Page 1

Пролетарі всіх краін, єанайтеСJlI

Радянський народ безмежно

ЧЕТВЕР

12

так

БЕРЕЗНЯ

Н!

Орган Броварського районного комІтету КомунІстичної партії Украіни та районної Ради депутатів трудящих, Київської оБJlастl

До

нових

руках

коп.

МНОЖИТИ свої

проводили в оетанню путь со­ зусилля в здit:tсненні грандіоз· раТНІІка і геніального продовжу- НИХ завдань, нкі стоять перед

найбільший

світній

історії

поворот у все­

Д0дства,

вона

тичну партію, як велику пере­ дянськиfi народ на новий шлях творюючу СИ.1У суспі .lьства. На­ - шлях· соціалізму. ша партія, озGроєпа революцій­

масаии,

знає,

як

вести

уряду,

в

надійних

вірних

учнів

і

у СтаЛіНСЬКОМу районі МОСКВИ ІІритих.:ш звичайно жваві і гоиіНІ\і вулпні Сталінського

ОУТІІ певНІ в тому, ЩО КомуніСТІІчпа партія і народи Радянського Сою;\у, вірні прапорові пролетарського іН'l'ерпаціонаJізму, ПРJ.порові ~lеніна-СтаlіШL, і далі 3МЇНflюватимуть і РОЗВІІBaTII~YТI) братерські ~В'ЯЗІіIl s наРО:tа~ш I\раІн де~lокраТІІЧНОго таСІору, з ТРУДЯЩПМІІ капіталіСТИЧНIIХ і колоніальних країн, які борються за справу Yl'Ipy, дe~lOl\paTiї і соціалізму.

мітпнг ~ I\paclloї ПJощі. Чути залпи прощального caJIOTY. ЗЛІІ­ ваються ВОЄДПНО ГУДКІІ ~aBoдiB, фабрик, парово;~ів. ДІОДИ обна­ ЖlІОТЬ ГОw10ВИ і стоять в скор­ ботноиу мовчанні, прощаючись З люGюши, uезмеіКНО <~орогии вождем і ВЧlIтелем IlосифvУ ВіссаріОНОВl1чем СТ(l"lіпим. ... КолеКТІІВ Московського траНСфОР~faТОРНОГО заводу імені В. В. Куйбишева зібрався на, траурнип мітинг в просторому

3 пеРШІІХ днів Ра;:J:ЯНСЬRОї приміщенні складального цеху.

ВJади

"leHiH ВІІ31ІаЧИВ зовнішню політику радянсы\її держави ЯК ПОJітику миру. Цю по.1ітnку неухuльно здittснював геніальний проДовжувач справп :Іеніllа ве,,11шuft прапороносець

кп і моло;й робіТНІІКИ. Глиб оКПИ сумом пройняті іх промо­ ви. Але в нnх звучить і непо­ хитна впевненість у своїх си­ лах, безиежна відданість Кому­

КІІ го.10Вна турбота партії полн-

-Ста.1інські ідеї, ЯК сонце,

Виступають старі

вироБНIІЧНIІ-

МИРУ - Н. В. Сталін. ніСТІІчній партії, Радянському R ra.1ygi зовнішньої подіти- урядові.

раJ:япс.ыипп

J

УРЯД

стоять

Нее наше життя і наша праця

нерозривно

зв'язані

С· та:пна.

Б

з

ім'яи

удеио:!S

поліТIІІ\ОЮ, яка відповідає ЖIIТ- кожним днем підвищуватп про­ ТGВШf іllтереСЮI всіх народів. дуктивність праці і кріпити могутність нашо! Батьківщини.

Вороги трудящих хотіли б У прийнятому на мітингу бачити розгуБJеність і паніку листі ЦентраJЬНОМУ Комітетові в рядах ра;щнського народу, КПРС і Раді Міністрів Союзу

творила Радянську Армію в шшti зазнав тяжкої втрати. РСР колектив заво;rу дав ело­ ської держави,ф перетворив~и непереМОЖlIУ силу, ЗДі1ТІІУ за- Але марні po~paXYHKII ворогів: во по:твоїтп енеРГІ·ІО в праЦІ·, ської держави G найвал\лиВі-1

шою умовою успішної побудо-

Товариш Сталін все своє жит­ ТН вчив того, що немає нічого вище звання члена Комуністич­ ноУ партії. В упертій боротьбі 3 ворогамп товариш Сталін від­ стонв єдність, монолітність і згуртованість рядів нашої пар­ тії. В цШ єдності і згуртова· ності партiflних рядів-сила і непереllожність Комуністичної партії. ТоваРІІШ Ста.лін завжди проявляв величезне піклування про зміuнення зв'язків партії 3 народними масами, вuачаючи в цьоиу джерело сили і непере­ можності нашої партії.

