо- і на

якнай- Броварського реться за те, щоб дати золота,..

більше

країні

«чорного

мене житлом, заробляю кожного

Добре справляється Марія і з

обов'язка!tІи агітатора. Вона про­ водить роботу

подвоєно

число

багряному на було ЛКСМУ

урядових

наго-

род.

деревообробної і паперової про­ мисловості Київського раднаргос­ пу, грошовими преміями. Він бе-

до всіх виборців. Колектив комбі-

нату зобов'язався на честь вибо-

ще ширше ст оково

до

сомолу Украіни

орденом Леніна.

свш голос за блок комуністів і

безпартійних,

28

б

ерезня вио

творчу

мирну

за

·

·

другому примІщеннІ за вер-

на

170-180

Комсомолка

u

нарощує

випуск

продукціі. муністичної Спілки Молоді. Повноцінним трудовим життям З словом-привітанням до моло-

закінчила

Щовечора допізна світиться в

її кімнаті світло. Це Марія Кот­ ляренко готу~>ться до роботи на­ ступного дня: адже завтра потріб­

стальний

дріт.

Минає

організація. Ще на

Після урочнетоі частини був початк"J місяця на зборах було даний концерт силами комсомоль-

вий цех. Тут вона набула спеці-

·

альюсть.

пружина для диванних матраців.

·

ЗОВСІМ

'

хлоп ям

Агітатор Степан Горdенко В агітпункті на станції Боб­

хвилина- Центральний Комітет нашої пар- рик щовечора збирається значна

друга, і з-під швидких рук ком- тіі у своєму Зверненні, сомольця Костянтина Калиновсь- начає Євгенія Волинець,

Ще

П. Вікторов.

ро­

1954

класів в

10

ці і пішла працювати в мебльо-

блискуча ми, як і всі трудящі, виступив секретар райкому КП живе в ці передвиборні дні і ком- кого вискакує гнучка, ді України т. Ратушний м. к. сомu.1ьська

загальновизнану любов і пошану

. Волинець цятихатці

Євгенія

Р розгорнути соціалістичне змаган- Відповідальні і почесні зав­ стоіть невеликий русявий ня на честь виборів до Верховної 1 конат~ квартальнии виробничии статом народом поставив перед дання вал на намотує спритно і юнак Ради СРСР, до святкування 40- план 1 свого слова дотримує

річчя Всесоюзної Ленінської Ко- "З дня в день

-

бажаний гість. Марія завоювала

працює на заготівлі добрив, по- . зобов'язуюся щодня виго- ці дні виконую змінні завдання бувати у своіх виборців на двад­ процентів.

. У~асники міти~гу звернулися до І рів. до Верховноі Ради СРСР до-_ працю В

всієt молоді ранону

задоволенням великим сприйняв я, - говорить т. Калинагородження ком­ новський, -

3

-

скрізь, де

не тільки серед молоді, а й літ­ художній ніх колгоспників.

активну участь у

ре

-

фермах

парниках,

зустрічає людей. Всюди вона

деревообробного ванців. У відповідь на Звернення краще працювати. Я,

піднесення, викликане Звернен- 1 товляти понад норму 20 деталей. ням Центрального Комітету КПРС У день виборів я з радістю віддам

_

серед виборців не

тільки на двадцятихатці, · а й на

но знову провести бесіду в ком­ майданчиках місяця не менше тисячі карбо­ Наші комсомольці дали слово ще ній ланці, яка зокрема, в сомольсько-молодіж

Закликали всю молодь ще краще Ісомбінату панує велике трудове партії

трудитися, щоб шовку прапора

мене

забезпечили

демобілізації,

після

Вірича і і верстатів .

тт.

Колектив

біль­

колгоспному виробництві.

добробут робітників значно самодіяльності. кої організації т. Ніколаєнко, від зайняти свої робочі місця. Минає ний

учнів старших класів Броварської середньої школи вітала С. Криво-

житті

її характерні

-

шість комсомольців бёре уч~сть у

У' Зверненні ЦК КПРС до всіх

змінилося і

колгоспу

ла зростати, активізуваться

ви­

нотужніші в світі електростанції.

громадському

не помилилися. Організація ста­

за

доменні печі, пустили в хід най-

ордена Леніна: наш земляк тов.

у

риси. На минулих звітно-вибор­ них зборах комсомольці одностай­ І но обрали її своїм секретарем. І

виборців говориться, що в країні збудовано і введено в дію 3000 підпри­ промислових великих ємств, побудовано нові шахти і

делегати шаnарі, гості XVIII з'їзду ЛКСМУ, які удостоє­ ні високої урядової нагороди ні

села,

словлюs свою думку І. Марченко.

ми на славу Вітчизни.

ки в президію обираються

-

активна

Трудолюбивість,

на. участь

нашу

любиму Радію я за свою Батьківщину, яка під керівницт­ вом Комуністичної партії доби-

на

у

агрономом-економістом

бобрицькому колгоспі ім. Сталі­

-

імені комсомолу району і молоді присутніх

удоскона­

в

академії

сільськогосподарської

працює

сім'ю .

