Page 1

ТІСНО

ЗГУРТОВАНИМИ НАВ·

ЦЕНТРАЛЬНОГО

nAPTIJ -

МІТЕТУ НПРС,

ДАНЬ, ПРИйШЛИ ДО

XXV

лютого

1978

ЗАВ·

Uіна

змагання

коn.

Центральний Rомітет RПРС, Рада Міністрів СРСР, ВЦРПС і Центральний Комітет ВЛRСМ,

ГАЗЕТА

ЗАСНОВАНА

НАЛІЧУ­

В

ЮТЬ У СВОІХ РЯДАХ БІЛЬШ ЯН

ДВА З ПОЛОВИНОЮ

2

р.

З'ІЗДУ

УКРАіНИ КОМУНІС­

ТИ РЕСПУБЛІКИ, ЯНІ

Всесоюзного соціапістичного

11

ГОТОВИМИ ЗРО­

ВІДПОВІДАЛЬНИХ

НОМПАРТІJ

24 (4132)

СЕРЕДА

НО­

БИТИ ВСЕ ДЛЯ ВИНОНАННЯ НО­

ВИХ

Переможці

1

ПРОЛЕТА_!.!_[3_t;_f~ Ю}'Alf!, ЄДНАFІТІ!_СЯІ ..;..::::==:::::::::::::::==::::=:=о

КОЛО БОйОВОГО ШТАБУ НАШОї

1935

розг лянувшн nідсумки Всесоюз­

РОЦІ

ного соціалістичного змагаf:ІНЯ за дострокове виконання народ­

ногосnодарського nлану на 19?5 1 усnішне завершення дев я­

МІЛЬйОНА

рік тої

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІІ РАНОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ЧОЛОВІК.

n'ятирічки .

можцями

1

визнали

По нашому району:

Пам'ятними

ною пр.ацею ідуть радянські люди назу­ стріч XXV з'їзду Ленінської партії, яки!\ визначить найважливіші завдання полі· тичної і соціально-економічної діяльності

КПРС, стане значною віхою в житті

nap·

тії і народу . На досягнення нових рубе· жів у комуністично:.~у будівництві, наміче­ них проектом ЦК КПРС до XXV з'їзду nартії, робітничий клас, колгоспне селян­ ство й інтелігенцію республіки, як і всієї нашої країни, надихають чудові звершення в дев'ятій n'ятІІрічці, яка стала абсолют­ ним приростом виробництва, як nідкреслив у своїй промові на грудневому (1975 р.)

Пленумі ЦК КПРС товариш J!. І. Бреж­ НЄІ!, найкращою n'ятирічкою в історії ва­ шої країни.

Тісно згуртованими навколо бойового штабу нашої nартії Центрального Комі­ тету КПРС, готовими зробити все для ви­ конання

нових

відповідальних

завдань,

nрийшли до XXV з'їзду Комnартії Украі· ни комуністи республіки, які налічують у сооїх рядах більш як два з половиною мільйона чоловік.

У святковому вбранні Палац культури «Україна». Гордо майорять на флагштоках державні

nрапори

Радянського

Союзу і

всіх союзних республік, на світловому таб­ ло

- слова: «Палкий привіт делегатам XXV з'їзду Комуністичної nартії Украі­ ни)». 10 лютого тут почав роботу XXV а'їзд .. Комуністичної nартії України. десЯта година ранку. За дорученням

Центрального Комітету Комуністичної тіі України

член

nap.

Політбюро ЦК КПРС,

перший секрета~ ЦК Компартії Украіни В. В. ЩербицькИй оголошує з'їзд відкри­ тим.

Одноголосно обирається nрезидія з'їзду, З величезним піднесенням обираєтьс!І nочесна

nрезидія

XXV

з'їзду

Комnартії

Украіни в складі Політбюро Центрального Комітету Комуністично: партії Радянсько· ro Союзу на чолі з Генеральним секрета­ рем ЦК КПРС товаришем Леонідом Іллі· чем Брежнєвим.

Однеголосно обираються також Секрета· ріат, Редакційна і Мандатна комісії з'їзду. Затверджується nорядок денний з'їзду: І. Звіт Централь ного Комітету Комуніс· тичної nартії України.

2. Звіт Ревізійної комісії Комуністичної

nартії України.

З. Про nроект ЦК КПРС до XXV з'їзду Комуністичної nартії Радянського Союзу

«Основні напря~rи розвитку народного гос­ nодарства СРСР на 1976-1980 роки:о.

4.

Вибори:

Центрального

nартії України,

Ревізійної

Vкраіни.

Ко~rітету

КомуністичноІ

комісії Комуністичної nартії

Із !!!Ітною nоnовіддю аистуnнв член Політбюро ЦК КПРС, nерший секретар ЦК Комnартії Украіни тов. Щербиuь·

економії,

ріш~У. безгосподарностІ 1 Партійні

боротьбу з

прапорами ЦК КПРС, Ради Мі· пістрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ

.

республІки,

~tд~рес·

кий. У минулому n'ятиріччі, сказав він, трудящі ресnубліки, іх бойовий аван­

лив В. В. Щербицький, nокликаНІ ПІдП?· рядкувати органі_заторську і масово-полІ·

гард

тичну роботу усПІшному

Комnартія Украї_~и,

-

життя вклад

накреслення у

ларського виконання

nартн,

розвиток

єдиного

комnлексу

втілю~чн ~ внесли

народногосnо·

краї~и,

n.:>ставлених

ГІднии

забез~ечи.,_и

nолІтичних

1

соцІ·

госnодарства

рес'

ально-економічних завдань. Усі

галузі

чародного

nубліки розвивмись

високим_и

темnами. Внnуг.к промислово!

ста-:_ими

1

nродукцн за

n'ятиріччя збільшився на 41,3 проце~та, nонад річні nлани її реалізовано 6,2 МІ~ь: ярда карбованців . Майже nродукuіІ

становлять

nоловину

тоJІарн

цІЄІ

народного

сnоживання. Виконано Директиви XXIV з'їзду no виробництву зерна, м'яса, мол~­ ка, яєць. Здійснено велику nрограму

тального

300

будівництва.

Збудовано

каnІ­

близько

великих nромислових nідnриємств,

ред яких чимало Трудящі

ее·

індустріальн~х гіrантів.

одержали

98

МІльйонІв

каадрат·

них метрі!! житла.

У ресnубліці в~ повніше діють фак~о­ ри, властиві економіці розвннутог?. сощз­ лізму. У широких масштабах здшснюаа· лнсь технічне переозброєнн!І, комnлексна механізація і автоматизація виробництва, впроваджеНІІІІ принциnово нової тєхноло· rii. Освоєно серійне виробництво майже n'ятІ! тисяч найменувань нових видів про· дукuіі. Серед них nотужні nарові тур· біни, вугледобувні комnлекси, кон11ерторн, високоточні верстати

з

числовим

програ~!·

ним керуванням, трактори Т-150, суnертан­ кери. В результаті зростання продуктив­ ності nраці за п'ятиріччя в матеріальному JІиро.бннцтаі зекономлено працю більш як чотирьох мільйонів чоловік. Важливу роль у розв'JІзанні цих завдань відіграли заходи по вдосконаленню уnравління народним

виконанню

ногосподарського плану ти річки,

nершого

. розгортанню

широкому

нар~д·

року_

n _я·

с?щалІс·

тичного змагання ПІд лозунгом «ПІдвищу­ вати ефективність виробництва і якість ~Р· боти

в ім'я дальшого зростання

економІки

і наролиого добробуту!» . . . у доnовіді були всебічно висвІтленІ проб· лем1-1 ефективності роботи наукових уста· нов

ресnубліки,

прискорення

вnроваджен·

ня результатів дослі~ж~нь. у виробництво, розширення ті

1_ пІдвищення

масшт~б1в

підготовки

спещалІСТІВ

для

якос·

народного

господарства, дальшого піднесення добро· буту

і

культурного

Велике

місце

було

організаторської партійних керівництва

рівн_я

і

трудящих.

ВІдведено

~олітичної

.

.

аналІзавІ

_ діяльності

організащй

респ_убЛІки, стид:о госnодарським 1 культурни_м

будівництвом. ~сю .свою. роботу Ком~.арпя Украіни вала

-

під

боновни зап~ КПРС. здшсню­ безпосереднІм

керІвництвом

Центрального Комітету нашої

партії, зав·

жди сnиралась на nоради і вказівки Ге· нерального секретаря ЦК, Політбюро, Сек­ ретаріату ЦК КПРС. ЦК Комnартії Укра!· ни

постійно дбав

про

створення

в

nарпи·

них організаціях, трудових ко.1ективах об­ становки творчості і діловитості, взаємної nринципової вимогливості, високої органі­ зованості і дисциnліни.

