Page 1

ПроAtrарl всіх країн, eaнa4rlcJC!

НЕДШЛ

Пленум ЦК КП(б)У зобовіязав обкоми, сільські райкоми партіТ

18

і первинні партійні організаціі ДОБИТИСЯ, ЩОБ У ЦЬОМУ РОЦІ НЕ

БУЛО ЖОДНОГО ВІДСТАЮЧОГО РАЙОНУ В ОБЛАСТІ, ЖОДНОГО ВІД­ СТАЮЧОГО КОЛГОСПУ І МТС В РАЙОНІ, жодної ВІДСТАЮЧОЇ

БЕРЕЗНЯ

19&1

ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р.

23 (718)

Ціна

15

коп.

БРИГАДИ І УСПlШНО

ЛАНКИ

В

ВИКОНАЛИ

КОЛГОСПl,

ЩОБ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ,

УСІ

ВЗЯТІ

**

:3 великодимерського колгосну ім .•1leHiHa сповіщають:

1200

*:

мтс

ПО НАШІЙ БАТЬКІВЩИНІ

Слово трактористів перед виходом у поле

овочів киянам

І

ТОВАРИШЕМ

СТА Л ІНИ М.

ВЕСНЯНІіі СІВБІ- БІJІЬШОВИЦЬRУ 3УСТРІЧ!

Більше раннІх

колгоспи ПЕРЕД

"*

"* "*

rеитарlа трактором У-2

-Нами відправлено в Київ Трактористом працюю л кіль- хто з нас закінчує одну робо400 кідограмів зеленої цибулі. ка років. 3а цей час довелося ту і треба перейти на іншу,

ПОЗМАГ A€MOCЬ, ДОРОГА, ПОДРУГО У свій час на заклик SHaT-

Такі ж відомості надходять і водити трактори ХТ3, НАТІ і то щоб змінити КYJьтиватор на ної трз,ктористки країни Паші «Дівчата-на трак-І з ряду інших колгоспів. І в інших марок. На початку 1949 сівалку чи навпаки, намагає­ Ангеліни: цеП же час в колгоспі імені року пересів на У -2. Хоч ма- мось робити це лкнаЙшвидше. тор!» л також вирішила оволо­

Жданова, с.Красилівка, ще тіль- шина ця вже і спрацьована, Доводилось мені спостеріга­ діти цією почесною спеціаль­ КИ посадили цибулю на перо, віджила свій вік, як говорять, ти і таке. Працює - працює ністю. Спочатку була причіп­ і то не повністю виконано план.

більше трактор і раптом зупинивсл. ником , а після трактористкою. більше Що трапилось? 3іпсувавсл. І Цю роботу л полюбила і з кож­ тракторист біжить за кілька НИМ роком все більше поглиб­ обслуговуваному на- гоней до тракторного вагончи­ люю свої знання в цій справі.

проте люблю іІ, і чим . працюю на НІЙ, тим

Коли у димерчан вже буде ци- бережу.

буля з відкритого грунту, то в Торік в Щоб ще краще працювати, КрасилівцГ Її тільки почнуть шою бригадою колгоспі імені ка за ключ(!,ми, чи за чим ін· вибирати у парниках. Таке ж Кірова я з своlм напарником шим. А тим часом ідуть хви­ добити сл вищих показників, л становище і в

заворицькому виробили TpaXTOp0ltl У -2, в лини, години. У нас же тако­ вирішила викликати в

цьому

колгоспі i~l. Кірова, де більша переводі на м'яку оранку, 1180 го немаЄо. Весь необхідний році на соціалістичне змаганнн нашоl МТС з половина паРНИКОRИХ рам не- гектарів, що складає більше 2 інструмент знаходиться в ящи­ траюористку зашклена. річних норм. 3 цих 1180 гек- ку, який па тракторі. Для під- бригади Т. Дейка-Надію Теп­ Факт неприпустимиfl і, на тарів 800 гектарів на МООМУ тижки, чи якого іншого ре­ люк. МОЯ мета-виробити 1000

М. Є. ЖУКОВСЬКИЙ-

великиll росіllСЬКИIl вчеииll в rBлузІ теоретичноУ механІки 11 веро­ гектарів, допомогти колгоспу дииамlки "батько росІІІської авів­ «30РЛ», с. Кулаженці, вирости­ цIУ". (До 3D-річчя з дня смертl17 березня 1921 р.)

