Page 1

·- ,..,..,.-- --..,..,

РІК ВИДАННЯ 31-й

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

.N! 23 (3021) ВІВТОРОК

24 лютого

•1870 КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАНОИНОГО

ТРУДЯЩИХ К-ИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ТА РАПОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ

V

Гідно зустріuемо

ювzлеи

вождя Рівняються на

ВОНА ВИКОНАЛА П'ЯТИРІЧНЕ ЗАВДАННЯ

.

правофлангових

П'ЯТЬ РОКІВ ТОМУ, ЗАКІНЧИВШИ ПРО­ ГАЛИНА УЧИЛИЩЕ, ФЕСІйНО-ТЕХНІЧНЕ ПРИйШЛА В ПОШИВНИй ЦЕХ НЕЧВАЛЬ ВЕРХНЬОГО ДИТЯЧОГО ТРИКО­ ФАБРИКИ ПРАЦІ, ЧУйНИМ ДО ЗАВЗЯТТЯМ ТАЖУ. ПРИВЕРНУ­ СТАВЛЕННЯМ ДО ТОВАРИШІВ ЛА ДО СЕБЕ УВАГУ РОБІТНИКІВ, ВИКЛИКА· ЛА У НИХ ВЕЛИКУ СИМПАТІЮ. ЗГОДОМ СТАЛА ВРІВЕНЬ З ПЕРЕДОВИМИ ШВАЧКА· МИ. ПРАГНУЧИ ,ЗРОБИТИ ГІДНИй ТРУДО· ВИИ ПОДАРУНОК ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НА· РОДЖЕННЯ В. І. ЛЕНІНА, ВОНА ЩЕ В КІНЦІ МИНУЛОГО РОКУ ЗАВЕРШИЛА СВОЮ П'Я· ВИКОНУЄ ЕНТУЗІАСТКА ТИРІЧКУ. ЗАРАЗ ДЕННІ НОРМИ НА 130-140 ПРОЦЕНТІВ. ПЛАНІ НА ПЕРЕДНЬОМУ НА ФОТО: ГАЛИНА НЕЧВАЛЬ.

---=--~-~-

___

По

Вогдані•всь rк о і JJИК(}:Нали

ІІІтах·оrфа-б<рики уDпішно

в січні nлwн виве·з·еН!ня

дяться

. . . .-,. _.,

Зимовий період

високий 1врожай.

використовуємо для нагромадження доб­

рив. Плануємо, З'окрема, ·внести на кож­ :місяць ний гектар під картоплю 70-80 тонн

бу:ЛО ДО•СТаВЛІ;НО rHa іМаЙоуТНrЮ •Кар­

ТОШ'ІЯНУ ІП.чан~ацію пе•ршої брига­

ТО'Н!Н f;Н'ОЮ.

торфокомпостів.

Шарій,

Ма.к сименко, Андрій Пов­

Іван

Зараз за•в·озиться то.рфок·рwшка з Ро•ж rttі в:сь•кого торфопіJ;щриє<Мства і

ченко, Василь

віддаль десять

них на

з

ний. Кожний

6у·ртується на полі .д-р·у<гої брига­ д и. Щод.ня •працюють 8-10 ав­

шофери Микола

кілометрів щодня вивозить у поле тонн

добрив. Трактористи

вивозять по

Василь Тка­

Линька, Борис

18-25

25-30

Ткаченко

У сього вже в полі - 11,5 тисячі тонн добрив, а щодня вивозимо по 300 тонн. якими доета:вОІяється томобі,лів, Мож:на було б і більше, але дві трактор­ по 1fi0-160 rюНІн •на .відстань ні лопати часто простоюють, бо псуєтьси до ЗО :кілометрІів. гідр-осистема. Райоб'єднання «Сільгосп­ На ~обувruнні '!1орфу працюють техніка» повинно допомогти нам придба­ 1f,аваш:rаЖуJВаЛЬ<НЇ

засоrби.

ти гідрошланги. В. ТИНДд,

Су.м.чінно ТРУ'днться ,колишн-і вої­ Ми­ -ни Р.адЯІнснкої Армії Віктор хайvl~вич Бобrк-о, який 1JаJнтажить

головний

Завез-е,ний торф 'ІЮМІПостується тора Бабка. Д{) нь ого дюбав-ляєть­ Ця

ся та;;кож Іпташиший послід.

Л!І'НК!і · ВЖе за: ГОТОІВИЛа ІПО до6р.ив на

50

ТОНН

гектар :на іПЛОЩ.У

70

на

85

-

.по

тонні

51

reкrr а:рів.

•0дНоЧа• СН'() 'В ['0.СПОдарrСТВЇ

Йде

вив-е·зеІння гною ІИЇ,ц овочеві ІКуль­

'1')1рИ . Тут •від:JН<І:Ч- М>Ті!СЯ

r ВИС• (}JШМ

вирОібrоко'М :к·ому:нkr Фед:ір Івано­ вич ХІІІЛьІКо.

Т:ракто,ром

русь » з причепом він

«Вела­ · вивозить

ЩОV-(НЯ ПО З0-З5 ТОНН. Ф. ПРОКОПЕНКО, агроном.

разів

фарбування

стр:ічок. Раніше на цій роботі бу­ Серед працівників радгоспу «Бобриць­ ло зайнято 6 чоловік, а нині лі­

()'6С1І'У['()Вують лише два. кий» широко розгорнулося соціалістичне ні'ю ПОЧІНr&ГЬ­ ЦеХаХ змагання ·на чест!> сторіччя з дня народ­ Н~·з:аобаІр()М 13

ження В. І. Леніна. В це змагання вклю­ СЯ монтаж

чився і колектив садово"тепличної брига­ цьких

У цьому

Іванович,

-

одержати по ного

12

автоматичних тка­

році,

говорить

-

Василь

за•

воду.

В.

наша бригада зобов'язалась

12

з

одержаних

верстатів,

Шуйського машинобудівного

ди В. І. Сіричова.

МІХЕЄВ.

кілограмів огірків з 1<ож·

квадратного

метра теплиці

під по-

ліетиленовою плі·вкою., а також забезпе­ розсадою

чити городні бригади

овочі-в .

Уже виростили розсади ранньої капусти на 4 гектари, і на таку ж площу розсаДі·!

Мвдалі ВДНГ передовикам ll:p·o бrJ}Пrа·ду

·слюса•рів,

яку

СІчолює :Ва,силь Оснач, rо,во:рЯ'Ть Бригада також вирощує в закритому ;на 6-удів.елмІІ()МУ ко.мб~наті М 2 групті квіти, які надійдуть у продаж до тресту «У~р,меватарМіЛИ!Нбу~д» .як жіночого свята -- 8 Березня. •Веде iВmta ПР•О ОДІН'У З •ЮРЗJЩИХ.

робі'!іниці ·ІТе·ред у соціаЛІіс.тwшоІМУ з-мall'ruнtri

відзначаються

роботі

У

Кирик, Раїса Денисенко, на честь лен1інснюого ювілею. Що їй іНіе !д·~ру·чат:ь, в-икон•ує своєчас­ Ніна Циба та інші. ~н-о і .якіС'но. Торrк бригада уапі•m., В. НЕБРАТ,

бригади

Ніна

агроном.

юнкор.

метал-окон­ вишу, с-к НІО ос·вю:їла ·С'гру-кщій ДЛЯ rбуді•в.ництва З'бFрНИХ верджений

Бриrщдир

ДОСЯІГНеІНІ.

учruсником народного

зат-.

ВистаІВКИ

госпо·дар·ства

в М-оскві і 'НЗJГОJРОджений с• ріЇ'бнr ою ме::~аллю.

СJ)і'б~ою медалУJю ,нагорццжен·ий Иа :иі'Ж'ииrаж zzро'Ж'ео'Ж'у ZZJIO'Ж'И zziдo'Ж'yzzi:a еzс'Ж'ре:иіо'Ж'і:а мю- са·р.,налад·чик Ві- кто-р Волілий, Б агатолюдні мітинги протесту проти люди з неослабною увагою підступі· в ізраїльської вояччини та їх бр.онзовими - ІНіачальник .бетоо-у· стежать за подіями на БлизІ>кому Схор адянські

ді. Глибоке обурення

у них викликали

нові варварські дії ізраїльської вояччи· нальоти, провокаційні ,повітрнні rе.ктарів, а ланка МИіколи Ф€-одо­ ни сійовича М· узири

с в я т а

що дасть

ЗО

в

проводити

швидше

Приборкати ізраїльських агресорів!

дюшр Де•нищвич У довен•ко. Вік­

на автоматична лінія,

з·е<р:ноеле ватоrрів.

Л()JПаТ{)Ю T:paKTO'JYHOIO « РУ-0,6 » , та :буоІьдоз.еІрист Воло­

~об,рива

н.а шші механізо.ваної ла:нки

нопогії на випуску стрічок, оснановітньою ВИ'f!обництва щення технікою. На фабриці змонтова­ моЖ.іJИВість майже

ранніх помідорів.

тонн.

