Page 1

ОРГАН 6РОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОІ РАЯОННОІ РАД НАРОДНИХ

*

Газета виходить з. 17 ввітни 1937 року

XXVII з'їзд Комnартії УкраІни пере­ йшов до обговорення звітних доповідей Центрального KOiМi'rel'Y і РевізійноУ к<r місН Комуністичної партіУ УкраІни. Ви­ по-дІловому,

у

квітневого і жовтневого

,. 1

иадрова

політика,

рішень

поо,дну.валиёя б

кОІМІПетентність

витість, висока

ідейна

і діла. Звіряти

хильно

резерв,

С.

Горбачова,

ве,ликомасштабні

Ініціативи. Делегати

вносили ти організаторську ність ЦК Компартії

в якій висуну­

зовнішньополітичні

Центральний

КомІтет

Компартії

методів

до

слова

плани

!

з

який

міститься

в

П~І!ІР!rеМСТВа

· свіДчать

людському

Ук­

ду~к.ціJі на боваащІJВ. На

ко

рів, добивався суворого додержання ле­ нінських принципів Іх добору і вихо­ вання. Цю лІнію треба продовжувати.

Курс-на. прискорення УдарнИіМИ с.правами зу­

стрічають черrовий форум комунtстІт 'К'раІ'Ни буді­ вельники СПМК-580 трес­ ту

-с Укрелеватормлинмо.н­

таж•. В НіКонати план бу­ дtвельно-монтажнИІХ робіт д/ВОХ ·Місяц1в року ДО ДНЯ від'Криття XXVII з'~ КПРС зобm~' язалися пере­ довІ RОЛЄЮ'ИВИ ДілЬНИЦЬ, очолюва.них В. М. ПJіа~ хот.нюком та комуиlостом Г. О. Бойчун<І.м. Вони трудятьоя на пус.

К<JІВИ:Х об'єктах

1986

ро­

ку БорИІСJІЇІЛЬСЬКОІ'ttу комt>tкормооюму заводІ та УmгородськОІМу елеваrrорі. Значно ІПРИС'КОрwrь :вве­ дення в дію останнього дострокова КОМ'ПлектаціЯ йосо металОtКонетруащlями

та нестандарщmм

обл.ад­

цювати

зерному

rr.ах.

дострокооо

виготовити кЬлька

до

.

грудня

десят.кt.в

:кар(jо1Іщщів,

очо.лює

Переглянувши свої МОіЖЛИІВОСТІ, робіТИИП<И штампувально.І ДільНИЦІ цьоrо цеху вирlnшлв у день к<JоМІУЮстичноrо су­

ботНИІКа -

ра 1 Жовтнево.І РеволюцШ:, члена КПРС Г. М. І)>JЩИП<а.

nроцеНТ1в.

Не иосту.пається

Широко рооrор'Нуте со­ l(Іалістичне з.магання на: честь форуму ко.мунісrіВ кра.Іни дає xopO!llll ре­ зуJІЬІ'І'аТИ. З планом січня

тисяч

них

Д.

П.

ВіДЗНа~

сумлінною

цею столярі

1

пра.

верстатники

депутати міської Ради на­

Ро.дНИ1Х депутат!т М. П. БабЕЧ, О. М. Кооачухно, Іх товариші В. В. Гри­ цан. Г. д. ОвдіЄНJ«) та

нар6ованцtв.

Ма.лоl.ванеико.

КОЛе!КТИІВд.Х

чаJІОО'ься

справився

Вагомий внесок у до­ сягнення . yGitxy бригади верс.та'ІІНИІdв. яку очолює

Ім в

робоrгі і брmгада Ю. Д. О.нуфрієва. У цих друж­

усіпішно. Він вкгСУГови.в лродуЮ.UІ понад зацда:ІОІя

60

Сла.ви

хІІВ кавалера орденів Тру.

робі:В з державним Зна­ ком якостІ довести до 85

иа

І.

довО!Го Черво:ного ПраІПо.

нарбоов.а:нщіІВ, а ВИJІуІОК ВИ­

цеху

М.

1 третьОго ступе• Н'іІв, та брИJГада верста'Тнн-

дня :ВіДЩ>ИТТЯ XXVII з'Lз­ JJY RПf'!C - иа 80 тисяч

холею"ив

та .іІШІИХ верста-

Трудової

дРУіГОІГО

до

·

і НІШі.

Г. АНДРІЄНКО.

,Тут

номлених

:на

елеваторі,

Кро.левецькому що

Валерій Глібко

ПоонанСЬІКоrо

црооести

вирШІИІВ

моn~

на

rори декщци раніше

·ПІВ·

1 пlд­

ГоrrуJВати фронт робіт .для

дaJlЬllliCNrO

завершення бу­

дІвнИІЦІ'N!а.

На .всіх цих важливих об'єктах ПродовольчоІ nрограми за два місЯ:ЦІ ПО'l'ОЧНОГО року буде ДО· ДаІl'КОІВО ООВОЄНО 27 ТИСЯІЧ

карбованців

буДівельнО­

монтаж:нИJХ робіт.

Л. JІИФАР,

СТ!Р~ІJвА евовомtст С:П:МК-580.

У 'Т!ШЛRЧНОІМ~ госnодар. с.твt радгос.пу !ІМенІ Щор. са І:де в1Дпов.4цальний nе­ ріод ntд;гоrrовки до ио.воrо сезону. За.кла;цаються со­ ло·м'яНІ ІПодушки, nрово­

з'ізду КПРС. Хлопець

забезпечує

ввсоку JПdст.ь

виконуваних робіт, проявляє активвість у rромадській роботі. ВІв в членом

комсомолу.

Молодоrо

заводськоrо

внробННЧВИRа

комітету

прВЙІUІТО ве-

щодавво кандидатом в члени КПРС. Фото М. Семввоrа.

Зобов'язання~напружені передові

птсuшпщі

Г. С. Швирст, Г. М. Сич та ІІШІі. Вони першИІМИ на тахофабриці виконали зобОІВ' .ІЮаJІ'НЯ мину.лоrо ро~ •ку, ццержали від котноІ

ІКурІКи-несучки в!ДІПWІІДНО по 281,6 1 272,4 штуки яєць. Інші.

дwrься ремонтнІ робО'Ти в теплицях. Прац1вн1ІІКИ rocno~apc'l1В8.

nраІГНуть

ПJtaai 1110 1 зобоІв'яеа.н­ ні 1300 було вИрОЩено 1574 ТОННИ •ПОІМ'іідОрі:В,

На них рівняються

•Г. ПЕТРОВА.

П рацtвни,ки нолективу зробл.я:ть усе, щоб і ЦЬОІ'о РО!КУ nеревИ!!Юнати своі:

хоро­

М. Ф. Bopиce!l'Ro,

О. С.

кожно•го

чо­

ра. більше 26 кілограмів о.-~рКЬв, дві інші май­ те no 24 'Кілограми. По­ ІМідорІв найбільше вирос­ тили Г. П. Гончареmю (15,5 кіЛQГРЗ!Ма З :КОЖНО­ ГО НВадраТНО•ГО метра),

лектИІВ

.С'ІJравився

за

тири рони.

УспІіху сприяло :сумлІ.Н~

mІа'НУВа.ния ро600'И, ВіПРО­ вад.жеННЯ ВИС<ЖОІВРО.Жай­ НИХ сортіВ О['іркІів сЕста­ фета•. сМарафон• >ta lи­

тЄІІІJІИЧНИЦЬ

до.мо.глися

ІКо­

n'ятирічки

того гРУНТУ якнайшвЦІІе

tШІМИ резуЛЬ'l'а'l'а.Мн.. .ПрИ

торік

ЦИ!буЛі Та ІНШИХ WІО.чtв. Із

редиски.

ня

наших

оrіркіІв

урожайності

вавданНІЯМ

за­

МИ'ИУJІИ'Й ріІК пораду113ав

Найвищо·І

Петренко та К. Г. Заглин­ ська. Перша зібрала з

салату,

вершити ІПІ,дrотовку за.щ>и­

і рооІПОЧаТИ В третій ДЄІКа· ді ЛЮТО'ГО вне~ овочіВ.

СРСР .вІ3ь~

тепЛWШІИІЦь,

шн:х.

а також

своєчасне

nомідорІв

сорту' с'УЩ}а:Інець•.

ЮJаДратного

мет­

К. В. Тетянич та А. С. Яховенко (no 15 кіJІо.гра­ м!Jв з ІОВЗдРатноrо :мЄ'l'Ра).

зобОІВ' Я.ЗаіННЯ. Для цієІ мети аикори· <С'І'ає:мо споона досвід пе­ редових колеІО'иві.в по ви­

15

люто­

rо ц. р, У'І8С.ТЬ у комуні· ствчиому еубqтвику,

КПРС.

Значна

цри­

з'їзду

XXVII

Іх к1JІь..

кість црацюватвие ва сво­

Іх робочих місцих зайнита

ПрИ1с.1Jад у роботі nока­ зуІОО"Ь

ТРУдівинК1в lмеві · 60-рlччя

900

свячевому

1----------------------..: Виконати 'ПЛан дво·х мІ­ сяцІв до ВіДК,рИ1П'Я XXVII З''із,zw КПРС такі зо­ бов'язання ВЗЯВ КОІЛеКТИІВ КиІВІСмсоі: птахофабрики. За цей час буде реалt:ю­ вано 35 · мільйонів lІ1Т'УіК яєць 1 310 тонн м'яса. Зобов'ЯІЗан:ня. як видно, нмхружені. Але 'llРУдlвни­ ки птахофабрики сповненІ бажа~rня ус.пLІшІо викона­ ти Іх.

Понад радrоспу

1

буде

внробввцтвом

сіJІЬСмrоrосщо,царської про.

,цукцІі.

