Page 1

СЬОГОДНІ РО3ПОЧИНАЕ РОБОТУ

XXV 3'Ї3Д НОМПАРТІЇ УКРАіНИ ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

.N9 23 (4131) ВІВТОРОК

10 лютого р.

1976 2

Ціна

коп.

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В

РОЦІ

1935

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ

МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ,

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

НОВИЙ КРОК УПЕРЕД Сьогодні в містІ КиєвІ розпо'!нває рnботу

XXV

з'їзд

Комуністичної

Делегати з'їзду,

що

армію .комуністів суМЮІ

роботи

за

партії

Україин.

представляють численну

республіки, підведуть під· дев'яту

п'ятирічку,

обгово·

JІИЬ проект ЦК КПРС до XXV з'їзду Кому· НІСТН'ІМОЇ партії Радянського Союзу •Основні наnрями

розвнтку

народного

господарства

СРСР на 1976-1980 роки~>, оберуть новий tклад Центрального Комітету КомуністичиоХ nарт !І У країни. Хар;актеризуючи досягнення соціаJІЬво·е.ко­ момі"Іного розвитку країни по шляху здійс· меввя Історичних рішень XXIV в'їзду партії, rевераJІЬннй секретар ЦК КПРС Л. І. Бреж· мє1 ма грудневому (1975 р.) ПленумІ ЦК

КПРС говорив, що за масштабамн абсотот· мих nриростів суспільного виробництва дев'я· та п'ІІТнрІчка є найкращою п ' ятирічкою в іс· торіІ вашої країни. Наша Бать.ківщина стала ще багатшою , міцнішою. РозІнваючись в єдиному вародногосподар­

ському комплексі СРСР, нових висот дос.вrла ехоиомі.ка Радянської Україин. Основві со·

JХіальио-економічні завдання дев'ятої п'ятнрі'І· ки успішно виконані. Промисловість республі· ки достроково, у вересні 1975 року, вн.кона·

.u

намічені на п'ятирічку завдання по зро· стакию загального обсягу виробництва. Поліп·

mились

якісні

показники,

підвищилась

ефек·

тивнІсть виробництва , понад план випущено 1 реалІзовано багато різноманітної проду.кції.

По виробництву зерна і продуктів твариннн· цтва наша республtка вийшла на рівень, ви· зва'Іений

Директивамн

Значно підвищився

з'їзду

XXIV

КПРС.

матеріальний І культур­

ввй рівень життя трудящих. Виконуючи рішення XXIV з'їзду КПРС та XXIV з'їзду Компартії України, певних успі· :rів досягли трудящі нашого району, які пра­ цюють nід :керівництвом партійних органі за·

цій. Колективи промислових підприємств п'я· 'І'иріЧІІНЙ план по обсягу реалізаціІ продукції виконали набагато раніше строку. Лише по­ вад пnав було випущено промислових виробів ва суму 21 мільйон карбованців. Обсяг про· мисяового виробництва за п ' ятирічку виріс ва

88 S8

процентів, продуктивність праці зросла ва процентів, випуск товарів народного спо·

.живання порівняно з

1970

роком збільшився

два рази. Великий обсяг робіт виконано по

капітаnьному будІвництву.

За роки дев'ятої п'ятирічки значно зросло виробиицтво сіnьськоrосподарської ТрудІввики

продукції.

радгоспів І птахофабрик за цей

час виробництво зерна збільшили в 1,5 раза , овочів майже в два рази, картоплі 1.2, молока в 1,9, м'яса 5,3, яєць - 2,7 раза.

У cпlmo

виконуються

накреслення рідвої

nартії в справі дальшого підвищення мате· ріальвого добробуту. За дев'яту п'ятирічку трудящі міста одержали 85673 квадратвих меtри житла, стали до ладу

2

середні школи,

дитячих ясел на 1540 місць, 4 гуртожитки ва 1000 місць, дитяча лікарня на 240 ліжок.

8

За успіхи у Центральний Номітет Ном · ~rартН України, Рада Міністрів

VPCP 1 Укрпрофрада ~оетаиову

про

прийняли

занесення

на

Ресl'!убл!канську дошку п ошани JtOJJЄKTИBiB ПЇ ПППf"' 'ТС'ТВ і J рГаНі·

Багато сиравлево новосіль де збудовано

ла,

60140

середніх шкіл ,

6

твердим

2 бу.ди~· 98,8 кілометра дорІг 1з 29800 метрів тротуарів.

покриттям,

Все це переконливо свідчить про реаль­ ність планів, які накреслює партія, про го­ товність радянських людей ще краще працю·

вати в . ім'я дальшого поліпшення добробуту, в ім'я дальшого розквіту рідної Вітчизни.

Наші успіхи результат самовідданої працІ робітників, трудівинків сіл, інтелігеицн, велнкоі

організаторської

і

політичної

роботи

в масах, повсякденного піклування і допо~ю· ,rв щартії і уряду. Вони досяl·нуті завдяки по.: сnІдовному перетворенню в життя леюнсьБоl

ІtІіуТр!wвьої і зовнішньої політики КПРС, невтомної цІлеспрямованої діяJІЬності Цент• ральиоrо Комітету партІї, його Політбюро на чолІ з товаришем Л. І. Брежнєвим. У відповІдь на постійну турооту партії трудащі виявляють готовність працювати ще краще, докласти всіх сил, щоб перетворит11 в життя накреслення деснто1 п 'ятирічки. llpo це, зокрема, йшла конкретна розмова на збо­

рах у партІйвих організаціях, в усіх трудових колектиаах по обговоренню проекту ЦК

КПРС до

XXV з'їзду партіІ.

РобІтинки підприємств, будівельних орга· нізацій , ' радгоспів 1 птахофабрик успішно не­ суть передз'їздівську трудову вахту. Багато

Пла кат художника Н. Юги.

(Фотохроніка РАТАУ) .

..................•.......•.............

,

~

Переможці Всесоюзного

добрих справ на рахунку колективів з:о: водів

• СОЦІаЛІСТИЧНОГО ЗМаГаННЯ

порошковоі металургії, <<Торгмаш», ремонт­ но-механічного , дослідно-експериментального,

Централ ьний Номітет НПРС . Рада Міні стрів СРСР . Вс есоюз­

союзну дошку n ошани на ВДН Г

н и х с пі ло к і Ц ентраль н ий

об ' єднань, ко:Ігоспів , рад гос пі в, будов . науковод осл ід н и х та

шляхобудівельиого управління .1~2 50, авто­ бази .N9 2, радгоспів <<Плосківськнй», імені Кірова, Київської птахофабрики, які успішно виконують державні плани і в зяті соціалістич­

ні зобов'язанин першого року десятої пяти­ річки.

Сьогодні міська партійна організація нара­ ховує в своїх рядах 5165 комуніст ів , або за пер1од післн XXIV з' їзду Комцартії України виросла на 1065 чоловік. Кращим з кращих

-

.комуністам

Н. Ф.

радгоспу-комбінату

Буйвол

оператору

-

« Калнтянський»

Імені

50-річчя СРСР, П. Ф. Волосі ди реБтору ордена Жовтневої Революції радгоспу <<Плос· ківськнй~

1 В. В. Кузнєцову -

старшо zну

-

човому заводу порошковоі металургії

явлено довір'я бути

делегата !fш

XXV

ne· ви­

з'їзду

Компартії України. Від імені всіх комуністів

міської

парторганізації

за одностайне схвалення

вони

голосуватимуть

ленінської внутр і ш­

ньої і зовнішньої пооітнки Комуністичної партіУ, за дальше зміцнення економіки рес­ публіки і піднесення добробуту трудящих.

Партійні організації, трудові колективи ра­ йову зосереджують всі зуснmІя на тonty, щоб у десятій п 'ятирічЦі значно підвищити еф ек­ тивність виробництва 1 якість роботи, домог­

тися

максимального

використання

всіх

nюл:­

лнвостей і резервів для успішного виконання народноrосподарського плану

во зустріти

XXV

працІ

зацій,

nромисловості, транспорту,

будівни­ сільського

госnодарства. які досягли най· кращих nоказників у соціалі­ стичному змаганні

XXV

метр.в жит­

дитячі садБи,

3

ки куJІЬтурн, близько

цтва,

rтріч

1 в селах району ,

:квадратних

за гІдну зу·

з 'їзду НПРС, за до·

строкове виконання народногос·

з'їзд КПРС.

1976

nодарського планv

дев'ятої п'ятирічки.

року, гід·

1975

року і

Нолекти в а :w-п е р е ~южця м вру-

чено Свідоцтва

про

на РесnублікансьБу шани .

