Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, вДНАИТЕСЯl

23 (1316)

СТАХА Н О 8[иь

СЕРЕДА

Uентральногf)

22 1956 ЦІна

і

партії Радянського Союзу Щоденник а'Уаду аа 20 .JIютоrо

Щоденник а'Уаду аа 18.JIютоrо

І:.с>ворення звітних допові,п;!Ш цк .Ре і Центральної Ревізійної Комісії.

Тов. І. Г. Кебін (Естонська парторганіЗ&Ція) у своєму висту­ пі ві,п;значив, що Центральний Комітет КПРС наполегливо пере· 'fВОРЮВаБ у життя ленінську ге­ неральну лінію партії, спрямо­ вану на пере важний розвиток B~KOЇ індустрії і забезпечення на. її

базі

шви,п;кого

розвитку

всіх галузей народного господар­ ства к.раїпи.

На трибуні

тов. Енвер Хо,,­

-

ЖЗ, тепло зустрінутий nелега1'1ми і гостями.

Албанська партія

вес·ь

албанський

праці і

народ,-ГОВО­

рить він,-доручили нашій деле­

гації передати ХХ з'їзд()ві слав­ ної Комуністичної партії Радян­ eыtгoo Союзу і братньому ра,п;ян­ ськ.ому народові найпалкіший ре­

збр()ю,

paJtel['-

могутнє

не і реактивне озброєння різних типів, у тому числі ракети ,п;а­ льньої дії. Вони мають першо­ к.ласну реактивну авіацію, з,п;ат­ ну розв'язати будь-які завдання, що постануть перед нею в разі

М. С. Хрущова, в якій з гранич­

ною

ясністю

відображені

,п;осяг­

нення нашої країни, висловлені мрії і спо,п;іва.ння простої радян­ ської

людини,

говорить

тов.

М. М. Кузьмін (Московська па.рт­ організація).-На нашому заводі

ве.'Іичезне

піК.'Іування

дянськ.их JIюдеЙ.

про

Мені

ра­

припало

г.едике щастя передати з трибу­

юзу,

а

також

радян­

ському народові палкий привіт. На закінчення своої промови

тов. Цой Єн Ген говори,.Jь: Багатющий досвід, нагро­ маджений Комуністичною пар­ тією Радянського Союзу., є цін­ ним керівництвом для Тру,п;ової партії К()реї, я& і ,ll;ЛЯ інших ко­ муністичних і робітничих пар­ тій. Рішення ХХ з'їзду КПРС глибоко вивчатимуться нашою партією і знайдуть творче відо­ браження в усій нашій ,п;іяль­ виступив

На трибуні

тов. Г. К. Жуков

(Московська парторганіЗ&Ція). Особовий склад Збройних Сил,

тії.

згуртованим

навколо

Ра,п;янсь&.і

воїни

пар­

безмежно

ві,п;,п;ані своєму наро,п;оВі і зав~и

готові з честю і гідністю викона­

ти свій війdьковий обов'яз(}~ по захисту JIюбимої Батьк.івщини .. Тов. Жуков говорить., що Ра­ дянські ЗбройRi Сили З&В,J;яltи постійному піклуванню партії і уряду про оБОРОRОЗ,l;атніс'l'Ь кра­

їни ,п;окорінно перетворені і в .якісному відношенні ,l;aJle&O пїш-

Г'

'ли впере,п; ВІД того РІВНЯ, на по-

му вони були в кінці BeJIlllWЇ Вітчизнян(}ї війни. Вони мU)ть тепер різноманітну а.тОJШУ і тер-

Сдовн наДаА;ТЬСЯ тов. І. К. Же­ гапіну (Стадінградськ.а партор­ ганізація). Він розповідає про трудrшу участь сталінградців У вик.онаНllі п'ятого П'ятирічного Ішану.

Роботам

радянс,ьких

учених

Лl) ВИКОРИСI'анню а.томної енер­ гії в мирних: цілях присвятив свій виступ ам,п;ем:ік. І. В. Кур­ чатов.

3 привітадьною промовою від імені І~омуністичної партії і тру­ дящих ФіНJIяпдіі

виступає

жави.

Тов. С. А. Товмасян

(Вірмен­ відзначив

у своєму виступі, що ра,п;янс.ькиЙ парод з почуттям законної гор­ дості схвалює діяльність і гене­ ра.Дьну лінію СВОГО випробува­ ного в боротьбі авангар,п;у-Ко­ муністичної партії Радянського Союзу і її ленінського Централь­ ног() Комітет}'.

***

Вечірнє засідання ХХ з'їзд~КПРС ві,п;кри.'ІОСЯ пі,п; головуван­ ням тов. Ф. Р. Козяова. Слово на­ дається тов. О. В. Куусінену (KapeJIo-Фінська парторга.нізз­ ція). Тов.

Куусінен

говорить

про

послідовну боротьбу Радянськ.ої держави за- пом'якшення міжна­ родної напруженості і за мирне співіснування ,п;вох систем.

тів від інд()незііісіьких робітни­ ків, селян, інтедігеНЦії і молоді з просьбою пере,п;а,ти від їх імені привіт хх з'їздові КПРС і наро­ дам Радянського Союзу. Від імені Монгодьс.ької народ­ ho-реВОJIюцifiної партії і трудя­

щих Монгольської Народної Рес­

іІяндії,-Г(lВОРИТ.Ь

Це,.енбаn,

зустрінутий

тривалими ОПJIеск.а.ми.

Вся

він,

,п;уже

-

що

мирного

розвитку нашої країни є дружба і співробітництво

з Радянським

СОЮЗОМ.

Діяльність КО~lуністичної пар­ тії Радянського Союзу, сказав наприкінці тов. Аалтонен, є ВДОХНОВJIЯЮЧИМ

прикладом

,п;.'ІЯ

нашої партії.

публіки з привітанням виступив

тов. Ю.

тов.

А. Ааптонен, тепло зустрінутий присутніми. Серед народу Фін­

гарантією

ЦК ВЛКСМ тов. О. М. Шепenін.

зразком

Розповівши учас'ГЬ молоді

жит'ГЛ

ДаJІЇ з промовою виступив тов.

говорив про

величезне

Тов. З. І. Муратов (Тата,рська

парторганізація )

чення ХХ з'їзду па.ртії для ра­ дянської молоді, про роботу ком­ сомол.ьськ.их організацій.

тов. Шелепін говорить про захо­

говорить

роботу,

про

ВЛКСМ для

поліпшення

виховання

моло,п;і,

підвищенню

справи

піднесення

проведену фізкультурної і спортивної ро-

організуючої

На трибуні тепло

Кодо­

муністичної партії Союзу сердечний, привіт.

Радянськшо бра.терс;ькиИ На.родні маси Аргентіни

так. само, як і всіх інших країн

Латинської Ам:ерИlЩ, ГОВlrрИТЬ тов. кодовідыf, бачат;ь, що зав­ ДЯКИ мудрій і неПIJХИТНій П(Jдіти· ці миру, яку проводять Радян­

ський Союз, а також Китайська Народна Республіка і інші кра­ їни народної демократії, стало МОЖJIивим об'єднання всіх сил миру в МОГУ'ГНЇЙ всссвітнїИ фронт,

здатний

не

допустити

розв'язуваннн нової війни. Лю­ бов і повага народів країн Ла­ тинської Америки до Радянсько­ го Союзу і його подітики неУХИJIЬНО

~lИру

зростають.

fОJIОВУЮЧИЙ тов. М. А. Сусдов пові,п;омляє, що В дебатах на

51

чоловік. До президії на­ про припи­

нення деба'гів. приймається.

Далі

Ця

пропозиція

головуючий

повідомляє,

що тов. М.· С.

Хрущов

зустрінута

від

за­

ключного сдова- вjдмовляється в зв'язк.у З тим, що всі промовці повністю подіJIЯЮТJ> ПОJIоження і

про активну висновки, викладені в в ЖИ'('l'і к.раіни, }(оповіді ЦК КПРС.

ЦентраJfЬНИМ Комітетом по даль- боти. ]JI()MY

зна­

ДИ,' які Ma€ намір здійснити цк

К. Є. ВОРОШИІІОВ.

величезну

Він

В.

ні~lИ. Від імені Централ.ьного Ко­ мітету Компартії Аргентіни він передає делегатам ХХ з'їзду Ко­

пив

партії Радянс.ького Союзу., ска­ зав він, є найяскравішим при­ КJIaДOM беззавітного служіння інтереса.м народУ, справі бор<УГь­ би за демок.ратію і соціалізм, в

Потім виступає ТОВ.

вілья, теШІО зустрінутии присут­

На ХХ дійШJIа проп()зиція з'їзду КПРС головував М. А. Су­ сnов. Першим виступив сек.ретар

перетворення

паРТОРГ<.lні:нJ.­

ції виступив тнв. П. І. Доронін.