.11ютий

Ріст продуктивності

Квіти до жіночого

-

працюють

Сумлінно

організСІвано цю ·р()!б.оту і ІВ лютому. За •дві д-екади -вив-езе­ 1500 ТСІНН. ,но добрив •близькю Добр е

JІаШі

1971 року. -- резуль...,...:--,..,"..._r----~,..... r тат запровадження передової тех~..:>-.....:--"..._.....___...,.".,...1 каш~лдарі

зовані ланки по вирощуванню картоплі зобов'язалися одержати в ювілейному

році

п'ятирічки

правофлангові

Надія .1Іитош, Віра Харченко, Люда Бе:щасrн.а, Наді-я Талащ Ольга З-інченко. На їх трудов.ому

органіч­

ни•х добрив ; на поля. За

2500

торік. Особливо напол-егливо тру­

Овочівники радгоспу «Зоря» і меха•ні­

BOlHlB

св-ш скром~

ний подарунок. Нині щодня ко­ .'!ектив фабрики випускає на 10 тисяч метрів стрічок більше, ніж

ЩОДН&:

виробничник праг­

JІею вожд·я піднести

топи

300

кожен

не зробитИ якнайбідьше, щоб юві·

.

КОЛИШНІХ

:ЦИ ПОНаД

вахту,

Фото А. Козака .

••

Ритмічно працюють цехи Гого· лівеької стрічково-ткщької фаб· рики. Несучи денінсr,ку трудову

-~ -~----- --·--..:>--~- ..------=--~...:---~•~~--.~----- ~,. .:-,.."._,_..__."...__~

Приклад

р. К811,

ЦІІІа

обстріли

і

наІПади

на населені пункти

Об'єднаної Арабської Республіки та ін-

ШИХ арабСЬКИХ держав. По всій країні проходять мітинги про-

тесту проти злочинів правлячих кіл Із·

раїлю. Колектив московського електро·

ім.періалістичниJt

відбулись ва:льно11о цеху [.ваrНІ Д·уІД.ка і бри-

.пособників

на заводі поліграфічних машин ших підприємствах Ленінграда.

та ін- ГаІДИР •слюсаJ)Іів АшаТІ<mіll: Петрен~ rк-о.

Свої протести проти кривавих прово-

кацій

ізраїльських .

агресорів

у люють :на МІТингах . трудящі • країни. . у

Jfещ()да•вно

gбори

1ві(цбулися

вислав- ~р~бітникі•в, ІНа яких ІВ уl}очистій

часники МІТИНГІВ на заводі «Більша-

обСТ8JН:ОБ-Ці .'дИРС'К'l'О~ :к-о;мбіІНату· fi. ~" Хал.еІЦьки:И ІВІр.уч.ив

вик», Дарницьwому шовковому комбі- медалі.

;на,гор-(}пженим

"

маши-нобудівного заводу «Динамо» прийняв на мітингу резолюцію, в якій ціл-

R· оrле~кrrив ком:бінату розгортав наті та інших підпр.иємствах Києва зата,врували ганьбою екстремістів з Тель- змаrа:ння -за те, що<б до дня юві-

Комітету КПРС і Радянського уряду, спрямовану на подання всебічної допо-

невинних жертв. Кияни одно·стайно схва- 4-х мkяців п:о вишуок:у !МеІІ'а~олили миролюбну зовнішню політику ·к•оо-ст:рукц,іИ, збipfliO•llo залізобеrо-

ком

пі дтримує політику

Центрального

моги арабським народам rB їх ·справедливій боротьбі проти ізраїльських агре-

сорів.

Авіва,

які

вкрили

Комуністичної уряду.

свої

партії

руки

кров'ю лею д-ароrого во~~я 1ШК'DІНати 1liiiruн

Радянського 'НУ та Ree'i'aЩa~rr:нoro обладнання для будівництва зерноелеваторів.

(РАТАУ).

А. rАВРИЛЕНКО.


КОЛИ ПОЧИНАЄТЬСЯ РАНОК

·до світанку

далеко.

Село, жатиме не тільки

засипане пухким снігом і заколисане довгою зимовою ніччю,

досипає

останні

години

спІвали

перші

32,8 центнерів, -

почав він.­

перед боті, а й всіх працівників ферм. дало можливість в

пробудженням. Але от то в од- Тому

ному, то в іншому

від дояроІ<,

які відіграють одну з основних Такий врожай для наших по­ ролей у цій наподегливій ро- ліських земель ~е поганий. Це

потрібно Добре

працюва- за

кінці про- ти всім, закласти міцну основу

пІвнІ.

Десь внеоних надоїв саме зараз,

скрипнули дверІ, у вікнах ного будинку спалахнули

в

ра­

продажу

~лLба держа:вl. Добрий у·рожай

1 овочJІВ. Іх QДержа,ли по 158

од- зимовий стійловий перІод худо- це.нrне:р!•в з гектара . . Понад зав­ яс- би. Ніяк не можна послабити да,ння здали державІ 700 тонн.

крав! електричні вогники.

По- догляд за тваринами, а навпа-

тім в другому, третьому, чет- ки слід посилити, добре вертому. І вже чути поскрипу- доглядати.

вання снігу під чиїмись

півтора

перевиконати план

нога-

_ До ленінсьного ювілею ми мн, воно будить устояну тишу повинні Добитися того, щоб вулиць. То доярни поспІшають довести надій на норову до пуна ферму, щоб почати новий да і не менше _ пІдвів пІдсумтрудовий день. !\И розмови Сергій Мусійович.

Як і в попередн! дні, тан і сьогоднІ однІєю з перших зай-

А потім додав: _ В цій

В ході розмови згадали про

· їх те, що за дбсягнут! усПіхи Рада МІністрІв Української РСР

і

присудила

·

нач.

частіше

Вони

почали

одержують во1 праЦІ плосківчан.

Досягнуті

-

успіхи не по-

відчиняти ся рови. Щодня все вищих надоїв винні нас заспокоїт и,

двері. То доярки одна за одною 1добиваються доярки

на ферму. Вони сюк та Євдокія Вони швидко переодягались і друж- нині одержують Мищенко. на 1 5-2 ні- Волоха. -

но бралися за роботу. В бідони лаграми молока

почав

-

Віра Фе- розмову директор радгоспу

приходили

біль~е

Сергlй Мусійович

ДІжевськии . моторів.

наповнюватися

Ми повинні ще кра-

ніж ще працювати, щоб примножи

Механізатори

Він нагадує про результати ро- пили до переробки

боти тваринників

за

минулий повзли стрічки

рік, говорить про завдання

ювілейний,

відзначає

виків.

на

Рано

шумом

присту-

нормів. По-

транспортерів.

почалася робота

передо- нонторІ радгоспу.

того, як

в

1

лейнИІй ·рік. Т!РУдІвники ра.дгос­

пу .взяли :ПLдJвИІщенІ : зобов'я-за<н­

:ня ~ зіqрruти

пшениці овоч.J·в

і

ІПО

по

цент,нери

33

нитися . на досягнутому, -

200 ценТІнері;в

$Є Сергій

МусlйовІ-Іч .

госл наш займає перше

-

на- Феодосійович

з І Геu<'І'а•ра, •вИІробити по

Рад· лJ.сти, .ПfWедовики виnо.бницт

місце І

в районІ. Ми надаУли торік кілограмІв молока

3656

корови, а на

ІГУ на

посиленНі! ПІ1дго-товки

Волохі. спецfа- весни, lt'

ва.

розгортанні

роботи

до

в

лар.аинсtВо-теn,•шчному rоапод:а•р­

нання денних

що у ювілей- ки роботи рільників,

те, щоб до 100-річчя з дня на- слово

за

головним

рік .

здійснення

державі.

Успішне центнерів зобов'язання зале- 1 зокрема

Тут <:;ільські. трудівщши примножити

пшениці

прагнуть

господарст­

ва і внести свою частку у зда­ на честь ЛенЬНІського

по

ла ста.JІа~р ньою,

НАШІ ШАНОВНІ ТОВАРИШІ

Почесна робота Л{}біч. ні телwщ-ицею стало для •неї необ-

вир,ости·'fІи

повноцінне

високе

·поповне-н­

3r-'l!ДYG Лол~на Мик\Jлаі·ВІпа -свої

~~'F

« нового життя

)

~взав · зобов'язання вико­ най• льд т.ак-и>м .заголовком у .газеті •<<Нове життя>> .від 12

•'~'ЮТОГО .бу.ла ·надрукована пере­ дова,, В ній •йшлося, зокрема, fl<pO ІНЕЩОЛі'ІШ В ЗНІМІЇІВЛі худоби fІ<ЗІДГО.СПУ 4НрасИJLіВСЬКИІЙ»-, ЯКі nрИІЗвели ,до ~ого, що в січні, nор~В!НІя.ІЮ 3 :ВІ\дПОВ~ДНІfМ :перІо­ ДО\.'4 :МИ•НуІJЮГО 1рону, НаІДОЇ МО.ЛО· <И.а

ІЗН<l!Ч.НО

ІЗІНИІЗИІЛИСЛ.

у .ВИ.СТуіПаХ •І«>МУ,Н!Ї•С'І'Ї<В бу ЛИ ПіД­ ТВе,РД!Ж€!Ні факти, ·винл.адені в газетІ.

