Page 1

Виходить

з

17 квітни 1937 року

Газета

Броварських міської та

районної рад,

районної державної адміністрації

.

Субе>тС8,

NQ 22 (9839)

І zз

У РАЙОННІЙ

Розrnннvто актvаnьніnитаннн

АЕРЖААМІНІСТРАUІЇ

На черговому засіданні

.

.•.

Н юстрацн,

яке

nроходило

су весняно-польових робіт. На­

~ чальник управління агро11

nромислового розвитку І.В . Лу­

!l

ценко доповів, що восени ми­

і! нулого року в районі було !і посіяно 6500 гектарів озимих і! культур, у тому числі у сіль­

!і госппідприємствах- 5844 га. На

сьогодні стан посівів озимих

, ., культур оцінюється як добрий.

в Зменшено nлощІ озимих куль­

і! тур у ТОВ "Бобрицьке" - на 70 га, ТО В "Войтівське" - 180 га, іі ТОВ "Колос 2000" - 120 га, !і СТОВ "Плато" - 190 га, СТОВ іІ "Княжицьке" - 166 га, ТОВ іІ "Требухівське " - 250 га, ВАТ !І "Аrрокомбінат Калита" - 250 га, !і ДПЗ "Плосківський" - 200 га, !І ВАТ "Агромарс" - 250 га, ФГ :j "МПП"- 200 га, ФГ "Марія К"­ П 120 га. Голова райдержад­ 11

іі міністрації М . Ф. Діденко дору­

! чив

~J

господарствам, які дonyc• ВІДставання

!і тили

в

• лосшах

Н окремих культур, компенсува­

і! ти зменшення площ озимих !і посівами Ярої пшениці , ріnаку,

!і соняшнику, кукурудзи на зер­

Всеqкраїнський день nрацівників -

Шановні працівники культури

Шановні працівники культури Броварщини!

польових робіт. Вони відремон- lj

ПІД

5epe3HR ·. ми ·від3начаємо

-

тували майже всі трактори , а та- 11 кож плуги, культиватори ііІ

1! ністрації 0.1 . Дармограя, пер­ і! шим розглядалося актуальне і! питання підготовки rocno!1 дарств до nроведення комплек-

11

Від

імені Броварськоі районної державної адміністрації та

та аматори народного мистецтва!

районної ради, усіх жителів району щиро і сердечно вітаємо вас

і ваші родини з професійним святом

Від імені міської ради,

-

Всеукраїнським днем працівників культури та аматорів народ­

сівалки, закуповують мі не- іІ ральні добрива . Ведеться робо- !!

дня професійного свята!

ного мистецтва!

Далеко

Українсьrа культура бере свій початок з глибини віків і, прой­

та з банківськими установами Іі

шовши складні етапи розвитку, залишається важливим елемен­

варовиробниками про надання і!

ся

та сільськогосподарськими то- Іі

вашою

кредитів для проведення посів- !! них робіт. l

сподвижницькою

усім

працею

неоціниму можливість

і дякуємо

-

за

те,

що

межами

ки,

справжні

ентузіасти,

діяльністю

надбання,

ка благоустрою населених !і пунктів та систему зборів і ви- !і везсиня твердих побутових від- 11

радість та добрий настрій виходячи на концертні майданчики, створюючи нові музичні твори, живописні та вишивані полотна , декоративні вироби з різних матеріалів . Оберегами нашої багатогранної культури є всі, хто само­ вімано працює в сільських клубах і будинках культури, бібліоте·

тичне виховання броварчан.

райдержадміністрації

жуючи духовний потенціал нашого народу.

·І

ходів доповів заступник голови ІІ lli и б.1ко .

ням

ках,

М . В . J!

З.

голови

раидержадм1н1-

J!

страції двомісячник триватиме

11

го тепла, успіхів в роботі та професійного задоволення від її результатів. З повагою-

управлінь , J!

сл~жб адміністрації, контролю- !І юч1

nриродоохоронНІ

1 право- :,

охоронні органи . Керівникам

нюються вітрами визнання могутні крила вашого таланту, підносячи до нових твор­ чих злетів .

голова адміністрації М.Ф.ДІДЕНКО

Ji

громад вручено нормативні ак- !І ти, а також "Правила з ор- !і

Міцного здоров'я, щастя, благополуччя, достатку вам і вашим родинам. З повагою,

виконуючий обов 'язки міського голови

голова ради

-

с.м.возняк.

ганізації збирання, переробки !І

"УІfраїна - очима pegalfmopa"

ВІДХОдІВ

. За перюд двом1сяч- ;: ника буде проведено освітлен- !!

ня доріг і вулиць загальною !і nротяжністю щонайменше 12 і!

щині

голови

перебувала представницька І

делегація журналістів з усіх регіо­

райдер- ~

нів країни , учасників акціІ "Україна

про стан реалізації в !і

- очима редактора··. ·1'1 організато· ри - Сп і лка журналістів України ,

жадміністрацїі В.Є. Шульга до- іІ повіла

обласна

статус і соціальний захист

ністрацїІ.

років не використовують їх за

!і призначенням, в обіг сільсько­ !і господарського

nризначення.

!і Передбачити виділення коштів

І! фермерським господарствам !! для своєчасного придбання па­ і/ ливно-мастильних матеріалів, !і мінеральних добрив, засобів за11 хисту рослин, сортового насін-

Jі ня.

іІ

.

Всього ниюшнього року зап­

і! лановано посіяти 21200 гекта­

!! рів зернових і зернобобових

il культур, 1625 га технічних куль­

І! тур, посадити 9750 га картоплі !і та овочів, 571 О га кормових

rpo- І!

мадян, які постраждСІ!ІИ внас-

торІв

категорн

3-А,

яю

не !1

наслІДкІв

Чорно-

радіоактивного забруднення з Іt метою надання сощальних ви- н

плат сім'ям з дітьми, які мають і! статус постраждалих.

~ сидії і отримують їх, сплачують

І в межах норм споживання 15

20 відсотків від серед­ .· ньомісячного доходу сім'ї, з

І

або

сnлачує

15%,

опалювальний

лення

за

попередній

будинку

виставці

" Укрм'ясомолпрому"

в Києві колектив

-

Їхня продукці я серед інши х підприємств одержала найвищі нагороди

Подібни х

Гран-прі, золоті та срібні медалі. Найвищі оцінки спеціалістів здобули

небагато .

" хінкалї',

млинці з

м·ясом

та печінкою,

котлети домашні та

перець

куб. м , вартість яких становить грн.

Середньомісячний

му випадку не

123

грн., а

65,60

грн . в місяць

доход сім'ї складає 820 грн ., 15 відсотків від доходу - 123 грн.

міщеннях, це

Економія газу в Ваших при­

використала

Допустимо, що сім'я економно

доходів.

-

економія Ваших

~ пенсіонерів , а також сім'ї, до

передній період отримання суб­

то відсоток обов ' язкової плати

сидїі і використала не

1 складу яких

може бути зменшений з 15 до 5 відсотків, це залежить від кіль­

куб. м в се­

Лариса яrцьКА,

редньому за місяць, тобто еко­

начальник управління праці

входять

неповно­

Jлітні діти, - 20

інваліди 1 і 11 групи; відсотків сплачують сім'ї ,

до складу яких входять nрацез­

і датні особи і середньомісячний доход з урахуванням заробітної

плати,

земельної ділянки,

зе-

1мельних паїв та іншого на одну особу перевищує 50 відсотків nрожиткового

січня 2007р .

