Page 1

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОІ

Газета виходить з

І

МІСЬКОГО

РААОННОІ

КО М І Т ЕТ У

РАД

К О М У Н І.С Т И Ч Н О І

НАРОДНИХ

17 квітпл 1937 року + .N2 24 (6687)

ДЕПУТАТІВ

Середа,

П А Р ТІ

УК РА І Н И,

J

КИІВСЬКОJ

ОБЛАСТІ

+

8 лютого 1984 року

И А ЗА В Е Р Ш А Л Ь В О М У Е Т А П І

Ціна

2 коп •

борів у трудсвих кслективах, роз· горнути серед їх членів дІйове тру­

дове суnерництво за досягнення пю~­

---------------НАЗУСТРІЧ ВИБОРАМ--------------­

вагомІших усnІхІв у працІ. а також nосилити гласнІсть дlялЬІ:остІ дІль, JШЧНИХ вибОрЧИХ КОМІСІЙ.

·~

Виконком. також висловив рекомен­ дацІї. на адресу правління райсnожив·

ВІІкои.ком раіtоВн.о.І Ради народних депутатів на своєму черrово-

жІнок,

му

члени НПРС.

aaclдaRRi

про

х:д

розrляиув

пtдrотовки

в

проведення виборів Раду СРСР .

питання .

районі

у

дільничних виборчих комІсІй

358

до

Верховну

орган державної в.1ади 'Верховну Раду СРСР-у районІ nроводиrьс~ у вІдnовіІ!НОстt з nо."Jоженнями Н6нсти· rуц!ї С?СР І За'к6RОм «Про еибори до Верховної Ради СРСР•. РІшен­

no

висуненню

611

у

роботІ .

При

47

сnнrків. У той же час у ходІ nеревірок. про­

везених

nартІї

агітпунктах

v

ч.1енів

nредста ··ни ками

І

райвиконкому .

виборІв.

.

ведено

Та!<,

до

ремонт

зниженнл

1

вартостІ

.

.

coul·

nродукцН

на

0,7 процента . ПІдсумкн роботи за сІчень радують . Лише декІлька цифр. Так, план по виnуску товарної· nродvнц!'і вино· нано на 109,7 nроцента, реалІзаl(Ії на 103.1 продента'. В цьому році особлива увага звертаєть­ ся на виготовлення това­ рІв народного споживан­ ня. І приємно· вІдзначити, ЩО ШІаН . ПО ' ЇХ . ВИПуСКу виконано на 107А про­ цента.· Але найбІльшого

·усnІх~. ємства року

нІ

колектив

· за·

. nІдпри­

перший

досяr

у

продукції

·

мІсяць

виготовлен­

вИщої ·· нате ·

горlї я:костІ.

rолова профкому.

8

БроварсьRНй

ааВоц

ВИ'І Іванов, я:коrо ви баІJИте на фо­ тозиімку, безпосередній ~· часник

металоконструкцій 1 те:хволоrІІJВоrо обладнавин ~НВО •Ремдетаnь• неод­ воразово · займав . призовІ місця у Всесоюзному соцІап1стиЮІому зма­ rаииt серед пІдприємств Держком­ сіпьrосптехнlкн СР.СР.· · тут з успІхом освоєно виробництво иовоrо техиолоrІІJВоrо обладиаиин; .

освоєввл

подарству

перших рядах

tJr-ropнyлocJІ

зання

картоnлІ

в

радгос­

Щіробництво

длл

гос­

реставра­

змаrаннн,

лке

n

завдання

nродукцІї.

На транспортуваннІ nожи­ ви на майбутнІ плантацІї зайнятІ переважно меха·

Пі «Заnлавний• nоанtс.тю · ПІДряднІ картоплярсьнІ н!затори з цих ланок . до­ радгоспнІ nереведено . на бригадний ланки широно розгорнули помагають їм пІ~ряд. Всю nлощу . ї'і .---:-- jюботи по nlдrотовцІ до автомобілІсти . Уже де>· 340 гектарІв - закрІп.fJе­ вироrцування внеоного ставлено на поля пощtд но . за . І( ЯТЬ !'іІа ГОСЛрОЗр;і· врощаю у четвертому ро· 7 тисяч тонн добрив. хунксвими лан~а~. З цІ · n'ятирІчки. Поси ,,енп­ ними . ІtдМІ!іІстрац!л rос­ ми темпами ведеться ре· 1\1. І'}' ЛАК, nодарства ун~1а,'1а лоrово· МОІіТ спецІа.'!rних техніч· r~лова прафсПіJU(ОВоrо ри, довела ножнlй ланцІ них , засобів нагро11rадкомітету.

J

цих

рекомендз­

ц!й з боkу райвиконному

я!{Існим

встановл~-

но

виконанням

· контроль.

·

Виконання цих та Інших заходІв сnриятиме nроведенню виборів у Верховну Раду СРСР ~а внеоному орrанtзац!йному та Ідейно-політично· му рІвнІ . . Саме на цьому наголошу· ється у ЗверненнІ ЦН ІШРС до всІх

вИборцІв. громадян Союзу РадяІІ<!Ь• них . Соціалістичних РесnублІк. Н. БІЛИМ:А, райвиконкому.

секретар

му

зав­

nрид!.1яєть·

цІа.'JІстІв господарств, низький санІ· тарно-ветеринарню1 рІ.ве.нь виробни· цтва моJТОЬ-а-; недостатнє забезrrсчен·

ся останнім часом якості мо.1ока, що ПрО.1аЄТЬСЛ дерл·;аві.

ня ферм ф!льтрувальнюш матер!аю.· ми. рушниками та миючюш засо5а·

ЛІ\ же розв ' язуеться це зав4анвя у господарствах нашоr о району?

!ІШ,

Ві;:tсутніСТЬ на .1еЖНОЇ ТеХНО .10Гі "і·

ної

дисциnлІни,

-

держав!

головних

с1.1ьсь~:ого

Особлива

останн!

nродунтІв

з

праuІвнпнів

За лока

я"остІ о~не

урага

вІсім

років

першн111

госnо­

з:1ача

сортом

мо­

та

нижче

рівня

попереднього

року

І

па LJ.2 процента менше за!);tання. Протлгом тnьох років дальше пІдв•І· щсннл

якостІ

~юлона

прнпинипось.

а

обслги його охолодження на фермах наnіТЬ ЗМеІІШНЛИСЬ. У МІІІІ)lЛОМу роцІ лише радгоспи Боnтm~>ю<й ». <<Л rя н·

<'

гсірд>>. ІменІ 60·річчл СРСР та !менІ

Нірова

rш·кова :Ін

жу · д-ержаві

завдання

по

першосортного

прода­ мо.~пка .

Радгоспи << Ветшодн мерськнй>>, ~ Нрз· силівсьюtй>>, <<ЛітІ;івськнй>>, <<Руса· :Нівсь!{НЙ'>, < <П л осківський>>, <'ГоголІв· ський'> ra ІмеІІІ Щорса трохи не до­ тягли

рІвнЯ

до

-'-

вставо в nсвого

nродати

ка · nершим

сортом,

заr;да!ІТІЯ.\1

процентІв моло­

96 а

решта

. госпо­

дарств залиши.1ась далеко від нього. В резулнатІ nродажу державІ мо· лок" . понпж€сн.ої лкост! господарства

району :Недоодержа.~и В(!НЦІ:В .. у. тому числІ

262710

за

карео­

неохn.1о::tже­

Особлйв.о зна_чнІ. суми· втрати.~и рад· госпи. ~<З.ав,о.риць11Ий>.> 21666 наР· бованцІв, ІменІ Щорса· 21046. <<Зоря'> 20032. «ГОІ'ОЛ!RСВКИЙ~ -

1.7663,

11\,іен! МІчуріна

н!

Докучаєва

та

Інші.

-

- 19838. Іме­ 10438 нарбованцІв

Причиною уnовІльнення росту якос· тІ ІІІОлока є недостатня робота у цьо·

насампере.:t

зооrетсnе­

·

до·їння

особливо

під

'ІЗС

корів.

З метою. полІпшення яностІ мо.'Jока

зрос.1а

на 17 пропентів і досяг .1а тnрІк 91.3 прОІ\СІІта . На жаль. це 1:а 0.3 процен·

напрямку

·У районІ вживалось чима,,о заходів, здавці низькосортної про;tунції під·

давались справедливій очевидно.

цього

не

критиці. · А .1е,

.

досить.

Да .'Іьшнй ріст · якості JІІолока не· обхідно пов'язув·ати з удоско н а.їен· ням системи матеріальної заінтер~­

сов<:шостІ вс1х .

ві4

кого

вона за.'! е·

жить. Янби діяла nреміальна сисrе· ~Іа, завдяки яЮй праціввики радгос­ пів одержували б певну винагороду за

надходження

вlд ції,

додатнових

коштів

реалізації першосортвої продук· ніхто б не за л ишався бай;~у;::им

.

У нас уже діЄ пре:~>~Ш дояркам і

снстема випnаТІІ брИгадирам фер;.s

за

продаж

Та

н~ все залежить тІльки

першосортного

мо.1ОКd.

від

них.

Тому, щі Ііашу думку. слід пошири· 111 цю светему (звичайно, добившись схвалення

~ІИ) .І на

її

компетентними

зоотехніків та

включаючи

го.1ОВІІИХ,

органа­

Вfтліt>арів,

виплачуючи

їІ.t

преміальні за ножен процент зданого

державІ першосортного молона nонаД процентів. Це може стати ефек­ ТНВ!І,!,ІМ . засобом посиленнл боротьби

90 за

. стощюцентну

шим

здачу

сор.то.м. посилить

мо.'lока

пер­

вІдповідаль·

ність ЗррветсuеЦІалІст!в за внконашщ свQїх безпосерещІіХ ббов' язків.

