Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАFlТЕСЯI

у UeHTpaJ1bHOIY Комітеті КПРС

.NV 24 (3526) СУБОТА

Центрапьний Комітет КПРС схвапив ініціативу копективів бу­

10

дівепьних організаціЙ і підприємств м. Москви, Біпоруської рср,

Мопдавської РСР і Донецької обпасті, які взяпи зобов'язання по

ЛЮТОГО

достроковому виконанню завдань по будівництву і введенню в дію

р.

1873

об'єктів пегКDЇ, харчової, м'ясної

ЦІВа :І. ап.

мопочної ПРОМИCl1l0вості та

Мінпегхарчомаwу в 1973 році. . У прийнятій постанові ЦК КПРС відзначив, ЩО ця iHiцiaTltВa копективів будівепьників і експпуатаційників має вепике значення дпя дапьшого розвитку

РІК

соціапістичного

змагання за прискорення

будівництва і введення в дію підприємств пегкої, харчової, м'ясної

ВИДАННЯ 34-й

і мопочної промисповості та Мінпегхарчомаwу. Забезпечення безу­

мовного виконання завдань дев'ятої п'ятирічки по нарощуванню виробничих потужностей у цих гапузях є ОДНИМ з найважпивіwих завдань партійних, радянських, організацій.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ,

профспіпкових

господарських

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПVТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

(ТАРС).

П'ЯТИРІЧКУ - ДОСТРОКОВО! Ударно.м.у року ударні

-

те.м.nu

,вості,

що від

зважИlВШИ ової мО'жливоСТі, наш НОМСО:МОЛЬСЬJю-,молодіж­

того,

як

буде

БУДі'ВНlЩl1ва

порту

за

нання

і

транс­

дострО'нове

ВИ:НО­

наРО'ДіЮГО'СПОД а р­

СI:iНО'ГО плану на

завер­

1973

рік,> і

ний нолентив вцрішив підтри­ мати ініціативу нів 'та дО'яран

ПОРО'ШНОВИ­ радгоспу

сюдно молоді ВИ,РОбнични}(и активІзують 'СІВОЮ діяльність, мобілізують у,сі резерви іНа

«РусаніВСЬКИЙ». Бригада, дО' снладу яної входить одинаlД­

виконання

цять

'З<IJВдань,

постав­

лених Кому:ністичною па'р­ тією і Радянським урядом. Ми, !Комсомольці ударних будов, 1II000инні йти в анаш'ар­ ді

,соці,алістичного

нах

-З8JПоруна

ні

деВіGOМ рону -у дli!Р­

темпи'>

,винО'нуватиме

змінні -завдання на

змагання,

у

,під

« Вирішальному

125

'ПРО'­

ценТіВ.

На апорудженні дрУ1ГОЇ :epг~ раЩГОСlIIу-но,мБLнату lMeНl 50-річчя утвО'рення СРСР, зокрема, ми оштука­ туримо 1100 н.вадрат.них мет­ рів стін гаража за 671 лю­

загального

УСlIIіху. Обговоривши

з

штукатурів-малярів,

працюватиме

що ,розгорнулося по .всій не­ озорій КраїНі Ра,д. Цього аи­ ма'гає наша совіс'ть, на це спря:мо.вує ;нас партія Лені­ на. Організація ударної п.ра­ ці бе3lIIосере.дньо в бригадах, ланнах, на вцробничих ділян­

бригаді

динО'-день при завданні

836,

450

стін

'Нвадратних метрів

pemO'hthO'-мехаНіЧНОГО цеху­

за

спільну Постанову ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦ~ПС і ЦК ВЛКСМ «Про розгортання Всесоюз­

198,

330

а

рів lВіДН'ОСІВ

за

,погО'ННИХ мет­

рі'Ве.нь ClВоєї IпрофеС'іО'нальнО'ї майс'терності, чотири молоді

робі'тнпЦі У цьО'му році здо­ будуть середню освіту. Колентив бригЗjДИ зверта­

кО'номлено

станО'в партії і уряду ведуть КОМУН1,СТИ рatЦГОСПlУ « ГогО'лів­ сьниЙ,>. З IВИХОДOlМ У світ поста­

нови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС прО' .розгО'ртан­ ня Всесоюзного сО'ціалістичного змагання ,прац~внинів

тваринни­

цтва на всіх ,вімілках і феlРмах Відбулися робіТНИЧіі 'збори, на яних

перед

ПО!;lарс'тва

ТlваРИННИlк,ами

\Виступили

паРl1НОМУ, ПРО'lВідні

гос­

члени

спеціалісти

радroСIПУ.

Тан, .перед робітниками мо­ ~очнО'то,варної фе.рми .NQ 1 ,ви­ СТYlПИ>В голова робітному М. О.

Шевель. високі

Він .розповів завдання,

яні

передтваіриннинами,

доярок

ділом

про ті стоять

екс,плуатацію

і Радя,НlCЬНО'ГО у.ря!ду. [Jраці.UofIИ­ ки фер.мизобов'язалися ДOlве­ сти 'річний надій МОЛО'на на НО'­ рову дО' 3000 кілограмів, дО'би­ тися 961проце:нтнО'гО' виходу те­

лят. Пе,реДОВі <Доярни взяли ще ,вищі зoбolВ'язання: Г. П. ЛО'гви­ HeHIK,g боротиметьс,я за чотири­ тисячні надої, Н. Т. Деркач та

Г. А. Лях

за

-

тисячі ні­

3,5

ЛОl'раМtі,В 'маЛОІна ,від ,НОЖНО'Ї 'за­ ,кріпленої норО'ви. Високі особи­

стІ рУ1бежі на'мі'тили танож Т. Л. Чернишова, М. К. Ткачен­ КО', М. М. B8JГa.

ПодіБНlі

зоБО'в' яза,НlНЯВЗЯТО

на зборах, Іпроведених

на всІх

чотирьО'х ві:ддІлках РМГОCn'У.

В. ЦАСЮК,

,на

секретар

парткому.

<Нових

обладнання.

заводу

вироб­

зволили

лад. вІдома

не лнше в на­

шій республіцІ, межами.

За дорученням бригади

підприємства

нолективу

Успішну

КОМПЛЕКС На

Люберецьному

сільсьногосподарсьногО'

машинобудуваН!Ня .імені УхтО'м­ сьного

ста.в

до

ладу

автО'матич­

,прес-мaJCЛЯНО}(. для

введення

механізмів.

мастила

у

новалл.

та на

яну

так

звичайно великих

завдовжни .до 'в нільна тонн.

5

ковадла.

взав

зо­

вих видів

приладІв І зБІль­

шити випуск продукцІі більш ак иа

10

процеитів.

На фото:

дає

Михайло

скла­

иові прилади.

ФО'то Л. Ковгана. (фОТО'ХРОНіна РАТАУ).

імеиі

Кірова

імені Щорса

«Заворицький»

ба,гатьО'х

рО'зпо­

лО'тереї, жі­

Бе'резня. От.­

жінок

чекають

щасливі ,свнт,нові сюрпризи.

Н. ЛИТВИНЕНКО,

завідуюча

центральною

ощадкасою.

СЛУЖБОВЦіВ сільськоrо rосподарства два

перехідиих призи імені першої

М.

БІтку rруиту.

(ТАРС).

8

лютого

1973

«Русанівський» «Л ітківський» «Тре.бухівськиЙ»

«Красилівський» «Жердівський» «З о р я»

року

«Заплавиий»

. - .• . = .. ;; ,g=-

..=...=

9,8 9,3 8,3 7,7

со

.!

'"t-

ФDl:~ е ~~ ~~>.>; і Otr,) » ID С.І (ІІІ 8:( ID C::J,,=

~Ї~"c::l. "1"1"" О ІІІ ~ с:. E:В!~ S"~~~ Радгоспи «Плосківський»

8

йде

оранки І мІжреспубліканських змаrань з безвідвальноrо обро­

розмірів­

ОО:

Комсомо·

Кедьо

же,

успішно

Аиrеліиоі. Вручатнмуть іх переможЦJIМ всесоюзних змаrань з

метрів і вагою

rосподарств і

передовий слю­

сар-складальиик

лець

Назви

цін­

тракторнстки СРСР, двічі Героа Соціалістнчної Праці п.

господарствамн району

бов'азаииа освоІти шІсть ио­

і

та заrотlвель встаиовили

управління сіЛЬСltкого господарства райвиконкому про надІй молока за

інші

МІністерство сільськоrо rоспО'дарства СРСР і Презндіа ЦК профспілки робіТННКів

прес

Оперативні J\aHl

році

та

Імені Паші Ангеліноі

зва­

.

внробам

радіО'приймачі

,Зараз'

К. ДАВИДОВ.

рО'звиває

немає

ри,

-

тисяч тонн. У НО'­

агрегату

тисячі

міжнародному

гідравлічний

60

294

суму

ночому Дню

«механічнО'го

ж,

на

нарБО'ваНЦіВ. БагатО' людей ви­ грали холО'дильнини, . телевізо­

присвяче,ної

ного безшаботного молота. По­

,н)"вальний

виграшів

ціальну освіту. Це, зокре.ма, стар­ ший оператор Н. ХА/ара та .меха­ нік Я. Білоус, які навчаються на факультеті «Верстати та облад­ нання» Московського заочного лісотехнічного техніку.му.

зекО'­

тру­

Лише торін пО' всіх тиражах ДержавнО'ї лО'тереї виплачено

роботу

МашинО'будів­

ЦЬОГО'

рО'кО'м

дящі пред'являють все більше щасливих лО'терейних квитків.

