Page 1

ОРГАН

6РОВАРСЬКОГО

МІС Ь К

І

01

РА

МІСЬКОГО

Н Н ОІ

*

Гa3~Ta ВИХОДИТЬ 3 17 квітня 1937 року

~OMIIET),

*

23 (7724)

Середа,

Розширене зас1даивя вввоцому районно! Ра­

СІЧНЯ після прий­

вариства «Берізка» сто­ рож М. КЗапісоцький

ди народних депутатів відкрив ronoBa palвввOll­ кому в. Ф. Том1и.Воно було BlUUlllК8Вe ТИМ, щО в колектИвах, rocпо.царствп 1 орraи1зац1ях райо­ ну зрocna кLпьк1сть грубих порушень ' аитв:а.вво­

разом

roJlЬHOГO

няття

чергування

роні

по

охо­

ділянок са:дового то­

з

напарником

..

з

ночувати.

птахорадгоcnу

Він ' давно

Облюбував собі

«Семиполківський» Є. І. Артюхова. Де ж були в

теплиці,

.

у

в

часто· залишався

якого

на

првво­

mo-

29

року

вогнищ

літр літрів

800

гинула

виявлено

самогонова­

51

ріння,

колектив,

очах

В. Бабинець. за місяць по­

точного

самогону, закваски.

Книш

видав

наУзд та

ЕКСКАВАТОРОМ

доку­

ПереЛік .підків

ти.

сумних

можна

Водій

нас­

продовжи­

Rооперативу

«Вітраж» (с. КняжичІ) М. М. Максименко,' який уже чотири

IВalВCЯ,

рази засуджу­

.в.лашту,ваВ

ГOH~

ки з теж п'яним ванта:ж­ ником міського спожив­

чого

товариства

Лисенком,

го

Г.

Д.

внаслІдок

Ухній

чо­

товариш, який

був у станіаЛКОГОJlЬНОГО , сл'яніння, слюсар рад­

госпу імені UЦopca І. Петренко

потрапив

П.

А хіба в загибелі дини

не

вина

на

лежить

лю­

пряма

доярці

радгоспу

Імені ' UЦopca К

С . . Яцен­

КО,яка

, н1І

постачала

,горІЛІКУ

компа-

могла

б

продати lї ще багатьом бажаl()ЧИМ, коли б міліціЯ

не знайшла у неУ

150

рів самогону, закваски та

17

літ~

літрів самогонний

апарат? 21 січня в ОДНіЙ з теп­

..лиць радгоспу «Вобриць­ кий. помер слюсар В. Д.

Хижняк,

який

сильного

в

CT~Hi

алкогольного

сп'яніння залишився

!ам

ВОНА РОЗЩІЯНЕ ,ПИТ,А,ННЯ:

копе·ктиву,

, іда

антиалкогoлыlгоo

XOHoдaвt11Вa,

а й

них

;3

ли­

за­

вихdв.Нa

не n;pо:воднть­

пропага.цда

опособу

орг.АНІЗАЦІП1іЕ.

ЗДQРОВОГО

житrя.

Все

починащь.ся

з

Ві'Дсутност1

. ЛJOДJliКу.

'Про

БYlДинокна енк:.к.аваторl? Послаблена роБО'І'а з JLЮДЬІМИ

у

ІНН;

ГумaarlВ<щiя

ст:ва продавжує

заJlишати-

ними

на робочому місці, У не- ' тверезому

мом' -

автотранспорт­

засобами

резомустані.

в

ВСі

нетве­

Буквально

С.

їхав

у клуб . на танці.

Напідпитку

керував

. екскаватором' чаренко

ХSlнізаЦlУ

з

В.

Г.

управління

тресту

дружини

ме­

«Тепли­

, ЦJIIТех.мОН'l'аж., ЯНИЙ ДО

Гон­

ІхЗJВ

...

в пологовнй

будинок.

Справжньою технічною ДОПQМОГОЮ

шина

ВИЯВИJIаGJ\

ГАЗ-52

мога.

ма­

«Техдопо­

цього

ж

тресту.

яка разом з ВОДіє&'! ' С. Г.

' Маляренком тах

по докумеі!-

знаходилася

у

від­

рядженш у Баришівсь­ кому районі. У будці ви­ явили п' ять пляшок з-під ГОРіЛки і 4 з-під міц­ ного

вина,

ли

воДій

ДіЛЬНИЦі НИКОМ

які

спустоши­

з

майстром

NiI 1

О. Пошест­

та· іншими.

Та не лише водіІ

Ma~

шин п'ян~ми Сідають за кермо, в стані алкоголь­ ного сп'яніння керував автобусом ПАЗ-672 шо­

фер

рздгоспу.Бобриць-

за

водія .

у

8И1Сту;п.l

.началь­

ника раЙіВі;IWnу В. М. Дзюбана.

.

З

кер­

ці факти були на­

ведені

випав з кабіни тора мешканець

М.

екскава­ Княщич Багалій, який при­

стані

31

'ВИJC.тfпlВ

з.ооте.хнІка

МlлЩі1

'головного

mах()радгоспу

«Се:миполніВСЬКИЙ~ М. Р. Шве!ЦjЯ, в. О. дирекТора радгоспу. • БООрИцькИЙ. М. Ф. Бал,ицького, на­

чальника авІ'.окОJЮIRИ М

7

І. В. Кlннша, ДИреК1'Ора рщцrоопу .ЖемUlcЬКИЙ. В. й. Мельюша, голови

профкому

РЗ;АГООІІ'У

nnаинИЙ. , та

Q.

інших

І.

«За­

КругJUlК

'ста:.ло

зрозумі­

лим, ЩО робота з людьми по , дO'l"PимаOНJl1O гольного

аmнал.к.о­

законода,ВСТіВа

lІІущена на оамоми:в. Хоч

' би

як

!Не

по.яанюв.ав

сталося

з

" ДОЯЩ<ОЮ

Є. І. Awrюховою,-Фаталь­

на

ВИ1ІІа.д1(о.вllc'l'b,

одцак

фаК1' овl.щчить фо те,' ЩО оцрaв:JNНlJй

фе-РМі

.контроль

в!щ<:утнШ.

гу;в.аЮІЯ

зв.ичаАна

НIЯJКl

А

fja

чер­

спеЦіалістіlВ­

формальнІсть.

ПОЯJCнен.нЯ

в.

о,

сенретаря

міськко­

IІІУ партії А., Я. Теплюк. Перед ПРНСY'l'НІми ВИ­ сту.пив

В.

про.кУРОР

Т.

району

ГаВ;І>ИЛeJШО.

З обговореНОГО питаЮl1Я було ;црийняте рішен·НІЯ. Райвик~ом ~оручкв .кер1В1НИЦ11ВУ

районного

.aJI'oроо,роМИlCЛОВОГО ,на'ння

об'Єд­

'ПРИ1'я,crи

ЦlШл1нa;ptrоІ

д.о

дис­

;ві;ДпавіДаль­

нОСті херlВНинів pa.дroc­ lJII.a .ЖемLвcькИЙ. В. й. меJJын(а.. сБо6рицькИЙ. І. І. СтасІОк.а, .Заплав­ ,ний. М. І. Чернишова.

,

одеР*18 liебm аиачиа xJnЬJdcn. фlр.оввх иara-

записуються на

Не позичат4' БJ;юварсь- '

1

ті. творчоУ винахідливос­ тІ. Вони завжди в пошу-

J>OIдНИХ

деаІута.тш

вважає

п€<ребуваяия на посадІ за­

В~УЮЧОГО Воб,ркцькою, ав­ токолоною М 7 ВУЗЛОВОУ автобази ПlВід€НЖrЗахlД­ ноУ з.аЛ1GниЦl І. В. Кни­ ша недоцl:JIьиим.

Півтор.а

року

тому

ФІНАнСУЮТЬСЯ IДВI

вете.

рани' Вепикоі Вітчизняної війни здапи у BIAC~ККOMaT своТ посвІдчення дпя пере­

реестраЦі'. Тих, у ИОго

поставпе~о відмітку у по­

. відповідну

свідченні, . аапрошусмо, до. .іЙськкомату за тапонамм на

право

одержання

про­

їаних к.итнів а 50-процент­ ною оппатою іх .артостl. UI тапонн .идают~с" на

сІм

до

та

років,

·1996 року. Прийомнl днІ: чет

дин",

до

13

..р •

в

.1-

тобто

-

.

у

9

суClоту

годинн.

.,illlcЬЖ»І'ІІЙ

І

.нпючно .І.торон

18 ro_ . 3 10

до

В. поЛlШУК, К'Ом:іса.р Вро-

8ароыигоo в:Аемскомату.

о(І'ЄДН'аноl'O

ЛЕЮНГРАД.

т.хнlчних

новинон, \!:NIцl_anJааторсь­ ' ннх ПРОП03нцIЙJ 'ИН_ОАІ. спри"с

перwин

у

краJиl

аНЦlонерний ЛенlнrpаАС~н .. А ІН08ацlйиий . o.H~ ВІн здlйснlОС • фlqнсуАНН" І ноао ••едень

креДНТУІІіІНН"

у сферІ наукиІ , .иробннцт­ в.. І поспуг. J'Ж. .идано ДОllrОСТРОНО.ИХ суму,

ри

ЩО

креднтlв

пере.ищус

мlп~йони

на

чоти­

IUIрCSoІІіІнц18.

успішно ви­

план

минулого, ро­

ку з усіх texH.iko-еконо­ мічних показників, зокре-

ма

ДОГОВіРНі

ня

церед

Ім на

заr.tовниками.

'іі карбованЦІв.

Про

вИсоку

свІд1JИТЬ

якість

що

впродовж

року

від заМовників не жодноУ

Добре

, лектив

надІй­

peкnaMaЦ1Y.

стартував

КО-

меблевиків

і

в

нинІшньому POЦI~ З пер­ шого січня

він

приємство

в

сім років. ми

пІд­

ОІЄнду

на

СтавІШі повни­

господарями

ництва,

вих

взяв

вирОб­

працюючи

економічних

мебneвики

в

НО­

умовах,

намагаються

працювати

так,

щоб їх

задоволення

заМОВI;ІИКам.