Ц~.~траль~ий

занесення

СРСР нагороджено 7 50 колек­ на Центральна Рада професій· т ивіR, nідпри ємств. виробни ч нх Номі­

т ет В ЛКСМ ро зглянули підсум ­ к и Всесоюзного соціал іс тичного змага ння

союзн их

і

авт r>ноі\Іних

республік, к раїв, областе й. міст, районів і національних r>к­ ругів. колектив ів nі дп ри є:v1ств .

в и роб ничих

об'єдн ань .

будов.

науково-дослі дних організац ій , колгосп і в , радгоспів . м іжгоспо­ д а рських

та

подарських

н ізацій за

інш и х

с іnьс ькогос­

п ідприємств

д ост ро кове

і

орга­

виконан­

ня н ародного сподарсько го плану

на 1975 рік і успішне завер­ шення дев ' ятої п 'ятирі чки.

В и з нано п ереможц ями і н аго­ роджено пере хідни ми Червон и ­ ТhІИ прапо рам и ЦН f\ПРС , Ради

М і ністр ів СРСР ,

ВЦРПС і Цn

ВЛНСІ\1 ряд союзних і авто н ом· них республік, ст ей.

країв

і

обла­

інших організац і й.

Перехідними Черво нюm пра· порами ЦН НПРС. Ра ди Міні ­ стрів СРСР, ВЦРПС і ЦІ{

ВЛНСМ н агороджено

:vt i cт і

\()()

міських районі в: 178 ра й о н і в і національних округ ів . 751 ко· лектив підприємств . ви робн и чІІх

об ' єднань,

кол госпів .

р:~ д гос п ів ,

будов . науково-дослідних та ін­ ших організацій .

Центральний Номі т ет Н П РС, Рад а Міністрів С РСР. В Ц РП С

і Щі ВЛНСМ по здоро вили пере· МОЖЦіВ

і

ВИСЛОВ ИЛИ

впевне ність у тому.

ний

робі тничий

колгоспне

генцін пор

T Be p ;ry

що

rРрс їч­

клас .

селянство

с.1 авн е

та

і н телі·

ще ви ще піднесутh

всенародного

ного змагання

пра·

соц іалістнч ­

за

nідви щення

П а м'ятни:о.ш знак а:~1и Цn ефективності виробниц т в а і КПРС. Рад и Мін іс тр і в СРСР, ЯКОСТ і роботи, НОВИМИ т ру .),О КИ· ВЦРПС і ЦН ВЛКСМ <<За тру­ ми досягненням и зуст рі ну т ь дову доблесть у д ев ' ят ій п ' яти­ XXV з' їзд НПРС, докл адуть річці » і пер е хідними Ч ер вr>ни ­ ми прапорСІ:-.ш Ц Н КПРС . Ради

усі х зусиль,

М ін іст р ів СРСР, ВЦ Р ПС і ЦК ВЛКСМ із занес енням на Вс е-

дань десято! n'ятирічки .

ви

підприємств.

здійсненн я

знань і досвіду

гранд іозн их

(Т АРС).

організацій , дівництва, транспорту . сіл ьсько·

колгос пів і радгоспів, які досяг-

го

господ арства та

інш их

га л у­

ли найк ращих по к азників у со­ зей народного господарст ва рес­ Ціал і стич ному з маганні з а гі д н у

дошку по- зустріч XXV з 'їзду дострокове

НПРС

виконання

господарського nлану

та

н а родно-

197 5

року

Коміте~ . Но~- і дев'ятої n'яти річки. і внслов­

партн УкраІни . Рада МІНІСТрІв люють тверду впе вненість v то­

публік и

своєю

п рацею

в н есуть

само в ідда ною гід нніі

BK JІ :J .'I

трудівники

промисловості,

бу-

у

всенарод н у боротьбу ;:; а ' і ; . ;л t ЩеННЯ ефеИІ tR НОС Т і ІНІ /)<' {JІ : іt ­ ЦТ Ва і ЯКОСТі робоТІ!, YCIIJ[U il e виконання

народtюго сІю.;<z, ~­

Української РСР і Укрпрофра- І му, що nередові колективи, всі ськоrо плану .на 1976 ріІ-; .

да rаряче nоздоровили колекти-

за

зав­

(РАТАУ).


СЛОВО -

ДЕЛЕГАТУ XXV З'ТЗДУ НОМПАРТІТ УНРАТНИ

Змагавви - це творчість

ГАРМОНІЙНО РОЗВИВА€МО ВСІ ГАЛУЗІ Дев'ята n'ятирічка для нолентиву

Вже стало традицією відзнача-

ордена

зань стала

високю1

обов'язком

ти з.наменні події в житті партії і народу новими успіхами в праці. Зразу ж після рішення Плену!.!у ЦІ( І(ПРС про скликання XXV

партійних організацій. партбюро, кровною справою керівників, кожного кочуніста. Розроблено у~юви з!.Іагання, де враховуються

з'їзду партії на заводі «Торrмаш»

підв.Іщення

розгорнулося соціалістичне

ництва, забезпечення високих тем-

зма-

ефективності

вироб-

Жовтневої РеволюЦії радгосnу •Плоснів ський>> знаменна щорічним зростанням вироб · иицтва nродукції на основі сnеціаЛізаЦії, нон.

гання. Ініціатором його виступив пів росту продуктивності праці, колектив слюсарно-зварювального зниження втрат робочого час\', цеху N2 З, де начальником О. Я. впровадження передових методів

раnортувати XXV з'їзду КПРС і XXV з'їзду Номуніетичної napтlY Унаїни. Так, валове ви· рабиицтво зерна за n'ять років зросло на 292 . м'яса - на 154 nроценти. Багато додаткової nродукціІ, зонрема овочів, одержано від cne-

зації П. І. Рижова, який звернувся із заклико~І стати на ударну трудову вахту. ІніціатІІва була схвально зустрінута. Адже заспіауваче'І ла-

вий збір їх у минулій

лектив, який за дев'яту п'ятиріч-

центраЦії та інтенсифінації.

Нам

є про що

Гуревич, секретарем

Ціалізації госnодарства. Середньорічний вало-

n'ятирічЦі

тріотичного

становить

5900

тонн nроти 3420 тонн у nоnередній. У госnодарстві nроведено значну роботу по

дальшому nідвищенню

нультури

почину

парторгані-

виступив

праці, розповсюдження

пере.lово-

го досвіду як одного із засобів виховання ко"уністичного став.1ення до праці, до соц:а.1істичної власності. Партійна організація очо.,ие1а

ко-

змагання,

шо набра.,о

характеру. Так,

лише

творчого-

за

роки

ку неодноразо~о виходив пере- 1 дев'ятої п'ятирічки вІшикли такі можцем сощал1стичного з~Іагання; 1 його види, як зустрічні плани,

землероб-

Достроково

ЗІ жовтня

-

19_7о І наставництво,

18 тонн на гентар ріллі, мінеральних - до 15,4 центнера, що в два рази більше, нІж було в 1970 році. Площа меліорованих земель зросла з 520 до 1140 гентарів і становить 43, 7 nроцента всіх сільгосnугідь.

тир1чного п.1ану __ по обс~ гу ви;,обиицтва лродукщІ. Третш цех с.~а-

n'ятирічну зібрано по 35,5 центнера з гента,. з

зва~ник В. Я. д\,Ухно -

наго,Род:

внутрішніх резервів,

чl·в

. . л ятир1чки»,

П . М аи. .. -

технІчного рІвня, nотпшення якості род ·-

_

21,7 по

центнера у восьмій n'ятирічцl, ово·

200

центнерів, або на

жен1

центнерн

52

. передовинами

знаком

«с дарник

. манетер 0 .

ло котрий завоював звання «Кра• щии манетер

· 1970 ' тодl ян у році врожайність її становила лише по 182 центнери. , ·

нашо~ІУ

ко-

Обговорюючи nроект ЦК КПРС

'•

і

..

!ому

Значних усnіхів у минулій nятирічЦі досяг-

ті. Вона nроводиться відповідно з nерспектив-

. n ... укцн,. удосконалення ор·

ГЗН!ЗЗЦ!І

заводу».

ПрацІ

та

уnраВЛІННЯ

ВИ·

робництвом nередбачено заверши-

фору:'!У дати понадплановоІ про- цтва на З проценти порівняно 3 дукuн на 7 тисяч карбованЦІв. 1975 роко~І. в тому чис.,і додатРобІтники слюсарно- зварюваль- ково до зав.J.ання за зустрічним

тисяч карбованців.

25 грудня, за~ерІ~І-rТи . пла~ nТJодукції на 200 тисяч карбоваипершого року новоІ л ятирІчки 1 ців.

з

тв

ар инницьних

.

nрищщень.

