Page 1

ПролетарІ всІх краУи, (lJдwaAT~~ чІ

ОРГАН

&РОВАРСЬКОГО

МІ С Ь К О І

ГаНТI ВИХОДИТЬ!

17

МІСЬКОГО

РАЯ О Н Н О І

.liтн.

1937

року

РАД

НІ

ф

К ,ОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ

НА РОД Н Н Х

8

КНІВСЬКОІ

Субота,

9

ЛЮТОГО

2t (4956)

~

'1 Верховш Ради союзних респуб-

аа иа~аа.ми виборців

лІк І мІсцевІ Ради народних депу-

руджево

татів у нашІй краІнІ проходить в обстановцІ високого полlтичиого І трудового пlдиесеиии_ Виклнкаие воио прагиенням кожного працlвока, кожного трудового колективу зустріти славннй ленІнський ювІлей 110-у рlчннцюз дня народження В. І. Леніна новнми здобуткамн у праці, докластн всіх зусиль для внконания накреслень

спортивний

роботІ Рад є турбота про 'виконання иаказlв внборцlВ. Внступаючн на ОДІІОМУ Із засlдаиь Президlі

П. О. KOTe.IJЬННKOB, Т. А. Дяченко, Г. Ю. Орловська. Доброго слова заслугов~ють І

аспектІв у

вІдкрито

магазнин,

нІсть цlєі думки пІдтверджує caM~

блаrоуст~ЄJ!.О вулицІ 1 Травня, Леніиа; Тре6ухlвСІоКУ. }'. ваконаннl цнх та Інших пРопозицІй гоголів-

трудящих

цІ. а .чну

життя.

РеВ.'Jlзуючи

"

Представники

.С'l'вновлеНо' , Кlиоапаратуру

том у депутати

н

висловленІ на переІІ'

надавалн

допомогу

депутати

ВиборцІ, на

тах раЙону керlвникн установ, закладlв, оргаlllзацlй, сІльвиконкоми

у 1977 році на перших органІзаційннх сесІях мІської, районної, сеJIНЩноі та сІльських Рад народ· них депутатІв було прийнято до виконання 268 пропозицІй. Пере-

дt'путати мІсцевих Рад вІдповІдальио ставляться до наказів виборцІв. Не повиlстю виконуються пропозицlІ трудlвннкlв У селах ВeJIНкій Димерці, Бобрику, CeMJI-

важна Ух БІльшІсть спрямована на полІпшення торговельного, меднч-

полнах, МокрецІ. Народннмн обранцями вищеиазваних сІльських Рад рІдко використовується право депутатськоro запиту до виконав-

якІ

зустрІчІ,

жи-м-є.внЙ Ватченка,

виступи:t:!

говорили

пр')

шлях О. Ф. його трудову І

лася

зустріч

кандидатом

виборцІв у,

ретар

МіСЬНКому

позицПl,

лику

1J8ЖJ1ИВО

ють

у

14 наказІв -

громадяи.

Реш-

або перебува-

етадlY вирІшення,

враховано прн складанні бюджету на 1980 рІк.

врахуватн побажання

го

організаторську

щоб забезпечитн икlсие викоиання.

ПОВІДОМЛЯЮТЬ КОРЕСПОНДЕНТИ

СЇЛhсь/{і МиколаІ..

У

селІ

1Юпетрlвсьному одеського жено

за

Ново споруд

Індивlдуальни;.-І

проектом центр.

району

Н,),

у

тnргонельни1 двопnвеРХ()В()М~J

будинку розмІстилися продовnльчий іпромтn

lІарим:t

магазнии,

кафе-

центри

ресторан. надцяте

Horo

бар.

Це

вісІм­

ператорами

нІшнІ!! змІцнення

створене

nбластl

п'ятирІчцІ.

T~' КОО

в

ки

Н="

внробничn , тех

нІчної б~зи тільки в ць()· му роцІ еони витратять

п'ять мІльйонІв

карбован-

честь

зустрічІ,

m;ру г у ,

снли,

що

щоб

'-

виборцІв

вІддасть

бути

y,~1

гІдним

народного

депуТ-l­

з

кандидатом

у

д,~­

вн-

порошкової

соку

Усnі 11І0

вили

Вважаю, що ви ВИ 'l­ висоне довІр'я всьо­

му

кол е ктиву

заводу.

несе

госпl ІменІ

yci~I

свої

сили

успІшному

HOHaHHКj>

завдань

дарського

1

ви­

rocno,

культурно! О

БУlівництва. справІ ленІн­

заводу

вас,

що

працюваш­

більшою

ЗДЗ'-rl

грnмад кол

МІчурІна Брат·

CbKoro, • ІменІ ЛенІня дп­ манlвсьного та ІменІ ШеZl' ченка Новоодеського ро ' йонІв.

тя

н а кр є слень

ради РОЗБИТНУ

тання

няшої

Учасники кали всіх

З , \-

І процвl-

П.

На ЗНІЛlКУ: КО,"'УН І СТ С. П. Сави них за робо-

тою.

Фото М. Семинога.

ПЕРЕДВИБОРНІ ЗУСТРІЧІ Цими , днями в Рудні зі ласн{)і Ради робітницею са­ своїм кандидатом у деПУТit- дової бригади КІО!СО)!О.lКОІО ти обла с ної Ради народних Н. М. Ііуць , водієм птахnрад­ гослу « Рудня» В . Ф. Пон()-

зустріча.lІІСЯ

"

-

.

реоухов!

ви­

116.

робітники,

ВіТЧИЗВ:I . інженерно-технічні

Передвиборні

ЗУСТРІЧІ

кандидатів у депутати обд-

ради fiригадира цеху Л'! 6 шв е йного об'єднання

праців- « Юність »

Т. О.

Вакри і

зборІв заклтr- ники і С,'УJl:бовці місц е вого TK<l.1Ji Гоголів с ької стріч к о­ виборцІв вІ:!, радгоспу працівники за­ ткацької фабрики Т . І . ди­

дати свої голоси за кан· : клців дидата Н f' порушногn БЛО-1 ' ку комуністІв І безпар- нов

Т!ЙНИХ В.

вахтц С.

ОЧОЛЮЄ ~О(jровt Л ЬН!! народн!! дружину.

eHe~l. маренком

партlJ .

трудову

6 у двuро6ів

Caви~иx. Ap.ttaTypHi І\онструкц ії, ЩО їх звар ює СергІЙ Паl'1ЛОl'1ич, завжди високої точності. Ви­ I\~HYЄ С. · П. Сави них і гpo_ltaдchКi дОР!l ченнq. ВІН член з~водС hl\Ого I\О,1Іітрту профспіл ки,

гією над втІленням у жиг- борчого о!,ругу М

в

громад­

виборц~м, Яlil висунул~ його кандидатом у деп~'­ тати Верховної Ради Уі{; раїнської РСР. І запрв· ,нив, що віддаватиме всІ

nерсдвиборну

газ оеAfn:троав аР f1 и к

ЗМа­

честь.

му ще з

харчування

і

органІзаціям,

мет;!­

соцІалістичному

няю

об'єкти торгІвлІ І

колективам

p'J-

бриП'ді . в якій я пр"!\ЮЮ, депутатів сказав вІн. Запер·

до

вим

путати Верховної Ради сько! партІї, служІнню Української РСР чле-, великому радянському ном Гlолітбf<1rю ІПі h r)'i - народові. партlІ України, Голово:!) (РАТАУ).

зань десятої lІ'ятирl чки. Тепло зустрІнутий учас­ никамн зборів, виступив каНДИДRТ у депутати Всг" ховної Ради УРСР В. е. l{узнєцов. який щиро по· дякував виборцям за ви­

своєчасне І

Готуються

CbKoro

никІв

ганнІ за достроковІ' вико­ нання планІв І з060в'>{­

РАТАУ

цlв.

ським

його участю у Всесоюзно­

торгівлі

підприємство

роду,

Іх

ди республІки. О. Ф. Ватченко запевнив учас­

ВИСОIiУ

життя .