Красиві випускає

м'які

меБЛі'

колектив

яким керує

В.

цеху,

М.

ТИм-

ків. Це. у першу розкладні ліжка-дивани,

чергу,

двоспальні яким при-

своєно

державний

Знак

якості.

Зручні в

корис­

туванні,

привабливі

на

мовникам.

t'-Абlпь­

(ФorroхpoiJ~а

ТАРС­

РАТАУ), '

уЩ1дьнввши

кутником

і

підліткові

кутові ліжка-дивани. трнмки

відправлені

УСПіХіВ досягнуто АЯКИ злаroджеНlЙ

та

Всі за­

381-

~

час,

праг-

сво! обов'язки. все лять

'

швидко,

щ06 з їх вини

ух

шl

.. Ieт~

альностей,

патися один одному. Во­ ни , сумлІнно виконують

вІдправлено меблІв 8 мільйонів 252 тися­

виготовлені меблі без~за­

Рpr.. tliнцfJ,

дnя

нуть . нІ в . чому не посту­

з060в'язан­

ПО.І, nIAIJPHCMCTN, науново­ АОСПIАН1, проектнІ І грома,,­ .у:ан

дeran1

свій робочий

Колектив

' вигляд з 'почесним п'яти­

с....

виroтовля~

конав

СьогоднІ сере" акцІонерІ. ЛенІнградсьного Iно...цIАно­

го банну бlп~w. АА,,­ цятн ""ртнерlв. це промис­

цеху.,

ку, ОСКlnьки цього вима­ гає від них перебудова.

вироби, були тільки · висо­ Kol якості і при~осиnи WlІМдиому

.ПРОQджению

колективу

меблів. виробничники, якІ Розкроюють І насти­ лаЮ'1'Ь о6бlЙ'Ні матеріали, робітники інших спеці­

шло

ти в KOJIelКТКВI, 6езв!,.дпо­ IВlдаЛЬНе ставлення до слущбавих обав'ЯJЗКl;в ви.­ fЮНilЮМ Р!ІЙОНіНоІ Ради на­

всього

Стonярі, верстатники, ЩО

наполеГЛИВОСТі в ~

Kp~a. філанти.ч.но-внховноІ ,робо­

lJepI'f.

ким' .меблевикам ,.jавзяця

те,

За ~изькЩtрllвeнь про­

roр­

3IIIIbt Xe~, Попав., К1poвorpaд,a,. Черкас. І 1Idae' в усіх IW'83ННU на . Вироби з Вроварів

ГOIIOВНQГO інженера 3 тех­ ніки безпеки Р АПО а. В.

го­

ЛОів.нЕЙ зослехнІIК цтахо­ радгос'пу .СемиполнЬВСь­ КИІЙ» М. Р. Швець, що те, що

стуnd

пtдврввllCТ8

НЯ, ІІКе ' DJюrорцвоваие обласному виробlQl'lОМУ

перебудоВу ідеоло­

t'іЧ1іОУ р060ТИ. Тоо дУм­ ки були висловленІ у ви­

.Мeclm., що • ",t,""'J,

на ~ саоplяменвх

об's.ц.8JIIIJO сР.дуга •• Крім тоro, ' 3 нашоro Idста

'ІКа бути баЩужОСТі ДО .lllЮДини. НеобхідНо поси-

'лити

'Іак_

riaлt palоивих ~ КиJвщвви вJЯapaвJUl8 сво! вироби вароБИll'Ц! АеревОобробие об'ЄЮlаи­

сycnіль­

ся ідоою. У нас не повин­

керували

у ЗО Maraa&1d8 фір..

РШНИіКИ про свою tВ1ЗtПОВі­ ,да.льнlcть за долю люди­

народних депутатів січня у КнЯЖИЧаХ за­ тримано 8 ЧОЛОВіК, які

ПIі\'U'РИЕМСТ80

радгоспах

.Жеm'lВСМ<ИЙ., сЗаплав­ НИЙ., сБобрицькИЙ •• с.красилlВськИЙ., Ь4ені Il:o~a. за вирQбничими кnопОО'ам·и забувають ке­

Із засідання ви"он"о.му районної Ради

27

в ОРЕНАУ­

' родиJ1ЬНИЙ

в

моральне

ЗАПРОШУЄМО ДО ВІПСЬККОМАТУ

ЗАВДАН­

ПО ОРГАНІЗАЦІІ СПІЛЬЦor РОБОТИ КЕРІВ­ НИКІВ ШКІЛ І БАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ПО . РЕАЛІЗАЦІІ ШКІЛЬНОІ РЕФОРМИ У СВІТЛІ ВИМОГ XXVII З'ІGДУ юlРС, ЛЮТ­ НЕВОГО , (1988 Р.) ПJIЕ>НУМУ ЦК КПРС ТА ВСЕООЮЗНОГО з'rзду І1РАЦІВНИЮВ НАРОДНО! ОСВІТИ,,; ,

работа з Людьмн. У жод­ наму

• .пРО

НЯ МІСЬКОІ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

ше не вє/дe-rься прооаГaal-

дружиною

•••НА .ТАНЦІ

.

під

~~a автомобіЛЯ і заги-

на

HlвaЦiї тресту .ТмJlИЦЯ­ теХмонтаж» !ха·в би за

смертельно

Волкова.

НИХ ДВП)"ТАТІВ.

рад­

не

Ціна З коп.

9 ЛЮТОГО 1989 РОК)" ВІДВ)"ДЕТЬCJI СЕ­ СіЯ ВРОВА!»СЬКОІ МІСЬКОІ РАДИ НАРОД­

пиячив сnю­

господарствах

*

ПОВІДОМЛЕННЯ

сарВ. Д. ХИЖНЯІК., ЦІ та !.нші фа.кти гово­ j:Jtwrb про те, що в бага­ тьох

Н И.

ПАС Т І

6

року

1989

ренко з у,правліIНIRЯ' меха­

ті В. Пономаренка і здій­ снив

у

О

Іна.кше хіба 6. В. Г. ГOIf.Ча­

поїхати у відрядження, шофер випив ще горілки разом з В. В. Нечипо­ ренком, Ю. А. Макарен­ ком у товариша по роб0'­

травмував М. І.

всього

ке.рiвJlИ·цтва

тYiPбarи

відрядження,

шляховий лист' водію Ю. М. ІващеН}(у, який був у нетверезому стаНі. Він мав везти бензин у Коростень. Та перш ніж

очах

елем.etНТарної

автоколони

на

місце

ІВ ТОМ'У, щО 111 чоловік заТРJfмано п'яними в гро­ МЗДСi!J(ИХ місцях, 12 -

вому.

менти

мав

.,БоібрнцькИЙ.:

ву? Така бalЙдужість О'І'О­ чуючих просто вражає'. Лише за півтори години

в

стався в автоколоНі

І. , В.

що

roc'lll1

.ся

М 7 автобази П1вденно­ ЗаХідноУ залізннці, що знаходиться у Шевченко­

Начальник

ту,

Певно. є прямий зв'язок

котилася

ЛЮТОГО

8

)' КРА f

·ки,. С ь ко,

lЦиреК1'ора ра~оспу «Боб-. РИЦЬКИЙ. М. Ф. Балиць­ кого не можУть бytrиви­ пра:В.даннSiМ такому фак­

прір­

людина,

лівки убив 28-ріЧНого Г. М. Гусака. Безпрецедентний випа­

кий~ С. .IDIше

вже

місце

там п'яним. А де ж був

цей час спеціалісти, чер­ 'гові, керівництво ферми? На грунті пияцтва В. П. Марченко з Краси­

док

правuо,

дей на грунті пияцтва.

. алкоголем

отруєння

JIВ

лі шість тяжких злочннів, є факти заги6еn1

.

від

що,

ДІІ.ІІо до . cyМlOlX насn1дШ. Лиmе у сl'1111 заре· єстровано 20 крвмlиam.них проявів, в тому 1JИС­

М Г. Кончицем розпивав спиртне і помер прямо на робочому місці. Тієї ж ночі померла скотар

занонодавства,

n )' ТАТ І В

============

Пияцтво-геть 3 життя! ... 1

ком V НІС Т Jtч НО' ПАР Т JJ

Д 'Е

А ДНА РОД Н их

.

роб­

надійно.

не

було

жодно! за'1!римки. оскіnь­ КИ 'вИробничий процес у цеху організовано за кон­

вейєрним способом.

За рІшенням ради тру­ дового

колективу·

цеху.

кращими виз нан! в робо­ Ті столяр ко,

В.

П.

Грlичен­

верстатник

ХЗjРЧЄIШО"

дальник

Ю.

В.

столя;р-скла­

В.М.

оОО!ЙlНиця

Літ~,

,меблів

О.

Н.

попитом

у

Ташлзй, вантажннк В. П, ~итиА. .

Великим

ПQКУПців

користуються

корпусні пускає

мебn1, які

колектив

ftaчаJJЬНИКiQМ

М.

цеху,

В.

І

ви­ де

Де­

рІй. Це набори трьох ви­ дів. Всім . Ім присвоєно державний Знак JtKOCTi.

К1>лemНtВ

ореіНдаРів,

працюючи в нових еконо-

мічних певні ять

умовах. долаючи труднощі, що сто­

у

IН1ше

них

на

на

5

шляху;

ДИШ

ра­

справив­

ся З' виробничою проrра­ мою січня. ВІн вШtото­ вив і відправив замовникам

меБЛіВ з державним

Знаком

иіж на 98нців

.

якості

570

більше,

тисяч карбо-

А. r.\аrЩ8IСО.


.

'

"" '.' ,,",,,,,е.,, М""""" МІМоМ '" ~,o о ОМ'" м.м.о О" """'" еом """ О"",."" '"""'" о "" м;.~_ .Н О В е ж ит ТЯ 8 лютого 1989 .РОКУ -+, ."", о ,.""" "'"' ''"'м ,~"o-..м,o" ~""" ."", МО, •• О." 'О'ОМО'" ",.", о ". "'" 0,0 о о 'М" М' M..мv-

""" ~'" ~ "'" о '""""""'" '" "'М" 'М"""""""'"

'2 сторінка.

