Page 1

ПРОЛЕТАРІ &сІХ КРАІН. ЄДНAPlТЕСЯt

РІК ВИДАННЯ 32-А

16 24 (3176) ЧЕТВЕР

25 ЛЮТОГО

1971 ОРГАН -БРОВАРСЬКОГО РАПОННОГО КОМІТЕП КОМУНІСТИIІНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ ТА РАПОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Пленум ук кп у країни лютого

22

в

Ки€ві

Центрального

відбувся

'Комітету

нізацій, радянських

Пленум

Комуністичної

партії України. На порядку денному Пленуму: 1. Про завдання партійних організацій, нів республіки по дальшому збільшенню виробництва ї заготівель продуктів тва­

1971

році.

Питання чергового XXIV з'їзду Ко­ муністичної партії України. Для участі в роботі Пленуму ЦК КП України були запрошені перші секретарі обкомів партії та голови виконкомів об­ ,r1-,~СНИХ Рад депутатів ТРУДЯЩИХ, які не юдять до складу Центрального Комі-

2.

1ету

і

сільськогосподар­

по

перенести

дату

скликання

дaJi-ьшому

, Відповідальність комуніста -

ревізійної комісії Комуністичної

річ'на практика партійних організацій ,підтверджує, що від то­ го, як члени КПРС !Виконують свої обов'язки, чим 3 більшою енергією працюють вонн .на своїх ,поста,х, чим а,КТИ,ВН.іше ве­ дуть громадську діяльність, тим nомітніше їх мобілізуюч/\ роль У своїх колективах. Первинні партійні організації району, ,здійсн'КіЮЧИ рішення ХХІІІ з'їзду КПРС,провели і проводять певну роботу по ДaJ:IЬШОМУ піднесенню акти,вності' комуністі,в, піАвищенню їх відповідальності за доручену справу. Так, наприклад, в парт­ організаціях заводів пластмас, порошкової металургії, торго­ вельного машинобуду,вання, радгоспах «Русан,і,вський»,

чергового

стів про Їх роботу, ,ВИlконання ними статутних обов'язкі,в. Це стало дійовою фор,мою това,рисьхorо контролю за дотриман­ ням членами і каНДИД'llта,ми Іпартії Статуту КПРС, росту і розвитку їх активності і і.ніціативи.

. Комуністи 'району Г8іря'Че сприіі,няли ,рішення г·рудневого Пленуму ЦК КПРС, ,в яких осоБJlИIВО піДК.РЄOJ.lювалося про

XXIV з'їзду КПРС по п'ятиріЧJIОМУ пла­ розвитку

народн-ого

імені

Кірова, імені Щорса, КИЇ,вській птахофабри.ці та інших на партзборахрегулярно заслухо,вуються з'віти окремих комуні­

з'їзду Комуністи,!ної партії Украіни Іще­ сено питання: «Про проект ДирекТtlв

ну

почуття діяльне і ,виховувть­

ся воно 'насам'перед на конкретних, ,практичних ділах. Багатu­

XXIV з'їзду Комуністичної партіі Украї­ ни з 24 лютого на 17 березня 1971 року. Додатково до порядJCY денного XXIV

партії України, керівники міністерств і відомств республіки, відповідальні пра­ цівники ЦК КП України і Ради Мініст­ рів УРСР. Доповідь в першому питанні порядку денного зробив другий секретар ЦК КП України І. К. Лутак. Пленум ЦК КП України прийняв по­ станову «Про завдання партійних орга-

2 РВ.

ВІД-ПОВ ІДАЛЬНІСТЬ КО.М-УНІСТА

збільшенню виробництва і заготівель продуктів тваринНицтва в 1971 році». По другому питанню порядку денного член Політбюро ЦК КПРС, першийсек­ ретар ЦК КП України тов. П. Ю. Шелест виступив з проектом звітної доповіді Центрального Комітету КП України XXIV з'їзду Комуністичної партії Ук­ раїни. Пленум ЦК КП України постановив

радянських і сільськогосподарських орга­

ринництва в

і

ських органів республіки

Ціва

р.

господJlрства

необхідність піАвищен,ня іві~овідальності керівни:ків за до­ ручену їм спра,ву, 'про те, що Iпотрі6но поєднувати, довір'я до кадр'і,в з сп.ра,вжньою вимогливістю до них.

СРСР на 1971-'1975 роки:. :..... доповідач Голова Ради Міністрів УРСР тов. Щер­ бицький В. В.

Взяти хоча б .члена КПРС ДQЩn(У' ,радгоспу «Руса,нІв­ ський» Героя Соціалісти:ч'ної Праці ,М. З. ПильтяЙ. Довгий

На цьому Пленум ЦК КП України за­

час працює вона 'в т,варинницт,ві, з року в рік ,цоби,вається ви­

СОКllх надоїв молока. Марія Захарі,в,на очолює комсомольсько­ молодіжний КOIJ.Iектив молодих ДОЯрОк, щиро передає Їм свій доовід. Свою виробничу роботу тіснопоєд;нує з громадською,

кінчив свою роботу.

(РАТАУ).

будь-яке дорученЮІ ,вм'конує сумлінно, як ,і личить комуністу.

Єдине

ництво

Іх уже споруджено

ПРОfЩТ Директив ХХІУ з'їзду КПРС по п'ятирічно­ плану

розвитку. народно­

го

господарства СРСР на 1971-'1975 роки знайшов

одностайне схвалення в ово­ чівників радгоспу «Зоря».

У

відповідь на піклування пар­ тії про дальший розвиток радянської країни. особливо сільського господарства. во­ ни

ще

ширше

розгортають

СОЦіаЛістичне

теплиць.

гек­

0.6

тара.

прагнення му

весняних

змагання

за

Наші

овочівники

виконують

план

успішно продажу

ранніх овочів державі. В ма­ газини Києва за півтора мі­ сяця відправлено їх 4 тон­ ни на тонну більше квар­

тального завдання. Найближ­ чим часом буде здано ще стільки

зелені.

у парниковому господар­ стві радгоспу йде масове ви­ готовлення торФо-перегній­ них горшечків. На повну по­ тужність маIШИIНИ.

працюють чотири вони пов,нJIСТЮ за­

безпечать

наші

потреби.

у передз'їздівському соці­

гідну зустріч партійних з'їз­ дів. зразкову підготовку до

алістичному

весни першого року дев'ятої п·ятирічки.

ланка, очолювана Героєм Со­ ЦіаЛістичної Праці Катери­ ною ТерентіїВНОЮ Дяченко. Всі її члени старанно тру-

у парниках

теплицях

усіх відділків радгоспу ки­ пить напружена робота. Тут працюють зараз близько 200

чоловік.

Землю

заготовлено нано

й

біопаливо

повністю.

планове

вико­

завдання

по

лад

показує

дяться

ни.

на підготовЦі до вес­

удобрена.

рам і запікірувано 325. навіть перевищує наші

сено

по

води

і

треби.

Посіяно кільність

',помідорів. демо

у

також

пікірувати

їх

двоХг- плівкових

касних теплицях. ні

необ­

надранніх

дві

такі

'овлено

UЦe з осе­

теплиЦі

для

бу­ кар­

підго-

вирощування

Jri'p~iIBHa С'оолс~м'ЯIН;Й ПОjДУШ­

Ці.

йде одночасно

і буді в-

ОПЕРАТИВНЕ ЗВЕДЕННЯ про середній надій молока на

корову в

радгоспах

і птахофабриках району

за

23

лютого

1971

року

Назви господарств

-

на

якій виро­

щуватимуться огірки. щедро жен

хідну

з

Ще восени на ко­

трьох

100

зено по

гектарів

700

«Плоа~ЇіВСffiШЙ» і мені

1{~poвa

виве­

тонн гною, вне­

півтонни

аміачної

кілограмів

форно-калійних

фос­

добрив.

Виростити високий уро­ жай городини в нинішньому році

-

ненням

таким живе

єдиним колектив

праг­ ово­

чівників.

В. ТИНДА, головний агроном рад­ госпу.

«,З о, ІР Ія»

6,2

«'г.pelбyХ;;ВСI>КИ'Й»

5,8

«ЛLl1КЇlВlCЬКИЙ»

5,8 5,3 5,2

іlмен1

UЦopca

«'ВClqpИЩЬЮJJЙ» «Гоголі'ВlСЬНИIЙ.

4,Н

«ЗаіПЛaJВНИЙ»

4,8 4,0

«ВеЛИКОДИlМерський»

Радгоспи

прик­

овочівницька

Ділянка,

забиванню парникових рам. Капусти ранньої посіяно 150 що по­

змаганні

l{аЛИТlЯ~К:ЬІІ.а

8,5

ПлеМіЗaJВl()lД

7 ,8

«РуідНЯ»

« русан!ilвlcышй»

. 6.Н

«ЗаВОРИlЦIЩИіЙ. ~ 'f{ер.щjjв,СI>КИlЙ.

6,-6 6,6

СемИlПОЛн..UвcflШl

«Нlрасил,1вський»

6,3

БогдаlН'tВСl>ка

ЦухіlВСЬКИIЙ ПЛемrrт.аХQlРЕЩРОдУІRТОР

50-річчя Держплану

6,8

5,3 5,2

вахту, набагато перевиконали свої сіЧН~8і 'завдання.

. Зразком су,мліиного ста,влення _до ,виконан,ня свого

Наша 'JQI}аї:на є ВruтЬ!Кlівщи­ ;lЮЮ соціМІkтич'Н()l'О [Jла:пУ!ВАН­

'ня. 50 'j)OIKFB то.му 3 і:ніЦlіwтИ'Ви В. І. Ле-нlша, було Il'Pи:WнМО Декрет IJ1ФО С'l1ВОІІН~ННЯ Де,ржав-

, НЧ)Ї 'зwга.лЬJНІНШ,а'н,ОІВО'Ї K'OiMkii.

3 ЦЬ()І1() ДНЯ Ве',це е;ноє лdtгО'ЧИ-С­ Ле'НlН'Я \де{JIЖIПл,аIН - Держа;вmr-И 1IIiJIIaIH000-о-.е-R'OOfоlltDчниlЙ ()IjJIMH lдЛ,Я роаро6к.и за'Гa,(llЬНО~eI{J'Ж'aJIJНИХ ТО'(ШОд:!'Р'С ы'и1хx [JЛд'нtв.

У'СlПішне 'ВШКОіНI/1Н!НЯ за ми­ ~yoIi ІJJ~ВlcmOlJlітгя ле-нінс ьк ОГО IПUIану Іl0ЕЛРО і 'В'OtCЬіМИ IП'JlТИ­ 'Р'FЧlНИХ llшаlНі'В забе:mе,чиУІО lПе1J'eТНОР~НіНЯ 3& ~ОІР(}'J1КИ1Й СТІ!)ОІК 'Нашої к,Р·3ІЇіНИ ІВ MOO'YTНIJO ВИСЮ­ ікоіі:НД'Ylсrrрlіa,(ll!>НУ де р,ж.а;ву . Ба­ 'гruтийДlOiСВії\Д V~3BWl'!КY НlaJІЮД­ Н()І'О' ГОШl()ід'aJPICТва СРСР ,на ,аС:НОІві (!\'е:ржаіШlИlХ IШЛaJНtїlВ Д'іетМІ

М'ЇlЖІнаРОд'не, 'ВИJ3на:НIНЯ і ШИІЮКО 'ВИ'Корие!l'ОIВУ'ЄІГЬіС.Я

IW<tїНalМИ,

.

пар­

тійного обов'язку є член КПРС ла·lfКова ,радгос,пу «Зоря» Ге­ рой Соціалістичної Праці К. Т. Дячен,ко. З та,ким же високи,м почуттям відповідальностіза 6вою ,виробничу д.ілянку вона вн,конуе різнома'НіТНі парті.Ані доручен.ня, як депута7\' районної Ради ПРОВО)l.итьвелику rpOMa,ll,Cl>KY роботу. З повагою говорять на заводі «Торгмtlш» п,ро комуністів В. П. Ря'бцова, Л. І. Рогачова, В. Д. Рижова, В, І. Смоляні­ нова. Це 'передові виробки,:!нНlКИ, уда,р,ники кому'ністичної пра­ ІІі. Вони жи'вуть і трудяться за ;принци,пом «Один за всіх, всі за

одного».

11рикml.дів сумлін'ного виконан,ня

комунkтами

партійних

доручень, .цисокої їх відlповідальностіза доручену справу мож­ на навести дуже багато,ВОНИ є в Ікожній пеРВИ'н'ній партій­ ній організації.

