Page 1

nPOAгf'йpl гсіх Iц,аін, една4'tеся1

Виконання плану врожайності сільськогосподар..

НЕДІЛЯ

23

ських КУЛЬТУР, встановленого на

р.

проведення

N! 25 (824) Орган Броварського райкому КП (б) У та райради депутатІв трудящих, Київськоі областІ

u

Колгоспи району в березні-

травні мають постачити киянам -з закритого грунту - 257

15

русанівський

КОЛ­

(З постанови лютневого Пленуму ЦК КП(б) Украrни).

радянського народу

б

u .

Чесні люди всього світу під­

раиону дО СІВ 1I Хоч сьогодні

колгосп

імені ДОбриво-320 центнерів.

Богданівка, ГОТО- щеП0 також

пасіння

Очи- На,

овочів,

почав закінчення посівних робіт; до-І лі ракостіПких coptib-l\орнеl бригад

128

j

продукцію ланок, визначено, хто 3~І\РИ-

колгосп

і

8заємоперевірuа готовності колгоспів і МТС

відправляти в овочеві магазини ведені завдання до

парпикову

станціями

госпами весняних польових робіт.

коп.

і в червні-липні-520 тонн, ви- вий вийти В поле. Складено частину його придбано в «Сорт­ рощених в торфоперегнійних план весняної сівби, в якому насіннеовочі» . На всю пдощу горщиках. Як і торік, в ІІЬОМУ визначено СТРОКИ початку і висrачає картоплі, в TO~lY чис­

Києва

машинно-тракторними

[нівннА протест

центнерів рапніх свіжих овочів · Андреєва, с.

році першим У районі

багато в

ВЕСНІ-БІЛЬШОВИЦЬКУ ЗУСТРІЧ!

ЗА ВИСОКИИ

УРОЖАЙ ОВОЧІВ

Ціна

рік,

ЧОМУ залежить від своєчасної підготовки і успішного

БЕРЕЗНЯ

1952

1952

тонн, l\'Iожестік-11 тонн.

Повпим ходом іде робота на

імені ватиме. вологу на зяб~, сIЯТИ- паршшах. 3~[(Lгаючис.ь за ви­

45 тонн більше плану за­ везено мінсраlЬНИХ добрив. Значно краще, ніж торік, го­ тується до весняної сівби руд­ lIянськиtl колгосп ім. Кагановича Посівний матеріал очищениtl, в доброму стані посадкова кар­ топля.

Проте па

парниках

робота

носять свій ГО.10С протесту про­ ти застосування аиерпканськи­

ии вандалами

бактrріО.'ІuгіЧНОі

зброї в Кореї і Північно-Схід­ ному Китаї.

В містах і ceJax Радянської України проходять багатолюд­ ні мітинги протесту проти ски­ дання з літаків американськи­ ми агресорами в Кореї і fiИТd.І

повільно. Досі посіяно Сталіна. Зібрала перший уро- ме, шдвозити~е насІННЯ .до сокпfi урожаil ГОРОДПНІІ, пар­ йде різних комах, заражених ба­ жай молодої цибулі, щавлю і тракторних ПОСІВних агрегаТІВ. никова ланка виконаJа план овочі тільки в 20 парникових цилами холери, чуми і ТПФУ.

салату парникова .Іанка требу- ~ce спланова~о так,

щuб по- посіву ранніх овочів-редиски, рамах, а потрібно,

щоб

вони

хівського колгоспу імені Хру- СІЯТИ ~epHoВl,_ посадит~ кар- пибулі та капусти. Скоро-збір РОС.'Іи вже не менше як у рамах. щова. Надходять ранні свjжі топ~ю та ОВОЧІ в СТИСЛІ CT~O- ранніх овочів у паршшах.

.

овочі з плосківського колгоспу ки І на

високому

агротехНlЧ-

ківськпП колгосп імені І\алініна, культур

очищене,

висококон- КИ,. ВИГОТОВ.lеНl

імені ЛеніRа. Через 2-3 дні ному рівні. Готовий до роботи шве.нтар почнуть збирати урожай літВсе насіння ярих зернових -борони, КУЛ~ТІІваторп, СІвал­

пухівський імені Ватутіна.