2находиться і

ниптвом створюва.1ась, ~pOCTa- на TO~IY, що політnка МІІРУ між ла і міцніла РаДЯlIська АР~lія ІІарадюш є cli.o:'uo праВIIJЬНОЮ, товариша

ортецю COЦla.- ,. зп справу, llwб забезпечити побу­ її. в незламну мо. . Р ое еЧИТІІ щь 1 MOrYTНICTh адян- о СРСР. дову комуніСтпчного суспіль­ .iIlЗМУ. ства.

непереможний

Товариш Сталін прояв.lЯВ бе- гас в TO~IY, щоб не ДОПУСТІІТИ освітлювали і освітлюють наи зустанне піК.і1уваНІІЯ про зміц- нової вііі ПІІ , жити В ~шрі 3 усі- шлях до КО}Іунізму, - сказав .. . СРСР ІІз, країпюш. Кс.мvнirтична пар- стахановепь В. Овчінпіков.--

_ рідне дітище нашого народу. Разом з деніним товариш liомуністuчпа партія, керуюною теорією Маркса- Енгельса СтаJlіи був saCHOBHIIftOM пер-деНlН(j,-Сталіна, умудрена шої в світі соціалістичної.. дер- чись вказіВІ\амп т о в а р 1I Ш а півстолітнім досвідом боротьби sa жави. HeBToVHo працював Н. В. Стазіна, ніДГОТУ1З1Jа нашу І{раїінтереси трудящих, нерозривно Сталін над зміЦІІенням Радян- ну до аКТІІВНОЇ оборони, переНШrfІІ

партії

велику

Разом з t!leHiHIIM Сталін ство­ поклала край ладові капіraліз­ нення оооронuздатносТl. тія, рював і загартовував Комуніс­ ІІУ в нашin Країні і виведа ра­ Під його безпосере ;....Т1 НI'и У!'ерів д,. -

зв'язана 3 найширшими народ­

Сталіна

-

що

зок HeOCJaUHO піклуватися про І паJЬНУ незалежпіСТh народ ВІєт- райопу еrоошці. Сотні ДЮJ,еtt благо народу, про ма.ксимальне пам у. ~і.БРі1:ШLЯ 9 6ере~нlЯ на П.10щі заJ,оволення Пого MaTepiaJbHIIX . о JltураПJ1ьова. і культурних потреб. .. ТРУДЯЩІ. всього сВІТУ МОЖУТЬ ... Гадіо перrдаl; траурний

радянським народои. Цей заft­ Товариш Сталіll--творещ) неру Віссаріоновича Сталіна. Біля .1ИК ІіомуніСТIlчноі партії і Ра­ шииої дружби народів СРСР. труни свого мудрого вождя і дянського Уряду знаходить пал­ ІНд керівництвом т о в ари ш а кий відгук у наПширших ма­ вчителя КОlІуністична партія, Сталіна, Ііо»уніСТИЧІІа партіп сах. весь радяnський napo;r урочис­ добилась ліквідації вікового пато заявили про свою вірність Наш священний обов'язок ціонального розбрату і СТRОРИсвященноиу всеперемагаючому полягаG втому, щоб і далі ла могутню багатонаціональну зміцнювати велИІ\ у liому вісти,­ державу, забезпеЧІІ..1а економічпрапорові Леніна - Сталіна. ну партію, яrt зіницю ока бе­ нnй і КУJЬТУРНIlП розкпіт раТовариш Сталін заlПШИВ на­ реГТІІ єдність партії, ще більше ніше ПРИГНОблюваних народіи, шій партії веЛІІчезну ідейну зміцнювати нерозривні ~В'ЯЗКll згуртувала в єлину братерсы\y спадщину. ГеніаЛІ)ниfi мисли­ партії ~ народом, вnховува,ти сім' ю всі нації Радянського тедь, він віlСТОЯВ учення марк­ комуністів і всіх трудящих в Союзу і викувала НСРУШЮlУ .. нароДІВ. о ') сизму-ленінізму від усіх во­ дусі високої політичної ппль­ дружоу v:tВJ,аН(JЯ ІІОрогів, творчо розвинув і збага­ нос.ті, в дусі непримиренності лягає в тому, щоб ;~Juс~печпти тив його в нових іС1:0РПЧНИХ і твердості в боротьбі з внут­ дальше зміцнення ЄJ,lІості і народів рJllянсы1оїї умовах. Ім' Я Сталіна справедли­ рішніми і зовнішніии ворогами. дружби країни, зміпнення Радянської во стоїть поряд з іменами Марк­ Разом з Леніни» т о в ари ш багатонапіона.1ЬНОЇ ;хеРіl{dВИ, бо, са, ЕнгеJlьса, Лепіна. Марксизм­ ленінізм, розвинутпй і підня­ Сталін був натхненником і поки буде ця нерушимз дружтий на вищиt:t ступінь у гені­ вождем Вt)ликої Жовтневої со­ ба, нам не ~трашні ні вн}'тріш· альних працях Сталіна, дає Ко­ ціаліСТІІЧНОі революції. Перемо­ ні, ні зовнішні ворогп. муністичній партії, Радянсько­ га Жовтневої реВО.1юпії означа·