іl1аль не поодинокий. l\1ають рахунку. 3економили 460 кі- монту також не відводимо ма­ Місце' факти недооцінки парни~ лограмів пального і 250 кіло· шипу до вагончика, все роби­ ти по 1ио і\ОВОГО гоеподарства таltож 1 грамів мастила. Де працювали ться тут же, шt місці. по деЯІШХ

інших

Не ДИВЛЛЧИСl' на

колгоспах. ТС,

що

етроки вже минули,

.

ВСІ

а парви-

пудів зернових,ви­

Повинен сказз,тп, що ІІрацю- сокиfl урожай картоплі та овочів.

ми, урожаfi зібрано на 2 цент.. нери вищий, НІж на ІНших вати можва ще краще. Ин зоплощах.

На протлзі BCI.QГO виробllИ-

(юв'язалисл ВПРО(іИТ!І

в

цьому

cesoHi своїм трактором 120() кові рами не. всі затклені, з чого сезону, починаючи 3 ВII· гектарів, ЗСlі:ОНОМИТll 500 ь:і29.000 мат f: в наявності блпю,- ходу в поле і до закінченнн лограмів пал/,Пого, 380 кіло­

24.000 оранки на зяо, lIаш трактор грамів мастпла, ЗІШЗИТІІ со (,іlЗеі ці недоліки слід пегаfi- не мас ні однієї хвилИІШ прос- варті СТІ) кожного гектара ораП-1 110 усунути. Потрібно закінчи- тою - завжди в роботі. dMiHY ки на півтора l;арбованця. ти посадку цибулі та посів ре- проводимо не так, лк рлд іпЧітке виконання !IОГОДИIlНОГО

Виходь, дорош

подруго,

на

змагання.

Ганна Івонко, траКТОРИСТКа бригади

.NI! 14.

\)о6РlІцька мтс.

-0-

J\O

ЧИМ СІЯТИМЕТЕ?

ПРО ПРИСУДЖЕННЯ

СТАЛІНСЬКИХ ПРЕМІЙ ЗА ВИДАТНІ ПРАЦІ 8 ГАЛУЗІ НАУКИ, ВИНА­ ХІДНИЦТВА, ЛІТЕРА­ ТУРИ ТА МИСТЕЦТВА ЗА 1950 РІК Рца Міністрів

У колгоспі ім. Будьонного,

Союзу

РСР

;\искu. згідно плану, щоб мож- ших наших трактористів, ко- графіка дасть нам можливість с. Мокрець, lІасіння вівса, постановила присудити Сталін­ ШІ. було використати ці рами ли машину виводять до трак- успішно викопати взяте зобо- гречки і НРОСО ще не доведені С"ькі премії за видатні HaYltOBi під иікіровку помідорів, закін- торного вагоичика. Цього ми в'лзаНIІЯ. до належноі кондиції. Невідо- праці, винаходи і корінні удо­

чиш висів огірків і капусти для не Д~ИУСІ;а6МО. Заправку пал~-І ним 1 ~одою робимо в борозНІ.

В. Кузнецов,

розсади; посилити темпи виго- Коли ClCMO, то зерно засипаюты1 Бобрнцька

товленнл торфяно-перегніllних на ходу. горщиКів та кубиків. Одночас­

но з посівои лрпх

колоскових

слід висіяти в грунт

шпінат,

ЯКЩО,

наприклад,

та

паРНИRОВИХ

швидко вииравити

sабезпечити, щоб

план

ністю і

в

строк

М. Тищенко.

еІ\Оналеннл методів виробничої за видатні творп в галузі літератури та MllCTer(TBiL

за

захід

стві, лк одному з провідних га- новка колгосиу

-

стаха­

Хрущова,

лузеП виробництва по колгос- с. Требухів, О.llександра Ковба­ пах району, повинна взяти під І синська. у 1950 році на частині свій нагллд партійна організа- площі садила лише лровизова­

ними клубнями картоплі і зіб-

Справа честі і обов'язок ro- рала врожай на 30 центнерів родників, парниководів району- вищий, ніж ті ланки, які не дати цього року киянам якнаfi- яровизували посадкового

більше ранніх овочів. Це один ріалу.