звітну доповідь ЦК КПРС висту­

*** вечірньому зас.іданні

,п;ія&ність Комуністичної

марксистс.ько-ленінської теорії.

Цент­

З'їзд" приймає

звітній

та.ку постанову

по звітній доповіді ЦК КПРС:

Засnухавши і обговоривши звітну доповідь Першого Сеире­ таря ЦК -КПРС товариша Хрущо­ ва М. С. про роботу ЦентраIlЬНО­ го Комітету Комуністичної пар­

виступає тов. Ч'юнг Тінь, тепло зустрінутий присутніми. Він ого­ JIОШУЄ привjlа-ння ХХ з'їзд.ші КПРС від Центрадьного Комітету

і керівної ролі партії, зміцнен-

присутні~fИ тов. Д. Ібаррурі. Во­

ню єдності і згуртованості її ря-

на передає

д:ів.

clький сердечний привіт ві,п; іме-

Партії трудящих

тупі тов. Муратов приділяє розВиконання шостого П'ятирічвитк.ові нафТОВОЇ промисловості. ного плану,-ГОВОРИТЬ тов. Ібар-

попітк'4НУ nінію і практичну ді­

Від Дагестанської парторганізації виступив тов. А. д. Даніяnоз. Він підтримав висловлену

КПРС.

писане

головою

В'єтнаму, під­ Партії

Потім з промовою Л. М. Каганович.

рідної Комуністичної

Спільність ціJIей і спільна бо­

вказівками

Від G!.loJIcHrbKoї

ками.

наіівірнішою

ворить він, прийшов дО ХХ з'їз­ тісно

ТИЙ присутніми.

увагу важливішими

тії Індонезії одержав тисячі лис­

шем Хо Ші Міном.

своєї

I'ОВ. Д. Н. Ай"іт, тепло зустріну­

Велику

переконання,

як і вес,ь рщцянський наро,п;, го­ ,п;у

Тов. Мустафаєв потім гово­ рить про денінську націона.льну політику партії, про економічний

книг.

поширилося

Ві,п; Партії трудящих В'єтнаму

Далі слово надається тов. С. Д. Ігнатьєву (Башкирська партор­ ганізація).

Батьківщини.

[lОЗ)"М!lИХ

те, що комуністи, які провадять ідеО.іІогічну роботу, дадеко не в повній мірі поспівають за най­

ТОП. ІПО.10ХОВ У своїй промові ра.1ЬНОГО Комітету. С.1ід визнати приділив питанню П(Jліпшення сериозне відстава.нна в 1)(13ВИТ­ роботи :! МОJIОДЮІИ письменни - ку суспіДЬНlIХ наук.

ли народи Індонезії і Ра,п;янськ,о­ го СОЮЗУ. ЦК Комуністичної пар­

-

ності. Потім 3 промовою тов. В. М. Молотов.

Комітет сміливо висував і твор­ чо розв'язував життєво важдиві питання дальшого економічного і культурного розвитку нашої

письменників від життя,-підкреСJIЮЄ тов. ІПОЛ()ХОВ,-у нас мало З'ЯВЛЯЄ1\ЬСЯ хороших нових

парторга.иізація) .говорить, що за

ська парторганізація)

BCJbOMY

обгово­

Тов. З. Т. Сер"юк (Молдавс.ька -говорить тов. Ай,п;іт,-зблизи­

мітету як КОJIективного керіВНlI­ К<1 нашої партії і Радянської дер­

Комітету Тру,п;ової партії Кореї він передає ХХ з'їздові КПРС, всім комуністам Радянськог() Со­

Тривало

рення звітних доповідей Цент­ рального Комітету КПРС і Цент­ ральної Ревізійної Комісії КПРС.

ни з'їзду цю по,п;яку.

і захопленням прослухали ми до­

Центрального

М. О. Яснова.

творів і по праву стада провід-! Слово нада.ється тов. Г. М. ною JIітературою світу. Але в ре- Панкратовій (Московська парт­ зультаті ВІДІрваності багатьох організація). В()на гов()рить про

ротьба за мир і евободу людства,

ганізуюча роль ЦeHтpaJfьHOГO Ко·

дорученням

JIЮТОГО

«кра.сный пролетарий », -ПРО,l;ОВ жує він,-два дні тому відбувся і к}'льтурнии розвиток Азербайд­ великий мітинг, на як.ому робіт­ жа.ну. ники, інженери і службовці звер­ 3 привітанням від Комуніс­ нулися до Центра.'ІЬНОГО Коміте­ ТИЧН(JЇ партії Індонезії виступив ту партії і Уряду з подякою за

Енвер Ходжа. З ГJIибокою увагою

За

20

а-гресора.

звітний період зміцніла єднЇС'rь Комуністичної партії, зросла. ор­

го тривалими ОПJIесками.

Ранкове засідання

відкрилось під головуванням тов.

Першим виступив тов. І. Д. МустаФаєв (Азербайджанська - Всі ми з великою ува.гою парторганізація). За звітний пе­ ЕИСJIухали доповідь товариша ріод, говорить він, Центральний нападу

волюційний привіт. Ми вважаємо ХХ з'їзд Комуніс­ нчної партії Ра,п;янС'Ького Союзу веJIИКОЮ шкодою для себ!\ заявив

повідь, зроблену тов. Хрущовим. Виступає тов. Цой Єн Ген. у часники з'їзду зустрічають йо­

повністю схвалив політичну лінію і практичну

діяльність Центрального Ко.м.ітету КПРС.

коп.

15

з'їзд Комуністичної моядерну

Rо.м.уністичної партії

З'їзд одностайно прийняв постанову, в якій цілко.м.

р.

------

На paHJ>OBOMY засіданні 18 лю1.'ого, що відкрилося під голову­ ванням Б. Гафурова, тривало об­

Ко.м.ітету

Радянського Союзу.

ЛЮТОГО

Орган Броварського районного комітету Комуністичноі партіі Украіни та районно' Ради депутатів трудяших Ки'вськоl області

хх

20-го лютого на ХХ з'їзді КПРС закінчилось обговорення звітної доповіді Першого Секретаря ЦК КПРС товариша М. с. Хрущова про роботу

РІк випини ХІХ

товари­

ВИСТУПИВ

Головну

увагу

в

своєму

ВИС-

ХХ з'їздові

братеIl­

ні І\()муністичн()ї партії Іспанії.

рурі,-подасть нооціниму ,п;опо­ могу світовому робітничому ру­ хові, прогресивним миролюбним

Від імені Комуністичної партії Великобританії виступає тов. Г. Поnnіт, зустрінутий трива.ІИ­

топ. Хрущовим у звітній допові- СИJIам в усіх країнах.

ми оплесками. Він говорить, що радий передати привітання у

дерації, заявивши, що створення успіхи сільськ.orосподарс.ької ар-

зв'язку з тим, ЩІ} з'їз,п; відзначає величт досягнення соціалізму і ще ВeJIичнimі цілі, ві ставить перед соб()ю ра,J;ЯНClЬШ наро,п;, що йде до &Омуиізму. Потім був ОГОJlоmениі Н&,J;ісла­ ний на a.,J;pecy П з'із}(у КПРС віта.п:ьниЙ лиет 'ІОВ. Тіто віА Со­ юзу комунісТів і Соціалістичної співи ,"мвого народу Юго-

СJl&Віі.

(ТЛРС).

ді пропозицію про ств()рення Бю-

ро ЦК КПРС п() Російській Фе-

Потім

виступає

тов.

тії Ра "янського Союзу, ХХ з'їзд Комуністичної партії Радянсько. го Союзу постановляє: Ціпком

і

повністю

схвалити

яльність Центраnьного

Делегати

Комітету

О,ІІ;Ностаино

голосу-

ють за прийняття цієї постано­

Ф. І. ви. В залі ВИНИІtllЮТЬ бурхливі,

Д б u В' І У ковецькии. ІН говорить про

трива.1і ОПJIески. Вс'і встають.

його сприятиме якнайшвидшій і кращій реалізації ресурсів і мождивостсй автономних республік, країв і областей Федерації.

тілі «Здобуток Жовтня» Черlt<lТов. Суслов вносить пропози­ ської області, про нообхідністг, цію про утворення комісії по переГJIЯДУ заготівельних цін на підготовці розгорнутого проекту цукрові буряки, про поря}(ок оп- резолюції з'їзду па.ртії по звіт­

тури присвятив свій виступ ТОВ.