диціl1не. Особливу увагу при- борІН. діляється люпинізації грунтів.

Вирішальнии у боротьбі

за Для посіву на ~epHO

високий урожай овочів є своє- центнерів люпину, на

часна сівба їх у парниках, впрощення високоякісної і в дос­ татній кількості розсаДll К'1пус-

ти, помідорів, огірків та інших гор()дніх ку льтур_ Факти, ОДНаК, свідчать про те, що керівники Оl{ремих ко.носпів не придідяют ь належної уваги ціЙ вdжливій справі. Ве.lикодпмерський КОJГОСП імені Леніна,троєщанський імені Ворошилuва не виконалп плану посіву овочів у парниках, руднянський кол-

є

Іде посилена заготівля і ви-

зелене но в штабелі понад JOOO тонн. J

Вже другий рік, як колгоспи імені Щорса, с. Княжичі, та імені Жданова, с. Красилівка, змагаються між собою за висо­ кпй урожай всіх сільськогос­ подаРС1JКИХ КУЛЬТУР і висаку продуктивність громадського тнаринництва. Прорели взаємо­ []еревірку ro.:rOBHOCTi колгоспів до весняної tівби.

тора мільйона торфоперегніt1нпх люпину. Досі не відремонтовані горщпків. Найкращі стрuки І повністю сіВаЛКИ, вози, не виминають,

а.ле

у

товлення іх вшtонаний лише на

1~ прОЦfнтів. Гuголівський колгосп «Червона У країна» при ~aBдaHHi 90 тисяч не має жодного горщика. Чак і в кпяжицькояу імені

Щорса, семи-

полківськоиу іиені ~1еніна,боб-

ло заГОТОВIlТІІ ВIJвсзено

Мало зібрано добрив.

ня бактеріологічної зброї, відда­ ти до суду творців Пого і тих, цю

жодної

іншпх

тонни.

з~хис­

риннllпы\хx феРМitХ, подвір'ях тить лю~~тво. ВЩ _~TPd~HO~

за­

Ста,Н тяглової сили незаДО-j ЯІtу. п?чали вілыІп •. KOHeft доглядають так, пеРІал.ІСТИ.

ІМ­

місцевих кuлгосиників.

Погано коней

С:\Іерто­

носну ~брою.

100n тонн торфу, гною, хоч t10ra понно на тва- Всесвітня Рада. Миру грози бitктеРlOlОl1ЧНОІ

доглядаЮТhСЯ коні. як і в колгоспі імені Щорса. навіть ВІІСІШil\сні, і Вжито заходи по діквіДitції їх потрібно постаFIlТИ H<t від­ ВІІЯВJСНlIХ недоліків. починuк, а нього не зроБJСНО. Учасники ВЗ8ємоперевlрки: Неза1l0вільнпй етан з підо­ І. Залозниіі, А. Іщенко, товкою до сівБІІ і В колгоспі В.Кравченко, Ф.Прудкиіі, Ф. Кришик - всього 15 імені Жданова. Не зроблено чоловік. сортооб~lін ячменю і проса, ку·

В~ЙІ~II,

американсьКІ

Виступаючи на мітпнгу ко.1ективу KllrBCbl\OfO заводу «у крКабель» головний механік Т. ДС1ниленко заявив: - jІи впевнені в TUMY, що амерпкаІІські недолюдки відповілаТЮI~ ть не­ ред СУДОМ за Bti свої крива.ві злочини в Кореї і nитаї.