У день

субІ:УrнИІКа пе­

.ред6ачаЄ1'ЬСЯ, зокрема, на­ доЬ'и КЇJЛОІГрЗ.МіВ

3.800

молока,

іПІдживити

геІRІ'ГаріІв

ОІЗИМих

а таІКож зіІбрати ни

метаиюлому,

ти дві

чІ

кіJВ,

350

зернових,

дві тон­ ВН!І'ОТОВИ·

з

nоловиною

тися­

Ш'!"УіК

фрУJСf01ЩХ

ЯЩИ·

350

перевез.ти

тонн

народн()'Г()(:nодарсмсих ва.н­

тажdа!. Дві

<JІГі}ЖіВ,

зеко­

Завершується nідготовка

один Із кращих молодих сто-

-

сарlв-схладап:ьииків заводу •Toprмam• lмевt XXVI

-У сnІх. nримножимо

споруджу­

На

.

воду.

·,

ється в Сумській обл.астl, КОл.еІ!СТИ!В ДІІЛЬНІЩІ в. П.

-

заощад.

матеріалах бу· трудитися 1 І<ОЛеІК·

НЗІННЯМ.

А

н~

женОІІ'ІУ металі.

чотирИІСТорон­

номуні<С'І'

·денами

тж:яч

зокрема

Jіютоrо

15

віідіирсщюва.ти

Иапус.

Васько, нагороджеиий ор-

на

пе~ож.

О. КОРЕНЄВ, секретар партбюро за-

ц,ює бригада столярі:в, яКУ

завдання

nр<>ІЦу>НІЦ1І

його

де тиь цеху поJІІРwrтІів.

ВиСОRО!fІРОдУ•К'І'НВНо пра-

l

змагання на честь

свою роботу 1 nо:кавує добрий при.кла.д Іншнм.

ньому стругаль'Ному, фре­

ВирІішено виконати річ­

27

на

широ­

соцІадl·

хаиі'ЧНОСо цеху. ЯіКИЙ ос­ танн !ім часом стабілІзував

.та, котрі з однааtовою :вмІлІсТю НЗІВЧИJЛИСЯ цра.

пІдроздІлів деревооброб­ ного комбінату. Ного ко­ лектив на перший рік дванадцятої п'ятирічки намlтив високі рубежі. ний ·план ДQ

М.

підnриємстві

цем виходив копектнв ме-

в~но трудm'ЬСя М. Я. В.

ТJЮЯЧ кар­

150

ІН()ІJ)а.ЗОІІЮ

Хороший старт КорніЄВ'КО,

сво­

форуму ~унісТ1ІВ. Неод­

(РАТАУ).

Цех промислових холо­ дильних камер один з провідних виробничих

Січень що

РООГОР'Н'УТО

етичне

У тісному зв'язку Із завданнf!М даль­ шого вдосконалення організаторської 1 політичної роботи партійних організацій обговорюються на з'їздІ проекти ново! редакцlі Програми партlІ, змін у. Стату­ ті КПРС, вносяться конкретні пропози­ ц1І. З'Ізд продовжує роботу.

кри­

за те,

ІПJІан уже реалізовано про.

питань.

оцінки роботи кад­

про

•го слова ІРобі'rННКИ дО'DРИ· мають nонад мІсячний

цими думками були пройня­

-

J!ніцlати·

З1ЩЄРШИ'ГИ ДО ДНЯ віД· 'КІРИ'І'ТЯ XXVII з'Ізду КПРС. Підсумки роботи

ви.

-

та Ідеологічної робо­

керівництва, принципово,

тично пІдходив

єдність

1

ти, всіх сторін партійного життя, стилю

1

діла

Шдтримавши

ву передО!Вих ІКолектНІВІlв, світлоrrехн!Jки ВИ'рі.ши:лв іПЛСІІН ДВОХ МіСя.ціІВ рону

до себе, неу­

ні керівники ряду міністерств вІ­ домств за недоліки у плануванні, ма­ теріально-технічному постачанні, низьку якість виготовлювано:.: продукції, недо­ статню увагу до вирішення соціальних

раІни, говорили промовці, приділяв неослабну увагу вдосконаленню органt­

зац1йно-парт1йноі

своІ

1 діло­ 1

ЦК КомпартіІ УкраІни, Ради Міністрів республіки. Гострій критиЦі· бу ли піДДа­

пропозиції схвали­ 1 політичну діяль­ України по вико­

нанню рішень XXVI з'їзду КПРС, квіт­ невого і жовтневого (1985 р.) Пленумів ЦК КПРС, рішень XXVI з'їздУ Ком­ партlІ УкраІни.

На заощаджених матеріапах

де­

ті буквально всі виступи, які вІдзнача­ лись діловитістю, аналітичним підхо· дом, критичною оцінкою зробленого. У вистуnах вказувалось· на нерозв'я­ зані проблеми, недоліки 1 упущення в роботі. Висловлювались критичнІ заува­ ження на адресу секретаріату 1 відділів

розвитку

сповненІ рішимостІ втілити на·

КПРС М.

СУБОТНИКУ

партії. ~ердшУ'Вати Дlл<r високу організованість 1 дЦс­ nрНІВести в дію ІВеличезний

факторі.

мІЧене в життя. Вони цілком схвалюють Заяву Генерального секретаря ЦК то

йимоги

* Ціва з коп. ,НАЗУСТРІЧ КОМУШСТИЧНОМ'У

переконаність

додержувалась

могами ВИІl'і<С'І'ь, ц:ипшіну.

ню політику КПРС, курс на прискорен­

1

Субота, 8 лютого 1986 року

щоб на иожній ділянЦі працювали лю­ ди, глибоко віддані справі партії, у яких

ключові питання діяльності партІйних організацій республіки за звітний період і на перспективу. У виступах пlдкрес-. люралося, що комуністи, всі трудящі Радянської України одностайно підтри­ мують .uенlнську внутрішню 1 зовніш­ соЦІально-економічного

вказували

р.) Пле­

дусі

(1985

Вся

суворі моральні

країни

ОБЛАСТІ

легати, повинна бути спрямована на те,

нумів ЦК КПРС, передз'Іздlвських документів партії обговорюють делегати·

ня

КИІВСЬ КОІ

З'ЇЗД КОМПАРТІІ УКРАІНИ.

XXVII могливо,

*

.М 23 (7104)

К О М У Н І СТ И Ч Н О І ПА Р Т 11 У К РА І Н И,

ДЕПУТАТІВ

тю:ячl карбо­

'ва!Щів, зароблениос у хо. дІ свята пра.ці, заnла.нов.а­

но Ш!'рерахувати ХІІ n'ятmрічки.

у

фонд

До дня п:роведення ботника ЗаІЛИШИЛОСЯ

баІГаТО часу.

су­ Не­

ТD'.му штаб

на чолі з диреа<!ГО:ром гос­

за­

поІдарства І. І. РибІrою за­

критому грунтІ. а також кращих майетрі:В свого rо.спода.рства, які навчили-

вершує п.ІДТО<ТОІВоКУ до ньо­

рощуванию

о.вочІів

у

ся за будь-яких умов ви­ рощувати високі врожаї ранніх

овочевmс

культур.

го,

нама~ається

на всіх діл·яНІКах

rосподарства.

'1'ЄWІИ'ІВ01'0

.ви­

радтосц­

иого :виробющтва JІЮдИ П011';Р.УДИЛНІСЯ ЯКНайпро дуК­ ТИІВ'НІІШе.

П. МАЛЯРЕНКО, В8'18JІЬJІВК

чітІКо

значити фронт робіт, щоб

Г. КЛЕПКО, секретар nарr.кому

І'ОСПУ·

рад·


І

*

стор.

2

8 лютого 1986 року

сНОВЕ

ВСІ РЕЗЕРВИ

НА 3&ІJІЬШЕННІ -ИРО&НИQТВА СІJІЬfОСППРОАУКТІВ

4- · тотого цього року в- будиику культури заводу сТоргмаm• вlдбу­ JІИСЬ збори партійВо-господарського активу

району, на яких

підсумки роботи

рено завдання по даJІЬшому розвитку

в дванадцятій п'ятирічці.

Великі

-

шувати

~вдання належить вирі­

трудівникам

агропромислового

комnлексу в дванадцятій п'ятирічці,

-

посіви на зрошуваних землях, макси­ мально використовувати можливості астрахансьної технології і за рахунок

цього забезпечити уже в нинішньому році урожайність овочевих культур не менше 200 центнерів з гектара, а в 1990 році - 220 центнерів.

рах активу, перший секретар МІськкому

України

А.

Д. Фролов.

Для цього є у нас вІдповІдна база. Зав­ дяки наполегливій праці партійних, ра­ дянських органів, профспілкових

В

1 ком­

.районного

наші

агропро­

ьиконав п'ятирічні плани по продажу державі м'яса, яєць, досягнуто значного

допущеного

вІдставання в

перші роки п'ятирічки по реалізації молока. картоnлі, овочів. 13 цілому за роки минулоУ п'ятирічки середньорічний обсяг сільського rосподарства зріс на

господарства

За підсумками

УІ в

тисячі тому, щоб

14,8

вирощували

роботи 1984 і 1985

показників

домоглися

мадсьного

колентини

гарД•, 1\иївськоІ і Бог~анівськоі птахо­ плани

минулоrо рону і п'ятирічки в цілому по пpoдattty державі всіх видів сільгосп· продуктів. Певних успіхів домоглися також рад­

госпи

імені

Щорса,

«Бобрицький•.

•Зорщ•. «ВеликодимерськИй•. «Русанів­ ський• імені 60-річчя СРСР, нолекти­

ви якИх

чимало

колективів

молочното­

варни~ ферм. бригад. ланок, окремих передовиків. які домоглися високих ви­ робничих показНИКів f заслуговують ве­

впровадження

науки

і

передового досвіду.

Ось чому нам

заходи,

Не на на­

тонн

картоплі

50, овочів - 68, фру~тів і ягід - 9 тисяч тонн, м'яса25.4 тисячі тонн, молока - 96,5 тися­ чі тонн, яєць 374 мільйонів штук.