Jla

знають,

держави.

соратни"ів товариша Сталіна.

вача справи Jеніпа - ііоспфа

му народові непереможну силу.

Леніна

РаДЯНСЬf{ОЇ

Леніна-Сталіна!

Д~в'ятого березня радянський і В. М. Молотов заК.:Іикали ра­ дянських людеt:t

політику

керівників

перемог у боротьбі за

справу народ. все прогресивне людство

10

зовнішню

прапор

25 (930)

Ціна

і

Радянські люди бачать,

р.

1953

вірить своїй Кому­

ністичній партії і одностайно підтримує як внутрішню,

де

РіRавп

і·1

llТ

ереси .

lX чсt\'lG торстоке розчар"'ван- достроково виконати річне ~aB;J.

(,

.1\

J

,

ня. )~ дНІ в.еДИКОl о горя Ha,.~O- дання по випуску устаткуван-

..0

На ЧОдl з СВОІМ .великим І ди І адянсr-кого Со.юзу,. РООІ!- ня для великих бу;J.ОВ КОМУви комунізму ~ .паші.Й країні. І полк.оводцем - Генера.1IСnоУУСО~ І IllШ~~ с~.1ЯНІІ . та lНте.1lгенцlЯ нізму. Ми зобов'язаш

1

даЛі невтомно СталlНИИ

Радянський llі:іРОД

і всесторонньо 311іцнювати ве- його. noGJ~ecHa арУія

1

ще Ilсшше ЗГ} ртовуютьсн, ще

здобу ли І міцніше 3~ІІК~ЮТ~ сво.ї

3аВОДСЬКІІіі колектив звер-

ряд]~ НУВСЯ до Верховної РаДІІ Сою­

лику соціалістичну державу -І всеСВІТНЬОІСТОРUЧІІУ перемогу навколо РЩНОІ КОМУШСТИЧНОl зу РСР і Московської обласної оплот миру і безпеки народів. над фашnзмом в друl'Нї світо- партії і її Центрального Комі- Ради депутатів ТРУДЯЩИJ ~ вій вifiпї, врятували паРОДІІ тет у паВКО,,10 Радянського JT ря- пrось~ою ~а:шшит~ lIо~ифа Після сиерті деніна Сталін Європи і Азії ві,'! заГРО~1ll фа.- дУ. ' ВІссаРІоновича Сталша наВІЧН~ lІаПже ТРИДЦJ1ТЬ років вів нашу шистського поневолення. Необ.. по,еСНІІМ депутат~м ВеРХОВНОІ . . о . Радянський народ uе~~lежно І Ради Союзу РСР 1 Московської партію і країну по ленінському шляху. ПРОJ10ВЖУЮЧИ безсмерт­ XIДHO tl д~л~ все~IІРНО.оЗ~Il'ЦШ~)-1 вірип) своїП КомуніСТИЧllій пар- об.1асної Ради депутатів ТРУДЯ­ ну справу tileHiHa, т о в ари ш B~Tll МОГУllІ1 РаДЯil_СЬКl ,~ороп: тії і ОlIностайно піДТРИМУG ЯК· ЩІІХ ві) CT<1w1iHCbKOfO виGор'lОстаю І ВНР;;;~1Ш(), о .. І" о \'1' Сталін привів радянськ,ип народ НІ Споди , ТРШlатп• ІХ \'J • так І ЗОВНІШНЮ по- го OI\~Jry МІста il оскви. JJ.o всесвітньоісторичної переио­ БО~ОВ~ї T~TOBHOCТl для НИЩlВ- ЛіТl:!\. у ги соціалізму в нашій Геніальний зодчий