-

Відчуваючи свою загибель,

аиерикапські

бандити

дitlШJlІ

до звірств, яких не знала істо­ Своєчасно підживити озимину рія, - заявив па мітингу колек­ Раннє весняне підживлення чають вуглеводи, що нагро~ш- ди добрива- азотові, фосфорні тиву Сумгького ордена Леніuа машинобудівного заводу імені озимини-ефективний захід: до дилися за осінь. Вчасно під- і К<tлifiні. Фрунзе робітник т. Букін. підвищення врожайності. Досвід живити-значить створитп кра­ Гною-сипшо на гектар не­ колгоспів,таких,як ім.Хрущова, щі умови для розвитку озюшх обхідно ВНОСllТИ 8-1 О тонн. У прийнятій резолюції пра­ с. Требухів, імені Сталіна, с. культур. Він має всі поживні речовини цівники цього заводу вииа­ Русанів, імені Андреєва, с. БогОднак керівники OKpe~HIX і одночасно є засобом мульчу­ гають негайно припинити бак­ теріологічну віІіну і ПрИТЯГТlІ вання, що зменшує випарову­

тепер не завезли станків для підживлене мінеральними доб- не приділяють належної уваги, горщикі!J,

негайно ПРИПИНIlТИ застосуван­

При завданні 5500 ТОНН в по- ції, прийнятій на мітингу, вис­ ле вивезено тільки :2000 тонн ловив упевненість в ТОМУ, що

рицькому імені Сталіна. Більше того, ці колгоспи ще fi данівка, та іНШІІХ показує, шо колгоспів підживленню озимини виготовлення

у Rиєві, Харкові, Сталіно і ба­ гатьох іНШIlХ містах і села,х республіки трудящі вимагають

-19 прuuентів. Не закін чено Колектив ІШЇВСЬКОГО заводу ремонт культиваторів, возів. імені СТitліна в своН! рсзuлю­

______.___________

нас

мало що зроблено- пл(),н виго-

причепа курудза має надмірну вологість

Не виконано план вивезен­ ля в поле ГllОЮ; потрібно буа не

Учасники ва8ємоперевlрки:

М. Хоменко, о. Теплюк, П. Іванов, Т. Компанець, І. Литвиченко, А. Мовчан­ всього 20 чоловік.

хто використовує

готовлено тракторного для борін.

Виявили, ЩО в артілі імені 10

капусти і ранніх огірків кол- кондиції кукурудза, невиста­ госпи повинні ВІІГОТUВИТИ пін- чає насіння беЗ(1лкалоІдного

цього

"* * *

Трудящі Радянської У країни

одностайно приєднують свій Не завезено жодного цент­ гнівний голос протесту до го­ нера мінеральних добрив, не лосу всього прогресивного люд­ ства,. На багаТОЛЮДIJИХ міпшгах закінчено ремонт возів.

для

120 І везення в поле гною. Складе­

госп імені КагаНUВІІча ще n до· сі не посіяв paHHbuї капусти. Щорса не очищені ще конюДля вирощення помідорів, шина, ячмінь, не доведена до

для

причепи

100

які ривами жито дало

прибавку R

відпустила ЇМ держава. У за- середньому по 3-- 4 центнери ~ та.ких,. як ве.лик~Димерських І

вання вологи

з

ДО суду аиериканських злочин­

грунту.

ців.

Пташиного пос.ліду давати на

Імеш Лешна та Імеш ІІlевченка, кожен геКlар

3-5

РАТАУ.

центнерів.

9ИМСЬКОМУ колгоспі «Шлях на гектарі, а на тих ділянках, каЛІІТЯНСЬКОГО імені Ста.1іна, Перед цим його слід підсуши­ Ілліча·» частину горщиків ма- де була запроваджена вища, аг- КНЯЖИЦЬІ\ОГО імені Щорса, KY,-І ти, подрібнити, зиіша!и з грун­ ють, проте чомусь не niltipy- ротехніка, ~ібрано зерна зпач- лаженського «30РЯ», що досі том-1 част~ну послщу на. 2

ПОЧУТТЯ Г ЛИБО·

кого ГНІВУ ють в ни.! розсаду, а між ТИМ,, но більше. не Зd,веЗЛІІ жодного центнера частини зеМЛІ. По.пелу <-> РОЗСІва­ 3 почуттяу глибокого обурен" вона переростає, витягується. Торік окремі :колгоспи запіз- мінеральних добрив для піДIIШВ- ти 5 - 6 ~eHTHep.IВ_ llого та- ня зустріли праціВНІІКІІ про·