заводу

наказІв rpo.адяи органlзуватн так,

плав1в І

вІ за повсякденне піКЛУ-t вання про благо Hapoд~·. про дальший розквіт H'l';

ВиступаючІ ДОВlрР.­ на особа кандидата В . Ф. Чесноков, учительна мlс.,1i0Ї сер е дньої школи N9 7 О. Ф . Радченно , агронnм радгоспу «Требухlвський~ Г. П . Веремlйчук 0знайс­ мили присутнІх Із біогр,\­ фlєю знатного печовоГ')

борцІв І всю роботу по реалlзацlІ

або Іх

пао

уряд<>;

всІх галузях ПОЛіТИЧНОГО, економі чного І КУЛЬТУРНО­

критнчннх зауважень на

254 наказн

Радянському

боту народних обранцІв у

БроваРЩИRН цlиних про-

нати

та -

І

l{омпар­

му

адресу виконкомІв мІсцевих Рад, окремих керІвникІв господарств, установ, організацІй. Саме тому

ВДЯ'!­

тії Унраїни А. д . Ф~)')­ лов. Він розповів , про нео

путатІв зустрІчІ виборцІв 3 капдцатами у депутати. Шд 'Іас цих

пропози-

тії

ве.1ИНУ

l{омунlСТІІчній

Верховиої Ради УРСР по Броварському міському внборчому округу М ЗО~ ВІктором Васнльовичем КУЗНЄЦОВИМ. Відкрив її другий сек­

УРСР І мІсцевІ Радв народних де-

цІй громадян, залучеиня трудових колектнвlв до пlєУ справн JJОЗ'ЩТ"'ли за два з половиною роки внко-

ВИС .l0БИЛИ

нІсть

з

JtJзацtю наказІв внборцlв. Вови регулярво ІиформуваJIН про свою роконтролю за вирІшенням

борцІв 24 лютого одн;); стайно вІддати свої голо­ си за liандидатів б,10НУ, 1i0;\lуністlв і безпартійних.

депутатн

лургії Імені вО-річчя Ри ­ дянської Унраїни ВIНТОРіІ Васильовича l{УЗНЄЦОВа ,

зустрІчей трудlвинки висловлюють чимало

• ви­

6 лютого ~ районному Будинку культурн вlдб5"

цlв робіт, слабо пропагується досвІд реaJIlзац1ї иаказlв вИборцІв. Зараз у мІстІ і селах району,

виборцІв, звІтували иа сеРад. Правнльна органІзація

занликали

ІНТЧИЗНИ

як І У всІй кашlй республІцІ, трнває новий етап пlдготовки до чергових виборІв у Верхо,ВНУ Раду

боту сlях

liандидата

І

.lIІОБимоІ

ного, культосвІтнього, побутового обслуговувания, благоустрою І свнітарноі очистки вулиць мІста І сІл району. З перших же днІв виконаиия депутатських обов'язкІв, народиl обранцІ за допомогою постІйних комІсІй, внконавчих комітетів, rpo-

мадськостl активно взялися за реа·

я;;1

бlог~афlєю

д е путати

ЗА РОЗКВІТ

шкІл. ' , Проте не у всіх населеннх пуик-

благоустрою

коп.

висунули його кандида­ том у депутати найвищо го opraHY державної в'ла ­

округу

РаДІ!

рядку, полlпшеиню IJВселених пунктІв.

ню добробуту радянськнх лю, \ 11, змІцненню громадського правопо-

2

Ціна

шої Вітчизни . З промовою перед при'і сутніми виступив О. П. Jlяшко . ВІн висловиз сердечиу вдячність TPYД')~

виявили

звання

внк?нкому

сlльськоІ

М. Т. Кроль, А. Н. ОлІйник, М. О. ШевеJlЬ, Г. В; : Решетняк, а також трудовІ колективи стрlчкоткацької фабрнки радroспробкоопу учнІ

liолективам,

членом ПолІТбюро ЦН та. l{омпартlї України, ГН­ Відбулася зустрІч видовою Президії Верхо'!­ борцІв Бlлоцеркlвсьного -ної Ради УРСР О. Ф. Центрального виборчо)'!) Ватченком.

в ре-

виборних зустр.чах, кандидати у депутатн Рад провелн значну роботу по дальшому розвитку екоиомlки, науки, культури, пlдвиmrн-

ВеРХОВНI)Ї

Ради Української РСР по ОрджонlКlдзеВСЬКОIV!j виборчому округу

конструйованому клуБІ срл& Зоря,

ПООПnЗИlllї

ТРУДІІ-

щих мІста ОрджонlкlД:jС і Нікопольського району ДнІпропетровської облас­ ті зустрілися з каНДИДil-

народиІобранцІ ГОГОЛівськоі, Рудиянськоl" ЛlткlвськоJ, ПогребlвськоІ Clo'JbCbKHX Рад народних де· путатІв. }' Гоголевl, напрнклад, за наказами , ВJtборцlв , споруджено ОбеJllск Спави на площІ Пере~огн І обелІск на честь загнблих 801нів,

'

др.

ВИСОКЕ ДОВІР'Я НАРОДУ

по-

v•

..

трудовим

ти О. М. Чижнк, Г. С . Бачурlи,

gCMoKpaTH спраВЖНЬОl І реI&ЛЬНО.. У наказах висловле~о турботу людей про справн своєї держави, про громадськІ , lит-ереси... Правиль-

радянської

~IOKpaTiї, за мІцний М!lР У всьому свІтІ. На зустрІчі з про~швою ,1Иступив О. Ф. Ватченкр. Він серд е чно ПОДЯКУВ,lВ

ТребуховІ проведено добудову се· редиlх шкІл, у Богданівцl і Шев-

ВерховноІ Ради СРСР, Генеральний секретар ЦК КПРС, Голова ПрезидlJ ВеРХОВНОІ Ради СРСР Л. І. БрежJiЄJl сказав: .Накази ~ яскравий вияв кашоУ демократІі, демократlІ не ва словах • н. діnl' •

розвиток

майданчик

ча дІяти медпрофілакторій у радгоспl .Зоря., продовжено маршрути автобусів до Гребельок, РуднІ, МихайлІвкн, Підлlсся. Активно дouомarаnн райвикоикому вирlшуваТIІ всІ питания, .пов'язанl з реалlз.цією иаказlв громадо, депута·

Одним Із головннх

за дальший розквІ 'г БатькІВЩИНІ! Жовтня,

"и допомагали мlськвнкоикому виp1mYBaTR рІзноманІтнІ питання, пов'язав1 з проведениям цих роБІт. Добре попрацюваJIН над реалІзацІєю наказІв виборціВ І депутатн районноі Ради народних депутатІа. За Іх участю у Русвиовl І

чеиковому

ф

ЩО,

:l4'VTb

'1 мІсТІ спо-

лtаацli народиогосподарськнх пла· нІв І соцІалІстичних зобов'язаllЬ завершального року десятоl п'ятирІчки беруть місцевІ Ради народних депутатІв. Використовуючи всю широту прав, наданих органам народовладдя Конституцією СРСР, мІсцеві Радн через свої - постІйнІ комісії, депутатів, громадськl органlзацН помітно впливають на дlяльиlсть промислових І сlльськогосподарських пІдприємств, постІйно приділяють увагу пошуку І впроваджению у виробництво невикористанвх резервІв.

року

1980

'МІнІстрів УРСР дІяльнІсть, Ради вІддаючи CB ' JЇ О. П. ЛЯШIiОМ. На зустрІчі ПРО~lОвці ГО:ІОси за посланців на­ присутніХ;l pJ.1Y, вибориі r ;),l() CV: J,', !! ознайо~1ИЛИ про те,

БІля ПМК-15, ДИТЯЧИЙ майданчик по вутщі КвJвськlй, проводиться бn:аroустрll ВУJlицl МaJIОКИЇВСЬКОЇ, будується житловий будинок для працІвникІв деревообробного комбlнату. Активну участь у реалІ за· ці! ПРОПОЗllцlй ТРУДJIIЦИХ взяJIН народш обранцІ Д. І. Піхотний, А. В. Оснвська, Г. Х. Суботовська, М. П. Левченко та ІншІ. Во-

лвстопадового (1979 р.) Пленуму ЦК КПРС. Активну участь у реа-

УКР А І Н Н,

ОБJlАСТI

rpOMalICbKY

і !І~"'~О~'~~~~І~ИУ '!~~I~~uп ~

ПАР Т І І

Д Е ПУТ А Т І

В. l{узнєцова.

,

~ргані~аціи і ~' eTa-

села

.

ЗУСТРlча.1ИСЯ

кандидатом У :4епутати

сенко 3 ВИООРЦЮІИ ПРО­ 3 йшли також у дітках і Го· об- голеві.


*

! стор.

