Page 1

І';;о!Іfе. BRXDX!rfЬ B'ti'l& 1937 JOQ

N2 23 (8504\

17

8

Цwдо~

ГАЗЕТА 5POI1PU"~tКII МfСьКОі 11 РАЙОНNІі РАА HAPCliИtll ДЕПJТАТІВ

6ЕРЕ3НІ--ВИ50РИ АО ВЕРІОВНОТ РААИ УКРАТНИ

27

ЗВЕРНЕННЯ

ветеранів України nійци, Вітчизняної кої ветеранн праці, ЗбройЩІХ правочо­

органів

і

Сил

рядку!

співвітчизни­

Шановні ки!

Н<Ід:JвиПеред ІШ~1и - ни­ чайної ваги подія депутатів бори народних

не

бу дуть

Це

У кр<~ їни.

чергові вибори, <J вибір виборах. не:J<Ілежної ~tайбутнього

nросто вибір

у

вибір

нашої держани

спа,1коємців.

наших

чл

маємо

Ми

гіркий

урок.

роки

тому

чотири

коли

найвищого

нашого

.-10

Н<Jроду

·іН'fересам

неномпетентних,

і

державногп

віду

по­

оnраНЦіВ бє:1 дос­

баг<JТО

трапило

віддани­

і

досвіДчени:vш ми

поряд

органу

оJІ(авного

~'-

благополуч­

долі.

власної

еконо­

та будівництв<~ мічного rюліти~;анів, амбіЦійних кар'єристін. Як наслідс)І{.

на ро:цо­ зара:1 Ми щодня відЧ\'­

Україні-! ріжжі

розбалансо-·

ває:vю вкрай

економі­

~1анеnалу

нану.

но

дітей і онукіа Td н цілому Укр<ІЇНІІ, багато. н :JdЛt'ЖiJTH Ві,\ ЧO'Vl'y' бу де

людей:

ШИХ

жиріє.

полюt:і

розгр<Ібо­

ново­ А H<J

вузький прошарок явленої буржуазії.

зубожіють

другому

тру дящих,

маси

широкі

ба­ те створили вс-е духов­ Деградує гатство. ність народу. Замість від­

()

ниродження

;<аtрожує

на-

охопила

3Jючинність сусІІіЛІ,СТВО.

у

учасrь

п<~рших

справи

ПОКОЛіНІ>.

H<J. розраховуе.мо Ми ,'jОСВіД, ЖИТТЄВИЙ В<ІШ гром<Іднн­

тверду

знання.

доста1 ні

позицію,

політичну

нрс­

та

зріЛІсть

закликаємо:

і

:юрлнність-

їх

зірвати

політикан<Ім противаr·у

на

інтереса:vr

народу:

серйо:JІ-JО, унажно по­ ставитисн

ви­

у

участі

но

в суть і вникати борах: що програм. наслідки довіряти

пропонуються:

обіцянкам.

словам.

не

аргументам

істотним

<~ і

фаКТ<JМ;

-

стояти

проти­

силою

всією

передви­

ч<Іс

під

борної кампанії і виборів будь-яким порушенннм За-

це

тільки

надати

всі

мож­

rІадіння

шлнхо~:

одним

важелі

упран­

урядові. ління державою .1 складати:-vrетьсн нкий висококваліфіхованих, Р'>­ :зумних, порядних лю-'е'і, аних

rою

\

спільною

спільним

знайти

ме­

бажанннм

ш.1НХІ!

вихо;Іу

му др і,

чесні

совістю

й

незалежні

корупІ\ії:

своє;\{)

nеред

людь>ш

депутати.

америнанців

тих

є

таке

міжлюдського

правнло

снілкуванн;І: нір,

нір доки

«при­

допустить

не

хто

тих.

:J<І

го:юсуват\і

,,

хв<ІТИЗ<ІЦІІ

загальнона­

розпрод<~­

майн<~.

родного

:Jемлі:

ж~·

нас<Ім-

голосув<~тн

від

кандидатів

за

пере;(

бо трудових колективів. тут н<~йкраще знають лю­ дей --- творців матеріаль­ Ті блоки і :Ja них благ. відобр<Jжають партій. нкі насе­

більшості

інтереси

спів­

ветерани,

Дорогі

березня

27

вітчизники!

рпку ми маємо мож­

19!:!4

ливість

передати

кермо

гідним

нюним

держави

обранцям, виЗначити курс виходу :1 І<ризи. ти н<~ше життя.

поліпши­ всіх лю­

праці.

дей

ж цією Скорист<Іймося можливістю! Всі на вибо­ ри!

Президією Црийнято органі.зації ветеранів Ук­ раїни. Правилп

тебе.

ми

нашому

у

<JЛе

ню1

можемо

не

Можливо,

людині вона

не

іЗ

НОЖНОГО

ЗНСІЄ

НИХ

незначна частина ви­

лише

май· наше турботу про бутнє, нро долю України''

;1о

житло:

мати

сто

перед

відпочинку

і

праці

чання,

нав­

її

можливість

лоді.

мо­

інтереси

відстоювати

і

надійно

будуть

нкі

ДаТіВ,

КdНДИ­

За

ГОЛ(){"уВаТІІ

всі нандидати nорядні й достойні лю;щ. Але особп­

онругу :'vlfІ По нашому :vюже:vю обрати тільки o.tнor·o із 450 парламента­ ріїв. То кому ж довjрю1о

У

наразитизму,

викорінення

корнетуватнен.

переважатимутr,

якому

демократію.

справжню

виборі

парламентом,

тим

і

рівність

благополуччя,

хороше.

із кризи. Але таний уряд сформованим може бути тільни

соціат,нс

їх

З<І

тиметься

пбдурила

rtдний до вір' я"

на

людей боро­

нрийти на вибори. не

"Л. М. Захленюк

зупинити

;tовладдя, інтереси праці, їх престиж,

лення.

Наші кандидати

БроШановні виборЦі варського виборчого онру­ Звертаємося rу .М 2091 до Вас: i:J надією бути пп­ і зроаумілнми чутими, підтриманими. Країна Нn­ у прірву. І ша нотиться

Н<Jро­

продов-

достой них

жув<Ічін

ДО

ПрИХОДУ

ДОІІОМОЖе

вла;~и

реально

нам

родження

iJKTИBHV то це виборах. і

CBif\OM'y'

ме:vlО

візь­

ми

якщо

І,

!Id

основи

не

ще

ГОСІІО,lарства.

нтр<tчені.

надбання.

народні

вуючи

наро;І-

ві;Ібудові

воєнній ного

дати

одному

нози­

ції загартов<~Ні у ,Великій нісляВітчи:тяній війні.

розшаруваннн

На

устрою.

громадянсь-кі

Нюні

сьну

суспільства.

пенсіО-

суспільного

і

хто

тих.

:Jd

політичної

більнерів .різного віку Кожен ше 12 мільйонів. вететретій виборець кожного ран. Від голосу :1 нас :!<І.'Іеж<Іть результа­ ти виборів. вибір держан­ ного

ті.їЬКІ!

що він с:про­ ді,Іі ,1ОВів. \10Жний відстоювати збе­ як Рад, реження нладн

депутат<ІМІІ.

ветер<Інів.

Нас.

пі;~к:v·пу

<Jбо

гЦних,

:J'i

шпи інтереси Н<JШі в но­ Верховній Р<Іді, кого вій наши:v1и на­ ми nберемо родними

:><J-

намага­

голосуІ,<ІТН

представ

бу де

х·то

того.

шахрdй­

з:ювгю1вання~1.

ству,

ллкуванню

ку. Споживчий ринон трн­ се лихоманка. Гіперінфшr­ нових все набирає ція 11оглиблюється обертів. соціальне

наше

що

усвідо~ити.

ЖНТ.ТЯ, ЯК і М<JЙбуТJІЄ На­

Решта ж онругу. сніввітчизників го­

борців наших

оби­

лосуватиме наосліп.

в мішну».

ратиме <<Кота

Тому І\іВ,

у

ми,

група

н<Іродні депутати

:~есяток

:знає

тисяч

Це -- Леонід

вич Зах.1енюк. цює

зараа

відділу

без

не

оннн

броварчан.

і:1

нас

приходило до ньогп

на;rією

отри>АаІи

в

ІЮ-

В

кіНІ\Н

повнова­

чому

причина'~

що

А причина в · тому,

цей нарлю1ент у своїй за­

має

конодавчій діяльності

ЯНИХ

ДОІІОМОГОЮ

:)а

лок.

rюми­

грубих

багатп

дуже

до влади нрийшла мафіоз­ економ і ку. при­

розвалила

ос­

:>убожіння

до

:Jвела

досконало

і

корунція

на

новну масу народу. А тре­ судова

влада

ро:Jнодила

рунами

тн

ндіяла,

не

тільюІ ні чого

і

:1силаючись

на

законів

та

недоскон<~лість

<<Некомпетентність>>

J{1epy ·

відповідними

орга­

ваннн

треба

:знають,

добре

всі

випадку

такому

В

нами.

міняти керівництво,

засто­

а

ЦhОго

санкції.

совувати

чись

намагаю­

народу,

владу

доїла

структура

свілчена

до.

стара

і

робилось

не

власні

задовольняти

думати

Тепер д<tвайте г<~дати,

як

обрати.

Ми вже не ті. що

були

вчора.

;\ЛЯ махрового капіталізму

пев.ного

розпові­ трагедії

доводИлося

й доводиться

ЛеонідУ вислуховувати ному То Миколайовичу! ж, як не йому, знати та

розуміти наші проблеми й відстоювати

і!!тере­

наші

си'? лю-

Більшість Із нас ди

старшого

р~-

СНОЮ

молодій. тому,

ман с пр<1ву

Чому що

доводиться

працювати

ножної

розподілі

кожен.

із Л.

знає,

ж

в

М.

яних

йому весни

зе~ельних

які в

зареєстровані

навіть

диву­

таній

напру­

у

як

ються.

нервовій

женій

Сто­

пі-д городи.

.1юдч

ронні

обстанов­

йому

зберіга­

ці

вдається

ти

врівноваженістh

кій.