Боротьба за вирощення впсо- н~лпся з підживленпям, BH~C- лення. кого врожаю овочів, безпере- ЛlДОК чого рослини не повюс-

кож Н~Об~ІДНО юнmувати з грунток. І 1l0ШКУ перед внесенням 6іnне постачання їх в достат- тю використали поживні речоПідживлювати МОlIіНа міне- розводять водою - 1 частину 'н" ІІ' впни добрив, а від цього ниж- ральниии добривами, гноєм- дuбрива па 4 частини води.

ІОи КlлькоеТl ТРУДЯЩШІ -на Й ваЖЛИВІше в ·

дани

.l1:иєва

й

н

н'

час чин урожаn; зашзнення

5авдання всіх овочеводів райо-

спри-

чинидо ~атягування наступних

сипцем,

.

курячим ПОСЛJДом, по-

пелоя і гноївкою.

На кожен геl1'тар л.

давати

3-6

ТОНІІ ГНОІ··ВКИ.

Всі види добрив треба вно­ ну. Необхідно за 2--3 дні за- польових робіт. Тому підживНа кожен гектар С:Іід вно­ кінчити виготовлення торфопе- лення слід проводити JJкнай- сити приблизно 0,7-1,0 цент­ СИТІІ рівномірно по всьому }Іаси­ ву. ПіДlliивлені посіви обов'яз­ регнійних ГОРЩlшіВ і присту- раніше, по мерзлій або мерзло- нера аміачної селітри або 1ково заборонувати, чим саме пити до пікіровки В них роз- талій зеилі, краще всього зран- 1,5центнера сіркокис ..'ЮГО амо· заробляємо добрива, закри­ сади, завершувати сівбу в пар- ку. Встановлено, що раннє під- нію, суперфосфату-від 1 до 2 ва6ЛО вологу і ЗНIIШУЄМО бур'я­ Биках капусти, поиідорів,огір- живлення забезпечує рослини центнерів та калійної солі 0,5- ни. Боронувати треба впопе­ ків та інших горо;щіх культур. легкозасвоюваними поживними 0,75 центнера. На посівах з до б­ рек рядків або навкіс, в один Все зробити для того, щоб речовинами, посилює активність рим, густим траВОСТОЮI дати фос­ - два сліди - в залежності від

виконати своє соціаJlістичне

30-

грунтових мікроорганізмів. Як форні -суперфосфат та калifiні

бов'язання-зібрати з кожного відомо,

після

танення

снігу ДОбрпва, які запобігають поля­

гектара по 180 центнерів ово- озимі виходять послаБJIеними, ганню озимини; середнього 'іі».

і

бо протнгок 3ИМИ ВОНИ витра- слабого травостою-всі три ви-

стану

грунту.

В. Торгунськиіі, головний агроном раЙсl.'lьгоспвідділу.

мислової артілі імені Сталінсь­ кої КОНСТllтуції звіст[\у про злодіяння американських агре­ сорів, які застосували бактеріо­ логічну зброю проти волелюб­ них народів Кореї і Китаю. В зв'язку 3 цим В цеху ар­ тілі відбувся мітинг. ВllСТУПП­ ли краща стахановка Н. Шевель, браківниця Г. Острицька, сек­ ретар комсомольської організа­ ціі М. Гурін, ~мінниtt майстер Т. Кулинич та інші. У чаСНlllШ мітингу одностайно прийняли резолюцію, яка заеуджує нечу­ вані З.10ЧИНИ американських іllперіалістів.

Р. Фаііман. с. ГогоЛіВ.


СТА

2

Х

А

П

О

в

Е

Ц

Славна сторінка історії •• •••

тисяч чоловік.

Становище робітників було винятково тяжке. Робочий день досягав 14 годин, а разом з обов'язковиии понаДНОРIІОВИМИ і 16-17. Заро б іток же становив приблизно копійок 60 на хень. Але й ця злиденна плата

~g березпя

Лютесценс

17 -

Багато років колгоспи райо- краще

бисто керував діяльністю страйкового кояітету.