Але, ,на жаль, трапляється і та,ке. Рік тому на ши'норе­

монтний завод поступив ,працювати канди,дат у ~lЛени КПРС

Г. Р. При~тупко. До ,роботи

він

ставиться

недбало,

часто

пиячив. ДІЙШЛО навіть до того, ЩО бу,в притягнутий до карної відlповідальності на 15 діб за д,р'ібне хуліганст,во. Не 'ВИ1правдав дов·ір'я това'ри,ші,в кандидат у члени КПРС

Б. І. Самохі'н зпарторганізації районного ві,дділу будівництва і експлуатаціі шляхів. ,Він також не брав участі у громад­ ському житті, не ,відв';дував 'партійних зборі,в, протягом вось­ ми місяців 'не с'плачує членських внесків.

Зган'ьбив 'ВНlCоке звання й І. 'Фо Гавриков з заводу порош­ кової металургії. За порушен.ня TPYA()lloїi ,партійної дисциплі­ ни, статутних вимог і норм партій,ного 'життя імо КПРС ВИlключено.

з членів

Я'кі стали на ШЛЯХ С'ОІЦj,алі,3'М'У.

Партійним організаціям п.дприємств, радгоспів і ,птахофаб­

ЛЮТ,ОГО BMO~K1Вi :ВЇJi!iбу­ ЛИІСЬ УІЮ'ЧИІСті з6'ОІРИ, illРИІСНЯ­

P~K потр,ібно зробити пев,нівиснов,ки з наведених факті,в, бути бlJlЬШ ,вимогли,ви'ми до ТИХ,кого п,р'иймають кандидатами в члени КПРС, проводити з комуністами постійну виховну робо­ ту, залучати їх до участі у г,ромадському житті колекти,вів.

22

чені йYiBBilКOIВOIМY Юlві:лею Держ­ IПлаlН,у :і lI'JIан<Увих O}JIГaIНJЁB КJI)laї­

'ни. В1РХ~ИВИ1МиО!Пле'ClкаIМИ зу­ 'С'11Р ііли ІПРИ'С'УТН'Ї fiо\яВУВ J1Jре­ l3ИJ.,1jі,ї т~ва,рwш~в Л. І. Вре:жн,є-­

'ва, А. П. Ки\рИlЛеіНІк'а, О. М. К:ос ИtI1Ї:на, М. В. Пі!дroр'н0tI10, ,М. А. О)лCIJIова, В. В. ГРИШИlна, М. С. СОIJюме'нщеlва. ЧУІен: П()lлі'l1БЮl1>О, се<хрета,р ЦК мре м. А. ОУICJIОІВ О['ОУІО­ ,СИІВ ,привіFГл,НJНЯ ЦК КИРС, ,Піранції Ве'ІЩ)ІВН()ІЇ Рл,~И СРСР і Ращи MiJн,ЇJCIlIpiJн СРСР YlPО<ЧИС­ тим з601РШМ, ПРИС:В.IfЧeuIИМ 50~,j,Ч'ЧОО ДеріЖШЛа:ну, \B~ilМ П!ра­ дів'НиІШМ

Птахофабрики

8,2 7, О

Рі'вняються 'на Героїню ДОЯР'КИ комуністки Г. А. Строкач З Семиполківської птаХОфабри'ки, К. М. Wвач,ко і У. М. :К6валенко з Калитян­ ської птахофабрики та інші. Вони 'В ЛеніНському ювілеЙ1НОМУ році надоїли по 4 тися'чі і більше кілограмі,в молока від кож­ ної корови. Сумлінні трудівниці, ста:вши напереill,з'Їзді,вську 3 радгоспу «ПлосківськиЙ»,М. М. Бобко

III:JUI)НОІВИХ

{)Ip['(tHiїВ

l'а\цJШCЬІК~ Союзу. -3 ДОIП()lОО\l\lДЮ ВИlСТУШШ!

за­

-З веЛИКИіМ трудовим і політи'чним ,піднесенням зустріли т~удіВ~JIIКИ раЙ()J\У ,проект Директив ХХІV з'їзду КПРС по n яти,РIЧНОМУ плану 'РОЗВІІТКУ на,род;ного господа,рства СРСР на 1971-1975 рок.и. Першочерговим завда'н,ням 'парті,йних ор­ ганізацій, всіх комуністИІ є гли·боке ,роз'яснення масам цього kторичного документу, донесення до СJИilI,омості кожної люди­ ни омисл і значен,ня величних інакреслень партії •. Комуністи 3 новими силами ,ПОВИНJtі ,розгорнути широку політич,ну і органі­

заторську роботу, спрямувати ЗУСИJJЛЯ колеКТИівів трудящих на безумовне ВIІІК()J\ання держав'них ,планів і взятих соціалісТИ'I­

них зобов'яза,нь ,першого foкy п'ятирічки, щоб гідно зустріти насту,п,ні з'їзди партії.

НА ЧЕСТЬ РІЧНИЦІ РАДЯНСЬКИХ 3БРОИНИХ СИП 22 лютого 'в районному

Бу­ ди'нку культури відбулися уро­ чисті збори, прис,вячені 53-й річн·иці РаДЯНІСькоі Армії і Вій­ ськово-Морсьхого ФJlОТУ. Сюди прийШJIИ

,ветерани

f:rrymИІК J1OЛО3И Р~ди' М;Нlіс.трів срор, ,голова. Держплану срср

ської

ВелИlКОЇ

М. К. Ваіі:бак-ов.

радJNIICJoК_,

(ТАРС).

воєн,

і

пре,lJ.ставники

громадя,н-

Вітчизня'ної партійних,

профспілкових

і

КОМСOМNьських організацій мі-

ста, ,робітники і службовці міс­ цевих підillриемств і установ. Збор.и ,вступ,ним слоВом 8і,ll.­ кри,в другий секретар райкому

КП УкраІни М.О. Сергіенко. З дО/Ювіill,ДЮ про 53-і рЬковини Радянськи,х Збройних сил ви­ ступив район'ний військовий 'ко­ місар ,М. ,м. ІМОЛОЧКО. На закінчення ,відБУ8С. свят­ ковиitll(ОJЩерт:


IПIІШlllllІІШllШlІІlllШIШПlшшшmППППUПUlllпmппmlШllПІППШппmпппmшmПІПІПIІШIІІШIІІШIIJПППllІІlІІlШППl1ШIІІIІППIІІIІІJIIIІІUIІІIІІIІШIІІПIІІППIІІППШІПIІІIШIППШШШIІПШIІШШIШIIIIІІIППIІІПlППIППППШIІІШШШІШ

Велика дочка- україпськоrо народу УрозмОІВЇ З О. КОрініlWЧУКОІМ 'в€-стала!» до ц:€·Ї т€'ми Леся Y.~pa.НІІКИЙ пр·о.лета·р'сtJКи\Й шюь.менник їнка ЗВ€lртаєть.ся Н€О~IНО·Р8іЗOlВО: О. м. ГОРI>КИ.й ска,за'в: «Вам,. УК- «Хто ВО·Лlі ще ,не OliIoll!y~pallj.Cb, 'нехай ра,Ї,НIЦЯ,,,,, є ЧНl'" пишатися в своїй ",де до бою! Хт'О па,м'.ята· п,рю с.та-

т,во.рчість Леоі УкраїlН.ки пр~й'нята, т,репетlНОЮ любав'ю ДО ІИТЧИ1]!IІІ, ПOltFУТТЯIМ по.1УМ'wного па· т'р,'оти,зму. Це'й патріоти:зм ор.та·

Все б.lзго;ра,;І!не, пра13\lщве, ч€C'не, тво,рче, БУQУЧИ ,на~баJШ.Я'М ОдІНОГО Iнаl[ЮдУ, ,ста,є, 'на її ,ду;.мIКУ, ЗlдOlбут­ КО,,! загальнолюдським.

Хто да в ,Ме/НІ:

~ул.ьТУіРlj. ЯКНlХ МОГУl1ні,х людей да:л,а ,ваша л.і:тераТУ'ра, яку сла,вну ТIР3Jдищ'IЮ!Ш.є<вчеНIКО, Ф,р:ан,ко, Ле-

ву Й Ч€ICТЬ, дО зброіі! Хто за ,мІНОЮ?». л,бо: «Соро..м Х'ИЛИТИІОЯ, ДОЛ'Ї КQРИТИЮЯ! Ч3lс тній на,ста,в з

ІІ:'ЧНО єд:наєтС/ся .з ЇЇ ов'тлим і,нте'р' іН3Іц:,ан.а.1'Ї:ЗlМQМ. Любов ДО p.iu:-lНої З€l"'Л:;'.і Др'У,ж:ба МІ;'Ж .Іщрода.ми, з;J

Глибоко в'ря,чи !J боwо,В€ Єдlllа,н, І:ІЯ HapOlдiB,B ЙОГО дj'ЄВ;'CTЬ, Леся Уік:раїlнка прИlХOJ\ИТЬ д·о ВИlСIНОіВКУ:

Не .відсгу,паЙ,

ся укрз,;IНКЗ -.це

ДО.1€Ю битися».

JЮНIЦtШЦ',єю

ж

1'іл.ЬЮI

H€

по€ти ве.1Иltre3lНОІГО тала.нту і ,невиqвР~J11Н'О'Ї е:не.р'І1ії, ,це mQДИ.З ,велики,м

ВеЛИlче'3lне ,31на'ЧelН'НЯ д,'!я духов·

,поетеси,

МI:р.і в€с.lик·і,

-

в РI',вн·jЙ

ЛЮ!J.н і. народ!! ПOlви.Нlні бути дру­

бла,горOlДJН!Ї

пО'Чуття.

З,ЮIІі,

а

мж:те:цтво,

.1,:те:ратур·а

ИОІГ.О РOlЗВИllКУ Лооі

ОдіlИl.ти

меч

\lIiВОС:Ч,jНIІЙ?.

Хт'о ,на,ка:за'в

H€ КИlдай

M€lH'i -

зброї, па,да,й,

не Іне

ТОМ И1СЬ? ..

Hap~д! В;'Д'ПОI!~'lдає .в·она в·о'€ю СІВООЮ Т'ВОIР'Ч;СТЮ. Са:ме у ЙQlГО ВИЗ· ОО:Л.ЬН:'Й БО'РОТЬіБї, що .3 КОЖ'ІІИМРО'

YJ\iP а ЇІНІКИ, для ~------ _ _ _-# _ _ I ' МУс,ЯІЬ 'СПРІІ,ЯІТИ зближенню .1щдеіі, ко'" ШИРИЛ3іС,Я .і IПОТРЯС.а.1а п·'с1!ва· cepц€м ;, Рі(),3']1МО"', З .г€.ро-їц,ною си- збаII'З"lен'н.я її СВ1ТОіГJИl\ДУ ма.1И ·і(деі ~ .lІаро,д',.8. Внсата.1ЮДЯlності л-:тера- .11111И .llаРИ:3І\IУ, Лt'с,я Украї'!І:ка " .). лою духу». Uіау",О'Вою cOlu,iaJJ·i'3MY, ТВОРИ ~1 T)lP~, краса ЇЇ ХIУ:Д,О,Жlні.х обра:З"'в ча,1'З жи:влюче ДЖ€lрел,о МУЖІНО:С-Т:, К,'lНеIЦЬ ХІХ - лоча'Гок ХХ СТО- К. М:ар:кса і Ф~ Е:НlГеm,са, а П':IЗlН.;' І ·вн\!:рюють.ся ТИМ, наСК:JJ·ЬКИ· гли- ін€;злаIМ:НОС11і, че'р,пала з нього СИ· Л,"ТТЯ, [((МИ ВИ1СТУЛИlІ}а· Леся УIКР.а· ше В. І. ЛеlНlіlна. В·ОІна. бачиТ!), боко ВЮ:ІОІВУ€ вона ,ПОI!JУТТЯ J],.руж· лу й она.гу.

19 1':,'1

18

ЇНlка на .1ітераТУІР'Н~Й

ниві,

6у.111 І що

.Qо·бою ЧОР'НО,Ї реаКі\.I!"ї. Шма'l'о.в:а'на ценз,у,рою,

.за,ди~халася

жо:рсто'к,і забор,ан:н':

закута·

у

ТУlр·а. Проте а;р:а в T€,

Пр.Q,р':,заЛIІ ТE'lМ'Р'Я·ВУ ноч'і.

Л>lтера·

щО

'ДOOBlтHiOГlНi, вже ЮрІЯТЬ.

ста'нуть С'віт.1іі Ч3ІСИ, ДЗl!.1ла поете-

ТО ІС'В(ТЯТ.Ь Ї.Х лЮtL'и ,робаЧі.