терпляче

. вати

кожного

спо­

вислухову-

відвідувача.

до­

можливість

знаходити

помогти

і

СJтаких

йс•му.

би

,;нодей nобільше до керівних

органів

.1ержави

усіх

Тому

:JаКЛІІІ<аЄМО

МИ

всіх виборців

виборчого

N'2 209:

знайомими. хто

онруrу

ПО,1УМ<ІЙТе,

радьтесЯ

тими.

Броварсько­

ПО­

Порадьтеся

із

справу

із

~1ан

<<ав­

ниеоні

ковтну.1и

торитети влади». На ЗRхо­

аї

і в нака­

відзначити

треба

Це

не сталось.

ді цього

депутат<Ім

виборців

кандидатів

У :Jмаrаннях

у деrrутати не треба вип'п­ раніше.

бул.о

нк

чув<Іти,

хто більше сидів у тюрмі. а

більше

цінувати

треба

для

дивел

чола

тру­

народу,

хто

поті

в

хто

тих.

добро­

його

збагач~·вав бут.

будьте

Не

родовладдя.

долІ.

своєї

до

байдужими

СВОЄЇ

дітей,

СВОЇХ

на­

виборах

у

волю

ДО

проявити

час

Настав свою

України'

СИНІЛЬНИR,

М.

вчитеЛh-пенсіонер.

Л.

і.

Захленюко~І.

М.

у

перекон<~вшись

наших

ливості

справед­

про­

слів.

голосуйте за нього в день земляки,

новні

це

і

людину,

Про

t:лова.

всі знають

це

із власного до­

с~'дити

свіду, нраще

за ії

Тож

оберімо

nар.1аменту

України

людину.

гідну

Оберімо

віри. такі,

обі­

й

кандидатів

цянки

до

перед­

що

програми

виборні

ша­

Пам'ятайте,

виборів.

як

Л.

Л1.

винрандають

сусідами

із

шо

та

села>>,

<<пріорит€тів

справами.

РіВНіВ!

го

Було почали з

селянина.

велика си-

---

праІ~fl

знецінена

чергу

нас

пер­

п

І

праця.

ca:vri в

що

тому

знецінена

РаЗІJМ

виборів.

до

,L\ілянок

ЛЮ­

ВИСJІ6ВЛЮЄМО

ЗахJІенюком,

при

довІ­

а

віку,

тих

а

кандидатів.

окрузі

про­

свідомо­

депутата

усі виборЦі

в нинішній не­ Снількн час.

діль­

на

йти

почуттям

вибору

треба

клаптик

щука>>.

і

рак

з

баЙКИ:

ВіДОМОЇ

Потрібно ницю

вис­

морального

нових

,'1ОЛЮ, скарг на про людські

умовах

:J

і

дей

Та

до

новку

вже

чином

якимось

триматися нростий

хто

тільки

приведе

судова)

і

конавч<І

бar<J.ThOX

хоч

ви­

(законодавч<І.

влада

го

троІста

то

якщо ні.

А

трильйон.

знову

і

вибори

землі, аби за рахунок цьо­

і знову

д<Ільше зубожіння вибори,

Ні!

гроші'?

трудові

й

ми

А

бачать.

ідею

вони

товари

анаємо:

ІІІУ

най­

Унраїні

в

чому

дешевші

не

Істи­

інтересо~т.

власним

ни.

підуть

то,1і

Н.\'ДИ

нятьсн'' наші

здійе­

не

вибори

що

умовах

ниборів

ристування

А кпли ~'явити

на коштів. собі,

на

трильйо­

більше

витрачає

rю­

держава

виборів

анцію

не

в

Адже

держави.

будову

волі,

цеглину

свою

в

дпсвіду

правил

го

своєї

З,lійснює

не

вона

коли

себе,

вкладе

проти

людини

злочином

самої

найбільшим

є

Це

Д<JТ\.

каНДИ-

ОДИН

Іі<ІЛОТУЄТЬОІ

Заході на капіталізму А ни­ вже немає. горе - депутати тільки їздять на Захід :за давно нішні

думають не з·ннитися до це (Хоч виборчої урни округу 110 де можливо,

Нові

Ради

Верховної

такій дорогу

с:теле

яка

вл<Іді.

·------------------· ·

і

владу

краще

розвитк~·

Ганьб<І

ників влади.

зору

ТоІІІtlZ

<<J"Іебідь,

потреби.

так''

сів міс:ьквинонко:v~у. Сніль­ ки

;10

умови

маєм"

на рідній Україні. ТакогrJ

Верховн<І Рада не спро­ виконати свою мі­

сію

держави.

в.1адн

ми

:Іемократії, так діймо ж в інтересах народу, <J не н захв<Іт­ купки інтересах

можна жень.

до

нашої

Ради

дал.ьшого

;рн

;\О­

народу

нашого

чок

і

синів

гідних

за

:vro

Зара:J

тепер

нний пра­ ресур­

і

І(іJНДИД<-tТіН

Не dудемо ОаІАУJИИІИ

на­ глибокого зубожіння шого народ~·. що й \1аЄ".ІО

;tИНі

НаЧdЛЬНИКОМ

добору

в.1ади. ;J

народу.

великого

обговорюйВивчаймо, \!0. вибираЙ\1n і roлocyй­

нарпдної

до

тільки

ведуть

до

І це буде ,1епутат гпр-

на якійсь особі. гідний істинно своїх виборців ;\ість

думни

с:півпадуть

кО.'ІИ

ла,

Верховної

такі

всі

бо

той. шлнх,

не

заходи

Миколайо-

зе~1ельних

устрою

пільного

виборі.в

ще люди.

;(еІІУТсТіВ

:vrітннгу­ :J;Іійснити лися страйками. та вюшн:v1 Тепер стало видно. що це

Укра·

котру.

їни людину. сумніву.

вибор­

кандидатІ>\'!

висунули

вирішував

Ми !1-!аємо долю народ~·. досвід у Росії і в Украї­ сус­ ні. коли перебудову

:Jнаюп,

:3устрічаютьсн які не ни­ н;цзвичайної ролі

жаль,

На

:;apa:J

де

режиму.

особи

культ

вибори,

про

кону

необхід­

всі~І на;,J

Отже,

nевній свідомості ні при кожного виборня.

буде далі? Куди ми йде­ мп')>>. Ми вже маємо :!о­ :1<1 життя статній досвід тоталітарного

рі в­

внеокоморальному

на

<<А що "ж

ші запит<Іш1н:

народу

н<Ішо:vrу

f1ровести

що

скажу,

коли

кожний з нас носить в д\'­

Президії ради організації Шановні ветеранн Вели­

БУДЕ перебільшен

НЕ ням,

нашої

й

до­

rщ~~.:о:

Захленюк.

наші

споді­

вання! Група

підтримки.


с10р.

t

8

Середа,

березня

16

року

1994

с:Н О В Е

27 6ЕРЕ3НІ-ВІІ60РІ АО ВЕРХОВНОЇ РІД/І УКРАЇНІ Творячи людину. Бог надІіЛи.в Ії очима, щоб бачи·ги. ВухамІИ. щоб чу­ ти. Та розуМ'Ом, щоб ду­ мати. Чи ООВІНОЮ МірОЮ ми

з

вами,

ляки,

шаНОВІН!і

зем­

ви~ористовуємо

це.й божий дар? /Ииття доказує, що ні. У цій не­ величкій замітці я хочу І~ровести тання»

аналіз

ФВИІКQРИС­

нашото

1

чуємо,

держаВНІа ЧИ

що

валиться

еконоМіка.

Але

ЗаМИСЛЮБаіЛИСЬ

на:д

причинt:>ю

валу?

Чи.

ми,

чиІх

в

цього

ру.ках

важе­

еfЮfЮм!­

що

1

вл.аоники

заощаджень

УкраІни. лись

мешRаІНці

Чи

МИ,

тих

заJд:у~а-

Х'ІО

Ті

МЄШІІ«lJН­

Ц!? Хто має 'ВІ!Ль:иий ви­ хід за ~ардон? Чщ може, це

ви,

труд'!.внmш

c~pna

І

молота У~q>аІJни? Ми бачимо 1[ чуємо, що на Ук.раї%1 rюроцві:та­ ють мафіо:JНі С"ІІруктури, ЗЛОЧИННІіСТЬ. Та ЧИ ЗадУ­ муваJІИСЬ

ми,

хто

вхо­

тнгнути.

струк­

ється

припащає

н.ість

за

.ва!

негаразди,

За НИ'НіЇ!.rНJіЙ СТаJН В Уюра­

ІН1? Нам ·:нав'язують ЩО

У

ОСЬОМУ

дУМКУ.

ВИІННа

незалежн.!сть

та

НІаd1Іа

<<так

зва­

Ні>> демо~q>ати. А акіль­ ки тих демокра111·в у Вер­ ховній Ра:ді, в IYpЯ,ZU та

ма,

камПаJНІіІ

гrерший

ВИСУ'НеtlНЯ

спод,іватИІся

ремогу

при

та·к,ій

в

Чи

на

Нам

пе­

невід­

І.

її

зокре­

етоо

цретендеНІТ!В

Та ви,

чисельнооті?

чи

хто

Jфаще.

Невже

задумувались

цраоо

р~вюшні

таю х

де­

ли

ми

Хто

ІJа;Да·в

їм

те,

Я!Ке

.керувати

держа-

денням,

поклИJКаного

Та

усіх

нас?

що

ВИ!Нjувата

Нам

кажуть,

у

всьому

наша незалежИІість. Але чи незалежніс'І'Ь ви.бира­ ла с.воїх ·кер.LвнИІКJв? Може, хтось надіється, що Росія нас без·коштов­ ио

одягне,

JіагодУє.

від­

дасть нам еНЩ)ГОНОQіІ? Хто та:к думає, той дуже оомиляється. Ще цри ра­ Д'Яt{ськ;ій владі Росія <<Де>­ їла>> з Уюра!юс 87· про­ центі.в

всього

нашого

щри­

бутку. Однuк Рооія до­ кладає всіх зуси:ль. аби лише втягнути Україну n:Щ

своє

І~рІ.ЩІ 1 t>.

