Page 1

ПРОЛЕТАРІ

квітня

17

*

року

1937

JtA 2з

*

(7310)

КРАІН, €ДНАRТЕСЯ!

КОМ)' НІС ТИЧ НО,

о р ГА Н І) РО 8 А Р С Ь КО ГО М І СЬ КО ГО КОМІТЕТУ М І (. Ь К О І І РА Я О Н Н О І РАД НАР ОД.Н И Х

Газета ВИХОДИТЬ ~

8CIX

ПАР Т 11· УКР А ІН·Н КИ,ВСЬКО, ОБЛАСТІ'

ДЕПУТАТІВ

Середа,

І ' ПРАВОПОРЯДКУ

сле

нічному,

боротьби з ПИI1ЦТ­ елкоголізмом, семо­

.кість

10111

доходеми.

зеходи

по

громадян,

lипедии

101.

ви­

Делеко

коненню Постенови ЦК КПРС .. ПfX? дельше зміц­ неННI1 соцзеконності і пре­

с,ен

_ОПОРІІДКУ,

плестмас,

посилеННI1

громеДI1Н»

ПИІ

прокурор

ю.

о. Антоненко.

Потім

з

ні_

охо­

рони "реВ і зеконних тересів

перший

секретер

МІСЬККО­

opraHil,

трудових

._

три~ених

гро­

стурбованість справ

серед

н.еповнолітніlf,

серед

тих,

хто не . прецює. Комісіl1М

колекти­

соцза­

інспекціl1М

_

ПОIНОЛIТНIХ стійно

не­

необхідно

по­

прецювати

з

висновки

році І СІ'тлі _имог Поста­ но_и ЦК КПРС з цього

Біл .. шу ВИI1IЛI1ТИ

ективність нешим

ентиел­

ц"ого

факту.

що

подекуди

тими,

рейонному

відділем

йонніЙ'

і

прокуретурем,

_

з ліберелізмом

громед­

і

ПРИТl1гети

ІИННИХ

ро­

креме

добровільним

на­

боту по зміцненню СОЦЗ8конності і преВОПОРI1ДКУ,­

родним

дружинам,

мольс

суворості зеконів. В минулому році ВИl1вле­ но в місті ірейоні 30 кре­ діжок соцвлесності, 17 _и­

-

Ми

рОЗГЛl1деємо

.. ким

комсо­

опереТИІНИМ' за­

гонем. Створено ЇХ чимало, а ефеКТИВ,ність роботи нед­ то низьке. Нейчастіші зри~

скезев він, -" одним із не­ ПРl1мів перебудови. Є І ній певні позитивні зру­ шеНКI1, еле в цілому про­

ви

цес іде повільно. Ми , не nOIHoro . вико­ наННI1 Комплексного плену

чеРГУlен..

трести

зеходів, I1кі немічали торік здійснити. Хоч дещо і

ДОК, рейспоживспілка, З8вод плестмас, заводобудів­ ний комбінат. Малочисел ..ні дружини І селех Погре­

зменшився

рівень

злочин­

«Броверисільбуд»,

би, Мокрець, Бобрик, Шев­ чеНКОlе. Не _ідБУЛОСI1 по-

ності, але зеnишеЄТЬСI1 _се ще lеnиКим. Зросле кіn ..-

___________

ВІСТІ

З

громедс.,кого

ролю

зе

ріеліl.

витреченням

Не

ПРОМИCJIОВИХ

lипедково

тового

року

дванадцятої

п ' ятиріЧКИ,

чилися в індивідуальне

ництво за виконання

трудове супер­

плану ДBO~ років

до 70-річчя Великого ~Овтня . Реальність рубежш

вони

ударною

підкорення

цих високих

підтверджують

працею .

Так.

на

календаРіВ . А. Строй.

щоденною

трудовому

Т. о. Андреє­

вої. Н . с . Богуш. Т. г. Ковтун. Н . М. Панченко та багатьох інших бере­ зень-квітень

дРугого

року

п·ятирічки.

Досягненню високих результатів сприяє також дієве соціалістичне змагання та

які виготовляють на завоДі пластмас,-

це незамінниЙ матеріал в триків та будівельникіВ.

роботі елек­ Оскільки тех-

нологічний процес Іх вир06ницт~а над­ звичайно складний . на допомогу ПРИ­ йшли мікропроцесорНі пристрої. вста-

новлені в цеху,. Електронна машина віТ­ чизняного

виробництва

допомагає

нині

операторамсл~увати за температурою.

тиском. подачею

клею та

матеріалу, утримує

достатню кільк1ст~

в своІй

обрізанням

.пам1ЯТі.

інформаці! ' для по-

Пленум

' ЦК

КПРС.

В

обговоренні

AOnOllAI

ІИСТУПИnИ

директор

плестмес

Г.

голове

ської

Ф.

зеlОДУ

ТIОфт.СІ,

виконкому Гоголів­ сільс.,кої Реди не­

родних

депутетів

І.

г.

ЧМ­

ЧМРКQза, директор ' евтопід­ приємстве N2 23622 А. ГпадкwеlСЬКИЙ.

n.

На

Бригада М

зборах прийніто від­

дянс.,ких,

Охоронних

1986 рік . Доглядаючи птицю віком до 120 д~iв, трудівники досягли 98 процентів її збереження. Чимала заслуга у цих досягненнях бригадира, члена КПРС

прево­

і , трудових

МОТРІ ІВАНІВНИ БА ТИНИ, яку ви бачите на знімку

ко­

М. СЕМИНОГА.

nективів по зміцненню за­ конності і праВОПОРI1ДКУ І місті те рейоні не 1987 рік.

зро-

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ

:;

•• ДОБРИЙ •• ПОЧАТОК піД-:

ДИСПЕТЧЕРСЬКО! СЛУЖБИ Р АНОННОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО ОБ ' ЄДНАННЯ ПРО СЕРЕДНЬОДОБОВІ НАДОІ МОЛОКА

В ГОСПОДАРСТВАХ РАНОНУ НАВ ЛЮТОГО

: Достроково виконали • плани виробництва І проб Ф О~облива увага в колективі а рики • дажу державІ молока та

приділЯЄться якостІ ВИР9бів,

адже вІд: м'яса в першому році два ­

цього в певній мірі залежиТЬ

попит на

(Перша rpафа до

• надцятої п 'ятирічки тва­ : ринникирадroспу «~ел~• кодимерський. . Чимало СВО;Ю чаC'l'КУ праЦі внесли молоді тру- • надпланової продукції дівники, які складають БІльшу половину : реалізували вони . працюючих. Вони ведуть

наполегливу.

цІвни·ки

завдання:

ферм

«Комсомольська

ВЛКСМ

гарантІя

якості.,

трудові дарунки

готу-

ХХ З'їзду: примножити

А КУl1ЕЦЬ,

. інЖенера оргав1зац1і

соцlалlсТВ'l-

вого 3М8Г8ВІІІІ фабрики.

дачі необхІДних

і

досягнутий

• результат. Вони зобов'я: залися до 70-річчя Вели­ • кого ~овтня виконати • дворІчний план виробни: цтва молока . ПершІсть у • змаганні утримують опе­

'

імеиі Докучаєва « Красилівський.

•• ка. г. п. Хомич, г. Д. РубанВ. с . Євтушенко. якІ

Застосування: новинки дало можливість протягом ос- • танніх кількох МісяЦІв значно поліПши- : ти якість продукції. полегшити працю • ЛIQДєй . Тому цього року мікропроцесор- : .. . • ні ПРИСТРОl заплановано встановити на.•

січця· надоїли

.ЗаплавниЙ. «ЗаворицькиЙ.

відно по

436. 411. 388

По району

від кожної корови відпо­

кілограмів молока: І нині TPYAiB~;'fЦl доби-

ва ються

високо 1

тивності тварин .

продук-

А зага­

аисокопродYlКТИВНУ роботу нового обл ад • добові надої молока вІд нання забезпечують інженери О, О. Ред- • корови цо 7 8 кілограма

та В. В. Бен- : що на 600 ~aм1B біЛЬш~ М : прОти сІчня lS86 рону. . БОН Ь. робкор.

!

імені. Мічуріна

протягом

Дільниці приготування , клею та ліНіЯХ. лом по господарству в цІ ливарного виробництва. А безвіДМОВНУ: : дііі одержують середньо'

дяк .

еГОГОЛіВСЬКИЙ. «Літ.к1вськиЙ.

раТОRИ машинного доїння

KOMJ.HA.

чук. Р. Р. Хащевський

« Великодимерський.

=

Г. ЦІАНЕНКО.

І

більше

періоду

імені Щорса імені Кірова ППЗ .Рудня) .РусаНіВСЬКИЙ. .БобрицькиЙ. .~ерд1вськиЙ. сЗоря.

господарст-

закріпити

-

імені 60-рlччя СРСР .Авангард.

боротьбу за право працюваrиз клеймом: ва поставили перед собою

ють гІдні

вlДповlдноrо

1987

РОКУ

надоєно молока від корови

.ПЛОСКівськиЙ. «ПухІвськнЙ.

В нинішньому роцІ пра­

-

кілограма-Х). дрра

продукцію, якИй весь час зростає.

,

із Семиnолківської птахофабрики виЦШ , 1/!

цього сільськогосподарського підприємства за

профспілкових,

комсомольських,

3

переможцем соціflлістичного змагання серед колектuвів

повіднурезолюціlO те зе­ тверджено Комплексний плен зеходіl пертійних, ре­

мете­

ЗАВДЯКИ НОВОВВЕДЕННЮ ПолімерНі стрічки з клеєвим шаром.

вимегеє від­ Постенове ЦК текож січне_ий

р.) ,

(1987

це

ПІДПРИЄМСТВ

приємство.