мате­

3начно вищиЙ урожай

3 основних пунктів нашого до- картоплі в порівнянні 3 інши­

говору на сопіалістичне Зllа- ми ланками

кож проводила посадку

яровп­

підвищення зованими клубнлмп.

ім.

зібрала

Прогресивний метод вирощу­ вання картоплі, який КО,1ГОСП­ ники .московської області вирі­ шили цього

року

застосувати

па велпких П.іІощах,

значного ності і на

ВРОЖ;j,Й­

наших землях.

повинно бутп У нас колгоспу в районі, посадить

приведе до

збільшеннл

цього року

ній частині площі квадратно-гніздовим

Не

1950

рік.

ланкова

Як лровизувати картоплю? Приміщення . повинно бути світлим, мати температуру плюс 12 - 18 градусів, квартирку длл провітрювання. -у примі­ щенні розставлтоть стелажі, ширина нких 0,8-1 метр, та­ ким порядком, щоб І1рОХОДИ між ними були не менше 0,8 метра. Довжина їх в залежнос­ ті приміщення. Картоплю, на лкitt вже здо­ роні ростки, починають ярови­ зувати за 25-30 днів до по­

гання з ТРУДЯЩИМИ Бориспіль- Гаша Гришко з колгоспу іІІ. ського району. Леніна, с. В-Димерка, лка. та- садки, а ту,

що неиає їх-за

=----

ВСЕСОЮЗНА НАРАДА МОЛОДИХ ПИСЬМЕННИКІВ

15 березнл в Иоскві поча­ лась друга Всесоюзна нарадt1 молодих письменників, СltЛИК(1Ш1 ЦК В~ШСИ і Спілкою ра­ дянських письменників СРСР. ДЛЯ участі в її роботах з усіх кінців країни прибуло близько зао молодих авторів. У числі гостей на нараді - ииеьменни­ ки:.м. Тихонов, М. Погодін, л. Ісаковський, С. Иаршак, Иірзо Турсун·заде, Самед Вур­ гун, :МО БубеНIIОВ, С. БабаGВ­

ні одного еькиЙ, А. Софронов, В. Ажасв ЯКIlЙ не та інші. на значЗ доповіддю «Нро молоду картоплю радлнську поезію» виступив способом.

AГPOHO~I П. Мехед.

заступник. генерального

менників о. о. Сурков. роботах

участь

40-5С днів. Ростки, що утво­ рились під час зберігання кар­ топлі треба обламати. Відібра­ ні клубні розкладають на по­ лицях стелажі в в один шар так, щоб ВОНІІ якнаflкраще освітлю·

вались. Через кожні 6-8 днів бульби треба перевертати. у холодні дні приміщепня провітрюють протягом 1-2 го­ дип, у теп;Іі -4-5. В останні

2 -з

дні ДО посадки картоплі прииіщеннл провіТРЮЮІЬ весь

день.

В. Торгунський, ГОJОВНИЙ агроном

раЙсіЛЬГОСПВідділу.

секре­

тарн Спілки ра,,'щнських пись­ У

Яровизація картоплі

Яровизаціл-важливиtt агро­

виконаний. технічний

впоперек. При такому способі садіННlІ картоплі можна буде повністю мехавізуваТll роботу ІІа картопляних плантаціях по колгоспах с.с. Ру;щя, МОlірець, Заворпчі Т,1 ряді інших, де в UhOM У Є невідкладна потреба.

---------------------------------

ПОРАДА АГРОНОМА

Роботу в парвиковоиу господар- врожаflності. Ланкова

дія.

сіяти,

НаслІдуймо приклад колrоспникlв МосиовськоУ областІ

виро-

щення ранніх овочів був пов-

бу,lУТЬ

-С)

ланках,

недоліки і

чим та як

СЛ до сівби.

мтс.

