Page 1

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

Рік виданн.

27-1

.Nt 24 (24Q8) ЧЕТВЕР

24 ЛЮТОГО р.

1966 Ціна

коп.

2

.

іВ

ці ;l.ні , не знаЙТIІ на ЖердіВ­

ському

ВliA.J,i.1KY

радгослу

«Боб­

рицький»

жодної РО;l.IІНН, деС> не

чита.1И

не

і

Дир~ктив

перечитува.111

ХХІІІ

П'ЯТI~ріЧНО~IУ

з ' їзду

плану

проект

КПРС

розвитку

ло на­

родного roono.J,apcTBa РадЯІНСЬКО­ го Сою:!)' ІІа 1966-1970 роки. Цей .ва.ж.1ИВIIЇІ документ, нау ково О'б­

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйОННОГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАйОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКО' ОБЛАСТІ

НОВИЙ КРОК ДО КОМУНІЗМУ Опубліковано КПРС

го

по

проект Директив

п'ятирічному плану

господарства

тверджений

СРСР

на

Пленумом

ХХІІІ

з'їзду

розвитку народно­

роки,

1966-1970

Центрального

Додержуючи ленінської генеральної лінії, наll! розв'язує

історичні

завдання,

поставлеНІ

в промисловості в

му господарСТВі

основі

широкого

зробили для цього в ході виконання сеМИРІЧНОГО

мулювання

новий

вклад

ріально-технічної бази

у

створення

комунізму.

мате­

Зросли еконо­

мічна МОГУТІІість і обороноздатність нашої Бать­

...івщиии, підвищився життєвий рівень народу. • Першорядне значення для нашої Вітчизни, для її руху

до

комунізму

мали

рішення

жовтневого

(1964 р.) і дальших пленумів Центрального Ко­

мітету партії. . Новий п'ятирічний план, говориться в проекТІ Директив, покликаний забезпечити .значнийрух дальший

розвиток

П'ятнрічннй

завдання п'ятирічки партія бачить у тому, щоб на основі

уки

і

всебічного ви,користання

техніки,

індустріаль~ого

досягнень на­

розви'!:ку

всього

планування, економічного сти­

план повинен забезпечити дальше

зростання оборонної могутност,і Радянського Сою­ зу, що дасть змогу ще надійніше захистнти ра­ д.янськиЙ народ, всю ооціалістичну співдружність

від небе~пеки імперіалістичної агресії, зміцнити позиції миролюбних і визвольних сил в усьому світі.

• •

Намічено

матеРІально-техНІЧ­

ної бази комунізму, зміцнення економічної і обо­ ронної могутності країни. Головне eKOHOMi!fHe

досліджень

виробництва, розширення ініціативи і І осподарської самостійності підприемств, підви­ щення матеріальної заінтересованості трудящих в результата" їх праці.

нашого суспільства по шляху КОМУН.ІСТИЧНОГО ~y­

дівництва,

прогрес на

наукових

і швидкого використання їх результатів у вироб­ ництві та впровадження вннаходів. 5. Поліпшувати керівництво економікою країни на основі неухильного здійснення рішень партії про удосконалення

внісши

раза, сільсько­

науково-технічний розвитку

8 Програмі партії, - завдакня бу.дівництва кому­ нізму в нашій країні. РаДЯНСЬКІ люди ?агато плану,

1,5

приблизно в три рази.

4. Прискорити

за­

Комітету

пuртії. народ

ність праці

збільшитн

за

п'ятиріччя

Обсяг

про­

мислового виробництва на 47-50 процентів, у то­ му числі продукції галузей, які ви.робляють засо­ би виробництва (група «А»), на 49-52 про­ центи і продукції галузей, які вироб.1ЯЮТЬ пред­ мети спожнвання (група «Б»), на 43-46 про­

суспільного виробництва, Пlдвищення ,ного ефек­

центів.

тивності і продуктивності праці забезпечити даль­

темпи РОЗІІИТКУ сільського господарства і завдяки

У сільському господарстві поставлено завдання: збільшити в 1966-1970 роках середньорічний обсяг виробництва сільськогосподарської продук­

цьому добитись істотного піднесення рі~НЯ житт~

ції

на,роду,

обсягом виробництва ціеї продукції Ів поперед­ ньому п'ятиріччі. Головну увагу колгоспів і радгоспів, партійних, радянських, планових та сільськогосподарських органів зосередити на вирішенні двох найважли­ віших взаємозв'язаних завдань на збільшенні ииробництва зерна і продуктів тварннництва. Загальний обсяг капітальних вкладень у на­ родне господарство по всіх джерелах фінансуван­ ня визначено в розмі,рі п.риблизно 310 мільярдів карбованців, що на 47 ПIJоцентів більше, ніж у 1961--1965 роках. Із вказаного обсягу капітальних вкладень на­ мічається: на розвиток промисловості, транспор­ ту і зв'язку приблизно 152 мільярдн карбованців;

ше значне зростання промисловості, високі сталі

повнішого

культурних

в

задоволення

потреб усіх

матеlllа~ьних

радянських

І

людеи.

Виконання п'ятирічного плану, підкреслюється п!)оекті Директи,в, вимагатиме від партійних,

рад~нських, профспілкових і господарських орга­

нізацій послідовного розв'язання поставленого партією завдання всемірного роз,витку демокра1ИЧИИХ ОСItОВ управління при зміцнеН,ні та удо­

сконален,ні централізованого планового керівни­ цтва народним господарством. Необхідно повніс­ тю здійснити господарські заходи, передбачені рішеннями березневого і вересневого (1965 р.) Пленумів ЦК КПРС. При

складанні

п'ятирічного

плану

визнано

необхідне:

Збільшити національний доход на

цент.

Забезпечити збільшення

у розрахунку

на душу

38-41

реальних

н~селения

за

про­

доходів

прибл~зно.в

1,3 раза. Підвищити зароБІТНУ плату роБІТНИКІВ

та службовців і доходи колгоспників, вважаючи зростання оплати по праці основним шляхом пі.авищення добробуту народу.

Передбачитн заходи

побутове будівництво карбованців.

за

народу.

Д~БИТИСЬ дальшого підвищення загальноосвіт­

IIbOIlO і культурно-технічного рівня народу, зме~­ шуючи істотні відмінності між розумовою і Фl­ ЗІІЧНОЮ

працею.

Забезпечити раціональне використання трудо­ вих ресурсів в усіх районах країни, залучення

до виробництва

або на навчання молоді

і

під­

з

середньорічним

--

близько

75

цтва, транспорту, зв'язку.

2. Значно збільшити обсяг виробництва сіль­ ськогосподарської продукції. 3. Підвищити ефективність ви'робництва на ос­ нові технічного прогресу, удосконален,ня органі­ зації праці і виробннцтва, поліпшення викорис­ тання виробннчих фондів і капітальних вкладень,

поліпшення якості продукції, здійснення найсуво­ рішогорежнму екоиомії.

З цiє~ метою в новому П'ятирічному плані, зокрема, намічається збільшити електроозброє,

вивезенні

значаютьоя

ПО.1е

трактористи

ділову 'кваJII:Фі,кацію слухають лекці,ї передо'вощ,у

ХQЧ

в

по

та від­

МИКО.1а

в

,щквіду.

-

ПО .1е,

інш і . свою гурТ'Ку, .J,e

агротехніці та

сьогодні

готові

,rO IJ.0PIITb

виі\ти

б р ига.J,И'?

тракторної 'брига.J,1І Петро КО'\lа­ раВСblКи.ії. За,вдання, поставле­ н! перед н з \11І , викuнаоlO з честю.

1.

П.13Н)',

жерді,~чани

наш

пра!'нуть,

уже

цьому 'році

дент.

в

в

вантажів

Горе.жо, Сергій Селюк та Меха,нізатори підвищують

П'ятир:чно).1)'

щоб

гною

інши,х

громадський

ШВАЧКО, кореспон­

Не можна не хвилюватися Не

\ІОЖНД

не

.1И ВЧІІТУЄШСЯ ХХІІІ з'ЇIЦУ

ХВIІ.lюваТlIСЯ, ко·

В п роект .д'1І'ректи;в КПРс. Скі.1ЬКИВ

НЬО\ІУ тур,боти !'ІРО .1Ю,ДIІН У , про ЇЇ 6.1а,го. Па,рті,я, ЗQкрема, ста­ вить зав'да,ння значно ПО,l і ПIIIИТIІ ЯJ,ість і зовн!шній ВИ IГ.1Я.J, одягу, п,остійно розширяти й ОНОВ .lюва­ ТІІ аСОРТIІ! \lент, фасони і \lОде.1і то,варів H,apo.J,HorO спожи, вання, з,більшнти 'ВІІП)ХЖ шер-стяних тка­ НИН,

ВЕ)РХ'НЬОГО

тяної,

ТРИlкотажу

на'пів.шерст'яної

синтетичної

пр,яж і .

'Вивати ,ви,робництво 'Ю~О

і

з

шерс­

оо'Є\IІ/О,Ї

особ.1ИВО

ро'з­

то, вар:в ,J,ІПЯ ­

асорти'менту.

Це ПОК.13.Jзе на нас, трикотаж­ НИЦЬ, великі обов'Я ёJ;КН, Нам дове­ деться попрацювати J Інапружеll­ ІІЯ\І в'сіх СИс1, TO~IY щО ~ІИ пере­ ХОДИ' М,О . на

і

випуск .1IШJе

налі,вшер'СТЯНИХ

шерстяних

вироб і!в

МІІ ЩО,QО планів, наі'реС.1ених пар· тіею , ОДlІсстайно СХlJа,lЮЮТЬ їх, обі!liЯЮЧИ працюваТIІ ще краще,

Свої

.J,H,i

фан,говщиці

,J,обримн

ді.1а~IИ,

п і .1кріл­ ЩОЗ\lіНIІ

НОНИ

нав'я,зvють пона.], 400-500 одиниць l1риікотаЖIНИХ ,виробів. У З\lіні лануе TpY.JOBe пі;ще­ сення, ВИК.1Икане пі.J,ГОТUВК О Ю .J,O ХХІ 11 з'їзду партії. Особ,шво

добре ,працюють БРИIГ3 ',J,1І РаїСIІ ГаIРЦУЄ,ВОЇ і ПО.1:НИ Ганніч, а та­ кож фанго'вшиці Любов Вашу­ .1 енко , ,віра Коцюба, Га .1ИН3 К О ­ леCl!Н~К, На.Дlія Саф'ян, Па ;JЗ0ковія Шафра ноВ'Ська , Соф і я Бобко та б аwато іІіШИХ ІрОбітниць. <~П .1анн партії -- це плаНIІ на­

-

род,),»,

гово р ять

робітниці

працюють. ві;цаючи свою енертію.

робот і

в З\lіні «В » фангового обм і нЮіОТЬСЯ дум,ка-

цеху діlв чата

тячого

трикотажного

збільшення споживання населенням продуктів харчування і промислових товарів, по­ Jlіпшити структуру споживання. Збільшити про­

одягу .

забезпечити

даж товарів народного споживання через дер­ жавну і коопе.ративну торговельну сітку не менш як в 1,4 раза. Розширити асортимент і підвищити

якість цих товарів. Збільшити не менш як на процентів грошові внплати і пільги, що на­

даються

ліпшеltня

населенню за

рахунок

СУСllільних

куль'rурно-побутового

слуговування

і

медичного

фон­

об­

радянських людей.

Бі,lьше дв,адцяти шести тисяч то,нн надлланового ,\lета.1У дали ,\lИнулого р ОIКУ доменщики ЛніпропеТIРОВСЬКОГО заводу і,\IЕ'ні Петр ов· ського, Хороший ста,рт ВЗЯЛИ вони ів новому році, З\lзгаЮЧIІСЬ за г:дну J)ттріч ХХІІІ з'їзду КПРС і ХХІІІ з'їзду КП УкраїНІІ , КО.1ек­ ТlIВ дo~eJlI!OЇ ,печ і ,\"2 :Звже .J,a'R б.111З1>1(0 л і ВТОрlІ Тlюячі т о нн ч авуну пона.J

ЗJВ.J,JІІНЯ.