слід

превову про­ рішучіше бо­

нес

повідна КПРС.. е

треПnl1ЄТЬСI1 внаслідок низ.,кої TPYAOIOЇ дисциплі­ ни, погеного обліку' і конт­

госпрозрахунок, на який перейшло

строково завершивши ;зобов ' язання стар­ БІльше ста трикотажниць активно вклю­

ц.,ого від

всій

Все

невідкледно

ротися з будь-якими пору­ шеннями соціелістичної зе­ конності і праВОПОРI1ДКУ.

херчувенн., в

побуткомбінеті.

З ВИПЕРЕДЖЕННЯМ ЧАСУ працює нинІ чимало трудівниць фабри­ ки верхнього дитячого трикотажу. До­

Тож

берництве. Мели випедки обдурювеННI1 покупців, зловживеННI1 в комбінаті

.. БРОlерипрОмЖит-

лобуд»,

порушуєт.,с. , законодавство,

поліпшувати пегенду, ще

падкі_ спеКУЛl1ції і 5 ..:.. хе­

Допускеют"

'ДОМОГЛИСI1

по

педе­

редгосп.1х.

прогули.

дО

відповідальності

в

зросли відпустки з дозволу едміністреції, меют., місце

цій спре­

зо­

невиправденим

трудове

су­

формувенням,

приветно­

Подекуди

дам , швидше требе і<інчети

треб0

нележ­

неТРУДОІИ­

доходеми,

жем худоби

ре­

ським

питеННI1.

сті,

внут­

рішніх cnpal, міс"кій

ще

з

власниц"кою діял"ністю ок­ ремих осіб, приписками ок­ ремих керівників у звітно­

процвітає самогоноверіння, сп_кул.ціl1 СПИРТНflМ. Ви­ конкомем Ред, Mic~KOMY

ХТО стоїть на облі~у, npOIOдити конкретнішу профі­ nектичну роботу.

нинішньому

з

ведеТ.,СI1

борот.,би

ми

нетверезому

Прикро,

і

спревах

ної

законодавства в

в

розкредечів .

Не

стаНІ в селах Світиn"не, ма­ П0 що зміНИЛОСI1 В селах Жердове, Велике Димер'ка. КеріВ.НИКIІІМ неЗlаних орга­ нізецій, головем сіл.,с.,ких Ред неродних депутатів треба ЗРQбити відповідні

_

стен

них

затри ме­

П4РрушеННI1

рей­

внутрішніх спрев торік зетримено 325 дріб­

раЙсіл.,гО~хімії, СЛМК-2, ПМК-9, БМУ-6, РБУ-4 те ін­ ших. Зроі:ле кіл"кіст" ' зе­

упреanін-

херчу_еННI1,

ОсобnИlУ

конності і преВОПОРI1ДКУ, боротьбу з ПИI1ЦТВОМ і елкоголізмом, нетрудовими доходеми і зеходех по її поліпшенню

комбінаті,

за

чисnо

когол.,но,о .

.будівельних

Toprilni( комбінаті

Іикликеє

превоохоронних

_ів І ПО зміцненню

них

шиноремонтному,

бегат"ох будівельних орга­ нізаціl1Х, І селах Гоголів, Велико Димерко, Келита, КНl1жичі, Семиполки.

му Ко~пертії Укреїни А. Д. ~ролов: Він докледно роз­ повіli про пjдсумки роботи • 1986 році пертійних, ре­ ДI1НСЬКИХ,

знижується

злочи­

.. Торгмаш»,

заводах

мадського

не

І~СТУПИВ

не

ному ні

ДОhо_іддю

~ОВОЛЬНI1Є

KOHCTPYKцi~, деревооброб-

облесті

еКТИlУ

не

попереджеННI1

ОІІюмінієвих

, ін­

_исту­

зборех

трепля­

дермоїдст-

дере'­

комбінеті.

прецівниками

відділу

"Іітних змін в роботі това­ риських суді_. Більше ніж напоnовину змеНШИЛаСЬ кількіст., осіб, що поБУl\али в 19.86 році І медвитвеlРезнику. Але не

Іикраден-

кра­

зеводех

«Торгмеш .. ,

Тіл.,ки

особистого

. автотренспорту,

ЮТЬСI1

Перед присутніми :J лек­ «Про

крадіжок

м.аЙна

гоноверіННl1мте нетрудови"

цією

на

вообробному

ностІ і преВОПОРI1ДКУ, поси­

ми

Дllібних

зокрема

порошкової метелургії, пластмес; ремонтно - мехе­

неННI1 соціелістичної зекон­

леННI1 -ом і

кіл"кіст"

діжок,

3 коп.

ПРА ВО ФЛА НГОВ/ ЗМАГАННЯ

ДОТРИМУВАТИСЯ СОЦ3АКОННОСТІ в суботу, 7 лютого ц. р., _ідБУЛИСI1 збори партійно­ господерського ективу міс­ те і рейону з питень зміц­

* Ціна

лютого 1987 року

11

або менше

(+)

минулого

(-)

року.

14,5 12,1 11 .0 10,8 10.8 10.1 9 ;7 9.2 8,6 8.1 8.0 7.8 7.0 6.6 6.3 6,2 5 .6 5.5 5.4

+05. +0.6 +0,4 Ll

О

+0:6 +1 .0 +0.1 +0.3 +0,2 +0,4 +0.3 +0.6 +1.7 -0,4 +0.9 -0.3 +0.5 +1.1 +0.6 +0,65

8,09

ТРУДОВИЯ ДЕСАНТ НА КАТУНІ Барнаул. На буд1вництво Катунської ГЕС вирушили бійці ударного КОМСОМ~)ЛЬСЬ1(ОГО загону . сформованого в Алтайському кра!. Юнаки та дівчата мають прокласти піД'їзний автомобільний шлях до створу гідро­ станції . звести майстерні

лінН

електропередачі .

житло ,

склади,

.

(ТАРС) .


стор• ..

2

В ОІ:ІА

ДІО.того

11

йшла засніженкм

МІСТОМ,

а

лум'яніли

в

руках

здивовано

ла,

що

ються онуки

ніше за інших і мерщіА до

На

корови, щоб пастухів.

озиралися

перехожі: Вона не поміча­

далі

тріскучішим.

завжди квіти

ПРИЄМНО

ЖІНц'1

одер~ати

- першокласниця, люб­

лять

у

комсомольс~ко-мо-.

лодіжному колеКТИВІ, якиА

на

вона очолює з 1982 року. Діяльна,

енергійна,

жит­

тися· вдумливо лективиа

бригада

створена

п'ять років тому.

Та вже

ОСЬ

-

риса·

ВІТЬ

неЦІкаву,

~ктивнішу

КО­

. можиа

на­

викоиувати

Ось, скажімо,

хається

стрічка

участь

у

всіх .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ОФЩШНИИ ВІДДІЛ

справа?" які вирішуються на Киівській птахофабрнці. Всі вони учасиики худож­ ньоі самодіяльності. ЯК ці­

монотонну

творчо.

.........................." .....................

Ж НТТ я-

характеру

бригади .. Виявляється, роботу

Хочеться, щоб було в ньо­ му так само затишно, щоб па)lувала довіра, щоб жи­ ти було цікаво. Комсомольсько - молодіж-

люб­

лять вдома чоловік і донь­

ка

прогавнти

йде завжди з хорошнм ка­ страєм. Тут її другнй дім.

та ще й у грудНІ, та

ще А рід людей, які люб­

лять. Ольгу Біленко

не

у сім'ї Біленків злагода, повага, спільні захоплення. Тож і на роботу Ольга

ставав .де :

мороз

до бабуні. А

найменше внуча вС'!'ане ра­

по-·

гвоздИКR_

неі

ро"у ..............., .н о в Е

/981

ру­

каво

тут

проходять

кон­

курси «Нумо, ДИІ іменинника.

Стомлює одиомаиітність, не­

дівчатаІ:., Вони та­ кож учасиики самодіяльно­ го. хору, який .готується за·

зручна поза роботи. Не до

раз

іителекту.

З ВИЧАffНО,

траиспор­

тера, пташниця збирає яА­ ця, складає їх у лотки.

ли

В

думати

бригаді иад

поча­

слюсареві

ратору Миколі

кущового

питають

пристосу­

ваиням, яке б полегшило працю. І придумаo!lirl Ідея иалежить

до

огляду.

у

не

26

про

втому.

І все ж... Засідання комі­ тету комсомолу, збори КМК, спортивні змагаиня і підгото,Вка до ннх, двічі

опе­

Г'уцалу. Те-

тєрадісна, працьовита, вона

запалює отим вогнем иеспо­

кою

вічноГо

тається її доля.

Іншого життя вона і ие уявляла для себе. І отой,

без

перебільшеиня

талант згуртувати

сказати,

має свою біографію, стіль­ ки славних трудових пере­ могl Виходила перемож­ цем у соціалістичному зма­

л~деА,

повести за собою У иеl ще з

школи.

ольга

очолювала

шкільну виробиичу

брига­

ганні

ду. Була иа~ородже_иа' lІУ.­

на, просто неможлИВО було

А її члени О. Біленко, Р. Похмура та Ю. Бокал бу­

працювати абияк. Вдень H~ полі чи на току, а увечеРІ матері на фермі допомага­ ла. За що бралася,. все ро­

залюбки.

завжДИ

сКиівптахо­

Нагороджувалася

Перехідним Червоним пра­ пором тресту і телевізором.

де трудилася і співала во­

била

тресту

пром».

тівкою до Mlct-геРОIВ. Там,

ли удостоєні бронзових ме­

далей ВДНГ урср. Торік колектив при плані 33 міль­

Правило:

йони 300 тисяч виробив 34

доводити

справ_~ до кіиця стало рисою 11 характеру, як і цілеспрямо, ваність, твеРсдість. това­ рис~і<ість, відвертість, п~и­

мільАонн 900 ,нсяч - штук яєць. У четвертому кварта­

лі став переможцем

соціа­

лістичного змагання

на пта­

хофабриці.