......

)О'"

О, М О О О""" М"""'"

"""""""

м ''"'" О ~""'O"'"

культур

від

шкідників

і

.вам

ті .

ос­

міжної продукції) . за одинадцяту п'ятирічку було ' виділено на один гектар по 2З5 кіло­ грамів ДіЮЧОЇ речовини . у 1988 році поставки мін­ добрив збільшилися по­

впровадженню

ріВНЯНО з фондами на -З8

кормовиробннцтві: по ЬНJтеНlCиФtкацїі галузІ, особливостях літнього по· сіву багаторічних трав

.

тощо.

У

твариниицтвІ:

воєнню

та

по

.ВООрицьКИЙ.,

fPyca-

и1всьКИЙ. та імеиі

60-

річчя , СРСР

час

під

звітно - виборних збо­ рів були висловлені

необхідна допомога вирішенНl ПИТ'*НЯ бу­

дівництва

'риtН'нкцюю.го табору у рад­ госІІі Щорса. Керівництво та пар­ тійна організація агро­

tMeHi

зауваження

промислового об'єд­ нання розг лЯJiу пи • ці

иа

спеціалістів

зауважения

адресу

та

вжиnи

номlчних рювання

'управnillaня,

спеціалісти

ствах

роботу

леншо

у

Р АПО

господар­

по ознайом­

спеціалістів

вими

з

но­

прогресивними

тех­

.не виконуються оБІ­

ЦЯНКИ

в

пита'ннях

надан­

відділ капітального будівництва районного аг­

ропромислового

об'єднан­

ня не подає допомогу рад­

во· рІччя

-

неправильно

діляються рив

розпо­

фонди

мінДQб­

міЖ ' господарствами;

[,,]

Nq 7

рlЗНОМaJН'ітнІ

шому:

.реяеплоДів;

I!jpИС'yтнJ

самих

Y!J>OИ1Iв покла­

матерІали

3 ЖУ.J»II!IЛУ .XIMW! ·в шко.­ лі. за 1985-1987 роки. еле­

ме.нт ТІВОрчостІ. ФQРМОЮ /JРОВЄідЄ:КИ1Я у,рс;кІ.в обрали прес-1<ООІфе,ренцIЮ,на ЯJ<И\ ВИСТул'аJ<Yrь .уЧнІ в певних ролях (соцІо.лога, І.сторика,

.'1Lкар;я ,

юриста

і т. .д.). Теми ДJI.Я ви­ ступів визначають сам,І

учонl

за

ПРИНЦИІІОМ

«Хто

ЩО МОЖе». Наприклад, у.ченяця, мама яко.ї цра­ 'цює

л1-ка:реМ~НЗІІ)f{ОЛОГОМ"

в

нар'КОЛО.J1ЧНQ­

м-укабlнеті

ПООУ'Вал'а

п~клliнlкИ,

Міському

І

меідіви~ре.зни­

одержала, там

необ-

хІідну l.нфОРМЗЦіJO, · ян го­ во.РЯІГь,

З

Таким

перших

же

одержаНІ

рlаJtи

у

цікаві

м'іСblКО'МУ

ВНуТ;рlшніх

бу­

мате­

відділі

спра·в

,спекцlY ОБ справах лt'l'нlх, на

рук .

шляхом

та

ін­

вчи"

я,кому бупредста8ІНИ­

де1В'tЯТи.· шкІл

міста

та

школИ-lJн!rе:рнаТ-у

спор-

:l1'PофIЛЮ. слухa.nи

ДОПQВ!д,аЧЬВ сІв

прес-кон­

8-9 кла­

I.UК1JrMIICTa,

учас'JIШ{И

РОЗШИjРeJiОГО ' M1cыкrQQ

ЗаЦІ-

.виступи

на

ферeGЩ1ЯХ учнІ

поправкою

невели­

кого збільшення низько­ рентабельним господа рст-

Початок

СРСР

надана .

Цілий день переправа пРоходила в умовах масо­

• Забезпеченість мате­ ріалами на ремо.нтНі по­ треби і будівництво держ­ способом

по

в

РА ПО

році

складає

взагалі

·лися.

ваного. сбстрілу фашистськ{)ї аprrиле:рі'ї і м"ї<нОМ етІ,в,

безпереРВf~IХ

6-7

не

,

в.иділя­

На такому ріВНі за­

безпечується

і

радгосп

«Русанівський,). визнана

'критика

справедливою.

І. Допомо.гу радrоспу імені Щорса в будівницт­ ві літнього табору нада­ но. Будівництво З1шроек­ товане

і

вестиметься

сподарським 1989 році .

нальотІв авіації.

ІІІ1Іенуму

:rоваРИlCтва

РОЗМЯІд,з,JJ"CJCЯ

шггз,1ШЯ

У1Гве.рджеанн:я

Наближались сутінки. Як тільки ОбіУх ВІдчалив від правого берега з порожніми понтонами, над головою закружляли фаШИСТСЬКі літани . Навноло Д3'В'~ніли кулі . Іван MaHe:BpYJВaB, як міг. І раптом відчув різкий біль У нозі й удари по катеру . В секції

біль,

управління

зашумІла

вода.

каreрист закрив пробоїни,

і пришвартувався до берега.

В

. роБОТі

В чоботі

йшла якось вулицею з маленьким візочком вІд дитячої колl:tCки В' нап­ ,рям,ку базару. а з другої вулиЦі

Ііа

'взя.ли

таКQЖ з

рОО()tJ'и

них

ся,

як

манІ в

сти пляшни на

6. «Якщо вдасться

у

пІдвезти.

вlдмовляlВ,~Я .

і

добро­

було.

витратилися .

Було те а

я

вже

часто

стріч. ВИРОСТе .пс:wіЧником у

О.

Хлопчик

давнень­ згадую

зу­

та дитина сім'ї.

КОРСАКОВА,

вчителька

Прочитав у газеті про те, що добре було б ство-

по.

в районІ

Хочу

Обо­

доповнити.

МІсця тут вистачить для баскетбольного,

футбольного вих доріжок .

І і

полів, біго­ Зараз цей

шкіл.

у

сх,ва.лено

пооwrи.вний досв!.д роботи

пе~ИlНіої

шей не міг просити, бу­ дуються якраз . Та' й костЮмчик купили йому,

ко,

КУТОЧОИ

ний , ти

а

- пенсіонерка .

моЖна

а

В. учень

і

не

занедба­

б обладна­ місце

тільки

для

для

дорослих .

о.ргаlН.lз-ації

П А М'Я Т І

по

І ЇУ ,вчит.ельки З. А.

за

є

же

п-ролагCliilдУ

нерІдко

заходtв. можна

ми

з

не

З

ще

ЗУ­

вживають

ЦИМ

ніяк

не

ЛИСЕНКО,

вfДпав:і:да.ль.кИ'Й

секре­

во.У металургії, І.нІЦlатором

тар мІC'1:rIЩ>УРади Всесо­

такої фо.рми ВКВЧЄІНІНЛ ~­ ми .Опирти- стала вчи­ 'reJll;iKa хlм\'ї 3, А . М-ару-

юзного

добровІльного.

то.в~рис~ва 'І1ВetpeЗIСТЬ.

на

ноги.

Нічого з ним не станеться . ви~ . Ким служиш? - Мотористом на катерІ.

Он який

-

здоро-

Ким, ним?

гop~y... Хай хоч тут на війну попрацює. Іван і на це нічого не вІдПОВІВ. І все

так

же

турбувався про поранених . За такими турботами застав його в палаті командир відділення понтоне­ рів сержант Семен Богомолов. В руках у нього були два згортки.

(Далі буде). &

БQРОТь6и. за

в

БОРГУ

1949

Pforo

перша

році,

коJFИ

зустрІЧ .з

його,

Воркутою

щойно

після

'

вІдбулася

закІнчення'

шанованих людей у шахтарській BOf>KYTI, повний кавалер почесного знаШі 4 Шахтарська сл.ава., спеціаліст по будівНІІЩТВУ і експлуатації вугільних підприємств.

фактами ,

миритися.

Є.

роль

r.

се­

У Ворнуті майже ~ збереглися прикмети того страШНОГG часу. Там, де буJI1l табори, зБУДQвано підприємств'а, В1ИРОСЛИ житдcrві кварталИ... Лише

Jo!b

вчасно

РОЗіМ'ятися,

виконував

Тбіліс~кого університеj-у, , за фальшивим доносом, без суду і слІдства ~инулil в сталінські катівні. Тепер "д, Мамулraйшвілі один з найбільш

цротиал­

·коли неповнолІтнІ вжива-' ють с.nирт.н! напо.ї, вихd'­ дять на, ВУЛИІЦі І бешке­ тують. Про цІ фа'КТИ зна­ і батьки таких УЧ'НliВ, але

став

в

ред yrcвнiBCь.нOЇ молодІ, ад-

С'l"річаЄІМОСЬ

Щоб

санІтара. ПоранеНі розуміли, що і йому важко . Тому, коли якось капітан інтендантської служби, невисокий, товстий, ро.Ків тридцяти чоловік, почаlt безцеремонно підганяти Івана, стали на захист: , - Ти що це розкомандувався! Він сам ТlЛЬИИ

швілі,

необх4д;ність

Ylдосконалювати KQ-ГОЛ'!>j;lУ

недопалок.

Іван, долаючи біль, з бажанням

30-х поча:тку 50-х ро.ків Івзяла на себе КОМісія «У пам'яті в боргу», створена при ВОРКУТИНСЬКОМУ мІСЬКВИконкомі . Очолив її Дмитро ІЛJііч Мамулай·

тве·резlcТЬ.

Слosо,м,

ти води, !1ередати

організацій на спорудження у Воркут1 пам'ятнина жеРТЕам сталІнІзму.. його номер 70051. . ІНіціативу по увічиенню пам'ятІ жертв репресій

МЗJ>YJНЯoК, я,ку БУrJIО наго­ :ро.дже.но Грамотою МlСЬ­ Кс/Ї ІРади Това,риства бо.­ рслШи

Івана. Це вже гІрше. Та нічого, підлікуємо. I Пе,Pillі Д1!а ' дн! Іван спа1!. Часто ПРОіНидався вtд болю і нашлю. Третього дня з допомогою палиці пройшовся по палаті . Лежачі просили його принес­

ШАПОВАЛОВ, школи М 1.

