Page 1

Рік аидаНІІJІ ХХ

ІJPOJ/BTAPI BCJX JSPAIН. ЄДНАЛТВСЯt

СТЯХА НО BEUb

Ар.міі і Військово-Морського Флоту.

П'ЯТНИЦЯ

22

Слава

лютого

р.

1957

Орrав Броварськоrо райоввоrо комітету Rо:мувіствчвоі партіі "Украіни та райоввоі Ради депутатів труд.в:щих Киівеькоі обJІастl

Завтра-39-і роковини Радянської

.N'2 23 (1472)

Ціва

нашої Батьківщини!

коп.

15

Радянська Армія-вірний захисник великих завоювань соціалізму лютого

23 СІіКИЙ

народ

Мітинг, присвячений дружбі між радянським і болгарським народами

радян-

і зміцнення )[иру. Про­

святкує

те імперіалістичний та­

rридцять дев'яті

бір, очолюваний

роко­

США,

вини РадянсЬ>ких Зброй­

Щ)ОДОВЖУЄ Шалену ГООІКУ

них Сил.

озброєнь,

Ці знаменні

роковини

в

обстановці

rрудО.ВОГО

нагромаджує

зап1аси атомних і водне­

відзначаl1)ться

ве.тикого

вих

бомб,

збільшує

і

ПО.1і'ГИЧІІОГО

збройні сили, відроджує

иіднесення,

викликано­

фашИ'С'Гську а})мію в За­ хідній Німеччині,

ство­

НЯМИ ХХ з'їзду КПРС. Радянські Збройні Си­

рює

агре­

ли,

пе­

будівництво воєнних баз.

сто­

Намагаючись загост­ ІІНТИ міжнаро,цну О'бста­ ІІО'ВКУ, імnеріалісти по­

го іС'l'ОРИЧНИМИ

овіяні

ремог,

рішен­

едавою

непохитно

ять на сторол,j tBC.IIIfKИX

СОЦіа..1іСТИЧНИХ

За~ОЮ-

ВаНЬ нашого його

на·роду

мирної

і

-

справді народна . Вея її історія

-

приклад без­

завітного служіння своє­

му

народові.

Са:ме

блоки,

розширяє

Єгипту,

ПИ

на

Вли:.1ЬКQМУ

повинні

ські

постійно

ВИЯR.1ІЯТИ ВИС(}КУ

про

Наші доблесні Зброй­ ні Сили виросли і загшртувались у вогні великих

ним

битв

ської

Вать-

на

вИІПро.буваннЯ'М

держави

та

для 11

Радян-

ПИЛЬ­

трудящих в нашііі країні імперіалісти зустріли лютою нена-

метою жаву,

ви.стю. Вони намагалис:я знищити першу в свІтІ соціалістичну державу робітників і селян, віднавити ка;nіта:лі:з'м в СРСР . &тrуністична па'Р'rія, В. І. JІе.нін підняли трудящих Росії

Але божСІВільні плани rітлері:вських загарбників . ·ІІІ})Овалилися. Радянський народ і його Збройні Сили під керівництвом Іtомуністичної партії в сиадній і тяжкій обстановці не тільки стрюt:а-

знищити Радянсьх.у дерпоневолити · її на})Оди.

на священну віИ:ну з об'єднаними ли шалений натиск ворога, але силами зовнішньої і внутрішньої й вщент })ОЗгроюL1И Ишо . контрреволюці'ї. День 23 лютоrо В роки Ведикої Вітчизняної 1918 року був днем масової мо- війни Радянська АІ>мія і Війс{>:кобілізації сил народу на захист во-Мо·рсІіКИЙ Флот здій'снили

Вітчизни.

Він безпрИКJІадниfr

подвит.

Історія

був переломним м:о·)[ентом у формуванні за· гонів молодої Че<рБО'НОЇ

воєн не зна..'Іа такого масового героїзму, ЯІШЙ П})ОЯВИдИ радян-

Армії для

ські ВQЇНИ.

відсічі ворогові,

що

Понад

радянська

людина

п·овинна пильно стежити за під-

Зброй- С"І'}'ІІІами ім·періалістів.

ківщину. Відомо, що перемогу них Сил. Німецько-фашистські Великої Жовтневої соціалістичної загарбники, вторгшись У межі революції і встановлення влади нашої юраїни, поставили собі

соцшJПстичної

оо їни

НіСТЬ, бути в постійНій бойовій гоТQвності. Кож­

неі.

Радянську

та

В цих умовах радян-

ко люблять свою армію,

за.

лютото в ~Іоскві, у Ве.:шкому туту і,,rсні ~Іо;ІОтом І. І. РидІІН Па.Jаці, ·відбуВ'ся T<t інжснtр коябін<t1' У «Трехrор­

~rітинг, прис·вячений дружбі .Іfіж

народами Народної

Ра.дянсько•го

Союзу

Реопубді·ки

Відкриваючи виконкому

Болгарії.

мітинг,

Московської

ная :.~ануфактура» А . ~І . Дщюнов.

і

Бурх.1ивюш ощсск:нrи ники

мітингу

;1устрі .1и

Ради

Чін.істрів

годова Голови міської

Ради дСІПутатів трудящих М. І. вітав Голо. ву

Вобр<Увников палко

Ради Міністрів Болгарії Антона Югова, Перш()го сек·ретЗІря ЦК

Болгарської Комуністичної пар­ тії Тодора Живкова, членів уря­ дової делегації і в їх осабі весь болгарський народ. Посданців братпЬQго болгарсь­ кого на·роду сердечно вітала робі­

спровокува­

Середньому Сході.

то­

му радянські люди п·ал­

дбають

19

ltремлuвськюrу

М.

О.

7 мільйонів

Комуністична партія і Радянсь·к.ий уряд безустанно дбають про дальше З'міцнення обо})Оноз­

учJсвнетун

СРСР

Булганіна.

Поті:.~,

:Jустрінутиіі

ОП.JССКЮШ,

Палко

надкюш ВИСТУПИВ

II!JO:.IOBOIO

Годова Ради Ан'!'он Югов.

Міністрів

були

Бо:rгарії

зустрінуті

також

виступи Першого секретаря

ЦІ\

Бомарської Іtо)rуністичної партії ТодІ}ра ЖИ'Вкова і Першого секре­

таря Цlt 1\омуністи<rноі партії Радянського Союзу М. С. Хрущова.

тниця заводу імені Володимира Ілліча Є. І. Омирн&ва, студент ли кО'нтрреволюційний Московського енергетич:ного ін.стизаколот Щ)ОТИ народної влади в Угорщині. Вони ПОСІL1ЮЮТЬ СВОЇ підсту­ Підписання Декларації про переговори ти

праці. Архія

І>ОдУ

ча.1и агресивні діі про­

творчої

Радянська

В'Сяко:rо

сивні

Збройним Силам

(ТА·РС) .

Урядових делегацій

Радянського Союзу і Народної Республіки Болгарії та підписання Заяви про переговори між делегаціями Комуністичної партії Радянського Союзу і Болгарської Комуністичної партії 20 дютого у ВеликО'му Крем- РЗІдянського Союзу і Болгарської лівському Палаці

відбулось підписання ДеБ..tlа'ра.ції про переговори Урядових делегацІІИ Радянсь•к,ого Союзу і Народної Республіки Во.тгарії. РадянсЬ"ко-болгарську Декдара-

датності нашої .країни, П})О по­ цію підписали Голова. Ради Міі си..'Іення могутності Радянських пістрів СРСР М . О. Вулганін

Комуніс'І'ИЧНОЇ

партії підписали Першин· секрета.р Центрмьного Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу М. С. Хрущов і Перший секретар Центрального Ко:.~ітету Волга.рськ(}Ї Ко'Муністич­

ної партії Тодо·р Жи:БJКов .

