Page 1

СУБОТА

2 квітня

2005 р. N925-26 {9634-9635

Виходить 17 квітня 1937 року

з

Ціна договірна

Газета Броварських міськоУ та районної рад, районної державної адміністраціі

. · ~ ,r '" , :lІ ~J

,

j

f

]

І

f

•.

~~

_) ,,

,

'

І

'J '

V

.,

~ і ~

)<

j \

_)

р~

'

~}

'

/

-

V ''і v ~ ·' 'І· [j"

і_

'::

'

~ ,;

І

~І AJ

(

'

J,..J --,

~~~w~~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~щ~ :Ji'~.rm~,!~··,;;;-,.•~~·\'%"~~~~~~••%!~W.!! . ..,~~e'if'!,W.J:>.~#Xf~~w~~~~!~·•"""· "~~~~~~~.,""~""М~~ - .. . ,~.~~"~"·•""'• w,r.~~l'!~· •'*'..,;:-:'1~!!~~

~,

Шановні 'ІІІеин дітературJІо~

~

Wан~11на Mqplc fpttropi!IIHO,

~~ мнстецькоrо о6'ЕДнаІІн• «І(р"НІІІJ•»І ~

~ в~. імені ~роварських районної д~ржа~ної адмініс~

~

дqpori криttfІчqниІ

~

~

~

!.~~го Відкомітету, усіє'і громади міста, міської ради та їі виконавчо- !J! себе особисто щиросердно вітаю велику t'*~

~

~

.%% трацн та раионно1 ради, усІх житеЛІв раиону щиро 1

~

~ сердечно вітаємо вас з ювілеєм 50-річчям від дня ~ Криничанську родину із славним ювілеєм - 50-річчям ~~ Вітаю Броварське лі- ~ .~ "..,,. створе ··~'"' дня заснування «ЛІтературно-мистецькогсrо · б' єднан- ~ .о"'" тературно-мистецьке ~"іИ . нн яІ· . ~з ~ !sJк·~

Лпературна «КриН(1ЦЯ» живиться з глибин чистих 1.:;);{•§; ня «Криниця» . ·"~·І:~ об'єднання «Крини~, незамул~них р.УХО!?НИХ і мистецьких джерел історіі і ~~ Усіх вас об'єднала і назавжди освітила душі палка t~

~~

';>''"'

~:;,.'9

~~ людсько1 пам >m. Г1 витоки знаходяться у глибинних '"~любов до рідної землі, до животворящого мистецтва~~ пластах фольклору, теперІШНІХ

1 колись сущих на на- ·.''".~ ·§. Слова 1· Краси '>~« ' . . . . ;~~~. Біографія «Криниці" багата

~

ЦЯ» з 50-річчям.

~

~·;.:·о, Творчих успіхів тобі, ;.щ~

:·1;)\і:';'

;g<~. ШІИ землІ мищв. .. барвиста - як саме .f;~~ щастя тобі, «Крини- ~~ ~~~ Членами новІтньоІ «КриниЦІ», крІм пис?мен.ниюв І ~~ життя, а спільний доробок багатьох їі поколінь є літо- ~~~ ~ (!;.\\'& поелв, є компо~итори 1художники, журналІсти. 1фото:.~~ писом історіі Броварів і Броварщини. :;;~ це», на дорогах дру- ~

"'"""

'V

'

'

'!S.f~: журналІсти, ІНШІ обдарованІ особистостІ НСіШОІ беіrатоІ ~7-~:

~R.1: на таланти Броварщини.

~~

« КрИНИЦЯ» живе СВОЇМ літературним ЖИТТЯМ, яке тіс-

~'\1~. но пов'язане з життям всього Придеснянського краю. ~~~ Звід~и ви берете невичерп~ий м~теріал дл~ свої тварi!.t~ ЧОСТІ ПОПОВНЮЄТе ТВОрЧІ фІЗИЧНІ та ДуХОВНІ СИЛИ ~'f.~: Ж~ття вносить в n1ш~и криничан свої І!СОре~ви.

Безмежна вдячність людям, справжнім наставни- ~~·~:

m ~~~

1

.

.

К

·

·

~~б т

·

кам, КОТрІ У ВСІ часи ІСНування « РИ.НИЦІ» УМІЛ~ згурту- ~~

~"\1~ вати навколо се~е справ~нє розма~ття талантІв, твар~~~ чих особистостеи - поет~в І письменниКІв, _художниКІв i!k~ І КОМПОЗИТОрІВ, журналІСТІВ І фотохудОЖНИКІВ . ~'#, Пере~онаний і від душі вам цього бажаю~ що no-

гого півстоліпя.

~~

·

,1;\\і., 0 ро ВОрЧОГО ПОВН К В· ~~

~ ного буття вам, кри~~g ничани' на Бровар~ ._ . . б ~ сьюи землІ .~ІД н~. ом

~ІХ~ ~~ ~· ~'*-~

~~ Відход.~ть у віч~ість старше nо~<;>лінн~. але завдяки ~ дальшии шлях «КриниЦІ» буде nозначении новими ~ незалежно! УкраІни. ~ ~~~ МОЛОДІИ ПОрОСЛІ «КрИНИЦЯ>> !іе МІЛІШаЄ І так буде npo- ~~~ ЯСКравим_И І ПЛІДНИМИ ~,ІJ.Обутками. . ~ - ~· ~ довжуватись вічно. . (\~ РадостІ вам, здоров я 1добра, nорозумІння. та зла- ~· Народнии ~

~~\і,:

Від щирого серця бажаємо вам міцного з,арров'я, ~годи- в~им родинам, достатку У вашІ осеЛІ.

~

деп тат Ук аїни *Ії

."if'; наснаги і плідних звершень для загальної сnрави доб- ~· «Криницю" на мноп1 1благн лІта. щоб ІЩе багато шану- ~.

І()рІИ БОИКО. ;.>;'~

-~ великого родинного щастя і бдагоnолуСJЧЯ, творчої ~ ~: ра і вічності.

·

~ :t?'<it<'·

З повагою-

~

.

~~і голова райдержадміністрації

У.-

~ вальників могли причаститися ВІд ЇІ чистого джерела. .~ ~

У.~ ~~

е

;~~~

:~

* ~?W!~

З nовагою -

~

голова райради

~ Микола ДІДЕНКО.

І нехаи Господ~ .благ<?СЛОВИТЬ нашу невичерnну ~

~~;

~

~

·~~:

~

міський голова '&f;";,

ЛеоІ:Іі~ ~ЩJБОДЯНЮК. ~

f{wfi.

Віктор AHTOHEHKQ. ~

:~~

~~~~~~~~~~-~~n~w~~~щ~~~~~~n~~~~mw~~·~щ~w~··~~w ~·,;t<,.,,,,l?,,.">,'І·§· ··i%,91M~lf-)(lt,~;§~)i(<,,,,&,.."'-''';J,ii%'91M~lf.:t,.'9;§<ii!;,€:-ti/!!..;:;)\y.~~·~"~)'М!!~~~~·';?,',.,§~І'!!•·'ix~'~ '~'!!>e~e'~~;~·(;('·l'}xІ!!>·§\;~~,f)6'~)f:;,.~::t~~·~e>·І$;'!)\~~·'М'9ЄW~lf-'11.1.~''ff.~,€r?!,:..",.t!io<М'9/o>~~'f!~;§'~·~~;?§,.">,Ye•

f'~

Працівники редакції міськрайонної rаз~ти «Нове ЖИТТЯ» горді З ТОГО, r~

Національна сnілка письменників України сердечно вітає лі- ~

r~ ЩО нашому дітищу -:- літературно-мистець,І!СОUУ об'єднанню «КрИНИЦЯ» ~ тераторів, художн~ків, краєзнавців, усіх шанувальник~В худОЖ· ~f~ '1:fli.t судилася така довга 1щаслива доля. 50 роКІв посnІдь сотнІ талановитих, ':!ftl.i~ нього слова 1 украІнського мистецтва з нагоди 50-рІччя Бро- ~~ ~·'f~ яскраво обдарованих наших земляКІв торувал14 стежку до газети , щоб на ~~ варського літературно-мистецького об'єднання «Криниця».