На фото : горноаі ,ДО\lенної Корабльов l і ,Віталій Ляшко. Фото А, За.п а ри

розділ у проекті Директив n'рисвячено розвиткові

кових

Радянського

Союзу. У заключній частині проекту Директив підкрес­ люється, що виконання нового п'ятирічного пла­ ну жива справа мільйонів, всього радянського народу, його ініціативи, розуму і волі. Від усіх колективів і кожного працівника вимагається посилення відповідальності, зміцнення дисципліни і розвиток самостійності. Натхненна праця і творчий геній радянського народу впевнено прокладають шлях у світле ко­ муністичне майбутнє. Нове п'ятиріччя буде важ­ ливим

кроком

вперед

на

цьому

шляху.

(з .1іва

на.право)

(Фотох.р,оні.ка

Георгій

РАТАУ),

Відзначення славного ювілею Позавчора в Бр,аварах, в Бу­ динку К;УЛЬТ)'рИ, !J і дбу ,1И'ОЯ уро­ чисті зборll пре.J,ста ПН!ік і в лар­ тійних, раДЯНСI>КИХ, профсліл·

зв'язків

N2 3

а===============================

В проекті Ди.ректив визначено принципи роз­ міщення пРодуктивних сил країни розвиток господарства союзних республік. Спеціальний :lОвнішньо-економічних

ле'lі

та

кочсо\Iо ,lьсыихx

~O:P'CbKOMy

Збройних СIІ.1 Союзу РСР зробив В!ЙСI;ККОМ БроваР~I;КОГО ,райвіЙСЬКК'О~lату М . М . МО.10Ч­ КО. Він ,навів багато приклаД!IВ героїчних ЛОД В lІ'Гі'в брова,рч'ан лід ча,с ВеЛИIКОЇ Вітчи;зняної війни, РОЗПОlв і в про те, як наші Зf'\1.1ЯКИ с.l)"жать нині в Ра­ ;lянській Армії ВіЙС!>IWВО-

Від

і\lені

раЙlВіЙ'СI>ККО).1ату військком ві­ тав ТІР)ДЯЩИХ з ,СВЯТО \1 Зброй· НИХ СIІ.1 СРСР.

ор,га­

нізацій \Ііст,а, пр"свячені 48-м РОКОВllна\1 Р а дянської Арм і ї ,і Вій,ськ о'во-"'v\ОР~ЬКОГО Флоту. Допов!дь лро 48-і р'оковини

Флоті.

З до

Т~ПЛИ\ІІІ трудящих

дllїl

робітник

С .1 0ва\111 :~вернувся

п р ивіту ~IO.10-

заводу порошко­

вої \1еталургії, ДОПРІІЗОВНИК Кузьма Бойко, ,роб ітник заводу ХО.l0,J,ильників Леон :,.1 Сербіновський, який повернувся;з с.1уж,би в Р3Ідянс!>кііі АР\l і ї, секретао раЙ'КО\IУ КП Украї1111 В. Т. Ле).1Л1ЩЬКИЙ та lі нші .

Пk.1Я у,рочистої ЧnПИНІІ від­ бувоя

,концерт

\lодіЯ.1ьності.

художньої

і

всю

Л. КАПІТОНЕНКО, майстер зміни «В» фангового цеху фабрики верхнього ди ­

замість

бавовняних,

У ці

слова

.1ЮЮТЬ

самим зближення рівня оплати праці колгоспників з рівнем оплати праці робітни.ків і службовців;

дів споживання. Розширити в 1,3 раза обсяг жит­ лового будівництва і підвишити його якість. Передбачаеться дальше поліпшення пенсій,ного забезпечення робітників, службовців і колгосп­ ників, а також значний розвиток народної освіти, підготовки дипломованих кадрів спеціалістів, ,по­

сільського господарства, галузей промисловості, які виробляють предмети споживання, будівни­

На

перев,езенні

госпників від громадського господарства в серед­ ньому на 35-40 процентів, забезпечивши тим

ОО'ІУ силу на селі.

Всебічно розвнвати економіку всіх радянських республік. При розміщенні виробництва правиль­ но поеднувати інтереси всього народного госпо­ дарства з інтересами республік. Для досягнення вказаних економічних і соціально-політичних завдань передбачається: 1. Збільшити обсяг промислової продукції за п'ять років приблизно в 1,5 раза. На основі розвитку важкої індустрії, особливо галузей, які визначають науково-технічний про­ грес, забезпечити дальше технічне переозброєння

но-технічна бз,за KO~IYHi'3MY, зрос­ таТИlме добробут Інар,оду . Разом з 1ИМ тру,.J, ' ВНIІ'КИ села знаЙом.1Я­ ться із завдання,\IИ, які ставить П Е)ре.J, нюш партія . А вони lІе з .1 е ГКIІХ, Сере..J"ньорічниїl обся.г -ви· робницт, ва сі 'lЬСl>когосподарської пр одукції повинен 'БУТIІ зб! .lьше­ НИЙ в 1966-1970 роках Іна 25 ЛlрО­ центі-в п,орівнян о з середньо.р':Ч­ НЮІ обс ягом Вllробництва цієї ж п,род~кц ! ї в \IIIH y.10~I Y п'ятир і ччі. О.JностаЙно сх' ва.1ЮЮЧIІ і пі.J,Т'jJН\I У ЮЧИ проект ДIІ'jJ~КТИВ по

1966-1970 роки в середньому не менш як на процентів, а грошові і нату,ральні доходи кол­

40

'

\1зтеРlа.1Ь­

мільярдів

які закінчують загальноосвітні школи; краще викорисfовувати протягом усього ,року ро-

J/JTKiB,

як. на­

До

У проекті Директив ставляться завдання: під­ вищити заробітну плату робітників і службовців

20

радянського

порівняно

на,м,

урожай.

виробниче будівннцтво і придбання техніки для сільського господарства -- 71 мільярд кар­ бованців, на житлове, комунальне і культур,но­

по дальшому зближенню

єдність всьо,го

процентів

25

'І\казує

зм і,ЦllюваТIІ~1еться

ВИСОІКИЙ

ЦЬОіГО готуються, НеСУЧІ! леред­ З' Їlздівськ'у 1'рудову вахту, меха­ нізатори ві,д:ре\юнтув а .1И 17 т,р а к10р і1В. Решта ЧОТlIIРИ справн і . ПіДГОТОIВ.1ені нсі зечлro6робні \13ШИ.НИ, Яlк і бу,дуть потр і бні під час веснЯ'них ПО.1ЬОВНХ робіт. ПРІІПУ­ ПIІ.1И дО ,ремонту збира.1ЬН О Ї тех­ ніки.

на

рівнів життя сільського і міського населеннЯ, Ilеребо!,юючи соціально-економічні і культурно­ побутові відмінності між містом селом; ще більше зм, іцнити союз робітничого класу і селян­ ства

на

гр)'н'тованиїl, да.1 і

Вllбороти

сз­


Плани

• ••

парТl1

Q АЛИШИЛОСЬ неба'гато часу Ішщилась на 49,6 ПРOUеАіта.

rJ

до історичної події в житті

,нашої ,партИ і ,ра!Д'я,нсь.кого народу ХХІВ з'їзду КЛРс. Як к'раще В'ИJlюнати соціалістичні зобов'яза,ння, азяті на честь

знаменної ІПОДії, успішно спр,а,ви-

за

ВІМЮЧИІSШИСЬ

ЖИТТЯ

в

ції, ДОПУСТИІВ піlДJвищен.ня roбівар-

Ів' соціалістичне тості

з,магаООя на честь ХХІ 11 з'їзду КПРС і ХХІІІ з'їзду Ко.м,партії Укр,аїни, перетворюючи .в життя pjшення вересневого Пленуму ЦК

проду~ції.

Ц~ за'водИ залі-

зобето,нних промислових ",онструкuій, порошкової меТ3.1У1ріГЇЇ. Не виконали плану по асорти.менту ПРОД~Жlції: молокозавод, фаб-

КЛРС, трудящі ПрОМИС.10·ВИХ піщ- ,рика

хуtдожніх ,ВИР'обів,

сил, енер.іі ідО того, щоб з честю

ВlІКонати

несвоєчасне розвантаження

'ва­

Г()lНШІ. В минулому році .на станції простій ІВагонів був на 5,3 години більше ilорМИ, а щтрафи ск,,1адали понад зо Т\ЮЯІЧ карбованціВ. Довго

вобов'я,~ня,взяті

на

честь партійних з'Ізд~в, ус.п~щно С'!ІраlВИТИСЯ з заовдання,ми 1966 року. Січневий ма'н по ВНlПУОКУ ,валово,ї G]Юду,к.цilї ,промислові під­

майсreр-' приємcrва виконали на 100,9 п;ро­

тися з планом 'першого РО'КУ но· ,п,РИЄ'dСТВ 'на ,10 днів раніше ІВИ- ,ні райоб'єдна,ння «СільсосптеХНі-1 цента. Обсяг IвироБНИЦ11&а в по­

цростоюють

ваroни

з

вантажами,

які IПри,БУІВають на ад.ресу за'воду порошково'ї металу.ргііі і 6удівель­ НО-'МОНТа,жного УПРЗіВліияlЯ N~ 2 '!1ресту «Gпецрадгocnбуд». 3aIВOД '~же сплатив Ш1)рафів в сумі 9336 КарООв<зНЦЇIВ, а БУ'дівеЛЬ1lе YrIраlвлlНflЯ 6484 Iка,рООванці.

вої п'ятирічки, це було голов.НИ'd шпан!ня,м на нараді партійноroопода'рського актl!'ВУ J1РОМИСЛО-

к()нал~ план заlв~рщального POK~ сеМИРІЧКИ ло випуску ,валоаОI продукції. Приріст її в порі'ВНЯlнні

ка»; по Іреа'.тriзаll1liї аиробі'В: мебльоаа фаібрика, 3аліСbJ<ИЙ цегельний заво,д, буд~ве.1l"НИЙ комбінат

рі:внянні з аід:повrдни'мперіОДОМ минулого року зріс :на 30 про­ центів, або на 602 тисячі карбо-

органі'зацій, підприеМСllВ

Сск.ладає більш як 7 мільйонів карбованців. В МИНУЛО'd)' році до-

'Грlllкотаж:ного ОДЯ1Гу. Баж,ає кращого робота

Добре почали :перщий рік но­ 'вої П"ятиріtrки колектИlВИ робітни­

IIЮН'!1рOJlЮ І. Ф. д.орник. В 06Г090~Н;Hi до.повіді 'ВЗЯЛИ також уЧ<З.<СТь робіl1НИIЦЯ фаlбрики 'BflpX-

кьв аа,&Одїв торговельн. ого мащи­ нобуд~аIlНIЯ, ХОЛОДИЛЬНИlків, не-

гу Р. Є. Гарцуева, директо>р заво­

.вих

підtПрИЄ'dСТВ,

бу.ді·ве.1ЬНИХ з ві:дповіднИlМ леріОДО~1 1964 ,року І N~ 2, фа,бри,ка ,верхнього дитячого ,ванців.

т,ранопорту, зв'язку, Topгi'B.~i, Ігромадсько-

го .харчування і побутового слу,овування району .