Пере6у,ваНlНЯ Ле-сі У,краї;:н,ки в l\и:євl пов'.я:зане з дLЯ.ЛІ>Нll.СТЮ гу рт.ка лі'тt:iрату.рноїмоло.ді «Плеяда». Це літературне об'.єднанн,я qyлозаан:оване в 1888 році ,і IПРО~С'НУ1вало понаLд

ІЗ

нею

НЩЦ

переклщца,ми

п,ращю­

вали й іНШі члени «П~,еяди». На з·іібраJННЯІХ ГУ'Рl1ка Лося Ук­ ра:rн:кз

читала

і·

аво,ї

ХУДOlЖніі

т,вс,ри. На той час Леся Ун'раїн­ иа б.улаВlїjДома як а.втор та,ких поез,JЙ: «:Без наДі.ї CnОДі,наюсь:!>,

«оДс-сВ'Ї·'tні IBOГНli», «.гОРНІТЬ MO€ серце», циклу «:Сльози·шерли:!>, .це

ЗСlК'ремз

є

;ряіДКИ [ІРО 'Те,

ГСlДі

аП8lТИ,

фсеріце...

ла.є,

не

·апсmою:!>,

дає

нехай воно

що.

па­ роіЗ­

будить душу, і «\душа Jювс'та­ не». А !в 1893 році Леся Ук­ ра.їнна пише і свLйН'ращИіЙ 1'В.;р ра:н:ньOlГО

«ДaIB:H~

ІП ері olДY

КC~3Ka» .

lVРСIВОlrnролитна ось що патрiJбно ;ВОЛlі

JЮему

-

Ф

сильнllше

бо.ро.тьба-для '~дооуття

пе:рекона.Н!Ня

звучать

ІВ

.її

все

творах.

З величезним заоЮllлеННіЯОМСЛУ­ хали МOillоді літера.тОіРИ при­ страС:Ні

слова:

Не поет, хто' покисдзе ІВОІРЮ,НИТ.Ь на'рОІДіНУ .оараI8У, Що6СВОЇІМ ,слава,м БЛИІСІ\ІУ'ЧИIМ Залотую да'ть оп'р3lВУ; Не по€т, ШО за.бу:ває Про Пlр·зшн-і н a'p'OIДIHnP а'н И', Щоб .аобі HaaїllJbH,i· .РУіКИ Золоті· нащіть ·'ка,fщаIНИ. Вже ІВ Ті молоді РQlКИ Леся Ух,раіі)нка ІНа .!'ОЛОВУ IНИlЩе сroя­ ла ,В'~д ав'ОіїХ тавзришїJВ.

В л НlCТ і

до М. Драrома:нова М. ПaJВЛИК lШюав цро Лесю: « ... На свій в:;н це генJаЛЬіна Ж:ііmtа. Ми то!Юри­ ЛИ З нею дуже ДОВІГО, і В нож­ НІЇ,М її СЛ()lві я бачИ'в рооум та

глибо.ке

РОЗУIМlііННЯ поозl,ї,

оові­

ти й ЛJQДСЬКОГО життя:!>.

Л. ЧУПРИНКА,

----"#

«Вона іде понад l\авказом, По Україні, По Русі. Вона іде з народом разом у всій своїй живій нрасі».

П. ВОРОНЬКО.

l\ультурно-освітні працівники району, ян і все прогресивне людство, відзначають сторіч­ чя з дня народжеНf!Я невсипущої трудівниці

на літера'Турній ниві, поетеси-революціонер­ ки, інтернаціоналістки, однієї· 3 провісниць

братерства і свободи народів-Лесі Українки. Районним відділом культури розроблеНі заходи по відзначенню цього славного ювілею.

Вони доведенІ до всіх культпрацівників.

Пе­

ред ними ставилось завдання в лекціях, бесі­ дах, доповідях, під час проведення тематич­ них вечорІв глибоко аналізу.вати поетичну

творчість Л. Унраїнни, розкривати її вплив на український революційний процес. Адже поетеса

всією

своєю

літературною

і

громад­

ською діяльністю пробуджувала свідомість мас, клинала їх до боротьби за соціальне і національне

визволення.

В клубних і бібліотечних проводяться

бесіди про

закладах зараз

життя

і творчість

Л. Унраїнки; читацькі нонференцІї, нолектив­ ні обговорення її творів. Напринлад, ·l\али­ нівська, Плоснівсьна, Русанівська, Пухівська, Світильнівська сільські бібліотеки провели бібліографічні огляди «Образ Лесі УкраїНКИ в

художній

лавровім

.наск,'IР,зь чу,жі ·і В'О!JЮжі

.поет ес а .

Бл из ьіЮіlСТЬ "'-О

Н а,р'ОЩУ,

Р()l3ум:,н­

:НІЯ ЙОJ'О мріlЙ, віра у ОВl:тле

м.аіІ­

бу'ТіН€ на(ДаlВали Фі,зиІЧІНО ХВ~1>ЬЙ, ПРИIКУl1ій ДЮ паст'елІЇ п-и-сьмвнни,аі

к'р·аЩИIХ

1".0

:н·а омерть

газета

l\лубні

ІДО

П,РОOlе:т aIP'OЬ:KOIГ·O

вона

сяє»,

«Співачка

З'У'Мlllе, ~ОІбре,

Вlі'ЧIle...

досвіт­

і ін.

Райбібліотека для дорослих, динок

культури,

Ha~

ДО

СОІ!Jiїал:;стИJЧiНИ'Й Жо,втє;Jf,Ь, па:ртія

вел ИКОІГО Л€Н,;іН а ПРOlКл,али 11110[-\1

Лес:і УкраlїIн:J(И ові.ТЛИ1Й

Ш.115LХ л;

cePlдeIЦ,Ь 3ДР'УЖ€lllИIХ ,Ha,pOIд'l'В РаJJ;ЯН­

СЬКОІГ'о Союз.у,

до

ПРiQIГ:ре'си'В'Н()го

лЮtд'с-гва. К~іИІГИ .вща~ної YJ<!pa,ЇH­ еС/кої пете·си, пе;рекл,з.QЄ!Н'Ї баіГа:ть, ма МОlваlМИ овіту, і аьогщНl; КЛИ· ЧУТЬ до миру

та

боротьби за

браrrе:р:ст'ва,

ща'ст.я

в6х

до

ЛЮД~Їt

Іпра:[~і.

Є. ШАБЛІОВСЬКИЙ, Ленінської премії, член-кореспондеит АН УРСР.

Jjay,peaT

КОМІСАРОВА

Я пам'ятаю день той і той 'Іас,

Коли, немовби спалахи осяйні, Твоїх віршів акорди життєдаЙflі Торкнули мою душу перший раз. Відтоді я уся в полоні слів, То болісних, То ніжних,

То співgчих,

Що, наче буря, грізні і жагучі,

музична

районний

школа

бу­

підготували

кайданів ...

Тож клич, владуй, веди мене

Всіма твоїми віщими шляхами, Jlквітчаними лавром і тернами, Бо радісно іти з твоїм вогнем. ЯК ти, і у великім, і в маЛОАtУ,

літературний вечір. В його програмі до­ повідь про життя і літературну діяльність

Не відступати, поборовши вТОАІУ,

Л.

Дозволь сестрою зватися тобі,

Українк.и, уривок з «Лісової пісні»

конанні

драмгурткі-вців

міста,

музичні

І так, як ти, кохати й зневажать.

у ви­ т.вори.

Хай навіть

Леся Українка живе серед нас своєю не­ вмирущою творчістю. уї гартоване слово до­ помагає нам, культпрацівникам, боротися за виховання прекрасної,

БУДівника

І горда я,

Овіяну

3

Навчила ти ба:чИ1ТЬ

в серце IВIRіlЙшла.

3IВо,РУШЛИ1ВО. ВОНИ Сlвідчать Л!РQ велИ'КlУ шану У:ЧJН:ів ДО ВИlда'tної

Іпрекра:сне,

любить ти на'вчилз: мене,

І щастя тебе не мине».

РОQlYiміННЯ

зна'Че1Н­

с. ГОГОJl'УВ.

IПЮНіі.-вішmою,

З тобою в ДOlРЩУ я ВИЙІДУ

уче­

ниця 9-,['0 класу, у :ві,рш:і «Доч­ .ка Піромете,я» говО\рИlТЬ: «Ти не злякала.сь ть'ми,

:зг·а,с·не

о

.про

.'11ЮРeмJних

Ні

.рОС';ЙСblКОГО царату,

25

сльозаАtи,-

.

обірвати».

Та.к, бага'то дужих РYlК Пlі~ня­ ЛОСЯ на ПОК,ЛИlК Лесі Ух;раїIНlКИ. І,ї «Доов:l11!Й Івогні» !З1шалlМИ ЛЮlде'Йнз: БQРОТьБу. І засі.я.ло ,нщц землею сонце ОВОООди, про яне І

МР;lЯла

Леся

ща:сливо жи:вІуть

'слО'ВаIМW У'ЧІНЯ 101ГО

Ун.раї,Нlка. ЛJQДИ,

1, за

,класу

М.

Лоовиненка, шлють НИІЗЬІШЙ ун­

п:1Н Лес'і Y.кpaїHJЦi:

«За те, що ти іВ ТЯІЖ'КУ, Г~PKY годину,

Ян

мук,

смертних IВИроі}{lів

ЧетвеР,

і

тепло,

ня її поез:ііі. Віра ТОІПіха,

гнівом,

'РУ'Н На пQlхлик твій, щоб пут1і'

.пРИEJМНО, що: ВІСі нірші. почат­

[lоетеси,

і

тобою легко йти в однім строю. ;-

І скіш>Ки .Д'УЖИХ ,піIДНЯЛОС,я

І буду я жити, Я!{ ти. Твоє ЯlСНОІз·ореє 'iM'~ На.в; чно КЛЯlну:сь зберегти». пое'І1і,в ;НalIIисані

ЩО ти сьогодні з нами,

І славлю я поезію твою,

С. ПОГОРЕЛЬСЬКА, районного відділу культурн.

'НУЮЧИ1Х

малою,

І привселюдно, і самій собі.

комунізму.

інспектор

непомітною,

Признатися в захопленні тобою

інтелектуально багатої, духовно всебічно розвиненої людини -

чу ЇЇ ІВ своїй уяві, чую її чарі'В­

НОВЕ 'ЖИТТЯ

ро·

Ії ба(Дьо,рі

Наставнице моя! Дозволь дерзать

Ти з «Піонею»

:ний гол ()с, ба.ЧlYті QiЧі '1'0 lек'р и­

руху

ЗОlкре,м а,

їнської поетеси Л. УкраїНКИ»

О Мавко! О дЬвчино мила! О раНJНЯ і ніжна весна, Тебе, як зо,рю, я ЗУС'l\ріі:ла,

о

і·

Летять на крилах пісні з

3ап.лющу їх все одно сто­ ЇТЬ. Хочу .не дУ'мати ЛІро неї іЦу:маЮ. Хочу.Rщ:,гнати В:;Д себе не Й!де. Так 1 заЛ1ШІНlТЬСЯ :наіза!в,Ж!дИ в мені. Я ЩОМIf'l\і ба-

опрarnе'дЛ1I!ВОЮ,

бли.з·ько

Життєдайне

НАВЧИЛА ТИ БАЧИТЬ ПРЕКРАСНЕ

Істі, мав ,сонще, то веселІ, уоміх­

писала:

СТОЯЧИ

«Леся Українка безсмертна дочка велико­ го народу» (села Бобрик, Гоголів, 3азим'я, Л~тки), «Сп'~ваіЧІка :ДОСВlі1Чllіх IBO[',H'ilВ» (ШеРІдО­ ва, Семиполки, Рудня), «Славна дочка ук­ раїнського народу» (Требухів, Велика Димер­ ка). l\расилівчани провели усний журнал «Лі­ сова пісня безсмертний твір великої укра­

Члени літ·ературн,о:го гуртка РУ:СЗJнilвcЬКОІЇ сє\рєдньої школи ПЇІдГОТУlваJIW~Y'JЮПИ('JНИ.й ЖУірнал ДО 100,ріі,ччя з 'дНЯ .народження Лесі У,юра,їнки. У ньому lWіще­ ,ний Іпортрет Лесі У~аї:н,ки, :на­ IмаЛЬОВalНИ1Й самИlМИ ж У-ЧНЯІМИ, щИ!рою .і чаРjВНОЮ, Iві1РНОЮ в бо­ 'ВІршІ!. У~,еИlИ:ЦЯ 8".1'0 ·класу К роп;t1і за волю і ЩЗіСТ.я ЛЮДИІНИ МiJЩеНі!Ю [ІИ'Ше: «,Ма;вка: за,ВЖjДИ ,10 кі,НlЦЯ. очима.