Н~одіки

криються

КОІНТ<РQЛЬ

за •викона<н.ням 'зобоtв'яза :нь, під­

уmruла 11РУ'дова ,дооцИІnліна. Звід·

їх

до

зго,довуВІа;ння,

жИІрно.ст,і ІМОілона з-за .недо~ою- Н. Бишов-ець, О. Куць 'fl3 інщі . ва;нн.я . норі'!! <Та ,ряд Іі,нши>х

іЦОЛ~НіВ.

не-

О

О

2

отор.

таІІ<оЖ

&ви ·ПеІ~ють

її

ІПtWе•До()ВИЙ

з,діrй.сне.на: ,доооблащ.на,на.

.ко,рмо-

зросли.

тепяти.

у

r,ру,ш П·о'Л'~ни Максюrt

C'l'<m<»BHB 8(}0 Г,рЦЇ'В. •За еуМЛLН'НУ ВИСІО<КОІПР&ДУ>КТИВНУ ІП•рацю

:ДИ!ре·к­

ЦЇ.Я І})•аt:ІТООІІІУ ,н.еод~юр.азоuю відзна­ Ч'Ма ЛолJі<н·у .миколаї-вну ІП·одяками і ціwни:ми подару,нками.

М. СЕМЕНЧЕНКО,

ветлікар

о

першого

відділка.

НОВЕ

ЖИТТЯ

чання розповіJlИ також І. С. Рі.за·

Київсr;.кого пе~,інституту)

виступи.в з власним

іІtршем

Пу·

ни·ками

,

радгос~та

ла. І це н~

моло,цдю

се-

. Адже всі зіб-

ралися посл · лекцію «Сnогади сучасників ро в_ І. Леніна», з якою виступила вчителька Пухін­ ської середньої школи Ніна Ми­ колаївна Федоренко. Після лекції присутні з задово­ ленням подивились п'єсу Кравчен· ка

«Сватання»

у

виконанні

дитися на полях рідного радгоспу. На закінчення був даний концерт десятикласників_

Так народилась

нова

хороша

Д. ПИСАРЕНКО,

заступни'к директора школи.

КЛУБІ

nили на сцені самодіяльні митці О, М. Сидоренко, М. М. Слюсар, Г. І. Терещенко, П. С. Терещенко,

М.

М.

Стеnче.кко,

Г_

Сидоренко_

Від імені присутніх голова ро· біткому Степан Федорович Микап

тепло nодякував гуртківцям і їх керівникам вчительці Н. М. Фе· доренко та завідуючій бібліотекою

М.

М.

Слюсар за

за

ту

ни

односельчанам.

насолоду,

ху­

дожнього колективу. Добре висту-

про

школу і любиму вчительку. З теплим словом до десятиклас· ників звернувся секретар nарткому радгоспу В. Ф. Климась, який зак­ ликав їх гартуватщ:11 в nраці, після закінченн!! школи йти тру·

У

хінському клубі. Всі місця і на­ віть проходи були зайняті робіт 7

Д{)СВі.д .•ВЇJД<ХОД'У МОІ'ІОД:ІfЯ•Ка Не бу-

Па~рт:LЙІНі збори НЗJ~·ітили но.н· ває. За мwнулий місяць щоtдо6опо JВИп-раі!лен.ню . __ .r. _. • . _ не,дОЛі'l<~В. Ча.С'ТИІНа з НИХ 1уже · Ви:и прианст ЖИ~Оl ,В~J1И КОЖІН•ОГО

СРСР, є

ЛЮДНО

В. секретар

творчу

я·ку

nрацю,

принесли

во­

КЛИМАСЬ,

парткому

радгоспу.

ЛЕКЦІЇ ПО ПИТАННЯХ ЦО

крет.ні• за:хо.ди

.нухня,

а

і б~Р'УТЬ ІПРИК,JІЩД і! И подрути по р·абО<Ті

з.ниаке:~І<ня

іПСЩЇІІШlеіНО <СаНJ!Та·рнНЙ. В ~зв ' жщу з ІЦИМ ві.д-булися ст.ЗJн 1на фермі. Розроблеіно нові збоіри !ІІ:3:jрт~.!fної орга:нізацІї раІціони 1 ооrrв~рджено графік ЛЄ!РШОГО Ів-Ьдд-\·л~а:. .на .fi\KOMY В ВИІ'Гр31ЧаJНІНЯ .НОрМІВ. Усе 'СП•рЯ<МО· <О'СНОВіНОМtУ :зосер~джено дійне вано .на: IJ'e, щоб .до першого стадо. У ,звіт.! керуючого ІВід· к:віт.ня ,JііквtдУ'вати ·відст-аван.ня дLл·ком Т. Хав1>а npo хід зимІвпо вИІробницТІЦУ молока. Уже в лі хуrдоби, !Виробни.цт.ва 1 про· .ці дні: щодобові НСІІдої помітно дащу д~ржа•ві .молона,

лят \.lОСТРОКОІВО.

Радянського

Того вечора людно було у

ТеІ.1ЯТ, ЯК•ИХ ПО'J'ріб._но В}Jj}ОСТИТИ ~!О 8-lO.,ll(j:c,JR'JfЩO - в~ку. Та бу-

си і несвоєчаоне підвезення ,вча.ть·СJІ к-орм.і•в, ,ненкі<?.не лри.го~уван.ня т. 'Мак<сюІК

Героя

ле·rnих

rиш. Тоді до:в-одиться Поліні. ·Ми­ колаїв:нJ · компnе'rtn• вати ГJJ}"IIIY те-

І ось в цьому році вперше в Пу-

ри, будівельники, бухгалтерІ!, пра-

епр.&мяє· тьсІІ :з - це 55-60

ває ще і Т"аК, \КОЛИ не ІВистачає на­ ТеЛJІ'Г'ІfИЦЬ Д•'ІЯ ,догЛяду 'МQЛО;ІШИХ

еоа.~перед ІВ тому, що .послаJбила·

СЯ :робОТа <З ЛЮДЬМИ,

і ~она уооFшно нею. А J1)JY'na Ж

аnтекарі, Qфіце­

хівській школі проведено зустрі•r з випусни.ками. Про своє навчан­ ня в довоєнні роки, про боротьбу з ворогом на фронтах' війни роз­ повів Герой . Радянського Союзу С. Ф. Мика.JІ (голова робіткому радгоспу)_ Про свою роботу, нав­

лі, агрономи, механізатори, шqфе-

Як і її nо.д;рrути, По<ІІіна Мико- пm1ріrб<н·о ІІІРИВ'ЧИІТИ іх ~о ІІІоі~дан-

;молод·няка. Т<ру~ющі? го_ жwrтя. Сцр();ва JІе з

звання

живуть в різних кінцях

ле~і дні .в тва.р·ИІн:ницТІві і ІП(}СМЇ- лаі,вна •ба-гато ·ча·су : віддає -ви,роІНЯ гру·бих кор!Іfі<в і д·о самост~ійно­

х.а.еть-с:я. Як01ю . сво.н·а н~вмілою ne-~ щупанню

цінники торгівлі, ри, геологи.

серед них інженери, лі-карі, вчите-~ традиція в нашій школі.

ти ~оо·ок-о. Пм!ні Микола;і•.!!іНі ж

.!)еступитt поріт - фе~рми, тепе·р Іх ба.гато, ал• е <ВО:Н<а ·ро.зу~Іє, що :м:ає ·ЧИМ3JЛИЙ досвід, до6РІі уопіхи. 6ез 'fІРУ'дНОЩ~в не буває уооіхів.

і до Вітчиз·

ла середньою. · Вже провед!!НО два випуски дееятого класу. Вихованці школи

ви mваринн-ики Ір.а<,:І'rоспу «'1'\ре-бу- личок. Звідси і ІРОзу·м'іння ві:дІЛо•ного вjку. Ті~І>ки •Навчилися nи·вLд;альності.

а

Союзу. За післявоєнні роки нашу школу '!акінчило JSOO чоловік. В 1966 році на честь 50-річчя Рад!Інсr;.кої влади було збудованІ! нове при· міщен.ня школи, і вона знову ста.

• зг.рооітк- и ІnролЯ'!'ла мн.а- Це ;цо- хі;~нkrю. ІІІОна ~'обре :тав, що ,ня мо.лоqно-rо ста.да. аJ·ОГа, ЛК~Ю ІЙ]\'У'f'Ь 3ІіІіВ'ЗSІ'ТЇ В тру•і(і, 1\І(І,ІЮЧНе стадо ПОПОІВНЮЄТЬСЯ В ТеЛЯ'Га ІВЇД Д(}ЯрО,К ІНаДХОДЯТЬ саІОіВінЄІнr •'Іюбов'ю до своєї cmpa- Іре•3}'\і1ьrrат'і умілого вироще<ння теу ГіJ'}'ІПИ теш1'11ниць ~ва;щятиден­ хівсьJШЙ)) .

Трактористу В. О. Сулимі нручено вимпел «Передовкк . соцзмаГ8JННЯ» і премію в сумі 5 крб . Тракториста І. В_ Сафронова та шоферів М. І. Петренка., І. Г. Тарасенка ·преміАовано· грошовою премією в сумі 5 крб. кожного .