В ведено

nлівкою на

вкладено коштів у будівництво 1 мільйон 200

Велика увага nриділяється nлемlнній робо-

підвищення

nлощІ 2 гектарн, зрошувальну систему на 620 гектарів. Споруджено також житлові будники на 74 квартири 1 два гуртожитки. Всього

гною

дію теплиць nід nолІетиленовою

nоназник восьмої n'ятирічки.

.

в

400 голів, молочний блок, систему nневматичного виДалення

редньорічне валове виробництво молона досягпо 4 тисяч тонн, що на 1687 тонн nеревнщує

.

є те: що ти річний план по випуску продукuії до 25 грудня. Дати надщенІ соцІаmстич;_н зо ов язання планової продукції на суму 250 на честь бXXV з Ізду КПРС,·.. яки- тисяч карбова:щів ' що забезпе-

збудовано два норівнини на

пи також нашІ тваринники. особливо по виробництву моло ""а. Янщо в 1970 роцІ· його бупо надоєно від кожної корови по 3765 кілоrрамів, то торік - уже 5226 кілограмів. Се-

.

дев ято:

більше. Нукурудзи на силос торік виростили центнер!В на гектар

у

лективі стали розроблення і реа.1ізація зустрічних планів .

як

по

511

Законом

зварник ко!.Іун1ст А. М. Бреус, до XXV з'їзду партії, торгмашівякому прис~оєно _ звання сВІ.J.- ці взя.1 и пі.J.вищені соuіа .,іспІчні м!_нник сложивчо1 . ко оп _ер а- зобов'язання на 1976 р і к. На базі UІІ», бригадир І. ~ · Бут-Гуса1:-.1 та максюІального використання

З:сходи по інтенсифікаЦії землеробства сnрияли тому, що зернових у середньому за nроти

такими

еконо~1ії.

рахунки

року виконано ним завдання

виться

п я-

особисті

ства. Внесення органІчних добрив доведено до

Усіх своїх трудових успІхІв у дев'ятій n'я-

закономІрним

цеи _ колек_пІв_ перш_ им узяв, ПІдВІІб

ми перед ачалося до парт_!ІІного чить зростання обсягу

ного дали слово також достроко-

виробни-

планом виготовити і реалізуватІ!

80 •

ним nланом. Останнім часом щороку вводюю в основне стадо 30-35 nроцентів nер_вісток,

тирічЦі, зонрема в її завершальному роЦІ, колектив радгосnу досяг nід нерівництвом

випустити продукції nонад план Основою накреслення цих внеона 50 тисяч карбованЦІв . ких рубежів лослужило те, що

рекорд>>. За коротний час молочне стадо в радгосnІ невnізнанно змІнилося, кільнІсть чистоnор1дних корів збільшилася втроє. В останньо~~у році восьмої n'ятирічки, наnриклад, нор!В четвертого nокоління і чистоnорідних було на

гардну роль на виробництві. Номуністи nрацюють на найвідповідальніших ділянках, є заспівувачами соціалістичного змагання, nоназують особистий nриклад. У цьому відношенні добре себе зарекомендувала невелика, але бойова й наполеглива nартійна груnа на мо-

ний почин робітники заготівельного цеху (начальник А . М.. Орлов, секретар парторганізації В. П. Рябцов), механічного (начальник І. Є. Писаренко, секретар парторганізації А. А. Куш-

яких роздоюють до нласів <<еліта>> та <<еліта-

фермі

nроцента, а торік

36,4

-

nартійної організації, що здійснювала

лочнотоварній фермІ. Це nід її керівництвом

90,2.

За минуле n'ятиріччя набагато nідвищилась

тваринники добилися таких

nродуктивність худоби. Перед nочатком його у нас було тільки дві доярки, які наближали-

ся до n'ятитисячного рубежа,

а торін

ян по 5 тисяч нілограмів молока одержали тридцять дві доярки.

Збільшення

виробництва

більш

тонн зерна, nонад

300

від корови

дІли, яю боrються з~- нрисвоєння

тиво~І у десятій n'ятнрічці, визначені в nроекті ЦН НПРС до XXV з'їзду nартії «Осн·_,вні наnрями розвитку народного господарства СРСР на 1976-1980 рони». Уже в нинішньому році ми вирішили значно збільшити вироб-

овочів, 5 тисяч тонн молона, б:шзьно 200 тонн

нацтво й nродаж державі

Гармонійний розвиток усІх галузей господарства, швидне зростання виробництва сільсьногосnодарсьної продукЦії зміцнили його

лістичні зобов'язання . Що слова свого наші тваринники, овочівнини. механізатори й іншІ трудівники обов'язко-

ту n'ятирічку становить 350 тисяч карбованців, або майже втричі більше. ніж було у восьмій п'ятирічці. Фонданасиченість на сто гектарів сільгосnугідь доведена до 126 тисяч

вже не раз доводилИ це своєю самовідданою працею в ім'я дальшого розквіту рідної Вітчизни. П. HUJIUXA, директор радгоспу, делегат XXV

м'яса.

ської продукції, взявши на себе високі соЦіа-

економІку. Середньорічний nрибутон за дев ' я-

карбованЦів, а енергоозброєність

на

сlльсьногосnодар-

во дотримають, можна не сумніватися.

одного

nрацюючого становить 5,1 тисячі карбованців. За рони дев'ятої n'ятирічки У господарстві

Вони

Самовіддана праця,

звання _І~ІенІ XXV з І_з ду КПРС .

щвник1в ІНІUІаторо~І _ прииняття особистих творчих nланш став 111женер-конструкт?р ко~ІунІст _В. Н. Б_рик кращии рацюнатзатор ПІдnриємства.

дев'ятої п'ятирічки. Реалізовано продукції на 104 проценти, випущено валової продукції на \03,5 процента. у

Зваживши свої резерви і мож-

ливості,

колектив

організа-

торська і nолітична робота nринес.1 и відрадні успіхи. Перевико· нано план січня першого року

С_еред. шж_е~еrно-техшчних • пра-

.

визначив, зокре)Іа, такі рубежі до дня відкриття XXV з'їзду КПРС : на, 20 тисяч карбованців виготовити продукції nонад п.1 ан, на 10 тисяч карбованців - това-

•.

з гор~Іс:ю ра~ортує\.І.о: СоцІаmстич!:І зобовязання на честь XXV з 1зду КПРС викона-

но

Боротьба за виконання nід вищених соціалістичних зобов'я.

достроково!

Торговельні

за-

клад~- додатково оде~жали прадукц11 на З8,4 тисячІ карбован· шв. І знову серед правофлангових - колектив третього цеху.

рів широкого вжитку, зекоІІОШІ· ти за рахунок зниження собівартості nродукції іО тисяч карбованців.

день ВІд~риття ...

XXV

.. з Ізду підприємствя. КомунІстично! партн УкраІни ми

раїни, наук.

економічних

сено на районну Дошку пошани.

десять колективів цехів, всі від-

з'їзду Номуніетичної партії Ук-

.кандидат

минулій, дев'ятій, п'ятирічці . Завдання її було вІjконано достроко· во і за п'ять років дано додат· ково продукціі на З,4 мільйона карбованців . За nідсумками змагання серед промислових підприємств · Міста у lV кварталі 1975 року заводу присуджено друге місце і зане-

(начальник М. З . Воропаі'І, секре-

ли свої зобов'язання.

народом, нові

«Торгмаш» успішно фінішував у

нір), цеху ширвжитку і пластмас

тар парторrанізацїі М. Д. Прудкн й). У з"аганнs:~ вк .1 ючи.1ися всі

й нелегкі завдання стоять перед нашим нолек-

тисячі тонн

Зразу ж підтрІІ~Іали патріотич-

татів, про яні говорилося вище. Тут, можна сказати, немає відсталих, усі досягли високих

Як і перед усім радянсьним

рослинницької 1

4,2

чудових резуль-

показнинів і з Честю винонали й nеревикона-

тваринницьної nродукції дало _;'\1ожл,нвість в1:;конати народногосnодарсьнии n - ятир!ЧНИИ nлан nродажу її державі достр-оково, за чотири рони. Понад план за n'ятирічку nро;~;ано майже

аван-

І

В. СУХІ НІ Н,

секретар партійн. ої організації заводу о:Торгмаш».

е·····················································••а••···········································~~-~

HOPl\1~-1

:

Но.11ентив

цеху за-

нили його, що будуть

нанресленнями на нову

над-

nо-ударному нести тру-

n'ятирічну,

і гор-

дову вахту біля nечей

найкращих

майстрів

бригада Геннадія Пет-

ніст

Васильо-

В. В. Иузнєцов,

: 1

лізних

І

дий з того, що один із

І

: 1 1 8

І :

nорашків

звичайно

радий

вогняної професії, старший лечовий кому·

Вінтор

вич Нузнєцов

удосто-

єю1й високої честі бу-

І

ти делегатом

:

тlї

І

fJA ДЕ.ТJЕГАТА

XXV

з'їз-

ду Номуніетичної пар-

України. Васильович -

Вінтор

відновлення заліза.