об-

БУlДіД~TKO'BO до заsдання випущено 'І веЛI>НИХ ортанізаціЙ. Я,ЮЩО колекПРOlДУ1<ції 'на 1,2 мільйона карбо- ти,в мосroпоїзда N~ 814 успішно

ва,lЩів. onраlВЛЯЄТЬСЯ з поста,вленим перед стан;дартного комунального обладВідзначИlВШИ передові колекти-, НИ''d завданням, то цього не мож- ,нання, порошкової Meтa.rryp'riї, ви, зокрема за!води то.ргове.1ЬНОГО буд;ком'бінату N~ 2, лобутком6інlЗмаши,но!БУДУ1вання,- холодильникі,в, .ту. Однак цього не МОЖlна сказа-

СОМОЛЬСЬІкихорганізаці-й

дарт,ного КО'dунаЛI>НОГО

груп

і

СПРИrя·ння

ГО·.10ВИ

3

обла..J.,нан-

вараАВ партійво-

і їх за,вда,іГня розповів го­

ЛOlВа районного комітету 'народно-

1'0

На нараду зібралися керіВНIfКИ і секрета_рі l!ІартіЙНllХ ОРГaJнізацій, ГОЛОlвні ~н!женери, ГО.l0В" місцев, KOM~B профспілкових організацій,

начальники цехів, секретарі КОМ- елеК11рот,ехнічних вир06і'в, нестан-

Про роботу 'груп ·на,роднorо КОН­ ТІРОЛЮ

ти ПРО мебльову фабрику, ши'но-

ремонт,ний

та

зааюд

зал iзoбero н-

нього ДИТЯІЧQГО трикотажного одя­

ду - залї'зобетоН'них промислових КОНС'l1РУlКціlЙ В. Г. Соїн, робітник заводу

торювельноlГО·

машннобу­

д~вання А. А. Кушнір, керуючий Брова,fJlCЬіКИМ віміленням Держ­ банку В. К. ЧаЮН,н,ачальНl!lК бу­

народ'Ному КОНТ- ня та інші піДПРИ€lмства, я,кі до- rОСПОАарс.коrо актвву них промислових конструкцій, ді-Вarlьно-,монтажного управління ролю. . билися 'високих пока3'НИікі'в в рофЗJ6ри.ку художніх в иробіlВ , рай- N~ 39 Е. С. Суйцев і старщий пе­ 3 доповіддю n.po ,ПЇД:СУМІКИ ро- боті, доповідач багато y:Ba,~ ,при- на сказати про будівe.r1ЬНО-МОН- об'Е\днання «СіЛblГООП'І'еХНLка:.. Бо­ човий заводу порошкової мета­ боти за семирічку, втому числі ДІ.1И'~_ ВИПУСКУ ВИСОКОЯЮСНОІ <\1РО- т,а'жн~ Y-ПРЗlвлі'Ння N~ 39. Воно, як ни Іне c:nрав~лися з l8иробничою Л'уlP'Гії А_ В. Горелов. за її оста,нній рік, ізаlвдаlliНЯ на ДУ1ИJЦll, пИт~ння'd зап:~овадження правило, не здає об'є,кт~вв уста-І npOl1paMO~ СІЧНЯ. . На нараlді і8ручені перехідНі перший рік Н'ової п'яти,річки ви- прогресИIВНОI .. техно.лоГl~ у вироб· новлені строки, допускає брак. н.езадовІлыоo ,п.оча.1И 1966 РI'К Червоні npаl!lОРИ РIЗЙlКом,у КП Ук­ СТУ1lJИrВ перший секретар. райкаму

.нИЦllIЮ,. НОВОІ TeXHIK~ І .~epeДOBO-

НезаlдовіЛI>НО

тamoж

працюють БУДlвеЛЬ~IІіК.И.

K~">.!

pemo.hT'ho-6у- раїни та Ірай,ради депутатів

КП У:країни В. О. Кривоwли.к. ГО ДОСВІДУ, р,аЦlOнаЛlзаЩІ. будіlВеЛl>но-:монтажне управліІння І д'~елЬНОІ ДlJlblНИЦІ N9 7 ж~дне буПраці'ВНИ1КИ ПРО'dисло'вості району ~pOTe з,а ХО'РОІ?ИМИ загальними N~ І т,ресту ·«Киї'В'ЗЗlвод<6уд», .госп-j Дl'вельно-<мо.нтаж!не У41ра,вЛLНН'Я н.е семи,річний fIла'н 'вилуоку валової УСПlха'dИ, продУ1КЦії викона.1И за б РО'ків ікриютьСоЯ

сереД~I'dИ по.каз>ника,Мll 3'на'ЧНІ неДОJll;КИ, неви-

ро,зра,хуm<ов-а буді'вельна діЛblНII1\IJЯ «У:КООП,ГОЛО'8ІlОстач:.. За 'невико-

8И'Конало сяць.

плану

'за

МИНУЛИЙ

МІ­

ДЯЩИІХ

ЗЗ<ВОДУ

ТРУ­

торговельного

ма­

шияооуду'вання, мостоп о ї з д у N~ 814 і CT~Цiї Бобри.к, як пЄ!ре1М0жцям

соці'аліст,и,чного

ЗМIЗ,га,нНlЯ

сім міСЯ1Ці,в. з,а цей час обся'Г ІВИ- користа:ні резерви. Ряд І!І ід- нання плану буді:ВНl!'цтва, зри,в Пkля ДОlС\ОБlДl почалися 8ИСТУ­ ПРОМИСЛО-ВIliХ ,під.приємств, буtді­ робництва 'валово,ї. проду.кціїзріс при€~с",вне виконав 'виробничих СТРOlКИВ здачі об'єкті'в в експлуа- пи. КОЖНИЙ, хто брав слово, ГО­ IВельних організацій і транопорrrу

втричі, np~Al'KT~~CTb праці під· платв, недода8 ба'гато ПРОД)'ІК- тацію, погану ор,га;нізauію п.раці, IВОРН1В про те, щО' пJ1taни парті,ї~ ~-~~--"''''''---------, ДOlпущени,й брак наqаЛЬіННlКа діль- Н2'ші пла'ни ,І їХ т,рооа успішно

КОМСОМОАьці -

~ ниці М. Когана 3ІІято з роботи. ВИКОНУ'вати.

несnокійнії серця

пу «Требухіscький» Стані­ слав Оснач, на перши·Й погляд, ніЧИ!.1 особ.1И:В,ИМ н'е ВИIдїляєть­ ся. ІВ та.КО!.IУ ж за,масленому в,атнику, яlк і sci, він щоран,ку поспішає до .радгоспної май­

стер,ні, де р'е'd'ОНl'УЄТЬСЯ його трактор. 3ВIІІЧНIІІ'dИ рухами під­ Т'я,гує болти і IГа.Йuш, П1IoJ1ЬНО 'ог­ лядає ,кож'ну дета"ь

і

вузол.

ВіLЦ;різня€Ться відінши,х "е­ ханіза.торГв Станіс"lоЗВ хіба шо мо.10дістю. Вона пломеніє яск­ раВИIМ

вогником

у

каштаново­

ТЄ!.ІНИХ очах, з.1ітає .веселою усмішкою з МО.ПОДИХ вуст, буяє

тугими кільця,ми ч','п-ри,ни,

у

неслух.нsгної

,КО'dсомольськом'у

запалі до пр,а.ці. Ста,нїсла.в п·ро себе

говорити

'не любить. його роботі 'дає ви­ "Іерпrну хар'а:ктеристи'ку БРИlГа­ ди:р тра.кт,орної БРІІ,гад,и Феді,р Лук'яненко. Акти'в'НіИЙ

,ком,сомолець,

умілий мехаl!lіз,атор. ,'Будь-я'ку роботу ДОРУЧИ ,викО'Нає. В баТГЬІКа

син

'вдався.

Механізатором Станіс.lав Ос­ нач 'став не 'Вlюад,ково. Ще 'В ди'Гячі РОКtlВ'Н часто прих,оД,ив на тракторний стаН,за,хоплю­

ва вся

роботою

КО'dбаЙ,нері'в.

-

шко,лу

тра.ктористі:в коли

SA

і

заlк,інчи'в

прИ'чіП.1юв,аче,'d

по­

проси,вся.

БажаН'ня

ПИ'.

юнака

Нап'ра'вИJlИ

задовольни­

працювати

на

батькову м,а'ши'ну. Тридцять .ро_

ків ,siJ:Aa'B улюбленій баТI>КО 'Гра,кторист Олексійович Оснач. пішов

v

«відставку»

роботі

Михайло І заразне досвідче­

3

КО)ЮНИІМ РОКОМ зроС'Тає МО­

л,(}Де

підприємство

заВОД ПОРОШК,І)ВОЇ )І·еТ<l.Jfургіі. Будую­ ТІУСЯ цехи, :Вlводяrься В ~ію нові 'КI)~пле;кси, ~більшуЄ'l'ьrся

ВИ,ПУС,К продукці,ї і 11О'ЗШИ'(}ЮЄ­ ться

ЇЇ

з:с{)рrи,мею.

Н<lЗа.в(щ при,бува.є скла,'l,lНа.

сучас:на тех нік.а, досканалі м,е­

ха,ніl3МИ і ПРИЛ'3.ДИ. ОСВ'оїти іх ~f()ЖУТЬ ті~1ЬК'И

·техніч;н.о гра­

МОl'иі, !Знаючі {'Ів()ю спра,ву лю­ ДИ.

Дирекція,

2

паj)1'.шнии ко,м.і-

НОВЕ

24

.~ютО'го

ЖИТТЯ

1966

року.

~ зервах і мож.~ИВОСТЯХ В цих га- ли СОЦІаЛІстичне Зlм,а,га,ння за ус­ \ лузях народного господарст;ва. пішн~ вИ'конан'Ня ЗО/боів'Я'Зань. і , Потім РОЗІповів про шефсblКу ,до- пл аlН І'В, за '8ПРО'ВЗ1джеиня ~хН!ч­

трудову естафету, він передав ~ помогу

підпри€м- ного. о прогресу. у. В'!JPобництво.

промислО'вими

~ ст,вами 'радгоопа.м і птахофа6ри- Партиша ОріГаНlзаЦIЯ І Bec~ ~o­

сину.

Відщу.міло перше ТРУДО&е літо прнчі,плювача Стаінісла.в,а сх.'нача. Ко.1изаlКін,ч'Илися по­ льові роботи, юна.к піщов :на курси Т:РЗlкroристів. Стали 'В при,годі перщі J<iРУПИНКИ досві­ ду роботи Щ)ХIЗ.нізаТQРОМ. Та­

м'у й на~ча'sc.я лише на «від­ ,міН'но» і «добре». А коли ,сів

~ кам

району,

~ ПРИЄIМС11В

про

ді,яльність nід-

торгі'влі,

.громадськогО'

~ хаР'чу,вання і побутового обслуго-

~

.~ектИіВ за'во~ду з.atpа'з заЙ'НЯТІ Л1д­ гоroвrкою

ПІдприємства

до

пере­

ведеlflНЯ його ,на роботу 'в ~ових

подару.ltками.

Учасники

Нlltради

подарськО!ГО

два роки водив

нулися

до

ТРУД~ЩИХ

п'ятирічки. Треба док.~асти ба,гато тиці кеРЇІВоНnкі,в lР,яду підприє,мств

ВПЕР....-rв ВА

Украіни.

Укр.аї1н.3

вперше

()ІДЄРЖИТЬ

1О-балонні

ша.фн.і

У'Ста,нОВІКИ,

справна,

:вИtГОТ(JВJt~ні на заВ·О.lі H~aH-'

,~a'j)11HOГO ~ому.нального 06лаl,­ :на.ння.

Воо.и ще 'стояли оо П'О.'ІІВі:р'і, '1ек.аIЛИ, ,П()lКИ д~а1!lна.к()Wсія JIIрwйме Їх ,'J;ООВ.:rлwrь в>i~1J1І

...... аІ

• • ., • • • • • • • • • • • • • • •

'гото­

Напружені Д'ні за:р-аз У palд­ г,оспних меха.ніззторі.в. Одні поспішають ,від-ремонтувати ТРЮ\IТQРИ' і причіп:ний і'нвен'NIР, щО'б дО' .l1!ня вАд.криТ11Я ХХІ І І з'їздів КПРС і KQMnapTLЇ У",­ ра,Їни поставиrrll Їх на лінійку ·готов;ності. Інші .вивозять мі­ Hepam,Нl І opгaHi~Hi добри,ва на 'поля, ІГОТУЮТЬ фундамент під маЙlбутній урожай. Пра.во, фла.н,гови''d .у переДЗ'їзді'scькому соціалісти"нО'музмага.нні йде I\ОЧСО'dО.1t.>ць Ста,н!слав ОСНЗ<Ч.