SJ,. {ЮРОНЕНІЮ, rоло.вннй державний інспектор раМну. по зішупках 1 якості сІльrос.цnродуктів.

широко

ження органІчних добрив. на

ор•

на Підприємстві.

Фото М. Семнноrа.

ПідряднІ ланк:и за роботою цьому рощ· вирощу· fіОНкретне

уст~новок

народному

ції деталей. сільrоспмашнв. Комуніст В. О. Іванов завжди

Електрозварник Валерій ОпексІАо·

У

необхідних

а танож

МОЛОКА

не 52470, друГосортне -'- 156800, несорt'()ве 53440 карбованцІn.

Г. ЯРМОЛА,

трудящих.

ганІзацІї зв' язку з виборчими діль­ ницями у цер!од пІдготовки І в девь проведення виборІв. За своєчасним І

тва·

дарства.

1.5

цента

окремих

слуговування

-------------------КОМЕНТАР--------------------

. дань

зусилля на nІдвищення продуктивностІ працІ про· ти планової на прn·

примІщень

не про­

ЯКІСТЬ Підвишення

З перших днІв четвер­ того року ХН п'ятирІчки колектив заводу алюмІ· нІєвих будІвельних нон· струнцій спрямував свої

часу

сnІ.'Іни. адмІністрацІї райпобутномбІ­ нату. райвузла зв'язку по поліnшен­ ню торговельного І · nобутового об­

ПІДВИЩУВАТИ

ринництва

ВІРІІІ Д!ПО~ІУ СЛОВУ

цього

Риборчих ді.'Іьниць, їх оформлення. У трудових коJТентивах населених nунктІв району · не снр!зь органІзо­ вано дійове соціалістичне змагання :за гіднv з:vстріч виборів у Верховну Ра:Іу СРСР. У nрийнятому рІшеннІ райвиконком зобов'язав виконкоми селищної. сіль· ських Рад народних деnутатІв актив!· зувати роботу по nІдготовцІ до ви-

П'ЯТ ПР ІЧІt А: r

PIR ЧЕТВЕРТИЙ

м!ськному

з'ясувалося.

що є І nевнІ не;холІни у nідготовцІ до

бійцІв. Особ.1ивої . похва .1и зас.1уговує дія .1ьність агітаторів П .'!осного. К.і· .nити. РvднІ. Вони не лише роз'ясню­ ють виборцям nо.1оження радянської виборчої системи. а й широкu вико· ристсsують місцевий ~1атерІа,1: ін­ 'формують односе.1ьц1в іІро зміни в енономіц! І СОЦіа.1ЬНОМу ЖИТТІ З'l час, що минув від nопередніх вибо­ рів, розповідають про роботу деnу-

no

комІсІй . .Серед

кандидатІв

Ч.'!енІв ВЛКСі\1,

-

лІтиЧній

nредставникІв до складу скружноІ номісІї виборах до Ради Союзу Верховної Ради СРСР та д!льничн?.х

ІВиборчцх

І

126

дІю:rь аг!тно,1ективи. які на.1Ічують СВОЄМу C!\.~a;:tl б .1ИЗЬКО ТИСЯЧІ ПО.1ІТ·

ням райвиконкому на територІї Бро· варщини утворено 47 виборчих дІс1Ь· ниць. У встанов.'!енІ строки nрQйшли збори громадсьних срганІзац!й І колективІв

· членів

rатів мІсцевих. органІв мади. Важ ,1иво і те. шо на сь6годнІ бІ .~ь­ шІсть сі.1ьвиконномів заверши ,,и ро­ боту ло ск .rуаданню сnисків вибор­ І!ів. Зараз ·ведеться уточнення цих

робІтникІв. Більшість ч.1енів :nомІс!й передовики промис.1ово·о 1 сільськогосподарського виробниц1· ва. активісти громадського життя. Значна робота в пер!о.:t пt;хrотовкrі до виборІв при;хі .~яєть<:я масово по­

На засІданнІ зІдзиача."Іося, · що nІдготовка до виборів у иайвищи;!

трудових

287

2~0

-

Оперативві дані диспетчерської служби раіkІльrосп· управління про середньодобові надої молока на корову в господарствах району за 6 лютого 1984 року

(Перща графа надоєно мо.~ока ма корову (кі.1оrрамів). друга більше

( +) або менше (-) 6.11.1983 р., третя - ± •Л .~осківськи~ «Пухівський:о імені _ КіровІ «Авангард:.

15,5 11 ;g 11.0 10,4

порівняно з до завдання) .

+ 1,5 -0,5 +0.1 ,.....0,6

-0.2 -0.2 -0.2 -0,1

імені бО-річчя СРСР імені Щорса ППЗ <Рудня-• сРусанівськнй:а «Бобрнuькнй:а сІ(раснлівськкй:а · <Жердівський:а «Зоря:о <Велнкоднмерськ.:а <Літківський:а

с(оrол.івськиА:а

імені :Мічуріна <Ззворнuькнй:а

«Заплавний:. імені Д~кучаєаа

По р~Аону

9,8 8,3 8,1

7,9 7,1 6,5 6,4 6,3 6,0 6,0

-3.5 -11 +0:6 ±О

+0.5 +0.4 -0,2 +0.1 +1.0 ±О

5,9

-0,2

5,1 5,0 4,4 8,9

±О

-0.2 -0,6 +0.6 6185 +0,06

~1.!1

-01

-о:2

-0,4 -O.S -0,5 -0,3 -0,4 -0,3 -0,4 -0,6

-0,2 -0,3 -0,6 -0.7 -0,3:J


•НОВЕ

ЖИТТЯ•

ПРИКЛАД поддю· ть КОМУНІСТИ 1'!11-над

1 ОО

тракторtІ-

1

траксІ'!ортуваняі

Y:~t

на

L'фв. 1\12~t~~йнерІв. слюса- ферму. ~в. токарІ!! та робітникІв · Або взяти ч",ена ~арт1І

[аПдІх сntцІадьностей ІІQ- В. М. С11ертка. Він

ІіІІХQSує у своєму складІ ~олентче машинно-тракrvpнorl!l nарку цеху росuнянцtва }'aдrocny Імені

ЩІ!Ірса.

Значна

три·

валий час був зайнятий на І!ІМІЮWУ!Іанн1 нартоnл1. а нинІ працює майстром­ наладчиком на nункті тех­

заслуга нІчного

обслуговуванни

u.ьoro виробннчоrо п\дроз- машин. СумлІнно виконує

4 r~

rocnnдapcтp,a в тому. своУ обов'язки у майстер­

Що р-.дгосn збирає дорІд- нІ по ремонту

грунтооб­

JІ урожаУ сІльськогосnо- робноУ І nосtвноУ технІки .ІІ;арсtь:ких нультур, доби- член парт1І М. Ф. Сокол. •аf;тье" внеоної nродун- Через його руни nрохо­

тИ:вмостІ

rромалсьноІ ху- дить чимало плугІв. кут•·

~Мін. Та:к. у 1983 poul тиваторІв, борІн. агрега­ ~,дrnсn виростив no тІв для внесення міне· ;\!07.3 центнера картоn.'1і ральних добрив, гербІци­

овоч·Еви А nотІк

,Jо!в no 4078 к\лоrрамlв м'мона вІд коровІ!.

ПОЧИНАЕТЬСЯ В3ИМКУ

1\Ожномv

гентарt. на- .дІв. І все робить

добро­

якІrно, ла совІсть. УспІшно nроходить кан-

Мобі,l і$\•ючою 1 сnряМі1• дидатський стаж механі1ІVЮЧІ.'\~ r-iprcю нолентиву ~атор М. В. Мазtй. Хоч nІ>ацlвникlв машинно- і молодий, але своєю nарку ІІІІJ{ОНВННЯ

на стараннІстю :~авоюваІJ шаПО• ,ну 1 ІЮрИСТУ~!ЬСЯ аВТО·

'fti<\KTrJf!MOfO

ус~ішнє

trBII",IHHJ nеред НИМ :'IBR· ритетом Д!НІt · _.иступає nартІйна шІв по

У

~ВОІХ

ТОВарU­

МИ

роботІ. Що ~ому

r)D'ma. ")(У очо.пює комv- не доручать. ІJI{Roн:ve О. Є . Могильний. якісно, так, що .пюбо . rлянvти.

Jlle,-

!!она J!І -

SQ'J

лІ

JtОМ''Ніст

В.

не

А. тання

nроходЯтJ>

зміцнення

et~~>~

З

.

тютІМ

.. м;:тшнІ ·

\! ."Іе~;тропоІзда

У

НІПЬНОГО

траІІня.

rrИ­

знає,

трудо­

nальноrІ'>

Зараз

З;алшРШН

Рі' Ж "ІІвІr.ть

~аврань. я!\і rтаяІtть J,rv.Jtkтичwa пагт\11 no

s'·язаЮН()

Hnpn:1·

у

центр!

nартгрупи

~

еІІРІО

"Jа,..тку

сіграв,у .

•rес•

,

внес'І'И

nр<щ1 У

В1п

1

уваrи

своєча с н а

цю

тракторного

знову

r<'нІеР·

но

rtльсм:е

гncno-

нл

.ua~tf'O, закінчив ,.е~J.І-Х\{Є.rtЬНИЦЬ!\е

nарку у

рішень .