9 1ЛОТОгоІ 980 poltJ

!І О В ~

Ж

Jt Т-Т}t

MucmeцfnBO належить нарolt)ІІІ YcllaНtlwt1 колектмв столичног., тнтру ОПВІ* t 'алету НВ noтpe6yB осо6nиtn '8lt88Ндацій. ще від постано.", перщet ,ираТIfCItК.t раА"Н­ ськоТ опери «(tpnИRИЙ бунт» (<<Пугачовщина») А. Пащенна та визнач­ ного ТВОРУ М. Лисенка «Тарас Бульба» цьому n~arH8ItН"

..."оауI3ТJI

колективу

притаманне

у гл"дача розумін",я високих комуніс1'lt'fНих Ідва­

ЛІв, х,УДОlКнlй сман, mo80в м прекрасн,го. Про це свідчать ЧWCll8ннІ на­ гороАИ: OPAlHM Леміма І Tpy~ro ~8 I1p&nep&, мчееltl дипltOММ,

грамоти... СотнІ глядачів щовечера в бентеlКНОМУ "",едчутті чеиають зустрічі 3 улю6nенимм М\lfТЦIІМИ. Серед НИХ - чимало брОВІІрчан: трудіє­ кмкl. niwмcмc.,1 І ра.г"пів, піНІlТів, учитепІв,

усІх, КО", Н8 замwaє

-

~айдуlКИМ спілкування з піснею і танцем, додає сили, допомагає ІКИТИ І rlP8ЦI08ITJI. дn,. 'РУАIlЩИХ БроваРЩJil10fIlf такі зустрічі ata6Jtni, 'АЖIt іх ЄДнає

3 KoneK'fMBOM

театру давни АРУlКба.

т Р3'ДІВНИКИ Вроварщини з нетерпіНИЙ1l чеК:tJtи зустрічі з митцями про~лавлєното театру. Делегацію майст­ рів опери і балету, очмювану народ­ ним артистом РаДйНСЬКОГО Союзу Д. М. Гнатюком, зустріли керівники партій­ них, рад!н~ьких органів міста. У міськ­

комі Компартії України його перший секретар А. д. Грязєв ознайомив митців із життнм Броварів і району. - Наш район, - зокрема, сказав він, - налічує 58 тисяч міського і 80 тисяч сі"ьського населення. ПрацЮЮТЬ 24 піДПРИ6мства з річним обсягом ви­ пуску про;mщії б.'ІИЗЬКО 250 мі.1ЬЙонів карбованціВ. Найбільші з них заводи порошко­ вої металургії, ний,

П.'1астмас,

TopГOB~;YЬHOГO

деРЄ800бробний

піДПРИЄМСТВО

комбінат

об'єднання

лі ». Своі вироби лйють у

свіТ.l0техніч­

машинобудування,

-

rO:JOBHe

«Броваримеб­

броварчани відправ­

країн світу.

16

liрім ЦЬОГО, будівельники об'єднані у

24

організаціі, які щорічно виконують

будіsелЬ!lО-МОН1'~ЖНИХ робіТ на

70

мі.1Ь­

тисяч тонн. молока,

тонн м' Jlса,

55

257

23

тисячі

міЛЬЙОllів штук яєць,

тисJIЧ Т/lО омчів

такиil щоріч­

-

ний дороБОlt двзщяти п' яти радгоспів і птаХОфабрик. Гості ціl&ВИЛИСJ РО3!1ИТКОМ житлово­

го будівництва

в

освіти. Потім Гр}'па

районі, мистецтва,

артистів

побувала, на

заводі пл&сrмаt. Екскурсантів із вироб­

ництвом

ози&йомили

секретар

міськ­

ком! партії А. Г. Мутило і секретар парткому заМАУ К. А. Вітер. Інша гру­ па відвіАала завод порошкової металур­ гії. У кожному цеху артистів тепло зу­ ~трічали робітники, ділилися

з

ними

«секретами» виробllИЦТВ& залізного по­ рошку. В цеху фрикційних виробів його начальник, лауреат державної пре~!ії УРСР 1979 року Б. І. Попов розпов:в про перспективи розвитку виробництва, велике значеННJI продукціі в народно­ му ГОСПОД&РСТ!lі.

І ось настал& довгождана мить. Ак­

товий зал заводу порошкової мета.,ур­

гії бурхливими оплесками зустрів ди­ ректора теа.тру опери і балету, наро:(­ ного артиста Союзу РСР Д. М. Гна­ тюка

.

.. Лгбедuнг o:!e"o~ у виконанні киїгс/)/щх майстрів балету широке йому, П.

sаежди

дістагав г.ІІядачів.

/JU:!Ha/otHJI як

і

іншим творам

Ч айко~с"кого,

притаман­

ні філософська г.ІІибина, ме­

6aM:rCTB(J,

лодійне

ЩО

по­

єднуються з nроtтотою і зро:!уміА.ісrю музиЧН(JЇ мо8и.

Музика г його баА.етах

tttlA.ll 6і:но86'ю вистави. Цей балет ніших никіг

один з 1(ййулюбле­

-

ба~аТfJОХ

шан.уваль·

таланти гг.!lикого КОМ-

noзиtора.

ОСЬ

T~MY

так

T~пAO зуtrріли БРfJгаР'lани солістку балету Любов Данченко

і

-

Завжди з хвилюванням і радістю

зустрічаюсь з робітничими Ко.'Іективами.

Заслуженого

артиста УРСР Ві%Лl!рія Не­ красом, Jlкі lJu'/Сонали ада, ~io з ..Лебєдflноео озера~.

переДfJвиками новаторами виробни­ цтва. За участю майстрів оперної сце­ ни і відомих акторів

уроки і факультативи на тему: «У сві­ ті прекрасного». На прем'єри і пере­

нині тримаю с.'!ово

г.1ЯД!! ·спектаК.lів

як директор те&тру.

Це приємно і відповіда.'1ЬНО. Театр наш

С.'lавиться і за межами

країни. Багатим на цікаві події, зустрі­

чі був для нього бува.,!! в

1979

рік. Вперше по­

капіталістичній

краlН1,

яка

майже не знайома 3 радянським мисте­

'CQD

nlдnuсанltЯ дoгo~opI ~8op'Or коле~ти~у

croAU~

театру опери І балету і TpyдtвHиlCiв ..ш­ та та району. На фото: (зша 1UJl&fJ4во) народний артист Радянського Сою­ зу секретар партійно! орган.lilaца T~ ру А. Ю. MOlCpeHKO, гОЛО8ІШй ад. . . стратор театру О. С. KpacHOnAtJXift, ,.. родний артист Радянського СОЮЗ1/ 8. ректор театру Д. М. Гнатнж, 1IIJрш"4 секретар міського комітету КОМЛ4prа, YKpa1нu А. Д. Гряsгв, гО.llова вu1lЮNICf). му районноl Ради народних aen!J'ttnl, М. о. Сергієнко.

ПРОВОДИТИМУТЬСJl

На цій сцені, сказав він, мені виступати як співакові, як народному обранцеві депутатові. А

доводи.'!ось

театру

запрошувати­

муться працівники м·іста і району. Уро­ 'Іисті свята в Б~оварах і театрі перед­ бачено

проводити

за }'частю

представ­

ників обох шефСЬКИХ організацій. Під бурхливі оплески документ про творче співробітництво своїми підпи­

цтвом, - Іспанії. Київські митці одер­ ea~II! скріпдюють директор театру жа,1И високу оцінку. Преса Іспанії H:t- Д. Гнат!Ок, секретар парторганізаціі те­ звала наш театр найкраЩЮI в Європі. атру народний артист СРСР А. Мокренко, Майстри балету побували в НДР, а

йонів карбоваllців.

80

ТВОРЧА СПІВДРУЖНІСТЬ

ПМ

cniвдpY~Hocтi

в нинішньому році вчетверте виступа­ тимуть в Японії, вперше ~ перед гля-

дачами Індії.

.

Цікавими були гастролі

по нашій країні,

зокрема.

1979 в

року

Москві

і Сочі, де виступа.1JИ 3 концертною про­

грамою на честь 325-річчя возз'єднан­ ня ~'країни' 3 Росією. :tараз колектив готується до прем'єри спектаклю «Тос­ ка».

Зустрічі в трудових колективах зба­ гачують нас, митців, д}·ховно. Гадаю, .г,оговір

про творчу співдружність між

нашими

колективами

кій меті

-

С.'1ужитиме

ве.'1И­

духовному розвитку ЛЮДИ­

ни.

Дмитро Иихайлович Гнатюк зачитує Згідно 3 цим документом, ко­

договір.

ГО.10ВНИЙ режисер театру народний ар· тист СРСР Д. Смо.1Ич, головний адмі­ ністратор О. КраСНОП.1ахін, перший сек­ ретар Броварського міськкому Компар­ тії ~'країни А. Грязєв, голова виконко­

му Броварської районної Ради народ­ них депутатів М. Сергієнко, секретар

міСЬККО)IУ партії А. Мутило. А потім артисти театру опери І ба­ лету вистfriи~ш перед ·'броварчанами в цікавим KOHцep10~1. Теплотою і сердеч­

ністю

зустріли

народного

гляда'Іі

конкурсу

ПСР

А.