4'\f~

~ їі шnальтах побачити своє nрізвище nід вірше~, прозавим ~и гуморис- f~

Ви робите велику подвижницьку справу- прищеплюєте мо- ~

~)~1 єю було даниною романтично·! юності, першого кохання...

Творчі вечори членів Вашого об'єднання , художні виставки~~~

f~ тичним твором. У РІЗНІ часи тут гуртувЩJися н(lикращІ, небаидужІ, зако- t~ ладим поетам, музикантам, художникам любов до рідної зем- ~1~ ;\11~ ханІ у рІдне слов(~ 1свою м~лу В1тчи~ну люди -:-сивочолІ 1зовсІм юнІ, ТІ, щ; лі, допомагаєте зростанню молодих талантів, 1 х професійному ~~~ .~~r;з що залишили св1и глибокии СЛІД у ЛІтературІ, 1ТІ, чиє захоплення поез1- ~w зросту .~~ ' >~~:

.~~

.

ТОЖ СЬОГОДНІ МИ ВІТаЄМО уСІХ КОЛИШНІХ І НИНІШНІХ КрИНИЧаН З ЦІЄЮ ;,'~/...

.

-

·

»~:\)

·

:~~~ пам 'ятною у нашому житті подією. Вдячні вам за незрадливу прихиль- ~; сам~д1яльних маистр1в пензля , видання книг мІсцевих авто: ~..;~

.~В.~ н 1 сть до мІсцевого друкованого органу_ газети-ветерана «Нове життя", r,k~ р1в . усІ .ЦІ добрІ справи спрямованІ на примноження духов ~ ''*~ за довіру і шанування. іfЯ.~ ностІ украІнського народу, розк.вІт нацюнально1 культури. . ~~~ ;f;~ Сподіваємося на nодальшу плідну співпрацю, зичимо творчої наснаги, ·~..<;!!> . Щиро ВІтаємо лІтературне об єднання «Криниця" з ПІВСТОЛІТ· ~· А).~ нових вагомих здобутків на ниві літератури та мистецтва- цієї всеосяж- ~ НІМ ювІлеєм 1 бажаємо иого активу добра, щастя , натхнення, ~ ·~ ної царини людського буття.

:::,: '"~~ ~~~

з

повагою

iif,~ нових творчих перемог.

. 1лю б ов ' ю

.

:...~~ '"~ !":' !!>

.

до наших спІвавторІв

-

:{!

міськрайонного pa,qi()A.f(:)fiЛЄHf1Я.

~ ~,Уі"\

рості, любові і краси .

~ І(олектив ре~акуіі ra~eт~rt «Н,рве життя». ~~; До щирих слів привітан~я nрt~Є,fЩУЄться. ІЩ-!lект~~ редакції *хі~

~

~

Нехай не міліють криниці нашого національного духу, щед- ~

Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ, ~ голова Національної спілки письменників України, ~

~

народний депутат України. ~

«ИезrnиІима «КРИИИUR» &роварськоrо краю с і JІоrс йні ирхіви гримоти і подя­

ки . Триватиме звичне буденне житгн.

Та :І<ІАИшитьси в ньому пс­

Костя Лавра. !хйл · ЗіlІ'іlЛЬНі! по· мирuнчеuа тонuльнісrь збіглася

кінці березня

в 30-х, і в 40-х ро ких ХХ ст. А з 1955 року й до­

краю ни с-.лови криничан), різ­ номанітні дuслідження. Вік ив­

підтримали депутити обох рад- міської і рuйоннuї. Щи­

люції.

нині безперервно працює літе­

тuр.ів від

до

Книги не :1була ся б б<':І ІІіЛ·

ра вдячність Вам, шиновніІ Це Ва ш лобрий ('Лі;\ у духонній іс­

ТРІ>ІМКИ влади Не лумйЙТІ", ша­

торії БроварсІ,коr·о краю. 1\'Іон

СТі!ЛИ

новні ЧИТіІЧі ,

короткотрИВ<ІЛ<І

книги. світлu ваших душ, крv.­

до м

об'<:дииння,

яке

:Іго­

11іlЗВ<ІЛИ

«Криницею» .

рок у

це лі'1'Рр<Ітурrю·

3

авторів

12

до

85

років.

з кольором нещодавньої рево­ Кuли книга була готони

друку,

обидва

ці

ми

дізнuлися,

худuжники

ЛіІуреіІТі!МИ

що

щойно

fj<lЦЇОНіlЛЬ·

ЖіІRІІоі оІДУІіІІі с ·тріІІ\іі

1\'1. ф , \і­

f!ОІ rrр<•мїІ Укриїни П\-tені Лесі Укр<йнки Цн інформ<щія піш­ лі! н книгу . ( Jп, Т<ІКіІ невипал·

Криниці, :ю.лишиться нашіl ко­

ІJ!.>И r·а :Іеті «Нов е >і<ИТІ'Я» .

рідко дістаггьс н на І'Оріхи. /\Л<'

ДРНКО~1

ВВаЖіІТИ ,

КОВі! ВИШlДJ<,ОВіСТЬ .

лектюшu

Нинішня ювілейни книг<І <•Незглибими «Криниця» зи хи­

1ут - люби, Боже, нривду.

що !!ін тикож ршумітиме і під­

півстолітнн

<'lH~ prf'­

І ~J84

TИKil , < І Ч U ЖР Й ІІ ід<.: ІІ УДН<І РНер­

ми г г е цt.К <'

І 'е ТИК іІ

' !(JОС Ло

--

('il!PJН'LKoi

книrіl

-

О О І'ИНі

«Н е зглибими

криничинське

Й

дитя, яке я виношувuли, фор­

рі!Ктером

мувuл и ,

480

викохувuли

понuд два

роки . Дарми що воно не такої блискучої форми, як хотілося б, ти, сподівиємос я, гідного з мі сту.

uб 'сдн а ння , po :mp<ll!ИЛ<J

интологія

що КрИЛі!

обсягом

бииу

«Криницю» зробив ко­ міський голова

но­

нич І'ОЛ О ВО І< J F)рон іІр("t)кої д<-"р­ ДіІС

І1lДСТіІ 8И

трииувитиме

культуру,

духов­

таки

КрИНИЧі!НіІМ

ЩИрt>

леєм, нашою крисивою «Нез­

не житгя нашого крию.