Особлива увага у звітному періоді nри­ діляється nосиленню байавитості nервин­ них партійних організацій, поліnшенню добору, розстановки

і

вихов~ння

кадрІВ,

додержанню ними норм партІйного житт~, узагальненню і поширенню -~ращого досвІ· ду,

нагромадженого

ціях

України,

в

nарп~них

"-'\оскви,

органІза­

ЛенІнгр_ада,

брат­

господарством.

ніх республік . Разом з тим, як 1 належнт_ь

Як і в усій країні, на Україні на основі динамічного розвнтку продуктивних си.1 відбуваються глибокі зміни в галузі су· спільних відносин. Вони характеризуються дальшим зближенням класів і соціальних rруп, nостуnовим подоланням істотних від· мінностей між розумовою і фізичною np.a· цею, між містом і селом.

ко:.~уністам, підкреслив В . В : Щербицькии, ми

рішуче

викривали

їх

принциповій

до

підвищення

роботи.

недоЛІки,

критИ1.Lі, рівня

.

..

пщлава .~_и

вживал~ _заходІ~ якостІ

всІЄІ

нашо!

.

і ко~rсомольських організацій nовинна бу­

Партійні оргаНІзацн респубЛІки спрямо­ вували ідейно-виховну роботу на форму· вання у трудящих, особливо молоді, марк· систсько-ленінського світогляду, високих ідейно-nолітичних якостей, виховання ко· муніетичного ставлення до праці, підви­ шення nерсональної відnовідальності кад· рів за доручену сnраву. Вказувалося,_ що ідео.1огічній роботі треба налавати б1льш настуnального конкретного, цілесnрямова­ ноГо характеру, посилювати комуністичне

ти сnрЯмована на досягнення найвнш1-1х ре·

виховання

У проекті ЦК КПРС до XXV з'їзду nap. тіі, nалко _схваленому комуністами, всіма трудящими ресnубліки, чітко визначені завдання, які треба розв'язати в десятій n'ятирічці. Говорячи npo них, доповідач nідкреслив, що вся діяльність партійних, радянських,

. госnодарських,

профсnілкових

зультатів nри найменших затратах, на під· вишення ефективності і якості роботи в

усіх ланках нашого госnодарства, на кож­ ному робочому місці, на посилення режиму

трудящих .

Сьогодні, з трибуни нашоrо з'їзду, ска· зав В. В . Щербицький, ми запе.вняємо, що будемо й далі безустанно зміцнювати ін­ тернаціональну єдність, непорушну друж· бу і братерські узи украінського народу з великІ'М російським народом, з усІма наро·

дами нашої соціалістичної БатьківщинІ!. Комуністи, всі трудящі Украіни всім сер­ цем схвалюють і одностайно nідтримують політику Комуwістичної партії, висловлю­ ють nалку вдячність ЦК КПРС і його По­ літбюро за багатогранну і плодотворну ді­ я.1ьність в ім'я щастя народу , м11ру ча землі, в ім'я торжества. світлих ідеалів ко­ мунізму.

Від імені XXV з'їзду Комnартії Украіни, всіх ~-;омуністів республіки В . В . Щербищ,. кий заnевнив Центральний Комітет КПРС, що партійна організація. Украіни і далі fІу­ де його вірною і надійною оnорою в 6о­ ротьбі за торжество Ленінської генераль6ої лінії нашої nартії.

Киів. Ламщ ку 'Jь тs;~ и «Україна•.

(Фотохроніка РАТАУ),

Потім була заслухана звітна дt'nовіш-. Ревізійної ком і сії Комуністичної па~ ~ ! :ї України (доповідач тов. Є. Л . Литвин()н ). З'їзд nерейшов до обговорення звітів Центрального Комітету і Ревізійної комісії Ко~Іуністичноі nартії Украіни . З'їзд nродовжує свою роботу .

(РАТАУ).

ЦК

ву доблесть у дев'ятій п'.ятирІЧ· ці», Перехідними Червоиими

nроявами

марнотратства.

комітети

знаками

КПРС, Ради Міністрів CPt:;P, ВЦРПС 1 ЦК ВЛКСМ <<За трудо·

XXV з'їзд Номуніетичної партії України З добр:ім, радісним настроєм, усвідаМ· ленням виконаного обов'язку, з палким прагненням порадувати Батьківщину удар·

пере·

нагородили:

з занесенням

на все­

союзну Дошку пошани на ВДНГ

СРСР за досягнення найвищих nоказників у виконанні дев ' ято­ го п'ятирічного n,1ану. nідви­ щенні ефективності виробни­ цтва, зростанні продуктивності nраці,

nоліnшенні

дукції:

Броварський

якостІ

про·

райпобуткомб!·

нат Міністерства nобутового ()О· слуговуванни населення Украш­

еької РСР: ордена

...

Жовтневої

Революцн

радгосn •Плосківський>>. Перехідними Червоними п_р~­

порами ЦК КПРС,

стрів

СРСР,

ВЛКСМ

за

Ради МІНІ:

ВЦРПС

і "цк

досягнення

нанви­

щих результатів у Всесоюзно~1у соціалістичному амаганю за до­ виконання на родногос­

строкове

.подарського плану на

197 5. РіК,

і усnішне завершення

дев ято1

n'ятирічки:

Броварський район Радгосп-комбінат <<Калитян· СЬКИЙ» імені 50·рІчч.я СРСР; .ttиївську

птахофабрику.

ЗА ВИСОКІ ДUСНГНІШНН У ПРАЦІ ЦентраJІЬний Комітет ком­ партП України, Рада Мін!стрІв УРСР і Укрпрофрада приинпли nостанову про занесення колек­ 'І'нвів кращих підприємств, орга­ нізацій, колгоспів, радrосп~в,

науконо-дослідних учбових

ін~титутщ

заКJІадів,

дІльниць, амін, ферм, бригад, які дос.яг~и найкращих показників у соЦІа· лістичному змаганні на честь

з'їзду КПРС, до Кинrи трудової слави на НиставЦі до·

XXV

снгнень

народного господарства

УРСР. Серед них no району: Броварського

Броварському

заводу порош·

кової металургіІ : бригади цеху залізних порош· к!в Броварського заводу порош· кової металургіІ, очолюваної

В . С . Гусєвим: відгодівельного

радгоспу

\!І<Іе­

нІ Юрова: ферми no в!дrодів::: свиней Броварського відділка радгосnу ІменІ Юрова. ОЧОЛЮН ~ІJОЇ А. Трубою: ордена ЖовтневоУ Реколюцtr радгосnу .-Плосківсьnші•: Rиївської nтахофабрики: бригади nJемреnродуктора по

r.

вирощуванню

телиць

«Требухівський•.

С. Є.

радгоt ' ІІУ

очолюнаної

Бабич :

no

бригади вирощуванню ре­ монтного молодняка nтиці nта·

хофабрикн .-СемиполnівсІ.на», очолюваної М. !. Батиною: nостійнодіючого бу дівельного nоїзда М 2 тресту .-Ук релРна· тормлинбуд•: бригади монтажників Ниївського бу дівельного у пра н :1 ін ня N2 1 Броварського занодобудів· ного комбінату, очолюваної М . М. Мурrою .

За

досягнення

найкраших

показників у соціалtстично:11у змаганні за гідну зустріч XXV

з'їзду

RПРС та достроконе

конання

ви­

на родногоеnода ре ького

плану 1975 року І дев'ятої n·я­ тирічки Центральний Номітет f-\o~mapT І l Укр;:~їни, Рада !\Тіні· стрі~-< Yf'CP УІ:nnр пф:1<1;Ія СВ ОЄЮ

ЛO CTii H tJ8(Jf!1

республіканськ у ряд

колективів.

~олектив

:ІАІН'СЛ І<

; lrн~: г:\· сере д

!і>~

ІІ <JІІ І<J ЧІ!

ню::

радгоспу 1\f: ~Ібшс::;-у

«Катrrявеьквй• іМені 5U·pi'i'la

СРСР.


ТРУ ДОВИЙ РАПОРТ КОМСОМОЛЬЦІВ І МОЛОДІ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ Готуючи гідну зустріч

з'ізду КПРС, юна­

XXV

кн І дівчата Броварщики рапортують тобі, пар­ тів великого Леніна . Як найважливіші подіі у своєму життІ зустрі­ чає молоде покоління з'ізди Ленінськоі партії. Всім се:рцем сnрийняли і одностайно схвалили молоді виробничники проект ЦК КПРС до XXV

тирічне завдання за 4 роки І в 1975 році надоїв по 5280 кілограмів молока від кож~;ої фуражноі корови, а комсомолка Ніна Касян по 6200 кі­

якості, ЗІ виріб удостоєний державного Знака якості. За випуск десятьох виробів зі Знаком

лограмів молока.