ного

КОНІ,ПСУ,

liочергу,

лауреата

народного

між­

артиста

лауреата міжнарод­ Зас.'lужену

артистку ~'PCP д. Юрченко, солістку балету Л. Данченко і ЗаС'lуженого артиста рес­ публіки В. Некрасова, солістку театру І. Захарко, Заслуженого артиста УРСР Р. Майбороду, Заслужену артистку рес­

.'1ектив театру надаватиме методичну та

пуб.1Jіки

практичну

на­

тиста. України В. Грицюка, концертмей­

родним хорам, хореографічним КО:Jекти­

стера театру С. ОР.'lюк. Ця творча ді'10ва зустріч стане запо­

допомогу

самодіяльним

вам, Со.,іста~l-вока.'lістам районного Бу­ динку культури, народним

університе­

там культури. На промислових підпри­ ємствах, в будіве.'1ЬНИХ організаціях, установах міста і району періодично організовуватимуться творчі звіти ар­ тистів СТО.1ИЧНОГО театру, з}'стрjчj з

Виступає 3аСА.ужена apтtlCTKa ~Kpa­ ЇI{СЬКОЇ РСР Людмила Юрченко.

В.

Богацьку

і

народного

ар­

рукою дальшого співробітництв~ трудів­ НИІ.ів

району

3

мптцюш

столичного

театру,

А. БОРИМСЬКА. ФОТО

А.

Козака.

l-/U/JU/i нари(}ний артист ;у f'Lf' Аната­ Аій Кочерга.


}ІОВЕ ЧІТ}(О

усвІдомлюючи

JS8ЖЛИ1!lсть

пошуку

І

впровадження

невикорис,

таннх резервІв

виробниц

вІ

АктИ1l(fy участь у спра· лlзацlєю своІх економІ!

геrичних

.. ·

р, пІдвищення його ПРІ).llYкrивностl, народНі до­

паливно-енеІ-"

реНQмендаціЙ.

трудових

ви народних

і

рс­

иим винонанням намІ ч€'· Иих заходІв по eKOHO~I­ ному витрачанню пали!).

ЕкономІчний ефе!\т вІд Ух

арматури,

впровадження

тисячІ.

19,5

становить

карбованцlj!.

реконструкці'Ю

Ц7'во качиного м'яса на но.

вій фермі до 150 тонн.

пта1 · І-

Колгоспники

рахунон

зменшення

по-

-ве-енергетичних І трудr,. вих ресурсІв. З цІєю ме­ '010 вони дІєво вплива­ IОть на змІцнення вироf.­ RнчоІ дисциплІни, борют,,·

с" 3

фактами

~lpHOCTI ни ,а,

І

Серед

ється

Завдяки активнІй дІ· "JП>Носtl народних НОНТР"::­ .1replB у ЦЬОМУ напрямку 'Ільни 3з 1979 рІк 1-'..1 nlДПl'иємствl зенономле~IО м&rерlаЛЬНО-СИРОБИННИХ nаливно-енергеТJIЧНИХ

І p~-

еурCl!! На суму 23 тисячІ J<арбьванцІв. Зокрема ек()­ пеМIЯ електроенергії ста­ НОВИТЬ 428 тисяч кІловат­

'roJlfiH, газу -

J<убlчних

980 тисяч

метрІв, нафто­ ~ 22,8 тонн.!.

IJPOJ;I.YKTIB

колен·

пошуком,

завзяттям

зна чаються

І

контролери ратьєв, М.

1'1;(·

наро;\нl

А. І. l\оядМ. ДаНИЛЮli,

С. С. Цимба,1ЮК.

паЛ:f·

нормІв.

творчим

особливим

бсзгоспо·

e.,eKTpoeHepгlї,

Ч.1енІв

Разом

зІ

своїми

TOB~'

коли

Кожен з членів

!\ОНТ;'Юкана;!'!

перевірок БУ;1О!"0-ї річниці з дн.я народ-

вони

мате­

нонтролю

за

накреслеЮ/J1 працlВНИКl1

в

селах

ярмарків та

20

райцентРІ

тирічки

на

жнВання,

удосконаленнІ

ського

харчування

народного

та

сп)­

змIJ!­

вклад у

листопад6"вої<1

ЦН

НПРС,

положень t ВИСНОВJ-\Ів промови Ге­ ,ераЛьного секретаря ЦН НПРС,

Гел~ви ПрезидП ВерховноУ Ра;tи СРСР товариша Л. І. Брежнєв«, постанови ЦН НПРС І Ради МІнl­ ст}'lв СРСР 4ПРО дальший розвТj­ тек І поліпшення дІЯЛЬНОСТІ сп')­ ЖИ8ЧО'і кооперацІї. та рІшень Х "ЇІІДУ кооператорІв нраїни, берем')

на 1980 рІк такІ соцІалІстичнІ зо­ бов'язання: План товарообороту десято)' п'р­ ти~чки

завершити

:;родати понад

до

план

1

грудня

товарІв

І Ііа

тисяч нарбованцІв. Річний ШІан товарообороту ви­ J<Оflати до 13 - грудня, продати то­ варів понад план на 300 ТИСЯ<J харбованцlЗ.

3800

До 110-1 рІчницІ з дня наро:.{· ження В. І. ЛенІна реалізувати го­ Bapl:e иа 95 тисяч карбованців, д" третьої річницІ прийняття ново,ї }(ЬяетитуцlУ СРСР н.. 225 ТИ­ сп карбованцІв, до 63-1 річницІ Жо.тиевої революції - на 25~ тисяч карбованцІв.

60

виставо":­

План товарообороту десятої п я­ пІдприємствах

гром,ц­

виконати

до

грудня І продати понад П.НІ! товарів на 180 тисяч карбованцІ:!. Річний план товарообоготу ВИК')­ нати до 27 грудня та поодати по­ над план на 35 тисяч карбованцlЗ. П'ятирІчний план випуску прс­ дукцН власного виробництва вик')­ нати до 10 листопада І виробити її додатково на 218 тисяч карбп­ ванцІв, рІчний до 24 ГРУДНЯ та реалІзувати виробів понад план на 2S ТИСJiЧ нарбов.анців. П'ятирічний план товарообороту сІльгосппродуктІв по цІнах за до­ мовленІстю виконати до 20 лист;)­ пада І продати понад план на 400 тисяч карбованців, рІчний ;!О 16 грудня І продати понад пл~н на 30 тисяч нарбованцІв. П'ятирІчний план реалІзаЦії

на три тисячІ

крб.

П'ятирічний план заготlвеЛl~ного обороту виконати до 5 липня Міжнародного дня кооперації, заготовити додатково продунції на 2600 тисяч карбов~н­ цlВ; рІчний до 25 грудня та 31.готовити понад план на 200 тисяч Для забезпечення торговельного кг рбованцlВ. П'яТИРІчний план вицуску т')­ 06слуrавування Тl!аринникllI І MexR· HlalT0l'llI за мІсцем Іх роботи викl)­ варів народного споживання на ристовувати для виІзноІ торгlв ..т\ власних промислових пlдприєм, !втакрамниць, 23 розвозки, в ствах винонати до 25 серпня та nаркllI саморозрахунку. Впродовж реалІзувати їх понад план на 1190 завершального року п'ятирІчки тисяч карбованцІв, рІчний ;];0

-

У ВЕЛИКОМУ сІчня

УсІм

промисловим

приємствам,

пІд·

будІвельним

та іншим органІзацІям ііа сІчень були встановленІ Jflмlти електричної потуж.

експериментальний

ча ми

тисяч ан" 3

15

металургІв

ГНІНОУ корпорацlІ 4Брlтіщ стІл., янІ ось уже шос. тий тиждень проводять страйн, вимагаючи пlдви. щення зароБІтної плати, полІпшення умов пРацІ І

ХОЧ ЛИСТА НЕ БУЛО НАДРУКОВАНО До

реданціУ

надійшов

ДИСТ К. І. Каменєв о!, вка снаРЖНJlасв

напоїв.

13

магазинlа. розширити ко­

торговельних

залів

ну

оплату

ректор

ФРОJlОВ

розвитон

соцІалістичного руху

за

кому­

В.

АЛЖІР.

В.

прийнято

в

27 сІчня по 2~ 1979 року на поса·

одного

ДОПІ:

за

ІІІ

розря·

погодинно

3

нарбu­

ваиці

нопlЙОR

15

процентів

І

8),

БОНН.

20

нальних чали

ВН­

п()

заохочення.

мlя В_ І.

чином

ППР

дящих

працювала.

Ян

а не

основноl

120

ват .