обладнання ні речі. П'ять ЧО'ЛО'Він стали станції забезпечують інженери­ власнинами автомобілів марни проектувальники В. Лох.маненко «ЗапО'рО'жець.. Це броваРЦі та Н. Царик, старший оператор І. Л. СО'лО'ух, А. Н. Каращун, Т. Неза.маЙ, оператори В. Сидо­ села РО'жни Г. С. житель на ренко, Л. Жуковська, К. П авлов­ ОпанасеннО' та інші.

нини Новокраматорсьного за,во­ ду Імені Леніна завершили ви­

тужність

центральну

нО'жним

ків, деякі з них здобувають спе­

МОЛОТ БЕЗ КОВАДЛА

першогО'

Броварсьну

авто­

за рін.

готовлення

У

ощаднасу з

дасть

тисяч ,нарбованців

Краматорськ.

багато

доnо.могою лі­

нвитків

підприємст,ву

500

виграwів­

ЦСУ

IВсюдження

компленсу

можливість

інституто.м

вузли

служатr,

ЗастО'сування

матичногО'

номити

Вани

Щасливих

ська та інші. У колективі органі· зовано технічне навчання по під­ вищенню кваліфікації працівни­

ний номпленс для \ВиготО'влення

дев'атоІ п'атирічки колектив приладобудівииків'

звіт­

З іні­

дозволило зеконо.мити у .минуло.му

АВТОМАТИЧНИR

вечора було

літератури иа тему «Наука про Всесвіт». О. КУЛАК, roлова виконкому Киажиць­ кої сільської Ради.

запропонований

Тепер за

закlнчеииа

зроблено бібліоrрафlчний оrлад

році понад 25 тисяч карбованців, очікуваний еконо.мічниЙ ефект ни­ нішнього року більше 14 тисяч карбованців.

rрупкомсорr.

присвоєио дер­

вирішальиому

строки

плаиету.

На

чильних .машин проводиться конт­ роль за виходо.м готової продук­ ції, відвантаження.м її, облік .ма­ теріальних цінностей, затрат праці і нарахування Зlfрnлати. Усе це

бриrаАНР, о. ЯРОШЕНКО,

Москва.

операцій,

СРСР.

шту.натурів-малярів

В. КУХАРЄВА,

жавний Зиак акості. У тре­ тьому,

скоротити

технологічни.м

ПМК-9 тресту «Броварисіль-

завО'ді

шу

двоко.мn­

Всесоюзни.м державни.м nроектно­

кових

але й за Ії

Кращим

них

ності, поліпшили її якість.

На ньому виготовлятимуть де­

«МукачIВПРН­

ос­

ському винО'ристову:вати тех­ ,HrKY та матеріали.

',ВО'ГО

Закарп,.тська область. Про­

Серед

П. Кулак, Л. І. Цимбал, Ф. Котик, І. І. Шевченко, С. Заєць. У своіх виступах відповідах на численнІ запи­

танна присутнІх вони розповіли про внннкиеина житта иа Зем­ лІ, про вlдкрнтl люднною зако­ ни прнроди І Всесвіту, про на­

лек тне nерфораційне обладнання з електронною приставкою та ін­ ші дОnО.Аtіжні .машини. Вони до­

в

талІ снл'адної ко~фіJ'ураціУ над­ дукцlа

з'явилося

ціативи начальника станції П. Люшненка впроваджено у вироб­ ництво проект .механізації облі­

·зусиллям

БІ.JIЬШЕ~ кр АЩЕ~ ЕКОНОМНІШЕ

введення

новинок

лових будинкі,В,ЗНИЖУ1Вати собіварТіСТЬ будІвельнО'-мон­ Т8JЖНИХ роБІ т ,по-господа р­

(за.вдан­

'звернення КОМIУНЇСТИЧ'НОЇ п'артії

занлинав

,відповісти

строни

ку культурн. Актнвну участь в ньому взали членн місцевоrо вІдділенна товарнства «Знан­ на. • вчнтелі середньої школн

танні.м часо.м на .машино-лічиль­ ній станції заводу торговельного

ничих потужнО'стей, нульт.ур­ hO'-побут,ових ОО'є.нтів та жит­

Комуністи організовують змагання Велину Р()lботу пО' пропаганді рішень партійних з'їздів та ПО'­

Чи.мало

'}(И будувати більше, янісніше і з меншими затратами, скО'­

людинО'-днІ.

242

НОВОВВЕДЕННЯ НА МАШИНО-ЛІЧИЛЬНІR

ється дО' всіх буДівеЛЬНИНі,В мІста і району ~ заклином у вирLшальному рО'ці п'ятиріч­

рочувати

Цікавнй тематичннй вечір запитань І відповІдей «Чи був початок і чн буде кінець світу. вlдбувса в Кнажицькому буднн­

л. О. о. та

ціонаЛЬіне IВИНО,ристання бу­ ДЇlВельних матеріалів та ін­ струментів, підвищуватиме

цьоrО' ж цеху­

.людино-дні

143

Крім тО'гО', ~ожен член бриг~и боротиметься за ра­

ІНЯ вLдповідно 242 і 176 лю­ дино-дні'В). ВсьО'гО' БУ;lе зе­

ногосоціалістичного зма­ ГаІDНЯ праЦilВНИІ\ів промисло-

A~Hb ЗА ДНЕМ

На вахті-будівельники

Іде трет1И, вирішальний рік п'ятирічки. КомсомольЦj і молодь добре розуміють усю його вааклИlВЇ'СТЬ, знають, шено 1973 ,рі'к, значною ,мі­ рою залежить доля П'ЯТИt1іЧ­ ного плану. Саме TOМj' пов­

Все про Всесвіт

10,4 9,3 8,5 7,9

~

.. СІ

fI:g-

«Гоголівський»

ІІІ

• !;

-с.

С с fo ~Co еСі'"

~ 8."" її: .; і! ~::: :: ~ +I:~ ~ ~

«Бобрицький» «Великодимерський»

+0,9 +2,2 +0,8 +1,4

8,3 7,3 6,8 7,3 6,4 6,9 5,7 6,9 6,5

-0,1

4,9

6,5

9,6 9,3 8,9 7,3 6,0

+0,1 +0,2 +0,2 +0,2 +0,1 +0,1

+0,2' +0,8 +0,6 -0,2 +1,1 -0,1 +1,1 -0,3 -0,1

89 83 85 86 100 88 89 84 87

+0,2

+0,5

93

11,0 9,3 9,4

+0;1

-;-3,2 +1,2 +0,8

91 94 89

9,0 6,5

+0,2 -0,1

-0,8 +2,7

83 91

Птахофабрики

Пухівський ППР

Семиполківська

-0,2 -0,1

7,1 6,8 6,4 6,0 5,9 5,4 5,3 5,2 5,0

94

Калитяиська

90

85

ПлемзавоД «Рудня»

86

Богданівська


Від звершень нинішнього року багато в чо­ му буде

зале,жати уаП1шне

ВИlКонання

чених показнинiJв. Тем,пи 'росту дорІвнюють

всієї

де~'ятої п"ятиріЧки,тому й назвали його ви­ рLшальним. 3авдання року, безу,мовно, напру­ жені. Отож вже першІ нроки ІВ ньому повинні бути :впевне.ними. Слід широко Бикористооува­ ти на'КОІпичений дooвiJд соціалістичного змаган­ ня по гідній зустрічі 50-,рl'ЧЧЯ утворення СРСР. А та'К'Ий досвід у нас багатий. Найнращих тех;ніко-економlчних показникІв у ювілейному роЦі досягли нолентиви тресту «Брова'рисільбуд», ПДБП-2, за,водLв порош­ кової металургії, ремонт/но-механічного, елек­ тротехнічних виробіВ, шиноремонтног,о, холо­ дильнИКіВ, Гоголівської стрі:ЧоКОТКаць.кої фаб­ рики та інших. У 'ві/дповідь на Постанову ЦК ІШРС, Ради Мін,і,стріів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛRС!\І ,про ро,згорта,ннясоціалістичного зма­ гання

за

достронове

виконаНІНЯ

дарських завдань 1973 високі зобов'язання.

рону

народногоспо­

вони

прийняли

Здобутки названих ,вище нолекти:ві,в у юві­ лейному роцІ це СВіДОЦТ,ВОТОllО, що 'пер­ винні партій.ні організації цих пLдприєм,ств правильно й у розрtзі суча'сних 'вимог вирі­ шують питання

полі'тичного,

ну льтурно-масового

енономічного

і

вихованнят.ру,дящих.

процентам заміс'ТЬ

61

16

17

за планом.

процент цриросту промислової

проду.н­

ності працІ, а шІ,сть пі,дПРИfJМ'С'1'В досягли

100

:процентів :приросту без збілышнняя загальної ноільностl працюючих. Та, на жаль, не ,Н!а всіх пЩприем,ствах

на­

летним чином ведеться боротьба за підвищен­ ня ПРОДУ,RТивності праці. З ,року в pilН не .ви­ 'нонуються місячні, квартальні .І навіть річні плани по роС'ту IПро,Дуктив'Ност'і лрац-і на заво­

дах дослllдно-ежшерименталЬ'Ному. іНес'тандарт­ ного комунального обла,днання, меблевІй фаб­ риці.

Однією з умов

РОЗВИ'l'НУ

ооцlалі,стиЧІНОГ~

су.С'Пільс'т.ва є неухильний 'ріСТ !Виробництва.~ матеріальних

peC'YIPC~B.