А

ровича складу

Городилова, до якої входить

роботи

nартійн о г о

з'їзду

у дні

зобов'язалася

винонувати норму і за

свого товариша.

Працюючи nід деві-

роки»,

• • : • • •

добрі темпи і в ниніш-

:

витну народного подарства СРСР

1976-1980

ньо~ІУ

році .

завдання

по

декад>>, наші

J 1

сою1х

яко-

вклад у достронове ви-

ще кращими

гідно-

конання завдань завер-

чими

1 чуйний, доброзичли-

тої n'ятирічки. Додат-

ротьбl

І

: 1 1

J J

: І

стей

1

велиної

сті, завзятий вий

товариш.

гордість

Він

-

всього .колен-

тиву заводу.

Виряджаючи у Ниїв

на черговий з'їзд Номnартії

України

: 1

делегата

11

тійні

1

новатор

свого

В . В. И~знє-

цова, наші ком6уюсти, .комсомольці

1

робітники

езпар-

заnев-

дання

до річного

зав-

випустили висо-

ноянісного

nорошку

на

залізного

26 про-

центів більше, ніж зобо в' язувались,

а про·

дунтивнlсть праці nід· вищили на 5,5 nроцен·

та nроти ~лану. Натхнею

XXV

8 •

вирr.бни·

8

з'їзду НПРС зустріти

дев' я-

величними

8

:

вагомий

день

8

на-

багато nерекрили і змагаємося за те, щоб

шального рон у .ково

Січневе

з'їз д у ударних

рuбітни-

8

випуску

ва.1ової nродукції

n'ятирІчки, людина ви-

зробили

госна

наші робітники взяли

цеху, ударник дев'ятої

ни

.:

винладенн-

nартії «Основні наnрями роз-

• :

«XXV - 25

і

..

з'їзду

це надровий робітник нашого

моральних

зом НПРС

-

ми у nроекті ЦИ НПРС

до

1

1

. .. ~·

-··_ · ·

відкриття

8

:

досягненнями. І

заспівувачем у цій бо-

• :

йде

колектив комсомольсько - мало-

діжної зміни

мира

8 8

Володи-

Георгійовича

Ульянова, у якій тру·

диться цов.

В. В.

В. МИЛЬНИRОВ,

начальник цеху М

заводу

!

.~орошковоІ

металургн.

8

Нузнє·

: На фото: ударну трудону вахту на честь відкриттн XXV з'їзду Ном .

ністичної nартії України біля nечей відновлення заліза несуть бригади~ печових Г. П. Городилов і завантажувач шихти В. І. Шелест Ф

М

·

С

8

: 8

• •

~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r ~••••••••••••••••••••••••••••••:~ •••• і~н::: ••• ~ 2

стор,

НОВЕ ЖИТТЯ

Вівторок,

10

пютоrо

1976

року.


НОМУНІСТИ СІМДЕСЯТИХ Г !ДНА подиву ця лю-

-

дина

без неї, як х.т ібороб без поля. В. І. Якуша, голова місцевого комітету проф­ спілки: «Робочий dень

кому н іст

Е'О.тодимир Андрійович Шостак. Надзвичайно rtрацьовита і до ней·мо­ вірності скро~tна. йшла

Володимир починає чи не найпершим. І встигає

на зустріч з ню1. захоп­ лена розповідюІИ про

зробити більше, ніж ін· ші. Зрозуміло, транспор­

...

нього

тувати ферму довжиною

І. А. Трандін, секретар партійної організації ав· тобази М 2: t:Шостак -

в

нат, виконати

рене наше підприємство.

І ось без якоїсь особли­ вої підготовки сів за кер­

-

й ін ші, але так же швиd­ ко залишали тягачі. Во­ лодuАшр же йшов до Ate·

до

стежку

невн~rушеної

розмо­

шинах. боязко

-

.тегк их

Сnочатку досв іду

ма­

було ж ні ­

свого

ватаж­

бе» . Звідси й висока від­ повідальність за доруче· ну справу, виробничі ус ­ л-іхи колектив у в цілому.

uісr. Мііі принцип кор­ чагіwс ьк и й . Бпи там , де

н айв'аж че, ,j не відступа­

А потім з устрічі на об'єк-r ах, там, де очевид­ ні результати роботи кожного. Не забуває й

..

ти

І я зрозум !.та, що Во· .лоди~Іи р Андрійович иад у

одна із кращих на

« Впкон уючи будь-яке завд а ння, прагну добити­ ся ЄДИНОГо : КОЖНИ'Й має бути бригадиром для се­

і повинен зробити кому­

зако х а ний

його ж

жений, працьовитий. І тут свій принцип у Во· .лодимира Андрійовича:

жуть зробити і н ші . може

роботу, не

-

прикладом

якого. Але знав - це необхідно. Те, що не мо ­

усе

робота

ка підкорили могут.tі :машини. Кодектив здру ­

Цік а•ВИВСЯ ТЯ· й раніше, ко.1и на

-

на мить, що керівник

свою

-

значить, вихооатель. Тут

мислить себе

збе­

комуніст Шост ак, все бу­

де зроб.1ено вілм і н но. Навіть у н айважчі дні,

тот р анспорт район у, при­

ко.1и,

падає на автоб азу N~ 2. Чима ли й вклад. І не ті.1ьк и . А т ут і усв і.lО~І­

бро й хвилини в :льн ої, В о.1одн~ІИР Андр і йови ч ЗНЗХО.111В їі. І йшов ДО

лення ве~икоі ваги авто­ ~юбільного транспорту в наро.'lному госnодарстві.

гував з nошт ового яшика

Тому й бережуть

хання,

тех ні ­

ку робітники, вик ористо-

завжд и

заванта·

час,

ві рять.

йом у

Ан др і йовича

Черкас,

підприємстві . У ній 18 автомобілісті в . Вале­ РІІІ Коршу.но в, Леонід Демченко, Микола Біль­ дін, Борис Мороз, Гри го ­ рій Дяченко . Це вони за

репитав і на ~ІІІТЬ замис­

працював

нього

ущільнити

регти І<ожну хвилину ... І ві н в:нtгає. А партійна

Б і.1ьш е по.1овини ва н­ таж ів, що перевозить ав ­

с.,ухаються,

ти до

Бри rа;t а Е•. А. Шоста­

- Ч и міг би ЗІИТИ 3 вибраного ш.1я ху ? пе­ -

о рганізація впев н ена: якщо дор v чен н я в ик онує

до

А наступного дня виїха­

ка

ви.

.тився . гачами

при ­

ваrоме,

в ують ськи .

шини

й щире

nроюа.1и

ж у ав тор итетної .1юди ни

-

ня київського підприєм· ства за другим рейсоІ>t.

не в томних рук».

йшов швидко й Як і працюв а в.

Добра уоrішка

замовлен·

слуговування, ремонт .ма­

но. О собuстим прикладом пов ів за собою інших».

с:!о во

комбі­

жившись звечора. Техоб­

ти напол ег.шво й впевне­

Е·ін .летка.

випробу­

ли

НАЙВИЩЕ ЗВАННН

тоді,

було ство­

мо «МАЗа», пізніше «КрАЗа». Приходили

не просто.

ківський шинний

перши,н. Ше тоді, як дав першу продукцію заводо­ як тільки-но

-

везти вантаж на Білоцер­

це важка

справа. В.1явся він за неї

будівний комбінат,

метри

вання не всім. А для нього стало звичним: від­

в ідАtінний шофер. Водить тягач а-фермовоза. Уя­ віть собі, яка

24

Під силу таке

бу.1ь· хто знає, що авто­ ритет у комуніста Шо­ атака заслужений. Сло во

її У

nо-господа рЕ'Олодим ир а у

автомобі.1ь зразкоВО\!]'

здава лось ,

у же

виборців . А п отім

не

витя­

їх .1исти-проnоз иції. про­

с карг и. ..

Широ

відгукувався на чиїсь ра­ дість і горе. Р обив усе це не д.1я зві ту . а т о му, що в і.1 чув ~ в потребу бv­ ти кор исн н~ .1юд ям. У п івси.1и

трудитися

не

юtіе. Легк их доріг не вибирає. З а с а~ ов і.1дану працю Ба1Ьківщ нна v

1974

році нагоро.1 ил а ко­

ста ні . За більш як 15річн ий стаж жодн ого

муніста

пору ше н ня . Так розум і є роб і тник зак.1ик п артії працюва ти якісно, ефек­ тив но . І ще - щодня виконувати намічене. Я кі б труднощі не перешкод­

... Б vдов и. Ве.1икі й ~1а .1 і . .Жит.1ові буди нк и й

жа .1 и .