Думию,

Усім

вітання з нашим великим юві­

одиостайність

глибимою

«Криницею».

Чер­

ньої сесіІ під йоrо керівниц­ твом про фінинсову підтримку видання книги виконав ниніш­ ній. міський голови В. О. Анто­

них мужів не випадкова. Як не випадкави й дивни історія обк­

найкрищій у світі рідній Укрu­ їнській землі і в їі невід'ємній

лuдинки книги «Незглибима «Криниця». Прискіпливо до­ бираючи роботи художників

грудочці- землі Бро!!арській.

ДІІЯ обкладинки, я зупинилася

Марія ОВДІЄНКО,

землі, uдже в

Овдієнко.

« К р ивицm> ,

вирях діяв молодіжний літера­

розділи

: Іів ' нн у п, квіти, :І<Іхо вш от1,сн в

турний rурток. Тикі fУІУГКИ ви-

прuзu , rумор , жив о пис , музцки

році в Бро­

Першим внесок у «Незгли­

І>

твори керівників «Криниці» з 1955 до 2005 року: Василя Пин­

1'О

1925

<Н•І• л· ·.

LЦО маді н ід 'Vte t-н-~ особ и сто Нt>­

• у стрІч

різних

c r,кu ro літерату р1Іu- ~ІИ <.:те цько-

організовиного

Ви

r· ріrвичо

І. З. Петренко. Рішення остан­

бей, Леся Кичковського, Марії

річчя

80-

ІІідлабу:н1нцтвuм .

' ІИ

лишній

літери­

Могли б уже відзничити

11\<>

сторінок. У їі розділі «Кри­ ничанські чільники» вміщщю

турного житгн на Бравирській

оG ' є д наннп

Україні, и й у СJ>іті художника

·гримку. Ініціитиву керівництва

пшгку вання ~ І :jО - рі•РІН Gpoниp­

вороджени

звитяги»

Броварського

дюри, Федори Петровц, Мико­ ли Сома, Івани Немировичц, !вини Шарипова, МаріІ Воро­

Hilrrpy1·и,

«Козацькі!

(пісні

ритурне

«Криниця»

хвиля

і

никuли й відходили в небутrя і

~Ііlрі!ІІ'1еви смужки обкладинки нич а н с ька

ВL\ЕЇ с при uu суєт­ Ю на. Швидко вляжеться

щенки

броварця, відомого не лише в

Є в книзі поетичні

« Зрілість »

і

«Надія» ,

ненко. Згодом Броварський район в особuх голови адмініс­ триції Л. А Вийсфельдu і 1'олu­ ви рuди .\. В . Слободянюка ті!Кож

НіJДі!В

фіншкоuу

rriд-

за

поглядами

держив­

паймо

творче

натхнення

Зі щирою поваюю

11

-

материнки>>

керівник літературно-мис­

народного худо жники Укрuїни

ТРцькоr ·о об ' <'днання « Крини­ ЦЯ» з 1995 року .

на

двох:

родом

«Tp.1Bil

1 І'vІокр••цн Оме к"ін

Мі·


.• ••..•••.•. •. •..•. . •. . • .•.•..•.•. •. • •. .•.•••;.ш•.•.·•·• ••••······.·.·.· ·•·•·•; · · · · ··· ····••· ···•· ···?t.u1?1"#i[).Zl7i·ifF!··.·· ··· · I••· ····· ··· ··· ·.• ·.······ {

І Хровіка «Крикиці»:

1 ~~ ~ ~Уа ~

~~

~Уа ~~

~~•.

декь за дкем 1954

ся!

Jl.юбі МО( ЗЄ.М.Jt.Я.КU

Dорогі .м.оі' друзі!

і KOJtЄ'lU Снагу •1ерпайте ІЗ "Крини ці"

рік. Скоро, дуже скоро «дитя» народить­

«Стахановець» друкує, як і перед ти:-1 упро­

довж десятиліть, вірші місцевих авторів. Але це

J наберіться

Щасливо мчuть вас на Парнас. Із ювілеє.ч всіх віпюю

1954

році ще не прогляда­

ється. За рік надруковано всього кілька віршів.

1955 рік. Від І січня до -1 травня на шпальтах 40 віршів. 1 травня 1955 року. Визначальна подія в історії

кpruo

чих сил міста і району навколо редакції газети.

~Уа ~~ ~Уа ~~ ~Уа ~~

Редакційний вріз до сторінки красномовніший за

колишній керівник літстудії.

~Уа

~~

~~

~Уа ~~ ~Уа ~~

~~

~Уа ~~ ~Уа ~~ ~Уа

~~

~Уа ~~ ~Уа

~~

~Уа ~~ ~Уа ~~ ~Уа

~~

~ ~~ ~~

~Уа ~~ ~Уа ~~

Ао нього нніLЇULЛІL блuзько

30

Іу.•юреСОК. ПереВаЖНО

Це робіІІLІШКІі, КОЛГОСІ!НІ/КІL,

-

ивторів віршів, нарuсів,

ГолоRІІе

:ІlІНіJШІЮІ

об'сунашш:

Над

:пуртувшІJІя

ІІІ/ІХ,

ХІІ/О :\1UC llt>JJHe обgаруНШl/ІЯ І 1/([X/L,! (/0 Лillli'fiOIIIYfJІIO­

IIШOfJ'IOЇ робОІІl/L,' CILfJЯMYLJШlil>/ (jіЯЛt>і/ОСІІІі ІІО'ІШllК/Н­ ЦіН; нзасмщJоnомот·и 11 роботі 110 піпнищенню ічейно­ ХНJОЖІІьоJ·о рішш пшорін.

Минулої неgілі вже ніgбулися gругі збори об'сч-

як

книгою ...

над

Сиджу

колискою

родилася.

Тільки-но

б

як вистраждане, р1дне дитя . Сльо­

за

зи

во

же-дуже

щиро.

Якби

не

вік,

хсtті,

березня

то

будь-яКІ

-

O'll ..

в

дівчинка .

2005

року.

слова.

б сьогодні щось до­

водити. Життя чуд­

крас.:ао:.ювНІші

!1

Отож

наша

спілка

Що я така безпомічна

Думки розлитись повінню готові,

книгу

антологію криниця»

ще й досі, слава Богу, серед нас.

дитину

серпня

21

1957

року.

У

і,

сподіваюся,

директора РБК.

районному

довго­

очікувану

році вперше на шпальтах газети з'явля­

-

Болить мені, що я така слабка,

спільну

власне ми, а наші попередники. І дехто з них­

1957

Пригадала свій давній вірш:

Слова ж

«Незглибима

Отож ми народилися! Згуртувалися! Тобто, не

У

має

-

неначе річечка мілка.

Сьогодні

-

вона слова

душа

співає

-

у слові.

-

і

моя

не

радіє .

болить,

І думки,

і

повінню. А душа якщо і

щемить, то лише тому, що не всі

мо'1 друзі представлені в цій книзі,

кохану.

будинку

Воно

кращий сумя.

ще одну на всіх

mщасмо першу "Літершпурну сторінку" ...

ється і:.r'я Івана Немировича

рlше

впальнf' сло­

творча

gень нсенироgного сшшю труgящLІх,

диш! Не варто хоча

вон<І знає , що

найщирІше.

