Page 1

\ М, 25 (95)

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАін, ЄДНАЙТЕС.~!

... Докласти всіх сил до найшвидшого відродження co~ia­ лістичного сільського господарста Радянської України 1 в 1945 році добитися всемІрного підвищення врожайності і збіЛl;>шення валових зборів зерна та інших сільськогоспо­ дарських продуктів, добитися дальшого організаційно-гос­

НЕДІЛЯ

8

1 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМ~ КП(б);У ТА РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ, Ю1ІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

КВІТНЯ 1945 р.

Ціна

ОРГ АНІЗОВАНІСТЬ--ВИРІШУЕ УСПІХ СІВБИ

ОП

&ut&&§

Широко

ПОЛЬОВ1

таженністю

роботи в районі. На визво­

цюють колгоспники,

борю­

зборі в

ших

картоплі,

городніх

культур.

та

Сівба

весни є вирішальним етапом та

уряду

розвиток сільського

да рства на 1945 Посіяти ранні строки,

і

колгоспниКіВ

тим

урожаю

рівні

самим

ярих

ликоІ ВіТЧИЗНЯНОІ війни. Пам'ятаючи мудре народ шо

на

_ш~идке І велику кількість озброєння рії

Австрії

промисловим важ.IИВЙМ

ля ють

в

культур

З

u

тут лише І потужним оп?рн~м пуДНК- ЧИСJlі населений пункт Обер решт~к оточеної

без ія

н;с ь

поту

ВІИська фронту взяли в по-

ддаряЛЬ. ятк{ ухиля~ лон понад

2.500

О

солдатів та

хід

рІв вівса, п!дСіяно

.

.

гекта­

Ту:, як і в ~іткіВСЬКій ар- тами Мадьяровар,

ріВ конюшини, підготовлено

госпах

ведуть боротьби з

всі

німецьких ВIИСЬК ' ' '"'

ПРИТИСНУТИХ . до уз~ереж~,Я затоки ПУТЦlгер Вш, заинявши при цьому ряд населених пунктів.

В районі Бреслау тривали

нахліб- польчани, Кремніца, а також j 215

танків

і

самохідних

оточеної

військ. Ф

а шших Д1~янках

рон-

450 інших І гap~aT-179, бронетранспор ту істотних змІН не було. няють, що постанова партіІ'населених пункті~, взяли Bte P iB-98, польових гармат ~a час з. 31."березня ПО,4 та уряду про виррбіТОК мl- полон за 2 і 3 КВІТня понад _ 602, кулеметів-1223, ав-\ КВІТНЯ Ha~1 ВlИсь~а на ВС х німуму трудоднів по зазна- 15.600 гітлер вців. томашин-І029, радіостан-, фронтах ПІдбили І ~ни.щили чених в ній періодах колПродовжуючи наступ, І цій-l00, паровоз!в - 129, 169.німе ц ьких танКІВ 1; сагоспника~и має однакову війська 2-го Укра!нського І залізничних ваГОНІВ-3147, МОХІДНИХ ~apMaT. У по.в:тря:

ім.

інших. На Е\ цих кол­

виходять

групи

Трнава, УкраІнського фронту вз.яли

никами колгоспу, не РОЗ'яс-/зайняли понад

ШВИДІ<О сіють у Велико­ колгоспі

t-

високого урожаю, вІдтягу- ми вузлами шляхів, містами і цьких солдатів та офіцерів, групи німецьких ють сівбу ранніх ярих, не І залізнични мистанціями То- захопили трофеr: літаківН. .

підлітків до стариків.