Завдання, як бачимо, складні і напру­ жені. Для Іх розв'язання потрібно знач­ но поліпшити стиль і методи керівни­ цтва сільськогосподарським виробни­

цтвом як районній ланці, так і безпосе­ редньо на місцях. Адже за одних і ~их же умов в районі надто велика строка­ тість

овочів,

в

одержанні

картоnлі,

а

зернов-их

також

в

культур,

тваринни­

цтві. Так, радгоспи сПлоснівський•. іме­ Ні Юрова, «Нрасилlвський• торіІ< одер­ жали по 44-30 центнерів зернових з гектара, а імені Докучаєва, «Зоря•. Імені Мічуріна лише по 16-18 центнерів.

Щоб забезnечити заnланований вало­

вий збір зерна, нам необхІДНо його· одер­ жувати не мешуе ЗЗ цеитверІв з гекта· ра, або в 1,5 раза більше, ніж в серед­ ньому за ро101 одинадцятоІ п'ятирічІ<и. Для цьоrо потрІбно розширювати посі­ ви зернових за Інтенсивною технологією, я~_доавол.яє значно збільпr.увати вро­ жайнІсть. НевІДІсла,ЦиО слJд виправляти справи

8

'

ОW'іІІІИШІтt1. Зі роц минулоУ п'яrи-

на

меліорованих

та

осуше·

продуктивність дійного стада до кілограмів молока на корову в

3037 1985

році.

заку­

В

останні

три

роки

зросла

ньорайонної продуктивність худоби.

Це

свідчить про те, що не всі працюють за

науковою

виробни­

-

мінеральні

чимало господарств мають нижчу серед­

цтва в дванадцятій п'ятІfрічці, якою nе­ редбачено збільшити обсяг валової про­

процентів і в 1990 роцІ зерна не менше 54 тисяч

органічні й

півля м'яса, молока, яєць. Разом з тим

належить обговорити

керівникам

РозповІдаючи про роботу в тваринни­ цтві, доповіДач підкреслив, що внаслі· док вжитих заходів в районі зросла

спрямовані на прискорення роз­

дукції на виробляти

об'єд­

них землях.

досягнення.

витку сільськогосподарського

агропромисловому

райсільгосnхlміі,

одержуємо

лежному рівні здійснюється комплексна механізація сільськогосподарського ви­

робництва.

де

ніни, домагатись якісного поліnшення П. Прикро, що надто низьний урожай ми

віД теиnів зростання і оплати праці, по­ вільно знижується собівартість продук-. впроваджуються

створенням кормових дворів,

використовувати

продуктивність праЦі відстає

слабо

одержали врожай КЗJРТОІІ!Лі по ценmері!в з гектара, зміцнюється трудова дИІсциmліна. Все це, сказала во.

ний

на, даЄ спо,ціВан:ня на те, що пО.Цолаємо недоліки. Пла:нwмо зак:тосу13аrrи бригад­ ний nіДряд на вирощуванні всіх сіль­ ськоrоаподарсЬІКИХ культуtр. Цьоrо ро:ну ВІЩJОІВаДИІМО В ТІВа:рИННІЩТ.Ві W\ОЗмі:Іmу роботу, nереведемо всtх робі'ТНИІКів і спецtалlіетlв на НОІВУ систеІМу ОІІlЛаТИ пРа­ ці. Про poбorry ИОМ,СОІМО·ЛЬСЬ'НО-МОЛОД!Ж­ НИ:Х колеm'ИІВіІВ радгосnу сВетmодимер­ СІ>RИЙ'> рООПОВі'Ла ЗШ::Туt!ІНИ:Н СеЩ>ЄТаря

нОІМіІТеу :н:омсо.молv І"ОСПОдарства Н. Сав­

Ми сьогодні живемо уже завданнями НИНіШНЬОЇ П' SІТНІріЧКИ. Як 1'еПJІИЧНН!ЦЮ, мене турбує, нацринлад, розширення nлощ

теnшщь

ПЗІрТійним орrаніз.аціям і госnодарсь­ ким керівнИІКам слід бі•льше_ виявJ1ІЯТН турботн про лщцей, що с.прия:гиме .. пІ:д­ вищеНІНю 'іх трудово-І і :грома.дсько1 ак­ Т6ІВНОС'l'і, с11Ворювати нормальні умови для ІJІращі 1 nобуту сІJЛьських трудІіВНи­

кl!в, організащд Іх обслуrовування. В цілому нам .н;раще треба дбати npo торговельне, медичне, культурне обслу­ сільських

трудівників,

по­

ОПра.вж!НЬОМУ ІІ:Іі3ЯІТИСЯ за органrоащію Іх

ва.рlнням.

на-

ведення елементарного порядку на фер­ мах. Лише за таких умов можна буде домогтися поліnшення в органіЗаціІ се­ .лекційно-племінноr роботи і відтворен­ ня дійного стада. П'ятирічним планом nередбачено се­ редньорічний

приріст

закупівлі

молока

як

ваЖJІИlВ()\1'0

резерву для виконання ПІЛанJв зобов' я:зань. В

обrовореин.t

стуnИ)В

ce:Iq}erap

доповіді

1

взятих

nершим

ви­

парткому радгоспу Іме­

ні Щрооа В. І. Глушак. Він пов.іДомНІВ, що трудіНВИІКИ! гооподарств.а з п'ятиріч­ ним nланОtМ по продажу проду1ІЩІ1 спра­ вилнсь набагато раніше строку. Ви:нори. стовуючи додаТКОІВl резерви і мОЖJІИІВОС­

ті,

колешив

радrоопу в

п'mирічці ni>Oiдacrrь

дванадцяІТій

державt

тися.ч

11

ТОНІН м'яса, 10 тисяч тонн молона, знСІІЧ­ но. ПіДІВ'ИЩИfЬ ур<>ЖаJЙНіСТЬ ВСіХ СіЛЬСЬ­

J«>ГОСПодарськи:х куль'Тур. Для потреб т.рудюци:х запланавооо спо;рудити блИІЗЬ­ ко

двох

тисяч

ла, дитсадок

m~раrгних

в

метріІВ

жИІТ­

90 місць, середню шкооv в Зазим'І на 464 місця і будшюк :культури на 600 місць та роЗширити дИ'Т'Садон до 240 мі-сць. про­ довжити га:зифі::н:ЗІцtю с!JЛ .Потреби 1 За. зИJМ'я.

ДИІре/Ю'Ор

Погребах на

радІГОСпу

:Імені

60-річч;я

СРСР І. І. Рибка ДОІПовів активу, що госrюдарсt'l"ВО в одинадцятЩ n'яти:річцt

реалізуІВЗJІо

ше шіану, продажу

тисяч неrелей, що біль­

14

ВИ'НОНало

де.ржаві

ооОО:в'язання. !'О

молока•,

м я·са,

овочІВ.

полtпшен:ня

утримання ГРОМадСЬІНо·

го поголів'я· знаЧІНо збільшили аиробни­

сівні

площі

під

кормові

11\ультури,

а

розширювати їх. Плануємо · піДвищуваrrи й урожайність зерНОІВИ:Х та нормвих культур, для чого дбоомо про пІдви­

щення ро:дючостt груІНТів, постійно зай­ маємось 'іх удобрен:нЯІМ. Чимало наміче. но зробити і в р<JGБ'я:за:нні соці.альних

на 15 процентів. В середньому його по­ трібно одержувати 3,5-4 тисячі кіло­ грамів на корову. Майже половина гос­ подарств уже досягла цього рівня. Тож до нього слід підтягуватися й іншим. Велние напруження у нас і з вироб­ ництвом м'яса. І хоч· план п'ятирічни ми виконали, все ж серйозні претензії пред'являємо радгоспу-комбінату сКалн­

nmа:нь. Х<УГілося б, щоб Зі'р()Іпром бІ.ль­

тянський•. яний торік

центнера

не

справився з

планом і недодав державі 1555 тонн м'яса. Більше його повинні виробляти спеціалізовані госпоnарства Імені Юро­

ва та «Авангард•. адже в

1990

роцІ ми

nовинні вийти l'la рівень виробництва його до 29 тисяч тонн, а зак_уn1вл1 -

.а5,8 тИсячі тонн. · ОсОблива роль у виконан-ні завдань ПО ДЗ.ЛЬШОr.tу роовиrl'}(у бази СіЛЬСЬИО·

rocnoдa.pcЬJ«)['' виробництва віДВодиться капітальному будіВництву. В нинішній п'·ятирі'Щі будівельннкам належить ос­ во.Ітн в районі 65,8 м.ільйо.на карбован­ ців JСЗ[!і/rа.пьнИІХ М<Ладень, в тому чИІСлі

рконатu бу~о-мо·н.таJЮJн:х робіт на

ооецодяrу.

Хоті­

прИІЄмс.тва-шефи., .Шіженерно-технічні цра.

ЦЇ'ВНИООІ•.

Адже В.іД ЦЬОГО

залежа.ти

уопішне

'ВСЬОГО буде

викооан:ня

завдань

по збільшенню .виробництва сільrосп· n;родуктІів в дв.анщдця:тій п'ятирічці.