Гор.1итьс я

с.1ав ни~

трудівника~ ко.1ектив ав­ тотра н спортник ів. І~· я

Шос та ка, його сл ава р о ­ бітнича відомі ус ій Ук ра ­ ї н і . Ше й дос і др узі згадую т ь

той

виnад ок.

й шло спорудження Ч ер ­ каського

хі'ІІкомбінат у.

З атримувалося nерев е ­ зення залізобето н н и х конструкцій. На доnо ~!О­ гу прнйшли бров арськ і ко.те г и. Першим дост ав ив конструкції фер~tо воз , якого вели н адійні руки

В . А. Шостака. П а ртгруnорг колони N~ І , nрофспілковий ак ­ ти:в і ст, депутат Р ади ми нулого ня . Може, для б а гато? Та к. От ,ІІ.овжити доб у ...

м і ської скли кан ­ одного й я кби по­ Але ко-

ор.:~:ено~

~Знак

П о ш ани» .

ко~1б і нати - ве.1етні. С к і .ть­ ки іх у нього .

нев і.1к.1ад ІtИ Х наче

мої

думки,

роІJичу Сун дуку. Двадцятий рік уже минає як уперш.е пе­

п ро мовив

реступив поріг деревообробного к~.мбпій'~У-

~кось тихо і nрис трасно : «Я СІІІІ р об і тничого

1 з цього часу підприємство стало иому рtд­

ниАІ. З року в рік на зміну старому облад­

піз­

н ан ню надходить нове, більш потужне, біл ьш про дуктивне. І та.м, де свою справу

нав рцість прац і, твор­ чого дерзан н я, цін у вели­ кої си .1н Основою став труд.

зроблять <~'Золоті руки:. комуніста

-

колективу: мого житт я У ньому моє

-

бездоганно. У ці дні в

о со б л и в е

наnру­

пресів

для

в иготовлення де талей для хол оdрльниюв нового зразка. І перед у соціалістичном у

чого з а вжд и . Бо це най­

змаганні на честь ХХ V з'їзду КПРС і ХХ V

ви ще звання» .

з'їзду КоАтарт ії України веде секретар пар·

Г !ДНА подиву ця л.ю-

-

цеху

ження. Іде монтаж потужних

б ути до ­

стойним званн я роб ітни­

.1ина

М иколи

Пе тровича Сундука, техніка завжди пра цює

~Іайбутнє .. щ астя. І мета в мене одна

їй

ху деревообробного комбінату Миколt Пет­

Андр ійорозга да вши

к.1асу. У с і м 'ї й ого

вдих.нути

життя і примусити служити люdию - саме це притама нне комуністові секрет~рю па р ­ тійної організац ії ре.минтно-.мехаючно~о це­

по nе­ дор іг,

справ.

Во.юди~шр вич,

Любов до техніки, уміння

Десятки,

сотні?!. А скільки ре .п важких

тійної організації цеху М. П. Сундук. На фото: комуніст М. П. СJІНДУК за

КОМУН ІСТ

Е·олодимир Андрійович Шост ак. Над звичайн о пра ц ьов ита і до неймо ­ вірності скромна .

роботою.

Фото М. Семиноrа.

,~~#g#~~~~~~~~.~~~~·~q~I~Q3~

РОЗШИРЮЄМО ПЛОЩІ ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ

А. БОРИМСЬКА.

Торік овочівники радгоспу сЗоря:о вирост.или висоІUІ~ урожай всіх городніх культу р. У досягненнІ цьог? усnІ•

••

ху важл иву

•• •• ••• •• •• •••

них

земель

роль

відіграло

використання

мелюрова·

.

У нинішньому році площа nоливних ділянок n ід

диною зросте у два рази і становитиме або май же дві трет ини всіх

·300

rop.o•

гектарІв,

посівів овочевих кул ьтур •

Нові площ і зрошенн я розмістяться н а дру гому відділ­

ку. Для цього уже придбано додатково дві потужні насосні

станції

nлантаціях

«С НП- 50-80:. . А всьо го

працюватиме

влітку

на

овочеви х

8 насосних станцій

і дощувальних установок .

Колектив

овочівників

тити цього року по

ра дгоспу

зобов'язався

вирос­

центнер ів городин и на гектар і•

196

А. ПАВЛЕНКО.

І

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Нещодаоно колектив КиїаськоТ птахофабрики ві дз начив двадцяти. річний ювілей с вого господарства. Велики х трудових успіх і в досяr він за цей час лід керівництвом партійноУ організ ації. Особливо на­ полегливо попрацювали ntахівники у дев 'я тІА п'и тирі чці, викокаа•ин; доведен иА план по виробництву І продажу проду кції дер жаві за чо·

тири

роки.

А

торік

бул о

одержано

91,7 мільйона

штук

яєuь.

Що

бІпьшІ персnективи розантку фабрики намічаютьс я на десяту п ' яти· рІчку. ВсІ трудівники госnодарства, несучи вахту на честь XXV з'У•ІІУ КПРС І XXV з 'їзду Ко мунІстичної nартії України . ведуть боротьбу

за

успІшне

nеретворення

в

життя

накреслень

партії.

Н,а фото: секретар nарткому птахофабр ики І. І. ШТИВОЛОКА роз яrнює nташниuям К. І. ШЕЛОМІНІR , Н . І . БОРОВИК, М. И. БРУИ та слюсарю-олератору Б . О. ТЕ НДІТНИКУ завдання колекти• ву на перший рік нової п'ятирічки . Фото М. Семннога,

Дев'ята п'ятирічка була для колектив у )Здгоспу і ~Іен і Кі_Р ова відповідальним,. пе­ )і одом у вико наНН І завдань XXIV з Ізду <ПРС по зб ільшенн ю виробництва і про-

1ажу сільськогосподарської nродукціі. l а ртій на і nрофсnілкова організаціі, . ди ­ Jекція спря~юву ва ли на це ув агу пращвни ­

сів р ільництва і тваринн~цтва. В резу~ь­ :а ті

н ародногосподарськ ии

план

п ятирІЧ ·

ш по в иробництву і nродаж у державі мо­ Іока

та

зерна

викон а но

дев'ят ь м іс яців, а м'я са

-

за

три

роки

за чотири роки

дев'ять місяців.

Т а кі п оказники результат підвищення :у.1ьтур и з ем.1еробства , пол іпше ння на сі н­ ~ицтва,

вrІ.есе ння

в

г р унт

більше nоживн.

Ми горді свої ~rи меха ні з аторами , які до­ ~о глись в и соких пок а зн ІІІ< і в. Так, колектив : ра кто рн о · р іл ьничої бр игади Троєщинсько ­ ·о ві дд і.1ка ( ке руючий аг рон о м І. Ф. Чор ­ Іостан, бригадир М . І. Л итвиненко ) виро ­ :тили тор і к н а кож ному ге кта рі 36,2 цен т­ Іера зе рнови х і 404 це нтн ер и зеленої ма~ ; и кукуру дз и . Тр а пористи-машиністи з ін­ ІІИХ в ідд і.1Ків Г. О, Б ру є нко. В . Х. Криса· Іов, В . І . Н е год а , М . Ф . Трохимчук та нші

п ост ійн о

не ревикон ують

норми

5 ітку з високою як істю, є прикладом

виро-

для

кіх мех а нізаторів .

'j'с пішн о з авср шнли з авдання п ' ятирічк и

: тваринники . Народногос подарський план 10 виробн ицтву м'яса вико нано на 106 про Вівторок,

10

лютоrо

На основі інтенсифікації центів (вироблено на

8064

тонни), молока -~

а прод а ж йоrо - на 134 nроце нт rІ . При пл ан і 530 гра:~~ів оде рж а но сере д­ ньодобовий приріст живої ваги свиней 578, а великої рогатоі худо би на відгодівлі 749 грамів при плані 600.

114,

Пе р едба чалося за п'я тиріччя м ат и сер ед­ ньоріч ний надій на к оро ву 3220 к ілограм;в молока , фактично є 3679, а за минулий рік

к і лограми молок а, Н. Ф . Ба р бон иа За з им ському відділку 4433 кілограми . За минулу п ' яти річку з росли продуктивність nр а ці і виробіток на кожного пра­ цюючого . Якщо в І 970 р оці на кожного nр а цююч ого в и р облялося на 2953 карбu ­

4974

ван ці п родукці ї , то в бованІІів, тобто р іст

це н т при плані

34.