Шевченка та польові роботи

. 11~

вершили лікВідаціЮ P~~IТOK

ТІЛІ не уБОЛІвають за долю Глоговець, Сенець-важливи- в полон lloHaJI. 37.500 Н1ме- бої по знищенню

кіньми та вручну 30 гекта­ ріВ грунту. Внхід колгосп­ ників і колгоспниць в поле масовий, працюють всі-від

димерському

ні

ких сощзтів та офіцерів. 5 квІтня 'Війська фnонту за-

розгор­

10

грvпи

дноБчасно на." :.ах1Дф Вlдн І селенпх ПУНКтів." ~a

НИХ 300 працез д. атних кол- пили П~ЛЬ06В~Х гармат-. 'ми болгарської армії, овогоспників та ко:rгоспниць в міномеТ1В- )~ КУ8Л2еметlВ:- лоділи центром нафтово! нули сівбу ранніх ярих та бі . 361 паРОВОЗ 1 В- , заЛlЗ. У льше нич'них вагонів-l.681, скла-' П~ОМИСЛнОВОСТI . ГОР:ЦИНИ інших культур і вже ма­ поле виходить не половини. . б б МІСТОМ. ЛадькаI-lJжа, МІСТОМ ють певні успіхи. У Кня­ Н за О . ьно проходить ДІВ зоєприпасами, оз ро- Д акож ао т е Д ВІЛ єнням і продовольством-71 ОЛЬНl ентава'2з жицькому колгоспі ім. 17-го сівба у Велико-Димерсько-. . . " зайняли понад інших з'Ізду КП(б)У посіяли 60 му коагоспі ім. ПетровсьЗ І-го по 4-~ КВІ:НЯ в~инаселених пунктів. гектарів ячменю, 20 гекта­ кого (голова. тов. Гришко). ська фронту ОВОJIОДШИ МІСВ ході боТв війська 3-го повний

доріг і.

рають ле м, . . озера ал атон Bl!ILbKa ро І кві"'ня В цьому Р"ИОНІ в"ято ються від роботи .. З наяв- офщерlВ противника, з~~g- ту, діючи спільно з війска І ~ п~лон понад 2.000 Hi'M~Цb-

рядІ колгоспів з перших днів початку роботи в полІ, на

вузлом

почали. Правління артілі том оборони НlM~lВ ~a у- Лаа за 4 кілометри на пів- мецьких військ на с·хі'l. від з головою т. Погиба вияв- H~!. В боях за раТIС.:Іаву день від Відня. ГдaHcь~a і зайняли р;'д на-

"Посієш рясно",

ВІИИИ

-

міста Шопрон 11 інших населених пунктів . а час наС1УП3ЛЬНИХ Протягом 3-го квітня в/исьбільше малопродуктивних ваччини-ВраТ1.слава-великим боїв зайнято понад 250 на-І ка 2-го Ві ,юруського фронкорів, 15 коней. Сівбу ~узлом шдяхlВ сполучення селених пунктів, в тому ту ве ТІИ бої" по знищенню

перемоги­

вчасно-уродить

8U

над 8.000німецьких солда- пу танкових з'єднань і пі- словацькими в:йсьt<ами ово-.

.

30 гектарІВ грун.ту, при на- важЛl~ВИМ проми. с.~овим ~eH також . 8 . 30 'ГИ чи тром І головним МІСТОМ Сло- В ЯВНОСТІ пар ВОЛІВ, . аден.

найголовніша вимога нашо! славно! Батьківщини та Ве

не прислів'я,

мі

,

забезпечити передумову ви сокого

4

проведення весн.я~ОІ Сlвб.и у та іншого воєнного майна. містом і ве,:шким залізнич-· О,lОрним пунктом оборони JlіТКівскій артіЛl ІМ. КаЛIlI1-. u ним вузлом ВіЕер Ноиштадт німців на ріці Вач в Чехона. Тут за весь час спроВІиська 2-1'0 УкраіНСЬК?ГО і і містами Ейзенштадт, Неу-, словаччині, містом Живець, моглися підготовити лише ф~онту штурмом ОВО,'lОДІЛ~; ркірхен, ГJIоггнітп. Зайнят~ і а також зайняли понад 100

стислі

на високому

агротехніки

ЧІІ"Р

Не ЗУМ1~И оргаНІзувати, тів та офіцерів і захопили хоти, оволоділи на терито- лоділи містом Ружомберок­

куль­

тури в максимально

АЕ.І.