боротьбі з& тве,резlСТЬ мІської Cepe:дlН'Ьoї шко.ли

.N9 7

зауважив оглядаючи

ВОЯНУ знайшли! Він же пораху оне нюха·в. Попов3aJВ би так, як.н,.на n-ер-еДClв·jЙ з термо.сом.на

прекрасне

дітей,

польовий

ОбlУХ посмІХнувся і нІчого не відповІв . Ти чув, старИ'Й, ким в " :-І" служнть? Теж мен!

зовсім

вІдпочинку

в

,1Іве.рез1сть

. 111~*С'l1В-шеФI:в, ЦІЛОМУ

я дізналася, ЩО несе він здати пляшки, аби "упити букет для вчи­ тельни. У батьків же гро­

є пропозиція! лонІ.

міста

додому»

а рм Ї'Йс.ькиЙ ГQСШ'l'ал.ь. - Та ти ще й застудився добре, немолодий Ліиар в капітанській ФорМі,

мій вІзок,

дOlВ;ГO

участь

пе·рвик­

за

поклас­

щоб

рити каток

ТОІВариства

дорогу

цвіт.

Запропонувала

пле,ну­

толови

боро.тьбі В

не-

організацій

ві'л;ынгоo

ж

вийшов маленький хлоп­ чик. На плечах у нього був мІшок з порожніми пляшками ще й сумка в руках . Сам розчервонів­

про

позаНіЛас­

шкJ.л

цю

понтон

хлюпотіла

кров. Санітар кинувся перев ' язувати рану . l1ідІй­ шов замполІт батальйону. - Негайно в медсанбат! - ианазав саНІтару.

по

.

.цього

органlвaтqpи

району..

серед

Перемагаючи

виріВняв

го­

способом

Росте помічником

mе,резorо

опособу ЖИ'1Тl1Я поВоН оJL1'11Н І х.

Понтон Обіуха ки­

дало з ОДІЮГ0 боку в ІНШИЙ . В такому пеклі понто­ нери ніби заніміли і не реагували на небезпеку.

середньому

процентів від потреби . Фонди на цеглу у 1988

y.N2.N2 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22).

Із медсанбату Обіуха переправили

бор00-ь61 за тверезl.cть, де

неповно-

заводІ ,порошко.­

ДЛЯ

з

у.роки

внесли

X~M!Ї; на

Іка.влено

учнІв.

цьому

У'РОК

ни

наї

При

, чі'l'1<О

t

до6рl нас.щдки. Ціка- ' ~рЙШо.в Д1Югоди.ннИіЙ

тересоваН'ої :робо.ти

методичні

овочевих

на молочний еквlва" з

осВ'1ти.

му

ли

лент

міlСЬНОМУ вЩlJI'i. народно.ї

так, щоб ,найБІльше за­ лучити др а.кти:вно.ї заі·н-

В оонову

, БаНУ

ко­

розрахо-

(Продовження.

радгос­

повернутися

. тивного

зrробнти ' по-!.Н­

продукцію,

' ИМ<, во.на ж є керІвни­ ком методоо'є-днаЮfЯ по. Ю{jКЛ!ЦЦЗІНоНЮ х,IМії ПРи

ЛИ

п.ротиалКо­

«Красилівський»

внро­

БІологічному

методу ' захисту

тЄ'лЬВ

проводились

.nрова:ти

гре­

столових

вЩlфиrrий

гол-ЬНі заходи. ЧастІше - це були леКІЦН. Тепер виріШили

технології

щування

ла во.

вчення ·в мІIСЬКIЙ сере~1й Шl<олі

впровадженню

на­

спла.н()ваlНа 'nJ.дroтom<a да­

В на.вчалw.\.й .цpQI1paМi з хіМії є те.ма сСпи.j:Yl'и •. Щороку 'під час її ви­

госпах

вну

залу­

спшробlТНИКіВ

Продумз,на

8іДЇЙШJlИ від wаdJlОИУ

основному

керівники і спецІалісти господарств. На конфе ­ реНЦії, проведеній у рад­

імеН'і

Нарис

-

заводу

в

Олександр РИКОВ

віддІлу будіВIІИ­

пу

галуЗІ;

з

і

висловле­ зауважен­

сервного

рОЗе

уково - дослІдних ус.та­ Н'Ов . Зокрема, в овочів­ ницці: по інтенсифікації

нарад .

18

семінарів

спеціаліста

~HeBOЇ

• Русанівський.;

госпу

погодили'

проведено

конфереНЦІй, ченнlЯWI

СРСР;

не

нових

також

цтва.

внутрігосподар'

роарахунку,

ПРО ТЕБЕ ДІТЯМ"

вибор­

критичнІ

,,~

"Я РОЗПОВІМ

РАПО

ня на ,' адресу капітального

і

органІзації

та Імені вО-р'іЧЧЯ СРСР, були присутні і спеціалі­ сти середньої ланкИ. Фонди мінеральних добрив між господарства­ мм району розподіJJЯЮТЬ­ c~ під вироблювану умо­

днів

60-Рі'Ч'ЧЯ

господарств

вивчення

У минулому році, бу­

• ЛіО

.-

цих

,ся,

.в.aJfНЮ терИ'Торlї ІНОГО заводу в

Імені

нІ

прошувалися

:ня IAОПОМОГИ по асФаJIIЬТУ­ KOHceUtВ­ раДГОС1Jі

були

еко,

ціаЛісті'в

технологій

нологіями;

комп­

витку орендних форм під· ряду тощо. На семLнари, наради, конференції за­

питань

-

звІтно

Броварського

иедоJIiків. 0днак щодо недостат­ ньої інформованості спе­ з

На

Допомога по асфа­ льтуванню території конг

ського

.

них збо.рах в радгоспах

економічної роботи,· впро­ вадженню

вказаних

Да 71 рІчниці Радянської Армії та ФJlОТУ

про­

проценти.

CJiCTeMi

переБУАові

раціональній

~правлення

проводять

54

метоДів .господа­ і удосконалення

иеобхідних заходів для

саме:

вІдкри­

впровадженню

иання.

А

на

агропр~мислового

лексу,

агропромислового ~'єд­

.:.-

ли

тва­

критичиі

не

ку

літнього

вирощуван­

молодняка

тому пов1трl та ін. З економІки: по переведенню на' НОВі умови оплати праці в

у

;

«лІтосил»

ню

врахування

процентів. Зокрема, рад­ госпам імені 60-рIЧЧЯ СРСР на 29 процен­ тl'в. «Бобрицькому» на

ПІдрядних стосунків, за ­ стосуванню бlокон~рван, та

без

проведе­

ний

У.

Комуиістами первинних партійннх ор­ ганізацій , радгоспів

(рсзрахунок

хвороб У закритому грун­

КомІ АРСР,

Воркута .

Трагедія

і

мужність лю·

дей , які стали І жертвами беззаконня і' репресій у РОКИ кул-ьту особи Сталіна . не повинні бути забу­ тими . Пам'ять про них буде увічнено . Таке рішен­ ня прийняли трудящі заполярної Боркути Mic~ та, яке уособлювало в минулому один з Н'айчорні ­ ших о.строві·в Гулагу. У Воркутинському відділен­ н! Промбудбанну СРСР В"ЇДltрИТО рахунок для приймання доБРОВіЛЬНИХ внесків вІд громадян

такі свІдчення, рої шахти N9

як

29,

занедбане кл~Довище БІля ста· де, за РО.ЗnОВіДЯМИ старожилІв,

поховано() десятки розстрІляних бе;з суду людей, на" гадують про жорстокі роки без3аИОННЯ і сваволі . • Д. І. Мамулайшвілі з снном на місці КОЛИШ­

ніх табірних бараків. Важl\Ю уявити Георгію,

що

'тут, на цьому місці, його батько разом з такими ж безиевинними жертвами сталінської сваволі зазиа­ вав неймовірннх мук і злигоднІв. (фОТОХРОІНі,ка ТАРС- РАТАУ).


,ееео,оеоее",о,оееом""о,оеееее.еоо.еооое.о.,о,оооео e~ooeeooooooooooo ••• eee •• ooeooe.ooooo.o,oe.o.o.ooooo •• о,мооооооеое'ООО'8'00'0'0000000еоеооооо,оо,оо,м,.оом.ом,о O~

3 сТоріНКа ..... нове життя 0""""'''''''''''''''''''' о 0. . . ,."" о ... о о о о ......... ,. о,. о,. о о о,.,. .,. ,. о,.,. • о о о О,.. t t t е ',. о ••• о. о о ...... е ........ о. t О t О O~" ••••• е, ~ о,. о ... о о,.,. о,.,. о ... о 68 ••••••• о ' •• е е е •••• е о.,.. о о .. ,.,. о о о о о,. о ... о о,.,. о о о ....... ,. ,.~

8 ЛЮТОГО 1989 РОКУ

..

:o.w М''''''''

Повертаюч,ucь до надру"ованого Такий внсновок ,можна зробнти, врочитавши публІкацію «Під егІдою державних установ. в газетІ «Нове життя. (М 19 від 1 лютого 1989

СВІТ

року) про змінн, ЩО сталися У БУРХЛНlQМУ жнт;

[ОТУЄТЬСІ з

раінн

відзначатиметься

як видатна подія в ду­ ховному житті багатьох

народів світу. Активну учfсть У святах, які від­ будуться в різннх краї­ нах, візьмуть радянські громадськІ діячі, літера­

турознавці,

мнтці.

Про це розповІдає

голова правлІннЯ рнства культурних ків з українцямн

доном

Това· зв'яз­

за кор­

В. Я. БРОВЧЕН­

КО: День народження Кобзаря щороку святку­ ється в середовнщі укра· їнців за кордоном в

різних культурно-освlт­ нlх осередках, в рQбlТНН­ прогресивннх

організаціЯХ.

Такі заходн

проводяться -в Ка.надl І США, в крІйнах Латни­ СЬКОЇ Амернкн І Європи.

