Page 1

ПРОЛЕТАРі ВСіХ КРАїН. ЄДНАFІТЕСЯ!

По НАШІй БлтькІВЩИНІ

СТЯХАНОВЕUЬ

Змагання на честь 40-річчя Великого Жовтня На Украіні все ширше розгор- -

тається соціалістичне

Брошура

скла.сти понад за.в;щння бі:rьш

змаганнн як 100 Уашин, а річний пла,п

з текстом постанови

Пленуму ЦК КПРС

за гідну зустріч 40 роковин Ве- виро·бництна кf!мбайнів виконати Держа:вне вида.вництво пміОрrаи :Вроnареькоrо районноrо коnІтету Rо:муніетич:ної ликої Жовтневої Сf!Ціа.лkтичної до початку збирання кукуруд;;и тичної літератури вИІПустило в иартІІ УкраІни та районноУ Ради депутатІв тру,11;ящвх революції. В ці дні гірники Дf!н- на силос. світ брошуру з текстf!м Пй'Стано-

RиївеькоІ облаетt

оМ 25 (1474:)11 Середа,

27

nютого

1957

року.

11

Ціна 15 коп.

басу значно перевиконують плаЦінну ініціативу проявили ви Пленуму ЦК КПРС «Про )І;З.ЛЬнові завдання. З початку мkяця кюt:сомодьці і молодь Харків- ше вдосконалення організації ке­ вони дали країні понад план 80 ськоГf! трак·торноГf! заводу імені рування промисловістю і будів­ тисяч тонн вугілля. Передові Орджонікідзе, які роогорну;ш ництвом», прийнятої иа допові)І;ь

шахти вже видобувають паливо змагання за виконання кожни::.r тов. ~1. С. Хрущова в рахунок бере.зня. робітником змінного завдання за 1957 року.

БАТЬКІВСЬКОЮ УВАГОЮ І ПІКЛУВАННЯМ

За збільшення випуску металу сім годин. Більше

ОТОЧИТИ ВСІХ ДІТЕЙ

бореться

колектив

жиJІІСькоrо за.воду

Дніпродзер-

ім. Дзержин-

ВІд улися

атьювсью

.

могу.

з б ори. н а них ПІднесено ряд важливих питань навчальнf!-вихов-

рактичних

висновкІв

з

цих зауважень вказані керівники колгоспів, сільрад і пар-

ної роботи.

тійних організацій ]!;Осі не зро-

У .-оповідях і виступах на били. бу.""о Такі факти, хоч і ц их зборах н,•ве"ено " " .. ряд

поодинокі, громадськість і в

фактів, які свідчать про ріст ІtЛе вся наша УСПІ'шностІ' учнів, поліnшення першу чергу комуністи,

комунісТИУJНОГf!

виховання

видали

додаткоЕо

до

завдання

бідьш як п'ять тисяч тонн чавуну. ТисюІі тонн надпдановоrо

тисяч ус-

пішло виконують це зобов'язан-

По закінченні першої полови- слід надавати не епізодИУJну, а ського. В лютому доменщики зе- ня. НИе НаВЧаЛЬ~ОбГfJ рокуб В Ш~ОЛа~ СИСТемаПТИЧНУ матеріальну д.опо- КОНОМИJІИ три ешеЛОНИ КОКСУ і Гідну ранону

двох

моло.'ЩХ трактf!робудівників

святу

зустріч Гf!тують

Львівської

В·сенародНО:ІІУ залізничники

магістралі.

Тільки

комсо- никамн

виро б ничими пока;!-

вирішиди

відзначити

Брошуру видано масовим тира-

жем:.

Перший мільярд КіЛ083Т·Г0ДИН електроенергії Каховська ГЕС виробила пер-

r. ший мільярд кідоват-rодин елек-

дю%му ве:rиковаговими состава- троенергії.

металу да~:и сталевари підприєм- ми додатково пер~везено стідЬІШ

ства. Dисокими:

14 лютого

·

вантажІВ,

що

формуванні

·

БІдпал·а

б

потре а

у

Двомt"сячне завдання-

поїздів.

332

дострОІ\080

ЛьвІ'всь"'а " обл•·сна .. · рада проф -

в аида:кшськоrо е • вут-

rwдектив 11'-

в мольці повинні зі всією рішучіс- •10-рlччя Радяwської влади судНО·· спілок в-становила книгу трудової леразрізу (О.текс;:шдрія,

КіроВіJ­

школах. &ни оцінені були всі- тю проти них боротися, як про- будівники ~1ш;олаївського заі'JІ,- слави. Д'О неї будуть заноситись градеької о·б.'ІЗІСті) достроково за­ ма, як перший ві,.;радний резуль- ти проявів пережитків минуд{}ГО. ду ім. Носенка. Вони дострокоqо імена передових робітників, ін- вершив двомісячне завдання по QT перебуrови навпальн в комуюсти, . . ВІХ1'()буванню палива. Гірники "жаT.. ... .. о-вихо кам:сомольцІ не мо- заверши.ти виконання плану пер- женерів і техніків промислових ..,.. ноі роботи у відпові,J;ності до іс- жуть і не повинні С'l'ОЯТИ осто- шого кварталу по виrотовленюо підприємств, будов, шахт, заліз- ли · краї.ні на 34 тисячі тонн б' · • торичних рішень ХХ з'їзду КПРС ронь, відвернутися ві); таких вугшля шьше, НІЖ за цеи же . силосоз5пр3льних комбайнів ниУJНого трансn:О"""У і МТС ЛИІів- час у минулому році. Ві,.;ра)І;но також відзначити те,

фактІВ, коли деяким

що за ч&е після ХХ з'їзп партії крема партійні

організації,

сиротам

дітя:и, зо-

не створюються нообхідні умови

сільські

у•

і нашівсиротам, «СК-2,6». ВЗ'ЯТо зобов'язання до щипи, які о.собливо відзначи.лись

Ра.D;и, млгоспи та і самі батьки для того, щоб вони успішно вчибільше почали вникати у життя лися і могли рости гідними сина­ шкіл, надавати практичну допо­ ми і дочками нашої сf!ціалістич­ могу педколективам у іх роботі. ної Батьківщини. Ще е у нас, на жаль, і такі У Требухові, наприклад, паР'І.ій-

3

березня

-

Дня виборів до міс-

цевих Рад депутатів

трудящих

сок()Ї оцінки їх батьківське пік-

приходять на заняття.

в

яких

.

Андрє-

виховуються

в

дить п'ять сіва.~о:&.

ДWІИЙ в rой час гірничиіі: інже­ нер О. О. Черкасов увесь край, шукаючи

виходив корисні

Албап1І

1 Rитаю

На адресу бавовнярів

Китай­

і тепер.

Однодомні коноплі Всесоюзному

науково-,.;ослі.а;-

н<rму інститутові луб'яних ,куль­

Картоте"а "Обмін

досвідом

тур в Глухові (Сумська область) минуло

у сільському господарстві•

Міністерство сідьськоГf! госпо· дарства СРСР випускає в цьощ· . такий році нові серії карто·теки «Об-

побутовоГf! характеру

єва П., Черепахи Д., керівників партшних організацій і сідь-

КожноІ години з копвейєра схо-

ської Народної Ресnубліки теж ній урожай з гектара 38-40 відвантаженf! партію насШия центнерів. У докладному листі новоГf! сорту бавовнику.

Цього, на жаль, не можна :сім'ї сироти. Зустрівшись з тим сказати про Гf!лів колгоспів «Чер- чи іншим ненормальним явищем вона Україна» та ім. Молотова, у ставденні батьків до своїх ді­ с. Го'Гf!Лів, ім. Леніна, с. Се'МИПf!д- тей, у недоліках :матеріального, ки, тт. Винарського М.,

графік.