мінімуму

492 грн .

х

(з 1 50%= 246

м в місяць, а

350

кості зекономленого природно­ го газу . А сім'ї , до складу яких

35

входять особи

субсидії за кожні

віку,- з

працездатного

20 до 10 відсотків. пенсіонерів,

площа будинку

70

загальна

кв .

м.

По

санітарній нормі субсидія приз­ начається

з

розрахунку

614, 1

614,1

Для довідок звертайтеся за те­

лефоном:

5-62-08.

куб.

номія щомісячно в середньому

відсотків. При призначенні

економії

Наприклад: Сім'я складається з двох

Ми

На фото : гендиректор "Полісся"

Володимир Миколайович Ємельянов з однією з відзнак виставки .

293 ,54

забезпечують

хворих

прикладів

по

Україні

опублікуємо докладну

Ео~рщи~

-І І роз- .

відь про візит журналістів на І

споживала природний газ за по­

- 15 відсотків сплачують сім'ї з

району

необхідними ліками і продуктами.

··полісся" (с. Тарасівка).

природного газу менше , ніж пе­

них:

ди

компанїІ

редбачено санітарною нормою ,

і

j

коштам інвесторів медичні закла­

З великим успіхом представив свою продукцію на Десятій ювілейній міжнародній

опа­

сезон .для

,

інтерес журналістів

інвестиційну політику , яка прино- і

Ганна ПРОСЯНОВА.

246 грн. Якщо сім'я пенсіонерів, яка

1

сить значні успіхи. Саме завдяки

фарширований.

грн.) , тобто

Броварах, і

варської РДА М . Ф. Діденка про І

ЕКОНОМИШ Гд3~ UАдТИШ МЕНШЕ

f Сім'ї, які мають nраво на суб­

у

викликала розповідь голови Бро · і

l

вести прийом громадян у селах !і

і! тивно готуються до весняно-

1

Великий

бильської катастрофи управ- jj ління праці та соціального за- Ji хисту населення , для виплати і/ їм щорічних компенсацій , про- іІ

поліклініки

рикатів ··полісся ·· (с. Тарасівка).

вІддІЛІ у сnравах . за~исту насе- 11

вщ

нової

заморожених харчових напівфаб- ,

nройшли перереєстрацію у~

лення

держадмі-

"Камелія '" (с. Княжичі) та фабрику

ij

тк~ща-

районна

підприємство з вирощування квітів ~

міністрації М . Ф . Діденк<? д<?РУ- Ji

і! культур . Хлібороби району ак­

r

во

lj

с_~иски

та

! Журналісти відвідали будівницт- 1

jJ

лІДок Чорнобильсько! катаст- tl рофи". Голова райдержадчив скласти

j'

Впродовж двох днів на Бровар- І

км, триватиме акція "Посади І! Заступник

заступник міського голови

Ю.І.КУШНІРЕНКО.

та ути~і?,ації твер~их побутових Ji

своє дерево" .

І нехай здійсняться всі ваші

найсміливіші мрії і сподівання.

Від щирого серця бажаємо вам міцного здоров'я, великого родинного щастя і благополуччя, мистецької наснаги, душевно­

керівники

Нехай ніколи не зникає глибоке і чисте

вами.

шли

на

джерело вашого натхнення. Нехай випов­

а ваша творчість дарує людям радість,

Створено штаб, до якого ввій- !І

зусилля

Спасибі вам сердечне за самовіману

внутрішнє задоволення та естетичну насолоду від спілкування з

з 19 березня по 20 травня ц.р. !і

спрямовуючи

своєю

культурні

працю .

музеях, мистецьких навчально-виховних закладах, примно·

ло вдячних земляків,

наші

відродження народних традицій та есте­

Тож нехай ваше професійне свято принесе вам усмішки і теп ­

ГІДНО з розпоря~ен- !і

примножують

котрі

мистецтвом.' Адже саме ви несете у кожну оселю, кожній людині

Про організацію двомісячни- !І

відомі

працюють висококваліфіковані працівни­

ви

спілкування з високим

1! вого розвитку повернути

І ООО

Броварів

го мистецтва. У закладах культури міста

районі Закону України "Про іі

11

І

за

творчі здобутки наших аматорів народно·

том соціального і духовного буття нашого народу. Ми пишаємо­ надаєте

її виконавчого

комітету прийміть найщирІші вітання до

Jі но. Уnравлінню агропромисло-

!! гектарів землі, виділених фсрr:і мерам, які протягом кількох

.

ре>к.у

2007

К9ЛЬТ9РИ та аматорів народноrо мистецтва!

!і керівництвом nершого заступ­ !: ника голови райдержадмі-

11

березня

......................................................................................................................-.-................... ................................................................... .......... ...... : .......•.....................................•.....•...............................................

ко­

і! легії районної державної адмі-

:1

24

WGZZ

І О відсотків

обов'язковий

платіж

3апрошує "Крнннq•" 25 березня, у місь-

У неділю,

кому клубі по вул. Гагаріна,

зменшується на 2 відсотки. Зе­ кономивши 35 відсотків, обо­

б, відбудеться чергове

в'язковий платіж зменшується на 7 відсотків. Ця сім'я сплачує не 15% від доходу, а 8%. В дано-

мистецького об'єднання

засідання літературно­ "Криниця".

Початок о 1З.ОО•

·

І

Володимир ЛЯШКО. і

Прямий ~

теnефонний зв' язок І

!

27 березня 2007 року з 10.00 І до 12.00 відбуДеться прямий те- І лефо~ни_й зв'язок з начальни- І ком ВІддІЛУ земельних ресурсІВ

району КОЛОДІЄМ МИХАЙ­ ЛОМ

ВОЛОДИМИРОВИ­

ЧЕМ із земельних питань за те- ,1 лефоном

6-29-08.

! 26 березня 2007 року з 14.00 І до 16.00 буде проводити пря- ~ мий телефонний зв'язок з насе­