. боляче

журнаOJli<:та

віддІлом

куль­

селах,

в

т.рУДОВИХ.

не

допуснати

випаднів нездорової нон­ нурен:фї, 'ренету . Вирі­ шили створити на !?іІ:1і

читати

про.

ПіДJIі~l{1і,В пJд'їз-

Нащи:хаmь

почуттям

с.правеiд,JlНlвості во.го. J<ін,ця

-

й ян

сто.їть

Gав,даН1НЯ ,

ЗaJЙМатися

1.. .

спра'вOJO

шк

про.

ян

..

це

rnрочитав­

за;в,даоИНlЯ,

гро­

маДСЬНіСТЬ M'ЇJCTa й райо­ 'ну

вliдгу:ннеться,

.веде до.

не

до­

6аннротства мо­

JIOQДИ1Й,

тво.р,ЧИЙ

НОЛе'НТИJВ!

.. -Дочитamnи

до. h-нця газети, хочу

публІкаціЮ постави:ти

а,ВlТОРОМ

дІлСІМ

питання

перед

і ЗаоВ!J!дуючим

нуlJытри::

B!tд­

«А

де

(крім

скасування пере.розподілу

і

прибутніВ)? Не хо.четься по.годжува­ ТЖ:Ь

із

твердженням,

що

постаіюва Ради М1нІістрі,в СРСР !Вийшла для то.го., щоб «передбачити» як

св'liдЧить лише

:публікац1я

о.рг.ан.!.заці'ЙНІ зміни_

Та:киіЙ

'І1Іlдхі.д

не

ПО8'Єр",о.виЙ. ВJдaла сцроба

тІльки

Це досить дов'ести че­

ж

буде

мну

:в~дuювідно.го. ти,

м·ету

СТВ'орити глядачів ,

дlяЛь-

признач,ені

досягти

р1вн.я

да'чіВ, ко.о.пе.РаТИ13tв і дер­ жави, яка має мо.но.поліЮ 'ноа кіНо- 1 Вlдеопро.дукціЮ, а

таlj{,ож

вІдпо.вІдальна

сеLто.гл,яд

за

виховаН'ість

1

стрічок

дачам

Протя­ року в

lд,ео.логі~о.му

MЬc.ЬКH'Qмy

в!ддІ'Лі

па.J:)I'lЇ

побува­

ЛІК

по.вїд·омляється

у статтІ) досит,ь чітко. і ясно. забороняє дlяльН'Ість відеоко.оперативШв . У сЄ1до.МJ1ЮЮЧИ, що. У

сеансів

гля­

ві­

си­

затв·е.р:цжеJIIНЯ

ре­

контро.лю

за

і

віД­

УС'тано'В

І

рівень

і

в~деOlпрограм;

за11вердити і оргаНізаторtв

рішенням до відеотек си­

ВИК()ІН,но.му

до-\!ести

МОЖЛИВj$Х. .

МіlЧНИХ

та

!них

і "fJастина з н!в Нlaбула

правила

Х10

ІВПЛИВУ

по.рушує

1

&lдло.­

І

важливе

для

гро~адян

пи-

що.

й

СКільни

бу демо платити? Це

важ~иво

знати'

ко.жно.му,

це

-

Вlдобр.а·жеНIiЯ суспіль>но­ неоБХі,д'них витрат на ви­

ро6ниц11Во.

і

реалLзаЦіЮ

ПРОДjТoКlції. І якщо. відео­ сеЗlНСИ (B·i~д і·меНі ві.д;ділу культури)

будуть

IQИТИСЬ

за

старим

ци<Пом :

« Встави.в на

-

о.собисто не на

при'Н­

насеіУ.

нлаВ1Шу

Д'ИІВ ітьс я ».. . нень

црово­

у

:буде

по.яс­

« Що

за,питанн,я

Думаю,

:Г,,'оГО:ДЯТ'Ь-СЯ, ВНlпаlДіках

Чlfта,чl щО

-

мене

в

газ.ети усіх

Дlале.ктина

пе­

реходу ИІЛЬКІ.ClНИХ змLн У нову янІсть по.винна діяти.

Якщо це ,не та:к, газета надрукує іншу думку. Ду

.

жеХО''І'ілося б про.читати на сторінках газети rrpo. ТВОРЧі плани в роботІ з

відео.програмами

завіДую­

ЧИХ мІСЬЮIiМ та райо.Н1НИМ ВіДДілами культури.

ено.но.­

а,W.1'інLстратИіВ­

засОО1в

тих,

вимо.­

c.eallclB,

організацій

сте,му

МИ

ко.ло. вІ,део­ по.назу

. по.Вlідальностl змdст

дала

З'М1іНИлс,ся?».

ВQCте!Й); ·ВИlЗiначити єдині ги ДО якості

нашо.му ,м'l'сті склалася пр,а стру'К'Тура В!деоте.н

їх керliвни­ відповІдного

для

кавих, естетич:иих осо.бли­

с·ьч.ня,

Про.блем

за

НатиС<нув

ураХYlВа,н.ням

.пита.нь багато.. гом гру,дНIЯ 1988

Ні, тавариш!1

громадсь­

умови д.ля визначивши

для

пертуару,

1

МОЖY'l'Ь

ху дож,Ні&!

визначит'и

робо.­

ІЮедН'ати інтереси г л'я­

3

примdщення;

Постанооа Ради М!.ністрІв СРСР вьд 29 груд­ ня 1988 року (а не 29

поїздки за океан нинІ го­

Що.

кваЛ1фію)ва­

і

стат­

дер.жав­

бо B'lA olМ О. , що Цl;на

с'В'ідом1СТЬ;

рез газету, що проолем з вІдео. немає.

тиві!В'з «Ро.весника», «30РЯНОІГо.», а танож «ПaJЖ)­ .j}aМИ». МИ разСІМ при-

J<l/ностудiJй?

ма.лІН

- ВIПОР:ЯДНYlВати Hic'l'b &їдеотеі',

до­

вЩВерт.у

стеми

ВЗJRн.я вtlJдеОПРQДу:нцН оа­ J8Я/НСЬНИХ і зано.РАо.нних

письмен­

рішеНlНЯ

'І'ання :

проведення

які

сказа'но.го

чому

устаноІВ»

біл:ьшссті

puзмову

сво.їми

еГі'дою

замовчала

тар,

ку

. « Під

обо­

!В'щІ лише коо.:nерато.рам

вимо.ги

вLддіЛУ

ідейну

Н()ІНТЄ!КСТі

них

є

культу­

пра Ці:в.н ИJCам и .

зрозуміло.,

тя

спеціал1стаiJ\1, здат­ на аналі'З 1 ко.мен­

грома.ДЯН.

ли неріІВН,ИlКИ наших ві­ ДОМИХ і мІцних 'Ко.опера­

тетів Канадн І США до

. «Ровесника» .худож.нюра­ ду. Усі ці пропо.зиції і

не

але

не рі'ВlНИЦТВ І

У

пере·

ним

смак,

тіJIbЮf

· ВЇ!дд1лі:в

закладами,

кваліфІ­

і

вихооувcrти

боргtв

ри

не

J<омлетенЦію

Ра'Д,

в'язис·м

J<ОМСОМо.лу.

глядаlЧalМИ,

У

мі.сцевих

кованих кооператорііВ на робо.ту 13 систему . в.і.ддіЛу КУЛЬ'l'ури, !І-;Лy(ji.{l,. т:вор­ чих форму!Вань п'ри мІсьн­

.ним

ви!ПлаЧYlВати

Перено.наний;

еідеотек,

ча'стИlНИ

віде(щрогра.м

H,oOjI1'epaTopaM . улюблено.ю

дlO'ПОМОМ'И

робо.ти.

В5денНІЯ

ідеоло.гіч.но.го.

далі

вхо.дить

обго.во Р ити що.до. поліпшен­

сить '11 т.І<,l: ДОРУЧ'ати

щасли­ це бу­

Усе' сказане

про.по.-

міськко.му

Пропозиції

ває у ніно. сло.ва Ми­ но.ли Ан aTOJJ!1 й о..в ИJЧ а: «Тепер

ня

з

:VI'і.СЬК:В1ддіЛУ

ЛКСМУ питання

комі

життєву

щоб .ві,дtрвати від підво.ріTh, дІв ...

пого.дились

З'Иlці.я.ми

ро.ЗПОВІдь

ж mгереси .вlдеОМЯtдача? Нн ,poc'l'e .куль'rура сло.жи­

ників,"

у

ЩдреГУJIIIQВа­ виїзної рооо­

но.ле,нтивах,

тимуть особливо широко. На запрошеQИя. унІверси­

. група

ПОТРібно систему

п.рограм.

СЯ'l ка.рбо.ва/НIJ:tв .дJJlЯ того.,

Цього року вони проходн­

тується

і

неВ'да·чу, :майже црирече­ 'Ність юнаК!іВ з «Цируса», яні взяли по.зину в 16 '11И­

нреди:rи»

домах,

з~відуючого

...

некооператнви

ДІйсно.,

-

чнх

каБІнету

сх,ВИЛ1ЬОвану

В

свою чергу, на Шевчен­ ків ювілей до нас прибу­ дуть чнсленні зарубіжні гості.

ти

у

дня И,арод­

культури,

портаж

як швндко І просто ~ооператнвн перетворюються

ження веJIИlCОГО· сниа Ук­

ре,пеprrуару

ти

з

досвіду, хорошої репутації,

ми

ті відеокооператорlВ після 1 лютого. Хотілося б застерегтн вІд Ілюзій тих, хто прочитав ре с

тури Байдецького М. А. Це тому. що стаття Н. Чемернченко СПовнена захоПJIення вІд того,

АО ІОВІІЕЮ 175-річчя

йшли до. висновну: пот.Ріб­ 'на асоціація' вlдеокоо,пе­ рати'В'iJВ, єдині вимо.ги до

на

єдині

ВИlМоги.

С. ГОРБЕНКО, іIfCТ.РУЮо.р 1<део.логічно­ го відділу Бро.ва;рського. місЬіЮ{ОМУ

партії.