(ОГЛЯД ВОЄННИХ ДІЙ ЗА ЧАС З І-го ПО 5-е КВІТНЯ 1945 РОКУ)

ВИІ{ористовува-

колгоспни~ам.

про

госпо­

рік. ярі

(Із звернення РНК УРСР і ЦК КП(б)У).

коп.

стане з СІВбою, а разом ~ німців на лівому береЗІ Оде- пунктів. щини. цим втратить на врожаєві ~ ра. У ході цих боїв війська Війська 3-го УкраІнського Війська 4-го УкраТнськозавдасть шкоди колгоспу 11 фронту взяли в полон по- фронту, в результаТі насту- го фронту разом з чехо-

ін­

цієї

боротьби по виконанню пос танов партіІ

машинно-тракторних

не оргаНІЗУЄ колгоспниКІВ квітня оволоділи містом і ти оборони німців У смузі фронтів завершили ВИЗВ07 на виконання поставл~ю~х кріпостю Глагау (Глогув) - Каопат, а також зайняли лення від ні~'lецьких загарб­ перед ни~и завдань, тои ВІД потужним вузлом оборони по~ад 50 інших населених· ників усієТ територіі Угор-

врожайності, за збільшення

валових

І

POB~ колгоспниюв,. роБІТ ги 1 упертих боїв, заверши- ськими війсьї<зми 3 боєм В реЗУJlьтаті наступу з НИКІВ та службовцІВ. XT~ \ ли ліквідацію оточеного зайняли хПста Превідза і 16 бер~зня по 4 квітня війсь­ не зумІє . цього зробити. 1 гарнізону ПРОТИВНІІка і 1 Вановце-силЬНі опорні пунк ка 2~гo і 3-1'0 УкраІнських

за дальше піднесення

зернових,

колгоспів

лась тяглова сила, в тім Війська І-го УкраІнського лацк і Брук, одночасно вій Війська фронту переріза­ числі і малопроду.ктивні ~o: фронту, після тривалої обл 0- ська фронту разом з румун ли автостраду Відень-Лінц.

,'Іеній землі вже другий раз після вигнання німецьких окупантів, самовіддано пра­ чись

зміцнення

станцій.

На фронтах Вітчизняної

розгорнулис~ правильно і з повною наван

веснянІ

15

подарського

пра­

силу, як І В минулому РОЦІ. фронту 5-го квітня

цездатні ко:rгоспники і кол

оволо- складів

з

Треба РО'!'ЯСНИ.Т~' що ті ,хто діли містами і важливими І озброєнням і не виробить М1Н1муму тру- і залізничними вузлами Ма- вом-142.

госпниці.

боєприпасами, них бо~:.с І вогнем З,~Н.1ТН01

продовольц- артиле~l1 збито 144 ЛІТаки противника.

зе~:о~~~де~у~ь~;~и !~~~I~ :~~~:B П~~~~~~~аТ:~:ос~~ c;~ І НА СІВБІ КОЖ·-Н··А-··-ГО··_Д· ИНА ДОРОГА' строки і на високому рівні закону ВIИСhКОВОГО

часу.

8

агротехніки можливе тільНе гаючи жодноf години ки при максимааьному нап- треба мобілізувати вс! СИЛИ ,І

руженні сил і мобілізащІ і засоби на успішне прове­ всіх засобів. Треба, щоб в дення сівби ранніх ярих, з І

СІЯТИ ШВИДКО, ЯКІСНО!

кожному колгоспі на польо тим, щоб своєчасно посіяти 11___ 1

вих роботах працювали вик пізні зеРНОВі культури. Цьо-І 8 лючно всі від-підлітків до г? від нас вимаГ,ають Вать- квітня колгоспників похилого ВіКу Кlвщи:J.3, фронт.._

78 робіт У Вигур!вському КОД ніх 19 гектарів, посіяно та П1ДС1ЯНО гектарІВ коню- госпі ім. Ворошилова: підШ~:'поля вийшло понад 7.000 колгоспників та колгосп- готовка ріллі, культивація ооо зябу, сівбаК ярих та дня інших ниць, працювало коней і корів до 2. . . на

СНІДАНОК У НАРОДНОГО КОМІСАРА

ЗАКОРДОННИХ СПРАВ СРСР В. М. МОЛОТОВА П

.