секретар Відкриваючи мітинг, райкому ЛКСМУ т. Гончар А. від

закликає

повернувся

знову

ось

у

шахт

вугільних

Другий рік Марія Котляренко закінчення Українськоі після

Ще

лював свою професію. З комбіна­ і ту в Радянську Армію пішов

--

37

-

Вожак молоді

вахтІ

у 1952 році, закінчивши Київ­ ське ремісниче училище, він по­

Позавчора в районному Будин­

ку культури відбувся багатолюд­ присвя­ ний молодіжний мітинг,

рудження Донбасі.

передвиборній

о

.

зазкількість виборців. та

-

впевнені,

що вони під силу нам . Запорука

-

потрапив

цього

оволодіти

готовив

Г

широко роз ори

УТе со-

Одні прихо­

дять сюди, щоб почитати газету, в перевірити журнал, інші да­ запису сть правильні списках Але чи не най­ них про себе.

в . Батьків- ціалістичне змагання. Якщо більше цікавлять виборців бесіди Панфілова та ее- вирішено за прикладом бригади Костянтин на комбінат цеху винашого колектив січні його оточили ям піклуванн ським засистематично і лекції, з якими донецького шахтаря М . Мамая редньої школи .м 1. 15 надпланових тахт, а

ців артілі ім.

л. Мехед,

інструктор

РК ЛКСМУ.

дпЯ НОВИХ КОМСОМОJІЬСЬНИХ

ДОМЕННИХ ПЕЧЕЙ

З великою радістю ми, піонери, Ленін­ вітаємо наших шефів ську Комуністичну Спілку Моло­ ді Украіни з високою

урядовою

Леніна. орденом нагородою Украіни парПеред -комсомолом тія поставила тепер ноае завдан­

6 доменних побудувати ня вже зараз печей. Ми, піонери, вирішили розпочати збір метало­ для

лому

них.

XVIII з'їзду роботи У дні ЛКСМУ зібрали 2,5 тонни метало­ лому. Найкращих результатів до­ класу, . які здали кілограмів цієї цінної си­

билися учні

1200

6

ровини для мартенів . Найбільше учні Любов знесли металолому Павленко, Михайло Самсонова, Василь Скидан, Микола Менжега. Дехто з них навіть обігнав іні­ Георгія справи ціатора цієї

стосувати нові Форми соціалістич-

щоденно вигоного змагання товляти 15 процентів продукції понад норму. З юнацьким запалом 47 юнаків і дівчат - комсомоль-

ців мебльового цеху взялися за

цю справу. Ось за верстатом звичними, вправними

допомогли

робітники,

мебльо- з присутніми невимушену розмо­ вого цеху деревооб- ву про боротьбу Радянського Со­ комбінату . юзу за збереження миру, про за­ робиого зокрема Вони готують достой- борону ядерної зброї,

робничники

виготовляє рухами деталі для меблів де"' воїн :мобілізований Іван комсомолець

Ще

Марченко. встиг

він

.

вже

не

Верховноі СРСР.

скинути

став

-

одним

ників .

внизу

Працьовитий

-

Костян­

Калиновський,

-

Іван на

ченко

наш Іван, добру шко-

Волинець,

Євгенія

nраворуч

тИн

-

до щі про створення в Центральній

Ради

На знімку : ліворуч

із кращих виробнич-

JІУ пройшов,

на- зупиняєтьея на пропозиції Поль­

подарунок

ний

ступням виборам

:військової форми, однак

виступають тут агітатори і про­

професією намотчика . Тут і до в лютому буде не менше 25 . . пагандисти. Комуністична партія закликає комсомолу вступив. За відмінну Особливою повагою серед ви­ роботу його нагороджено грамо- ком сомол і молодь працювати ще в борців користується агітатор ко­ тами РК ЛКСМУ, обласної Ради краще, продуктивніше, з дня Григорович Горбен­ лісної, день множити трудові успіv..и. Це муніст Степан профспілки працівників в день свого сьогодні, і От ко. виуспішно завдання молоді ви- чергування, т. Горбенко зав'язує конують

Мар·

трудовій

силівської семирічної школи підписала. рада

дружини.

кутку.

водневої зброї. Далі агітатор останні

розповідав про

подіі в Африці і в Азії.

Виборці одностайно вітають утво­ рення нової Об'єднаної Арабської

Республіки, разом з тим тавру­ ють прояви імперіалістичної агре­

сії, зокрема бомбардування фран-

по-мамаївськи

цузькою авіацією мирного пасе-

ордепо\ нагороди Колектив комбінату наполегли­ високої виготоввою працею відповідає на ці за­ деніна. Я зобов'язуюся понад змінне завдання 8клики. Він бореться за те , щоб ляти деталей. 10 на честь виборів до Верховноі Иого слова не розходяться з ;(іРади СРСР достроково виконати почесне замовлення для кукуруд­

зокалібровочних заводів.

червоному

значить

множити

славу

україн­

ського комсомолу, удостоєного ви-

леного пункту в Тунісі.