і спеціалістів, про встанОВJIення

ПроБJIемам радянс.ької літера- лати праці керівників КОJIГоспів ній доповіді ЦК КПРС. З'їзд одно­

М. О. Шоnохов (Каменська парт- ДОПОМОГИ колгоспник.а.м ПОХИJIОГО організація). віку і КО)1ГОСПНИкам, які втрати-

Немає с}'мніву, говорить тов. ли пра.цезда.тніс'tь, проп(}нує змі-

Шолохов, що за весь час свого

існування створила

наша ЧИКало

пити деякі

літер~тура І CTa.:Г~TY повноцlНИИХ

артІ.

застарілі положення

стайно обирає комісію в складі 55 чоловік. ГOJIова комісії-тов. М. С. Хрущов .

П<УГім з'їзд приймає поста.нову затвер,п;ити звіт Центральної Ре-

сі.llьськогоспо,п;арської візіііної :Комісії КПРС. (ТЛРС).


СТАХАНО8ЕМо"

2

ВелиItим, кипучим життям на­ сичені .ці знаменні лютневі дні. З орденоносного Києва, як і з усіх кінців нашої неосяжної Батьківщини, могутньою хвилею йдуть до Кремля радісні звістки. Про дружний вклад у шосту п'я­ тирічку, про нові подвиги в пра­

ці

рапортують

радянські

люди

хх з'їздові КПРС. Матеріали про роботу з'їзду­ в центрі уваги всіх трулящих.

Їх читають і вивчають чезним

ДЯТЬ

інтересом,

па;IlШЙ

з вми­

вони

відгук.

знахо­

у

серцях

киян.

-

Д}"мr,ою про рідну Комуніс­

тичну. П<tрriю осяяні всі дні на.­ шого ЖИТТЯ,-г()вориm. знатний майстер заводу «Точмек.тропри­ лад», лауреат Сталінської премії Сергій Федорович Цехиистренко. З цією думкою ии всією лушею

прагнемо

гідно

відзначити

ХХ

23 лютого трудящі нашої Батьх.івщини лю­ бовно відзначають 38·і роковини Ра){.llНСЬКОЇ Армії і Військово-Мор­ ського

флоту.

несення,

... У

СRJlалал.ьному цеху з&во­

ду імені Горького виблискує сві­ жою фарбою первенець шост()ї п'ятирічки-новий чотиришпии­ деЛЬІ(ИЙ токарний верстат, ство­ рений на чєсТ'Ь ХХ з'їзду КПРС. Це--швидкодіюча машина, ма.Н­ же в п'ять раз продуктивніша,

гаючим

довно

вченням

агресивним:и

наша.

змогли стрим:ати

впевнено

вШьнї

веде

Нафод

БУJUвництва.

У спішне

зміцнення

економічної

могутності

СРСР і його

нооламної

Плакат

прискорити

самлм

виготовлеННIІ

верстата.

На заводі «Більшовик» ми ба­ чимо великі бурякорізальні ма­ шини. Вони вже випускаються кілька років і добре зарекомен­ дували себе на підприємствах цукрової промисловості. Проте продуктивність їх не за,l;ОВОЛЬНЯ­ ла бурхливо зростаючу

цукрову

промисловість. Робітники і спе­ ціалісти заво,1l;у у відповідь на заклик щткровив.ів зобов'нзали\:ь до відк.ри'l"l'.я: ХХ з'їзду КПРС модерніз)тва.ти машину, поліпши­ ти її техніко-економічні якості. І слова свого вони додерЖa.tи. Ось, поруч з машинами випуску минулого року, НОВИЙ агрегзт. Він успішно витримав випробу­ вання. В результаті великої творчої праці конструкторів і машинобудівників ПРО,1l;yItтивність бурякорі:~альної машини збільше­ но на 30 процентів. З одна

воріт за

заводу

одною

«Укркабмь»

виходять

вантаж­

вою.

Ще в

культури.

періо,D;. становлення

МОЛО,ll;ої PaдJIНCькoї ,;ержави наш нарОА і його a,PMЇJI розгромили сили внутрішньої і зовнішньої контрреволюції, ві){стояли істо­ ричні завоювання Великої Жовт­ невої соціалістичної революції. 3авдяки ЗУСИЛJIЯМ ра.){.ІІНСЬКОГО народу наша Батьв.івщина в пе­ ріо,ll; передвоєнних п'ятирічок пе­

ретворилас.я: в могутню Ш,U'С'l'рі­ ально-колгоспну державу. Це на­ багато підвищило її обороноодат­

ність, ДОЗВОЛИЛО оснастити наші 3бройні Спи наівоlriшою бойо­ вою технікою.

найтяжчою з усіх воєн в історіі людства. Але й з цієї Війни ра­ д.я:нський народ вийшов пере1l0Ж­

тил, армія, авіація і флот соціа­ лістичної Вітчизни відстояли

честь,

свободу

і

незалежність

наро,D;И Європи і Азії від загрози

Батьк.івщини,

фашистського

врЯТ}'В3J[И

поневолення.

Це

була всесві'l'Ньоісторична пе­ ремога радянctького народу і його

понад план на честь ХХ з'їзду Збройних Сил, торжество найпе­ КПРС. Завод імені Пис.ьменного. J редовішої раДЯНС.ьІtої воєнної нау­ Радянсь1t3 Армія постала ЙОГО трудівники з честю викона­ ки.

торних

1956

волоХ.уш.

Достроково виконаємо ІІЛан рох.у-першого року шос­

тої п'ятирічки! ША цим JlОЗУН­ гом виробничники всіх київ­ ських фабрик і заводів несуть трудову вахту на честь ХХ з'їз­

ду КПРС. К. tBreнoB. (І(ор. РЛ ТЛУ) . м. І(иіа.

*--------

перед усім світом як справлі на· РО,ll;на армія,а.рЮя-ВИЗВОJlИТ{JJIЬ­

ка, вихована в дусі інтерна.ціо­ на.п:ізму, яка твердо стоїть на за­ хисті миру і дружби між

наро­

дами.

у післявоєнний періо,lt радян­

с·ь:&і люди лобилис.я: нових успі­ хів у мирному господарському і кулы'улІомуy будівництві. Запа­ лювані і керовані IWмуністичною партією, вони успішно виконали п'яту п'ятирічку і нині присту­ пили до розв'язання гран){іоз­

них

завдань шостого

П'ятиріч­

ного

плану

народного

розвитку

господарства СРСР.

боже­

здатність соціалістичн()ї держави,

Комуністична

партія

і

Радян­

належних

флотові.

скоротив

тин,

тисяч

чоловік,

відмовився

тракторів,

Ік

муністичної

Обов'язок

тих,

йшли в запас,-ВИСОКО

що

коваль Іван Тимченко, слюсар-комбай­ нер Мик.о.uа Дяченко щозміни ви­ конують виробничі завдання на 120-150 процентів. Ф. К!JJIМ98Й,

j

ви­

трим:ати

славні бойові тра.диції ~oїx час· у

нових

умовах

редовик.а.ми

стати

свої війська з Порт-Артура, за Державним договором вивів з те­ риторії Австрії свої віЙс.ьв.а.,

Радянського

к.віт·ня, 6 уже готові. Токар Іван Чечель,

товари·

авіації

партії

.Союзу. Із 30 к.омба.Йнів, ікі зо­ бов'язалися відремонтупа.ти ,1tO 10

житлово­

Добровільного

картоплеса.дЖ&.Пок,

грунтообробних машин. Ще бi.iьm посилилось соціалістичне зма­ ганн.я: в .. ні роботи ХХ з'їз,1tу Ко­

білізованих воїнів ,11;0 активної оборонної роботи в рядах патріо­

би між народами. Прагнучи до­ сягти ослаблення міжнародної напруженості, Ра.дJlНський Союз

640

МеханіЗ&ТОРIІ нашої МТС в ~­ редз'їздївоо.к,ї ~i рапортували про }l;острокове за&інчеННJI ремонту

залучити демо­

ства сприяння армії,

на

дотримаємо

трудовому влаштуванні,

створенні

lлліча..

Слова

необхідно поАа.ти всемірну допо­

тичного.

сили

агітатор.

І(OJIГOСП «Шлях с. Зазим'я.

ганізованість, звичку до тверлоі

ленінську політику миру і лруж­

збройні

В. Гордієнко,

ни принесли сюди армійську ор­

чЬКИЙ уряд неухильно ПРОВО,ll;ять

свої

цтва.

в колгоспи, радгосПИ і МТС. Во­

побутових умов,

rpoMa,t;За..вДnІ

на себе в ці .-ні і інші ланки, бригади, працівник.и тваринни­

по­

Багато воїнів, звільнених у запас, прийшли на підпри~иства,

в

Послідовно зміцнюючи обороно­

і p~cы.ї

шкоди, заЗДaJIeМДЬ готувати її ,8;0 почесної спраВИ---1:лужби в Ра­ ~нській Армії.