ну Федоровичу Ми.калу присвоєно. , студент

•Вже n' тmа;щять ІJНЖdв П-олі·на К-олись са<Шt вчилась, а тепер Отож 'Не шкощ•ує часу і сил, щоб !Іlа•ксJQІК !і'УСТРічае Іра•НК(ІВУ і()1РЮ. вже на,вчає rпornиx. Працюнати трим-ати те.1ят У доор•О\ІУ ·стані, на

ників мехІІJнізованої ла-нки по ви·

везенню органічних добрив.

ненко (лікар, м. Бровари), І. М. Висоцький (випускник 1946 року, май:етер одного з київських заво­ в тому числі багато наших ви- дів), . інженер· З. Г. Микал, сту­ пускників. Ми бережемо про них дентка Т. Заі<ка, молоді сnеціалі­ світлу пам'ять. сти місцевого радгосnу М. ВнеоГруди багатьох випускників при-, цький та О. Висоцька, інженер крашають ордени і медалі. А ви· О. Д. Терещенко. Випускник 1969 хованцю Пухі-вської школи Степа- року Григорій Філоненко (нині

ІІПППІІІІНШІПІІІІОІІІdІІQUШІІІІ

11 дt:~р.оаі. Не кудись

що

ГАЗ-51,

нsrної ві . ло два випуски десятоrо к Слід сказати, що у війну заг нуло понад 600 пухівчан,

Г. АНДРІЄНКО.

ІІІІІІШІІІDІІІІІПІІІІППІІІІІШDШІІІІІШІПQІ'81ШІQПІІПОІІІО

автомашині

Сnочатку це була чотирирічка,

25 •бут.ки

зернових з гектара, ювІлею.

озимої

успіхи

в соціалі­

органічних І визнані переможцями серед робіт­

Гри.горович,

потім семирічка. Практично всі жителі села навчалнсь вже за роки Радянської влади, бо тільки -ті .не вчились в радя.нській школ!, кому тепер понад 60 років. Вже в 1938 році Пухівська wко-

зав- ється робочий день· в радгоспі.

агрономом

родження в. 1. Леніна викона- Тарасенком. ти п'ятиріний план продажу - Торін ми зібрали по

на

..4-онн

За досягнуті усnіхи

19 етичному змаганні на чееть ленін­ 24 ського ювілею названі товариші

Пухівська школа створена в перші роки Радянської влади.

Тарасенко. Лити зах<>ІЦи: , по · да• льшому пІд­

ному році ра.дгосп бореться за дання на ювілейний

молока

і більш

-28

тором МТЗ-52 доставляє на nоля 22-24 тонни добрив nри завданні 12 тонн.

Народження ново1 традицІІ

за· :ки ІЮН<Іq>е'DНО і дет-ально, що·б ува~ує головний агроном Ана· nот.Ьм усе- пІїЦ~умува·ти l накрес·

- А він почався, на мою дум- несенню радгосшюго виробнику, добре. Інакше 1 не можна. цтва.. часи! турботи. Головний зоотехПовели розмову про .. підсумДобре, організовано почина­ пік підкресли в.

машиною ГАЗ-5аАіри нормі тонн щодня ~в~ить на поля

стві. Про СІВО! :плани розповіли,

завдань,

талІй Тимофійович

ВаІСильович Сафронов своїм трак­

року готують водії Пухінського ра)\госnу Микола Іванович Петренко та Іван Григорович Тарасенко. М!І'Кола Іва.нович авто-

по ВІд того. як почнеться бриІГаІJщри, .завІ.дуюч · L фе:рмаІМи, вlд ранон, залежить успіх вико- nра•цівники буJСГалтерlї. Говори­

100 гектарів сІль<;Ьf(огосподарських угідь _ по 1000 центнерІв, а зобов'язання ж брали ІПО 850 цеНІТІЩрІв. Потім пішла мова про сього·

бойову зустріч

Бойову зустріч весні ювілейного

при нормі 12 тонн доставляє на плантації щодня 18-24 тонни_ Сумлінно трудяться і трактористи. Василь Олександрович Сулима навантажувачем ПБ-35 nри нормі 115 тонн вантажить щодня 176-233 тонни_ Тракторист Іван

Сюди, після 70 цент.нерLв м'яса · і •по 1050

Пет 0

О. Щироко,в з «Горки. С:чень,

~ .,ЗОРЯ КОМУНІЗМУ"

Весні -

пра-цює

побуВJ!.ЛИ на фермах, центнерів моло.1~а на 100 гекта-

зупи- робничу раду директо

r"rJ

добрив_ А Ів

Справи у тваринництві ІВ па,рнИІкоВQму господарс'І1ві, в ірІв сІльськогоаподар ських у·гідь. нас задовольняють, але це не брнга~дах, .зі.бралися .на ви- Разом з .ци•м ві.н з3іrос:'l1рив уна-

значить , _що ми повинні

ху.дожн»ка

~ По сторінках багатотиражної газети

т.

потекло тепле молоко. торік в цей же період. ' ти виробничі успіхи. Після доїння доярки зібраПони в кімнаті відпочинку Він ще раз нагадав про золися в кімнаті вІд~очинку. Тут велася жвава розмова, подвір'я 6ов'.яза:НJНІЯ господарства на юв-і­ і головний зоотехюк радгоспу стало

художня

та ви.нонком обласної Ради депутат.~в

..

зараз

другу все майже по пуду молока від ко-

ка:ртина

1924

Ре•апу. бл,іка.нська

з дня - н·арщ~;ження .В. І. Л€•н:на .

.прн:свя•ч€. на

На фото: ,р:<к».

Червоний прапор. Юлька разів підряд вручали господарству пере:хіднІ Червоні прапори і Київський обком КП Унраїни

х, Броварсь1шй шла в корІвник Галина Стро- прннлад пода~~rавнам хороший райком ~Т:РУІдлщи партії та райвиконном. нач. Обдало теплом, запахло Галнна Кокvн т Г досярк~ Це висока відзнана наполеглисІном J а алина тро

Через хвилину -

8ідкрилася

ви с rа. вн-:а,

радгоспу перехідний

Нещодавно перед птахівникамн радгосnу ВІІступІІЛИ з цікавими лекціями по Питаннях цивільної

оборони голоQ.r{)пеціалісти госп о_· дарства - АМкар Іван Артемо· вич Ропан та зоотехнік Володимир Дмитрович Дячок. В лекціях йшлося про дії насе­

лення

при загрозі нападу против­ ника. Вони суnроводжувалися де­

монструванням

о

кольорового

Вівторок,

діа·

24

фільму на дану тему.

Найближчим часом на всіх пта·

кобригадах буде прочитаний ці­ лий ци-кл лекцій з демонструван­ ням діафільмів по різних темах ·цивільної оборони, до яких тру ­ дівники Пухінського радгосnу про­ являють вели.кий інтерес. Т. КОВАЛЬ, начальник штабу цивільної оборони радгоспу.

JПОТого

1970

року

о


Крамний рушник

ЕТЮД

У людей радість, а у Мотрі Зарічної горе, як .полин, :гірке. Ні коня на обійсті, ні корівнwка . Чол овін кілька теп­ лих слі.в .подарував з окопLв, 'l\a й мов­ чить. Пайною землі комнезам .на.дl<ЛИВ ма•с.ною, у видолинку, а чим П вгризеш? Бу.в .би Пе11ро в.дом.а, овпорали 6 яиось А тан хоч удвох з доньною варягай­ ся в .плуга. Оце вже й на rпор.і Олениа , на ,відданн!. І парубки сватаються .н \,врону! Щаправда, теж ·тані ·вже бідні,

Мо1в жадане дочЧІИІНе щастя, .розмяда-~

-

ЩО

ІЮЛИ Ні СВИТШІІИ На ПЛеЧаХ, .Ні ВЗУТТЯ ХОЧ

внб і леного в лузі

т ернову

ху;сти1ну,

полотна ·,

сlбіч .сходилнся ·СУ·с~ди.

-

Про

зу-

лос1.в тісна хата.

Петро ни;добув з торби

.- Ось вІtн ... .ленш! .. -

V

газету.

берема, гадала, що црояосниться Іюлись,

.ное виймала.

його

r«Я сл іпи-й. Осліп, коли мен·і бу­ ло чотиuщ роки•. З слізЬІм.и й кар і ­

ло. І долі свої, ку.д;и захочемо, туди й с.прям,уємо . Бо ми тепер, як ті нова<Лі; що ЗСІ!багнетьея, ·те й бущемо ·ку'Вати. С~льська Щднюта у>важно •слухала сол-

ДО

м~·н:ннка уіКра:їж:ькою ·мовою .

п':рнули

а

ба­

ІК!юІJГу

До 1бру ос.пра:ау

сwjжпа.лем.

ст.р:а .ждаІН'Ня.

·ое.1а.

.\

таке

життя

ш~

'МОЖе

ось щапя уо1іхаєть~я Ва·силе­ За ~о.помаrою добри.х люде.й,

ві.