Другу частину бесіди т. Горбенко присвятив

ходу соціаліс·

тичного змагання між колектива-­ ми залізничних станцій Заворичі викоко Михайлен т. лом. Щодня

ну є норму на 150- 160 процен- і Бобрик, виконанню зобов'язань

пра­ Разом зі всіма самовіддано пра­ тів. Високої продуктивності ці і не- ці добилися то;щ1 i'Ptipriй ПРТ­ комсомоль дні ці в цюють Ми закликаємо всіх учнів ра­ Раду СРСР новими трудовими ус­ ре нко, слюсар Анатолііі Петренко закликають написи спілкова молодь. йону почати збір металолому для піхами! » - Працювати по-ма.маївськи, і десятки інших . майбутніх комсомольських доменна плакатах, великих щитах , роз­ А. Мухіна, - говорить ливарник комсомо­ них печей. член ВЛКСМ. на подвір'ї будівельного лець міщених це ко, Іван Михайлен За дорученням піонерів Кра­ цехах,

атомної

Полотняка.

гово-

« Працювати по-мамаівськи, так, Дяченка. токар комуніст В. І. Федосен­ як і Не відстають від старших ко, слюсар-наладчик І. П. 3аце­ учні 3-4 класів. Григорій Мо~­ » . «Дав слово-дотримай йо­ пін! приніс 61 каленко, наприклад, електрик Р. М. Комар, як го, кілограм металолому. Велику до­ П. Д . У са та слюсарів бригада помогу в збиранні металу нада­ а! » . « Відзначимо Бондаренк В. І. зокрема ють своїм дітям батьки, І. І. Самсоненко, О. Я. Зінченко. підготовку до виборів у Верховну

в

ництва і розміщенн:~~

вахті . · Фото і текст В.

Працювати

комбінату,

Європ! зони, вільної від вироб­

Броварськиіі

комбінат .

буд і~:~ельний

працівниками

сільського

госпо­

дарства нашого району. Агітатор

відповів на численні

запитання

присутніх.

Я. Тарахан, голова Дільничної вибор· чоУ комісії с. Рудня.


Свреаа;

26

nютоrо

року.

1958

СТАХАНОВЕЦЬ

3

Сількорівські рейди-перевірки зи.мівлі худоби і підготовки до сівби

Торік

UЦо показала вза~моперевірка Копгоспники

артш1

«Шлях ( ! = = = •

Ілл_іча», с. Зазим'я, першими в районі взяли зобов'язання одер­ жати на кожні 100 гектарів угідь по 100 центнерів м'яса і по 400 центнерів молока. По надоях тут взято темп. Набагато обігнавши нас, сусіди на. 20 лютого зайня­ ли третє місце в районі - одер­ жали по 348 кілограмів молока на

фуражну

корову,

а

передові

доярки:

Віра Галицька Ганна Литвиненко

397, 380

по по

-

кілограмів. Перевіривши стан зимівлL ху­ доби, ми побачили, чому справи у зазимців йдуть краще, ніж у

нас. Корів тут добре годують. Грубі корми подрібнюють. Крім одного кілограма

підтримуючого

с. Зазим'я, та пухівським імені Ватутіна. Рейдова бригада за­ зимчан відвідала пухівчан, де вона побувала на тваринниць­ ких фермах і перевірила, як

організовано

зимівлю худоби,

доярки,

виходу в поле.

Ми побували на молочно-товар­ ній фермі. Нам сподобався новий 4-рядний корівник, в якому ме­ ханізовано майже всі трудомісткі роботи. Проте в одній його поло­ вин~ мокро, відсутня вентиляція.

телятниці і евикарки виконують свої зобов'язання, рільничі і городні бригади, а

В шших тваринницьких примі­

також ланки готуються до вес­

десь об

няноі сівби. Рейдова бригада колгоспу ім. Ватуті_на те ж са­ ме зробила в артілі сШлях Ілліча». Нижче рейдових

матеріали

подаємо

бригад:

===•

•=====-·

щеннях

доярок,

брудно.

Гній

корови брудні, іх не чистять. В приміщенні, де телята, стіни, сте­

ки у годівлі, а й в старанному догляді. Корови чисті, вони аж виблискують. На фермі сухо, чис­ то

.. Свинарки М. Барбон, Т. Кар­

сим та Т. Суботовська добре від­ годовують

свиней

на

площадці.

У січні й лютому вони добилися щодобового приросту живої ваги

кожної з

282

свиней по

566

взятих

і в саду. Восени не

обкопалк

пристоJІбурних кругів. Сюди зиму не вивезли й тонни

за

гною,

не зроблено обрізки сухих гілок, формування крон.

Рейдова бригада нonrocny ім.

· Д.

Ватутіна, Сахно,

с.

Пухівна:

агроном,

Г.

Се­

реда, доярка, В. Микал, секретар

ганізаціі,

комсомольської ор­

С.

Коваль,

заві­

2

зобов'язань

реда,- яка бореться за

грамів

молока

3600

кіло­

від корови

Включившись

у

соціалістичне

На птахофермі також є недо­ змагання на честь ·виборів до робленості. Хоч яйценосність ку­ Верховноі Ради СРСР, їздові з рей в порівнянні з іншими кол­ 3-оі бригади М. Микал, П. Па­

складає

карбован­

ців доходу з кож­ ного гектара. Ча­

лишили

на

за­ зиму

і свіжими іх по­ стачаємо киянам.

всіх

вже

працівників

сільського госпо­ дарства країни да­ слово

по

овочів

зібрати

центнерів

260 з

кожного

надоїла близько 400 кілог~амів.