При підписанні Де&..шра.ції бу-

Збройних Сил. Проведено повну ГолО'Ва. Ради Міні-стрі·в НароДНQЇ Республіки Болгарії Антон Югов. ди присутні чисденні офіціадьні механіз:щію і моторизацію військ, Заяву про пе-реговори між Д(}- особи і представники преси. 3})0CJia пиrома. вата. авіації і .'!егацілми Ко:.~уніетичної партії (ТАРС). ча.стин -ІІротmовіт})Яноі об&рони. Наша арШя має наЙ'Потужніші засоби оборони, 111\лючаючи атом­

50-річчя газети "Уральский рабочий"

ну і водневу :Юрою, потужне ра­ кетне і реактивне озброєння, в Минуло 50 років а дня виходу тому числі й ракети далекої дії. першого но1rера га· зети «У·ра.1ьРадянська а·віація мав літаки з ский рабочий» (Свсрд.1овськ). ви-сокими швидкостями і веди­ Це·нтра.'Іьний Ко)[ і тет 1\о:\Іуніскими дальноетями польотів і в тичної партії Радянського Союзу їх числі винищувачі з надзву­ П()ІадоравИ!в робітничих і сі.1ьковою швидкістю. ських корес·пондентів, працівниДля того, щоб наша соціалі.с­ ків реда,кції та друкарні з сдав-

на

успішне

виR,онання

КО)[уністичного

за.в.'(ань

бу.з:івництва,

Президія Верховноі Ради СРСР У·казюІ 'від 19 дютого 195 7 ро­ ку нагородила газету «Ураль­ сRий рабочий» орденом Трудово­ го Червоншо Прапора. У казом

Президії

Верховної

наиагався завдати удару по ре- уча>сників Великої Ві'І'чизняної тична Ві'І'чшша була і далі силЬ­ ним ювілеєм. Ра·ди СРСР велю1.у групу праці·вволюційному ПетроГ})адУ. Пізніше війни було нагороджено ордена- ною і могутньою, кожний радян­ у зв'язку з 50-річчям газети нагодень 23 лІО'rого стшв від.значати- ми і медалями СРСР. 11 тисячам CliltRЙ патріат повинен с&мовід­ і ві)І;значаючи її реводюцій'ні зас- ників редакції і друкарні . ся в нашій країні як. день наро- воїнів присвоєно почесне звання дано працювати на благо ВатЕ­ дуги, а також плодот,ворну діядь-І І>Оджено ордена:.~и &і•вщини, треба зміцнювати зв'яз­ ність по мобілізації трудящих Н()Го флQту. Наші армія і флот, виконуючи ки народу з армією, посилювати

1 .\Іедадями.

дження ЧервоН'ОЇ Армії і Черво- Героя Радяненого Ооюзу.

Роогромивши зовнішніх і вну- свій ін-rернаціональний обав 'я- оборонно-масову роб(}Ту. Поліптрішніх ворогів, радянський на- зок, не тільки відстояли свою шуючи роботу Добровільного то­

(РАТАУ).

Ефективний спосіб обробітку грунту

род иристушш до мирного с<Уціа- соцІаЛІ'С'І'ИЧНУ Вітчизну, але й вариства сприяння армії, авіації Хлібороби Херсонської обдасті і зяб.теві п.1ощі після дощу бо­ лістИ'ЧНо·го будівництва. Уеmшнс дап<Умогли народа)[ ЄвJЮПИ виз- і фдотові, ба>гато тисяч радян­ вправаджують ефективний спосіб ронуються спеціа.lЬНИ:\ІИ борона­ ·здійснення ленінської політики волитись від фашистеьк()ГО раб- ських дюдей оволодівають спе­ обробітюу грунту, :Jап})Опонова- 11и, у яких через отвори зуб ' їr. індустріа.1ізаціі кра.їни і ·колек- ства. Населення тих rtраїн, на ціальностя)[И тивізації сільсько· го· господарства те-риторію яких радянсЬ>кі війська

.~~;ало змогу країну

перетвQрити

в могутню

шофера,

нашу вступали в ході війни, ставилось парашутиста,

радиста,

стрільця,

двох ос'!'анніх рядів стаде·ві стпни .

набу- Він полягав в тому,

індустр:іаль- до них з довір'ям, виявляло щи- вають навИЧ(}Іt У справі органі­

но-кQЛгоспну державу, оснастити

рі · почуття дружби і братерської

іі Збройні Сили сучасною тех- симпатії.

нікою.

Ра.зо)[

зації

м:ісцев<К

протиповітряної

народом і його ~облесними воїна- 1хімічного за. хиету .

За:в•яки піиуванню Комунtс-

"'

ми проти фаmJІІСтських окупан-

.

РадянськІ

З

Сили

- бройні

з

роки Великої

Ві'І'ЧИ3НЯН&і вій-

найтяжчої

.к.ішоі з усіх

в·оєн,

пережитих

Вітчизняна

1941 -1945

партії, Ра­

і найжорсто- Зб})Ойні Сили пидьно с·тоять на дянському урядові, Збройні Сиди

нашою Батьківщиною. Велика

Нині, як і раніше, Радянські дові, Комуністичній сторожі своєї Батьківщини. Ра-

дянський

Союз безустанно

бо- СРСР готові в будь-який и<Умент

війна ·реться за ослаблення 'Міжнарод- виконати свій обов'аоок

{Ю'Ків бу.11а гріз- ної ИаІПРУ'Женості, за збереженWІ любDою БатЬ&ігщиною.

перед

Даньшиним.

що па})()Ві

протягнутJ

(РАТАУ).

Від ЦК КПРС

з ·радяцським оборони, протиатО'много і прати-

тичн&ї па,ртії, всwго ра.дянськогс тів героїчно боролися народи Че. х"'слова: ччини, Подьщі, Волга.рії, честю виконують свої обов'язки народу наша армщ авіація і " флат виросли в иСІПереможну си~ Югославії, Албанії та інших по захисту державних інтересів . лу, яка осоолео ІІІ})Оявилася в країн. 13еззі11Ві'І'Н'О віддані своєму нарони -

ний головним агроНО)[ОМ р1rдгоспу «Іtалініносільськай»

і Ради Міністрів СРСР Центральний Комітет КомунісТИЧlІОЇ партії Радянсьr;ого Союsу

і Рада Міністрів СРСР з глибоки~І сужом сповіщають, що того

1957

року иkля тяжкої хвораби ПО')ІСР товариш

Вячеслав Одекtсандрович

-

20

.1ю­

Ма..шшен

вида·тний державний діяч, член Цент­

рального Комітету КПРС, Перший Заступник Годовп Держеконом­ комісії СРСР

-

Міністр СРСР, ГQЛОІВа Дер;иехніки СРСР, депутат

Верховноі Ради СРСР, Герой Соціадістичної П·раці.

ЦЕНТРАЛЬНИй НОМІТЕТ НПРС

РАДА МІНІСТРІВ СРСР


СТАХАНОВЕЦЬ

2

П'нтницн,

nютоrо

22

року.

1957

Всемірно зміцнювати нашу армію, авіацію і флот­ обов'язок кожного радянського патріота

*

1:r

*

На честь свята

**

Мої бойові помічники

У механізаторів нашої МТС встановилася традиція відзначати свята успіхамн в труді . Під час обговорення Звер· нення Центрального Комітету КПРС і Ради Міністрів Сою­ зу

РСР до всіх працівників сільського господарства

Трохи раніше, ніж сподівадися, весняне сонце зіпсувало шляхи, якими возимо місцеві добрива на nоля і підвозимо корми до тваринницької ферми. Створилася загроза недови­ конання плану удобрення полів -- на ланах 740 тонн rною,

країни

ми зобов'язалися до Дня Радянської Армії і Віііськово­ Морського Флоту завершити ремонт тракторів і свого слова дотримали. За станом на

20

а повинно бути понад тисячу.