лІтературознавців,

науковців. Наше товарнство шнрює контактн з їнцями, що живуть

цlалlстнчиих

роз­ укра­ у cQ-

країиаs.

Встановлеио плІднІ кои­ такти з культосвіТИIМИ

органІзацІями

ПНР,

ЧССР І СФРЮ, пlдписа­

ВІд РОБО'Н

раторlв баrато в

иі довгострокові угоди на СПівробітннцтво.

продуктивність

У місті Б~ли-Бур У Польщі біJIJI украінської школн-іитериату буде

за

високий

не

иому

три мас

AOnOMory

надас

ко,

з

ЯКОIO

му

птаwнику.

МУIOТЬ

ВІдчутну

вІн

працrooc

ВОни

10Ж

одие

Фото

.м.

Велнку увагу актнвіс­ ти товарнства «Україна. прндіJIJIЮТЬ відбудові музею

ВІН

хорошому

І

пта­

з

в

одно·

·1

утри­

перших

мІсць по виробництву На знімку: О, М. ЛЮК.

шів.

сучасними

у

станІ.

шниці Гаllині · Федорlвиl 6об·

ся до ювілею на вулицІ імені Шевчеика в чеХо­ словацькому місті Пря­

геростратамн

Саме'

обllаднання

завжди

технІчному

зиак з з'явнть­

зруйиованого

птицІ.

професlоиаlllзм

і цінуlOТЬ у nTaxopaдrocni -60rданівськиЙ. таких пра­ цІвників, як Оllексанро Ми­ хаЙIІО.!'ИЧ 1enlllOK. Довіре­

встановлеио пам'ятнlЩ Кобзарю дар україН­ ського народу. Бронзо­ вий пам'ятний портретом поета

ClllOcaplb-опе­

на птахофабрицІ чому заllежить І

ясць. ТЕП­

СЕМИНОГА.

Т. Г. Шевченка в Палер· мо.

У

диі

175-рlччя з дня

народження

поета у Фі·

ладеЛЬфії (США)

дянських

ЦІ НЕ&Е3ПЕЧНI

перед­

бачається розгориути ставку українських

ви­ ра.

ПУСТОЩІ

художивк1в.

Плануються також внс· тавкн книжкової продук­

ціі наших видавництв. А в Торонто (Канада) у береЗНі пройде кінофес­ тиваль украінських філь­

... ЦЕ

;23

мів.

запрошуємо

тн

із

-

відомий ансамбль імені Т. Г. Шевченка з Торои­ то, варшавський чолові­ чий українСький хор сЖураВЛI. та інші. Кош­

.

з

як

потім

вогонь

вІ, Ровно будуть шевченківських

'УкраїИі.

переда­ місць иа

(РАТАУ).

ді­

пра­

ковдра,

а

перекинув-

ся на плаття Надійки, на доріжку. Почувши крнк

сюк,

впорядкувакня

дружиною

спалахнула

Галнна

на

1 '10-

-

цюють на фермІ операто­ рамн -машинного доїння, бавилися сірниками в своІй кімиаті. Не згледілися,

ти від концерт'" у Кнєві. Львові, Каневі, Черніго­ ю

ДОГ,/lяду,

гуртожитку держплемзаводу

1

разом

художні

колективн. Серед ннх

року, зап­

без

.ПлосківсЬКНЙ. Віктора Івановича Фещенка, який

Чехословаччини, _ Поль­ щІ, США, СФРЮ, Кана­ ди. На УкраіиL внступ­ зарубіЖні

бук­

мешканця

.N9

прогре­

оргаюзацій

1989

п'ятирІчна Надійка тирнрlчна Галинка

представии,

українських

сивиих

JIJIТЬ

січня

шившнсь

У свою чергу, ва бе· резневі урочнстості МН ків

трапилоСь

вально хlлька днІв тому.

дітей,

приБІгла

сусідка

ГригорІвна

.мещканка

Тара­

цього

ж

гуРТОЖJlТКУ. Вона пог_с,,­ ла вогонь, та не віАвер.

нула бідн, бо Вадlйка уже одержала rnибокl опl-

ти,м,

ки 3-4 ступенІв IБУ,/lа доставлена сі,/lЬСЬКНМ .1Ilкарем

в

Броварську райониу вІкарню, а зараз перебуває опІковому

Под,16ні . I3>lmа<д;ни лах

району

ЩQрі"JНо..

у

се­

трапляються

Іrr,ри

.дітей

Із

сі Р'Н НІкам к, 'вliдН:ритнм вог­ НеоМ ,нерідко !Цршзводwrь до.

пожеЖі.

а

кtlJlЧуються Шсля того.,

·1'

що.

lJн,ко.ли

за­

за.гибел..л.ю. ак сталося бtть'Ки ,внзнать,

лихо.,

у

ВИІНИК'Н'е'Н,Н1

є і Їхня ·вина.

по.жежі

Як пра·ви­

ло., тан-е ка'яmтя буває за­ піз:нілНІМ. Щоб попередн­ т,и64ц:у, слІ~ . пам'ятати

ЦJ)Q !іИ'Х

дО'\1РИ'Мa.mI'Я необхїд­ В'ИlМог. Вони н-е

CrмaдJfI,

-

та

с.ПРaJВ,

не

·рано

во.ни,

Щ!

ВНlКо.lЮ!ilІНЛ

їх

ООов'язнова.

Переду1С1Jм батьки та

І:нш~

ти

-

поклада-

ма"и там обіцянками .

само.стій­

ни

ПСІМІчають,

спосте/РеЖЛ:lфВі,

Я'К дорослІ

вони

самІ

никнення

Пра_'

ВИJJЬн.о poблmь 11і ба'l'ЬКИ, rnраЦЇВІННiЮL

ДОПОМОГТИ

нама·га­

по.жежі .

ДИТЯЧИХ

за-

Житель Левченко,

Міста який

В . Ф. мешкає

в будинку ~ 4 по. вулицІ Енгельса, написав у ре-

1IIJJaA!lв, ЯКі не д03dЮJLЯЮТЬ гратися з сL'РIНИ1нами, від-

дакцІю про те, що з

1976

рону,

одер-

J{jpІі'ТИI\ІІ 'Вогнем,

жання квартири, у нього,

у

ХЛQlП'Чи.кіlВ

розум-і:Н:н.І1 .жежа

-

ВИХОІВ'Ують

і

дІвЧ'аТОК

іОГо.,

що.

ве'ЛИJКе

по-

лихо.

Усім :нам, дорослим, по.­ трібно посилити ко.нтроль за

по.веДіНКо.ю

дітей.

П. КОЛЕСНИК, і;нспе:ктор В'І;ддlлення держпожН'агляду рай­ ві!ДlДlлу внутрІшніх cnц>aB.

о.бмежуються

НІХТО НЕ ХОЧЕ

Тоок, коли Д.QiМ;i нІ,кого. неються ПОВlI'ОРИll'И ЇХіні ДН. А це .вже передумова ви­

нале­

Лист для розгляду був надіСЛЯний в ЖЕО « Бро-

во­

'БМикають елек:тро-газовl й гасові црИJtaДи, кО,рис­ туІОО'.ЬС.Я сфниками то.що . має,

якІй

.NQ 2,

жить цей. будинон, але ;~aMiCTЬ конкретно.ї доJto­

HIcТIЬ Д'I1'ей, залишаючи їх УсЦома без наглЯ'ду . ді­

1'І()Вlд6IVIляв

в Кнївському центрІ.

чи

ЮТЬСЯ

СЛУ1l(ВА,Ql

дiJIьничннм

НИЦЮ

.дорослІ ч..ле;ни ctм'ї п{)­ ВИ'ННlІзаІМИСЛИТИСЯ · над

тобто.

а тано. ших

на

з

у

часу

чо.тирьо.х Ін­

квартиронаймачІв

п'яти по.верхах у ван-

них

о.палення.

В

результаті

цьо.го

в

ванних

нІмнат

ни,

відсутнє

Hi1lHiaTax

сиро,

примІщеннях

монрl

холо.ДНО.

нео.дноразово.

сті­

Люди

звертались

вари»,

ЖЕД ~ В

ній

Г.

в

І.

Гришка . що

ванних

в

ми

начальнина

о.па­

кімнатах

зв'язку

з

зворотньо.ї по.дачl гарячої во.ди в житлово.му будинну.

.

травня по вересень РОКУ силами ре­

3 1989

мо.нтно.-будівельно.го

равЛІННЯ ведено мо.нт вводу чого

мої

ло.во-енсплуатаЦійнr

діль-

води.

приводу

2

не працює вІдсутністю

жит­

цьо.го.

вІдповідь

вІд

сказано.,

лення

в

з

а

одержали

уп­

буде

про­

напітальни~

ре­

.NQ 4

будинну з замlно.ю трубопрово.ду гаря­ во.допостачання,

і

ЗВОРОТНЬОї

пря­

П6)дачl


сторінка.

.... 4

нове

життя

8 ЛЮТОГО '1989 РОКУ -+-

Дружина, КОЖНИй знає,

водій

що теJOН.1ЧНИЙ

автоора!нх::-порту

добре

здатнtcть нерувalНJiЯ

огляд

сп<>Р1'()М;

це

важлиlВИЙ зах·1Д для пІдви­

щення безпеки шляхового руху. В Зlв'язку З цим З 1- сІчня ц. р. в нашому

місті

проводИться

ний ннх

техніч·

огляд автотранспорт­ ~асобlв, що знахо­

дяться

в

приватному

ко­

рнстуванн, rромадян.

Він

буде, ПРОВОД)J'fНсь до 31 . липня 1989 року . ПРОЛQrщдок його про­ !вetдIeIння 'нашому

дєmу

кореСПQIН-

роопав:l:дає

шИй

сщр-

державтоінспектор

віlД/Дlлу

в.нyrr.р.IщНlХ

МіСМОВИКОН.кшу

справ

,/(ай1I1'ан

-

iКlВитanщИ про опла­ ту ост.ановл€'Них дІючим за.кОНОДаБІС'fIВш ПOlВiНQЇ суми щорІЧного податку та ;в GВ'ЯGКУ З проведенням технl'ЧІНОГО ОГJЩIW .