У

Дону,ментах

паРТll

та уряду пі,дwреслюється необхliдНlсть збіЛЬ~ шуваlТИ :ВИ'ПУСК ПРОДУIН.ції на тихu же площах І з тією ж :ніль'ніС'тю людей з наиме'Ншнми ма­

теріальшrми затратами. Та цих ІПРОПИ/С.них І,стин ле розумlютьнерL~нинн ряду !lіДlПрИ­ ЄМ'СТВ

району.

На

'заВО,ДI

холодилыикlв.. про­

ДУlнти:виість праці Зalllла:нована piIН

98,2

іНа

НИІ:llшній

:процента порівняно 'з ,МИІ~ЛОРІЧНОЮ,

на 3alВодах ДОСЛЬДlНОІМУ

- 90,1 pe~OHTHO-Me­ 98, меблевІй фаБРИЦІ - 95,7, - 97,1 процента.

ханіЧному

вів за,!юду холодильників

тійним органtза'Ц'ія,м цих піДIl'J>и~,с'l1В сліД без 'затриМки перег.лянути ОБ.ої плани ІПО обсягу

за обся­

99,5

гом виробництва тут справилися 'на

про-

СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ­ НА ЯКІСНО

НОВИЙ СТУПІНЬ БУТИ

ПРАВОФЛАНГОВИМ

ЗНА-

*

ЧИТЬ ВЕСТИ ЗА СОБОЮ КІЛЬКА ПЕ­ РЕГЛЯДІВ ОДНОГО ПУНКТУ ЗОБОВ'Я­

*

ЗАНЬ

ЗНИЖЕННЯ

ПРОДУКТИВНОСТІ

ПР АЦІ... ПЛАНУЄТЬСЯ ЦЯ,

*

КВАРТАЛУ

НА УДАРНІ РОКУ.

*.

ТЕМПИ

В КІНЦІ МІСЯ­ ШТУРМІВЩИ­

З

-

ПОЧАТКУ

-

молокозаводі

Безсу,МНі'ВНО, тане ПЛaJНУ,ВЮIНЯ йде в ~озріз за'в:данням п'ятирічни. Отож нерівникам 1 пар­

ви<р06ниu'Ш!а і ПРOlдуктиВ/ності праЦі у нацрнм­ ну їх збільшення.

Плани з ОСНОВНИХ teXlhiho-енономіЧних по­ нЗ'знннІв ,мають бути реальними, але наІПРУ­ же.иими.

Не 'МОЖОО IВва:жати нормальним тане

явище, коли встановлені ЗalВlдаНlНЯ

'ПО

реалїJЗації IПРOlДYlНЦlї

за'БОДОМ

1972

рону

елентротех­

ні.,jних вироб~в пе:ревинонані :на 5,8 процента, МОЛОlюза'водом - на 13,8, Гоголівсьною ст річ­ но'т.нацькою фабриною -:на 7,6, РОЖН!ЯН­ СІ>НИМ 'торфОПідприємствам на 9,3 процен­ та. А за деяні місяці цей поназнин у пІвтора раза перевищував заплЗ'нованиЙ.

ванЦіВ.

Директивами ХХІУ з'їзду КПРС передба­ чено щорічно збіЛЬШУ'вати обсяг виробництва промислової проду.н,цП В середньому на 8,5 ПРOlцента. Добрі резуль'та'l'И у вирішенні цього питання доС'ягнуті минулого року :нолентивами

ному НОlWбінаті місячнІ IПJlJЗ'НИ реаліІЗації lПере­

гл~далися ,сім разів, наЗа'ваді пластмас І фаб­ риці верхнього дитячого

три:нотажу

ри рази, peMOH11ho-мехаНі'ЧНОМУ Все це

наслідок

виробництва,

рі,вня

чоти­

.п'ять раз.

-

незадовільної

;НИЗhНОГО

-

підготовни

організації пра­

но-·техніч.ного

постачЗ'ння і

ptB-

HeдOCTa'l1HDoro

ня вироБНИЦ11Ва. Тані Яівища спостерігаються тому, що ще не 'всі партійні органl;зації У СВОЇЙ ПОВСЯRден­ нійроБО'І'і приділяють належну увзту орга'Ні­ задИ дійоlВОГО соціалі,стиЧІНОГО змагання. На деяних піДlПРИfJмствахзобов'язанН!я ще носять формалыийй харант,ер, снладаються без необ­ хідного енономічного обf1РУНТУ'ВaltlIя:

чає,

що !Нерівнини

96,3

1971

роЦі

(Відповідно,

.процента). Та ний С'тан справ озн,а­ цих ,підприємств

не

зро­

зуміли СУЧЗ'С'НОї е'Кономічної пол,іти:ни і поки що працюють по-старом:у без наJІежнотu плануваlННЯ і пеРDпенти:ви.

Обоп'язновою умо~ою ,нової енономічної по­ літини є випусн ПіДІ1риєм,ствами СУіООРО

ЗaJпланованому

IПРОдУкції в

асортимен'ті.

Але ряд

піДПРИfJМС'Ш! цієї умо,ви ,не дотримуються, чим стаіВЛЯТЬ с·ебеу тяmке ФіНaJнсово-енономічне ,положення. Це першочергово стосується заво­ ду

неста'ндар1'НОГО

КОМУІналь'ног-о

обладнання,

який ,минулого року іІЗ завданням по виnу:сну чавунного ЛИ11ва апра'вИ'Вся лише на

92,6

:про­

71,7

про­

цента. 3а'вод залІзобетонних IвироБLв тресту «БроварисіЛЬБУ,Д» ви:нонав Іплан по виробни­ ц'l1ВУ Збірного заЛізобетону тільки Іна цента.

Нині у районі є утруднення в зв'язну з не­ стачею паливних ресурсіів. У той же час Рож­

нянсьне ТОрфOlПі.дприемство

ВИ'НОНУЄВС'l'аНОВЛ6Н:ИХ планLв

з рону в

ptH не

по lВироБНИЦ''Ш!У

брикету, хоч для цього є В'сі можливості.

ПлаНОВій НОМісії райвинонкому цтву

TPec'l'Y

«Броварисільбуд~ 'треба детально

РОЗібра'тися .у причинах ничої

і нерLвни­

незадовільної

вироб­

1 фі'нансової діяльнос'ті названих

.вище

Для уСПіШного вирішення завдань п'ятиріч­ ки слід постІйно ,посилювати теМlПИ .росту п.ро­ дунтивності праці. Аналіз роботи IПlдприємств району піідтверджує, що це питання вирішу­ ється уопішно. Ми маємо перевитнонання на,мі-

о

2

бітної IПлати трудящих з обов'язнОІВИМ

ВИlПе­

редженнятеМПі:в ,росту праду.нтивнос'ті

праці.

Але

стор.

О

на РЯlДі 'підприємств виходить

ТаIН, в

Прагу, В:день. Цього року новий За півстоліття завдяки постій­ маршрут буде 'прокладено на Со­ ному піклуванню Комуністичної фію. Наші даинери літають з ту­ парті'ї і Радянської держави ци­ риста~1И на борту дО ЧССР, Бо.'1вільна авіація перетворилася на гарії, Італії, ПНР, Англії. високорозвинену,

оснащену

ред(}вою технікою Г1:-:ІУЗЬ

пе-

народ-

Рейси у 'ВС:Х напрямках

СНЮЮТЬКОМфортабельні

здій­

турбо­

ного госнодарства.

реактивні «ТУ-I34»,

Довжина ПQві'тряних трас досягав нині майже 800 тисяч кі-

«ЯК-40», турбогви'нто,ві «!Л-18», «АН-24».

лометрів. Вони зв' я:за.'1И між со-

бою 3500 м;ст і населених пунк­ тів. В о'кремі, наинапружеІОШl дні роботи влітку АерофЛОТ пере­

возить до 400 тисяч пасажирів-

«ТУ-І04»,

ЦивіЛЬflа ав;r.'ція подає велику допомогу

також

медикам,

геоло­

гa~I, нафТО'ВИІ(а.м, морякам і особ-

.'1и'во,

звичайно,

працівника"

стіЛІ>КИ, скільк~ було перевезено \ с:льського господарства. Іх посду­

за весь 1940 РІК.

гами користується

Значн1'1 частка пові'тряних

·більш як 60 пе- процентів колгосп;'в і 80 процен­

ревезень припадає на українських ті,в радгосшів України.

авіа:торів, які здійснюють

рейси

У нияішній п'ятирічцівирішу­

не тільки по республї'ці, але й у ється одна з Н1'1йважливіших про­ Владивосток, Калінінград, Петро- б,lем цивільної авіац:ї польо­

павловськ-Камчатський,

Брест,

Ленін- ти за будь-яких

метеорологічних

умов. В ряді аеро'порті'в респуб­

Челябінськ, Мур- ліки

СПОJ}У,ДЖують

найсучас-

манськ, Свердловськ та інші мі- ніші зліТНО~ПОС8lдочні полоси, бу­ дуються нові аеро'вокзальні ко"п-

ІІІироко розвинена мережа міс- лекси.

цевих повітряних ліній, що з'єднують ()бласні центри республіlШ

Багатотисячний І

ських аВІаТОРІВ,

-

загін українCKa;~1'1B напри-

з районними, окремими І\олгоспа- кінці О. М. Горяшко, ЮІ й

-

радгоспа~lИ.