І{олгоепп Московської об.шсЩо!, одерж(tТН В!ІСОlшtt уро­ салат, а тому насіllllЛ вже сьо­ ті торік уиерше посадили І,ар­ жа!1 l\артоплі на Jlаших супі­ годні повинно бути В J{ОЖНО­ топлю );ва.аратно-гніздовим спо­ щаНlIХ землях C~liд особливо му колгосиі напоготові. собом ІІа площі близько 5000 раціонально використонуваТl1 у перші дні квіТШІ колгос­ гектарів. Про це нововведення, наявні у нас місцеві і мінерадьні пи району мають посіяти ран­ яке збільшило врожаli У всіх добрива. Прп l\,вадратно-гніздовоніх овочів па ;)60 ге !\Тарах пере;J.ОВИХ КОЛГОСШіХ, ДОІ\,1адпо му С'посооі посадки картоплі відкритого грунту. В березні було написано в рr.спубліl\ан­ добрива безпосередньо вносять­ і квітні ТРУДЛЩі Києва ПОВІІН­ ських, обласній газетах і в на­ ся в гнізда, ЧИМ саме, пр-и_~~.: ні одержати з колгоспів нашо­ шій раі10НВШ газеті (, Стахано­ І\онаНllі всіх інших агротехні '1го району 10 тони паРНІІКОВОЇ вець» від 11 березня. НИХ заходів, МИ створюємо на­ Ініціатива картоплеводів Мосцибулі, 2 тонни парпикової лежні умови длл ПОВНОГО роз· редиски і 20 ТОНН Itибулі-пе­ 1\ОВСЬ1\оl області ВНКІикала ве­ ВИТJ\У рослин і одержання ви­ личеЗllИЙ інтерес серед кол­ ра з відкритого грунту. СОІЮГО врожаю. госпників нашого району, де Завдання відповідальне і ко­ При квадратно-гніздовому спо­ під картои.DЮ заП нято Бли3ыl0o жен колгосп повинен чітко йособі садіюlЛ створюютьсл най­ 6000 reKTapiB :Юlлі. Слухачі го виконати. Стан парниково­ трирічних курсів lІайстрів рос­ кращі умови Д.1Л своєчасного го господарства слід негаПно линництва вивчають зараз аг­ і високоякісного доглJlДУ за обговорити на засід1ннях прав­ ротехніКу квадратно-гніздового посівами Ш.1ЯХОМ механізовано­ лінь колгоспів, в городніх брига­ способу посадки картоплі. го обробітку ~Ііжрядь вздовж і дах

)\0,

тракторист бригади .N~ 12. коли вже лі'lені дні залишили- роботи і

наради

ceJtpeTapi

цrt

.-- ----------- - - - -

25

беруть

ВJШС -'І .

березня

о 10 годині ранку в Бро­ варах, в приміщенні рай­ парткабінету районна нарада редколегій щоден­ них стінгазет колгuСПіВ

і МТС. Райком КП(б)У Редакція райгазети

"Стахановець" Запрошення на нараду на­ діС.lані поштою на адресу секретарів пеРВИННI\Х парт­

організацій і редакторів що­ д:енних стінгазет .


2

ст!

ПАР Т І Й Н Е Ж 11 Т Т Я

І

j

Теоретична конфереНЦІ8Я .

!

Х

И

О

в

Е

Ц

Ь

1~ березня

ПО РАЙОНУ

СЬОГОДНІ

РОКІВ

3

РОКУ.

ДНЯ ПРОГОЛОШЕННЯ

ПАризькоf КОМУНИ (1871 р.)

ПЕРШИЙ ВИВОДОК КУРЧАТ одер-

жаН0 в БроварськlА

80

1951

інкубаторнlА

Теоретична конференція, яка Леніним 31іжнародного ОПОРТУ - станцlТ. ОДНИМ з першн.х одер"!ав б іІ' Л" С' 'п 1000 курчат колгосп ІМ. ЛеНІна

позавчора в ра парт- Нlзму; . ешн 1 талш про СТИХ І - с . В-Димеркн . кабінеті по творах ~_B. І. Леніна ність і свідомійЬ в робіrпичоиу ; в. БОБКО . ,<Що робити?» та Н . В. Сталіна р)' сі ; про значення революціііuої І' « Коротко про партійні незгоди» теорії; боротьба деніна і СталіП<1 25.000 КАрБ-ОВАНЦIВ ВИГРАВ по

ВІД у лас я

показала, ЩО l;о~{vністи та ін- за революцifiну політик,.' соціал- обпlrацlТ ТретьоТ державноV пози-

кн вІдбудови І розвнтку народно-

J

телігенція району, які самостііі- демократії проти політики опорНО прапюють над підвищенням туністів;

ленінськиlt

ro rocnoAapcTBa СРСР rромадянин с. foroneBa т. К. Це вже ApyrHA

план по-

свого ідеИного рівня, домоглися будови марксистської партії в внrраш в нашому

n поточному навчальному році РосіІ, боротьба Леніна і Сталіна суму. певних vспіхів

в роботі.