HJJ~1 nрQпІ()є в радгоспі. Qио·є nартійне дарученJІЯ рЄсти контроль за

t

на

ІІІІРС!ЩУІанв1

ссКора.п), •но· дл!'І

DIJJ"

tнtx.

.пс,-е$%. Цей

.

південних

сорт

твердоІ

nше­

.'Тич'rтх

а•.і8КЦ1йно

генетичвого

~Одеса.),

:r\WІЄ;ІЖНУІt

вда.ло

вшценому. вмісту

клейновини

"<vває

розсада

Пr>"нраrно

сеІІе nІд

13CJR!I

менями

рослини.

Старанно

до• жа.пи

заnланованого

птт~·чного

.n1J'ІсвІч,: ється

-

по-

рик.

Мотрона

Циба

та

Мар!\івна

Інші.

уро­

ЗІІ

Бачте,

на

тельно

ре­ зусиллям

особливо

дотримуємося тех­

нолоrlУ

вирощування

цих

здали з

nрацюю'fЬ

Завдяки

уже

nершу

теnлиць.

сnільним

в

січні

nродукцію

Реалізували

nno-

!\ОЖІІій партії помідорІв- примхливих овочІв. Адже майже 24 тонни цибулі та

rf'e-

но сорт . дату nосіву

еоп- таб.,ички.

на них 11 иаза- nоставили

1 n!·

т~мnерат:vрннм

1 !'Іzтносною во- пІдживлюється мінера.пьnof!ITPI'!. Згодом. нпми добривами І nepe·

собІ

за

мету

усnІшно сnравитне" з соурожай.

Щ

nетрушки. які були nосад­ жені після збору огІркІв на зиму. ТорІ.к вІд реаліза· цІї ранніх

ли

60

овочІв одержа­

тисяч карбованцІв

чистого доходу. В ниніш· од;ІНІ JtJ'/'1 заJІладанюІ ньому теnличники зобо­

р(')ЗмІЩРРІ в нlнnІ теп- місце. де> 20 тонн соломи і 40 ,,.,.иць. Т<ш температvра А тим часом. nоки роз- тонн органічних дпбриu. дещо нижча. 1 ростшам сада

nідростає,

nеред висаДІіО!f'І. в гр,rнт готують

ne-

нмбхі!'но

Інших

Багато

nроt\ти

І

цІнавоrо

лює

для

.яку

Володимир

ро1- вич

Устимn-

теn.пи•'НицІ.

но.

які монтувала теnлиці.

Черевко, С()ЛОМ'яно-гнойоаl

ІванІвна

Еаси .. ен-

ВІра Микn ."аївна Слу-

жаю

оnерат~·"И

Су лковський, вІдре- nечей

ве.1иний досвід ла Ух nлІвкою. Робlтющ! v rоспnІТарствІ. · nІдrот:vвали на всю nлощу

Оль1'а

кілограмів помі­

Хоч і не nрацюють з дорів. І вІриться, що слово aJie в nевнІЙ очо- мtpl причетнІ де:~ дол! ура- тепличникІв не розІйдеть·

маІГІть пnІ'\отн

JранІвна

кІлограмІв огір­

16 1 12

ків

неt

меІли

.ТІІnІя

ти по

площу. БригаJІа розсадою.

курс будІвельникІв.

загартування.

зерно •1\ора·

добР!

Стасюк.- Всі

nом!- жаю томатів. Тому в ни­ добре.

1\О.'ІИ І'ГJЗС'ЗДа nlдpnrт~ . П ГНОЄМ. 20 J'ІЮТОГО ПОМ!ДО• CO.'JOM'SiнrJ·ГJ!OЙCJ!!OY nс:~душ­ в'язалися на . кожному nерем\r:ТІ'!ТЬ на сте ."І'ЖІ . рн вш;аднмо на nостійна ни nІд овочІ заво~пться квадратному метрі зібра­

све>Іх

ся вІн :!1 наст~·nного року, #еJ;Іеносит) посуху. 1\о­ а вже в нинішньому пе}'nт:ке мІцне стеб.rто ви­ ре.!{І.'!а.чаєтьс" зак.rтасти 111-rриму~ шnва:шстt е1трн І. .ппнни ЙО"О розмноження. 8.'!1\'SR. . , Макснма.".!ьний збір ~ер-. 1\е>р. ~АТАУ. респуб.r:tки

своєрІд-

На сте ."а· глядають саджанці

цІа ."ьними !•амnами. 'Г"Т !\ІруМння. Розсада регу· utалlстичними зс:~бов'яза.н­ (')Собливо рете.'!Ьно сте- лярно, раз . на два тижиt, »ями. виростити хорс:~ший

8 собі цінні вла­ J'/3:1> r: вІдмІнною сировнсТkJІостl м'якого 1 твер­ ною .ЦJТЯ винористання в І нрур'янІй Jі&rо зерна. Рос .,щна Ін­ манаронній 'І~І'}tивноrо тяn:v 11 умоІ'tаХ nромис:.,оІюстІ . Районует~~оП1UИJІ

яких

метрів .

rорrпиках

.'!оrІстю

білнІІ

ТеПЛИ·

n.'Іе>ща

мни

nом!до'РІR.

на - 9t .~ центнера 3 гектара одеf)жано за r:ю-

на

ген­

роботи

нЕадратних

режимом

nопереднянІв

у

жах rycтn стnУть в нене- дорів НІна Антонівна H'fl· нjщньому

....

новосел

tulcть

р('):JІІІДІІИХ

Н;огалуют~>

ІJИЦ!. В~П1ЄДеНІІЙ ІЮЛе!{ТИ· досл\дних полях. Завдяки •ом учених Всесоюзного добрІй снловндностІ . пІд-

!Vttlf:i'YTY

у

жать

ревершив

тен­

ШТІЕНОЮ

ний Інкубатnр.

r .t\BPИЛEflli().

об­ цІ 11 1\риму. Помітно

1

кажуть:

<< Бобрицький•

зага."ьна

300

tирошування на виробни­ ки виnробування на Он'ІИ~ масивах молгоспам 1 т11брсьній державнІ!;1 дІлян-

~дr~сnам

кожен

Найб\ 1ьше

ЗаТ'аЗ

rpyднe!'!r>rl')

ІОВОСВ.П ХЛібВОЇ ВИВИ ИОJУ nщеницю рекомендовано

nlд

f!.noщy

тарІ!!.

в ,госпо~ІІ!'С:ТвІ. бороти­ мутьсл за nІдвнщенн~t nр(')дуктивнос:тІ nраці на

А.

по­

потрібно

рослину

займає

актиs­

вин.,нан­

!ф&tІИ.,.яям ~берlгаинІІМ один пропент. що доnо­ ~Іі!&ЯS.ІІJоИИМ JІІтрачан- може ще бt.nьш@ виробити НJІ!іІ J\Opмlw внконує сІльсьv.оrпспод а р с ь к о 1 еуJІІ!Тtиио ~еІ<\.'ІЬ'КІі сам лродуІ<цІУ.

І'ф4ЦІСJ.е

не

nримхливу

Город

Пt>!'е· (1983 р . ) П.'rенуму Ш< <;ПТУ НПРС . Тvт, Яft 1 rиn!зь

1

а

початку

Т1 .'1»1\И

радгосnі

МСШИННrJ·

вн.!'fючнsс я

на

Риба. всі рослини теn­ .'!ИЧRІ. І кожна nотребує особливоУ УІІаrи.

· та янІrна nідrотовІ:а тex­ ніІш до 11есняної ~івби

1\n,"eHTIIB

-

<'=Теn,1ИЧНа:І>. А тут, у rосnодарс:твt. яким керує бригадир Тетяна Іванівна

Пpnr,n"n."пчnї' та Р<'Істутшх r\.1ьськоrос­

5tІРІШПІіІ

запашним

ЛЮТ(')Му,

скІльки

дІтну

qро;рами. Вінтор Антоно- nорарсьних робІт.

.МЧ-

у

Лро

й

фаст\в('t.}.'nмv дer : n . А.'Те мастил, виІ·ЮристаннІІ тех· ~~р,' т".,-нv:rro У сільське нІки на nовну nотужність. t'Фr'ТІОдаfJство.

nере­

докласти сил 1 nрацІ, щоб ЛіТО В ЗИМИ В ГОСТЯХ nоб:vІІало.

ЄКОНІ,'\МНОГО

1

витрачання

давно

січнІ.

мідорам

}\(аJІчею;о. Юлька рокІв вої дисцип.11!ни в колекти­ Т~~f\' вІн n)'І3цював nомІч- вІ механізаторІв. рацtо­ !t'ІП~ом.

у

огІркам

М1.'lвн,.но неRелиПартгр•тnа nрацю~ ~а 1 О Ч."ЄНіІІ і І{анrн- ТРІаном. Пом yиarv кому­

#&1ів v ~тти rчІртІІ. От ністів

ВЖЕ

сталц дивуватися свіжій :sеленl nетрушкп чи цибу­

ки.

rазових

обtгрlву ·теп-

no

!t!<РИ- лиць. Рс:~бота JІ;уже 'І!ІІJІ;nоJJ1дальна . - говщ'Іить Іван

-

nодуш- аасИЛJ,О,ІfЧ aдJt<e

ся з ділом.

Усі nрацюютІt

з ентузІазмом. бо настроє­

нІ

на

високий

кінцевий

результат.

Н. ГАМАЛІЯ.