арештувала 32 робітників-страйкарів. У відповідь на це Батуиський комітет органі~увая масову маніфестацію робітни-

колгоспи зустрілися з певними труднощами. Насамперед, на наших, ~дебільшого супіщавих і піщаних грунтах, без корінно-

ПІІсані товаришем Сталіним. Того Ж місяцн В місті вибухну ли l1ерші великі страttк'и, які закіНЧИЛJlСЛ успішно для робітників. Наприкінці лютого почався страйк на заводі Рот-

Сталін

року

високоврожайний

ну вирощували пшеницю хоч і на невеликих площах, але особливої уваги не приділяли ЇЙ, врожаї бу JlИ мізерні - 5 - 7 центнерів з гектара. Лише після рішення лютневого Пленуму ЦК ВКП(б) стали по-справжньому дбаТІІ за піднесення виробництва цієї цінної продовольчої культури.

шільда. Товариш

1952

сорт пшениці

наШОl паРТll 22 березня минуло 50 років мації, багато з яких були на-

з дня грандіозної політичної демонстрації батуиськпх робітників, організованої ТОП(1ришем Сталіним. Батум у той час був третім щодо ЗШ1ченвя промисловим містом на Кавказі. На заводах Нобеля, Манташева, Ротшільда та іНШІІХ піДПРИЄ:\ІСТвах міста працювало понад 11

Ь

осо-

В ніч на 8 березня поліція

Розширюючи П1ющі

поїдають

тварини,

бо

вона безоста. Ці показники сприяли даJlЬшому розширенню площ під пшеницю. Вже торік колгоспи збирали Лютесценс-17 з1327 гектарів по 14 - 15 центнерів. Ще кращий урожай одержав колгосп імені Хрущова, с. Требухів, де була иосіяна пшениця по пласту багаторічних трав

посіву, і люпиновому пару,-тут зібрали по 24 центнери з гектара..

Рожнівський колгосп «БільшоВИК» і троєщанський ікені Ворошилова на окремих площах .. . 21 береЗliЯ 1952. року минуло. ·б 26 - 27 центнерів кІВ, яКІ висунули ВИМОГУ ~Вlль10 років з дня смерті (1942) О.J,Iьги го ПОЛlПшення культури зем- ЗІ рали по НІІТИ арештованих. Проти де- Ю.1іанівни КОБИЛЯНСЬКОІ - леробства неможливо було одер- пшениці. монстрації були вислані війсь- видатної української письменниці жати високі врожаl пшениці. Щоб остаточно переконатися

ур ізувалася численними .штра- ка, що зустріли опір робітни- (народилась у 1853 році). Тому-то, поряд З іншими агро- в перева~і нового сорту, агро. П .. б На знімку: О. Ю. КОБИЛЯНСЬКА. С фами. Про охорону праЦІ за- КІВ. олщш арештувала ЛІІ3Ьзаходами, спряиованими на на- ном колгоспу іиені таліна, водчики й не дума.1И. Адмініст- 1\0 300 маніфестантів. 3 ініціакопичення поживних речовин с. Русанів, М. Кособлик разом

ратори практикували мор;:щбіЙ. тпвп товариша Сталіна на друОдин батумський робітник у гий день, 9 (22) березня, від-

ленінській газеті «lIскра» пи- булась грандіозна політична СіВ: «На наших заводах панує J:е~ІОнстраl(ія всіх робітників у відношенні до робітни~ів Kf- батумських підприєиств. Цим

лачна розправа. РоБІТНИКІВ б'ють наглядачі, завідуючі, механіки і СМlідиреІ\Тори ... Б'ють і дітей, щоб ВОШІ старанніше працювали».

.