Все

це

вндом

приміщеннІ

стано­ водяний

завод торговельного Md· вати. Не звертаючи уваги вить за рІк 788,4 кІло· шинобудувания на 1О на попередження І вІд­ ват-години. кІловат. 31 сІчня завод ключення у ПМН-24 ць()­ У вагончику електроалюмІнІєвих будІвельних го ж тресту працював монтера горів 4нозел. на конструкцІй на 30 кІ· котел на 11 itlловат. Не· 6 кІловат, За опалюваль­ ловат. Штраф 3а кІлов.т рацІональне витрачання ний перІод він забирає

становить 7056 кіловат-годин елею­ лІмІту по· електроенергlУ нЬсті. ІнспекцlJII МIЖР'" перевищення тисячІ кlл,)­ ро енергії. йанного вІддІлення енер· тужностей становить 3~ майже 23,1 г"збуту провела 61 пере­ нарбованцІв 52 нопіЙки. ват-годин. а сума збиткІв У Семиполках на сп!)­ вІрку ЇХ дотримання. ЕнергаlнспеНцlя встан;)· 1155 карбованцІв. рудженні магазину .М 17 21 сІчня завод буцl· вила чимала фактІв мар­ Удень горІв прожектор Налитянського paдгoc~­ ве'lЬИИХ вироБІв переви­ нотратства електроенерг і l потужнІстю 50 ват на РОбкоопу виявлено фак rи щив лімІт потужностІ на на будІвельних майдаН"А­ промбазІ районного ШЛА­ безоблІкового нористува:f­ 11 кІловат, 24 сІчня ках у Броварах та по [І" хоремонтного будівельно­ ня електроенергІєю: оБІ­ tnMK580 - на 63 кІ· Йоиу. Вагончики ПМК7 го упраилlння. На будии­ грівальнІ елементи потуж­ ловати, ДаРНИllька дlль­ на спорудженнІ бази ку контори горІли елеl\­ нІстю 12 нІловат, 6 лам:-у JJИЦЯ енергопостачання СПМl\-511 тресту 4Бро­ тролампочки по .60 ват. ~. по 60 ват та іншІ. Пluеино-Захlдиої залі"· варисільбуд. опалювалнr;ь німнатl винонроба свІТІ!­ Для опалення побуто­ ос51ГРlва- .пи двІ лампи потужнІстю вого вагонqика у ПДБП -2 анці - на 80 кlnОI!lЗl', зо нестандартними

не

котел,

радІатор.

новить

тя

у

10640

витра·

РИМ_

ро-

тесту

боти у зимовий перІод І про поганий НОНТРОJlЬ ~ б(')I\У адмІнІстрації цих органІзацій ням

м,

енергії.

Броварсьно­

!lІ1Ж1'аЙDнноrо

BI~I·

~ени. єнєрго3буту.

протягоr.t

проти

рІшення

ад­

міністрації провести ма; совl звІ.'Іьнення. В резуль~ татІ зsпенлої боротьби компанІя бу ла змушена

витрачан­

СИВОГОЛОВКО.

начальиик

го

за

електричної

доби;

мІсяця вони займали' цеХIІ підприємства на знак про~

ВсІ вони СВlдчаr. про H~­ да

Перемоги

сМонтефібре~.

чимаJJе.

инІсну пІдготовку

бороть­

JЩСЬ 2.700 трудящих xl~ мІчного заводу нонцерну

фактІв

назвати

061

регіону,

питання

монополІй.

ст»·

нІловат-гl')­

Аналогічних

роБIТНИЧI!~ держав,

15

би профспІлок проти за. силля багатонацlональниJC

дин.

можна

27

трудящих

rоворять

CYM~P'

електроенергН

-:-

краш.

Вони розг ЛІІНУТЬ негати!!­ ні наслІдки свІтової еко­ иомlчно! кризи дЛЯ ЖИТ.

охорони

нераціональне

чання

стаВН!іКИ органІзацІй

стиму­

••

прилаштували

карібських

У нН! беруть участь пред'"

вІдомо,

matepIL1t-.

лом,

проходить прот­

сщлкова конфереНЦІя т:-

НІ!

оплати

вІдомостІ

ГАВАНА. В кубинськІй

варсьному

антнву кооператорів району.

16

по

ЗІбрані

країни.

БОТИ, поширення передового досвІ­ ду' боротЬбу з порушеннями вико­ навчої та трудової дисциплІни.

в

«Нвїн»,

ведеться

таким

ст?лицl

заохочення

журналу

напрямах.

нІстичне ставлення до працІ, на досягнення якісних поназникlв ро­

Horo

телефон.

рІзних

за 11 квартал пІдбито в жовтиl, ноли вона в Бро-

Соціалlстнчні зобов'язаНПIІ обговоренІ І прийнятІ на зборах

по·

анцїю

де вже зберігаються 'дан!: на БІльшІсть населення

пlДСУМI\Н змагання

премlв 3 фонду

ІншІ

закладаються в комп'ют(''! ри нриміfjальної поліції,

не

уже

широку

."'ивченню.

стеження

була ВНПJlачена тому, що в господаРСТВI соціалістнчиого

тепер

та

ФРН

ментІв насел-ення. За свід.

Прг·

Каменєвій

служби

ченням

премІю

по 25 нарбованців 1а нвартал із фонду матер!ального

громадянами

них, банкІвських paXYHHI~ .. інших платІжних ДОН/і

виходІв на ро·

виплачують

ПолІцейська за

справах

подібнІ

змагання

нІтарного забою птнцl прн

боту

становить

rальних масштабів. Феде~ ральне вІдомство в кримІ~_

хід продукцІІ по цеху са­ умові всіх

(близько

ФРН набуває справдІ за~

положения.

за якІсннй

бареля

стеження

Згідно з умовами соцl· (пуннт

агентства

4 долари І 34,21 долара.

преміальню:::,

до

пlдви.

159літрів) алжlрськоl нафти зросла БІльш як на

ного забою птнці, з опла­ працІ

Алжlрl

АПС вназується, що ЦІна

дІ робітниці цеху санІтар­

тою

В рІшення

ІНформацІйного

племптах!)­

радгоспі з липня

по.;

щити цІну на енспортова­ ну нафту . В повідомленнІ

.К. І. Каменєва дlЙСflО працювала

урядовоУ

лlтинн масових звІльнень~

вІДПОВІдає:

алlстИчного

розгортання

припинення

Дн.

Броварс~ного

ПРОДОВОЛЬЧИХ товарІв, БогданІвнІ культтоварів, продовольчІ MaN-

середнІ учбовІ заклади 44 чоло чl­ на. Підготувати працІвникІв Ma\~o­ вих професій 120 чоловін. Усі зусилля спрямувати на даль­

неправиJIЬ'

праці.

племптахорадгоспу

відповІдно

-

на

Ії

квадратних метрів. Перевести на самообслуговуван­ ня 8 магазинІв в селах: РуднІ --

кІло­

ство·

пІдприємств приватного се!\ТОра припинили роботУ, на знак солідарностІ з ви. могами 100 тисяч робіт~ ників державноl металур-.

1300

2

при~

становища

країни,

ЛОНДОН.

рисну площу

потужнІстю

час·

вони

загострення

глійських

КО.JIИ ПОГАНІІЙ GОНТРО.flЬ

ЕКОНОМИТИ

яких

терору.

ти реконструкцІю За рахунок цього

ше

до

арм : 1

військові

рення в УІ захІдних райо­ пах обстановки хаосу І

ко~шлексної рацlоналізаlllї провес-'

змагання,

Ірану

Іранської у

всерединІ

Пере виконати п'ятирlчний ПЛ~-ІН прибуткІв на 250 тися\!_ Kap50B~II: ців, а ПЛаН 1980 року -- на 15 тисяч карбованців. З метою даnьшоговnровадження

6

І МАЛОМУ

зервісти

на

зини в селах Нрасилlвцl та Вею~­ кlй ДимерцІ, промислових товаРІВ - у селах Бобрику та l\няжичах, продовольчий магазин у ГоголевІ. друкованих видань виконати да Для підвищення теоретичних 25 листопада та продати їх ПОНdД ;шань передбачено охопити ено ­ план на 28 тисяч карбованцІВ, РІЧ­ номlчним навчанням не менше ний -- до 26 грудня та продати 850 чоловІк. Направити у вищІ тз

їх понад план

Уря!!

чими провокацІями aгeH~ тІв амернканського Імпе· рlалізму, спрямованими

ГРУДН);: та реалІзувати понад П.1ан на 82 тисячІ карбованцІв. З метою збільшення товарних ресурсів поставиТІІ на відго;\івлю 450 голІв свиней. Завершити будівництво к;:>тель­ нІ для ковбасного цеху та безал­

на

1

писанІ. Це рІшення приЙ· нято в зв'язну З триваю-

19

ногольних

танками

артилерІєю.

прибули тини,

1980 рі/{

веЛИК;іХ

1

J1еииl ЗВ'1Ізк11! мІж мІстом І селом. рІшень

та

озброєну

розпорядився, щоб усІ ре­

лю_

провести

розробляється

ТЕГЕР АН.

Фото І. ПавлеНRа. (Ф01Jхроніка РАТАУ).