Пораднвс11 з активом бригади. Вирішили будь-що не до­ пустити зрІfВУ тих завдань, що стоять перед нами. І, як зав­ жди, наіікраще показують себе в роботі мої боАові помічни­ кн -- демобілізовані воїни, серед яких є ряд учасників Ве­ ликої Вітчизняної вііінн. Недивлячись на непогоду, щодня перевиконують норми їздові Нестор Юхимович Ващенко, Кіндрат Якович Вакуленко, Денис Пантелійович Волинець, які відзначились в бо11х з фашистськими загарбш1камн і на­ городжені орденами та медалями, Іван Микитович Ігнатен­ ко, Микола Васильович Семнног, ІІКі були в армії у після­ воєнні роки. Тягло, що за ними закріплено, завжди у до­ брому стані.

лютого план ремонту виконали

на 100 процентів. Всі трактори обкатані, мотори їх переві­ рили на потужність і витрату пального. Відправляємо з под-

вір'я МТС в колгоспи останні трактори.

І

Одною з перших завершила ремонт тракторів бригада 14, якою керує капітан у відставці В. Денисенко, що в 1955 році повернувся з лав Радянської Армії. Раніше визна­ ченого строку відремонтували трактори бригади ;м;м 9 і 12, НІ

де бригадирами колишні фронтовики В. Кеуш та В. Стефа­

6

новськнй. Закінчуємо також підготовку до весни сівалок, культн­ ваторів та інших груктообробних і посівних машин. До І березня ремонт їх повністю закінчимо. Надолужнвшн про­ гаянніі час, вклалися в графік ремонту комбаіініа. Підготу­ вали до роботи 14 причіпних і самохідних машин. Л. Санкіи, директор МТС, €. Кушнір, головний інженер. Н. Купнро, секретар парторганізації. Бобрицька МТС.

: :о о: )()Q()()O()O; ІХЮООО :

: : :•х : : : : :о: а"ОООСЮОООООООО

: : о:

OOOQ() : : : :о

Н а

: : : : :юооаоо

вило·м до Д'Ня Ралянської АрмН і Військово-МО'J)Сиt(}ТО Фло­

які об'єднані в гурrок, вивчають

заршз

стрілецьку

ту завершити підготовку

них

2

трак­

оправу.

бригадири

сільсьмго

rос­

подарства вимнали взяте зобо­ в'язання достроково . На початку берну гвинтівч і обмеЖену кіль­ але занЯ'М'я в другої декади лютого готові бу­ кість патронів, ли трактори і відправлені ІВ ход­ ·стрілецькому гуvтку відбувають­ госпи на місце роботи. Щ~готов­ ся регулярно. лені сіва.1ки, культиваrори, плу­ В останню субО'І'У, як завжАИ р&боти всі ги. У спішно також проходwrь ре­ у цей день, після зібралися в тир. Це монт ~омбайнів та іншого сіль­ гуртківці ськогоопода<рського інвентаря. Партійна &рганізація і 'ІWМ'ітет

. профспілки увагу

приділяють

вели·ку

посиленню

оооронно-:ма:со­

вої роботи серед

механізаторів,

що працюють в бригадах і :май­ стерні.

Доб<ровільне

тО>вариство

сприяння армії, авіації і флотові, яке очолює демобілі.зМІаний воїн токар М . Пономарьо-в, нараховує за<раз близько

200

гуртка

утворено·го

оволоділи

будо

маємо лише одну малока.'Іі­

пере:J{останнє

закя'І'Тя nе­

ред зма.ганнями на. че.сть 39 ро­ .ковин Радянської А·р·мії та. Вій­

ськово-Морського rоращих

Фм·ту.

поІКа.зникіІВ

у

Най­

стрільбі

досягди у цей день к001оаИ'Нер .Н.к.ів ІванО'Вич Пильтяй, . слюсар Михайло Андрійович Кородь, то­ кар Віта.'!ій Ва·сидЬО'ВИЧ Власеико .

завдяки

головний інженер МТС,

а:втомо6і.1ьното

керівник t:трілецького гуртка.

кваліфікацією 1

Броварська

Пращюю наладчиком

Фото В . Шміловича.

ДІпова вІдповІдь 25

січнІІ відбулися збори ак­

тиву оборонного Товариства радянських патріотів ДТСААФ Киева і Київської області . Учасники зборів приА­ няли Звернення до всіх чле­ нів ДТСААФ і трудящих Ки­ ївщини з закликом поснл11тн оборонно-масову роботу. 320 колгоспників і колгосп­ ниць требухівськоі сільгоспар­

тілі ім. Хрущова у відповідь на Звернення вступили до лав ДТСААФ. Створені гуртки: автомобільний, мотоциклетний, стрілецьки/і ra протнповітря­ ної оборони. Керівникамн гуртків затверджені демобілі­ зовані воїни. На створення необхідної матеріальної бази для роботи гуртків правління колгоспу виділнло у розпорядження Товариства 10600 карбован­ ців. На ці кошти уже придба­ ні мотоцикл, 8 малокаліберних

голова райкому ДТСААФ.

МТС.

ДР~аЯМ-ОДНОПО.JІЧАНАМ Питаєте, як живу? Рад відповісти.

фер·

За першою перемогою послідують другі 17

лютого у Броварах ві~бу- ровільного

дога.ня~ вже «старожилів».

декого з наших РЇДІtQ коли вона

го

пред'СТаrвляли

кращі

на

стрільці

ко·муніст

змага.ІШЯх

Пі)ІjlІрИЄМСТІtа.:

начальник

кою ошщіальністю за короткий час після армії. Адже лише понад •рік тому ми з вахи розсталися» .

на.ту

створена.

була

нєООхідна

матеріальна база для роооти гур­

сушиль'Ноrо ТІtЇ'В ДТСААФ. Придбано, зо·кvема,

цеху П. Кучер, комсомольці слю­

4 малака.ліберних, nневматичну сар Ю. Фе.сай, столяр В. Василе­ ,і ро~різну учоову бойову гвІІ'НТі­ НІКО, різноробочий А . Оrруневич, вки, ~остатня кількість патронів, слюса.р керівник заmодськото ооо­ щютига.зи, різноманітне 'Наочне ртІІ'Вного колективу «Червона 3і­ прилад,~tя. рка.» В. Гутма.н та. ряд і'НШИХ Щоб покінчити з саІМооли;вом ент}'І3ішстів оборонно-масової

ро­ В р(}ООТі, ДО'ІІО:МОТЛИ Іt(}Мітетові ооти. Всь&го у стрілецьксму гур­ ДТСААФ скласти пда.н ро6оти на тку 30 робітників- членів лютий. Пере:в;бачено, зооtрема, ор­ ДТСААФ. гаlrізува.ти ряд лекціdі, бе-сід в це­ ДосЯ'гну·тий у~піх- результат хах на. оборонні теми . Qрганізаторської роботи, яку про­ вела

паJУГійна

і

профооілкова

В День РадяІfськоі Армії і Військово-Морського Флоту ор­

орга.нfзаціі по наданню лра.в.тич­

ганізуємо

урочисті

ної допомоги кол~ктиву ДТСААФ.

