Page 1

24 (1162)

СТЯХАНОВ[UЬ та районної Ради

депутатів

трудящих

Ціна

Київської області

3а цілеспрямовану, •

ловне завдання партійної органі­ зації. До цього повинні бути спря­ мовані всі види політично-масо­ вої роботи, зокрема наочна агі­ тація.

Радянський народ урочисто відзначив 37 роковини Радян­ ської Армії і Війtьково-Морського Флоту. На піДПРИЄМС'І'вах, у кол­

рони Союзу РСР Маршал Радян­ ського Союзу Г. К . .жуков, марша­ ли Радянського Союзу о. М. Ва­ силевський, В. Д. Соколовський,

ЦК ВЛКСМ топ. В. І. Кочемасов, від імені радянських учених­ віце-президент Академії ,науlt

госпах, МТС і радгоспах, у вій­ ськових частинах і Ra кораблях,

маршали родів військ, Московського обласного КПРС Н. Ф. Ігнатов, Московського міського

робітників московських підпри­ ЄМСТВ-'l'окар заводу «КраСНЬІИ проле'гарий», лауреат Сталінської премії тов. М. М . Кузьмін, від кол­ госпників Московської області­ голова колгоспу імені Володимира Ілліча, денінського району, Мос­ ковської області, Герой Соціалі­ с,тичної Праці тов. І. А. Буянов

секретар комітету секретар комітету

ярдів пудів 33. рік і в два-два з тійні організаціі колгоспів імені проводяться збори і Бt:ЧОРИ, при­ КПРС К. О. Фурцева, міністри, лишком раза збільшити виробни- Калініна, с . Літки, ім. Сталіна, свячені всенар,здному святу. З нагоди свята Міністр Оборони генерали і адмірали, депутати цтво основних продуктів тварин- с. Русанів, ІМ. Маленкова, с. Св і­ ництва. тильне, і ряд інших. Тут в люд- Союзу РСР Маршал Радянського Верховних Рад СРСР і РРФСР, Ге­ них місцях села, колгоспу, в клу­ бах заклики:

Союзу Г. К. Ж)' ков видав наказ,

в

солдатів сержантів і старшин,

ЯRОМУ

ПОЗДОРОВЛЯР.

довольства для населення і сиро«Пденум ЦК КП УКРilїНИ за­ і матросів, вини для промисловості велике кликає всіх КОЛГОСIlників, робіт­ офіц~рів, генералів

і

адміралів

місце належи'l' Ь нашій республіці ників МТС і радгоспів, спеціалі­ з Днем Радянської Армії і Вій­

-

могутній індустріально

-

кол-

стів сільського господарства

до. C~KOBO -Морського Флоту і бажає

госпній державі. В постанові Пле- класти всіх зусиль, щоб ус'niшно всьому особовому складові Зброй­

нуму ЦК КП України, що.розгля- виконати намічеlIУ Партією про­ них Сил нових успіхів у вдоско­ нув питання «Про підсумки січ- граму крутого піднесення гро­ наленні бойової маистеlіності і по­

рої Радянського Союзу і Герої Со­ ціалістичної Праці. Відкриваючи урочисте засідан­ ня, Міністр Оборони Г. К . .жуков відзначає, що Збройні Сили нашої країни, створені Комуністичною партією з ініціативи Володимира І~ліча Леніна, з<!вдяки постійному шклуванню

радянського

народу,

невого Пленуму ЦК КПРС і заходи мадського тваринництва з тим, стійної готовності до нищівної Партії і Уряду є нині надійною силою, яка стоїть на варті інтере­ по дальшому збільшенню вироб- щоб створити достаток продоволь­ відсічі будь-якому агресорові. ництва продуктів тваринництва в Українській РСР», зазначено: ви-

ства для населення і сировини для промисловості».

роблятп в республіці в найближчі п'ять-шість; років не менше 1 Мільярд~ 885 МіЛЬЙОНі~ п~діВ зерна за PI~; в 1~60 РОЦІ збшьшити в ПОРlВН~НШ з. 1954 роком

Масово-політична робота, в то­ му ЧИC.lIі наочна агітація, досягає мети, якщо вона конкретна, ціле­ спрямована. Тому то дуже цінно, що поруч 3 закликами згадані

виробництво мяса 1 сала в 1,6\ раза, молока-в 2 рази, яєць-в 2,4 раза, вовни-в},8 раза.

22

лютого відбулось урочисте ,сів нашої Батькі!щини., засідання Міністерства ОборонИ Воїнів Радян,::ької Армії і Вій­

Союзу РСР разом з представника­ ми партійних, радянських і гро­ мадських організацій міста Моск­ ' ви, присвячене 37 роковинам Радянської Армії і Військово-Мор­ вище партійні організації ШИР0- ського Флоту. 19 година 30 хвилин. У пре­ ко популяризують З допомогою художньо оздоблених плакатів, зидії з'являються тепло зустріну­ ті прису'гніми товариші М. О. Бул­ щитів, стінної преси соціалістичганін, М. С. ХрущQoВ, Міністр Обо-

З величезним політичним трудовим піднесенням зустріли ні зобов'язання окремих доярок, трудящі райоcrу, як і весь радян-

господарства.

сільського

лока,

заготівлі добрив,

виготов­

ханізаторів все ширше IJОЗГОР- дошках показників ходу соціалі­ тається соціалістичне змагання. стичного змагання. Передовики Включившись

разом

з

усіма

трудівниками сі.ЛЬСЬКОГО господар­ ства Київщини в соціалістичне

з трудівниками

Жито­

МИРСЬ'l(ОЇ області, колгоспи і МТС району

Промовці, які виступили з приві­ таннями, підкреслили гарячу лю­ бов радянського народу до своєї армії

і флоту

радянський

і запевнили,

народ

не

що

пошкодує

сил і енергії мя да.льшого зміц­ нення обороноздатності нашої Батьківщини.

В заключному слові Міністр Оборони Союзу РСР Маршал Ра­ дянського COIOJY Г. К. Жуков подякував за привітання ізапев, нив, що радянські Збройні Сили і далі з чес'гю виконуватимуть покладені на лих обов'язки по гаран'гуванню надійної безпеS1l

нашої Батьківщини.

Після урочистої частини від­ бувся великий концерт.

(РАТАУ).

Святкування

37

ро1tовин Збройних Сил СРСР

Тисячі 'І'рудящих Мuскви, Ле­ струвалися кінофіЛЬМІІ «Чапаєв», ніграда, Сталінграда та інших міст «Сталінградська битва», «Падін­ ської Армії і ВШСЬRОВО-МОРСЬ:КО­ побували в музеях, що відобража­ ня Берліна» та інші. го Флоту. ють славну історію Радянських Ввечері, 23 лютого, в день У містах і селах, у вїИськових Збройних Сил, героїчні подвиги славних роковин Збройних Сил частинах, флотах і флотиліях про­ раДЯНСЬБИХ воїців у роки Великої Радянського Союзу в столиці на­ Вітчизняної вШни. В клубах, бу­ шої Батьківщини-Москві, в сто­ ведені святкові вечори. У Києві, в окружному Будинку динках RУЛЬТУРИ, в школах та лицях союзних республік, а також офіцерів, відбулись урочисті збо­ інститутах були проведені зустрі­ у містах-героях: Ленінграді, Ста­ ри. З,бори відкрив командуючий чі з ветеранами громаДЯНСЬRОЇ і лінграді, Севастополі і Одесі за військами Київського військового Великої Вітчизняної воєн. наказом Міністра Оборони Союзу округу генерал армії В. І. Чуи­ Багато театрів країни дали в РСР Маршала Радянського Союзу ков. 3 вітальними промовами на цей день шефСЬRі спектаклі для Г. К. Жукова був проведений зборах виступили представники солдатів і офіцерів армії і флоту. свЯТковий салІОТ двадцятьма ар­ партійних, прОфспілкових, комсо­ Колективи художньої само~іял~­ тилерійськими залпами. МОЛЬСЬКИХ і громадських органі­ ності виступили 3 святковими (PATA~'). програмами. В кінотеатрах демонзацій.