За минулу п'ятиденку колгоспи району під-· Появляються СХОВИ

готовили веснооранки 1176 гектарів, посіяли 1126 гектарів, в тім числі: ранніх ярих 918 З кожним днем ширшає гектарів, олійних ку. ЛЬ.ТУР 111 гектарі.в, город- фронт весняних польових

(' ЖР ЛАЧУЖИІ-"И МОЛОТОВО-І ,. ~т 1 -

НА ЧЕСТЬ П. К. ЧЕРЧІЛЛЬ Настрій колгоспників піднятий. Вони прагнуть СІВбу культур. ожного якнайшвидше j на високому рівні агротехніки. лани. виходить сотні колсар Закордонних С пра в j Від радянської сторони І провести госпників і колгоспн.иць. 4 квітня Народний Комі- Ф. Робертс з дрvжиною і ін.

СРСР В. М. Молотов іП. С. і були

присутні Заступники І

Жемчу)'шна-МО.1отова дали' Народного Комісара Закор-

сніданок на

честь

ГОЛОВИ/донних Справ СРСР

А. Я.

Посіяли

333

Добре працюють на І1 l.:r го-

гектари

товці грунту колгоспниЦІ АК

іТІ- сютенко

.

Ф.,

Комаха

П.,

"Фонду .ДОПОМОІ'И Росії" П'І Вишинський і І .. М. Майсь-, В. ~ИМЕРКА. (~елефОНО~)'1 . Пор.яд з П1ДГОТОВКОЮж~~о І Погребняк М., Степ~ненко К. ЧерЧJЛЛЬ. кий з дружинами, Народ-: Вийшли в поле І почали С1В- Л1 КІньми, запровад _І Е. та Комаха Н. Вони ви. На

сніданку .були присут- ний Комісар Охорони здо-; бу колгоспи: i~l. шевченка,! K~~~H:;:~~I~~K~IpYi~HYH;~~ конуют~ своТ норми на

НІ П. К. Д

ЧеРЧІ.1ЛЬ,

П

В

П.

М.·

'С')СР Г Н

!ров Я

М'

І..

Ітерев, Ім.Кlрова, ,,2-1 а

жонс~н, ег1лОСО.11· ико-,з дружиною, д-р С. А. КО-іта інші. б ритаН 1 l U. AOC!~.1 . ,ерр, САС' СrlOJlучених Штатів Аме- леснІКОВ, д-р . . a P](1-1 :lеред РИКИ

П. А.

t

..

"П"t« П

ятир! ша

. BeД~YTЬ у весняних

роботу щоденно

.

виходить,

процеНТІВ.

Поряд зсівбою

120

перево-

!понад 120 колгоспниць..1"3 ідиться посадка pa~HЬOї кар г. '_ t,олгоспи села П~СIЯ.ли ~

ТОlші. Вже

поса.дже~ю

Гарріман з' сов, М.. ~B. С~ричева,. В. ~.: польових роботах l(ОЛГОСП' г~кт3.ри ячменю, 90 гe~TapI~ 2,~ гектара. ~ОС1ЯНИИ

У1 12

дочкою НачаЛhНИК Британ- і Гризодуоова І ряд В1ДНОВІ-! ' ',' ' . ' ВlВса, 52 гектари рИЖІЮ, 2~ ДНІВ TmlY рижlИ, почав схо­ ської ВіЙськової Л'НсП контр- дальннх співробітників гіар- ЮШИ apГl.I.1 ІМ. Ш~І~Ч~I~,I<а~ г~кт~ри л~пину: КріМ цього, ДИТИ. Переводиться сівба адміра,л З.

ва)\{Ний

Арчер,

Міністр,

Повно- комзаксправ, Нарк о мат у Вони першим~ усе.