четність д,о всього, що ВІД'

на

своїми

лодіжної бригадн Н, 6 двічі піднімали прапор .трудовоі

гу. І ідуть до иеі люди щами. ми

проблемами, І

навіть

як

модиу

з

з

радо·

питаиия·

як

дитнну

проблеми

торитет

грудні

комсомольсько-мо­

розповів секретар

-

Киів'

cbj<oї птахофабрики М. М.

загарту­

Розгонюк. ву

ав­

групкомсорга.

Та найперше Ольга ма­ тір. Турботлива, любляча,

.

ніжна. Захоплюється спор­ том і дочці передала це

добилася

зно,

6

найвищих

на

підприємстві показників по виробництву яєць і продук­ тивності птиці. Крім того, комсомольці вирішили по­ вести боротьбу за підви­

щення якості продукції. І ие безрезультатно. ЦеА по­

захоплення. З трьох років Ma_~eHЬKa Оля на лижах і

ковзанах. З мамою· иа зма­

казннк вищий планового на

ганнях завжди. Взагалі иа внховання у Ольги своі по­ гляди. Дехто надмірио

сомольці

опікає

дітей,

мовляв,

тися.

хай

А

вона

вважає,

до

привчиш

дитииу,

щоб

ликого

чим

тим

живе ним

кра­

вона

й

першою

кожна

схожими

в

може проявити

мама

якості. Не просто

ka -

цювати

в

25

чоло­

людн жнвуть іитересами, вони

може похвалитися, що донь·

першокласниця

наповне·

кращо­

му розумінні слова. Адже лише в колективі люднна

принесе справж­

не

змістовним,

стають

ню радість. Далеко

Бригада

жнттям.

вік. Колн спільними

жнттєвою необхідністю. Ли­ ше тоді

Жовтня.

У КМК працює

по­

привчати до праці,

стала

адже во­

конати дО 70-0Ї річниці Ве­

самОСтійності

ще. І довіряти більше

завзято,

ни взялн зобов'язання план двох років п'ятирічки вн,

підросте,

встигне напрацюва­

раніше

трібио,

4 процеитиl Трудяться ком­

да­

иайкращі ві~Пр~­

регламеитоваНl

го­

дини, а· вболівати зі кінце­

рунок ій шарф зв'язала, як маленька Оля. Поз'їжджа·

ві результати праці, труди-

••• За останній час зробле­ но багато. Ретельне ви, рм

на

пташ­

тиждень

заняття

хору,

ииках.

Звичайно, не тільки робо· та єднає людеА. Дозвілля

ту, домашні не забагато?

ти

також

звикли

проводи­

разом.

лижних

у

після

груп комсорг

залу.

в'я, джерело радості. Тепер у

спортзал

здоро­

дими

людьми,

і

потрібний

Правильно члени

паузі додає:

документ_ колективу

кандидатський

стаж. ·в комсомолі не по­ винно бути баласту.. Члени КМК беруть иай-

ноІ, революЦіІ

З союзних

випущено

на

РЕСIWВЛІК

цтвІ труб гаран"Тує в. об'єднанНI

і

Вl)щентрова

при

виробни­

машина, розроблена

.Липецксантехника..

ІХ випробування

завершились в одному з цехІв трубного заводу. Лише 23 секундн пристрій вндає трубу. Нині діючим аг­

за

Ольгу Олексіївну поважають

у

Бі­

колек­

Я довго пригадувала по­ смішку Олі. Таку щиру і по-дитинному чисту. Так мо­ же сміятися

тільки

щасли­

регатам для цього потрІбно значно БІльше '!8СУ.

УКРА/НА Запоріжжя. На три тижні порівняно 3 минулим ро­ ком випереджають г~афік підготовки до весни закри­ тих

з,Рошувальних иеneж

І

насосно-силового

устатку­

вання меліоратори області. ШДмогою в Ух роботі ста­ ла створена господарськнм способом ремонтна база, де тепер не тІльки віднoвnюють, а й виготовляють неоБХіДНі деталІ. Нрім пІдприємства в МатвІІВЦl, у селі Балки Васи­ лІвського

району

вІдкрито

цех· по

ремонту

двнгуИів насосних станцІй. ДОСі це робилося

електро­

3

допо­

1

нер1ДЩ) :JатяrУВaJlОС" "а мІCJЩі.

ходяться

на

подовженому

дні, одержують гаРЯЧе мо­ локо. ЯRщо ран1ше обіди у Ідальию школи .N!! 1

завозили Із кафе «Ровес­ ник.

і

BOH~· охолоджува­

лися,.

то

у

цьому

на­

вчальному роцІ проблему вирішено

... Вона

йшла засніженим містом. В руках полум'яні­ пи гвоздики.· ЯК приємно. одержати

в

деиь

иароджен­

ия . квіти. Сьогодні їй тіль­

ки 26,

попереду все жит-

тя.

Н.

ГАМАЛІЯ.

відкРИТО КУ'-­

-

У той же час' необхіДНО зрернутн увагу ва цілвй

.N!! 5.

Дещо краще стаио­

вище у

школах.N9

.N9 7,

-

Дієву

здогадатися

не­

допомогу

на­

один

рік

ведеться

внробництва

тиждень

раніше,

ніж

на­

На 'кілька

міСЯЦів випереджа­

.

на. холоДі

РАТАУ}.

чої води,

а в· ПОСУДОМИЙj

ній машині перегорІли на­

елементи?

важке

І

станови-·

ще у їдальні школи

.N9 3.

У ПіДсобннх приміщениях

мІнусова температура, ба­ тареї розморожеНі. Не на­

100

кафе

рячlй воді иавіть при руч­

ли

«Ровесник.

готува­

напівфабрикати

млинцІ з

м'ясом, гуляш,

натуральне

м'ясо. Діти

з

задоволенням

обідали. Ноли ж цього ро­ знову

у

меню

цІйні. котлети, почалися

стради­

тюфтелі,

нарікаиня

на

як1<:ть приготування страв.

Складати

приблизне

меню з ураху·ванням всіх життєво ,необхідних для дитячого організму речо­

вин цього потребує специфіка І харчування школярів. Але добнтися вlд'lIовІдності меню Із продуктами,

які надходять У Ідanьню, важко: комБІнат громадсь­

кого харчування не забез' печує потрІбний асорти­ мент м'ясних, молочних, овочевих напівфабрикатів_ Якість продуктів, що за­

возять

(особливо

овОЧіВ).

не завжди вІдповідає тех­ нологічним вимогам. у окремих школах низь­ кий асортимент перших страв, салатів, діти рідко

частІше

чергуються

суп

гороховий з овочевим. Са­ латІв із свІжих овочів не

буває взагалі.

У грудю

минулого року лнше двІ­ чІ в меню був яблучний

сІк. Майже скрізь замість використовують

консервовані овочі. У ба­ гатьох школах не органі­ зовано вітамІнізацію Іжі. НеВЮІравдано затягується організаціЯ і діє­ даний

-

часто

тиль-ник на

тичного

(ТАРС

тут

припиняється подача гаря­

лого року, наприклад,. був тиждень, коли працlвиикн

ЛИТВА

ВИСОRОЮ якістю зображения, оснащена підстроюваниям тоиаДЬЩ;lСn ІСодьоріВ, проста, управліННІ.

можна го­

N2 8

я·кщо

одязі.

салатІв

ду, де почато серійний випуск модеЛІ «Таурас Ц-276 •. Новинка відрІзняється вІд своІх попередників більш

Про яке дотримання са­ нітаРНОГО,режиму у їдаль­

верхньому

ле'гко й . швидко. Цей спосіб П1Д1гріВу моторів простий і дешевий: у каБІні або саЛОНі автоБУСji встановлюєть­ ся термоІзольований баЧ0]( з пlДвlДIІI:lМИ' шлангами. Перед стоянкою .шоферові досить ВіДКріі1и кран і алн­ ти в бачок гарячу воду з радіатора.

Шяупd. Виробництво нових кольорових телевlзо­ рів освоїв колентив ШЯУЛЯ~СЬRОГО ;телевіЗійного заво­

лише

причина? Передусім в низькій якості приготуван­ ия страв. У груднІ мину­

одержують соки. Напри­ клад, у школ.! М 7 най­

ДВИГУН' заводиться

розмо­

ва про необхідність влаш­ тування наЛежноІ венти­ nяц1йноІ системи у СШ .N9 7. А шефи із заводу порошкової металургії та дерtвообробного комбіиа­

багато

Anе\ й воно ВНRЛИ­ кає тривогу. У чому ж

фактичними

з початку

та

"6

в

лежній організаціІ роботи Ідалень могли б надати шефи із ПJ:іомислових під­ приємств та будівельних . організацій міста. Не

.N9 3.

ку

могою підроздІлІв рІзних міНістерств і вІдомств, обхо­

ДJfЛРС~ дорого

завози­

n

ги Біленко це не дару­ нок долі. Щастя у иій са­ мій.

тепло рlдин~ що. циркулює в радіатоІІі. Тепер навіть стояики

очищену

ти не з вечора, а вранці, що пІдвищує смаковІ якості. Всі діти, які зна­

великим

'

трнвалої

важко.

ва людина. Та щастя Оль­

МІнськ. Утому, що термос необхІдний не тільки шоферові; а Й' машині, переконались нин1шньоІ зими в багатьох автогосподарствах республіки. Слюсарі оснастил~ .транспорт пристроями, здатними зберігатн після

.N!! 2, .N9 3,

дукти

почали

та

Куди п·ішли ці про­

особливо

мворнть

-

БІЛОРУСІЯ

економІчнІсть

шкіл·

.N9 .8_

грівальні

бязі, репсу.

Надійність

молочними

Напринлад,

жиру

сухих речовин У Ідальнях

асортимеит. сокІв. Лlквlдо­

картоплю

рахунок

недовкладання

вано і Цілий ряд недолl-­ ків.