Готуючись до Ленінського заліку, юнаки й дів­ чата пройшли сотні кілометрів по місцях, пов'я­

Комсомольсько-молодіжнІ колективи Олексія Гудзя із СПМК-508 і Михайла Опанасенка із ПМJ<-7, працюючи за методом Героя Соціаліс­

місяців до відкриття ХХ V з'їзду КПРС. На пе­ редз'їздівській т:рудовій вахті 115 комсомольсько­

тичноі Праці М. Злобіна, план 1975 року вико­ нали на 118,8 П:роцента. З оцінками «відмінно»

молодіжних колективів . 87 класних комсомольсь­ ких організацій успішно виконують ~вої соціаліс­

і «добре» здано 5 об'єктів, у тому числі Богда­ нІвс.ьку птахофабрику, 120- і 108-квартирні жит­

тичні зобов'язання. 39 комсомольсько-молодіжних колективів, 1729 молодих виробничників рапорту­ вали про дострокове виконання планів і соціаліс­

ЛОВІ будинки.

тичних зобов'язань дев'ятої п ' ятирічки. Внесено у передз ' їздівський фонд економії 15 мільйонів

працювало

На жнивах

завершального

року

п'ятирічки

18 комсомольсько-молодіжних ком· байнових і 22 автот. ранспортннх екіпажі. Вони зібрали 4384 тонни зерна і nеревезли 1900 тонн. У заготівлі кормів взяли участь 16 комсомоль­ с~ко-молодіжних бригад, 19 збиральних агрега­ ТІВ, 32 трансnортних екіnажі. Заготовлено біль­ ше 150 .ти~яч !он'!. грубt~х і соковитих кормів,

ка,рбованців.

колектив 1 Ольги

Гоголівської стрічкоткацької фабрики

виконав n'ятирічне завдання за 3 роки 8 місяців і виnустив 700 тисяч метрів понадпланових ви· робів.

СИЛОсу І ВІТаМІННОІ

доярок

бойовою

І

трудовою

Під час комуністичних суботників молодь ви­ готовила й реалізувала продукціі на суму більш

як 600 тисяч карбованців, зіб,рано і здано дер­ жаві 2073 тонни металолому, 105 тонн макула­ тури, посаджено

трав ЯНОЇ муки.

47

тисяч кущів і дерев.

Комсомольці і молодь району запевняють рід· ну Комуністичну партію, що виконають будь-яке

Комсомольці І молодь району взяли шефство

молочнотоварної ферми .N't 1 ордена Жовтневоі Революції радгоспу «Плосківський» виконав п'я-

революційною,

І. Леніна, овія­

славою радянського народу. Виконуючи заповіт Іллі•tа «вчитися комунізму», 3381 юнак і дівчина ово· лодівають вченням ма.рксизму-ленінізму в 120 гуртках і теоретичних семінарах . Більш як 11 ти­ сяч молодих виробничників успішно склали Ленінський залік. У 1975 році активну допомогу у становленнІ молодих робітників надали 507 наставників, Ja якими закріплено 738 осіб . Молоді робітники ведуть активну боротьбу за підвищення ефективності виробництва, продук· тивності праці, за економію і бережливість си· ровини і матеріалів, прискорення науково-техніч­ ного · прогресу. В 1975 році 487 осіб взяло участь у раціона .1ізаторстві та винахідництві. Вони по­ дали 156 рацпропозицій, з яких впроваджено у виробницт.во 93 з економічним ефектом 279,4 ти­ сячі карбованців.

ської Слави.

ки самовідданої праці, виявляють ентузіазм, роз­ горнули змагання за виконання планів двох

колектив

них

лізовано товарів на суму 1049,5 тис. карбован­ ців. Колективу присуджено перехідний Червоний прапор ЦК ВЛКСМ еГерої п'ятирічок, ветерани праці кращому комсомольсько-молодіжному колективу». Він занесений у Літопис Комсомоль­

тичних зобов'язань дев'ятоі п'ятирічки. З пер­ ших днів новоі n'ятирічки вони показують зраз­

Комсомольсько-молодіжний

заних з життям і діяльністю В .

соціалістичному змаганні. П'ятирічний план ви­ конано 26 листопада 1975 року, понад план реа­

Комсо~tольці і ~олодь ,району внесли гідний вклад у дострокове виконання планів і соціаліс­

Комсомол ьсько-молодіжний

якості борються комсомольці в цьому році .

Комсомольсько-молодіжний колектив універма­ гу райспоживспілкИ добився значних успіхів у

з ' їзду партії «Основні напрями розвитку народ­ ного господарства СРСР на 1976-1980 роки».

Зінченко з

3'13ДУ КПРС

XXV

над якістю продукції. У 1975 році 27 молодих виробничників працюва .1и з особистим клеймом

завдання Батьківщини, віддадуть усі сили й знання боротьбі за торжество ідеалів комунізму.

• • • • • • • • • • +• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

с ТАЛО

вже

з аконом

КО~! С 0 ~!0 .1ЬЦіВ

працювати й жити

для

як з.апові­

дав І .1.1і ч, с в ято б ер егти 1 при· м н ож у вати тр а диції р а дя н сь­

кого на р о д у . У ці д н і , кол~ в Києві пр о ходить XXV з Ізд Ком у ністичної партії Ук~аїни, вони

рапортують про усПІХИ .

Нещод а в н о

~10.10ді пер е дови·

ки в и роб ни цтва і від м і н н и к<! навч анн я з і бр а.1ися в районно· ~! У б у .1и нк у к у .1 ь тур и п і двест І І п ідс у мки

соuіа.1 і ст ичн ого

з~Іа·

гання за право п і д п исати Ра­ п ор т

Ле н і н с ьк ого

Із зльоту

з'їз дов і КПРС. Серед гостей - д е.1ега т и XXV з' їз лу Компарт і ї ~· країни : старший

Кузнєцов і оператор ра~го~пу­ ко;~о~бінату « Ка.1ИТЯНСЬКИИ» І~ІС­

Ні 50-річчя СРСР Наталія Фе­ доріви а Б уйв ол. уроч и ста

хвилина,

п і д звук и

м а ршу

вносять прапори мі ськ о ї ко~ІСО· мол ь сь ко ї ор ган і за ц і ї т а піо­

нерської орг аніз ац і ї і~Іе н і . в. ~· Лен ін а . би

В

б у.1о

биття

~І Іп ь

ч ут и

одного

у з а.11

од н е

НІ·

дихан н я,

серия.

Т и шу пор у ш и.1а б у ря оп:~:с: ків

к о .1и

ветера н овІ

п а ртІІ

1

ко ~ со~юлу Ів ан о в і Кі н др а тоdИ·

чу Uі~юши н сь к о~Іу, .1 и в арниuі завод у пластмас Люб о ві Доб­ ров о.l ь ській , тракто ри стові Ки­ ївсь к ої пт а х о ф а бр и ки Гр и го­ рію Леге з і та уче н н ні В е .lи к о­ дюtерськ о ї ш ко.1н Л і д.ії Гр н ~­ ко

дор у ч а єтЬ С Я

ПО К .1 аСТИ

КВІ­

ТИ ло па:-.~ ' ятни к а Е·. І . Л е н і ІІ У. З .1 і т в і д к р и то! С.1ово

н адається

секретарев і

п е ршо~1у

м іськ ого

ко~tсо ~І од у

к о ~ ітету

Во .1од и м и ро в і Ло­

хов у :

-

Мо .:JОдь

стріч

XXV

готує

з'ї з.:rу

гідн У

зу.

КПРС ,

ска з ав в і н . Ш и р ок о ро з гор­ ну.l о ся соці а .1і сти чн е з ~t а г а н н я за

прав о

вом

н азняа т ис я

і~tені

XXV

ко .lе к т и ­

з ' їзду

партії.

}

l

ТОБІ, РІДНА ПАРТІЄ! П ри о tн о в і д зн ачити, що сьо­ год н і н а уда ри і іі трудов і й в а х­

ті на ч ес ть ф ору~ІУ к о м у ніст і в с то ї т ь ~Іай ік е 5.5 тисячі юна­ ків

і

дів ча т .

ст ав .lе но нанн я

пр е д­

достро к ове

в ик о­

до

ВЛКС\\

Ue -

Б а г а ть о х

за

нагород

о собистих

UK

п'ят и річок.

і коваль з аводу «Торг­

м а ш » Іван Р а т у шний, і доярка

p a .:r г ocn y К а с ян ,

і

«П.1 о с кі всь к ий » Ні н а п ечо вн й

з аводу

рош ково'і ~r е та .1 ургії Г у сєв т а інші.

по­

Василь

де

тв о рчий т узі а з м.

мо.1одь

проявити

пі ,~ хі д до справи, ен­ І в то~tу, що тепер

т р идцять один R І ІП\' С каєт ь ся

Зна к о~І

має

як о сті,

виріб у рай о ні з

державним

-

- КОЖО~! О.1ЬСЬКУ т у рб о ту!». І в наші лні а к туа.1 ь ний JІе­ н ін с ький з апо віт : «Уч н т и rя!:о J 1 сnішно ш колярі скла .111 Ле­ ні н ськиіі за лік. Бі.1ьш як 200 !"юго учас н иків нагоролже н і зна ч ка~ІИ IlK ВЛКСМ « Ленін­ сь ки й заді ю> .