проти організаuіttного

кустар-

у своїх виступах тт. Rудіш С., нпптва «економістів»).

Мовчан В . , СоБОЛGВ І.,

Uаrлов-

сыIl1 В., Бvяло Ф., Чесuоков В. ризу вали J

підготовці партії' IJ" С ·

в ідеологjчнitt про партійні

праці

таку

*

;,

ОБМІН ШОФЕРСЬКИХ

ПОСВІД-

значення книги інспекцlТ. СпІд мати 3 фотокартки розмІром 3Х4. Тут же можна ,\ Що робити?» і здати запlкн на пlдвищениА кпас.

ДИ значення твору В.І. деніна праці П. В. Сталіна робити? »

на

Виступаючі також охаракте- ЧЕНЬ провадиться в раАдержавто-

і ряд інших докладно висвітли- В. І. д,еніиа

,: Що

сепl

М. СЕРГІЄНКО.

,. Коротко

незгоди »

А. СМАГЛІЙ.

.

ІІа СУ-І

'" '.,

В . часному етапі боротьби на ідеоЗАОЧНІ КУРСИ дЛЯ МАТЕРІВ 'н " фо' для братніх І утворенІ при раАпопlкпlнlцl . На

1I.

талша н,оротко про ІІа.Р~ltlШ ЛОГlчн.ому р HT~, . курсах Іуде прочитаниА цикп пекнезгоди» в обгрунтуванНl 1 за- ,КОМУ.Нlстичних 1 . ~оБIТНИЧИХ цlll по доrпяду за дlТЬМИj профІ. хисті

ідеологічних основ марк-

еистськоі

партії ;

liРПТИliа

. парТІЙ

у всьому CBlТl.

j пактика дитячнх

та

Наступна теоретична конфе- ІІ заХ80РЮВ8НЬ.

Леніним і Ста.nіним « еУ.ОНО14із- ренція про діаJектпчниП ма,те-,

}ІУ», як різновидності. західно- ріалізм відбудеться в квітні. европейського опортуюзму в роМ. Маньчев, біТIlИЧОМУ русі : ВИКРИТТЯ 1 Jв. раЙПllртка61I1етом .

Інфекцlllннх

Є. ЕЛЬКУН.

*

Захист Ратуші

_ _ - ____________________

! НАОЧНЕ ПРИЛАдДя дnя навчан-

ЛИСТll ДО РЕДАКЦІЇ І ня придбала первинна орrанlзацlя І Ao"'oBlnbHoro товарнетва спрнян- \ ПотрІбне втручання раАсlnьrоспвlддlnу

Konrocny

ня 8рмІТ

. (ТребухІв . Ф акти 3 МІсцевого життя!

Ім. Хрущова, с.

В селі Рожівка, де розташо- додні, а Климасю все це з рук

Т. БАРИЛО. вана одна з бригад укрупнено- !JіОш.по . Кра.діЖКи па фермі проЧЕТВЕРТЕ м'іСЦЕ ПО ШАХАХ на го колгоспу ім . ВатутіІІа, міс- довжуються.

В бесіді агітатора

j

обпасних аМ8rаннях шахlстlв-коп- титьея ще частина громадської

;{а останній ча(' н провів і піднесли продуктивніСТІ. ряд бесід ср,ред робітників: про ці І\ОЖIlОГО РОбішика.

Досі тут не наЛагоджено зоо-

пра- rоспиикlв ааАняв Л. Микап-чпен худоби. Але аа нею немає на- встнавчапнл, хоч я рег}'лярно

Сталінську Копстит)' цію:' Пові­ Прекрасною ілюстрацією до ;Jомленпя статистичного у прав- бесіди про соціалістичне став­ JlіІІНЯ при Раді Міні.стрів СРСР лення до праці булu факти ПРО

Ім. Ватутlиа, с. Пухlвиа. лежного догляду . І\рім ТОГО де- приІжджаю сюди.

Konrocny

В. КАЛЮК.