ІLШLНЯ.

Сьогоgні,

як

на са".1ОТ1.

!Н<1ЧИі'Ь ДЛЯ ЧеН t' ЦЯ КНИІ<І. !\lc\'VIИ­ HJ заплаканІ

радості -- без пафосу, але ду­

по

-- радію тихо , Hecv іі до \Іа_\ІИ

А так

Беру до рук, пригортаю до грудей,

ні

ЩО Не ВС! ДОЖИЛИ ДО ЦЬОГО ДНЯ. Ця

lКів Броварщини, на якому виступили :.rісцеві ав­

критиків, НІ ре­

книга, СlІОдlваюся, буде їм гіднюr

цензРнтів .

па:vr'ятникоіІІ. Сьогодні я щаслива .

тори !'УІ. Горбатенко, А. Козлов,

новчать

Ще

культури відбувся вечір :~юлодих поетів та проза­

дюра, П. Писаренко,

l\·1.

Со~І. В. Пин­

Тищенко, С Ушеренко,

I'v!.

В. Гринько та ін.

У

ники

роках

1969-1970

студія

носила

дакції

1980

року. Вже традиційними в

журналу

літстудій

«Дніпро»

місцевої

стають

зустрічі

«Кобзи»

!Це

невдо­

заздріс­ (а

. . ..,....,. .,, ..... . ... . .

двох

свято

всіх

нас.

Народилася

ВОНИ,

бу­

Валентина КОВАЛІВСЬКА, відповідальний секретар

І всі ми різні

ре­

Це

КНИГА.

дуть). Ми люди.

напевне,

ім'я

Д. Чепурного.

Грудень

немає

волені,

всім

не

об'єднання з

-

до го-

криничанка з

1980 1968

року, року .

броварської

«Криниці».

22

березня

1981

року. День поезії у Літках.

