Page 1

Пролетарі

t1cix

краін, єднайтгся/

123 (298)

СОЦЗМАГАННЯ говорить: ОДНІ ПРАЦЮЮТЬ ПО

ЧЕТВЕР

ГАНО, ДРУГІ-ДОБРЕ, ТРЕТІ-КРАЩЕ,- НАЗДОГАНЯЙ

20

КРАЩИХ І ДОБИЙСЯ ЗАГАЛЬНОГО

БЕРЕ''ШЯ

1947

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИівськоІ ОБЛАСТІ

Районна Н3 рада передовиків лів

колгоспів,

Й. СТАЛІН.

Шна 15 коп.

ЛО вСіХ колrОСПНИНіВ, КОЛРОСПНИЦЬ, ТВНКТОDистів, комоаlНОВіВ, 8рвоноМіВ і 300ВОТПD8цівників Dайону

До 1000 переДОВИКіВ-КОЛ

госпників і колгоспниць, го

ДОРОГІ ТОВАРИШІ!

НАЗУСТРІЧ

ту ВКП(б) у СВОТЙ історичній постанові" Про

ланкових, агрономів-і праців

заходи піднесення Сільського господарства

ників МТС прийняли участь в

в

районній нараді передовиКіВ

му народу, і перш за

РОКОВИНАМ

пїслявоєнний період" дав всьому нато все КОЛГОСf1НО\IУ се

Одержати по 16 діл()вих

поросят

від

шу заповідь

- зобов'язання

перед державою

лянству, розгорнуту програ\IУ ДІЙ.

Пере-

по хлібопоставках, здачі каРТОПJlі, овочів,

творення в життя нього рі шення дозволить

м'яса, молока і інших прОДУКТів Сільсько

ЛИ найкращі майстрі високих

у найкоротший час створити достаток про

го господарства.

врожаїв зернових,каРТОП.1і,

довольства для нашого населення, сирови

ДОСАід переДОВИКіВ району показує, що

городини,

відмінні тварин·

ни для легкої промисловості і нагромадити

взяте нами зобов'язання цілком реальне і

'іКИ, досвідчені керівники

потрібні державні продовольчі І сировинні

повністю відпОвідає нашим можливостям.

'}- лгоспіВ, бригад, ланок,які ресурси. Виконання цього рішення забез- Земля наша родюча і за сумлінну працю во раз

по-біЛЬШОВИI~ЬКОМУ

ДОВОДИЛИ своє

vuротися за виконання завдань партії та уряду, велико то -'::::-аліна.

Нарада обговорила

оП,не

печить дальший

РОЗКВіТ

нашої

тич ної Батьківщини, ще більше

соціаліс-

на завжди

віддячу~ високими

врожаями.

:Jміцнить Хай кожний колгоспник і колгоспниця пра­

колгоспний лад--оснопу нашого щасливо го і заможного життя. Ми, передовики колгоспів, зібравшись

ЦЮ ють так, як Катерина КривоБQК, що мину ЛОГ(5 року, на п~рекір несприятливим КЛі­ матичним умовам зібрала по 33,з цент, про-

на районну нараду, докладно обговори.1И, са :3 гектара; як Гаша Лопата, щозібрала

питання -як краще ВИІ:она що, і, ~K Ha~. треба зробити, щоб ~ перших з кожного гектара по 4:3 1 цент. картоплі, ти ЇСТО ичне

ЖОВТНЯ

ішення лют- же ДНІВ по-оIлыllвицько~'у,' негаино прис- як Ольга Голець, ЩО зібрала по 250 цент.

невого РПлену!у ЦК !3КП(б) тvпити до практичного ЗДlиснення ВЮіЗIВОК капусти :3 геКТАра; як Марія Jlитвиненко,

Поо заходи піднесення сіль П.1еНУ~IУ ЦК В.КП(б~, П~енуму ЦІ{ І{П(б)У, що зібрала 110 500 ItellT. моркви з гектара,­ ;ького г,оспода ства в після Наш~ перш~ ВІДПОВІДЬ І ПО!l-яка великому і ми взяте зобов'язання у декілька разів

соціалістич-

не

Всім колгоспам достроково виконати пер­

сіЛьського господарства,яка

Б:·е не

немо

кожної СВИНО\fатки.

Fiідбулася

V ,ння

ЗО-ТИМ

Надоїти молока в середньому на кож- Широко розгор-

Лютневий Пленум Центрального Коміте ну корову 110 1800 літрів за рік.

бригадиріВ,

15 березня. Тут бу,

ПІДНЕСЕННЯ.

р.