23

лютого народи нашої країни

У відповідь на ці .лення торфо-перегнійних горшеч­ відзначали 37 роковини Радян­

рішення серед колгоспників і ме- ків висвітлюються на спеціальних

змагання

ськово-Морського Флоту палко ві­ тали: від імені Московської пар­ тійної організації--сеь;ретар Мос­ ковського комітету КПРС тов. І. Т. Марченко, від Всесоюзноі Центральної Ради ПрОфесійних Спілок--секретар ВЦРПС тов. І. п. Гурєєв, від Центрального Комітету Всесоюзної Ленінської Комуні­ стичної Спілки Молоді--секретар

СРСР академік І. П. Бардін, від

свинарок, ланок, бригад і колгос­

ський народ, рішення рідної Ко- пу в цілому. ЩОД1Шні, п'ятиденні, муністичної партії про всемірний декадні показники по удоях мо­

розвиток всіх галузей

рок у­

депутатів трудящих.

коп.

років довести валовий збір зерна Значнии досвід в організації в країні не менше як до 10 міль- наочної агітації нагромадили пар­ в установах і учбових закладах

у здійсненні наміченої партією програми створення достатку про-

1955

Урочисте засідання, присвячене 37 роковинам Радянської Армії і Військово-Морського Флоту

конкретну, наочну аГІтаЦІЮ Січневиіі ПJенум ЦК КПРС накр ес.1ИВ величешу програму піднесення зернового господарства і тваринництва. Поставлено завдання-в найближчі п'ять-шість

о

Української РСР і місцевих Рад

р.

15

r

день виборів до Верховної Ради

25 лютого

1955

лют О

27

П'ЯТНИЦЯ

Орган Броварського районного комітету КомунісТИЧНОі партії України

XVIII

РІк ВИД_НИК

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСff!

зобов'язалися

добитися

цього року слідуючих показників: виростити врожай всіх зернових

13,5 центнера, кукурудзи­ по 25 центнерів, картоплі по 140 центнерів, овочів-по 150 по

центнерів з гектара. Надоїти Bi,~ кожної корови по 2000 кілогра­ мів молока, одержати на 1ОО гек-

змагання, за рішенням парторга­ нізації і правлінь колгоспів, за­

носяться на «Дошку пошани». Для уепішного перетворення в життя величної програми підне­ сення

зернового господарства і тваРИННИЦ'І'ва потрібно неухиль-

но здійснювати приm~ин матері­ альної зацікавл'3НОСті працівників

у збільшенні продукціі землероб­ ства і тваринництва. З допомогою наочної агітації потрібно широк!) популярllзувати в кожній ланці,

Польові

роботи

на

пІвднІ

тарів ріллі по 12 центнерів сви­ бригаді, на фермі систему Аодат­ В ПівJt;енно-Казахстанській об- кумський, імені Ті\(ірязєва на всіх Тут уже засіяно більдrе ПОЛОВИ­ нини. Більш високі зобов'язання KQoBOЇ оплати, яку одержують ласті іде сівба зернових культур. посівних агрегатах механізатори ни яр~го клину. (За повідомленнями ТАРС взяли на себе окремі колгоспи, тільки кращі виробничники, що У радrОСllах «Чим-Курган», Баїр- переВИКОНУЮ'fЬ денні завдання. і РАТАУ). розглядають план, як Miнїмan'He бригади, ланки. Організувати широку пропаган-

завдання,

знаходять

все нові і

ду завдань, поставлених партією перед трудївник,1МИ села, підня-

нові резерви для того, перевиконати.

ти всіх колгоспників, механізаторів, спеціалістів сільського гос-

Наочна агітація--складова ча­ стина партійно-політичної робо­

пода рства району на боротьбу за ти. успішне виконання взятих нами зобов'язань-наііважливіше, го-

щоб його

Про її всемірне поліпшення

повинна дбати кожна організація.

партійна

пішно

ники

працювали

20

ту Каховської

ГЕС­

судноплавного

шлюзу.

докладають

Иого

всіх зусиль, щоб напри­

ЗРОСТАЄ ВИПЛАВКА СТАЛІ Серед металургів заводу імені Петровського широко розгорну­ лося соціалістичне змагання на честь наступних виборів до Вер­ ховної Ради УРСР і місцевих Рад депутатів трудящих. Визначних успіхів добилися сталеплавильни­ ки мартенівського цеху М 1. За двадцять днів лютого вони вико­

У місті Новокуйби­ шевську в сім'ї брига­ дира еле&тромонтерів будівельно - монтажного тресту М 18 Івана Фе'­ доровича ПрибиТRОВЗ сталас.ь велика подія.

Наближається строк здачі в експлуатацію першого пускового об'єк­

Будівники

----~. ~----

Чотири 6nизнюки

На пУ.сковому об'єкті Каховської ГЕС

сталеплаВИJlЬ.-

кінці квітня пропустити через нього перший па­ роплав.

лютого. В цей день вони

знали з кожного к.в:щратного мет-

У верхній голові шлІО­ зу

збоку

майбутнього

ра поду печі на 2 тонни сталі Каховського моря закін­ більше, ніж передбачалось

пла-

чено бетонування

фун­

ном. Сталевари Іван CoЦltO, Петро даменту четвертої секції Соколовський, Степан Шерша- причальної стінки. У ков зняли З кожного квадратного

нали завдання по виплавці сталі метра поду печі по 11,3 тонни ва 105,9 процента. ОсоБJШВО ус- CT3.1fi при З3В,І;аJJНЇ 7,17 товпи.

споруду

понад

вже

200

укладено

тисяч Jtубо-

метрів бе'J'ОВУ.

Черкаська область. В Золотоніській серед· ній сільськогосподарській школі ло підготовці голів колгоспів навчаються 120 чоловік. На знімку: учні школи-знатна доярка кол­ госпу «Більшовик:., Золотоніського району, Ге­ рой Соціалістичної Праці комсомолка Надія Рева і кращий бригадир рільннчої бригади кол­ госпу імені ХУІІІ партз'їзду" того ж району, комсомолець Мнхайло Шамрай в хімічній лабо· раторії школи roтуют~я до чергових занять.

Фото І. Діамеиrа

(Преcxлiwе

PA1AYJ.

Jt;ружина

Марія

Антонівна Прибиткова народила чотирьох близ­ нюків-'l'РЬОХ хлопчиків і одну дівчинку. Новона­ роджені

розвиваються

нормально. Здоров'я ма­ тері в доброму стані. Сім'ї ПрибитlЮВИХ, які мають ще трьох хлопч.иків, ПО,l;ано кате­

ріальну допоv~гу. Ім ви­ .в;ілен~

нову

JBapтвpy.