вІ·н потрапля.є що Анг.l·і.ї , де ца·в­ ча,ється а Академ ії ·музики д.~S\ СЛ ЇІПИХ, ВИІВ'jа€ авг Л l ЙСЬКУ моау . Ві.д ' іоз,д до Англ ії став дм1 Єроше.нка• відправ<ною точкою . Не­

ло·си~юща •бу;рл аІЦька вда .ча не да­ ·в а ла йо·му ·заІсид·ж у вати:ся на од­ но·му мІ'сці. Після лове,рнення до •рі,;що·ї Обухі·аки ІНа• БІ.1огоро.дщин і Ва •силь С·а•матужtки виача.є яrюн ­ с ь,ку

· МО'Ву,

·наПОЛе'ГЛИІаО

ГО'Тj'ЄТЬСЯ

до .:-.~·а•н:дрівки ;в «;щра.їну р.а:нкааого

·сон ця »

ЯІШж ію.

-

·З тоІГо часу •й ,nочинаютьс~ йогq

невтомні ма н дри ІПО Nра.їнах Схо­ ду, в .яю~х пр о маііну .1а ма•йже nо ­

.то·ВИІ:Іа Й ОГО СП О Д !ШЖНИtЦЬКОГО, •НЗ· п'в,,е·ге н дар• ноrо життя.

Японії наш зем.1я.к розго:р·тає

бурхли.ву ді'яльн і'Сть. Тут .вІн •аик­

.lа.д аrs еспер а:нто (між:н а•р о~'J;!! а мо­ ва.), ви<вча€ фі.1ософ'ю, яmонськ.иЇ! фолькло ,р , миtстецтво, <друк у є •свої nерші

л:тера.ту·рні твори,

верну л и

уваr гу

uшроЮІ L'<

що n•ри·

ч и та · цьких

rкіл. А ·н ез аtба:ром стаrє од:ним <най:попу.lярн Іщи,х ІПИrсьменн «кра.їни ранково г о ·н

".JIEHIH 3 Так називається

ня,

яке

вийшло

3-томие

українською

присвячене !ОО-річчю

В. ні

І . Леніна. поезії, в

В

І

з дня народження першому томі вміще­ друrому прозові, в

третьому драматичні твори украін­ авторів, в яких йдеться про Ілліча. До речІ, в першому томі є вірш по­ ета Миколи Сома, нашого земляка. Видання зІ см·аком оформлене, добре

ських

І л юстроване.

читацькІй

о

Це хороший громадськостІ.

по,ІІ,аруиок

Вівторок,

Акт;иrвно •ВІКлючwвся •в громад­ ське жиrття Васfjль Є;роше1що !1 Ї;' ­ ля ІПо•ве.р·нею·щ в Ра.дцн~ьку краї­ н у . В Москаі а:ц1 працює перекла­ цаІЧем у Комун:tстнчно'му ун ~аер­ сиІтеті т·р удящНІх Сх·оду, ·виrступає а ІПе,р.іодИ1ЧНІ'Й :пресі' з.і статтями про життя трудящих за :рубежем, .зд Ійсню є ІПе·р~.клади іРадянеької c y·c.n i~~ ьно-.nол :•ти чної ,, ітератури на

·я:nон•ськ у

рушає в дорогу. Інтерес до побу­

ту

ені

аидав-

r.ив 'ІОЕ

ля Є,рошенка, •йосо щирий демО!КратИІзом,

його

«тала:нт

.-:131

люд:ськиrй»

З>ас.lуrо .вують на. те, щоб •Про

12

ньо

ro ІНе за•б у,аал.и йо•го спів·вітчиІз:ни - НО ки<», - таіК fШса•а n,po · ВаrСІМЯ Єроп. шен.ка л іте.раrrу·роз"Наве-ць Р.

Бєло-

бо

усов, що ущорядкуваrв його •пе•ршу

в

Ра ,:~.янсько\rу

Союз і

«Се·р ;І)це ор.1а».

и

з~б'tрку

С ам же про .се·бе Іписьмен rник пи-

са.в:

~<За<пали ·в я у серці аогО'Нь,

Хі'О <:~дол,ає його заrа< сить?

і

rop

,. f

ак·

я

Яс·не :nо.~ум'я в ·г:руJдях лала, па Доки Ідихаю - 1югник горить. Доки •ЖИJт:иму - хай ві•н буя, Зогр !.ва·Є, осяює .нас. на .Мій ·вогонь - то .'І!Обо·в до людей,

До саобод:и любов повся.К'Час ... В.

й фо.1ьк.щру чукчі'В пр.и'І3іа ію­

та

ПОЛОТНЯІ(.

го ,за Пол.я•р,не ІКОЛО в д алеку й сув.о•ру Чукотку . К і ль~а мІсцці·в.

rпроа'· в ·а'•н rCetpe;;J.I['();CTИ,HH·JiX і ,добро­

ЗІ !ІЧЛИ18ІІІХ

ме!ШКа!Н ІЦ rа fНВН'ОЧ і ,

ЧО.10!}іКЗ'

-

ЯКі

ЩІtрО По.1КJби.ш ЛаІГЇіJ,ИОГО •СЛІ· ЦО·ГО Ч)'ІД QВО·ГО

ч уйного товаrршuа .

О'ПОВІдача,

__

Баrга:то CІkl і енврrії в Іддав nись­ \r е нник ·са•\юродок орган і·заu і ї ос·

ні тн с .1І.nих а Турюrен І ї, ку,ди вІн ВИ.ЇХ а:В 1!3 З31П'рОШеНВЯ На ..рКОМОСУ рес.n уб.1 ' 1ш. Тут В·ін став диоректо­ р о >І rп е рШО'ГО ДИТЯЧОГО бу ДИШКУ·Ї' Н­

nроаІ:в ·у ·р:д!ЮМУ •се .1·і

Обух:rщі . Др йqrгQ скромної госпо­ ди

ЩОД!І' Я

ПрИr ХОДІt.lИ

КО.1ГО·С~НИ:КИ,

вч.ите.1і, ,діти. Н :•н ї~r :рад:о роЗ<nо­ в ' цав про далекі кра.ї:ни, чи.тав свої твори., .д ава· в поради. 23 ·ГРУ'д­

Псковська область. Ще о)J,ин експонат з'явився в Пушкінському заповІднику . В селІ МихаАлівському перед будинко м поета постав­

:ня 1952 року ТИІХО Й :неПОМіТ•НО n o:-.~ep ·ае.такий труд і вІІИІК ·і люди­ ·но.lюбе.ць.

лено

Ва·силь Єро:шенко залишиа чи ­ ~Іа,,у _ л ітературну спадщину. В

почесних rостеА. Віднині постріл з rармати відкрив атиме Всесоюзне пушкІнське свято поезії, що проводиться щороку в Михайлівському

к і·н.ці

24

· Мову.

І ось зно•в.v Ва.си.lь Якович •ви­

ЄрошеJІІЮ

видан­

мовою

.івн ро:

т е рна•т у д.1я ·Нез;рячи!Х, розробив ту;рtкменську а·бетку для сліпих, ко·т.р у ·~у.1о '!нtзна•но «ІІа·йкращою З У•С:ІХ СКЛ,адеІІИІХ :ДОІІІ». Оста :нні •дн і свого життя Васн.1ь

НАМИ"

Іщве

~робило

пютоrо

минулого

1970

,роrку

року

у

видавниц-

неве.личку салютну rармату

Посип Ганнібал

-

дід поета.

(на фото). Ії завів

НОВЕ

ЖИ'rl'ІІ

у садИбі

ще

3 цієї мортири салютували на честь

в день народже.ння поета.

3

-

затула біІдноота,

-

(Фотохроніка ТАРС},

о

хата, іН•аче

долю то тlІJІьки

ЛенІ:ним!

М. ЧОРНИІ:'І,

в

'

І!ШЦ1'ВО, ·ВИДа< ВіllИ Зб ЇІр:ку 1'ВОрів му.ж1нього сліпого поета, музи:ка·нта і rмовозна Івця. •«.Гума•н і зм Васи-

в.1 а штувати. Потяrг до знаІНЬ, ДQ На.!~ЧЗННЯ П.РИІ!ЮСИТЬ ЙОМ У ОДНі

юнака

nере.д:моаа

во .про ВаІСИ•1Я 6рошенІКа·».

про tпере-моrу В.еликої Жовтневої соrціал::стичноІЇ !Революції і ви;р.і'шив будь-ІЩо по~рнупося н.а Батьк і !!:. щи<ну . 3д \йсннrr·и цей зас!І.ум ·ви­ яви,~ося ІНе так-то :просто. Аж в 1923 році ·ПрИJбу.в ві:н д о р :.дного

го

-

'!ІИ•Х •в кі• нці <зб~ркн а ·розділі «Сло- чес·

ЛЯ. Маюч·и rнеабиякиrй хист ,до м у ­ ста • в

СУ'Цроводить

УІП<>'РЯrд:ННІКа ІНа,дЬї Андр tя:новоїГордІєнко. ~ Баrгаrго цікааО'го анайде читач .про осО'бу ·пи<сЬІМеннНІКа і а ~:шот.а;zщх його суча•сниrків ДЇЯЧ)а ІСІІІіТОаОЇ rКульту,р.и, об'єдН·а-

СhКОГО <хлопчика <Василя Є,рошен­ ,ка батьки •ві,щдають а Москов;сь:ку шко лtу-і•нтернат для ·не.зрячи rх. Тут &:•н ШВИІдКО ОПаtну,вав а;Зібуrку Брай­

.По за.кіНІче·нню шко.1и Ва•си•ль працює •а оркест~рі •Сліrn.и.х, о•б'їздив чимало м k т Ро6ї . Та обдаtрО!вано­

йщеться, з ним!