'"

які особu обкрадають

х\тдобу. J

видно,

ЩО

По

ВС!>ОМУ

шн;тупник

годови

ЛИСТ ЗЕМЛЯКАМ з побажанням Нещодавно я ЗЛОВИВ ІІа га- колгоспу т. ~fарченко, !lав . успІшно провести весняну сlвбу рл,ч.оиу пт~харку ШИТУ, як~ фермою т. Конончук та і fOJlO-

статистичного У правління роботу кращих стахаllовців за­ надІспав KonrocnHHKaM 80ТН Ра- BKpaJla ~ r~урчат ~ колг~спно! ва сільради т . ДідеПlіО В. які дянськоТ АрмlТ т. Дуженко М. ферми ; lЗДОВОГО Івана І\лима. .' . УкраіНСhКОї РСР про підсумки воду тт. ШltуропаДСЬКОl'О, Дем* ' сл, ЯRпtl систематичпо тягпt' 1\1' все ?ачать, не зд~БНl lІз,в~(розвитку народпого господарет­ ченка, Пінчук. Багато повчаJЬ­ та

ВІДМІННО ЗАСВОЮЮТЬ матеріа- сіно з колгоспу. Обговорення ти на.:ІежниП порядок . на 11 1950 році; про величні (Іу­ ного в роботі МОЛОДИХ ВlIСОI\О­ пн за програмою спухачІ трирlч- ЦИХ фаКТІВ ІІа засіданні прав- не lIе.га~Jlе ВТРУЧilННЯ Jl.ОRП комуні::\му на ВО.1зі і ква.lіФіl,ованих РОбіТНИКіВ, які ннх курсІв маАстрlв роспинництва· · rOCHBlДAlJlY що . Дніпрі, в Ссредні" Азії і в пещодавно закінчили школу при Konrocnl "Бlпьшовик", с. Рож- лшня заIШI'ІИ.JlОСЬ тим, нн, ТТ. Довrодько А., Пархоменко ІНпту ОllJтрафува.lIl на

інші теми. фабри 'Іно-заводськоГО навчання. О., Верченко С . , Горбаха Т., Під час бесід я часто наводжу т. ШУЛЬГИ, що висунутий Мі1П­ мець Н.

l{ри~у та па денкі

CTPO~I

цеху, 3еліНСhКОГО, Яр­ Пасіки,

нав П'ятпріЧl!пfi план, по всіх .

-

нехах нові верстатп, механізми, J1ісозав()д . нкі набагато полrгшили роботу I)POB:JPII Я ·

.f\liraTOp П.

Кучер.

<:) -

І. ЗУБ .

*

ПОДЯКУ УЧНЯМ Осьмак С ..

ПАРТІЙНИХ І

Не-

вості для значного пі,lвищеІШЯ ЇП рщіОIl

Г. РЕЗНІК.

* *' СТІНГАЗЕТА -

ЩОДЕННА орган комсомопьськоУ орrаиlзаціТ та учнlвськоrо комІтету орrанізова­ на в середнlА шкопl с. В кожному 8 перwих 8 номерІв, якІ внАшпи, копонка .ШкlпьннА пе­ рець".

roroniB.

Г; МЕДВЕДЕНКО.

ня

вартості

мuнулого

ТРУ.!lOДIlЯ.

ро!,),

lllіЩО

всіх гаЛУЗfl1 колгоспного

1

педагогами,

Бровар".

-ф-

l мови

не ~oг ло (ІУТИ про меха­ Ilізацію. Цього року механі­

HIBcbKoro

*'

СКРИПЬКИ

Дивно, а.lе фаl\Т - в нашому процесів на тваринницьких фермах: встановлюємо електро­ селі вже РОБів 11' ЯТІ, як нема,; скрпньки . Правда, дої.1ыlfl allilpaT на 100 корів, поштової аВТОПОУ,1КИ, механізовану кор· скринька с, але К.1l0ча до неї МОКУХІІІО . Будуть працювати на наші зв'язківці з • гоголівської

Jlіквідації електроенергіІ пова деревооброб­ філі! зв'язку ніяк не llідберуть . іноді була у нас Jроб- на майстерня) сдюсарнл, кузня. Щоб відпра.вити лист

lIellOJliKiB

Ity-ПlС?Я УКРУНПfПНЛ

За минулий рік колосп наш

колгос- ВИПJIатпв на

трудодень

по

1

79 тисяч 669 І\арбованців, то П)'. Пооудували цегельнпП за- кілограму зерна, 3,5 KiJOfP&Mit llhOrO року плаНУЄ!dО одегжil.ТИ вод, короварник та свпнарнпк картоплі, 0,5 І\і.l0грама овочів, 2 мільйони І\арбованців. з цнли, те.lЯТНИІ\, к.ошару для 700 гра\,{ сіна і UОЛОВИ для

приходиться день--два дати

виглн­

листоношу.