нІв групи народного кон rролю птахофабрики удар­

ре,!·

таймс» , у Пен·

тагонl

важкою

рІалів, води, пари, дб.'_­ активною ють, щоб виявлені в uil1 ною працею і в громадському спраВі недоліки, бул~ участю усунутІ в наЙКОРОТШIr(! життІ вІдзначають ножеи строк. Важливо І те, що день 1980 rOKY. . ДВОРНІК, народнІ дозорцІ не общ:­ толова мІського комІ· жуються проведення \1 тету народного нонтро­ рейдІв, перевІрок, орг,Ші­ зацlєю

пря:\ю·

4НЬЮ-ИОРК

вІк,

Твердохліб;

качина ферн.а.

регулярно

.1ивно-мастильних

до

район за 16 днів може _ бути перекинуто 25 тисяч . американських вІйськЬво, службовціВ, у тому числ! мехаНІзовану бригаду чи· сельнlстю 8 тисяч Ч{),!10'

На зні)'fках: вгорі - од­ s кращих nTaЦlHиц~ Ні· Іванівна

пІдготовну

план, згІдно з яким У цей

тухІв, що дозволило звес­ ти втрату кормІв до Мі­ німуму.

товарами

Пленуму

колективу

.

у. Птахівники господарст· пропонували адмІністрu, ва мають намір довести 8 цН подбати про ВИГОТ08- нинішньому році вироб ни· лення спецІальних фа!!­

населення

р. )

зміни

трудитиметься тільки s nеревиконанням завдан.ь.

чаСтина кормІв сиплеть('я 'ніна Овідіопольського раЙо· внизу -

продаж.

(1979

Аfісцях, а після

ЕИJlR.пено, що при заваи- , ження В. І. Леніна продав на таженнІ бункерів ЗСН-tО державі колгосп імені Ле· на

~1t6ЖИВЧОЇ кооперації добилися ВІдрадних успІхів у забезцечеНril

викоиання

ють

проведуть ремонт ферм.

чле,ltI

нерацlоиального

кооператорів району на

nl'агнучи зробити гІдний

цей

цюватимуть на своїх робо-

СОUІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВтІлюючи в життя ххv з ' їзду l\ПРС,

В

Намагаючись внес!,! свІй вклад в успІшне в '1прОВОДJIIТЬ рейди, переВіР­ конання виробничої про­ ки рацІонального витра· гоами десятої п ' ятирІчки. чання електроенергії. п -1- переважна більшІсть чле· ришами

і по­

форсу·

районІ Персидської зато­ ни. Як позідомляє газета

кІловат-го-

суботник.

тиву, хто 'постlйно заЙМа­ на землю. l\онтролери з,\·

розбазаРЮВdl"

матерІалІв,

тих

Ірану,

чих

тичний

витрачання народног) ~ идеська область. Три на- - Леюн.сь.киЙ суб?тнuк,добра. Ось тІ,1ЬКИ оД':н,дl{ЯТЬ тонн качиного ,\!'яса говорить НІна Іван!.вна, -:такий приклад. ПІд час ' в рахунок зобов'язань до стане дне,\! удаРНОI праЦІ.

о;щlєї з

шантажу

щодо

го збройного втручання в

групи народного лю перекрили І

ГРQЗ

КОМУЮС-

Спо .1уче­

продовжують

день вони продуктивно nра-

зеноно~-

електроенергlУ.

втрат

полІтину

Л'

єнінськuй

Штати

було

Можна навести чимало

ВНЕСОК ДОЗОРЦІВ ПТ АХОФАБРИКИ

нью-норк нІ

"вітня

_прикладІв,

НАРОДНИl1 КОНТРОЛЬ ДІЄ

nід-

тримали nочи/t московських трудівників провести 19

оСВітлювальної

лено десятки

дин

палко

стор.

3

ПУЛЬС ПЛАНЕТИ

Вагомий трудовий внесок

никІв. Це зменшило ВІІтрату води І тепла. А за

тужностІ

*

!) лютого 1980 року

!\онтролеРIВ

на фабрицІ бvло проведр-

40--

зорцІ l\ИїЕСЬКОї птаХОфа'5РИКИ постІйно здійсню­ JbTb КОНТРОЛЬ за своєчас­

рІшень 1 IНlц1ати,

З

сурсів беруть винахІдни­ ки І рацІоналІзатори ПТд­ хофа8РЩl> Jз рацпр,,­ позицій, ПG,tаних НИМИ в минулому f)6пl, :н ВПРС)­ ваджено у JlироБНИЦТIЮ.

но

ЖИТТЯ'

пагоДитись

на Відновле,1'

НИ lІиробництва І дати зо­ бов'lІзанн. реконструюва. ' ти пІдприємство, не вдаЮі чись до звІльнень.

І

(ТАРС).


... .. сто,. *

", 'ііі

І,

=

.j

.JI.

а ш а

ff

t

11,

l

н І tJ Н а

ІІО,.!l;ивітьеи цей фіdLIІ "СRВІРІАДЛ ,-

ВЧА ться ПІОНЕРИ В ІЛЛІЧА

села, щоб допом{)гти po~ відати багатства, захозз­ нІ в сиБІрській землІ, ро!­ повісти жителям ЄлаР.l про міста Сонця, шО вл­ иикають у тайзі. Але Tyr ще міцно тримаютьur

У НаЛИТЯНСЬКlЙ серед- каву. операторовІ радгос-

ній школІ нагромаджен·') Цікавий досвІд виховання учнів на прикладах життя. 1 діяльності В. І. Леніна. В основі його - перспективний план. розраХОВ!Іний на 10 років. ЦeHTpO~1

пу-комбінату А. д. Верде­ ці. ветерану працІ М. М. СобоmвськіЙ. учаСникоnі боУв на Малій землі І. й. Скоку. У иих діти вчаться мужності, працелюбносrі, чесності.

почав

працювати над Олексій, єдиний свідо!( фільмом про нафТОВИКіВ убивства, мріючи повер­ Сибіру, вІн і сам не спо­ нутися і по~ститися .. Про

праву стала кімната - му- вагомими трудовими спр'\­

дівався, що ця тема ВІ!­ ллється В епі чний роздум

зей В. І. Леніна. Ножниl1 вами. успІхами в навчан­ розділ його - етап вели- ні. Ножен з них бере ак­

про

кого життя вождя світа- тивну участь у розпо.:3вого пролетарІату. В орга- сюдженнІ книг про В. І.

хе

тн,.,

«ЛенІн

вождь

-

ському

і

загонів,

організатор Жовтневої реБОЛЮЦ1ї» й Інші. У поповненні

музею

ювІлею..

про

експонатами

вання з Філіалами

гий

Цент-

зараз

і

альбом

.Дор')­

серцю

ра.lІЬНОГО музею В. І. Лt!нІна в Ленінграді. Баку, ТбілісІ, школярами УЛМновська і Риги. Хвилююча І незабутня

кожного». 4-А і 6-А ГІ)тують збори загонів «Ми справІ Леніна вірні. І <tЛенін наш вождь І учитель •. УчнІ 5·Б класу

для школярів кожна зустрlч З Іллічем. А ден;"

провеnуть конкурс на краще читання віршІв прп

коли жовтенят приймаюсь

ІллІча. А потім

нятську зірочку

ал з ишиНl на почесній стрічці. Ста:ю

сьни

жити.

вчитися,.

(Фотохроніка

сторrнки

традицією проводити V Кімнаті - музеї збори загонів і І . зустр ч З передо-

великого

Кацан. Перша сторінка <tЛенІн _ вождь і засновник VCHoro

ЦІкавою про

~коли :апередодНI рІчни· ц з дн народження В. І. Леніна буnуть преміЙОIІ~ нІ путівками до мІст Ле-

шує

• пІснею С . Т уликова «ЛенІн завжди Ж11'

селища. ВдячнІ учнІ за щжаві РОзповідІ ПОЛКОВНИК-Jві у відставці В. Г. Єнь-

1

За йезготівковими розрахунками

Ножна

сlм'я

звертається каси.

щоміСЯЦ>l

до

щоб

В. ОСТРЯНКО. директор районного Будннку пl0иерlВ.

ощадної.

в

РодезіІ

загострв·

ошадн!й

касі, вкладником якої ви Є,' про перерахування' 3 особистого рахунку будь-

яких платежІв на КОРИС1Ь того чи іншого підп риємства,

органІзацІУ,

разовІ

доручення на перерах.'1вання плати Із вклад], або ж на квартал. рік.

Необхідні бланки для оФормлення доручень пр:> безготівкові розрахунки можна одержати в будьякІй ощадній касі. БезготівковІ розрахунхи через ощадну ка-

-

найбільш

зручна

форма внесення платежу. Вона зекономить ваш чCJ~

і . доп.може

розрахуватися

своєчасно

з

держа-

вою.

Т.