уп­

шафких

,велюк.а,

Y<Cll1l<HOOIi.lLX

оо ,ВОНИ }J;уже

зручн,і для аб-

комі>те1' прl)фВМИ'І\}'

НlіIК;О'Ю,

ocDooн:ні. мов,

М. Віnниць­ ОСИlЙ, О. Таp\'l.сеп,ко Пірацюва.ли осООJIИ'ОО д06рооовіIСЖ). У на.с уже' є пев нии дос­

що із свої;мрічним -за.lВда!I{НЯі~(

персоналу,

а

ЩО,не пору­

січні k.oTMbH'()-'3IWLрю~іЛЬ:IJIЩЯ ВИ'І'ОТ'І)іВила

спр&ву

~Иlпуетити

-

Ле'К:ТИВ

На

фот0':

I~РОВО.дить

по~юзі .10свідчених шви.;Що

оволодів

з.годом

l\l)варишів прriфесі6Ю.

лодімmь прОфе-сіями

та,l\fJЖ набув тут П1рОфе,сію.

шов ,на. за'ВОД Г e,rlНlцi й Олеl\­

КО­

'N!lfЮIВОК

О. БАЄВ,

начальник

відділу

тех-

нічного кон:гролю заводу

дrтeлось

нестандартного комуналь­

ного 'обладнання. ш

ВOJIИНСblИJа оо.1асть. У Рожищенській раЙонн.ій ДI\Тячій бібліотеці

раТОРО)l ,печеи Ішнверсії і Ми­ 'КІ(),1а. Lва;нович ЄВТУШ~IfКО. Шн

Пj}ИЙ-

Шl'УК,

lоожног{) мїс;яця плануємо lSи­ lIJyіОка'l1И 10-20 ша.фних у:с-

,11001110 Ю 'J'eIX-

з

200

З:lооДув·пораєrься.

оргаН'!зоваIНО .ТfeHі нські читанн,я д.~я школярів.

цехах Сl\IЮрено І\УРСИ і ШК().lИ, В яких :МОДО,J,і ,ро.бі11НИКИ {)во­

ноС'ті.. ПР(іСТИМ робіТНИI('()М

КОІГ<lШ,

r ............................................................................

в

тощо.

Слюс.а;рі Ю. Аб&к}'­

·М.

зу. Чо)(у? Том:у.

мати

навчанню юадроів, пі'двище.нню їх ділової IЮВaліфік.а.ції. В усіх

еШЖ1'рИ'кіlВ

велику

від :в.иrorовле:Н!fЯ цЬ'ого RI(}ВOJ1() !ВИДУ IЦРО'іl;у,ІЩіі. ТffilУДУМ,а"ю,

CJТYIГOВ УЮ чQf'()

пщ>шу паР'l1ію. І Х·ОЧ .р06іТ.никам

А

Лише 'за ()ста,н.ні два j}(ЖИ 915 j)обі'l',НИl\ів fJдержали гпе-ціаль­

вОНИ Пjюя,вили

наIIIОIІН!lгшtві'C'fh і в.м,imня црк її

зн.а.чиrгь, і дл'JI СlЮжквачЬв !Га­

У

,прOlфе-сіЙ.но-тех.иічню'му

1'O'l\a.piJ!,

...

~ ...

завідуюча

бібліО1'екою

Ніна

керів,ницrво

та'З0ВОМУ

цеху

з~ін()ю

дОРУЧИЛИ.

Тут же ,пр·<Щює старшим оле­

Оде:р"Жали Ifa за,ВОЩ проФе­ сію .Maї~cтep М. А. 3а.їка, стар­

ші пеЧOlві ІЛ. Л_ МОl(жалеНlW, І. В. Рябчун, В. С. Сумін, В. А. Горохівс,ькии і бiIJГа.то Lнших. Вони ,не Тільки за.р.аз дооре

CatН:дlЮвич Рябов. Лрацюва:в 'на

п'р.а.ЦЮЮТЬ в цеху залізних по­

,рїзиих роботах. Лотім ,на,вчав,ся

ропmів,

на куроса.'хга:зів.иикіR. Лри до-

то,вариші,в по робіні

а

Й

навчають

с.Іюїх

Qprа.ніЗЩll

елект.РОІПостач3df.НЯ,

цехів

K()IJfJ'J)Мb­

!fо-ви.мjрюва~ь.них приладів та :1НlliИlХ. HaJЦpJIМa,~, в цеху

елеКТІЮЛостачання із 46 пра­ цюючих -114 .Jllaв·чаються у J!!Yзах і rгexHLKYмax, 6 - 'Б ШК{).­ .'lах]>обіrrни'чої

молоді,

решта

COK()tМy р,вні Для прове.ден.ня 3alHJIТЬ .і перевtрки '3НіІІІНЬ уч­ нів IНа;йб.лИІЖЧИМ ча~ом будуть вИJДiлені <опеціальні при'міще,н­

ня, ~&НIНJI,

ти:рї'flКИ !на з&Воді буде ОХ,ОІІле­ lЮ

'П'ІЮФесіЙlао-технічни:м

чаН!fIЯ'М бmmько

на ку,реах елекТIЮМОІІ!Терів. fi.рофосіЙ.н·о-технічне нав-

ків

СІП.р.а,м велИіК()Ї ~p­

жавної

tВa.ГИ. TQ.Мy за'р.аз І\:И" реJЩiя і ШllртmнИ'Й комітет 00-В<ОДУ вжи:ва.ють заходів, щоб на;ВЧIІІНlН~

прох(удило

ортан:іоо­

ва.но, ціле~пря~(()ва.нО і ,на. ВИ-

У'оо·оч;не.ння,

ВЇДlIODї'цна. лі'l'ерату:ра.. Органі­ ЗОВУЄТЬteЯ техн~чна. бібЛ'і,отек.а. Д'Юра.'но ~()С1вj:д~ених, y,Mkmx ВWКЛ<Ц3JЧів. В першому році НОІЮЇ п'я­

П~ДВИlЩУЄ ОIЮЇ тех:нічні ЗНaJ\'ІІІ/Я

чап.ня -

Бруховська

(ФотохрО'ні:ка РА l'АУ).

Пості'ЙНI() Ту,j}буються про пF~ище.н,ня Пlрофесійно-техніч­ н O'ГQ і за;га.л.ьн ооовitлньог.о. р;їв­ ня nрa.цmfI'ИкШ a.,дMiHIcTpaцji і ПаІРтіАні

ВаСlm~виа

читання.

Фото Г. Саж'нєва.

приділяють

слюсаj}j.в,

в

лежали

'к ()іН:Вevrиitз З&\lОВЛImНJNИ. Лmре6а на.uюго 'K-О!dУНМЬШ,О­ J10 ГОСІПода.рства у 10-6аJIОНlНИХ

в.альна

с. Требух'ів.

У.ВМ'У

а

чен-ня п'яти 6aJroH~B.

робкор.

Clпілки

сщ)жюlWiЧalМ,

ра.ВЛЇlliнj ,заDOДУ вже

люlWiТИ 1І'а30М ШЛЯ~()іМ lВіД'IШЮ­

СЕМЕНЧЕНКО,

тет, заВО~СЬ'І(jИИ

правити

ШУЮЧИ I»>m'МY роботи у~та.JЮв­ 'КИ, її 'f!.eeb 'Ч3ІС можна 'пі,цжив­

ва вmюнувати будь-яку ,роботу.

М.

Т7"~PAI~

. . . . . . . . , ...

ньої осені зна,хо,дився там, де ~

завжди

I1іРОМИCJIОВИ,Х

піДlliРИЄIМСТlВ, будов, транспорту 'і зв'ЯIЗoКУ, а також пmприемсТІВ тор­ гівлі, громам:blКОГО ха'рчування та побутового обслУГOlВу.ва,ння з за­

Н:Я -вересневогО' Пленуму ЦК КЛІІІКОМ широко розгорнути з'ма­ ган.н.я за уапішне їх ВИlкона·нн'я, КПРс. з'їзду На,чаЛblНИ,К ~aHцi'Ї БрOlВари за гід,ну ЗУС11річ ХХІІІ М. Ф. Степура ПlДДIЗВ ГО'CТlP1Й Кіри­ ~ПРС і ХХІІІ З'Ї1ЗДУ Компартії

вирішувалася д'ОЛЯ _врожаю. ~ ЛО'ті'd СЛУЖ'ба в РЗДЯНСЬіКій , Арм,ії. Демобілізувз<вшись, КОМ­

мащи:на

со­

ціlЗліСТИl'Іні зоБСХВ"язання на пер­ ший pitк нсхвої Iп'яти-ріttКII і звер­

~MOBax,

сталево.го

cirм'ю. ДовіРИJІИ ЙО'dУ «ДТ-20». Не підводить своїх тО'Вари­ ші'в МОJlОДИіЙ 1'раIКТОРИСТ. ЙОГО

прииняли

~ЛИf{і завд:ання п~ред п.раціВника,ми промисловості, будівницТ!ва, "ран\\порту і ЗВ'Я\ЗКУ .раЙоН'~ поста,влені в першому 'РОЦІ НOt&ОI

.коня ,на по.1ЯХ :piДНO'ГOKOJIГOCпу. 3 ,ранньої 'весни і до піз- ~

со'молець ас,нач IH~ шуп<:ав лег­ ких стежок. Пішов второ,ваною, батыквською •. Меха:нізатори, ра­ до rIрИЙНЯЛИ Стааіс.lаll!З в ОСВОЮ

пар.тіЙно-го,:­

аКТIІІВ'У

вування.

!

я,к того вимагають ,РІІШен­

ми-

зак~~м~и~,вмав~ro t===================================~~~a руках була СЛУХНЯ,ІЮЮ. ••

ниймеханізатор. Працює слю­

саре\1 V 'раДГОСП'вій майстерні. Свою любов др т·ехніки, Я,К

партіЙІНОЇ

'і ЗІВ 'язку; на невикористаних ре- як комуН\~и ШД'ПРНЄМС11Ва очоли­

ПРАВОФЛАНГОВИЙ СЕРЕД !.Іеханізаторі·в радгос-

Секретар

~ Далі т. '~РИ&ОШЛИК ЗУПИНИ'ВNІ орган'Ї-зації заводу ХОЛ?ДИЛЬІНикtв ~ н,а роботі під'ПРИЄМСТВ транспорту І. Д. KY~нeцo~ ,ровПОВІВ про те,

району за 'чеl'вертий ювартал ІООб року. Вел 1m< а [ру/па пе.редо­ виків, колектИJВ~В ·і уда'Р-НИJків !Ко­ муністичної .праці наГОРОДЖt'ні ПохвалЬІНИМИ г;ра,мотаМIІ і ціННIІ­

та

600

Іна,в­

Iрооі'l1НИ­

ЁНіЖ~не.ра()l-техніqних

Пlра.Ц~ВlПllків. ПідприємстВі) ОІде]>ЖИlТЬ веJIИХИlИ за:гьн 8ИСО­ КОКlваліФЇI\,()Jі(\JНИХ ви,рО6ничників. В. ЧЕСНОКОВ, старший інженер по під­ готовці кадрів,


ПІД ГОСТРИМ КУТОМ

3

перевищенням

До 1О березня виконати l'ва.ртальниЙп.лат но IВИРl)бни­ Ц'l19Y явць та,ке 'зобов'яза.Н­ iII'JI III'ЗJ[ЛИ

на. себе

,р(}оі'f'НИlКИ

Вor.д.'llпt8СЬК ої т3ХIОФа6рИ'ки. Щ~ сл{)ва С'В()ГО ,вони дотри­ МІІІЮТЬ,

r.відча,ть

,Ii;j)aJ('IHO\t()BHO

ІЮІОаЗНltЮИ

їх .Рl)боти.

На

ЛIOroГ{) ·вaJЮВи'Й збір яєць

16 ora-

HOJI.]{IВ уже 392 ти· ояч:і mYK - 'l1iльки на 47 ТИСЯЧ ІІІІТУТК М,ЄНlШе

к,ва,vгаль.Н()f(}

заВД3JJ!Н,я.