д

ЖІІІТТ.Я ІСЛlПІІІХ ·за jру6ежем .

чив саіт СІюі•м чул!ІІм сер·цем, не­ звІ~ч а.йнИІм ;ро·зу.мом, ,душею, си­ лою свого ,духу ІПідніося •НаJд алас ­ ною тра.гедією. І :доля стелил.а .ся йо му .дmвов;и•жно леге·нда ·рна. Де•в'яти jрО.К·ЇВ •СЛLПОГО у.краЇ:Н­

!'ШКИ.,

І спалахнула квітом біІ,цrняцька

і с т аль ;в ніІй ,с.в1тл1ше, раtдlоеиlше, свя-то прийшло. - Авжеж, янщо п,ро ;нашу

До

дЯнськаму Союзі •Не. друкуааvІИІся. У.в.а•гу црИівертають таІК·і ор;нті•нальн\ твори. •Я:к ~сер:це орла~. «Тісна кліт:к~. «Каітка ·сп·раае:дливОС'ТІі», «!Вежа ,для па.ді;ння~. низка авто­ біог,рафі'ЧюІ'х НЗ!рнсі-а та· стаrей з

безодню

обли,ччя мате;роі. Та •аІ•н

ЛенLНІим, свою селянську дО<Лю пов'язу­

ємо!

ск, аірші, які напнсаrні шtсьменни­

б.1а:юпне .небо , я<:J<.ра,ве сонце, ла­

r і·дне

р:ушнииом і .в.Lднесеш . Думала ... Та віІзь­

м:и, адже з ці-єю лЮДИіІЮОО, з .товарИІШем

а<ом .моааю еспер.аtнто і •дОС·і в Ра­

зіtр. На~заа­

чорну

палахка лілl\іа .крамного .рушника, жdІнна враз .роок.ві!І',ла · ща:сливою nосмLшкою, КВМЛИВО ,ДіСТаЛа rНайдороокче, ЩО б~рег­ ла дл:Я доньки , :протавnилася до ~толу. _:.._ Завщди, П:е1jре. Не неси до Иом.не­ за~му. ХаІЙ день-дру,гий у іІЮ.С rюбУJде. Заnни його оЦИІм ... А тоді •вже .разом з

неї ·ааНwІли легенди, ка.зки, на,ри­

ОІСТаННЬО'ГО

ки, :~~:али аін атрат111в

Ішмовно велике, ·теmЛJе, ·вимріяне роками . Зиркнувши на с~tркню, звІrднй ЗВ'ИІСала

Кепське

К'Н'ІtЖКа «КвіткІ!....JСІПРа'ведли:вості»­

мого поди1ху. Та чи· ·п;роклин .аю я її? Ні, .зовс іtм ні», - ·писа,в айrн про себе 'В ОДНО'МУ З СВО·ЇХ Т·ВО,рів. Так, .йому •було лише чотир.и ро­

ЖІдИ

і ио,рова, і хліб, що бідар тооер сам со­ б! хазяї.н, а.на,кше подивила~я на пор­ трет. До її •серЦя .пlдкочувалосЬ щось·ІНе­

Гу:мореоzеа

перша збnр·ка таорі'а слЬпого nись­

світла·. На добре чи на зле ue я ще ·Й досі tне зна•ю . Ніч триtває

слі·в ІНа

вітер. Си.азав же, що ,вІдтепер наша вла­ да, народНІа. Все •наше - і земля, d тяг-

тв.і ЦК ЛК,СМУ о«МоJЮд~ '13Ийшла

каІниями ·за.лиши·в я цаrрство чаріа­ них ба:рв ,j ·ЯС<К,рааоГО •СОНЯЧНОГО

Трива,ТІt:ІІе

обережно роз-

LНJШе не забуде. , в~н :НІе нидаJЄ

шорстJюю

ДОЛИНУТЬ ДО СОНЦЯ-МРІЯ ОРЛА і

рівно

ПотурбJІІвався цро землю, то й про

-

з.еленку>ватии

- Mlitl дружоо: кулемет ноЛІИісь був. «Маисимом• '3'ВаІли. Не nолиurив я його на полі бою, нмн ШаІРПОІнула: контра. Схова~в ула•мои щитка у торбу. Мlц.на

Ото як з Петром .побралися, звідтоді й лежить .У скринІ! . Все ІПро авІтлий день

ДОВоГО

з .нишеньки

. .

V

ЖИІ»Іі, і Інагідни.

1

снл.аде,ну ГЗJзету . ГО<р~ув на стот

шмат зал!'за, nогладив долонею.

але так

насть·орці, tВИІдобу•в

землю

-' А це ж хто ,її ·ві:дбере? _ пост.31Вив Пщперши руну са.моро~НІою ·иострубаПет,ро .сторч гострі очі. _ Хіба я оце тою милИІце ю, Петро п!дВ:шся, •приколов аа;дарм.а ногу у сJ!чі nосіяв? Зада.рма газету з невеличкrим no;p'l'peтorІ-t на nро,J{ров'ю •в окопаос харкаw? Тепер - ми cтlmy. . . . . 1 хазяї .над землею Так Ленін сиооав - Може ж в.н :юоч .про ионеи, чи про · • ·потурбується? .Бо .вже та.и су·туж-:- в lрно, п етре 1 - здви.г,нула від го- корLвок 1ю бі дня.нов.і.

рушни­

спочатку rба:йдуже всоту.ва .тІ а збудже;ний ro:vriн сусіді•в, та коли влоІЗІИ,ла., що· на кожному біднЯІцьиому обі•йсТrl буде 1 к1Інь,

· РозстLбнув гудзичои 1НІа вилинялій гі.м-

нLчог.о не чути? Не •в Lдберуть її у бідаря

ків, Оленкою вишитих. Оце 1 все. .Ба, ні. Ще ж є крwмнийІ .згадаща 1 зраділа. Ни;д01була тугий згорток, розкутала. й Н3Jраз заІГ.рало в ха•тl весною, аж очі за.с:ліпило. Т31Ний сл:авнИІй рушнии, такИІй сонячний. Що .вте кві•ток на ньому 1 .рожі, l жор­

Та ж .в іІн, як і ми. То 'може 1МИ портрет Леніна, цього бі.льшовина першого, rв 1юмнооам, га? Нехай перед вое.ньІшм люд01м буде. - Можна й у номнооам, пого·д'Ився Петро. .. . Зрадї.ла появrою чо•ЛОІвlна Мотря

м.атернне блЗІГословLНІНЯ, ношу.

·

порт,рет.

-

.В присадку.ватіtй ,иаш!втемнlй хат! гір·

знову?

стареньиу

.кі·льиа ·льяних

Ну, то як воно, ·служиrвий? -

ним

Бреха•ти не ста1ну. Нашого брата,

-

ко na.JGлo м.аосрою, nотом. . - Чи баtчив Лен!Іна? ·вемі:юнувся Петро . Ні, не бачив, а при серц і , я н

-

дата, ЖаJД!бно вдивлялася у nрm!езений

Ле­

В !ін сидів нрсьй р<1зхит. аноrо дубового столу, закуренИІй шRлюгою,. неголеНJІ'Й, ІПросолений .ПОТ6М. Покла:в на ornlн

Петре! Ой, Пе~ре м~йІІ

в ' язуван заплІ;чну .сОtЛдатсьиу торбу :

пристойного . Сиорботно п~дводн.ться з лави, відхи­ ля.є важку ляду сирИІні . Дістала су:вою

Ну, а ти сам

солдатн і , .ян ману :В тсьрелі, а ві.н, Воло­ .димир ·Іл:Іі'ч, оди,н. Де ж до нього иож ­ ному . - То в .ньо.го й ім ' я наше? - Авжеж.

потрощену осколном наrг,у , .некв!mом ро.з-

віддава,ти,

розну вИІйдемо. - Зажди, Петре. Нііна ХО'Ч .бачив?

ла Мотря рушнwн, яким ось-ось пов'яже молощятон, і .не ,почула, ян бухикнула хві.ртка , як .!Jорозбіж кинулися иу;ри. Тільки й встигла вгледіти у ШИІбочку заросле чоло, шинелю, мишщl...

.. .

аЖ .НаJСНр і ЗЬ •СВіТЯТЬСЯ.

На відданні ... А ІЗ чим її

ир.иця . Сл.а,вне .ра.ло 'ВИJЙ!Це . .Всі межІ neСкоро грDІМа~ою на спі •льну бо­

peope.