Хижн,.н.-

На

знімках:

оператор

нращl

~6ітниц1

JJIJ'TO иа Jікус:Іt rс- rазових nечей І. В. Хиж­

дину-друrу

вийти

з

ладу

вп;

та Інші. - Шар со.1ТrJМИ є хо- arperaтy _ 1 nраця ба- О. І. Василенио та Л. І. Нема;ю тvpl'kт у р()шнм . Ізо.1яцІйним мате- rатьох JІIOJleй піде нані- Черевно оглядають с\ЯІІ­ ІІІ nомІдорІв; М. О. Глеі\, зараз з pnзr:1дo!<l . - ріалом, який захищає ко- ве)1Q.

rовин;о

-

нас rnворип. Марія Jвaн!F: r :'l ріння nомідо1)ів та Інших _ JТ)('IJtИ на цІй вtпnn- М. І. Круш та В. М. Слу· Нруш.- Адже очІRУвати рnс .1 ин stд холоnного вІдальцІй ;ІЖ\лвнцІ ntдl· rовнна ведуть догляд за хороший урожай мnжна грунту. продовжvва.'Іа бранІ 1!1 на~ nобрс:~еовІснІ розсадою.

·

.1нше тодІ.

у

грунт

Jю .~н

мtnнІ .

внrадиш

здоров\

розпоР'"'"

І\1ар\я

на . - ТорІк

ми

Іванів-

1

дйсnиn "'ІІнованІ.- сназаs

не оде-р. д»РеJ<Т(')Р

радгосnу

1.

Фото М. Ceмmlora.

І.

--------------•05ГОВОРЮЄМО ПРОЕНТ ЦН НПРС ПРО РЕФОРМУ ШНОnи---------------8111111

nІДІЙШЛИ nО-АІЛОВОМУ f{ещодаБно

· Іtб:rо,орення 7~і1f!

міської

\t,rJ\O.!!И

U1<

6

,N'g

предметом

зборів учисередньо! став

прое!\Т

НПРС npo реформу ІіJ~_О-1!И . Схвапю:очи цей •рJІумент.

с.пови.'1и

рІ!Д

Nfі3<ІН'Ь.

nедагоги

ВІІ­

ЦіЕаІJІtХ

Мір­

прnnознuІй

удоснона .1енню

ви,ювного

:~о

нав•;альrю ·

процесу

Втш . зокрема. стnсу Юn.си удоснона.~сн нл п\:1 j)уЧ'ннкІв

з

м.:тема1їТНІІ

3бl.ІіЬШіННЯ

МЄТОДТІЧІ'· • Ї JJjTtp·aт~· pн Ц.1Я I{<IB'J<!.Pf, ~Р.tІІИХОРТІ ·'і роботи. пІ"

fOfG!КЯ

ІJ\Др~ 'і.ІJИІ\ІВ

3

тр~· доІ30rо

навчання .

Ишла мова

1

про nолІп­

шення забезnечення учнlІ3 ІJ!дручнинами. Нонститу · цією СРСР передбачена fіезn."атщ:І їх видача. Значна ча~rина батькІв, вчнте.лів ц!лі>нІше

вважають доR)'П)'В8ТИ ЇХ В

книжкових

tttaraзинax.

!ехttІиумІв '!И IH~'rИ'ry!'IB, не можуть nридбати пtд ­ ручникц

J

для

категорІю через

У

Отже.

молоді

безnечувати

де

повторещІR

маrазttнах.

с.nід

цю за­

nідручника~Ін

магазини.

пуннтl

йдеться

виховаштя

15 про

учнів.

проекту. естетичне зсnрема

БезцJІатно ж забезпечу­ сказано: <<ПОСТііВІІТН ШІватв ними слід вихован­ Д!ЙІІИЙ заслін проюн'молодІжне ее· цІв дитбуднпи ' в, шt:Іл-Ін· нею; ю в тернатів. спецІІЛ\іл. дtтеІt· редовпше безІдейностІ . сиріт. Тут треба зважити ПОJ.UЛОСТІ. НІJЗhН()ftрОбІ!ПЇ продуІщІї». На І на те. що колншJd ви­ духовної nусІ\JІІІJ(И середніх шкіл, жаль. сьогодні ми ще rотуtочис• до вступу до аустрічаємося 1 з низько-

nробними ФІльмами. с:nек­ так .1ями. Взяти. · наnrши­

нансьні.

;r:ад. теперІшнІ танцІ. Зра ·

шуРа.''ІИ

зоІ' їх вннонаннл моm>дІ люди беруть за кордоном. А чоn1у? Тому що не вм!­ ють. Немає такс:~rо npe::tмeт:v І в шr:о~І. ВнС'нонок один: у школІ треба дітей вчн­ тн

не

тІл;, ки

Лювати, а й

сІ!Іuати.

ма­

танцювати.

А в зв' язку :1 цим готува ­

ІШІОЛИ

ВчителІ

нашоУ

неоJ;tнnразово

nитання

мру­

про· ор·

rанtзац\ю таноrо музею в 1\иєвl . Принро. але «F'::І­ дянсьна освіта• не І:!І;;t­ rукнvлаrя на nропозицІю в чи те 1!в . Та ний . матерІіІ л ІІМістн .1а «Літературна ~'нраїна•. Адже саме з :!1 1\нєва. 1\иУвсьної РусІ бере nnчаток освІта. Са­ ме в }{нєвt був один 3 Иа(ІІІерШИХ ВИЩИХ учl'\о-

nросвІтитель Феофан Про­ коnович 1 багато lнши:тс

вчених

країни.

Забувати

І

про

Не

треба

те.

що

з

УІ\раІни вийшли визначні

nедагоги Ушинський, Манаренно, Сухомлинсь~ кий . UінавІ думки вислови­ ли

вчите .~І

щення

І

щодо

nолІn­

трудавого

вихо­

ВИХ закладІв у СхІднІй Єнроцt 1\иєво-Могп·

вання. Це І централізова­ не забезпече~ 'І ШRІльни:тс майстерень обладнанням І матеріалами. зменшеннJІ кількості учнів шляхом

народноУ

лянська академ111. де сво­ го часу нІ'Івчалися вели­

освІти СРСР. Це добре. Якшо буде Центральний.

ний роС'\1\с'ький вчений Ломонnсов. І уJ>раУнськпй

відмtннИR

повиннІ

філософ

віти УРСР.

ти

НІІХ

Д.1Я

ШНО.111

і

ВЇДПЩ!ІД­

спеціалІстів.

У прnентІ про реформу шкотІ йдеться про не· обхіднІсть ствnрити Цент· ральmtй

м .>ей

бути

й

реслубл1-

1

Сковорода,

1

розділення класу на на уроках nрацІ.

гру~

В. КИРИЧЕНКQ, вародиоі ос~


сН О В Е

лЮтого

8

ЖИТТЯ»

1984

*

року

З стор • .

:Нa:uz зе:млн:в-аах:всвив Ленінграда блокаду

ГероУчна оборона ЛенІнгра ;!а тривала 900 днів І ночей . · За цей час мужнІ захиснини колис· ки Вединої Жовтневої соціал! стичної

трудищих нащоrо

міста

1 1

лод,

аеnиху m•трІІМJrУ райоку · оJІ;ержаJІн

nрацював

риша Ю. В. Ав.цропова ва 38ІЦІТаRІІJІ rааец

му

сПравда•. в

1

nопере)!ній

стично'і nартії

кого

уряду

ry

н~д

JІJe'I'IIM

антив-но

головою

вихованнІ

допо

турботи про зміцнення СІО'і!'4Jі миру . на землі . Я , уча· НАТС' сник Великої ВІтчизняна~

nаJ'тне~ми не думаю'!'•.

війни , глибоко ІІ!іВЧИВ цt досJ{Гнуть

винонному

свій

nІдпис

nІд с'!'ояти

СЛОВОМ.

мир

:F'адЮІСЬ~1

!fO

ку тодІ, лихолітти

фронт.

над

на

nланеті.

J{Ш.!ІИ

СО~-р-

ВІтчизняноІ не був

ян мІльйонам моУх p<:Jeec· !!РОТИ дальшогО f!арощу­ нинІв. довелося на сврУх ванн• цернІ{Х ез6реень . юначих плечах nеренести Радянські люди ПовнІ рІ·

СВОЄЇ став

рідНОЇ

У

нІв.

захис'І'

...

1

був

у

.....

ВітЧИЗНИ . МОГУТН СТЬ сВОЄ• JtNVIfMO ВІтчизни ,

щоб

вІс\мнадцJІІть ро· надІАниА

Одержав

ранень.

На

кільна

no·

контужений загрози

вибухом ворожої

бомби. строфИ.

Ножний фронтовим есо-

бисто знає. якою дореrою ціною завоюІ!а'!І наш раДЯНСЬКИЙ наро)l nepe!'<fG•

поставити

заслІн

~4ІJІПО

у

ПJ'('!ТИ

Jt~тa·

ветерu Веmосої ВІт~ чианnеІ вІІвв, майqр У JIACTQцt.

РусавІвськІй

середиІіі

школІ

велика

придІJІяється

вІй.ськово ·nатрІотичвому

JІІдростаючоrо

покоління.

-

чизвІПІоУ війни

1

ls

ставцІ

Г.

Г.

Учасники

вихованню

ВелИRої

Віт·

знІмку зафІксовано

Радянського Гол~· бєв

Союзу

nолковник

вр~·чає учням

ШКОЛИ

момент,

у

вІд·

КОМСО·

МОЛЬСЬКІ ЗИі!.ЧКН.