А

їй

у

цьому

допомагають

наші

яничари-комуні сти.

незалеЖІність.

Але

чому ·незалежні Прибал­ тійські дЕWжави з к:ож­ Н'ИМ роком все мЩніють?

Нажуть, що там люд~' з 1'Ншим мислЄНІням. Тоді мені до

бе?

Вс~

нкоІ

та

так

у

qум­

вибари

но­

Паа>J!аменту

за

те

де­

маІНДата

де­

<<ну­

виборців за

однораз'ОВ.І

ПQдачки у ви­ дешеви~ курей, чи 1<олrоrок? Не

дай Боже ста•лося б так, значить У.юраІнта б ~ще більше nрирекла себе на Ізаги,бель. А п0'11ім на суМ!НІ!.ва'М

дrо

кали­

тлиці-в пр!Щшла. рішу­ ч.tсть: а власНJе ЧQМУ 11РУ­ Д'ОВИЙ К'ОJІеКТШІ ПОВИІlООН залишатися

стортш!·м

споотер!гачем, тися від свого

відмовляnрава на­

зватЕ' гlдНіУ довір'я люди­ mRtДИД)аТОМ

у

народН'і

де.путати?

сказати. прийшла

ду•мка. але її ВІ!д­ ж пІ.дтри.МJав увесь така

людина,

ЯН КОЛИШНіЙ нароДНИЙ суддя Броварського ра­ йону Микола Євгенович Короткевич, щрис.т-профе­ а!онал, спеЦІал!іст чесний •1 nорядН'И:Й, має всt nід­ стави

стати

fW~.'ПИWWІ'ЬСЯ

за

краще.

що

жили

я:ке

награ­

ДОТИ,

М!О

ДОКИ

МИ Н!е

ІІОJ!іТИЧНИХ

ВИІріІши­

цроблем.

ствах,

СУ'Н:утись

ріІJ. Позначки про прий­ няіІ'тя військовоі Прися­ ги робитимуться в обпі-

ністи

вперед,

воіх

мастей

кому­

ТЯГlfІУТЬ

явила Рос!н, н.ій скарбниф

зрушИП.'

ЦЬОГО

.в держав­ затюта не

ЗаЛИШ\1ЛОСЯ

я

ю:~~у

ЗОВОЇМ,

н.е

ХОЧ

вірю.

назад.

ГО

воза

на

.:JiO

ЗапасІ{

свою

нафти

черпалися,

на Ямалі невеликі. те,

За

теж

а

ноні

ви­

запаси

віддалені і теж Тож подумай­

ЩО

МИ

·МОГЛИ

ЖИ­

ти? Нам кажуть. що при радЯІнській вла,д'і було безПІЛ·атне лі·кува·нн,н, на­ вчання не

та

пенсія.

А

задумувались,

ви

зв[ДJКи

бралися ІЮШП.' на всt ці заходи? Це все 'НІаШі Г'РD­ ші. З .нашого ~ароблено­ го кwрбО!Ванця нам плати­ ли лише по 7 копійок. І цих М·ізерних коmйон нам

вистачало

на

життя.

ЦЕШІ'ІІристи

І

стоять

l\~ісц>-~,

у

;.~юсува'Т'И. лити

ІТ;РИ:НИ­

жувати

ваш розум. Я за­ н.ликаю вас думати. ТіЛь­ ки не вфте тю1 обіЦян­

ка"',

які і зараз, як і вс.і роки, СrЮЛЮТЬ КОМУ­ Н.ЇІСТИ. Перш, н.іж опусти­ ти бюлетень в Y:PffiY. доб­ ре все з.важ-rе. Ба.гаоrо з

74

нас

збираКУІьс.н

не

хорошу

1

послугу

досі

п,ри

ти:м,

ВОlіИ

з ва.шої свою ко­

д,ецутат

л-ова Брvва:рсьtюго редку УРП.

:нас

хочуть

за-

хто

в.паЩі,

скористаються віДсутності оо

ча!Ння та не могли

до

[jjри­

Х·QДити 'НІа виборч.! JЧіль­ н.нці. Ци.м ви зробите

WJЯ опла·ти кош~Ів за .нав­

Рооія,

за­ за'Гу­

се­

ж

1."'0-

;юч·у очі,

нуха,

ристь.

Тож

дУМай,

українцю!

лІкування? Чи б ми відраху-

ними.

Він

нашою

поrодився

думною

і

балотуватися

городськ·ому

зго­

Виш­

виборчому

І хоч там

N!! 216.

налічується

да;в

ПС•

із

сьоrо;11ні

18 претенден11ів на буття депутатсьwого

ще

здо­ ман­

даю,

вою

павwнн.і

у

але,

члеаюм

nap-

сподіваємося,

Миколи

Євгенооича

са:ме

та

яю:х потребує ламент. Я не РУ

нооий па,р­ маю нrамі­

самО'ВіДДа'Н'ОГО,

ного,

пе­

людИJна,

характеризувати

го

є

порядного

цьо­

скром­ юриота,

адже його доіWе знають виборці й Броваrрськ.оrо, й Вишгородського райо­ нtв. Аби підтвердити це, наведу

к:.пька

ва'Нь про ча Н'аших ре знаних

вис.аовлю­

М. Короткеви· зе."'!'-"ІіИ<Іів, ~:іб­ на Броваорщи ·

НІ[,

Отже, рецький.

Є. С. l\1о:части­ д.ире~<;р Нали­ тЯІНського заводу ко;-,;61-

1

уже

Є.

ти-м

з-помІж т!в,

що

тим

Нороткевич ВЕ'різ~няється

інших

юристом.

так

прем.ікс!ІВ:

М.

-

є

канди.да­ прекрасним

Тобто,

запа'Сом

nат:р!бн.І

нього

воло;~;іє

зна~нь.

д.'Ія

процесу

як!

~Іайбут·

стати

розбудови

осно­

сувеа>ен­

ної }'краї•ни. А ось думка колишніх народних засіда·телі·в Бро­ вщрського районного на­ родного с.уду Л. О. Нас­ тич та Н. І. ВщренИJчен­ к·о із Великої Димерки: Ми.кш1а ЄвrtJJювич не лише розуМ"ний юрист, але й гумаtНІНа, справед­ ли.ва людина. Пофновує­ мо його за розсудли· віоть і мудрість, за вм•ія· ня бачили, аналі·зувати,

земляче-

Думай!!! А. БОБЕР, міськради,

го­

вже

поті:м

робити

ви­

од•!fа

висунення кевича

думка,

дізнавшись

М.

Є.

у

гу,

директор

ЦИХ

СЛіJВ

З

до

«СВОЄЮ>>

на­

всіх

ад­

державо­

нал.

У резня

день во!

виборіВ крапки

27

бе­

над

«і»

буде 'РОЗставлено. виборЦі зробЛять

адже св.lй

'НаJмф

за

агj:Іоно­

вчителя.

то

за

сироту, то за багатого. Словом, за основу б~ь­ ся власна зацікавленіоть, наJмагаНІня

ну

отрИ!мати

ВИГОду,

За

СВОЇМИ

ІШ-'РОІКі

ців

вибор­

права

депутатами

справді

ста-·

людей

НІеперес.іЧ'И'Их,

здаТІНИХ

нє

го­

КУМИІра­

маси

позбавлять

ти

Це

Т'Ра,геДіЮ,

«'розтягнувши>>

лоси

бу­

fІ'РОЯlВИТЬ-

вибор~в.

нагад.уваткме

МИ,

СПіВ­

боляче

це

день

адже

влас­

ІJfРОЯВИІ'ГИ

все

же саме на цій землі ни­ нішній кандидат сформу­ вався як юри;:т-профес!о­

творення. А це неоці­ нимий ооа~рб, адже заJно­ ни й нормативні акти ви­ В'!ренІ й затверджеиt Ра-

то

за

в

:JiPa-

ЛЮДИНОЮ,

то

можна

ЇХJНІЇЙ

голосувати

ма,

а

У роз­

людьми

npo

якщо

BOM можуть тисяqі й ти­ сячі жителів Броварів і райоНІ.У. Та й д.пя. трудJв­ ників Вишгородщwни він Є

із

почути

сн

ра•дгоспу

ПОВІНИМ

мовах

творити

майбут­

УкраїНІи. Замислимося

землнкr:! ВІід

багато,

й

і

на

що

дУЖе

зуnинимо

св-ій

особистості,

яnа

заслуговує

піД11ри.мки!

ця.

цим,

залежить

вибі-р ·На сповиа

над

Усв:ідомимо,

на·с

думку

І

дов•іри

людина

тисяч

жИІТе­

л!в

БроварщИІНи,- Мико­

ла

Євгенович

Норотке­

вич.

М.

КУЧЕРЕВСЬКИИ,

довірена дата

в

особа

депутати

Иоротневича.

ни

грип.

фв.кція

не

міс

особи,

котрі

не

приймати

ба

війсь­

денний строк напнсатІІ заяву про відмову братІ! участь у цій акцlі із за значенням

причики

від­

мови.

Термін прийняття П,н сяги до ЗО березня ч. ~

кад­

ка~нди­ М.

Є.

ЗОРУ

Жодна

Телефони

ДJІJІ

довідок:

5-50-84, 5-60-49.

НЕВРОПАТОЛОГА

важких

і

ОВі·до'МОСТ!,

водночас

різної

локаліІЗаЦjії.

Не

Т'ЇЛЬКИ

Н€ЖІtТЬ,

температури

кашель. Вірус rрипу швидко по-

трапляє

у

кл•Lтини

верхневого

глотки

ни~

і

шару

носо-

верхНJvх

шляхів,

но

де

по-

д~:халь­

інтенсив­

роомножуєтьсл,

ВИІКО­

ристовуючи вмі:ст клітин для побудови НОВИ!Х ВЇ!РУС­ них часток. Вже через 4-5 годин піСJІЯ зара­ ження в.і'дбj'!Вається інтен­ сwвне руйнування враже­

вірусом добу

клітин.

число

Че­

репродук­

вірусу

переви­

оот міЛьйо­ Й мN1ЬЯрд ...