гектара . Щоб забезпечити такий стуть огірки, які вирощуватимемо урожай, вирішили внести по 30 у торфо-перегнійних горшечках. Подруги О. Микал, С. Микал рів­ -40 тонн місцевих і по 5 цент­ Дружно іде робота на парниках . няються на неі. Добре працюють добрив на Для сівби овочевих культур і пі­ телятниці П. Головня, У. Різа­ нерів мінеральних гектар. Зараз особливо посилено кірування розсади забили гноєм ненко.

По-господарськи

годують

вивозимо на

поле гній і торф .

і грунтом понад

700

паринкових

доглядають свиней. Цьому у ве­ Іх щодня складаємо у кагати по рам. Раніше висіяна рання капус­ ликій мірі сприяло те, що кол­ 60-80 тонн. Добре працюють та Ііже почала сходити.

дуючий клубом.

тонн.

що

13758

стачає до 300 паринкових рам. Хороші люди працюють на фер~ Мало зроблено протягом зими мах. Передова доярка Ганна Се­ ли

***

цює молоді, тут всього лише

ців,

У відповідь на Звернення ·~щі Такі окре~і недоліки. Загальне в~аження про роботу тваринни­ КПРС і Ради Мі­ СРСР до КІВ . непогане. На кожному кроці ністрів

госп торік побудував добротний грамів. Загальний приріст стано­ свинарник та відгодівельну пло­ вив у січні 4637 кілограмів. щадку. Сподобалася робота пере­ У нинішньому році колгосп- дової евипарки Оксани Які недоробленості у наших Микал, ники артілі ім. Ватутіна борють­ яка У 1957 році одержала друзів! від ся за 11 центнерів зернових, 130 кожної закріпленої Перше, що кинулося у вічі, свиноматки - овочів і за 130 центнерів по 26 ділових поросят. У неі сви­ відсутність на молочно-товарній та й на інших фермах наочної картоплі. Щоб добитися цього, ні - найкращі. агітації . Хоч доярки й взяли зо­ посилено заготовляють гній і У колгоспі на різних роботах бов'язання, проте це ніде не від­ торф. Під овочі, яких буде 80 працює ·21 комсомолець. На 2150 тонн жаль, іх провідної ролі на вироб­ би~: ні на дошці показників, ні І'ектарів, вивезено в лозунгах. На фермах мало пра­ добрив, під картоплю -- 3700 ництві не помітно. Особливо мало доярки-комсомолки .

ли 1 мільйон 169 тисяч карбован­

ля та клітки не побілені .

виконання

витого корму. Та справа не тіль­

кар­

804400

бованців від ово­ чівництва одержа­

вивозять стину овочів

11 годині дня. В деякИх зокрема·.· }- Софії Сулими,

бригаді, де ланковою Г. Барбон, концентрованого корму, в раціоні помІтна наполеглива боротьба за для пікірування розсади неви­ ·- по 200 грамів концентратів на кожен літр надоєного молока. Худоба одержує вдосталь соко­

по 226 центнерів овочів на кожно­ му гектарі. При

на бригада хоч сьогодні готова плані

до

наша

бригада виростила

•===t1 монтовано весь дрібний сільсьІtо­ взаємопе­ господарський інвентар . Трактор­

ВІдбулася перша ревірка виконання договору на соціалістичне змагання між колгоспами сШлях Ілліча»,

Переможемо JІітківських овпченодів

шофер Степан Мехед, їздові Мак­ ЗмагаЄмося з овочеводами_ сим Ячник і Петро Пиндюра, лан­ колгоспу ім. Калініна, с. Літки. кові Галина Хавро, Мотрона Дов­ Все зробимо для того, щоб їх пе­ годько та Галина Кабиш. Вони, ремогти, не тільки виконати, а

як

правило,

щодня

перевикону­

ють норми. Вже заготовили під овочі понад

3

й перевиконати взяте зобов'язання.

тисячі тонн міс­

А. Довrодьно,

цевих добрив, у тому числі 1,5 тисячі тонн торфо-гнойових ком-

бригадир городньої бригади .

Колгосп

постів.

J

теплиці зібрали і відправи-

ли киянам перший урожай еві-

«Більшовик»,

с.

Рожни.

На

фото :

бригади

бригадир

колгоспу

членів ЛКСМУ серед тваринників жих овочів. Тут доіjре тепер ро- А. П. Довгодько. всього

-

чергу,

4.

городньої

«Більшовик»

Це вина, в першу

комсомольського

комітету.

З'явилися ранні сходи капусти

Два місяці тому на комсомольсь­

ких зборах було прийнято рішен­ Парникові ланки двох бригад, помідорів у 200 рамах підсадимо госпами не низька в січні льоха, О. Бардаш, працюючи по­ ня надіслати для постійної робо­ де ланковими Галина Куліш та ранні огірки, одержано по 10,5 штуки яєць на мамаівськи, щодня вивозять по ти на фермах 5 комсомольців, Галина Харченко, зобов'язалися Колгосп повністю забезпечений к-урку-несучку, все ж можна бу­ 5- 6 тонн гною при нормі виростити в закритому грунті на насінням 4. але цього не виконано . розсадних

ло б добитися вищої продуктив­ ності, коли б птицю годували

Іздові 1-оі бригади В. Пиндюра.