1

в ,иш

IlIДСIЯНО 70 геК1ар1В

Радник І ОБОРОЕИ і Радянського чер_I.'lИ на лани, 1 вже ПОСІЯЛИ шини. Посольства Ве,іикобританіІ І воно го Хреста. 92 геюари ранніх ярих.

коню- ячменю.

В. ПІКОЖ

І

... І. ШОЛОМІЦЬКИИ rOAOBa

С ..Іьради.


8 квітня 1945 P=OK~Y~,=~

СТА Х А Н O~B __E;;...;;:Ц~b_ _~==~

2 ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ

ЛИСТИ

І Посадка висадcJК городНіХ куп ЬТУР Колгоспи

РаЙОННі ll8DТ3~ОDИ.

ністю забезпечитись

пов- лопати,

на

насін- вІд рядка

віддалі

рядок

радянс ько-японсь­

кого

lІожежників

см та рослина

70

Про денонсацІю

с п,ава честі

нашого району .tки потрібно на повний штик

в цьому році повинні

РЕДАКЦІЇ

ДО

пакту

про

нейтрал і гет городніх культур: від рослини в рядку 60 см. Відбулися районові партій­ ням моркви, \ПРИ посадці кочерига. опуВеликі і відповідальні зав і ні збори, на яких обговоре­ капусти, буряків, 5 квітня, о З ГОДИl!і дня но питання "Про реалізацію цибулі та інших. Отже вже екається в землю на двl тре- дaHH~ поставлені перед до- . тепер треба починати туртіх своєї довжини, а верхуш БРОВIJІЬНЮШ пожежними Народний комісар закордон рішень Раднаркому Союзу j

ка ~очериги для уникнення дружина~и .. м доручено ?x~ них справ СРСР В. М. Мота РНК буватись про це. В більшості колгоспів ви- ВИВІтрювання та висихання І рону СОЦІаЛІСТИЧНОГО та кол лотов прийняв японського

ерс і ЦК ВКП(б)

УРСР і ЦК КП(б)У про дер­

садки

жавний план розвитку сіль­

городніх

культур бруньок прикривається зем- :оспного добра . від пожеж посла п. Н. Сато і від імені Коли 1 вести серед населення· Радянського Уряду зробив

1945 добре збереглися, потрібно лею, шаром 2-З см.

ського господарства на

тільки їх якісно висадити в кочерига вкорениться землю ПРОТИ,..пож~жну пропаганду: йому таку заяву:

ріК".

землю та доглянути.

По цьому питанню зробив

Висадки

доповідь секретар РК КП(б)У

капусти

з висадок знімають.

ДООРОВlЛьна, пожежна др)'

висад-

П

жина с. Зазим я складається

.

І

u

.

"акт про неитрал тет МІЖ

ДоБРІ наСЛі~КИ для захис- з 7 колгоспників, але не всі Радянським Союзом і Япо-

тов. Ратушний. В своєму жуються в грунт кочерига- ту бруньок ВІ.Д сонця дає з них виправдовують те до- нією був укладений 13 квітми або головкаМИ. Але ко- о б мазування РІДКОЮ глиною вір'я, яке виявили до них НЯ 1941 року, ТО б то до навиступі тов. Ратушний відз­

ли правильно вирізати

начив роль комуністіВ в справі пІднесення сільсько­

ко- висадок капусти.Посадивши, колгоспники.

черигу з го.тroвки, то можна навколо кочериги треба ру-

паду Німеччини на СРСР і

Незадовільно

виконують до

виникнення

го господарства району і мати прибуток від продажу ками .L!-обре УЩІЛЬНИТИ грунт, обов'язки пожежників члени Японією, дружини Машевський Ти- Англією намітив цілий ряд заходів, відділених головок капусти. а ПОТІм злегка окучити.

ВиріЗуючи

які необхідно виконати для

ловки, ні в

а

швидкого проведення весня

перед

обговоренні

наСіН:Я. За 20

кому­

комун' сти т.т.

Лук'яненко,

Руденко,

в

не

Ілини в рядку.