в

тваринницТВ&.

цьому поліпшився добробут JtOJ[ГОСПНИltів. Наша відповідь-ще краще працювати. Ланка., яltУ я очолюю, зООов'Я3ала.ся в цьому році виростити не менше 150 цеltmерів овочів з кожного re&тара закріIIJIеної площі. Підвищені зооов'Я3&ІПІя беруть

про підготовку стійно дбати і виховання молоді слав­ ного поповнення PaДJlНCЬKOЇ Ар­ мії і Флоту. В її рядах треб& роз­ вивати спорт, вм:іния переборІО­ вати .будь-які труднощі і пере­

могу

тваринницьких

вищенню продуктивності

сь,"ого

імперіа­

дисципліни, бойову дружбу.

полях,

СПРИЯJIИ росту врожайності, під­

не

ПОКJПlмні

органи

Кухарен­

секретар парторганізаціі. Бобрицька МТС.

пе­

вирооництва­

ківщини і мирного

Трудове п1днесеПИ8 Звітна. ,J;опові~ ЦeIf1'P&JIЬНОГО Комітету Комуністичиої партії Радянського Союзу хх з'їздові

співробітни­

цтва всіх народів вим:агают.ь від радянських людей ВИЯВJlJlти по­

па.ртії

викликала

нову

хвилю

зменшив асигнування на вій­ стійну пильніС'rь і неосла.бне пш.­ трудового піднесення серед тру­ Оточені пік..1УВанн.ІІМ Комуніс­ ськові потреби СРСР у 1956 ро­ лування про дальше зкіцненlІ.ІІ дящих. Колгоспники висловлю· тичної партії, всіх ра){.llн:clьки '{ ці на 9,6 мільярда в.а.рбованців Радянської держави і її обороно­ ють готовність самовідданою пра­ людей, спираючись на міцний порівняно з 1955 роком. У всіх здатності.

своєї

.'ІИ своє зобов'язання-вони да.­ ли пона,lt план 3 тисячі КВ&,І;рат­ них метрів комбайнових сит і 4500 тонн ланцюгів Alя трак­

сомольсьв.і

в.олгоспу

Марія

фермах. Вони полеrmили працю,

Місцеві па.ртііні, КОI(­

видав·

цем.

тажується на шахти Донбасу

тисяч погонних метрів кабеля ){ЛІІ врубових машин, виготовленого

(Державне

Ілліча»

машин на

від військової бази у Фінлян,і6ї спра,вжнїІІи гвар,dйцями праці. Велим Вітчизняна війна була Поркк.ала-У дд, достроково вивів Інтереси безпеки нашої Вать­

ні автомашини з акура.тно запа­ кованою продукцією. Це ві){ван­

20

Соловйова

--------------**

бойові прапори невмирущою сла­

зна.чно

тим

XY1J..

ництво образотворчих мистецтв, Москва).

обороноздатності, значне підви­ щення народного доброоуту, зро­ радянської

спроби

господарств&,­

ланкова

ltо.-Це ми відчуваємо і в ееб~ знаЧН'о збіл:ьшилося механізмі.

шені не ослабляти ува­ ги до питань своєї обо­ роноздатнооті» .

здійснення шостого п'я­ тирічн:ого плану означа­ тиме дальше

сила.:ми,

сільського

«Шлях

лістів розв'.llЗМ'И нову війну. Ос.ь чому ми зму­

по

в.омуністичного

ров.ів існування вони вкрили свої

і

'ГО&

говорить

Було б без­

марк­

містких

деталей

- Наша рідна па.ртія ПОВСВ:К­ денно дбає про дальший розви­

вились безсиJlИМИ перед

лили скоротити к.ількість труло­

муфти.

свою

держави посилюють свої

озброєння.

Вони дозво­

тромагнітні

проводить

не бажа.єм:о односторон­ ньо роззброюватися в той час, коли західні

На варті безпеJtи соціаJIістич­ ної БатьJtiвщини і мирн:ої rвop­ чої праці радJlНСЬКИХ людей г.ильно і надійно стоять наші доблесні 3бройні Сили, створені і виховані Комуністичною пар­ тією, великим Леніним. 3а 38

ніж звичайний ТОl\арний верстат. В ній вперше встановлено елек­

Союз і пoc.n­

миролюбну зовнішню політику. «Але M~ говорив М. С. Хрущов,­

всеперема­

сизму-ленінізму,

стання

ХХ з'їзду КПРС, зов.рема допо­ відь Першого Секретаря цк КПРС МИКИТИ Сергійовича Хрущова.

глуздо, коли б ми вия­

Озброєна

радянський

Bnepe,l;-,1;O

співробітниц,",&

Ра.дянськиЙ

ремог.

шляху

просуВання

РОЗ'.lIснюють трудящим м:атерїaJlIf

зміц­

розширен­

~авжди твердо

с1tЛИканням ХХ з'їзду КПРС. Всі радянські люди бачать в Комуніс­ тичній партії свого ви­ прооуваного вож){.ll, ор­ ганізатора і натхнен­ ника всіх наших пе­

партія

ні і зміцненні дружби і

тісного

миру,

в

між народа.ки.

виклиIta.llого

к.и здійсненого і на.жічає шляхи комуніз'll:У. Щедрі плоди виняТItового ТlЮР­ чого пориву м(}жна ба.чити на кожному підприємстві столиці України.

11

Радо зустрічають агітаторів у бригада.х, на тваринницьких фермах, в будинв.ах :&OJlгоспни&ів. Вони проводять голосні читки,

ненні

вання $ого знаменного дня прохо~ть в обста­ новці величезного полі­ тичного і трудового пі.lt­

року

1156

JIIOTorO

_repluи з'tзду КПРС

би має винятково важ­ ливе значеННJI

Святку­

22

АгlrаrЩIІ ,а'IСНlIТЬ

БОЙОВИЙ СТРАЖ НАшоl БАТЬКІВЩИНИ

з'їзд КПРС, який підбив&є підсум­ дальш()го

лютого-День Радянської Армії і Війсь"овО-МО!1Ського ФАО1IJj'!

23

Патріотичний відгук киян

Середа,

людей ,D;обр()ї волі ці заходи Ра­

дянського

уряду

ВИКJIИ:&аЛИ

за­

У День

Радянськ.ої

Армії

цею на благо Бать~івщини за­ безпечити втілення в життя ве­ лиltих накреслень партії в б.)­ ротьбі за торжество комунізму. Члени будівельної бригади, обговоривши доповідь Першого Секретаря цк КПРС Микити Сергійовича Хрущова, гаряче схвалюють мудру політик.у нашої

і

Військово-Морського Флоту ра­ гальне схвалення і ще більше прославили Ра,ll;ЯНСЬКИЙ Союз, як дянські люди бажають Н&lПЮІ безустанного борця за мир в воїнам нових успіхів у бойовНі ус.ьому світі.

і політичній підготовці,

Видатною ПОJUєю минулого ро­

вищенні

своєї

в пі~­

прОфесіональної

ку була поїздка М. О. Булгані­

військової майстерності і бойов,)ї

на і М. С. Хрущова в Індію, Бір­

готовності. ПолковНИ& п. Яхяаков.

му і Афганістан. Цей візит друж-

партії. Бригада вз.я:ла зобов'язан­ ня закінчити в лютому

--------------------------------

По

w

л

я

х

у

пер

е

в ПJ>OItу році корівник

мог

ГOJIiв,

Нам партія завжди в ЖИ'l"l'і

Віднять У нас честь і свободу.

Боротись, творить помагає.

Ми страху не знали в смертenних болх,

Ленінське вчення шляхи осяйні

Ніле не збивались з р;ороги, Бо партії мур;рої .зоpJШИЙ СТЮ' Нас вів по шшu:у перекorL

В майбутнє ясне ві,J;:к.риває.

Багато з бо.я:м:и нелегких доріг Пройшли IUI В війну, в роки грізні. І кожний, неначе зіницю, беріг У серці любов до Вітчизни.

Веп:кє

с

труд()ве

взие

врита

3изим'я.

та

піднесення і

зобов'яза.нн.я:-на,J;ОЇТИ

~&аИО ПО

11.

100

до

l~ лмого по 600 літрів. молока BЇ,t ItOZIIоі корови на ,;ень Bi;t-

Ленінське вченн.я ШJlЯХИ oo.dвi В майбутнє ясне ВЇAJ.pивав.

на.

башту

С8Р1А працівників тваринництва.

Боротись, ТВОРИ'lЬ ПОХ&Г8е.

Синів трудового народу.

ПРОКЛ.llТИМ :&атам не Вj&J10СЬ

водонапірну

встаиовити а,втопоїJlltи.