_

За.байкалдя дуже ріДІкісну книгу-«ЗапИ'СКИ мис.тивця Східного Сибіру», ви­ .D;ану 90 років тому. Автор її ві­

·копалини. Він став також однп з видатних літераторів і натура­ узбецькі ма.іrетри високих уро­ дістів Схі,.;ноrо Сибіру того ч.асу. жаїв пові)І;'Омляють своіх албан­ Першим він опщ:ав тутешню Реепубдіки Албанії велику пар- ських )І;рузів про агротехнічні фауну і Dпособи полювання на тію НrІJсіння новоГf! високовро- правида вирощування ба:вовнику різних звірів. Иого праці мають жайного сорту бавовнику. Дости- «14 7-Ф». наукове й практИУJне значення

:ки;гєрадіс- ного зв'язку з батьками, опіку­ І· нами,

Читинська обл&ена бібліотека ім. О. С. Пушкіна при.D;бала. у О)І;НОГО з старожилів

~олектив Брянсько_rо . ма~ино-j виною тисячі таких машин. Ви­

л:ування про сиріт та напівсиріт. Досвід кращих педкмективів Кожна така дитина на обліку і і окремих учителів показує, що га.є він на 2 тижні раніше, козабезпечується всім Неf!бхіднюІ . висока ycnirnнkrь учнів це робочка значно більша, серед)!;ЛЯ ТОГf!, щоб вона могла успіm· у значній мірі результат іх щідь­ ною, як всІ радянсью )1;1ТИ.

честь 40-річчя ВмикоГf! Жовтня.

будІВного. заводу. в сІчНІ ВІдван- робничник.и виконують

ВУJИТелі, які знають своіх вихо­ тажив )!;ВІ тисящ зернових тракванців тіль'Ки у ті години, коли торних сівалок, а в дюто·м:у завони з ними в школі. Рідко ко­ плановано ВИП}'СТИТИ .в;ві з пололи, наприкла,.;, учителі Пдосків­ ської се~ирічнf!Ї школи бувають Дар бавовинрам на )!;ОМУ навіть У таких учнів, Узбвцькі колгос'Ішики відпраякі незадовільно вчаться, пору­ шують ,.;исципліну або зовсім не вили в дар бавовнярам Народної

Рідкісна книга

змаганні на

Кожної години-п'ять сівалок

на організація і правління колГй'С1fУ ім. Хрущова,. сільська РаАа, батьківський комітет активно допомагають школі організо1вувати політехнічне навчання, впJІивати на окремих батьків, які не дбають про правильне виховання своїх )І;ітей. Гідне ви-

но . вчитися. і бути

в соціалістиqно:му

серед ді­

тей-сиріт і напівсиріт, педколектив і зокрема директор

- Карто'І'ека видається передових

років. В останні роки

вивів нові

вже 26 сорти конопель. Ві.D;омо, що кu­

рік. В ній висві'Мюється досві.\ ноші роботи

25

колектив інституту

тваринників,

_ культура дмдf!мна: чо- пдоскінь -

ловіУJі рй'Сдини іх

ських Рад У цих селах тт. Со- школи обов'язковf! нега.йно 3')Jep- мін до·свідо:м У сільському rоеп6- рідьників, механізаторів, досяг· )!;остигають НЗ!багато раніше, ніІЖ

роки В., Стась·ка

В., Малія В., путь на це увагу

партшних і дарстві».

Починають

виходити нення сільськогоDподарської нау- матірка. Тому збирання ки.

Матеріа:rи вихо~ять щоміея-

Шумая О. і Небрат Є. Вони не радянських органів і не заспо- великими тиражами: «Птахів­ ця і користуються великим по· проявляють необхідноГfJ інтере(:у ко ються до того часу, поки ста- ник», «Присадибник сад», «Ліс­ р;о житrя шкіл, не

надають ім

новище не буде вИіІІраІІJІено.

належної допомоги у виконанні закону про

Батьківське

загадьнообов'язковс

кожну дитину

навчання, пмітехнізацію. Більше

піклування

про

ник і об'їждчик», «Кролівник».

вих рие соціалістИУJного суспіль­

того, ім декілька. раз було вказа­

ства. Дбати про те, щоб ця риса

но на бе·звідповідальне, не бать-

зо дня в день ставала все біль-

ківське ставдення до задовмення

ше і більше

ПfJТІ)еб сиріт і напівсиріт, яки}і

е'яоок всієї нашої громадськості.

яскравою

обо­

-

мтс.

радrоопах і дових за·трат. Всі рослини новогQ сорту

Крупний самородок золота

ли виробничий план на

Прийнято договір на соціалістич­

біт. Рільничі бригади вносять мі-

не змагання з колгоспами «Удар­

неральні добрива на зябу, де са-

дитимемо

картоплю.

На

кожен

гектар даємо по 5 центнерів каїніту та фосфатшлаку. Вчора nочали підживлювати озимину калійними та фосфорни­ ми добривами з розрахунку по 3-3,5 центнера на кожен гектар Внесемо добрива під картоплю на 350 гектарах, підживимо озіІ­ мину на 850 гектарах.

Т. Литов•енко.

•••

Ім. ЛенІна, с. Жердова. Відбу· .ІІІІСЯ 3агальні збори колгоспників,

ник», J

406

гр111Мів.

Своєю po,J;y.

області,

заводу

107,6

імені

завдання

ту.

Іде

рамах

сівба

ранню

інших

каnус­

овочевих

культур.

О.

Процак.

на

nонад

1200

nо­

байнових

ланцю·

гів. Включившись у змагання за гід· ну зустріч 40-х

І. Швачко.

паринкових

січня

процента,

rонних метрів ком

На зборах затвердили також новий Статут сільськогосподар­ ської артілі.

сЧервона Україна», с. Гоголів. Городні бригади посіяли в 240

виконав·

виготовив

Сталіна, с. Бобрик.

* ••

Колектив «Ланцюги

Галля», ши план

району

та

що

нів.

Киів.

1957 рік.

Дмитровеького

Московської

одноча.сн{},

їску АртеміВ'ського тт. Гілязов і міліметрів. на всій площі. Завдя·ки збиранню Шинкевич в одному з вибоїв Робітникам, Я.'tі знайшди сам~ посівів за один прийом він зе:rизнаиuш,..и " само · родо'к. аолота ва,гою родок, випдачело ведику винаrо· НОМИВ бЛИ3ЬКО ДВОХ ТИСЯЧ трудо•· "

на яких обговорили та затверди·

темпи передпосівних Польових ро-

достигають

збирадьні роботи.

Останні вісті з колгоспів ним днем все більше нарощуємо

два пря-

З Ленських зодотих прюск 111 формf!ю самородок нагадує ДИ!Сl\ У минудому Р(Щі кодгосrп імені повідомляють про цікаву знахід- розміром прибдизно 200 на 2ОО MfJJioтoвa, Глухівського району, ку. Робітники шахти М 46 при- мідіметрів і завтовшки 30-4(! вперше сіяв одноДІ)МНі К'Оноплі

12 тисяч

Ім. Сталіна, с. Русанів. З кож-

в

Йf!МИ, що вимагає великих тру­

дає змогу повністю механізувати

одна із чудо-

-

пито.'d У колгос:пах,

)І;оводитьея провадити

Ш>СІВІВ

роковин Великого Жовтня, рооІтники и шженери підnриємства зо· бов'язалися до 7 листоnада випустити nонад nлан 3000 nоганних метрів л01нцюгів для сільськогосnодарських машин і збільшити nродуктивність nраці на 1,5 nроцента. На фото: складальниці К. Егорова (зліва) і М. Іващенко за монтажем комбайнових ланцюгів.

(Прескліше РАТАУ).

Фото М. Начинкіка.

Театр народної творчості в Миколаєві У МИ!Іtолаєві створено облас­ rний театр народної творчо·сті. 4 рази на місяць на сценах теат­

рів .м:іrста і f)бда,сної

філармонії

показуватимуть найбідьш цікаві спектаклі

і концерти са..'\Іодія.1ь­

них артистів.

Для керrівництва

театром народної тварqості 'ство­ рено

художню раду.

Працівники театрів, філармо­ нії і музичних шкіл міста. взяди шефство

над

новим:

культурно­

освітнім за·кладои. (За повідомленнями ТАРС і РАТАУ).


СТАХАНОВЕЦЬ

2

Сереаа,

ПРО БУРЖУАЗНУ І СОЦІАЛІСТИЧНУ ДЕМОКРАТІЮ Ви

можете

скільки живим уоео'бленням оправжньоrо

ска;зати,

пузирів

мильних

містить

Трубадури імперіалізму назимила? Ні! Негр Джон РМіт теж не знав, як відповісти на подіб- вають кашіталіетичний світ не світом». «вільним не питання. І цмrо бул<І досить, інакше, як Буржуазна свобода-це по суті щоб йому сказали: - Джон Райт, хоч ви й аме- ~вобода для кwіталістів екеплунаживати

трудящих і

атувати

але не-

риканськиіі громадянин,

Ам·ерики.