НОІ ВІДСІЧІ б\тдь-лкому країні. ві во ога J

комуніз­

му, вождь і вчитель трудящих,

Ра;НШСLКОї

нападо-'.

llеРіБави.!

Таю ж клопотання поруши-

РаlIНJСЬЮ w'1ЮJ:ІІ бачать, ~НШIOТЬ, .1И

tl'o' fi .1ектпви

n.

.

о

ІНших

.

шд-

р . ЩО непереможниt:t прапор деніна ПРИGИСТВ раtlопу: В результаті другої світової -Сталіна знаходпться в надій- _ТрrДЯЩ.l (таЛIIСЬКОГО райо-

Прощаючпсь з в е л п R И М товариш Сталін озброїв партію вinпи в корені ~иіllПJася вся них РУІ\ах керівнпків партії H.l' ~ІДпоюдаючи на заклик па~lІіжнаротrна обстановка. СклавТ11 1 уряду '.. Ilоказу'ЮТЬ sраЗКI1 вождеи і вчителем товаришем і нарид величною програмою бу­ і'. і У!Ш1У, вірних учнів і соратСталіни~[, радянські люди виражали непохитну рішимість ще тісніше згуртувати свої РЯ;:J:ІІ навколо рідної Комуністичної паРJ:ЇЇ, її Цеllтрального Комітету і Радянського уряду, спря-

дівництва коиуністичного сус­ ся могутнШ табір демократії і пільства, яскравим світлом соціаJ1ізиу з насе.1енням у 800 марксистсько·ленінської теорії Mi.1bt:toHiB чоловік. В цьому ІЗ,осяяв шляхи розвитку нашоl борі в тісному братеРСЬКО~ІУ

НІІків товариша Сталіна.

caMoBlДдallol

3 ТlН'РJ,ою вірою в свої неви­ черпні СІІЛU і ИОЖ.1lІвості, тісБатьківщини від соціалізму до єднанні йдуть разом з раДЯlI- но згуртоваНІІЙ naUK0.10 KO~IY­ ським народом великий I\lITi:ift_ ністuчної партії, радяпськиti комунізму.

мувати свої зусилля на здіtlсНаш свящеllниlt обов' язок ський народ, братні нарОДll парод ТВОРllТЬ велшу CIIpa~y нення сталінської програии ко- полягає втому, щоб забезпе­ Польщі, ЧеХОСЛОВLiЧЧПНП, })ол- будівництва КО~ІуніЗ~IУ. В сві-

муністичного будіВНІІцтва.

чити даЛЬШІІ1t розквіт соціаліс- гарії,

У горщшш,

у виступах на траурному мі- тичної Батьківщини. В галузі ніl, НімР.цької тингу.,

присвяченому

похоро- внутрішвьої політики

головна

)' ті немае таких сил, які могли 1 УМУШЇ, Алба- б З"'ПІшити поступа;1ЬПІІfi р\'х Де~lОкраТІІ'lНОЇ

J

-

Респ~rбліки, Монгольської На- радянського суспільстпа }І\'нізму.

J

J

;10

ко-

J Ра- турбота партії полягає в току, род ної Республіки. В упертій 1Іід прапором .Jlehilla-Ста.1іна ди Міністрів СРСР і Секретар щоб пеухи.ньно добиватпся даль­ uоротьбі проти а~еРИl\аПСЬКIІХ Центрального Комітету НОМУ- шого поліпшення матеріально­ агресорів відстоює незаJежuість вперед 110 НОВІІХ перемог ко·

нові Н. Н. Сталіна,

ністичної

партії

rOw10Ba

Ра.з,янськог() го добробуту робітників,

кол­ своєї

батьківщини

героїчнпп мунізму!