ДІЛО


КУЛЬТБРИГАДА ВИРУШИЛА

IIIJIIIJIIIIII

IIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIІIIIfiiiiiiiiJIIIIIIJIIIIII

dUDDII~IIIIJIIIIJIJIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIJIIIIII

Скринька доброти людської широкота ;роки оета;нні В розмаху !нwбрав у нашому ра.йо­ д~ за безнорисли•ву ні !РУХ беруть Х'ЦІ•сrь .кро.ві . .В ньому .результат Це чимало. людей.

високої

свLдомост1

;робі·1чиrків

цромисло:востl і села, Lнтелі·ген­

ції, .напопег лив ої роботи .медич­

них ::nраіЦl•ВІИИІVі'В ·та ДОПОМОГИ ЇМ орг.а•нізwЦі.й. ІИерLвних з бону ІНазу­ що Особ.тrwво .вLдра.дно, Раа!ше стріч •нам спlішло село. сільсьии.х ,донор \'8 на.лічувались оди;ни.ц.і.

тепер

вони

силадають

ПОЛОВИіНУ ра•ЙО.НІЮЇ Цифри. Найкраще .псщращювали .торік колективи гого.Ійвсьиої

.пмиі.всьи·оІХ •л1иruреІНь,

ПРИЙШЛИ ВОДІї

1

семи­

При Літківській лікарні діє палата Вітчизняної ~. довелося побувати ГОf(ИТИ» здоров 'я. жу:

До дитсад,ка три кілометри-­

де ЛЮ·

ти

дільничній для інвалі­ війни. Мені у ній - «ла­ Зразу ска­ тут

створені

та

них

няється

СІП·іВІRl~ЧИ13НИ!\·аМ. црохо­ .Зоос.Lм неза•ДQІВі·льно •по Іщмпл ен туван­ диrгь ,робат.а ІНЮ донорl.в у .Велwиій Ди•мерцl (головний ІЛ'і·КаJР В. А. Ба.лаJІШР), Требухаві (головний ліка!р А. В. Хрє!Іюв), а •тщюж на діль:ницях

війни С. С. Греся, І. Ф. Мики­ Н.

середньої

С. ДЕМЧЕНІ(О,

інвалід Вітчизняної

НІНЯЖИІЦЬИОІЇ; НОІГД<J\Нівської, Пу­ .і Пог­ хівської, 'І1роєща·нської ,ре.бської ЗJМ•Qул ато,рі:й. Ці дільни-

Не

«спасибі», вкладаю у це слово найкращі почуття вдячності. Г. ЛЕГКА, старша піонервожата

1(. Холодиліна.

ти і відчу-

життєвий шлях побачи жен~я В. 1: Ленін.а ~ай­ ти на собі стра~іттЯ останньої вій- · дня народ' перше мІсце. РІзномаНІтНІст ь

ІВдома

СПАСИБІ,

-

у такого

теПлих слів І доqрої ПQради.

Не раз зве-ртались .до Василя допомогою, Іза Миколайович.а

я .коли ві;н .вто:м.лений Іповернув.с ;в.і.дмовmь. Не хворо.го. 13оі!д

з днем ІВіта:ти ВИібачаІЄТЬСЯ

Прийшли ;друзL .нарQДЖСІІfНЯ, а ,

профео1єю,

· ,а й

Ліиар з душе:ІЬ.

них

з

І(ожну

від

війною

ніо, теж відірваним

б

бул о

можна

час характ~у~зува!и, але батьківщини. Там, у неволі, вони І д?вгий яючись давюи ІСТИНІ про те, пІДкор

шжохались.

ліІіського міста. Антоніо приїжджає

кількана.дцять раз .почути,. не роб· пропоную НатомІсть лю цього. шановні броварчани , вам , всім відвідати театр і перегля~ут.и цю

до

туристів

за

поили.ка.н.ня~.

Такою ж чуй­

оою зарекамендувала .себе ·і На­

нову вдалу роботу франкІвцІв , де сили, зайняті кращі його творчі

групою

з

виставу, яку з задоволенням вз~­

Радянського Союзу,

ли до репертуару багато

потрапляє до І(иєва. Він дізнаєть-

І

дія Дми11рі'131На>>. Спасиб1 ·ва.м, .д,ру:Jі! К. КИРІЄНКО, ВеликоУ Ди­ мешканка

ного інституту.

т~атраль-

Бр овари.

~І .

повинно

Ось-ось

Антон кохає.

студент Київського

пізніше, це

виявляється

як

і Ііо;о син.

. театрІв

БОНДАРЕНКО,

В.

краіни.

ся, що !(атерина має енна Антона

ніж

побачит.и,

раз

краще

що

шляхи-дороги

їх

війни

Після

розійшлися - так склалися обставини. Та ось після 25-річної розлуки вони раптом зустрічаються. Вже не тоіі Антоніо; він мер іта-

,BLH

Лі•Ка!І) •Не ·Ті•Лl>!\И

-

довою, не завадИJІа а~тору ство­ рити глибоко психолопчну драму, в якій ці . лінії .органічно перепле­

в одне ціле. лась з італійським хлопцем' Анто- лись

і >ІЮСП LШаЄ На ·ВИ!!\·ЛИі!\ ... .кажуть: сел.і в Неда:рма

<<ЖУJрба

на від одної за композиційною бу­

під 4ас

фашистської окупао,ії була зав~зена до Німеччини. В одному з конпознайомицентраційuих таборів

лікаря .t за<бу.ваєш про болячни авої. Легше. .стає на душі після

-·" "·

иих од­ партизанського сюжетних ліній, так відмі,н

розві:дниця

загону. Дочка Катерина

ІІйн однаново уважний

до хворих. ПОбудеш

няла

в ми·ну-

-

ин . Галина Романівна

лому

школи.

с. Вели:ка Дим ерк а.

віІіни.

че.ними конфл і кт: дівчина не від­ пускає Антона, боячись тривалої розлуки ... про Це я коротенько розповів сюжетні лінії прем'ери столичного Франка Івана імені театру О. Корнійчука, «Пам'ять серця» з до !ОО-річчя Я•Ка на конкурсі

робітниця Дарни.цького шовко·вого райради , її депутат комбінату, будівелькерівник син Антон ної бригади комуністичної праці, Галкна Романівна . мати І(ожному з них, особливо жін нелегкий пройти кам, довеЛОСІ!

ченя. Ось. чому, коли кажу їм

товаришів по палаті, інвалідів

Та будівельн у відбутись весілл я . бригаДу неспод і вано виряджають на два роки до Індії. Між наре­

Дія п'єси відбувається в наш час -у І(иєві, на Русанівці . Там живе невелич.ка сім'я: !(атерина-

не звернув уваги на підняте ру­

відгукуються

М. ЧЕРНЯЄВА, директор будинку культури.

ПОДИВІТЬСЯ ЦЕЙ СПЕКТАКЛЬ

було ви.падку, щоб хтось із них

всі. Пишу листа за дорученням

тенка,

...

ка ІменІ Мічур іна.

читан­

художнє

Глазового. П. гуморески ня , ведуча слухачів ПІд оплески

ванта­

великим

з

Так пройшло два роки.

обслуговуючого

персоналу тепло

партію,

і

ніна

розбита, їхати жем. Дорога важко. Мені навіть не зручно піднімати руку, і я, ніби не помічаючи машину, відступаю рівно зупи­ все вбік . А він

.

боку

у пар­ чників відділ ­ теnли ·і дІв никово Ле­ про , пісні про Батьювщину

праЦі.

Насту nний нонцерт -

прис у тні

Тепло зустрі ли

завжди

завд·аиня,

автомаши.на

про зразкове ставлення до

з

є своє

аr!:тк ул ьтб ригади .

ступ

у

успіхів

щастя ,

ж иття,

кудись поспішають. Ось мчить

у трудовий

них

Нlв

в .Я інколи задумуюсь, де шоферів стільки уваги, адже_ в

молqдий

·здають безнорИІСJІиво доо, ЯІні, медицини -кров ~ля !ПОТреб для •рятування здо,ров'я і жн•ття землЯІкам, бruгатьом-бЗІГа.тьо.м

зупиниться.

госпу.

Про умови проживання хво­ рих,

дочка чекала,

Пізніше водії гальмували самі. Через декілька тижнів нас уже знали майже всі шофери рад­

стри все роблять для того, щоб і по­ хворий швидше одужав

колектив

руки

кермо

автомашина

поки

Ткаченко. Лі-карі і медичні се-

вернувся до сім'ї,

вправно

Спочатку автомобіля. і піднімала рученята

Олексійович

фахівець Ми:кола

люди,

тримають

прийшли

помогу

ст~є легше від чуйного, людя­ ноГо ставлення медичного пер­ соналу, який очолює

руках.