перетворює

Таких ліній, -

успішно

накреслення

повідомив ХХІ" з'їзду КПРС. Включившись

кореспондент()ві РАТАУ

НИ'К УІсраїнського

в життя

началь- у Всесоюзне змагання

,

наші 1\0-

ордена Трудо- лективи взяли підвищені соціалі­

вого Червоного Прапора

управ- стичні зо,бов' язання по достроко­

ління цивільн()ї авіаці'ї О. М. Горяшко, т~пер більш як 300. Н<;· них щ()року перевозять близь­ ко трьох мільйонів чодовік. А на-

вому В1Іконанню завдань

третьо­

ГО J}OIiY дев' я'тої п' ятиріЧl\И. (РАТАУ).

1972

Реконструкція фабрики

Інавпани.

році на заводобудlвному ном6іна­

ті теМlПИ росту заробі'ТНОї плати іВипереджають

-

сІльгосптехніці

на

3,6

2,9,

ІНа

.у !побут.номбі'наТі

2,6

IПроце.нта, в

Іпроцента, на завО!Ці

lНе'станда'Рl1НОІ10 номунального

-

обла'днання....,..,

,на

2,6

Це фЗІКТИ, які наочно підрИ/Вають

процента. економіну

Пі'ДJПРИf}МСТВ.

Ос'таннім часом на виробничих ділянках по­ слаблена робота 'по ,вдосноналеНlНЮ організа­ ції праЦі і впровадженнЮ 'У ,виробництво на­ у.нових методіІв боротьби з ,втра'NIМИ робочого часу. Тіль;ни 'ПРОТЯІ1ОМ двох ронів п'ятиріч.ни загублено 381849 ЛЮДИіНО1ДнїіВ. За цей час м.ожна було БИ1ПУіСТИТИ різноманітної проду,н­ цП насУ'МУ 1123 тисячі нарбованЦЇ'в. Причина усьому

-

8Нутрvзмінні прос'тої :на деяких піД­

IП1риєметвах, ІПРОГУЛИ, .відпустни

з дозволу

ад­

MiIНЇoC'Tpaцiї і т. п. Особливо значні 'в,нут:різмін­ ні простої спостерігалися МИlнулого рону 'На шиноремонтному ЗalВOді (1993 ЛЮДИНО1дНі), заВОІДоБУДі:В'НОМУ КОІмбiJнаті (587 людино-днm), Іна молонозаводІ 'ї заводі ХОЛQдильни.Ні,В (614 людино-днів).'

Всі названІ недолі,ни, ,звичайно ж, галь­ ,мують lНаш рух вперед. Отже, :кожен колентив повинен глибоно ,проа:налізувати їх, щоб не

допуС'на'ти :в мЗlйбутньому. Па'ртіЙІНИМ, проф­ спLлновим і номсомольсьни.м ормнLзаціям слід ;взяти ІПЇІД неослабний НОНТРОЛh ВИНОНЗіння зо­

бов'язаlНЬ на третій, вирішаЛhНИЙ рlн ri'яти­ !рI'чни. Всі З'нання, ~_дocвiд 'т.РУДі'ВНИНіВ тре­ ба ОПРЯМYlвати 'таІН, щоб на' ;всіх виробничих ланнах Ідобиватис'я збіЛl>шення ВИlПУ,сну про­ !цунції, :полiJпIUelНlНЯ ї'і яності, і зроби'l'И гідний внлад 'У здLйанен,ня наміченої партією програ­ ,ми

ПіДПРИЄМ'СТ,В.

принцmпів

НИМИ.

3а!1альновLдомо, що важли:вою У,МОВОЮ роз­ витку матеріалЬІНИХ іВіщнашень ,на соціалістич­

'ріст ,проду,ктивності ІІІраці Іна

і

значення

ст1'1 Радянського Союзу.

планів у бін зменшення. Тан, назаводобудl.В­

цента.

нижче за досягнуті в

пу'бл:ці зросте до 15 мільйонів чоловік на рік. Дальшого розвит­ ку останнім часом .набули міжна­ родні пов;'тряні зв'язки Україн­ сь'кої РСР. 3 Київського аеропор­ ту Бориспіль вирушають дїтrtRИ управління в Берл:н, Будrmешт, Варшаву,

БИlВ/алися у відомствах і органах, щО С'ТОЯТЬ вище, норенту,вання Імісячних і Ікварталь.н~х

lНому підприємстві є постійне зрос'та:ння 'заро­

98,5

році Радою Праці і Оборо­ ни за пр()позицівю В. І. Леніна було засновано Раду по цивіль­ ІОИ авіації, на яку покладалася РОЗРQбка ПШ:'ну розвwтку пов:тря­ них ліній на найближчі роки, ви­

1923

град,

заводііВ ПОРОШН.ової металургії 21,3 про­ цента, елентротехнlчних ,виробів - 19,4, пласт'мас 12,5, гоголі,всыоїї стрічкотнаць­ ної фабрини 29,2, МОЛОНОЗЗіводу - 19,7 й інших. А ,всього по району виробництво вало­ вої ПРОдУ'l\ції 'Торік збільшилось на 12,7 про­

Слід віДмітити, що десять ,піДIllРИЄМСТ.в Jle забезпечили 'росту ,виробництва ;валової 'про­ Ю'lкцlї до ріВня дирентивних пона'зників, а за­ БОДИ 3аліський цег,ельний і нестандартного комунального облаДНaJННЯ ,мають :поназники

9 лютого країна ,відзначила 50- при кінці дев'ят()ї п'ятирічки пе­ річчя цивільної ав:ації СРСР. У ре'В~зення пасажир;'в у нас в рес­

Крі'М того, минулого року денні нері,внини недоробни ОІСобис'ті і своїх ПЇіДлеглих на,мага­ лися IПринрити об'еКТИlВНИМИПРИЧИlНами І ,до­

ці, .неСlвоєчааного вирішення питань м'атеріаль­

цента), фабрИ/ки верхнього дитячого трико­ тажу (на 9~,7), цегельного ЗОООІДУ ('на !::І8,1), нестандаРТНОГОКОІмунального обладна:ння (на 92,1). ці ПЇіДприємства не додали до плану :продуКЦії на загальну суму 396 тисяч карбо­

До 50-річчя Аерофлоту

цП ОТ,рима:но за рах'YlНОН зростання продуктив­

у цілому за два ,минулі. роки :п'ятирі'ЧНИ ПРОМИСЛОВі'ОТЬ району перевинонала встаlНОВ­ лені плани 'по :виrrусну валової ПРОдYlНЦП. Про­ те неповний внесон у ці ,досягнення коле'кти­ (з планом

Могутні крила

даЛhШОГО

могутнього 'розвитну

еНОНОМl!ни

нашої країни, пщнесення добробуту і нульту­ ри радянсыогоo народу.

М. ФЕСИК, завідуючнй промислово-транспортннм вІдділом міськкому КП Украінн.

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

Виконуючи рішення ХХІУ з'ї- щорічно меблів на суму п'ять зд:'в КПРС та Компартії України мільйонів карбо<ванців, тобто в про збільшення вИ'пуску товар:в ДВ1'1 разиб:льше, ніж тепер. 3 вве­ Н1'1іІО.дного апоживання, Міністер- денням в дію нових потужностей ство місцевої промисловості УРСР П;'д'Приємство випускатиме епаль­ вирішило реконструювати Бровар- ні гарнітури першого класу, 0:3ську експериментальну меблеву' доблені укр,аїнським народним фабрику протягом 1971-1974 орнаментом. років. За план()м передбачено На фото: робітники рем()нтно­ побудувати головний корпус, це- буді'вельного у,правління Іtиїв­ ХИ: сушидьний, розкрійний та то- ського облмісцевпрому ведуть бу­ ваР:IВ ширжитку,

а також ряд дівництво головного корщ'су фаб­ д(}поміжних ,приміщень. Після ре- рики.

конструкці'ї фабрика вироблятиме Субота,

10

лютоrо

1973

року.

Фото і текст П. Гопованя.

о


Шириться ВсеСОlOзне соціалістичне змагання:;:~:::: на .JlютнА

доярки, назви rocподаtpСТI

ВІД КОЖНОІ КО­ РОВИ 210 КІЛОГРАМІВ МОЛОКА, ЩО СТАНО­ ВИТИМЕ 3822 ТОННИ, ПРОДАТИ ЙОГО ДЕР-

3400

ТОНН.

Боб ко М. М. (Семипо.1ківська) Жури біда С. Ф. (<<ТребухіВСЬКllЙ»)

.

Q ВИРОБИТИ І ПРОДАТИ ДЕРЖАВІ 629 ТОНН М'ЯСА. Q ВИРОБИТИ 11949 ТИСЯЧ ШТУК ЯЄЦЬ, про­ ДАТИ ІХ ДЕРЖАВІ

добитись у виробничих

ТИСЯЧ ШТУК.

10778

Справа честі доярок,

всіх

працівкиків

тваринництва­

Всесоюзному соціалістичному змаганні високих показників, достроково виконати взяті зобов'я­

зання.

У

- перших

змагання

за

рядах

учасників

високу

продуктив­

ність худоби в зимовий період йде доярка радгоспу «Завори­ цький» Любов Никифорівиа Ткачук. Торік вона надоїла по 3265 кілограмів молока на ко­ рову закріпленої групи, а за

січень цього року по 250 кі­ лограмів. Систематичне підви­ щення надоїв молока то ді­ лова відповідь доярки на По­

станову ЦК КПРС,

Ради Мі­

ністрів СРСР і ВЦРПС. На фото: Л. Н. ТКАЧУК. Фото П. Теплюка.