Союзу тов. Г. М. Маленков і госпників, інтелігенції, всіх ра­ народ Кореї. Мужньо бореться

(Передова

3аконом JlJlЯ проти імперіалістичних понево- 11 березня). Міністрів СРСР тт, Л. П. Берів нашоl партїl і УРНДУ Є обов'я· дювачів, за свободу і націо·

перші заступники Голови Рd.дИ дянських JlюдеR.

газети "Правда"

праЦІ.

Твоє серце В серцях Мі.1ьПонів Б;GТЬСН

Твое сrрпе. Сп\>КіЇ1не І чітке

ііого Uиття.

Це сеРI(е, РіIlНИП Ста:Ііне,­ Безсмертне НаРОJ.жеllе Для вічного ЖИТТЯ. А. Коломієць,

за

УЧИТСJlЬ,

с. Гоголів.


ст!

Працювати так, як учив нас Великий Сталін Глибоко запали в серця кол- Центрального Комітету Комунісгоспників артілі імені CTaJIiHa, с. Русанів, CJIOBa талановитого учня Леніна і вірвого соратника Сталіна Георгія Максиміліановича Маленкова, який на траурному мітингу на Красній площі в Москві . . , присвяченому пам'яті llосифа Віссаріоновича CTaJIiHa, сказав: -Товариші І Ухід із життя вашого вождя і в,ителя Вели-

тич ної партії Радянсlfкого Союзу, вірних соратників Великого Сталіна, ПОДВОїМО свою енергію в боротьбі за те, щоб вивести наш колгосп у лави передовиків. У своєму листі до редакції т. В. Пиндюра пише, що бригада ГаЛІІНИ Гарбузи успішно saвеРШІІла підготовку до сівби.

множити свої зусилля в здійсвенні грандіозних завдань, що стоять перед радянським нароДОМ, збільшувати свій вклад в загальну справу будівництва

Віссаріоровичеи Сталіним, ми, механізатори, даємо слово рідній Комуністичній партії і Радянському Урядові, що взяте нами зобов'язання по вирощен-

• • •

Х

А

В

О

В

Е

Ц

Ь

12

березня

1953

року

Ніколи не забувати про капіталістичне оточення }Т спіхи країн соціалістично- нізуючи тим часо~ антирадян­ рикано-аНГ.1iftські імперіалісти го табору ВlIкликають шалену ські змови, нескінченні кон- засилають в СРСР і країни на­ лють в таборі імперіалістів, які фліКТlI на наших кордонах, за­ родної neMoltpaTiї шпигунів, ди­ готуються РОЗВ'ЯЗаТИ нову еві- КИlаючи шп"гунів, шкіднпків, версантів і вбивць. Так, в краї­ тову війну, щоб розгромити CLLOOTaiКHIIKiB, провоДнчи еко- пах нарОДllОЇ демократ" були вільні країНll і віДНОВИТll В НИХ номічну б:І!жаду і т. Д. викриті змови, арештовані аген­ старі, капіта:ІіСТИ'Іні ПОРЯ1І\ІІ. В період другої евітової вій­ ти америкаЮ:ЬКІІХ і апг ліf1ських На чолі реакціЙних си.1 світу ни, ко.JИ ніиеuькиtl імперіалізм, імперіалістів, в СРСР викрита стоїть агресивнuй а~lерпкансь- ВИГОllуванпtl і ВППОf.ниU амери­ терористична група лікарів· кий імперіалі~м, що мріє про канськи~fИ монополіями, напав уБИf ць, що діала за завдання­ встановлешISl свого світового на СРСР, бу ла зроблtШl НОВа ми американських імпері1лістів панування. спроба зброflною СИ.10Ю розтро- через єврейську буржуазно­ 3агострення класової бороть- щити Радянську дcpa~ap,y. Ця наиіопаліСТllЧНУ сіоністську ор­ би між капіталізмом і соціаліз- спроба також ~аsнала повного ганізацію. Капіталістичне ото­

кого СтаЛІна покладає на всіх -Прощаючись ~ палко~ люби- мом знову і знову нагадує нам краху_ Але імперіаліСТIІ і після чення наиагається вплива.ти на радянських людей обов'язок МИМ вожде.м і учителем lIосифОМ про капіталістичне,. оточення. цього не ві;{иовились від своїх табір соніаліз~!у Найрізноманіт­