На

береги Десни завітали Микола Сом, Володимир

Забаштанський,

l\ІІикола То~rенко, літстудійці з

~~~~~~~~~ "Ц&ирі

1 «Криниці». Жовтень 1981 року.

«Кобзи»

В гостях \' криничан Павло Гірник, В1ктор Терен 1 Тетяна l\ Іайдано-

l2L;)WWWL!!J[;J Творчuй струмінь зірка:чu іскршпься Піg Марії могутні:ч крилом.

~~ ~Уа

5 листопада 1983 року. Маршрут: Бровари Семиполки - Бровари. Студійцін зустрічає пта­

Воробей там, Шарапов, Петров, Немирович

слово, пісню і музику.

Хай повік не міліє "КРllНІLЦЯ"

~~ хофабрика. До села вони привезли своє дзвінке 1984 ця» ням

рік. Восени цього року літстудія «Крини-

стала

-

літературно-мистецьким

об'єднан­

за вимогами самого життя було створено

літературну, музичну та образотворчу секції.

17

лютого

1984

року. Літстудія у творчому від­

~~ рядженні. Зустрічі на пухівській землі - у шко­ ~Уа лі, в кімнаті тваринника, на фермі, в конторі рад­ ~~ госпу. Березень 1986 року. Часто свої засідання кри~Уа ~~ ничани проводять у музичному класі ~Ііської ~Уа школи N2 7, де господарює Віктор Терещенко. ~~ Ось на одне з таких засідань у Бровари приїхала ~Уа Наталка Поклад. Криничани щиро привпали гос~~ тю з виходом у світ й першої поетичної книжки ~Уа «АкцентИ>>. На сопілках Віктора Терещенка гр,•є ~~ вся школа. ~Уа Жовтень 1986 року. У Республікансько.:vrу бу­

go

струн прllпаgає

Між намtL віgстань немала,

Хай вона в нашllх gушах іскршпься

Та разі'Jм з вамll я, стуgійці. Тамую спрагу з gжерела Моєї ріgної "Кринllці".

І в серцях розлllває тепло .

Ао вас летить крізь цілий світ

І

нуртує

BllHO

Юнllх Муз зачарована вроgа

Хай буgе все у вас гаразg В натхненні чистої воgиці. Ми ще зустрінемось не раз Ваш щирий gруг

У "Крllниці" кохання знайgе. KpllнtLчaнu орлиного лету, Поgолаймо орбіту круту, Зоресловом засій_чо планету.

Борис ЖОРНИЦЬКИЙ.

Возвелllчмо блакшпь-висоmу'

P.S.:

Володи~шр МОСКВИЧ .

ІІіІЙ . . Н<ІЙ ... ІІіІЙІ<р<ІЩі Ві'ІШІШІ P"NJKЦil

І'tІ:\<''І'И « /[оВР ЖИТІ'Н ».

< ·шл. ,\жс·ксонніЛІ •. ІІп.п ФлориДі• .

ЧЕКАННЯ

* * *

l ~~~:~~:~;~::::~р:~~~:~и:у:~~.1

пов, Т. Чеброва, В. Якубовський, В. Ковалівська,

І

~Уа менники Іван Драч, Анатолій І\· Іороз, Олексій ~~ Довгий, Віктор Кава, Абрам Кацнельсон, Петро ~Уа Засенко. Це була справді незабутин подіяІ ~~ Грудень 1986 року. На засідання «Криниці» за­

В залі-

Ат.лантLtчним океаном Мого листа палкий пpllвim БлtLзьюІм-gалеким крtІничанам.

молоgе.

I'v!. Пілецький. Аналізують їхню творчість пись­

».

Hag

В гронах слова поезія броgить

ничан представляє Микола Сом. Звітують керів­

кусія: «Бути чи не бути Києво-Могилянській ака­

-

Наше Чl/Сте святе gжерело,

~Уа ник Марія Воробей, О. Страшенко,· В. Холошві й, ~~ В. Коростов, А. Топчій, Л. Качковський, І. Шара­

15 грудня 1987 року. Будинок літераторів. Дис­

В серцях ця єgність не мuне, Повік її не cmepтll сліgу Вітрам, що занеслll мене В gалеку сонячну Флориgу.

-

І сміються Качковськllй і Сом.

динку літераторів відбувся звіт «Криниці». Кри­

вітав пись1ченник Абрам Кацнельсон.

Уклін єgнанню mвopчllx ,>tуз Музllк, хуgожників, поетів. Які гуртують цей союз Досягненням мисmецьюtх злетів.

Зачаровує словом "1\рuнuця". В ній поезія б'є gжерелом.

Пам'ять літ у gуші не згасає

~~

стрибала

друкарш

J

бей, Ольга Страшенко, Валентина Ковалівська ...

~Уа ~~ ~Уа ~~ ~Уа

28

керівник «Криниці».

вона і є немовля. Вона щойно на­

Анатолій Луценко, Наталка Поклад, І'v !арія Воро­

~~

«Радосинь».

письменників України, колишній

Бо

~~

~~ ~Уа ~

керівник літстудії

член Національної спілки

над нею,

не~ювляти .

~Уо

~.у.

Дмитро ЧЕРЕДНИЧЕНКО,

Марія ВОРОБЕЙ,

ЄЕНТWИЕНТАЛЬНІРВДRW

Ш'{ЮІІОМІІ, Y'llll/lf'Лi, ClllYiJel-lillll, У'ІІІі.

Травень 1982 року. День поезі1 в Гоголеві. Серед гостей села І\Іикола Сои, Іваа Кирій,

~~

поступу'

"У кінці бере:зня np11 реgакції га:зеmІL "Стахано­ нець" було уuuюрено об'сgншшя ІЮ'LШІІківців району.

~~ ~Уа

~Уа

і старим, і молоgі.

го без змін:

вич.

~~

-

будь-які інші свідчення чи гіпотези. Подаємо йо­

~Уа

~Уа ~~

Творчих вам успіхів

Від щирого серця, з любов'ю

член Національної спілки

ти від І травня, засвідчила факт об'єднання твор-

~~

глuбинних gжерел нароgу.

літераторів усіх поколінь нашого

~• о.

броварцюн черпати сншу з

gружби мщноі, взаєморозумІння

і noвaru, творчої співgружності

письменників України,

о

"Раgосинь" І-'~· Киів) вітає

прекрасних книжок'

-

А ще

Федір Петров,

літстудії: літсторінка, надрукована в номері газе­

лІтературна стуgія

"Кринuцю", що gопомагає

Та іскри Божої бажаю!

«Стахановця» надруковано

перу!

натхнення на нові горні mвopu,

Нехай крилатий кінь Пегас

них публікацій . Ніякого руху до об єднання, гур­ літераторів у

по

З нагоgи поважного ювІлею

Віпюю нас J ювілеє:чІ Високого на:ч

сuли й .чІці.

ще поодинокі вкраплення у звичну канву газет­

тування

2.04

······· · · · · ···!

3аJви•Lай опановують тишу,

f{О!Ш ніч rneлmi фарби проллє.

Ці cuлurJкi хвuлинu паrпхнення,

Ці ІІа Лt!fJLl"!f схожі слова ...

І сГІшс незви•шіmІІАt будение.

1 uirJ

ЩUС/ІlЯ IOfJllfl!u ІОЛова.

і fiili•І!JfiШlЯ

IC'IIiU!Iui/OCІni

витвір.

Воnодимир ЯО&УWКО ,

J

1.

й.lаЖРІІІІІ. пірнаюти у снu..

А Іtа.юrmцю прuчесині. вмиmІ,

:JrисшnиГІшнІ, .щ;dрі і сшпі І ІІІ' ;лянути ІШ илисні пісні.

(Етюд) Весняна ніч. Білою хустиною манила тебе калина. Прийди ... Виглядала безлюдна дорога, вдивляю­

чись чорними очима в пітьму. Ніч розсипала по небу свічки зорі

-

щоб не заблукав.

Ось-ось з'явиться висока постать, ві­ діб'ються у серці кроки. Злетять крила­ ~ІИ

руки.

І\'Jій

поплив за x~rapy.

Стомилася

чекати

Заснула дорога.

Одинокий

Зажурилася

місяць калина.

JапліlкалсІ с.:,\ьозами-пелюстка~'!И.

Не прийшов .. Сумною ТІнню 3айшлс1 до хати.

А за в1кно~1 у пісні кохання заливалися солов'ї.

Віра ХОЛОШВІЙ.


(S·!N92S-26 (9634-9635) І<

2.04

МоL'м. рідним.

Вітаю с&йх

криничанам і Всім.

одноперціВ Від

броВари~.ям. до юВі.л.ею «Кринии)»

сери~.я!

образіІЗ

Дозвольте сьогоgт .чеНІ вас вшютu.