ЗАКЛИК ПІДХОПЛЕНО НещоДавно в селі Погреби .відбулися загальносільські збо­ ри,

де було ,с~валено почин

зимчаlН,

які дали слово в

роЦі продати лишків

за­

цьому

молока

з

кожного двору 500 ·кілограмів. Голова ·виконкому сільської Ра­ ди І. М. Негода доповів збора,м, що торік НaJселення Погребів продало 77,3 тонни молона, тобто 'по 218 кілог,рамів від ко­ рови. Він подянував тим, хто в минулому РОЦі 'Продав державі по тисяЧ'і і більше кілограмі,в

молока. Cepe~ них Оксана Гна­ тівна Лешш 2122 кілограми, Іван Кирилович Сергієнко1687, ХаритИ'на Івані'вна Гузен1\0 1443, Олексій Омеляно­ вич Негода 1440 кілогра,мі:в молока.

третьому, вирішальному році п'ятирічки по 300 кілогра'Мі;в ,молока

тому

чі IIlО

Івід

числі

150

-

кожної

в

норови,

першому

кілограмів,

п'ятдесят

штук

У

піврі'ч­

а яєць­ з

кожноrо

.двору.

Заступник

,директора

пу імен'і Кірова

радгос­

М. І. щерба­

тюк розповів присутнLм про зу­ стрічний :продаж фуражу грома­ ДЯ1на'м, Яlкі 'найбільше продадуть

МОЛОІка.

Заступник голови рай­

,вИКОНКО,МУ С. І. Товстенко оз­ найомив учаlсникі'В зборі,в із со­ ЦіаЛі,:::ТИЧНИМИ зобов'язаннями прафвнинLв С'ЇЛЬСЬJrОГО госшщар­

С:Тlва

району

на 'нинішнІй 'рік,

заходами по їх виконанню.

Учаоники

схвалили

зборLв одностайно

іlніціативу

громадян

На зборах висту,пили пен­ сіонер Григорій Гордійович Гу­ зенко, робіТIШК радгоспу і·мені Кірова Іван Володимирович

села Зазим',я і зобов'язались у 1973 році продати державі лишкІв по 300 нілограмів моло­

Не.крашевич, бригадир ферми, ;(епутат сільради nосип Ки­ рилович ЛИ'l1виненко. Вони за­

яєць.

ІіЛикали

ОДllосельча,н

продати

на від

в

корови

і

по

50

шту'К

І. СТЕПАНЕНКО, голова робітничого комітету профспІлки.

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ виробництва і продажу державі продуктів тваринництва господарствами району за січень 1973 року

На:іllИ господарств

"'.. -... "",

0;-

":І'".

.."" '" "" ~'"

......

Радгоспи «ГІ.10сківськиіі» імені Щорса «3аВОРIЩЬКИЙ» «Русанівський» «требухівсыІ!й» "Jl іткіВСЬКНЇI» "Красилівськиіі» «jКсрдіВСЬЮIЙ» «3аплавний» «Г оголівський» «З о р я» «Бобрицький» «Великодимерський» Птахофабрики Гlухівський I1Г1Р Ссмиполківська Калитянська ГlлемзавоД «Рудня» Бог данівська

297 254 225 214 198 186 170 169 ·166 162 159 149

Київська імені Кірова

Всесоюзне СОЦіаЛістичне зма­ гання, зобов'язалися .в цьому році надоїти іНа 'корову 4020

..~

11",

кілограм~в 'Молона і довести БИ­

"" ." 5:1 "о;

хід його ,на 'сто гектарів сІль­ госпугідь до 1200 центнерів. ПLдсумки роботи за січень

"t: ї:

90,1 81,4 55,2 67,3 53,7 42,8 49,9 33,3 31,0 44,1 46,3 40,9

8,1 5,7 7,2 10,4 13,3 4,1 6,5 2.8 5,6

511 47;2 40,8 38,7 38,7 37,5 354 34;9 25,1 35,4 32,6 29,6

1,6 1,0

142

79,9

34,2

3,1

295 269 255

91,9 91,5 87,1

15,4 37,7 41,2

6,3 13,3 6,4

191 179

80,4 88,0

24,9 25,1

6,6 18,3

271

90,0

17,3

29,5

140 10 100 103 104 10Т

75 90 70 81 71 90 86 92 98 97 82 87 73 66 79 85 82 53 90 80 59 65 72 89 87 85 77 67 86 102 86 75 69 68 81 79 58 68 80 86 67 45 41 25 69 76 56 91 38 72 72 100 81 71 65 68 71 56 92 80 52 95 73 67 76 67 76

Баштанюк Д. М. (<<3аворицький») Прокопенко Ф. Н. (імеиі Кірова) Гіренко Г. І. (Пухівський ППР) Андріященко Г. І. (Ка.'llпянська) Топіха П. М. (<<П.1ОсківськиЙ»)

Куделя К. М. (КаJIитянська)

Василенко 'М. Г. (Семиполківська) Кочута О. Г. (Ка.lитянська) Камінська Н. Д. (<<Требухівський») Щербина П. П. (<<Плосківський») Демчук Н. Ф. (імені Щорса) Строкач М. М. (<<ПJIосківський») Ташута Н. І. (Калитянська) Чернишова Т. Л. (<<Гоголівський») Литовченко Н. І. (<<Гоголівський») Хоменок Д. €. (<<3аворицький») Герасименко М. А. (<<Заворицький»)

Бобко А. П. (Богданівська) Борисенко Г. Г. (імені Щорса) Ременюк Г. - Г. (<<Плосківський») Карпенко П. Д. (Калитянська) Штапир К. У. (<<Жердівський» ) Волкова Г. Т. (<<Бобрицький») Какун Т. К. (<<Плосківський»)

Крук Г.

В.

(<<Жердівський»)

Какун О. М. (<<Гlлосківський») Бондар Г. А. (<<Зоря») Зелен ко П. Д. (імені Щорса) Гузенко Т. М. (імені Кірова) Теплюк Ф. І. (Богданівська)

Корчага Г. Г. (імені Щорса) Кушнір М. І. (<<Ве.,икодимерськиЙ») Мелашенко Л. Л. (<<Гlлосківський») Павленко Г. П. (<<Красилівський»)

70,0 56,7 40,3

41,3 128,8 42,1

19 18 20

43,3· 73,6 45,8 54,8 59.3 48,3 12,0

60 84 66 65 55 74

....... ~=~~-

" о:

Пташнии;і, назви господаРС11В

~~~~~

о оос 0:-

Паденко В. О. (Київська) Бутусова К. М. (Київська) Вакуленко Т. С. (Київська) Ковпак Г. І. (Ки.ївська) '., Щекотилина Р. И. (Київська) Шита Т. М. (Пухівський ППР)

24,1 23,7 23,3 23,3 23,1 23,1 Теплюк Г. С. (Богданівська)22 1 Литвиненко Н. С. (ППЗ «Рудня») 22;1 Кукенко Т. З. (ППЗ «Рудня») 22,1 Гриб Г. К. (Калитянська) 22,0 Процайло О. Г. (ПГl3 «Рудня») 22,0 Батечко О. І·. (ПП3 «Рудня») 22,0 Щур К. Ю. (КаЮlТянська) 22,0 Бобко М. П. (Богданівська) 21,7 Малайко О. О. (Київська) 21,4 Різаненко М. І. (Пухівський ППР) 21,3 Загура О. Л. (Гlухівський ППР) 21,2 Бруй М.Я. (Київська) 21 1 Михайленко М. І. (Пухівський ППР) , 21.1

219900 208820 266410 209230 178130 68000 204560 66523 66523 83900 50623 58926 83900 207530 159070 56000 81000 189220 55000

ЗРОСТАЮТЬ НАДОї Batr~~~iC~~rOy 9;M~г~~~{~H~:peд .

'СВІДчать,

що дане

крі'Плюється

ділом.

.

доярок

на

сяць

мо

'посіла

Надія

Григорі:в-

слово ШД-.І на Кривець, яна за перший міНадій

Н?РОіВустановить- 297 кіл-огра,МІ:В, а .~a сто гентарів 90 це.нтнерш. Широко застосову.є-

замінники молока, тому ТО-

року

має іна

норову

500

кілограмів. .Щодобові надої .на 'КОРОВУ 'в цілому по радгос­ 'пу становлять 9,8 нілограма. О. МІЩЕНКО.

. Великий

вклад

переЗИlмівлю

в

худоби,

успішну лі.двищен­

ня її !ПРQдукти:в'Ності вносять механізатори Рalдгос:пу «Літ:кі:в­ сьнИЙ». На Івсіх ві'дділках ВОНИ 'подрІбнюють солому .подрібню­ 'вачами грубих 'кормів «Фура­ жир»,

17,3 10,4

27 16 21

60 74 65 73 79 65 69 58 71 68 68 71 7.1 92 63 59 70 64 62 65 67 61 61 64

.пТАDZВИЦІ

доставляють січну

-ші корми до ферм.

34,Ї

78 69 80 62 68 62 23 66 61 70 48 67 61 55 .70 64 72 75 52 46 72

300 300 297 296 294 294 293 292 292 291 291 290 290 290 289 289 287 287 287 287 287 286 285 282 280 281 280 276 273 272 272 272 271 271 270 270 270 269 268 268 268 267 266 266 265 264 262 262 262 262 261

================================~

71 2 56;6 52,0 84,3 119,9 40,1 63,2 12,8 63,6

31,3

Центральна дoc.~iдна станція

Q

560 530 500 Кривець Н. Г. (<<П.1осківськиЙ») 492 Лесик Ф. І. (<<П.~осківськиЙ») 431 Лесик М. Н. (імені Щорса) 427 Зелен ко К. А. (імені Щорса) 417 Михайлицина Д. П. (імені Щорса) 410 Куценко Г. А. (імені Щорса) 408 Ревенко А. В. (імені Кірова) 406 Касян Р. І. (імені Щорса) 394 Сидоренко С. І. (імені Кірова) 391 Остапець Т. І. (Семиполківська) 391 Ка кун Г. Т. (<<Плосківський») 384 Васюра К. Л. (імені Щорса) 378 Швачко К. М. (Калитянська) 374 Шелест Г. Л. (Калитянська) 371 Осьмак В. С. (<<Плосківський») 363 Сахно Н. З. (<<Літківський») 363 Рогальська Т. Я. (імені Щорса) 363 Ренська Н. М. (імені Кірова) 358 Стр'окач Г. П. (<<Гlлосківський») 358 Кравченко Л. М. (<<Бобрицький») 356 Булах М. І. (Семиполківська) 352 Пиндюра С. Д. (Пухівський ПГlР) 350 Логвиненко Г. П. (<<Гоголівський») 348 Фесюк У. І. (<<П.,осківськиЙ») 344 Загура С. Д. (Пухівський ПГlР) 343 Гончаренко Н. Ф. (імені Щорса) 342 Касян Н. М. (<<Плосківський») 341 Кукшин М. З. (Каmпянська) . 341 Деркач Н. Т. (<<Гоголівський») 339 Пильтяй А. М. (<<Русанівський») 336 Василенко С. І. (Семиполківська) 335 Шевченко €. П. (Калитянська) 332 Салай О. А. (імені Щорса) 329 Іванчук М. І. (<<Требухівський» ) 328 Полякова П. Т. (<<3аворицький») 328 Нежданова В. С. (Семиполківська) 327 Какун О. А. (<<П.,осківськиЙ») 324 JIитвиненко Н. М. (<<Плосківський») 322 Вірич М. П. (<<Русанівський») 321 Ходос Г. І. (<<Бобрицький») 321 Рог О. Т. (імені Кірова) , 32'1 Зведенюк Н. М. (<<Краси.,івськиЙ») 320 Кедич Л. Т. (імені Щорса) 319 Ткаченко Н. І. (імені Щорса) 319 Строкач О. А. (<<Плосківський») 318 Туренок О. О. (<<3аплавний») 315 Більська А. Ф. (Пухівський ППР) 315 Мехед Г. М. (<<Літківський») Лесик В. М. (<<Плосківський») 314 Москаленко Г. І. (<<Краси.~івськиЙ») 314 313 Чайка М. П. (<<Требухівський» ) 312 Жеребець М. Д. (<<Требухівський» ) Висоцька Ф. Ю. (Пухівський ПГlР) 312 Дяченко Е. І. (Семипо.1ківська) 311 Ткаченко М. А. (<<Ве.1икодимерськиЙ») 310 Цьомка С. І. (Богданівська) 310 Дзюбенко €. І. (<<Бобрицький» ) 310 310 Кукса Г. С. (<<30РЯ») 310 Зінченко Н. Ф. (<<П.~осківськиЙ») Касян Г. М. (<<Гlлосківський») 309 Гуща М. К. (Семиполківська) 309 Коваленко Т. Б. (<<требухівсый>>)) 309 Ковбасинська О. М. (<<Требухівський») 307 Труш М. П. (<<Зоря») 306 Погребняк М. С. (імені Кірова) 306 Овчар У. Я. (<<Требухівський» ) 305 Мушинська Г. І. (<<Красилівський») 305 Литвиненко О. Т. (імені Кірова) 305 Лесик Г. Ф. (імені Щорса) 304 Нечитайло М. Н. (імені Кірова) 304 Москаленко К. С. (<<Красилівський») 303

Т,вариннини радгоспу «Пло­ с,кІвський», включи:вшись у

"оа ..

92,4 79,5 83,1 81,7 82,7 83,2 85,6 85,6 76,9 84,5 85,2 85,4

Нестеренко М. А. (<<Красилівський») Бондаренко €. І. (Калитянська) Овчинник О. Г. (<<Гlлосківський») Рудюк Л. І. (Семиполківська) Міщенко €. П. (<<Гlлосківський») Кахамінська М. Г. (<<Літківський» ) Вага М. М. (<<Гоголівський») Топіха О. О. (<<Гlлосківський») Ворона О. Н. (імені Щорса) Найда О. Г. (імені Кірова) Христинченко В. С. (Семиполківська) Купріянчук К. Г. (<<Плосківський») Проценко Г. Ю. (<<Зоря») Біленко К. О. (<<Красилівський») Ситниченко Н. П. (<<Плосківський») Носко О. П. (<<Жердівський» )

року

1..973

Q НАДОІТИ В лютому

ЖАВІ

Коваленко У. М. (Ка.штянська)

,цО.ll.рви

Завданни раДl'оспів і птахофабрик

старанням

ІНою

.високопродуктив-

РОіботою

l1pa-к1'ОРИСТ

та ін-

Особливим

Івідзначається

І,ваIН

Миронович

Вельгоша з другого віддіЛіка. Щодня ,він ДОС'тавляє тварина'м 6-7 причепів січки, яку виl'O­ товляє безпосередньо в ,полі

91,9

біляс;кирти.

55,5

На фото: кормоподрібнювач «Фуражи!р» liвана ВеЛЬІГошl пе­

99,6 53,9 51,8

реробляє СОЛОМУ з ски:рти 'На січку. Півгодини 1 'трактор­ ний 'прич1п заПОВіНений нею вщерть.

Фото П. Теплю,на.

37,2 Субота,

10

J1ЮТОГО

1973

року.

о

НОВЕ

житrя

о

Q

3

стор . .

Q


ЧИТАЧ ПРОДОВЖУЄ

"ЯК НАЗИВАТИСЯ

--.--

броварців. Аlати

шипів вітер... так

те, які назви нашого МІста, мене. Та пев­ мене: про це ж від багатьох

Отож, хочу nідтри­

розмову,

РОЗnО'/аТУ

газе­

тою і в//слов//ти свої міркуван­ ня.

Одразу скажу, що повністю згоден з дУАtкою ЧlІта'tів про

Переяславська

могла б носити одна з вулиць

міста на честь історичного рі­

шення про

Переяславської

возз'єднання

ради

України

з

Росією.

Під час Великої Вітчизняної війни в Броварах містився

штаб Південно - Західного фРО,нту, Вlиська якого під командуванням Героя Радян­ ського

Союзу

генерал-полков­

ника М. П. Кирпоноса захища­

ли

Київ.

честь

Варто

героя

було

назвати

На честь JеМlІянів­ repOЇB

забуває

до газети не

ли­

рученням членів правління ра­ йонної організації Товариства О,хорони пам'ятників історії та

КУЛЬТУРІІ. На нашу думку, у назвах вулицьми _ .4І0гЛll б увічнити світлу пам'ять про тих, хто відстояв в боях Віт­ чизНJ/НОЇ Вlини свободу Бать­ ківщини, пам'ять про наших земляків Героїв Радянського Союзу А. В. Дяченка, що ро­

дом з Красилівки, та І. Д. Дя­ Плоского.

М. ЄРЕМЕНКО, rолова правлІння район­ ноУ орrанlзацlУ Товарн­ ства

кІв

охоронн

ІсторІі

С)'БОТА, Перша

пам'ятнн­

І

культурн.

10

випускники.

Мишко. М. Т.

Виступають

колективи

і культури». «Марксистсько-ле­ нінське вчення про релігію і сучас­ ність». 12.45 «Пушкін в ліцеї». 14. \о - «Здоров'я». Науково-популярна про­ грама. 14.40 К,ольорове телебачення. Художній фіДЬ~1 «Республіка «Воро­

16.00 -

«ЦнвільнШ