змагання

Сіль виконком ухвалив

с. ГОГОЛів

викликати на соціа

лістичне ЗIІ,агання сільвикон

КОМ с. В-Димерк\>!. Основні ПУНКТИ умови:

1. Своєчасне переведення всього комплексу

сільсько­

господарських робіТ, і в пер шу чергу, весняної сівби по всіх І<О.:'Ігоспах кожного села;

Перевиконання

2.

плану

врожайності по всіх культу рах;

з. Дострокове виконання зобов'язань по

всіх

в\>!дах

поставок державі і обов'яз­ кових платежів;

4.Покрашення роботи куль

,<о.єЮfИИ· пер.l(}ХЧ і постано- CTa,ll~y за иого невто~ше Illклуrзання про перевиконаЄМО.ДО;ІЯ врожаю в наших РУ-/ТУРНИХ і побутових заклаПJlену уЦК КП(б)У. ПО розквІТ КОЛГОС~luНОГО ~a,:y,. за ~aдaHY ~(jПО ках! МИ ПОВІІННІ

J

.д~iIOВ і ДМіС ~ кр ета р я могу РадянсьКlИ YKpai~l, І

R

раз

і назавжди перейти дів.

ТІМ Ч»С,:11 на- від окрем!!х рекордіl3 до зБИрАННЯ ВИСОКО

А. ВОИТЕНr<О. U _

РККП(б)У т.М. Ратушного шому району у труднии ~10MeHT, ЯКИИ пере го врожаю на всій площі, ~ кожній ланці, І

С ов или "26 пи л .. ь

ол ов

ЧІ, І

в тому числі ГОЛQВ3 КОЛГОС

пу т. Винарс~кий

колгосп

т. Ж

агроном

.

живає\lО, повинна БУТІ! БІльшовицька пере б·

мога на СІВ І.,

:;: \А'.. _ .VІИ, ЦІЛКОМ УСВІДОМЛЮЄМО, ЩО ДОСВІД пеВ наШІІІ ланці 11 жіпок ЖОJ~Ij()1 редовиків r; невичеРІІне джерело росту та дівчат.8ирішИ.1И на честь

u ,.Невтрачаимо

Весна на поро:и!

,);.

в кожній бригаді, в кожному колгоспі.

:;:

;вель -бри І години. Не пипускаимо з поля з~р} 11ІЧ()- сільського І'осподарства і МИ ціЛком при- ЗО-ї ріЧниці Жовтня взяти

гадир Т.У Криво~Ьк,секретар го, що може ВПЛИНУТJI на темпи І Я1<1СТЬ ЄДВУЄМОО, до ДУ~IJ{Н знатних ланкових УК- на себе соціаЛістичне зобо­

парторганізації бобрицької сівби. Bc~ передбач.ити, все C!IJlaIlYR:lТlI, Р:lїНIl. які зазнаЧIІЛIJ в своєму листі, ЩО: в'язання-зібрати з 7 гекта ЧТС К· , все переВІрити-насІННЯ, ТНГ,ТlО, маШИIІН, "Сflравжнііl !lt:'реДОRИ[{ СіЛf)СЬКОГО госп 0- рів по 2ЗО центнерів картоп ;:, Т. JШНlР, JН\Il~ІОВІ т. збрую, щоб вийти в поле в ПОRніі\ готов ПОВИІІ(>Н не Тільки сам працювати JII· •. Іlлоща у нас виорана на .llопата .прмоленко ,; нтви. К . .дарства " е

~.

н нко І ІНШ

і

НОСТІ.

'

ожному заздалеГІДЬ знати своє МІС якнаlfстзранніше і якнаііllродуктивніше, а зяб. Добрива

- Спасибі нашому рідно- зробит\>!, :цоб заОе.зпечити ВИСО!{і

му батькові-Сталіну за цю ВідМіннv fit<icTb

lIoctahoby,-заявила в своєму

сівби.

те~.111И і можливості, щоб І Інші працювали краще, наздоганяли й

Наше завдання-посіяти ранні за 8

дом

Рак.

Всім

буде~ю

наро- "Сій хліб '} годину,

п~реганяла

lІереДОВИ!{іВ,

могти артілі

на з нас

будеш

ЇСТИ

кожну

ДОРОГІ ТОВАРИШІ!

за те, щоб її ПО ВВіСТю І· ляд КОЖНУ. борозну. Не tтрОIlУСТИТИ жод- .тістичне змагаНIiЯ за гідну зустріч ЗО-ої вик?нати. ~оя ланка, ~ .. Biд ного випадку ПОРУIll.ення вимог ягротелні- ріЧНИJLі Великої Жовтнево! сонїалістич­ ки. Не заБУВilйте, що хто оре мілко,

сіє

ної революції. Давайте Ж дорогі товари­

5-10

М. Г. рол.1АНЕНКО,

На зак:шктрудящих міста JIeHiHa по всій

J~!lKOBa БО.поспу і,!.