думку Цю все нові прибуrки. з циніч~ою відверті·стю висловив колишній президент найбільш;JЇ

Здавалося б, неймовірний факт! Але він }{уже характерний для американської виборчо-і практики. В багатьох штатах США кожний негр, який бажає зареєструповинен виборець, ватись як «еRЗамен» пройти спеціальник nо перевірці письменнос-rі. І як ВИ'3нав сам міністр юстиції США Бра.унелл, піА час цих «екза.:ме-

воєнної компанії «Дженерал моторс» і нинішній міністр оборони США ТJ. Вільсон. «Все, що корисно дц « Дженерал м<Іторс», заявив він,-корисн<І }{ЛЯ США». Значип, інтереси монополістиqної буржуазії і є інтересами америкавської держави. До чого ж « ПОЗ;}..tласо'ІіJДі базікаюrя про ву» і «загальну» західну демо-

нів» мі~цеві чиновники ставлять

кра.тію?

взяти участь у вибо_vах пдю Штатів nрези}{ента Сполучених

сесії Верховноі Ради СРСР. Вона ше зміцнення могутності нашої Батьківщини, про краще задоно­ лення потре·б трудящих. З трибу­ ни Верховноі Ради її депутати поставили важливі питання по­ силепня

1957

року.

Стебакова Ольга Олексіївна деnутати

--кандидат у

Київської обласної Ради деnутатів трудящих по Броварському першому виборчому округу

.N'2 82

комунально­

житлового,

лютого

до місцевих Рад

Кандидати у деnутати

проіінята пі,клуванням про даль­

народовластя.

кусок

27

німецько-фашист­ ві,~~; У кра.їни Стебак(}ва Ольта Олексіївна. побутового , лікарняного· і шкіль­ тов. C'relialt{)Ba Броварської ських окупантів агроно·м-овочевод ного будівництва, rостро крити­ агрономом дільниqнИ!М на.родилась в 1910 році, пра:цює МТС окре·мих кували хиби в роботі ·в сім'ї службовця, в м. Херсоні. Миргородської МТС, а. з 1944 по мініrстерств. І тут же, в хо,ці ее­ Закінчивши семирічку, Ольга 1953 р'ік-а.rроно.мом-овочево,.о~ сії, уряд СРСР приііняв PЯJt кон­ відділу Броварського районного кретних рішень в питаннях, по­ Олексіївна в 1929 році постулає сільського госnодарства. плодоовочевий Цюппинськиіі в рушених }{епутатаии. Це і є наша З 1953 року Ольга. Олексtівна технікум. 3 1932 р~ку вона сту­ ра}{япська демократія в дії. агроном-овочсвод Броварської Ні один буржуооний парла- дентка. Ворошиловградеького пломтс. мент -не може похва.ста.ти пре){- доовочевого інституту. ,в;іяльність виробничу Свою Візьме­ ста.вництвом ТРУАЯЩИХ. Одержавши вищу освіту, тов. тов. Стсбакова вміло поєднує з США. Сте.бакова з 1937 по 1939 рік конгрес мо, нЗІприклад, активною участю у грома}{сько­ Двері йото міцно замкнуті для в на.уково-,цослідному політичному житті, веде певтомпрацює простих лю.. еіі'. В йоr(} сКіЛаді не-

інституті плодівниц'І'Ва. на. посці ну прО<пага.нду сільськогоспо)(ар­

Справжня свобода там, Ае не- має ні одного ~()бітника або тру- молодшоrо наукового 'І:шіврооітнинайбільш несподівані, к&верзні і ських знань серед колгоопник.ів, мае експлуатації людини лю,ци- дящого фермера. Тут засідають навіть знущальні запитання. сприяє узагальн-енню і розповка.

Стати виборцем: в Америці de ною, де знщоні національний і 138 банкірів і промисловців, 18 Тіі~-то легко . Тут існує більш як колоніальний гніт, де народ сам великих зехлевласнвів і 279

В 1939 році Ольгу Олексtівну сщженяю досвіду переІJ;овиків.

висувають на ноеаду

різних виборчих цензів, тоб- управляє державою, визначає її політичних ,цілків і юристів, які овочевода Брова.рсь-мго то обмежень. І серед них н&віть долю. Саме така. свобща і'Снує в перебу:вають на службі У моно­ ві,~;,~;ілу.

50

ТалtИіЙ, який дае мо·жливіеть ви- нашій країні, в }~'Мовах РаАянсь- полій. Ще більш ключати з списків неугодних кої влад~.

Звичайно, в діяльності органів буржуазії виборців з причини іх Радянської влци е немало хиб, «ІІоганого характеру». а час()І}[ і бюрократичних пере· п 'ят){есят цензІв-це п'ятдесят перешкод на. тернистому · шдяху кручень. Трудящі rостро крити-

склад

пок.а.зовий

уряду США. Він на..ліч:уе сім:на,в;цять мільйонерів. Інші &ерівні пости в лщ~і займають тахож ста.влени,ки капіталістичних мJнополій. Все це слути «золотого

В

агронома-

1955

році вона. була. обра­

ра.йзем- на депутатож Київської обласн<Іі

Ради депутатів 'J.'ІІУ)І;ЯЩИХ і з чесвисо'ltе д&Вір'я

тю ви:пра.вдовує Війна перервала її рnботу. Ра.,в;янськоі 'ВхООРЦів. Шсля звільнення

dюдвна творчоІ ДfІІRИ Простора. і світла, не:м:ов вели- д<~ з3днwї

пристосував

бабки

американського виООрця. Далеко кують ці хиби і :вимагають, яІt тельця», які знають тільки ін- кий заводський цех, майстерня спеціальний пристрій з зуб'я:м:и не .кожнQ:м:у з них вдається проu- <mра.вжні гооподарі країни,

іх тереси бізнесу, ОАНУ турботу _

ти цей шлях, щоб, на:решті, ..о- усунення і поліпшення справи. турботу бра.тись ~о виборчої урни. І не Ал·е в ток же час кожний наш лістів. дивн<І, Щ<І на президеН'l'Ських ви- гро.м:а){янин розуміє, що Ра.дян-

борах 1956 .року з 103 мільйонів ська влада -

прибутки

про

ка.піта-

для трудящих зводиться головним чином до того, щоо раз за чотири роки в умовах виборчого обману і фальшивої агітації опустити

сувапні взяло участь лише блоос.ко 62 мільйонів чолові!&, Т(}бто б.в:И'3ЬІt{) 60 процентів. Такий ВИJГЛЯ~ має на практиці

поруч-кілька комбайнів, які ре- виконував

Але тут вони пусК.JlЮ'lЬ в хц ; монтують мех&нізаrори. В механічному цеху майстерні новий трюк: виявляється, де~о:кратизм буржуЗІЗно~о ;ладу жи: гу}{уть токарні верстати. Біля виться багатопартІйшстю, якю одного з них, нахилившись,

норхи на.

100-110

процецтів, то після пристосуван­ : ня пристрою - на 150-160 і більше проц.;птів. І до того якkrь : деталей покращада..

довгих ва-

стоіть невиоокий на зріст літній . При виготовленні

бюлетень на. користь того чи ін- немає в СРСР.

вагальність виборів у США.

деталей, праці. Коли ра:ніше, нмrри:клад,

важких

Такі факт~ б'ють .б~ржуооних для пі,~~;няття

його рідна влада.

А та.:м:, на Заході, демократія щюпа,гащИ!Стlв У смпсшьке Olt~1 ·

громадян вmіорчоrо віку в голо-

У приміщепаї і рукояткою, в~регулюва.в його.

БроварсьІt{)і МТС.

тепле, JІ:'.яке nовітря, відчуваеть- Після цього стало набагато легся терпкий за:пах бензину і гасу. ше пересувати її впере.в;, у півПосередині стоять КJІа.н-балки тора. раза. зроСJІа прод)"ltтивність

Проте жи:rя .перек.онJІ~~ по- чолові& і ПИJІЬІЮ дивиться на · лів Jt()ристуються люнета:м:и, які Імперіалісти старанно стежать шого звичайного буржуазного &а· вібра.цlі деталей. з& тим, щоб маси не змогли про- ;н,цидата., а потім: 'ПР?Jtовжувати к~ує, що к.шьltltть па.ртІи ІіЖ І деталь, що обточується на. вер- ·зааrобіта.ють

ниltнути своїм поглядом за. кулі- ·гнути свою

си буржуооної демократії, а за- : капіталу.