6:'ЛI>ПЮ'ВИ:ЦЬКЗ

лра'!Jjда»

,ві:мал·а. ЙОМУ ,В1С·і, сили, сі.яла,

======================

моїми

при,клад

.IЩ]ВОІЛblIlОіГIQ ГРОI\I3іДСЬК'ОГО

,&ЗlаlГ а,1lі

М&рія

і бібліотечні працівники проводять

літературі».

lПеред

дю€те'СIf

«Рабочая

«.л€IС'Я У'країlн,ка,

Хто Г'ОРL:J:ощі ВЛОЖИ,В мен,і У cepц€?

в ці дні тематичні вечори до ювілею поетеси:

У Літочківському, l\алитянському, Плосків-

сТОї:ть

і,д€ал,:в,

Сn'Р'аIВЖ,Ш,ого IПЩ&иіГУ. В .не:КРОlлозі

МОГУ11ні Jt:р·ила,:

ніх вогнів».

с.казала; «А пра,нда :не

О·

і

ТірYlдЯЩИІСІІ. «Чи ТЄіП.1И!Й ratll., фOlзпаре,IJИlїі на СО'Нlці, чи холоід:НИЙ o,.J.!HaKOBO· бр.иlд)КИ'Й», зая,нлялз

віНI\У

ТаlКОЮ ВОІна й залишИ'Тьс,я В ІМОЇІЙ УЯlВlі царівна «Л~с()!вої

CТQp.

ца:ризму

жицькій, Опанасівській, l\алитянській, Мок­ рецькій, Шевченківській бібліотеках діють книжкові виставки: «Леся Українка слав­ на дочка українського народу», '«Перлина саі­ тової літератури», «Дочка ПрометеЯ», «В

,НЄ!Ніі, то ПОВНlі CМlYl1KY і болю.

2

ІПРОТИ

ському сільських будинках культури та в Опа­ насівському клубі виготовлені стенди. У Бог­ данівській, Рожнянській, ТРQєщинській, l\ня­

студентка Київського держав­ ного педагогі'ч'ного інституту ім. Горького.

о

.як

- приклаіД са,мо'ві.и,дЗlНОГО С.1У'Ж';ННЯ нар'О\Д;ОІві, з,щ)йс:нен'ню Йо·

« ...Іде з народом разом»

для

та зару<tJіЖної літерСІІТУ,р. Са.ма Леся YiКlpa.ЇHKa Іперекла:дала ба­ гато ТВОРїlВ Г. Гейне; о.днОІЧасно

·в.а.і1ИIСЯ, -

~РНIЙіДetШНЮ п€!ремосу ІП!Ю. лет. alp·~,aTY: ПО,ЧУТТ'Я, пова ЯІКИІМ. Н€МИ'СЛИіМИЙ . І вста!не в€летЄіН'Ь з зеМЛ.I, РОI3&И>ТОIК людства, ИЮІГО ПРО[1ре.с. РО8lп р а:ви.!ть .руки гр,:'зні, І На,й,глиlбша СПОірі'Д!не'Нlість із СВО: І ВМИЇ'Ь P(3)P'B€ ,на собі єю 'на'а',є,ю аж Ін·і.як не ОіЗlнача€ YIO~ Д'РОТИ заЛ,::ЗНIj! в;д;руБНОlсті ЩОіДО іНШИIХ IН3ІЩ',Й.

ба:га'то 'ЇНlШих.

нарСіДУ. ПочаlТ~ючі лі'тера'юри .робили :переклаІДИ з російської

паJ:ріотом,

жуаЗIН·ОІГО наlціОіна·ЛI'IЗМ'У, шоg~Н';13МУ,

ПИQЬімеНIНИЦЯ, .аР·(JIНИIКДИВО~ДИВ· - - - - - - - -.............. л,яIЮЧИСЬ у Iма!Йlбу1'Н€, зВ€личуе І В,іДblше ТО1'Оі, це одне IМЮіГУТіН€

Леся Уираlїlнк,а була 'KeprBHH!Ю:V! ГУР'І1на. МОЛОіда поетеса вже в той ЧаІС ПQCтarnила перед со:бою ·мету: РО3ВИІВ·ати ук.раї,н· пращюва'Ти

CJп:ра'ВЖIН.;М

ЯlКОІЮ б маlшка,р'оlЮ ВОІНИ не 'ЛlРИllфИ-

ElДlн:аіЙте'с Ь!».

Грицько ГРИГOlренко, 0вген ТИI:\1чеIНI!Ю, Ма'р!'3ірита Нома.ровз

К'ультур:у,

Ле·

>Кнпя Л€·С'; УlфЗЇШUJ, її ,'вор· Ч·\:ТЬ

~ ,розщі.IІ'ИТИ, l>V!;осоБИlТИ у.юраїнськиlХ 1'ВОірИ "'-QlВГIQ БУДИIТИіМ'У'ТЬ т,РУIДЯЩИl.Х &'щ РОICl',йсI>КИ,Х робігни[JіРЗIlJД БGроtrнБи». l\Іі.в і селян. НClі «різ·ноIВИ,ди» бур-

ІНИІЦЬК,ОЇ Лlр,аIЦiї. ТИlМ"Ю ЛQВИIНlні бути МЯ КQlЖ'НОСО lРооrТlникаовяпJ'МИ ці. СЛОlна: <~)JQіб;ФНИIКИ усіх країІН,

ни та її брата Миха.Йла, брали участь Во.ЛQlДИМИР СalМійленко,

сьну

бути

діЯIJ1I:Ш.Ї:СТЮ

,ве.1Иlкоtдер,жа,вної ШОIВ:IН'ЇСТИ"l'Н'ОЇ 3ІГраї, таlК і проти «()ООГО'», уюра. ЇВ'СЬ<ІЮГО', паlНlства, ПРОТИ У'кр·аІнс.нкого ,на.ц'Qlналіl]МУ. Вона Р':'llfУЧС ВИ:КРИlва,lа о:бл.YlдIНIЇ «тею,р.ії» буржуа'ЗПlи,хнаIU)'Оінал:'сг;ш, ОТИ:Х «ЛИ. . І' ~ ца:Р'іВ тє,,!:ЯIЧОГ'О ~Me-Ha.», яю ТіВ·О· \ 'РЯТІЬ к<каllно'ве ДІЛО'», намагаючИІСЬ

належить ... ВОІНИ :ПОВИJН~Н;' т:ри,матися СlПіЛI>НО, ОI:JJ!ЮСТа.Йно, ·60 у .воі" у НИІХ ОідИlН: I&ОРі()[' CTalН багачів, КЗ:ПііТЗЛlісті'в, що КОРИlCтає :3 :роб;'Г·