б о рот и СЯ днину". Візьмемо всі під свій пильниlі наг наШІЙ краТні ШИРОКО РОЗГОРНУЛОСЯ соціа­

ПОВІДЬ на Рlше~ня па~ТIl,Г~

нзсінням, кож­

вносить по

ро- активно добивалися загального піднесення кілограм верхівок. за 20 СОЦlаліСТИЧI{()('О сіЛЬСЬr<оrо господарства".

виступі ланкова з русанів- бочих днів, всі останні культури ського І{ОЛГОСПУ ім.Сталіна днів. ПаМ'ЯТ;іЙ\lО ),!удре наР()Дllе прислів·я:

Варвара

заготовляємо

Цf' і завдання на сівбі, ЩО, та НІ-.: треба lі док.тадати всіх СИ;!, використовувати вСі вже понад план. ІЦоб ДOГjO

-

1

ТраВRЯ, с.РусаВі в.

У відповідь на постанову лютневого Гlлену~:у ЦК

туючись до ЗО-оТ РІЧНИЦІ рідко, У того і вродить /Lідько. ші, КОЖНИЙ на своїіі ділянці роботи, при­ ЖОВТНЯ,ЗОБОв'язується зібра Здійснення ПОСТ3110ВИ Пленуму lJ,K ВІ{IІ(б) несемо матері - !3ітчизні Jto цього дня ВКП(б) і ПленумуЦК КП(б)У ти ЦЬОГО року по 400 центне ---не скоро I\Шllуща кампаНіЯ,яка стосуєть славні трудеві 1І0дарунки. Давайте вирос­ ваШі ланки склали між со­ рів картоплі з гектара. ЗОМ З пра В.'І1 ННЮІ

і агрономами

Ра- ся лише весняно! сівби. Це IІрограма пар тима такиіі урожаВ,

колгоспу

допоможемо

тії в сільському господарстві на післявоєн-

НИЙ

період.

!3иходячи- з l~bOГO,

мн,

на

всім ланковим, щоб вони сьогодняшнііі своїй lІар::щі по діловому зібрали не менший врожай, обговорили весь комплеl{С сіЛЬСЬКОГОСIIO-

Немає тепер більш Відпо дарських робіт, викрили і засул,или недо-

щоб він був

ГІДНИЙ бою умову на

відального завдання, ЯІ{ ТУР- mки в організації праці, факти порушенбота про ВіД'v1інне переве- НЯ сталінського закону I<О.lГОСПНОГО ЖИТ дення сівби. Цією думкою тя--Статуту сіЛЬСЬКОГОСПОJl:lРСЬКОТ аРТіЛі, всі lІід праllОР сrщі3.1істичного

був пройнятий виступ кож- на~lітили :~аходи для ного на нараді. Особливе

змагання, дальшого розвитку всі на боротьбу:й біJlЬШОRицьке ВИКОIІ:lН:JЯ

всіх галузей nртіЛhflОГО господарства, особ істо,ричної ностанови Пленуму ЦК ВКП(6)

місце у внсту- ливо городництва і

пах посіло питання про Ші!-

тварнншщтва.

соuіалістич­

не З~lагання. Ми будемо АО великих роковин Жовтня. Це буде най­ кращим подарунком любимій ПilрТії більшо помагати одна одній і доб'є­ виків, нашому дорогому батькові СтаЛіну мося, щоб з І<ОЖНОГО гек­ !\ОЛІ'()("ІІНИ,К 3 КОJ[ГОСПНИКОМ, ланка з тара нашої площі зібратн ланкою, бригада :~ бригадою, колгосп з не менше, як по 2.50 цент­ КОЛГQСПО~І, тракторист :~ трактористом, до нерів картоплі, по 500-сто­ ярка 3 дояркою, свинарка з свинаркою,­ лового буряка. Просо для нас-нова культура і ми бе­

Товариші а,РОН()ІЛИ,

11и, КОЛГОСПНИІ{И Броварщини,несемо пов 331{ЛИК3t.\IО Rac,

ремо

по

зобов'язання

15

Jооветпрацівни!(и,

я[{ того

'Г. КАРПОВА, Н. ШПАК,

вимага~ партія,

роке розгортання соuіаліс ну віДПОВідальніСТlJ перед партією і урядом стаТIІ справжніми ОРГilніззторами бороть­ ТИчного змагання на честь за те, щоб трудящі Києва· СТОЛlщі Радян- би за ВИСОl<иі1 врожаЙ,за швидкий ріст і ІІРО

ЗО-тн ріЧЧн )Ковтня, про ІОИ СЬКОІ України;бу.1_11 ПОНllістю :~абеЗllечені дуКТИР.ніСТh громадського тваринництва. роке розповсюдження дос- продуктами городниптва і тваринництва. І' HeBTO\lHO збагачуйте Н<1С :lнаННН\11І науки і віду передовиків. ВІД окре- Більше картОплі, ]<апусти, моркви, 1l0мідо- техніЮI,зр06іть все для ТОГО,щоб досвід ІІе

зібрати

центнерів з гектара.