авіації CPj:P 50 років». Прес-кон­ ференція з міністром Цивільної авіа­ цїі СРСР Б. П. Бугайовим. 16.30І(ольорове телебачення. «Пошта музич­ Н!lХ зустрічей». 17.00 к'ольорове те­ лебачення. Чемпіонат Європи з фігур­ ного катання. Спортивні танці. ДовіJIЬ­ на програма. (Передача з ФРН). 18.00 - Новинн. 18.10 - Кольорове телеба­ чеНIІЯ. Продовження чемПіонату Євро­ пн з фігурного катання. 19.45 КО­ .1ьорове телебачення. Програма мульт­ фільмів: «к'ульбаба, товсті щоки», «Тяп і Міка». 20.15 Едуардо де Фі­ ліппо. «Різдво в домі Gиньііора К,уп'єл­ ЛО». Вистава Державного академічно­ го Малого театру СРСР. 21.00 - Ін­ формаційна програма «Час». 21.30 Продовження внстави Державиого академічного Малого театру СРСР. 22.35 - 1(0,1ьорове телебачення. Співає заслужений артнст РРФСР Е. Хіль. (Щредача з Ленінграда). 23.05 Чем­ піонат Європи з швидкісиого бігу на ковзанах. По закінченні новнин. Програма передач. Друга

програма-)'Т Наша афіша. 9.05,.- Екран студента-заочника. Другиli курс. 12.00 - Телефільм «Останній сніг». 13.30 Програма передач, 13.35 «Рік третіjl - рік вирішальииЙ». «Вишукуємо ре­ зерви». (І(олгосп ІМ. Чапаєва Мука­ чівського району Закарпатської облас­ ті). (Ужгород). 13.50 - Для дітей. «Маленька філармонія». (Одеса). 14.20 - Мультфільм «Дід Мороз і літо». 14.40 - «Трудовий пере клик» (Завод «Червона зірка» (К,іровоград) за­ вод підйомно-траl\СПОРТНОГО устатку­ вання (м. Олександрія). (Юровоград). 15.05 - «Чиста криниця». Альманах народної творчості. (Харків). 16.00 Народний телеуніверситет. «Професії лазера». 16.30 - к'ольорове телеба­ чення для дітей. Вистава Московсько­

9.00 -

обласного

театру

ляльок

НА СТАРТІ

ПОРОГУ ...

-

МОЛОДЬ

роботи

Директор

В.

П.

школи роз­

«Шукай

вітру в полі». 18.00- «К,иівська пано­ рама». (Змагання, пошук, резерви). 19,00 - Інформаційна програма «Віс-

жині життя. школа:

і

вони прагнуть

чесними,

--

цьовитими

Г. С.

Бобко, Баклан.

мужніми,

про

це

пра­

ГОВОРЯТЬ

Н. Лег,кодимо'Ва, На згадку про ве·

чір вони дарують школі альбо· ми,

а

вчителям

квіти.

А потім був довго

лунала

ляли

У

концерт.

І ще

1

круж­

музика

вальсі

пqри ...

В. ТЕПЛЮК, учениця 10-А класу мlсь­ коУ середньо! школн .N9 5.

Підгорна тепло вітає ко­ школи

А

бути саме такими, як вчила їх

ба-

НОВИНИ КІНОЕКР АНУ ЛЮБИТИ

«

ЛЮДИНУ»

Цей новий шнрокоформатний кольоровий фільм поставив на кі­ ностудії імені Горького відомий режисер,

народний

артист

СРСР

Сергій Герасимов. Стрічка розпо­ відає про кохання двох архі­ текторів, які переживають час життєвого становлення. Іх почут­ ТЯ проходить через ревнощі, непо­ розуміння, але вони все-таки зна­ ходять своє сімейне щастя. Образ головного героя створив Анатолій

Солоницин, актор театру імені Ленради, у ролі дружнни актрнса Любов Віролейнен. «I(РАПI(А, I(РАПI(А,

І(ОМА ... »

У центрі фільму, який розпові­ дає про життя восьмикласників, конфлікт Льоші Жильцова -- го­ ловного героя зі своїми товариша­ ми. В чому тут справа, ви дізна­ єтесь, коли подивитесь фільм. По­ ставив його режисер О. Мітта, ві­ багатьма фільма­

ми. У своїй новій картині він по­ ставив

за

мету

проникиути

у

внутрішній світ хлопчиків і дівча­ ток, що вступають на поріг змуж­ ніння. На ролі учнів були запро­ шені школярі з багатьох міст кра­ їни. Дорослих героїв грають такі відомі актори, як Ю. Нікулін,

Ж. Прохоренко. Фільм поставлено на кіностудії «Мосфільм». «МІЧЕНИИ

АТОМ»

ЦЮ назву носить операція, роз­ роблена працівниками слідчих ор­ ганів по знешкодженню агентури іноземної розвідки. Система захи­ сту країни від ядерної зброї-­ ось що цікавить її. І для цього агент Сальве, засланий в нашу країну, користується старою ге-

ЛЮТОГО

наукн

го

перетворюється

лишніх виховаНЦіВ

~ле5а.ченнSI Ti~.

19.30 І(онцерт снмфоніЧНОЇ му­ 20.40 - «Все про «Спортлото». 20.45 - «На добраніч, дітиІ» 21.00 Програма «Час». (М). 21.30 К,ольо­ знкн.

рове

кіно».

телебачення.

Перша

Новини.

наукового

«CTapT~.

стапівською агентурою, що ли­ шилася після війНИ на нашій зем­

лі. Але радянські

.rIЮДИ

пильно

стоять

рідної

Вітчиз­

на

сторожі

«ДЖЕИН

програма-ЦТ

9.30 -

Незабаром

на

екранах

Для воїнів РаДЯНСЬКОI АРМІІ І Флоту. 10.30 І(ольорове телебачення. «Музнчннй кіоск». 11.00 К,ольоро~е

телебачення. Чемпіонат Європн з фІ­ гурного катання. ЖіI\КИ. Довільна програма. (Передача з ФРН). 11.40 «Товарн народу». текстильннків. 12.10

лебачення.

-

Програма

«Ведмедик-задирака»,

зірка».

12.30 -

Про соцзмагання к'ольорове те­

мультфіл!,мів:

«К,ріт

і

зелена

Музична програма «3а

листами глядачів». 13.00 «Сільська година». 14.00 І\ольорове телебачен­ ня. Чемпіонат СРСР з хокея: «К,рила Рад» ЦСКА. 16.15 І(ольорове те­

лебачення. «к.луб кіноподорожеіі».

-

17.00

І(ольорове телебачення. Чемпіоиат €вропи з фігурного катання. Показо­ ві виступи. (Передача з ФРН). 20.00 _ «Документальний екран». Веде пе­ редачу поет Р. РождественськнЙ. 21.00

-

ХОЛОДИЛЬНИКІВ, друге и третє МІСЦЯ з.аиняли лижниці з команди за­ воду пластмас Н. Карпенко та 1(. Карсим.

На фото: інструктор міСьккому І(П України 1(. М. БОИІ(О вру­

англійським

Н. КАРПЕНКО і 1(. КАРСИМ.

Бровар­

щини демонструватиметься художній фі.rIЬМ «Джейн

створений

БІЛЬШ як '180 спортсменів, що представляли команди підприємств мі­ ста. Особливий інтерес у болільників викликали змагання серед дів­ чат. Першо~ на фіНіШ} була В .. Степа~ець - представниця заводу

чає нагороду переможниці змагань В. СТЕПАНЕЦЬ. Зліва від неї

Текст і фото В. Паринова.

новий Ейр»,

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

УСМІШКА В О Р ЖНИ К

режисером

Де.rIбертом Манном за відомим романом Шарлотти Бронте. Перед нами з екрану постає об­ раз «старої Ангдії». Тут і старо­

Якось я позичив гроші Берлозі Мусію. (Це тому, ЩО на гаР.4l0uщі Добре грати ВА/іє). Присягався в понеділок Принести до хати: -- Гроші, -- каже,

давні,й родинний замок з фаміль­ ною таємницею, і старомодний диліжанс, який мчить героїню на­ зустріч новим пригодам.

Важкий життєвий шлях у си­ роти Джейн. Майже десять років пробула вона в Ловудському при­ тулку, де панува.rIИ неймовірної жорстокості закони. Зовні Джейн не була ВРОД.rIИВОЮ, але мада го­ стрий розум і добре серце. Ро­ зумний і сильний містер Рочестер покохав дівчину. Джейн знайшла своє

щастя

в

ні, збудованому на взаємних по­ чуттях. Здава.rIОСЬ, щастю не бу­ де кінця, аде раптом ВИЯВ.rIяється, що містер Рочестер одружений; його дружина жива, і він ховає її на горищі в своєму таємничо­ му

...

замку

Що

ста.rIОСЯ

даді,

дізнаєтесь,

якщо подивитесь цей фі.rIЬМ. У го­ ловних РО.rIях відомі англійські кі­ нозірки Сюзана йорк (Джейн

Ейр)

та Джордж

Скотт

(Роче­

стер) .

Циркова програма. (Одеса). 20.15 к'ольорове телебачення. к'онцерт хо· рової капели м. 3венигородки. 20.45«На добраніч, діти!» 21.00 Програ­ ма «Час». (М). 21.30 - Художній фільм «Цитадель відповіла». 23.00 Вечірні новини. Програма передач. ді.

-

12

ПОНЕДIJIОI(, Перша

ЛЮТОГО

програма-ЦТ

Програма передачь 16.05 Позакласне читання. В. Чапліна. «Ви­

16.00 -

збірннк. 17.45 - «3устріЧНIIЙ план у дії». 18.00 Новини. 18.10 П. Чайковський. Третій концерт для фортепіано з оркестром. 18.30 «Між­ народна

19.00 -

панорама».

І(ольорове

тивннн

Островського. 22.45 -

щоденник.

Друга

11.00 -

кличу

Забув?

ль?ров~ каи

-

телебачення

ВІТРУ

ського

(М).

в

для

полі».

обласного

11.15 -

дітей.

Вистава

театру

...

спитав ТUШКОАІ.

--

м. Бровари.

4 I ' i i i # W r .

Слідами наших виступів «І(ОЛИ Ж БУДУТЬ ЗМІНИ?»

Так називалася замітка, опублі­ кована в газеті «Нове життя» за

.МІ

від

14

24

січня. В ній ЙШЛОСЯ

про погану роботу молодіжного кафе, розташованого на житлово­ му масиві.

Як

повідомила редакції дирек­