результат.і

некро-

тичних процесів в епL'Ге­ лії дихальюж шлях'ів ві­ рус гютраІГІляе дР КіJ>ОВі.

-

Отруйн.і речаВ'ини

сини,

що

час

виникають

актИJвноrо

ження

в.ірусLв

самих

кл!ітин.

ють

також

ріод

загиІбелі .вИІКЛика-

ін.одІі

тяжку

органіЗму

ІtниубаЦjійний

11ри

КіЛЬ•КОХ

-

грипі

Г0Д}.1-\

пе­

трьох

у

хворо­

спостерігається

корот­

При

ЦЬОМ\У

:І'Очасне

підвищення

тем­

ператури до са, рідше до

37,5 градУ­ 38 гращусі•в.

нездУжа.нН'я,

остуд.

Пі,сля

цього

ва:нн.н

рОО'Вива.ється

ЛИІВО.

1Пе,ршими

мами

є

ловний рез

к:ілька

ратура

них

годин

Вірус

го­

Че­

теМІпе­

максИJмаль­

лю­

(38-40°),

перетворюється

лежачого

вати

СИМІ1'ТО­

оотуд.

сягає

цифр

дина

бу.рх­

лихома•нка,

біЛь,

на

тя-жкохворого.

може

tнощі.

безnосередН1ьо

впли­

1

на

деякі відділи нервової системи, звіДси й остуд, головний біль, загальна слабкість, біль у к!С"І'Ках, м'язах І суглобах, ломо­ та, іІНод! безсооня, біЛь по ходу хребта та !ІНше. Ці СИіМПТОМИ ЗаавідіЧУЮТЬ, що грипозна ·І:нфекція вражає

в

першу

чергу

вегетапmний ВІі•дділ ttер­ вової системи, ~ий ре­ гулює рішніх

фунІ'ціІ

уС\іх

оргсrнІв,

:внут­ систем

оргruн!зму -і забезпечує ЙОГО ВЗаЄМОСТОСУ\НКИ [З зовнішні'М

Під

середовищем.

впли:вом

пального

токсrяів

стінки сулин rо.лов.ного мозІ<У на окреми·х щїл.ян-

процесу,

то

час-rіше зумовлений заJІ'rе­ сенням ДО МОЗJЮВИХ ООО­ ЛОНОК бактеріальиоt !lі­ фекціІ із гнойових В()Г­ ю.щ

прида:т.tювих

нин

носа

місці

або

гюрож­

вуха.

запалення

нена·че

ються.

прнЗІВОДІfl

лише

Це Д<J

На

мозкові

оболонки

злипа­

-~

порушеtm:я

КУЛЯЦЇЇ речовини

СПНННОМОЗК'Q110f

вздоож

лtювору оболонок мозку,

а

!І'ОІРУШеНІНЯ

й

-

до

всмоктування

мереж!. пом,

до

Отже,

рюванні,

його

вен·озної

цри

захво­

3'ОЩ>ема,

к·оли

гри­

на.вштажеІІНя

на судИІНну систему збіль­ щується,

куляцН

порушенІня

л~квору

цир­

посилю­

ється. Зві•дси піІдвищ€1Ння або знr.жен•ня тиску опин­ номозкової речовини. Як результат rоловн.ий бІ!Ль, нудота, Ш'ВИЩКа втомлюваність

загальна

слабкість. Овоєчас.не

лІіікува~ння

хрО!Ніічии·х

заХJВорюваІНь

носа. горла, вуха, зубів - дієвий захід fІІРОФіЛак­ тики

ускладнень

Звичай·но, вони тих,

захв<wю-

po3[jjOOOIOJJn:!CJJ'J.

усКJІа·диенИІЯ

гриГРу та·к званий а;рахноід:іт, або лепrоме­ ніІн.Гі·т. тобто, незначне за­ палЕЩНЯ мозковИХ оболо­ нок. Що стосується за­

від

ДО

діб. го

n:1д

розмно­

і·нтоксикацію

людИІни.

ток­

жeнe

ВИІННК­

оорал!чів

Найбільш

що

систе­

до

Jq)ОВ'ООИЛИ:ВіІВ, У ХІВqрОГО в цей час J'>ЮЖ.ЛИІВі rюру­ судом,

Проте більшість лю­ забу.ває, що грип це

руйінуватися,

приз:оодить

НеНІНЯ

нервову

rn.ІІІвищен.НІя

tноді

шення

ускладнень,

вражають

му. дей

і

Ін­

можуть

що

стіЛьки

дає

рі~номанtrnих

У

сусіди­

та.ка загроза є.

де,

ЛЮДСЬКІ ДО.1!.

Приєднатися

А

за

кову Присягу на вірністІ Україні, повнині у п'яти­

НІе,

щує кілька ніВ, а !НОд,Ї

обtLцЯн-кам.

про

<<Лі'тківський>> А. М. Ле­ бед~нець: ~ І в райОІfІному. і в обласному оуді Мr:к'Ола Євгенович зареІюмен.дував себе спра·ВЖІНім юрис­ там-професіоналом. l що не менш важливо. то й .1ю~иною, котра вболіває за

редвибD!Рю:м

яку

родні д~путати Унраїни 110 Вишюродському ОК·РУ­

й

Ті

жають

ор­

відділи

депутатів

цем проживання або без посередньо в Броварсько му військкомат!.

ках

рез

не nі•д,даЛИСJІ со..1од:ким пе­

тому

НСJіРОт­

кандидатом

вишгородці ем·оціям та

чуття .. І

сновни.

Ще

наші

родних

Займати­

ТОЧКА

ційованого

непродУманим,

земляки

місаріату згідно зі спис ками, наданими відділа­ ми кадрів. Ті офіцери запасу, кот рі працюють за межам• району, військову Прися гу прийматимуть у викои комах сільських Рад на

Мабуть, важко назвати ЯІке-небуть інше заХJВ<wю­ ваtН.Ня, таке віДОМіе і в той же час таке підіступ­

них

осе­

вибір. Хотілося б тіЛьки, ЩОб був •ВІіJН .Н€ СПОН'ТС!JН­ НИ.М,

цим

евівро

ПіАСТУПИИІ ГРИП

той

кого

.Не

ваші

муться

і

документах

бітИНІСамн військового ко

працюють

запасу.

року

1994

вашJ

де

ковнх

як

нас чекають вибори Верховної Ради. Я не будУ нав'язувати вам

ТЬ!\1арити

установах

офіцери

ру,ках.

за

.N2 23 (8504)

на

бо

наших

АУ*У

в

ганізаціях,

ПОЛіТИЧН<J­

березня

27

Вооо

не

з

ващііІІь

д,іЛи­

щоб

а

впер..'!ися

тись з іJНІш~:ми республі­ ками колишнього СРСР.

прихюване,

У відповідності із за­ твердженим Президентом Украіни Указом про <<Тимчасове положения про проходження військової служби особами офіцерського складу• (роз­ діл Х «Служба у запа­ сі»), а також наказом мі­ ністра оборони України, в Броварському військко­ маті продовжується робо­ та по прийняттю оообо­ вим складом офіцерів за­ пасу, які стоять ка облі­ ку у військкоматі, військової Присяги иа вірність народУ України. Прийняття Присяги про­ ходитиме на підприєм­

Доки ми жити:~емо, на­ че в байці І. НрИІлова <<Леб.ідь, Щук.а та Рак>>. ДемоКірати прагнуть rrро-­

поважати

нашу

пр~.Gвів

ламеНІту. От т•і.пьки як сам Микола Є:вгенruн:ч сприйме цю пропазицію? Та вагання були дарем­

корМJів

Тепер ват~ кому nершому

колектив:

Не

Подумайте,

висловив,

така разу

дІі'ННЯ

м!сф.

невич

ну

шрїм

дітнм, як те робиться у ци•Б•і..пізова:них Н!раїнах? Ми чуємо і бачИІмо, що криза в У·краІ'Ніі все ГІОГJІИбЛЮЄТЬСЯ. І Це Па­

нас

ГО'ІОВИХ

зм·і.Н'у

жили

з·олато,

обіцяльНІиків.

гляді яєць

переда­

спадщИІН'У

бу.вали після революції Ленін Стал1н та за експ01рт нафти? Як за.

а

здобуття

голоси

зна­

нав' язували

ми

На чому грунтується така певність? Передус.ім на тому, що М. Є. Норот-·

ПИТИ~

залишок

у

ми

за

нас

ста:нІj',

перестали

Чtс життя

секрет,

деНІтами

та

а

вати

що

Хто

такого

не

всі підстави виграти редвиоорну боротьбу.

магогtв

по-

суд,

А тепер подумайте. Но­ ли б нам платили не цих МJ1Зерних 7 копійок, а, прИІНаймні, 70? Чи Н€ ви­ сmчало б у нас Г'РОШей

с01ромно

націю.

ким?

нам

n1ддадvться на ІlJРО'ВОКа­ цію висунуть цреrен­

1П.НОВИИкJ.В,

в

fІІРОТЯГОМ 7 4-Х рокtв? Так, nор1вНяно з сьо-го­

вою, ЛІриймати закани? Хто вибраJВ Пресзиден'Га, за.хшцати

з

дата,

на

при

ЖИЛОСЯ

краще

Н!раще

люди сприймуть, нк ор­ динарну по~ю й з·наву

путатснкОl'о

що

,ВJІаЩі

Але

вибрав

fІІУТаті·В?

оюругу

проходив окладу

кажуть,

раДЯJНСЬКіЙ

вати з цих rрошей ча-стку у власний пенсійний фснд. щ:>б по11іІм корис­ туватися ним на свій роз­

ДУ МАЙТЕ, ЗЕМЛЯКИ-БРОВАРЧАНИ!

заводУ комбікорм-ів і пре­

вого

свідо­

ною.

Вf1РХ'Qвної ·Ради.

JІS

Н!1БаJХ.