яких,

ДО>ПМІіді, відбудеться

крім

з{)Qри,

на

Почали з того, що заслухали на КО'ІЩерт ХУДОЖНЬОЇ СЗІМОДіЯ.ТІЬНО· бюро •КQІМУ'Ніста. т. RонО'Ва:лен­ сті . Органі:з~:мо також змагання ка П., голову ДТСААФ, вказали стрільціІв- qленів ДТСААФ. І. секретар

Кузнецов,

парторганізації.

Деревообробний

комбінат,

м. Бровари .

' К·омітету. На. збО'J)ах членів Доб-

~У за. верста.том у цеху або вперед і на найближчий час. в строю однополчан, Я'КЩО Бать- Щоб іх адійснити, мені, як і ківщипа покличе, я заmжди j ІВС.іім радянським людям, війна

іВ цеху час у нас ще не будо такого .мі- за короткий час стали справжні- ня ко'М')'ніста, звання бійця паре тр и с воє-·І СПР'"'И Ва - ТІ.•І .в е ликого Jl еюна. . ми ма.ис ах .."

.маю: «Хлопці неабияк будуть здиво'Вані, як встиг ооолодіти та-

обrо'Вори­

Не буду вихвалятися, але .~:е- виконує норму менш ніж на ЩQ скажу. Рік працюю, і за цей 120-150 процентів. Так само усюди виправдаю високе зван- не потрібна, на;м потрі6ен .мир.

проводів. Робота сяця, щоб ми не ·перевикона.1И а·втотра.КТ"'РНИХ v ск.JІадна, відповідальна, але разом ·виробниче завдання, я;кщо не на

з тим за.хошrююча. Батато в ЧО'МУ дО:По·магає а.рмійська внучка дисцИіІІлінованість і високий рівень меха;нізаціі тієї частини, де ми раз().м з вами, друзі, не один рі•к пробули. Оце пишу вам і сам С()бі ду-

товариства

ли 3Jвернення зборів активу ДТСААФ Київської обда.с.ті. ства оорияння армії, &Віащіі і Разом з тим з ініціативи пар­ флотові райцентра.. Перше иісце тіЙ'НQЇ і профСІІІілковоі організа­ - за нашим колективом, яко­ ці·й при доn(}мазі дирекції КО:Мбі­ лися стрілецькі зма:гання між гуртками Добровільного тоВ'а.ри­

гвинтівок, патрони та наочне І йому на. ряд серйозних ю~доліків приладдя. у роботі. Після того nочалося Т. Барило, nевне ложвавленкя у діяльності

І. Деревець,

чолові,к.

Ряд членів ДТСААФ роботі

-

Петрук­

З перших днів після демобілі­ зації з рядів Радянської Армії т. Петрук бере активну участь в оборонно-масовій роботі.

Серед

теріальна. база в нас ще незнач­

на

R.

тр<111trорних

торного парку до весняної сівби. бригад, 4 ммбайнери, 6 тракто­ 8 слюсарів і ~арів, Нинішнього року у відnовідь на ри-сті•в, історичні рішення ХХ з'їзду едектрозваршmів, ряд інженерно­ КПРС та 3вернення партії і уря­ технічних працLвникі'в. Хоч ма­ дУ до працівників

В.

завідуючих

імені Сталіна.

.механізаторів,

30

кращих

мами в районі, секретар партор· ганізації русамівського колгоспу

До праці і оборони завжди готові В нашій МТС вже стало пра­ шоферів. Понад

з н і м к у:

один з

Іх приклад в роботі наслідують інші молоді і літні ко.1госпннки бригади. На честь Дн11 Радянської Армії і Військо­ во-Морського Флоту бригада поліпшила підготовку до вес­ ИІІної сівби. С. Шусть, бригадир, старший сержант запасу. Колгосп ім . Димитрова, с. 8.-Днмерка.

дентипа Вирус, яка дНЯ'МИ уро-

Як і ви

в ар:міі, так

і ми

10-20, то на 30-40 процентів. чисто ві,~tзначила своє ві'сімиад- пильно стежимо за тим, що ро­ Хоч проводок, який· виготовляємо, неве;шчка дета.JІь, але для ВИСQ· коородуктивної робО'Ти машин, що їх вилускає віТ'Чизняна. автотракторна промисловість, вона має важли'Ве значення . Т()ому-то боротьба за високу Я'Кість продукціі весь час У цеІГГрі уваги, За рік ще не було вmrщ~ку, щоб відвантажені нами для БелИІtих заводів щюво!'!;а. були забршковані. Радість,

проте,

·

не тільки

у

цятиріччя, Овітлшна Гузеmко і ряд інших юнаків і дівчат. Так воно, друзі мої, в а>рміі, так і на. пі~риємствах та колгоспах - усюди по містах і еелах нашої Батьківщини. Молодь, які'Й партія і деrржа;ва створили всі умови ~дя навчання, швидко оволщіває не 'сілш.и такими спеціальностЮІи, Я'К· у нас на підприє.мстві, a.Jie найскладнішими. Приємно,

товарИІІІі,

працюва-

биться на земній кулі. Закляті вороги миру нишпорять по світу, зброєю брЯ'3кають, намагаються створити все нові і Ні>ві вогни­ ща війни. Але я скажу просто, по-робітничо·му: «Хай тільки спробують пани американські та всідякі інші і'МlІеріалісти по­ рушити нашу мирну працю, як вони раз і ншзавжди будуть стерті з лиця землі. Наша армія і народ

у братньому

союзі зі

Спра·ва тут, друзі мої, не стілиtи в осоuистих здібностях, на.полегли;вості, але де в чо.му більшому. Наш народ боо~еж.но дюбить свою рідну армію і її вихова;нців. Я це відчУв з першото дня, як прибув на роботу. Інженерно-технічні працівники, кадрові ро6ітники кожен в міру С'Воїх сил ,!І;оnомаІГаІВ мені

цьому. За час, що працюю в цеху, колектив значно поповнився за рахунок ~rолоді, зокрема. випус· кників середньої школи. JІ,ка то чудова молодь, щоб ви знали! Всього лшпе три місяці, на.приклад, як поступила на. роботу комсо·м:мка, юm:ус1<.ниця Броварськоі середньої JІІІколи Валентина Устинооа. Працює вона. на обробці

ти у такому колективі, де тобі всіма миро.'lюб.ними народами здається, що ти повік К(}Мсом'Оль- світу загнуз~ають і по-нашому, це:м будеш. Хочу nри цьому по- nо-солдатськQм:у приборкають па­ ділитис·я з вами своєю заІІІовіт- ліів віИ'Ни». нооо м·рією готуюС'я вступити Як по~умаю про це, друзі, то ~о лат нашої рі·дноі Rомуністич- з ще більши:v вогником беруся за ної партії. RомуЮсти мої роботу. Хочеться всіх сил до­ найкращі друзі і порадники класти, щоб зберегти мир, .мирне СХ'Валюють моє рішення, реко- ЖИ'І'ТЯ для .всіх трудівникіJв на иенда.цн дають. Вірю, ю>УІrі, у зеоі. f мене, знаете, свої осо­

оволодіти ооеціальністю.

проВ()о.J;ів, і ловинен ска0атJІ

свої си.:а:и І певен, що 1е я не бу-

-

бисті плаии

ІJа бМ'ато

рооtЇ'В

}{о речі, про

один М(}мент з

мого оеобистого плану. О~ружив-

ся, ~итина росте на с.1аву і сліА ло~у.мати

про

вла.сний

будинок.

МQжливості у мене для цього є

до

заробляю щомісяця від 1200 карбованців, та. і дер-

1400

жа.ва., я·.к. ви знаете, ВС'іЛЯ'ltо Д()!ПО· ма,гає трудящим

но:му

в індивідуа.1ь·

ЖІІ'ТдОІВому

Сподіваюсь,

,~~;рузі,

вами у новій вкрити·м

будівництві . зустрітися

хаті,

з

за багато

столом, де наші тости

будуть за нашу партію і люби­ му Батьківщину, за мир у всьо­ му світі.