на

доньку

щодня

Та так було недовго. На до­

яких

для

КО-!JИШніх воїнів, хороші. Хоч ти і тяжко хворий,

Бобрищь­

кої >3!МІбулшr.qр.ної діль:ннщі, НаІЛЇ:ЧУ:ЄТЬ>СЯ ІПО 100- 200

умови,

пісню виконала гостей, зустріли Ольга Лизун Ян дорогих граде березка », Волго в Растет << членів ри ізато радгоспні механ Великоди­ <<Но робейниии >> та інші . Чудо­ агітиультбригади ру­ культури. ву гру на баяні продемонст будиниу мерсьного прийшли вала Ольга Шита. Самоді яльні артисти << Прощавайте, друзі, нам ленінсьиого сюди напередодні кінчати час . ­ Назуст « амою ювілею з п.рогр на іншом у і!ідд!лну вже річ весні ювілейного року >> . чеиають нас >> ­ механі­ Ведучі щиро вітали ви­ заиінчився словами заторів, побажали їм багато ро­ цими

дорога ·неблизька. Важко носи­

Зразкові умови

Щедрість

ДО ХЛІБОРОБІВ

НА ДОПОМОГУ

І(ІНО

НОВИНИ

мерин.

.

.Іистtв

>укованих

реєетратури

Бі~

1 .Віі/І:віду,ва:чі•в.

можна чути, нарі.канню> .

,району

т.

ставлення

до

лі:ка;р

.ГоловинІЙ

ІРеда<К.ції : повідомив Бутеря <<.При п~ревфці ІflІСта:нов.лено , що ф а>кти

·лрубаго

nоведінки

х•ворих, нетаrктовної

з •боку ммроостратоІра М. Хме­ пі.д­ сп.інробітни.и іІв л ь ової до т:верди~тись. У фіJJ.і.аІЛі :полінлІ1Ні­ ·ни tпровед.е•но ви,робниІч у нараду. Накаrзо'М по ліка;рні ,на т . Хме­

Є л ьову :НаІШа 'ДЄНО ДИСЦИШЛ і.На{РН

Нрі•м того,

стл11нення.

її [JОПе-

1ре;Дж.ено, ЩО .В разі ІПОВ.ТОІР~ННЯ

НеДОСТОІЙНОЇ

. ·бут,ньому до · бі•ЛЬШ ~у.ворі

В МаЙ· ІПОІВеД 1НКИ ІНеї Qущуть вжиті МЇіJ>И'>> .

Друга

сЕРЕдА,

Перша прuграма вісті . 11.00 - Телевізійні «Чаруючі Фільм·концеf)Т

~к-

11 .35 -

Шкільний

екран.

26

11.10

мелодії » .

<::;успільство-

~~~~~тв~ с~~ї ~~:і:н~2их:~а~~·ІО ~и~~:

·•·

r-

фільм «Хто відчини ть . двері». Новини. Наша аф іш_а. 17.05 250 років». «Заводу (М. ) 17.15 17.40 - Телевіз ійні. вісті . Репортаж .

а.

народ ний огляд.

дожн ій

ь-

>- 17.00 !·

ір 18.00 - «Слухайте всі!• Огляд nіонер'· J Ї ськнх спра в. (Донецьк). 18.45 - Між­ «По ленін­

19.15

19.45 )і ських місцях•. (Л ені н град). і - Нові твори закарпатських J!:ОМПОЗИТО·

Теленарис 20.15 ( Ужгород). рів . Програ· « Карельська береза•. 20.30 ХудожІІіА 21 .15 ма «Час» . (М . ) 22.30 двері». фільм •Хто відчинить

о

сНаш сМолод і сть,.. В ефірі ТелевізіАнІ ник». (М.) 23.25 -

-

сучас -

вісті.

лютого ЧЕТВЕР, Перша програма еМи розлу· фільм ій Художн 11 .00 наші «Здрастуйте, чаємось» ., 12.35 17.00 - Наш а тати•. Телеспектакль. мович Серафи О. афіща . 17.05 Те · «Інвалід» . Телеспекта кл ь. 17.40 «Горн». Піонер ­ певІ зіАні вісті. 18.00 . ьк) петровс (Дніпро ський те.леЖурнал .

18.30 -

Ленінський універс итет

сь-ке -і<ОJІьорове. тел~ачения. 23.00 тесь, .сУкртеJІефІm.м•,

но:Jо кого район • - орrвн БроварсСовета ВА51КПЖИЗНЬ депута тов УкраинЬІ и районного трудящихси

!, заст. noB(jCTi,-

КиевекоА обл асти.

реДактора, масової

ро-

І боти) ,

.19·3·18,

відділу

сІльськ.

8ІIII8811111818181818111

. . . . . . . . tl118811 . . f11MI11118111111ttlllle8

::.і ебла~ті. еул. КІLіІСІ>ка.

154.

Тепефон

-19·4-57.

"'"""''"''"

« ЕК СrПО-іО>> в Ос ака . Н а фото: кадр і з філ ~:~м у.

. (Ф отщро!6ка ТАРС)

відповідального господарства

11•1

ceк­

-19+47 .

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

Зам.

Редактор

718- 6890,

€.

Ф ЕДЯ И.

1 lf rд:ян, ить до віДома .гром.а зол з·в'язиу >до.rово,дпрово ІІ )( Раtйон.нИІй28·ву:лютог диться прийом по- І о включt J"'

11

.......... 1

8 8

І1

ІІ

ІІ

ІІ

ІІ

ІІ

ІІ

ІІ

ІІ

..,_......... ......,..... .......___

що з 25 по я по f ..R .здоров. чих телеграм з святом 8 ьберезн ~О"'рифу (1,5 кап. за •СЛО\в.о .за~мІm 3 ко.п.). до с11роком •вручення приймаються т акож

І

ІІ

l

пІльговому таТелеграми зі

1

береЗ!ня.

да.н1 п ісля 1 бер ез­ Не .гаран:тУJється, що тел•егра:ми , •по, -сно ,ня, будуть вручені .своєча та , близьких Не забудьте поздоровити своїх рідних знайомих.

• ••

••

І І

11

·

11

11

11

11

11

11

І І

І І

11

••

11

ІІ

18

І І

11

11

.... f

труд я ­ ра/Іонної Ради деnут ат ів РаІ\ком КП України , виконком ­ тя директорові Киїоського виробни щих вислсв.люють глибоке сnін·•ут с мерті у привод з Сергєєву О. пта хофабрик об'єдна ння чого

r.

його

ма тері

Олександри

Гаврилівни .

nрофспілки і місцевко м Ди рекція, n артій на організа ція .д и ректорОfl і боке сnі~<чуття «Київпт ахопром » внеловл юють гл и О. Г. Сергєє ву з абри к ськоrо виробни чого об 'єдн а нн я птахоф ду

61964. ІНДЕКС [азета виходи ть у в івторок , четвер і суботу.

фотокореспондента -19-~·67,

ретари ~

сЗнаАом ­ - Тел е­

вісті,

.........." . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11041111 1 . . . . . . . . . . . . . ' ' " . . . . . . .

та

міль­

«П е· йонів; ДіалектичинА матеріалізм. (М . ). рехід · кількіс.иих змін в якісні•. Ху­ ення. телебач 19.00 '- Кольорове Монте-Крісто». дожній · фільм «Граф n рограма 20.40 (М . ) (І серія) . Кольорове теле· «Час• , (М·.) 21.15 з ння. ага зм одні Міжнар бачеRИІІ . · легкої атлетики. (М . ) 22.00 -' ~країн

візІАні

:1.

програма

17.10 - Наша а фіша . 17. 15 - «Рn ­ рад) ___ ....... . ' " ' -1 17.50 - «Си- бітник захищає диплом•. (Ленінг 18.30 - 17.45 - сТвііІ обов'язок» . (М .) 18.00(Дон ецьк ). н ам». Тел енарис. в. школярі Для ВіТЧІІЗ• Новини. (М . ) 18.05 Фільм - концерт «Пісні В еликої nрограма. Музична «Жайворонок». Кольорове теле . н я ної ній ни ». !9.00 літературу . про Бесіди (М . ) 18.30 «Людин а ­ фі ль м бачення. Художній !9.30 - Зустріч з композитором (М . ) «На добраніч, амфібія» . (М . ) ·20,35 - переда перерві В О . Пахмутовою. · діти!» . ча сНа добраніч, діти!> zs лютого

.~;

>> за>Вершуються зйом'КІІ Алма-А:та . На ,кіі:носту:д.Н ,«Ка;захф '•льм :•д ае >П:ро -<:>•Д ИІН і•з ~0•1 · ІПО•В З 'РО' ІЇ Я,КИ худОЖНЬО·ГО фідьму «Н ЗІЙЗа:ТЗ<С>>, nобу;т и оr~ « На йз аrrа<:>> , пр о 'праІЦю, к ульту;~ у госп і.в !РЄ{:nубл·і·ки ·в.и.ст а.в ц; В<:е<:в::т н ;и •на деl'>юнстр у ватимет~:~ся т•руда.рів. Фільм

смерті

і!ого

м а тері

Олександри

І

тресту Кнїв.· nр и во ·

Гаврилівни.

КО· І ілки і весь ди партійн а організація, фабком глnрофсп Адміністрація, · ибоке спі•чтт я ої птахофаб р и ки висловлюють

л ектив

Київськ

об'єд н а нн я ви р обничого ре кторові Київського матері Сергєєву з приводу смерті його

Олександри

Гаврилівни.

п т ах оф а бри к

О.

Г.

23 номер 1970 рік  
23 номер 1970 рік  

23 номер 1970 рік

Advertisement