нів до посадки ви-І

пах, охорону стання

Ро­

знімаючи з неІ покрівлю. За

проведен­

прийнято

З-4 дні

до

було рішен­

але вони на це нія,

союзниця

Н!меч_:и~~

та вітру.

вІд сонця

свою

роботу, пакт про

охороняти

КОЛ- Японією

lll'RrOTOBUl'

до

.

СРСР

мІж

втратив

І сенс, і продовжненя ЦЬОГО В силу сказаного у відповідності

вище і

зі

статтею

згаданого пакту, яка \ 3-Ю !І~'редбачає п~аво дe~OHca-

стельмах

Повагою і авторитетом! Цll за один РІК до СКlнчен-

ДВІ П'ЄСИ-КОМЕДІЇ

користується серед колгосп-І ня п'.ятирічного строку чинuників КалитянськоІ

Днями артисти Київського' Червоний Жовтень"

артілі НОСТІ

пакту,.

кол- Уряд цим

Василенко М. Я'" ПОНI1

Радянськии

заявляє

про

УРЯДОВІ

с В оє

бажання .

ресувного театру для трудя ВІн зарекомендував себе як де~онсувати пак} ВІД щих райцентру с. Броварів, в здібний стельмах. За зимо- квІтнЯ 1941 року .

ІЗ

будинку культури постави- вий перІод тов. Василенко Посол Японії п. Н. Сато ли дві П'ЄСИ-КО!lfедії: "За ВИІ'ОТОВИВ колеса для 10 во- обіцяв довести до відома двома зайцями" та "Шель- зів, 200 спиць та 20 колодок. японського уряду заяву Раменко

деньщик".

к~й та

М. ГУНЯ

ДЯНСЬКОГО Уряду.

Мокре~ькій НСШ І ч~во працювати над мате- ки шкіл, тільки РВНО. Пlд-

ПlДГОТОВКУ до

ДОDжавних 8КЗ8 Ш

нейтрал тет

'пакту стало неможливим.

Колгоспний

О бласного Українського пе- "госпник тов. трактористів,

бувся випуск що пройшли З-місячні

і

СТ:lРШlІll nІ/Ж. інспектuр.

По ра ИОН у ВИПУСК КУРСІВ ТРАК­ ТОРИСТІВ При Боварській МТС від­

~

.

О. СТЕБАКОВА arpoHox Р3В.

V8ВІ'в

_

Яl10НlЯ воює з США І Ан-

. Наближ~ється .тіто. Добро глією, які є союзниками Ра-

о

уваrи у

•••

обстановка

протипожеЖНОЮlчина напала на CP~P, а Япо_

садка, обжимання землі нав покра~ити

кур­ си. Справою водіння стале­ Райпартзбори пройшли на вих коней оволоділи З7 юна­ високому ідейно - політич­ ків та дівчат. Всі вони роз­ ному рівні. кріплені по тракторних бри­ І. ГУДЗЬ. гадах. ня.

Вl'льшо

З того часу

f

посадки, коло висадок та прикриття ПИЛЬНІше

бривами ГРУНТі. Копати ям-

викори­

відповідні

разом з

морква висад- машиною,

садки ПОТРІбно висаджувати лею для захисту

тракторис­

питаннях

Підчас го.

вкриття знімають зовсім. Ви верхушечних бруньок зем- госп не ДОброІ· ГУСЬКОВ

тами МТС. По всІх

Микита.

тім поступово привчають ви- садок, що забезпечує висо- ВІЛЬНИМ СІЛЬСЬКИ.~ пожеж- дянського Союзу. садки капусти до світла, кий урожай це: рання по- ним дружинам ранону треба,' При Т3І<ому становищі

посівного ма­

пального

Буряк та

Основне при посадці ви-

ня весняноІ сівби в колгос­ теріалу і економне

та Сполученими ШАе к з друго татами м ри и,

Пилип та

'зверху: Площа живлення 60х60 см. ка.