ленням Київської області зас­ тупник голови Київської обл­

держадміністрації КОНДРУК І

ВАЛЕРІЙ ПЕТРОВИЧ за теле- і

фонами: 286-84- ~1; 286-10-06. І


2

Субота,

березня

24

---ПОВЕ~ПВ---------------

року

2007

6ере~~~ ~ ~~- і!ІІІСіІІІ. a!~iiiпtвкijІ)_кil.iJoifiillifiJІI:JIJfЦifiltltfl(тl~

13

n1• о ••• Fо 1н -

~~~~:::z ~:~:::,~~:~~~~, І

ДАРVВАТИ РАДІСТЬ

::~:;~;~-~,~~::~:i:~,;;jl

··. ·

·

.................•.. ···········-···· -······ ...

·- ·· •

·. -

·•

ре би

·· · · "

------------------------ ---------------------------------

магали древні римляни від правлячої верхівки. "Не хлібом єди- • ли

говоримо ми, сучасні.

" -

працівники

сфери,

за

своїм штатним розписом покликаної

-

років

усе

вселяє

надію.

Романчишин запевнив, що цей за­

лищними головами та працівника­

кон

у

ми культури. Це додасть нам твор­

Рада має за нього проголосувати.

у багатьох

чої наснаги і оптимізму. Саме цього

відпочинку,

днях села чи селища,

держадміністрації:

обласних заходах і т. ін. А незаба­

Вісімдесят

-

закладів

ром у святкуванні 75-річчя Київсь­

культури

сьогодні діють у районі: районний

кої

будинок

представляти два наші народні ко­

культури,

сільські

будинки

селищні

культури,

та

клуби ,

області

лективи:

Броварщину

хор

будуть

"Криниця"

та

Нещодавно на сесіі районної ра­

ної пісні "Маестро" з філіалами , Ка-

ди затверджено Програму розвитку

линівська дитяча школа мистецтв з

культури

мережею філіалів . Всього нині га­

роки. Споді ваюся,

лузь культури району налічує

вирішити

252

працівників. У нас працюють вісім

Це,

туризму багато

зокрема,

на

2007-2010

вона дозволить наших

проблем.

капітальні

і

поточні

творчих колективів зі званням "на­

ремонти опалювальної системи бу­

родний": хори "Криниця" та "Княжи­

динків культури і бібліотек. У нас

чанка ", ансамблі та гурти "Спадщи­

нині

на",

(без скорочення мережі) Завориць­

"Калинонька",

"Україночка" ,

тимчасово

законсервовані

"Живемо", "Калиновий цвіт", "Дже-

кий

рело". Дитячий хореографічний ко­

клуби Першотравневого, Опанасо­

лектив

ва, Залісся.

На сьогоднішній день

закуплено

котлів, проте встанов­

"Струмочок"

з

Калинівки

має звання зразкового.

та

Погребський

8

БК,

сільські

лено ще не всі . Одна з найб ільших

Закладами культури району, ме­

проблем

тодкабінетом РБК упродовж мину­

призупинений

-

ремонт

лого року було проведено десятки

районного будинку культури . А тут

різноманітних

же

культурно- мистець­

ких заходів: огляди-конкурси, фес­ тивалі,

такі

"Пісенний

як:

олімп " ,

прекрасного", рок" .

Наші

аматори

"Перо

" Український

брали

технічної

до

умов

ярма ­

участь

масових святах,

бази,

праці

матеріально-

створенню

нашим

гідних

працівникам ,

кадровому забезпеченню приділяє

голова

у

райдержадміністраціі М.Ф.

Діденко.

різноманітних тематичних та теат-

ралізаваних

її

покращенню

професійні артисти та

сцени

посадкових місць.

Велику увагу розвитку культури,

натхнення",

" Сходження

- 370

Хороших змін усі ми чекаємо від

кон­

ще

цертах художньої самодіяльності, у

нового закону про культуру .

Буде

виставках декоративно-ужиткового

підвищення зарплати , надбавка за

ми

сподіваємося

го апендициту· була і є однією з найактуаль­

ніших

проблем

хірургіі.

За

багатогранність

клінічних проявів, складність діагностики його називають "хамелеоном черевної порожнини" . Найчастіше на гострий апендицит стражда­

ють дорослі люди віком від даними

американських

захворіти

на

цю

складає близько Колективом ральної

20

до

вчених

патологію

2005

ний

з

БАГМУТ,

хірургічного

відділення

оперується

цент­ значна

2004 року прооперовано 328 хворих, - 294, 2006р. - 369 осіб. Фатальних

р.

госпіталізаціі хворих, що в кінцевому

резуль­

з них

нальну

власність

йде річ

не

про відновлення

працездатності

ускладнень

прооперувати

-

хворого

і

в

за­

довільному стані виписати його з ві,LJДілення на

5-7

добу.

Приведемо кілька прикладів за

Хворий А. ,

5

деструктивного

апендициту, ускладненого розлитим гнійним перитонітом. ребіг,

в

Важкий

післяопераційний

подальшому виконано

ще

2

пе­

етапні

показав

вашій газеті. До речі, наша спільна

ри", щоб чудове, неповторне кла­

підтверджують ,

"агітаційно-роз'яснювальна"

сичне

бібліотекарі

робо­

мистецтво,

мешканців міста . Сьогодні усі пи­

боку· ще й серед колег-депутатів,

душах,

тання

дає свої плоди

метою

між

нами

вирішено.

Пра­

люди відгукуються

-

і

відуючі задоволені . Район на нас не

буде розгорнуто виставку на Шев-

нота". А ще, зважаючи на численні

ображається .

пройшов

ченківську тематику. У виставкавій

побажання,

безболісно . Кошти у бюджет закла ­

залі змонтовано алюмінієві карнизи

хорового мистецтва, дитячий кон­

-

курс

дено.

ніхто

Люди

не

Перехід

отримують

звільняється.

зарплату,

Соціальний

захист бібліотекарів буде забезпе­

зможемо

виставляти

картини.

естрадної

"Зоряний

конкому Є.В. Гредунов.

ської пісні.

Вітаю з нашим професійним свя­

плануємо робити доплати, оскільки

ри. Отож, ми відкриті до співпраці.

том усіх справжніх ентузіастів і фа­

зарплати тут

Будемо раді кожній людині, кожній

натів рідної культури , зичу їм міцно­

мізерні. Будемо до­

помагати,

щоб

бібліотеки

центрами

наукової,

новій цікавій ідеї.

були

го здоров я, творчої наснаги, нових