Директо:р СемипотdвсЬІНоІ птахрфаб­ ри.ки В. Д. КуАРЄіпсо доnовlв антИІВу,

rолів молодняка !П'l'ИlU. що бlЛЬЦІ~ на 700 тисяч голіІв,. ніж nередба~<~алось

зматанн;я

Ц:ТІВО корм.іІВ, але їх все ще не вистачає. Тому нам по:rрібно не ЗІ.'\І:енщувати по­

перебудова роботи

іНІВентаря,

ли б ми. щоб для тепличиІЩЬ також привозили обіДи, потрІбен стіл замов­ лень, де б ми, жінки, мотлн придбати необхідні проду;т.и: для сімей. Не сек­ рет, що наш~m робtmИІЦям доводиться ВИІКонувати надто ба·гато рутчJНоі ПІ')ацl. Тут на до1п:омогу nовинні прИЙ"ГJі nlд·

Ціалістичноrо

Потрібна доиорінна

зооветспеціалістів,

ооален.­

ЩО! за роки минулоУ

Для

кадрів,

ц€:Н'ТральнИІМ

Особливу yt8a['y необхідно приділяти дальшому розвиrmсу форм і методІів со·

цтва, недооцінюють племінну справу, не застосовують передових методів праці. керівних

-

системою ведення тваринни­

з

ням. Прикро, що у нас немає необхід­ них умов для праці, а саме nобутових

дозвілля, ще а:юrиmн.іше вести неприми ренну бороrгьбу з пІfЯЦІ1ВОм, са.моrоно­

добрива .. Щороку потрібно вносити на кожний tектар не менше 20 тонн орга·

nере­

зріс на 48 процентів, а валова nродук­ Ція лише на 13. В окремих госпо­

ціІ,

сер­

господарств слід постійно дбати про nо­ ліnшення родючості грунтІв, ефективно

дових технологій і методів праці .. Не всюди як слід використовується матері­ ально-технічна база. За минулу n'яти­ річку ріст основних виробничих фондів дарствах

устрою.

су, особливо в радгоспах імені Мічурі­ на, імені Докучаєва, «Гоголівський• та інших. Партійним комІтетам, керівни­ кам господарств необхідно нарешті зай­

нанню,

ДеяКі ж первинні nартійні організації і керівники господарств та спеціалісти ще не nовернулися лицем до економіч­ них методів господарювання, інтенсифі­ виробництва,

ра.д:го'СJІІІв. В нинішній п'яrmрlчц1 план~­ ємо збудУІDаТИІ МайЖе 85,5 ТИСЯЧі ЩШД­ раТНИХ М€ФРЇІВ житла, 4 школи на 1346 уч.н.ІІвських місць, 5 іІЩубІІв і будиmdІв кулЬ!ТУ'Ри на 1900 місць, 9 дитячиос сад­ Кі·в на 1698 м;іщь, ,ряд інших соціально. культурних об'єктів. Розширюватиметься будіВІНиц'.І1Во житла й за рахунок J«>шТіІв населения. Більше УІВ&ГИ буде прИJД1ле­ но спорудженню об'ектів комунального господарсrrва, побуто.вого обслу;говуван­ ня, газифІкаціІ сіл, роботі по їх благо­

говування

Районному

лико! шани.

каціІ

необхщно

в єдиному технологічному комплексі бу­ дуть вирішуватися всі nитання по Іх приготуванню. Передбачено, що промис­ лові nіДприємства й будівельні організа· ціІ в порядку шефської: допомоги за перші два роки п'ятирічки збудують 56 сіносховищ в радгоспах району.

ціалістичного змагання.

нас

145

чимало маємо неякісного сІнажу і сило­

нятися

за пlДсумкаМИ 1985 роиу ви­

знані переможцями внутрірайонного со-­ В

тваринництва

йозно працювати над nоліпшенням кор· мової бази. Слід і надалі розширювати посіви багаторічних трав, на ділі забез­ печити організацію зеленого конвейєра. Хоч ми в цілому й досягли збільшення виробництва иормів, але якість Ух зали­ шається низькою. бО процентів сіна заготовляємо другого 1 третього нласів,

фабрцки, держплемптахозаводу •Руд­ ня• р~дrосnів імещ Юрова, «Аван­ які достроково виконали

надвірними спорудами і за замовленнями

і'Мені Докучаєва Л. М. Чериишова. Це­ що ццалось підвищити продуктНІВність громад-сJ>КоІ худоби,, поріІВняно неnога.

nриміщень,

Hafutpa-

ордена Жовтневої Революці'і радгоспу сНлоскlвський•. Семиполнівсько'і птахо­

фабрик,

не

Про те, як переборює труднощі в по­ доланні недо·лlЮв в сільськогосподар. ському виробництві, розповіла на активі сеЩ)Є'І'ар паорrrійноІ організаці~ радгоспу

активу району

союзному соціалістичному змаганні 1 на­ городжений перехІдним Червоним пра­ nором ЦК НПРС, Ради Міністрів щиx

Ії

суму 40,4 мільйОІНа !КЗІрбовшщів. Пе.ред­ бачаЄІТЬІСя збуду;ваrги чотири ремонтних майстераt на 255 одинІЩЬ, 15 примі­ щень для великоІ ро~атої худоби на 3 тисячі голів, блаrоУ'(:троІти сім ферм загальною площею 18 тисяч *вадратних метрів. І надалі мід рооширюваrги бу­ дІівющrво будинкІВ присЗІДнбного ти.пу з

Із зборІв nартІАно-rосnодарськоrо

років район вийшов переможцем у Все­

СРСР, ВЦРПС і ЦН ВЛНСМ.

корм:а.

чук.

процента проти попередньої n'яти­

12,8

річки.

залишається і

менше 200 центнерів з гектара. Досвід такий у нас є. З рону в рік стабільно забезпечує високі врожаІ цієІ культури радгосп імені Щорса, де врожайність з гектара становить 230-250 центнерів щорічно. Дл:я nідвищення продуктивності гро-

мислового об'єднання район достроково

скорочення

невисоиою

державі недодано було тонн. Завдання полягає

сомольських організацій, виконкомів се­ працівників

цілому

урожайність картоплі в районі, чере,з що

лищної і сільських Рад народних депу­

'J·атів

зеленИІМв

ними кормами до nізньої осені.

річки ми недодали державі понад 33 ти­ сячі тонн оМчів. Треба розширювати

сказав, виступаючи з доповіддю. на збо­

Номпарті'і

----'-·

со:коВ•ІИ'ими

ми. Перев.ажно це л-юцерна, конюшина. За:вокди маємо поокнИІВНі і поукісні по­ сі'ВИ до 150 геНІтар·ів, що дає можли­ вість забесзnечу;в.ати тварин:ництво зеле­

підведено

виробиицтва

·-

риннИЩJГВо

1985 року 1 обгово­

сільськогосподарського

ЖИТТЯ•

ше црИІЦілЯІВ ymal'и цим ПИІТаннЯІМ,

нож ВИід:і:лЯіВ не<JбхіДні р~ЮНТІНИХ робіТ.

ДосвіДом

ви.робЮ!ІЦ'І.1Ва

громадського

бригадир

а

ІМатеріали

кормt.в

тв.аtрИНННіЦ'І'Ва

радrоспу

та­

для

. для

nоділився

•Іlлосхівський•

М. І. Топіха. Він сказав. що господар­ сmо в минулому р<ЩІ. одержало по 46,7 зернових

з

ге..кта.ра,

в

ЧИСJІі nшениці по

52,8.

СЯІГІНУІТо

впровадженню

за.вдяюt

тому

Цього було до­ у

ви­

ро6нИЦ'11ВО інтенси.вно~ техноло.гіІ, добо­ РУ нращн:х nоІПереднИКіВ та ви.с<Жоуро­ жайних сортів сПоліська-70'>, <<Білоцер­

ківська-47'>, •ЧайКА•. Посів озНІМих n.t:д урожай 1986 року ми ІПро~ели за іН-. тенсивною техноло.r.і'єю на ІВСій ПЛОІЩі. На 50 гЄІКІТара-х вирощуватимемо кущт­ рудзу на зерно. Щороку DІЦержуемо ва­ соіНі вроокаУ кормооих коренеnлодів. То·

рік в бригадІ Ух вирощено по 1280 цент­ нерm з геІКТара. Прооягом весняно-літ­ .ньоrо і осіюrього nе.ріоду забезпечуємо в достатній нількості громадське тва-

ТНІВ

n'ятиріtJКН ко.лек­

госnодарства. виростив

міль~О'ffіВ

9

планом. За цсtі чак: зекономлено

тонн

иомбікормів,

одержано

rж:яч

8 10,5

міль~

йона карбосванців црибут:ку. В милулому році колеRти:в вперше виростив 2 міль-. йони молодняка птиці. І за піде~

роботи вийшов перемоящем у Воесn~~ наму

сОЦіа.л.істичному

JЮдженИІЙ

·ЗМЗІГанні

перехіДнИім

та

Червоним

f!Аf!)­

пра.nі)..

ром ЦН ІЮРС, Ради МІ:ністрІ.в СРСР, вц~пс і цн влксм. Цього досяmуто за. рахунок техн!-що. го переообраєння: в.ИІJ)обничн.х nотужнос­ тей, дальшОtГо вnроrвадже'ННя інтенсифt­ кащlї сільсь.когосnодарсьІЮІГо вир<JбнИІЦТ­

ва: В нині'шній п'mирі'Щі щоро'Ну буде­ мо вирощувати молОідНЛJСа

по

ПТИІці,

2,5

мільйона

ДОІМСІІГати:мемос.я

голів кра­

що-І Уі ЯІКОсті, дбатwм-емо про полtпшен­ ня .ко,рміІв, ЯІК.Их ми хотіли б більше одержувати з Налитянеького комбікор­ мового заводу, а не з Переяслав-Хмель­ Н.ИІЦ,ЬІ}{ОСО. І не тіль:R.ИІ тому, що він зна.

ход.иться далі,

а таму, що

наш завод'

'іх ГСУfУЄ ВИЩО'і ЯКОСГі,

-

Нолектив

буд•,

-

сназав

тресту

його

сБроварисіль-

!Керуючкй Б. І.

Станкевич, в одинадцятій п'ятирічці збудував теплиці радгоспу-комбінату «Тепличний• на площі понад ЗО гектарів, зак'інЧИІВ ро:зширення КиІвськоІ і Сем~ nоJІКІІвсьної nrrахофабрик, буДуаІа:в жит­ ло, дитячі садки, тваринницькі примі­ щення та ба['аrго tншо.го. Всього в районі виконано будlВельно"монтажни.х робіт на 40 мlльйонLв нарбоваащlВ. МИІНулий nеріод був і періодОІМ ста. НОІВЛеННЯ КОЛеІКТИВу. Для ІІlрафВНJШів тресту збудОІВаний гуртожитоа< на 537 м.і.сць, два 96-І.КвартИірНі житловl будин­ ки, дитсадок на 280 місць. У .нас знач­ но скоротилась плин:нlсть кадріВ, у три раGИ з.мен:шилась кіЛЬІКість проrулів, ко­ лектиrв ПО«JОВНИВСЯ 132 МОЛОДНІМИ CJie. Ціалісrами. Зараз ми готові виконати в райо,ні

будь-Ю<е

за:мОІВЛення.