ВЖ}{И

вла.дою

спину шд

юяк не_ 6 м•ри;лом демокра.ТИі3иу. Консерватори І лейборлети Is

1rпори в цих лЮнетах зроблені з

статі. Він щоразу вИІtJІюча.е мо-

деталі вони

Навпаки, Ради дають можли- Англії, реооу·бліканці і демокра'Іи не ~еребрати на якусь десяту чи . танні виточуваноі

лицеЗріли б її пара}{ний

виборчій

фа.·са.д. З цією .метою ідеологи ім- вkть народним маса•м постійно і в ОІПА змагаються У періа..'Ііз:м:у, які набили руку в · безпосередньо

брати

участь

в боротьбі за право воло}!;ін_ня ..ер-

обєр­

ТО'Р ви·м:ірюе діаметр Аеталі, щоб чавуну, і при швидкО'Му C()'l'Y

. шви,ц·ко стираютІ>ся, стають

м:ілі•метра..

не­

Це-токар Віталік Ва.сІfJJІьович придатними. ТІ>)І;і Віталій ВасиЛьо_

обмані мас, на всі лади вихвадя- управлінні держ:rвою, в політи- ~~ним:. пирогох, а. .. зовсІм. не 8 Власенко. Більше двадцяти рокlв вич н&. місце їх поставив ролико­ . НОІ ПОЛlти·ки. тому він прийшов працювати в ві упори. Це на:багато подовжило опосіб ж.иття», чноиу житті, в керівництві го-~Ім я~ зюни. держав ють «Західний

«ІІільний с'ВіТ» і т. д. Все це еподарсь-кИ!М і культурним будів- Та и по.'ши~а ця визн~чається МТС, але ще і зараз він напоJІег- строк їх служби, а в результаті

rytтo здобрюється злобними на- НИЦ'І'ВОМ. Про це свідчить вже не ним:и, а фІНансовими ~ проми- ливо вивчає секрети своєї склад- значна. економія часу. Токар також спеціальний Інтереси ної професії токаря, шукав Н()Ві внгО'ТОвив Клепами на. нашу соціалістичпу · той фа:кт, що до складу місце·вих словИіМи магнатами, ~еиокра.тію, на

·ра.,в;янський ла~. Рад JtСПутатів ТРУ'дЯЩИ'Х обира- я~их вони

С''ТЬ •емократіі .не в ютье:я бішьш як півтора мільйо11а ВІдстоюють. " J "" У нашій rучних фразах і формальних 03_ ·робітників, колг(}опників та інте-

Але

JІяти деталі високої якості і в ,цо борін. Раніше це робили, па.історично той же час добитися високої nро-

країні

прИІtJІа.,в;, на. точилах і на. правку

склалася оn:рава так, що на чолі дуктивності праці. на.ка.х, а в тому, кому на. ді.'Іі ·лігенції. Віталій Ваtильович Склад наших органів )tержав- народу виявилась одна партіяслужить політична. влада, чию Буржуа:зна

· ь· б СЛУЖИТЬ ВШЦИХ-DІДО ражає епра.вдl демо-

· ДеМОКраТl:Я

е

штересам експлуататорських кла- кратичнии характе·р ра,цянf.ького .

КіЛасів і, знанас немає в.m\1\жих vyv

чить, немає соціального

грунту

сів і є знаряддям іх панування. ладу. Ось, наприклад, Верхо·вІІа для існування рЬних партій.

Наш народ ·без{>оодільно довіряє Ленін, Рада. СРСР. Серед її депутатівговорив В. І. Це, як «вбрання для хижака.», вбрання, 318 робітників, 220 селЯн і 809 своїй рі~ній Комуністичній пар­ тіі. Вона. горою стоіть за інтере­ що приЕривае панування J.tadliтa- представників інтелітенціі. Але справа не тільки в скла}{і

су.

тру,ц.ящих,

си

роз-

наполегливо

-

ви­ одного диска витрачали блИ'3ько

спеціаліст, 1

До того ж У сококваліфікова.ний

І!ОJlю та. інтереси вона виражає. ної влади-від нижчих до на.й- партія комуністів.

дисків

завзято метояи, які б дозволили вигото:в- · пристрій АЛЯ гостріння

однаково

..,.

у краЩО-

ЛЮАИНа ТВОРЧОЇ ДУМКИ

му розумінні цього слова. у мак-

го.-инИ, а зараз завдяки при­

строю не більше

·

1-2

токарі, що

стерню привезли новий верстат звертаються молоді «ДІП-300».

Громіз.в:кий,

зовні

некрасивий, ·ві'н відзначався примхливим

«характером».

Віталію

хвилин.

до Віталія Васильовича. часто Він для них

працюють поруч.

кращий: JtPYГ і порадник. МТС раніше визначеного стро­

На&п~ки, ряяянська, соціалk· верховного органу вла.,ци СРСР. вива.є соціа.лі,стичну ,~;ех(}&ратію ВІІІСильовичу і раніше }{оводилосjJ ку закінчила ремонт тракторів, тична. демократія-це }{емокра.тія Вся діяль11ість Верх<Івноі Ради і тве·рдою рукою спрямовуе радя­ мати (illJ!aвy з верстатами по}{іб- сіваJrок, культиваторів та. інших АJІЯ трудящих. Во аа. народжена підпорядкована інтересах народу, нсь·ке суспільство по шяху .(О •

о

революцшною

творчІстю

наро.-у, / . виражає

вона. служить його інтересам, є ·прикла.~--~~--~-~

---

еО

иго

волю.

<rc кра.виЙ .rJ.

того- робота

ної

JtlYVVHiЗMy. V-J

іпосто і

І. Апексанаров.

.....

але цей був

шнrструкції,

більш складніший,

уАІQск<Інале-

посівних і грунтообробних

ний. Т<Іка.рю за.щюпонували пра- боти і токаря-раціоналізатора. За. наполегливість

Біб· ЧернІrІвська oб.tacn.. Кули· піотека села Вересоч, улюблене ківськоrо раІІону, місце відпочинку колгоспників сільrосnартілі імені Молотова. Тут час-rо nровОJtяться читаць· кі конференції, влаштовують· ся колектмані читання і обго­ і Інвалідам книг. ворення літе· колгоспникам старим

J

ратуру

додому.

доставляють

Бібліотека налічує

730

постій·

них читачів. І(нижковиіІ: фонд

її складається з

5

тисяч

то·

мів. На фото: увечері в колгосп­

ніІІ

бібліотеці села Вересоч . (Прескліше РАТАУ). Фото М. Селюченка.

---------------------

... ~~ ~-~~----···-----

ма­

шин. У цьому значна. частlt'а РіJ­ у

праці,

цюва.ти на цьому верстаті. Але активність У rрома.дсь·кому ЖИ'rколи його

зібрали і пустили в ті ПІОлюбив к·олектив механіза.то­

хід, то вияВИJІ(}%, що за.,~~;ня баб- рів токаря Віталія Васильовича. ка., .яка має до

100

кілогрwів,

Власенка.. Кого з них не <mита.й­

дуже важко пересувається по ст:t- те, всі з повагою відзиваються нині. Щоб подати й вперед, тре- про цього скромного трудівника. ба. було Аокласти чимало сил, іно· І цілком природно, що в<>аи ви­ Jtі дово)(илось навіть інших на. }{опо.м:оrу.

кликати с унули його кандидатом у дену­ тати ,цо районної Ради }{Є'ІJУТатів

Так працювати не можна., тре-

трудящих.

ба щось nрщум:а.ти для п<Ілеr- -Сил не пожалію, 'J.'lІУАИТИмусь шення пересування б&бки. Але ще наполегливіше, щоо вИІІрав~ зразу він сах ·не знав, що саме дати це виФке до,вір'·я, - гово­ слід з]Юбити, і тохар замислився рить Віталій· Василь'!tвич ВJІасеп­ над цим:. Ко;в:и J(fП& ВИ3ріла, ко. він nраАнавеа а& іі SJій~ев:иа.

r.

АКІРІ&ИІІО.


Сера11а,

27

nютоrо

з

СТАХАНОВЕЦЬ

року

1957

НОВЕ В РОБОТІ НАШОІ БРИГ АДИ Перш за все хочється сказ:\-

ло його понад

600

тонн,

-

і,

Ще не так

організацію праці.

ти декідька с.'Іів про себе. Врига-

як тільки виm:а.в перший: сні·г, ми

давно, рік-два тому, ми не могли

Jt:Иром рільнИЧ{)Ї брита,~~;и я працюю три роки. Ко.lИ попрацював

це

вивезли

похвали'l'ись трудовою дисцШІлі­ зве­ ною у бригаді. Пан}·вала

,~~;обриво у поле.