!975 -

на становить

4167 41

кар ­ про·

Одержано за п 'ятиріч­

надоєно по 3851 кілогр а му. ку 7200 т исяч к арбова нців nрибутку np11 Колективи окремих в ідділк ів, п е редовНІш плані 6260 тися ч, у ТО"У числ і у ми нуло· добилися ще краших р езультат ів . Т ак, на му р()ці 1702 т ис яч і ка рбованців пр и Броварс " ко му се р едньодобов ий прирі ст ж и . 11Л 3Н Ї 1236 ТИС ЯЧ . воі ваги кожної свин і становить 609 г ра . Оде ржанн я з н а чн их п р и бутків д ало мож мів, на За з и мському н адоє н о на коро ву 1 л н в їс ть ви да ти р обі тникам р адгос п у , к р ім 4052 кілограми молока, а прнріст ж и вої основної зарn л а ти, р із ни х до пла т з а п ' яти­ ваги великої рога то ї худоб и, що на відго ­ річку nона д д ва ~Ііл ь іі онн к арбова нц і в, в дів.т і , -816 гра~t і в. Першість у з :~~ а г ан н і по ­ ТОЧУ ЧІІ СЛЇ За МИНУЛ ИЙ ріК 56 J ТИСЯЧУ сіли доглядач і Т. С. За йце ва, О. П. Шн ­ карбованців. голь, А. А. Селик, Є. І . Сел ик, Т. А . Б ар ­ За внсок і пока з ники тринадцять пе редо­ бон і з Зазимського в і дділк а . Вони добилн ­ в иків з ч аг а нн я бул и удостоє ні в и с оки х ся 880 грамів щодобового nриросту І:!РХ урЯ ;10 RІ1 Х нагород , а КО .1 е КТНВ рЗ j ГОСnу З а ( вел и кої рог а тої худоб и ) н а в і с1Г0.1ів.1 і . С вн · перші сть у ресnублі к а нсько ~t у і Всесо юз­ нарк и Броварського ві дд ілк а О. О. Ше,lе­ но~rу з ~І аганн і од нн аJщ ять ра з ів н агород·

стовськ а , Н . С.

Єфр е ~юва до ~югл нся

що­

добового прирос ту кожної свині 660 гра· мів. Доярка Троєщинсько rо відд ілк а С. І. Сидоренко надоїла в ід кожної корови

1976

року.

жувався

п е ре х ідними

Ч е рвонюt и

п рапора ­

ми Міні ст е рства м ' ясомол очної n ром исло ­ вост і СРСР і Ц К профспілк и, Ради Мі н і ­ стрів У РСР і Ук рпр офради, Міністерства

НОВЕ ЖИТТЯ

о

м ' ясомолоч н ої про м исловості УРСР і Рес•

n у блікансько го ком ітету

пр офспілки . Рад.

госп є пост ій ний учасник ВДНГ і в році

одержав

дипл ом

другого

легкову авто маш ину, а І З чоловік далі

1974

сту nеня,

ме­

-

і цінн і пода рунки.

Г отуючи досто йну зустріч КПР С , коле ктив виро бив і н ародногосnодарський план са і 900 тонн молок а .

XXV

з'їзду

прода в пона;х 420 тонн м'я­

Коле ктив ра дгас н у в ключився у Всесоюз­ не соціаліст и ч не з м а ган н я і зобов ' язався в п ер ш ому році дев'ятої n' ятир ічки вироби ­ ТІ! пон ад дв і т исячі тоІ І ІІ м'яса, н а доіти в ід кожної ко ро ви понад 4 пІся ч і к іл огра~tів м о.1ок ~ . доби тис я n pи p ocrv ж ин ої "іІІ Іf кожної голо ви свин е й 600 грам і в, вr х - 800 г рамі в . До к ін ця п 'я ти р іч к и зfі; .ь· ши ти ви робн ицт во м 'яса до 4 тис яч тонн н а рік, н адої ти по 4500 кілогра~1ів моло к а

від коров и, ви р остити не менше 40 цен т­ нерів зернових з ко жного гектара і 600 цен тн е рів зеленої маси кук урудзи .

З n ерш их днів ново го р оку між І'ір.ига­ дами,

ро біт н ика ми

р оз горнулося

д ш ове

соці ал істичне з магання за 6езу м о вне вико­ н а ння

зобо н 'я з ань .

в ., яги х

НіІ

чес т ь

X~V зї~.1у КПРС і XXV з'їзду Ко мпар­

тн Укр а ши .

О. ЧИЖИК, директор

о

З стор.

рад гос nу.

о


-ІСТ АНОВЛЕННЯ

--

1 3 особ.11ивим пІднесенням зу1 стрtчають працІвники народної

1освІти

черговий XXV з'їзд Ном1партІї УкраІни. З nовною в!дпоІ вІдальн!стю можна говорити. що

nовнІстю

ТакІ умови дозволяють вести

велику гурткову роботу,

нього форуму

охоплено понад

комуністІв рес-

помітний

значний

по-

стовно

проходять,

чапня пІдростаючого nоколІння. Минулий, XXIV з'їзд комун!стІв України схвалив nроект Директив ЦН НПРС XXIV з ' їзду НПРС. в тому числІ 1 широку програму розвитку народної освіти. Резу.11ьтати втІлення П в життя цІлком очевиднІ . МІська школа М 6 у цьому вІдношеннІ досить nоказова. оснІльки спорудження І становлення Уї nедагогічного й учнівсьного кодентиР.v припад'іє на

студій, гуртка <УмілІ руни•, вонального ансамблю сРосии• ка » , школи бальних танцІв ДJІ.ІІ наймолодших учнів. Чималий вклад у краєзнавчІ дослідження піонерська! дРУ· жини, яна носить Ім'я Дpyrot повітряної армії . Піонери JІИ• стуються з багатьма кодишнІми фронтовиками, п!дтриму ю т ь зв'язки з маршалом авІацtt С . Я. Нrасовсьним. У цьому Хм допомагає вчитель М. П. Єра.

ших же дн:в свого існування колеитив но1юї шно :ш nочав ро;:~з ' язувати питання навчальн~виховного nроцесу у номпленсt . НомунІсти виступають засп!вувачами ус!х добрих почин2нь. Так. для школи-новобудови неабиякою nроблемою

О. М . Єременко, Б. Б. 0JІекс1· єнно, М. А. Васьківської та ІН· ших чимало класів побувало І Ленінграді, ВошоградІ. Черні· гові, Херсоні, МосквІ. Проведе­ но танож мандрівну по місцях бойової діяльності партизан· сьного загону , яким командував

Садовського (фото в гор! право­

було обладнання П необхідною

Герой Радянського Союзу О. Є.

Справжні ми е нтуз іастами бо ро- пот ужного баштового крана, за тьби за вн еону я кі ст ь роботи за- доп омогою ян ого він бе зпере­

наочнІстю,

Нрив е ць.

ди І агітації, естетичного виховання. НомунІст~<а Б. Б. Олексієнко разом з 9-А класом. яким вона керує, nІдготувала

С е р е д завдань, поставленнІ! на XXIV з'ї з ді НПРС, nершо­ черговим є перехід до загальноУ середньої освіти молодІ. За два

стенд

з половиною рони

РОСТУТЬ УГОРУ ПОВЕРХИ д и нкі в .

nри відмінній

І це є яскравим

свід­

у р яду про дальше

добр о бу ту ня обсягу

поліпшення

як о сті

роботи .

рен о м е нд ув али мул я ри

Ва с иль

Г Манарейнн1о, ІМван ЕГерманович шторович аєвськи , ван н-

хайлович Науменко та Григорій

.

ГО юн а к а ,

К С МСОМО.'ІЬЦЯ

ру ч) . в його рунах бійн о по дає

З не ме нш rш

з а в з яттям

пра цюють 1 ї х т ова риші . 1 усі в о ни в важ ають с во ї:11 найкраi!\ IПT f::J:J д;r нo-

тр удящих , збільшен­ житлового будівни­

важелі

м у лярам

цеглу ,

розчин і будів ельні нонструнції.

Мине н ебагато часу,

цію ще одни д е в ' ятнповерховий бу днн о к . Ц е в же четвертий сотний ді ~І У Бр о варах. Ф о т о р с rюрт а ж М.

ви­

Семннога.

nерес у вної ни М 15.

методом

новим

госпрозра­

п о чин о м знатного

під­

м о ен о вного б удіве .'Іьника Мико· ли Злоб і на . наб а гато випереди­ ли час . Вони з о бов'я з алися за­ кінчити

кладку

цегли

до

від·

нриття XXV з ' їзду НПРС І тепер донладають усіх зусиль, щ о б їх слово не розійшлося з

день у

нор :ни на

10

ВІВТОРОК,

9.00 9.05 9.15 9.30

9.55 10.45 11 .00 15.00

Новини .