ко,носпу Ї'J, .lеl1іиз, с_ В- ДИЧРрІ,а. :::

:зей громадсы1огоo господар- ливних городіВ, паРНИКіВ і теп.ТІИЦЬ. Дамо ДОК.1адемо всіх_ СИ1l, щоб ПО-біЛЬІІІОВИЦЬ

зборах, де лют невого Пленуму ЦК!3/{П(б), 62- ріЧl!IlЙ колгоспник рож­

да вся робота наради.

Степан

мих рекор"ів до масового рів, ОГірКіВ, Я~іД і фрУ~ТіВ, меду, м'яса, ,~o-1 peJ~OBI;IKiB с:гав ~аДf)аНIІЯ\IВСіХ~ОJIГОСПНИКів.

піДtIесення I3рожайно,:ті, до лока, масла РІДНОМу f\иI':ВУ! ВІДРОДЖУІІМО 10ваРІІШІ РОО:ТНИК!І, СJIужоовці, іlJтелі­ повного розквіту всіх галу- і поширимо ;ЮВО~ННУ славу БР()[~АI)СЬЮIХ 110 генція paliOHY--КОЖIІИЙ на своєму посту

ства -під ЦЮІ знаІЮМ пройш- Ю1Яllам--будівникам нової сталіllсыоїї п'я КОМУ виконати історичне рішення Плену-

3 виключним

піднесенням,

лід бурхливі О!Jлес КИ, на ра­ да

прийняла віталыйй лист

вождю партіі і

народу това

риту СтаЛіНУ, товаришам Кагановичу і Хрущову. На­ рада також одностайно при й няла звернення

дящих

району.

ДО всіх тру

тирічки в червні місяці перші центнери і ТОІІ му ЦК ВКП(6), Пленуму ЦК КП(б)У. ни

ранніх

овочів.

Наше прагнення по-більшовицькому пи­ ковати історичне

рішення

Пленуму ЦК

ВКП(б) і Пленуму ЦК КП(б)У ми втілили У сЛідуючі конкреТНі зобов'язання: го

ХАЙ ЖИRЕ ВСЕСОЮЗНА KO,y\~'HIC­

ТИЧНА ПАРТІЯ БІJlЬШОВИКШ!

.?<АЙ ЖИВЕ ВЕЛИКИЙ ВОЖДЬ ПАР­

ТІІ) НАРОДУ, КЕРМАНИЧ РАДЯНСЬ­ В 1947 році всім районом зібрати зі В('І,О- КО! ДFРЖАВИ, НАШ РІдНИЙ І .лю­ масиву

по колгоспах:

зернових по К:JРТОfJлі по

10 цент. з гектара; 140 цент. з .гектара; OBO<JiB по 1.50 цнт. з гектара.

БИМИЙ ТОВАРИШ СТАЛІН!

Звернення одностайно прийняте !lа ра­ ЙОННій нараді Ilередо виків.

Побупши

на

обl'ОВОРИЛИ ПОСТЗНОВУ

ІІЯНСЬКОЇ арТіЛі"Бі,Т]ЬІООВIІJ.;~

Васильович Захар­

ченко взяв соціал істичне :ю

60в'юання-вдвох з ДРУЖИ­ ною одержати з 2-0Х

геrп(l

рів ІЮ 300 цеllтнерін ка р­ топ.ті. РаЗО~t :1 тим, подруж /кя ЗахарченкС'вих внесли у позику арті,'1і БО кїлогра\lів верХіВОК.

п. ~IEXEД, al-POHO~.


СТАХАНОВЕЦЬ

2

ПЕРЕДВёСНЯНI

~O березня

1947 ROKY

--------------~-

сЕлькорIвсы(

РЕЙДИ

Немае тепер більш відповідального завдання, як турбота за відмінне переведення весняної сівби!