~~:ат:~ю, чи матами, а по-

роботі і винес­

на швидке

міш, Литвиненко

врожай; ми та зо см рослина від рос- міщення були виведені коні зміниласа в корені. Німеч­

ли пропозиції для ліквідаціУ якнайраніше, на удобреному їх. Було звернуто особливу гноєм або мінеральними доувагу

висаджу-

боР лише на віддалі 50 см між рядка- Іхнього ч<'ргування із при-

вкривають

маненко, Небрат та інші. Відзначаючи роль партійних організацій у виконанні по­ станов партії та УРЯДУ, вони відмітили недолІки, які були допущені

Висадки цибулі

мІж

са ок І: виносять З овоче- жуються одноразово з ви- не звернули ніякої уваги, допомагає останні!! в 11 ВІИ­ с:Ови'ща або траншеї прико-: садками капусти та цибулі. Таких випадків було декіль- ні ПР,ОТИ СРСР. КрІм :ГОГО,

доповіді

взяли участь

разі

~~~:ЬK:є ро:а~рий

ністами району.

В

якому

го-

шати ве хньоІ ються також в ранні строки, Радченко

можн пору с у~и

ноУ сівби на високому рівні агротехніки. Одноразово тов Ратушний поставив ряд ін­ ших завдань

кочеригу з

в:йни

з одного боку, 1

Іспитів,

оче-

видно, віднесуть на останній

j

місяць.

Р18ЛОМ.

готовка до екзаменів у шко-

Необхідно,

щоб

учителі лах ставить

чималі завдан-

ближче підійшли до кожно- ня перед місцевими

партій-

Подекуди впадають і в ін-І го учня, виявили прогалини ними і радянськими органі-

>

Постанови Ш'lРТI1 1 радян І ПІДХОДЯЧИ до державних І шу крайність, примушують І в його знаннях, допомогли заціями. Зараз необхідна CЬK~ГO уряду про Ш~ОЛ'у, е'{заменlв, кожна ~кола j учнів повторювати матеріал йому скласти індивідуаль- увага до школи, до П суті ПРИИНЯТl в. ,;ас ~еЛИКОі ВІТчизняно! вшни .ВІДК~,~ЛИ нову СТОрІНку В ІС!'ОРll нашоІ школи. ВСІ ,ЦІ РІшення про заходи по Пlдвищенню якос-

пови.нна ще раз переВІ рити І в такому обсязі, з яким во- ~ себе. чи все вона дала кож-! ни не в силІ справитися.: ному своєму. у:,невl, чи до-! Такий порядок нічого не сить ,глибоКІ иого знанн.~. принесе крім шкоди. ПотОбов язок школи, щоб I~ рібне справжнє повторення.

ТІ навчання, про скасуван- випускники . запов~или

ВСІІ Учителі зобов'язаНІ

ний план повторення, пос- роботи. Екзамени попереду, тійно його консультували. І але питання про те, як во­ Кожній школі необхідно ни пройдуть, як учні ,скла­ подбати про створення умов дуть Іх, вирішується' тепер. для роботи учнів в понаду- Саме зараз особливо важ­

допо- рочний час, як це зроблено ливо, щоб учень випускно­

ня СОЦlалістичного змаган- ?рога,ЛИНИ 1 приишли .. до могати випусникам ознайо- в Гоголівській СШ,де для го класу міг прийти сюди ня в школах, !ІрО введення ІспитІв з глибокими.' сериоз митись з обсягом і характе- цього виділено спеціальну для самост йноТ Р о б о ти і п'ятибальної ,си~теми ?цін- ним!і знанями з УСІХ пред- ром вимог на екзаменах, до- кІмнату, в якій є віДПОВід-" одержати підручник, карту, ки знань учнІВ 1 розд~льне метІв. помогти Ум перевірити себе, на навчальна література та посібник,скористатися з кванав,:ання - спrямоваНI -!l-О І Не можна примиритись з встановити які розділи прог- наочне приладдя. ліфікованоІ консультації, головно! мети: ПlД-' ' . недостатньо ' 'б ,тим, що деяКІ школи нап- рами засвоєНІ Повторення не є просто прослухати леКЦІЮ-ОГЛЯД, нести ЯКІСТЬ ро ати ШКОЛИ,' риклад Виг\'рівська НСШ П' і u б u " б б -І'.! ,твердо. ІД кер вництвом друге вивчання ранІше прои- яка допомогла ному кра-