ВСІХ

покаЗНИКІВ

л<irв'яс>'!1аіНОВИlВ лише 2,5 про­ цЄ!Нта :П'!)OlГИ н,(}ІРМИ 12 ПРОЦ6Н­ 'І1Ї1В. Це v.УЖЄ Х'ОРОШИ'И Пl)каз­ НИ'І\! 6 тИ'С>яч Кlу'рчат ле-ршоl'О

ІваН{fвича КЛИ'М,ЄНІ,а НЄ ПРИПИ­ 'НЯЮl'Ь ; ро60ТИ lів негодУ. По­

завозу

вже

пе!}е.да НІІВ

чавши

споруджеНІНЯ

5,5 ТIfC'ячі толm ЛііlВlТОра 'місЯJЦЯ 'J10М,у,вони .вже заі!ершують рООоту. До кі'IІ'ЦЯ .тrюrгогоб У!)J;Ї'веUШНlIІКИ "pa~HYTЬ 3Д' з'ти нов.иіі IлтаIlllНИ' К J! ек.С­ f1луата'цію.

ГРУПУ.

Цьог· о 'року П()ГОJIів ' я пти.ці фа&рИ'ки має Ізиач,н() зрости . Отже, буде 6і. дьша по­ треба j ,в 'ПJНt~ііЩесtfНЯХ. T()~y ЧЛetни бу"LВЄl.1ЬНОЇ б~игa:tипіоД КЄ!РЇ'ВНИЦ1'ВОМ I ВИКtщроба І,вана lNlШОЇ

О. головний

ШПЕТ,

зоотехнік

птахо­

фабрики.

Державі ЗдаіН(} 34~ ТИоСяч явць майu в .чев' ЯТЬ раз білЬ'ше ·/Ш3.НУ. Т3Jккй

у()п;х

СТаш

додаткової ОПdRТИ?

мели

хп~roвини,

і

Ка.теркна Нооохацька, Ольга Хиль:ко, rНа)vї<я Hoв.oxaцbl\3 та Jlа'l'&JЮ Тerr.JI'Юl\ не ДllЛу.с,ти.ТК лц~жу '~IfJlка. 3 25 тис,яч (':lержа'ПИ'Х КУІРЧ31J' відх'д пого-

~ , \ \ \

l

ЧлеНіИ парникової лан­ Пухівської птахофаб­

рНlК!И

широко

роботи

по

роз-горнули

вирощуванню

розсади овочевих культур. о

Sfk.lя~ 1І0ВОГО ~~, «КОЛИ

ЖИТТЯ

ПІД ЗАГРОЗОЮ ..

10 лютого в районні'Й газе­ ті «Нове ЖИТТЯ» бу:внадру,ко­ ваний лист ,під такою назвою. його а.В1"Ор Г . Кр И80ШЛ и.к пи­ са<в про 'неувагу ліюар.!! wвид­

ІЮЇ допомоги

А.

Ф.

Скидкіноі

до ЙQГО брата, у якого J10ЧЗІВ­

ся

гострий

приступ

&пенди­

циту.

П.

Головний Іва,ненко

лікар райсну повідомляє «Ви­

ступ газети обговорено з пер· швидкої ДОПОМОГІІ . сонало""

ЙОГО

визн<Зно

Лі:каlРЯ

справедлltвим .

Скидкіну

попере.д,же­

но» .

«ДАРЕМНО

ОБХОДИТЕ

«ДРІБНИЦІ ..

Так був озаглаlВле-ний м,ате­ ріал рейдової бригади з гур­ тожитку :за·воду порошкової ""еталуJIIГії (сНове життя», Н2 115 за 1965 рік) . Ce~peTap парткому заводу

М . Поліщук по:в~домляє, що в 3<ЗІВодськкйгуртожиток

зені

кухонні

ОдЯlГу,

за,ве­

столи, .шафи для

закуплені

електроrrрас­

ки і т . л. Вішалки {Іудуть 'ВИ­ готов.lеиі на заводі . Парт,ком зап.ропонува,в за­ водськО'му комітету розглянути пита.lІ'ІІя Щ1О д<Зльше полі'llшен­ ня культурно-масової роботи 'в гу,ртожитку, обраТIІ його ра.ду

і поновити роботу побутової ком ісії .

С:1 нітарно­

В. К.

кері8lfИЦТ1lO

радroc-

лату

за

перевиконаННІ!

торік плановоі врожайності по ВИРОЩУ'Ванню картоплі. Лист заслуговує на увагу. Нижче вмі­ щ)'ємо Аого і гадаємо, що з цією несправедли­ вістю буде noкінчено.

оо' в',язались ви. ростити <по 100,

а фактично одержали на кож­

ллаНОІВа

.ко·Ж1!fO.:\!)'

врожайн і сть

.гектарі

б у.1а пе ­ цен гнерів _

25

на

Ба·гато :ра/Зі:в на робі'l'НИ'ЧИХ зборах .хв<ал~и ~leHe і моїх товаришів, ставили в приклад іНlШИМ. Навіть 'Назнвали орієн, товні цифри додатжової опл·а­ ти. А далі? МJl.нає зима, але нам і дос і не на.рах у.вали :ні­ чОГО . До КОГО тільки я вже не 3'Ве.р·та воя з іКерівнихів рад'гос­ пу, ТІ3осі ~вони чо~усьвідмо,в­ чуються . іМи,моволі <Складаєть­ ся думка

це неДОО.ці.нка м з ­

-

теріальноІ1О

СТИ:\!УЛУ .

КеріlВНИЦТВО веде

з

відділка

нашою

ланкою

знон у пере.го­

вори, що..б ,МІІ j ;8 цьом у .році lВирощували 'ВИСОІКИЙ Ворожай NЗртоплі без з а,l'р ати р у,чної <lJр<зuі. А,1е, по сов істі кажу­ чи, я і товариші ~юї ~ПРИЙ " м,аемо цю проп·озицію із .вели­ кою IНеохотою_ TH~ більше, що меха'Н іватори .від,ділха недво­ з:начно

наТЯ1<ають

«пій,:\!али

/НОМУ гект.арі по 110 цеН1'нері'в

щО

~III

В . ФЕСЮК, мехаиізованої

ланковий

булІО.

H a ~I,

облизня».

ланки.

Комбайн... без господаря l\~упа курса1l'1'1В, Щ(} навчає­

Ц Lп-ціп-ціп,

ко .

І

вони

К."lfче своїх ,вихов,анців О,1ьга Єгор і вна хиль­

-

в ту ж L\1 И ТЬ 06зltваютl7СЯ ІДО неї 'JLвадцятип'ятитисячо­

ГОЛОСЮI пт а ШlІ'НИМ хором. Маленькі, чатка

вже знають. що лта.шниця

"ув.щн свої ГО.1 і в.1\ 11 КР! ЗЬ отвори П()ЖІІВ ;ШМ

На

IfYхн ас тею,к і ,

їх СКJlИіКа€

на

жовта'во-білі .КУ'Р­

сніданок, і, просу­

батарей , ласують С'віжи'М

фото:

робітни<Uя

бата,рейногоцеху

Бо.гд<ЗніВСIiКОЇ

!шки Ольга Єгор і вн а Хилько ,розда€ 'КОір':\! курчата, м . Фото

В

сходи

кращі строки

билlИ і

землею, рз,мах

ВОНИ за­

.посіяли

ранню

-

в

птахофа,б­

А.

Козака.

капусти

рам біопаливом

450

рЗlмах

30

96

капуст:у,

в

цвітну капус­

Тепер провадиться під­ ГOTQВKa паорникі,в до пііКі· ру.вання lКапу>СТИ, робіт­ ниці висівають насі'Ння

помідорів, редису . М.

БЕЗНОСЬКО,

радують зір .

В ихоБtAТИ ~ромад,я,н

ланхова.

будів.никі,в і ком у н істичного

за.втра таке заlВда'ння :В.lllрі­ щу€ сьогодні 'наша радян\:ька ШКО.1а, на,вчаючи і виховуючи підростаюче .покоління.

Але :це завдаflНЯ під ~и.~у 'вчителям лише тоді , коли над 'вирішеннямйо,го працюватиме QДночасно

з

рам

20

помідорів уже засіяно.

ту. Вже за'зеленіли сходи,

сі",,'я. /Вають дООу . Саме

ВІІС<ЖО­

КОРМО:\! .

шкодою

кожна

Адже в школі літи бу­ IПРОl'S!ГОМ 4-{) годин 'на .Решту часу ВО'НИ вдо,ма . ТОМ1]' від батькі~в вале-

,в.ажна більшkть. Можна на­ звати іпо.дружжя .Гор;бових, Ус, І. Л . СОЛОДУJQУ, Р . В . Кще· нельсон, Н. І . Сухомли'Н, В. А . ГIjj<JGданну та і·нших. І, я.к це не ПрИ'КрО, є ще батьки, які зовсі:"" не зай,маю­ 'l'I7СЯ .ВИХОВ!lfН'НЯ.М своіх .дітей. Прше того, С'вO€ю іІ10ганою оо · ведіН'К<JЮ 3оЗтьм·арюють все ~e хороше,

що

дa€

дитин і

'вчи-

як

проведуть

велико,го

виріШIІІЛ'а iUР(}lВести

!ПР3llilГичне заНJI'Гl',я J! ДимиmР()IJСЬ'~Q"У 1В,.д­

IHatВ

ділку 'ра"l1ООІ1'У «IiJраСИJI~В­ С~If1Й». Воно 'п.роЙшло )'OIIШr­ JЮ, а &r 'враж.Є'Н'1J!.Я !про< зоорі­

IЮЇIВlОЯ. Ч()ТИРИ м:і~яці СТ(lїТI, к.ОМlба'ЙJн з не-Ію;m.aнтажен()ю 111М.ОЮ, .па 'шюіоо.х ПI)ООВИlСаJIИ мси, , рї<залыийй апарат жаrrки і IJJI.1'f1фарма 'заі'J)Ж.aJвілп. Ви.д1Н1>, ще п~ ч&с експлуатацjj IВ'щ~рвалась цр<tушина т·ра. IІ'С­ л(}prreрної .д'QШКИ, , ста.всlЯ :пеоре­ кіс, j ч.ерез деРЯ:ДВУ' злі:в, як,і lВї,щпра.цювали НЄlпо,в.llиіі се::ЮIІ, 6УJJИ зіn;c.ов.а.lFі.

1'Ра:к1'ОРИ.ст.ів

гаН:НIЯOJtПОГО ~ 3ЄРЖJIВИХ IЮОМ­

ба.'ЙніlВ залишИJЮСЬ 1JI000а'не. КOJIИ ми lІІїWйшли Д~ « CK~3», прllКИ~ГО C'НFoM, ro 3 НІ>О·11'0, ,нєм«)в З ,в'}'lЛ'ИlІОа. ,рі'Й БJ~жіл, IВJМЄfI'Ша, цвi;pilньк.аJO'ЧИ, :зг;рая гарООфв. До цЬО'ro іх, мабу'l"Ь, тх')'()не туJ)lбy;вав. І :не. ДИ:ВНО, що тут :вони (}сеJ1lfJIИСЬ. Ще торік після ооира;IfН,я ЗЄ'JJlIЮВИХ MЄ'Xa.H,jIK

'Bi~iUJКa М. ДY:X;H~ дав '))0006рsцж.еНIJЯ кООІбаЙн.еJ))' ІП. Су­

.~ективу ,

Л'Р.а:цюючи

в

Мо.жна НОВИ.ча

класних

батькіlВ­

на;звати

ВаСИ ,lЯ І 'в-а­ ,І1ОJЮВУ шкілЬ!ного батькі' ВСblКОГО ком і ­ тету. .КоадРОВ.И.Й р'обітник Дар­ IНИlЦblКОІ"О щоВіКОВOJ'O ко м6і:н а­ l'у, аКТI\ІВіст . профспі.пково'ї ор­ гані:заlllі'ї л ід!Пір ием\:'гв а , т . Ні-м­ Цо8 знаходить завжди багато часу, щоо лобуваrrи у щколі, ві!д.від<Зти сі,м'ї, де /ПО11рібно В1'руча'ння комітету, ор,гані'зу­ вати ба'тьків }І,а ремо'нт ш.коли, виїхати у .кИ'ЇIВ , щоб заку'пи'l'И од'ЯІГ і ,взутl'Я дітям, 'Які ,мають

H j.MuoBa -

в іцьому потребу. діти Ні.мцо­ ва 7-класнИіК Анатолій т<з 4-масниця Ірина є зразком у нав·чанні і :поведінці . Та.кнх .баТblкі' в у нас пере-

жаФюу,ВИ'WIІ'Я'В

зля·в

А що ж Д!"М<аЄ

JI.