3 тонни К8Dтоплі У позику 8Dіlілі

;-,- перші ж

дні lІіСJlЯ 01'01

Наслідки ПDООНПГП ВИїЗНJ

ПО J<ОЛГОСllУ "Червоне се

І~оли б не глибокиіі сніІ', НОГО виїзду. Колгосп ім. ТО І не можна БУJ/О 6 догзда- Шевченка (голона т. Матюш'III~H, що це ті.' II,!{И пробніііі ко) У CBOI;MY рішенні зобо-

:~,(JшеН:IЯ І:ОС~аНОВИ Ilлену- ло". АрТі_ll, uідстз~ З вивоз І,,' ЦК 13/\11(0) "l Іро заХОДlf кою добрив, І lотрlO!!О ШRИД 1:"lнеСеIlНЯ сільського ГОСIIO

ше встаНCJIНПИ, разом

з аг-

ВИIЩ--lJеревірка ГUT08110CTi

j,~pCTBa в піС JІЯВО~ННИЙ п~- РОIlО\IОМ, НКУ чаСТІІНУ nCKa:t :;іОд" :lеСЯТI\И КО.' ІІ0СIIНИІ,іR ко ВОЇ н,аРТОll:Іі М()іl,1!3 6У : lе "рТі .'!і "Червоне село" почз

piJaТlI і тим caMII~1 зU і . ll,llIИ-

!{а

\!атеріалу не Л,ОRедена

І,\і

~РИНОСИТИ

і І ти І1зсіllньовиіі фОН,'l. К;jРТОПЛЮДJIЯ ПОflОВllення на 110 I<O.'lГOCllY ім_ 7-1 '0 :,'їз СІННЬОВОІ'О ФОIJДУ. 3а декіль :1)' Рад, ЧаСТlfна IlосіВllОI'О днів

верхівки

наДIЙШЛCJ

J

ТОІІ;JИ

~ll<iCIIOГO IlОса ;'щового мате - до

ріалу.

ІІОUНОЇ

ще

до-

CJдеf.'іІ\али наРЯДІ!, :J31lрнгали

і бригади склали між собою

реllК3МИ Д:НІ карrОIlлі,

виконати ріЧНИЙ IІлан будів

лзн-

::а Ilака.ilЮil\1I0Ї

3 JlOlJ<lтаЮI HIJUTBa по колгоспу. ДіІН j)оБОlll В С<.lду. Городня бригада колгос Пробll!lїl ВИЇЗД IlОказав, ШО пу ім. Сталіна (бригади КОЛІ' ОС!! i~l, Шевченка !ЮВ- У. О. Хорошун) у CBOЄ~ f

Слабо тут pOJГOPHYTa робо

Зросла кількіСть передо- та 110 !lОповнеНIlIО нестачі ВИКів, ЩО зм;наються за ВИ поса;шовоТ картоплі :~ a расокиіі врожаіі. Н КОЛГОСІІі хунок плаСШIХ :,аllасів КО:l11.1аll

року

коні, 130ЛII, КОРРfЗlf, переві' умови на соніалістичне змаряли рсманент .•і lанка Копи гання. Будіеельна бригада лової МарУСі IIРlfіішла :~ ви з060В'ЯЗУЕ.ТЬСЯ ДОСТРОКОВО

l«)іIДIJціЙності .

rЧервонесело" В день ІІроб- ГОС[]llиків.

В'НЗУIOТЬСЯ цього

І JlO :іВ~И. I{ОіЕна ЛаНI,а: ОрИ могтися 110 12 центнерів зерlаД<і 6 у _lа 13 IIOBIlO~IY :ЮООІ, нових 3 гектара. Всі ланки

ніспо l'отовиіі до сівби. За соцзобов'ЯЗ<.lнні пише:

ВІІВОЗКИ

лиши_юся тільки

оле ржати

ного ВІІЇЗДУ ВИйШЛО В 1І0.'Іе :(Обрив не виконанні!. Відв Зі::ІІ'олерні 51чміНI, в обмін --На заклик lІартії І; ") 1.5 ланок, сі в К0.'110С!lі ім. стаЕ. артіль і в lІі JLготоuці JlPOCtAI:CI.KA ог,JАСп.. Іl0JГОСП на інші І(УЛЬТУРИ. llіДllесення сільського госІ з'їзду Рад 16, які ВЗЯЛИ со- lJаРНИКCJВОI'О ГОСllодарства. , ВІН'І'СД. ,'~ І()JОВОЮ '1,1І'Н І';ци r. ('пр:! Органісювано IІроilшов та- подарства наша бригада вІд ніаЛістичні зобов'язання 110 3а

планом вже

) вирощуванню високих ВРО-І б\_'ТИ :.~)

~O

рзм, а

жаїв каРТОІІлі та городини. 185, короиів

П()ВИIІl!О вах ки.ноеllів при урщі срср

є

тілыии

lІО1рібно

()r\lr:lill, ЩПІІ з ІІІ'''!!!'ІХ

rl,~())I~' р"іlОIll

у 111І1;онаn

l'. І •. /)Оnll('ОI'Jеб,

R

кож IІр0611ИЙ ВИЇЗД В КО/1ГОС- повість таКIІМИ "С'

І' ХJіfi"пО<~т"

план

111 ІМ.