Ще хочу до наших активів долу-

методичної

праці наших дітей, студентської мо­

чити

лоді,

дитячої школи мистецтв. За визна­

усіх

жителів

Броварів.

Для

реконструкцію

актової

професійних злетів і гідного поша­

зали

нування їхньої натхненної і копіткої праці . Зі святом , колегиІ

цього у нас усі можливості є. Ве­

ченням фахівців, такої зали ,

ликі надіі покладаємо на Закон про

сцени , апаратури і дизайну не має . ш

На фото: • •• •

ш

ан~амбль з Бро~арі~:Доля» л,

~.

~

іОРЖННКІf llENCIHNOfO ФОНА У Згідно із Законом України "Про загально-

5

апендициту,

абсцесом.

10

такої

до­

обов'язкове державне пенсійне страхування",

всі

платники

бов'язані

страхових

додержуватись

внесків

зо-

дисципліни

ментальний завод" ковський,

Найболючішою

борг-

сьогодні

є

своєчасна та в повному обсязі сплата пен -

вул.

23, 1тис.

- 8,1 8.

нішніх і майбутніх пенсіонерів.

Базою для

набуття права на пенсію є заробітна плата.

Але ще не всі платники регулярно і в пов-

ВКФ

час операціі, читач , мабуть , здогадався сам .

перебуває

у

віміленні.

неться до повноцінного жиТlя.

потрібно ставитися з увагою.

Неприпустимі

Будь-який

випадок .

коли хворого турбують болі в животі, нудота , блювання, підвищення температури тіла, все

.

ВІJлодимир КОЛЯДА, І завідуючий хірургічним Ві,LJДіленням,

Заслужений лікар Украіни. ; І Андрій ДРОЦЕНКО, лікар-хірург І категорІі. і

_ _ _j

57,

тел

"Міттрейд"

430-91-71)

борг

-

(директор

О.М.

3)

борг

тис. грн.

фондом України. Наявність такого боргу оз-

Що було знайдено в черевній порожнині під

5-22-78)

Мамітько, вул. Незалежності, З а, кв.

вався з приводу "харчового отруєння і немо­

тивованого підвищення температури тіла".

тел

тис. грн.

8(066)759-81-36)

перед ПенсійІWІМ

57,

ТОВ "СК Ліфт"- (директор АА Струне-

7.

ме

пенсій ни-

(директор О.Ф. Жура-

грн.

вич, вул. Кутузова,

залежить розмір

-

Кутузова,

сійних внесків до бюджету фонду, адже савід цього

тис . грн.

- 36,0

ВАТ "Броварський дослідно-експери -

6.

відрахувань до Пенсійного фонду України.

проблемою

\

(директор М.В . Бринюк, м. Київ , вул. Конс- j тантинівська , 71) борг

ліквідаціі заборгованості

порожнини

пісні

крок", вечір співаної поезії, бардів­

Духовність починається з культу­

(!) від початку захворю­

самолікування .

фестиваль

Спонсором тут виступив член ви­

вання. Протягом цього часу самостійно ліку­

випадки

проведемо

чено повною мірою. У перспективі

роки. Звернувся за допомо­

досі

фести­

валі "Кришталеве перо", "Класична

Власик,

і

З цією

проводитммуться

і допомагають. Незабаром у музеї

му особлива увага приділяється проблемі

Хворий

на наших сценах.

колективами. За­

цюємо плідно з

гангренозного

місяця

поезія ,

народна пісня запанували у наших

ному обсязі сплачують пенсійні внески. То-

1,5

висока

та серед громадськості, а з мого

що ці заклади обслуговують саме

тибіотики (вартість яких для лікарні складала

100

Євтушенко

самі

операціі, використовувалися найсучасніші ан­

ООО грн. на добу, а мала б становити в

Т.В.

: Я мрію про мистецьку освіту на- ·. шого населення, про програму на '1 місцевому телебаченні "Час культу- ·

лю і для "Прометею".

зею багато написано зокрема й у

ностувати ~ . приборкати "хамелеона черевної І

гострого

зею

двох

! 4

ми. У перспективі - придбання роя- .~

працівників-ен-

адже і район, і

років . Звернувся за допомо­ з

наукових

rузіастів на чолі з директором му­

неочікувана подія,

днів від початку захворювання.

Прооперований

музею,

ліотеки для дорослих. Це була дав-

- привід звернутися за кваліфікованою ме - ~ дичною допомогою. А обов'язок лікаря - діаг­

15

експозицію

телеканал "Глас". Про роботу му­

це

останній місяць. гою через

міста

дитячої та

Наголошуємо ще раз, що до свого здоров'я

своєчасно і без

про

міської біб­

бібліотек:

апендикулярним

53

Хворий В.,

пацієнта, а про збереження його життя. Бажання кожного хірурга

І

прийняття в кому­

-

Надіємось, що післяопераційний період прой­

коли

передачу

освітленням і

метей" і т. ін. А ще, як ви уже і!

експонують

тиву

головне

де без ускладнень і невдовзі хворий повер­

операцій,

виставки,

сучасним

знаєт:, сорок років - нашій му- .1 ЗИЧНІИ ШКОЛІ, І ЦИМИ ДНЯМИ В ак- '; товій залі їі вихованці змо"жуть, на~ .1 рештІ, сІсти за новенькии рояль 1:1 відчути себе справжніми артиста- :

неповторні

дить зі значними досягненнями.

нень,

багатоетапних

працюють

йдуть

про щоденну копітку роботу колек-

таті призводять до післяопераційних усклад­ тяжких

сюди

лями, реконструкція сцени і забез­

- 7,3 9.

наслідків зареєстровано не було. Але занепо­ коєність х ірургів викликають випадки пізньої

пересувні

Цього року ві,LJДіл культури до

-

Тут

Тепер

нашого професійного свята підхо­

відступила. Виписаний з відділення на

гою через

j

наповнення і

усіх закладів культури новими меб- '

наш

свої роботи місцеві умільці . Цікаву

бу після операціі в задовільному стані .

районної лікарні

Києва.

начальник

Броварської

культури

ки титанічним зусиллям персоналу хвороба

13%.

роботі,

міськради:

вірогідність життя

фасадів ,

відвідувачі з міста, ·щуть з району, з

Наталія

Важкий післяопераційний перебіг. Але завдя­

протягом

це

-

лаштування

колегам.

років . Госпіталізований на

приводу

гордість

тих щойно на баланс бібліотек, об-

печення

добу від початку болю в животі . Прооперова­ ускладненого