гр(}х()т,

і на цьо..\І}' за,r.пu­

JliBlfryrr

'Ко мбаЙи.е'р

С'}\1Иім,а? :Ні·ч.ого . Ві:н зали­

ШНіВ .кOМlбаИна lfаJl1риз.вол'Яще і lПраЦює де-сь в Б~оварах М­

Чffi1alJЮМ. Юяюих защ'(~в HP В!ЖИБаЄ і ,~exaнiK М . Дрно, щоб зберегти 'і віДРеІ.\lОНТУ,вати комбайн . М . КИРІй.

,Гршrqpіє.м Овдіійович-ем !рО­ {ІЇТнIІІКОМ 'заоод'У порошкової металургії. Та дарма. Ніякого

правилом. Погано вих·ову€ с.во­ го СИlна :j овинарка радгоспу ' іlмені Кірова Н. Єфремова.

. реаГуіВання . ·Коли

ж вчитель­ ка з членом кл.аоноro .баТІ>кі'В­ СblКОГО 'комітету пішла до Я'Н­ КІа. додоМ1]', той заЯ8ИВ : - ІВИ ЙОГО вчи'телька - RИ ЙОГО і виховуйте, за це ,грощі

Вона

потур<зє тому,

\:лаlВ !Проп~кає

Що .~IОЖ'на

додати

до

цієї

Читач продовжує p03Noey

------

що

Яро­

J1рOlКИ, ва,йlмає­

ться Арібними краді~ка 'МИ, б'є УЧ<НіІВ МО.10ДШИХ класів. .Школа все .робить , щоб д() . по:\!о.гги ді1'ЯМ . П()Оз~і:н.к·а ro-

'ре-батькі'в

одержуете .

обговорюється

flП

клаС1іИХ і шкіЛЬНIІХ батьків­ ських збо.рах, у декоrо вдома ПРО'ВОД'яться «JIиївні»засіда'ННЯ

батыкв~ькогоo

комітету .

доходить

ще

.це

,не

Проте

до

всіх.

Біль.ще того , є ще ок:ремі фа, к­ ТlI

нешорозумі'нь

:\!И·С~ідами,

КО.lективу

і затаЛЬІНOlШ<ільному ~Ь!ки'х ком,ітетах .

З;ІВ,

'люti lWcmatВИ'І'И ~рmлени'й за ним «ОК -3» ' на зберiгatн:н,я . - Та я свою l\GlШИ:НУ ~i.д-

години

батькDв учні'В міської ВОСblМИ­ річної ШКОЛИ Ng З чима<J1О с,п'ра.вжніх н,аших друзів , які не тільки добре виховують своїх дітеЙ,а.lе ,й· баlГаro допо,,,а'га­ ють в цью.му ледагог ічно':\!У КО­

М О'рlГ

і ,К0!4' байН~І>іІв щш ,раШmfllOO(У «Сільгооптехfl'i'ка »,

ку:рс.ах

доовілля . Серед

пе,рШИХ

05' єц:нанні

на

жить те , як їх д іти п ідготують уроки,

до

З3lпевнив к()~ііаЙнер . Д'P}lГaг(} :дн'явіll п\ДТЯlг.нув кООІ6а!йн д(}маЙсте~ні. Від'ц­

ть>с,,я

3еJеніють ки

виро­

щу.аиию картоплі

Оl'же,

\

KYV-

:пр(}re .

механі­ по

що

ланки

пу сБобрицький" досі не видало додаткову оп-

\

\ \ \

Є ЧИМ ,нахіВаЛИТИСЯ Й ~івча­ T~V 3 'бриг~и Ми:X.aЙJIа IПет­ l>Oвичз СирПщя. Ще 3 2 (1ічня

раз

зованоі

Минулого року IIНІШа. меха8і'ЗОВана ла,кка ·ВИра1Цув·ала картоолю на 105 гектарах у жердitвсыlolмуy ,віддіЛКУ. Пл<З· 80&а врожаЙlНість для р.аД1Гос­ пу «БобрИlЦькиli» була вста­ но.влена 85 центнері:в. Ми 130-

нічних вимог. Варвара ТРОХИ­ МЇlвн.а M()/J'yaкa. .щesржала 8 сі, ч­ яї .00 21 ЯЙЦЮ ,на. .IOOZН'Y НЮУЧІКУ за~ріплен'()ігрупк, іКй­ терина В3ІСнлmн.а Хильк(} і Ка­ Тl!lpиJI'& fiR3/l'i.вкa. P()M4<НЄlftKO П(} 19 пrrУ'К. 'ВИООJQЇ оокacmи­ ки і .вimIшх 'J>()б.іт.нIІІЦЬ.

не

газети

Фесюк із скаргою на те,

маточн~ ,поголів'я, INI CYtВ(}POMY

Л~ВТ()lра .м'CJЩ.Я люті морози

реВИlКона,на

пунктом

~

Д01'J)Шfа:ннюреж.и:му й зоотех­

чат '3 ]'НіК'!1!аторнО<ї стмщїї . І х(}ч ст-ояли п,ро.тJiГООІ цих

сJo«им

ИУВСI! ланковиА

мо.жли­

ВМИ одержувати

на

~

ВИ!.'4 3а'В;tJIКИ maрatlJній праці ,вс,іх П'МШНІЩЬ, що ,доглядають

почали

До завідуючoro гро­ мадським к'ореспондент­

«Ноае ЖИТТІ!:' в с. Жер­ дова І. І. Швачка звер-

нового

n:та.ШНИlка ,на

старш),

ЧОМУ ии не одержа,dll

тель і .школа. Ось тут і IваЖJ<О вчителЯ'м .

.. .'В ка<бінеті директора шко­ ли

сидить

,праців'НИК

відщїлу

постаlЧа'н'ня КИlї,всь.кої flTaxoфа~ики Ми'кол·а Іоо:нович Ру­ банка. Дев'ята година ранку, а ·він .вже ... ІП'Я'НИЙ. Я:ку МОЖіна веои . <бесіду з Рубаи.кою IІІ'ро те , ЩО ЙОГО син 3-'КласНІІІК

Олекс<ЗндlР зовсів .nерест·ав го· l'увати уроки , в пізній час розгулює по вулиці? TalКOЇ розмо'ВИ,

з'ви,чайно,

,не

було .

ВИlЯВЛЯ€ТIiСЯ, . що

і

дружи:на

Руба~ки

з

«зеленим

3Mi€M».

дружить І

хоч

мkячний

доход

ц і є,ї сі, :\!'ї стаlНОIВИТЬ понад І<а:роооо'нц і в ·а

ла:ду

гооорити

в

(дітей

ній

200

:гут ДBO€),

немає _

Що .вже

про lВихова.ння!

«'3а:яIВИ»? НИНlП<ає лита'иня, чи знаЮїЬ на киі,всыкйй птахо­ фа6РJЩі, Іна .зЗ'воді порошхової металу.ргИ ,"'ро те, як члени їх

коле-К'Тнвї8 ;Вихооують своіх ді­ дей? Ма6)"ГЬ, ні. Бо II<ОЛИ б знали,

то,

на.певне,

'не зали.ша­

ли б такі фа.кти без ІНаслідків.

На жа;.ль, ·і в 'р.!!lді інши:х колек­ тИ'ва·х не ц·ііКIЗ:IIJIЯТЬСЯ навчанням· і аИХО8аіН'ІІ'Я\М дітей СВОЇХП'ра­ ці:внlІ'К;В. Не ЗрООIІІВ для себе виснооків Леонід ЄвгенооИ,ч Лузан лісл,я ТОТО,я.к його ста-рший син Леон~д опию!.вся в м-инулому ,році 'на лаlВі /Під­ судних. Мол~ший СИН А'ІІ<ЗТО-

.~іЙ КJlIIIК

'вчиться у

дить · у

пorаіНО,

школу

а

иа

батько

нemерєзому

стані.

Броварськосо

а'вronа·р'Ку

П'яику вва,жаюrь 'нормою

говорил,а

го ЖІІТТЯ, а свар.ки

батьком

ДІІТИНИ

А

скілЬіКИ те-рплять діти шофера

А ось ще один п·риклад. д.ругоклаоник Анатолій Янко 'відстає у навчанні . Вчителька Г. С . Лопата ·про це не раз з

ВИ­

прихо­

Кириловиqа

Гр IIl'Oрович а

Вербіна,

І'оона

'lІІІ1"и'ва€

'Між

що

іна

батька-

ІН E'raти'вно

взає,мавіЩЮСИіНIf

<між ЇХ дітьми.

Обговорюючи статтю «Наше П(1lкоління

,н,а:\!

і

ВИХОlВувати » .

'вважаємо, що партійні,

комсо­

мольські, ,профспі.l.lюві орга'ні­ зації покликані не 'від ,випад­ ку

до

'но

вникати

в ИІП аа\:К'У,

колеКТlІІВі'В

в

а

те,

д,бають

системаТIІЧ­

я<к

члени їх щю СВО'ЇХ

дітей. т.реба, щоб це' важли,ве

пита.н/ня частіше вИ<носилоеь Іна зauаль.ні 6бори, ВИQВітл.юва­ .1Ось у .м.і'ОЦевіЙ пресі.

Бажано , ЩОО ад:\!ініС1)р<Зтивні органи більщ ріщуче притягу ­ 'вали до вlц:пов і~альності бать­ :кі'в~л'яниць і домашн і х хулі.га­ Н:8. Слід 'на,віть йти 'на те, щоб 'у окремих :вип,адках поз<ба'вля­ ти таіКИХ батькі'ВСЬКИХ пра,в, а дітей пер~а'вати на вихова,н­ 'НІЯ у школи·.і,нтернати. В. ПИНДЮРА, директор школи.

Леоні:zщ

3імніцького, яt<і і

сво­

бійки-

НОВЕ

24

життя

лютого ) 966 року .

3


ЦЕ ЦfКABO

rnJ ~ ~ ~~)JїJj\Ш!