простору


СТАХАНОВЕЦЬ

2

П'ятниця,

До 50-річчя першоі російськоі революціі

27

РаДЯіІСЬКОГО Союзу

і

становище ТРУ.~ящпх мас. Проле­

трудящі всього еліту відзначають

таріат переходить

в цьому році славний півстолітнііі

них

ювілей революції 1905-1907 рр. в Росії. Це бу,ra перша народна революція епохи імперіалізму, в рішучій п.)ремоз і якої були заінтересовані пролетаріат і се­

страйків і вуличних демонстрацій, які проходили Тlід лозунгом «Геть царське самод~ржавство! »

лянство.

Керівником і головною рушій­ ною сплою революції був проле­

таріат, очолюваний Комуністич­ ною партією. Згуртовуючи навко­ ло себе селянсь"і маси, робітнич;ий клас Росії в революційних боях 1905-1907 років закладав осно­ ви союзу з селянством, створював

ту суспільну ('илу, .яка забезпе­

чила перемогу у Великій Жовтне­ вій соціалістичній революції.

***

Передумови революції 19051907 рр. були підгиовлені по­ переднім РОЗВflТКОМ Росії. Селян­ ська реформа 1861 'року ЩJИско­ рила розвиток капіталізму в місті і селі.

Капіталістичний

розвиток

ва

селі супроводився розоренням і зу­ божінням

багатомільііонних мас селянства і виділенням невели­ кої купки селянської буржуазіІ­ КУРRульс,тва. Проводячи селян­ ську рефОрму 1861 р. згори, помі­ щики пограбували селян, ві,дріза­ ли у вих най~ращі землі, ПРИIlIУ' сили селян fiлатити величезний викуп за своє звільнепня, зберег­ ли велике поміщицьке ~емлеволо­ діння і тим поставили селяв

в економічну залежність. Страж­ даючи від Иа.'Іоземелля, селяни змушені були на кабальних

умовах орендувати землю у помі­ щиків, іти дО НИІ н" панщину

і відробітки.

1_

В.

Ленін не раз вказував

на кріПОСНИЦЬRИЙ характер зем­

.JIеволодіння в Росії як на основну причину селянського руху. Кож­ ний

r.:aB

поміщик

у

середньому

десятини землі, а селянин у середньому на двір-7 десятин . Значна частка общинної землі

2.333

знаходилась

в

руках

:&УI):&У.lів.

Більше половини селян були сіль­ СЬІШМИ пролетарями і напівпро­ летарями, приреченими на систе­

матичне

голодування,

вимирання

і безпросвітний гніт з боку помі­ щика і куркуля:.

Тільки реВОІЮЦЇЙНим шляхом можна було покінчити з пою­ ЩИЦЬ,кпм землеВOJЩlІ;інняи і за­ воювати демократичні свободи. Російська реВО.:Іюція була селян­

страиКlВ

Робітничий

від

до

економіч­ ПОJIітич.них

рух

робив

свій

хріпацтва,

розв'язання

аграрного питали;!. Але перемо~­

над

селянами

криваву

НаиважливійІе значення у роз­ витку революційного руху се­ ред

селянства

мала

ських · земедь

січня

1905

року царський уряд

розв'.qзав

громадянську війну в країні. «Крива~а неділя» 9 січня 1905 року послужила вихідним

ПУНКТОМ могутнього піднесення революційного руху. Під впливом могутнмго підне­ сення революційної боротьби ро­ бітничого ,шасу розгортався се­ лянський рух у Росії. Протягом 1905 року було зареєстровано понад три з половиною тисячі се­ лянських виступів. Воротьба се­ лян проти поміщиків поступово набирала все гостріших форм. В .IlЮТОМУ поltраїні прокотилися селянські заворушення і страйки батраків. Найбільш організованими були селянські виступи в Грузії, які вже в лютому 1905 року набрали політичного характеру. Вони роз­ вивалися пі,J; керівньцтвом біль­ шовиків. Масовий і органіЗUЕаний рук селян і баТР:t~ів розгорнувся в березні 1905 року в Прибалтиці. Сільськогосподарс.ькі робітники Латвії організували загальний страйк проти своїх хазяїв-НЇ­ мецьких баронів. Селянський рух на початку 1905 року ОХ;)1ІИв близько сьо­ мої частини всіх повіті в Європей­ ської Росії. «Початок 1905 року,-ГОВОРИВ В. І. ЛеніН,-IJриніс першу ве­ ЛИRУ хвишю страйкового руху в усій країні. У же весною цього року ми спостерігаємо пробуд­ ження першого великого, не тіль­ ки економіЧНОN, але й полі тич­ н(}го сеЯRНСЬКОГО руху в Po~iї»

(Тв., т.

23,

стор.

223).

У квітні 1905 року відбувся третій з'їзд більшовицької партії, який ПРИЙНЯВ рішення в усіх основних питаЮІЯХ тактики біль­ шовиltів у революції, яка почала­ ся. В резолюції, написаній В. І. Леніним, з'їзд по~тавив перед пар­

тією завдання найенергійніmої пітримки селянського руху і вс.іх й(}го революційlШХ прагнень, аж

рення

реВОЛЮЦІЙНИХ

селянських

стирських,

церковних,

уді_lЬНИХ і

і

заціі приділяли згуртуванню про­

активнішу русі .

РО,ІЬ

у

селянському

мало

постушно'lИСЬ

перед

натис­

осені 1905 року . ТіЛЬRИ через півтора року після поразки: Ірудневого збройно­ го повстання царизмові вдалося ПРИАУШИТИ революцію. Основна

ROlo(

причина поразки

її

полягала

в

тому, що не вдалося об'єднати в єдиний рево.'ІЮціЙниЙ потік ви­ ступи робітників, селян і солда­ 'гів. Союз робіТ'ІИRів і селян в ре­ волюції не був ще міцним, селян­ ОТВО

діяло

надто

розпорошено,

неорганізовано, недосить рішуче; значні маси сенн перебували тоді

під впливом есерів. На'більШі ре­ волюційні виступи

поміщиків

селян

відбулися тоді,

проти

коли

царському ур;цові вдалося вже придушити ОСlи~ні вогнища рево­ люції в про~шслових центррх

наважувалася ще йти на боротьбу з царем, вірила у можливість одер­ жання землі з гук ЦаРЯ. Тяжкі жертви і кров робітни­ ків і селян, проmта в спільній боротьбі за свободу, не пропали даремно.

Робітники і селяни ви­

несли необхідні уроки з поразки

першої російської революції і в

1917

нів у ході боротьби за поваленн~ царизму і буржуазії, в процеСІ

класу

з

селян­

..

,

***

.

Поволжя, У ",раїна, Прибалтика.

Царський жорстокіших

ПJяд

Заавказзя,

ВЖИВ/m

най­

:'.!аходів ,1;ля nPИ,1;У­

шення виступів робітlIJI:&iв і се­

На фото: І. І. САМСОНОВ. Фото М . Страя.

-------*

*-------

Останні

приготування

Бровари. На виборчій дільни­ 4 йдуть останні приготу­ вання до виборів. В приміщенні, ці М

де проводи'гиметься

голосування,

обладнані кабіни, підготовлені ви­ борчі урни і інший необхідний інвентар. Члени виборчої комісії взяли на облік виборців, які за

ранти, закінчується спорудження

вхідних арок. В обох агітпунктах виборчих дільниць. встановлені телевізори і радіоприймачі. Агітатори Ф. Рудешко, К . .яр­ ко, Н. Булавка та інші про­ вели в десятихатках бесіди з виборцями про

року

під

керівни­

цтвом Комуністичної партії здобу­ ли історичну перемогу.