·_

Торt:к в рад!ГОСЛаuс Lмені Мічуріна, «За.платний•, «3аворИІЦЬІКий• в nоряд­ ку шефсЬІКОІ дооом:оги ви:конали обсяr будіІвельно-<м-онrгажниос робіт на суму 385 тИІсяч ~рбоІв.анцtв nри nлані 92 тисячі. В нинішньому році плануємо ви­ конати її на 800 тисяч иарбованців.

В

обrооаренні ДОІfЮВЇДl ТЗ!І!ОЖ :ВИСТУ·

ПИЛИ ГОЛОІВа атрОІТрОІМИІСЛОВО·ГО об'ЄДНЗ:Н­ RЯ А. В. Веревовсьввй, ДИректор зМІо­ дУ алюміНіЄІВИХ будоонструІЩій С. М.

.махновський.

.

З nромовою на ЗІКТИВ~ вистуnив qлеи

бюро НиУІвсЬІКого обно.мv Номпа.ртіІ Ук­

раІни, голо.в.а обласної .ради профсnі.JІ<Ж

М. І. Шевель. З обговоре'НО!Го питання збори аЮИІВу

прийняли ~овІдну резолЮЦІ.ю.


сНОВЕ

~~

8

ЖИТТЯ»

мед-пиво·

І вІДвертість в очах. І розтоплено

Фашнстську неч.исть rеть змело. І серед ІНШИХ p0t3Кillrraє Наш храй пепюс'l'!ШІМИ будов.

І розмова пряма. Без прикрас. Принципова.

Овій

Те, що в серці болить. Те, що прагне,

широких.

труд

у

щедрих

труд

н.иов

:всього

народу

Вкладахm. люди БрО!Ва.рІ:в.

Цвіти заJІЖДИ пm небом ясним

У СВі'l'JІій

ЛеніНСІіkій. ЗОРі

Щасливе, юне мІіето«расень

В тt<:н.их будtмmс понад шляхом Людей вІ:д сЗІМШ древніх лLт То били. банди злоІ шляхти, То брав за горло царський гніт.

Чесна.

І

Поrrужним молотом заводІв, Серпом

НОСНJЛи &цжоли мед у борті З галявин палених бор.Іів, Ставали знову до роботи Нащадки дЗІВНіх брОІВВрІів.

сумніву лід.

·

Розбкто вщент ворожі зrраІ.

В часи прадЗІВНі броварі. З стеПіВ КОТИЛИІСЬ ЧОРНі ХМарК Страшни"' набl'Гtв диких орд, Шалені половці й татари Безжально нищили народ ...

І світліють незнанІ далі.

З стор.

І зиіВ а дороrи с:уnостаrrІІВ, ЯдучІС на аакпНІК Ілліча,

ДнtnрОtМ МОІГУ'l'Н.ІН, СНІВИМ, В лІсах пІД Киє.JЮІМ стар~

Спалахнупи в руках мандати.

І обличчя в напрузі. І карбованість перших сnІв. Розсувається світ.

*

року

Ппече прRТИСНУ!В до nлеча

ll«Ja

пінИІСте

1986

НародІв стр~. мов брат до брата..

*** Варили

лютого

Чудове місто

БроварнІ

-

Борне ЖОРНИЦЬКШІ.

що в муках проніс.

-

.

Те, що в декого з нас Надломився характер.

Що не все, що потрібно, зробив для людей комуніст. сnовнені віри. · І правда у нас .- неподільна. Непlдкуппеність дУШ. . ·. Присяганни Жовтневій зорі.

Ane -

І JJО-ленінськи

кино

Надворі клякне, виє 1 мете, , Заметом білим стала наша хата, Соломою в лежанці топить мати, На вікнах срібна папороть цвіте.

И небеса, вскІШая, обвалкпись Н4 ГОЛОВЬІ не ВИДеВШИХ ВОЙНЬІ, n~авшихся nод зонтиком складнЬІм

До шибки носом я приплюси увесь,

У~рЬІться QТ расплав.пенного пивняІ

На ковзанку сьогодні вже не вийду!

-

мріяти, і по-ленlнськи І ррискорений час, · необхіДнІсть в усьому

-

діяти.

і скрізь.

І безнраі простори, й людська неповторність Озивається в такт у ході гомінкій, · молодій.

-

...Устав от ежедкевнЬІх ·мелких драм,

Джони OJІffi'Т, блондин с бесстрастиЬІми rnaзaмu,

В продухану шпарину я дивлюсь, Як біситься дворами сніговиця. Дід Яван Іде по водУ до криниці:

о чем

1111

ммал, сидя в кинозале

И rлядя на мерцающий зкран,

І етапи вуса білі не руді, В снігу копається Із вІДрами по пояс І матері nочув я журний голос:.

Где nеред человечеством всесильньІМ,

... •

сЗ війни лишився сиротоІР дІДІ .. •

І натхненно. Спрямовано. творчо.

.

.

Щось в комині кричить несамовито, То екавучить пІд хатою, мов пес.

сТи, мам, поглянь, як він в дУГ'/ зІгнувсь!

Починається день.

·

Документаnьное

Спогад із дитинства

З черствів.

Свіжим вітром вlйнуло.

·Спалахнуло весною надій.

В бесплодном крике -раздирая рот.

Яnояка обгоревшая орет

И ппавится. как свечка, Хиросима.

Вогонь в лежанцІ маком розцвІтав, До маминих я прислухався сnІв І дІдові дивився довго вслІд,

Татьява ЧЕБРОВА.

І вдУмувавсь: чому він сирота? ..

Іван ШАРАПОВ.

АватоJІІІ ЛУЦЕНКО.

РОЗМОВА ~е мм. д:ревия і цре~фасна,

Вітчизна С.в:. ВІUІСвтвва Лаrодв. Муз. ВмоДІІМІфа Ковощевка.

Може, вІд.верну.лася вІд :вш: я,

Тобою по праву Пишаюся я: . Повст.апнм - тн прапор, Зяєдоленим світоч, Відрада й надія, Вітчизно мояІ Збратались навІки, Пройшовши ирlзь rрози.

Земля наших предків, Земля заповітна,

Де й досІ Жовтнева Заграва сі.я, Як сонце, ласкава,

, Твоя

Як небо. nри:вІма., Як море, Безкрая ВІтчизн't моя.

.,. ,.

Род~" м.Мt селянrс.ЬІКИЙ, иt.й народе.

моя

богатирська

·Народів сІм'я. Ти Лен~иа совІсть, Ти Леніна розум, Ти ЛенІіна серце,

- · -

Зорею свободи

ВІтчИЗІНо мояІ

Зійшла ти над світом.

. у,.. ....~~

~r$І• } rr з 1 , 1/і ' ' J '71І ~:. з~о~~&.-;.1 Hlf~~ /ЦJ~Ic~r',+ 1 JІІНD- -lim-"~·;t,.:. І!; f! Ь &' ! ~ f J ,І 11 І J JІ . 't У ...,_ .. _не-:0 •oz.-.,...f'..._ 'L.:- ~І_...__... І ..1.:1/ 1

1

.Je.W·.-AL

t

D~-~·-

t r·

~

і;,r.., ·:.t.o~:: tІ

J

, , ' ~DI)-J !ІЄ,1 .Aaer.:Qr

n

IJ

"

-~-

Леребр8.81Wf1Сь на асфальт з· городу? Ще не світає. Ніч. У дОМ! тихо. Та щось менІ почулося спросоння. Нечут.но встІШІv з ліжка 1 навшпиньках Свій ДІJМ -·свою фортецю обіЛ!цу. Я прихилю кватирку у віта.лькІ:, Де вІІТер люто шарпає портьєру. А в ванній кран зустрІне доmоном крапель,

r 6о,r ГLf'U~ 1·~·rn-NQ, , JIJA!І<-

На.йдобрІіШа в св1'1'1 колнс'ІЮва. Не надбала ще н1 вtх. ні звершень,

Ходжу по дому. Світла не вмикаю. Немов у казцІ, все тане таєМІНе. Я шrору вІДхИіЛЮ. При сяйвІ ночІ Сріблястий , дощВІК зблис.не н.а яnИІНЦІ,

Ще не пlдимИІСя моІ дІти. Може, рано та·к менІ, уперше

Про любов

ХимернІ тінІ ляжуть на пtдлосу І стане ще казков.іше н~оло . ... У ДОоМЇ ТИІХО. СпИІТЬ МІО Я родина. А я на чатах. ТВІК чомусь тривожно.

Сплять у чохлах

-

Мій лаfкавий п:ридеснян<:ький краю, Ви багато вибачите.

пультах

є:.J~е.)...- .(,І

....JL

'ZUJ-1

І "")J_ ... ~. _,

.,.,

:r...

ТрИІВожно, бо мій дІІМ моя фо.ртеця СтоІть нез.рушно. доки в світі -,..- МИРІ

. АБО

-

.

ЧебреЦІ nосох:нуть nІ;Ц ногами,

Хай не бу.цуть на. мене дивитися Очі м8.1іІині'...

ВИРОБНИЧА .JІЮБОВ,

ІJ

-

Хай для мене внсооснуть кринИЦі,

руки.

МарІя ВОРОБЕИ.

;Вuеатвва КОВАЛІВСЬКА.