КОМАРОВА,

інспектор-ревізор цеитральної ощадкаси.

зас!­

на

ан.­

лІЙський уряд торі. ВЗЯ8ши на себе роль «деРЖіІ­ ви-управительки. І зобо­ в'язавшись провести в Ро­ дезії демократичнІ виб')­ дО

Практикуються

су

даннІ покладена

устано-' ри,

ВИ.

сторІнку

HOBO~O

соцІалІ­

суспІльства»

які

відкриють

штн

проголошення

незсі-

лежності

Зімбабве.

ІмперІалістичних

нафТG­ ФІль;,!

четвертому

фlЛЬ'\f1

розповідь про те, Int діти колишніх ворогів Пи­

основу Ух

ми

покладено

ЦТ

_1.,-

В.

І.

ЛенІна.

риж.

Д.,­

фільм« п

Проспект

Ленlна_.

.. ·

за

те,

щоб

вІ;]­

крити багатства Рід!'!('! сибірськоУ зе~лl. На мІжнародному кіно­ ФестивалІ в Наннах епCloi пею .Сибlріада,. БУJ!~ удостоєно Спецlальног.) призу жюрі. велика 3'!.-

r

слуга

в

цьому

нал·ежи·rь

талановитим

акторам,

никову,

Нононову

я;{l

По ПольщІ. Кінопрограм •. С'ОГ04нl у світі. П'ятирІчка. РІк .авершальниА. На POГYHc~ .. ill ГЕС. 19.30 піснІ раJlЯНСЬКИ. композиторІв у викон.ннl Б. ру­ денко. €. Сер_ебаЕва. В. КУ­ ЧНН(ЬКОГО. .\нсамблю раll.ЯИ­

17.55 IR.45 19.00

ськоТ

пІснІ

т •• ого

І

Ве"икого

llI'-

Центра .. ьного

.ору

телебаqення

І

Всесою.иого

К.

СИМІІН08.

ЛопатІна.. Московського

Соумс головни­

«І.

.Промf'.

почнеться поиаз

тнрнсерlйного

'10.

фільму

.Сибlріада». ре .. енни_..

Програма

(21.00

«Час'). СьогоднІ

22.35

у

свІтІ.

ПРОГРАМА

)'Т

10.20 Небо наша проф~сl •. 11.40 ШкІЛЬRиА екран. 8 а.!lас. )'кра1нська Шевченко

-

r.

лІтература. Т. ХУДОЖИ1l1l.

12.10 Доброго 8а.. .доро.· •• 15.5; СрібниА ",вlночок. IR.20 Комvнlсти 80 ••. 16.50 .л. Беповен. СЬОМІ снм­ фонlя Викону~ Заслvж"ии/t симфонlчниА оркестр Укра­ іне,кого телебаqенн. І РІ­ дlо. 17.30 До 11 О-і "Ічннпl • JlН. народження

В. І. ЛенІна. ДокумеНТ8льниА ЦИКЛ сЛе­ нlнеькиА аЛhбом'. .I.. ~ ... «Володимир )' ЛIJSlНnll». 18.00 Чемпlон.т СРСР з басает.

болу:

СКА

(Київ)

дівеJlЬНИ_.

камера. теле Ф І.!І ь

..

доро.I •.

20.40

На

добранlq.

21.00

Програма

Зуrтрlq кінчениі

дlтиl

.Час ••

піснею. новини.

21.45

-

ПРОГРАМА

НА

Товарн

19.25

«Бу.

-

(Київ).

19.ЗО А_туальна 20.00 ХУl\ожнііl

По

.а­

ОБЛАСТЬ олlмпllсыІ••

символікою.

19.45

ЧемпІонат

~1.?5 Конперт

21.45 ХvдожнlЙ «Мои

СРСР

s

lІае·

• ЖальгІріс_

кетболу: ЦСКА.

ка .. ерноТ

МУ'"!!ІІ. телеф 1.11 • •

8У.1ИП.'.

.аписо"

Фlльм_внстава театру сСов-

ЗАНЯТТЯ

«пе­

It

сценарІю:

в кІнотеатрІ

тей»

радІо.

19.50

М.

Автори

Валентин Єжов. АндРі!\ Михалков- Нончаловсьниit. З 1О лютого цього ро­

сНа

16.М Творчість юних. 17.25 Мамин. школа.

дальшого

своєї

рlДНОГJ

11 ЛЮТОГО

кументальни!!

попу лярноr ~I

методами

до

xap8KTtp:lt.

родженн.

прихильників такого кур­ су, англійський губерн.і­

тор лорд

сином

тварин. По •• ноанни. 14.5и Документальни/! теЛефІльм .Мн 8 житт. IІдемо'. 11.36 К. Кара,в . Фрагменти сlO' іти ~ балету .Сlм красунь. 15.55 До 110_'( рlчиипl • дн. на­

злидарювало

Побоюючись

pOKI~. YCTf()ОлексІєм

світі ченнl -

расизму.

зростання

'Н!

<tчорний екстремізм", залякує виборЦlВ ОфІЦійна пропаганда. а глибоке знання осоБЛfl­ востей родезІйської ек)­

яке

розповІ­

30-х

Микола

із

ляr.:

підвищенню життєвого рівня африканського Hlгнітом

другий

події

10.25)1

мах ПФЗ приділено ВІД­ будовІ економіни Родезії. підірваної війною.

під

рються

ку

про

ПРОГРАМА

Редактор Є. Н. ФЕДЯИ

В ШКОЛІ

ГРОМАДСЬКИХ

КОРЕСПОНДЕНТІВ .у вігторок, 12 лютого, відбудеться чергове заН~ТТJI 8 школі громадських кореспондентів при редакції міськрайонної газети «Нове життя». ТеА!а структура журналістських жанрів. СлухачІ­ ознайомляться з особливостями кореспонденції, статті, фей лето на.

редвиборної» роботи зро­ бив масове залякування виборців. репресії про.и прихильників ПФЗ. на­ клепи на справжніх пред­

турбота про її ставників народу. На ПJ­ Лондона не допустити цо номіКИ. раніше досиг­ влади в незалежній Зім· майбутнє. Одностайно вl!­ рушення на родезІй­ бабве справді_ наРОДНIІЙ ступаючи проти расизму. нутих угод. африканський уряд, Но­ керівники ПФЗ дали бl' ській території, як і ра­ в'язати африканськйм Лим гарантії у тому, ЩО ніше, залишається близь­ масам маріонетковий ре­ в разІ приходу до влади ко 6000 солдатів і г.олі­ жим Музореви, ПОКIРНИ;'% патріотІв. .МіСЦЯ в нез;J.­ цаїв ПАР. вол!

У

п;)­ місшt

-

дає

ПрограМІ «Ч.о. Гімнастика. МультфіЛЬм • Пори РОКУ'. ХудожнІй фІль.. дл. 41тоА .Альоша Птипии 8ир06-

ну». наЦіоналізацІю Хх товарних господарств. Го ловне місце у програ­

селення.

Та

8.00 8.40 9.05 9.1"

дннку І;УЛЬТУРИ.

Величезну роль у ба­ ротьбl за уми виборців, У тому ЧИС.'!І і білих, повин­ ні відіграти передвиборні програми, висунуті лід'~­ рами визвольних сил. В

Ан!'- яким

лія насправді проводить там безчесну І лицеМірtiу політику. Головна мега

сlм'1

РІдних мІсць.

ПОНЕДІЛОК.

В. БУГАИОВА, методист райониого Бу­

пІсля того. як переконз.­ лася: шанси Музореви пе­ ремогти на виборах ЧеС­ ним шляхом катастрофіq­ но падають. у той час. НІ( популярнІсть лідерів Пат· ріОТИЧНОГО фронту ЗІ~І­

дання Ради Безпеки ОО!!. Головна вина за вибухо­ небезпечну ситуацію в бабве (ПФЗ) зростає день Цій країні була на за~;­ у день.

термінове

душl,Т

НА ГОЛУБИХ ЕКРАНАХ

завеlJ­

ЗАКРИRА~Т~СЯ ЖУРН1q сторІнкою .Спрзва ЛенІна житиме в віках».

партiJ зробила працівнин І центральної БІБлІотечної системи Г .. Ф. ЖдаНЄЄ\ЗJ.

цього не обов' язково щаразу особисто відвідувати ощадкасу. Щоб зеКI)номити час. ви можеrе дати доручення

Іл,'!lча

стичного

І ня Росlйс~~оХ робlтничm соцlал·д~.. мокраТИЧН01

лася. що африкансь}:1 країни поставили вимогv скликати

у

бідноУ

повертається

вий,.. Бібліографi\Jний ,)г­ нектор мІської opгaHI~afl!Ї ляд літератури про дигq. товариства «Знання» І. І\. . ЧІ, юнацькІ роки В. УЛЬ.іІ- U!м()шинськиЙ.