Революція 1905-1907рр. бу­ ла першою іСТО1)ИЧНО'О перевіркою життєвої сиди ленінської ідеі союзу робітничого класу і селян­

ства. Цей союз, що склався і зміц­

соціалістично.о перетворення, те­

пер є нерymим:ою основою в бо­ ротьбі за розвиток і зміцнення

порядок

ни. Вже вивеЗeJIО на лани 16 ти­ CIГI тонн місцевих добрив . Пер­ шість у змаганні посіли їздові С .. Тоніка та С. Коваленко, які перевиконують

115-120

щодня

норми

на

процентів. Ф. Костиря.

с. Ппоске. Силами гуртків ху­ дожньої самодіяльності плосків­ ського клубу 27 лютаго буде дано для виборців великий концерт. Виступлять хоровий і музичнии гуртки, та буде показана п'єса «Номенклатурна одиниця». У чора вийшов номер щоденної стінної газети, повністю присвя­ чений останнім приготуванням до виборів. Готуємо НОl!ер газети,

який вийде 27 лютого ранком. В цей же день ВИПУСТИМ0 спеціаль­ ний бюлетень. А. Теппюк.

голосу­

с. Зазим'я. В ці дні агітатори посилили роботу 3 виборцями: вильність занесення їх в списки, проводять бесіди, читають і роз'яс­ взяли на облік грома;,ян, які ци­ нюють рішення січневого Пле­ ми днями прибули до села і бра­ нуму ЦК К!ІРС та лютневого тимуть участь у вибсрах. Пленуму ЦК КП Украіни. На aгiТr І. Шумай. пункті відбувся вечір молодих ви­ які вперше братимуть с. Русанів. Заверш}-ється об­ борців, ладнання виборчої дільниці. Під­ участь у виборах до Верховної готовлена вся необхідна докумен­ Ради і місцевих Рад У країнської РСР. Лектор О . .яценко прочитала тація. Колгоспники відзначають ці дні для прису'гніх лекцію «Що дала дійовим соціа.'lістичним змаган­ Радянська влада нашій молоді». С. Риженко. ням за успішну підготовку до весвання, Щ~ раз перевірили

пра­

Поиращити роботу споживчого товариства

щиків, більша частина селян не

зу

робітничого

ки сільгоспартілі ім. Жданова одностайно висунули його кан­ дидатом у депутати сільської Ради.

країни. Виступаючи проти помі­

Жовтні

ством як головного засобу повалення царизму, пdмiщикlВ 1 катталістів.

тичного жит'гя села, колгоспни­

Грудневе збройне повстання в Москві було найвищою ТОЧRОЮ станом свого ;JДоров'я не зможуть в розвиТ&у революції 1905- прийти на дільницю, і ЇХ потрібно 1907 рр. Але й піСJ;Я поразки обслужити BДO~Ia. грудневого flбройного повстання З. KnaAoBa. царизмові ще ,~DBro довелося вести с. roroniB. СвяТ&ово оздоблю­ боротьбу проти віАступаючих сил ютьсЯ виборчі дільниці: вивішені революції. Се'lЯНСЬКИЙ рух літом свіженаписані заклики, транспа­ 1906 року був на високому рівні,

комітетів і заКJIикав селян до від­ мови від ВИJинання військової якщо пролетаріат стане на чолі повинності і від сплаш податеЙ. селянства і поведе його за собою. Найбільше піднесення селян­ Беручи до ув:\ги завдання рев?­ ського руху припадає на осінь люції, що насувалася, В. І. Ле~ш 1905 року. СeJlЯН~ЬКИМИ повстан­ ще в перші РО,"ІІ ~BOЄЇ реВОЛЮЦІЙ­ няп в цей період були охоплені ної діяльності висунув ідею сою­ Центрально-Чорн(}земвиЙ · район, ти вона могла тільки в тому раЗІ,

.як передового виробнични­ ка, активіста громадсько-полі­

всієї земді. ці вимоги бідьшови­ ки зв'язували із знищенням царського само.(ержавства і вста­ новленням демократичної респуб­

летарських і напівпролетаРСЬRИХ верств села, що відігравали най­

до­

ремонт

таря.

&абінет­

ких. з~мель, до створення револю­

бригади

закінчили

'гракторів і причіпного інвен­

націоналізації

ційних селянських комітетів, до активної піДТРllМКИ пролетаріату в його боротьбі з царизмом. Особ­ ливу увагу біJIьшовицькі opraHi-

цієї

строково

мона­

ліки. Вони закликали селян до негайного захоплення поміщиць··

Української РСР

ханізатори

розроблена

uетербурзьких r,обітників

поміщицьких,

року

TpaRTopHa бригада, яку очо­ лює І. Самсонов, виробила то­ рік у колгоспі ім. Жданова, с. Красилівка, на кожнии 15-сильниіі трактор по 1018 гектарів умовної оранки. Ме­

розправу.

В. І. Леніним аграрна програма біль,шовиків. Ленінська аграрна програма ВИМ<lгала конфіскації

ською революціЄЮ,бо найважливі ­ до конфіскації поміщицыtхx зе­ шим її завдаНIlIlМ БУ.1l0 знищення мель. З'їзд висунув лозунг ство­ реmтох

чинили

1955

вибори до Верховної Ради

воєнний стан і стан посиленої охорони, де l~apCMi опричники

вплив на селянство. Весною і лі­ том 1902 року поча.:rися масові виступи селян проги поміщиків у Поволжі і на Украіні. Розстрілом мирної демонстрації

9 (22)

-

і місцевих Рад

Селянський рух у першій російській революції Народи

лютого

r,ютого

25

3аворицьке

СПОЖИЕче

т(}вари­

Паііовики

.ilременко,

Кисіль,

ство обслуговує також н:аселення

Голота та інші ВRазуш\ли, що де­

сіл Мокрець і Бервиця. Проте вір­ ніше сказати:, що повинно було б

які завмаги не ДОТРИМ}' ються роз­

обслуговувати. Ряд ходових това­ рів не попадає в ці села. Справа тут не тільки у непо­ воротливості апарату споживчог~ товариства, а ще де В чому . Де­ які ходові тов,tри наче крізь ді­ ряве решето випадають і на при­

лавок не потрапляють. Всіх цих пекучих

питань

голова

товари­

ства т. Денисенко не торкнувся у

звітній доповіді на зборах пайо­ виків, які відбулися У нас цими днями. Він ЇХ всіляко обходив, роблячи наголас тільки на одно­ му-план товарообороту викона­ ний. Про те, чого не сказав у допо­

віді т. Денисенко, багато говори­

порядку .ll;НЯ торгівлі . Але по­ рушників трудової ,J;исципліни досі ніхто не заКЛИБав до по­ рядку.

Виступаючі вказували, що пра­ ціВНИR,ам прил.lвка Заворицького

споживчого товариства слід би було повчитися пік.'Іуванню пр~ задоволення потреб трудящих у наших сусідів-в Бобровиці. Там в магазинах ССТ культурно об­ слуговують споживачів.

Найкращий засіб для того, щоб запозичити цінний досвід в робо­ ті-організація дійового соціалі­

стичного змагання, аде про це і не згадано було у звітній допові­ ді. За рік і разу не перевірили виконання ВЗЯl'их зобов'язань.