ТОВариш Сталін на ді.1і здіпснив з'єднання страйку з політич вою Jе~lОнстрацією. 3 революціПшвш пісня~lИ, З червони-

ПО ІІІПАЛЬТАХ ЩОДЕННИХ

У грунті, стали більше висівати багаторічних і однорічних СТІНГ АЗЕТ трав, .JIюпину і використову ваu u І ти ці культури як попередник СІЛЬСЬКИИ ЛЕКТОРІИ дл~ посіву пшен~ці. Вро~ай декторами сільського лекто- ЗРІС, але не на СТІЛЬКИ, СКІЛЬрія прочитано для колгоспни- ки чекали, бо озима пшениця ків за останні 20 днів 8 лек- (Українка», яка була районоцій на сільськогосподарські те- ваним с.ортом, давала порівнян~

яи прапорами деllонстранти по- ми. Молодь колгоспу з веЛИКИ~1 невисоКІ врожаї,

в

з бригадиром рільничої бригадИ Д. Соловйом: засіяли перехресним способом на суміжних площах по люпиновому пару Лютесценс-17 і«УкраІнку».При всіх однакових умовах Лютес­ ценс-17 дада на 10 пентне­ рів вищий урожай, ніж «Україн­ ка». Такі ж наслідки одержали

окреМІ і в

колгоспі

ім:ені

Нещадна експлуатацlЛ допов- прямува.1И до переси.1ЬНИХ ка- інтересом прослухала лекцію на роки, при малосНІЖНИХ зимах, с: Бобрик.

нювалась ЖОРСТОltЮI полі цейським, націоналЬНО-КОJоніальним режимои, встановлеНИ)1 царським самодержаВСТВОIІ. Все це викликало vJ робітників ви-• бухи гніву, протестів.

зарм, де перебували їх арешто- тему: « Ве.1ИКИЙ росifiськиtl вані товариші. На чолі декон- полководець о. В. Суворов». страції йшов товариш Сталін. "За комунізм", В цей день царські каТІІ пішли колгосп імені Леніна. на новпfi злочин.• ПОJіція і с. Плоске.

Аде ЦІ солдати стали с.ТРІЛЛТИ в нарщ.

вибухи мали стихійний харак- Було вбито 15 робіТНІшів і 54 тер. Не було у батумськи~ ро- поранено.

бітників революційнuї ПОЛІТИ'!- БаТУ~lські п)дії впклика~ш но! організації, яка могла б ор- величезне 8РОС'~'аннл пролетар-

Р

іст

значна ,астина 11 вимерзала. У 1949 році колгоспи району одержали з «Главсортсемфонда~ 30 тонн нового сорту озимої пшениці -ЛютесцеНС-17. Тоді ж посіяли перші

175

Сталіна.,

Дворічний досвід ВИРОщення Лютесценс-17 показав, що на наших землях м:ож~ на одержувати високі врожаr цієї цінної ПРОДОВОЛЬЧОЇ куль-

гек- тури.

тарів. Агротехніка була ~ВІІqайНеобхідно не гаючи часу прона, як і для «Українки» , а вести всі потрібні м:іРОПРИЄIІ-

БОБ О

1 ЛІ0течноrо ФОНДУ

наслідки-різні. Середній вро- ства ~o затриманню талих вод І жай «Українки» -8 центнерів, на посівах, підживити пшени-

ганізувати і спряиовупаТІІ Іх СЬІ\ОЇ свідомості. Після P03CT~iЗначно зріс ~a останній час Лютесценс-17 - 14 центнерів що мінеральними добриваllИ, боротьбу. В кісті подвизаJПС~ ЛУ деионстраціІ товариш CTa~lН І\НИЖКVВИЙ фонд бібліотеки. 3 гектара. Вже н перший рік своєчасно закрити wлогу в легальні марксисти-майбутНІ написав боfiСn·je·:УРОК:ІамаЦІЮ, І В4\е G 1300 книг ПО.llітичної, вовиИ сорт ДііВ i1t' тільки біль- грунті. Все це Дасть-додаткові

..меншовики. Нони тіЛЬКІІ при-тупляли класову самосвідомість батумського пролетаріату. В той же час у Баку і Тифлісі розгортався революцitlНUfi