зменшення

за

ми шкільноІ ІдальН1 тіль­ ки 600. АналогІчна кар­ тина у щколах М. 7,

«Жкти, зна­

них виробів. З початку п'ятиріЧКИ вироблено понад план п1втора мільйона погоиних метрів ~нТцю, сатину,

Липецьк.

сторону

нів користуються послуга­

іиших. горіти»,

ють трудовий календар дев'ятсот чоловік. Зросла пи­ тома вага продукціІ з індексом «Н:. і особливо мод­

РРФСР

у

палює

мічалось. Передові трудівниці уже виконали завдання

двох років п'ятирічни.

ми

калорійності

розширився

ні крупами та продуктами,

процентах блюд ви­

вічним вогнем неспокою за­

поrониий метр тканин з бавовни на бавовняному ком­ бінаті імені 60-річчя ВеликоІ Жовтнево! ссщіалістич­

ВІСТІ

забезпече­

Так,

явили вІдхилення в1д нор­

ворити,

••• Тернопіль. ДвОМіЛЬЙОНННЙ

краще

сяти

ні школи

комсомолу Украіни.

боляче

Ідальнl

що

продуктів.

ЗОІКрема, на низькнй про;­ цент рхоплення дітей гa~ рячим харчування,м. Так, у школі .N9 8 Із 1640 уч­

ференції, її заслужено об­ рали делегатом ХХУ з'їзду

моло­

виснрвок,

закладки

при контрольному дослід­ женнІ проб обідів праців­ ники санenідстанціІ у де­

ряд недолікІв та упущень.

обиралася делегатом на обласиі комсомольські кои­

запропонували

нашого

встаиовити

по

залюбки.

тиві, говорить М. М. Розгоиюк. - 'Вона двічі

стає, говорить О. Бlлеи­ ко. Додому поспішають, від громадської роботи від­ махуються. Як добре, що в нашій бригаді таl<ИХ немае. Не потрібиі такі люди у комсомолі. Ми в колективі ознайомилися з проектом Статуту ВЛКСМ. Своєчас­ ниА,

разом,

зробити

дозволяє

громадського адмІністраЦіЯ сестри шкіл не слlд:кують за нормою

ту вІдбуваються однимн обіцянками.

nенко

Валя і

за

класу Ольга І?іленко. - При­

меню

комбінату харчування, та медичнІ

ню-

-

святкували, і иовосілля ...

Спостерігаю

пта­

воиа.

Володя Арсентьєви зна­ Ашли одне одного в 6рига­ ді. Отож і весілля разом

-

маАстер

11

всі

чить

разом­

комсомольці

комсомольсько­

Ось така вона, Ольга Білеико. Енергійна, життє­ радісиа, неспокійна. Отим

Люда Бабій, Світлана Мо­ скальчук, Раіса Похмура, Валентииа Арсентьєва. До речі,

Оля,

сЯ справді иічого б не 'Встигла, коли б 'ие стало оцих усіх турбот. Життя б втратило для мене зміст:..

зма­

бадьорості, з деху -

усі

своєю

посмішкою

А потім

роботи

це

сміється

нуємо

за­

чат, віДМОВЛJlЛИСЯ, мовляв, стомилися. Згодом переко­

-

всти­

вдома sci разом співаємо, і роботу домашню вико­

кликала дів­

спорт

все

хору, а душа співає. Ми і

йде до спорт­

Колись

Я

Чи,

ходжу додому після занять у спортзалі чн . репетиції

ганнях з волейболу, тенісу.

Щодня

-

ви!

хівництва Олексіівна

місця у

змаганнях,

гаю,

турботи.

молодіжного,

Н. Клименко. Вона всіх захопила спортом. І члени призові

Що

бригадир,

розповіла секретар . комсо­ мольськоі організації

неодноразово

-

іскристою

Оля спортсменка чу­ дова, багаторазовиА пере­ можець змаг.ань різи их ран­ гів, як член комітету ком­ сомолу відповідає за сцор­ тивно - масову роботу, -

-

колективу

.1"

ного та paцlOHan~HOro хар. "у.анн". Тому мlс~к.икон­ коlli, працl.ники· CTaHЦIТ. 'MIC~KOro ."",Іnу на·

РОАКО' ос.lти три.ают~ ц. питаии" пІд постІйним конт­

обов'язки страхделегата і члена батьківського коміте­

тут

настрІй wKon"pl. у НІІикlА мІрІ :N118IкaT~ по.ноцlн:

вчення

пристосування

встановили у інших

иалися:

У січні бригада Н,

гово­

рять про непересічиий

і

партійної організаціі

вати. Саме вони, ці прості житейські

лнстопаді

честь

слави,

шапочку

зв'~зати, як пиріг смачиий спектн,

такі

воАовували

бувається иавкруги. Саме за ці риси полюбнли Оль­

_

пер

Нап.8НО, и. noтpeOyc АС!­ ••д.ии" Т., ЩО npац.адат­ HICT~, ycnlwHlcT~, гарний.

caH.nl,,-

ПРИЧЕТНІСТЬ

невдоволеИНIІ

соБЬю всіх, з ким переплі­

ЧОМУ УЧНІ НАРІКАЮТЬ НАК О ТЛЕ ТН •••

харчування.

час

та майже

у

На

школах мІс­

130

учнІв по­

винні дотримуватися особ­ ливого

режиму

У

харчу­

ванні_ Але, крім парових котлет, працівники гро­ мадського харчувания Ім нІчого не пропонують.

На

жаль,

.

техио,nогн

вища

температура

і в самому приміщеині кухні. Тому кухарі, робіт­ ниці

їдальні

за~еЗІІечує

працюють

у

Кип' я­

літрів не

потреби у гa~

ному митті п.осуду. Як ,Ви­ хіД, найближчим часом

потрібно було ти

їдальню

обладна­

6

потужннм. ти­

таном.

Окремо сліД ся на питаннях цlїхарчуваиня

зупинити­ орrаніза­

'ПідліТКіВ місь·кого професійио- тех­

нІчного

училища

М

4 ..

НКЩО недоліки харчуван­ ня дітей у школах деякою мірою

комnенсуlQТЬСЯ

тим, що вони їдять і вдо· ма, то учиl училища, як.

правило, не мають тако'( можливості. Держава бе­ ре на себе всі витрати по організаціІ їх харчування.

Але працівники комбіиату громадського

харчування

не забезпечують Ідальню миту .N!! 4 необхідними

наборами продуктів. от і виходить,

цю

що·

важливу

ристовуються ЦЯ,

а

діти

кошти

справу

на

вико­

'не до кін­

не

одержують

висококалорійні продукти, встановлені

нормами.

Останнім часом адміні­ страцією училища багато зроблено по естетично~у оформленню обіднього за­ лу,

закуплеио

меблів. Проте не

доведена

Шефи го

із

КQмплект

ця робота до

кінця_

заводобуд1вно­

комбінату

та тресту

«Бровариnромжитло б У д. ·пов"нні були б подбати і про безперебійну роботу технолоriчного обладнан­ ня (жароЧІНОЇ шафи, посу­ ДОМНЙНОЇ машиии, систе­ ми вентиnяЦ1І). Всі ці питання розгля­ нуто на черroвому засі­

данні міськвиконкому. Від­ повІдальних осіб зобов'я­ зано

вжити

усунення

заходів

виявлених

для недо­

n1ldB. о. КОРЕНЄВ.

rОЛО88 Міськоl IUl8Roaol 80111с11. .


•••••••• •••••• 11

.Н О В Е Ж И Т Т Я-

••• ......................... •••••••••••••••••••••••

Аютоао

1981

wколи

ного

ЛРОфесій­

иа.чання

по

піДlищенню знан., рииникіl працює І

госпі

Тlа­ рад­

«Бобриц"киЙ..

У

кожній lідаідуют" занят­ тя блкз.,ко SO доярок, теЛЯТНИЦІ>, фуражирі І та інwих праціlникіl галу­ зі. Серед них майст­ ри М8wинноrо доіння коріl Л. Д. Сlірс.,ка та ЇЇ напаРИИЦJl по групі коріа комсомолка Га­ Лина Шудра. Соціалі­ стичне

змагаННА

за

змінно, ІОНИ торік lід кожної надоїли по 3671 кілограму молока, а те­

про

пер

таннях

змагают.,ся

ко­

пітка праЦJl забезпечу­ ют., Їм lідрадні резул.,­ тати. Минулого року мо­

лоді Т8аринниці записа­ ЛИ на Сlі'" рахунок по 3872 кілограми МОЛОка

lід' КОРОІИ. Тх прагнен­ ня І другому році П'Атирічки ДОСЯГТИ чоти­ ритисячного рубежу по надоях

молока.

Молоде, подружжя Віктор і Галина Оме­ лянчуки ІЛИЛИСЯ І сім'ю Тlаринникіl поріlНЯНО недаІНО, післ!! закінчен­ НЯ середн.,ої WКОЛИ. Але Іже добре иаlЧИЛИСЯ

РОЗДОЮlати

коріl,

Тlарин.

Працюючи

У.асвики

иара,цв

ків та спортJOJВВХ орга­

н1зацlй обroВОРIIJDI під­

сумки зроб.пеиого ра­ йоиввм КСК В мииу.по­ му році, иакрес.llllJDl

завдаll1Ul иа ивн1mн1Й. З доповіддю ва вій ви­

ступив' заступвик ro.по­

ви

КСК,

завіДУЮ.иА

раАоивим

відді.пом

куnьтури Л. Ф. ДЕХ­ ТЯРЕНКО. Протягом

минулого

ро­

-

зн"н",

з інwих

і

молоді

Віктор

Ходос

та

_

добре

на

кутках

ферми,

що

_

раз

у

Бобрику,

а

ферми

_і_торок, урочищі

-

Галле

рокого

поширення

одер­

жали засоби, сдоставки. культури в дім телеба­ чення, радіо. транзистори.