40, EO~. На КUЖНІ\І! тр)'до,"IІІ, I;О.1Г (11'11 НІІІ:І' Ііо обох колгоспах в знач а Е. 22. одrр;tащ );pi~ I' РО0l61, 111І 1,~1 ".1ІІ1"\," Нііі мірі враховаНі помилки Пі ,lСУМЮI пробнв'.: виї:~- )111 х.1іііа, ІНІ a.~) Іі ,ЧUlра~а l(aprulIJi. ~ ""'О'IЇ , :І т;н;ож IЮ!')1 А.1Л ~.У.10Ijи, l'о .1І) e~laHellT діl3 ООГСВОРСllі минулого PCJKY. на Jаl'<.ІЛЬ- I(jСПIІIІ~JI . "іЯJЬНО ІUТ)· ЮТLСІІ .10 RІ'~ІІЯНUЇ

відремонтованиіі, ТЯI';1O в! них зборах кожної артілі. ,'IНІ'l1 : задовіль~!ому стані і закрі~! Ви:шачені остаточні строки ІІа аПЇ)IК)': I;OJГOГHJlJlHi лено за ІЗДОВИМИ. РоБОЧI!!1 дЛЯ ПОВІЮГ0 вивершсння НЮІ нмїннн ".ЧЛ JIо,'ів\ , !lлан доведений до

Фото В. БГ!)jНJг.а.

кожної І ІІіДГОТОВКИ до сівби.

бригади, ланки, кожен кол \

IОСПНИК знає своє заl3дання.

11робниіі виїзд допоміl' вик-'

рити ряд істотних .неДОЛ,іКJв.1 ГОЛОВНІ З них С:ІІДУЮЧІ:

;)'часники

реilл,у:

І. MI1.KAJI, Jl, В, ИСОЦЬ- \ КИЙ, М.

Н

РІЗАНЕН!<О,

<

,

.. Про

заХОДІ!

о

період"

В ні весняної сіври записано:

все

"Колгосп

поставив

собі

б

В ~Ba . рази

Вl'одоваllості і запро-

[lововано їх негаііно поста-

Учасники

.

'

lЛЬ-

вити на віДl10ЧИНОК.

О

Активно пройшли загаль-

ні збори в кожній артіді, де

селыорівB обговорили наслідки

рейду:

А. ДАРАГА,

В,

11І.>0 б-

КУКСА

М. БЇЛОГУБ,'

КРИВОШЛИК.

с. БоfiРИR.

Нк ми опnиnішжо норми ВИСіву

__ , XTO,-ПІ!Тають в своє

lkTaHoBJlCHi

сільськогос-\ зівках

сільськогосподарсь-

ІІіднесення по білому У робочому ПЛ(j- \ІУ листі сеЛl,КОРИ,-llOвинен 1І0дарським Ві:lдіЛО\l НОРМИ І кого відділу, а

сі ,,1ЬСЬКОГО господарства післявоєнний

і

ПОІ<аЗНliка-

В 20 гектаР'I'в

,

НЬОЇ

У BiД~!B~!!~TЬiCT~~!~~8!i~ "!~O~par~,!i~r~,, і "тер"" І KT~ ;~I;:f:~;I~~~~I~::~-

рішення пленуму ЦКВКП(б) (І'олова т. Барташ), Чорним

З ІІЛОЩІ'

третя БРИI'ади. І(омісія не t;JИI! врожаи, НІЖ ue передзнаііШJІа тут жодного дефек lоач~но державним ПЛJ'lном. П . Зi:lгаЛЬНI збори колгоспу Т)' . рll IlсревіРЦІ в остан- ІМ , Ille че а . , , НіХ бригадах встановлено, . в нк прииняли ptСОрТ~'Rап- ЩО З 29 плугів 5 відремон- ~ення ВИК.'Іикати на .сОЦ!!l' товані 1101'3110. Визнано що ЛlСПlчне змагання l(ОЛГОСН ім Сталіна окремі коні lІижче серед-' •

В.-ДИМ8DКИ

(ОГЛЯД листів

МІ'

всіх'-збере

тут lІіДГОТОВИJI<IСЬ IJсрша

В ВСО ШВ гапнзд в

Т. МИХАЙJІЕНІ<О. 1колгоспах

г.llріВК<1

;,,,

І"

талінз.' <.раще

висіву дуже загальні. В НИХ

дати ВИННИМ 110 заСЛУI'ах за

не відбиТі

те, що досі, під скиртою в

особо1ивості

по абсолютна

Д

114-120

llояснюється це тим, вага Di~ca

кг.