.

ДО речІ.

БaJГатьох

про

сума

залишились

кИJМИ,

аІВт.олюбителLв

'-

ц;ї!Кавнть

опорту

як

і

стос У'ЄТ ьс Я

ЩО.ріЧ!Н.ОГО

проходження

прийнято

Верховної Ра.ди СРСР вІл 21 березня 1988 року

BllН

« Про

РіЯдо.к такий:

починаючи

ЗaJCобl:D х\ід'ни'х

ї/нших

маши·н

та

року ,

1990

'Про:во.дити:сь ННЩО

само-

м,еха'ніз­

МОТОЦИ,КЛ

мів».

буде

ка, про це детальніше. Яка категорІя громадян звІльняється від цього по­

ЦІ, а якщо парна або НУ­ льова , техогляд ПОТРібно буде гпрохо.дити в пар.ниЙ

коли,

датку?

рпк .

де

і

ЯКі

докумеитн

потрібио пред'явнтн того, щоб пройти огляд?

ДJlЯ тех­

РозкажІть,

-

будь лас­

-:-- BiдlГ1loвlДHO З -назва'Ним У,казом щорічного

техоглЯJд

ІВ

, н·епарномуро­

На:прИJ,'Ла.д ,

ходити

сума

тІльки

ми

будемо

ЛQIН

оглЯlДУ,

тр.llбно

буде

ПРаІВClму

,п.ОВИІНІНI

n;редставити

вс і

Т,ранспорmнl засоби . Він буще ПРОВQДитися у вІв­ торок та четвер з 16 до

20 години, ав суботу з 9 ' до 13 години. в держ­

автоl'НСПeJЩИ М'ісl:ІК/В'И';НОН­ ншу ; щонеділі, почннаю­

чи з '

квітня,

2

РИІТорії

ного до

9

на те ­

-

ап.ортивно-технlч­

клубу ДТСААФ гоДИНн.

з

14

AJВтrO'l"Pа.IКЩОРТ гаражho-6ущlвелынхx кооператн­ !вІв 6уще ОГЛЯідатись за мІсцем ДНі, з

його

C'l'ОЯ'НКИ

погоджені

в

додатково

адМnlf1С'фёЩl.Єю

цього

ДержавтоіlнспенцііЯ І"фQ1ВОДИ'l1b 1'еXJНJі,чнИіЙ ОSПІ;ІД транспортного засобу ' inс­ ,ля 'п;ред ' ЯlВлеЮlЯ власни­ ном (або еФд його І,менl IJPЄIдiCтав.н.и.ком ): !Власного

паспорта

(lВ!іЙськовослуж.БOlВе,ць Міеть

паспорта,

в

вН'Ззується

за­

якому

прописна ,

пред ' ЯВJ1ЯЄ ПОСlВlДче.ння і довідку з відмітною пас­

портного ІНонкому

ст.олу мЬсЬк.ви­ -або Б'~ЙСЬКОВОЇ

частИІНоИ про она;да!ЖЯ

лової

площІ

за

жит­

мІсцем

елужби);

-

пQCВII\ДЧ'ЄІИ'НЯ воД11я , а

'коли

транс.п.оР111ШЙ

зщ::lб

,предетавляє на техніЧНий ОГJЩЦ ,представннн влас­ ника,- нотарІально заві­ реного

в()

ДО.рYJЧєн.ня

,на

розпорядження

ДОЦТВО

'ної

IпраlВО

влаС'ності

портний

-

на

у

те пер для Б.l <lС НИ­

легко'ВИХ

азтомооіЛіВ

залеlЖн~тl

від

йок лу

ПО

-

К'IIНС'blКУ

ВІД сплати податкІв ~BIдынfнii Герої Рад.я:н­ CbKOro Союзу, громадяни, оме ном

цри

пра­

(св!­

заг аль­

на :rРЗJНС­ паспорта

(tеХ'НіЧНОГО талона) на т.раЮ:IІІОР11НИlЙ засіб; медн'ч.ної дов 1д'К н

-

встановленого зразка

·вої с,луЖlби. ЧИ пІсля за­ XlВорюваННіЯ , пов'яза.н.ого з перебуванняlМ наФрон­

платlfТИ

lН,енІ

КРі'М

вІд

ТОГО,

сплати

-

Інвалl!ди

зможуть

мьське

Пла.та

за

була

кі'&,

1

я,кі

На нІй

причЄ'пІВ-

не

за

власни­

жаль, .про

С"<;ТblCЯ

ж~ння

в

цій

КО;РОТ­

важко

ро:зп{)­

все,

що

ПОРіЯдк у

теХНі'ЧIНОТО

році

порядок

'І'ехоrляду

формаЦіЮ

в

цьому poJЦ дещо змінено

лург» .

. . 5-05"28.

Читачів цікавить, яка в майбутньому буде періо-

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ

Вартість

послуг

З' крб.

06

коп. за одну

Звертатися на адресу: м. Бровари, ВУ.І\Иця Шевченка, 2-А . Тел. 5-40-75~

по

дни

IІblХо.ца :

В'І"ОРІІ>Ш(,

ереда.

ПЯТlflЩа.

_

Броварська

друнаРВІІ

тету.

· птаXQрадгоспу

Проходи­ ВИДІв

-

фабрики, друге госпу-комБІнату тянський», третє

-

«Семи-

полківсьииЙ».

Там же, в РУДНі, впер­ ше проведений районний ТУРНір з більярду. При­ ємно

відзначити,

реможцями

· спорту,

що

цього

який

пе­

виду

нинІ

від­

роджується,

стали

рани

Артемчук . .Та ·

М.

М.

Є.

Г.

вете.­

Грtнберг, '

пред.'

Київської

пта-

. ставники

хофаБРИI(If. Слід сказати й про те, що колективи радгO<;lfIВ

«Заплавний»,

· кий» ,

«Заво,иць-

«Нрасилівсьний», «Факел» не взя­

заводу ли участІ в жодному

А серед шашкістІв _на перше мІсце вийшов но­ лектив Ниївської птахо­

спартакіадних

змагань

Із

.

В. СОКОЛИК, голова райради ВДФСТ профспІлок.

рад­ «Нали­ плем-

ШАХОВИй

тур

-

де;' ходу

Київська область, м .

вказІвку хи66аnи . Останній

газети

за

І 3 позначкою

ВQЮ тур... Отже,

І

вIДПОВі­ дня

06ласіЮГО

АдРеса

'

_

чекаємо

на

КИ'іВСЬка 06ласть,

....

Бровари.

вуn

Bawl

~о!lеК'l'ИВ уківе.РМ<аГУ

ВIIICJIОВЛЮЄ OJLеиі

.

.

щире

ДмитріБ'Н~

З

' відповіді ;. зкчимо успlхуl ЖЮРІ КОНКУРСУ.

ВровАрсь!«>ї раЙСПОЖ\lвсrrілни

співчуттл ПРИВОдУ

товарознавцю

тяжкО!

втра'l'И

-

ТЕСЛЕ~К~ c~eP'l'I

11

6аТlІо/Са.

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. Бровари, вул.

Київська,

4-02-92;

aiAAiny

nHcTia

4-23-28; І

маСО80і

5-13-91. КИівська.

154.

Індекс

154.

упраВЛіННЯ У справах видавЮtцтв, поJJi,rpaф.lІ І КIiИЖIЮВОЇ Т<>І/гLвЛI.

~yкapHI ;

ви­

поwтовим

060В'язко· .Шахи. 3-й

WTeMneneM

4-04-61', вІдповІд'аn"ного секретаря, аідділу Сіл .. с .. кого roc:noAapcTh _ •

НЛ~'Б

конкурс

надсипання 7-й ден.. 3

Адміністрація райвузла зв'язку. 255020,

-

етап

очка, за додаткоlІІl

ПРОМИСn080сті і соціаn .. ннх пнтаНI> . роБОти _ 4-04-111; вІДДілу радіоінформації

КИЇеСЬ~

І', СУІПКО,

райспорткомl-

умови тІ самІ: 3а _правиn"не виріwенкя кожно. компози, ції нараховуєт"ся по три

8іДДlnу

су660та .

лістичного змагання в районІ . ПерехІдний Чер­ воний прапор на вечорі вручив голова райради

взяв

12

ТеnефОНИ: редактора _ 4-03-76; заступннка редактора, аіддlп,у парТі;'ного жнття

Газета ВЬІходит с 17 апреля 1937 !"Ода .

соцlа-

ВДФСТ профспілок В. В. Соколик.

районна

з

3-й

телефону:

АДРЕСА РЕДАКЦІІ:

ГОРОДСJЮ!"О и раЙок· ного Советов н1ародныxЯЗЬІке) депутW;oB Киевtк.ой области. (на УNlраинсROМ Редактор А. вол.оШИНЕНКО.

виз-

переможцем

На дІаграмах задаЧI-трк­ ходІвки: 61nl почикают" і дают.. мат за три ходи. А

по,вНУ Ін­

Інтерв'ю взяв Є. ФЕДОРОВ .

-

opra,"\ ВроварскогО горопско_

ФіЗкультури

розв·язань

вельні роботи ~ районі масиву і . «Торгмашу»

машину.

сновая ЖИGНЬ. -

радгоспу-ном­

ШАХОВІ ОЛ/ННІІДА

(в тому числі і по прнватному сектору). Бро­ варський райвузол зв'язку просить вибачення за тимчасові неЗРУЧНQсті для пішоходів і транспорту. Після завершення робіт вулиці і газони будуть благоустроєні.

сектора.

ГО ком· итета }(QМмунистнч~с.кой партНІИ УкраиНЬІ,

·

- '

11-;'

УВАГИ ЖИТЕЛІВ БРОВАРІВ І ОРГАНІЗАЦІЯ У зв'язку З розширенням до 3 тисяч номе­ рів міської А,ТС-5 будуть виконуватись буді­

Виробннче управління комунального госпо­ дарства пропонує послуги по відкачуванню приватного

руху

бlнату «Тепличний». У їх числІ Л. Садовий, Г. Нестеренко, Н. Волко­

нано

першостІ району з волей­ болу стала команда рад­ госпу-комбінату «Теп­ личний», на другому мІс­ ці радгоспу-комбінату «Налитянський», на тре­ тьому Налитянського ремонтного підприємства .