базу­

наЦіональна

щої

мож:на

у ~идати в оор'одні де­ путати Украї•ни дvtя лра­ Цjі~никuв l{,аЛИІТЯІНСЬК'ОГО МІі•кеіl.в

яких

ті

8

ПрнІіuативемо Приеиrу

ЗУПИНІМО ВИБІР НА ОСОБИСТОСТІ

Початок цьаг~і<mої Ін:­ бо,рчої

н.а

Воі

мJсть кожної людини .. За­ ду.майсн, укrраїнцю, і від­ чуй себе ВеликоІU люди­

ють

Я~[ tЮЯ'ІЬСЯ В У•юраУні? То хто ж все-такИІ винен

куль­

Баже.

ше 51, або 11 ,5 ві.дсотка предста·вникі;в Нар<)ДН'ОГО Руху у склад! 'НИІНі су­

ли,

JJ!дn:ооідtаль-

забрали

мову,

слово

факто·ри,

ли­

Чи задумувались ви, АJІЯ чого це робиться? Подумайте. чи ·не шкодує Росія за ·втратою авоїх рабів? ЗвИІну-вачу-

несе

нас

комуніоті'В

туру.

дить в ті СТ'РУ'К'ТУІри? Хто пов~ ІНеН бqротись цроти НИ!Х? Хто очолює органІі боротьби nрО'ІІи цих С11РУКтур? Ви чуєте 'і ба­ чите, що на Україн! є Верхов:на Рада, Уряд. Президент, та чи ви чу­ хто

У

державність.

роз­

Ми чуємо І бачимо, як рrокрадають народне доб­ ро Укра.ІНЕ'. Знаємо, що в закордонних ба:нках за­ ощаджено 'ІІрир!чний бюджет У•к,раlіни в дола­ рах

нер!Ь!Jн'Их

турах нашої держави? Статистика овідчить, що на 378, або 84 проценти

МИ

зад.у~мува.л.ись

лІ кер1В!ни.цrгва кою?

Інш<.:х

повідності

розуму.

Важкі часи настали в нашій УкраїнJі. Ми баrчи­ мо

в

Ж И ТТ Я•

на ся

значно хто

частіше

переносИІТь

когах За

11}>ипу.

зу.стр!чаютьє

І

не

у

грип

звертаєть­

ДОІЮМОГОЮ

ДО

__ ,_,_

ря, Тані хвqрІ ШR<J не лише собі, а й оточ,r чим. бо отають ро~повсю­ джувачами інфекції. Особливо повинні бути ніше

хворів

обережни.мv: т.і, хто ра­ на

меніІНтіт,

арахн.оід!т або енцефаліт. Ім у ·nершу чергу по­ трібно в період епідемії гриnу вжити енергійних заходів nрофіла:кnJКи, менше бJ1іа·ти у людних місцях . Дуже оожлИІВо nам'ятати, що падіНня темпе­ ратури, добре самоnочут­

тя

і

навіть

вLДТНІОІВЛення

працездатності,

С'І'ерігається, свідчують

жання. і

це

Грип

JLiKaip

за-

виду­

ntдстуІІНий, пам'ятати

хворий. МОЖе

спо-

.не

повного

повинен

кожний

що

ще

ТіЛьни

ВІfРЇШУВаJТИ,

коли

вам

ту

як

поводwrиая

А.

ОНОПРІЄНко,

і

вийти на робо­

ка.тиди:дат наук.

медичккх


.и О

І!

8

Ж И ТТ І•

8

.Ni 23 (8504)

Е"омо.-t"а t життя

Стартові ціни на зерно Постановою Набінету МінІстрів України від листопада 1993 р. М 929 передбачено реаліза­ цію в державні ресурси зернових, олійних ку ль­ тур та цукрових бу.ряків за державним контрактом. Встановлено рівень орієнтованих стартових цін на ці культури та передбачена щомісячна їх індек­

У мину лі роки на повну

12

сація. Так тур

силу ники

ли,

продовольча 1120 » фуражна 1 020 Жито прJдовольче 1500 » фуражне 1120 Кукурудза фуражна 1545 Гречка (в залежності від якості) Просо » Овес » Ячмінь пивоварний

» -

- »-

Горох Бориспільський ібопродуктів

державнІ

на

гру.дня

Вартість

доставки зерна

оплачує

ник». Нрі.м то~. передба"Чено

виробників паливом та

процентів

вартості

стартовими

міндобривами

25

зерна

за

цІнами

та

25

процентів

товаровиробників

дання держконтрактів та зерно буде

1994

зараховане

у

продажу

в

поко•

ІХ тодей та установ про

пOJJiпmeJIIIЛ

серЄАИьо1 ос.вітн, ane вОна за іронією дот. так і .за· тuвається .в вращому

ви·

Здане

на,

директора.

В. ·І.

в

ваших

важких:

1

умовах

дещо можна зробити: Зрозу.мі.JІо, не без доu.Gмо­ rи заокеанських: добро­ 'ІИВЦів, акі заuроuону.ва.пи

створвтв .ва Укра'івl

звані «.ПІКО.ПИ

го•.

так

майбутньо­

ОАВа з вих розтаmу­

вuася у мkькІй середній шкот. .NV 5. ІнJціатором П С'І'воревия

був

даректор

шко.пи Оле.ксавд,р Віта­ Jdйович Мажуrа. Співроз­ мовивками

нашого

корес­

ми життя Ісуса Христа, намагаємося, щоб вони зрuзу•міли його чесноти: милосердність, товарне­ кість, лuрядність... Ска­ жІть, кому від цього гір­ ше

.стане,

сять

коли

рокІв

на

через

ми

матимемо

молодих

18

де­

людей

бІльше саме з такими ПОЗWІИВНИМИ рисами?

Кор.:

А тепер про­

-

шу зробити соцІальний зріз. lіапевно, тут навча­ ються діти броварської еліти?

О. В. Мажу.га:

Від­

-

логія

факту

чи

варто

нього•,

а саме так ми на­

зиваєм.о цей нлас, !'/ІН по­ винні були виділити ок­

ре-кий кабінет. І це в той

,~ ~~и значна частина ю инх дітей навчається у

представників

тих

же

ко­

Кор.: знаю,

кожному

велося

ку

з

них

я до­

викласти круглень­

суму

у

.валютІ

за

нав­

-

За

чання.

О.

В. МІ!Жуrа:

дві зміни. Передбачаєть::я, що кожна

підручники, лише за них. Дійсно, кожна сім'я за­ платила ло 90 доларів,

дитина

але

сутІ

навчатиметься

самостійно.

клад,

вона

дити

інших

навіть

на

по

може на

книги,

чверть,

нуються?

навчальний

один

одному,

кож­

ка­

які

того.

І що це за так

С. О. Гудііt:

рік

ний учень має окрзму

варта

-

випере­

з. однієї дисципліни, але йти на рівні з усіма по іншій. Щоб вони не зава­ жали

справа

Кор.:

Напри­

риканськими

дорого

-

ці­

За аме­

оцlнками

це

не така sже й велина су­ ма. А самі підручники просто чудо. Вони на­ стІльни зрозумІлі, різно­ колірні, що дітям ачити­

бінку. Довелося виконати значний обсяг столярних робіт. Кор.: Давайте ска­

лення. Ножна дитина ста­ вить пгред собою мету

жемо,

опрацювати

нІсть

що

високу

проявила

канська

значній

і

сторона,

мірі

актив­

амери­ яка

у

сп:>нсорує

цей пр:>ект. У той же час це релігійна

органІзація ...

С. О. Гудій:

ся

ло них

-

одне задово­

пе.вну

кіль­

-

Вже

видно,

полишає

увагою.

І. А. Черевко: сить

часто

їздять

До-

до

нас

при­

американські якІ

не

за

мету вказувати на слабні сторони нашої роботи. Навпаки,

надається

все­

бічна допомога. С. О. ГудІй: І нам приємно було прочитати в останньому листі зультатами аналізу ності,

один ні,

що

наш

з нращих

хоча

ми

з ре­ діяль­

клас

на Украї­

працюємо ли­

ше півроку. І. А. Черевко:

-

Під час зимових канімул ми, вчителі, черговий раз про­ ходили перепідготовку. Силали ми там іспити, за­ ліки 1 отримали золоті зірки. Отож, не соромно було перед дітьми. Кор.: Олександре Віталійовичу, і яка по­

дальша долл цієї школи? О. В. Мажуrа: Буде­

тримуватимемо добрі сунки

то

ко­

ставлять

лок.

Іх багато,

до­

що американ­ не

мо робити все для того, щоб кількість таких кла­

сів

Мільmувалася. із

Під­ сто­

американською

Школи

матеріал доведеться опра­

стороною, щоб здІбнІ дІти

майбутнього з кожним ро­

цювати ще раз. Цікава система оцінок. Замість них ми на графіки, якІ є у кожнІй кабінці, наклею­ ємо зірки золоті, зеле­ Ні. І вІдразу ж видно, хто

цього

ком набувають шо

-

все бtль­

поширення не лише

д.ме-,Рицt, світі. Проте

а й всьому навІть у П

програмі

закладається

не

класу

мали

ній

ціні

на

свого

чергу

Іншим

у

тисячі

по

Через

кання

вІдпаде ки

у

літр.

час і

учні

з

та

Наталя

КОІН!КУtРСУ

ЗНJа.НІЬ

• • ОЛІМПІЗДИ

можли­

вість продовжувати освіту і надалі.

Інтерв'ю провів

М. ГОМЕНЮК.

проведених

олімпіад rюказали, що ве­

лику робОту по фqрму­ ·ванню в учні·В глибоких і

міцних

знань,

іНтересу

предмету проводять

уроках

і

заходах

ВЧF.'ТеІЛі

в

на

поза.к.ласних

з

rправо­

ЗІНавст.ва Н. І. Стогній, А. Г; Пола,дюк (1\!нJяжи­ цька СШ), Я. Ф. СацніІВ (Лі'І'ИІівсьrr.а.), Н. І. Нор­ ·НІіЙ·ко (ТребухівсЬІка),

М.

П.

НУХа!РЕІН'КО

рицька),

Л.

(Заво­

І.

Савчук

( Налитянська), П. І. К.пишта (Зазим'юоська СШ). Водночас свідчили, приділяє

ги та

олімпіади за­ що ряд шкіл

НІедостатньо

у•ва­

ЯКОС"Гі

НаВ'ЧаНІНЯ УЧНіВ організації позаклас­

ної

роботи

ного

для

вивчення

поглибле­ ІrраJВОЗнав-

ства та історії. вчителtв-'методистіІв старших

вчителів

С~ед та лише

хліб.