тра.кторами

На ВИВ()ЗЦЇ добрив са.мовіма- осібка . Як правило, ми с:пізню­ рік, правління КОJІГОС'ІІУ виріши.ло ,ІІ;()Ш~могти мені і на,~~;іслал~ но працювали їздові 1\()стянтин вались з комплектуванням: ланок, вчитись до річної шкоди масс- Накалюжниіі, Олександр Чмир а також з ~оведенням іІІ вироб­ вих колгоспних кадрів. Після тv-

Опанас Богданович та інші. Цtо

мені вони голо·вним чин~м забе·:шсчи·

полюбилась

го ще краще

ди нам своєчасне вивезення ос·

робота бригадира.

ничих завдань.

Інша еправа сьогодні. Партій­ колгоспу тепер

на організація

У нас nрацює в гущі мас. Досить Повернувшись зі школи, я 3 новної маси гною. Бри·гада закінчи..'Іа ремонт ,~~;ріб- сказати, що лише за останні .~;ва усією енергією поринув у po{jo-

культиватор, місяці ві_дбулося чотири загаль­ ту. ПравлінІІя колгоспу і партій- ного інвентаря; на організація мені, як К{)муніс- шrуги, компдскти борін, а та&ож І них збо~ІВ бригади. На. цих збо­

ту, доручи..тrи керувати третьою кінна

овоєчасно

сівалка

оргаюGацІєю працІ =а шдготов-

кою яо весни, комунІСти тт. Б~ча та Лукашенко провели бесl-

Щоб добре родив сад, колгоспники великодимерської артіл~ ім. Димитрова в усяку пору року старанно доглядають плодовІ насадження. От і зараз, використовуючи сnриятливу п.огоду, вон~

в контрольно-на- риетання атомної енергії в мир-

обрІзують сухІ збирають гнізда гусені на яблунях та грушах, гілки, вивозять в сад добрива . На знімку; колгоспники бригади, якою кер ує І. Павленко , збирають гнізда гусені на яблунях. Фото В. Шміловича .

ся під накриттям. ~ . . . П АНІ наш~

у ці nередвесняні

зв яз_аних з

відрс- рах, ~Р 1 ~ питань,_

монтовані, ·змащені і зберігають-

рІльничою бриrа}І;{)Ю.

овюстю заюнчено очистку і'І:И з колгоспниками про иіжнабрига~а живе повнокровним творчи" життя". Насл 1· wуючи nри- посівного матеріалу. Все на~:ін- родне становище та про вико-

...

А

клаJІ: передових підмо~ковних кол- ня перевірено •

· ·- 3-ю оргаюзацн

б

-

• u

па·ртшнvl

ІНЩІативи

з

гос.шв,

ри·га)І;у

· вирІШе-

·С'інній

лабораТ{)рії

на

П{)Сівні

якооті.

них цілях .

Повсякденна робота з лю~ьми

~------

За бригадою зЗІ&ріnлено 12 ка- дала свої позитивні на.слідки. н~ но пе'ретворити на комплексну. Це означає, що ми теІІер не га.тів картоплі, що складає по- маємо жо~:ного колгоспника, якиіr тільки займаемось рільництвом, над 300 тонн. Використовуючи би нr. виробив мінімуму трудо.!:­ й обслуг~вуємо Jt:екілька код- теплу погоду, зараз приступиди нів. Своєчасно було укомплекто­

а

свинарню, те- .!:О перебирапня її. к~нюшню та матеріал карТ{)плі

Г{)СtПНИХ ферм JІятник, волооню, Те-пер {'Оrувмось

ска:жу перебі.аьшуючи, вихо,r;у в П{)Ле цілком гото'Ві.

~казати, на.при.кла.д, таке, що ко­

яо ли в себе виготовляти торфогно­ Й{)Ві коmости. Поки що іх в не540 І бшга'І'{) - 45 тонн. Заnланували

За бригадою закріплено гектарі·в ріллі. ~ _них 166 гект~рів uзим:их посJюв, 75 гектарІв

к.олrооо:у бу­

з най·ВіJІ:ста.піших в Вобрицьхій М:ТС. З п.а:ану нцої­

У цьом:у році вперше розпоча-

весни. Не

,r;o

JЮлочно-това­

рна ферма нашого

Пооа,;ковиіі вано ланки і доведені їм: вироб­ ла о,r;иією У доброму ничі зав,;ання. Дуже приємно

стані.

пташник.

доt'ємось високоІ продуктивностІ корІв М:ину;юrо року

ли б хто запитав мене, ХТ{) :к са:ме у брига,в;і JІeJt:ap, я б на та­ ке за,питання

не зміг би нічоrІ'

Наші

ві,r;павісти.

пере,r;ові

люди

пі. !Wжній ~оярці ~оведено пла­ нові завдання по надою

-

молока

місячні, дек~ні та що~енні. В кінці .&ожноrо місяця ПіАбИ­

соціалістичного корову ваемо пі,.;суики на фуражну було змага.ння між 1,оярками. Перемож· на~оєно кілограхів вручав цям: правління колrоопу лнше 1724 кілогра.ми. вимпел і Причини ні,~;ставання нак доб­ перехідн~ червонИіЙ ти К{)ЛОка

1900

ре зрозумілі . Ще зовеім не)І;а.вно ,

грошову nремію . Першою ВИІПІаJІ

місяці тому у нас,

і грошову премію у цьому rоооо­

АОярок ,

~арському році одержала перцо­

Оксана Гутник та багат.о інших. коровамИ не було. Ніхто не знав

У відп~відь на Звернення ЦК

це ltyк·ca Векла Прокопівна, підживле!fНЯ сільrосІІІкультур се­ чею, яко1 заготовили ~о 40 тонн. яка торік вироrила 300 трудод-

три-чwири на.при.&ЛаJІ:,

левистачало

вів і в цьому році за січень вж.:. корів ,r;оводилось ~оІти колгосп­ ва ,цоярка fайова М. В., яка вже пі,;живлено мінеральними ,;обри- має 30 тру~оJІ:ні'В; з нею рівня: ницям із брига~, які щоденно мі­ на 1 січня надоїла. 636 літрів _. ярих зернових. Нам було Д{)Веден{) .пла.н вивоз- ва:ми 27 гектарів ози:иої пшени­ ються колгоепниці Орина Ходос, нялися. Ві,І;шJвідного догJІЯ.І;У за молока на оорову. картоплі,

40 -

кукурудзи,

ки місцевих добрив

1200

Розп~али й полwві

133

роuоти,

Т{)НН . . ці. Для внесення у грунт, голов­

Працюючи у спів,JWужності з ме-

ним чинm~ у вигля,11;і пЦживлен­

ха.ніЗ'а'rорами МТС, а. також мобілШувавши в·сю наявну у брига)І;ев'ять пар ді тяглову силу -

50 т~нн близько ня, завооено фосфорних та кuійних иінераль. них ,r;О'брив.

волів та

4

вже вивезла

пари коней, бригада

тонн Jt:ООрив.

1700

перевиконання

JІк .J;ом~глися

плану вивrоки добрив? Д{)помог­ ли нам К{)Шари. Протягом років із загороди,

ху,;оба,

JІа

гною.

ніхто

Вирішили

2-3

де перебува.­

не вивозив

Поруч з пЦготовкою .1;0 вес­ ни будувмо

власними

ШІОДОСХ{)ВИЩе На

20

силами

ТОНН фру&­

сарай }І;vІЯ Тів, а т~кож новий зберігання · сільськогоооцарсько­ го інвентаря. Віямінною роботою

тут відзначаються

муляр Іван

крім того, що успішно забезпечує веім неО'бхі)І;ним тваринниць-

Що е нового у нашій р{)боті?

а бу-

Перш за все це еді,~~; сказати про

ли цей гній у кагати,

-

Про доrа11ид аа оанииии Зииа 1956--1957 року

за 14,5 центнера зерн{)вих, зо· . ти П{)рщок на молочно--rоварній крема кукуру,r;зи 25 центнерів і ферм:і. По-чали з того, що пЦібрали 160 центнерів картоплі. П!!nпі.

В ряді південних районів -

м:іж тваринниками артілі }ЮЗrор­ нулось ~ійове с~ціалістичне зиа­ 4 JІlісяці гання. Так, за перші в

року

господарського

тварин­

зобов'язанні ною з них закріпили ві,~tпові)І;ні

групи корів. Встановили тверJІ:ий

понад 40 тонн ництві на)І;оєно в порів­ молока, що становить нянні з минулим: рок~м на 162

режп і розпорядок АНЯ на фер-

кілограми більше на кожну коро­

Jlli.