магнітофони. старими

працювати

методами

не

можна. Звідси і низька зайнятІсть залІв. Тільки 15 процентів свого вІль­ ного часу жителі сіл про­

водять в будинках куль­ тури; клубах.

СмІливІше слід викори­ стовувати

роботи.

камерні

тобто

форми

проводити

заходи. на якІ б запрошу­ валася невелика кіЛЬКіСТЬ

людей не ~ роЛІ глядачІв lелухачів,

а дnя обгово-

тваринники

жали

І

цілому

одер­

по

рад-

няттях

зоБО_'Азання. Тепер вн­ ріШJ4ЛИ боротися за те,

обох

рення

школах

тих

розпо_ів

ЧИ

інших

пи­

тань.

Велииі завдання в ор­ ганІзаціІ змістовного вІД­ починку трудІвникІв по­ кладено на шІсть сlль­ сыкх,кскK Певних успІ­

хів у цьому добилися Ка­ литянський, Руднянський, Великодимерський КСК Але . сьогоднІ не можна стверджувати, що працю­ ють вони з повною відда­

чею. І

значно

ПQчергово'

основна

причина

недоліків у вІдсутнос­ ті чіткоІ иоординацlY дІй

БОI'я:ааННJI,

досягнутий

ринникам"

Показник.

ри

зазначив,

що

тваринникі_

у

рік Із

кад­

переlиконаlШИ

оглми,

заключне

свято

піснІ. передсвятковІ теат­ ралІзовані вистави, кон­

рад-

Але якщо в цІлому в піДготовці до 70-річчя Ве­ ликого Жовтня справи йдуть непогано, то в ок­ колективах

худож­

ньаї самодlялньостl неви­ рІшеними залишаються питання, які гостро стоя~ ЛИ В минулому, а то й

виступи

також

у_агу

Тlа­

жатиме

_

успіх

їх

по-

дал.,шіЙ роботі. Зараз, в ці холодні дні, серед­ ньодобовий надій молока

на

8,3 we

корову

стано_ит

нями

,

'.

3'

В Д .А . .

1

В В' Я

~",'~ всіх структурних

підроз­

питання

планування

ро­

ду дитячої художньоУ са­ модіяльностІ

художніх

і

конкурсу

шкільних

агіт­

названа

вище.

причина

радгоспу-комБІнату

сКа.

литянськиЙ. та радгоспу сА,вангард. І Інших ор, ганізацІй селища. Тож І не ДИВНО, що в колективі. художньої самодіяльиості

селищного будинку куль­ тури пише 4 працІвники

із сАвангарду. • по одно­ му з 1<омб1кОРМОВОГО з.(..во~ і сІльгосптехніки. ·Ш :ля завершення робо­ ти ХУІІ з'Узду Ю1РС стартував ІІ Всесоюзний фестиваль самодіяльн01 народноУ

творчостІ.

при­

рах радгоспів сТребухів­ ський. та ІменІ КІрова. Репетиції тут нерІдко зри­ ваються, процент відвідан­ ня їх низький. Практично перестав Існувати хор в Плоск,Шсьиому будинку культури,

не

налагоджеіНа

робота хору в Заворичах. Нині у вихованні тру­ дящих. організації змІс­

товного їх відпочинку зро­ стає роль БІБлІотек. І на рахунку БІБліотечних пра­

цІвникІв

справ, жить

ЧЩllало

Значна чаСТIfЩ1

ня,

спеціалістІв

дарств

не

послугами

що

:

покликанІ

пропа-.

тверезий

СПОСіб:

гув ати

життя, більше

В 'результатІ

плиннІсть

Іх порівняно з попереднІм знизилася

вдвоє.

і в нашому районІ. Зараз слід докласти. маисимум

GУСИЛЬ. щоб на високому рівнІ

провести

кущовІ

вести

І шиття?

курси

Перед

ступив

голова

•-• В

фізкультури

нІшній рІк. Немало

був

А

.

знї.llаАьна

організаторо.ll

Очевидно,

на­

став час лиJфМ повернут.и­

ся до пр орlєнтадійноІ роботи, виховання своІх кадрІв у дусІ вимогливос-

.ІІітингів

nролетаріа­

.

втор

сценаРІЮ

нового

ДаАЬ Орлов. репостановник -

'.

удосконалення культосвіт-. .На ЗНІ.ІІКУ . . на . ЗЙО.llІСах ньої І Фізкультурно-масо- - ФIАЬ.llУ. У РОАІ МиКОАи По­ них підрозділів райан нага

артист 80АО­

=диAlир Антоник.

(Фотохроніка ТАРСРАТАУ).

мерськоі'о будинку куль-: ===========~

ською

Савчук,

завеі-_

ГаГОЛівською

К.

сіль-.

БІБліотекою Н. С .•

Таран, секретар МУ комсомолу

. ко,

міськко-:

П. І. Лип'.

інс~руктор-методист: вироБНИЧОl гІмнастики. радгоспу сЖердівськиЙ.: А. В. Завєдєєв та інші. • За пІдсумками змаган-: ня за 1986 рік перемож- • цями визнанІ

Автоцентр

• траКТІ

на красноарськ. Поліпшить технІчне обслугову­ ван.ня автомОБІлІв сЖигу­ ли. нова станцlя.~ Jlка­ стала до ладу в Канську. За коротиий строк буДі­

Калитянсь-. вельники

спорудилн

це

кий, РудН!Янський та Ве-: Підприємство на московсь­ но-спортивні вlдуюча

сІльсьною

МІГ. М. ректор

культур-. кому трактІ, який пересі­

комплекси.: кає краІну із

заходу на

• схІд. У мІсті намічено Княжицькою : створення великого автоБІБлІотекою • сервІсного комплексу: ще ОлІйник, ди- : однІєї станції техобслуго­

Рожнlвського

бу-. вування, компnексу

динку культури Т. І. Ме-

:

офіцІйний

ську

програму

сзоряни'"

воєн., звалював Н.1 ·(:РСР

вину за неусІііх зустрічІ у РеЙН'явіну. ГучНІше, ніж будь-коли раніше, у пе­ редвиборнІй ФРН звуча­ ли

зухвалІ промови ре­ ваншистіВ, якІ вимагають перегляду післявоєнних кордонІв в Європі.

.

Відповідь

виборцІв на

тивною:

Подвойськuй

нритич~их за-: Юрій Борецький.

уважень, пропозицlи щодо

Тут

TYf.. в ЯрославЛІ, сту­

фlЛЬ.llУ • жисер -

на­

цю суміш A/fMararIЇ і за­ шкарублого політичного мислення була дуже ефек­

сільськогос-. ТУ.

подарських підприємств,: поставив завдання на ни- -.

розвалили

економіку.

ревОАЮЦlйногОКО.lllте-

колеКТИВіВ: і де.llонстрацій

ЦІ колективи, а також за-

немає.

-

• =Са.llе

соцІ­

Бонн марширував точио· в потилицю Вашінгтону: всі­ ляко вихваляв рейганів­

Я РОСАавАI .'

районного. дент . Микола

ко. Він проаналізував пlд-

Ч<t".:У

політики.

спорткамІтету І. М. Суш- ;став С'солдато.ll реводюції>. сумУ.и роботи

провину

Ще більше демагогl! було в галузі зовнlшньої

• ТУ, HapKO.wa у військових і учасникамн на- - .ІІОРСЬК,!Х справах ~PCP.

ради Із співдоповІддю ви-

за

ціональну

крою. во

в окремих закладах "ульт­

сім

напрямі

свого

• ••• •

ЛlПСодимерсьиий

чимало

цьому

години

неопу~кається

ал-демократам, які нІбито

:

Але втІшатися особливо нічим. Адже на сьогодні працІвники часто зміню­ ються, а в деяких Іх зов­

СМУдРості.

уже

ставили

бів за інтересами, платних. фіАЬ.ll С'МиКОАа Подвойсьгуртків. Що ж на пере-: . . 6 шкоді? Нерідко - просто. кии». На ;краНI.ІІи по ачинебажання. Скажімо. в • .ІІО Поf!воис.ького - одного

дуюча

му році по вихованню кадрІв, закрІп лен н ю 1<YJIьтnрацlвників на селі.

уряду

(він стане відомим у береЗИ1). ЕкономІЧНі досягнення ФРН останнІм часом <ЗМіцнення марки, знижен­ ня Інфляції, пожвавлення експорту)приписувались

тепер

зацікавле-.

ностІ сліД проявляти ком-

тури Н.

шень досягнуто в минуло­

особли­

склад

нижче рівня ~,2 мІльйона.

лу. При проведеннІ захо-

користуються

Певних позити'вних зру­

зазнає і

дІв.

вирІшуватимуться.

бібліотек.

Чи

не

змін

виключно

КСК висловили У висту- • пах директор Великоди-.

свячений 70-рlччю Вели­ кого Жовтня. ЗРОблено в

ФІЛЬМ ПРО ГЕРОЯ РЕВОЛЮЦІІ

населен-

це не факт для роздумІв, глибоких висновків. сер­ Itозної роботи?

роком

видно, вих

Kopecnoн.

вої роботи всіх СТРУКТУР- : двОЙСЬІСого -

госпо­

свій роки.

-

rАВРИЛЕНКО,

хороших

але зробити нале­ набагато БІльше.

чотири

партнером вільною де­ мократичною партІєю. оче­

наДОїв.

Тарасівці. закріЙНИЦЯ; кє.РlвниКlв Жовтневого ипп 'має вищу освіту .• ззброиного повстання. годо-

~

ділІв комплексу. Візьмемо для прикладу

те,

'Що заважає їй у веЧІРНі; ву Петроградс.ького війсь!,о-

.