1-І а ~ І агаються від ст ар ш и х і

за с лу га

й

мол о д и х, я к і контро .1юють їх вип у ск. Од е рж у є пілтр и ;~о~І<У новий р у х під дев із а:~~ : « Н~у­ tюво-технічній творчості моло-

«П'ятирічuі якості чу

гарантію'»

ма .1а

роб і тни­

пе р ш о ю

n і.JТри­

КО~І СО~!О .l Ь СЬКО-\!0 .1ОдіЖ­

На бригада пе ч ових з~t і ни « В» uexy за .1ізних порошків. Ч .lе­

ни

бригади і\·1 .

U ар юк а

ви к о­

нали особисті

комплексні пда ­

ни. Найк ра ща

х а рактернетика

не в і .1ставати п і о нер н . В о ни

та. як у во н и мають : к о жен уд а рник ко ~r у ністич н ої nр а ц і .

акти в ні уча с ни к и Всесоюз­ н ого ~Іа р ш у «Бере~10 З К О ~І У · ністів при к.1ад » . Кр і м т о го,

uього року з об о в'я з а ли ся за ­ в ер шити до дня від к риття

-

пе р с:~І о ж u і в

315

Коже н д ен ь ставить вое нові зав дан ня . Е·елик и й фронт ді· я .1 ь н о сті у д е сят і й п'ятирічці. ЕфектІrвність виробництва і в і д~r і н н а я к ість прод ук uії ось

ді

з ма га нн я

п і о н е р ськ ог о

nід11 н са.1и

На тр и б у ні

-

бригадир к о~І·

в о сьмого

uexy

рошк ов ої .\Іета .1 у ргії

J(О.1еК­

заводу

110-

Михай .1о

ко.1 ектив

н о сить

ім'я Е• . І. Лені н а, Я І(е Іlрисвоє ­

но на честь !ОО-річчя з дня народже н ня вож .~я . Він вико­ н а в ВІ ! роб н ичі п .1 ан и п'ятиріч­ ки м а йже за ч о т и ри р о ки, а KO:-.!C O ~I 0.1 b Ui та МО .10дЬ Підnри­ ОІС Т Ва з а ч о тири роки і в і ­

сім

м і сяців.

ДВО~ІЇСЯЧНІ!Й

з'ї з д у КПРС. Внст у н а є сеІ( ре т а р

м о .1ьсь к ої

С О ~!О,l Ь СЬ К О -~І О.1ОдіЖНОГО

U а р юк. Uей

речі,

XXV

рап о рт

з'їзду партії .

ТИ ВУ

До

Почин

мос к вичів

ор г ані з ац і ї

П .1 а Н

ко~Ісозаводу

«Торгмаш:о Ом ксій Іщен к о. ВІн говорить про те , які ряд! ки

впис у ють

у

рап о рт

мо.~~ - з~водчани. редз ІЗд І вську

с ~ ть юнаки

вщкриття

кожа ­

Трудову

вахту

nе­

гідно

не­

й дівчата . У день

XXV

з'їзду колектив

заводу

рапортував

рокове

виконання

про

дост­

соuіалістич­

них зобов'язань на честь

XXV

з 'їзду КПРС. Додатково ви пу.

38 4 тисяЧі ка~бованuів .. У uьому :__ чима­ щено лии

продукuії

вклад

на

1 комсомодьuів.

У своїх ко.1ективах nередо·

ви к и

допо~rагають

в і дстаючи \І

а в шкільних створюють пос~~

всеобучу,

працюють предмет­

и! гуртки . Uя думка б у.1а про­ В І дною у висту пі секретаря ко~rСО\tО.1Ьської організаuії Ка­

лнтянськоі

середньої

школи

Ольги Шудьги. Е·она з радістю

повідо~шла, що са:-.~е тому КО\!· сомо .1ьці шко .1и

перемогли на

районних одімпіадах з мате~r а ­ тики, російської

біо.1оrіі.

літератури

й

Напруженою для учнів була

мин у ла п'ята трудова

оплесками:

чати свята, зна м енні nодії ус­ піхами В праuі. І КОМСОМОдЬ· ці та мододь звітують про справи, зробде н і ними. Рішен·

і відмінників

+

nалкими

Наш народ прагне відзна­

-

виробництва

навчання

Ось до мікрофону підходить де .1егат XXV з ' їзду Компартії України В і ктор Васидьович К у знєuов, якого з у стрічають присутні

передовиків

печовий зава лу по р ошкової м е­ тал у ргії Е· і ктор Васи .1 ь ович

... Настає

~

.молодих

к омс о ~t О•lУ

XXV

ко .1и в за .1

!

MO .lOJ.Ї

j

чверть.

Виробнича бригала зібрала не­

ня партійних з ' їздів д.1я мо.1о· д о га поко.1іння програма дій . Тож творіть, дерзайте, ду~t айте! - дав наказ делегат. - Сфера поб у ту, зокрема торгівля , важлива ділянка роботи, за з нача .1а, виступа· ючи, старший пролавеuь га­ .1антерейного віддіду універма­ гу райспоживспі .1Ки Тетяна Карнатова. Нову п'ятирі'І· ку

виконаємо

-

таке

наше

к о мсомольське слово. Гаран· т і я : не допускати у продаж товар і в низь к ої якостL А пori~r під високим скле· пі н ням за.1у лу н али д з вінкі дитячі голоси. Ч е рвоногалстуч­ на піонерія віта .1а старших то­ вар и ш і в-комсо~t().1ьц і в . Юні ле­ ні н uі схвильовано читали в і р­ ші про партію, про В і тчизну. П о відом .1яли npo свої ма­ .~ ен ьк і, на nерший погляд. справи: збір одного мільйона то н н м аку.1ат у ри (збережуть .~іс, тобто 17 мільїrо н ів дерев!), про те , що на БАМі прокла­ дуть рейки. зроб.1ені з метало· брухт у ...

Тр у довий рапорт комсомаль­ nів і молоді Броварського ра· й о ну XXV з'їзду КПРС зни­ т а.1а секретар МК ЛКСМ Ук­ раї н и Ніна Ничипорук. На зльоті тар міського

виступила секре­ ком і тету партії

Л . І. Шелест. Потім ДИ

буди

вручені

нагора•

КОМСОМОЛЬСЬ К О-~10дО.'ІЇЖНИМ

колективам. Перехілний Чер· вон И й nрапор міськкому ком­ сомолу

одержада

первинна

комсомольська арганізація за· воду торговедьного машинобу­ дування (секретар комсомоль· ськоі організаціі Одексій Іщенко), перех і дний вимпел

UK

ВЛКСМ

комn .1ексна

бригада заводу пластмас, де бригалиром Леонід Ступак,

гр у пкомсоргом Олександр Мо­ нятовський . Перехідними вим­ пелами МК ЛКСМ України нагороджено кідька комсо­ мольсько-мододіжних колекти­ вів міста і району, почесними грамотами міську школу

Ng 7

і Літківську середню. Світлана

КОВБАСА.

На фото вгорі: перший сек­ ретар МК ЛКСМУ В . Лохов вручає перехідний Червоний прапор О. Іщенку.

...... Ветеран nартії І комсомолу

2 crgp•

t.

к. ЦІМОШИНСЬІ(ИfІ

поганий урожай : 145 uентнерів картоплі з гектара, по 29 uнт - озимої nшениці.

серед учасникІв зльоту •

новЕ житrя

о

Середа,

11 mot·oro 1976

року

Фото М. Семинога.


Земля--народне багатство

Забезпечити надійнии захист посівів У боротьбІ за високІ

nодарських

культур

врожаr сlльськогос·

важливе

мІсце

нале-

жить захисту nосІвІв вІд шкІдникІв, хвqроб

бур'янІв.

1

Господарства нашого району щороку збІль· wують обсяги робіт по збереженню рос·

лин. Торік. наnриклад. у радгосnах І птахо· фабриках було оброблено хІмІчними засобами 72200 гектарів земельних угІдь. У тому чис·

лІ проти

того

бур'янІв -

на

27695 гектарів.

Нрім

шення витрат рІдини (з

ня витрат отрутохІмІкатІв на гектар

грама). Великий обсяг

робіт виконано У бо·

ротьбl з лучним метеликом (на площі 6740

1 знижує

ефективнІсть хІмІчного обробІтку.

На nосІвах овочевих культур І картонлІ. навnаки. норми витрачання отрутохІмікатІв

збІльшуються. Це ж може призвести до за· бруднення продукЦІї отрутами. До таких наслІдкІв призводить 1 запізнення з nроведен-

ням останнього хімІчного обробітку перед збиранням врожаю.