мистецтв, міського клубу, прийня- :

Верховна

міського культурного центру "Про- '·

років. За

50

кількість хворих з гострим апендицитом: про­

тягом

47

наша

і

реконструкція.

добу додому.

21

Хворий Б.,

Друга

підготовлено

В.Г.

благополуччя я й бажаю усім своїм

разів менше). В задовільному стані виписа­ ний на

уже

культури

останніх років відбулася його повна

у

міцного здоров'я,

-

униканте ускладнень Протягом багатьох років проблема гостро­

управління

сімейного

ще

-

ЗАОРОВ'Я

ласного

краєзнавчий музей. Упродовждвох

натхнення

rострий апендицит:

BAWE

на

І

!

а

відділу

на система, театр дитячої естрад­

і

А

оптимізму,

ан­

самбль "Живемо".

районна централізована бібліотеч -

'!

У планах вімілу культури - реконструкція усіх приміщень школи '/

культуру. На колегіі начальник об­

порозуміння між сільськими та се­

ділу культури Броварської рай-

2

це

наш кореспондент Валентина КОВАЛІВСЬКА попросила очільників

вечорах

56 міст і І

мистецтв. вислугу

ми їі творці зустрічали своє професійне свято? Розповісти про це

мистецтва,

!

високо оцінено рівень усіх вихо- .1 ванців броварської дитячої школи І

"так склалося історично":

Як нині живе наша культура? З якими проблемами і сподівання­

Ганна УНГУРЯНУ, начальник від­

1

наші вихованці виступили на рідній

"за залишковим принципом". Чи змінилося щось сьогодні?

?)

:

курс секціі форптіано у рамках

сцені непогано - є два лауреати , І

саме ця "галузь" людської діяльності весь час жила (чи вижива­ ла

нас ВІдбувся обласнии огляд-кон-

були шоковані побаченим. До речі, і

дарувати людям радість. Народ любить своїх митців. І разом з тим чомусь, як модно тепер говорити,

Апаратуру

бют" . Прибули учасники з

березня своє свято відзначи­

23

Інструментар І!.

фестивалю класичної музики "Де- :1

3 давніх-давен людина прагне свята 'Хліба ііі видовищ!"- ви- • ним ...

в

ТОВ "Геобудпошук"

Слід

вул.

-

(директо р АМ.

Шевченка,б, борг-

зауважити,

що

9,9

кв .

38,

тел.

тис. грн.

від

несвоєчасної ,

начає не просто недоодержання коштів бюд-

сплати пенсійних внесків за

жетом фонду, а і втрату права на пенсію пра-

працівників страждає і саме підприємство. 1

uівниками такого підприємства-бОІJЖНИка.

Заборгованість до Пенсійного фонду Ук-

раїни у м. Броварах

no основних плаrежах 2007 рску становить 4,7 млн. грн. , порівняно з сиrуацією на 1 січня 2007 р збільшилась на 71,7 тис . грн . станом на

1

березня

Найбільшими боржниками до фонду є :

1.

Казен :1ий заsод порошкової металургіІ

- (директор А.М. Тонковид, Промвузол , тел. 5-22-65) борг - 3,1 млн. грн. 2. ТОВ БМФ "Дружба" - (директор М.Ф. Дерій, вул . Залізни'jна , 5, тел. 5-11-94) борг- 391,5 тис. грн . З. ПП " Ліфтмаркет" - (директор 6.0. Болдовкін, вул . Кутузова, 57, тел. 4-63-21) борг -111,6 тис. грн. 1 4. ТОВ МА ВФ "Перлина" - (директор Н.Д.

Гольденберг, м . Гостомель, вул. Лугова, 8а, І те~ . 258-74-34) борг- 37,7 тис. грн.

l__:_ТОВ "Завод зварювальних матеріалів" -

власних І

Якщо до 20 числа наступного за звітним І

місяцем підприємство не перерахувало І ст~:=!хові внески за попередній період, то , І зпдно з чинним законодавством,

вv.никає

недоїмка перед Пенсійним фондом України,

за що відповідно нараховується фінансова санкція та пеня. Поки платник не сплатить

борг,

його

поточні

внески

до

Пенсійного

фонду Укра:І:ни автоматично йдуть на погашення недо1мки.

! І

Для ре~лізаціі свого права на :оJарахуван-

!

ня стажу 1 отримання вщпов1дного розмІру · пенсіі,

працівники

підприємства ,

яке

НР.

сплатило внески , мають право на звернсння в суд д;.я захисту сєоїх порушених прав .

~-

Надія ТУНИК,

заступник начальника управління І Пенсійного фонду УкраІни ум. Броварах, І

начальник ~ірділу надходжен::_доходів. І


3

Субота,

24 березня 2007 року

УТ-1 06.00 "Доброго ранку, Ук­ раїно!" 06.00 Ранкова молитва

06.05,

06.ЗО,

07.00, 08.00

Новини

06.З5,

06.55 07.55

Спорт Глобус України

07.15, 08.10

Православний

ка-

лендар

Ера бізнесу 07.ЗО Ера здоров'я 08.25 Рейтингова панорама 09.00 Діловий світ

07.10

09.10

д/Ф

"Земля

бак-

терій" 10.15 Наша пісня 11.00 Новини 11.20 Життя триває 12.00, 1З.10, 17.45 Чемпіонат світу з вод­ них видів спорту. 1З.ОО Новини 14.ЗО "Милосердя" 15.00 Новини 15. 15 Mjc "Пригоди Тентена"

15.45 Індиго 16.05 д/Ф "Ревізор" 16.40 Маестро Богдан Ступка. Бенефіс актора

18.30 19.00 19.15 19.30 19.40 19.50 20.05

"Не вродлива"

17.25 Tjc

Український вимір Новини Точка зору Діловий світ Світ спорту

Вечірня 1<азка Д/с "Школа вання" 21.00 Новини 21.30 Діловий світ 21.40 Світ спорту 21.55 'Толока" 22.55 Трійка, Кено 23.00 Підсумки

18.ЗО Т/с "Янгол-охоронець"

20.05 "ТСН Проспорт" 20.15 Т/с "Кадети" 21.20 Т jc "Ментівські

вижи-

І

Новини Об.З5, 07.15, 08.10 Спорт Об .55 Глоб ус України 07.55, 08.20 Православний календар

Ера бізнесу Будівельний майданчик Дай лапу! Ранкові поради Діловий світ Дjс "Школа виживання" 10.00 'Толока" 11.00 Новини 11.20 Життя триває 12.00, 1З.10, 17.45 Чемпіонат світу з вод­ них видів спорту. 13.00 Новини 14.ЗО Здорово 15.00 Новини 15.15 Mjc "Пригоди Тентена" 15.45 Індиго 16.05 Д/с "Дикі враження"

07.10 07.35 07.45 08.45 09.00 09. 1О

•. • . . ; ~-~~··</······ ·. 28

06.00

березня

УТ-1 "Доброго ранку, Ук­

раїно!" ~

r

06.00 Ранкова молитва 06.05, 06.ЗО, 07.00, 08.00 Новини Об.З5,07.15,08.10 Спорт 06.55 Глобус України 07.10 Ера бізнесу 07.55, 08.20 Православний календар