п'ять .РОК\:'В, LдO 1893 року. у «ПлеЯ\;:ф>, KP~M Леаl У.к.раїн­

га

на

rза.срlба,ми,

ХТО з НИlХ до ЯlКО!Ї .в,і,ри чи іНЗIРЮЩУ

~~~fМU~J[r{~ ІВ IКIll~rncr

громадіСI>~ОЮ

ЯіКЩО не боротИ1СЯ ре:ВOJJЮllJi~Йін,ИlМИ

сі сили пвр€·н'ОІСИJТИ на,йтяжчі ви· Із заХОІПЛelНlНЯМ ПИllllе Леся Ук· Il.р·обуваНlНЯ, твар'ИТИ ДЛ,Я 'Ha·pO,.L'Y, Iра.Їlн'ка ЛІРО ПQд;ВfПГ Па,РИЗI>КИIХ КО, 'ВИlСТ'УІпат,и ЗВl:'Р'ШВlми., ,др·а,маIМИ, МУНЗ'Р,:,в, ПЄjреІКла\lIiає Іна yo~p·a'Ї'H'Cb'K'Y П'У'БЛ;IЦИСТИIЧН.ИlМИ Сl1аТ'ТЯIМИ, в ЯКИХ .мо&у Т'в~ри М:ар,I<ІСЗ Й БНlг€.шса, во:на за,К.1И1ка ..lа ДО БОР'lIJі, за со- 'в;тзє ,Р€IЮЛЮl/lJію .1905 iPo.~y, услашui·aJLы€€ Й ,наIЩ;!(]lНа.льне ·ВИkl.&OJJ€'НН,Я: лю€ 'Їlдею м,)Жlна'р{щно,ї пролетаіР«Нста:ва'й, ХТО ж ІІІВ ИЙ, В КО[10 ДУМ- QЬJ(l().їсо.л,іщаРIНЮlст'і: «OBQAQlM·i свого Г ка ПОВlста.lа! {JlдИIН:а ДЛЯ .п-раЦlі на· ста'ну :роб;т'ншш, ~ JlИlСалз поетеІса, -'H€ 1П00вин.н,j. IВва,жа.ти на те,

~rn(gfll

ною

II3iP~Д'·IB.

своєю аКТIІ,В'

ся УlКраї.нка ДО'ВО\ДШllа, що не 'МОІЖ'

Ще сQня,чн,: Пl[ЮМelJl.і СПЛ'іНI"

на·

взає'",ол'і:з,наIНіНЯ

СвлїI\Ш т,во.ра,ми,

\"р·()чі

«ЦИРКV-!l·ЯіРИ» І

ПРQlгре'СИJ!Jlна деlМ.акраТllЧіна

ба 'Ї

ДoOOВl"TIH,f O~H:i пе'ре'''ЮЖI1І1,

ЦpOJМетей,

стояла твердо ІВ боротьбі».

П. ЗУБЧЕНКО, завідуючий методичним ка­

бінетом р8Йвно.

лJOТoro 1971 року

о


ВІСТІ З РАДГОСПУ" ТРЕБУХІВСЬКИЙ((

k

Механізація вирощування

m

а р

n

о

л і з ДОСВІДУ

.в про.екті ДиректиJВ ЦК ~ПРС по п'~тирічнОІ:vIiY пла­ НУ п~р ~дбачено дальше збі льшення ,вироБНИЦ'І1ва ,кар­ топл і. Цеспра'вд і дуж,е Ц і н­

мехаНJЇ:заторLв

на

першом,У і друг ому В\lдд і л­ нах каРТОІПlлепеоребираЛЬНlі-на­

ПР()lДOlВОЛl>ча ,

теХН)і,ч;н а

ТНІМ,

цю,

П:lд.вИlЩIIJТИ

топл і.

В

НУЛ ОМ'У

і

кормо.ва культура . Вона є · д уже добрим ПOlпере:дНIIJКОМ

НОК

ва:н:Н'я

замИlСЛИТИСЯ

н3ід

полеІ1ШИТИ

IВ р ажа,й

минулому р онах

і

кар- ,

позами­

СПОРУ'ДИ Л И

;ваl Н'ТaJжуваЛblні

П'і:джи,влення

стосу, ва: ння для

під

внесення

гер­

б ііЦИIд,і.В і XJi.МI1'l\a'111IB дЛ'я бо­ ро.п~би з фіТОфтО!рою. В іlдIQУЛИIС!Я деЯlкі зм;ни і в нJлыІ\lсно муy ок ладі ланак.

,на

пункти.

ДЛЯ

ча,с м і,жря,дного 06робі'11КУ. ВИІГОТОІВЛЯЮТІ>С'Я також при­

пра­

Іх

dіЛЬСI>НО,ГQIC[lО­

'випюристали і дл.я пі;Д'ГОТО'В'КИ

Ра:н:ш е їх б,у л о чотwри, а те­

даptСI>КИХ КУЛЬТУР . Отже, не­ ~a'PMa 'В н аіРОіді г оворять: картопля ДРYlгий хліб. Враlдгос.Пі «'І1реБУХ\Ї ВСIШИЙі>

н а,с:;нного м а'тері а'лу. То.р:н сил амИ1 наших м еха­

Ilep -

Д.1Я

білыоІстіi

топлю

Ти.м часом зерно,в'; В ИР О ­ 'ЩУ ЄМО М ЗJЙіже без затрати РYlч:но.ї .п;раilllі, чого. не МОЖНd

ска;а ати про к,а'рто.плю . ВіРIУЧ­ :НУ 'П'Р'ОВСЩИТЬСЯ ,п,ерelБИРaJННЯ бу лОО, НaJванта:же'НІНЯ в 'І1РаІН­ ,спо,РТНlі ЗaJСоби , 'картоплеса,д­ жалки ТОЩО. ДОІСИ'ТЬ С'КaJЗати, що на переіби;рання дуже пе­ рероолої

наlСі,нН()ії

дv.IНО - ДН~В

.на

ОДИН

40

гекта,р, .

на, ВСЮ ПЛОЩУ 2,2 00. Вихо ­ ДИ1ть, ЩО 1':~5 чоловік повин­

для ,ріlЗаlННЯ нас,і;нно.ї

ЛІЇ.

:ні міlOЯlЦЬ праlцювати лише на ПСlребираНlНі

к артОІП лі , а

в ТОМУ lВ'чають

В ОС'НОВІНОІМУ

по

чотири

С'ytВання ДЛіЯВlнесе;нНlЯ

с: аід іінні Н м,айже вс.і робі,11НИ '

ної

ни ра'дгOlСШУ по.ВIі'НJні 6у.п пра:цювати 25 - 30 дні,в . у.се це IПіРИlМ'УСИЛ'о. наших

)!IJBa

води

під

час

ПРИlотос:у: ваIIИtЯ

с ення

ам: ач ної

'З 'ї~д і в.

4

I(У .1ЬТИ'ВaJції і по

По

по

Ди;ре.~цfoєю ,радіГОСПУ ,в свій

,вне­

ча'с

,прИ1СТОСУ-

IВИРОІЦу1ванню

ча'С бу ло о поставлено за ВідЗJН-

матеріал

був

,рі:внИlЦТВ'ОІМ

голо.вного

'нера Л . П. НUкола'ЕJН.КО. Вигото:влений чудоний наПі й проеl\lЗЗJм, еНlувала рес.публіfi alHCI>Ka дегуоета'фй:на ком ї;е.і я

змо.нтова:но ВфДjпов і~не обла'k

заводу го.товий до ТОГО, щоб цоч, ати ІР ОЗЛИВ у ПЛЯШКИ

на:ння .

Хор оше

~~:~~~:~:::::~~ , СЕМІНАР

Т,епер

щодня

fl'ичне

3М<1Та.н.ня,

шофери

Ло.гви-

lВаlжіlСТЬ мол~к.а занащт,о НИЗЬ­

50-70 тонн при нормі 40.

ка-лише 72 проце, wги. НИІ3Ька і жи)!нkть ЙOlГО', Це при-

'НС'Ніко., Я'КИЙ ДOlстанляє в по.ле на IBiliдicraflb 6 кіломет)у:JВ по

ХОIРОlШе працюють В.

оП

lНови:хус­

:ПрOlД'Y1КТИвності праці

3аІВОІДlсь'ка ла]}ТИіна ,()р!Г<l.JНЇ'3ЗJція ,по·п'Ов.Н1ОЄ

СВОЇj}JЦИ за ра' Х'УНI()IК

до Р'0'3' Я'он.ення

пеj}ЄДО:ВИХ ВИ1р, оо­

Н'И!Ч:НИ1кirn. Нещода:вно К3ІІl,дидатаlМ,И в чле­

JlИК:П~С :nр,IШІ' НЯТО слюса;рrв Д. ПіВНЯ та В . Ще-р6ак.а. ТОООj}Иіші, ЩО реКОІМе:wду,ваJJIИ

ЗУСТРІЧ ТРЬОХ ПОНОЛІНЬ

вп~в.ненj,cть у ТО!МУ, щ{) іП;рИ1Йняті в км~и­

ЇІХ

в IП&'Р'l1і,ю, ,КОМУНЇJcти

13aJB(}AY ВИСЛ'О.ВИЛИ

дати па,ртії IВИ!ПРа.вд3.ють

Н<JJпе:р:еДОДіНі з'ї!3дів па:ртИ 3Ї1 6ралиел на

Д()'В.Р 'Я парlJ'lїJЙ­

IJЮІ1О 'КмеКJГИВУ. llаIJ'l11йне БЮj}О залучає ІММОДИХ IiI(]МУ:Нііl сТ'tв 'дО активнOlї УЧ3ІС'І'Ї в

вечіj) Пj}еl,Ц'ставники трь{;х поколінь. Мава 'їшда 1Пl)() Т,ВОjJЧИЙ во['ник іК{)ІМСОМ{)ЛЬІЦів

I1P'O!М~:Cb'K\JIMY жWf'Jiі.

д.ва.',llДятltх, трцщJl'l'ИХ ~юі'в, прю слаlВні д,і­

ла. :М' МоО,1JJі на :пеpeдJ3'Ї3'діJIICьк,і,й ТР'У'NJlВій вахті. 3 іlнте}}ОСом аухал,и ПрWC'Утнlї висту­

ТЕХНІЧНИЙ

'\НІ уча~ника іГ,jJOtМ3JДЯ'lFClflі.'ОIЇ· і ВелИ'КJOlї Віт­ ЧИЗНЯіІЮЇ воєн г~нерал-lМаЙOl}}а 3ІP'f'иле'Рії у

ПЕРШ

ПРОГРЕС

ЗА ВСЕ

Чимало ХО'р1()1ШИХ ОПj}wвн:а ,рахунК'У кон­

ІСТР У'кторс'ьк,о-те,Х'ні'Ч'н()го

віДС1'з:вці М. ВQlжка, Г~ІЮЯ Р<J;ДЛН1СЬК{)['О Союзу Ф. ,Ве: нде6е,рі, піЩіlнулк(}вн:ика 3aJП.3:су

вїщділу

М:ВОД'У .

І . КУ'З'І>мича. Слюсл;р Олеwс, андр П{)ідЯ P~3-

3а~О'ди, що вІн ,jJОI 3j}ООИВ, ДOlПомаlГа.ють УДОІ С1iI0налю'в3fI'И ВИjюl}ничий Пj}(ЩЄС. НещotЦ3ІВ­ .н,о ,на,чашшик вїІД'ділу М. Даскал доп'Овіща,в

ПО,Ві'в, ЯК

завоД'у,

на IПіа.рт!іlЙ!Ному бю,р.о щю дія,льні:сть і .плани

~перetДі3'ї'з~Ї'вське соціl3ЛЬс-

ві~ілу на м,a\Йlбутнє. Чле:ни бю}}о ~иrcЛ()іВИ-

КО!МI}()JМ~Лl>Цl 1 МОЛо()ідь

ться

;дов.есНIЯНИХ

польо­

ВИХ робі т.

Вони

зсьвеptШИти

.nLдlfO'l'OIB!KY

ШИ'Н

праl1НУТJ,

,ДОВЙJlj~РИlТТЯ

.;з' Ї;3'ДУ па'РТ;'Ї .

о

На

початОІК

,да,ниг:vш ЦСУ

Т~ylдtвнини села гот,ую­

ма­

ХХІV

"tJвел, () п, о ~

'"лан

n

о. КОВБАСА,

С. ОгЯГОВ, М. ШеlJЧeJfКО та. j:нші КОI МУ'Н'ЇJcти.

ГОТОВНІСТЬ

Вези-

"о еннИ1И", В, иорнєєв та '!·IН'Шl·.

В РЯДИ ПАРТIі ЛЕНІНА

IІІlрое'кту ДИ'ре'ltтив. Перш,ї ~M,i~OIBHli бесіди щювели оІ.ТО!І}(~хіівськlШІ, М. ЄВ'І'уше:нкю,

ПОВНУ

Т.

МИНУЛОГО

'Р : ОКУ, зб'ЇIЛМПИ:ЛIЮЯ ма,йже на lІІівто, ра к!їлOtI"}}alМа . Однак '1'0-

:РИіВ . Пеplliість у зма' ГаІНlні по-

дolбlfв:а.ютыcJI

Iлї'х:і~ у IпіДВИJЩенні та ЯКОlСті iЦp1~ДY' IOЦ'iї.

Й' О , ГО 3З.В'данН'Я'ми.

-

ПО'j}і,вн;янoQ :І лютим

ВИВООИ1МО

"

II'QlГO, щ{)

О Л"" а' ''''у ; Л " "vд"" В ик О'Н<l.J1ІИЙ.

,

11'

,

січ,невии

,..л 'к н ' М" І() а ~

У КОМУНІСТІВ ОДНОГО ЗАВОДУ

'ного бюро М. МalЗуле'ВІСЬ' к.а і її заIСТУ,пн'И'К П. ШаооваJЮВ ПЦКа&ЛИ активі~там, як (}рганЇізу:вати цю ptоб оту , по, в' .lШУ'вати [lолі­ ТИЧ'Н'У .aJГіт<Ш(ію 3 ЖИТГml ,С'ВО'ГО кол е' ктИ'Ву ,

ТЕХНІЦІ

КР, ЄlCJIили, що зимівля худоби ПjJОВIQ'ДИТliСЯ 3alдовільно . ЩОІДО­ бові H:a;r;O:Ї м,м'ока від КОj}O'ВИ,

__

- fГa,К'e lІ1ита:lIJlFЯ ІІ)У'ЛО RинеС'ffilО на че1JiГО­ ВИ1Й ceмi, oop alГiTaTO:P'ЇiВ. Се;крета;р партій­

ВКЛЮЧИ1В1lIИ'Сь у

~ ства, П. Стj}JnЖЄ'У'С &ули (}с.Н()ІВ­ \ йшми ;Ц()Іп~ві'даlЧами. Вони іІІід-

350-400 тонн м ііСцевих доб-

c(,дaJ<YГЬ

paoДTOtOIrY В. Чetпела та