його держ­

щодня

виділяє

витрачаючи

бензин.

За

nІдсумками

своєУ

f!еи.арні

... Ця

пригода трапилася

в один із січневих

вечо-.

рів на розі вулиць Глінки та 'Короленка у Броварах.

Невідомий водІА'

·

автомо­

біля скоїв наї:ІD. на дев'я­ тирічного хлопЧИkа і за­ мість того, щоб надати тому

допом.огу.

зник у не~

вІдомому напрямку~ Не будУ детально розповіда­ ти, СКіЛЬКИ ЗУСИЛЬ довело­

докласти

співробітни­

нам державтоінспекції міськвідділу м і л І ц і У, скІльки

спостережливостІ

проявити,

аби

встанови­

ти .nрізвище втікача. Ним виявився наш земляк-бро­ варчанин В. О. Шишко. Прикро говорити, але факти вrеч водіїв із міс­ ця

скоєння

шляхово­

транспортних

яних

пригод,

потерпають

пішохо­

ди,

трапляються

му

місті все частіше.

ше

протягом

ц. р.

на

рів тири по

нам

через

}{оли

слідах»,

а

кілька днів

вдавалося

знаходити

переконливо до­

що

це

саме

скоювали

такі

ні,

бук13ою

а

Брова­

випаднн.

втікачів І водити,

Ли-

січня-лютого

<<гарячих

й

нашо­

зафіксовано· чо­

такі

коли

в

дорогах

було

у

за

вони

антигуман­

закону

ще й злочинні дії. У двох випащ<ах наїзди

водІУв на

пішоходів могли скінчитися

трагічно, адже потерпілим було завдано тілесних уш­

коджень.

Уявіть собІ,

що

кові

возна,В<С'І'Ва

бітники міліції, то тоді б ...

нурсу

ВИіКЛина.ли

щі, учнІ кі з.нання

тру~о­

показа-ли низь­ з тем: оуспіль­

·НО-оолJтичний рух на Ум­ раїнІ В першій ПОЛОВИІНі ХІХ ст. та особлИІВостІ суоп·ілwо-rrолітич:иого

ху

на

ру-

Західноукраїнсь­

ких зе,млях ХІХ

ст.

О. ЯРЕМЕНКО.

спорудження

новбасного цеху. Для цьо­ го

вже

завезено

технологІчне

новітнє

обладнання.

Скоро с·пецlалісти почнуть його

монтувати.

цех

си

Новий

виготовлятиме

та

різні

новба­

копченості з

сировини

господарства.

Послугами

заводу

стуватимуться

кори­

також

телі навколишніх них

пунктів.

чани на

ніше

жи­

населе­

Отже,

Пасху

сель­

або

1 ра­

емануватимуть

ков­

басаJми,

бужениною

Іншими

нопченостями

яловичини

На

або з

чи

свинини.

Великдень

Істимуть

вони

І

рум'янІ

спеченІ

ласочки,

у пекарні

держ-

племзаводу. }{ерtвнини йо­ го,

весь

колектив

у

скрутний

період все

лять

ТОГО,

ДЛЯ

ЩОб

цей

J.Юб­ ЯКОСЬ

вижити.

А. ГАВРИЛЕНКО.

для

Л. І. СаВЧУ'К (НалИІтянсь­ ка СШ) ІІіДГО'Гу3а.ла уч­ ИІLв .на обласну 011Н.мпі.аЩу. Час'п~-на пwrа!НЬ з пра­ шюtльоого

будівельники

Совість-поняття забуте?

СЯ

Що показаJІи

Водночас завершують

Мазурин з Налит.fШІІСЬІИОУ, На.таля Власенк.о, Ната­ ля Напуста з "Dребухівсь­ кої, Вікторія ~улах з

до

Броварів

у держав­

ному магазині.

Чеоаоне, жовте, зедене

цих

Трохимен.ко з ЗаворИІЦь­ кої СШ. ВоНJИ 1 .стали

1

десят­

учаJсть

зна!ІНія

ПідсумІtИ

з

попередніми хліб

ви-

за

завозити

доставки

дорогоцінний

дисциплі:н поназа:JJИ. Оль­ га Тетя.нич, Лариса Тетя­ q~F."Ч, Яна Яценко з Ння­ жицьної СШ, Га.л·ина Ло­ лі'нава, Овітл·аJна уРиба·к, Юля Ладиньна, Наталя

переможцями

цінну

Отже згодом

Плоске

wЮіл району.

Літкінської

цю

автомашину,

у

Для вилі­

взяли

сельчан

культуру

потреба

племзавод

свіжий

хлібобулочних

зерна

Чимало

кілометрі.в

Для

півтори

деякий

кіло­

400-500

ках у полі.

в

вер­

карбованЦів

одер­

на своїх земельних ділян­

продає

ціні

ло дешевій

добірного

пшениці.

пенсіонерам

нас~лення

борошна,

господарстві

жала по

держза­

збіднІлим

теж

минулого року

родина

грамів

фер­

то

по­

хлібобулочних

з

кінці

кожна

те­

програ­

кість вправ. Після цього ВОНа ЗВіРЯЄТЬСЯ із ПіДруч­ НИКОІVі - ключ~м і бачить. скільки долущено поми­

Коли

та

з цього

що

сторона своєю

леги,

Наскільки

-

першу

МНОЮ.

сподіватися,

діти

мерЦІйних структур.

став

ма ця .віДшліфована у всіх аспектах. Отже, можна

Отож,

робітнинІ.в,

Зі

Кцр.:

кадром•.

є

Техно­

своїми .питаннями йти до Світлани ОлекСіївни, хлопці ж свої чоловічі проблеми розв'язують ра­ зом

у

бо в

сель­

господарство

Глибокі

учителя­

який

пенарнІ,

виробів

підвищують­

Винонуючи

щодавно,

передба­

наявність

чоловіна,

інl'елігентів,

.

мі.

мовлення,

22

вчите­

-

ти

з сельчан

можливості напек­

У РАйОННІй олімпіаді

сить рідкісним явищем у нашій школі. Я сам відчу­ ваю, як під час перерви дівчатна намагаються із

О. В. Маж;rа: І у мене, і у колег було бага­

«За

чоловін два

слугами

матиме

продає

молока

Борош­

скористатися

юних правозна<вфв та іс­ ториків, яка прайшла не­

позаздрити.

навчання

чає

ська

а

але

ноступа-

Цим діткам

лі. І. А. Черевко:

вас

сумнІвів:

не

тільни

18

На

залишилися

то

небагато,

одному

забажає

вирощувало

Таних

навчається.

зиваєть::я

починати цю справу? Ад­ ~~ае під «ШК:>JІУ майбут­

Топіха.

Кор.:

ревко.

АиатОJІ:й()ВИЧ Че­

Топіха,

Якщо хтось

цродовольчу

надої

рекон­

ме держплемзавод.

в

ше,

ся

.

ведуть

обходитиметь­

його купуваті-І

в яких буде об­

Незабаром завод вироб­ лятиме масла значно біль­ оскільки

у кількох

но для випікання хлібобу­

ма­

випоюють

розмі­

лочних виробів постачати­

ЕІар­

своїх

хліб.

бір ішов за розумовими здібностями. І гаманці, зв'язки батьків те що на­

Irop

Г.

для

запашний

поидевта є також учвте~і Світ.JІ&В& Оnе.ксіJвва Гудій та

то

господарство

колективі

можна

...

відносно

буде

ти

з діть­

а

Пдосному

бітиоі nлати вчвтет.в, се­

Так, ми вивчаємо

газинах,

ентузіастів своєї справи у

один

своє життя з релігієЮ.

державних

ствам

В.

кімнатах

завод

у

молоко

як

авІІІо вІ.Аповіднl. AJie BJUIB.JIJIЄTЬCВ, ЩО

Топіхою.

діяти

ніж

Разом з ним наполегливо

умова, щоб тут навчалися діти, яні повинні пов'яза­

рівень п!дручии. Отож, і резу.ІІЬтати

І.

почав

трудилиt:я

падку ва середньому рі.в­ иі. Середній ріве.нь заро­ редиій

П.

лри:v~іще.нь,

тваринники

очо­

Зопоті аірнn шиоJІи майdутнього

nуиають черrовt та обіцввки смід•

необхідвість

бригада,

де

щені робітнича їдальня та

лята.м.

зводила

М. І. Малюга, В. І. Дити­

М. ГНАТЕНКО,

Із аоколlиия

JiiиuJI фрази

лювана

держконтракту

заступник

МОЛС>ДШОГО

способом

комллекса

укла­

зерна.

виконання

року.

до

облад­

центрі,

інші установи,

по ціні 40 тися•І карбо­ ванців. Молочні відвійки

гною.

частинІ

телята

ським

виплати

приступити

видалення

Щоб значно здешевити вартість будівництва, те­ лятини З «НУЛЯ» І ДО зда­ Чі лід «КЛЮЧ» гослодар-

ВраховуІ<>ЧИ, що більшість товаровиробників мають запаси минулорічного продовольчого та фу­ ражного зерна і в зв· язку зі скрутним фінансовим станов\fщем .дирекція Бориспільського ЕНХП за­ всіх

механіз­

віку.

грішми.

кликає

ще,

нані бокси. У них розмі­ щенІ

товаро­

на суму

законтрактованого

для

ся набагато дешевше, ніж

по переробці молона. По­ тужнІсть його пони що 2,5 тонни за змі.ну. Він виготовляє масло. Щодо його якості, то воно нра­

тост!,

меншій

ппосківчан

говому

ладнана пенарня.