Нам партія завЖАИ в &1ІТТі

Багато героЙс.ьки в болх ПолЯГJlО

спору~·

женни відгодівельної площадки на. 300 голів свиней, спору~ти

r.'......... учите./liro

І

з'їзду

перевиконано

611

-

літрів. В. Часнинов.

І<oлrocп ім. Щорса, с. І(няжичі.


ЛlOТOl'81956 рону

Cepqa. 22

СТАХАНОВЕЦЬ

3

в ім'я щастя народу Куди

н(' підеш в ці

На шляху до НОВИХ успіхів Напсредодпї

найзнаиеннішої

дні: до

На початку н()вого господарсько­

- товаРНОі

го в тваринництві рок,у МИ бра­

події в житті партії і народу­

фер~IИ, до конюхів, пташниц.ь, в

ли зобов'язання надоїти на к<>ж­

'tIайстерню чи кузню, в бригади

ну корову по

працівниItів

молочно

тема

гощі ж з цієї трибуни в ЦЮ уро­

ХХ з'їзду КПРС в нашому IWл­ госпі відбулися звітно-виборні збори. На них ми самокритично

розмов-про з'їзд партії. І всю-

чисту хвилину Я від імені нашо­

проаналі~ува.1И

ди знову і знову переконуєшся,

го 'грудового колективу даю

-всюди головна,

паНУЮ'І:l

літрів. Сьо­

2700

CJlO-

свою

господар­

нулий рік.

во', що до &інця року на нашій

про І.руте піднесення сіJlЬСЬКОГО

~!оги

корову.

господарства.,

З осоБJl:ИВОЮ

сюrою

наших

ці думки

колгоспниJtіn

проявилися на мітингу, присвя­

'{еному ХХ з'їзду КПРС. Ще за­ довг<>

до

його

відкриття

зал

сільського клубу був переповне-

lиИ. Сюди приишли юнаки і дів­ чата. чоловіJtИ і жінки, старі і )!алі. Сотні людей, затамувавши подихи,

С.'lухали

виступ

Itр&щого

їздового артілі Миколи Степано­ вича Пар хоменка. Він сказав так:

З'їзд партії в Москві ви­ кликав усюди на заводах і фаб­ риках, в радгоспах і колгоспах l[()ве

трудове

піднесення,

нову

хвилю соціалістичного змагаиия. Ми теж не стоїмо осТ()ронь цьо­ го. Крива. вивозу ~обрив у ці ~Hi

круто піднялася вгору. Але нам ще треба вивезти ~o плану 10200 тонн гною і торфу. Це відповідальне завдання. Сьоro.цні я від і!іені всіх тих, хто працює на вивозці добрив, даю СJlОВО, що цю роботу ми закінчимо не до 1О березня, як передбачено планом, а до 29 лютого. До трибуни підходить завідую­ ІЙ

молочно-товарною

МихаЙ.'ІО

фермою

Григорович

Пашк.і!3-

ський.

-

Перш

за bce,-ПОЧав він

свою

промову,-Я

мити

присутніх

хочу

тут

повідо­

колгоспни­

к.ів, що зобов'язання:, взяте на­ шою фермою на честь з'їзду, ви­

конано. ДОЯРЮІ давали слово до

Сдово

нада.є11ЬСЯ

завідуючому

увагу приділяє дадьшому

сенню

сіЛЬСЬІ'ОГО

зок.рем:а

роовитк.у

піднс-

господарства., тваринництва.

І знов)" підкреслюється, що роз­

ширення відгодівлі свиней-один із наиваждивіших засобів збіJLЬ­ шення виробництва м'ясних про­ дуктів . .я хочу запевнити партію, що всі працівники нашої свин(}­ ферми сповнені зараз бажанням пра.цювати так, щоб не лите ви­ конати, а й перевик.онати почес­

ні зобов'язання-одержати по 45 центнерів свинини ЩІ. 100 гек­ тарів ріллі і по 20 поросят Bi~ кожної свиномаТltИ.

парторганізації 'Г. Кабана П. Всі ми добре знаєМ:О,-ска­ зав т. Кабан,,-що вся діяльність нашuї партії присвячена бороть­ бі за щастя народу. Доповідь тов. Хрущова ще і ще раз пере­ конує нас в цьому. Ми, трудів­

-

ники колгоспних полів, віАпові­ мо

на

рішення

трудовими

Пісдя модьці

партії

новими

успіхами.

мі'і'ИНгу rrрояви.тrи

наші хорошу

ком:со­

тиву. Вони організували моло­ діжний недільник ПО вивозці доб­ рив і виробленню торфо-перегній­ них горшечків. ДващяТь МОJIОД;ИХ

піk

несення вирішили переглянути свої річні соціалістичні зобов'я­ заННІ! з . тим, щоб підвИщити їх.

Ф. Юрченко, секретар

ім .

с. Літкн.

(На звітних зборах в колгоспі ім. Хрущова, с. Требухів)

переХИJIИЛО,

[,

картоплі й овочів:., колектив Київської овочевої фабрнки за­ планував вдати в цьому році 13,5 Тllсячі центнерів продукціі проти 9,7 тнсячі центнерів у минулому році. Парникове гос­ подарство розширяється з 4 ти­

сяч

ДО

тисяч

7

рам.

Зараз

в

теплицях підприємства прова­ днться штучне запнлення огір­ ків, мінеральне підживлення ви­ саджених помідорів, висіваєть­ ся насіНIІЯ розсади ранніх ово­ чів.

Н а з нім к у: в теплиці N2 Київської овочевої фабрики.

5

РАТАУ).

Фото

К.

Шамшина.

... - - -

---~ ЗАЦВІЛИ

ОГІРКИ

За здані торік свіжі овочі, ви­ рощені в теплиці, колгосп одер­ жав понад 12 тисяч карбованців доходу. Зараз в ній на стелажах розіслалось огудиння огірків. во­ ни вже зацвіли, почали зав'язу­ ватись перші плоди. Незабаром збнратимемо

врожай.

В, Булавка. Колгосп ім. Молотова, с. Гоголів.

додня, яка. становить за минулий

ки.

з

)'

механізаторами

Пдан()ва врожайність

пих )[0

ПОСІЯЛИ І

РАННЮ КАПУСТУ РЕДИСКУ

Гаряча пора зараз для кол­ госпників городньої бригадн. Щоб виростити міцну розсаду, якнайра­ ніше почати постачання княнам свіжих овочів, вони посіяли У 12 парниковнх

рамах

ранню капусту,

3О-редиску. ~! 30 рамах росте цибуля на зелене перs>. Підготовлено ще 35 парннкових рам для сівби овочів.

Кричуща безтурботність прав-

.тrіння колгоспу і зокрема голови т. Ковбасинського щод(} зниження

собівартості

продукціі,

безкон-

-

перевиконана

12,6

зерно­

виростили

центнера з гектара про­

ти 7,3 црнтнера У 1954 роц.і. Картоплі виростили по 120 цент­ нерів, овочів-п(} 186 центнерів :J гектара проти 101 і 69 цент­ нерів у попередньому році. Зросла продуктивність гpOMa,~­

доліків

завданням

колгоспу.

в р060ті правління,

ремих

бригад,

цьких

ферм.

ланок,

метою

3

6

центнерів, у минулому році­

по

14,5. Ріст врожайності всіх культур

і продуктивності rpOMaA~1.Roro тва­ ринництва дав II'&J( торі& МОЖJIИ­ вість, вперше 31· ПЇСЖЯ8ОеIПli ро­ '"и, стати КОЛГОСПOJl-міJlЬЙОНЄРОХ_ ApтїДf,

:\

своєчаСIІО

роорахуВ3JIася

державою по поставках ПРОАУК­

тів сільського rocпо..арств&, Фі­ нансових платежах і помітно піА­ пищила

оплату

трудодня

ГОСПІІик.ів.

KOI-

ок­

тваринни­

дальшого

зниження собівартості

продукції

колгоспники запропонували прав­

лінню

скоротити

зайві

стративн(}-управдінс.ькі

адмініпосади,

посилити механізацію трудоміст­ ких робіт.