закликаючи. трудящих до революцitlного повалення паРИЗJlУ. Похорон убитих робіТН~КіВ перетворuвсл в нову гран;оозну маніфестацію, в я~ій ~paB

художньої і сільськогосподарськоІ літератури, якою користуються 300 читачів. Колгоспники М. Сахно, Г. Литовченко, Г. Довгодько, В. Приходько і

рух робітників, організований участь весь пролетаРІаТ. МІста. ряд інших прочитали ТОРІК по каВКаЗЬКИМИ соціал-демократа. Батумська демонстраЦІЯ мала 25-3О книг, за два з ПОЛОВИ­ ми ленінсько-іскрівсы\гоo на- величезне поліТІІчне значення ною місяці цього року-по 8 пряму на чолі з товаришеи Д.1я піднесення революційного -1 () KHnr.

Сталіни~1.

руху в 3акавка~зі. Вона . СI\О-

б

"За комунізм",

пучу революційну роботу.

~a тОвапиЙ. Але й в тюр~1і він

короткий строк товаРІІШ СталІН знаходuв способи керувати ре-І

організував тичних

11 соціал-деиокра- В?.1юцifiною боротьбою робітни-

робітничих

гуртків,

особисто керуючи !\ОЖІШМ з пих. Ця величезна робота була завершена в ніч на 1 січня 1902 року конференцією робітБИЧИХ гуртків і створеННЮI Бат)"мського комітету l'СДРП.

КІВ ;)акавказзя.

Так 50 років тому товариш Ста.1ін піJ,німав і згуртовував робітників на революційну боротьбу, разом з деніним пестувап бі.lЬШОВИЦЬКУ партію, яка

. .. гаНlЗУвав ШДПlЛЬНУ друкарню, де друкувалися бойові прокла-

.

.

Цlа.JlІЗМУ.

І. Павлов.

в ПЕРВИННИХ КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГ АНІЗАЦІЯХ Рішенням Rиівського облаС-1 ного комітету ЛКСМУ .15 ком-

Па

* • •

зборах

коисо.мольськоі

сомольців- колгоспниКІВ райо- організації У-ОЛГОСПУ

ну нагороджені

«Червова

По хвальними Україна» заслухано звіт

КОМ­

rраllотаии. Серед нагороджених: сомольця М. Геги про вико­ доярка колгоспу імені Сталіна, наНІ~Я в~ято~о ним зобовСя~ан­

rородженим вручеНІ

JlОЛЬСЬКПХ зборах.

на КОМСО-

трудоднів.

Н. Шкуропадська. С. Гоголів.

Б. Павлов.

за

дострокову

Роженський

колгосп «Біль-

тваринниптва шовик» ПЛitН здачі молока

на 121 процент; ІмеНІ ~PY~OBa: зи більше молока ніж визначес. ТреБУХІВ,-на 126, IKeНl '. • ПІСЛЯ .встановлення колгосп- Молотова, С. Гоголів,- на 134 но. пла.ном .. ГОГОЛІВСЬКИЙ колвог? р.аДlо~узла

розш~рюється

нропенти. Колгосп іменіСталіна, І госп IMeНl Молотова

в с. Бобрик, понад піврічне зав- к~а~тальне завдання здав

понад

8500 раДІОфlКац~я села. ТІЛЬКИ дання здав 83 центнери ДОБРО-IЛІТРІВ молока. цьому p.OЦl в будинках, КОЛ­ 3. Дятлова. г?спникlВ в.становлено 110 ра- якісного м'яса. ДІОтрансляЦІЙНИ~ точок. Кол­ гос.пник~ придбал~ 10 лакпоСЕМІНАР КОЛГОСПНИХ САДОВОДІВ "

Закінчив свою роботу

"Лі ен~нлецы '

деся­ читали .1Іекції на теми: (Агро­

тиденний семінар бригадирів садово-ягідних бриг(\,д та садо­ с. Семипо.1КИ. водів колгоспів раПону, на яко­ му навчалося 25 1fоловік. Спеціалісти районного відді­ Виграші по Державних лу сільського господарства про­ позиках ':штали на семінарі цикл лек­ За останній час сільська цій про запровадження правиль­ сівозміни в садах, дог­ ощадна каса виплатила трудя­ ної щии 40 тиеяч карбованців ви­ ляд за плодоягідними насад­ грашів по Державних позиках. женнями, посадку винограду в Тількu по 9 тпражу Державної колгоспах та на інші теми. колгосп

меНІ

ен на.