чан

У

робів будівельники у тор­

спеЦі­

теріалами, але, вишунуючи

валки,

годівниці,

кожен

струкцію,

якому

року

року

1994

чому,

альностями. Тому і за­ безпечується успіх у ро­ боті. Хоч т~пер ще трудніше стало з буДівельними ма­

молодняк старшого віку. Тут є прив'язі, автонапу­ ми

за­

«Заготівель­

авансування

робіт кінці

минулого

в

подарських

«довгобуд• став до ладу. Телят.ник механізований. У більшій частині його утримується племінний

wуtІКУ зерна в товаровиробників (державні, селян­ ські, фер.vtерські господарства) та. в окремих гро­ мадян.

Але

матеріалів темпи сповільнились. У

комбінат

контракти

головомісць.

300

березня

16

кількома

можливості, резерви, бу­ дівельними напітально переобладнали одне з гос­

впродовж останніх років через нестачу будІвельних

• • 3230-2850 1770-1370 1540-1140 1350 1120 1060 1680-1340

експериментальний

укладає

на

1 тонну. » » »

круп'яний фуражний

-•-

ви­

робничі і господарські примІщення. Тоді почали будувати і новий телятник

стартова Ціна основних видlв зернових ку ль­

-

реконструювали

ні

володіє

держплемзав о д у

Середа,

СВО€ МАСЛО. БУ ДУТЬ ХЛІБ І КОВБАСИ

ється

будівель­

«Плосківський». Вони зводили, переобладнува­

така:

Пшениця цінна -1190 тися:ч карбованців за

працювали

8

стор.

3

на місце аварії не могли б швидко

Тоді

нагодитися

перехожі

випад­

чи спІвро­

наслідки

моr ли

б

бути .трагічними

Читаючи про

такого

транспортні

повідомлення роду

шляхово­

пригоди,

ми­

що

заради

власної

врятування

«шкіри»,

вони

здатні на подібні вчинки? Невже той же В. О. Шнш­ ко і йому ,подібні О. А.

Жуков, В. Є. Дорофєєв, В. С. Фастовець не усві­ домлювали, що коять вони

злочин

перед

власною

со­

вістю, наражаюч.н потер­ пілих на небезпеку? Я далекий від ду.мки, що

в

шляхових

завжди

виннІ

пригодах

лише

водlУ.

Чимало аварій трапляєть­ ся

і

через

поведінку

неправильну

на

вулицях

пі­

щоходів. Але якщо вже й сталося

зіткнення

чи

на­

їзд, то водій мусить зали­ шитися

му

-

людиною

нитися,

надати

допомогу,

зупи­

потерпіло­

відправити

у разі потреби до лікарні, викликати

міліцію

для

з'ясування всІх обставин. Відчуваю, прочитавши ці рядни,

окремі

скептично

Мовляв,

горе-водії

пооміхнуться.

говори,

інспекто­

ре, говори... Аде таким хочеться сказати: «Не слід забувати, що й ми

буваємо в ролі пІшохода.

І з кожним Із нас може трапитися

під

таке лихо,

колісьми

калікою ... •.

станемо

Звісно, хай трапляється

рій

ні

-

.лих.

ліпше ні

навіть

вин~ватцем

то

мимоволі

він

них

правилами

су.д

при­

караль­

передбаче­

для

ш.пяхового

нас, людей,

Інше покарання

власноУ

в.

і став повинен

пам'ятати: окрім санкцій,

не Але

скоєння

них

Іще й

ма­

люди.

котрийсь із водІУв

руху, є

ава­

не гинуть і

травмуються

годи,

не

ніяких

велиних,

Хай

якщо

коли

автомобіля

-

совІсті.

шидловськии.

.моволі ловлю оебе на дум­

старший

ці:

спектор. віДДІлення держ·

невже

настільки

зачерствіли

наwях

душі

вже

окремих

. сnіввітчизників.

державтоІн­

а.в.то~нспекЦІ.ї ДіЛУ

MiJl!Іliї.

міJ;J>квJ.д­


еУОр.

4

Середа,

8

16

березня

року

1994

Наш шаховий 1t.11уб

CDIII'IHI

З Березані-,,посрібпенмми'* поверн у ли;: н юн•і Броварів. Вже

приймала сті

шкмнрі·В

прИІвітна

і

На

шахісти вкотре

ні

обла­

з дібності.

а

ще

З талін

N9

й

кум,тури

на

прис.нлчений

:~-~ у

концерт,

м•іЖ'Н~родно­

ж і ночом у

Дню

8-го

березНІ\.

Уч и сників, тре­ батькі. в роамісти­ :rи в нo:vrepa.x готелю 3 те.1еві зором і навJть 3 НР.>Рі·В

і

телефоном.. Умови - - не треба а<Jжати кращого! І

молодь

ві::~rювіла

Воідмін ­

но .

У фЬнал. і ниетупило сім

збірних. Це 3 мі<:·т Бе­ рє-3ані. БровСІІJ>і•в, Яготи­ Н<~, c'VIT. Вишневого , а т<~кож районів Бари­ шівського. Бров;wського і

Бстр<:ького

нентру

тяор­

<• Че'V!ІІіОН•> .

К<І .

ком<І'Нди

вІ:боро ­ ОЧ ­

дипломами

СІ-\ « r:арт •> rроІІЮRИ'VІИ нремін:~-~'И 50000 кар t\ованців. fІ о;JдоравляємоІ ВИНВИ.1ИСН

на

зма­

їх

вателя йович<~

Анаталін Микола­ Степанцн. нкий

власні

тІJ)енера

у

і

вихо­

БерезаІНь

:но добран радость , 31'0 СВСТЛ<ІН rpj'CTh,

.')0

зто зто

-

взросл ь1е дети. времн внучат, еще

Колектив

ПМК-8

АТ

що

від дня народження

n'яте

райоН\

.DE

аІМаторів

композиції

l

аа

три

ходи),

дім біди. 6eperJІ<t.

директор

ховоrо піан

дитячого

клубу

14

<•

че<м­

Степанівну

- добра, здоров'я від води і не знати ніякої біди. З пов<trОю Ваші колеги з Броварської друкарнІ.

ні

на

в

постійну

роботу:

муляри;

штукатури-оздоблювачі;

робітники будівельних спеціальностей;

брати участь в упровnінні

сторожі.

Звертатись:

вул.

Андрєєва,

:.:!.

отримати вичерnну інформацію

про сб єкти, що nривотизуютьс11

l:BiT\' ,,

НАЗАРЕНКО

70-річчям з дня народження.

-

nідnриємством

-

Євдокію

БРОВАРСЬКОМУ АГРОПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПРОГРЕС>> терміново потрІб·

що привотизуютьСІІ

ІІІ<І­

__ ______

Від усього серця зичимо Вам, Євдокіє Степанів­ но, щасливого довголіття, від сонця тепла, від

• С10ТМ СПЇВВІІОСНМКОМ nідnрМЄМС1В,

-

12 а,

5-20-59

вітаємо з ювілеєм

,1onp"

Ви ще не· етаnи співвnасником при6утковоrо nідnриємства ?

на

адресою~

вул. Гагаріна-

Шановну

і:;

що

калькуляторів

тел. 4-04-ІЗ ____________

житті

nропОІНує ­

Ааа11гард "},

"

"Авангард": бул. Незалежності- З, тел. 5-ЗО-24

.1юдей

шахо-

!

обладІІаІІ­

м-н "Галатея": вул. Горького- З,

і

місце.

секцій

інвентар,

спорттоварів

тел.

І

Щоб все Ви мали добре у житті. Хай кожен день дарує свЬтлу раді (jть, А сонце гарно l'ВітІпь Ва-VІ завжди. Ну а роки .. . ніколи хай не старять.

шкіл, клубів,

(Японія).

Друкарня:

j м-н

;у колі друзів Ни :завжди в rюша,ні За серце щире й руки золоті. Вітаєм ВСІс сьогодІй і бажаєм.

: ІСІЙ ­

Вашого документу

Звертатись за

І

та

та

протязі дня;

В-4.

асортимент

"CIТ/ZEN'

:

реІСЛамні пр()(пекти,

виконання- на

будь-якого

( .м-н

-широкий

роамовн

учасники

.мовах,

А-4,

одяг

громадян

п ро понує

••

блаюси,

безготіоку спортионий

ня,

<<Броварисільбуд» щиро і

і

О С

-Керівникам спортивних за

підприємств,

людей,

українській, російській

з

формату

І не прннпснть у Ваш ІЦоб Вас ДOEJih'~' домr :здоров ' н Нам і щі.істн .

фірмові на

-ксерокопll

ЗО-річчям роботи в ПМК старшого виконроба РЕЗНОГО Юрія Федоровича. L!-Іановний Юрію Федоровичу!

ділових

"ДЕМ

англійській

пнтьдеснт .

сердечно вітає з tЮ·річчям

оізитки, текст

І !усть мину ют все в жи:1ни нt>н:зrодьІ. !Іусть удачи отановнтся в ряд. Сил . здоровья НСІ. долгие годьІ Ну. каи мини:~-tум, Н<І f!нтьдесят! Семья ПерминовьІх, роднЬІе и близкие .

д,іаграм<Іх. Подумайте т<І вирішіть. Зичимо успіху! В . АРЧАКОВ,

:;а

а

------·---- -------

Ф ір м а

:но только всего лишh у же.

мо дві задачі-триходLвки (білі Іючинають і даютh

кошти.

і

пупь.

:N'!I 23 (8504)

8

керівників

підприємців,

тре~.дИІ~ійно

:закінчення

длн

:11ат

теще

<:rарnсть .

скептикам

----До уваги

колективІ·: .

няли

вої

З

не

матери,

Не годами наш возраст измерен, А биениеVІ сердца в грудr:. А коль тонно оно можно верить, 50 - зн<Ічит все впереди.

вже

NoNg

СШ

Броварськотn

А

rаН'Нях

приїха.в

t: ильні

граю­ В<Ілн

ОворовсьКСІ. (школа N9 2) рааом набрали 11 ,5 очк<~ а 12 м·ожш.'ВИХ. Гадаємо. ЩО Hct ЇХ гру добре ВПJІИ­ присутність

У

Іюв<.:е

г --

!

1

бабушке,

МнхСІйловне .

.'50 .'5()

не

часом. Адже працює клуn

юагалі

9

На

І 7.5 ОЧК<І . ТП ЗСІСЛ У­ дівчаток . ТіЛьки Іра

НJ'Лсt

,1лrіКа ».