Обговоривши свої можливості, ми взяли сuціалістичне зобов'я­ зання на 1956 рік. Очодювані партійн(}ю організацією, будемо боротися в цьо!t{у р(щі за 100пудовий ур/)жаи зернових, 160 цеllтнеlJів картоплі і 220 цент­ нерів uвочів з гектара; за 2540 к.ілограмів модока від корови і

с.ьтщго тваринництва. У 1954 році надої.'ІИ по 1110 літрів хо­ дока На корову, в 1955 по 1540, свинини на 100 гектарів 30 центнерів свинини на ні 100 гектарів ріллі. ріллі припадало у 1954 році nІ>' Зобов'язання

це

ддя

кож­

нашогu

IWJ[ГОСПУ, яJtИи ряд рок.ів був ві.стаючи,., дуже Bi~OBiдaJLЬHe, але БУАемо працювати так, З&Sl­ вили К()JlГОСПНИКИ на зборах, щоб ЙОГО з честю ви&Онати. Багато рядових колгоспників підкріплю­ ють це вже СЬОГОЮІі IWнкретни­ ми ділами. Так, напРИКJIа,І;,

ТТ. Козюба М., Ткаченк.о П., Ве­ чера у., Дяченк.о К., Козюба Л., Козюба Т. не тільки самовїд,,;&но

працюють, але віддають AJLII пі.а~' мину.1()МУ році, хоч і не на- вищення врожайності колгоспних

багаТ<J, але вдалося знизити за-

трату трудоднів на виробництво ок.ремих

М. Проценко. КOJIГОСП ім. Сталіна, с. Бобрик.

колгоспу

Калініна.

Під знаком гострої діЛОВОі критики Вже за північ

Цент­

ІНІЦІа­

Це один 3 тру~ових подаРУНItів

трудового

постанову

рального Комітету КПРС і Ра­ ДІІ Міністрів СРСР «Про збіль· шення виробництва і заготівель

з винятковою, увагою ПРОCJlу­

Працівники нашої ферми в ці на честь ХХ з'їзду КПРС. всенародного

Виконуючи

(ПреСК.1іше

хади присутні виступ секретаря

партії

Вобрицької МТС де в чому по­ ліпшили св')Ї виробничі показни­

ХХ з'їзд партії величезну І

-

рішення

IWлгоспни:к.и

співдружн()сті

Друзю. Він гов()рить:

14 лютого надоїти по 810 лі'f- IWлгоспник.ів за день вивезли рів МI)ЛОка на кор()ву, а Фаit- блиа,ько 100 тонн добрив і виготично надоїли по 840 літрів. товили 10 тисяч горшечків. дні

Здiirснюючи

Сl:Іинофермою МИIWлі Кириловичу

Збори приділили велику увагу Викриті були ряд серйозних не­

фермі буде надоєно не менш як по 3100 літрів молока на li.OЖНу

і п/)чуття

праці тут була тривалий час н&заАовільною. черговим

як гаряче і одностайно наші IWл-

перемоги.

Відбll-

лося також і те, ЩІ) організаціІ[

с.ько-фінанс()ву ;,іяльність за МИ­

госпники схвалюють політику партії, щ() веде народ ві)l; передо

зації ТРУдо~{істJtИх робіт.

сільс,ькогосподарських

продуктів. У

1954

році витрача­

ли на виробництво центнера зер­ на <1 трудодні, }" минулому ро­ ці-2,9; овочів-відповідно 2,6 і 1,6 трудодня; центнера СВИНИ­ ни-40 і 32 трудодні. Витрати 'грудоднів на варобнл, цтво

IICH'rHepa

картоплі,

молок.а

заJIИШИЛИСЯ без іс11ОТНИХ змін. Сталося це ТОМУ, що в цих га­ дузях артільного виробництва мало було зроблено для м:ехані-

писую-гь ТРУ40і\ні і по ряду рілJ,-

ланів

місцеві

влаених са.диб.

добрива

3

своїх

Партійна організація

прав­

ління IWЛГОСПУ поставили

перед

собою

завдання-регулярно про­

водити вз&Ємоперевірку договорів

на соціалістичне

змагання

Bic'Db ШВИДКО усунути не,а;ол.іки в робоri, своєчасно підтягнути від­ стаючих, здійснити взяте зо-

бов'язання.

. І. Дем'яненко, голова

КOJIгоспу.

КOJIгосп «Зоря», с. Кулаженці.

правдіння, звітні збори виріши-

ничих бригах. ли не робити цього зараз. При такому свавіЛ,lі у витраті Зб . трудоднів в

окрехих

бригадах,

між

бригадами, ланками, працівника­ ми ферм. Це дасть нам МОЖJIИ­

ори

визначили

завдання IWлгоспу

в

.

HeB1ДКJIaдНl

піДГОТОlщі

трольність привела до того, що 1,"u Кl'лограм:а зерна, 1,1 кі- за РІК . перевитрачено було понад ланках посдабла 1'РП:>:3~ дис· ДО весняної сівби, у П().JIіпшенні ципліна, що і зараз сильно від- зимівлі ХУі\ООИ. Зобов'язано прав­ школи, як. і надвечір, IWЛИ по- логра.ма каРТОПЛІ' , 1,15 "'l'лограсо ~атверджении план б .'Іизько 128 чувається в піГЛ)l!'\і до весн:Я- ління зробити зі всіх критичних чалися збори, було переповнеНІ). Вже ВИСТУПИJl() понад двадцять ма ОПО'Іів, к,їлограм соломи і 1 тисяч трудоднів. І це у той час, ної сівби. У поріЗ:І.шні .', пере· зауважень, пропозицій ділові 8 КОПlИок 0 ' "ГРІШМИ. ' коли у минулому році у к,олгос- Довими кодгоспами району, до кодгоспників і колгоспниць, і ні ка.роованець

приміщення

сільсь&ої

сере,а;иьоі

РІ',·..

u

пі значно посунулаоь вперед ме-

один хоч би тобі одне сл()во, як.е Дарма намагався т. Ковбасин- ханізація ряду 'грудоміст&их росхвалюва.JIО б діяльність правлін- ськии наводити якісь-то об'єк- біт У тваринництві, а у рослин­ ня:, голови колгоспу І. Ковбасин- тивні причини. Виступаючі під ництві становила вже 95 про. Ського. І це недивлячись на те,

загальне схвалення всіх присут-

.

цeнтlВ.

~o по ряду виробничих показн~: ніх сказали своому голові а,ртіПеревитрата тр}'доднів йшда K~B ItОЛГОСП зробив за останнlИ лі, в чому основна причина, що го.тrовню! чином по таких ка.

РІК певний. крок вперед.

ВрожайНіСТЬ зернових становить 14,7 центнера .3 гек.:гара проти 9,7 у 1954 РОЦІ; ОВОЧІВвідповід~о 274 і 190 центнерів; каРТОПЛI-l ОО, 7 центнера ПРОти 96 у 1954 році. Надоєно в середньому, п() 177 центнерів молока на кожні 1ОО гектарів

yгi~, ОАержано по

ра свинини тарів ріллі.

на

15,4 центнекожні 100 гек-

ПjЩ таких, здавалося"

ПОМ3-

І ря.Д

rwлгоспів. р~йону

дале~о І калах:

утримання

роздутогu

О~lгнади требухІВЦIВ за оста.нmЙ штату адМіністративн?-упра~лін­ РІК. ~ричина ця полягав в .тому, ського апарату, ВИСОКІ розцІНКИ щО Ковбасинський як кеРІВНИК за окремі види робіт і відсут­

колгоспу помітнu втратив зв'язо& з широкими масами IWпоспників, не дбав про розповсюджен­ ня досвіду передовиків, не вни­ кав в eKoHoMiJty виробництва.

Лише тільки в ході під готов­

ніст.ь контролю за тим, щоб за­ пис трудоднів відповідав вико, нанню

норх.

В к,олгоспі

а з них

216

1500

працездатних,

чоловік

участі у виробництві

не бер)"ть продук.тів

яких ряд ро&ів на;rежав і требу­

хівський, артіль ві){стала зараз у заготівді місцевих )l.обрив, ви­ готовленні торфО - перегнійних горшечків. У той час, як у КОJl­ госпі «Червона Україна», с. Гого­

лів, з яким требухівці змага­ ються, за 4 місяці і 10 днів ГOl.~­ подарс'Ького posy в тваринництві надоєно по 787 кілограмів МОЛО­ ка на коров}"-більше, ніж на цей же період у минулому році на 415 кілограмів, у колгоспі

ім. Хрущова-по -ріст тільки на

701 кілограму 225 Юлограмів.

Колгоспники не тільк.и х.рити-

Загальні збори КОЛГОСПНИЕів палко віта..'ІИ ХХ з'їзд КПРС і зо­ бов'язалися вивести свою артіль у 1956 році у лави пеРIЩОВИХ. Односта.йно ПРИЙНlГГо зобов'язап­

ня--виросткти цього рок.у по

16

центнерів зернових, 150 центне­ рів картоплі, ,320 центнерів овочів з гектара, над()їти по 2700 літрів модока. на корову, віДГОД)13ати по 30 центнерів сви­ нини на кожні 1ОО гектарів ріллі. Визначено, наекільки тре­

ба знизити затра.ти трудоднів на QДИНИЦЮ ПРОД)'1Щіі.