тур 'проведено боротьбу з шкідниками біол о·

гічним сnособом (на них випускалась трихо-

1800 літрів до 1000),

а це, в свою чергу, тягне за собою зменшен·

гектарах посІвІв озимих нуль·

7800

РЕЗЕРВИ -

Обробіток посівІв отрутохІмІкатами

гербі·

1

цидами по квІтучих рослинах (медоносах) зав-

дає великої шкоди бджільництву.

Проектом ЦН НПРС'

до XXV з'їзду пар·

гектарІв), який уnерше за останні чотири де·

т!ї «Основні напрями розвитку народного гос·

шкоджував посІви рІзних культур.

бачено

сятиріччя з'явився в нашій

у госnодарствах

зонІ 1 значно по·

району

серйозна

подарства СРСР на

увага

1976-1980 роки» перед·

досягти у десятій

п'ятирічЦІ вироб·

иицтва 215-220 мільйонІв тонн зерна, все·

nриділяється боротьбІ з колорадським жу· ном. який розплоджується в посівах пасльо·

бічно збільшувати виробництво овочів і фруктів. у цьому велику роль повинна відІграти 1

ють 23 тисячІ гектарів, У тому чисЛІ 12 ти· сяч гектарів присадибних ділянок . На 8500·

Планом nередбачено обробити цього року в господарствах району не менше 65 тисяч

нових культур. Щорічно

хлібороби ~бробля-

служба захисту рослин.

геnтарній площі минулого· року посіви картоnлі і помІдорів були обробленІ хІмІчними пре·

nаратами проти

фітофтори.

ЗахиснІ роботи

гектарів сільськогосподарських мічним сnособом, у тому числІ

культур

Хі·

32 тисячі ген·

тарів гербіцидами. Слід випустити також три-

винонані також на 6500 гектарах садів.

хограму на площу 10 тисяч гектарів у кіль-

пружену працю колективІв бри;ад по захис· ту рослин, використання значної кількостІ до· скона:шх машин 1 механізмів. Доси~ь сказа·

Щоб всі ці роботи виконати своєчасно 1 ви· сокоякісно, необхідно в кожному господарстві створити постійні бригади . За ними закріnити

Наведені цифри свідчать

про велику, на·

ти, що на обробітку nосІвІв

було за.шято 67

тракторних обприскувачів, один літак 1 один

ності

250

СІ'~вачlв. Бригади

)Іетодом, механізатори

обприскувачів

водою,

потрІбно

сІльськогосподарських

ще на низьному рівні . Порушуються терміни виконання робіт, норми витрачання отрутохі· мікатів 1 рідини , що значно знижує ефектив· нІсть застосовуваних препаратів.

вимогами . У радгоспах «ГоголІвський>>, «Беликодимерський>> , <<Заплавний>>, <<Зоря» вони закритІ санепІдемстанцією через неnридат· ність, 1 отрутохімікати цим госnодарствам ви·

гектарів ячменю встигли

500

даватимуться

тільки

мІкатів nотребує

щоб

з дозволу

ретельного

неnравильним

санітарної

їх

продукцію. Особливо це важливо там, де за·

стосовуються великі дози симазину чи атразину nід кукурудзу. СnеЦіалісти радгоспів зо· бов'язані дуже ретельно вести записи у жур·

nриступили з заnізненням, до того ж при по·

налах хІмІчних обробітків полів та книгах !сто~

бур'яни nішли в ріст. А тому на оброблених nлощах зустрічались квітучі бур'яни. Із за:пІзненням у . згаданих та рядІ Інших госnо·

ЩорІчно у селах району ведеться хІмІчна боротьба з колорадським жуком на присадиб· них дІлянках , що займають 12-13 тисяч ген·

nовітря,

коли вже

дарств nочали хІмічну обробку nроти колорад· еького жука, через що були виnадки nошкод· ження ним nосівів картоnлі.

Особливо часто заnІзнюються з обробітком

рlї полів.

тарів. Тому торговельним організаціям необхІдно забезnечувати населення в достатнІй кІлькостІ хлорофосом у розфасованому вигля-

дІ протягом всього вегетаційного nеріоду.

у садах, зокрема у фазах <<зеленого конуса»

В. ХАРЧЕНКU,

та <<разового бутона» . Через це частина на·

начальник районної станції за·

'f!ння. Тут спостерігається тенденцІя до змен·

хисту рослин.

саджень залишається не обробленою до цвl·

ЗА ПРИКЛАДОМ ПЛОСКІВЧАН

надійний

у ДРУЖБІ З 1\ГРОТЕХНІКОЮ літо

трудівни'Ків

по.1 ів

ворицькиіі»

своїмн

радува.1о

ного врожаю на кор:~~овий двір. Добре зареко:~~ендували себе на

примхливюІИ

цій роботі робітниці Нат~лія Ів~­ нівна Ко~rпанець, Анастасrя Андр!· ївна Косенко, Параексвія Іванів·

не

радгоспу

«За·

nогоднюrи рrовами. А.1е р1.1ьники nротистави.1и їм, зокре:\Іа .на ви· рощуванні кормових бурякrв, своє

уміння, напо легливість, внеоку ІІГРОТЄХНіку . Перед робітника,rи бро постав·

лене важ.1иве завдання збіль· шити внробництво кормів д.1я громадського І<ре~rа

за

тваринництва , рахунок

врожайності . найбільш

би

є

Так.

пІдвищення

Переконавшись,

поживними

коr~юві

рцгоспі

них.

зо­

худо·

коренеплоди,

розширr1ли

якщо

для

що

на

п.10щ у

початку

.в пrд

~rину·

лої п'ятирічкІІ під корчоnІІ~rи бу­ ряками б у.1о до 50 _г ектарів, то НИНі

UІіфра

ПО.lВОІЛЗСЬ .

На внр о щ\·в анн я за.1учено

всіх

буряків бу,~ о

бажаючих

t:e.12 Ш .1ЯХО\І УК"lаJЄННЯ

жителІв трудО~ИХ

договорів чіж НІВІИ радгоспу. Трудівники

і дирекшєю в.ирощували

корчові

ВІд

коренепс1одн

початку

:nроривки і аж до звезення з1бра-

о

Середа,

11

на Шульга, Галина Корніївна Ко· рогод, Віра Юхимівна Ясь та ба·

JIJOтoro

інших,

які

1978 POlCf

ться високі

иицтва неа Затрати ж на

врожаї кормових

будуть невеликІ. що

культур.

Початок зроблено неnоганий,

очистку ~тавка

Тим бшьше.

теnер можна

рів

заводнювати

л бич та кар·є·

.

ставок Із РІКИ

та поnереду ще чимало роботи.

ю

мисливського господарств~

у господарствІ є не одна тися· якІ з'єднуються з Десною. . . ча гектарів nриродних луків, став~у можна розво~rп.и л~~~~: але вони малородючІ і в бага· окуНІВ, виблицю, . в язrв, иg і

тьох місцях

ком . Особливо на n;ющах де

заросли чагарни-

nів.

сазаНІв

~а ІНШИХ

Р

, •

низькІ врожаї <<збирати врожаи>> внсокоnо~~~­ вже кілька ро- ного мяса тоннами. У рад ~ .

ків ~ідрид ' заготовляють ранній ну касу надходили б додатковl сІнаж. Справа в тому, щ? .тра-~ nрибутки. 1 ГАПОН, ву

скошують

nід

час

·

цвІТІння

до дозрівання насіння, тому не·

Триває заготівля

ський•.

громадський кореспонд

помічник

-

nередова

агротехніка. Повністю врахували її вююги при заnравці грунту

добрива~ІИ восени. На кожно~rу із ста гектарів приорали певну кількість мінеральних і органіч· ких добрив , а також аміачної во· ди. Ни.н і повним ходо:~~ заготовля -· ють

пожи· ву

для

внесення

Триває вивезення на цевих

добрив.

На

виростили

на

за·

'

та вивезення

По 40 тонн торфокришки

добрив на поля у

весною.

радгосn!

щодня завозить водІ А

кн• Іван Трохимооич Гаевий . На фото : І. т. ГА€ВИА розвантажує

ент

автомашину.

•Великодимер·

•УкрсІдьrосптехнІ•

Фото М. Семиноrа.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

УРОЖАЙНА СИЛА У ЦІ зимовІ днІ на nольових дорогах часто можна зустріти самоскиди й трактори з приче· nами у колгоспах і радгос­ nах республіки в розпалі заго·

-

тівля та вивезення на nоля доб· рив.

МІЦна

основа

nід

урожай

1976

року була закладена ще з осені . Ножний гектар ріллі одержав 4,8 центнера туків. У спішно виконали завдання по внесенню добрив господарства ВІнницької, Ворошиловград­ ської, Дніnроnетровської, Ниїв­

бами стоїть

не

менш

дальнє завдання

-

вІдпові·

вивезти на

nоля 234 мільйони тонн орга­ нічних добрив. Як nовідомили в МІністерствІ сільського гос­ nодарства ресnубліки, ця робо· та

ведеться

усnІшно.