peK'l'O'j)

~ ГOUIОВdПIІЙ 3{)O'reOOНli~ гo'cn{)~:a!p­

______~~:~5:;;:_,;,,_~~;~:И~:Н:~::__.~;;;;=Н=ИІ3=~=-'У=ТОВ&І==Р:='Н=,1сть м=оо==tЖ=а==і;;,

A,rITATOPIB

щ>иступили

РИВ.

9 тисяч .дека"'Ilі'Тр:,в n.риємно го на,по.ю.

Як ОрІГанkJу,вати IILІНШaJГaJНД'У і вивчеН!ня пр~кту ДиректИlВ :ПО ,п 'ЯТИріічнОІМУ 11Ілану

Агітarrори

~

вро­

сіЛЬСЬИOlГОCdlОіда'р­

ле 6 і ЛI>Ш€ 11 ТИСЯЧ тонн д'ОІб-

і дала ВИ1соку OIЦi.нК;j'. YQКe тепер, кол, ектив вин-

ПОln.рацювали

с.lюса~і ВИ[lI'іЗ, а;воду пад кер, ів'г 0іМ . d

'ВИСОКОІГО

тих зоо}}ах па.РТOtРіГзнї'з.ащії qJЩ!\'ГOtCIПу «Же;РJl/і' всь:кИlЙ » . Ди­

вже В,ЇЩ'l)ра'НС:ПОРТУівал а ІВ По.-

i,HQКe-

нііЗlУвати l8иготовле;нJНЯ безалкоголь'Н'()то НaJПОЮ СИ\.1JРУ . Вико:на.но :велИ'кий обсяг ро'біт: ПРИ1дбано нову аВ'т.омаТIIJЧНУ л.іlнію , розливу, спору,Дж ено дл~ неї прим іщення,

вбх

ті це ПИТ3lННЯ 'стало 1Il1)lek ме1'ОIМ '()І6roв,Otре'ННЯ на ві\1l;К}}И­

~

НИIЦіIВУ! вив erзенню доБРИ1

ЛОІГ,іЧ:НИIМИ ,ПРaJвилами п:~ ке-

ВИlНІ3а,вОІдУ о.рга-

тонн

С ЬІШХ КУЛЬТJlр. Для цього за­ КЛЩ::l,ає,мо Міцну ОСНОВУ. Ме­ xa:нi300\Bal~.a бри:гщда по вироб -

п.рНlГО'І'ав~ниЙ за вс;,м.а техно-

ня ;передспеЦіаЛlстами і вс:;м но.л еКТИ100М

ПОТОЦ1 СИ[д'РОВИЙ

350-400

Orа.н 3И1Мімі 'І1І\13:j}инющтва, IШднесення Й'0О10 щ)О'дуктmвН!Q' С­

Пращі'ВIНИ.l\И нашо.го госпо­ даРСТІва lВІ3ялина н,и,нішн;и рін IвИ!С()wі зоБОВ'ЯJЗа'Н.ня по ж~ю

Сидр~на

МОЛОЧАРСТВО ВІДСТАЄ. ЧОМУ?

О.КУЛИК, головний інженер .

аМі ач ­

ідJIIЯ

Яlка

весня:них

Т,а:кнаil1Iі механіlЗа,то.ри ви­

цри.сто "

ВО;ДИ під

теХ;Н1іни ,

IIЮіНУЮТЬ с'вої ,з06О1В':Яlза.ння на честь ,настYlП:НИХ па'ртtйних

КЗ!РТQП­

о.ранки,

заlil~нчено П'1'д-

во!еї

братим е У'ЧaJCТЬ у ІПОЛЬОВИХ робо.та,х .

На ножний Вlі):~дlі,ЛО'К ,виго­

ТОіВЛЯEJМО

'Ч(\

На молоч,ній фермі радгоопу «3аворицький'" молодь по-ударному .иесе Т,рудову вахту на честь ХХIVз'їздів КПРС і Ком,па,ртії Украї­ ни . На цій фотографії ви бачите одну 3 кращих доярок комсомолку МАРІЮ СЕМЕНЧУК . Торік ,иадоїла на ,кожиу корову по 2800 кіло­ "рамів молока. Прагнучи зробити свій скромний <в,клад у виконання завдань иової п'ятирічки, вона дала слово ,вже в цьому році одержати від корови по 3500 кілограмі,в молока. ; ФО'ТО А, К ОЗЗі1\<1.

ЧИ1слі ла;нкО\вих, ВИ­ перє.'tдо.вwЙ LЦOOB iiд.

1І10ТОІВКУ

:ний віiДjДілок. До десятого бер езня ВИlготовимо. машину

1

знают ",

т онн м іюц евих Д О!WИlВ . Працює шко.л а підвищення 'КІВ а,Л:фі'К ЗJціlї м,ехаНі'За'тор і,в,

лі у картоплеса:джал:ки. Те­ :п ер їх БYlде по- Дjвi 'На КОЖ­

лю­

л анки

40

IЩР11ОlплеСaJджалки.

.ні IВИГО:ТОВЛЯЄіМО ще 11РИ на­ ВaJН1ТаQКYlва'ч'і нас'!,НlНОЇ КаІРТОП ­

,КaJРТОІПЛ;

затра:ти дос.Ногають до.

в

Ч лени

СВО'Ї площ і ІВ н атурі. і ВИВО­ ЗІЯІТЬ на кожниІЙ гекта,р 30-

По.СТYlпОіВО ВІсі 'тру ДOlМіІСТКі роботи .по ВИРOlщув.а,нню иа:р­ 'топл і qYlAYТb механізованІ . Це питання було ООго'воре.но Іна з ас.іlДaJнні тех.н ї,ч.ної Р3lди 'рсщг ооцу . НaJміче:Нli :в,!.дПОВlід­ Ні ,захqди, які здlЙ'сню~м-о . Вла;сними СИ1ЛЗJМИ в маrЙlстер­

гектар : в.

550

сI1IВИ.

:Н ',з ат~рі в б ула ,виго.тов лена Мdшина, за Д ОПОМ ОГОЮ ЯlКОЇ зав а НfГаlж)~вали ,нa,c i'НJН'Y І{ЗІР­

110 пос і'вній пло.щі ка'ртОІПЛЯ з аЙL'\1ає друге М,і'сце піlСЛЯ зеРIНQlВИХ. Пі:дн ею заЙlНIЯТd П _1 0ща в

Ніб!VI, що дасть МОІЖ­ ЛИIВ(,сть КР aJще ДОГ лящати по­

1Г0спах

Івже

лютого, за

CRCP,

іраіДТООПах .к;раЇ'ни

,п~готовлено

тисячу ТРaJКro,рЬв,

924

сЯ',чli плу.гів, :оолок,

у кол-

62

70.2

ти­

ТИіСячll сl­

ти:сячі

лесаДИЛI>НИХ

1391 к,арто.п­

машин.

Це

н,ілыостіi на,яв:ної

25

лютого

1971

року

госпо­

JДa1pCТ:Ba,x тех.ніIКИ. Темпи Iре;маН111НIfХ робіТ переви ­ щують торl.шнї. В ГОСJЮ­ iдapК:~B,ax 'УlІ\раї'ни до по­ ЛІ>С'ВИХ ,робіт ,вже П'4дГО-

ТОІвле.но

дев ' .ять

ТИlвато.рів.

(ТАРС).

о

НОВЕ

:витрата М' ОЛOJilа. НОО3іЦ:()rВЇЛЬНИЙ іПіщІ6і'Р стщца є іЛРИЧИН(}Ю ЮІ\ЗЬ­ JOOЇ ЖИРНQlCті.

Т, орік. плаш по .мarrо''ІНЮіМУ іІІО­

'і'ОО' ІВ'ю був }"СІІІішно

не 33ІСТОСУЄШ .меХ3ін'іI3МИ. Тому ЧИ!МlaЛО

телllJЦЬ

ЩQlв'ел,ое-я с про­

у МИНУЛ'О!МУ

році тв.арин-

дати.

НИ1Ц'І1В'О дМО

,rOCJIIOJI<J.jJCTB'Y БJЇЛЬ­

ше 26 тИ!сяч к.ар.бо: ва.нців збwr'­ кї'в. Тут с:к.л&ЛОIСЯ, як кажуть, У'с'е

одне

:ве

~І'ОЛ(JКО',

ТА'НИЯ ПjJО j}oooтy lПостНі:н{)'діючoQ:Ї віфООни­ ЧО1 на'РЩі\И, РЄЮQIНICТР'У'Хцію lJj}y(iНlOlГO цеху .

ІРУ'Ч'НОЇ пр, аці

ВДАЛІ ЗНАХІДНИ РАЦІОНАЛІЗАТОРІВ

Уд~О'с, к()налеll'аВ3.lГР, 81Н%а, щО ІПОІМ~ТН:О 1110ЛЄ'і'ШИЛО іпрщю 1J)()Iб1rнИ!ЮіIВ, меТ3.lЛеіВ'3 '1е;ре­ іІІИ!ЦЯ 13 ,ВЇЩ'Х'(»ДЇ'В, ма'шина ДЛЯ РООТООІщо.ван­ ,НЯ сн'Ї!гу та ,їНІШЇ НQlВПНИ оЗаІI1Р'О,В&джені у ЖИТГЯ о . за останJEiIЙ Ч,))С. ВИГОТООІлені.ІЮНИ 138. П'РО"'QlзиЦі~ю за:вОІДlCЬКИХ J)aiIJJЇООІашто­ рів. 3Н: 3ічний еКОНОІМІ~ний ефект дають

j}ЩIПl)1()ПОЗWЦ.іі К' О'Му!ЮСТ1В

В. ЛИТ:(lІВченка,

,В. ВіН:НИІЦІ>КОIГО, О. Iва,нен:ка, М. ренка, А. Па:РШlfна та і'lI'ШИ!Х.

B()H!дa~

СЛОВО ,ВЕТЕРАНІВ ВІАНИ На lПі~ПІ}И€lМ!стві ведеться ц~вa і р,ізно­ lМанітна рооота ІПО .юИ' СЬ:КО' В<НООТjJlотично­ 'му вих{)!В3н.ню ~ю@д'і: л еКЦlі'Ї , бесіди, 3У­

ІСтрі' чі з вете, ра.нalМИ ві' ЙіНИ, у.нмч:нЄ'Н!ня. 3 lН.lJЦl, атИ!ви

lI1apTIIWHOIГO'

' бюЗ'J'O

>Оформлено

стенд «І ВО' НИ билИlСЬ за ВаrгЬ'lСіі'Вщи.ну». На н,І>ОІМУ фO'li~НЇІМ;КИ ТИХ, хт() В РоО'КИ мин'У­ .HJoї IВitй:ни IП!)ОЯ:ВJlВ МУЖінvсть і ві;цваіГу в 6о:ях З ВО])ОІГ, О!М, dшні B' O'iНJ:B У ізaJШlсі та ' ві'д, ставщі, ,рядо:вих Ф . ГаJИЩЬКОro та А. Лу­ , }}ика, єф}}ейт()ра І . Гo()j}O'X~JllCbKOII'O, ММ()О~Ш{)1'.0 СЄ' J)'Ж3' нта

М. гopoxiвIcыw'г},' сер' жанта Л . Ш'М'У'ха, пi;дlООJl!кOtв.никrв І. R'}"3Ь!МИЧ& та І . Лок'Мва і бalГатоох іншИ!Х. Д. КАЦЕНЕЛЬСОН, громадський

ЖИТТЯ

о

що

!QЩН:О'ГО:

Jlеоо:рто­

33 HaJД.T О

ни'Зька

ЖИ·Р-НЇ'СТЬ ЙОГО, велиюі 3311'р'ати на . фермі,

заіГО­

ті,вл і K'O'ptM іІв.

ІКОМУНЇ!СТИ,

.які

на 3'БQ!Р,):х, ,-

'ВИ:СТУlliliЛИ

Федір

Калюк,

Кость К'у~}}я, Ге])!М&.Н Пєтр-ов, П3lВЛО УрсегClВ та інші пі,)tI\а­ ли гOtС'І1j)ЇІЙ КР'И'Гlщ, j з&ві:Д'УЮiIJИХ феРIМ8ІМИ',

керу'ючих J!,i(n;дiJllКa­ ми та ооо:ве'l'спеціаЛIЇ'стів. У 'П}}ИlМіllЦ е,н,ня:х не:За;:( о,вільний

саll'іта.рнlШІ С'l'М!, тв, арин не чи:стJl'ГЬ. Є ви'Il.lд'ки захворю­ ЮНІІЯ їх. Ч'ОІМУСЬ не ЦlЮВО­ lJ,ить.ся СaJI'Їта}}нИ!Й день, як це бул'о раніше. Не lПооі,lені ко­ р'ів' ники.

Віля

ферlМ не

lПобудовані

м,аlЙlД,аIFЧИКИ ДЛЯ фур,ажу. Ці:н­

ні К{)~РМИ затOIlI'rУЮТЬСЯВ баг­ (lf;ЮКУ. ,Не оБЛaJДНl3l1і 'кіlМнати вї')щючинку,на феj}l\І3ІХ у Ми­ Х3.ИJIJIВЦIЇ, Ta.pJ3iciIЩii Підлі~'Сі Р,ІДК О б yвalOТ'Ь~O о'в' етс'ІІЄ'Ц іа­

Jl1Їісти. Не -в ЛОВ'Ній мі'Рі зап'ро­ В<l'джується

м,оральне

і

.мarгe­

,})і.альме 'за Otхоче'н lI'Я. Досі не СТі в,о' рено KQlpiMO\ЦOOy\RJIIO'Ї бриТа­ :ци.

Збо,ри парт~ацИН:aJМітили

зах'ОіДИ

ІЮ

ВIІІІІР&1ше:lI'НЮ

кореспондеит.

3ЗI800tL', :неютЗ I IЩа:Р11НIОЧ'О ~ОМ'YlН,З.льноro оол,зtЩн З'НІНЯ.

'В'ИК0іІІ3-

ЮІЙ, а в ЮіІНFШНl>О'МУ j}ooцi піДЗ3lr.p'0IЗОЮ. І не тому, що 'н'емає нєтмі:в. ІВОІНИ є, але Ij}ОЗ1М:і.с1'И'ГИ ма'Йі&ут.ніх кор'ЇіВ ніде. БуДIЇВНIIJЦ'І1В' О К'ОІРЇВdlИка Jla Д1!іс­ ті голі:в занащто затягн,уло~ я, бо ЩЮЄlктні Оl})Гаонізщ'ії досі /Не ' ВИГQ,ТOlВИЛИ BiДlllO:В'iДHY ДОКУ­ менrr.щlю. Orа:рі приміщення lВі!дvкили ові'Йві'к, та ів НИХ і

ни ~a.TO ІЩРIЮНИХПj){U~Й. На ()стан­ Rrx ~ас'ід.шн:n · БІЮ,ІЮ OOroBlJpeHO та,ко.ж пи­