,'.\Одамо.

3е'VІЛЯКИ

rа illtвeд (Іюна булСІ чим тренером)

можливо

жене,

ВЕ:'рится

;,о

що nхоrrлює 2-гу, 4-ту і 6-ту школи. і\ у ШКОЛ<ІХ N9NQ 5 і в ведутьсн уроки <• llJaxoвa

при з ерами

H<Іilli

цього

найближчим у на·<: добре

ВІТАННІ

Ннне

зто не

50

Т<ІЛій Солошенко. Від шко.ш: Ng 9 у змагамні ГрСІЛИ бра:ТИ-бЛИ.1'НІЮКИ Віктор Дми.тро Бон.д:арі. А на п~шій дошці Сашко Анісnв.

19,5

<<Ср.ібни:-.ш >•

школи

талією Стрельченко зі школи NQ Н . IIJicтh учнів .:.~ел~гува­ іІИ на турнір школ <І N9 З і н<Іуково - виробничий Центр творчості :-.rолоді. Крім Н<І:Jваних , ще Сашко М<Ітвішшо, Олег Пінаєв, два Сергії r>адченко і Ру де$0 і Ві­

ної таблиці: вони :tи І · Є Мі{'Це не~.rородженn

и

4) і Яна Прима з На­

снrти

членів

.'50

як

Іра ОхрімеНJКо, На­ Гонч<tрона (школа

.VІОЛОДі. Господарі << rюлн •> ст<І ­ ,1и і rослодарнмч турнір­

любимой

ПЕРМИНОВОН

Друге командне місце в обл;н: тl -- це найвищий успіх броварських школ я­ рLв. Але це не аупинка. СІ. .1ише rрСІмплі•н для за­ ноюваннн першого! І до­

ч ої

Усіх

Нашей

занв.1е­

шахісти,

І1ершок.1асниця

ВіДПОЧІ .ТИ. Іх було ЗаПрО­ шеНО ДО 'VІіСЬКОГО б у ДИ'Н­ ку

такі

Ng

гостинна

Березань. Тут було на­ дано можливість у чням розкрити не тільки свої

тоорчі

т у рнір були

і

ЖИТТЯ•

cHQBE

Відкрива€ться ринок Діаграма

М

Діаграма

1

N9 2

Відповіді на ці та інші питання ВИ отримаєте безкоштовно у Товаристві покупців Центру приватизації "Приватна справа - Броварська"

... на нії

залізничній стан­ Бровари відкривається

новий

ринок

по

Ко.лРJ\тнн

ЩІІ\>е

ПРтрv

Запро-

.1

щннюду

Броварським

купься

О Ж І Т

РВВС

ЯНЕНКО

БроварІв.

І>о•шу-

Віктор

кв.

Грн-

48 . 19

nоїхав

вул.

Енгельса,

грудня

у

року

1993

Кнїв

і

n

ро

11 3,.11

2.

Пt>анівники

лrахор адr·ослу

років,

вигляд

середнього

''ОРJ1АвиІІ.

зросту.

обличчя

'.чІJршкувате,

волосся сторона

права

ІІСі:J)(!Лізована.

;tnnoмoroю

(t' \)e

nовідомити

В дЯ ГНУТИ осіннє,

штани

рнчневиА. ••()рна

не

енні.

сорочка

.-rи~•чя

не

про

ко-

·~ ІІОВt районно!

ЖliT'f)f,. Рад

r · <-~ : н:•·f<;.t

наро)lнІІ Х

ЬровнрснКіі~

'fi t.' i•ki1 'І'

112 eud

ІІІось

чор­

10.

Н6-ОІІ,

/код

АдРЕСА

деrІу·rатіtі

жІtття

-

ре '· "~н·р•

4-114-fil;

І<иходv:

<' еІ>еда.

на

rt~·!J~'KІ&i.:.

ооrінка'\

щ·

·щn)f{ :Hi

1 азетн.

n(1д_ f.· 1 яfli

U3•7fiІ

хто про

М.

J96S •• .

РВВС

Ігор

року

бачна

чи

пн-rань,

на

волосся

авторів

хо••

112:

що-кебу дь

_.. атор.

Лис'tуІііІнІія ~ чнtjІчамІІ Рукоr1ИсіМ

·t4e

tюк~р1·1н::мо

1на•

n.po

Харабарука,

або

5-14·27

30 ху·

ова.1ьне.

нросимо nовІдомити

Ре~тер А.

по телефо·

4-16·110.

вул.

вІддІлу

вііІ.ІІілІв: ~М..:овоТ

ВОЛОWИИЕИКО.

ІнJіекс

Київська, 154.

ДрvК

суспІльно-hолІтнчного

сІЛьtького

rосrіодарства

pofio'tИ

61285.

RНСОКНЙ

к'"'""ні\

-

ОбсЯІ '

а\>КуІІІ.

Броаврськ<І.

.ЛдіН'~· ft

.і • .,оиленн >І дІJукарня

.t1L)yІL.apHi :

І(нїасІ.кІІrЬ

о~.маєиого

полІграфП

f(HЇtlt'bKti

І

уЦраоіJіІння

кни;ккеІІІоі

оfілас;:ть.

М.

Дj))'·

ТІфаж

llpH'A1pttHKІt .

вІддІлу

~-13-QI ,

nублІкан. Іlt

2.

русрве.

cvбota

позичіЮ'

ВИГЛІІД зросту,

·обличчя

сІрі.

ну:

4-\Н-1111

редіІктіІріІ ,

і

жителh

nросимо

о-14-21.

.nttcrІR

ХА­

Олімпійська,

середкьоrо

Хто

294) .

~-21·34;

суду,

народження.

"ісцезнаходження

мІсцезиаходжемнQ

запуnни ка

і

Святославович.

(вул .

дор.•явиА,

чув

ро

227).

рокІв,

чор-

Jl

я кн А

слідства

БроварІв

у І

очІ

Герасименка,

с~кретарЯ

rоІН8JІьkиіf

За точнІсть инк.~dдСІ•их фаніІІ RІдІІовідал\.іtІсть нес~ тільки

4

відrіовідаJІьно•·о

Ред•ктор А. ВОJЮШІІШоНКd . І'нJНа ннхuд11ть з 17 квітн~ 1937 IJ<Iky Дні

вІд

РАБАРУК

у

н ц

11

злочинець,

.ться

об-

волосся

ПЕТ

ІІf"РСдчао'НОЮ

Броварським t- rься

РЕдЛКШІ: 25Іі020, Київськ:t області., м. Бровари,

Т\> .. ••Фенн:

. 1<Н'НОІНІШ\И кn л ектин рt-:д а кttїі 1'-и j е-тН. DІюR:~Ін'І•К і \f ;І.' t.KGt 1 р ; !tіоннРІ r'адн НЯІ~)~ІІИХ д.-!-rІутн;rііt

~~ .іІ о ч

І

довжини .

••тел~фОнуватИ:

tfлtфон~

11

178-180

статури,

овальнr,

середньої

Ml))t«.

Ні .

Наш

Т

RДЯ r НУТИ R: брюки сІрі ;tжинсові. футболка чорна. •РОСіВКИ бІлІ.

wRnкa

че~викн

зpicrr

нормальної

• "·

сі ре

nіджак

біла.

nрніхаа

знаАомнх ві,ц них

м~ліІJ..ії

nРИКМЕТИ: nРИКМЕТИ:

може-.

nальто

R:

кроликова.

щось

В І

очі

тулубеt.

nересувається

палички,

вІн

до своіх І J роварах. пішuв 11ропав безвісти.

ху­

сиве,

року

!993

r uсті

овальне

~· rri.

• (•

их

РВВС розшуку­ ГЕРАСИМЕНКО Юрій 29.117. 1968 р. н .. житель с. Хоро· Озеро Борзнянського раАо­ Чернігівської обл. 15 трав·

""

70

0.1~•снндр\·

Аврамівни .

Бороварським

без­

внсJюнлюютІ)

А.ІІД.РF.ПЦЕВ~' t\ot·n батька

\І3 'Т t"р і

\\иколаАович. >· rо.цженець і

ше ну на

«БоІ ·данівськнй»

економ· іки иід :{лuчин.нІІХ :нt~іханІ. \tЗЙОР\' PEJIKY Василю П11лнnони.ч\' \' lR'н:tк\· :\

' rься

кісти .

nРИКМЕТИ:

матері.

І(еt>ів-ницпю. ПІюФснілкюв а орган і ]СН~ія. !4есь колектнк БІЮВа •J>СЬКОГо МВВС І"ЛИбоІ\о су~tуютt. і висловлююн. СПІИ ~і}"Т1"Я CTЗ·J)UIOMY ОП;€'')'~)'ПОН.f-ЮІ\3 Ж СНО М у н.іддіJJ.~ННЯ ПО :ІЗ ХИСТ\'

вІн

n(}Onaв

йо1·о

м. Бровари, вул Красовського, 14, БК заводу їоргмаш" з 9.00 до 13.00 пJ з 14.00 до 21 .00 без вихідних

н а іі т 11 :

ь

l'!\tt"ІH i

миt.· ~rюn~1юf

ЯН ІЦЬКОМ ~·

щире спінчутт" ТІJЗ'КТЩ>ИСТОВІ ІоаНІ{>Вичу ' ПJ'tНІюду rмерті

Марії

он

птахарадгоспу

м . Бровари, вул . Киівська,235, .;)айонний Будинок культури р 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 21.00 без вихідних

С\1 f> РТК1

Доп

«Боrдr:~tІіRrькн~»

дИІ1<'КТОJ>У

Василt.оВІІ'ІУ

19 - -20

ринок

березня .

nтaxщ)a·д.r u rІl)

,·піо.чутт"

городян

сельчан

відвідати

продажу

сільгоспп.родуктів.

Вас чекають за адресами:

tnуємо

у

thpilha~

тщпІ•JІі.

БрQІ\ІІріі ,

вул

J<.ifiRCbl<8,

,'і'•

ІUR\1

віІд~вннитІ. .

f.:;4

І 41;1

#23 1994  
#23 1994  
Advertisement