Па.1кий при;віт, однаполчани! З глибокою пошаною до вас ваш А. П. Варьонов. Бровари,

райпромкомбінат .

Друзі! Прочитав цей лист сво­ їм товшришам по роботі.

Вони

порадили ІМені надІслати його не

тільки вам, але і в гооету. ІПDІИ

ПО'rоІИВС.а:.

Jl

з


П'Rтниця,

nютоrо

22

1957

з

СТАХАНОВЕЦЬ

рому.

СТОРІНКА в. rлотов

Нарис/[

11

Над нами

Широкою

вулицею

села

про-

Советекому

ю р но дімнка. У кухні,

бід:І

стму,

Іванович,

метушидася радісна, схвидьована

КУХНЮ,

кий

юнак з чемоданом у руці.

дружина 0.1ьr<t Антоні•вна. Поруч

трішечки і повссслитись.

(Уривок із поеми "Сусіди", присвяченоІ дружбі

Оцгнсниіі· у шине.1ь, на 1\ашкеті зірка. l~рок карu·ований,

дьна до неяких

радянських та китайських прикордонників)

донька О;rександра (її по-дu~Іаш­ ньому звади Саня) «вuр~жида»

одразу видно

бідя двох примусів, а в печі па-

го

Велике рожеве сонце поспішає за гай. Подекуди на ослінчиf:ах

дадо полу}r'я. - Що це у вас тут, весіл.1я

вже

си,цять, а то

чи і1rенини?

Д·рузі посащи.ш

n.panop

миру

Пройшли літа. В горах стоіть застава,

іде а·рмієць.

fi

стоять

жінки з

Дорога зліва і дорога справа. Все гори й гори та піски-бархани, Через кордон проходять каравани,

дітьми, дівчата, розмовляють між

Ні пострілів, а ні ночей

трудовий день.

в тривозі,

-

Бійці крокують по одній дорозі . Минулому назад не повертати: Стоять на варті воїии-два брати. Одних небес ясне шатро над ними,

Живуть чуттями й думами

Вечір до&рий, тітоньки та дівчатка.!

-

друзів.

Уже давно забули тут хунхузів,*) Давно ворожість, чвари позабули,

Лише в піснях зосталося минуле Та поміж гір, як і колись бунтує, Біжить в Катунь стара бурхлива Чуя.

Алтай багатий надрами своїми, Він розсипами славний золотими, У горах ~ досить і срібла і міді, Пасуть отари чабани-сусіди, А на кордоні віковий граніт На варті дружби воїном стоїть. Переклав з російської Ів. Гончаренко.

*)

хунхузи

-

озброєні банди.

А чий же це буде?

-

питала

одна. із жінок

не впізнаю.

привітно, урочисто Увійшов

руках. -

думку

Микити

на сквери, на бульвари,

На нові будинки я дивлюсь. Києву nари,

З чимсь рівняти також

Я

не берусь!

радію, як

А у сві'Глій, просторій кімнаті

точилася

жваІВа

в бік кімнати.

В цей час )!івері відчинилися, перед ба·шк.ом стаJВ ІІ'ідтягну-

ними О'ЧИМа.

Юрку ,

нро

Ос!

-

залиш-но

його,

ста-

В

Чому на.вчиося та·м?

Розчервонілий Юрко не

несnадівано

·

дР1'tЗІ,

що

невд()волено втрути.;rась Юрка.

Ольга

всти-

почули у

слухали

Антонівна.

Аитоні'Вна.

довіщались, що ти оволодів XQPO-

"" •v;t;ину

· зв1стка,

не·мов mвид-

кок.рилий птах, облетіда

повернув~я

Боярчуків

Юрко. б

Мmtита

велике

син -

Бояр·чук, нею не доросла, цілком оформо-

ригадир перш01 РІЛЬНИЧ(}Ї бригади, йшов із КОЛГ(}СПУ додому. Він був збуджениЙ' і схвиль~ва.пиИ. Прикро турбували 1\.олrоооні

справи.

вана людина, а маленький 11 СИН{}К Юрк~. який та.к. любив кожното дня бігати до матусі на колгос!Пну ферму. Ольга Анто-

щ е б шш, на)ІJВ(}рі завес- ні,вна вже П@аД 18 років працює

та

вгору,

то а

сонечко дояркою в артілі.

підrотоочим

У

сінях

щось

Хт~сь постукав у двері.

с·я ні.би-то юmотано. Та іі дріб-

нула Сшня.

ний сільсЬЮ)'Г(Нmода'Рськ.ий інвену повній готовності, з·маще-

виб.шс.кує

на с<Jнці.

А от

на поля JІ;обрИ'В -

Заходьте, просимо! -

-

ItJI'}'6oк

ввійшло

заnитаJІа Саня .

гук-

Берлине, Бене,

Порт-Артуре

А. Козлов, робітник. м. Бровари.

ПОД ВИ Г Сжимая до бали в руках автоматЬІ,

Они осмотрелись еще раз кругом: Вот снова поднялись в атаку солдатЬІ И вновь залеглн лод свинцовЬІм

С ердца

огнем.

приказ

-

и

по

торосам,

Лицо обжигая в колючем снег у, С другим рядовЬІм пробиралея

Матросов

К укрЬІтому в дзоте фашисту-

Сбивая

роем,

сучки с

замерзших рябин. Вперед пробирались настойчиво двое,

і крізь них,

вк.отИ'Вся,

до хати

понад десять юнаків

і

дівча.т.

Одинадцять,

-

J:Ік ба· чиш,

друже,

страсть,

вигукнув

діло

тооі в нашій артілі є непогане. Віщп~чивwй і, як кажуть, підклю-

чайся.

Шелтал ои : «Гад, получай для

начала!»,

Гранату бросая в зловещую о

пасть. куталось дІ!Імом

от

гордо

крокував

новий ... Пройшовши

.

крізь руїни,

Крізь пожежі, що несла війна,

Рідний Киів

-

НУ'В тракторист, він же й ак.ор-

· _ Ура!!! _ закричали в окопах

-

-

Ні, такого не станеться! мало не вигукІі'ув сам ,11;0 оо-

бе Мик.ита Іванович. -

Прошу, дітки мої, -

СХІВИ-

льовано і ласкаво М(}ВИЛа до мод<Jді Ольга Антонівна. Прохо-

го

передвесняН()ГО

пр(}сторніше...

дзота,

жала .колона автомашин. 3а к.ер-

Сердце пронзило жало стальное,

мо· м на передній машині, випроб0;вуючи її MO'fOP піедл ремон-

Струей захлестнула горячая кровь.

:Ми ще дьте до кімнати, там зручніше, ТУ, сидів

позмагаємось, пока.жемо, Я!!і. пра-

ранку, як і

завжди, з дворища артїді виїжд- Матросов собою закрЬІл свинцу. путь

ю

рко

Б

молодиіі

автомеханік Толкпула на подвиг великий героя

оярчук..

Злоба к фашистам, к Отчизне

цює у колгоспі сім'я Боярчук.ів. - Що ж, бабусю, - в~село В,~~;ома чекала приємна несло- пі,цморгнувши, сказав :Мик.ита

М. Тищенко, агроном.

любовь! Безсмертно имя героя-солдата, И память в народе о нем не

умрет.

Іі

Творчий вечір літературного об'єднання при редакції ра­ йонної газети «Стахановець», присвячений підготовці до 40-х роковин Великого Жовт­

ня, відбудеться

я не впізнаю, чудовим, урочистим,

думку

він

мою .