gyuu. Кожно.чу бажаю K[JIIHll'IHOf 'ІІІС1110ПШ, глибини

CBlЖUX рим. Щоб

В утверgженні кращих наgій сьогоgення.

в те, що наше украінське хуgожнє слово має велике

майбутнє, а наші наймолоgші

покиgало вас ніколи.

Хай вогники сяють у ваших зіницнх!

І

ПJВОр'ІОСтІ, СВІІПЛиХ M{Jill і ВІри

ВJJЮ]Іtлюючись, а Муза не

Нехай не замулшпься наша «Криниця",

Уся «золота" крини•юнська роgшю!

Мотрона БАТЮК,

Микола ГОРБАТЕНКО,

криничанка з

криничанин з 50-х років,

1965

програми Національної

радіоко.чпанії України.

ник

~~

Василь Заєць).

-

дійки

довзі

«Криниці»

іі вІрші почали

друкувати в газеті. А ще

чої

учениці

Надія Гамал.ій 1 Тетя­ на Іваницька. З-шд іх­ нього

пера

ВИХОДИЛИ

чудові л.іричні

Учителі українсьІ,оі :чови і лі~ера­ тури покликані виховувати в учнів почуття краси

і любові до рідного

слова. Я відразу по:-.пчала дітей, які захоплювалися лпературою і писа­

ли ЦІкаві твори, віршІ. Ще з :--юлод­ ших

класів

почала

поезії моя учениця (Ковалівська).

Дещо

писати

ліричні

Валя Захарова з

написаного

нею я віднесла в редакцію «Нового життя». Дівчину запросили на засі-

24.12.1994

поезії.

з

В.

нагоди

40-рі<rчя

Ковалівська

року"

ВІД щирого серця уклінно дякук>

захоплювалися

поезІєю

й учениці

Із зс~хопленням перечитуlо 1·лиіJон> л.іричю твори \lap11 ОвДІєнко, l\Іи­

~~

лодого автора Спілки письменників Уr,раши сту-

дійці побували на екскурсіі у І 300-літньо:чу Чер-

~.Уо ~~

нігові

вклонилися

~.Уо

Коцюбинського. Незабутнє враження

~~

справив на всіх і вечір молодо! поезії в f\.иєві. 27 січня 1988 року. Криничани побували на вечорі в музеї-квартирі П. Г. Тичини. Того ж року відбулася зустріч з членами клубу юних ша-

~.Уо ~~ ~;% ~~

нувальників

багатьох

інших.

Авторів

тут

-

39.

Під рубрикою «В дорогу»

Тамара та Тетяна Іва­

віт»

ницькі закінчили філ­

району. Прочитала все із захоплен­

фак

ням.

Київського

дер­

15

авторів,

-

11.

а в розділ.і «Первоц­ Це учні шкіл Броварів і

Від щирого серця вітаю «Крини­

ім. Т. Г Шевченка. Надія і Валенти­

цю» із славним ювілеєм. Бажаю ій

на багато років працюють у «Ново­

завжди буги

ТУІУ житrі», а дівчата Іваницькі ІЗИК­

дою

АіІДіlЮТЬ рідну МОВУ l

ЛІТературу В

ліцеї при Помтехнічному універси­ теТІ.

... Ось

переді :-шою видання деся­

тил.ітньої давності: «Криниця. Літе­

глибокою

і

повново­

З любов'ю до криничан Ольга Борисівна КИРИЧЕНКО. На фото: гостях у родини Кири­ ченків ~ письменники В. Забаш­

за.

танський,

Переклади»

з дарчим написом:

«Подружжю Кириченків від л.ітсту-

'>ІузеІ,

поезії

На

~.Уо ~~ ~.Уо ~~

ного збірника-касетника «Жнивень» 10 березня 1988 року. У J\Iy:~ei ЛІТРріІТури (колишня колепя Г П !'алм,ша) -- ве11р « !Uевчен-

~.Уо ~~ ~Уо

КО

~~

\іК[ИІІН f,K<l

під

собори,

орудою

Hcl{)OДI!cl

М. Ш;-,1аля.

lllCllЯ"

J'\.jJИHИ'l<lHИ

КВіТНЯ

~.Уо

року. ВРЛИКИЙ Ве'ЩJ llOl'Td l ар-

~~

хеолога Бориса l\:Іозолевського, котрий знайшов

~.Уо

знамениту скіфську пектораль.

~~

листопада 1989 року. М. Воробей, В. Холошвій, В. Ковалівська, В. Терещенко, І. Сивогривова, Б. Жорницький, В. Онопрієнко, О. Чернишов на запрошення свого колеги (на той час командира батальйону по охороні ЧАЕС) Геннадія Іванюка побували в Чорнобилі, Зелено:-.-Іу Мисі, Прип'яті, зустрілися з тамтешніми літстудійцями, ліквідатора"rи. Порожн1 села, игорнуті екс ка ватора~rи хати Т<ІКе Hf' :ибуваєтnся 1

~.Уо ~~ ~.Уо ~~ ~.Уо ~~ ~.Уо ~~ ~.Уо

СТаЄ

1988

у

~~

свплинах.

ВlрШЮІИ

або

1'-с![)ТИНСJ:ЧИ,

ИЛИlІ!сНТЬСН

~

лютого 1990 ро1.:у У РеспуіJ.\ІІ,ансІ,І'-очу будинку літераторів відбувся творчий звп 1\ !арії

~~ ~.Уо

Воробей. Грудень 1990 року. У республ.іканськоиу будинку кіно відбулася прем'єра фільму «Над Трахтемировим високо», в якому знявся л.ірник Михайло Хай. У 1992-1993 роках об'єднання носило і~!'я

~~ ~.Уо ~~ ~.Уо ~~ ~Уо

14

учителька- пенсюнерксІ

ратурна Бромрщина. Поезія. Про­

відвідали

7-8

твори

жавного університету

-1\11.

«Літературних п'ятницях» у киівсько~ІУ магазині «Поезія» браварці-часті гості. У грудні [\\арія Воробей виступила там як співавтор колектив-

29

тини Ковал.івськоІ, .І'шдрія Динника

і

1987

І'dІ\ОЖ у 3іІЛІ

коли Сома, Федора Петрова, Вален­

До речі, і Надія Гама­ л.ій, і Валя Захарова, і

~

року. За сприяння Кабінету чо-

могилі

дання л.ітстудії, і нев­

~~

~.Уо ~~ ~.Уо ~~ ~.Уо

Жовтень

поет, перекладач, ведучий

м. Кривий Ріг.

дописувач газети «Стахановця» з 40-х.

~.Уо

учасникІВ Т Чеброва, В ХолоLІІВІЙ, Л f\.ачковський, В. f\.ов<tлшськсІ, Б. Жорницький, А. Топчій, Н. Крююручко, [\! Воробей.. Березень 1987 року. У нас в госгях літстудІЯ «Мрія» з Києво-Святошинського району (керів-

культури Віра Холошвій.

Станіслав ШЕВЧЕНКО,

р.

~ ~~

Липень 1987 року. На купальське свято до Пу- ~.Уо хівки криничан запросила директор будинку ~~

ще зgивують світ.

Хай раgує нашу кохану Вкраіну

~

дием

33

7 лютого 1987 року. В ІрпеНІ відбувся трйдиційний се\ІІІІ<tр чо\одих лІТераторів. С'С'ред його

прозороспи у поgальшій

Пегас бtш кunumoJІL, не

Всім зичу я щастя, любові, 1-ютхнення

день

аgже ваш

1 вux1g у світ - ЦС СЛ[JОВЖlіС

свято gля творчості 1 gля

Творчоі нисноnL, горних

З нагоgи велико/ круІ:\0/ с;шnи

святом,

ювілей ОНПЮЛОГІІ

щирого

ХРОНіКа «КРИНИЦі»:

Моіх gавніх gopoгux gрузів вІтаю зІ

~.Уо ~~ ~.Уо ~~

П. Конон·енко, Б. Ол.ій­ ник, В. Коломієць, !. Драч. Рік 1968.

Г. Чупринки. ~~ 1994 рік. Цей рік став визначальни'УІ у житті ~.Уо «Криниці».

40-річчя,

Восени,

побачив

напередодні

світ

святкування

колективний

«Криниця». У попередні роки наші зе\tляки 'УІали небагато виданих книжок. Серед них --

М. Со~·І, !. Не'Уrирович, Ф. ПетроБ, В. Гринько, В. Деч'янсІІl<.С), А Динник, !. Шарапов, А Луценко, J\:l ОвДІєнко, l\ І. Воробей, О. Страшенко, Л. Петрова, та ще, 'УJОЖЛИВО, кілька Імен.

Вітання криничанам Ольги Борисівни Киричен­

1995

ко розбудило у мене щемливі спогади. Саме вона, наша улюблена вчителька української мови та л.і­ гатьох своїх учнів, запалила у наших серцях нез­ гасиму