вдалося

твердиню

в.

Андре- иа Волзt. :РаииІм рапком

мІжнародноrо

стано· ЖП'f nopмJ(ax ~ усІх Jlfдla

nова на запитаннІ! rазети ~ щотоrо Н)48 pow ра. •Пра!!да~. у 1ших дано дянс~окІ війська вІдкрили глибоний аналіз сучасна- іІІfщlвциІt воrq.нь ІЮ воре­ то

вища 1 накреслено шлях збреУ. Для екупаН'ТІа зро· до 3береження м\цнеге бр:ли еnрав~н" ... ,.J!O. Го· миру на нашій планетІ, JІ рІла земля, п".~вщІсJІ ме­ nройпявся nочуттям вели· тал. Ми l'fO І!СІ>Ому Фtюн• ту ntщли а иастуrr, ,щен,.

ноУ · rо~достl за цашу РІ.ІІ· розгромили

ну НомунІетичну за

її

мудру

зовнішню

ліrику.

ЗЗО-тисІІЧНу партІіо, 6-ту иІм~цьку арм!ІО, !181!-

внутрІшню

миролюб!іу

І

na·

ли ІІ noJIOи

чего

люса

уу

tІрали·.

Нели

Черво)ІоІ ЗІрки, медаля· ми сЗа nеремогу над НІ·

иа•то меччиною•.

фащисти

сЗа

перемо­

над Яnонією•. «За бо·

ry

\ІТІкатк

ся ,

Re

але

закІнчилася

служба. Полюбився солда­ roвl суворий ДалеІffій СжІд. І stн вирІщив зали· шитися на надстрокову сJtужбу. Служ»а на Саха· лІнІ. Нелегкі були nершІ РQІЩ: 1 плІтку. t взимку довеле<;я жити в наметах.

· Пе-rро Іванович завжди Jf~nQЛегливо вчився, під·

вищуQав cвtlt бойовий та tдейпо-nолtтичний рІвень.

молодІжну

наполегли1

црацьовитІсть

диJt• принциnовІсть.

його. ак·

добро8о.тп-цІІS·Іfомсо- тюsнІсть доnомогли заво·

мольцІв

nерекинули

Тихоокеанський

на ювати пюоов І nовагу

Нелегкою була !аМ ~J1YJIC· ЦІІ

ба .

ВоУни

вчились

11

флот. lfOмYRICT1J та коwсомоль·

нanQлerJtИвo

влучно етрІлІМ"n.

· !mе,~~ужнвши

npanopщtrff

еJІужбу,

Зубченко

по­

штурмувати соnни , буду• МРПУІСІІ у р1дну Налиту. вали укрІплення. Особли- Т• ./ІІОДІ:ІJІ• 8 неспоt~ІАноrо во багато уваги npидtmr· ІІдечею Jft ;~могла 8 сид\ти

ли досконалому еаоладІн· дома

бе:s

дІ.па.

Петро

Визволяючи · наще мІс· то Рщто вщ німецько-фа· шистських загарбників nід час Великої Вітчизня­ ної вІйни , загинув Іван Іванович Тавлуй. Родом він із ~роварського райо­

органІз1>fУ. нального

вtддІлу

радгос•

У

еамураІв.

тоІt

Петро

СРСР.

момент.~ раа

І тут JЖе в 6-й

обнраєтІtся

секрет(і•

Іванович.--

рем парторганІзацІІ ЖИВ;

нів, якІ не повернулися з фронтів Великої Вlтчизняної війни. А тому хочеться одержати вІдомос-

рі, я був на зв'язfW. Pan· том зв'язок rtоруши!Іс•. Ноиацдир наказав негайно f[алагодити лІнІJО.

гfJ стtцrазети. УсІ гро• мадсЬкІ доручення вико.. нуs сумлінно, бере ак. тиацу yttacтІt у вІйськово­

І. І. тавлуя на адресу:

нонав иаttаз. чере3 лІче- 1 оборонпо мacosllt роботІ.

«Альбом nам'ятІ~ про во'і· ; ян форсузалк рІчку Уссу· nрадщє

тІ про

ващого

земляка Ригикуючи ~иттям.

членом

Bfl· nатрІотичп~мУ

НІ ХВИЛИНІJ аа' ЯЗQК цра· Ровно, Кузнєцова, цював знову. ИJІУбу сДоро.гою батькІв~ 12. пошукова rpyna клу­ Батьківщина аисомр вQрlшнла nІдготувати бу «Дорогою батькІв•. оцІнила заслуги Петра

редколе·

виховашrt

ну .

Наша

пошукова

м.

груnа

rр6мадеьm

н. шило, кореспов-

АеІІТ.

.

.цввІаІІ~ СТВорева ва по'!атку rроміІдявськоУ вІАни 1 'Іервовеrвар.Іdйеьких

11ау-.

aiU'OIIhl

ПоаоJІЖJІ,

вона

ирео

йmn rерої"ІІІІІЙ JШІJІХ 1 адобув JІеr~•рву славу. Новt rероІ.Щ ~були вписанІ а П JІlтопис '1

йоrо шта·

poq

8мвкоf aJ~ot вlйвв.

Іtіоdпі:вє пoкo.JJlJiJul веІв1а свято аберІrає І прв•

nІд мирним чииІ бу.по оrолешеис тра­ цебом . Ос• ур.

f. (icNioaj ~~ АQіаії. звІмиах: вrорІ ~ •!UisдJI ~ •ае поrово­

МВО.f8 . реаотоцUtвІ

H!t

РВ'І'R а eoJІ.цa'I'UJJI 88\lllltt.ldт

ЛоrвІІUІі еврuа

-

pcm1 пеІ!еІWІт Олеr tаІІUвнй •есавт.

НімеЧЧИНО!().

американсьюtм Ім!І~РІалtсДт'І мене . лн 1 дл.!! там. якІ роздмухують іІо· ножното еfтерана \ Вели · ІКежу ,.е:рмеядерної вІйни. радянський народ НОЇ ВІТЧИ3ЮІН0Ї В\йНИ, ЦІ: НинІ надзвичайно 11елине евято . дуже сильний, добре Адже особисто менІ до~;~е­ оз6роеиий І мtцие з~е· лося ус\ 1418 днів І но­ ІІаний мавколо рІжноУ Н'>­

чей пройти в бойових nІд· мунІстичної

парт!У І Ра­ роздІла~ nІхоти . Найваж· дямсьиоrе ур•ду. 13Іи sмо­ чІ. найзапеютІшІ бої були же наnlйко за'Систити се­ пІд

мовану

зІю

згадvє

вже tІІоро "ідзначатимІJ· ПринаrІ.ІІИ~ ::ll()'ft'f"eя мо 40-річчя Щре!'І/оrи ра- npo uей П011ЧаJІЬНий урок динеького народу H3Jt фз- ІСтОРІJ сьо~диІ нагмати ШИСТСІ>І<ОЮ

JIY38JO.

ва Далекому Сходt. СфІ:)р. аtсть.

-

Усі ми добре усвІдом- бом. З цr.ого приводу по люємо, як xopowe жиrк J ~~tHt фаІUІІСтсJtнІй НІмеч­ nрацювати безхмарним

..•оrо

араввв

t-ІесnонІАно ,було !одt 1 Заваятtст., ,

І'!понсьrrих

}Jідних во іна

номаидуІQ-

фе.rrьдм1!ршаJІа

разом з

А. ПОГРЕВО!!СЬКИП, ДJipeRYOp мІс~окого tеторІІJtо­

Все це стало в nр!'Ігодt. цу-комбІнатУ сJ(алитян· в бойових дІлх проти с~киП• · Імені 50-річчя

Розшукуємо

сетеиь !&Ж·

дії ВерхqвноУ Ради СРСР

ВЗЯТІ(

не

загартуванню

ких гармат І nren мІна · метІв. Та фапщстам не

ю.

ВеликоУ

ню особистою абf'оєю, ІІІІНОІSНЧ стаІІ nрацювати фізичній nІдготевцІ та техиtйом житлово-ному·

rенеf!альноrо секретаря ЦН НПРС . Голови Лрези-

товардша

му3еА. Зараз вонИ анаходиться

~рнходИЛ(ІСЬ

. увага

часті гості учнівського колекти­

на цьому

кели Герой

УРОКИ ІСТОРІІ ІІАnевІдІ cтplmeвaJtИ

командував·

в експо~иЩІ nерІоду ВІтчизняиоІ аІйни.

мира.

У

Фото С. Федоренка.

Перечитуючи

подякИ

ня І фронrову шинель друщи­ иа nере.-ала у наш краєзна!!ЧИіt

nрайшов у боях за 11изволенц,_ RИЄІ!Іt 1 Жито-

ау. Оеь

Г. I"VJ'IJ!HIIЦЬJШ'R,

Усі нагороди фронтО!!ИІ<а, nо­

та гtереховуватисІо у сусІднtх сtмах. щоб не по· nасти до рун ворега. Після визволення села Налити з-nІд фашистськоІ окупацt'і юнака nризвали , р армію. Своє Оо~рве хрещення ПетрQ ІІІІ\JІО!ІИЧ

близьним до воєнноУ ка- луч~них Штатах Амери­ тастрофи. як за рв з . Мен\ , ки . .~ яиІ tфОтестують

гарбниками .

Прапора.