08.45 Ранкові поради 09.00 Діловий світ 09.15 д/с "Школа виживання" 10.15 Далі буде ... 1О .50 Служба розшуку дітей 11 .ОО Новини 11.20 Життя триває 12.00, 1З.1 О Чемпіонат світу з водних видів спорту. 1З.ОО Новини 14.ЗО Курорти Укра'Іни 15.00 Новини 15.15 Mjc "Пригоди Тентена" 15.45 Індиго 16.05 Д/с "Дикі враження" 16.40 Чемпіонат світу зі спортивних танців.

17.55

Футбол. Відбірковий

.·• · ' ·і•ЧЕТВ·р·· · · ·.•·.•· · r

29березня

УТ-1 06.00 "Доброго ранку, Ук­ раїно!" 06.00 Ранкова молитва 06.05, 06.ЗО, 07.00, 08.00 Новини 06.З5, 07.15, 08.10 Спорт 06.55 Глобус України 07.10 Ера бізнесу 07.ЗО Лижна школа 07.50 Ера якесті 07.55, 08.20 Праеослааний календар

08.45 09.00 09.15

Ранкові поради Діловий світ Дjс "Школа вижи-

вання"

10.05 В гостях у Д.Гордона 11.00 Новини 11.20 Життя триває 12.00, 1З.10, 17.45 Чемпіонат світу з вод­ них видів 1З.ОО Новини 14.30 Хай щастить! 15.00 Новини 15. 15 Mjc "Пригоди Тентена" 15.45 Індиго 16.05 Д/с "Дикі враження"

війни-2" 22.ЗО "Епіцентр" ІНТЕР

08.45 "Брати по-різному" 09.15 "Ключовий момент" 10.00, 20.00 Tjc "Приречена стати зіркою" 11.00, 19.00 Tjc "Гонка за щастям"

12.1 О

Х/Ф "Повернення у Блакитну лагуну"

д/Ф "К. Шульженко Велике кохання" 14.55 Фестиваль Гумору

нянька"

14.15

10.40 Т jc "Міс 11.40 "Сімейні

Офіс-2" справи"

раїні"

08.15, 08.50, 12.00, 19.00,

07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 1б.ОО, 17.00, 18.00, 19.00, 2З.ОО "Час новин"

07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 21.50 "Погода на ку­ рортах· 07.50 "Автопілот-новини" 09.ЗО "Час Тайм"

1З.О5, світ"

10.05,

1б.О5

"Час:

17.З5 Абсолютна стихія 18.40, 20.40 Інформаційна програма "24 години" 18.55, 21.10 "24 години. Спорт" 19.10 Невідома планета 20.10 Автолегенди 21.15 Архіви ФБР 22.15 "Світські хроніки" 16.ЗО "Драйв"

Чемпіонат світу зі спортивних танців. 1 ч. 18.ЗО Український вимір 19.00 Новини 19.15 Точка зору 19.ЗО Діловий світ 19.40 Світ спорту 19.50 Вечірня казка 20.05 Д/с "Школа виживання" 21.00 Новини 21.ЗО Діловий світ 21.40 Світ спорту 22.00 "Ха-ха, ua" 22.45 Ситуація 22.55 Трійка, Кено

1б.50 Т jc "Моя прекрасна нянька"

22.40 д/Ф

"Не родись вродлива" 18.ЗО Т/с "Янгол-охоронець" 20.05 'ТСН. Проспорт" 20.15 Tjc "Кадети" 21.20 Т jc "Ментівські

5 КАНАЛ Об.10, 18.45 "Киівський час" Об.20, 09.20 "Огляд преси" Об.25, 08.20, 10.15, 1З.15, 1б.15 "Погода у світі" Об.ЗО, 07.10, 08.10, 09.50, 20.45 "Бізнес - час· Об.40, 07.40, 08.40, 22.45 "Час спорту" Об.50, 08.50, 11.15, 14.15, 17.15, 22.55 "Погода в Укра·Іні" 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО,

1+1 06.30, 07.40, 08.ЗО "Сніда­ нок з 1+1" 07.00 'Туфі та його команда" 08.00 Tjc "Люба, діти та завод ... 09.00 Tjc "Кадети" 10.05 Т jc "Моя прекрасна нянька·

Т/с"Міс Офіс-2" "Сімейні справи" 12.З5 Tjc "Янгол-охоронець" 1З.ЗО, 19.ЗО "ТСН" 14.00 Т jc "Надія зникає останньою" 14.55 "Судові справи" 15.50 Т jc "Міський романс"

10.40 11.40

матч

до

ЄВРО-2008.

Україна-Литва Новини Футбол. Відбірковий матч до ЄВРО-2008. Україна-Литва 19.55 Мегалот 20.05 Д/с "Школа виживання" 21.00 Новини 21.ЗО Діловий світ 21.40 Світ спорту 22.05 "Спотикач-2" 22.35 Ситуація 22.45 Служба розшуку дітей 22.50 Лото, Трійка, Кено

18.45 19.00

1+1 Об.ЗО, 07.40, 08.ЗО "Сніда­ нок з 1+1" 07.00 'Туфі та його команда" 08.00 Tjc "Люба, діти та завод ... " 09.00 Tjc "Кадети" 10.05 Tjc "Моя прекрасна нянька" 10.40 Tjc "Міс Офіс-2" 11.40 "Сімейні справи" 12.З5 Т jc "Янгол-охоронець" 1З.30, 19.30 "ТСН" 14.00 Т jc "Надія зникає останньою" 14.55 "Судові справи" 15.50 Tjc "Міський романс" 1б.З5 Чемпіонат світу спортивних танців.

зі

18 ЗО Укра'інський вимір 19.00 Новини 19.15 Точка зору 19 ЗО Діловий світ 19.40 Світ спорту 19.50 Вечірня казка 20.05 /Jic "ШколJ виживання"

21.00 21.30 21.40 21.55 22.25 2?.40 22.55

Новини Ділuвий світ Світ спорту Далі буде ... Грома,дська варта Ситуація Трійка, Кено

1+1

06.30, 07.40, 08.30 "Сніда­ нок з 1+1" 07.00 'Туфі та його команда" 08.00 т;с "Люба, діти та :звод ... 09.00 Tjc "Кадети" 10.05 Tjc "Моя прекрасна нянька"

Т/с "Міс Офіс-2" "Сімейні справи " 12.З5 Т jc "Янгол-охоронець" 1З.30, 19.ЗО "ТСН" 14.00 Т/с "Надія зникає останньою" 14.55 "Судові справи"

10.40 11.40

війни-2" 22.ЗО "Чорним по білому"

ІНТЕР Об.ОО,

07.00, 08.00, 12.00, 18.40 Новини Об. 1О "Гід кра'інами світу": Малайзія та Таїланд 07.20, 08.10 "Ранок з Інте­ ром" 08.45 "Брати по-різному" 09.15, 1б.45 "Ключовий момент" 10.00, 20.00 Tjc "Прирече­ на стати зіркою" 11.00, 19.00 Tjc "Гонка за щастям" 12.10 Т/с "Московська сага" 13.20 Т jc "Жіночі історіІ" 14.20 д/Ф "Скандали шоубізнесу" 15.25 М/Ф 15.40 Т jc "9 місяців" 17.ЗО Tjc "Московська сага" 21.00 "Подробиці" 21.ЗО Tjc "Група Зета" 1б.50 Т jc "Моя прекрасна нянька" Т jc "Не родись вродлива" 18.ЗО Tjc "Янгол-охоронець" 20.05 "ТСН. Проспорт" 20.15 Tjc "Кадети" 21.20 Т jc "Ментівські війни-2" 22.ЗО "Без табу" ІНТЕР Об.ОО, 07.00, 08.00, 12.00, 18.40 Новини 06.10 "Гід країнами світу": Болівія 07.20, 08.10 "Ранок з Інтером" 08.45 "Брати по-різному" 09.15 "Ключовий момент" 10.00, 20.00 Т/с "Приречена стати зіркою" 11.00, 19.00 Tjc 'Тонка за щастям" 12.10, 17.ЗО Tjc "Мос­ ковська сага" 1З.20 Т jc "Жіночі історіІ" 14.20 д/Ф "Якби я був султаном" 15.40 Т/с "9 місяців" 1б.45 "Ключовий момент" 21.00 "Подробиці" 21.ЗО Tjc Трупа Зета· 22.40 д/Ф "Рабство за

17.25