С. Ушеренко,

службовець.

111.

Бровари.

только

А.

дянських

письменників

запро­

3а цвІт подІв, за спІв заводІв

Украї-

Гучний, веселий спів заводів І шелест колосу ланів, І всю сім'ю братів-народів Ніхто скорити не зумів.

Редакція газети сСrахановець:..

нараді

Бровари.

березня.

ни.

районній

вперед!

СінозацькиА, комсомолець.

м.

шена група членів Спілки ра­

на

Увійшов у

15

Для участі у веЧорі

Н а з н і м ку: письменники тт . Збанацьуtй Ю., Гірник М. та Кравченко €. в президії

Що новим,

Народу такому, такими богатом, Под знаменем партии -

учасників

серце Украіни Знов цвіте, як радісна весна. Я щасливий, що знов бачу місто, Що мій Киів

гранатЬІ

Окно амбразурЬІ, умолк пулемет.

комсомолу

... Він

взрЬІва

- Оце, тітуню, як х-очете, солдатЬІ, А відста·вати ніяк не можна. оце, Юрко, і ти, як хочеш а ми Єсть підкдючатисЬ! И вдруг снова ожил умолкнувший Бригада Микити Іван(}вича вва-, до вас, _ срібним го;·оском жартома вигукнув Юрко, ставши дзот. жається передовою в артіЛі, ела- задзвеніла Санина подруга, теж по к.о'Манді струНіко. В любЬІх обстоятельствах и · оборотах р петро ·ва ІІ'ро неї да.вно вже вийшла за ланкова, Оля. · не вит имав 1 заграв на б · Задание ВЬІПОЛНИТЬ нужно межі села.. Та не менш знають - Всім драмгуртком прибу- аяm туш. бойцу у селі і найкращу ланку цієї ди, прямо з репетиції, вигук.Через декілька днів, чу:.ово- Рванувшись вперед, к отверстию

шеренгах

Я по місту

снежнЬІм

И вот уж Матросов осталея один.

мурив'Піись, запитав голова. Петро.

Двері рипнули, немов

-

путь один вперед!

А пули гудели разбуженнЬІм

Ти па.м'ятаєш, Юрку, коди йшов д~ армії, окjльки автомашин було у нашому к~лгоспі?

-

своим.

врагу.

Тюt, я amroмex·aнi1t.

-

штЬІком

- Три. Сильнее, чем вЬІстрелЬІ, сердце _ От'О ж бо і є, що три. А стучало, заrушуrіл<J. тепер скільки? _ лукаво приж- Кипела в нем злоба и к мщенню

роботам у бригаді кінця не вид-

ниdf,

частини, ми

Їй все ще здавалося, що перед Ш{)Ю ПJ>()фесією.

Іванович _ .

еласал

Солдат закончил свой поход. Сегодня он в колхозе, шахте, На новостройках, у станка, Но все равно солдат на вахте, И тем он славен на века .

кімнаті

захоплено

на:м ·КО)ІаНдування

за ·

мир

БЬІЛ к солнцу

J:Ік. Т()бі було в армії?

- Питаєте, друзі, я·к було в Так, тату, Юрко, як б.а- армії? Ска.жу ві,іІ;верто: для на,с, чите... юних, армія це ціле життя. Батько ·і син міцно обнялися. _ Правильно, Юрку, вірно - Ну, розnовідай, як. там тобі го·вориш, - цей новий голос

було.

Еще под Нарвою и Псковом Дневник еражений начат им ... С тех пор не раз в бою суровом, Во имя жизни, за свободу Великой РодинЬІ своей Он шел на смерть, в 01 онь и водУ И ВЬІЖИЛ, стал еще снльней. Сквозь чернЬІй мрак военной бури

гав усім: 'Ві}!іП(}Віда.ти.

Юрко!

-

солдату свой привет.

Он

:ІІ'ЯRе

Одесу, про море ...

-

-

Герою праздника МЬІ шлем горячий

у

шкіряне r;рісдо, що стол;rо посе­

з усіх богків. - Ро,зповідай,

Встречая ньІНешнюю дату НезабЬІваемЬІх побед,

розмова.

Юрка

би р~зrублено відповіла. ій ОлІ>га

матері, ото свято у сім'ї!

-

Тут в дзвінких

заперечувала.

мо, ща з Радянської Армії додому

синок.? радість

молка Саня.

молодий.

ць·о­

поліське село. у сім стало відо-

син. - Юрко? Боярчуків Не·вже це він? Ото вже

мій

Це ж мене тут породила ненька, Тут я пив дніпрової води, Тут уперше я пішов до школи, Тут уперше щастя я пізнав,

не

a:re

- Дитина з Ц б дороги, втомлена, голодна., а він е ув голос голови пр&вління із своїм як там, та що ТІІJМ. кол·rосnу. Він також виріШИ'В Саня залилася дзвінким с:мі- провідати У радісний вечір родину бригадира і, зве""'аючись до хо.м ·. Ю .... м .~ 1 т · рка., промовив: аJІІочко. а ви приди:ютьr:л, у цієї дитини вже вуса. - А ми тебе тут давненько - Та:к то·бі й вуса, -немов- чекаєм(}. 3 листа, який надіаал о

бритади, яку очолює донька Ми-

дитя

одвічно

не прамовида,

кити Івановича світло1:1ка комсо- деоніст Петрусь.

маленьке,

Київ

Івановича

негаразд.

він мою.

я дивлюсь

на

вона

грІшок,

збуджене об- ред кімнати, а са,мі оточиди ііого

дише рукою по~tа.зала на двері,

Та це ж Юрко, нашого рий, -

бригадира,

з виво·зкою

знаходжу

у своіх

Чи й справді, Ганно, не вnізнала ти його? ()ЗВЗ.Лаоь до неї літня Жінка з онук.(}М на

тар

Широко,

не

за­

но. Правда, з насіннJІ1м вnорали-

моє рідне місто? Я його ніяк

я

-

-

вгору

Чи це Киів,

у

-

подруг.

ніло, що не день,

КИЇВ

і вам,

воприбулого.

червоні.

І гріючи у час дозвілля душу, Вони разом наспівують «Катюшу». Так кожний день єднає' дружба

вечір

ці, пильно притлядаючись до но­

У вільний час, відклавши

линуть вісті.

Добрий

-

звела

Ольгі1 Антонівна н~ бра t;ХИ­

дпжно відповідають колгоспни- тий, стрункИй юнак з блак.ит-

І там і тут палають на кордоні, На вишках сяють прапори

автомати,

Анrоні,вна

личчл, а.1е слова

Минаючи їх, юна.к вітається:

одними.

В одній ріці купаються солдати. Через поля, через краї гористі До них з Москви, з Пекіна

Ольr<1

собою, діляться враженню! про нього незничайно

110 ШКОl!У ді.:Іу )ІОіІШа

-

разу

солдату

ко;ш мtмuдІ, ~Jа.:ш:шид<І

стують троє. Посаредині-струн-

сількорів,

що відбулася наприкінці груд­ ня 1956 року.

І

·~~----------------~~~~~----------------~--~·----~~-·----------~------1

За цвіт полів, за спів заводіІІ, За праці творчої плоди, За мир і щастя всіх народів Радянська Армія завжди. Г.

Ковпак,

колгоспник.

с. Зазим'я.


СТАХАНОВЕЦЬ

4

Дані

надій

про

1957 року

РІзниц9 nроти

.