Все більше одержують поля мІнеральних добрив . Тільки в 1976 роцІ всім категоріям гос­ nодарств силами <<Сільгосnтех­

ніки>>

буде

поставлено

nоля

міс­

мільйона тонн гранул

допомогу

при­

сті.

ЙШ.1а механізована автоколона Р?ііоб'єдн анн я «Сільгосптехніка» . кріnлених ді.1янках в перев~ді на Шодня працюють по 12-14 авто­ гектар по 500-600 центнерІв ко· машин і навантажувачі. На поле ренів. Крім ВН<'"КОЇ грошової транспортується по 400-450 тонн оп.1ати трvдівнr :!l і одержали без· добрив. Відре~юнтовані сівалки платно' по -5-6 тонн буряків. Се· та інша техніка, що в першу чер · редній урожай по . радгоспу ста· гу буде виведена в поле. новив 515 uентнерІВ. Головний агроном Іван Васи· Керуючись проектом ЦК КПР~ льович Ро:~~анюк проводить нав· до XXV з'їзду партії сОсновнr чання з робітниками та ~rеханіза· напря~ІИ розвитку народного ГОС· торами, розповідає про нову тех· подарства СРСР на 1976-1980 нологію вирощування буряків роки», буряководи дв_ли , слов? в по 1100-1300 центнерів- у рад­ «Плосківський», про нові першо~rу році десято! п ятирrчки гсх:пі значно збі .1ьшити виробництво прийоми обробітку грунту. Вже тепер укладаються трудо· кор:\Іових коренеплодів для задо· трудівниками і валення потреби в них радгосr:І· ві договори між нато тваринництва. Іх · зобов ' язан­ дирекцією на вирощування висо­ кого врожаю кормових буряків у ня одержати з кожного гекта· -першому році десятої п'ятирічки. ра по 600 центнерів буряків. ,t\ ПОЛЯКОВА. У ~осягненні високого tУбеЖІУ; гатс

масив ввійшло майже 300 гентарів орної землі, де вирощую-

ської, Заnорізької та Інших об· ластей . НинІ ж nеред хліборо·

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ./І\ину.1орічне

б а·

щі Придесення були викорчу· каньєри вилов.люютьти?І ~асом ванl чагарники. засиnанІ видо· nотрапить У СІ~~~~ б -~ід риб· линки. у загальнорадгрсnний госnодарствобияки й nрибуток.

обліку з тим,

використанням не грунт, а тим самим - готову

забруднити

ли через нестачу тракторів. ВнаслІдок цього

температурах

нашому радгосnІ крема бІлих .. карасІв. 8 <~:ЛІтківський». На значнІй пло· ним роком ІХ меншає, ~~

ватиме своєчасне nроведення хІмІчних робіт. Велика кІлькість застосовуваних отрутохl·

илавний>>. Там теж обnрискувачІ простоюва·

нижених

шl кроки

збері·

та <<Плосківський». А це, безумовно, гальму•

радгоспі «За·

посіви картоnлі пошкодив колорадський жук. у більшості господарств району Т?рІк до обробки посівів озимих культур гербщидами

для

служби на один день роботи. Так же обслу· говуватимуться і радгосnи «Нрасилlвський»

один. а до другого не було трактора. 8

му напрямку вже зроблені пер· в стави~ було багато /;1 зи~озж·

гання хімічних препаратІв до цього часу не впорядковані у відповідності з санІтарними

обnрискати їх лише на 150 гектарах. З наяв· них двох обnрискувачів nрацював переважно

Не краще велися роботи і

.нянів

.

ві їх прийняти, хоч до початку польових робІт

значенІ фонди. Більшість складів

сІвlв, а тому з

природин

них робіт з високою їх якістю є своєчасне забезпечення господарств необхідним асорти· ментом отрутохімІкатІв . Проте не всюди гото-

са.

пин у радгосnі Імені Докучаєва. Тут .з велиним заnізненням приступили до обробІТКУ по·

є

використання зе:.~· що його очистити ВІД лоз е з лІ, матеріально-технічних за со- 1 очерету, то t~овжиною. бу~ому бів 1 трудових ресурсів. У цьо· кІлометр. Деюлька рою~ ·о·

кретнl nлановІ завдання по хімічній обробці

аалишилось уже небагато часу 1 частково ви-

Незадовільно було органІзовано захист рос·

в чищl Га· Або ще таке. й ~~~нок Як·

ряче

ністю закІнчити ремонт усіх обприскувачів та

J<ультур, зокрема велику площу ячменю і ВІВ·

Але слід відзначити, що в окр~мих господарствах хІмічний обробіток посівІв ведеться

полІ~шення

заходІв для

укомплектувати

сІльгосnкультур кожному колективу. Важливою умовою виконання nланів хІмІч·

різних

вжити

пІдготовленими кадрами. Уже зараз слід nов-

Злагоджено й органІзовано дІяла така Ж бригада у радгоспі <<Гоголівський», очолюва·

сячі гектарів

щоб

видІлити

.машин для протруювання зерна, довести нон-

на агрономом по захисту рослин В. О . Мат· вІєвським. За нею було закріnлено дев'ять обnрискувачів. Бригада обробила nонад 3 ти-

тому

nоли·

1

підсобних робітникІв для nриготування роз· чинів отрутохІмІкатів 1 заправки ними обпри·

добивалися високого

виробітку .

У проектІ ЦН НП до І з'Узду nартН наголошується на

nІдживлення

вання Ух.

вачі зерна, транспорт для безперебійного за·

очолював агроном М . М . Висоцький. На полі

чів «ОВТ» . усі роботи проводились груповим

ня nлощ,

XXV

трактори, обприскувачі, обnилювачІ. протруюбезпечення

щоденно використовувалось 4-5 обприскува·

ре

мільйонів штук.

вертоліт.

Добре попрацювала торік бригада по захис· rry рослин у радгосnІ <<Требухівський», яку

має самоnІдсІву його, не ~pra· нІзовується 1 штучне nідсІВаН·

В ДІЮ

Там,

де

15,6

родюча·

керівники

госпо­

дарств 1 сnецІалісти грамотно, науково обгрунтовано застосо­ вують

туки

на

nолях

віддячую старицею. саме такому пІдходу важливої

сnрави,

--

земля

Завдяки до цієї

скажІмо,

в

минулому роцІ середня урожай­ ність зернових у колгосnі «ЗО· ря комунізму» Новоархангель­ ського району ЮровоградськоУ областІ становила близько 45 центнерів з гектара. Це госІю­ дарство й нинІ nоказує nриклад. У цьому роцІ туки вносять у

грунт в основному постійні ме·

ханізовані загони. Особливо ус· ПіШНО ДіЮТЬ

ВОНИ

у

ГОСПОДар­

СТВаХ Черкаської, Ниївської, Ворошиловградської, Дніnро· nетровської та Інших областей. Під час інтенсивного вивезен· ня на поля

НОВЕ ЖИ'ІТJІ

rрану.п

особливу увагу треба звернути на заnобігання втрат . Велике значення має nравильне збері· гання добрив. З цією метою у більшостІ госnодарств ресnублі· ки

за

тиnовими

рудженl складськІ

стю від

nроектами

спо.

або споруджуютьсJі nриміщення місткі·

400

до

1000

тонн.

У

Первомайському районІ ХаркІв· ської областІ, наnриклад, ство· рено сnеціальний агрохімцентр.

Він має необхідну матеріальну базу, комnлексно вирішує пи­ тання хімізаЦії земель. Такі центри

усnІшно діють

і

в

ряді

районів Черкаської, НиївськоJ та іНШІІХ областей. За n ' яти· річку буде створено близько 200 агрохІмцентрів.

Хлібороби йдуть назустріч веснІ. 25 зональних агрохімла· бораторій nровели в усіх гос· nодарстнах ресnубліки обсте· ження грунтІв. госnи

Нолrосnи

одержали данІ

1

про

рад­ стан

земель, наявнІсть у них nожив· них речовин, рекомендації по

внесенню добрив

у грунт.

На

основі цих рекомендацій кож· ному госnодарству необхІдно скласти річні плани використан· ня тукІв. Дуже важливо раціо·

нально використовувати коЖний зимовий день для того, щоб на­ громадити якомога більше орга· нічних 1 мінеральних добрив, nривести в робочий стан технl·

ку І обладнання для їх змІшу• вання,

транспортування

часного

внесення

на

1

своє•

nоля.

У вІдnовІдь на nостанову ЦН

НПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦН ВЛНСМ про роз·

гортання Всесоюзного етичного

змагання

в

соЦІал!·

nершому

роЦі десятої n'ятирічки хлібо· роби ресnубліки докладають всіх зусиль, щоб виконати по· ставленІ nеред ними завдання,

гідно зустріти

XXV

з'їзд НПРС,

{РАТА~),

родючості

З

C'l'op.


никам .

Зустріч

гою

бригадира

комсомоль.