Звітують

~~~u~lPmOO~~

ПРОТЯГО\І

комбінату ,КОВ колеКТlfві \lуна_1ы!І" пі;ШРIІОІСТВ працює група петерані'В Ве _1ИIЮЇ Віт­ чнз'няно ї війни. Всі во.ни­ офіцt'ри запасу О. Грач, І. Са­ ВІІЦ Ь КИЙ, С. Оксюта, В. Вайн­

збори ла­ йовиків споживчої кооперації ,ра­ ЙОН\·. За станом н'а 20 .1ЮТОГО

ві.1:буmlСЬ і

сп; іі

прак.та.1

-

.10свід,

\"Іасть

ДЛЯ

передають

беруть

їй

активну

ТИ'сячу

ВОЄНIІО-ІІатріОТИЧНО\IУ

\'

виховаll '~lі

пі.1ростаючого поко­

Л.

запасу

ПОЖИВИЛОВ,

комбінату.

Л'jJ\І:Ї.

Требухові.

РаДЯIІСl,КОI

триває .

.'

.10 ВlІхС>ванц:в м:сь­ КС.Ї ВОСЬ\!lІрічної ІIIКО.1И )ig 3 П:НІЇІШ.їИ гості учасники В

гості

У.ваЖlІlJ

С.1\'хають

.1IТИ

Г:)\,.1НЯ пона

про

р оку,

1941

КО.111

ТРИВ<1.10

в

1

ГОСТІ .1а-

був

К ш ол\,

ті.1ЬКИ

с,а\10.1ія.1ьні

t

S

Г. БОЖУК,

нена.

H~

;Іесть 48-х ,РОКОПИІІ РЗ.1ЯНСЬКОІ АР,\І:Ї.

22

В

НИХ

IJЗ. я.111

. кОСТЮ\13Х.

,1юбов

З·а

\!і,сце

ВОНІІ

перше

11 а горo.'l.­

ж\'ютьоя лереХ!'.1НI!\I куБКО\1 рай,рзди ДТСААФ і Г~а\IОТОЮ. Г[1Зо\10ТЗ\!ІІ l1аГОРО.1жеНl КО'\1ЗН­ _'111 ззво.д;в тщ>го ве.1ыгоo \13:

Шllноб\',.1УВ3Н' НЯ' ПОРОШКОвОI \!ета.1Ургlї та H eCTa'l.1ap THOГ~ ко\I\'на.1ыгоo

ззйНя.111 те

06.1З.1нання.,

.1,р\'ге, третє

яКІ

і четвер­

\1 :Сl\Я.

В З \lзгаНl1і 'ІІа ос0611СТ;: пер­

Шість пере\!Ога 1а А. ЖереБО\1 з

заво.1\'

торгове.1ыгоo

110б\·Д\'1J3НІІЯ.

Д.руге

\І:Сlія' посі.1И ВІ.1ь\овиіі,

\I О Т3\111

11

голова

\!апlИ-

і

гра-

.1ТСААФ.

ВIІКОНЗ.111

НОР\І)

Т.

райради

П;~;II;а~~~. ~аа~:I,.nо~~.~~:е1НьНII~:а~~,:

~~р~~::~Ти\ ~~~~вЧI:Т~о~~~Ї;о I~':г~~

петиціях в СТО,ll!ЧНИХ театрах. М. МАЛІЧЕНКО,

я .l( \lаЮI ВІІ'ПІІШУТЬСЯ з го БV.1I1НК\· .

пи

Ігоря

ЮР'Є' ва,

ВО.10П'я'нов

.1екц:.Ї

на с"чаСНО\lУ ета.пі». Проведене

ОВО.10.1іваТIІrp!!~IY, пра-

і

З.1\1іністрації,

lІ,рофспі.1КОв.ої

наЧn.1ЬНIІК

третю

БАРИЛО,

ДТСААФ .•

ВlцаТН1і\1И

художній йонного тури.

саМО.1ія.1Ь!1И\1

.ПО.1яку і

ЧЕТВЕР,

З\lістовний

побажав

ї"

Початок

З[1.0б.1еf:о,

JOCIITb

В. КРЮКОВ, секретар комсомольської організації БУ-5 .

виконав

J.ніпропет:ровська). 19.00 «На­ зу,стріч з'їзда\1 партї'ї:.. Концерт КО.1ективів

вир,азці

реЖЮI

ха рчування

та

тань

та

багато

іНШІІХ

постав.тені

.1ЮЮТЬ

Г. В.

.1еЙ

на

\lедичні

і

в

.відпові-

Te\lll. ---~

Швейца:рії) Друга

\lеДIІЩIНИ,

працівники А.

рай­

Громова,

Старосе.lьцева,

хірург

МудрицькиЙ.

М.

.. ---

ГРИГОРЕНКО .

Критика допомогла Будемо вірнти, що

так буде

і

Нещод.авно ,в .раЙонніЙ газеті В\lіщено в ідлові,.1.Ь дирекції 3\1іш­

на.1а.1і.

торгу на критичний неДU,lі.к и в TopriB.li житловому маси:ві.

ту праuівника прила,в ка О. Бар.10ша, я,киЙбагат·о робить J.1Я

сигна.1 про овоча\lИ на

Дійсно, критика допомогла. За­ раз торгів .1Я Овоча\1Н організов,а­ на краще, ·н іж .1.0 ВИСТУПУ га­ зеТIІ . Місце а.1кого.1ыхx напоїв

С1:Д :ві11з,наЧI1Т1і СУ\I.lіIИlУ робо­

того,

шоб

локушці

заДОВО.1ені. можна

заЙня.1И KOHC~PBO:B,aHi овочІ та ін­ ші продово.lьчі то'вар!!, асорти­ \Іент яких теж збі.1ЬШ!!ВСЯ. З\lі­

бу.1И

Цього

сказаТI1

з·авж.1.И

поки про

шо

наш

не

ПРО.1авця

т. Дзюбу.

В. ДОЛІН, громадськи!!

п·рограма. і

ДЛЯ

17.00 -

\lО.ТО.1ШИХ

ШКО.1Я­

рів. 17.30 «ХУ.10ЖННК книги» (до 8О-річчя з дня . народженн'я Г. Нарбута). 18.00 В ефі'рі те,lевізійні лідготовчі ку'рси. Хі­ \lія. «ATOMHO-МО.lеку.1ярна тео­ рія» . 18.ЗО Першість світу з ф:гурного катання (пере.1зча з Швейцарії). 19.00 Ест,афета новин (М.). 19.50 Зустріч з хо­ кея \lіж 1<0.\lаНД3\IИ ЧССР і Ка­ нади (lПередача з Че.хОоС.10ваччи­ ни). 22.15 «П0.10РОЖ у CB:rт .\I\"ЗИI(И». Ка\!ерна творчість

ПlІтання, які хви­

терапевт!!

.

ДОIU'К:.1ЬНI~К;,В

вичt'рпну

й )го .

.1'карні

на

запитань

вечора

почути

ВіДПОВ:.1а.111

запи­

перед

прац;вниками районної .1ікарні вечорі

бажає

ві.1ЛОВі..1Ь ,на

ш.1УН·КУ?

були

того

ц:.к·ав.1ЯТЬ 1І0ВІІНИ

кожен

при

Що таке хвороба Ботк і на? Такі

бу.10

Ф. Шуберта.

П'ЯТНИЦЯ,

25 ЛЮТОГО

Перша програма. 11.15 «І,м­ пер і а.1 і зм яК виша стадія каліта­ .1ізму» (.Ч.). 12.25 Першість світу з фЬГУ'РНОіО катання (пере­

.1ача з Швейцарі/і). 16.35-д.1Я ді­ тей. «.\\НШlІнські веСНЯНКI1» (пе­

.ре.1ача з .:1ьво,в.а). 17.15 Назу­ стріч з'ЇЦ3.\І парт:ї . «ЕкономісТІ!

за ~рУ'Г.1ЮI ст0.10\l>. шість

JY

свіl'\'

з

18.ЗО -

~IOToгOHOK

(М.). 20.40 -

Пер­

на

ЛЬО­

«Екр·ан друж-

................................................. .......................................................................................... . кореспондент.

НИЛІІ свій ВИГ.1ЯД вітринн.

НАША АДРЕСА: м. БРОВАРИ, вул. Київська,

158.

ТЕЛЕФОНИ: редактора -

«НОВАЯ ЖИЗНЬ> орган БРGварского комитета КП УкраинЬІ и раliонного Совета T;Jy дяшихся Киевскоli облаСТІ!.

Р>аАОоННОГО

ВIt.1ноте.1ефону

вча.1ЬНОГО

Те.1е·в'із-іЙllі

ПРОГР'а\1а

те.1ебачення.

на­

Hi~\eцbKa

\lо,ва. Вища .\12те\1атика . 19.05«Батнко СО.1.1ата... Х\·.1.0ЖН'Й

фі.1МІ.

О.

20.40 -

Штейн-

«Океан» . Gпекта.к.1Ь цент'ра.1ыlгоo теа,т р)' Ра,дянської АР\lії. В ан­ tpaktax-те.lевіз;Й,ні

Ре,l8КТОР

Ко.1ектив

€.

НО,В ИНИ

ФЕДЯЯ.

Брова,J>CЬКorо

ХО.тоди.1f>IIИК:В

(М.).

ззво.'lУ

ВIiС.10В.1ЮЕ

Г.1И­

бо.ке спі·вчуття ди,ректору зз'во­

.1У

O.lЄ'~Call,.1PY

КОСТЯНТИНОВИ­

чу Горбоносу з ЩJIIВО'.1У пере.1часної С\І Е';:>т і його \!атЄ'рі ГОРБОНОС Парасковії Миколаївни.

Адмін'стр,ація, паlртійна і проф­ спі.l,кова орган:Ззцїі Борнс­ п і.1ЬСЬКОГО

спецтресту

овоче­

\IОЛОЧНllхра,.1госпів з Г.1 11БОКИ· \1 СУ'\Ю\І ·псші.10\l,lЯЮТЬ про тра­ гічну С\lерть ГО,1О'8>IІОТО бу, хга.І­ тера радгоспу «ЗЗЗОРИЦЬКllіі» ГІРНИКА Михайла Яковича ВIІС.10В .1ЮЮТЬ сп:,вчуття С;· \І'Ї покі:ііно'ГО.

КОМБІНАТ КО.І\\УНАЛЬНИХ ПlДПРИЄN.СТВ .дово.1НТЬ .10 Bi'110\l,a мешкаltuів \/. Бро,ва. рів, шо з 24 лютого баня довше

працюватиме на

1

годину •

.".".' '.- ..... .. •.... ,., .•. _., -... ." ....... ,

"

,

1

і

депугзтов І

3-82, Biддi.~iB партійного життя, масової Робоrи, сІль­ 4-67.

БроваРСЬК<8 друкарня, Киtвськоі області, вул. Киїрська, 158. Телефон -

ющька».

18.00 -

11

ськогосподарського, промислового та відповідального секретаря -

I ...........~~~~.~.~.~.~!?~~;............ ",~,~~,~~~,.~~~~~::.~.~.~~:..~~:,~~~.:!..~~?,~~:.·...

чорна

4;і.1Ь\II1 .

са\юдіяль­

ція з Жовтневого ,па.1ацукульту­ РІІ). 22.30 Першість світу 3 фі­ гурного катання (передача з

раЙ,ОННО\lУ Бринк," КУ.1IоТУРИ. Багатьох ЖlІтелів ІІашого міс­

я'кі\lето.ди

його .1:к\' взння? ВіД чо,го виникає ра.'lИКУ,1іт) Я'Кий

ЛІкар

ЛЮJ:ІІО

· виникн·ення

Х\1ДОЖНЬОЇ

.1ива

ності Києва та області (трзнс..1Я­

дає

24 ЛЮТОГО

Перша програма. 12.40 Пер­ шіпь світу з фігурного катання (пе;:>едача з ШвеЙцарі,ї). Програ' \!а Українського телебачення. lї.ОО­ Д.1Я щко.l,ярі,в. 17.50 «КОЛО­ б(ж». Му.1ьтип.lі'каЦ:ЙНIІЙ філь:\!. 18.ЗО .1.1Я \!О.10.1.:і. Те.1є:візіЙ·ниЙ жу'рна.1 «ТО!ва,риш» (передача з

ве.1И,КИХ

і

6і.1Я

би». РаДЯ,НСl>к і й Г,руз і ї 45 ро­ ків. Прагра\lа Тбі.1ісь"ої студії те.1ебачення. Друга програма. 16.20 Д.1Я школярів (М.). IЇ.20 д.1Я ді­ тей. «Хоробрнй коник». «Ця шас­

органі­

аРТИСТ'ЮI

за

На' фото:

РОДIІ.1ЬНО-