ву.

що ,~tружний колектив

своє сщіалістичне

Жовтня

організа- 40-і річниці Великого

цією вирішили буль-що, а навес­

бригадя

виконав.

Ф. ФеІІоровський,

постійний скла)І; ~оярок. За кож­

бригадир.

Колгосп ім . Сталіна,

,цоярка

у нас кожна

Тепер

мае на руках каленJІ:ар

с. Бобрик.

парувань

у своііі гру-

і рrотелень корів

Краще у цьому році із корма­ ми для ху,~;оби, що є найгоJІовні­ шии в справі піднесення її про­ дуктивності. Заготовлено сил~су з ·кукурудзи

2350

та люпину

запооігти 'l'(}'IIH, що становить П{) 10 тонн ю:І кожну корову. Завезено знач-

ливим заНД{)М збереження ~им:их знижень .~;а.сть зr.юrу є підживлення їх повними ,11;обри- ВИ'Моканню m>еівів.

длл ребувають У нормальному стані. вами. АЗ{)Т )({)Поможе

багатьох районів країни є незви-

Терпіти на,1;алі такий стан ~у­ всіх працівникі.в сільського гос­ .:ro неможливо. Правління колгое·· ПОJІ:арства та в озна'Менува.ння

кі ферми, бореться у цьому році пу разом: з партіііною

JІооицький і теслярі Тихон Ч·мир С'КОристатися та Олексій Остапенко.

цим:. Рано восени дружно згреб­

брига)І;а, Jt:aт парування та заJПуску &орів. КПРС і Ра.~;и Міністрів СРСР хо

оомплекена

Наша

Великої шкоди врожаєві в ба- ну кількість ЖО'МУ, краще, ніж

рослинам

у перші дні оживлення інтенсив- га1·ьох випадках завд.ае весняне торік, обстоїть crn:paвa з 1\онцент-

чайно тоолою. За першу декад-у у Молдавії, на Украіні і Красн{)- ніше рости,

а фосфор

і калій вШІирання озИІМих,

особливо на ратами.

Поруч з цими заходами д{)аемо JІЮТ()ГО в північно-західних і дарському краї вже н~ала ввс- пі)І;вищать стійкість ~имих Jt:O ділянках, посіяних на погано центрмьних областях ЄВ.JЮПеіі- на, почались польові роб{)ТИ і не- можливих несприятливих весня- осілому грунті. Це явище в · знач- про неухидьне поліпшення ста.}{ а. ній мірі усувається К{)Ткуванням. у минулооrу році колrос:п закуськоі частини Со100у П{)зитивні безпrоtа З3'гибелі озимих BiJt: зи:ма- них мете{)рологічних У'МОВ.

Л"""'n· 1· МТС а ві,r;хилення температури п~вітря вих знег~Jt: П{) суті минула. За ко '"" 1 • · в В нинішніх умо.вах винятково пк~о нема ВіА норми в середньО'ку ,r;осяга.'Іи орієнтоовними прогнозами ·в ·х ..... · Центка ...І • 1' пі•жиrлення радf(ЮШ заводських " плюс 9 гра.дусів. У рального інституту прогн{)зів, і важливо провести плюс 7 А Jt:O легко виготовити в маистерн.ях в найбільш ранні строки Прибалтиці, більшій частині Ві­ коЖН{)ГО господарства. . Затрати не передбачається в інших зонах виже, тепер озимих, оживлення температури, знижень великих північно-за­ і лоруtсіі, західних катюв на виготовлення всі мети цієї .и:ля К"'"Іrеrовуючи хЦних обІластях УкраІни, в Rрим:­ небезпечних р" • окупб vy Але Jt:ЛЯ ооииих. tькій області, південних районах О,;еськоі і Хе·рсоНСЬRОЇ областей, захі)І;них районах Красно)І;арсько-

прогн~ мvке в "еяких місцях не

засоби

-

вiJt: а'Віаціі ,;о ручного ляться

внесення •обрив.

Для

IJ'

уквально ·~

потрІоен пі•жив- n.aroк б б

А А А справ,;итись. НаІПрикінці · цьо·го лення поряд з мінеральними добМіСЯЦЯ, Та Й у березні ПО)І;еКу,іІ;И ривамк рекомен,;ується викорисго &раю сере,~;ньодека)І;на темпе- )[ОЖуть бути .сильні і навіть три.

ороть и

1!' л

з

не

за оАин т· "И

Іль..

виnиранням n

а

· .ІtЛЯ :я облас ... Крас - б уде вжито ш:rrp1·бних заходІв · тя.х , на захо•1· ськш Jt:i)

початку АРУ-

ГОl- Jt:ека.~;и лю-rого на полях 'Вже

· не б уло сниу. Протягом усієї зими в деяких оонах ві)І;лиги з:иіняютьtя невеликнии моро·за\\Іи. Тешература

·1х

з б ереження.

. · "· "

посІВІ'В.

З

авжду маиже груначн 1И!Ткування · •вищенп б

у Головній інспекції по зерно-

вих, кормових культурах, травах і в загальних питаннях землеробства Міністер~ва сільського господарства СРСР цими Jt:НЯми

в б агатьох

зонах,

вiJt:, навіть при осооливо

ум~ві

заходів все можливІ· потрібних ще більш північних, р ек{)мендується · на якііkь кількості пмщ сюrопа)І;и.

· . ,r;шянках ·(}голених пцвищених · nрово)І;ити затрюшння сюгу шляхом рrокидання гіл{)к, р~становн е ки щитtв, сношв, соломи.

·

·

корів

стада відібрано дві групи

_

24 голови остфрізькоі поро-

Jt:И молочного НаJПрямку.

Ух за·

LК. кріпили за пере.и:овими дояJ)ка.ии, •л"

перегюи, пташиний ди за езпечує· з с К"' е""'шА "ожуть товувати ()·••рсь R ратура була позитивною. В JІат- валі похолода.ння, які .. А"' ких "г""п ь сІЛЬ врожаю місцеві інші та попіл послі•, ~ Р А вії, Л:итві, Білорусії, У.&раіні, завдати серйознсї ШК{),І;И ослао · культу добрива JІк показує багаторічний дІ>с· М:ол,r;авії, в Кахенській і Ростов- леним за зииу посівам, коли не НО',r;арського краю

пив 30 голів високопро,;уктивних корів. Крі:м того, із власttого

забезпечено необхідним раціоном кормів:

Провівши контрольні удої, ВИ·

А 25 гоЛів високоА"ілили із ста•а корів з ...•обовим ТМ\1\"УRТИ'Вних ~..VA у,~;оєм 16-18 і 22 літnи .. иоло-

вжиття ка, яких також

П{)ставили

на

на окремий раціон годівлі. Рішуче боремось з яловkтю ко· озимих

ж

Jt:Оведетr:;ся провести підсів або навіть пересі'В. Дуже важливо кожному господарству зазда:легідь підr{)тувати для цього ю~сІння

рів, яка ще частково має у нас

місце. Організовано пункт штучного осіменіння і придбано необ­ хі)(ну апаратуру.

Дбаючи про полІпшення стадJ, на поверхні грунту в ряді місць було пl>()ве)І;ено нapaJt:Y вчених і можна, звичайно, ко·рИ:стуватися пшениці, ячменю, проса, КУІ\Упришrі4 т-еличок відібрано Вони вИІЗнали за сні-горозорювачами. Нагрома,r;жен- рудзи та інших ярих культур. майже всю зиму трималась на епецІалlсТlВ. Проведення перелічених j де- ві,.; високоІІІродукт.и;вних коріа. вЦносно ВІrеомиу рі.вні. Де ви- потрібне ре.J:t()мещувати Іtолгос- ня снігу Jt()Пом:оже запобігти не-

'RJІИКало пі,;вищену витрату оои- пак і ра;дгос-пам вжити ,r;eнux гативному ,~tіянню льщяноі кор- яких інших заходів дасть змогу Смrі .-оярки зобов'язались виро~· на. великих площах зберегти ози- тити з них корів. мпи посіваии запасу поживних ·захо~ів ДЛЯ Т{)ГО, ЩОб ЗапООіГТИ ки.

речо-вив, розніжува.по іх, &с.ІІабІІя-

ло зпостійкість.