КоЛ't-оспник

П.

Кот .

с. КУ;1аженці .

Одна з причин, чому мину· овець , пташарню, ДВІ КУКУРУД- худобu та по 3 карбованuі гріш- Редактор С. ПОГРЕ6IнськиА • . ми . Цього року нами заплано-

• * .'101'0 року У !Іас урожаї бага- зосушарки~.я.1ИН. СТІНГАЗЕТА - opraH

ЩОДЕННА комсомопьсько' орrанізацlУ та уч ­ комІтету почапа вихо­ дити в семнрічнlА шкопl с. РуднІ. Д. ДЕНИСЕНКО.

СЕЛО БЕЗ поштової

концентратів та со-І ЗУЄМО більшість трудомістських

ВИ- лена l~априкінці Мlшулого ро-

мі.аыlll

раДIIЛИСЬ:l

воду демонструва;ш спені<tЛI.1І0 для діте" кінофі'nМI ,<Гроза ,' . Хто ЗIJає зміст цього видатного твору нашої літератури і бачив цю кінокартину, то знав, що вона не для дітей 3-5 класіІІ. Намагався це довести кіноме­

Певна робота ІІО

прпБУТКIІ від цпх

РОБНПЦТВil складаJlИ

мали,

.-аМИ-ЗДIИСНИМО

у крупнеIlIIЯ l,ОЛГОСПУ від- корів бу 111 малопродуктивпі ' крило пере;1 нами нові можли- худuба не одержала належний КОМСОМОЛЬСЬКИХ 3 ОРГ АНІ3АЦІЯХ урожаtlпості всіх I,РЬТУР , по- l\ОВИТИХ кормів, зе.lениП конЩОДЕННА СТІНГАЗЕТА - - орrан ліПШСllllЯ ПОГО.'lів'н громадс ь- веПер не запроваджували, тва· П8рторrанlзацlі орrанІЗ08ана 8 кої худоби і піднесення ПОГО рпнницькі IlриміЩСНIІЯ БУ.Illl Konrocnl Ім. КапІнІна, с. ЛІТКН. Газета ВИХОДНТЬ в 5 екземппя ­ ПРОДУКТІІвності, широкого po~- не типові і не відповідали всім рах. гортання будівництва і IІО.1В06Н- ВШlОгаll зоотехнічної науки. 'і'

Спеціальні кіносеанси для дітеtt-дуже корисна справа і Іх слід якнаl1 частіше практи­ кувати. AJle потрібно, щоб пра­ п,івнИlіП paUBil.1i.1Y кінофікаці1 (зав. т. Романенко М.) ду­

І скоромиlА В. оrопосив завідуючнА які са:ие КінофіДЬМІІ дe}IOIl~TPY­ ханіку т . Фі.'lіIlОВУ, але НОЧУ в від Иого тільки ;l,скі.1ЬЮL слі/l: шкопн х. Пlдnlсся за те, що по­ вати для дітей . передипн поже)l(У 8 шкопl. --)lенl аби RИР}' чка, а до 11 uсрrзня В КJубі лісозаО. СТРОКАЧ. виховання діте. П діла не маю. О. Мазуркевич. 8V

Намічене

В ПЕРВИННИХ

300тсхні!> П. Хоменко.

"Мені аби виручка"

В УСЯКУ ПОГОДУ своєчасно при Федоріч , ('тарук і багатьох ін­ Розпові ,ЩЮЧИ про успішне шпх стахановців, новаторів ви­ стаВПЯ8 пошту, rазети иасепенню В.-Димеркн 75-рlчииА пистоиоша ВИКОllаНlIЯ першої післявоєнної робництва. т. Онашхо П., аа що всІ Aoro rnH(·.таліНСhКОЇ п'ятирічки, я наnія Бесіда . яка насичена кон- боко wанують.