комуністичного зміцнення

суспільства, ню високого врожаю

в

Тимчасом деякі товарпші, будучи за.хоплені госпuдаРСЬКПМІІ справаии і успіхаии або ДОПУСкаючи неПРОСТІІМУ безтурботність і ротозійство, починають

1953 забувати про те, ЩО капіталіс- вказівку товариша Сталіна про

могутності і оборо- році перевиконаємо, -~аявив у Т1ічне оточення існує і діє

воздатності нашо! соціаJJістичвоl Батьківщини. ... Ще декілька днів тому їздовий-комсоиолець Іван Соловей щодня робив по 8-10 ходок з кісцевими добривами на поля, а тепер він щuдня робить по 16. Td,K само з подвоєною енергією працюють і всі інші їздові, ковалі; колгоспниці, .які зайняті на очистці насіння. Ваш колгосп, пише агроном т. М. Кособ.llИК, який носить бе~смертне ім'я СтаJIіна,вже сьогодні ГОТОВИЙ до сівби. На траур-

аНТИРёЩЯIlСhКИХ замірів. ВОНИ погрожують знову напасти на СРСР, а також на країни на­ родної демократН. Необхідно ~авжди паи'ятаТIІ

своєму виступі бригадир трактирної бригади Броварської МТС Т. Хрустов М.-Всюди і в усьоМУ будемо вірними заповіТdМ Великого Сталіна. 3 Броварської і Бобрицької ~ITC повіДОМJШЮТЬ про ріст лав стахановців, перевиконання виРОбничих нор".

на те, що, ПОКll

шкоду нашій соціалістичніЙ БатькіВЩИНі і Kpaїll~M народноУ деяократії. t; серед нас і такі люди, IO.ti розглядають капіталіСТИЧllе оточення непрапильно, як просте географі1ше поняття. Подібна глибока помилка привела деяких начотчпків навіть до заперечення наявності капіталіСТІІЧllОГО оточення СРСР на тій підставі, ЩО після другої світової війни нашшш сусідами в ~начнitl частині є не ворожі нам капіталістичні держави, а lpj жні дер-

існує

капіталіс­

тпчне оточення, ~Ш не гаран­ товані від нападу, від інтервенції. Капіталістичне оточення по­ PO;{iI~YЄ небезпеку воєнної аг­ ресії проти СРСР і країн на­ родної демократії. Отже, щоб ЗНІІЩИТІІ небезпеку інтервенції, треба ліквідувати капіталістичне оточення, яке про~овжує ще існувати. Це завдання може бути розв' язане в рез} .1lьтаті спільних зусиль радянського народу і трудящих інших країн, в реЗУJIьтаті перемоги. соцjаліс­

нішими Ш.іІяхаМИ-lJРЯМІІМ шкід­ ІШцrвом, поширенням різних чуток, пропагандою буржуаз ної ідеологjї, намаганнями підірва­ ти економічну могутність краІн СОllіалістичного табору і т. д. В нашіП країні, де nCLBHO роз­ биті і ліквідовані всі експлуа­ таторські КЛаСИ, немає і не мо­ же б}ти класової бази ДJlЯ па­ нування буржуазної ідеології. у нас панує соціалістична ідео­ логія. Але у нас ще збереглися рештки буржуазної ідеології, пережитки приваТНОВJаснипькоі

вас у день похорон наІІІО- клятву, всі повторювали слова го JIюбимого вождя і вчителя вірних учнів і соратників

ПСИХО.10гії і коралі,sбереглися носИ _буржуазної ідеології з недобитих решток ворожих Радянській В.1аді групживі люди, приховані вороги нашого народу, які готові на pi~Hi підлоти і ~ЛОЧllНИ. І\апі­ жави HlLPOiHOЇ демократії. Ці тичної революції принаUмні в талістичне оточення діє через ЛЮДІІ ВІшускають з уваги, що кількох великих країнах світу. цих JIюдей, через політично капіталістичне оточення - по• >І< • нестіЙІіі елементи, через шпи­

ки дали слово партіJ і Урядові Ге орг і я .максиміліановича забезпечити цьоги року високий MaJIeHKOBa, ЛаврР.нтія Павловича стa..nінськиЙ урожай. CJlOBa. Берія. Вячеслава Михаtlловича свого додержимо. ~10лотова,-що справа Великого • * • Сталіна буде доведена до пере· -Горе наше велике,-сказа- можного кінця. JIa в своєму виступі на траурУ своїх промовах на траурвому мітингу 9 бе~е~АЯ у ве- ному мітингу на деревообробJlикодимерському KOJlrocui імені ному комбінаті виступаючі заЛеніна кращий бригадир артілі певнили Центральний Комітет Галина Гdрбуза. - Але при вся- RомуніСТИЧНОІ партії Радянсь-