П

ерша

перевірка

викоиа.н:ня

ки АО звітних зборів керівники расдинництвtI, тваринництва та артілі спохватилися, що треба інших матеріальних цінностей.

кували правління,

обговорювали питання, ЯК випра-

наприк.інці Uерезня.

піАРМува.ти:

вити становище. Ряд виступаючих висловлювали АУМКУ, ЩО за т&кї неприпустимі нє,,;оJI'ЇКИ в роботі слід оновити к.ерівництво колгоспом:. Але врахувавши Зlr певнення, як.е Аав г()лова колгос-

же, наскільки к.ерівниJtИ колгос­ пу, в тому числі бригадири. за­ відуючі ферм:аии, агрономи, зоо­ ветспеціа.'Ііс'І'И, ві таIWЖ БУJlИ піца.иі гострій ItPИтиці на з60рах, зробили 3 цього на.лежні

а. сшьки

коштує

ник.3.х, зазначив у своему виступі &OJIГОСПRИ& Ф. Ок.сюта, AO~-

IWлгоспу ОЮlНИЦl виробленої ПРОАУІЩії. Ito.ut: перевірИJIИ, то

ди нашогО копоспу повинні бу-

виявИ.ІІОСЯ,

ли за останній рї& зна.чно збіл:ь·

1954

ШИТІЮЬ, а ВОЦ, навпаки, змен-

нера

шидись на 561 тисячу карбованців. 3менШWlacJI ОПJIата тру-

2,78 4,7.

наприклад,

що

у

році на вир06ництво цен'r­ зернових

бут

ТРУАОДНЯ, а у

витрачено

1955

РОці-

До останнього часу в артілі бу­ л() 92 одних тіл.ьки вартових. В ОУДlвєльНlИ бригаді, як.у очолює т. Вабич, часто запису­ ються по 2 1 РУ)І;одні тідьки 3:\ те, що чо.10ВЇК- «побував трохи

на роботі». Виконав чи не вико­ нав норму,

а. за повну

норму

за-

пу т.

а

ЕИСНОВКИ.

Ковбасинський,

всебічно взятоrо зоб()в'язання відбудеться

йнго

Вона ПОК3-

за- І висннвки.

ступниg т. Буряк. та інші 'Ідени!

П. Саміііll8НКО.


СТАХАНОВЕЦЬ

.1lиет ае."нка.

Славна сторінка в історії КПРС ПЕКІН,

21 люгого.

Китайський

(ТАРС) .

го міжнародного

громадсыt)-політи'І--

ментуючи

КПРС,

роботу

пише

ХХ

КПРС, продовжує журнал, ві-

з'їзду

в передавій:

комуністичного

руху.

нии журнал «Шіцзечжіші», К4)-

ХХ дображає кровні інтереси Hapo~y

;!'Їзд КПРС-це важлива віха 11

і, спираючись на досвід і повну

боротьбі радянського народу за поБУ)J;ОВУ комуністичног() суспільства. Цей з'їзд вписує славну cтopiHlty в історію КПРС і всьо-

пї.дТРИМltу нар()дних мас, з упев­ неністю керує ра)J;ЯНОЬКИМ наро­ дом в його бор()Тьбі за пре&расне майбутнє.

Торік і позаторік. о&ремі ро­ дини з нашого рай()Ну організо­ вано переС6JIИЛИСЯ в інші облас­ ті Радянс,ького Союзу, зок.рема в

&римсыty і за.порізыt.. В листах до рідних і знайомих вони розпо­ віАають про свою роботу на но­

вих, мало обжитих місцах. Один з листів,

кам

У фільмі відображені пам'ятні місця, зв'язані з перебуванням у

до:к.РlентальниИ польський фільм «На польській землі», ЯltИй розповідає про перебування В. І.

Леніна в Польщі в

чає уривltи з листів

...

597 1200 •

і спогадів І

В. І. Леніна і Н. К. Крупсь&Оі, а також із спогадів старожилів Поронін()-містеЧIta. під Кра:&о­

1912-1914/ вом, де В. І. Ленін жив і пра-

роках.

---'

Сталіна,

8ece.lOllCbl[O-

тичної партії Радянського Сою­

новии

ім.

....

зу на екранах польських кіно- зу. Текстовий &оментарій в&людемонструється

сільгоспартілі

дорогІ .црузl-зе lІl[иl Уже минуJlO бl.lьше пІвроку, ІІІ[ 11 з сІм'єю .иву і працюю в кол­ госпІ І... Чапаєв&, го району, Запоplзькоі областІ. Прийняли нас з радістю. У.е маю свІй будинок, корову, троє свиней, птицю . В колгоспІ ви­ робив за піврlЧЧJf трудо­ днІв, на які одержав кіло­ грамів пшениці, сrim.ки ку­ курудзи І насіння, до пІвтори тисячІ карбованцІв грІшми, фу­ раж для ХУАоби. Отже, як бачите, є хліб і до

тичної партії Радянського Сою- П()льщі ВОЖ)J;Я і творця Комуністеатрів

надісланий колгоспни­

с. Русанів, вміщаємо нижче.

ПОlІьськиіі фіllЬМ про перебування В. І. Леніна в ПОllьщі ВАРШАВА, 21 лютого. (ТАРС). у ЗВ'Я3ltу З ХХ з 'їздом Комуніс-

хліба-живу

цював.

непогано.

~~---

С. Мартинов.

оо

ЧlІтацька конференцl. ДJlя батьків

веJ(ико~ерс,ыt& сільсьм біб­ JIЇOTeKa організувала в приміщен­ ні середньої школи читацьку КОНференцію для батьків. Змістов­ ні виступи на педагогічні теми підготовили УЧИТ6Jlі П . Цикуно­

ва" Л. Кулен:&о, І. Заболотний. Вони використали для цього тво­ ри відомого педагога-письменнн­ к.а А. Макаренк.а.

Ряд ба1'ыtв,' що присутні бу­ ли

Харківський тракториий завод імеиі Орджонікідзе внпустив експернментальний зразок трактора ДСШ-14 (самохідні шасі). Трактор з набором навісних знарядь призначений для виконання посівних робіт з одночС!сним внесенням добрив, для міжрядного обробітку овочевнх культур, обпилювання і обприскування рос­

на

ли побажання, щоб там читаць­

тажів нз причепі.

Н а з нім к у: експернментальний зразок трактора ДСШ-14. (Прескліше РАТАУ). Фото М. Мельннка і В. Сичова .

..-------

м КОНференція була організова­ на у сільській секирічній школі. Г. Касич, завідуюча дом

НОВИЙ зразок трактора "Бєларусь"

Колектив Мінського тракторного заводу достроItово завершив ВИГОТОВJ:ення першого зразм модернізованого просапного трак.тора «Бєларусь» моделі 1956

По боках машини на передній полурамі поря~ з ~OTOPOM укріп­ лено два циліндри. Це-нова гіх­ равлічна система ~я пі~вішування сільськогоспо~арс,ьких

року.

знарядь. Трак.тор 3 таким мех&-

вигідно BliWI3-

Iriзмом

Moare

привести в дію зра­

ляється від старих. На ній вета-

зу три агрегати-два по бо:к,а,х і

повлено дизельний двигун підви-

один ззаду. Управління :к.ул'ьти­

щеноі

ваторами,

потужності-в

40

:&ін-

ських сил. На пере)J;Ніх колесах іншими трактора збільшено балони і по-

силено рульовий

привод.

Ново-

.~

підгортальниками

навісними

експериментальному

Тульського комбайновога

заводу

здшснюється як одночасно, так

ке ручне пі)J;Німання лемешів за­

мінено гідравлічним.

закінчується монтаж :к,а,ртопляного Itомбаина ККР-2Б з буН&е-

В експериментальному цеху на сuадання почали Haдxo~

ром міст:к.істю

таItOж деталі Itомбайна із знім­

1,2

тонни к.артоп-

фон­

лі, вдосконалений основним еле·. ним бункером обсягом 250 Itіло­ грамів. Застосування нововвеАеаь ватором. Замість двок.олісного допоможе підвищити яltість зби · передка на ньому встановлено рання, скоротить ТPY~OBi затра­ одноколісний, що полегшує хід ти, зв'язані з розвантажениям машини в міжряд)J;ЯХ. Трудоміст- &артоплі.

За свою

останній роботу

час

пожвавили

гуртки

ХУ)J;ожньоі

саМО,1l;іяльності при колгоспному &лубі. fУРТltівці вже ,1І;екільм ра­ зів влаштовували концерти для Ji.олгоспииків артілі ім. Молото ··

Пересувний МІІІІН ДJlя переDобки КУКУРУД811

розвитку господарства,

у колгоспі «Червона YItpaїHa'i організовано гуртоlt по вив чен­ .в;вигуніп

внутрішнього згоряння" в я:&оху навчається 30 :к.ОJIГоспни:к.ів. Ке­ рує гуртком автомеханік Ф. Ос-

нач. с.