лампаду

любові

до

України. Літературні вечори, відомими

українськи~ш

рідної читання,

поетами

мови,

до

зустрічі з

бувся вечір-презентація аль:-.-шнаху «Вітрила-95»,

І. Драчем,

який через фінансову скруту вийшов з перервою у п'ять років. Серед авторІВ і наші зе"ІЛЯки - Алла Топчій та Олександр Чернишов. 199б рік. «Перша ласпвка» Максима Лижова «Повінь душі» стала знаковою для нашого ·чіста, здивувала багатьох своєю глибиною (автору на той час було лише 13 років). Згодом, у 2000 році, він став лауреатом Всеукраїнського літературного конкурсу «Гранослов» (книга «Болевидобувна шахта»). Березень 1997 року. На виізно1-Іу засіданні в міській школі N2 S відбулася зустріч крини'rан ІЗ

Б. Олійником, В. Забаштанським та іншими, вик­ ладачаІІоІИ

Київського

університету,

зокрема,

П. П. Кононенком (нині професор, доктор філоло­ гічних наук), що також є колишнім учнем

Ольги

Борисівни та Василя Яковича Кириченків, сприя­ ли створенню у н<Ішій міській школ.і

фери тей

N2 1

аТhІОС­

духовності, пробудженню творчих здібнос­ учнів.

Вихованці

старших класіu,

Ольги

Борисівни,

попоuнили лави членів Аітератур­

ної студіі при газеті «Нове життя>>, якою керував у той час

Іван

Шарапов.

рік. Вихід у світ нашого альманаху став

поштовхом, і одна за одною наші студійці почйли видавати власні книжки Відразу після ювілею, через півроку, побачили світ книги В. Ковал.івськоі, Т. ЧеброБої, В. Холошвій, Л. Радзивіл. Вересень 1995 року. У спілчанському домі від-

тератури, вплинула на вибір життєвого шляху ба­

Перший надрукований

віршІ Хіба можна забути ті почупя' Пам'ятаю, як LІІІІІІІІІІІІІІІІіІ!ІІІІІІ-ІІІІІІІІІІІІІІіІ!ІІІІІІІІІІІІІІ

заслуженою артисткою Укра·ши

~~

збірник ~.Уо

поетесою

Вй-

~~ ~Уо ~~

~.Уо ~~ ~.Уо ~~ ~.Уо

~~ ~.Уо ~~ ~.Уо ~~ ~.Уо ~~ ~Уо ~~ ~.Уо ~~ ~.Уо ~~ ~.Уо ~~ ~.Уо ~~ ~.Уо

прийшла до нас на СІудію Катруся Міщенко з Русанова, дІвчинка з надзвичайно чисти'УІИ очима, з сором'яз-

даються· на розкішному папері у кольорі, з прекрасною поліграфією, а наша, що має 68-річну власну Істо-

лентиною Антонюк.

ливим рум'янцем. Поклала на стіл повністю списаний учнівський зошит гарних віршів .. Розкидала доля нас, студійців 70-их. Через багато л.іт дізнаюся і щиро радію, ЩО Катруся ЖИВе у ЧерНІВЦЯХ, ВИДаЛа КіЛЬКа КНИІ'

рію і є літописцем ІСторії рідного Придеснянськоr·о краю, переживає дуже скрутні часи. Проте, Hcl ЩіlСТЯ, житгя і ставлення до ~ше-медІа, розуміння ІХ .значи­ 'УІОСТі ЗМІНЮЄТЬСЯ, ТОЖ 'УІИ ПОВНІ ОПТИМІЗ:VІу. А СЬОІ'ОДЮ

!' .\

менників України.

дії- народженню ювілейного видання і пишаємося

радіємо разом із нашими криничанами видатній по­

ляр, О. Поживіл та ін.

Мене ж, так са:-10 , як і Валентину Ковал.івську, л.ітстудія привела до «Нового життя», що ·стало моєю долею. У творчому плані я реалізувала себе як журнал.іс-

тим, що чимало віршів його авторів побачило світ са­ ме у нашій газеті. І серед них, впевнена, є справжні перлини української л.ірики.

«Золота очеретина». ленка

друкувала літературні сторінки, була чи не єдиним місточком до читача. І не тільки студійців, а й багатьох майбутніх журналістів, серед яких чимало відомих і

берегині Марії Григорівні Овдієнко, бо знаю їі епод­ вижницьку велику працю, пройдений нею увесь тер­ нистий шлях від ідеї - до книги, без якої всі студії бу­

Оглав». 2005 рік. Активним життям живе «Криницю> ~Уо нині - бере участь у житті країни, навчається, ~~

чудових поезій, є члено~І Національно·1 спілки пись-

тка. Та для багатьох студійців саме наша газета, яка

навіть заслужених, Ч.\енів Національної спілки пись;.. 1 енників України і просто небайдужих людей, патріотів, котрі хотіли відстояти гро:чадянську позицію, сказати своє правдиве слово. Д;\Я них «Нове житгя» стало

б

просто

школярством.

Тож

хай

Н Одинець,

Побачила

гословенна броварська земля 1

Надія ГАМАЛІЙ,

вони і тягнуться до нас, хоч є нині інші газети, що ви-

журнал.істка «Нового життя».

Гl

ПерепелИЦІ,

краєзнавча

книга

В.

~~

.

~~

ГуЗJя ~.Уо

~~

та

В. Холошвій

«Наше

село

Пухівка>>;

~~

!'vi. Овдієнко «Дума про ~.Уо ~~

їздить у творчі відрядження, перемагає в різноманітних ксJНкурсах, видіlє книжки І, >вичайно~· пише вtр.ші і прозу, пісні і картини. Сьогодю вона святкує св1й ювілей l радІє виходу

бла-

трибуною, тут відбувся їхній публ.ічний дебют. Тому

світ

В. Коцюби, О. Коцюби,

будуть 1

А :\е\шщького,

~Уо ~~ ~.Уо

2004 рік. Вийшли краєзнавчі книги: М. Михай- ~.Уо

невичерпними чисті і животворні криничанські дже-

рела, хай квітне новими талантами наша свята

за одною виходили І'ниги у криничан Іванюка, Б. Жорницького, R. Якубовського, Га.\ЩИНОІ. f\.. Ба,\ьохи ..·\.ТопчІЙ, В І'\.оростmщ

Н. Кольцовоt, !. Ольховського, J\1. Наліса, А 1\Іа- ~.Уо

А ще хочеться скласти гідну подяку криничанській

ли

~~

... Одна

~.Уо ~~ ~Уо ~~

Ч·і~~"~н~еіз~r,~\и~б~и~~~~оіІ~·~к~р~и~н~иііцjlm"m·~~~~~~~~~~~ёrrf~Yo ~~ .


' ·"•"·::·~:::~.; ... ;· ... ~:::;:::::~::~~:::;:::::: :;:~;~:;:;:~:~:::::~;:;.;:0:.·

:;:;::~:~::;: {

;:;:;:::;::::·::::::;::;::~:·:.:;:~:>і)~!~{:!:::~::;::;:::::::···

...

2.04

* * *

* * *

я- твоє Маленьке ребро, Яке завдає тобі Стільки клопоту. Таке вредне І кістляве. Що іноді Не дає тобі жити ... Але хто любитиме тебе Більше. Ніж власне ребро?

Молитвами чистих серцем Тримаємось .ми, у світі, І не назвуться їх імен.а, У н.их боржн.иків н.ема. Пройшовши куряву Космосу, Ступає по Землі Непізн.ан.е, З підощов сиплючи Долю, Пласти за пласта.ми. Війн.а н.а Весілля. Неробство - н.а Хресн.ий Хід. Нарешті Зе.мл.я н.е витримує Прадавнього Вибух в Сучасн.ість, Розпечен.а лава Совісті. Неба Вогон.ь сильн.іший.

Катер-о ЄrO..YUIKIHA

Максим nи:жов

nокоnІННІІІ

Оnена ПОЖ:ИВUІ

Бетигаю за поколіннял,z, Яке лищилось рабалщ,

* * *

Якому життя

А .я втрачаю колір очей,

і речі всі здаються

* * *

прозорими.

І вже тумани втратили .межі

межи зорями.

-

Яке по-чужому говорить,

Життя в руїнах.