"Міський романс" 1б.50 Т/с "Моя прекрасна

15.50 Tjc

нянька"

17.25

Т jc

"Не

родись

вродлива"

18.ЗО Tjc "Янгол-охоронець"

20.05 "ТСН. Проспорт" 20.15 Tjc "Кадети" 21.20 Tjc "Ментівські війни-2" "Я так ду•• аю" ІНТЕР Об.ОО, 07.00, 08.00. 12.00, 18.40 Новини Об. і О "Гід країнами світу": Півде~ь США С7.20, 08.10 "Ран~к з Інте­ ром" 08.45 "Брати по-різному" 09.15, 16.45 "Ключовий момент" 10.00, 20.00 Tjc "Прирече­ на стати зіркою" 11.00, 19.00 Т /с 'Тсн ка за щастям"

22.25

17.ЗО Т/с "Мос­ ковська сага" 13.20 Т jc "Жіночі і~торі1"

12.10, 14.20

д/Ф

"Рабство

контрактом"

15.40 Tjc "9 місяців" 21.00 "Подробиці" 21.ЗО Т jc Трупа Зета"

за

22.З5 "Модна погода" Реальна програма Таємниці мандрівок Х/ф "Міссіс Харріс їде до Парижа" 12.15, 1б.40 Шоу Опри Уінфрі 1З. 10 "Екстремікс" 1З.45 Аполлон: польотИ на місяць 14.ЗО Пункт призначення світ 15.З5 Життя серед дикої

08.20 09.00 10.00

10.ЗО, 11.ЗО, 12.ЗО, 1З.ЗО "Прес-конференції у прямому ефірі" 11 .05, 14.05, 17.05 "Час: регіони" 14.ЗО, 15.ЗО "5 елемент" 1б.ЗО, 17.15 "Майдан" 18.15 "Особливо небезпечно" 18.45 "Київський час" 19.25, 20.10 "Новий час"

15.ЗО Х/Ф "Чартер" 17.20 "Жди меня" 21.00 "Подробиці" 21.ЗО Т/с "Група Зета" 22.40 д/Ф "Скандали шоубізнесу" 5 КАНАЛ 06.1 О "Це - Україна!"

"Якби я був сул­

таном"

"Час новин"

07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 21.50 "Погода на ку­ рортах" 07.50 "Автопілот-новини" 09.ЗО "Час Тайм" 10.05, 1З.О5, 1б.О5 "Час: світ" 10.ЗО, 11.ЗО, 12.ЗО, 13.ЗО "Прес-конференцїі у прямому ефірі" 11.05, 14.05, 17.05 "Час: регіони" 14.ЗО, 15.ЗО "5 елемент" контрактом"

5

природи

"УКРАЇНА" 06.ЗО, 09.00, 11.00, 1З.ОО, 15.ЗО, 17.00, 20.00 Подіі 07.05, 09.15, 11.15, 1З.15, 17.15, 20.З5 Події­

17.ЗО "Велика політика"

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 1б.ОО, 17.00, 18.00, 19.00, 2З.ОО

КАНАЛ "Київський

06.1 О, 18.45

час" Об.20, 09.20 "Огляд преси" Об.25, 08.20, 10.15, 1З.15, 16.15 "Погода у світі" Об.ЗО, 07.10, 08.10, 09.50, 20.45 "Бізнес-час"

06.40, 07.40, 08.40. 22.45 "Час спорту" Об.50, 08.50, 11.15, 14.15, 17.15, 22.55 "Погода в Україні" 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 10.00, 11 .ОО, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 1б.ОО, 17.00, 18.00, 19.00, 2З.ОО "Час новин"

07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 21.50 "Погода на ку­ рортах" "Автопілот-новини" 09.ЗО "Час- Тайм" 10.05, 1З.О5, 1б.О5 "Час: світ" 10.ЗО, 11.ЗО, 12.ЗО, 1З.ЗО "Прес,конференцїІ у nрямому ефірі" 11.05, 14.05, 17.05 "Час: регіони" 14.ЗО, 15.ЗО "5 елемент"

07.50

"Подробиці з пер­ ших вуст" 5 КАНАЛ 06.1 О, 18.45 "КиІвський час" 06.20, 09.20 "Огляд преси" 06.25, 08.20, 10.15, 1З.15, 16.15 "Погода у світі" Об.ЗО, 07.10, 08.10, 09.50, 20.45 "Бізнес-час·

22.40

06.40, 07.40, 08.40, 22.45 "Час спорту"

06.50, 08.50, 11.15, 14.15, 17.15, 22.55 "Погода в Україні"

07.00, 07.ЗО, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 1З.ОО, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00,

08.30, 11.00, 14.00, 17.00, 23.00

"Час новин"

07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 21.50 "Погода на ку­ рортах"

07.50 "Автопілот-нов~ни· 09.30 "Час Тойм" 10.05, 1З.05, 1б.О5 "Час: світ"

10.ЗО, 11.ЗО, 12.ЗО, 1З.ЗО "Прес-конференцїІ. у прямому ефірі" 11.05, 14.05, 17.05 "Час: регіони" 14.ЗО, 15.ЗО "5 елемент"

18.15 "Відкрита зона" 19.25, 20.10 "Новий час" 20.00, 22.00 "Час новин· 21.00 "Час" 22.15 "Час: важливо"

спорт

ТО НІС Об.ОО Клуб 700 Об.ЗО, 07.45, 18.55, 21.10 "24 години. Спорт" Об.З5 Розваги багатіів 07.25, 18.40, 20.40 "24 години" 07.50 "Банкнота" 08.00 "Нерухомість"

08. 15, 08.50, 12.00, 19.00, 22.З5 "Модна погода"

08.20, 20.10 Автолегенди 09.00, 21.15 Архіви ФБР 10.00, 15.З5 Життя серед дикої природи

11.00 Душа і тіло 11.З5, 22.15 "Світські хроніки"

12.15, 16.40 Уінфрі 1З.15, 22.40

Шоу

Опри

Tjc "Мегре"

Пункт призначення світ 17.40, 19.10 Невідома пла­

14.25

нета

Поді(

07.05, 09.15, 11.15, 13.15, 17.15, 20.З5 ПодП­ спорт

07.20,

700 07.45, 18.55, 21.10 години. Спорт"

06.З5 Розваги багаті1'в

07.25, 18.40, 20.40 "24

го-

дини"

07.50 "Банкнота" 08.00 "Нерухомість" 08.15, 08.50, 12.00, 19.00, 22.З5 "Модна погода" 08.20, 20.10 Автолегенди 09.00, 21.15 Архіви ФБР 10.00, 15.З5 Життя серед дикої природи 11 .05 Душа і тіло 11.40, 22.15 "Світські хроніки" 12.15, 1б.40 Шоу Опри Уінфрі 13.15, 22.40 Т/с "Мегре" 14.25 Пункт призначення СВІТ

17.40, 19.10

"Клон" 09.ЗО "Футбол в особах" 10.00, 20.50 Т/с "Єсенін" 11.ЗО, 17.ЗО Зірки гумору 12.20, 19.00 Щиросерде зізнання 1З.ЗО Х/Ф "Протистояння" 1 с. 21.50 Х/Ф "Дівчина з пер­ линовою сережкою" ІСТV Об.15 Факти Об.30 Ділові факти Об.45, 08.З5 300 секjгод Об.50 М/с "Сабріна" 07.15 Mjc "Чарівний світ Текса Ейворі" 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.10 Спорт 08.10, 09.10, 13.05 Каламбур 09.40 Х/ф "Вечірка" 11.50 Т/с "Леся+ Рома" 12.20 Т jc "Медики" 12.45 Факти. День

07.50, 18.00 Tjc

09.00, 11.00, 1З.ОО, 15.40, 17.00, 20.00

Клуб

"24

1б.ОО ДСТ "Срібний

апельсин"

Об.ЗО,

ТОНІС Об.ЗО,

07.20,

УКРАЇНА

1б.ЗО "Арсенал" 17.ЗО "Феєрія мандрів"

18.15 "Територія закону" 19.25, 20.10 "Новий час" 20.00, 22.00"Час новин" 21.00 "Час" 22.15 "Перший відділ" 06.00