На nОЧа1'КУ ХХ століття в Росії лян. В райони, охоплені ce.lян­ соціалісти:чного суспільства, за ли в своїх виступах учасники Не ПРОЯВЛЯ;ІО інтересу до ро­ mви~ко назрів:ша революція. Про­ ським рухоМ, посилалися ЧИCJIен­ побудову ltО»унізму. зборів. Уповноважені гостро кри­ боти 3аворицького споживчого мислова криза, безробіття в містах lli Rаральні експедиції. В багатьох Б. Бarпіков, тикували голову і членів прав­ кандидат історичннх наук. і голод на селі різко погірІПІЛП губерніях і повітах оголоmувавCJI --~-----------------------

ЛЕкцIl, БЕСІДИ, КНИЖКОВА ВИСТАВКА сії 1905-1907 рр.». Прово­ дяться бесіди, присвячені рево­ vр.-перша люційним подіям 1905-1907 ро­

Сільськи:й лек.торій с. Пухів­ НИ'lого класу Росіі в боротьбі про­ ки ПРОВО}l;ИТЬ цикл лекцій, при­ ти царизlо1У», Г. РізанеІШ()--«Ре­ свячених першій російсь.кіЙ рево­ ВОЛlоція 1905-1907 люції 1905-1907 рр. fчитедьк~ революція епохи іlШеріадізку»,

ків" а також влаштована кНИЖКО­

«РеВОJЮційиий ва виставка J бібжїМ'єці. Т. мпа.и ПРОЧИ'l3Jl& .Ієsцію на !fЄ­ М. Гwщьпі І. ГМ08ltIl. ку «Ве.а:пз іСl'ОРИIJJIa ро.аь роОіт- рух В иаціОВ&lЬВИ1 окраівах Ро-

товариства і правління райспо­ ління за те, що вони мало дбали живспілки. Иого, видно, як і про задоволення потреб трудящих т. Денисенка, цікавило тільки с. Мокрець і особливо с. Берви­ одн~процент виконання плану, ці. Сюди з перебоями дост~влял~­ а не 'Г~Шl(~кільки правидно, ся товари першої неоБХІДНОСТІ. lVультурно організована торгівля Дійшло до того, ЩQ навіть за в кожному селі. крейдою ЇМ доводилося їздити в І. Вікторов, магазини сусідпіх споживчих ТО. варисТIl. е. 3аJЮрuчj,


П'ЯТНИЦЯ,

25

яютого

1955

СТАХАНОВЕЦЬ

року

з

Всі сили-на виконання РlШЄНЬ Сlчневого Пленуму ЦК }(ПРСJ

Кукуру дза-поживний

корм

худоби

для

"*

*

За прикладом передовиків

Висновок з практики

Наш колгосп посів торік пер­

За високі показники у відгодів­

ше місце в районі по надоях мо­ дока і відгодівді свиней-одер­ жали в середньому по 1754 ді три модока на корову і по 31,7 цент­ нера свинини на кожних 1оо гек­ тарів орної зе~ші. З 1 жовтня

лі свиней, яких доБИJ;ИСЯ за по­ передні два роки, кодгосп в ці­ лому і ряд СВ>lнарок та інших працівників свиноферми були то­

рік У'Іасниками Всесоюзної сіль­ ськогосподарської виставки. Їх трудовий подвиг достойно відзна­ чений-всі Н3Г1)роджені медаля­ ми. Цієї висо;tої честі ми доби­

1954 РОКУ-З початку нового господарського

року

в

тваринни­

цтві по 20 дютого 1955 року на­ доєно по 555 літрів модока на ко­ рову і відгодов'Шо по 12 центне­

рів свинини на кожних тарів орної зе:\lJІі.

1оо

н а

з нім к у:

на випасах колгоспу імені

Леніна,

ської області. Високі врожаї кукуруд з и, злакових можливість колгоспові добити,;я високих

гек­

за що він був

представлеиий у

1954

Переяслав-Хмельницького

району,

Київ­

дися,

і бобових трав та інших корм() ~шх "ультур дали

показників

продуктивності

громадського

тваринництва ,

р. на Всесоюзній сільськогасподар::ькій виставці.

порівню­

ючи з минули~rи роками, відіграло

Січневий Плену... Центрального Комітету КПРС нам іти в програму різкого збільшення ви­ робництва продуктів тваРИННИL{тва n країні. У здійсненні цієї бойової програми вирішальне значення має круте піднесення зернового госпо­ дарства основи всього сільськогосподарського виробництва.

-

-

Але наш же ~OCBiд показує, що І

Комуністична партія поставила завдання в найближчі п'ять-шість років довести валовий збір зерна в країні не менш як до 10 млрд. пудів за рік. Це-велике і складне, але цідком реальне і здійсненне завдання, бо наша партія спираєть­ ся на успіхи, досягнуті в РОЗВИТКУ важкої інду­ стрії, на переваги великого соціалісlИЧНОГО сіль­ ськогосподарського виробництва, на багатий до­ свід передовиків.

можна зібра'ги

більший врожай. Адже данка, шию керує Г. Пет­ ренко, виростила по 47 центнерів, IL ланка Н. Довгодько з сусідньо­ го з нами КОіІГI)СПУ «( Більшовик» зібрада на таКIІХ же, як наші, пі­ щаних землях, при такій же по­ сушливііі поro.~і по 53 центнери.

ЯК указав Пленум ЦК: КПРС, величезнІ мож­ ливості зБІльшення ресурсів зерна закладені в підвищенні врожайності на всі" площах, в скоро­ ченні втрат при збиранні врожаю. Найбільш до­ ступне і швидке щодо освоєння джерело збіль­ шення виробництва зерна-це цілинні і перел 0гові землі.

Обговорюючи підсумки січне­ вого Пленуму цк КПРС, колгосп­ ники нашої артілі вирішили розширити П.'Іощу під кукурудзу до

гектарів,

105 зерно

в тому

чисді

на

і виростити на кожному

85

І

3 них по 50 центнерів зерна, а на останній площі IIJ 250-300 центнерів зеленої маси. Щождо

худоби.

Пленум ЦК КПРС підкреслив, щ() при сучас­ ному рівні механізації сільського господарства кукурудза порівняно з іншими культурами пере­ стала бути трудомісткою. Завдання полягає в тому, щоб посіяти її тільки квадратно-гніздовим способом і широко застосувати механізований обробіток.

Поряд з всемірним збільшенням Пленум

поставив

виробництва

вимогу вжити

всіх

заходів до збільшення виробництва кормів за ра­ хунок розширення посівів і вирощування високих урожаїв буряків, картоплі , ко~мових кавунів, гар­ бузів, турнепсу, моркви, за paJl:YHOK поліпшення природних сінокосів і пасовищ.

В крутому піднесенні тваринництва вирішаль­ на роль належить машинно-тракторним станціям . МТС покликані забезпечити механізацію трудо­ містких процесів у .КОРМОДОбуванні і на тварин­ ницьких фермах. Це дозволить полегшити працю людей, підвищити її ПРОДУКТИ!JНість.

70

центнерів.

артіль

ВИКЛИК:lда

кодгосп

«Чарвона

змагання

Україна»,

с. Гогодів,-ХТО виростить біль­ ший врожай кукурудзи. Кодгоспники нашої артіді чекають ділової відповіді.

У. Савченко, ланкова.

в

тому,

що

поиа

одночасно

розв'язує два завдаННЯ-ПОПО!Jнения ресурсів зер­ на і одержання із стебел хорошого силосу. Пере­

ства і твариниицтва з тим, щоб наша країна в найближчі роки мала в достатку всі сільськогос­ подарські продукти.

дові колгоспи і радгоспи нашої республіки, які

вести не менш як до

тарів-у році.