десятих

ус і х плугів, сі:оолок, 'К;j'ль­

lМаЙ~f{е чотири п'ятих ,ооієї

Четвер,

в

ЖИ:РНІЇІСТЬ іОіГО н' е 1І100Jfс.нИ'lU тіль­ КИ ТИІМ, щО йде 'Мас' овии оте:! корів . ОI1}}а>вавт{)!Му, що не (f'J)IГailI!1::ryвали lO-lСIЩJaI В'ЖJfЬОМУ вШ'ото, влеНI НJI пійла для ,ВИ'Ilою­ вання теWIЯТ, 'че~ реG це і пере­

І •.. IJJ'ВАЧКО, rpOMaACb1UIA кореспондент.


~---- До 1..00-p:l .......

«Лооя Іі, мущ~ка,» це ЛесR захOlПlЛ'ЮБал3lCЬ

КИіїIВ, Сакс <liГa.нICbКOГO, 97, м,у<з€й ЛеСI~ УIН'раїIН1Ки.. 'ШСНО тут в ці днd'.~

!ми, М'У'ЗИlк'аю і ГOlворила: «3 м'ене IВИЙШoQlВ би лоerr~.

СИJНіlВ

Кни,га !вражень. Баi\alI'О та;м за­ lПи'с'lв пишном·Q\ВНИХ ,і простих,

бериульоз()М

але :нема не СХІВИЛЬОіва'RИХ. Ось за­

rrел'іlВ ВроtВЗjpCЬКaro раIЙОНУ. БУідемо вихову:ВаІТИ дітей та­ ІШМИ, ЯlК була :велика буреВіОНИЦЯ Лес.я,

-

те,

d

і,с т ор,і,я

НеЩОДаІВ'на

по -залах 'МУООЮ. ВЇ:дкритий BrH за

'в 1962

«РilдiНИ!Й

очолюва­

Лес НІна

НІКОСЬ

зіlЮ

«Я зроблю з св.()lїх дітей y~pa'ЇH­ ських л.ітерЗІТОpїJв~. O~e ТJЛ1>КИ ІІМ'ІЯ Лесі УlН\рaliJН;J{И ГОІВорить нам, ЩО слова ці н,е були ,КИlН,уті на вІ­ тер. РОі,ЦИlЧlі ЛИСЬіМelНlНИlЦ;, майже

РИТЬіСЯ

JJcщР:і ї.

сестра

вона

(oф1цiJй.на)

(3.3IВ\Ж1ДИ

рахувавс'я

її

3

.JНОІЗI'І:vI:наіі -

перші .перекла:ди

,гукає Ж':cr!lКа в те.м'НИIЙ M<JtP'OK ІІОЧ:: «ТОІ'J,аришn! В КОіГО Ж'У1паlll че'р'ООIlИЙ,

М3ІС

лише у 1918

Ось фа:тонопИ листLв.

в

POlЦЇ.

Іна

пере~лала

ЩО на

Генне.

IJIрис:вЯ'Чених

В

На

B:JI<liCно,рУIЧІНі

'налЄІЖаІВ

КОll\fiПООИТ<WУ

такОІМУ

зашюу\вався

у ЛеоС і ,к,решуть бли;ска,виц;, закл · и~но

СЛО. ВО

поетеси,

На· ЧDВН;Мlрі :Й В€оСЛу€' ,в да.леч ЖlіlНка. п·лИ1ве IЮр,Ї:3Ь ш1'ОріМИ Й бурев'її ,ДО беlРwіlВ .РОіЗlК'У·1'OU'а ОУ'С'П:ЛlblCТ"ва, де ,Б,же ,нем a€ IІlі ХOjpон, 111;:1 Т"РОНІ)В, ІН'; горя, ні беіЗlпраlВ\Я, ні р'ОІЗІбою.

ЗУС11РI:IВШИ. ,д;'ВІ'ІИIНУ ВelCeЛУ, са,н.Q!ВИГГУ, 1В0'lІа питає: "Ти живеш 'в к.раї'н,і· СОНЦЯ?».

.вО\I,:,х~улаіС.ь юнка: "Так, я Ірозк'вітаю ' в СЩLlУ о&o6Qд,и', ща.стяї достаl'КУ .

А ,тн., ПОСес!'ро., хочеш ЯК

СВ':ТЛlі

мрі:lі

~ри.ла

ПО!дИ'8НТИСЬ,

РOlЗILра,ВJlЯКYrЬ?

х.оди 3 а- МІНОЮ! » OrJ1'1вIJJOЗ!М ОІВlН ИIUIЇ ,ідуть,

в м. ОУ;Р3lмі.

l1J:та !ОЧИ' у.сМ'nXllleJIИIХ Л1JO,дей, що п,р ·а:ц~іо зве.лИlЧують плаlllету, ЖИ1вуть ЄЩИlнаю f. J."іР'jlЖIНОЮ cf.IМ'єю.

ВО'ilИ I'Qlстей стрііІчають юв:та;ми Й ,піIСН'Я1М И,

'8

я,ю;· в,плі:таЮТI>СЯ .ї Лесині, СЛOlва.

А Я,К дІ~ЙШЛ и обоє ,що д,н,ЇIПР а, що ген ,мор.ЯfМoн СИlН(,МИ :JJOЗ.Л-И'ВІСЯ,

'С l\а'за.1аД'і'в'Чи!н.а: "ПОіГЛЯ'НЬ cr!a от"ч'и,ї\

..

пlсеRЬ ,~

lюраЙ.

Та,к, .по НСЬОМ'У aBi'l"Y палає нині

Тепер ЇІ'OU'О ТИ,, .маБУ'ТЬ, ,не DпiJЗIнае,ш».

ВОО'ОНЬ Ті преН'ра'сни.х п'ЬсЕ'!НЬ.

ОПlIІНИ:ВIШИ1Сh 'Іга 1наїЮ~flій JI!pNНf:fl

Д~yгaM роібіт.нИl~ іlвнаl3вала ще \ДО РЕ'lволюції Лесю ла:зета «Пра'вдa~. ТаНИIМ APy,rO:vI кожного 3 нас Леся

ЛаРИlCа Пе11рі,в­

:Іvру'чі,

I1'риrrИlсла Ж'llliU(а, РУ,КИ до '11Р'ур.е.Й.

пролетар'ів, залишиться

" Я,ка Кір, аоСа! Яки,й д,н':IП;Р:О .могучwЙ!­

І'уюну л а Б у peiВl:1a1l ИIIJМ з аоов.агГ'IЮ·. -

Q! аз а.в ,жд и .

Я на .КJВ:lту!ч,jЙ залИ'Ша,юся зе,мл,j, щоб С,,1"З!ВИТИ ,1І:аща,діюіIВ Прометея».

А. СЕР ДЕЧНИИ, слухач ВПШпри ЦК КП України .

мову

І

~

Вана

покинутий вогонь моїх

паетесу.

.

x;~a ' p.

КОсlИ ,вона, овою "Ос·іJННЮ каз,ку» 'на· С'кел,і Т'іlЙ п·iдJнесено чиу,ае ...

«ЯК я умру, на свІтІ запалав

дру,ку,вати­

у,кра'ї,нIСЬКУ

що

оча ,х

; ГРИ,~ИУЬ

шо,ї націОIН3JЛЬНОЇ гомості і СЛalВИ. Леся писала:

Да речі,

про.

побачити

ся,гають

чи хус;т:ка, ЧИ сяка·така П.l,аТИlJfа, З<д':ЙI\ЇаIЙ у :не;бо;, ЯІК ю&ООадш ;праI!1ВР ... »

БіудиноlК, в Я;J{QlМУВОІна ЖИlJIа там, ООеріlГа.єть'Ся ПОіНИlН'і. Є на ,н.ЬОІМУ меморіальна дошка. Є й пам'Я111НИК нашій Лесі в МісТі С)1рам,і. Опаси­ бі ЛРІУЗИIНСЬ'НИlМ ша;ну.ваЩ"НИlка'м lНа­

еIЮН{)І.М~ЧНіУ броlШУРУ «Хто з чого (Живе?», про ,НіКУ Н. Н. Кру'ІПська

3

ціка:во

1913 POlЦi іВ .грузИ,

А ЩО це за КИlНдж.ал? Такий по­ дщр,унок Лесіі зроБН1В 'c~yдeHT Київ· сwюго y,HiIB·epcwтeTY Га;мбарашв:іfЛ,і, Я1киlЙ помер ,в 1966 ро,цЧ, лишив­

Дізнаемось,

вlj,pшї!в,

ДО'ВГО 'nРaJЦЮВаІВ' Лlрофесором Мое­ ко,в,сыїї 'KOНJCepB;3'Tapi.ї. Ось фото тов. ШвернИоК вручає йому ор­ д,Є'Н. Памер К. КіІ\і'ТКа в 1953 роіЦі. ЛЗірИ'са Пет,рі'вна пом·ерл.а в

це МИТТ€lве і сylб'Є·КТИlВіне ...

ши IIlipc-Н'раlс.ні опогади

Г·О'СТР'И)М· И

Мав буреlвf.laниIІ.ІЯ, що п.ра['не бу,р':"

['олас ЛеС'і, Я1КИЙ Д~ЙШOlВ до нас через 68 .pOl~iB, - Леся опilв.ає YKP3lїНlCblKY Л~С'нЮ ... Ціікаво ДЬз'наТИIСЬ, ща ЧOlJЮВ';\{ ЛарИіСИ Пе.т,рtВіНИ Климент Квітка

Ла'РИlса Пе.трівна вважала, що ли­

~ilB Леся переклала з ,росій,сыJ{її ГОJГаЛіjgСl>Jti «Вечера на хуторе блН13 дwк3Іныи~ •. Коли 20-рі'чну Ле­ сю паба'чи:в М. ПalВІЛИІК, то ПИlса,Б ДраГО:МalНОВ,у, ЩО вона. .в.раIЗИЛ'l йаго Своею ОClві,чеНіIСТЮ . Ось осOlБИlCті речі Лариси Пет­ .р~,вни ~KpaїIHCbKi пояси. Неда­ ЛЄlка і КЮllга

У,краlїнка .

aJПа.рат,

на;ДрУ'К'увала

не треба

меч3!~и

А~.ю~су?

вчеНИМ~;·С'ТОІри,каIМ.

т'і ДраlгО'Манова.

с'ти поета

Вона замріялась . А П'ОРУЧ з нею ,~Ba кила ,ри<:и, IМЮіВ HetдpeMIH i СТ;РЗlжі ,

да;рчі нamиси А. Нри.М'СblКОГО (ака­ деМіlк·а, ПОЛlїJглота., і:сторика) на йо­ го книзі, ПРИіСВЯlчен~ій Лесі? Або

лиС'тува:Н'ня трИ\ВаЛіО да саlМОЇ омер·

дяідыо-мaJс-­

морем

Сl'о,іть ВІ:IЮ1<, і, Х'В'ИЛ,Я IнеIВIГ·амОІВlН а в (5е:3ІС ил,:IЙ ЛlіОт'і б' єт ься об I'p,alw:er.

~спонуієтыся ПQртрет Серг.ія м еРIJЮilНIС ького , ЯІКОІГО lюха:JIа Леся

,не

Лес'і. ВИД<lII1НИЙ :в:ченИ!Й,В';'Н Rважа,в Лесю ОВОEJЮ ідУJCQlВlНОЮ ДИ'ТИіНОЮ. Іх

ТИТИIЙ 'вче'іШЙ Драroма1ЮВ. У 14 ро­

В-она СИlдИ'ТЬ на. 'с,келі, ЩО наід

бе­

І вони побаІЧИЛИ світ лише ' в ,році, .КОЛИ п,РИіЧИlНИ, з ЯКИХ Леся не хотіла цу6Л:іlкува;ти поезій, П~.ростали діяти. . Багато ці:кalВИХ ,е:~спанатів в му­

Ось ма"Єjpіали пра МихаlЙла ПетРОВИlча ДраlГОМЗlНОіБа ДЯДЬіна

Н;КОЛИ не ВlЧилаюя, але НІКа це бу­ ла еруодов 31Н а ЛIQДИlна! 3 її ДYlМКQЮ

буревІсницю

культу,ри,

1947

lВ 1 р3ІЖа.є.

ніДе,

грузиНІСЬіКОЇ

зеї. Про Вlс'l · не РOl3Каж еш. Ні, ~іба

РOlльнародlНИХ

ЛЄlс,і

ТифЛ:і'Сі

ти.

••

ПIЇІдІРIУІЧНИlК

в

ЙQ:vIУ, вона не ДOlЗВОЛЯlла Ару,кува­

.кажен зал му\3t:ю, да реч.і, має ІСІВОЮ кольорову ,гаIМ:У . Це ПРИЄіМ'НО

!'лот ( ,знм: ма'ЙЖе :осі НИН'ЇillН'і мо­ ІВИ). Живуть ЛесИIRі ,ро,дич ' ; і в Празі, і ·в l-{ьіО1Дрк,єрсі . Це 'ми дізнаємОіСЯ з слів еJЮн.у,р­ СОІвО!да. А зара:з звернемося до екюпона1іjв му1Зею. От }!!НИlги, як: чит,ала Леся.

До речі,

Н,аIРО'.дlі;в » .

Ним ко.ри.сТy\OOJЛИlCЬ певний час Івчителі в аli\lремих MjlcTax У,н.раї.ни.

Нин:і, на'l1'РН1КЛCliд, \;Ї IПлем~нни­

ця шимаIков,сыа,' що живе в Неа­ полі, маг,остр фі:JIоооф.і'ї, полі­

!

п,ра

демОНlСТjpзщії

.нок .з Г, р'У1зі:ї РОР1'реі' поет.еси ( ' че.КaJНіка по металу). На ньому і!1шеющ.я і 'ВИ;НОГРа;д символи Др'У)WИ наших .нарМі.В.

вона

Іх вl:ДГ:У.К: на ТОІЙ час це був най­ 'НJращий па.diiбнИІК, в НЬО'МУ гова­

БІСі ПРИIЧе'І'1іі ДО літ€!pатУіРНОГО ,про­

цеоу.

іНИн'liшніlМ

про

Оl!lіД1Ю"ll

реже ПCljм':ять .про Лесю. Ось д3іРУ­

пісенЬ

СКaJза,ла:

була

Івесь I1РУЗНіНlСЬКИЙ наро\Ц свято

І І

іНа Оленою ,пЧ:і~кою, маl'tр'ю пое­ теси. Ту" бj'IВаІВ Іван ФраlНКО, адже Петро Кос,ач, ба'Тько Лесі, Оу\В ,в,елНІКИІМ дІ>У\ГОМ КaJМ'еняра. Мати