що

вро-

колгоспне селннство БСТУ- завдання домогтися в IlbO~IY колгоспі ім. Леніна,лежить [{ожному колгоспу. о виз жаю 1946 р. дуже низька. пило зараз в боротьбу за рі роцІ тзко! врожаЙllості по і ржапіє не відрсмонтована начення норми висІву слід Таким же чином визначає­ шуче

IlіднесеllНЯ

врожай- окре~их

культ)'оах

3 ОЛ,- Tpi:lKTOpHa сівалка't

ності 'СОl1іал:стичних ланів. НОГО І'а: жита---8,8

llеIlТ"

ПіД гаСЛОМ -- Rі;;, Оl<РС~ШХ p~_ пшениці ОЗlІмої-9,3 Il. Ilшекордів до масового

l1ідне-

сення врожайності-пройшла остання

нарада

НИ!lі

8,5,

яроТ

--7 и., }lчменlО,

ються

ім.

'

керІВНИКИ колгоспу

Шевченка

вівса - 8,2, проса-8.5, Онашко), Slким

переДОВI!- гречки

ків колгоспів району. Раііон

5 ,5 ,каРТОІІ.'І1' -- 111 ц"

піJlХОДИТИ КОlІкретно в кож мо і норму Вlfсіву ячменю.

На кого, і, на ЩО СI]()діва- ному окре~Ю~IУ випадку. (голова,

Тут ВИХОДИМ,О з ТОГО,

т.

бl!МО так. Враховуючи особ моглива до вологи, ніж овес

не виста- ливості I~РУНТіП'4моиовва4~оа~мо і тра~О)СТіЙ його оприділЮF.1, травостіИ вінса-- ~

чає насінньової каРТCJплі ДЛЯ лин на 1 КВ. метр.

рос

цент.

го,

щоб організувати

збір

мах). Овес, якиН у нас в кол

госпv'

наченої форм у ли р03РііХ ували HCJPMY внсіву:

буде верхівок, не зробили і спро госпі, У своїіі абсолютній ність, поставив перед со- додати,ЩО земля, ЯІ(ОЮ ко- би пошукати ПОЗИКУ по ін- Во:'зі має 26,5 грам. бою завдання домогтися ристуєтьсн КОЛГОСІІ "Ком ін- ших КРЛГОСllах. n ' не менше, як по 10 центне- терн" 110 своїх природніх З 55 запланованих корори ДОПОМОЗІ нижче 333-

Рі в

зернових з гекта ра,

До ЦЬОГО' не зайве

по особли востя х належить до б'[в

В

Н1І КОВОМУ пар

140 ueHTHeriB l<аРТОШlі, 1501 І-ої ГРУШІ в нашому раііо' дарстві є ті.:J:ЬЮI 10, потріб ні, особливо по зерн()вих но 330 рам, а € тільки 60, В світлі ВСЬОГО цього, кулнурах. з 330 матів € 90. З а б и то що можна сказати про те ~ П. ОЛЕКСАНДРёНКО. гноєм 36 рам, а Дlf посіву ·

центнерів овочів.

завдання, яке поставили ке

с. СвіТIІІьне

розсади не ПР~І,СТУПИЛИ,"

Так керувати не можна

Колгосп

"БІЛЬШОВИК.

' норма

робота по підготовці до вес цієІ можливості у НИХ не чено на відкритих партійних правління

с. ПJоске.

I1РИМlТIiА: <) 1. Tpaboctiii-ЧИf..lО РОСІ88 ва

~~"~~;~JЮТ8а вага насіння,

:J. Гоr.nОllаJlча ПРМJlатність васlвня. Від редакціІ: Прохае

мо наших ЧlІтаЧіВ,осоБЛиво

кг. агрономів, голів колгоспів

Таким ЧИНО:--! виходить, що висловитись з приводу того

І основному ,{аДОВІЛЬНО !І!ДГО

ни, тут правліНН5І мало було. що робило. TO~IY то З таНе можна оБІЙТИ і

2)26,5 - 114 :5)97 -

аГРОПМl'ГОJова I;OJrUcny ім. ЛенІна,

Вllсіну не 150 кіло-

питання, що Ного

підніс т,

В IграМіВ ЯК це зазначено у вка Черняєв.

З осени і взимку, КОо1И кавлеflа везти ГНІН на пло- тувався до Сівби. Але, як 110 інших колгоспах КИl1іла шу, де вона буде сіЯТИ,адс це НііІ:<ОМ ВірНо б у лозазна,\

КИМ значним запі:~ненням ре- Голова

>;:') ~420 Х

на

М. Ф. ЧЕРНЯЄВ,

-

кол- .'1ї-7

rocnax, їх техНічну озброєн-

\10 40' ----'500 рослин

Вета но- кв, метр.