.. 3

:z:

ге. ктар середньої кwпусти,

902 869 859 35 4 850 798 786 766 714 704

Плоске, ім. Леніна

Рожни, «Більшовик» Зазим'я, «Шлях Ілліча» Требухів, ім . ~рущова

Семиполки, ім. Леніна

Красилівка, ім . Жданова В.·ДИмерка, ім . Шевченка Світильне , ім. Маленкова Бобрик, ім . Сталіна В.-Димерка, ім. Димитрова Пухівка, ім . Ватутіна Троєщина, ім. Ворошилова

65 64 71 67 6З 67 55 67 52 72 66 55 54 62 48 41 67

70З

Мокрець, ім. Будьонного

698 679 669 660 592 565 565

В.-Димерка, ім. Кірова

5ЗО

В .-Димерка, ім . Леніна

Погреби, ім . Кірова

Жердова, ім. Леніна Заворичі, ім. Кірова

Гоголів, ім. Молотова Богданівка, ім. Андрєєва Рудня , ім . Кагановича Калита, ім. Сталіна

По Броварській МТС

11 218 101

~?08 11 178 7 57

ЗІ ЗІ 185 11 7

29

З5З 695 654 675

ЗЗ 56 51 54

rop_

Склад еуміІП'і та.кий: 30 процентів ТО'РФУ. 35 перегною, і 30 ПJЮЦентів дернової землі. шечки виготовляемо під капусту, додаємо 2 кілограми амі-ачної селітри, 1, 7 кіЛ(}Грама сутперфосфату, 0,4 кілограма хлористого ' кадію і 2,5 кілограма ва.пна; під помідори - 1,5 КЇЛО11раиа аиі-ачної селітри, 3,5 - ·суперфосфа-

Вже ВИГОТО!ВИЛИ

ІЗ6

82

17

тисяч

250

торфо-перегнійних

rорmечків.

64 75 51 70

-

область

одна

України. На сході вона межує з Херсонською і Дніпропетровською

областями, на півночі воградською,

а

ОДеською.

півдня

З

Чорне море .

з Кіро­

її

омиває

заході

перерізають

них,

багатих

три

річки

Інгул

Важливе

рів­

судноплав­

рибою,

Буг,

з

-

Родючі степові

нини

денний

на

-

та

Пів­

Інгулець.

народногосподарське

значення

відіграє

Південний

багатоводний

Буг.

Природа області красива і ба­ гата. Населені пункти кожного з 24 районів розташовані в основ­ ному

по

берегах

рік,

в

долинах.

Благодатний клімат півдня

роткочасна довге витку

і

нехолодна

тепле літо рільництва,

·__,

-

ко ­

зима

і

сприяє роз­ овочівництва,

садівництва, виноградарства і тваринництва. Міста і с-ела з'єд­ нуються між собою асфальтова­ ними і залізничними магістраля­ ми, грунтовими профільованими дорогами. Широко використо­ вується водний транспорт. Грунти Миколаївщини

реважно

це пе­

південний чорнозем з ба­

гатим вмістом гумусу. ний

-

обробіток

земель

Правиль­ з

застосу­

ванням досягнень вітчизняної

ротехніки, висока

передового

оснащеність

подарського

аг­

досвіду

і

сільськогос­

виробництва

техні­

кою дозволяє вирощувати високі врожаї всіх культур. Перше місце серед сільськогос­ подарських

на

полях,

культур,

вирощуваних

посідають

озима

пше­

ниця і кукурудза. Багато колгос­ пів

щороку

одержують

в

серед­

ньому з гектара по 18-22 центне­ ри пшениці. Добре родить і ку­ курудза. Артіль ім. Маленкова, Первомайського району, наприк­ лад, в 1956 році на кожному з

727 гектарів зібрала по 25 цент­ нерів цієї цінної продовольчої і кормової культури. Такими вро­ жаями

елавляться

сотні

госпо­

дарств.

В

широких

колгоспних

ланах

чудово родять цукрові буряки, соняшник, коноплі, картопля і овочі,

які

дають

господарствам

високі прибутки . Рільнича брига­ да т. Горгуля з артілі «Радян­ ська Україна», Мостівського райо­ ну, одержала по 22 центнери со­ няшника з гектара. Колгосп «Україна», Арбузинського району, де

головою

правління

Герой

Со-

Далеко за

парниковод.

Колгосп ім. Щорса, с. Княжичі.

межами

Миколаїв­

щини елавляться вирощувані кол­

госпами і радгоспами області абрикоси, яблука, груші, вино­ град, кавуни та овочі. Найближ­ чим часом площі під садами і виноградниками незрівнянно роз­ ширяться. Починаючи з 1957 по 1965 рік буде посаджено по­ над ЗО тисяч гектарів виноград­ ників і 20 тисяч гектарів фрук ­ тових

дерев.

Швидко розвивається громад­ ське тваринництво . В колгоспах з кожним

роком

виростають нові

ферми, справжні тваринницькі містечка . З метою полегшення фізичної праці колгоспників фер­ ми все більше механізуються. Те­ пер вже в більшості господарств впроваджено автонапування, елек­

тродоїння, з

корми

допомогою

перероблюють

механізмів.

Всі більше і більше стає худо­ би, на фермах, підвищується її продуктивність. Внаслідок зміц­ нення кормової бази, чого досяг­ нуто

зокрема

рудзи,

удій

за

рахунок

молока

на

куку­

корову

за 1956 рік в колгоспах доведе­ но до 2415 кілограмів. Одинад­ цять районів області по надою молока вже до.:ягли рівня, на­ міченого на кінець шостої п'яти ­ річки. Більше 700 доярок одер­ жали більш як ;ю 3000 лfтрів

Колективи

завдання

заводів

достроково

і

фабрик

виконувати

На фото :

вантаження на пароплав партії верстатів, виготовле­

Фото Чень Цзюань-мея

(агентство Сіньхуа).

------~

3ростанна ЖИТТЄВОГО рІВНЯ румунських трудящих Румунська робітнича партія і виплату державної

доn<Умогп на

горш~ки. У парникО'Ві .рами та- уря,ІІ; Румун-ської Народної Рес- дітей. кож по:кла.ли горшечки, в Я'&і публіки безустанно. д'бають про То-рі,к через торговельну сітку сіятимемо ранні отірки. соціалістичного сектора паселен-

46 19 33

дру.

собою

них робітниками Шанхаю для відправки в Єгипет.

зіііmла. Тепер :&ОЛГОС'ІІНИ:Ці Пі>Кі-

О. Гончаренко,

ціалістичної праці т. Височан­ ський, зібрав в середньому з гектара по 12,5 ценmера коріан­

Республіка.

перед

замовлення для Єгипту.

рують роосаду У торфо-Перегнійні

162

Народна

поставили

....... ~..,.

збільшаться.

Південному

розміри

На

багатоводному

споруджувати­

муться нові електростанції, що дозволить не тільки електрифіку­ вати багато сіл, але і дати воду на сотні гектарів колгоспних по­ лів.

сільського

госпо­

дарства області, як і всі радян­ ські люди, нині докладають всіх зусиль до того, щоб достроково перетворити

в

накреслення

історичного

ду

КПРС.

життя

а також

пенсій,

більшу,

ніж у

'В минулому році на соціально-

культурні потреби витрачено иа

збільшено 1 м·ільярд

запрова.джею>

205 мідьйонШ 1955 році.

лей

більше, ніж у

Будівництво атомної електростанції в НДР райQні Дрездена створювть- ціі ПQтужністю в 70 тисяч

В ·ся науково-доосJГідний ·атомний центр, в якому в цьому р(}ці буде введено в е.коолуатацію атомний реактор. В НДР . почато також роботи по створенню атомної елеlt'l'ростан-

кіло­ ват. Ця електростанція .мае ста­ ти до ладу не пі:шіше 1961 ро­ ку. Радянський Союз по,~~;асть НДР доnомогу я:к у проек.ту~tанні, так і в аснащенні цієї елек­ тростанціі.