Тепер, коли не стало землі,

Нові світи будувати важко

тремтять коліна

Хоча н.і.як н.е вміє.

-

За поколін.н..ям замурзан.и.м

Нестача цегли,

у передчутт.ях.

Оnена

Жахлива неможливість долілиць

08ЦСОИАР

ЄfOPYWKIHA

упасти і навчитись

ХОМЕНКО

Давніх знайомих втрачати стращн.о

-

Не все ще вмерло.

* * *

Вин.о н.ам ро.талює

WУКАЙІЕ ЦЕНЗОРА В СО&І Л. Костенко а вiptui плачуть нен.аче діти відпусти-но нас на папір

ФАР&И сnоrАДІ8

.мій цензор лютий хоч і незримий

Апь6іна

мене залищив знов без рядка

МАІІSІР

1-- ~ '

-

Оце і все .мистецтво,

На сірій стіні під вікном. Ми знову шукаємо винн.их І граємось в ігри .1 вин.о.м.

на них чатує .як дикий звір він відкриває від вірщів рими ось ц.я неточна а ц.я бридка

У матюки і протести, Якому кіно і .иузика

прощать.

та цензор мій знову чомусь неситий

по колін.а

За поколінняАt .мрійни.и,

Як Україна.

і риму .я шукаю

-

по барабану.

За поколін.н.я.и потворним,

І скоро стан.у .я н.езалежн.и.м,

А вітер б'ється у вікна ночей,

-

І с.иерть

Коли прокин.улись фарби, Малюючи плинність подій, Душі захотілось чекати, Та час заперечував їй. Думки зупин.или годин.н.ик

o•li,

Що любить пиво і травку, Яке н.е вірить у Бога, :)а nоколінІІЯJІt ан.тракту,

А час заховався й тремтить

Антракту Nіж епохами,

Я бачу кінець, та н.е хочу, Щоб вічн.ість .минала за мить. Ми грались, ховались, ховали

Яке н.е зн.ає любові,

Свої почуття по лісах.

За поколін.н..ям безвольним,

І ще, пам'ятаю, бувало -

Жорстоким і безжальн.им,

І серце, і очі в сльозах.

Яке, н.а світ реагуючи,

На стінці годин.ник пішов.

І нікому крикнути гучно:

Як спогад про нащу любов.

<•досить'•>

Як душу мою лікувала,

Але закінчилися фарби,

Зі мн.ою лише фортепіано -

Якому досить бажан.н..я,

~) ~-: _1

Ніколи н.е випаде в осад.

~

~---~'f:~

~іі~іііі~~іііііііііііііі~іііііііііііііііііііііі~і-і·~-~~-~~~~~~~~~ ';J

неді.А.Ю, З к6ітІ-ІЯ, у .міському ку.А.Ьmурно.м.у центрі «'Jl.po..uemeй.» 6ідбудеmься с6яmк.уІ3ан.н.я

50-plч'f.SI. 'ЬроІ3арсок.ог.о

.А.іmераmурн.о-..иисmец,ьк.ог.о об єдн.ан.н.я

«І<.рин.иц,я».

У ПРОГРАМІ СВЯТА:

13.00 14.00

-літературна вітальня у вестибюлі. -велика святкова програма, презентація колективної книги <<Незглибима <<Криниця».

Чкcnenna і дружка кркnкчаnська родкnа зanPOWYE до сnШІУПІІІІ •2,9% річних у гривнях

кркnкчаи усІх покоnіиь, друзІв і шаnуваnьnикІв.

~

•~8пІ#ІтійнІ:жІІЖКи до 30% прн достроковому розрахунку ~ •паспорт та код

Кttїв, вул. Ярославська, 58, тел. 467-52-92 (93,94,95)

Інформаців про nродаж майна на аvкціоні До продажу на аукціоні пропо­ нуємо майно Терторіалької громади с. Семиполки, яке зна­ ходиться за адресою: Київська

область, Броварський район, с. Семиполки, вул. Київське шосе,

13,

а саме:

&У.q,ІвnІІ диnчоrо САДКА. Загальна площа будівлі 1328,1 м. кв. 118703,00 (сто вісімнадцять тисяч сімсот три} гривні враховую­ чи ПДІ. Продавець: Територіальна гро­ мада с. Семиполки в особі викон­ кому Семиполківської сільської ра­ ди.

Організатор аукціону: Корпорація "Центр промисловості та торгівлі

"Львів"

9,

(адреса: м. Львів, вул. Ів. Франка. тел.: (0322) 96-54-96). Майно реалізується одним ло­

том.

Для участі ·в аукціоні необхідно

• Н О В Е

Ж И Т Т Я

оформити заявку в Організатора аукціону ат сплатити на рахунок Ор­ ганізатора аукціону NQ 260052ПЗ01 в АКБ «Львів•• (м. Львів, вул. Серб­ ська, 1) МФО 325268, код ЄДРПОУ 30822285 реєстраційний внесок 17.00 грн. (з ПДВ), а також гаран­ тійний внесок у розмірі 10 % від по­

І Втрачений сертифікат на землю. серіі КВ

Ne 0120772, виданий Зазимською сільською ра­ дою

ром

расюнна

paAu,

раСюнна

АержаАмінісmрація.

Свідоцтво про держав11у

реєстрацію Кі N 259 від 10. 12. 1997р. індекс

61285

103 від 25.06.1997 року, вважати недій­

І Втрачене свідоцтво про сnадщину за зако­ ном, видане 17.05.1990 року за р. Ne 2-1252

бажає купити покупець. Для отримання конкретної інфор­ маціі про майно, для ознайомлення з майном, з питань розрахунків, по­

міською нотаріальною конторою на Ім'я ЗАЙЦЕ­ ВА Дмитра Михайловича, вважати недійсним

І Втрачене св;доцтво про право власності на будинок, видане БТІ за No 370 вІд 1.03.1995 ро­ ку на ім'я РУБАНКИ Григорія Омеляновича, вва­

дачі документів для участі в аукціо­ ні, а також для отримання іншої до­ датково·! інформаці! звертатись до Організатора аукціону. Кінцевий термін прийняття заяs на участь в аукціоні - три дні до початку аукціону. Аукціон відбудеться З травня

жати недІйсним.

Адміністрація. профспілковий комІ­ тет та колектив КП "Ки1вський завод алюмінІєвих будІвельних конструк­ ЦІЙ» висловлюють глибоке співчуття провідному фахівцю відділу діло­

водства та кадровоІ роботи ФРО­

року о 10.00 за адресою: с. Семиполки, вул. Київське шосе

2005

ЛОВІЙ Таїсії Максимівні з приводу смерті ЇІ чоловіка.

NQ 111. 0740Q,

реАакuії газеmu, Броварські міська і

Миколайовича.

сним.

чаткової ціни продажу майна, яке

і

Василя

ською міською радою за реєстрацІйним номе­

Pe"'iJJS:Іil!itp:

колекmuв

БІЛОУСА

І Втрачений державний акт на nраво nриват­ No 117071, виданий на ім'я ДЯТЛОВА Бориса Олексійовича Бровар­

raзema

СПІВЗАСНОВНf1Кf1:

ім'я

ної власності на землю. І-КВ

Броварськuх міської ma раііонної раА, раііонної Аержавної uмiuicmpauiї.

• -

на

вважати недійсним.

ІІ;цївська обл., м. БpoJ!apu,

4·03-76.

Віцілц:

сільського rocnoAapcmв~

соuіальнuх

numaнь,

4-21-34.

4-()2-92; nромuсловосmі 4-04-81; 4-23-26.

лuсmів

і

бухгалтерія; npuuoм оголошень

масової poбomu

• • •

РеёJа~еція 11е з-.вжди R.одІлвє позицію а~торів.

За зміст рfІкла.ми відповіаал~оність несе реІСла..чодавець.

З~ точніст~о викладвни-t фа~ет/в відповід"є автор. АистуваІІня з читачами

-

Арук oфcemнuu.

~ульв. nе:sаІІеЖІІІос:mІ,

;3ІJСІЩffЩ\ІІ'. реАщкmора:

на сторіюса-t lазети.

Обсяг І Арукованuu аркуш.

ВіААруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня" уnравління у сnравах

ma

npecu

інформаuії Кuївської

облАержаАмінісrnраuії.

Зам. Тираж

854 2470

прим.

#25 26 2005