вивозили молед• 8 НІмеч· йовІ заслуги• та Інщими. чину на каторгу, TPJI ра· XotJ війна і закІнчила·

ІійІІ~ ре'і вмІ ~rк у ЗаХІд­ таким ній ЄврстІ. ttк 1 в Сnо­

фронтовими дорогами меь шиrІІостt r.mрцаю 1 удар· тягар боротьби з нІме· нею nрацею ІJмtцнІQваrн цьно-фащистсьними за· еконемtчиу t е8оронну

Червоного

свІдчення;

•к nоч!лось війни. На

молодий.

Ще нІколи з часів Ве- ні з уеtма JJJ6АЬМИ ~6-

линоІ свІт

Трудового

П'юнадцять рокІв 8yJIO ІІ!ановича Зубченка. ВІн Петру Івановичу Зубчен- Нагороджений орденом

at

схвалюю 'іх 1 гото.ІІИЙ no- воля 1 моrутнв си.11а 8\Д· НОЖНИМ

ступенів та Дев'яти медалей. На мирному трудовому фрон­ ті був нагороджений орденом

Міцвоrо ·rарту

кра'ім4ми В&ршаве.кеrо дуже важливі документи , догеаору. у нае е тверда

ставити

орденів

1J

участь у нелегких бо.ІІХ за ви­ зволення Польщі І ваверппrв свІй nохІд у фашистському ліг· ві Берліні.

молодІ.

нагород

Червоного Прапора, Червоної Зірки, ВІт'!изняної · Війни І І

боях вІдз!jачився 1 нащ земляк Г. П. Литовченко. Після остаточного розгрому фашистських полчищ nІд Ленін· градом Г. П. Литовченко брав

що

nереааги

жавних

Л

!\ИМ ЧИНОМ, ПОJІНІСТЮ ЛіКВІДОВа­ НО загрGзу ЛенІнграду. У цих

·А тому иtхте ке JІО3ІО' лить ам~рикаис•к~ем ІмRе­ ріаЛІстам аухаале) t'!f'ЯЗиа· ти зброєю, nоrроІКувати нам своУми сЦершtІІга­ мн-2• 1 криJІатими раме­

1 Радянсь· тами. та ве.ттико'і Нехай Рейrаи разем

За мужнtсть І героrзм у бо­ ротьбІ за честь І свободу ВІт· чизнн каnІтан Г. П . Литовчен­ ко був удостоєний високих дер-

до березня вже вІдкинули ФсІ· шистІв від ЛенІнrрал~ на 220 -280 н!лометр!в , Впродовж червня-серпня !944 року єщент (SуЩІ розгром· ленІ фашистськІ війська , 1, та·

Героїчними зуси .'!л ями радян­ ських воїнів у січнІ 1943 рону

ВОр4'rом.

не·

гаточно л іквідували блокаду .

Рожяtвсьної сІльсьної Ради де­ nутатів трудящих. брав активну участь у вІйськово-партІотично­

Голови Президt'і Верховноі Ради СРСР това·

Як

відчайдушн е

маr.ало фронту. У. лавах захисниУ.!в Лен! о · града було немало І наших землянІв . Був с еред них нинІ уже понІйний Григорій Пав л ович Литовченно, який у nІс л явоєннІ роки довгий чзс

вІдповіді ГеиераJІЬвоrо секретари ЦК КПРС,

ЗаявІ. так І у вІдповІдях товариша ЮрІЯ Володимировича Андроnова на заnитання газети сПравда• відчувається вияв твердо'і позицІ'і НомунІ·

наrе,1 ення

на

вздовж

Ладозького озера. 14 січня !944 рону радянськІ війська п!· рейшли в наступ І 27 сІчня ос ·

відбивали наральні · а танн фа шистІв . Незважаючи на варвар ське бомбардування. голод І хо

У НАС МИРОЛЮБНА ПОЛІТИКА Одностайне ехааJІеІІВи

рево.1юпії

бу.'1О прорвано

вели!fій ділянцІ фронту

Ста .rуІнгразом .

вже nройшов менІ мається.

41

ВІдтоJ\

бе. CJІO'fJ: СОІСІИИКІІ І ІІJІ·

рІк а СТОJІТИ MMf' у I'ICJ,OMy СВІ· що це бу· тІ. ВІн зробитІ> все • ім' • ЛО :'I()J;!C\M неДВІ'І!О . Що­ ЩаСТЯ усЬОГО ЛІОДСТІІа . J;ІеНнО на мІсто налІтале fl. СУ!ІРУН, 250-300 вороі!'НХ бом· . а~сі~в-.. баг;Іj еальюшІв . його об·

Червоноnраnорний округ.

УсnІхами

Прmtарnатськнй

в бойовій

1

вІйськоанй

полІтичній. ІІідготовцІ

зустрічають 66'У рІчницю Радяиськоі Армії 1 Вій· ськово-Морськоrо · Флоту воїни проелавлево і Самtа­ ро-Ульвиовської, Бердичівської, ордена Жовтневої РевоJІЮцlУ, тричі Червонопрапорної, орденІв Суво­ рова І Богдана Хмельницького Залізкої АИвІзІї. На щоденних заняттях у класах, на тренажерах, цоmrовах І танкодромах вІдточують вони свою бо­ йову майстернІсть, оволодіІІають ваукою перемага.

'Qf. . Великою є вІ.-повІ.цальвість слухщтв в Зaлt:mtA

Фото в. neeJIJІR~ (Фото.х:рМtІn РАТАУ) 4


стор.

41

~

1f

~ютого

rgм

року

«Н

В Е

U

·• Оаеле. в:еивzо lt.I'JCT&•

турботу :J. ОстаннІм

метрів газонів

щоб

Телеф!зтьм сКлюч без nрава nередачі•. фестива.'!ю>. зимових ОлІм­ nійських Іграх. Гірсько­ лижний сnорт. ШвидкІс­ ний . cnyc~. ЧоловІки. Санний сnорт. Орно~нсн! сани. Чоловіки. Жінки. 19.45 Науково - nоnулярний

16.25

по вулицІ

Ниrвськlй при будівництв! житлового будинку тре­ сту ·~БроварисІ .1ьбуд•. де роботи веде ПМК8. На

уваrу

органІзацІї Лагунової,

'tacrJм б;ігат- П.і1)'атац!йноr

Ж И ТТ Я:t

очах

у

мешканців

18.00 . сПіслJІ 18.45 На XIV

знищу­

перенона- ються наса,Jження.

тИся в цЬому. · Чи не в цьому одна Із Не маючи геодезичного nричиІ{ нешано6.1ивоrо норм ставлення до npau! озеле­ Важно уявити сьоrоднІ вну.трІнварта.1ь!'Іих терн­ плану 1 не . знаЮчи ентузІа- нювачів. Проявів його чи­ Бровари без .зелені. церев рІях. Такою . в нашому містобудування. 1 кущів, яснравоr •веселни . міст! може бути ді.'Іьниця сти-озеленювачІ Інколи зи- ма J'!О. Як часто. напрн­

Ішим І красивішим вбрання :н-ашого

Rвітів

стало

дає мож'J1ивІсть належну зелену

м!ст.а .

на · вулицях

.1.

в Зеленого

Незабаром весна

-

недозволеній відстанІ затоптуючи його. А щоб nrJ- на до споруд, або на терито- відновити й"го. потр,ібен

8.00 8.15

рослини

l <<здоров-'я'> Н1-· с·я JІІД · трьох до п'яти ти­

нц клад,

чи кущ!

Перш ніж садити дере- ють. погано

особ­ прац!вниками

комуналь- ки .

мовані нрони, чого не· сна~ кущі.! садять біля будни­

нлумбах

Любителі природи в об- присадибній

житих

районах

мІста.

ростимуть

на їх

ділянцІ. Не­

повинні рІДко вони

завдають озе­

спрямувати свою енергІю лененню Істотної шноди. жеш про ІншІ. Там ва:с кі\1 . · А в резу.1ьтаті за­ на догл~д за вже- Існую.Великі завдання постав­ зустрінуть хаотичні · за- мlсть 150-200 дерев на Чими насадженняr.,и. 1. лен! перед міськоІQ д!ль­ рослі самодіяльних н<і· г_ентарl · густота часом звн'Чайно ж. nід кер!вни- ниuею зеленог;а. госпо.дар­ саджень

з

висохлими

. станов,ить

де­

.700-900

бур'янами . Адже за біль~ рев~ З роками крони щ1ль­ шістю з них

вівся з дня

rx

догляд не но

Висаджених

цтвом . сnецІал!сtlв.

ства в дь'ому роЦІ .. Защїа-

Як уже зазнача.'!ось, м!· новано

. дерев

посцити

·

тисячу

сто Інтенсивно будується. дерев . дві тисяч! кущів. набувають тоЖ срсігоді:r! дуже важ-. 7 тисяч кущів троянд.

висадже.н- розростаються,

ня, хоча житлово-експлуа·. невJІастнвої їм витягнутоУ .r(иво таційні контори мають У форми. На · них. : мало ли­

посИлити . ко~троль розби:rИ квітники на rек­ за роботою буд\Б.~J'!ЬНИ~ тарній n.т'JOщl . · Однак ·вар­ сан!­ н!в. Адже часто t.ам, де . то нагадати: докорfнно ·nо­

штатах садІвника. · Тут та- ст Я: . ДеноратИвиз 1

:кож доречно _нагадати. що тарна цІнність

таких на· треба· зниЩИтИ . ·р' ять де- . л!nшити ·Зелену зону мі­ на початковии благоуст.рій саджень мінімалІ>на. Газо­ рев, вон!і. ·виpyбyJQrf! .двёЩ· ста неможливо . без уча_ст!