8

28

млн. гек­

раз більше, ніж У

це м'ясо, сало, МО;IIJКСГ-КОДГОСП­

ники нашої артілі переконадися на власному досвіді. Позаторік її сіяди 30 гектарів, урожай зібра­ ди низькиИ. Проте, ВlІкориставши зерно ісидос ДJіЯ годівді худоби, ми одержали на кожну корову на

80 ді'rрів молока бідьше, ніж по­ переднього po~y, відгодували по свинини на кожні орної земді. результатів

торік.

На

кожні 100 гектарів рідьної зем­ лі одержади по 23,5 центнера

1953 свинини.

m

вІв кукурудзи становитиме понад

млн. гектарів.

G) Селекціонери України ви­ вели гібриди кукурудзи-«буко­ винськиЙ-I:., «волочиський», «дніп­ ровський-2», «одеський-І» та ін.

Соціадістичне

20

днів

ново"о

господарського

року в тваринництві надоїли вже по 444 JIітри молока від корови

з

1ОО

у нас зараз ще вища, ніж то­ рік, продуктивність х}'доби. Дояр­ ка Марія ПИДЬТЯЙ, напримад,

урожай з в

кормових одиниць

гектара

центнерах

з

одного

Кукурудза на силос (стебла

275

5775

Картопля

175

5250

Соняшник на снлос

200

3200

га

дарського року в тваринництві ІЮ

артідь займає друге місце в ра­ йоні.

Основою кормових раціонів для за кукурудзу, бо вбачають в .ній І врожаиності дасть наї;{ можливість худоби )' нас є кукурудза. ЦеїІ одне з важливих джерел. збlЛЬ- ще бідьше пі;.t;1fести продуктив­ високопоживний КОР)1 однаково шення виробництва зерна 1 ство- ність громадського тваринництва. охоче поїдають всі тварини. Сви-

даємо КУКУРУДЗЯНОl деРТІ.

U

рення міцної кормової бази ддя

ням, що BiДГO.~OBYЄMO, все бідьше громадського

тваринництва.

У

.

' "

нкщо

ВlДПОВlДЬ на постанов}' СІчневого

кілограма цього концентрату, то

но розширює ll(Jсіви кукурудзи і

К:олгосп Ім. Сталіна,

торік кожній дав ади по 2-2,t П.'Іенуму ЦК КПРС артідь знач-

_+_

2,5-3. Крім цього зго- матиме на нерно 80 гектарів. довуємо по 8-9 кілограмів кар- Крім цього на сидос посіємо 10 Еволюція КУКУРУfl3И

гектарів. Topi~ спеціадьно ддя цієї мети не сіяли кукурудзу.

Основне, до чого прагнуть на­ ші кошоспники

-

країні якнаіібі ;Іьше МО.'10КіІ"

дати рідній

м'яса,

сада,

ЯЄЦЬ 'І' а інших продуктів

тваринництва .

.~.

д. Прокопенко, зоотехнік

Бобрицької

МТС

ПО колгоспу «БіЛhШОВИК».

Цифри . і фанти

G)

посіви кукурудзи

в ниніш­

НЬОМУ році в порівнянні з 1954 ро­ ком- збільшуються на 2350 гекта­ рів, у ТОМУ числі на зерно на 130Q гектарів.

G) Соціалістичне зобов'язання . раЙону на 1955 рік-виростити по .25

центнерів кукурудзи

на

G) Ланка Ф. Зайця з колгоспу ім. Хрущова, с. Требухів, в 1950 центнера

посіву кукуру Д3Н

30

центнерів зерна

МОЖНА ОДЕРЖАТИ

7,6

зерно

з кожного гектара.

році виростила по 73,7 кукурудзи на гектарі.

С. Рожни.

при врожаї

рченко,

доярка.

с. Русанів.

зараз по

3 reKTapa

в чому цінність кукурудзи

разом з качанами у стадії молочної стиглості)

на кожному

1G центнерів І топді, по 1,5 кілограма запаре- рудзи. Рільничі і кормодобувна 100 гектарів ної полови та сінного борошна. бригади борються за те, щоб зіб­ орної земді. 1:Н;~ГOДOBYЄMO ще 30 ItopOBaM, крім сидосу, також даємо рати не менше Я-к по 40 центне­ свиней, вага ~ожної з яких В се- кукурудзяну дерть, якою здобрів зерна і по 250-300 цент­ редньому по 90 кідограмів. Їх ско- рюємu ~апарену січку. . нерів зеденої маси. Розширення ро почнемо реалізовувати. НаШІ кодгоспники, ВСІ ЯК один, площ цієї кудьтури і підвищення

зобов'я­

ти по 2000 літрів молока на ко­ рову і відгодуВ1ТИ по 35 центне­ рів евинини, можна з упевненістю СК3ЗЗТИ,-виконаємо. 3а 4 місяці і

нери зерна

гектарів і вис,жии ЕРОжай зеле­ ної МJСИ цієї цінної продоволь­ чої і зерноФур;tжної кудьтури.

і відгодувади по свинини на Іtожні

зання нинішнього року-одержа­

В цьому році в колгоспах і радгоспах України площа посі­

5

В тому, що КУКУРУдза-висо­ копоживний корм для худоби, що

свиней, ми добилися

G) До 1960 р . посівні площі кукурудзи в країні намічено до­

обробіток міЖР:ІДЬ в двох напря­ мах, колгосп зібрав по 22 цент­

В нинішньому році артіль май­ же вдвічі збільшує посіви куку­

Кукурудза-в основі кормових раціонів

по підвищенню продуктивності худоби, в тому числі відгодівлі

Цифри і факти

тат введення в раціон для худоби більшої кідькості зерна і СИJlОСУ кукурудзи . Застосувавши в мину· лому році квадратно-гніздовий спосіб посіву та механізований

995 дітрів молока від кожної з 1О корів, а я одержала за цей час по 1273 літри. По надоях молока

полягає

Ще бідьш Jtращих

-+-

продук­

тваРИННИЦтва-резуль­

виконання наміченої січневим Пленумом ЦК КПРС програми дальшого піil.н~сення землероб­

18 центнерів 1ОО гектарів

Колгосп ім. Калініна, с . Літкн.

Успіхи в lІі'~вищенні тивності

можливостей. Цінність кукурудзи, яка дає високі

Багато чого

на

MOJloka-одержала торік по 2740 дітрів від кожної з закріплених за млою 10 корів.

надоїда з початку нового госпо­

ддя цього вжr. зробили: заготува-

ли по 25-30 тонн гною і торфу на кожен гекгар . Хотілося б, до речі, сказати і про таке. Наша

виставки

ПОJ,азни.ltи по надою

Священний обов'язок колгоспників, механіза­ торів і спеціалістів сільського господарства нашо­ го району-докласти всіх зуси.1Ь до успішного

нятися на перздовиків-вирости-

мо по

кандидатом

високі

Величезним резервом збільшення виробництва зерна є розширення посівів "укурудзи-високо­ врожайної культури необмежених господарських врожаї,

нашої данки, то ми вирішиди рів­

за

рік У рік вирощують кукурудзу, розв'язали проб­ лему створення міцної кормової бази для

кукурудзи,

Всесо­

тверджена

Величезний резерв зернового господарства

посилення KOP~IOBOЇ бази, в якій значне місце IІОсідає кукурудзя­ ний силос. Торік під кукурудзу в колгоспі було зайнято 45 гекта­ рів і виростюІП на кожному 3 них по 30,2 центнера зерна.