тор комбінату громадського хар­ чування Л. Ф. Мишко, факти, ви­ кладені в замітці, підтвердилися.

Замітка

обговорювалася

на за-

ХОЧ ЛИСТ І

своєчасне

реагування

на

гальних зборах працівників кафе, на яких були присутні представ­

ники партійних і громадських ор­ ганізацій та адміністрації комбі­ нату

громадського

харчування.

За незадовільну організацію ро­ боти кафе завідуючій виробни­ цтвом В. П. Броварській оголоше­ но догану. Розроблено заходн для виправлеиня иедоліків і поліпшен­ ня роботи кафе.

НЕ НАДРУІ(ОВАНО

До редаКЦIІ надійшов лист від жнтеля міста Д. А. Рацюка, в яко­ му він скаржився иа пог.ане об­ слуговування в гастрономі )(. 19 на ЖИТЛОВОМУ масиві. І(опію листа ми иадіслали ди­ ректору змішторгу О. Д. Буilіку. Як повідомив він редакції, за не­

наказом

по

торгу

директора

га­

строному О. Ф. Тараненка суворо попереджено, касиру Е. І. Лахно за

неуважнне ставлення

ця при

і

порушення

до

правил

розрахунку

оголошено

з

покуп­

торгівлі

відвідувачами

догану.

скаргу

покупця та 'слабку виховну робо­ ту серед працівників гастроному

Редактор Є. ФЕДИН.

Адміністрація, партІІІна й профспІлкова орrанізацlУ, весь колектив Броварського дослІдно-експериментального заводу висловлює глибоке спІвчуття старшому Інспектору вlддіnу кадрІв Гриценку Івану Івано­ вичу

Спор­

програма-)'Т

Телевізійні вісті.

Якусь стару кнuжку. -- Ти не гнівайся, CeJo-tене, Тихо йди додому ... Тут записано у мене: Скільки, де і кому ... Вже був .майже накопив, Але вчора в місті Жінці кофточку купив Хоч убий на місці. А вже згодом вибіг з хати Закричав з порогу: -- А як будеш набридати, 8икреслю, їй-богу! В. ЛИСЕНКО.

Я й грозив, і злився ... А Мусія все немає, Наче провалився. йду до нього в «гості»,

телебачення. Вперше на екрані ЦТ. Художній фільм «Смертельний ворог». 20.30 - Інформаціііна програма «Час». 2!.0О к'ольорове телебачення. Чем­ Пlонат СРСР з хокея: «Динамо» (,~OCKBa) СК,А (ЛеНінград). 3-й пе­ РІ~Д .. 21.45 к'ольорове телебачення.

ПІСНІ оо А.

А боржник під носа тиче

-- таке діло Треба повертати. Вже три місяці спливає...

справжньому кохан­

дильннк». (Передача з Та.1!.ліна). !~.O<! ський

_

нии ВІДпочинок, а и спортивне захоплення. Нещодавно районна рада с?ортивних товариств провела лижні змагання. На старт вийшли

ЕИР»

хованці зоопарку». Навчальна переда­ ча з літератури. 16.45 - І(онцерт ка­

11 ЛЮТОГО

Приєм~о хорошим зимовим днем вийти на лижну прогулянку в

по~е,.в J\lС. А для. багатьох юнаків і дівчат лижі не лише улюбле­

ни. Вони допомагають виявити шпигуна. Фільм поставлено на кі­ ностудії «Ленфі.rIЬМ». В головних РО.rIях Г. Жженов, В. Стржельчик, В. Самойлов. Режисер картини Ігор Гостєв.

Програма передач: .!І.05 -. мерного хору хорового товариства Мос­ Для школя­ гімнастика для Дlтеи. 9.20 ковської області. 17.15 Д.1Я Школярів. «Бу­ рів. «Вогнище», Телевізійннй піонер­

9,00 -

Ранкова

«Вечір

Тележурнал

22.15 НЕДІЛЯ,

художньої самодіядьності Волгограда і Праги. 12.15 «Актуальні проблеми

вулиці..

її

повідає гостя.м 'про шкільне сьогоднішнє життя, а вчителька

програма-ЦТ

Для дітей. «1\\и малюємо в Ерміта­ жі». (Передача з Jlенінграда). 10.00-· к'ольорове телебачення. к'онцерт «~a­ співаймо, друзі». (Передача з ЛеНІН­ града). \0.30 К,0.1ьорове телебачення. «Радянська МОо1давін». Телевізillний документальний фl.1ЬМ. 11.30 «Екран

ІІЯЧОЇ

І

тор позакласної

9.05 - к'ольорове телебачення. Гi~l­ настика для всіх. 9.20 Новнни. 9.30

друзів».

порогу

цей вечір у велике і радісне свято. його відкриває організа­

_

збирає

рідного

домий глядачам

ше від себе особисто, а за до­

з

Сміх,

ває у нас в школі такий вечір, коли злітаються сюди Ті, хто не

одну з

С. ГУСАРУК, мешканець мІста.

ченка

було

весело!

б на

вулиць міста.

Звt!ртаюся

і

розмови... Лише раз на рік бу­

пере­ честь

таку назву

--

А в залі

затишно

назву вулиць Головної та Но­ вих: бажано ЗАtінuти їх. Можна було б, на мою думку, йменувати Головну на К. Є. Ворошилова.

РІДНОГО

Падав колючий сніг, сердито жає ЇМ успіхів на тернистій сте­

BYIIItI?"

Скажу свою думку Питання про давати вулицям давно хвилювало но, й не одного доводилося чути

ПРИЙДИ до

РОЗМОВУ

з

приводу

смертІ

його матерІ ПИСТИНИ ІВАНІВНИ.

Ко­

«Шу­

АдмІністрацІя, партlйиа й профспІлкова органІзацІї, весь колектив Броварського дослІдно-експериментального заводу висловлює глибоке

Моско"

JІЯЛЬОК

1245 Худо~ній фільм «Сьоме небо»'. 14:15

співчуnя

дача. 1~.15 Наша афіша. 16.50 _ фlзнко-математнчна 21.30 РеспуБЛІканська Телефільм «Олімпіада,.. «Ваша дум- школа. 17.20 17.4~ «На головннх напрямках п'я­ Європи з

Інженеру-конструктору

воду смертІ його батька ІВАНА

«АДРІЙ Головко». Літературна пере-

Панкратову

ВІктору

Івановичу

з

при­

ОЛЕІ(СІRОВИЧА.

Інформаційн_а програма «Час».

к'ольорове телебачення. ка». 22.15 - Чемпіонат швидкісного бігу на ковзанах. Друга

Жінки.

програма-)'Т

9.00 - Наша афіша. Екраи студента­ ааочннка. Перший курс. 9.05 - Ні­ мецька мова. «Інфінітивні звороти», 9.35 - Ранкова гімнастика. 9.50 - Ви­ ща математика. «Одиобічна границя та однобічна неперервнІсть функції в точці. Границя функцІї. Нескіиченна граннця функції». 11.35 ХІмІя. «Окислювально-відновні реакціі. Вчен­ ня про електродні потенціали» . 12.45 - Мультфільм «Весела карусель» но 3. 13.00 - «Пісня і праця» , Теленарис про колектив художньої самодіяль. ності І(алуського заводу залізобетои(Львів). 14.0014.45 - «Співає Олександра Арцемюк». (Харків). 15.15 іК,нокомедія «Сватання на Гончарlв­ ці,.. 17.00 3а накресленнями ХХІУ з'їзду КПРС. Тележурнал «СільськІ обрії». (Про передове господарство радroсп «Більшщшцький наступ»). (Херсон). 17.30 - І(ольорове телеба­ чення для дітей. Вистава Московсько­ го обласного театру ляльок «Нераз­ мінний карбованець». 19.00 «На ме­ рндіанах Українн», 19.30 Для молоннх конструкцій. «Скарбн народу».

Т':!РІЧКИ». (Інструментальиий завод іме­

нІ . ВоЙков~).

(Запоріжжя).

18.00-

«~1Д понеДІлка до llОнеділка". 18.10Фlльм:концерт «Дорога піснІ». 18.30ТелефІЛЬМ «~нсти у безсмертя,.. 19.00 ІНформаЦІйна. програма «Вісті». 19.30 - Е. войюч. «Овод» . Внстава І(рнмського російського драматнчного театру ім. М. Горького. В перерві ,... програма «Час». (М.) І «На добраніч

ДІТИ!" 22.00 -

«Украінські вечорниці»'

К,ои~ерт Державного заслуженого ака:

І

ПедагогІчний КOJIектив І(алитянської середньої школи висловлює глибоке спІвчуття директору школи Міщенку Васнлю АНдРІановичу з приводу смерті lІого батька Аидрlана Яковича.

АдмІністрацІя, партlйиа І профспlnкова органІзацІі, весь колектив І

експериментального заводу нестандартного висловлює гnибоке співчуття економісту з приводу смерті !'ї батька

вннн.

Програма

передач.

комунального обnаднаННА 3имаковlй ГаnинІ Яківні

ВОРОНІ(ОВА

~eMI~HOГO украінського народного хору

ІмеНІ Г. Верьовкн. 22.45 -

І

Якова Юхимовича.

ВечірнІ но­

IIIWТEIІ8ІР?R:bПm .~. 2МО20. ІНДЕІ(С 61964. НАША АДРЕСА: сНОВАЯ ЖИ3НЬ,. - оргав 5pOBapCKOIO горкома 11 Газета виходить

=:.

-=а

М.

ву.п.

БРОВАРи,

КнІвська,

154.

1(01lIlУВRСТИЧ~СКОЙ

партив

УкраинЬІ,

roродскоro

и

раЙОIІНОГО

Советов депутатов трудящиJICя КИевской облаетя.

ТЕЛЕФОНИ: редактора 19-3-82, заступника pe-\lІовnення _ 19-3-18, вІдділІв дактора 19-4-47, вІдповідальноro секретаря, вlддlnу роботи фотокореспондента _ ciJq,cb~oro rocподарстп, корес;повдента IІlсцевоro рад10'

Броварська друкарня. Київської області, вул. Київська, 154. Телефон -

19-4-57.

увlвтори, сереАУ. п'ЯТИИЦlО І суботу.

промисловості,

Ma~oвoT

19-4-67.

Зам.

725-9752.

#24 1973  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you