збереже

CBOI() дІяль­ нІсть І правляча у ФРН коалІЦія ХДС з її спорід­ неною баварською пар­ тією ХСС І молодшим

По суті. на НУJI.ЬОВіЙ; група кіностудії диТЯ'.lих і точці І питання створення - юнацьких фіАЬ.llів і.llені

""..........~ ..-.-.,,-

мут Коль пост ще на

продовжить

,роботи об'єднань та клу- ;- Горького зні.llає художній

_

систе­

позитивно при умовІ, ко-: ли стануть вони невід'єм- • ними і в роботІ КОМСОМО- •

тання

'N!..~~"''''~~~~~~

П І

з"

виборчої

правлячої коаліції. А той факт. що за рС'<" . прав­ ління X~/XCC І ВДП безробІття в кРаїні зрос­ ло на 700 тисяч ЧQловік і

чування.

дсу м И І

скори­

лова консервативноІ пар­ тІї ХДС. каJЩлер Гель­

• :

ув а-

'не

Вибори не привели 110 Щllн.и влади У БоннІ. Го­

дент.

справ

хо-

зм"гают"ся

rрОМ8Дс.кніі

вище пи-

них

ми.

щоб у другому році п'ятирічки досягти біл.,ш

А.

з

жуазної

корі_ Л. О. Ходос і М. Д. Миколаєнко. То­ рік перш" одержам по 3970 кілограмів, а друг" по 4401 кіло'граму МОЛОка від коро_и. Те­

..

ви­

гативне ставлення до бур­

ділилися

м"йст­

бінату громадського хар":

самодІяльних

п'ятий

ферм.

доїння

позаминулому роках. На­ самперед турбує. стан у

занятт!!х'

високих

парламентсь'кІ

вивши тим самим своє не­

машинного

пер

сІЧня,

ПРОХОДJ:lЛИ

бори. Однак майже кожен

з"_д,,н­

ри

І ще на одному момен- : акцентувати

черговІ

25

урн

ФРН

пов'АЗУЮТ.,

досвідом роботи

ті. вІдповідальності за до-. ручену справу. • сліД

виборчих

коли У

стався цим правом. висло­

праці_никі_

На

кілограма, що білlo­ проти торішнього.

гу. Всі піДняті

вони

захіДннх

мають право

Свої

iHwi.

конкретними

;j

якІ

голосу. булn запрошено до

А. Д. Дзюб",

П. П. Кудін та

міnьЙоНlв

45

НІМЦіВ.

тор ТОІ"РИСТ." "Знання»

запро_еджено

ринників на успішному проведенні нинішньої зимівлі худоби, lід чо­ ro І значній мірі зале­

лекці~

слухачами

лікар Н. І. Підірко, лек­

оскільки умов" роботи,

змінку. В резул.,таті ц"ого працівники ферм мают., біл.,ше часу для _ідпочинку. Він загост­ рив

перед

обох wкіл ,иступают., Аиректор , радгоспу І. І. Стасюк, ГОЛОІНИЙ еконо­ міст Н. І. Гірник, гопо,,, профспілкового коміте­ ту А. І. Побігай, lетерин"рний лікар М. Ф. Кот, інженер з' технік"

матеріал!.ні і морал.,ні стимули у праці, дво­

ті

церти.

ремих

з~крема

будут.,

змістовними

ями

КОМЕНТАТОРА

Що показали вибори в бундестаг

тва­

другий

п'ятирічки,

безпеки

госпі сталі, створені добрі для успіШНОI

,:аяті

на

ycniWHO Іиконані.

РАlовний И С И:

лежить в основі непоразу­ мінь між коле1<тивами

розуміння того, що в ни­ нішніх умовах. коли ши­

року

SO

проведення таJЩіВ. демои­

г лиБО1<ОГО

головного зоотех­ ніка господарства М. Ф. Балицького. Минулого

За

бригад. До речІ, саме ця,

немає

пр"ців­

шкіл

_

тильного. ЛІтои. КраСИЛіl!; ки. Тут все зводиться до

Ще

про­

рік, їх соціалістичні зо­ бо,'АзаННА н" другий рік п'ятирічки це бу­ ло ос~овним 'у розпові­ дJlх на заняпях обох

тижден.,. Працівникіl

у

по

ники ферм радгоспу то­

обладнаних

червоних

радгоспу

Як ТРУДИЛИСА

відбувают"ся

ЗаНАПЯ

заціІ власного дозвілля. Щоб наб.ути таку практи­ КУ, слід докорінно перебу­ довуватися працівниkам

чі читачам книг.

працівниками

ції тваринниц.,кої дукції державі.

Тlаринники.

ж підроздІли нерідко в стороні. що і призводить до непогоджекня в дІях. Так. скажімо, в один день спІвпало проведення огля­

страції КінофіЛЬМіВ, вида­

поставм­

дал.,шому збіл.,шенню виробництва і ре"Лlза­

інші

твор­

будинків культури Заво­ рич1в, Жердови. К~яжич. Погребів. бі6Лl0тек Сві­

народного

що

перед

ферм

фура-

боти районного ксн. Тlльии вІдділ культури І спорткомітет добилися в цій справІ порядку. Інші

чості населення в органі­

'ні

. жири Анатолій філіпчак,

хов.на робота. В практику

і

галузях

господаРСТ8а країни, кад­

розwирен­

кругозору.

знання

вперед. В багатьох клуб­ них закладах, БІБлІотеках полІпшилася політико-ви­

ІнІЦіативи

усіх

галузей науки КОМСО­ мол.,ці Віктор і Галине _ід_ідуют., заняття в wколі прОфесійного не_­ чання. Вчат.,ся вони доб­ ре. Під_ищуют., с_ої

споруд•. І на цьому шля­ ху зроблено першІ кроки

витком

та.ріщніЙ

НАВЧАЮТЬСЯ ТВАРИННИКИ

них зз,к.падlв, І спортивних

чином не займаються роз­

в

рович

в життя рІшень ХХУІІ з'їзду КПРС. постанови ЦК ІШРС сПро поліп­ шення використання клуб­

СЬ1<і оргаНІзаціІ иалежним

перебудови

завданнях,

ня

комплексу, сказав вІн, працювали над втІленням

у той же час ку льтос­ вітні заклади, спортивиl, профспІлковІ І комсомоль­

пи­

рової політики ,партН, на

спортивн О го

повсюди входять нові форми роботи. Це насам­ перед свята сІл, сім'ї. трудових колективІв, су­ спІльно-полІтичні читаиня.

зо­

н"

нарних

ку всІ органІзацІї, що входять, до районного культурно

КПРС,

госпу по 3700 кілогра­ мів молока lід КОрОІИ,

по-

кynьтocвiтвix праціввн­

те,

ЦК

зупинився

середу. Секретар парт­ кому· радгоспу В. М. Збанко на минулих. З8-

СТ8-

ранно ЇХ ДОГЛJlдати. ними закріплено

крема

ц. переконлм,о Сlід­ ч"т." що піДІ)lщені зо­

щоб у другому році n· JlТирічки пере,ерwитм

Разом з тим у своїх виступах Микопа Федо­

Іи­

старанна,

Пленуму

січневого

щоб одержати по 3800. З метою поглиблення зоотехнічних і ветерн­

соку ПРОДУКТИІніСТІ> дій­ ного стаДа,

за

ріwення

З стор.

КОЛOflRA

• Д ВІ

*

po,,~

стоя­

нок, бази віДпО'чинку для

хед нагородженІ грамота-. водІїв. ми районного НСК ..

(ТАРС).

консерваторів

спІткала мало не найбіль­ ша невдача за всю істо­ рію ФРН. А втім, і їх основний суперник со­ цІал-демократична партія - не змогла добитись

бажаного результату: СДПН. дістала 37 процен­

.

38.2

тів голосів (проти чотири роки тому). Якщо в галузі зовнlшньоІ полі­ тики партіЯ висунула чіт­ ку І конструктивну аити­ воєнну програму.

то в га­ лузІ. внутрішньогО' життя

її концепції виявились ду­ же

розпливчастими.

Найкращих результатів добились партнери ХДСІ ХСС по коаліції вІль­

ні демоирати (9.1 процен­ та, що на 2,1 .процента БІльше), а також партія 4:зелених. (зрост'ання з 5,6 процента до 8,3) .. Ви~

борцІ вІддали перевагу ВДП за те, що ця партІя (в особі її досить ВіДомо­ го

предстаВНИ1<а,

закордонних

ДІтріха пає

за

мінІстра

справ

Ганса­

Геншера)

висту­

розрядку,

за

взає­

морозу,М1Ння ФРН з Ії су­ сlдгми на схоДі. с ЗеленІ.

зБІльшили своє представ­ ництво у бундестагу зав­ дЯ1Ш твердІй антивоєннІй

іІозицlY І безкомпроміСнІй боротьбі за охорону нав­ колишнього

середовища.

А. ГРИГОР'ЄIS. 9r,llllДa. ТАРС.


4

* 11

сmoр,

лютого

..............

ро"у

1987

,.Н о в Е

••••••••••••••••••••••••_ .......................

Ж И Т Т Я"

'f'!!!!!!!!~!!!!!!!~~~!!!!! Довідковий відділ

До 50-pi'9:~". вапzоі .газети Перемога. 1945 рік. Відбудова. Як багато гово­ рять ці слова людям, які пережИJIИ страхІття вій­ ни, труднощі післявоєнного періоду. Словами очевидців тих пам'ятних літ промовляє до нас історія. родних

УСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЯ-СИРІТ Проведеною

чою

по

району,

колгоспників дітей

усиновлено 86

сиріт,

-

нашої

батьки

МІ

17,

1945

р.)

артілі

інших

кваліфікованих

РАДІСТЬ

великої

ла

тору

звістка­

кінців

вбрані,

дО

з

села,

сільради

люди.