знову

представдені кандидатами

юзної сіДЬСЬКОГОСПОД1lРСЬКОЇ ви­ став.ltи ниніШі1ЬОГО року. .н за­

Вирішальну родь у піднесенні продуктивності худоби,

а зараз веб~ кодгосп і ряд

працівників тваринництва

85

40.000

центнера

центнерів

штук

СВИНИНИ

МОЛО'КА

ЯЄЦЬ


СТАХАНОВЕЦЬ

4

Лисоки

П'ЯТНИЦЯ,

в

По сторінках журналів

народному

nютого

25

1955

року

Китаі

'!раін народної демократії

~X иuiiot."ti8

ДІЯЧІ КУЛЬТУРИ

НАРОДНОї БОЛГАРІЇ Нагородження почесними грамотами Ощадні каси раиону виконали І роджені в

1954 році план по 172,5 процен'rа, по

вкладу на Державній 3-процентнШ внутрішній позиці

почесними

В

грамотами:

контролер Петрова 3., касир Гамалій А., конrр()лер Сарнацька Н., касир ПО,1У.'ІЯХ О., контролер Куд­

-на 134 проц~нта. 3а досягнуті ріна А., касир Михеєва В. (с. Го­ успіхи рішеЮIJIМ об.13СНОГО комі- голів), контролер Новохацький С.,

тету ПРОфспілки фінансово-бан- касир Щербина М. (с. Літки), кон­ ківських працівників: управлін- тролер Саливон М., касир Петрен-

ко Т. (с. Семиполки), контролер

ня держтрудощадкас і держкре- Федоровська Н. (с. 3аворичі). диту, обласноtо комітету профС. Богуспавська, спілки працівюшів зв'язку та об-

завідуюча центральною

ласного управління зв'язку наго-

ощадкасою.

-------

Коли до нас приїде кінопересувка? Неодноразово раи'шнии відділ кінофікації запевняв: «У вашому селі

тепер

демонстр)"ватимуться

кінофільми регулярно за графі­ ком». Однак Ц03 тільки слова. Ча­ сто,густо у визначений день кі­ нопересувка не приїздить. Чека­ ють кіноглядиі 3-4 години і розходяться додому ні з чим.

Чи не час вже, шановні това­ риші з кінофікації, дотримувати­

ся графіку демонстрування філь­ мів? В. Хиnь~о, В. Дуженко, Н. Ткаченко, І. Бобко,

І. Романенко,

Ф. Тка­

ченко.

с. Богданівка.

-------

Приборкати хуліганів село до батьків робиться, він добре знає. Але ні­

Нещодавно D

прибув МихаЙ'IО Новицький. З на-

годи його приїз~у батьки запроси-

яких мір не вживає.

Таку дивну позицію невтру­

ли гостеЙ.В Їх присутності цьо- чання займає і

се,кретар парт­

го ж вечора Михайло побив рідно- організації т. Кириченко. Мова, го батька. Через кілька днів звичайно, йде не про заходи адмі­ М.

Новицький з'явився в нетверезому c'l'aHi до клубу і

ністративного впливу, а про кро­

пітку, щоденну, наполегливу ви­

тут вів себе вкрай непристой- ховну роботу серед трудівників но. І що наЙбіль.ше хвилює, що села, особливо серед молоді. ніхто 3 присутніх не закликав йоА. Горобей, го до порядку. Більше того, МиС. Горобей, хайло знаишов тут в клубі одно-

с. Княжичі.

риба у воді.

Часто можна бачити, як окре-

думців і почував себе так, як Бувають випадки, коли це не

мі п'яниці

колгоспниці.

***

порушують

порядок

припиняється і під час демонстру- ПРИ вході в кінотеатр і навіть під вання кінофільмів. Перед почат- час демонстрування кінофільмів liЮМ кіносеансів біля входу до або вистав худ,)жньої самодіяю.. клубу

відбуваЮ'l'ЬСЯ

такі

події,

ності. Проте це

проходить

поза

після яких обов'язково доводиться ува.гою наших місцевих органів ремонтувати двері.

влади, які зобов'язані забезпечи-

В таких умовах завідуючій ти порядок в клубах, кінотеатрі

клубом т. ЛКЮІенко працювати не раИцентру. легко, їй одній не під силу наСеред порушн:иItів порядку зде-

більшого молодь, але не видко, щоб

вести тут порядок.

Керівники ж села і колгоспу комсомольська організація вжила

допомоги 1и

не подають. Лише належних :laX\J,:J;iB до того, щоб одною сrrіною Еідокремлений кабі- поліпшити виховну роботу серед нет голови сільради т. Лисенка АІОЛОДИХ броварча.н. А. Гуцен. ві)! залу клубу.

Про те,

що тут

Бровари.

-0Думки хороші -

вчинки непристойні

А Л.

та й не знать,

Чим тепер, чим тепер згадать.

хороші

думки

приходять

Ларіону Какуну, коли до нього по·

вертається, нарешті, після затяж­ ного періоду нетверезості нормаль­

на свідомість. Та проходить неба­ гато часу і знову його по три дні

присуджения

1953

-

Премію другого ступеия одержа­ ла також поетеса Єлизавета Баг­ ряна за збірку вlршів-«П'ять зірок». В иій оспівуються мирна творча праця болгарського народу, його сердечна любов і вдячність Радянському Союзові і тверда рі­ шимість боротися за мир, проти паліїв нової війни. Група кінопрацівників на чолі з сценаристом Христо Ганевим удостоєна премії другого ступеня за створення фільму «Пісня про людину». Цей фільм правдиво по­

казує

героїчну

бороть()у

болгар­

ського народу проти фашистських поневолювачів, розповідає про життя і дія~ьиість національного болгарського героя-поета Николи 8апцарова. Будучи членом вій­ ськово-революційного комітету,

який поклав початок організованій

Робота інститутів китайської Академії наук тісно пов'язана з практикою. Вчені розробляють проблеми, які мають важливе зна· чення для розвитку промисловості, транспорту,

ської Академії наук, Міністерства сільського господарства, Шань· дунського університету і ряду інститутів.

На знімку: наукові співробітники за дослідженнями у морі. Фото агентства Сіньхуа.

Доnомоrа Радянсьноrо Союзу населенню Індонезії, потерпілому від поводі

зв'язку з стихійним

лихом,

яке

спіткало її в результаті поводей в різних районах ь:раїни.

-

ський

революційний

демократ,

який брав участь у 60-70-х ро­ ках минулого століття в підготовці народиого

повстання

рецьких гнобит~лів. плений турками в вішений в Софії.

проти

ту­

Він був схо­ році і по­

1872

•• .

Похмура кімната. На підло­ зі сидить, ПРИХИЛИВШJlСЬ до стіни, безіменний герой. Щойно побитий, він -з

презирством

обличчя

дивиться

гітлерівця,

який

23

На обох картинах зображені славні сини болгарського народу, які жили і боролися в різні епохи. Але їх серцями володіло одне почуття-ненависть і презирство до іноземних поневолювачів.

.1ІЮТОГО в Б(Jрліні в Трептов­

парку з нагоди

Дня

Радянської

Армії і Військово-Морс.ького Фло­ ту відбулось )'рочисте покладення вінків на могили радянських во­

їнів, які полягли в боях за визво­ лення Бердіна.

в

лютого

на

«Динамо» на

московському закінчилися

першir.ть

світу з

3ванl!oЯ чюшіона року

(З щоденної стінгазети). с. Плоске.