і озеленення · прибудинко- ни 1 КВітнИки

.вих територіЙ

на цих дl­ цЯть n'Ять. так.

ВИДІЛЯЮТЬ· лянка·х ВlДМИраЮТЬ.

ся великі кошти.

nроходить 1 двох років п!.-

без доз- броварчан.

Досить оглянути nрибу- ре11 біля кІнотеатру · .,про-

по

до

вулиці знищено 1000 квадратних

біблійноУ

про

цілксм

4Манну

може

небесну~.

бут А

зв' язана

вІдстані. Однак увагу рад.янсь:ких учених привер­ нули цього разу не гастрономічнІ. а u! .'Іющі властивос­ ті ман! ту. В . Ленінrрадс:ь:кому НДІ гематології 1 пе­ , реливання: крові, вперше в світ! з нього одержали манітол· ефективний ці.ІІющий засіб . Він добре зареномеwдував себе при лІкуваннІ нир:ковоr недо­

У Народній Ре,спубл!Ці Болrарії пона~

років

10

діє національна. система захис~у від граду, створе-

на на основі методн~и · радянських геофізиків. · Точно.скероваиа рахета висіває в rрадонебезп~ч­

ну хмару хімічний

реа~ент

.--"

4фальwиві•

ядра

граду. В рез у ль таті утворюються крижники настіль­ ки дрібні,

що nоки В!)НИ досягають зelltлl, перетво­

рюються в зви'tайнtсію;К}

:крап.лl. Хмара

.

збезв.од­

нюється і вже не загрожує ПОJІЯМ.

Радянською техЩко~·. обладнано дев'ять по.іІіrо­ нів, що охоронmоть · загалом 900 тисяч Гектарів -

приблизно п'яту частину всієї обробJІJОва_иоr землі

НРБ. Активна боротьба· з градом зменшила на

60

процентів шкоду, що завдавалась землеробству минуло;.•у, до створення поJііrонів.

в

На знімІ>у: ІІ'Іирна ракетна установка длИ бороть­ би з градом у ПлоадиіІському окрузі.

(Фотохроніка ТАРС- РАТАУ).

ПР~ГОДИ

Ця

прпгода

ВРІТУВІВ

траnи.1а~

ся в Зазим ' і. п ' .птик.'Іасник

Юінщ однієї

траnив. у

піль." На

кр.ижану

його

ку­

щастя,

неподаЛік .озера перебу­ ва.'Іа

пенсіонерка

Л. І.

з киівських щкUІ, який приїхав у гості . до ба­ бусі, разом 3 друаямІі

Рижа. Вона й почала к~икати ~юдей на допо­

затіяв

моr;У

гру

одного

з

ваних Лід,

на

озер,

.криЗі

Одним . з nерших .ки­

розташо-.

поблизу який

не

скувати

морози,

мався,

і

села. встиrли іrрола­

ХЛо:Jl'іИ!і

по- ·

•.

нувся

. ка

рятувати

хлопчи-

учитель

мkцевоі

щкоJ1и . деnутм сільради

.в.·т. Ласіка.

Побачиl!-

статностІ, r..1ау.,оми. · незс!дання руєнь і травм.

кров!,

деяких

ЛенІнrрадЦ! р~зробнли рекомендаuіУ вого ВИрОбНИUТЕа

}!іНІВ, . а

.

ВИПУСН

дніпропетровсьнону , І'І!дnриємс'rв1 бактерlа .'іьних

білосніжнИм

препаратів .

к·rжстал~ЧН!іМ

звІдси ·щороJ\у численнІ

ЇХ

по

.

300 · тисяч в

для:

от­

масо­

ОСВОЇЛИ

на

ф.n-аконІв

·

вирQбництву

.. Ііарошном

замов·ники

з

амржують

нашій

країні

виявили· манІт

. також

і за рубещєм . Недавно

радянськ!

..'ВЧені '

у sодоростях холодного '8lлoro морЯ'.

Нала.годже~о

промис..тіояии 4Вилов• лікувальнИх дарів, як! :nісля первинноУ

n.ереро6ни . на

. на Дніпрі, де

місці

надходять

у

місто

( набувають лl:карсьноr форми. г. ЦУРКАнов. кор , РАТАУ.

ДнІrірu-петровськ .

.топаючоrо

ка· .побіг 3 ни:~~: додому. Там ·дитині

А через ~кусь . мить ря~

тівник теж був лодній

воді

-

у лід

обхідну

. хо­

могу.

.не

тет мільІlонів . еДухавіІІ основи соцІаn!стичноrо сnособу життя>. 19.30 Всесоюзний огляд саАЮдІяльної народноУ

.

· ·. твор.чостІ. 19.50 На XIV зимових Ол!млійських Іграх. Хокей. Збірна СРСР . '-'- збірна ІталІї. 2 1 З nеріоди .

лодИмt{р лід,

а

Юрка

. поті:~~:

npo

сСум'яття

no·

чуттіа... На XIV зимових ОлІмnійських Іграх . Лижний сnорт . .ЗО км . Чоловіки. Ковзанярський сnорт. 500 · м . Жінки, • чоловіки.

•Час> . Щоденник ОлІмnіадИ. Концерт, nрисвячений

14:30 Новини. 14:50 Ло СКбіру ! Далекому · Сходу. Док. фільми . 15.35 Грає В .· 'l'ихонов (ба• ян).

15.55 . Новини . 16.00. Вчені ~rроnромнс· · лоао·му комnлексУ Під· москоtІ · JІ ,

16.30 · Російська мова . 17 .ОО В гостях у казки -18.30 Назустріч виборам. 18.45 Сьогодні у світі. 19.00 На XIV зимових ОлІм• . nійських Іграх . 20.00 По стерінках сГолубого ·· вогника•, сЧас>. Щ 0 .;~.енник Олімnіади. Сьогодні у світі.

21.00 21 .30 22.45

Виробнича r!мнастика. ШкІльний екран . 9 кл. Фізика. · 11·.05 Камерний концерт . 11АО Телєфі;:Іьм сСьогодн! кожного ·:дня•: 12.З5 Новини.

16.00 16.10 16.30 16.40 17.30 18:00

і сам. Під,хопившіt . x~ori- .

Новини : СрібнИй дзвІночок. Док . фільм. · сОрієнтир• . . сЗакон і ми• . Телефільм еДва Іва

18.~ои•коіщерт nатріотичноІ

22.~о 0 Закарnатські

Новини. .. І'І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ . НА .КИІВ ТА ОБЛАСТЬ

8.00 Гімнастика ~ 8.15 Док . фільм

8.35, 9.35 ГеографІя . 8 кл . , 9.05 .. 12.50· Анrпtйська мо· ва .. 10.05 Науково • JІОnулярниіt

.-:Чао.

21.5.'! Тел.ефІл~м сРозколоте · небо•. з серія. 22.35 Новини . · ·

11

фІльм . сРозnоіНді відного· лісу• :.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

ПРОГРАМ .А ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА ~ІНІВ ТА ОБЛАСТЬ 8.00 Г!мнастиnа. . 8.1,;; Док. телефІльм сНар:щжується у бригадІ>. . е . 35:, .'9.35 М. Горький . сП!сня. npo Сокола•. · сшсня

з

заnо-

t?:gg· J~~S с~~~граф!я,

5 кл.

12.Щі С . Прокоф'єв. БаЛет сЛолі!ЛюІ1Іnа•. 1З.2О сШкола, учитель, мнстецтвоО: . 13:50 У світ! nушк!нськоІ · nоео!ї. Передача 2. 14.40 Тележ у рнад сЗнання

. ЦР.о Буревісника• . .7 кл. - сила• . ·. 9.!)5. 13.q5 Ісnанська мова. 15.25 Новини. · · 10.05 . Учням .ПТУ. Естетичне 16:25 сУ майстернІ художнивихованн.ІІ . ·. ка•. Г . Вінтон.ІІК. · 10.35. 11.35 ФІзика. ·9 кл . 17.15 СnортИвнІ те.'!еф!льми. 11'.05 · Тележурна11 ·. сС!м'я І· 18.00 , сНа . земл! ~иївській•. шк~.тіа•. Обговор~qємn 18.20 сДевіз : вІ!!Ві!.га, муж_nрсект · ЦІ< КПРС про нtст.ь, ! честь ...•. щкіл ь'ну рефор~Іу. 19.10 Музей М. Островсько12.05 МуЗика . 4 кл . го у о Шеnет!ІЩС 1.2.35 БІолоГія в народному 19.45 Вечірня ка~ка. госnодарств!. 20.00 На XIV зимових Олім13.35 · У світі nушкІіІськоІ nІйс·ьких Іграх : Санний nоезіІ. Пере,аача 1. сnорт . ОдномІснІ caljи. 14.20 ФІльм Із с у бтитрамн ЧоловІки . Жінки. Боес· сЗникла ексnедиція•. 2 лей, ДвІйки. серія. · 21.00 сЧас• . 15.20 Новини . 21.30 Фільм сАкваІіавтн•. 15.55 Док. телефІльм. 22.50 Новини.

МІСТА

З метою безпеки руху транспорту та nішо·

ХОДЇF} з 5 .~юroro U. р. зушщка автобуtів «Роз­ вИлка:. по вул. Київс~;>кій в напрямку · м. Кн­ єва Ліквідується, ·а з лро.ти .п. ежноrQ боку в Н'і· прямку жи.ІJмаtиву лереноси.ться н .а . 50 метрі~ ближче до підземного пішохідного лерех~ду.