НАШ

ДО

ПРИВАТНОГО СЕКТОРА

власникам

карбованців.

Колектив

якІ . ввІйшли У залік спартакІади . Переможцем

термІн

нечистот

мІсце

· радгоспу-комБІнату

ЗаКіНЧилися змагання волейболу TtI. шашок,

огляду.

можна одержати

що

з

сто­

мова

те,

.

розмі­

ва, В . Климушев, О . Се­ гІда , Г. АндреЙчиков .

спорту.

ЦІй

«Полум'ю> І «СпартаК». Вони кабрали по 8 очок із 1:;2 МО$ЛИВИХ. Серед кращих гравЦІв « Полум'я» Ірина Вечеря, Марина Полова, Олена Редько. В. ІВКОВ, директор СК «Мета-

·

колеитивів

вона

цроход­

серед автолюбителів йшла про

в

ко­ во­

спортивному вечорІ

тиме

занонодав­

З усіх IJнших питань , я,кІ ЦЇіНaIВIJ1Ять автомобілісТі:В,

минулому

чином,

в

карбованцІв. зайняв ко­

250

голова

ФіЗкультури .

підгрупі в лІдери ВИЙG1ЛИ

предс·тавили.

дІЮЧОго

ро.змоВі

.вLсти

,олександре БОРИС08

Таким

премІя

в 100

ного

якІ

300

з

-

В нагороду їм

ВручеНІ нагороди також І активістам фІзкультур­

участь.

спартакіада

C1'lВa.

авто­

~p6.

-

СТО'СУЄТ!:JСЯ

зг1ід;но

д.ля

крб. 50 коп . ,

та

плату

24: 18;

загальнокоман.дJ{ОМУ

'

такою,

ранІше:

легкових

.МОТСЩИ.КJlllв

та

31 :24;

єю'

пров€-­ кожен

Розпочалася

ре-

«Спартак»«Наліні«Спар-

в

СпартаКіада стартувала

матчах

(311)

ця

лектив автогаража, який нагороджений премІ­

атле­

праЦЮIQЧИЙ

них

На

«Полум'я» «:Налінінець»«Полум'я» 20:29: «По­ лум'я» «Мотор» 22:23; «'МОТОР» «На­ лінінець» 21 :23.

' че­

притягнyt'і до а;дс'\1іністоа­ ткв.ної вliд.по'В ~да .ТJb,НОСТ)

ЗJaлишилася

ЬМlI.ИИ-f -

п<>!датО!<

у

тан»

сн оєчас­

технlч.НиЙ

як

власникІВ ·

причину ,

техогляд

другий

по

19:24;

вlддl,

керу­

огляд

1

яку

в минулому - роЦІ деН0 14. Майже

киянкам .

такі

тре!"ери

цехом

3 поділили 1-2 міс­

теж

традицією проводити ма­ сові фізкультурщ)-()здq­ ровчі заходи, яких тІJ!ЬКИ

собою .

повторних

зультати : «Мотор» «Спартак» нець » -

вчасно

ClВої Тlраис.портні за,соби Іна техогляд бе·з пооажної ПРИЧИflИ, то ВОНИ будуть

ванНlЛМ.

міЖ

. зафі·ксовано

деРЖЗЛПОінспенцlї ,

ЩО

ав­

провели

зустріЧІ

у

техог ЛlЯіЦ.

податку

РУЧ.ниом

проходжеиня

про

ти

звІль­

БJJ.асни·ки

тОМdбlЛ'1!в з

що­

томобlЛЯ. При цьому по­ ТРІбно своєч а сн о сплати­

pllвH,eHI по ЛeJJсо\іі:ноlМУ за- . бе.3П€'ЧеlН'НЮ .до вказаних кате,гс:рій н'їIйсыlвослуж-­

БOlВцЬв.

техог,ляд

но пройти неможливо і здати номерні знаки ав ·

.

1

не

рез

'Н{)ж под~ток lНJВaліди із числа КОЛНШlНlх партиза­ нів , ІнШі інвалІДи; при­

команди

дві

Скажіть, будь двс­ як бутн власникам

лення

та­

один

ступилися

на

поя~ни.вши

будY'l'Ь

У

лриче'IJИ

ПОВЇ!д{).МИ'rи:

n.

Не

ня

тран ­

пройтн . технічний огляд? ці г,р.омад;яни з060,в':srЗгlні самі або через довJрених ос1б ПИСЬМ·ОВО

оБОВ'МКіБвІЙСЬJ<О­

вичу,

засІб);

техніЧНОГо

1нших

ще

і

з

М

рІ Третє

рік.

гімнастики,

пере­

енергослуж­

разом

грошова

лейболу В . С. МедвІдь , боксу Л. С.Коварсь­ кий. ба~кетболу Л. В. Садовий, футболУ- ю. А. Нацуба. у нолек.ивl уже стало

місті

У перших, зустрічах броварчани виграли у « Калінінця» та ЗІІ, по­

ни

захистІ

квітні .

третій

.ристуються

які

залІку.

відВідують близько чоловік. Авторитетом

(Бровари), «(;:партак» (Київ). «НалінІнець!> (Свердловськ) І ЗІІ (За­ поріжжя). Протягом тиж­

ка, транспортних засобів, кот­ рі через будь-які причи­

поранен­

в

нашому

роботи

ритмІчної

тичної

Завер­

трЬоою П'РЄ'ДtCтавляти свої ЗJВIТомооllЛі, моТоци.нли та

-

ня , коиту;зН або каліцт.ва, QДe.ржаllЦfХ

по

воно

в

рІ'ЧНо.

СJіужбовцLв, я..~1 стали Ін­ пІсля

aSToMo-

апорт'ному . обслуг~~в ув.ян­ ню :на'Селення, ТО ІМ ~o­

Сла.БН трьох ступенів, ін­ валІДІ'! Великої ВI1'ЧИ3НЯ­ 'ної вііЙни або hн.ШІ і'НБа­ ліди 13 числа 9і'ЙС~КОВО­ валi;lJp.ми

дlЯJllbністю

шиться

березні

всього

' дзю-до,

СРСР з дублю-

Цього разу в змаган­ нях виступили «Полум'я!>

нів тра!нспортних засобі;В,. які заГЙм·ають.ся ІНдивіДу­ альною або нооперати,в.­ ·ною

міс­

першого

турів .

директора

Але тут вже працюють секції з бокс.у , баскетбо­ лу. футболу, волейболу,

тур .

ОГЛЯДУ

стану

к\льна

проходитиме

Що стосуЄ'Ться· влас ни­

си.лу.

'НoЗJгорсщжені

в

БІля.

копійок

30

у

би ,

ЯНі ж результати ро­ ку? Спортивний комп­ лекс в НаЛИнlвцl функЦІ­

ючих жіночих нлубів ви ­ щої ліги. Це змагання ~

по­

кут' ку

проведення

став

проведення

кульТурники

«Теплично­

І\омерцlйної

онує

туру чемпіонату гандболу серед

тех­

ЗalкріПИТИ

з

їх

.колективу

заступник

нагороди

і призерам рад­ спартакІади, яка

проводилась з 14 видІв спорту . у п'яти .видах кращими виявилися фІз­

Л. Є . Михеєв .

спортклу'бу « По­ заводу порошно­

металургії

цем

та­

який

нижньому

техні'чного

50 копі ­

за кожну нінську си­ 1 д.ля в.ласникl:в мото ­

ЦИКJIIlв за

П:ilCля

потуж­

.ностІ двнrYHa ло

вої

'JlJобового скла а'втомобіля. При ВГГРЗ'ті цього тало!На або його пошкодженНі дylбл.lкат 'ВИід,а.ва:ТИlМеть.ся

СРСР або при ВИlКООalНlНі

·коопе.ратн:sу.

-

чується

;Н!ів

Зал лум ' я»

о. . а.втомобілlв

пропроходжеН'ня

ніЧttОГО

роЦІ на власники

тр.ан:спор'Т­

'видавати

ГО»,

очки

1990

Відкри.в

ради '

фізкультури

набирають

ні засоби , Яlні .випущенl в РI'к , цифра нного паРІНа

с пла-

або до РUВ:НЮЄ Власникам

-- . В цьому теХ!нliЧJilfЙ ог ля.д

У

голова

дублери

роцl техоглящ будуть про­

вище

податну

«Тепличний».

проходити

міліції О. Б. Петре,н,но. ---: Олександре Борнсо­ вичу, власників автомобі­ лів і МОТОЦИКJI!В цікавить,

вручено

можцям госпної

булися в будинну куль­ тури радгоспу -комбінату

ПО­

остан-

. ,НіЯ цифра рону випусну транспорного засобу не па,рна , то автомоБІль або

'QРalНспор'гних

та

з

буде

Своєрідні підсумкові збори розвитку ФІЗКУЛь­ тури і спорту за .рік від­

рішення :

од.ин раз ·в два роки .

.ПQДаткообкладе,ння

'9лаClНи;нів

техогляду,

тане

гаряче вітають свого чо­

Результати радують

Що

періQДИЧНОГО

IІІОдаТіКУ 'в зо!> , ЯІ:JКУ З дрий ­ l!.Я.'l"ММ указу През'цд;lї

онуки

дідуся

" тя.

та­

раніше .

1

НАУМЕНКА Ол~ксlя: ЗахаРОВИ1Jа з днем його 6O-ріЧЧJl. Бажаємо йому міцноrо здо­ ров'я, бадьорості, благополуччя:, довгих роКів ЖИТ-

таЧ:ІIВ, ЩО в.и.моги до тех­ нtчоого стану автотран­

податок .

діти;

ловіка, батька

ДН'fНість проходження техоглядів. у Совоilй роботі ми дІємо в рам,ках законодав­ С11Ва. Можу запевнити чи­

тран ­

Друк

61285.

Офсетний .

ДРУИО8аний

аркуш .

16.052 приміРники . 311мовлення м

Обсяг Тираж

1<123.

#23 1989  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you