На значних ШІоща.х

ввпа..ав:ню і навіть загибе.rі ози- ПОШlt04ZУІОТЬСJІ ооИкі

щороку м:і посіви ві-' зрі,J;ження та заги­

І. 6/rун,

белі і забезпечить значне підви­

зоетехнік.

хJІіба ві,r;

Тепер на европейській терито- а:их, иебезпеu. пп .J;JІJІ ~,.;у 3астою тuп во4 J ІJІDе:пх Со»ау к&Ье ВСІDІИ оапі 11е- Щь ще ке КЩ.Іа. Jyae ааа- кісцах. Своsчасиd спус~ ВОІJІ із

Jii

Колгосn ім. Кіро11,

щення іх урожаїв.

(Т!РС).

с:. Зuорв•і.


СереАа,

СТАХАНОВЕЦЬ

4

(До 170-рІччя з дня народження) історії

В

ського

бормьби

украін­

проти

експлу­

народу

нале­

видатне м.ісце

ататорів

Устиму Карма..:rюку

жить

-

:мужньому борцеві проти фео­ ладу. дально- кріпосници.ого

,1/;ЇЙ' загонів Кармалюка Н!J.бирали форми :масоооrо руху, пере-

сійський Горький

письменник. О. М . Кармалюка назвав

· кидалися з По,11;ілля в сусідні ракони Київщини і Волині. У· стим Кармалюк п'ять раз

народним

героєм, ім'я ЯКQГО

:властей. Иого жорстоко кату-

влаштова~ої

лицаря», який нещадно мстив

богатирська

силали в Сибір. Але справді сила фізична

люка власті притягли до суду селян­ близько трьох тисяч

за тяжке підневільне

Наро,11;ився Устим Кармалюк в сім'ї селянина-кріпака на По,11;іллі. Тяжка. і виснажлива поміщиків овавілля праця, пробудили у юного Устима лю. ту ненависть ,11;0 . кріпо сників .

мії в рідні краї. Тут на по­ чатку 1813 року він створив з селян-кріпаків загін повста­ протяrом нців і з rого часу не сторіччя чверті майже

~

селянам: .

виступи «ех::

::

суду

за

участь

у

повстанні

750 чоловік. притягнуто було Озброєні повстанці зробили біля тисячі нападів на маєтки поділь· ських панів . Відбираючи в панів селян· працею добро, нажите кріпаків, Кармалюк роздавав йо· го бідним, що і стало основцим МОТИВОМ

серед

лися

ЯКі

пісеНЬ,

рОЗПОВСЮДІІ·

народу.

Ще за життя героя були скла· дені пісні, що прославляли його подвиги. Одна з таких пісень ста­ сПовернувся я з Сибіру:. ла любимою не тільки на Украі­ ні, але в Білорусії, · Росіі, зокре­ ма с~ред доревощоційних полі­ тичних засланців і каторжників . Один з ранніх і повних текстів

опублікував

ПІСНІ М.

1857

році

Гацук у збірнику «Ужинок з

1857

цим

за

іі

році записує до свого що­

денника

1865

Вслід

поля:..

рідного

в

у

повід~м­ Американська преса. неза­ зростає ляє, що в США

бюн», Хемфрі «висловив зЗІнооо­ збільшення коєння» з приво,~;у

з н і м к у: народний ге·

Н а

поміщиків

Устим

Кармалюк.

витрат

Т.

Г.

Шевченко .

появилася

Року Марка

повість

==== 3

Вовчка «Кармалюк:., в якій було пісні варіант поміщено також про Кармалюка. Пізніше записи Максимов, опублікували: пісні

Но· Головацький, Чубинський, Гартиваль . Грінченко, вицькнй, За часів Радянської влади її по­ дають майже в кожному збірни· ку пісень.

Іноді під текстом цієї пісні по· давалнея здогадки про її автора . що

насправді авт~ром пісні про Кар· малюка («Повернувся я з Сибі· з

Поділля Ян Комарницький . Про це свідчать рукописні, друковані джерела і спогади сучасників . На жаль, відомості, що дійшщІ про цього автора, дуже бідні. спогадах в своіх Сучасники характеризують Я . Комарницько­ людину го (1784-1840 рр . ), як розумом,

демократич­

глибокою ними переконаннями народу і любов'ю до простого його пісні та мови . В своєму міс­ ті Сапрані він славився, як до· телний співбесідник «і не буден· і

ний

гумористичний

MOШJ,J;e

мі<Стu.

що йде віод :мшгазина госnожарсь­

боти. Взяти хоч би таке питан­ не благоустрій . Адже ня, я·к.

шого присrоличного міста. наби­ зна­ рають особливо важливоrо

наша

селищнз.

Рада займа.и~я вкрай

нцоста­

займати-ея чення. Цим повинні не лише депутати і відділ К()Му ­ Велику нальноrо господарства .

що

цим

Кармалюка він написав у ті ча·

си, коли ще народний ступав на Поділлі .

ви·

герой

про пісні очевидно. тек­ авторського

Найдавніші залнен стоять, Кармалюка

найближче до первісно що сту, з них видно, пісня мала початок сПовернувся кінці в Пізніш, я з Сибіру:.. ХІХ століття, у народних . варіан­ тах появився заспів: «За Сибіром сонце

сходить:.

та

кінцівка:

«Оце пісня Кармалюцька, А хто хоче знати Нехай прийме стільки горя, Та й буде співати:..

Протягом столітнього часу нав­ основного

коло

під

впливом

тексту,

переказів

головне

про

Кар·

та нових соціальних об· ставин, виросли нові мотиви. Так. кінця пісня, в деяких варіантах мала уже до 120 ХІХ · століття, рядків. малюка

.:rиць. Обов'я:юк. нооообраних же-

парламенту і

законодавчих зборів штатів.

rолО<Сування

,~;ень

У перmиіі

:мольці Неля Біляєва і Анатолій Драний. 3наючи, що під час по­ хвилин:t же·жі кожна прога.яна може мати катастрофічні насліА­ пра­ ки, учні МИТТЮ П'ІJИЙНЯЛИ ВИЛЬНе рішення. Пробравшись в

Становище на Кіпрі Англійські власті на Кіпрі посплюють репресії проти уча.с.ни­ ків національно-визвольного ру­

ху. В ніч на

23

сиву Тро{)ДО'С з метою захопити керівників руху за на.,~;ання ltiп­

с. В. ·димерка.

су~ Англійський війсЬІКОВИіЙ 18-річн~го до страти

засудив

кіпріма., і>бвинува.чен~rо в за.:ма­

ху на англійського офіцера.. Це

цяли нагоро,11;у в

Kill'Pi за останні ,~;ва тижні.

вла.сті обі- на

визначення. Місцеві

(ТАРС) .

тисяч фунтів

5

Крупп закликав до економічного зака4апвннв спа4орозвинутих краін За П()Ві,~;омлен:нями преси, один слабороовинутmr кра.іна.:м зами­ За-

кав

економіЧJІоі

Д() посилення

хі,11;ної Ні11:еччини вла.сRик кон- експа.Rсіі в ці краІни. Він кри­

'l'e, що той в п~реmкоди

церну «Круnп» Альфре,~;

Крупп тикував УРЯА ФРН за.

фон Болен унд Гальбах

виету- справі фінансування

нібито

пив з промовою, в якій пі,~; ви-

"'

•.,.,

чинить

захі1jНОНі­

мецькQго екеnорту .

(ТАРС).

""ОПОМОГИ>>

глаwом . «8КОНО"ічно·"1

Намір уряду Панами націоналізувати Панамський канап За повідомленням газети «Дей- на.л:ізаціі міррор»,

лі

де Ла Гуардіа

ка11алу.

Панамського

Панами Як вказує газета, президент жав

президNІТ

неофіціально ін­

формував ахериканських службо­

зрозуміти, що він, можливо, пе­ редасть це питаНRя в ООН.

(ТАРС).

вих оеіб ЩОДО МQЖЛИВОСТі наці:>-

КОРОТКО В Японському парламенті від-~ В результаті голосування npe· прем'єр· м'єр-міністром обрано кандидата б~л.ись вибор~- нов?rо

партії

МІ,НІстра Японн_ замІсть ~андзана ліберально-демократичної ІсІбасІ, який ПІшов у вщставку . І Нобусуке Юсі.

РеАактор С. ПОГрЕБІНСЬКИП.

ва,

вулиця Челюскіна.

руху

аитианг.tійського

А'Вксентіса.