рідні

6ИСЛОВИЛИ

сСто тисяч

зустрічей• ,

ми. І nро nозиції. 20.40 На добраніч, дІти!

21 .('11

вІзер~- н­

ки .

23.20

65. Тел ефільм сСьогоnІ:І! .. І кожно·го дня•. 20.:?5 Шно.~ а І час: nробле-

рЯ·

Міськкомунгосп. Дирекц!ІІ,

села.

nартІйна, . пре~фсnІІікавІІ

весь коnектна nраЦіанИкіа

N9 1

wкоnи

І

·

10.20 10.35

Ужгородського теn.,ично­ rо rocn')::Japcтsa сВес.на• М. Л. Митро. 18 . СО сСтарт». 18.30 Наз~· стріч виборам . 19.00 Акт у а,'!ьна камера. 19.30 Академії на у к УРСР-

доnо-

Батьки

ЖитеJІ!

на

вибрався

·

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕ&А'1ЕННЯ 1о:оо Новини .

тівнпкові гmІбоhу вдяч­ ніс.ть.

Григооович

виmтовх:ну.в

телефільми

Док .

16.00.· Новини . 19.00 Акт у альна камера. 16.10 СрІ бІ+ий дзвІночок. 19.30 ТелефІЛЬМ сВ!д КОЛИС• 16.30 РесnублІканська фІзики на все життя•. ко-математична школа. 20.00 Скриnкові мінІатюри. Передача 11. 20.45 На добраніч, діти ! 17.00 Ритми сучасноУ ест.ра­ 21 .00 сЧас•. ди. 21.30 Фшьм сКом!с!я ло роз­ 17.45 Нарис про бриrа,аира слІдуванню>.

пода.'!И не­

м-едичну

ШК О.'! Яра

витрш1ав ваги ті.'Іа. 3іб­ ~вщисЬ 3 с~.1а~щ 13о-

·

9.45 Ф і льм

ЛО ВІДОМА ЖИТЕЛІВ

ЦЯ . на руки , в.

. він кднхв йому па.1ьто.

ЦТ

11.00

14.30 ·новини. 14.50 Док. те.'!еф!льм еРа. дянська Нахічевань>. 15.15 Вис'!'уnає камерний , хор сВіват>. :15.35 Док. те.,еф!льм: 16.35 Новини : 16.40· Сторінки ІсторіІ. сНаш · горЬ.ий сВаряr•. 17.40 У кожному малюнк1 . . - сонце. 1-7,55 На XIV зимових ОлІм, лійських Іграх . J8.45 СьогоднІ у свІт! . 19.00 ЛенІнсьnий універси-

r. Пасі­

· ши, що дістатися до по­ вдаєть~я,

ПРОГРАМА

Щоденник ОлІмnІади. 'УмілІ руки .

міста.

nійських Іграх . Лижний слорт. 10 км. Ж.fнки . КовзаиярсьІшй сnорт. 1500 метрів. Жінки. 13.30 Новини.

ROTOHAIOYOIO не

.

балету.

nісні.

їжу, часом переноситься вітром на величезнІ

tl

світі

Новини.

8.00 8.20 8.35 9.05

На XIV зимових Ол!млійських · Іграх . Хокей . Збірна· . · ЧССР збфна США , В nерерв! 23 05 СьогоднІ у світ!. ·

з ,,ишайником ман!том . поширеним у Пlвд~нно­ Сх!днtй Європі, АзП 1 Північній Африці. Внсуш~н& гарячим сонцем. ця: рос ,,ина. що з;:{авна спожива.іп,

ся

сnросто

фільми

ПРОГРАМА. УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

леrен-!J:И

спецlалlм!в,

Док.

Новини.

У

П'ЯТНИЦЯ, 10 ЛЮТОГО. І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

близь-

75-річчю · з ' дня ' на.роnження · народного артисС?СР Д . Ойстраха;

лишайник Поява

І

. .та 22.30

Ціл-ющий на думку

Новини. Пісня далека

22.40 22.50

дзвонна луна•.

'З бЛОКНОТА · РЕПОРТЕРА

8

ЦТ

9.40 Му,,ьтфільми . 10.00 К лу б мандрівникІв. 11 .0.0 На XIV зимових Опім-

21.00 21.30 _21.45

С. ЮХНЕНІ.\0, ІІачальник БроварськоУ дільниці зе.1еного rосnо­ дарства місЬJ[комунrос­ пу.

(вів будl!!НИЦТВО еля закінчення буд!вницr; динкову територію будин­ метей• .ва, як зелені ділянки ста- ~!з N2 9! N2 11 по вуля­ житла завод а ,,юм!н!євих Днями ють невпізнанними: Тільки ц! . . Гау;:'арtна. ноаnеративу будконструкцlй).

:наявність відповідної екс- •ТРавневИй•

їх уваги

волу знищені десятки де- зелених насаджень.

·.

Але . не

ПРОГРАМА

живоnисЕЦЬ>, сЛоет \\іірсаїд Міршакар•. сСто-

nриживають­

.nось · би застерегти них ·служб та архітектоНе переве.,.,ися ще й лИво .Завзят.их . неорганізо­ ром. Повну Інформац!Іо такі 4Садівни:ки:~>. ян! !іва­ ванИх. любителів озеле­ nро · правила висадження жають. що троянди, nосад­ нення~ Вони. ян правило,

ля перших обкоrtан! ЯМК<і . менями . йдуть в ·лІс, вико­ на зиму, обрізанІ 1 сфор- · пую:fь . молоді дерева чн

9.00

хворі- ·,

сЧас•.

21.3~а~~~~фІльм еМи разом,

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

ка.

мІся'ць. І моло:ІІ

можна одержати і на на- жен! на насадженнями , · Бt- З першИми весіІянимИ про­ щій. д1льниЦ!~ · :краще

ними

по rазонv .

ва 1 кущІ . білЯ новобу- ся. янщо під їх кронами проконсультуйТеся з пронладені численні стеж-

ших д-єузlв буЛО добрим. ~ЯЧ· дерев, ве.'JИНа НlЛЬ- дов, ПроидіТЬСЯ містом. .1 нlст;ь нущlв. І rут хотІ­ БІдразу помІтите різницю між дерева\\іи, що ростуть вздовж вулиць :· у снверах, І внутр!!(варта)'!Ь- .

21 .00 ЧЕТВЕР, 9 ЛЮТОГО І

саджують

nідземними комунікацІями кути 1 йдуть

в міст! - . друз! нашого ра ма·сового . висаджуваи­ не один І здоров'я. І тут варто за- ня дерев. У нашому мІ­ р ях , призначених ддя за· деревця будови. . nитати: а чи все ми Р 0 би- стt . щорІчно висаджуєть­

~о. щоб

20 . 0Ь ВечІрня ка~ка. 20 15 сЯкось увечерІ ...•.

пlшоход1і зрІзують

господарства

снверах . ВсІ ми знаємо й місьюіомунгоспу~ те. що зеленІ насадження

фільм.

створити зону на

чnена, · КПРС: ,

. гnибок.,

сумують

моnиЩньоrа

орі-анІзації

Брсіаарськаї . середньої з

nр.иводу

заиуnника

смертІ

~нр·ектора

па

го:с:nадарськfй чарині . . · . ІІІІІі Порфн.ровича РОМА. Н .ЕІ:І~А . J " ВИСІІОаІІІС>ІО'ТЬ . cnis<IYTTJI DЇ/I.HH)it ПОКІЙНОГО,

xa~ьooinfi~g~~b~ .

n~~~~==~~~==~~~~~~~~~~~~=l r:

~ноВАЯ жизнь. - vpraн ' БР«>ва.рскоFо •rородскоко:>1ИТета

Коммуннстн'Чесkо~ rіартни · УкрішньІ,

г : родекого и районІІоrо С9~ето11· ·'І!ароДнЬІх · деnу, ·

•п тов Киевской области . (На у~раии·ском язьІке). Редактор· Е , :ФЕДЯJ'І.

Т'азета

R'

•холит . с

І 7·. anr" J1Я t937

года.

JнІ! вь1хода: · вторник, ·сре,1<а, пsітнИЦа, суббота;

Адреса редакц!І:

\

255020. ВУЛ

м. БРОВАРИ І<ИІВСЬІ<ОІ ~ ОБЛАСТІ,

КИІВСЬІ<А

·. ·

154 · ' · ·· , засту.nника . репакто ра . .вІддІлу

-Телефони: рерактора- 19-З-82: життя 19-4,47; · вlдповtnальногg

отва -

секретаря,

вІnдІлу •сІльського

19-3-18; · ·коресn r. н р ента' міі·т1евого J')а ,'\ іош>в.~ ення - 11РОМ~GJІов6ст1, дист11!- 1- J.Іасово\ робоТі!. = . lQ-4-67.

=

nартІІ!но·rо госnЬдаІ)- .

19-З-05~ зіДДіл!в

І

І нn екс

61 285,.

ний аркуш

ПРУК·:·вис.ок'нй. ' Обсяг І ПJ')УІЮВВ·

Тираж

1 Z 582- rіримІрники.

Броварська ·. nP:vкapiOi

НnУвськоrо

За~!. Б34.

обласноr()

vnравлі~<ня у. . r.npaв. а·" І!ІИдР.Rн.нц:rв noлlrf'a1>il книжновОТ .торгІвлІ . Адреса . прунари!: ·255n2n.

.t

м . Брова rи Кнї""ько~ .оІ5ласт1, . В)'д, Київська, 154. ~елефон

19-4·37.

,

#24 1984  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you