сестер

с ~~ДH их

••

РЄіда:1tція

і{ірай» ,

Ді,яtГі

БYlВ іданий на рецен-

,B'LH

СblКОЇ культури. В бу\ДИ!НIКУ, де пе­ журналу

РOlЗiCl1рілу

Вона

ІВ 1906 раці, і це залишило g душі поетеси незабутJt.Й СЛ:Їід.

ВогонЬ

РЩі в боуДИlН\Ку, Іде Леся УlКравнка жила' в 1889-1910 POtКax. В .щво­ рІ ЦЬЮIГO будИJНIКУ мешкав корифей Yi{ipa:ЇIНlCbKOЇ мущmи М. В. Лисен­ ІЮ, а поруч Миха'Йло Стари­ ЦЬКИІЙ, ПИСЮ1Є1н'НItК, д;·ЯR У1\Іраlн­ ;і

ся У:к.раї,Ик,а!.

._.,,-'" \

Б'алада

ДЛЯ lЮі1\іНq'ГO ,рd'Ci!l1НИlКа, пИ'сала Ле­

1рі ДКО згадува:Л,а пра

що .на 'ПіРОХaJН:Н,Я

ро даl ВіН1Я

ДаваlЙте , чита'Ч' У, і ми IIjpOIЙ\Цемо

іреБУlв3!ла Лооя, бу ла

·н'і,ж

написала, дЛЯ ІНИХ ,підручник «Ста­

ПИllllуть шщагоrи.

,рішеніНЯіМ У:рядУ УIКр8ії.ни

музика,

сваю долю в ЛИlС'тах. ДУіже рі,д'Ко! Про її ТИ1'3!Н1Ч1НУ працю над со­ бою, велИlКУ еРУіДИlЦію говорить і

вчи­

-

~РaJЩИIЙ

ОсоБИІС'те життя Л. П. Носач с,ма'лось ТlрaJГ~'Чна. Ця KBQlJIa жіlНКd перенесла 30,ріIЧ'НIУ боротьбу З ту­

Д:<УЧОК.

пис "р!ути !Наших земл,янів

,говс\рила, що це qула настіЛЬІна ,КННlга РОС'іlЙiCьКОГО пролerr~іату . «Роібі1'НИIКИ j'lCLx країн, цщнаіЙтеся» '-.. ці слowа ПOlВЮl:ні. бу:ти С'ВЯ1ТИіМИ

фк.а'ва п і сня­

. тема .

НaJПермO\.!1JНЇ Лесиного 100,рїЧ'Чя. І це p<llдyє. Знає, шatнує, любить

на:шнCljРО'Д сооїх .1\іращИІХ

д.в _аРОД:JКе • •я Леоі У.ра:;• • •

з

Кость ПРОХОРЕНКО.

іВІДЗНАЧЕННЯ ДOHOP,J,В Чимало донорІв уРусанові.

в Jt (]; f)

Тбілісі. Зда,но 8 експлуата­ цію новий будинок Централь­ ної IІЗУКОВОЇ бі'бліотеки Акаде­ мії наук Грузинської РСР. В 'ньому дев'ять чнтальних за, JlIB, кнкгосховище на 3,5 міль­ йона книг, галузеві кабінети: Бібліотека розташова.на в новому містечку Академії наук Грузинської РСР.

u

театр-50..

28

.

(Запоріжжя). ,.АЛlбаб!'

І

" 40 розБІЙНИКІВ'.

19.05-

ХУДОЖНІЙ ф,льм .Час, уперед». (2 сеРІЯ). 20.30 .На добраніч. діти!. 20.50 - . В. Любимова .А життю

грес». 17.40 - Телевізійні вісті . 18.00 .За партійними накресленнями. .

обласного нецьк).

.Біоніка

і

технічннй

про·

Телеплакат. 18.05 Фестнвал" радянських республік, присвячеииil ХХІV з'їзду КПРС. Казахська РСР. (АлмаАта). 19.30 Чемпіонат світу з фі.

гурного катання. (Франція). 21.00 Програма .Час». (М). 21.30 - Художній фільм .НебесниЙ тихохід •. (М) . 22.45 .Плани партії плани народу •. (М). 23.05 Концерт кла. сичної музики. (Ленінград). 23.35 Щоденник Спартакіади. (М). 23.50 Телевізійні вісті. Друга програма 16.10 - Новиин. (М). 16.20 - Для школярів . .Вулиця молодшого сина.. (М). 16.45 - .Актуальна камера.. (М). 17.30 .Джерело •. (М). 18.00 Новини. (М). 18.05 Телефільм .ко· раблі і роки.. 18.35 Мультфільм

немає

КІНЦЯ'.

9.35 10.00 -

Вистава

драматичного

Донецького

театру.

(До­

СУБОТА, 27 ЛЮТОГО Перша програма Гімнастика для всіх . (М). НовиНlr. (М). 10.15 «Піо­

нерський . театр,50•. (Харків). 11.00 Наша афіша . 11.05 Теленарис сП,,· шук триває • . (Харків). 11.20 Наші прем'єри . К. Стеценко «Іфігенія в Тавріді •. Телеопера Одеської студії. 12.00 - .Закон і ми •. 12.30, - Кольо, рове телебачення. Естрадний конце рт. (М). 13.00 .Передз'їздівська еста· фета •.• На меридіанах України». 13.30 - ,Увага, серце •. (М). 14.00 - Укра­ їнське кольорове телебачення. В ефі­ рі «МОJlодість,. 15.00 Народний те­ леуніверситет. (М). 16.30 Кольоро­ ве телебачення. Чемпіонат світу · з фігурного катання . (Франція). 18.00-

Новини. (М). 18.05 - Тел е альманах «Подвиг». (М). 18.:\5 - Т е атральн а прем'єра. 19.00 Міжнародна програ· ма. (М). 19.30 .КВН». (Ленінград). 21 .30 - Програма .Час •. (М). 22.00Художній фільм .Наталка Полтавка». 23.10 - ,Старт •. Друга

Екран

програма

студента - заочника

курс.

11.00 -

нітив Вища

та

Перший

Німецька

інфінітивні математика.

мова. .Інфі· звороти». 11.35«Неперервність

функції в точці та на інтервалі» . 'ПО · няття похідної. Похідні деяких еле. функцій. Похідні суми або добутку, частки.. 13.20-Хімія .Вч е н­ ня про гальванічний елемент •. 18.30 Н а ша афіша . 18.35 - Кольорове т е _ лебачення для дітей. Мультфіяьм .Пожежна команда Фелісітас. ·. (М). 19.00 - Художній фільм «Сто перший с е натор.. 20.45 .На добраніч, ді· ти! » 21.10 - .Зустріч з майстрами театру •. Телефільм. 22.00 Концерт· ментарних

на

програма.

пер едача .

22.50 - Спортивна 23 .50 - Новинн . (М) .

(М).

(М).

1..- ..........."·""'··'·""'·""""""""···'--..........---..............- .........._ ........- сНОВАЯ ЖИЗНЬ. орган Броварского районного ІНДЕІ\..С І І НАША АДРЕСА: -

М.

ВУ.,.

БРОВАРИ

KHiвcык"

комитета

, 1М.

КП

61964.

УкраинЬІ JI раАонного

трудищихся

Киевской

Совета депутатов

области.

Газета

виходить

четвер

І суботу.

у

вІвторок.

заст. редактора . І боти), фотокореспондента вІдповідального сек,' І ТЕЛЕФОНИ: редактора ............................................................................................................................................ вІддІлІв

(PBpтiAHQГO

життя,

-

трозварнкка Г. ГУ)І.ЗІІ, шоферів П. Писанorо та П. Юрчеика, бригадира І. СOJIОВ'Я та буді­ вельника М. СМОВ'Я. Ці доно­ ри по для

'5-10

разt8 давали кров

врятування

життя

земля-

М. БУТЕНКО.

Є. ФЕДИН .

19·3·82,

лютого

1971

року

НА УЗЛІССІ БРОВАРСЬКОГО ЛІСУ (БІЛЯ ЛІСНИЦТВА) ВІДБУДЕТЬСЯ СВЯТО

Наша афіша. 16.40 _ .В турботі про день весняний.. (ДніПропетровськ). 17.00 Народний телеуні· верситет.

оголоси­

і !преміювала елек­

':\~'~"""_.I8'_81_._._e_'_'_8_'_'_'_'_'_'_'_'_·_I.

програма

Телевізійні вісті. 11 .05 ІІазустріч ХХІV з'їзду КПРС і ХХІV з'їзду КП України . Телефільм ,Ук_ раїна. Кроки п·ятирічки,. 2 серія «Час, уперед.. 11.35 Шкільний ек· ран. Українська література для учнів IG класу. .Тема народу і революції в творчості О. Довженка». 12.15 -

.ПіонерськиЙ

на до­

10.55 -

16.35 -

подяку

кам.

Редактор Перша

ла

o

ЛЮТОГО

26

чи ім свою кров. Дирекція ,радгоспу

(ф{}ТОХIР'ОIl" lка РАТАУ).

в Груаії П'ЯТНИЦЯ,

Вони ~e раз приходили

помогу ТІІ_О х'ворим, віддаю­

ПРОМИCJ\овостl ,

масової

5poupcЬo1fa JtP}'IКaJp.iIJI, Київської О6МЩ ВУ;/!_

ро.

ретаря

- 19-3·18,

вlддlJlу

K1Wec~a. 154. T~

-

- 19·4_67,

сільськ.

ГQсподарства

- 19-4-47.

19-4-57. Заl~. 728 -

7884.

ПРОВОДИ ЗИМИ НА БРОВАРЩИНІ В програмі: театралі30в'аюrй ВИІСТУІП худо,жньої самодіяльності, танці, ігри, розваги, атра,кціони, IЮНКУр'СИ, опор ТДВlНlі змагаlННЯ, катаlННЯ на трійках. До ваших послуr: НIИlрокий IВіи6і'р CTpalВ у,юра,їн­ СblКОЇ кухні (юшка, куліш, картопляники, гречані .~~ млин'ці і ін.). Початок свята об 11 годині, До мі'Оця гулЯ'ння курсують аіВтобуои. ЛАС КА ВО П РОС И МО! Оргк()Мітет,

.. _._._._._._._._._O_._O_._r._"_' ......._.I....

~

..

I_~"'''-'

~

ОГОЛОШЕННЯ Районний вузол з.в'Я3lКУ доводить до Ійдома гро­

ма>Дян про те, що з 25 ПО 28 лютого ІІІКЛЮЧНО про­ ваIДИТь6я ПрИ'ЙОМ поодоровЧlИ:Х тeJrer.palМ 3 святQм 8-го берёзня ·за пільговИ1М таlРИфом (nївroри КО­ пійroи за СJЮВ9 заIМ'ЇСТЬ трьох копійок), Зі строком вручення приймаються телеграми поl березня.

Не гарантується ОІю€чаlOне вру~ення телеграм, по­ даних пkля 1 березня; Не вабудьте поздоровити рідних, БЛИ3ЬІШХ, знайомих. Адміністрація.

.... ..

•••

«

••

...

.

.. .. .. ...

.

і

r

24 номер 1971 рік  

24 номер 1971 рік