грандіозні

Повсюдно

ХХ

з'їз­

Дальше підвищення матеріального добробуту

розгорну­

лось соціалістичне змагання за круте піднесення всіх галузей сільськогосподарського виробництва. Колгоспники і механізатори взяли зобов'язання в 1957 році виростити на кожному гектарі посіву по 17 центнерів всіх зернових, 220 ценmерів цукрових буряків , 110 центнерів овочів, високий урожай інших культур. Колгоспні тварин­ ники борються за 2420 кілогра­ мів молока на корову, круте збільшення виробництва м'яса, яєць,

ню бу.'Іо продано товарів на су-

дящих. У 1956 році було під'ВИ- му 'В два ра:зи щено заробітну пдату низькооn- 1950 році. стиПен,~~;ії студентам,

Бузі

Трудівники

підвищення життєвого рівня тру_

лачуваним робітникам,

ПРИРОДА І ГОСПОДАРСТВО МИКОЛАЇВЩИНИ Миколаївська

Китайська Китаю

Рп:J:;хикро=~н~нк=.'"=Уія,ли1. вво6нОа

--------=====:----..:____

з південних областей Радянської

РУБЕЖЕМ-1

ранньо-ї і

ту, 1 кілограм ХЛ(}РИ'СТОГО ка.тію .

З2 З4

4ЗЗ З89

року.

1 2 rектари огірків та до 10 гектарів пои.ідо·рів. КрШ цього, маємо зібрати 10 тонн ранніх (}Гірків В д'ругому ра.мообороті, які тшкож

20

42 41 42

1957

На кубометр суміші, якщо Г(}Р-

60

51

геюари

2

пютоrо

сади·тим:rою У rоршечках. 24

З6

528 517 511 508

:1

66 44

З8

5ЗЗ

Кулаженці, «Зоря»

По Бобрицькій МТС ПО РАНОНУ

..

"' :0

шечках

22

Допомога народного Китаю Єгипту

У цьому році за;пла.н}'ІВади ви­ ростити у wрфо-переrнійних

3

-З А

11

.

МІІНУАОІ"О року:

НаЗВІ! сіл і колгоспів

Русанів, ім . Стадіна Літки, ім. Калініна Гоголів, «Червона Україна:. Княжичі, ім . Щорса

у копгоспних овочеводІв

молока

по колгоспах району за станом на 20 лютого (в кІлограмах на корову)

П'ятниця,

трудящих Угорщини

можнішим стає життя трудівників села. В усіх населених пунктах є клуби, бібліотеки, радіо. Але ус­ піхи були б ще більшими, тру­ додень ще вагомішим, якби колгоспи не відчували гострої нестачі робочих рук. Історично склалось так, що сільська місце­ вість тут мало заселена. На кож­

чшсом на

8-12

центі'В

не>рно-технічним:

никам торгівлі і сітки

п-рацівникам. Угорський уря,в; прийня·в рітаrvож найшення підвищити

заробі:rну· илату

про­

працівгромад-

ського харчування.

(ТАРС) .

Нові сnроби західних держав нав'язати свою волю ЄгиптоБі В англ.ійській пресі з'явилися

вовни.

Міцніють, багатіють колгоспи області, все культурнішим і за­

бере·3ня в Угорщин.і буде ближчих

3 1

підвищено заробітну плату інже-

пов'ідомлення,

які

свідчать

про

захі.в;ні ди

те, що Англія

та інші

,~~;ержави

намагаються

знову

тися з деЯ'КИМИ країнами в пи­

танні укла)(ення ТИ'М'Часовоі уго­

на­

не

Про Суецький канаJІ, поки досягнуто

остаточного

врегу­

в'язати свою волю ЄгИПТ(}Ві щодо лювання цієї проолеми. · Він відрежиму суднІ>плавства по Суець­ М(}Вився назвати ці країни і ди­ ком:у

ше в&азав, що і(О іх числа нащ­

кана.u:у.

на жать Сполучені, Штати. прес-:к.онфе·ренціі, пр~стwвник Подробиці плану західних ,;ер­ англііrеького міні1:терства закор­ жав ЩОДО Суець:к.ото каналу тримолока на корову. Значно зріс ного працездатного припадає донних с.прав nід'Т'Вердив, що мають-ся в секреті . вихід м'яса , особливо свинини . близько десяти гектарів оброб­ Англія продовжує консультува(ТАРС) . Високі врожаї всіх сільськогос­

подарських

щення кого

кльтур,

круте

підви­

продуктивності громадсь­ тваринництва обумовило

неухильне лективних

зростання

доходів ко­ господарств. В порів­

нянні з 1951 роком грошові при­ бутки колгоспів зросли більш як у три рази . Відповідно підвищи­ .1ась

оплата

трудодня.

Миколаївщина в недалекому майбутньому область чудових перетворень. З весни 1957 року вступає до дії перга черга Інгу­ лецької обводнювально-зрошу­ вальної системи. Вода з Дніпра піде на поля багатьох колгоспів і радгоспів Снігурівського і Жовт­ невого районів. Ще більше тут розвиватимуться рільництво, ово­ чівництво,

садівництво,

виногра­

дарство. Доходи колгоспів, еко· номічно міцних і тепер, незмірно

люваних

Вистуnаючи

земель.

Коли в колгоспи ввіллються нові трудівники, родючі поля Ми-

т

колаївщини даватимуть ще вищі ще

д

І яжке становище сту ептства в ФРН

урожаї, твариннн:.~.ькі ферми стануть

лютого

19

3а-хідноніиецькі

·

прод,уктивнішимн.

газети

всіх

Приїздіть до нас на Миколаїв- -нааrрюпв визнають, що сту,~~;ентст-

в тяжких

й· онів марок для стипендш найб"

·

ІДЮ'ШИ'М студентам.

щину, товариші колrоспникиІ

во в ФРН перебуває

Тисячі сімей з західних областей Украіни, які тут посели-

матері-альних ~овах . поганих ~атеріа.пьних умов здоНа nроведеній у Бонні &онфе- ров':я ба·гатмх західноні>Мець&иІ

Преса відмічає, що вн~слідок

лися, вже обжилися, обзавелись ренціі делегатів Спілки німець- студентів підірва.не.

домашнім

господарством .

Всіх, хто бажає

приїхати на коw студентства вкооува.лось, що

багаті землі Миколаївської

Студентські організаціі

заяв-

об- )І;'Ві третіх сту,~~;енrів 3ах:Jдноі Ні- ляють, що коли становище сту­

ласті, чекає тепла привіmа зуст-

меччини

річ.

щоб здобувати засІJби ,11;0 існУІВаН- шене, то ВО'НИ вдадуться )(О ви-

***

Добро пожалуватиІ

Уповноважений

змушені

пращювати,

н·я і на оплату вавчанН'Я.

по оргнабору

,~~;ентів не буде докорінно поJLі.п­

сту:пів протесту і страіі"к1в.

УчшснИІtи конференці:і одного-

(ТАРС).

робітників і переселенців т. Тара- лосно при.йняли ріше·ння, в яко-

еенко В. приймає

заяви від ба-

жаючих переселитися в колгоспи

Миколаївської області.

Адреса редакції:

6DONPCJoКa раіоВІJа

м. Бровари,

му

вимагають

щороку

.

ВИ,ІІ;ІЛЯТИ

І з бюжжету принаймні 120 »іль-

Київської області, вул. Київс11ка, М

друкара 1(8іІСИОІ'е обпасноrо УJІраапіввІІ культура.

Редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИЯ.

138 Зам.

845-2580

23 номер 1957 рік  

23 номер 1957 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you