OДНlєI

до итися, що да

учням

ще

вобна.

гли

ШІ і

дава

ста-

Велико-Димерська СШ, всту учителів, поруч з поточни- деного

У' . "\ пили в друге . . ЛlШI знання. з , . ЦlЛКОВИТШ . ставан~'ЯМ ' ВІДПОВІДНОСТІ ДО цього заві дання мають

б ути

."

ПlВРIЧЧЯ з ВІД- ми знаннями, випусники поокремих пред

- ВИННІ.

мет, в, з недовиконанням учпроведе-І бової програми.

ні наступні екзамени в школах

Треба

пам'ятати,

вати

. .. саМОСтlинО

повторю-

матеріалу

.

Центр ще засвоІти повторений ма-

.

ваги потрІбно перенести на терtaл. систематизацію

і

узагаль-

те, що ними не досить нення пройденого з тим щоб ли

засвоєно. що шВажливо

.

" :

роз'яснити

-

Справа честі КОЖНОІ шко-

. . при ПlТРИМЦІ

u

и

..

уваЗІ

учень гдибоко засвоював ВСlєІ громаДКОСГІ зразково уч- основнІ ідеІ кожного курсу підг~туватися до наступних

. яких знижок школам зроб- ням, що на екзаменах від і розділу. Иьому допомо-І екзаменів, провести їх на Вперше запроваджені ви- \ лено не буде, що держава них вимагатимуть розгорну- жуть пlдсумовуючі уроки і І високому рівні, випустити з пуСКНі екзамени за весь І поставить на ВИfiУСКНИХ ек- тої відповіді на питання ек- обзорні декц,У, що дають своїх стін всебічно розви­ пройдений курс

тих

в

четвер-1заменах однаково високі В1І-1 заменаЦfЙНОї

і сьомих класах, екза-

моги

до

всіх

шк,л-відста- ма.10 лише

картки, зформувати

що стислий ВИК.1ад великого по нених за- обсягу

матеріалу,

мени на атестат зрілості в І лих і УСПlваючих. В підго- кан, назвати історичні по-І люючи розуміння важливих десятих кл~сах, . екзамени, j товці до іспитів, ГО.10ВНУ І дії або дату,--треба РОЗКРИ-' фактів І Іх взаємного зв'язна яких наикращ\ в УСПІШ-І увагу треба зв. ернути на rти суть под,ї, п. оказати дію ку. Такі лекціУ для старших ності учн І завоюють

право

'"

повторення прощ!,еного

на одержання золотих і сріб- теріалу.

них

медалей, мають

стати значну

Не

~~b _y~Hiв..

зважаючи

роботу,

найсерйознішою перевіркою школами,

3

ще недолІки.

ма- закону,

цій В

на

ПlдтвеРДlIТИ

Міркування

свої класів потрібно і

вІДПОвідн и мирочний час

проведену 'І прикладами. Таке роз'ясненсправі

є ня застереже учнів

І

високоосвічених

поглиб- громадян-палких

в

патріотів

радянсько! Батьківщини. І Г РЕПАЛЮК . , :, І PBIJU' Iвс"ектор

поза у-

ШІ;

J

організувати.

Було б недозволеною по- Відповідальний

від за- милкою вважати підготовку

редактор

В. РУДЕ"КО.

Погребсь-Ізу~рення, заставить Іх вдум- до екза~еНів спра~?!О..2іль_-______________

БИ-021О0·б м. Бровари, КиІвської об.l, ву.l. Крою. ДРі:<арнн раЙїJзети nСтахановець". Телефон-редакція

2

дзв. Тираж

1000.

25 номер 1945 року  

25 номер 1945 року