Справді, СРСР і інші країни соціадіСТІІЧНОГО табору будують нове життя не в ЯКОМУСh пусTO:\lY просторі, де, крім них, нікого більше не,\lає. Навпаки, навколо !Іас продовжує існувата капіталістичний світ, правителі якого будують злобні ПЛd.ни, ЩОДНЯ роблять всіJякі підступи проти країн соціалістичного табору.

• • •

3атамувавши подих слухав колектив рОбітниКів і службовців Броварського дерево об ро бного комбінату 9 березня трансляцію траурного мітингу на

вому мітингу, що відбувся в Красній площі в Москві.

Як

Йосифа Віссаріоновича Сталіна, Вели1tОГО Сталіна - товаришів няття політичне.

кому горі, при всяких трудно- кого Союзу, Радянський Уряд, щах ~ ще більшою наполегли- що вони

широко

КапіталістичнЕї оточення 'Іепер

вже не таке, якии воно було раніш. Тепер СРСР-не єдина країна, яка вирвалася з капіталістичної системи. Поряд з нии активно розвиваються інші «У.аарні бригаllИ» світового революціtlного і робітничого руху -країни народної демократії ЄВРОПІІ і Азії. Соціалістичний Тdбір охоплює нині понад 800 мільйонів чоловік - третину

«Rапіталістичне оточення,-І всього людства і ЯВJНЄ могутню

розгорнуть вказував товариш Сталін у і 930 силу.

вістю добиватися поставленоr соціалістичне ~магання ~a ДO~T-I році, - не можна ро~глядати, як 3ростання рев~лЮціЙного мети - такий заповіт Сталіна. рокове викон~ння п'ятої CTa.1lIН- просте географічне поняття.Ка- руху в KpdїHax кашталу, розТісно згуртувавшись навколо ської П'ЯТИРІЧКИ. піталістичне оточення-це ~Ha- шпрення визвольної боротьби

--------Перша

ЧUТh, що наВltоло СРСР є

сесія районної Ради

во- народів у колоніа.:Іыхx

і

за-

рожі К.1асові сили, .які готові .:Іежних країнах, всесвітній і піпримати наших класових во- дедалі міцніючиtl рух прпхиль-

депутатів трудящих рогів всередині СРСР і MOpaJb- ників МИРУ, зростання внутДнями В Броварах відбулася щих. 4. Створення пості.f1них но, і матеріально, і шляхом рішніх суперечностей капіта­

перша сесія районної Ради депутатів трудящих (четвертого скликання). Головою сесії обрано депутата М. К. Ратушного, cekpetapem-пеuутата о. Холод. _ Товариші депутати! - говорить т. Рd,тушний, - Комуністична партія, радянський на-

KOMici~ і. затвердження завІДУЮчих ВІДДІлами. .. . Мандатна КОМlСІЯ ДОПОВІЛа, що по всіх виборчих округах вибори, що ~ідбулися. 22 л.юто-

безсмертної справи, наЩ!dУДРИЙ

го, проведеНІ в ПОВНІЙ ВІДПОвідності з lі?нституціЄЮ Української l'CP І Положенням про вибори до місцевих Рад. ОдностаПним голосуванням за кандидатів сталінського блоку комуністів і безпартійних трудящі продемонстрували свою морально-політичну єдність і згур-

вождь і учитель 11 оси Ф Віссаріонович Сталін. - Прошу вшанувати світлу пам'ять нашого рідного і люБИIlОГО баТhка, кращого друга

тованість навколо па.ртії Леніна -Сталіна. Головою В!lконавчого KOMiT~ту раПОННОl Ради депутаТІВ трудящих одностайно обрано

род, усе прогресивне людство спіткало велике горе, Ми зазвали найтяжчої втрати. Виер соратник ве.JIИКОГО Леніна, геніальний проДовжувач ЙОГО

всіх трудящих вставанням. де.путата т. Пазенка С. ~I., засУсі в ГJlибокому мовчанні тупнпком голови -т. Цупа І. П., встають. ceKp~Ta.peM -т. Різаненка К_ А. Сесія затвердила такнП