~ IlгтаМІПіувальник .донецького енерІ. гозаВО'JУ Во.l0ДИМ!!;Р Самойленко.

БУ.1івельного

вдалий.

О.тексаН.1ра

Які причин!! тр,амбоф.1ебіту ,і

,

куль-

пар­

ві.

висту­

Відповідь

керівник ра-

Будинку

У клінічній лікаf}ні за.':ЗНИЧНIІ-

~--------------------------------.

успіхів у цій б.таГJРО.1.ніЙ спра­

Г,lЯ.1зчі

ШJйстерно

імені

концерт

ДО.1а.1.IІ, Тетяни До.1аДIІ. Пав.l0

третє

Г,ЗЙ:\і1К та І

ВI.1значеНl:

раї1jJа.1И

СТ'Р'11>ців

РОЗРИ.1I1У

.\\.

які

дllоте"тефОНИ. Тепер шаС.1иві бать-

гарячу

Ратченко .оГО.10-

П,рогра \ІІІ,

,ПРОС.1уха.1Н

угі-рав.1Lння д. Л. Екштут :8I1С­

Конфе­

зустрічають номер

ПРО11 е заво.1У

ВІІСОКУ \lаЙсте[1.ніс,,: ь \!ОНСГJ\'ва.1И СТрІ.1ЬШ

ко\!аН.1не

ТеП.10 кожен

Присутні

майстра\IИ сцени,

ч!!таТИ\lУТЬСЯ

участь

КО'\1·аll.1l1.

,,0.10.1:1:1ы11к;в..

ШКО,lИ.

~

.1О'вив

~ Ша \10, «Ой вербllченblКО».

f

віда «Весі.1.1Я в Ма.lинівці». В'дбv,тося перше заняття

ків \1. ДОllецька устатковані ви-

зацііі

і

,].е.корацією.

заня'ття ПО роботі над п'єсою. ВП.тзні :школи _ з\_'стрічі

НІІХ

тіЙIЮЇ

кімната ,пе.оепо·в­

співа,ми,

3,".1·IКО\1 .б".де к,омеJ'lЯ Л. Юх. _ \ " ,

з іСТО[1ії театру, КОСТЮ\!)', С.1}'-

В 'Д

Ш\'Є:

;J.ТСААФ

мистецтва

:;екц:ю «Те-2тра.1ьне \lистецтво

а

Відкриваєтьсяза' віса,

рансьє

j.~~~I~~iЦ~~~,"~,~~~~~'~~'i

ГОРГОЦ,

тання оФОР\l.1t'н,ня виста:ви му-

створено

ІІа баяні «ПО.юнез» Огі'нського. СЛО.10ба .1И'СЬ УС:\І народні і С·Т,радн.і п іси і.

перед Г.1ядаЧЗ\lИ група .1івч,аl' , П яск,равих \"l<!раї1НСЬКИХ нз,ц:о­

на.1ЬНI1Х

школи.

ч.lенВп

раЙОlНlО\lУ

КУ.1ЬТУ'jJИ

Т 1ЬНОГО \lИС ецтва . теа ра. . т

"зчі праКТIІЧНО \ІУТЬ \lистеЦТВО\l

й ЧИС.1енні глядачі БУ-5 .

.. Ленінська

бу­

теа;'р·а.1ЬННХ колекти:в:в район)'. д.1Я

на­

артисти,

Зі1В.1а ,н ­

споживспілкн.

Заняття ві.1буваються шопонеді.1ка. с.1vхачі ШКО.111 - за-

на.поїв, ()вочес.хо-

перший ,концерт

проект ' IОГО

гідрое.1ектр,асrанщ:1О

-----.,----1 Б.

відуючі к.1Vбами та керівники

\І!! К,1убаМIІ ПРIl

будуть збудовані 10 та паві.1ьЙонів, це"

коопераці,ї

ООНОВ\,

старший оргlнструктор ра!!­

Школа театрального

т.ре.бухові

праці,вників

в

~BY

.1е спору:джеll'О .на .1:'GO\ly бер~зі Дні,пра. Вона забере чаСТlll1lУ про­ .~bOTi1! У :снуючої ВО_10З.1ИВНОЇ греб.1і·.

беза.1КОГО.1ЬНИХ

Це

З·\lісто·вниЙ кон- ~

ІІЯ.

К у л ь тур н і н О вин и

шого КО.1еКТIІВУ ХУ.1.0ЖНЬОЇ са­ \lодія.тьності . його чека.lине

старша піонервожата

l'\1зга!1I1Я

книги.

Початок зроблено

за-

рll. Шк'.lЬНIІЇ! кО.1ектив ху.дож­

ньої са\!О.1іЯ.1ЬНОСТI

.1ення.

пролаганду

ЗвіТНО-Вl1борні збори мають пройти активно, на ВИСО'КО'МУ :.1еЙнmry рівні. На них сдід все-

Чер­

.1: [1аЙО'НІІОГО БУ.1ItНКУ ку.1ЬТУ­ .111 r,C.1I1Kllii цер т.

.lіпшити

",:;::~В,':~I;::Т;'l:.;з~~l;: ~ ЦlOваТЮIУТЬ над тt'''Н : КОЮ 3К-

ДН І

пода,рун, к!!.

потім ('зято

деН0

Збори 'f,реба провестl1 П:_1 зна­ КО\І \lо6і.lі'зації пайовикі'В, пра­ ц: 'вннків тор'гів.1і на виконання р:­ шень паРl'ії і уря'.1.У по ..1:а.1ЬШО­ му розвитку торгів.1:, ПО.1іпшенню громадсЬ!юго ха'рч'уваННІЯ, заготі­ ве.1Ь сі"ьськогослодарських про­ дУ'кті,в і сирО!ВИНИ, дальшому по­ .1іпшенню обс.1уговування насе-

зикою.

А.р\!ія. lIaHt'C.1a г і т.1еРІВперший нишівний удар,

па\I'ятні А

А.1·е в на'шіlї роботі ще ЧI1\!а.10. С.lу"аються .J,O ЇХ запит:в.

невирішеНIІ" ПІ!ТаIlЬ. Про це і У.деться ІІа звіТНО-'ВI1,борни" зборах. Паиовики Требухі,вського Ріщгоспробкоопу тт. ШВIІ.'lак і Бабич ГОВО;:>И.lІІ про недостаТонііі аСОРТIІ\lент товарі'в ..:І.1Я .1ітеЙ шкільно.го віку, 6у.10ЧIlИ" виробів, про НИЗЬКУ ftKicTb р!!бll. А тт. Грінчен ко і Осадчий пропонува.1И по-

Будинку

еред

присутніх CT~paiHHO 1\'ІII1I1СЬ, успіШIІО заК1~ЧИТИ Т [1СТIО ЧRерть і' lІ<1вчаЛЬНИ~РІК. ВС"\1 гостя\! ПlонеРIІ П1.1нес­ .1И

високе

торської \!аЙстеР}lості. ДО ЦНК- \ .т\' .1Є'КціЙ в"о.1ЯТЬ також пи- ~

1151\1 Z3K.1I1KaE

}

Літка"

ширитьоя РУХ за КОl\lУНістичну пр,ащо. 3ас.lу жеflOЮ повагою у

учас­

lІt'заБУТIІ І

як і КО.1ектиtВу

ЯК вже пові.10\I.1я .10СЯ, з і.ніціатив!! завідуючих сі.1ЬСЬКИ-

100 тонн. С

IІl1ка ВОЇв під ;\\ОСК':lОIO офіце­ ра запас\ І. П :lсічняка .. Він 'ю:mОВ:.1ає

У

Вllше на зоо ТОНІІ, "0.10ДП.1ЬНIІ,К на

.

округу.

r\І,

го [1,po..:t\1ariB.

райунівеР\lаrу, п,РИСВОЄНО звання КОМ\'lІістичних.

переоб.1аднані під КНllж,кові \lа.гаЗИ.1flI КО.1!!ШН : cK.1aJCbKi ПРЮlішення. У [oro.leBi, Бобрику і Погреб .. .. В . цьому ах ВІД1<РИ:І ІШИЖ,КО'ВІ КІОСКІІ. . РОЦІ за рахунок кошнв кооперації ма.гаЗIІН',в

ве.1I1КОЇ В:ТЧI1ЗНЯIІОЇ війни, П[lllї\а.1И І!ОЇНИ i.J'.1HOTO З під­ РCJЗJ і .1ів КІІЇВСЬКОГО військовОго

Ng 4

с. Се\lll'по.1ЮI. ГОГО.1івського сі.1Ь­ \Іаг\', Літківського і Рожні,всько­

СвіТlIЛЬНО,\IУ, ЗаЗIІ\!'Ї, ci.Tb\lar у КраСИ"1:'вці, чаЙн.і ) Се\ШПО.1ках і

при,свячен,~

P()\\OBIIHa~1

41\-\1

бічно проаналіЗ)'lвати .р060ТУ)(0О­ лераціі, викрнти наявні не.'l.О,1іки,

.T:CO·~la­

газину ст. Бобр"к, ПРОЦ\lагу

режа. Протягом \lIІНу.10ГО року спору.джені ПРОJщаПI }' ПЛОС:ЖО\lУ,

Урочиста лінійка .Іі,нііікп,

«Знак Паша,ни», КО.lеКТИ'ВIІ

Дніпрогес)

Дніпроге-с- І І 800-тисячекі.l0Jlа-тн,а. «доБЗівка» до з'На'\Іt'ннтої гі.'lрое.lеКТР·ОСТЗIІЦ:Ї. яка носить на,к;рЄ'<:.1І1ТН Ш.1ЯХИ ЇХ усунення. :\І'Я Леніна, працює вже ... в Буде ;.'loqpe, КО.ти у виступах Ленінград :, у ВсеСОЮЗНО\lУ нау­ [нстнтуті гі.1·РО­ пайовиків ЙТИ\І. е .\lова про ~ращих KoaO-ДOC.1iД:HO~IY .1 Ю.1.t' Й , я,кі .1.бають про культурне теХНЬКI!. На ~lOдe.1i мз'йБУТ'IIЬОГО г:д·р·О!ВУ3.1а с.пеuіа.1іСТlI :нституту обс.1)то.в)~ваIfНЯ трудящих, припрове,lИ .10с..1і.'lження, які покл.а­

ко з PYJHi, наГОРО.1;жена ордеНО\1

Розширюється то,ргове.lыllа \Іе- ~

Рапорт!! З.1а· но. ГІронесено прапор піонерської дрУЖIІНИ. У ро чиста

ка,рбо,ванці'в.

кооператори

і . ГОГО.1"вського радгосп'робкоопі'lJ. ')~-----------

f"" "НА ЧЕСТЬ юнr.lЕЮ

!

Тре­

карбованців. Пере.1.В 3\1зганніве­ ДУТЬ коле,ктиви СеМИЛО.1ківського

.. ...... ...'

начальник

зборів

упо, вно,важени"

ПраЦllВНИЮІ торгів.1і, готуючн гі.1:НУ зуСl1Р:' Ч наСТУ,ПНЮI з'їзда\! партії, ~рада.1И у січні різни" то­ варі,в понад пла,н на 95 тисяч

.тіння. Майор

123 дільничних

збори

бі.1ьше, ніж у 1964 році, на 241З тиояч карбованців, або ,на 16 про­ цент,ів. На перший 'рік но,вої п'я­ ТllріЧ1КИ товарооборот \Іає З[10СТН .проти фа.ктичного 19б5-rо на І ї21

обов'язки на ТРУ.10ВО\lУ фРОНТІ. Вони

О.1ні

бух:вського ра.1ГОСПРобкоопу. З року в ,рік зростає ПОШІТ на­ се.lеllНЯ ' на л,ромис.ІОві і ПрО.10ВО.1ьчі товари . . П.1ЬКIІ в \lИну .lО\IУ році по райану продано товарів

:JаРі\З СУ\I.lінно НІІКОНУЮТЬ СВО.Ї ВеТI:'РіlНИ

про­

ВО.1ЯТЬСЯ звітно~вибор.ні

троб, І. БОН.1а,!l, А. Білогуб, ста~IІIІIІІU заласу Б. Верозуб, РЯ.10П; запасу П. Х р истос .l а­ венко і Га.1!!на Кравченко IlРО­ ЙIІJ:1И пе.11fКIІЙ боіі О ВIfЙ Ш.ТЯС< і

\10.10.1і.

.1ютого-березня

Гідростанція... біJЯ

,в КІНОТЕАТРІ

імені Т . Г. ШЕВЧЕНКА

24-27 I I . . . . . . , •• , . . . _ -

4-57. Зам. 968-5148.

.Іlfвіться

Лютого фі.'!,"\\

СЖ ІНК И:t,

,

24 номер 1966 рік  

24 номер 1966 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you