огірків -- ІІ0, буряків столо- 60 гектарів І' а МI'ж' тим ВО вили абсолютну вагу насіннаш, враховуючи особливос вих--1О5, моркви -9.5, ци6у ни ніЧОl'О не р,Облять ДЛЯТО ІІЯ (вага 1000 зерен в гра. О

ті груНТІВ по окремих

ЩО

\. В нашому !{О,Jlгоспі ми ро >lчміllь -- культура менш БИ-

'

СЛІдАМИ

"r оді

НАШИХ

, ВИСТУПІВ

обі ця НОК- "ПИЛЬНО.. оХОРОНЯТИ

зборах, правління колгоспу І таке. (голова т. Кучеревський)не на порозІ весна

..

пос\Внии М!\ТЕРІАЛ" В І~.зетj .СтахаВ08епь. в;я 20 JЮТО

П. Т. BeJle рішучої боротьби про- 1>\. бергзпя RIIRОП~О:.l ~аilрад" роаГJЯЧ8 ГО б\'!о зазначено, що ;; артіж' іІІ:.

монтують реманент, а пар- Бобко частенько niJl хмель ти ледаріВ. І це ПРИВОJlИТЬ В\llщену 11 газеТІ ,Стахавов!шь' вІЖ 13-річ ч я Жовтня, ('. Тро€щв~а, з-за про IІIЛJЬ- ВИНИ Ba.pTOBoro в аерНОСХОВПЩI просве~J\ б ДО того ЩО в окремих лан 13. береЗНR кореспондеНЦІЮ никове господарство і зараз ком . . Т ільки і норовитьЩО' . , . .' НІСТЬ брОВ<lJlСЬКОI МТС, Фаl(ТИ ц '-11\0:4 lеиа БУJа ЛlJра І BKpaJleBO 19 к І JOrpall.H ще не готове.

де БІльше

вип!пи.

lI:lИШЛО каХ~бригадах CK~aд колгосп ствгрди.1IlСR. lIиреl(ТОРУ МТС т.

Коле-

проеа. НаРО.1ниі! суд Броварського

ра-

Багато колгоспників, кол навіть ДО того, що 13 бе- НИКІВ не стаJlИIІ. 80!ЬСЬКОМУ істарто",), arpOHO\lY T~ :1а- !іону S:t\::;JlMB вартового С. О, Дро60Т)'ГОСІlНИЦЬ, ще пі;.;. час Бибо- резня ві н весь час засіданА ртіл Ь і ~I. І(отовського харову за~ропоновано негайно ВИПР<1вlt- В:І на 1 ріп fj мІсяців поз~а8.1ення RII рів до Верховної РаД!l !lЯ lІРJв.'ІіННЯ проспав, і (010- (ГОЛCJВіІ Т. Лизун) цілком го 1';1 ВІІІ;РІІТІ неДО.ІIКIІ. .11.

УРСР склали умови на соц ва не чув Зі змагання, зобов'язалися ви-

ЩО говорили

всього

того, това

колгоспники,

ростити високий врожаЙ.Але ГОдова сільвиконкому

до

виходу в

Т им б ільше

поле,

про ЩО і тут ще

багато

щу, де

господарством

вони будуть сіяти. Л. М.

і\ожна ланкова була заці-

БИ

01420

не

можна.

НАКАЛЮЖНИЙ.

КОJCосп іІІ. девівз, с. Ьоцавївка.

.. uідповідальюш

недо-

ініціатива кращи х тут не підготовку до виходу в поле. р06леllостей в парниковопідтримується. Ше гірше. Так керувати артільним му господарстві. З 150 рам Jlанки досі не знають пло-

U

неприпустимо,

.

застеклено ТІЛЬКИ

30

,КОРО,'

С . А . ПОГІJЕБІНСЬКИЙ .

ОГОЛОШЕННЯ :lг1.'1НО постаНОВІ! RИКОНКО1lY г,ропарської Ра1ірци ДОllутатІи ТУУЯЯЩИХ вІ" І!

fit'реЗНR 1\147 роч 6роваРСЬІШЇt jlаЙфlввl.1дlJ R 1;) .','вІТ811 ПО .1:, траВНІ! Ц. р. peЄCTpYBaTII~C 1tIОТОЦИКJІІ та ве.JОСИ1l6.t11. ()РІ'авlзацll Т<1 окре)!1 00060, що ",а-

бівтреба 20,аЄl'ільки 5,гній ють

ще не весь заготовлений

рсдактор

Їх

'8

MOTOI\O&.lII

І В8.10сипеЯIІ, пов110в1 в об06'Я3КОВО)l~' порплк~- йзарсєг,трувати

указапиil СТРОК,

РА ФIНВIДДjД

м. Броварі Київської обл., вул. Юрова. Друкарня райгазети nСтахановець". Телефон-редакцін :2 дзв. Тираж 2500.

23 номер 1947 рік  
23 номер 1947 рік  

23 номер 1947 рік

Advertisement