рлд наших виробничих показ- креТНIІМИ фа~тами, ВПl\.:lИкаl: ників. Завод достроково вико- висо1\\' активrшть слухачІВ .

:

Кри·

М. ·ЛИСЕНКО .

окремі факти з ;(ШТТЯ НіtШОГО молеuка, Веремеснка , :Іаводу, робіТlіичого колективу.

З тру- І

ПОТ~lб­ paf1cl!lt.-

тьох

куш.тур були низькі , 'б' . .

Значно О.l.1ЬШП~ Н:lан БУДІВ- вано на тр}'додень по 2 кі-

3агуб.1ену реєстраційну картку

H!lllTBa на!llчеuоfї паМІІI~а 19!)1 лограии зерuа, .. кілограми штатів СВИНОЇ..1.ської сі.1ьради це те, що ДРI Ш артlЛl не спро- рІК. Приступаємо ;10 БУДlВІШЦТ- картоплі, 4 кілограми сіна та .N'! 22. видану Броварським рай-

МОіІіні бу ли забезпечити Р ібн\'J кількість добрив.

ВСТУПАЮТЬ У КО'МСОМОЛ мо- року ми подІ мехаиlзаторн БроварськоТ

пот- ва ще

Цього

перевиконали

одного

цегельного заво.1У

двокамерпого 6

'

.

ПОТУЖll1СТЮ

план на 500.000 ШТ)'К цегли і

ор-

б

.

фінВідділом 21 серпня 1950 рок.",

.

І\ар овашцв ГРlШИIІ.

Вся маса колгоспнпків

пев-

вважати недііісною.

СКОРОf)ЛГЛТЬКО І. М. ВИК.1И-

nlaro- заготівлі місцевих добрив і .1а· ганізовуємо виробнuцтво чере. на, щІ) широко розгорнувши, ікає дружнну СКОРОБЛГАТЬКО мо землі 100 тонн мінеральних ПИI~і; клубу 3 цеглп на 500 під керівництвом партіttноt ор- І М . д. в нарсуд 2-0Ї дільницІ Бро ­

МТС. 12 спухачlв кур::lв по товцІ тракторнстlв одержапн дня­ МН комсомопьськl квнткн. Н. ШКУРОПАДСЬКА.

НАРАДУ Агі'ТАтіОРIВ парторrанlзацlя

Konrocny

провепа ІменІ

ЛІнlиа с. Семнпопки по орrанlза­ цІ' аrlтацlАно' роботн серед жl­ "ок.

І. ДУДАКОВ.

добрив-на 75 тонн більше, ніж місць:. бані', дитячих ясед', ря- ганіЗdЦіІ, соuіалістичне зиаганминулого року.

В

1950

ду тварипницьких

приміщень',

році ми недовикопа- силосноі і водонапірпої башні,

ня, ми намічений нами

здійснимо і по багатьох покаs-

ли план по удоях молока, 110 а також цементно-бетонної тран- никах неревиконаGМО його. вирощенню

На

розвиток

ділових

порuсят.! шеї па

тваринницТ в а

. І ВІД- ража

билося те, що значна частина

--------------------~---------------------------

200

на

6

тонн силосу: о

аВІ машин.

У дрібних артілях у нас

га-

В. МехеА,

І'олова колгосп" .БІ.1ЬШОВИК". J

і с. Рожни .

Адрес редакціі: м. Бровари, Киівськоі області.вул. Кірова

BaJ1CbKOrO

план лучення. Р

району в спраВі роз­

озшукую

мисливську

б

со аку

породи "гончий". Прикмети: спи-

на чорно-каштанова. вуха жовті.

оБВИС;11. ноги-жовтІ. Про знаходження

прошу

місце

повіllОМИТИ

за винагороду по адресу : Бровари.

вул. Кірова. 45, Сунд)'ку І. Ф .

----~~~~----~--------~---j------~~---~--------------------------------~-------------------------~--~~-------БИ 07777 БРОІ.РСUI pdODI IрУК8РНІ KIIIJc'loro 06'.CRoro YDPu.nвu • епроп псмIrРIФП, ІІІ.ІІІІІІЩТ.. ТІ ІІІІІ..0101 Topr1u1 За... 286-2723

23 номер 1951 рік  

23 номер 1951 рік