LD

знаю,

Та коли від вас я відверІІУІСЯ

не оолять на

yrronoc говорити? .•

Роде мій, моя родино руса,

Тривожно, бо ВГОРі не ТІЛЬКИ ЗОрІ, Не тІльки вІтер гул мото-рів чути. Хоч гІДри емертотанні не казкові -

h v

Та для вас виношується, мрІ.є

То старіпий син прикрив його· недбало.

h

,to,e-

Може, я moбwrи вас не вмію? Може, ще несnр8ІВЖІНЄ мовлю олово?

ТН дІстався до вуст так охоче! Мій коханий, мій мИJІи.й ТНІМІКо, Я ж mхеньа«> заплющила ОЧі Я смакувала... ядУчим димком.

Ж ХТО В .КОrо ЗАКОХАВСЯ? (ПАРОДІЯ)

n

•РеІІНуапо

~

J - 1

Ді8ОЦТ80

АО

Точність вад усе

муки

І, ХООІ АІІІО 80НО не nросте,

ІnЬнаати уІііпо

no

а•уну

(ЖАРТ)

ТаІА стареаннА, АИрнучнА «ДТ•. ·-Р~умІючи стуn·Ін .. до•ІР'R, На Rномус .. обнІжку, Оочном, -·-·

~~~-~~ /'lnoh"'o(~"н.a.,

і

Ас

.,..,~f~~-т-1 в. r>~- -z.!.s-

І",--..+

І

~'

• ,-... 1 ~- Зо-

:.:;;,__,_

~

'l'н най.ІфаЩИЙ За'Кохапш:ь

"'

ІІ.J А~$~11 ~ p-"J, -т f І

1иJІ

І

І<'і

.... .._

}>

·+---

І

_1 . ....--...

~ Jl(C. ~І/

,1>

І

сДНІпро•, М

'-'І

·І

~

І

ШтСМІХасм а ІІИСSuиу У АЗ•. (Тетяна яноаен.ко, соДнШро», Ні

R трRСпАСІІ, ІІеrна, наче nlp'R, Смакумпа RА)'ЧИМ АИМНОМ•, (Темна ЯІСІОІІеНко,

rtІtal ...,~..

w ,О ';vмhJ71~1нt.z.li>j."'X. 1

'

І

f

iJ

---·-

«Іже р rОАИНИ а П01108ИНОІО

~·І ....--..·І

~··

'.1:

no

·- 1, Qe

зрозумtло

:вуха, проте

,

-

Та "іН сталося · б ц,е, чи б зуомJ.ла?І все він mІй стареньхнй •дТ•. Я легенька., немовби пір'Ін.ка, Він важкий 1 диркучий. .. та твій. Як тут ВСТС>Я'l'Ь беооаrх.исна ЖіНКа••• РеtВИ.у'Вать довелося браm .

. То

'1).

ПоетесІ тре()а амІtло ПлаИУJ38ТИ часу ПЛИ'Н'. Встигнеш все зробити діло За ГОДИНу Й п'ЯТЬ ХІВИЛИН Внпхнеш траюора. з долини, Дві гоДІІНк вІрш уrнеш, На цІлунок три хвилини. Оrа'КоІ Не більш., нІ менш.

7, 1985

.

:Dо.в:одвмвр ЯКУВОВСЬКИИ •

р.)


*

4 стор.

8 лютого 1986 року

с НО В Е

ВІСТІ а ШКІЛ====================

так

95

родження

та П.

видатного

пое­

Г. Тичини.

Учні нашої школи з цікавістю вивчають тво­

ри

Павла

З

Григоровича.

дитинства

вірші ::а:І>.

Хто не 31ІаЄ відомих слів Павла Григоровича: «На

давно виповни· років з дня на­

<<А

я у

«Хор

ночків•.

вчимо

ми

гай

J!:ОДJ:І­

лісових

дзві­

<<Джміль•.

волом

Учні четвертого класу разом з класРим керівни­

ком Л. Г. Думенко та членом батькі,вського ча­ мітету класу Н. Ф. Ну­ чинською

під

час

зимо­

вих канlку л побували на батьківщинІ поета в селІ ПІсках ЧернІгІвської областІ. Хвилюючою бу ла зу­ стріч

з

В

поетавою

оселею.

обстановці

вимогливості,

тики і

вяюокоt

в

дук:і

~tрн,­

самrоr.ритики про'7

ходить су,спільно-політичатестацІя кСJІМСомоль­

. на

ців НалНІНLвськоr ньої школи. Вrдрадно. що

·

майдані коло церкви ре­ волюція Іде :о-. Цей май­ дан в селі ПІсках. На ньому в сільській церкві в 1942 році фашисти спалили живими 300 жи­ телів села, бо майдан знову боровся і був сим­

серед­

кого

перемоги

радянсь­

народу.

Немов струнка зелена охорона, стоять ялини бі­ ля пам'ятника видатному спІвцеві «чуття єдиної Родини•. ДІти вІдвІдали хату поета, музей Історії села, вклонилися могилам бать­ ків поета, в тихій задумІ стояли біля братської могили пlсківчан.

3 ВИСОКОЮ за

ІКОМІЛЛе'КІСНИМИ

npo

дружбу з

його

приУзди

села

розповІли

кавалер

ор­

nлЗJНа­

~оослекту­ І. Леніна,

про.грамні

до.кументи

ного ІЮ'КУ· Працювали всі

І

'НJЯ. І nриємно в1Дзначити,

результати

А_А"

І

наРис.

1

КІЩІю.

І І І І

вісио навчаються, викону­ ють громадські до.ручен­

І І

ІООІІІСОМОЛЬСЬ.КОі ВацІі mко.пн.

профrехоові'І'и

1 18.20 каеки про

ці·У no1ta:зauщ і те, що не всі .КомсомольцІ до6росо­

а'І'еста-

ЦИІМібаnісm Папацу КУЛЬ·

турu

ІІ БРСР. 1 17. зо С.КолиІlІіИі ... •.

О. rРАЖЕВСЬКИИ,. uен бІQРО в'ІІІ'І1ЄJІьСькоІ

Але

мrеамбль

2.3.00

11

1

Судовий

мупм•иппf-

Но.винп. Фtльм сЖИТ'І'Я: npe· Щ>асне•. 21.00 Час. 211.40 В ГОС'І"ЯХ у ЮІ.убу сЩо? Де? Коли!?•. 22.55 НО&І!НИ. 23.00 ФІльм-нюнцерт сЛен.Ін-

19.20 19.25

градсью

І

ІUОВарелІ•.

ПРОrРАМА УКР:АІНСЬКОГО ТЕІІЕ&АЧЕННЯ Ш.35 На XXVII з'У0діІ КомІ паР'J111 Укр!ІіІни, СпецвиІ пуск. Новин. І 13.55 cKpyltil!lfМ планом•. Ве-

іІ

І

орrанІ­

дУ'Іий

письменюІІ< В.

-

Ко,РQІІ'ИЧ.

і 14.55 ~ІІ\ІІа•. І

До

80-р~ччя

з дІІ1І ИІІІРОджеІІНЯ авіаКСІНІСтрукторв. О. К. Анто­

сnІд ростити ЦІкавим баІГатим

зміСтовним.

1

на

вlд:Щ)wrтя

нQ­

ви:х: талаитLв був оглм· RОН'Курс ІЮ.l\fСОМОЛЬСЬ:КО'! лісні «Молоді голоси., орган!ізований мlсЬJСКом:ом іІЮМСОІМО.Лу та tМІСЬННІМ

вІдділом

'КУЛЬ/ТУРИ.

Про­

вальчуtка, юноІ с.мLстки, ученІЩі спортиmю'і шко­ ли-і'НТерню-у Алли П1Н­

.колектив «БудLвельнИ·к• (ІКер1вник Валентин Глу­ хенький) тресту еБрова­ рипромжитлобуд•.

-

сприяти дальшому роз­

ви:mові творчості д1вчат, Чі

сам.одlяльяоІ серед юнакtв t

активізу.ва.ти

СИ,1П

ДЛЯ

твор.

попу ляриза.

цlУ ко~rсомольсько'! та nат­ рІотичнО! пісні. Право представ.:tяти молоді твор.

чl си.'ІИ мlіС'Та 1 району на обласнОІМу конкурсІ вибо­ рювали вокалЬІНі колекти­ ви, во.кально-tнструмек-,

тальнl

аиса.wлі,

виконавці

-

ооремі

nре,дста.вии­

:ки п1.д/ІІРІООМСТВ, ШКІЛ, ОР· rанtзацій. ОЦінюючи 'іх м.айстерність, жюрі воД;ІЮ­ чаос

звертало

уваrу

на

1дейпо-худотню спр.ямова­ нl!Сть репертуару, сценІч. ну

RyJJЬ'Тylpy

виионання.

А'КТн:внv участь у конкур.

сі вз.я.ли мОJІодl вчителІ міста. Гра.моrrами иkьІСКО­ му:

комсоJЮJІУ

виступи

вlдзначено

ІВОКЗЛЬШП

аи­

самб.ПJ!В

середніх mкtJІ З та спор. -ТИВНО! ПІКМR-lНтервату. Перемоокцеи серед :хоро­

Nl 8. Nl 9, Nl

вих

&Олективtв

фольклорний

вивнано

аисамбJІь

клубу БроваJІІСІ>Хоrо зазоду поро!Ш(ОвоІ металурrіІ. Друге і треrє місця поді­

лили МіЖ собою щ>едС1'ЗВ• НИІКИ першо.І . і П'.ІІТОІ ШКіл.

ЧИІМ.З:JJо

· 1118Іа­

оплескІв

ло на долю со.пk:Ті:в. Пе­ ремоощем

серед

них