недолік

цілком

правильно

скар­

Парасковія

Непогано зазимці готуються до

Попереду--бригада

у

Верховну

зустріти ви­ Раду

3-3,5

тонни

СРСР,

бригади і ланки нашої артілі по­ силено вивозять на поля добрива. Овочева бригада, якою керує ко­

муніст, И. Пильтяй, вже . загото­

тонни за нормою. приділено роз­

увагу

посівів

кормового

· лю­

пину. Торік його сіяли 400 гек­ тарів, а тепер буде 550. Насінням забезпечені. Доведено до конди­ цій люпин, овес, гречку. Відре-

по

2

постів.

Приступили

до

комсомолу.

вивезла

образились за критику і написа­

заготівлі фосфорних добрив .

1959

Виростимо акісву розсаду Щоб

забезпечити розсадою

3

якого

заготовили

на парники

госппостачу:..

ст.

Бровари.

ВІД РЕДАКЦІJ: Ми nеревіри­ ли наведені вище факти, якІ ціл­ ком підтвердилися. Недооцінка мІнерuьних добрив nраuІнням ко.11госпу І, зокрема, агрономом тов. Матусовим торік троещаицІІм да­ лася взнаки. Вони одераuн маА· же наАниачиА в районі вроааА, в тому числі овочів по 73,3 цент­ нера

з

С.ІІІд

гектара.

сnодіватися,

що

керівни­

ки колгоспу сДружба» все зроб­ лять для того, щоб в найближчі дні завезти потрібну кількість

мінеральних добрив, посилять темпи підготовки до весняноt сів­ би.

по­

гектари ранньої капусти і 14 гек­ над 300 тонн. На цій роботі що­ тарів помідорів, необхідно виро­ дня зайнято по 15 колгоспниць. стити іі близько 600 тисяч штук. О. Хиnьно,

люється кожух барабана­ подрібнювача та ківш-бункер. Вони виготовлені з листового заліза товщиною до 3 мілімет­ рів. В кожуху знаходиться сам барабан-подрібнювач, який

Обвинувачення безпідставні. року, в бурти уклали- 357 тонн . Наведемо такий факт. Ще 15 лю­ Заєць, того Броварська МТС повідомила агроном. всі колгоспи про те, що на базу Колгосп «Зоря», поступили різні мінеральні доб­ с. Кулаженці. рива, в тому числі суперфосфат,

n.

кому

Колгосп «Червона Україна:., с. Гоголів.

ресівають на решеті-грохоті або чомусь іншому. Це дуже трудомістка робота, так як необхідно виконувати іі вручну і до того треба чимало людей.

в поле близько 9 тисяч тонн доб­ ли листа, в якому обвинувачують рив і має раніше виготовлених базу «Сільгосппостачу » за непра­ 3233 тонни торфо-гнойових ком­ вильне розподілення азотних і торфу під урожай картоплі

К. Кудря, комсомолець,

А. Ващенко, комсомолець, О. Лондар, інструктор рай­

ранньої капусти.

' Під час пікірування капусти

ми, яка виготовлена з вуголь­ ників розміром 65Х65 і дов­ жиною приблизно 120-125 сантиметрів. На рамі закріп­

голова колгоспу т. Ковбасинсь­ кий І. та агроном т. Матусов С.

т.оин на кожен · гектар.

Рільнича бригада )(!.

організаціі,

Н. Федоряка, агроном, Г. · З агура, комсомолець,

парниковод.

Колгосп « Кому н ар »,

с. Богдан івка.

Машина для подріОнення грунту

17

-

мольської

гектари розсади ранньої капус­ культур, більшу частину яких ти та на 25 гектарів - розсади виростили самі парникові ланки. помідорів . Забили гноєм понад Д. Буnавна, 500 рам. З'явилися перші сходи агроном .

4

Під 84 рамами висіяли ранню На сторінках газети « Стахано­ сульфат-амоній, калійна сіль. Кол~ капусту. Сходи хороші. Продов­ вець» за 15 січня в коресnонден­ госпу «Дружба» за рознарядкою жуємо забивку котлованів гноєм, ції « Посилити завезення міне­ МТС необхідно у першому квар­ ральних добрив» було піддано талі вибрати 31 тонну цих доб­ критиці колгосп «Дружба», село рив та 550 rектопорцій бакте­ Троєщина, який протягом всього ріальних добрив, проте досі завіз Відомо, що для парникі,.в минулого року спромігся завезти лише 2,8 тонни фосфат-шлаку. треба мати добре розпушений з бази «Сільгосппостачу» лише грунт. Перед засипкою в котМ. Павnик, 40 тонн мінеральних добрив із завідуючий базою сСіль­ ловани, як правило, його пе-

вила під урожай близько 6 тисяч тони торфу і гною. Крім того, вона має раніше виготовлених занаряджених 436 тонн. 1320 тонн торфо-гнойових ком­ Замість того, щоб зробити з постів. Лише за січень і першу цього практичні висновки і по­ половину лютого вивезено 2200 чати завозити мінеральні добрива,

тонн місцевих добрив

«Шnях lnniчa», с. Зазим'я: ·

В. Ковпак , секретар комсо­

А мінеральних добрив не завозять

комуніста Готуючись гідно

2,5

Значну ширенню

виходу в поле. Тут вже уком­ плектовано бригади, ланки. Од­ нак на пapнJtftax у 1-й овочевій

бори

замість

Рейдова бриrада нonrocny .