висловити

до роботи. Крім цього, де

свої

хочеться

враження і

п'очуття безмежної радості. Зустрічі,

міцні

потиски

рук,

обійми,

поцілунки. Почався' мітинг. Виступив голова сільради Левко Ви­ соцький. Він вітає присут­ ніх з днем Перемоги. За ним

говорять

школи

на

Микал

закінчився,

хвилину не

вується

але

Завод

вгамо­

но виробляє безалкогольні напої. За останній час за­

ФАЄРМАН.

в,од

с. ПухіВКіІ.

випустив

снтра

на

120 ооо

крб. (<<Стахановець., МІ 60, 16 серпн. 194' р.).

(<<СтахаНО8ець», МІ ]4, 13 травн. 1945 р.).

знатного

правляють навчання

земляка

значно товку

10

ганізовані

всіма

Рожни

шиною

а

для

10.00 10,15

А.

тва­

почка

приміщень,

нас

колгоспних

засяяла

Ілліча.

в

підготовча по хатах

громадських

приміщеННЯIІ селі

І{.о

електрики

у

..................•................................................................, СПОРТИВНА ПАНОРАМА. СПОРТИВНА ПАНОРАМ.(\

Богданівка.

СПОРТИВНА ПАНОРАМА

школі вий

середній

завершився шахо­

турнір

на

першість

ШКОЛИ.

Переможцями

серед

хлопців стали Євген Шевченко з 10-А класу, Володимир Гайдак з 7-А та Олександр Бригінець

ОргаНізовано з

спортсмеви

гонок

заводУ

на

базі

відпочинку

«Жу­

r

юнаків

1970-1971 жеНВJI

в

і

дівчат

рОКіВ народ­

Запоріжжі

виступили

ус­

легкоат­

лети Київщнии.

Василь

Зінковський

(тренер Н. М. Гредуно­ ва), переміг в багатобор· стві:' стрибки у довжину7 м 20 см, біг на 60 мет·

Газета

Дни

вьххо.дит

выода::

с

втopН!Нl~.

17

третє­ лабораторії

,

су<lбота.

.

~POВ8JPCЬKa дРY1QВ:РНЯ

Із

скарбницІ

свІтової

культури.

2()..СОВечфня

Ф.

казка.

Пошта

20.45 21.00 21.40

Маленький

прес,клубу.

Всі

на

старт.

Фото

Б.

.

ГорБЩJевського. .

у спішно виступили Дмитро Куркулін і Воло­ димир Павлунько. які по­ долали, 4 м 80 см та 4 м 50 см в стрибках з жер­ диною.

* * *

Зимовий чемпІонат УРСР по метанню --прове­ ли легкоатлети республІ· ки в м. ЯлтІ. Броварчанка Алла Ко­ хан

впевнено

серед

юцІорок

диска

-

АДРЕСА

,

46м

перемогла'

в

!метацні­

84

см.

РЕДАКЦІІ:

255020,

УчнІ

нашої

тернату

про­

і

друге

місця

€.

р.).

У зв'язну з пусном ДО­ моБУДіВНОГО номбінату з9 JJJOтого віДКрито авто­ бусний маршрут .NiI 2 Бровари (хлібозавод) домоБУДіВНИЙ номбіна'l' (у роБОЧі ДИі).

·Автсбуси

Ф ЕДЯ Я.

ву лицях

Київська область, м. Броварн, вул.

рухаються ~o

ЧерНЯХівсьного,

Київська,

pe,qaKтopa

~I1iїВCbR'OГO обласно·го ynравлшня А,дреса PlPYR8JPЮ:

Кшвсьна

у

оnраВfIIXВидs.внн:цтs.

область,

м.

Бровари.

вул.

IЮoIJ1,rрафіі

К~ьШі',

І

ЮlМЖIIrOIВOУ

154.

\

18.50 Cьoгoд~1 у світІ. 19.00 Хокей. МІжнародний матч. ЗБІрна НХЛ - зБІр· на СРСР. . 21.00 Ча~. 21.410 ТeJiефlльм сврати Лау· тензак..

23.10 23.25

roprtвm.

серІя.

2-

Cьoгoд~1

у

свІтІ.

ФІльм-концерт собиды не страшась. не требуя

венца

.....

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННЯ

10.00 10.10 11.10 11.40

Новини.

Крупним

планом.

Футбол,хокеЙ.

ШкІльний екран. 7 !(Л. Україиська лІтератУра.

12.10 12.50 13.20 13.35

Любителям Село

І

балету.

людн.

Новини.

ФІльм

БІя

сЛюдина-амфі-

•.

15.10

сПавутиння•. 3 циклу сЧерез обставини. що склanися

16.30 16.40 17.00

•.

Новини.

СрІбний дзвІночок. РеспублІканська фщи-

ко-математичиа

школа.

17.30 18,00

ПІсля нІчноУ змlии. ТелефІльм сПоезlя са­ дів ••

18.30

Фlльм·концерт браження •.

сВlдо-

19.00 19.35 20.415 21.00 211.410

Актуальна камера. І тІльки музика. На добранІч. дlтиl Час. МолодІжна студІя

23.10

Актуальна камера. Ве·

сГарт

•.

чlрнlй

.

випуск.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І іПЕРЕДАЧI НА КНІВ tA ОБЛАСТЬ

11

жито Науково,популяр. фІльм.

тя.. ний

Є І ,З,5 .. 9.35 Л. ля балу •.

Толстой. ил.

сПlс·

7

9.,05. 12.00' Іспанська мова. 10.Сб Учням СПТУ. Історія. 10,Зr5. 11.35 ЗоологІя. 7 ил. II.СО Шахова школа.

12.:::0

Екран учителю. Ознайомлення знавко,

лишнІм свІтом.

12,50 12.55

усьому

1 ИЛ.

ХлІб

голова.

Новнни.

16,30

'

Фільм

денщик

18.00 18.15 19.15 19.45

сШельмеиио.

•.

Новини. Клуб маНдРІвникІв. Рнтмlчна гІмиастика. ВечІрня

казка.

20.00. сАльТериатива •.

-

мІст сГамбург

21.<JO 21.40

•.

Теле·

Вашlнг·

Час,

сМ.

ГлІнка.

Романси •.

ФІльм-концерт. Новини. ДовІдкова служба.

2t2.50 23.00

Київсьній,

Гагаріна, Ку­

тузова до

домоБУДіВНОГО

номбінату.

Назад

-

по

вулицях Кутузова, ГагаРі­

на, 50 роКів ВЛКСМ, Черняхівського до хлібо­ заводу.

Крім ТОГО,. введено до­ даткову

зупинку

автобу­

с1в мм 331, 3, 2 по ву­ лиці Кутузова .Будкомбі­ HaT~.

Індекс

154.

- 1-03-76; ,вlмlлу партіЙ!lОГОЖИТТЯ - 1-04-61; 8ЇдПОВi,qallь и оrо секретаря, вімілу Сільсьного rocnoAapcTBa 1-02-92; . корес поидetf та MICцe8oro ра­ діомовлення - 5.13-91; заступннка рернтора, віміпів промисповості, листів І масо­ вої роботи 1-0"-81. Телефони:

Ест·

(Повто. вІд зо

ДО УВАГИ НАСЕЛЕННЯ!

се·

Ред юнанів. Результат ОВДієнка в 'метанні дис­ ка 49 м високе досяг­ нення в області. Тренує ЮНИХ Ю. Ю. Ревенко. В. ЛИКАХ, суддя респуБЛіканськоі категоріі.

Редактор

концерт. коло..

. грудня 1986 23.35 Новини.

школи·Ін,

спортивного

телевІзІйного

вистава. передачІ

сАлlО·

Док. телефІльм. сВ:ирlшується на мІс· цІ.. еВlдповlдальнlсть пе· ред часом.. Про досвІд роботи партІйних І ра· дянських органІзацій Пензенськоі областІ по виконанню рІшень XXVII з'їзду КJIPC.

тон

сШирше

радна рення

фіЛЮ Олександр Овдієнко і Віталій Щука зайняли перше

Час.

І

Лижний спорт. ЧемПlо· нат свІту. 30 им. ЧоловІ·

РоссІнІ.

20.15

фІльм.

ки.

Мендельсон·Бартольдl.

сек.).

гoДaJ.

НІ\ШИХ

•.

Дж.

рІв 7.10 сек.; Ольга Мороз (тренер В. І. Свя­ те.нко): біг на 400 мет­ рів 56,2 сек. І біг на 800 метрів - 2.11.7 сек. ВИСОКі результати здо­ були також Олег Дмит­ ренко (біг на 800 м 1.58,7 сек.), Віктор Кар­ пенко (біг на 1ооо 'м -

1937

завда"DfЯ

музичної

В. ІВКОВ, майстер спорту СРСР.

ПЯ'l1Н1Щ&.

сСтраховий

днІв Новннн. Здоров·я. За безпеку руху.

18.00 18.20 19.05 19.10

М. Бобко. Л. Таран. В. Парфир'єва, А. Сибі-

8InреіЛІЯ

мисте­

Новини. Твоя ленІнська БІБлІо­ тека. В. І. ЛенІн. сГолов,

метрології. В особистому заліку перемогли М . .ко­ ломієць .. М .. Гребініченко.

.с!ред.а.

СРСР.

•.

Музика.

8.Є-О Гімнастика. 815 с ... 1 лише одне

илас.

11,

сНОВАЯ ЖИ\ЗНЬ.-оrpгаlН БрOlВ8JPCll«)іГО .ropoдcfOO­ ГО 'комитета Коммунm:т.ичесиоЙ п8JPТIИН yKpa.'IIlны. roродсКО'Го и раЙOlННО'ro ~B н8!род'ных депу­ Ta'l'OB Кнreвс.кой облаСТИ. (На popaмIНCiНJOIМ ЯrЗьпre). . PЄДraJКТOP Е. ФЕДЯИ.

ИЛ:

14.45 14.50

о н К И

2.32,9

6

.

13.15Екраli учителю. Етика і психологія сІ· мейного життя. 9 ИЛ. lЗ.4'5 3агцьна БІологІя. 10

АТЛЕТИКА

К А

Гайдар.