по- Ч.1енами виконкому одностаЙIlО

рядок денний: 1. Вибори мандатної комісії. 2. Доповідь мандатної комісіІ. 3. Обрання голови, заступника ГОJIОВИ, секретаря та членів виконкому ра·

Монноl РаДИ

депутатів

трудя-

обрані депутати -тт. .Пазенок С. М., Цуп І. П., РІзаненко К. А., Ратушний М. К., Кре­ ~eць М. М., ~уБРИЦhКИЙ Ф. А., Хuлод О. М. І Б~шкатов I~ .Н. Утворено

6 ПОСТІЙНИХ

КОМІСІЙ.

фінансової блокади, і, при нагоді, Ш..1яхом воєнної інтервенції) (Тв., т_ I~. стор. 299). Вже 3 перших лнів існування Радянської республіки капіталістичне оточення розгорнуло воєнну іНТбрвенцію проти реВОЛffiЦїttної Росії, намагаючись TaKllM шляхом відновити в ній l\апіталізм. Зазнавши провалу, імперіалісти не відмоВИ.1lIСЯ від своїх планів. Вони почали готувати нову велику інтервенцію проти СРСР, орга-

гунську

агентуру.

На руку ворогам і ротозій ство та безтурботність, які ще є в наших рядах. Агенти імпе­ ріалістів і всілякі пройдисвіти тільки тому і можуть ще діяти у нас, що ми не покінчили з злочинним ротозifiством і безтурботністю. Партія закликає радянський народ безустанно підвищувати політичну шільнїсть, зміцнюва­ ти свою рідну Радянську дер­ жаву, її 3бройні Сили, органи розвідки. 3дійснюючи сталінську прог­ раму комуністичного будівниц­ тва, трудящі нашої країни, тісно згуртова.ні навколо Ііом)'ністич­ ної партії,безустанно ЗМЇQНЮЮТЬ Радянську дерil\ану, розширяють інтернаціональні зв'язки з ТРУ­ дящшш всіх краІн, щоб спіль­ но з ними ~ірвати підступні плани американських імперіа­

лізму-все це ослаБJlЯЄ капіта­ лістичне оточення і скорочує його шанси на успіх на виJIiCTiB. падок нової інтерпенції. Рішуче піднесення револю­ Співвідношення сил у CBi'lї

змінилося: 1\апіталі~м осдаб, соuіалізм sMiUHiB. І чим безна­ дїttніше становпще імuеріа­ лістів, тим ШВИllше вони йдуть на будь-які аsаllТIOРИ, щоб вря­ туватп гинучий капіталістичний лад. Щоб підірвати обороноздат­ ність миролюбних країн, аме-

ційної пильності, непрпмирен­ на боротьба проти ротозіtlства і безтурботності в своІх влас­ них рядах, всемірне розгортан­ нн критики і

самокритики

чення.

В. Міхеєв.

Слово простої радянської жінки Шановна редакціє! НаДСИ.'Іаю свій вірш на смерть нашого незабутнього, любимо­ со вождя і вчителя, рідного lIосифа lliссаріОНОВl1ча Сталіна. Писала його від усієї душі простої радянської jКінки. Якщо можна, надрукуйте його.

З. Смирнова, пенсіонерка.

Нам не заБЬІТЬ вовек того, Кто нашу

жизнь

наполнил смЬ1СЛОМ.

Здесь все его, все от него,

11

все полно

его

чудесно1t МhlСЛЬЮ.

Пусть ОН умолк, пусть он

Он с МУДРЬІм дениныM постиг Души народной направленье. Пусть он }'снул, но он живет,

Он будет жить-в

в зорях

коммунизма,

В тени дубрав, у синих ВОД, на полях родной Отчизш~.

1I

затих,

110

оп

с. Літки.

ro.noc

дал народам и прозренье,

Редактор

с. ПОГРЕБlнськиА.

Адреса редакції: м. Бровари, Київської облаt.:тf, вул. Кірова

іИ

01439

--

наtlвіРllіша зброя проти підлих замірів капіталістичного ото­

6роваРСltха районна Арухарня Киї_СЬКОГО обласного управління в спра_ІХ по.11графіі та .идавництв.

ЗІМ.

456-2480

25 номер 1953 рік  

25 номер 1953 рік

Advertisement