PY пра'Ва на національне само- вже четвертий смертний ВИР·1К

А'ОСТОВірності :моїх слів, хай по­ пробув пробратись по тій вулиці,

стерлінгів за голову ожного з лі­ дерів

а.нглш­

лютог()

еькі війська. почали нову mирJ­ ку облаву в районі гірського ма­

но.

І. Забоnотиий.

виборів

ріЗ<Ко посилилась аrіта.ці.йна ІJ.tам­ панія, яку прова.,в;ять політичні день -у за один партії. Тільки

(ТАРС).

живе в м. Омську, вул. Куйбише·

Nt 2,

(ТАРС).

процентів виборців .

Односельчани щиро дякували жуть, жалеw не приходиться хо- пу-таті'В-мобілізувать їх на це. А. Драному і Н. Біляввій за. іх Є. Кацов, дить. Хто х9че перосві,~;читиеь в сміливість і рішучість. виборець дільниці

далі).

Делі, ~е голО<Сування відбужетьсSІ 3 березня, було QРгані.зовано гів штатів П~нджаб і Оріс-са.. В близько 200 перцвибор11их мі· голосуваНІІІі взяло участь ,~;о 65 тингів.

з найбільших :м:онооІОлkтів

Нежавно в нашому селі сталЗІІ:я пожежа. Невідомі> чому 11еспо,11;і· ва.но загорілася хата. кол.госпниці Х. Кравець. Першими по:міти.:rи дим учні середньої ШКQЛИ кош:v­

'l'&K

проходило в рщі виборчих окру­

поетів:..

охоолену вагнем хату, вони поча­ не вулиц~х тньо. На бага.нох рятувати речі. Потім сміливо ли !Юме­ із знайдеш наві·гь ді>щечок допомогу тут можуть П()да.ти саІіі В'зялися збивать вогонь. рами будинків . В дощову негоду Тимчасом на. жономогу прибіг­ важко пробиратись по ряду ву­ жителі. Особливо багато можуть сусіди. Пож·ежу було пога.mе­ ли ВУ· без­ зробити вони для озеленення із-за і перевулків лиць

доріжЖІЯ. За приклаІ){ами, як ка-

В Індії палати Народної

«ПіСJІі та романси українських

По-комсомольськи

Аівництво і

Парламентські вибори в Інді і f зв'язку з почаn&и "Вибори жо п~ча.лись

Г. Нудьга.

пошти=====!

Лише к.ілька. місяців тому це бу­ ких товарів до парку Фіалковсь­ ло селище. Тепер же, через кіль· кого. Аб() ще ближче-біля само­ ка днів, :ми бу.демо уже обирати го центра -- по вулиці Проле­ жепутз.ті'в до мІської Ради. Треба тарській шбо Челюскіна. У ря;tі сказать, що новО'Обраним депута­ перевулків немає освітлення. там буже дуже і пже багато ро­ Питання благоустрою для на­

секрет,

вірші, елегійні гумористичні пісні, а також байки. Пісню про

та

віршописець:..

редакційної

ліричні

Комарницький

------------------------------------

Впорядкуємо вулиці нашого міста Вровари-зовсім

Складав

на МІНі·

земнШІ .цержа.ваи, на военне бу·

оборони

міністерства.

на

••••• :::::o•wx._

ооооооо::::хн

США,

році на

гераль,11; трі­ енергії, на военну ,~;опомогу іно·

газети «Нью-Иорк

С. Петров.

проти

тверезим

народу .

(ТАРС).

на­ стерство оборони зовсім не ооме· статей бюджету поділ·яють витратІІ воєнні всі кіл жуються правлячих предста.внИіКи віть мініс'І'р фі­ США. Останні включають та.ко3 США, в тому чиСJІі по атомні~ нансів Хемфрі. 3а пові~о·млен.ням витрати на. комісію

ДО Ml'Pl Ві)І;НССТИ У сти:ма Карма.u:юка, який все свое жит'l'я вію;ав бО'ро'Тьбі за визволення селян від кріІІІос­ ного рабс'І'ва.

Украіні

з

ію о нР.Зіііського

(Як відомо, витратами

стань

поет

ші·сть

у зв'язку з роздуванням воєнних

жував боротьбу. Великий ро-

маловідомий

що цю програму підтрижує біль·

зростаннях воєнних витрат. Три­ вогу американської громадеькості

лю, ВіН З НОВQЮ СИЛОЮ ПРОJtО'В·

був

селянства. і поклав свою голо­ ву за свіІбоду для народу. Цю в :можна ленінську оцінку

рой, керівник селянських пов·

ру:.)

ст}-пив президент Сукарно і вис· Л()ВИВ зад'()волення з приоо,~;у того

доволення у зв'язку з триваючим

І щоразу, &Оли йому щастило вирватися із заслання на во­

Пізніше було встановлено,

ви

присутніми

Протести в США проти збільшення воєнних витрат

ЯН НАРОДИЛАСЯ ПІСНЯ ПРО НАРМАЛЮНА

до

перед

був представник.ом бунтівного

::::>ес::

Як відомо, в загонах Кармалю­ ка приймали участь в різні часи близько десяти тисяч селян. Тіль­ ки по одному процесу 1827 року

програму.

П()тім

які в цьоху фіна.нсіІвом) 1 :мільярд перевищатІ в 36 мільярдів за·гальну суму в йоN Ейзенхауер()м вкооа,ну посланні конгресові про бю){жет .

йому Кармалюка )І;Оnома.гала веі біди і злиrокні. зносити

ВШІИ'ВQМ селян nід :::)00(> с :~:::::1111

цю

від·бувся грандіозний мітинг. Уча.сники мітингу в прийня-

керіВ­

ІХ

палацом,

президентським

ред

значній

антикріnосницькі

Часо· м:

кмонами прийпми на. площу п~­

Говорячи НИКіВ В. І. Ленін. В. І. Разіна., Степана про що він Ленін підкрослював,

3а непокірливість ііого відда­ ли в солдати. Але волелюбний Кармалюк утік з царської ар­

дав3ІВ оrюкою фоодала'И-кр1nосииам. Діючи мето,11;ами партизанської вііі'Ни, повстанці на­ падали на. поміщицькі . маєтки, нерідко палили їх, забирали та гроші і роздавали майні>

роль

кра.їю елементи патріотич-ні спільними зусиллями підтриматІ

організованюш

:тра.нспара.нтами

І С·()КО оціню~ав_1значен!я сел~н­ РУХіВ

тучу підтримку прі>грамі прези в~ дента Сукарно і закликали

обстмювки і єдності національно! зміцнення в країні, розJ)ОІбленої президен­ півтора БлІt3ьк.о том Сукарно .

ний характер, він віАЇ'rрав ве­ лику роль у розхитуванні ос­ нов кріпосницьк{)rо ладу . Виських

деН'rові

стабілі-

мільйона жите..1ів міста, кого '()КО­ Л()зунгами і лиць з праnорами,

повстанців . рух на селянський Хоч чіІлі з Кармалюком мав стихій­

життя

селян.

рі

столиці

програми

·політичної

зації

вислQВили

Сукарно,

населення

підтримку

на

сь•ка·ми. Після с:ме'РТі Карма­

вали, кидали у в'язниці, з:r

року.

У Джа:ка.рті ві,цбулась могутил тій декларації, переданій пре.зи демонстрація

царськими вій-~

Наро,11; склав про ньоrо ле<ген­ його ди і сказа'ННЯ, оспівав ЯК «СЛаВЕОГО іМ'Я 1! ПіСRЯХ

1957

Демонстрацін згуртованостІ індонезійського народу

навіки овіяне славою. 3агинув народний оожмt у 1835 році пЦ час облави,

до рук царських

потрапляв

ЛІОТОГО

РУБЕЖЕМ=~

С::: З А

КАРМАЛЮК

УСТИМ

»о:. :.

::

"'CJJ)OC:J

27

Костенко

Олена

Іванівна,

яка

30, порушує справу про роз·

лучеиюr

з

чоловіком

Адреса редакції: м. Бровари, Киівськоі області, вуя. І(иівс:wса, М 6роварська районна друкарня І(нївськоrо о6ІаСІІОІ'О )'ІІравпіння ку.nьтури.

Костенком

138

Василем Степановичем, ЯКИЙ ЖІІ· ве в ·с;

Рожівка .

Справа · слухатиметься ному суді І:ої дільниці ського району.

в

народ·

Бровар·

25 номер 1957 рік  

25 номер 1957 рік

25 номер 1957 рік  

25 номер 1957 рік

Advertisement