(УТ).

Конц е рт.

(УТ) .

«Живий Л е нін». ДокументальннА Фі -1 ЬМ . (:\іТ). Ві!lкриття XXV з "ізду Компартії України . Трансляція з Палацу ку.1ьтури

•Україна•.

Концерт

к . т. ських

•Лийся,

На

ХІІ

(УТ).

пісне•.

зимових

(УТ).

ОлімnІА­

іграх .

К. т. Документальні телефільми «Горизонти сибІрськоrо nолА», «Відродження землІ•.

15.30 К . т. 16.00 • Наш 17.00 Вірші 17.15 К. т .

•Візер у нки•. Пу ш кін• . та оповідання про 3Иму. Зустріч юнкорів тrлестудІї

«0РЛЯ»3

АН

ЧЛеНОМ · КОР Е" СПОНЛf'НТОМ

СРСР

М.

М.

Мо~сеєвим.

18.00 18.15 19.05

На з устріч

19.50

Перс-к л ик ntредовиків вугільної ПрО:t.1ИСЛОВОСТЇ . К. т. Прем'єра багатосерійно г о

21 .00 21 .30

Новини.

К.

т.

ських

ХІІ

ОлімпіА­

Іграх.

XXV

ху д ожнього еи».

зимових

1

3 ' Узду

телефільму

КГІРС.

сСтрого­

сrр1я.

ІнформаuІ~на програма •'Іао. К. т. На ХІІ зимових ОлІмnіА­

сr~ кнх irrax : І . Фігурне катлння . Спортивні танuІ: Хоке~. ЗІНо­

на З

США період ,

-

По

2.

3бірна

Фінл"нІ\І 'і.

sакінченнІ

-

нови-

Концерт •Лиися , пісне•.

1 рудові ра11орти. К. т. Ху д ожній телефільм

р е тар

п а ртком у».

Програма пере дач.

Концерт- вітання

І

се рія.

делегатам

еСек-

13.30 14.00 14.25

•Наука,

по.1ітика•.

т~хнІка,

nрогр•с•.

(M.J. Для учнів 6 кл. Фізика. сАтмосферний тиск• . (М . ).

Для учнів 9 кл. Осноан радянського законодавства. сОсноанІ

права

XXV

з'їзду Компартії України. 15.00 16.00 Докум е нта.•ьний фі.1ьм •Життєва лінія• . 17.00 •Взяті рубежі• . Каховський магІ- 15.35 стральний канал . (Херсон) . 15.40 17.30 К . т . Для діте й. •Сонячне коло• . Концерт . 16.50 18.00 К. т . ГІрем'<ра документального фільчу •Економіка головна

І

громадян•.

обов ' язки (М . ).

для тих, хто вступав до вузІ•. Рос!Аська мова. •Синтаксис

пунктуація•. (М.). Програма передач. К. т. Ху дожнІй телефільм сЮркові світанки• . 2 серія . Екран студента-заочника , І курс, Вища м а тематика . сПоняття ф у нкнії

функції

однІєї

а

змінної .

11рограма

Границя

точці , Неперервність

:::~~ ~:;~~::~ ~~JJ::~·~~:~a Компартії ~ ~·.t~ ~rir~Ф~i~~~~~:~~·~~ «Вісті:..

радянських

го~. « Комбайнер» .

ШабинсІ.ко-

19.50 к. т. еМи - радянські•. Мрич- 19.25 Програма «З _,орооя•. (М . ). на nporpaмa. Частина І . 20.1 !1 f< . т . Веч і рня КЗ:JКа. (М . ) . 20.35 Говорять делегати XXV з " їзду 20.10 • ЛюлІІІtа і закон ». (М.). Компартії ~· країни . 2І . ОО К . т . Ф . Ш•>n е н . Соната дЛЯ аІо· 20 ..10 •На добраніч , діти!» . . 1 онч ел І та Фоnтrпіано. (М . ) . 21.011 Програма •Час •. (М.) . 21.30 І<. т_ Ху!lо ж ніІі фіоhм еМісія 8 21.30 І< . т . Вп е рше на е крані УТ хуК а бу .• і•. 2 серія. (М.). дожні~ фільм Наttжаркіши~ мі- 22.35 Фі r~ ьм-конне-рт «Сnіває Павло Лі· сяць•. 1 серія . сіuі а н » . 22.40 К . т. еМи - рад я нські• . Музич. на nрограма . Ча с тина 2. СЕРЕДА, 11 ЛЮТОГО 23.25 Щоденник роботи XXV з ' їзду ГІРОГРА~А ЦТ Ко'1п а ртІї України. 9.00 Новини . Я.ІО І< . т. Ії..,н а стика. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 9.30 К . т. Б о гатосеріrгний художнІй 9.05 Для учнів І курсу профтех у чипл с фі .11. м •Стрпгови• . І серія. ~ищ . Суспільство _; навство. • Ос 10.40 К . т На ХІІ зимових ОлімпіА 'новне питання фі .1ософІї• . (М.) . ськІtх ігр а х . 9.35 І 10.40 Для учнів 5 кл. Ботаніка . 15.00 К . т. докумt·нтальні фІ .1ьми •Ро«Зимові явища в житті

10.00

ни.

ПРОГРАМА УТ 11.10 9.00 Програма передач. 11 .40 g,n; Ноиини. 9.15 Конuерт. 9.30 •Живий Ленін•. ДокумtнтальниА фільм. 12.10 9.55 Відкрцття XXV • ''ізду Компартf'І' 13.10 України. Трансляція

3

Палацу

ленінської кІмнати, як вирікомІтет

комсомолу,

партії,

прозву•

важ.11ив~ дальшого

ємствами міста, учні бувають в цехах

заводів,

десятикдасники

обладнують зал профорІєнтацП.

право-

У

педагогічному

колективІ

о в а r и t ДосвідченІ М. ЛитвиН. Г. По­

диться за рахунок коштів , одержаних від здачІ зібраного учнями металобрухту. у процесі nІдготовни до з ' їз-

панує атмосфера n взаємод о помоги . вчителі тані . ян В. ненко , М . Я. Прус,

ду комунІсти школи значно актявізували свою діяльнІсть . З

лотняк, М . Г. Ільченко. Г. С. Недашківська, М . О . Харченко,

дІловими пропозицІями вистуnали вони на nартІйних зборах, присвячених обговоренню проекту ЦН НПРС до XXV з'їзду партіУ, nостанови ЦН НПРС про Всесоюзне соціалІстичне змагання за гІдну зустріч XXV з'їзду НПРС.

М. Г. Бондар , завжди радо при· ходять на допомогу. своїм стаJ·

або

40

що

з

815

nроцентІв,

с4»

І

учнів

~авча-

с5», СВІДЧИТЬ

ленням до праЦІ служать за вз1·

рець для всього колективу. Школа мЩніє , набираєтьс.ІІ сил, розправляє крила . НриJІа, яні служити~tуть надійною опо­ рою в житті сотням І тисячам

tt

нинішніх і майбутнІх випускни· ків.

Т. УЛЯНИЧ,

вчителька, секретар

пар-

тІйної о~.ганІзацП мІеькоJ середньо1 школи .Ni1 6.

..........................................

культури •Україна• .

41:

На

Оформлен-

з'їзду

XXV

вдосконалення професійної ор1· єнтації школярІв. Школа нала• годила тісні зв ' язки з пІдпри·

безnеречно, сnрияє те, що шнола працює лише в одну зміну,

10.45 11 .00 11.40 14.55 15.00

ПРОГРАМА ЦТ Програма передач. (УТ),

чить в чис ,1і інших завдань І програма

про високу усnІшнІсть. Цьому . ,

змінні

ЛЮТОГО

записано в проекті ЦН НПРС

мили коридор першого поверху як тематичний зал «За ленін-

ються на

процентів

120-130

З трибуни з ' їзду. який розпочинає свою роботу сьогоднІ. яи

до

313,

бригади

день винонують

ВчителІ молодших нласів ра-

Той факт,

д і ло~r.

Змагаючись, обидві

вчителів

школа зро-

зом з учнями та батькз,ми афор-

шив

прогресивним

бригадного

хую;у за

батьки>>.

виготовив стенди «НашІ відмінники» І сНашІ активісти».

ия

будів е льники

меха нІ з ованої коло­ П е ред о ві бригадири

за

вам,

для двох кабінетів.