ста.

ла молода ро6ітющя тpec­ 'nV сБроварИІJРQМЖІWЛо­ буд• АнжеліКа ОJІШЦен· RO. Друге місце присуд. жено

дУ

ri~

nредста:ви·ику

пор()ШІ(овоІ

ОлеІНСандру

третє·

-

заао­

меrалур.

ФарJ:Ну.

ан:кладачу

ШІ(()о

М 5 Ірині Бабич. ВІ:д­ зн.а.чено викооавсь~tу май­

JJH

стерні<:ТЬ дУету В

ro

СКЛадІ

сНОВАЯ ЖИЗНЬ.-орrаи

конкурсу

кУРС.

можна б

виконаними, янби Л(}Чнсельнkть

учас.

никfІВ. Саме це.й фаЮ' най­ більше Тр!NіОЖИТЬ МІісЬ­ КИЙ

:ко:мітет

комсомолу.

Водночаtе він свІдчить про те,

ЩО

рОЗ'ВНТКОВі

худООК·

НЬО'і са·МОДіЯЛЬНОСТІ серед молоді окремі ко.м1тети комсамолу не .при,діляють

належноУ увЗJГИ. nровели оглЯД1!в

1

Так,

не

виутрізазодсЬІКИх не взяли участь

в міському конкурсі сМо. ЛОД! ГОЛОСИ•

запюду

КО·МСОоМОЛЬцt

алюмlнtєви:х:

буді­

вельних конструкцІй, за­ водобудівного комбі1Іату,

фабрИ!Юf

чого

ІВерхнього дитя­

трИІКотажу,

ІПЛастмас,

заводу

хоча

nідприємк:flІах

на

цих

працюють

сотні молодих ви.робнич­ нккtв. І, ЗІВичайно ж. та­ лааm-и

тут

теж

є.

однра<

спlлчанськи:й актив вирі­ шив не утруднювати себе Іх пошушІІМи.. Та:н же са. мо в:ваокають не обов'язковим тут організацію СJМ!.сТОІВНОГО 81ДпОЧин:Rу 'МОЛОді, залучення П ДО участt в худо~ій са.м<r дІІялЬІНостl. Томv іКомlте­ там комосомолу слід вреш. тl-peurr nове.рнутися об­ личЧЯІМ до цlєІ важливо! сnрави і пам' ятати., що там. де вміють змlстОіВНо в1ддочН9ати, там і nрацю. ватииу:rь біJJЬш проду.к. тив:но.

п. липко, дІ)'І'ВЙ ~тар мtсьв· кому ЛКСМУ.

Вроаароною rороАсНо·

~JІТеТа Комм:уииствчесноа nартии УJСР&ВИЬІ, ropoдc110ro и paйolfilнDro Советоа каJІQдиЬІХ депу-

1'8/І'Ов Киевеной обпасти. (На l.RJI'!UIIICIIIOII. ааЬІJ(е), · Редак'І'ОР В. ФЕднИ. Гавета вwходит с 17 аnрета 1837 І'О.ЧВ. Дни вwхода: втор-. среда, DАТВІЩа, суббОта.

21.00

t,

f 15.10~тав.~. ЧемпіоКМ' elltry в oftl· 1·5.n иф= ва irll•

тачів.

Це перnіа книга шесТ:Іf­ го

енЦИІКЛопедично­

вщцанн:я,

що

назива­

єтІ>Ся еЛюдина nрИро­ да•. У видання ввійдУть nонад 700 професій. Вони роздlлен·І на 5 ти­

ни:х

І'!

дІІ:

тоди:на•.

-

-

зібратНІСя в nрофесій

сучаснt, '

cl·I.

23.55 но-и.

IJ ~:~ ~~чиа rІмнае'rИИа.

Береж­ nримноЖує ре­

лИВІсть оурси.

В. Rотпнр. с·ХлІбом єдИІЮІМ•. ВИ'С'І'ава По.ІІ·

13.05

Т&ВсЬІКОrо ТИ'Ч-ного.

сСепо

15.30

музично-дРама­

театру,

і ~.

Деле­

r811' XXVII з'Ізду КПРС. 16.00 Слава ООЛД811'0Ь:Rа. 17.'00 сЖИВе СЛО!ІО•. RУЛ'М'У· ра

моаи.

17.45 Каіа-Ру.свм. ld.!roзaax. Муз.

18.45

пю.н.я..

фtльм

.

сТи:,

моя

19.00

ПIIN'mu. 2 серія. · . Новиии. ЧемпІОнат СРСр з бІЮІОе'І'6опу сВ.у$4шьИІІІО> сДиваа.о. {Tбlnt· сі).

23.15

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗ~А ПРОГРАМА UT 'І ПЕРЕА.''\1 НА KHJB tA O&IIAf•b 8.00 На зарRд!\!У СТ8ІВІІІЙІ

8.15 ФІільм .Пово))ОТ'•. 9.50 МІІІМDІ& шнопа. 1'0.210КОJЩерт .~lV СИМ· ФОнtчв:>n> орнестру ЦТ І

'.

ВР

11. оо hoporpaмa

ЛьвІІВСьхоr

студії теJІебsчен.н.и:. Ренпама•

Російська мова. ТелефІл•СпадноєМ­ цІ•. 13..40 Ровnовfдають наші up· рес.повд;еR'І'И.

Ківоафіша

15.JO ЧеміІІоиат- ~.- а ~­ завsrрсьиоrо

CQOPI'Y.

ЖІk·

. . Cn11l8oe ·засІ1}'ЖеВа

кв.

15.55 Овh-. ,1' ІІОJJО'ДЬ,

_16.30

ІІР­ РРФСР Л. РІОМ!·

'І'НСІІ'На

8

17.00 У.·~ ТВВРJВt

18.00 ЧемпіоиІW СРС}> ~-б8ІС­

кетбО.ау. ·чо-Ьсв. сЖапь-·

rtpic• -:- ЦСКА.

З. скарбкиці clltroВOI муаичиоІ купиури. И. ..С. Бах. сМаМІіфІ~ 19.40 сІJош~. Про· робО'І'у С'tуде'ІfІ'І.в Риаьноrо Інсти­

18.40

туоrу інЖенерів ЦІІІВМьиоІ ІІВWІщІ!' по в.tдноапеиию nерших Ві'І'чІШНf!ІИИ'Х пІ-

.

ВеqJ,рм казка. Чемпkжаrr cвtry а нов­ зан.ирсьхоrо спорту. Жіи·

210.00 20.15

ки.

20.~ дои. 'І"ЄІІ.ефІпІьм. Час: 211.45 .Жt!lr'l'.ll вн:даrrиИDС

21.00

жителів міста і району, що з 1 січня 1986 рону безготівкові перерахування за здану сtльськогосподарсьну продукцію (худобу, нут­ tРіУ) проводяться тільки на завчасно вtднриті в ощадних касах безnосередньо вк.падниками

11

r: І

ф ПІд час В!!ріння рису не слід додавати цукор,

1 І

бо

1 1

від цього рис тверді-

·

що у воду додати

трохи

оцту.

рахунки.

·

IJ

11

Р••аитер Є. tЕАЯА.

ІІ ІІ ІІ

Дирекцtя.

Правл1Jаао БровареькоІ райспОжввспtтсв:

НА ПОСТІННУ РОБОТУ

ТЕРМІНОВО ПОТРІВНИИ І:О.ПОВSВй бyxramep Л1Півськоrо радІ'ОСІІрОб­ коопу. (Надається житло). За довідками звертатися на адресу: м. Бро­ вари, вул. Ни'!вська, 149, відділ кадрів рай-· сnоживспілки.

Праап:ІВВJІ райспожввспtJІКв.

Ниіасьиа обnасть, 11. Бревари, вуя. Ниівсьиа, відАІІІу napтirtнoro ЖИ1'ТR -

tекретарІІ, віААІІІу · ~Іа..с~омоrо rос:nодарст..

112.35 ~НВіУЮІ< І час•

Заrотконтора БровареьвоІ райспоЖІІВСІdJІкв ДОВОДИТЬ ДО ВІДОМА

ф Рис буде бJ..лим. як· IJ

1-03-76;

здоров'я.

:1

ни не утворюють грудок.

шає..

і ПОсt'аJВНТИ у ДУХОВу ша.

вам

НОВІІІН·И.

ар:

Таяніна

OroJiomeппa

круnи холодною водою, а~І

ф Щоб розсипчаста ка­

Доброго

Т.

ІІ

nотім·. зал. ити ок. ролом, во- 1

й

та В, Ко&rуН.

11.55 12.25

r

На.род:ні

СРСР

танИ!.

8

HUІnRif t nютоrо 1 з·~rА ьносоюзнА ПРОГРАМА ЦТ

ф Якщо змочити маинt і•

ша, вnріваючн, не nідгорі­ ла, каструJJю з нею слід nоміститИ у JJист з водою

-

IJ

к.t ворота». 1 і 2 серіІ.

11

фу.

треба півтори склянки во­

Шевченка.

ТИС'І'ІІ

лю­ ,різноманітrt І' 9.10 Наука і техніка. дей•. ..Жуиовськиd!•. ХУ· npo І 9.20 6-й тираж ·«:nортподоЖНій ФІпьм. майбутні профе- 1J то~. 11 , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·

НА ЗАМІТКУ

ф Якщо потрібна наша

255020,

8 _.

росmовlеть

opteнrra,цii молоді.

рооси:пчаtета, м'яка, яе зні­ майте П з вогню, а nомі­ шайте як сліД ложкою, ДОДайте ПІВСКЛЯНКИ окро­ пу .і ще хвилин ЗО пова­ ріть. На склянку .крупів

реАактора

ембріо-

І

на

. fОСПОДАРЦІ

Теnефонм:

ІІІРИМ •PQM,

Видання роорахо.внае. Іі старшОRЛасни:кtв, учн-11 телm 1 всіх ткх. хто зай. 11 мається nитаннями ц;роф. 11

система•.