ТелефІльм

агент

льова.

На першоСТі СРСР се­

пішно

цтво

-12.10

А.

Монументальне

не

ге - цеху М центральної

Перше місце зайняли ЛИЖНИКИ цеху М 1. дру-

ред

11.015

гуртка.

равочка».

Л Е

10·Б та JJ;еся

керівник шахового

по­

РОIПКОВОї металургії іме­ ні 60-річчя Радниської України. ПроходнJIН вони

сШкола..

М. САДОВИН,

r

ПРОВeJlИ

ЛИЖних

з

фІльм.

10.35. 11:40

Лариса

у командному заЛіку першість виборdла коман­ да 10·А, 'за неЮ 7-А 10-Б класів.

Л И ж н І змагання

4-А.

НІмецька мова. Науково-попу-

сЗJIlт..

лярний

Пасинок з 8-Б класу.

з 10- А класу. Серед дів­ чат перемогли Руслана

етапІ.

9.05. 14.15

з

дІти!

КJIPC про економІчну по­ літику КПРС на сучасно­

,10.05

Король

.

Час.

му

Садова

гІмнастика.

8.00 ГІмнастика. 8,15 Док. телефІльм. 8,35. 9.35 Суспільствознав· ство. 10 кл. XXVII з'їзд

ШАХИ У Літківській

На добранІч,

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМАЦТ І ІПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ

rOnOBa сіПЬВИКОНкому. с.

Вечlркя

20.40 21.00 21.40 22.40

11

П. &О&КО,

(<<СтахаНО8ець», N! 72, 1 вересн. 1946 р.).

20.30

23.10

не

було.

госпу.

лІтература.

Крупним планом. Актуальна камера. Ве­ чірній випуск. сДпя тебе голос мій..... М~з. програма.

лам­

ВІИНИ

на­

· тн. 16.00 Авторитет обраного · бриоадира: 18.30 Шсенне мереживо. 19.00 АктУальна камера. 19.315 Дон.' фІльм.

ІЛЛІЧА

в

беда

Срlбиий дзвІночок. сАгропром: проблеми І пошуки.. Резерви мо­ лочиого виробництва на ЛьвІвщинІ. 17.30 Грають юнІ музикаи­

ЛАМПОЧКА

установах,

•.

Українська Новиии. Новини.

їз­

(<<Ст.хановеlliЬ»' МІ 40, 18 траІН. 1947 р.).

колгоспників,

Новини. ФІльм сЛиха

11'.40 ШкІльний екран. 9 кл.

AOBrOAbKO,

Закінчена вся робота. Вчора

.

12.10 16.30 16.40 17,0.0

за8. курсовим навчани.Мо

Ук­

•.

1

чало

дИ.

Н.

•.

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

автома­

практичної

умо­

23>.15

наочного

також

нових

господарювання.

21.00 2,1.40

персоналом,

видами

приладдя,

орга·

сМ8йстри екрана ФІльм сЛюбов орлова Час. ТелефІльм сБрати Лаутензак.. серІя. 23.00 СьогоднІ у свІті. СвІт І молодь.

Міністерством

рукторським

клубу, електрифікацію кол­

Після відбудови нещодавно вступив у дію Бро-

вах

у

19.3>5

курси по підготовці водіїв автомашин. Навчаються 18 молодих колгоспників і колгоспниць. Курси забез­ печені лекторсько - інст­

виготовлення

ринницьких

у ДІЮ

приємствах

підго­

с.

знань.

форми

Час. Док.

17.50 18.05

Нізації' . виробиицтва І працІ на переробннх пІд­

розпочали свою роботу ор­

раїнської студії кінохроніки відвідала колгосп .. Червона Україна», с. Гоголів, яка зазняла на кіноплівку ряд кадрів для фільму "Село відроджується». Буде пока­

будівництво

ють гори •. 18.40 СьогоднІ у свІтІ. 18.50 УнІверситет сІльсько­

ПрогресивнІ

7.30 8.05 8.215

зарядка.

самблlв еЧlора. нІ. м. ТБІлІсІ.

18.20

господарських

розширило шоферів. травня в

'

17.26

Міністер(:тво автомобіль­ ної промисло~ості УРСР

колгосп­

кінооператорів

процес

~~

КУРСИ ШОФЕРІВ

6 rpYAH" 1945 р.). КІНООПЕРАТОРИ В «!lЕРВОНIЯ . УКРАІНІ»

зано

Сердюка

консерваТОрІІ.

П. КУЧЕР.

~.CTaxaHoвeць., МІ 91,

Група

т. до

Ранкова

11.15 Новнни. 16.00 Новини. 16.15 ВсІ люблять цирк. 16.45 с ... До шістиадцяти старшІ •. 17.30 Новини. 7.3'5 Концерт дитячих ан·

Перебудова: досвІд проблеми. Док. телефільми. Виступ ансамблю пІснІ і танцю сТвер. Палацу культури профспІлок м. КалІніна. Новини. 17.ЗО ЗолотІ ворота. Фlльм,коицерт. сСпlва­

16.55

7.00

ТелефІльм сБрати Лау· Т.ензак.. 1 І 2 серІї.

lЄ.ОО Новини.

тенору,

(<<стахановець», м!! 77, 19 вересн. 1946 р.).

ники. Вони виявили йому довір'я, вибравши Андрія Васильовича головою артілі ім. 2-ї п'ятирічки.

ЗАВОД ВСТУПИВ

Для запровадження в життя постанови Ради На-

16.15

солісту

іН8аліду Вітчизняної ВІИНИ т. Сердюку А. С. грамоту. Обласні оргаt<ізації на­

В рідне село Заворичі по демобілізації повернув­ ся Герой Радянського Со­ юзу Андрій Васильов,ИЧ Ситько, воїн-переможець, кавалер ордена Леніна, двох орденів Червоного Прапора, ,ДВОХ І ступеня та одного 11 ступеня орденів Вітчизняної війни і двох ор­ денів Червоної Зірки.' Теп­ ло зустріли і з радістю прийняли в свою . сім'ю

саману,

БУДІВЕЛЬНИКИ ПРИСТУПИЛИ ДО РОБОТИ

10.25

варів,

Ла-

1

ЛЮТОГО

12

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

МультфІльм.

Док. телефІльм. ВІдгукиІться. СУР!irаЧі!

ТелефІльм сБрати утензак.. серІя. Новнни.

худож­

ньої самодіяльності м. Бро­

ГОЛОВОЮ КОЛГОСПУ

безалкогольних

напоїв Броварської рай­ СПОJКивспілки безперебій­

перемоги.

П.

сво­

8.05 8.35 9.05

присуди­

ГУРТКіІ

І

Ранкова зарядка. МультфІльм. Музика. 7.ЗО Час.

~иконаВ~іВ

конкурсу

ЧЕТВЕР,

ЦТ

7.00

(:аМОДIIІЛЬНОСТI.

учаснику

ОБРАН~Я

ВИРОБНИЦТВО БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ . НАПОІВ

та

радість

!fapoAHa

торжества

членам

с. В.-Димерка. (<<СтахаН08ець., МІ ]9, ]1 травн. 1945 р.).

мало хто пішов додому від трибуни. Протягом всього дня і до пізньої но­ ні

колгосп бу­

допомагати

ніна.

інші.

чі

час­

директор

Тетяна

Мітинг

місце

єї ilртілі в будівництві хат та Нilдвірних будівель. Ви­ рішено найраніше побуду­ вати 2 хати, в яких будуть жити 2 сім'ї фронтовиків. І. ЄВТУШЕНКО, rOnOBa K.onrocny. імені Ле­

КВІТІВ

поспішають

Кожному

На

вивезена

ло

ВАСИЛЬОВИЧ

худоби,

тина лісоматеріалу. Буді­ вельна бригада приступила

святково

букеТilМИ

колгоспу.

будівництва

Жюрі

61,

1945 р.). ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ СИТЬКО АНДРІЯ

кол­

одинаків

художньої

1] серпн"

будува­ 40 ~олів

рогатої

курс

робітни­

ЛЮТОГО

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМі\

єві проходив обласний кон­

два цег­

для

на 26 кімнат. (_Стахановець .. , МІ!

пташарник, вівчарник та кон­

Перемога І Про видатну іс­ торичну подію діЗНilЛИСЯ відразу' всі від дітей до найстаріших бабусь. Пройшли якісь хвилини, і з усіх

ків

будинки

І

ГРАМОТОЮ З 12 по 18 вересня в Ки­

відбудовано

гараж, майстерню,

Цього року, ЯК виробни­ чі будівлі, будемо ти короварню на

Немов жива, на могутніх крилах, вдосвіта, прилеті­ велична

організували

буді­

цегли.

заводі

ляні

госпників.

НАРОДНА

ця

німецькими

та

11,

СЕРЕДА,

НАГОРОДЖЕНИЯ

випустив

клінкеру

На

колгоспники

період

зоо.роо

шло 10 тесnярів і 4 пиль­ щики, виділили пічників та

катами.

(<<Стахановець», 11 березн.

завод 315 не­

будівельну бригаду з 14 чоловік, в склад якої увій­

яких

загинули на фронтах Віт­ чизняної війни та замучені німецькими

розбійниками, великий

ХУДОЖНЬОI САМОДІЯЛЬНОСТІ тов. СЕРДЮК

країни,

німецькими

про народну

погромниками,

серед

господарства

зруйнованого

господарства,

зруйнованого

сільськими

України

го

вельної

КП(б)У

відбудову

роз'яснюю­

роботою

Радами

та ЦК

Комісарів

УЧАСНИК

варський клінкерний завод. Для відбудування народно­

друк

дрY'JOOfВВlНlИlЙ 14.Зr43

61285.

oфc:eтtGiй. аркуш.

Обсяг

примІрники.

Замовлеиия

М

1

тираж

547.

#23 1987  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you