Г. Пень . Гоголів.

-оСл:ідаJl[И иаших виступів

підвищити. їх

врожайність.

пі)J;живлення KalНlТOM 3 В розрахунку по 2 центнери на к()­

цьому напрямку вже дещо зроб- жен гектар. Добриво вже заве­ ,1ено. Артіль протягом останніх Ізено. двох років посіяла на 70 гемаІ. Швачко, рах тикофіїВltу в

суміші з вів-

с. Жердова .

ЗВЕДЕННЯ п~о надій

по колгоспах району за

.. OJlOKa

трапляються нещасні випадки.

Начальник експлуатаційного від­

лює зерно к.укурудзи Bi,1l; мчанів ділення «Сільенерго» повідомив і просіюв його, інші-ПО)J;рібню . редакцію, що електромонтери на Mic1Ulx посилили роз'яснювальну ють зерна. Ступінь подрібненвя роботу серед населення. Крім то­ може бути різний. го, випущено масовим тиражем і Всі процеси тут повністю м:е­ розіслано в колгоспи, підприєм­ ханізовано. Млин може пра.цюва­ ства, установи, школи плакати про правила безпеки при користу­ ти ві..: будь-якого джерела енерванні електроенергією, а також rii. ОБCJ1УЖУЮТЬ його )!;Ва чоо:о­ подачі першої допомоги прн враженні електрострумом. ві&И.

-----------------------------------------------------

4

міСlщі і

ГОСПОАарського року в тваРИННИЦТ8і (з І ЖОВТИІІ

І!О

20

ЛЮТОГО

НІJlОЄНО

8

MOJlOKI t'~~ d.:~

Русанів, ім. Сталіна

~Q~:tI

_

(І) ....

968 913

..,<>

а::

.... ;

М::І_ о(

Літки, ім. Калініна

Q.Q

~ с

422 340 476 364

66

Гоголів, «Червона Україна»

848

Рощни, «БіJ1bШОВИК»

822

68

Требухів, ім. Хрущова

155

Світильне, ім. Маленкова

749 729

Красилівка, ім. Жданова

691

54 62 58 51 54 58 67 59 63 53

279

Плоске, ім. Леніна

63

294 253 318 172 362 302 415 137 228

66б

В.-Димерка, ім. Димитрова

638 646

В-Димерка, ім. Шевченка Княжичі, ім. Щорса

б36

Бобрик, ім. Сталіна

619

Мокрець, ім. Будьонного

585

Троєщина, ім. ВОРОШИ,10ва

3аворичі, ім. Кірова

581 518 572 558 536 534 508 490 415 446 349

Рудня , ім.

338

Зазнм'я, «Шлях Ілліча» Гоголів, ім. Молотова

В . -Димерка, ім. Леніна

ім. "'еніна

СеМИПОЛКlJ Жердова,

Леніна

ім .

Богданівка, ім. Андрєева Погреби, ім. Кірова

Пухівка, ім. Ватутіна Кулаженці,

«Зоря» Кагановича

ім.

мтс

По БобрицькlЙ мтс ПО РАЯОНУ

289 514 391 466 372 446 478 241 260

59 28 49 42 42 36 13 57 34 37 17 25 55 53 54

283 649 635 642'

Сталіна

Броварській

са

"" ..

72 61

В.-Димерка, ім. Кірова

днів року

:g~~ CLI~ IZI 8-

КГ В8 КОРО8У

-; :~~.;

На3DИ сіл і колrocпі8

20

1955

року)

1956

300

154 194 155 321 313 320

ЗВЕДЕННЯ про виготовлення торфо-перегніАних горшечків і пІдготовку парників до вирощення ранніх овочів і розсади по колгоспах раАону за станом на

20

лютого

В процен-

.110

Русанів, ім. Сталіна Троєщина , ім. Ворошилова СвіТlІльне, ім. Маленкова Кулаженці. «3оря» В.-Днмерка, ім. Леніна Заворичі, ім. Кірова Требухів, ім. Хрущова Гоголів, «Червона Україна:. Красилівка, ім. Жданова Рожнн, «Більшовик» Бобрик, ім. Сталіна Літкн, ім. Калініна В.-Димерка, ім. Кірова Богданівка, ім. Андрєєва В.-Димерка, ім . Шевченка Плоске, ім. Леніна Семиполки, ім. Леніна Пухівка, ім. Ватутіна

103

Погреби, ім. Кірова Гоголів, ім. Молотова В.·Димерка, ім. Димитрова Княжичі, ім. Щорса Калита, ім. Сталіна ЖеРДОВІІ, ім. Леніна Зазим'я, «Шлях Ілліча» Мокрець, ім. Будьонного Рудня, ім. Кагановича

25 24

НЮ

62 58 52 50

50 50

1956

41

По БроаарськlІ МТС

38

Адреса редакції: с. Бровари, Київської області, вул . КНївська, 1<6

39 Реаптор

мат в проц . ДО плану

326 160 550 500

64

72

65

70 74 59

150 120 240 245 215 150 400 55 150 50 60 15

23

н проц. АО ПJlаuу

82 61 60

500 65

37

21 15 12 4

парники

34 49 79 49 60 22 35

530

НЮ

зо

РАНОН)'

620

40

По БобрицькlА МТС ПО

штук

300 380

28

року

Вивезено Виплетено гною на

В ТИСI'Іах

46 43 42 42 35 34

-

в газеті сСтахановець» від 13 листопада 1955 р. вміщено лист із с. Гоголів про те, що з-за відсут­ ності роз'яснювальної роботи про

ltолгосп

гекта.рів багаторіч­

60

гектарах лук.ів буде про-

100

IL1I'ВУ

автомашини

та

нинішньому році

них злакових трав. Крім цього,

на

тах

Гурток по вивч~нню

площ&

ники вирішили поліпшити лук.и, Be)J;eHo

с . Гоголів.

автоматики

У

пос.іє ще

калгосп-

Назви сі .. і 1[0JlfocniB

-D-

посівом

зультати. З КОЖНОI О гек.тара за два УItоси одержано па 40 цент­ нерів високоЯltїсного :&оРМУ.

B.rOTOII.'I. горшечкІ8

В. Дорош.

року

1956

фрооерувалас.ь. Це ,IIJ\JIO добрі ре­

Сuадаючи перспе&тивний план

ва, а таltож виїжджали в сусід­

шо

сяницею. Перед

кормах.

По

правила користування електрикою

fрупа інженерів і механік.ів харківського облш;ного млинарського тресту сконструювала і ВИГОТОВИJІа малогабаритний пересувний млин для переробки кук)'рудзи. Иого ПРОдYRтивність -до 20 тонн за ,!;обу.· Млин с&ладається з :&ілько! агрегатів. Один з них Bi,D;oltpeM-

цих

Калита,

раЙбібліотекн.

КонцеРТIІ AJlЯ КОJlГОСПНlІкlв

важелів, розташованих біля руля.

цеху

в

та ні села Світильне і Кулажеиці.

знаряддями

Модернізований картопляний комбайн В

пересувним

Великі плащі прироюrих луків мм ItОЛГОСП ім. Леніна. Але ВР')­ жаипість їх ще дуже низька кожен гектар дає 7-8 центне­ рів сіна, що не забезпечує по­ требу громадсыtoоo тваРИ1UlИцтва

-о-

ВВе,І!.ення підвищує надійність аГ-1 і нарізно простим переuюченням регату в експлуатації.

п()ділилися

своїм життєвим досвідом у вихо­ ванні дітей. Батькам дуже спо­ добались виступи. Вони вислови­

ЛИН, підживлювання, копання, а також для траиспортування ван­

Нова машltна

ItOНференцїї,

ІІІОТОІ"О

22

Поліпшуємо природні луки

Зараз

закІнчуємо в колгоспі підготов­ ку до весняноі сІвби. Бажаю вам, дорогІ моІ зем­ ляки, нових успіхів У вашій по­ всякденній роботі.

Нова технІка для сІльського господарства

-------.

Сере.а,

180 350

3120 3291 6411

46 30

64 45 53 36 52 45 40 62 45 16 25 53 47 32 47 42 43 43 43

79 80

30

74

НЮ

91 63 60 77 38 75 60 81 49 22 54 31 76 46 41 62 67 84

с. ПОГРЕБІНСЬКИR.

138.

-----~---------------------------------------

Броварська районна друкария Київського обласного

управління куm.турв.

~ .... 858-~

23 номер 1956 рік  

23 номер 1956 рік

Advertisement