та П. Німенко во­

різноманітними кормами. На цеfі зять на поля по житься пташпиця Шевченко.

овочевих

Д . Rоваль,

У колгоспі ім. Сталіна , село nриводиться в рух за допомо­ Бобрик, цю

справу вирішили

по-своєму.

Тут

виготовили

rою

електромотора .

Коли

засипати

в бункер

спеціальну

машину для по­ землю, вона попадає в камеру дрібнення грудкової землі . барабана і тут під дією ве­ На ній можна втроє, в чотири ликих обертів та тертя поміж рази підготувати грунту біль­ стінкою камери і барабана ше, ніж коли просівати на ре­ подрібнюється на найменші шеті. Обслужують машину 2 частинки. В. ПрихоАьно, колгоспники.

Машина складається з ра-

ко мба йнер -слюсар

Боб­

рицької МТС.


С Т· А; Х А Н О В Е Ц Ь

4

Середа,

лютаго

26

1958

раку.

З редакційної ПОШТИ Листування учнів

Життя дітей врятовано Це було під вечір. Бригадир тракторної бригади Костянтин Павлович Лизун повертавсЯ з побачи!!,

роботи. Механізатор

на

спустились

дітей

як двоє

санках з гірки і помчались на ставок. Та от метрів за 40 від берега тонкий лід провалився,

одне:

думці було

дітей. В

СL.омий клас нашої школи ви­

«Врятувати

рішив почати перелиску з учня­

до них, висадив

Геленджикського району, Красно­

до

ко наближався

дітей». Добравшись спочатку бригадир

чизняної війни Віктора Сам­ соновича Тесленка. Батьки ду­ за К. Лизуну же дякували врятування іх дітей. В. Драний.

більше

ти з

цього

листа,

nримор­

щоб

nодружити

вами».

лютого учні одержали дов­ гожданого листа із села Кабар­

15

юннати

М

Китайська Народна Республіка. В І\інці минулого року в місті Він являє через ріку Янцзи. Ухані було відкрито рух по мосту новинку сучасного мостобудування. Це двоярусна споруда зав­ метрів. На нижньому ярусі про­ метрів і заввишки довжки кладено двоколійну залізницю, вгорі ~ автомобільну трасу з до­

_здра~туйте!

друзі,

рожками для nішоходів .

На фото: залізничний состав проходить через міст. Фото Лі Цзю-ліна (Агентство Сіньхуа).

З

великою радістю вщповщаємо на вашого листа. Ми дуже хочемо з

38

1700

динки:

«Дорогі

Броварської

життя

ського Кавказу, життя учнів ва­ шої школи . Ми вирішили наnиса­

-===::!'

ВСГВ

й кандидатами на

взнати

хочеться

ВІДЗНАКА

району семи шкіл:

нашого

юннатів

кавказькі наші товариші! Пробачте, що ми вас але нам турбуємо цим листом,

с. В.-Димерка.

~=============о=-=-=-=-

більше

такого змісту: «Здрастуйте,

додому.

Не гаючи лись під кригою. Костянтин хвилини, жодної Павлович кинувся на ставок. Під ним лід також почав ла­ Але незважаючи на матися. це, він в крижаній воді швид-

року в рік все

1958

обох виніс на берег і доставив

Це були діти інваліда Віт­

3

дарського краю. І ось 5 люто.го року вони надіслали лист

одного хлопчика на лід, а дру­ гого посадив на себе, а потім

і вони разом з санками схова­

ВИСОКА

ми сьомого класу с. Кабардинка.

'Сі-------

------'Сі

Н О

у Т В О р Е Н Н Я

1, аами переписуватись.

Ми живемо в селі Кабардинка, завойовують право на участь у Зазимської, Гоголівської, Требу­ Всесоюзній сільськогосподарській хівськоі, Літківськоі, Русанівсь­ яке міститься на березі безкрайолюбимо Ми го Чорного моря. виставці. Нещодавно за успіхи, кої і Семиполківськоі. своє село, Воно дуже красиве ліІ. Григорович. досягнуті минулого літа в натутом: пухната зелень, гарячі пром. Б'овари. раліетичній роботі, представлені мені сонця, ласкаве море. Село

АРАБСЬКО

..J

8

О

"J

ДЕРЖАВИ

**

Торжества

невелике. Але в ньому розміщено 4 будинки відпочинку, 6 піонерсь-

В

ЄгиптІ·

загальні збори, на яких обговоре-

· б · р К - · ZЗ НІколи більше еспу ЛІКУ, тривал.и ку а1~1 лютого в ких таборів. Літом до нас з'їжд-І НародженнJ: повернеться. загорати,, торжества з нагоди об єднання СІ- не свое жаються відпочивать, господарства застрахували життя, майно, худобу і звернули­ купатись з усіх кінців нашої не-j рії з Єгиптом. Демонстрації і на- Об'єднаної Арабської Республіки спо­ ся до всіх колгоспників району осяжноі Батьківщини. Наш клас родні гуляння відбулися також в є здійсненням наших вікових

но питання про добровільне стра-

наслідувати іх nриклад.