за квартиру, дитячий садок, навчання в музичнІй ш!'олl і т. ін. Однак для

ріднІ

бригадиром

Іншим.

жанlн

НЕОКОЛОНІЗАТОРИ ПРОТИ ЗІМБАБВЕ Обстановка

у

виків. розповідає третій.

в останнІй момент тІкає за ним Миколина нарече­ на Настя Соломіна.

Номунlст

слове КОМЕНТАТОРУ

внести -плату І знову иастільки

УТ')­

УстюжанІна ...

ФІльм

розповl~.дю

четверту

«Зодчий

виками виробництва рад- нlиграnа, Москви, Улья- нова, становлення його ~K госпу - комбінату .Нали- новсьна. де звітуватимуть осоБИСТQстl. ~po CTBOP~·-!'

~~~~.И:~чеснIМим, и 5гОо'сРтlяч.:мq,я{ про своУ справн .

великого

з

носить з

післяреволюЦlИНV

діяльність

журнаJIV

'"і : розпочалася

уч"

життя

Л. Низов­ ликого Жовтня». ПрисуТНІ районно 1 о переглядають кІнострІ чку культури ко І. 1917 року «В. І. Ленін'•.

Будинку

працювати І І

і

рокіз

20

Устюжанін

клан СоломІних. зіграли у фільмІ основнІ них виступає МІ'­ ролі. М. МихаЛКО8~'. кола Устюжанін. але It()- С. Шакурову. Л. Гур'ІМ­ го ніхто не піДТРИМУf:' НО. О. Нореневlй, Н. AHД~ Побитого. його вкидають рійченко. В. СаМОЙЛ08У, у човен, який течІя від­ В. СоломІ ну. П. Надо'!­

бібліотекн Л. ська, методнст

<tПо-ленl-І- І НПРС»

Н а

збl,'­

ський Проти

РАТАУ).

Усний журнал під такою Читці К Г. Нацан, назвою для культосвітнlХ' В. Є. Приходько. М. І. працівникІв району підго· Мо.'!явко вІдкривають дру' тувалн завІдуюча чнтаЛh- гу сторінку журна ~y ним залом центральнеї • Натхненник І вождь В('­

юнІ ло:!-

р ш

.

ЄлаliЬ

волюції в Єлані, як і ра­ нІше. міцно тримає владу в своУх руках нурнуль­

В. І. Ленін..

У пІонери. залишається в нlнцl стануть учасникамн серці учнів н~завждн. пВіКТОРИНИ .Що я зн:j~ Найдостойнішим з них нг.- ро ЛеНI~~». читацької

дається право свою ЖОВТt;- конфереНці1

глу­

У' першІ роки після ре­

ко/{­

БJlИЗЬКИЙ

село

западають

Миколки

Загін 6-Б класу ВИГОТОl­ ляє

мрІю

ко

курси юні ленІнці присвя, чують знаменннt даті.

Піонерам допомогло ЛИСТУ-

У

потрапляє

хлопчика

Збори

вікторини.

початок

піста Томазо НампанелТІЧ - місто Сонця - глибо­

включи­

Леніна на карті Украї­ ни.. Про зроблене за тюк­

пар-

через

лий каторжанин Родіон Нлиментов. Норотка зу­ лип Соло мін і Олексій стріч із ним. розповіді Устюжанін разом бо.;

Леніна». «ЮнацькІ роки день розповідає стінна га­ В_ І. Леніна», «Боротьба зета в матерІалах піп руб­ Л.еніна за створення марк- рикою «Рапортуємо ленін­ систсько-ленінської

сибірське

як

переио­ вже

на

століття.

випадново

те,

Олексій вертається

перший

глядачІв

нашого

музей поповнюється НОВИ- лис я школярІ в республІ­ ми експонатами. Тут роз- канську операцію .Ім·я ширені експозиції «Дитячі та шкільнІ роки В. 1..

краУни.

Фільм

Весь матеріал кімнати-му- про передовиків виробнп­ зею пов'язаний із розвит- цтва радгоспу _ комБІнату KO:vI Налити. місцевої шк')- для експозиціУ .Вони жlt­ Ли. вуть 1 працюють по-лен інАктивно

долю

сить

нізації. пІдготовцІ eKcnu- ЛенІна, у збираннІ мате­ натів активну безпосеред- ріалІв про кавалерів орде­ ню участь взя.'1и діт:!. на Леніна нашого району.

року кімнав- ськи..

МикоJ'l;}

гине від руки свого шури­

виховноУ роботи з пlонеЮвілей великого вождя рами і комсомольцями по піонери прагнуть зустріrи

Ножного

-

старІ традиц!І

Ноли режисер АнДРІЙ на Спиридона СоломІна. Михалков - Нончаловський ВтІкає з Є.'1анІ малий

Крім слухачів,' І/а заняття запрошуються редактйри стінних

газет,

мольського

.

Початrж ом

М')­

лежиШ Зімбабве ВИСТ'!­ Стривожена таким РJЗ­ нополlй. чить для всІх». Вони БИ­ витком по~ій. незалеЖН1 Багато промовців. якІ словилися заявила, щО !ІЗ за переда 'I:J Африка виступали у Раді Безп'!- аФриканцям нинІ необр,)б­ визнає маріонетково: І) ки. відзначали. що АНІ- люваних земель. захопле­ уряду. який з'явився б У ЛІя зробила ще ЖОРСТОНІ- них європейськими фер· Зімбабве в' результаті не­ шим свІЙ курс полlтич- мерами, у той же час за­ демократичних виборів. С. КУЛИК, ного терору і цьнуваН!-fЯ явивши, що не збирають­ оглядач ТАРС. щодо борців за свободу ся проводити ~МОМЄБталь-

l

листків

-

о

7

висловлює

вісників

«Комсо­

16.30.

ПедагогlчииА аолектнв Броварської

Яхно

І

сатиричних

прожектора».

приводу

щире

cepeдНl.oY ШКО.. 1І

спіВЧУТТА _ЧИТЕ'Jlьці ШКОЛИ Л. І. тяжко1 8трати смертІ іУ брата ВІКТОРА ІВАНОВИЧА.

Коле "ти. Ве.llикодимерськоУ сере дньоі шко.. и БР08ар·

СЬКОГО раАоиу 8ИСЛОВЛlOе глибо.е спlвqуття учителю Вели"одимерсь_о'( середньоУ IDКОЛИ г. М. ДерІю 3 при· 80JlУ тяж коТ втрати передчасно;' смертІ його бать .. ДЕР І Я

________. . . . . . . М.и.х.ай....I __ Д.е.ни.с.о.Ви.ч.а. . . . . .__. .______. :

~~~~~~~~~~~,~,~~~~~~-~~~~~~##~~~q~~-~~~#~~~4~~## ~~~~~~~,~~~~~~",,~

і

«НОВАЯ ЖИЗНЬ.

Коvvувистическ"Я

парти.

-

еРГ811 Вро•• рс.....

Украни".

1'Ор84СКО'"

НАША АДРЕСА:

f8pu"J

р.lо.....

СовеТ08 наРt!l4ИblJ 4еПУТ.1011 КиевгкuА об.ll'CТJI. Г.ИУ8 8Ь1".ДИТ И. укр. виском ••аblа..

:ІМО2О.

... .)'.11.

ВРОВАРИ. KBfвc ..".. \54

Друк

ВИI:ОКИЙ.

І

ТЕЛЕФОНИ: редактора

8

19·3 82: •• ~T>'nHIIII.

81Д41лу

elп~C"KO'"

реД.IІТСР·

~nOJlар~ •••

деит. "lcueBoro радlо"оменв. _ 19·3 18: .ІААІ.. І. lІас.воl ро/\отн. фотокореспондент. _ 19-4,е7. Обсяг

2

полоси

,.....,....,...~..."..,....,....,....,....,.,.,...........,...........,...."..,..~#.,..,.,~~~~4'".,.#-#,.~..,:...."...,....6..,..,....,...,..

t8Jte"c 61964. 5JЮваpcьirа АрукарИJJ КиіJICЬКoro оБJJylЦ)8влius

-

вl4повlдальног. секрет.ря.

формату

-

(0-4·47,

81t\l«nOll·

apolIHCJ\8ВOCтl.

І

r aSMI

"

ІВ1І84.,..

'. 81",орок. середу,

..... ,.,...,.".,...,...~~ ...... ..,.....,..........,...........,...,,.,,..,,.,.....,.....,.~ __ ... .SYJL Киіасьха. 154.

'\

П .1НИU81 І суll8q.

Аа.

справах 8W18ВНИЦТв, Dоліграф!і І КJШЖ&Оаоl тоpr!щ

1 ~

_.#~ .......... {

Зам. 786-11.830.

#24 1980  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you