-<>-

госпами». В них вказувалося на ряд недоліків .як у роботі тракторної бригади т. Лук'яненка, що обслуговує колгосп, так і в ціло-

На заводах, фабриках і в уста­ новах Шанхая в основному закін, чене збирання підписів під Звер­ ненням Бюро Всесвітньої Ради

ПРОТИ

за

сумою

Урочисте покладення вінків відбулося також біли підніжжя пам'ятників радянським воїнам у Панкові (демократичии сектор

Берліна) Берлін).

Тіргартені (Західний (ТАРС) .

Миру. Шд Зверненням вже поста­ вили свої підІШСИ більше 4 міль­ йонів 487 тисяч шанхаЙців.

(ТАРС).

здійснює

дистан­

цій великого б~гатоборства

(500

метрів, 1500, 5000 і 10.000 метрів) завоював Сігвард Ерікссон (Швеція). Він набрав 194, 996

систематичний му-Дмитро тим,

працівник

наскільJtИ

апарату

196, 276

Сакуненко

очка,

Правління Комуністичної паvтіі

боннського

пардаменту

ком:

(СРСР)

-

голосуите за

єдНіСТЬ,

мир

1

ма великими державами. (ТАРС).

Зростання цін в Англії

196,

бронзову

!Іи,-ГОВОРИТЬСЯ в листі,­

тирь.ох держав у німецькому пи- тільки шляхом спільних зусиль танні і встановлення зага.'ІЬНО- нашого народу і угоди між чотир­

Лк видно 3 офіціального парлаочка. ментського звіту, міністр фінанПрезидент Міжнародної спілки сів Батлер, відповідаючи на запиковзанярів п. Джеймс Кох вручає тання в палаті громад, повідомив, Ерікссону велику золоту медаль і що ціни на продовольство в Ан-

веJІИКУ

-

вати проти П<lР~З~КИХ угод, ви- І свободу Німеччини... Єдність Ні­ ступити за негаl1Н! переговори чо- меЧЧИfIИ може бути досягнута

695

чаренко і Ши.пков.

ведення вільних виборів по всій

лист, в якому закликає їl голосу- знову зверт~~мося дО B~C із закли:

на п'ятому

по- Кнут Иоханнесен (Норвегія)

справжньому бореться за перетворення в життя рішень партії. Секретар парторганізації тов. Бойняк О. повідомив, що надруко-

УГОД

Заклик Компартії Німеччини до депутатів бундестагу

1955 татам

світу

чотирьох

01JKa. На другому місці Олег Гончаренко (СРСР) 195, 831 очка,

говірних зобов'язань, зокрема не підтвердилися. Вжито заходи до дбала за підвищення продуктив- усунення викритих неДО.lllIi.lВ.

вжити для боротьби

з дорожне·

чою, Батлер заявив, що «вартість життя залежить від багатьох факторів, частина яких не під­ дається контролеві уряду».

рік

У відповідь на ;шпитання про те, яких заходів уряд має намір

Адреса редакпіl: с. Бровари. Каіасьхоі області. вуn. Киівська НІ

01444

Прем'єр-міністр Састроаміджойо від імені народу і уряду Індоне­ зії ВИС.10ВИВ ГJибоку подяку на­ родові і урядові Радянського С(}юзу за допомогу, ПО,J;ану потерпілим від поводі. (ТАРС).

ПАРИ3ЬКИХ

му Броварської МТС, яка торік по вані матеріали ()бговорені на засі- вінчає ЙОГО лавровим вінком. Ве- глії за сами:ЇІ тільки 1954 ряду показників не виконала до- данні бюро парторганіаації. Факти лику срібну медадь одержує Гон- зросли на 8 процентів.

БИ

державного

БJlИЗЬКО 4,5 мільйона підписів у ШанхаТ під Зверненням Всесвітньої Ради Миру

німецької угоди з метою виробВ газеті «Стахановець» від 26 ності тваринництва. Значна вина січня був уміщений матеріал 3 в цьому, як зазначено в передовій, на третьому-Борис Шилко в лення виборчого закону Д.1Я про'погребського к()лгоспу ім. Кірова і партійної організації МТС, яка (СРСР) 195, ~58, на четверто­

щільний зв'язок між МТС і к.ол- кожен

адресу

Німеччини надіС.тІа.'ІО всім депу- Німеччині.

ред чоловіків.

За роботу лиш не дбає, За роботу він не дбає, Де півлітра-поспішає.

над

на

індонезї.Йського банку.

радянських воінів

дить допит.

змагання

ній причині; ОЙ п'є Какун, гуляє­

контроль

казується

НімеЦblШЙ народ вшановує пам'ять

прова­

швидкісного бігу на ковзанах се­

Слідами наших виступів

шзаторам» та передову «За більш

Посол повідомив, що Виконав· чий комітет Союзу товариств Чер­ воного Хреста і Червоного Швмі­ сяця СРСР виділив у фощ допО. моги потерпідим 40 тисяч індо­ незійських рупій. Ця еума пере­

.

• •.

стадіоні

неповаж.

під заголовКОМ «3ауваження меха- ще не

госпо·

Групі вчених доручена розробка питань дальшого розвитку рибного господарства країни. В групу входять представники китай­

Лк відомо, недавно ряд районів Індонезії спіткало стихійне лихо -повідь, яка завдала значної шкоди на островах Суматра, Лва, Борнео. Надзвичайнии і повноважниіі 1954 посол СРСР в Індонезії Д. О. Жу­ ков відвідан прем'єр-міністра Алі Састроаміджойо і від імені уря­ З високою художньою майстер­ висловив ністю виконані такі картини, як ду радянсыIогоo Союзу «Болгаро-російська бойова друж­ сuівч}'ТТЯ Республіці Індонезії у

ба» Іллі Петрова, «Повернення» Стояна Венева. Особливо запам'я­ товуються фоторепродукції з кар­ тин Калииа Тас~ва-«Левський на суді» іНиколи Мирчева-«Допит» Зал засідань турецького от­ томанського суду. Перед суддями, одягнутими в військову форму, гордо і мужньо стоїть чоловік. Це Василь Левський, болгар­

сільського

дарства.

боротьбі болгарського народу про­ ти гітлерівської тиранії, Вапцаров загинув як герой, як борець за свободу свого народу. Болгарські художники твердо стали на шлях соціалістичного реалізму-такий висновок робить у статті «ЗаГilльна художня ви­ ставка року» Ннкола Мирчев, головний секретар Спілки болгар· ських художників.

20

відсутній Какун иІ)

дуже

про

-0-

відуючим і досі.

Та було б, та було б

Такі

матеріа.1И

На першісТЬ свіТу по ковзанах

кун працює за·

та й не пить,

«Нова Болгарія» р.) публікують­

1955

Національної премії миру за рік діячам культури Народної Республіки Болгарії. Письменник Людмил СТОЯН9В автор анти­ воєнних романів «Холера» і «Мех­ мед Сінап», багат"ох віршів і ста­ тей про мир-одержав премію другого ступеня за збірку віршів «За залізноюзавісою».

ражі, де Л. Ка­

ходить,

Та було б, та було б

те

ся

журиалі січень

не знайти в га­

Та було б, та було б не

(16 1,

(ТАРС). Редактор С. ПОГРЕБІНСЬКИА.

142.

Бl'оварська районна друкарня Київськoro обnасноrо управління культури.

Зам.

622 -2500.

24 номер 1955 рік  

24 номер 1955 рік

24 номер 1955 рік  

24 номер 1955 рік

Advertisement