Добровільне страхування требухінському

у

Нещодавно

відбулися

«Жовтень»

колгоспі

хування колгоспників. Ознайомившись з умовами стра-

ханізатори, спеціалісти сільського старший інспектор Держстраху.

До редакції газети «Стахано-~

вець» звернувся шофер з Літкін­ «Радянська промартілі ської Україна» т. Музиченко М. з за-

СРСР

питаннями:

Чи мають право керівні праартілі

цінники

шо­

примусити

фера перевозити людей

в той

час, як він має листок непра­ в цей час за

можна віднести збитки

матеріальні

шофера

рахунок

зв'язку

в

ставлені

з тим,

що

були

до­

не

своєчасно

люди

І чи

від лікарЯ?

цездатності

призначен-

місця

до

ня?

Редакція

звернулася-

ку,

від

14

серпня

чи

робітинка

службовu.я

тільки

посвідчується

лікария­

ним листом, .Якщо т. Музичен­

ка Україна:. не мало права за­

був

Музиченко

т.

.Якщо

звільнений лікарем від роботи,

кон­

відальності

(матерІальноі)

Ось

недаставку

людей

Листи 13 столицІ

не

призначення

до

повинен

за

місця нес­

ти:..

міст СРСР, а також країн народ­ ної демократії.

початок

Заводські марки і пояснювальні

свій

бере

району,

Вижгородська вулиця. З кожним

днем вона, як і всі околиці сто· лиці України, змінює свій вигляд.

Маленькі будиночки

етикетки свідчать про те, що де­

монструються останні зразки бу­ дівельної техніки.

Спеціальний

багатоповерховим ручним

місцем

ся

красивим

поступають-

що

спорудам,

вироста-

ють вздовж асфальтованого шосе.· в одному з таких нових бу-

зібрано

відділ

інструментам.

все

для

відведено

В ньому

будівництва

першого

погляду

здається,

-

госпів і МТС. Вони уважно огля­

що це виставка найновіших буді- дають зразки будівельних матері­ вельних механізмів. На площі в алів, знайомляться з інструкція250 квадратних метрів установле- ми по іх використанню, оформ.nя·

вібратори для ють документи на придбання ма­

ні різні машини -

ущільнення

бетону і

трансформатори

і

компресори,

фарбувальна шин та інструментів.

апаратура. Більш як сто найменувань механізованих інструментів, які в багато раз підвищують

фірменого зв'язки Ширяться інстру­ механізованих магазина ментів з

підприємствамн-постав­

продуктивність праці будівельни- щиками і будовами. Він регуляр-

ків, -

но розсилає каталоги новинок про-

такий асортимент продук- дукції, виконує важливе завдан-

ціі, яка реалізується в магазині. ня, пропагуючи і сприяючи мехаВона надходить із. заводів Києва, нізації будівельних робіт. Ярославля,

Свердnовська,

Росто-

В.

Араб- Вакуум, про який говорив Захід,

програму

гербарій рослин нашого району і Абдель Насер, який

Кравчук.

націо­

заявив, що 'рення оплоту арабського

об'єднання Сірії з Єгиптом е іс-

налізму, до якого ми

закликали

напишемо в другому листі. Шле- торичною подією в житті арабів. і який був мріею кожного араба.

мо вам палкий привіт і найкращі Вік панування імперіалізму і де- Народження Об'єднаної Арабської І. Вікторов, побажання». відій- Республіки е початком повного спотизму, заявив Насер, керівник 7. класу. с. Мокрець.

Оздоб1енвя сцени клубу

село»

і

«Ліс».

Добре

оформиди

художники також панно і чотири декоративні щити для вистав.

Г. Компанець.

<;:. Рудня.

СлІдами ваших внетупІв сортооб­ «Швидше завершити під таким заго­ мін насіння:. від 16 у «Стахановці» ловком листа. ·в ньому,

зокрема, йшлося про те, що троє­ «дРужба», колгосп щанський якому дозволено обмінювати на­ сіння вівса на різнойменні куль­ тури, цього не робить. Правління артілі «Дружба» по­ відомило редакцію, що сортооб­ повністю за­ мін насіння вівса кінчено.

шов У минуле для наших народів, що входять в Об'єднану Арабсь-

визволення арабів від іноземного (ТАРС). гноблення.

Вианапня Об'єднаної Арабської РесnублІки повідомляє, Єгипетсьі\а преса що багато держав уже офіціаль­ но заявили про визнання Об'єд­ наної Арабської Республіки.

ськоі Республіки Гамалю Абдель Насеру. Текст телеграми неодно­ разово передавався кому радіо.

по

каїрсь­

Про визнання об'єднаної рес­ На адресу президента Об'єдна­ ної Арабської Республіки Гамаля nубліки заявили, крім Радянсько­ Абдель Насера продовжують над- го Союзу, Китаю та Індії, Афга­ від ністан, Югославія, телеграми ходити вітальні Італія, Цей­ прем'єр-міністрів, глав держав, діячів державних і політичних різних країн.

Всі газети

му Голови

опублікували

Ради СРСР

К. Є.