ка

N2 1

Із

лі·

про

те.

ство

успішно

гону

д е в'ятої

за·

І

школІ,

велику

з виробнични­

ПОJарунками,

зали

ЧЕМПІОНИ

амато­

школи

через

жання

нових

трудових

успІхів усьому коленти­

вечо­

ву

заводу

nорошнової

металургїі . А.

влашту­

СПІЛЬНИЙ КОНЦерт

художньої

виступали

УчнІ

ра учні і робітники об­ мінялися пам'ятними

екскурсії по Ниєву, на nідприємства міста,

НАШІ

ШНОЛЯ·

своїх гостей nередали щире вІтання і лоба·

спіл­

ками .

На заf\Інчення

З

ІНШІ.

прино­

радість

кування

клас).

добрих справ, зустрІ· чей, проведених разом Із шефами. Серед них

п ' я-

у

бу·

сять дітям новІ знання

Аркадія

(6-А

рамн

якІ

ТИЖНЯ

РаЗОМ

ри сцени Володимир Лнчкатий. Тетяна Са ­ гайдак. Володимир Бі · лоrуб , Надія Нравець , Валентина Сидорова, Михайло Павлеяно та

адресу

Рябої,

1-\ОЖНОГО

nодяки

ІменІ

на

Натерини

з'їзд

Вони згадували чимало

виконало

сказано

вають

Гайдара

що підприєм­

завдання

успІха­

пІонери

nіонерському

Людмили СІмінської та

тру­

XXV

словами

вистуnили

КОі\ІУ·

вІли про СВІИ завод . про свої nро фесії. З гордістю говорили вони

Н і ЙКОЮ , ПІСЛЯ ЯКОЇ НЗ· дали слово виробнич-

новими

НПРС.

ло

усnішно

добре

НОСТІ.

ка·

Багато тешtих слів бу­

дали пІо·

наказ :

ми зустрІти

ніста Юрія Маркіна . ГостІ багато розпо­

-

в

табор І «Пуща-Водиц-'1• .

вахту .

дитися .

лаборанта

лину Олексієнко, печо­ вого цеху

нІкули

ву

навчатися,

центральної завод­ ської лабораторії Га­

школі-інтернатІ відбув­ ся вечір-зустріч з ше­ фами передовинами виробництва заводу по­ рошкової м е талург ії. Розпочали його урочи­

передз ' їздІвську трудо­

РобІтники

- І нстр у м е нтальни­ цеху М 7 Сергія

несе

відnочинку ,

нерам

наря

Солошенка ,

а нині

вечори

брига­

ди Івана Горобчука , то­

Нещодавно в мІській

п!онерською

тирічни,

школярІ

сько-молодіжної

з шефами

стою

З великою у ва ·

слухали

НУ ДIJIUHA,

старша піонервожа­

самодіяль-

та

.

...,

ТЕХНІЧНИИ ОГЛЯД АВТОТРАНСПОРТУ З кt:>жним

роком у

нраУні

зб іп ьшується автомобільний nарк , зростає швидність авто· транспорту. Відnовідно підвищуються і вимоги до нього. І чим ян!сніше підготуємося мн .

графік.

можуть

ЧЕКАЄМО НА ЮВІЛЕЙ ~fіська вечірня шкода М

провести тех·

огляд у цей же час . Для тих , хто nроживає у Ви­ гурLвщині, Тро єщинІ, Погребах І Зазим'ї , ви з начено онремий день огляду 16 травня в ее­

1 роз­

щі )·чні М. дип'явко, С. Бухен­ ська, В. Гордова, М . Осьмак, воєнний час, прийнявши перши-,; М. Петренко, Г. Оста п е н к о, школярів у вересні 19-16 року. В. демпіцький , Т . Разніченко, ко­ почала

свою

дія.1ьність

у

по­

ше буде допущено дорожнотранспортних пригод І аварій . Згідно рішень Ниївсьної об·

22 учні - ко­ .'Іишні голови старостату М . Федо­ лишні фронтовики і ті, ко~у вій­ ренко, В. Гречихин, В. Хитрий, на перешкоди.1а здобути освіту. П . Пиндюра та інші. лі Погребах . У с і власники автотранспорту 3 тих пір минуло ЗО років, У нинішньому навча.%НО~ІУ ро­ повинні підгот у вати автомобілі шкода випустила 2і00 чо.ттовік, в ці сере,1ню освіту у шко .lі здоuу­ і мотоцинли янісно, відповідно то~у числі 28 з зо.1отими та вають 430 !>Ю.'Іодих роо1тників і вимог правил ексnлуатації та Випускники службовців. Ус: вони з нетерпін­ норм естетшш. До номллєнту срібними меда.'Ія~и .

ласної Ради депутатів трудящих та Броварсьних місьної і районної Рад «Про проведення nеріодичних технічних огл ядів

повинні входити аптечки. вог­ негаснини, а в арtИНl знаки, на л егнових автомашинах nри­ щебні ремені .

автотранспорту>> у 1976 роцІ його буде здійснено у тані стро· 1-\И : - для автотранспорту nід· nриє~Іств , організацій, автогосnодарст в та nтахофабрин з 1 лютого по 26 нвітня ; по вторний технічний огляд автобусів та легнових таксі з 15 по 25 в е ресня ; - автотранспорту особисто-

Водії повинн і мати при собі nаспорти ново г о зразна та квн· танцІю сплати за техогляд (для автомашини 1 нрб . 50 коп .. дл я мотоцинла та nричепа 1 нрб.). Крім усього, броварча· ни повнині подати нвитанЦІю про сплату за нористування дорогами згідно тарифу, яний є в ножній ощадній насі . Якщо ви не встшли в і дре-

нористування з 1 січнн червня. При проведеннІ технічних оглядів буде підвищено вююг·

монтувати свою машину до ви значеного строну ЧИ · З янихось причин не мож е те доставити її до місця техогляду , nрине­

ливість по повному вин о наняю рішень облвинонному <<Про до · датнові з аходи п о підвищенню

сіть нвитанції та номер. Гром а дяни, в

безпеки

затримано

до

енсплуатацІї

транспорту , на

долю яного випадає тів

го nо

усіх

nере в езень,

80

процен-

тим

мен-

-

1

руху

на

автотран с пор-

Ті» та << Про' підвищення безпени

руху

на

пасаж\'fрсьному

ав·

-

було

ном е рні знани , а танож ті , хто їх до цього

часу,

муснть з'явитися за документами та знанами до настання тех­ нічно го огляду. Автотрансnорт, який буде затримано без дону­ ментів та номерів , вилучати­

з

меться

відповідних

ав·

ням чекають зустрічі з випускІ·и­

виданими школою робітничої

ками минулих років . Відбудеться вона 14 лютого о 19 годині в приміщенні шко.1и. Чекаємо вас, дорогі друзі .

І. ре а лі з уватиметься

ЧЕТВЕР,

ських

15.30 16.00 16.30 17.15

К. т, сВинахІдннко . К. т . • Шахова школа•. •Сторінки творчості nис~меинн&а І . Дpyut•.

К.

т.

го• .

18.00 18.15

че·

громадянам,

Власнини автомобілів з сіл ра· І

транспортні засоби. ся за Ух одержанням .

з ' явити­

чин не вклалися у

тор ВВС, майор мІліцІ'і .

визначений

вихованні

На

Х 11

ських

Ігра х.

•Від

т.

веІ

а ОІІИО·

т.

На

зимових

з ' їзду ХІІ

МІ-'ІьАо · та ІІого

молоді•.

до

ОлІмnІІІ ·

зїзду.

Грузія •.

ІнформацІАна

К.

16.00

програма

зимових

Ра·

с'Іас•.

ОJІімnІІ·

ХокеА. Збірна ФінляидІТ СРСР . )' мре рв! !ІОВИ·

2.

збІрна ни.

17 . 1~ Говорять

10.55 11.00

Програма

На

Комnартії

УкраТ·

з ' їзду

XXV

СІ•.

т.

На

11.40

17.20

20.45 21 .00 21 .30

•На добраніч. діти!•. Програма •Час• . (М . ). Вnерше ІІа екрані )'Т художніА фільм сВ бІІІ Іауть тільки сста­

20 .00 20.15

_рикн• .

20.30

nрограма

ПРОГРАМА

НА

з'їзду

XXV

І 10.40 Д-'Ія учніа І кл . Читання. •Казки• . (М . ) . Для сnеціалістІв народного гос­ nодарств,. •Характtр І зміст Ін·

9.45 10.00

женерно.У npanl• . Наукоао·nоnулярнІ

10.55

те.1rф і льм

4

сЮро

серія .

ст удс нн·заочника . 2 курс. Ви ш а матс ма rика. «Функц і ї кіль­ з ·~ :нннх. Нrn е рервність функ.• UЇЙ

KЇ .lt-:-iiOX

3 f\tiH~iИX».

18.30 11.