---

позики відБУДОВІІ

й

РОЗВІІТКУ

жали виграші 107 чоловік. Серед них: оДпн-5000 карбо­ ванців, п'ять-по 1000, двад­ цять один-по 500 карбованців. "Сталінський заклик",

техніка одержання високих уро­

жаїв ягід» і іУдобрення садів та ягідників».

Садовод колгоспу імені Хру­ щова, с. Требухів, т. Мельни­ ченко поділився досвідом виро­ щення високого врожаю суниці.

Т. Кириленко.

Т. В. о. репактора

М. ІВАНИЦЬКИЙ.

3 Jlекцією на тему:

«Досвід са· доводів колгоспу імені Сталіна, Рогач І. А. викликає дружину с. Русанів, Броварського райо­ Рогач О. О. до суду І-ої дільни­ ну, в одержанні високого вро­ ці Броварського р·ну в справІ жаю фруктів» виступив агро­ розлучення. ном обласного управління сіль­ ського господарства Т. Кривда. Ітін В. С. викликає дружину Наукові співробітники Київсь­ Ітіну Г. В. дО суду }-ої дільниці

інституту колгосп" Червона Україна". кого плодоягідного т.т. Шеремет і 3еленська проС. Гоголів.

Боярського суду Києво-Lвятошин·

ського р-ну В справі розлучення.

Адреса p~дaкцiї: М. Бровари. Київської області. вул. Кірова

ВИ

01443

uep-

са ~a перше піврічч~ виконав Ворошилова відправив у два ра­

С. Русанів, Г. Костиря, ланкова ня. 3борu ВlДзначи~п, що т. ~e­ народного господарства, якпй колгоспу ім:ені Леніна, с. П.10С- га справивс~ з сван. зоб?в я- відбувся 9 березня, вже одер­ заНIІЯЯ: виВІЗ 160 тонн МІсце­

ке, Г. Ко~ес.ник, агроном .~ол- вих добрив на поля; добре доггоспу «БІЛЬШОВИК», с. Рожни, Jядає коней, і вони в тілі; М. Сахно. . . збруя і інвентар - спра.вні. ПохваЛЬНl гpaMO~1l ВСІМ на- За 2 місяці М. Гега виробпв 80

Змагаючись

деРіІіаві, колгосп імені Кірова. шого КВарталу виконав на 140 с. Ногреби, план поставок м' я- upuneHTiB; тро€щанський імені

Радіофікація села .

приве.Jа наш народ до перемо- вих раДІОприймачІВ..

В січні товариш Сталін ор-, ги ВеЛІІКОГО Жовтня, до со-

Здача продуктів тваринництва здїчу прод~ ктів

Восени 1901 РОБУ з доручен- лихнула широю маси ро lТНІІКОJ1ГОСП .Більшовик". ня Тифліського KO~liTeTY ків і селян. с. Рожни. РСДРП товариш Сталін прuїзНезабаром товарпш Сталін l(ИТЬ у Батум, де розгортає БИ- був вистеiRенпй поліцією і ареш-

шу врожайність і крупнозер- тисячі пентнерів Дvброякісноl ніс.ть, а й виявив себе більш пшениці. морозо~і посухостійким, менше М. Демус, був пошкоджений хворобами та агроном -зерновик шкідниками. Полову і солому раіkі.lьгоспвіддІ.1У.

Броварська райони а друкарня КиїlСItКОГО обласного )'DраВJlШВЯ

8

епрuах DОJlіграфtl та 8ИАаНИЦТІІ

Заllо

370-2880

25 номер 1970 рік  

25 номер 1970 рік

25 номер 1970 рік  

25 номер 1970 рік

Advertisement