му л яр і в , я кими нер у ють досвід­ чені майстри б у дів е льної спра­ ви Іван Гн а т о вич Ни я ниця та Іван Григ о рович Деркач. пра­ цюючи

сЦе

пропаган-

сьне ставлення до природи'>. Зараз Іде активна пІдготовна _цо відкриття в школі ленінської кімнати, завезено обладнання

У нинішнІй п'ятирі ч цІ пере­ ваг у б е ре буд івництво дев ' яти­ nовер хо ви х б уд и нків . Ось і на ф о то вни зу ви бачите як нови й иорп у с 176-нвартир н ого будин­ споруджують

засобами

З інЩіативи

фото­

1 буді­ 6-А клас, де класним кер!вни- била 2 випуски , давши освіту в енсплуата­ ком комуністка А . Є. Іванова, 132 юнанам і дівчатам.

Юхимович Вороний (фото вго- 1в ельники здад уть

рі) .

ЮріЯ

цтва .

ну

наnрик.11ад,

заняття шкільного хору,

І

ченням в е линої т у рб о ти Ному­ ністичн о ї партії та Радянсь к ого

якоІО

учнІв. Змі·

610

ступ у системі аиховання І нав-

' міжз'їздІвський -період. З пер- менно.

За рони дев ' ята! п ' ятирІчки розрослися наш! Бровари вшир 1 вгор у . Н у ди не глянь ростуть nоверхи новітніх багатоnовер х ових житл о вих бу-

питаии•

за час, який минув вІд поnередпубд!ни,

ФОТОРЕПОРТАЖ

розв'язано

харчування , створено 7 rpyD подовженого дня, в яких пра· цює 239 учнів 1-4 кJІасІв.

(М.).

рnслин ».

біпtи•tа

Для спсніалістів н а родного господ а рства . •Організаuія праці к е рівника•. Псрс .1 ач а 2. (М.) , •Мамина школа• . (М.) . і 12.40 Для учнів 10 кл . та сере .1ніх сn е ціа ..1ьних учбових з акл адів. Зага:Jьна біологія . сМутаuії• . (М . ) .

15.30

перехресті ритму і сталі• . (М .).

18.35

.'1\узичний фільм документиьни~

< Роздуми• . телефільм •На

16.00

.1 ася

rор л ість•,

- .1омна• . • !І о рі 1 ніІі

с . ••

І

17 . 1~ К . т. « Ві д rукніться , сурмачІ!•. 1~ . 00 Новигш .

ІR . І 5 К. т . Юножурнал •Хочу все •на. ти •. 18.2о К . т . Тираж •Спортлоrо• .

-

к.

18.20

народного конкурсу арфістів у Женеві л. Снєгірьова. к. т. •Трагедія д .. ' яти мІльАо·

плани народу.,

т.

сМузичииА

абонем•нто .

Молоді 8 иконавцІ. Лауреат Між_

ні а•. П•р•аача перша сЗгод•и на буд~·•ку роботу..

19.60 к. т. Прем ' єра багатосерійного худоJІІнього т•лефІльму •Строго•и•. 2 серІи . 21 .00 ІнформаціАна nрограма сЧас•. 21.30 К . т. На ХІІ sимових ОлІмпІІІс~ких Іграх. І. ХокеА. Збірна СРСР - збірна ФРН . 3 п•ріо;~.; 2. Щод•иник. По sакІнченнІ новини .

ПРОГРАМА УТ

9.35 10.00

І

ПРОГРАМА

10.40

НА ОБЛАСТЬ

Для учнів

кл . І C~!Je.l•

10

ніх спеціальних учбових І&М.11&• дів. Фізика . (М . ) . Для спеціаліст ів народного rocno-

да рства .

• Керівник

nродуктивності

І nІдаишtІІІІ8

праці• .

(М.) _

11.05 Науково-nоr~улярниА кінофІльІJ. 11.15 Телефільми •Еф е кт Шабинське. ГG>, •Комбайнер•. 11.45 І 12.40 Для учнів 8 кл. lсторІа, •Повстання декабристів•. (М.). 12.10 Музичний фільм сСnІаачкао. 13.10 Мультфі л ьми. 13.30 Для учнів 7 кл . Класна roAJtиa. (М . ) . 14.00 Для учнів 5 кл. Література.

:r:~ ~~огі~~а з~;:~д·к~мпартtr УкраУ· 4 зо д~~й~.а77~>.8 ·:ІлІ6 парус оо~име. 11.15

ни. ІнформаuІАний випуск.

КІнофестиІаль

документальних

фІльмів сЧас великих 38tршень•.

Телефільм еРанок Атомоградао . К. т . Художній телефільм еСекретар парткому•. с•рІа. Програма п•редач.

11.45 2 14.55 15.00 К . т. •Ми - радянські•. Музична nрограма. Частина І. 15.45 Прем'єра телефільму •Б•реr ліви А, б•рег nравн й•. 16.15 К. т. еМи - радянські•. Музична програма . Частина 2. 17.00 Концерт, (Донецьк). 17.45 Говорять д•легати XXV s'Jзду КомпартІі України. 18.00 сНа заклик nартІТо, Поезія. 18.20 МультфІльм . 18.30 К . т. На XXV з'їзді КомпартІі УкІJа'іни. «Вісті•.

наро .1н-

К . т. країні•. Україн· СhКа Р а 1янська СоrtІалІстична Р е сn у бліка . Хv .1пжиій філь м для ІІ.ітеА •Ста· рожи .1 » .

• Плани партії

18.110

19.00 21.15 22.20 22.50 23.10

ІнформацІАна

1 .

5

І . ОО

15.30

І

10

для 1 учнів (~в

Хімія .

19.00 19.30 20.15 20.30 21 .00 21 .30 22.30 23.15

XXV

.

явища

5

кл.

в

r

І

n

Бfт:~~~~·и •3 ..•·

ж нтт

•Вчення

потенuіали.

18.30

Компартії Украіни.

(М)

ляб уч н ів кл. tтор І. с гли лення >аrальноТ kрИ3Н ІІІ;'.·· талізм(~ nісля другої саІтоІЬТ а • НИ• . .).

15.55 Наша афіша . 16.00 ФІльм-концерт сНароднІ ТUІ8• ти•. 16.20 К . т . Ху!lожнІА тел•ФІл~м сІОр.. кові світанки• . 3 соріІ. 17.25 Екран стvдента-заочннка. І курс.

nрограма

родів СРСР•. Щодtнник рntіоти

...

.).

К . т. Концrрт для делегатів XXV

з ' їзду КомпартІУ Украіни . ТрансляrtІя 3 Палаuу культури •Ук· раіJІІ•. К. т. Вперше на екранІ цт хуложкіА фільм •НаАжаркІшиА місяцJ.•. 2 Ct'PfA. Проrрама •Час•. (ВІдеозаnис). Фільм-коНІtерт сПІснІ 1 танцІ на-~

ні~~ь~~-.~ ~па-;щи~~- :н:~~~r·,,~:

~11.

струму.. •дітям -

про

град).

про

Хімічні

ел•ІтродмІ

звірят•.

д.ІІер._.а

(Jieнt ..

Конuерт майстрів мист.nт• І'РС,.

•Горизонто . (Ленінград) . К . т. Вечірня казка. (М.). Те.•еогляд сПІдмосков ' я• . Іfауково-попvлярнІ Фільми. (M.J, Художній фільм . (М . ). Тележурнал «Старт•. ІнформиuІйний випуск.

з ' їздІ

з'Узду

На КомпартІТ Украіни.

XXV -

Редактор Є, ФЕДЯR.

! ~::::~~~~~:~:::~::~:~~:о:н:г~-,-~;А~~1:~~:';.~:~-,-::~:.~~~~~::~~РZ.~~~~~2:1:~~:к~~:~~:.:о~~~:~-,~~=~~~: ~~ Советов депутатов трудящихся Киевскоn оtІласти, Газета вь1ходит на украинском язьІке.

м . БРОВАРИ. вул . Київська. 154.

_.",...."~~...4#"•'~.._,.".,. ..,..."._,.."..,...,.....". ~ ... ~~ ",..,. ~."......:-~- ..,....,..,. -' .r"' .-

дента місuевого радІомовлtння - 19·3·18· в!д.пІлІв масової роtІоти. фотокореспоидеитІ - 19·4.67.

nромисловості

·

~~~ятни~ю5 ftЬcyбary, -га~~~я '•ПР~::.~тr;

,. .- ...". ~ _,._,...,....,....",.#І~~_,.,..."..,.""~:..,.~

ІНДЕКС 61964. Броварська друІ(арІІІІ Київського облуnравління в сnравах в идав н ицтв, nоліграфіі і КІІИЖКОJІОЇ торгівлі, вул. Київська, 154,

___ - .......... - ....... Зам. 763-l0.89Q.

#23 1976