Шос п ковн ч . Симфонія 16 12. Гр а є за служс н и>t симфонічниІІ ор к(' стр Українського тел~баченнSІ

19.30

ра .1.іо.

К . т . КонtІrРт ансамблю сДруа• ба-.. (!\\.) . К . т . «\ а 1 v nустс .1і•. (М.). К . т. Во•Іірн я ка з ка. (М.). і\ . ~«Ві д 14 до 18». (Л•иІм. гра !! ) .

21 .00 1\. 21.30 К .

ОБЛАСТЬ

ВІtстава .

Х удожній світанки» .

Екр а н

і

роботи )'країни .

ТригонометричнІ

кох

)'РСР .

Щодеwник Комnартії

т.

1-іn в і

К . т. Конuерт Державного зас.•у­ женого академічного ансамблю

23.00

Екран уч1нелю. Математика. 7 кл . «К всщратні корені•. (М.). « На у ка. тсх н і , а . прогрес• . (М . ). Бесі дІІ про кіномистецтво . (М . ) .

16.і5 К.

19.45

танuю

допо оюгу к л асному керівнику. «РоJмова в учнте~1ьській». (М.). і 12.4 11 Дл я У•нів 9 кл . І серед• ніх cn c ui d.l ь ниx учбових закла•

рівн я ння і система рівнянь. 15.15 ІІаша аф і ша. і5.20 • Ще раз про Червону Шаnочку•,

Комnартії

ІнформацІАна

На

13.10 13.40 14.40 Мате "ат нк а .

К.

)'країни. •Вісті•.

ТАРС).

дів. З a ra.l~tta біологія. cMtTOA8 ВІІВЧСННЯ еВО ..ІЮЦЇі». (М . ) .

12.10

19.00

XXV

зїздІ

11 .05

Ля ~1 ь ков а

К . т. Прем ЕР& документального теJІефІ-'Іr.му •дІа-'ІОГ nродовжуєть·

nередач.

XXV з'їзді

дел•гати

Комnарт/І )'країни. К. r. дJІа дітеА. КіІнtrерт.

17.30 18.00

ПРОГРАМ.ft УТ

державтоІнспек-

(Фотохроніка

варишІ нащадки•. 17 .оо Концерт.

с~ких Іграх: І. ФІгурне катання. Чо-'Іовікн : Довільна програма:

Б. ДЯІJІUН,

старший

у

К.

..

йону , якщо вони з яnихось при-

асІх ,

сЛенІнськнІІ універентет нІв•. • Рух наставннuтва

дянська

затримано

за

Новини.

роль

19.00

•Один

14.55 15.00

Чл е ни плі,lПІІ І СJ, кої збірно1! ко :на н д и CrCP з ф і гурного на· тан н я Л юдч11 л а Пахомова та Олекс ан ;~р І':-ршков.

N! 1.

ни. ІнформаuІАниіІ' виnуск. КінофєсtІtеаль документальних фІльмів •Час великих звершень•. ІІрем єра телефі-'Іьму с 8 стеnу nід Одесою•. Художнііі телtфільм •Літо в Жу· равJІ HHOMYJ, Програма nередач. Філ~м - к.онuерт • На11 широким ДнІnром•. ДокументальниІІ ТеJІефІльм сТо·

(ЛtнІнград) .

ну,

неділю в район авто:11отокл у бу ДТСААФ з 9 до 14 години.

те.ntфіJІьм «Бе· берег nравнА•. (КиТа) ..

рtг лівнА,

21.00 21.30

яних

Іграх .

15.00 ДокумtнтальннА

державтоінспенції, потрібно терміново поставити на облін, у

ЦТ

К. т. Гімнастика. К . т. БагатосерtііниІІ художній тtлефІльм •Строговн• . ~ с:ерІя . К . т. На ХІІ зимових 0-'ІімnІА·

Броварах , КалинівЦі та Димитрові. зможуть пройти перевір· в

чІрньоі школи

1\.35

ЛЮТОГО

Новини.

18.45 К. т.

машини

12

ПРОГРАМА

9.00 9.10 9.30

рез номісійні магазини . Автомашини. які до ~ього часу не стоять Fa облtну в

nодадуть

Учні та вчителі міської ве­

JJ . J&

тогосподарств з г ідно єдиного rрафіна . Власнини транспортних засобів. яні проживають в

янщо

мо­

лоді, працюють нині робітниками, техніками, інженерами, служать в Радянській Армії. Багато з них живуть і працюють у БР ·}Варах та в Києві. Серед них - і кра-

10.35 яних

тотранспо рті». Автомобілі, які nереб у вають в особистому нористуванні мешнанців сіл району, nроходитимуть технічний огляд разом транспортом

з атестатами про середню освіту,

поnередній

технічні паспорти та

не оде ржав

Тоді тут навчалося

т. "~pttrn.oa і ЛЮ!ІИНа». (M.J, т. Х v··n · ,· н•й тедефі'hМ •Бала.

да

22.35

про

Бі .1о r пнвv•.

(М . ).

Ін <t о!J " ,,ІІ;іін нй RІinvcк . На з'їзді ко"nартії України.

(М . ) . кінофільми .

X-XV

Редактор Є. ФЕДЯП. ~~"""~~~~ннмм""""~

БРОВАРСЬКИЯ РАЯВУЗОЛ ЗВ'ЯЗКУ ПРОВОДИТЬ ПРИПОМ ПОЗДОРОВЧИХ ТЕЛЕГРАМ

У БРОВАРСЬКОМУ КООПУНІВЕРМАЗІ У ЛЮТОМУ БЕРЕЗНІ ПРОВОДИТЬСЯ ОГЛЯД-КОНКУРС на кращу організацію торгівлІ радіотоварамн

до дня Радянської Армії ПІЛЬГОВИМ ТАРИФОМ замість 3 копійок).

Не забудьте поздоровити

знайомих!

.......... l

J

\)

) .)

Тут представлені

найсучасніші

магнітофонів. радіоnриймачів. Продавці-консультанти допо:о.южуть

моделі вам

І

у виборі то·

діве.1ьниБи

(ддя

близьких

ДЕРЕВООБРОБНОМУ КОМБІНАТУ

nо т р І Б н І :

ЛІ·

інженери-бу-

з;~ійснеиня інкаса-

t

t

верстатникw

і тори, ) чні бпгадтерів, касирк.l Звертатися на

адресу:

~і- t

! сто Київ-7, вул. Жовтневої Ре-~f

• і

:

слюсарі no ремонту обладнан-:

кур є Р и,;

еІіспедитори, шофери,

:

!

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ

кон_тро11ьних функцій), .сеБре- t І сл;:~JJІ-сантехнІки,

тарІ - друкарки,

та

~

НОНТОРІ ДЕРЖБАННУ НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ПОТ РІ Б Н 1: бухга:пер!'•. касири, економ!-: чильних ~•ашин,

рідних,

. ................................ , ~~ · БРОВАРСЬКОМУ і

НИJВСЬНІй ОБЛАСНІй

сти по оотку. оnератори

\

по 16 лютого за копійки за слово

13

Райвузол зв'язку.

.. .. .. .

~

з

(1,5

б

і

О;~,инаки

~""""" _ _ _ _ _ _ _ мммм• На роботу у системі

Броварсьної раНспоживспілки 11 U ТР І Б Н 1: товарознавець продтоварів, зав.

продснладом,

бухгалтер у rніськпо, бухгал т ер в універмаг, товарозн авець універмаг,

J

забезпечуюr ь ся:•

· rt ВО.1ЮЦЇЇ, 9• ГУРТОЖИТКОМ. варtв. :• !-.;.....--------------У-н_о_о_п_т_о_Р_г_Р_Е_н_л_л_м_А_.__ • _... •• .. •• А~.мІ~.іс~~~~Ія:.._ і_,......... ~~~~~І8с8т:.а.~і8я:••• :

по

цінах

в

друкарка у промкомбінат,

вантажники.

f 1:

no деревоо ро ц , : козлового крана, теслярі, муляри. :

машиніст ~

:

: БРОВАРСЬКА : : РЕМОНТНО- БУДІВЕЛЬНА; : ДІЛЬНИЦЯ : ПРИйМАЄ ЗАМОВЛЕННЯ ; t НЗ ВИІ\ОН<ІННЯ роб і т ПО ре· : t монту І ф а рбу ванню нузовів : : легнових авт о Тhюбілів . : Звертатися на адресу: : : : м. Бро ва рн, вул. Челюсні· : . : : на. 2. Телефон 19-5-83. Адміністрація. : :

НравлІння

райспоживспілки

~

~

-----iiiiiiji~

Колектив республікаиськоУ ба~и по мат е ріа .1ьно-тсхнічному nоста·

чанню

і

збуту

сnівчуття соненку

висловлюе

робітников і з

приво д у

смерті

і

Г.

rлнбоке

Ф.

Сам­

nередчасної

Ного дочки СВІТЛАНИ .

І

#24 1976  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you