Бельгія,

Швейцарія,

ваччина,

ща, Японія, Данія, Румунія, Гре­

Верховноі ція, ФРН, Голландія, Швеція, Ін­

Президії

Ворошилова

донезія, Болгарія, Ватікан.

(ТАРС).

Араб-

Об'єднаної

президентові

лон, Іспанія, Норвегія, Чехосло­

на Албанія, Туніс, Угорщина, Поль­

видних місцях вітальну телегра­

Указ През;tДента Об'єднаної Арабської РеспубпІки Насера Президент Об' еднаної кої

Республіки

Гамаль

Арабсь- Об' еднаноі Абдель

Арабської

Республіки

і про призначення його головно­

силами. Пасер видав указ про присвоєння командуючим збройними генерал-лейтенантові Абдель Ха- республіки. (ТАРС). маршала звання Амеру кіму

від звичайної лопати до комбіно­ ваних плоскогубців.

переважають Серед покупців динків відкрито перший на Украорга­ їні фірмений магазин механізова- представники будівельних нізацій, заводів, колгоспів, радних інструментів. З

вам

вишлемо. Детально про наш клас

лютого вміщено

На стику двох шляхів, що ведуть до Києва з боку Подільсько-

го

вишлемо

то, звичайно, він ніякої відпо­

Механізми дІя будов

11

11 Ра.ІІИВСЬ1<ОІ УкраІни

лю·

перевозити

його

дей.

цими

що відповів на це юрист т. Го­ родецький:

ми

художників Група київських закінчила роботи по оформленню і мав листок непрацездатності, сцени клубу. Виготовлено дві де­ то правління артілі сРадянсь­ «Колгоспне картини коративні ставити

добається загарбникам і колоні­

одного з вечорів. Літом зберемо німи виступив президент Гамаль дент Насер, стало дійсністю ство-

ко М. був• звільнений лікарем

з

роз'яснення.

ро­

1937

непрацездат­

тимчасова

ність

РНК

запитаннями до юридичної

сультації для

листі

(Кодексу законів про працю) і у відповідиості з інструкці­ і Наркомздраву єю ВЦРПС

затвердженої

колектив

тацькі конференції. В наступному ської Республіки. Перед присут- не існує. Нарешті, заявив прези­

сЗгідно ~46 ст. 176 КЗОТ'у

СРСР,

ший

діяльності. Наша школа зайняла ціях.

ся спеціальні вечори, збори, чи- проголошення Об'єднаної

запитання

Відповlдає.мо·на

ХОЧ ШКОЛа СереДНЯ. У НаС ХОрО-

би тим, хто хотів Тисячі каїрців зібралися перед заторам перше місце в районі по успішності. В школі часто проводять- резиденцією президента, вітаючи підкорити нас своему пануванню.

Пантаnій,

С.

всі члени артілі, ме-

хування,

листів-

3верненн~ випущено

кою,

17 чоловік , Александрії, Порт-Саїді ІсмаїліТ, дівань і завоюванням наших прав • СІ • ц е не пос· •• • • t• • • т антІ та штих МІстах 1 провш- як в ІРІІ, так 1 в .. гиптІ. самохудожньої

невеликий -

також

Т. в. о. редантора .М: ІВАНИЦЬКИЙ. Титаренко живе в

яка

Іванівна, Анастасія вул. Бровари, м. порушує справу про

Леніна, 12, розлучення з чоловіком Титарен­ ком Іваном Олексійовичем, який живе в с. Березова Лука, Гадя·

Прокопівна, Галина Рубанка яка живе в с. В.-Димерка, пору­ шує

справу

про

розлучення

з

ловіком Рубанкою Миколою меновичем, який живе в м.

чо­

Се­ Ку-

цького

району,

Полтавської

об-­

ласті.

Справа слухатиметвся в народ­ ному

суді

І-ої

дільниці

Гадяць­

кого району, Полтавської області. павно, буд. 26, кв. 31, Ногинс.ь- .. кого р~йону, Московської області. Справа слухатиметься в народ­ ному суді 2-оі дільниці Бровар­ ського району,

Шкарбан Марія Павлівна, яка ниці, Соцмістечко, вул. Нова:, 26,

живе в м. Бровари, вул. Ватутіна, 2, порушує справу про розлучен-

ня з чоловіком Шкарбан Іваном

кв. 33. Справа слухатиметься в народ-

!'ому суді 2-ої дільниці Дарниць-

__а~р-~к_о_г_о~р_а_й_он~у~м_.__К_и_є_в_а._________ __._д __н_ве__в__м __У~)-·--------~З_и_м_о_ю__в__К~а.~р_п_а_т_а_х·------~Я_к_о_в_и_ч_е_м_._я_к_и_й__ж __о_р.__РА_т_А их_________________<К в_а_-_н_а~-Д~он~у~·-Д~а~у_г_ав_п_і_л_са__т_а__ін_щ__ Адреса ре,~tаІЩіі: 11. Бровари, К.вікькоі області, вул. Київська, N! 138.

-------------------------------~--~------Зам. SJ76 -2500 культури. обласного управління Броварс.ха .' раАохна друкарня Київського

25 номер 1958 рік  

25 номер 1958 рік

Advertisement