АДРЕСА РЕДАНЦІІ:

·

поверхоові і 20.1s чемп:'иа~~РСР

же ціІКава і до~юиоже ро-

тех­

масла

1 20 J81·Вeodp

·

Чи легко розібраrrнся в різноманІтності професій, зважити свІй вибір? Сво~ здІ.бностl людина може nl-

ди, півложечни стільки ж солі.

чи

Иа здо6уття ДерЖав­ ноУ премfі УРСР Ім т.

на.

зlloJIJfJ)Ci.нoro спорту. ЖЬІ-

[

окладаЮТЬоСя

конверторннк чи

ні,ка•. елюдина худож­ я ій образ•, елюдина знако.ва

про

~ОІГ? Назва багатьох cne- 11 цrальностей тає.м:Іищя 11 І' Прооонооваиа книrа дУ· І

елюдина

етодкна

нас

;sапмаєтЬІСЯ,

-

елюдина

у

внпа.zvr,овl

ЄІмоовlднасин людини і о6'. при:рода•,

с~жці•.

, уJtВлеон.яя. Хто зразу ві:д· 1J леrноІ llll'nfii'НIOI. ~ь на заnиrrа'ИНя.1 чим 111 ~1:~ ~ сПоКJЮВСь-

nіВ у залежності вІд ооа­ єкта

16.05

'К.аря; буДJJвельни:ка., лl:ка-~t l~:~ {t>~=-~ ря ми чуємо часто,

ма.

10.50

14.10

дІІІІчl Геро.ми РІІДІUІ.СІЬВО-

ro C<Jiocsy nloO'I"DDIC8JJ-IIIOCМОНавІ'8оІf!І СРСР r. l'pe"'-

З'На/fИ тіЛЬКИ ДОІСJІSШИ '!Х 17.30 у· АОІІІ. В. ВІІСН81108& до ст>ави. Про роботу .то- 1 18.50 Роекп-.

v

ПРОrРАМА УКРАУНСЬКОГО ТЕІІЕ&АЧЕННЯ Ін.формец!йиа ПР'Оt'Р8·.

•·

І

сНово-

ВИС'І'аВИ..

Новиии.

10.00

11.55 12.00 12.30

I

світі професій>>

р~чноі

І 11 ЗАrіW~~ЮЗНА 1 ПРОrРАМА UT І ПЕРЕJІАЧІ НА ИИІВ tA OMACtlt 13.25 Кп~ ма:идрімпrкІов. 14.25 ~ч IJIIIOIIUI1)1в а

,

ЖІ8е \ЦЖере..пО. МатоІJ(Щ ~ Луценка.

томиоrо

з'Ізді Ком­ УкраІні!.. Інформа-

XXVII

1

.·N,.~,.: ~-- . · ~І/~ :__&;~·~~~~~~~,;_~ Нннга ця нещодавно вийшла •Іщдазниqm,і­ еМолода гвардІя• 1 при.. верне ~агу багатьох чи­

..roc.

Час. ПІІс:иІ мовІ в~.

='

и.е МJ!­

УІІІР8І·

подер рІдно І аемпь. 20.45 На добраніч, ДІ!тиІ

::11.40

вважати

йоrо

- · :м. А.Jrrончии.

І 22.00 На

ЗСІІВдання, якІ ми стави­ ли перед собою, орГ8!11100вуючи міський оrляд-кон.

не­

род•. Концерт :РІІдІІКсьноІ

1 1

стЗJВ

КОІUІВфТ1'1

ПІІ!Р'ІіЯ.

пІсні. 20.30 C!Oifapбw муаеІв

1

"lуІК. Серед вокально-ін­ струментвольних ансамблів

вили

:мету

а'ІЗАі

XXVII

І

НОІГО заводу ~і.Ктора Трав· кіна 1 Володимира Ко.

призерСJІМ

собою

сСокя.чеJ.

І 20.00 сЛенШ.

свtтлотехніч­

ВОі!ІЯЧИ ЦЄЙ за:хl•д, МИ СТа·

перед

переможц1в

ІШ&рнет-. 19.00 Ааn-уа.nьиа: -ра. На Укр&Іии,

праціВНиків

сІчн.я).

22.55

17.30 коицероr

І І

t

Час. а1.45 ПроДОІІІЖення

тeJl'e'I'Y'Pid<py

16.40 сЧУ'М'Я

1 1

(ПОВ'І'Ореиня передачІ вІД

Фdпьм сКлимио•. єднноr роди­ НІD. Літературна переда· ча,

нова.

Таn·анти

.

AR'!'Y81J1Ьifa камеРа. 19.35 Те:ІrефІпьм сФормупа пам' Jlfl'l•. 1 серіл. 20.40 На добраніч, дітиJ 21.00 Час. 21.45 Те.п.ефМЬN cФoR-.cyna

15.30

І І І

АерофJІО'І'у.

18.00 МІжна·роД1fа nаноРама. 18.46 Мущ,rrфІпьм. 19.10 СвІт J)ОС;ІІИІН • 19.55 Новини_ 20.00 сНоворічиа в~

21.00

журнал. 17.20 Витупає

Дня

ро• 1к·

Док. фІльми. Концерт камерноІ КУ· зики. У проrрв.м1 твори Ff. Врам:а 1 Ff. Гайд&а. 16.05 НоІІНіН.ІІ. 16.10 В rocrrяx у ка&кв. Mynьrrфlm,м. 17.15 Дл« вас. веоrера.ии

16.30 Новини. І 16.35 .,Ilipo Ч8С і Про себе•. І ПоетИІЧ:нв amoniO'IiЯ. СергІй ЄоеиІи. 16.50 сСІІШАРУЖИ.Іаrь•. ТепеІ і

ІНЯ·. Серед ни.х В. Ве­ личенко, В. Я:ко.венІКо, О. ПооОtВИЧ, Л. ВащеН'КО.

ІМа.

політнавчан­

кеймовіР·

не.

.N9 4.

к.пасу ШRО.ПН

ФІпьмуе>ВопонолІІNське

шосе•.

Н. СИНЯКОВА- ч.пен батькІвськоrо КОІІІІ"""""

'4

шоое•. ФІпьк-внстава.

-

оркетру иароДКJИ

15.20

цт

t.5.30 ОЧевццие -

_

в ІІІОДІІХ ЖИТИ бУАУ•·

комсо.моль­

на

сИІСТема

ПісНі .:ІНОВ RBIIIOC:R. н будУ

ПРОrРАМА

ВИIC'l'a&Nt>

ЦLв відrюві:дально ставить­ ся до йа:вчання, громад­ сько'і робо<Тн, суспільно

з nоча~, нового навчаль­

14-35 До

СУ&ОТА, а nютоrо 1 зАrАІІьносоюзнА

14.30 Новини. 14.45 І]jродовжеиия

95·

кабІнетІ

корНІсноУ пращі. Це І. При­ ма·. Т. Нузьми.к, О. Нва. ша, Н. Ятк·еович, О. При­

Ле­

струментtв.

,

не :аrорю і не пrас:ну,мов оrні еnектробУАУ·І в майбутню пору "с:ну

«Зір·

паорті1. Успі'ІІ.ІНій nідгО'ГОВ· цІ до Ленінсь'Ш>го залl!Ку сприяла добре налагодже­

до

ВИІСІ'І'УП аІйсьи.иІх:

ТИчини, І

.

малюн.

нlнсь'Коrо залLку комсо. мольцt школи ГОО',УВалися

лаш•.

14.10

1 13.30 о. Век. сВопокоп:&!МсЬ­

на урочистому вечорі у Опілщі: коипозиторm Укv ра.ни, присвяченому річчю з дня на'РодженІ!fя nоета. сВ ПОКОІІіННRХ R о:авус:.., -

поета діти провели літе­ ратурно·-музнчн.ий раноо

що більшість

І

:

вlршаваний

.

СІ.пьська rоднва. ДИІІ'Ячий ГуМОРІОО'І'ИЧ· ний нkІожурнu сЄра.

класу Іра 1 декламу~~ала

nереклад Па.в.ла

ВИМОГЛИВІСТЮ

МИ. Грамотно 'ВаJІИ nрацІ В.

музею-

4

Ф. Шуберта,

ка:о-.

затишному

12.30 М·У3ІІЧКИЙ кіоск.

13.00 14.00

1

1 Галина Сірошrан, учени- І ця цьоrо ж класу, вІШона- І ла ІПісню сНолнскова. 1 .

ків до творів поета, наді­ сланих дітьми Радянсько! України на конкурс, ого­

У

СіJ!УЖу Р/ІАІІІІІСt.КОмУ СоюеуІ Ран-. попrі'а. :КЛ.уб м.ап~.

вірш сА я у rай ходила•.

А після цього діти по­ бували в музеУ-квартирі Павла Тичини в мІстІ Ниєві. Ознайомилися з експозицією музею, з ви­

газетою

З словами Дітей звер-

дир~ор

Учениця Си:някова

ко.

лошений

1

.

односель­

диrrячиlf

І

вали nkн.l. вдячності до

tаВаvrири І. Д. Блюдо.

дена Леніна Л. С. Дейне­

ставкою

вичнt п'єси на роялі, СІІ1-

11.00 11.30

в.зо Будвт.ивв.

vy. 1

виконували

іНуІЛSІСЯ

рідного

цІ: колишній директор ШіК'ОІJІИ, ни:ні пенсіонер Т. Д. Дорошенко, знатна колгоспниця

1().00

ровИ'.Іа,

поетом.

до

ГрвгосГаІ ІПУІМJ1ЯТЬ.Пав.ла . •· Декламу.-~

вали 'Вірші

"В ЛЮДЯХ ЖИТИ БУДУ" Не лося

- Ж И ТТ Я»

1·04-61;

154.

відnовІАаІІІоноrо

1..02-12; корес:nОНА8Нта ІІІС:Ц8801'0 ра. АІомовпеннІІ -. 1-'02~,; ·uс:'І')'nиика редактора, вІдАІІІів nромис:ловостІ, ІІМс:тІв І мас:о­ ІІоІ роботи 1-04-81• ·

-

Друк

Індекс

дР)'!tQВІІІНИй

13.800

61285.

офсеrи.ий.

аркуш.

Обсяr

примІрників.

З&мов:пения :М

1

Тираж

645.

#23 1986  
#23 1986  
Advertisement