"Ме~ре" УКРАІНА Об .ЗО Т jc "Героїчні пригоди Геркулеса" 07.20 "Autoпews" 07.50, 18.00 Tjc "Клон" 09.00 Футбольний уік-енд 10.00 Концерт 11.00, 1З.ОО, 15.ЗО, 17.00, 20.00 ПодіІ' 11.15, 1З.15, 17.15, 20.З5 Подіі-спорт 11.ЗО, 17.ЗО Зірки гумору 12.20 Щиросерде зізнання 13.ЗО Х/Ф "Куди приводять мрі1'' 1б.ОО "Срібний апельсин" 19.00 Програма максимум 20.50 Tjc "Єсенін" 21.50 Х/Ф "Війна Логана" ІСТV 05.55 Служба розшуку дітей Об.ОО Факти тижня Об.ЗО, 07.50 Ділові факти Об.40, 08.З5 ЗОО секjгод Об.45 Mjc "Сабріна" 07.15 М/с "Чарівний світ Текса Ейворі" 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.10 Спорт 08.10, 09.10, 1З.О5 Каламбур 09.55 Х/Ф ''Уся провина на

22.40 Tjc

08.50, 11.15, 14.15, 22.55 "Погода в Ук­

06.40, 07.40, 08.40, 22.45

12.З5 Tjc "Янгол-охоронець" 13.30, 19.30 "ТСН" 14.00 Т jc "Надія зникає • останньою" 14.55 "Судові справи" 15.50 Т jc "Міський романс· 16.50 Tjc "Моя прекрасна нянька"

17.25 Tjc

20.00, 22.00 "Час новин" 21.00 ·час" 22.15 "Відкрита зона" ТО НІС Об.ОО Клуб 700 Об.40 Світові одіссеї 07.20 Спецпроект 07.50 "Банкнота" 08.00 "Нерухомість·

"Час спорту"

ром"

1+1 06.ЗО, 07.40, 08.ЗО "Сніда­ нок з 1+1" 07.00 'Туфі та його команда" 08.00 Т jc "Люба, діти та завод ... " 09.00 Tjc "Кадети" 10.05 Т jc "Моя прекрасна

1б.15 "Погода у світі" Об.ЗО, 07.10, 08.10, 09.50, 20.45 "Бізнес -час"

Об.50,

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 18.40 Новини 06.10 "Доки всі вдома" 07.20, 08.10 "Ранок з Інте-

16.40

УТ-1 Об.ОО "Доброго ранку, Ук­ раїно!" 06.00 Ранкова молитва 06.05, Об.ЗО, 07.00, 08.00

06.20, 09.20 "Огляд преси" 06.25, 08.20, 10.15, 1З.15,

Невідома пла­

нета

1б.ОО дст "Срібний

апельсин"

"Клон" 09.ЗО Смачно з Борисом Бурдою 10.00, 20.50 Tjc "Єсенін" 11.ЗО, 17.ЗО Зірки гумору 12.20 Щиросерде зізнання 1З.ЗО Х/Ф "Протистояння" 19.00 Програма максимум 21.50 Х/Ф "Оскарженню не підлягає" ІСТV 06. 1О Служба розшуку дітей 06.15 Факти Об.ЗО Ділові факти Об.45, 08.35 ЗОО секjгод Об.50 М/с "Сабріна· 07.15 Mjc "Чарівний світ Текса Ейворі" 07.45, 08.45 факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.10 Спорт 08.10, 09.10, 1З.О5 Каламбур 09.45 Х/Ф "Пан Помилка" 11.45 Tjc "Леся + Рома" 12.20 Tjc "Медики"

07.50, 18.00 Tjc

УКРАіНА

16.ЗО "Мотор"

"На перший погляд" "Перший відділ" 19.2~. 20.10 "Новий час" 20.00, 22.00 "Час новин" 21.00 "Час" 22.15 "Закрита зона" ТОНІС 06.00 Клуб 700 Об.ЗО, 01.45, 18.55, 21.10 "24 години. Спорт" 06.35 Розваги багаті(в 07.25, 18.40, 20.40 "24 години" 07.50 "Банкпота" 08.00 "Нерухсмість"

17.30 18.15

08.15, 08.55, 12.00, 19.00, 22.З5 "Модна погода"

08.20, 20.10 Автолегенди 09.00, 21.15 Архіви ФБР 10.00, 15.З5 Життя серед дико'( природи

11 .05, 04.00 Душа і тіло 11.40, 22.15 "Світські хроніки"

12.15,

1б.40

Шоу

Опри

Уінфрі 1З.15, 22.40 Tjc "Мегре" 14.25 Пункт призначення

-

світ

17.40, 19.10 нета

Невідома пла­

06.ЗО, 09.00, 11.00, 1З.ОО, 15.ЗО, 17.00, 20.00 Подіі'

07.05, 09.15, 11.15, 13.15, 17.15, 20.35 Події­ спорт

07.20,

16.00

"Срібний

апельсин"

07.50, 18.00 Tjc "Клон" 09.ЗО, 19.00 Щиросерде зізнанчя

10.00, 20.50 Tjc "Єсенін" 11.ЗО, 17.30 Зірки гумору 12.00 Прnграма максимум 1З .ЗО Х/Ф "Протистояння" 21.50 Х,'ф "Шкереберть" ІСТV 06.15 Факти 06.ЗО Ділеві факти 06.45, 08.З5 ЗОО секjгод 06.50 Mjc "Сабріна· 07.15 Mjc "Чарівний світ Текса Ейворі" 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.10 Спорт 08.10, 09. 10, 13.05 Каламбур 09.40 Х/Ф "Халявні гроші" 11.50 Т/с "Леся + Рома· 12.20 Tjc "Медики" 12.45 Факти. День 1З.40 Tjc "Північне узбе­ режжя"

посильному"

Чана·

11.50 Т/с "Леся + Рома" 12.20 Tjc "Медики" 12.45 Факти. День 1З.35 Х/Ф "Самура'і" 15.З5 Т /с "Ніж у хмарах" 1б.З5, 20.00 Т jc "Вулиці розбитих ліхтарів"

"Таємниця слідства-б" 18.45 Факти. Вечір 19.25 Tjc "Альф" 21.10 Клуб колишніх дружин 22.10 Т/с "Таємниці слідства-б"

17.45 Tjc

НОВИЙ КАНАЛ

Т/с"Баффі переможниця вампірів"

14.ЗО М/с "Пригоди Джиммі Нейтрона хлопчика-генія" 15.00 Тачку на прокачку 16.ЗО Т jc "Як сказав Джим" 17.00 Хjф "К-9. Приватний детектив" 19.10 Спортрепортер 19.20 "Солдати навиворіт" 20.20 Побачити все! 21.05 Т jс"Солдати-11" 22.05 Х/ф "Вогненний шторм" СТБ 05.ЗО Ранковий виграш

06.10

07.00, 08.00, 18.00, 22.00

Об.50,

07.05

07.25, 08.05, 08.20, 08.55 "Підйом" 06.55, 14.00 М/с "Годзила" 07.40, 15.ЗО Побачення з мамою

1б.ОО Tjc "Сабрінамолода відьма"

08.25,

09.00 Tjc "Кобра-11" 10.05 Tjc "Комісар Рекс" 11.10 Х/Ф "Симпатичні вдови краще цілуються" 1З.15 Маски-шоу 1З.ЗО, 19.00 Репортер 13.З5 Мульт шоу" 1З.40 М/с "Пригоди Джекі 1З.З5 Tjc "Північне узбе­ режжя" 14.З5 Tjc "Поліцейські на велосипедах" 15.З5 Tjc "Ніж у хмарах" 1б.З5, 20.00 Т jc "Вулиці розбитих ліхтарів" 17.45, 22.05 Т jc "Таємниці слідства-б" 18.45 Факти. Вечір 19.25 Tjc "Альф" 21.05 Tjc "Відчайдушні до­ могоспоІ)арки" НОВИИ КАНАЛ 06.10, 17.00 Т/с "Баффі­ переможниця

вам­

пирів"

06.50, 07.25, 08.05, 08.20, 08.55 "Підйом" 06.55, 14.05 М/с 'Тодзила" 07.40, 15.35 Побачення з мамою

08.ЗО, 1б.О5 Tjc "Сабрінамолода відьма" 09.00 Tjc "Кобра-11" 10.05 Tjc "Комісар Рекс" 11.10 Х/Ф "Вогненний шторм"

Маски-шоу 13.ЗО, 19.00 Репортер 1З.З5 Мульт шоу 1З.45 Mjc "Пригоди Джекі Чана" 14.ЗО Mjc "Пригоди

13.15

Факти. День 1З.З5 Tjc "Північне узбе­ режжя" 14.З5 Т/с "Поліцейські на велосипедах" 15.З5 Т jc "Ніж у хмарах" 1б.З5, 20.00 Tjc "Вулиці розбитих ліхтарів" 17.45, 22.05 Tjc 'Таємниці слідства-б" 18.45 Факти. Вечір 19.25 Tjc "Альф" 21.05 Т/с "Відчайдушні до­ могоспоІ)арки" НОВИИ КАНАЛ Об.10, 17.00 Tjc "Баффі переможниця вампірів"

12.45

06.50, 07.25, 08.05, 08.20, 08.55 "Підйом" Об.55, 14.05 М/с 'Тодзила" 07.40, 15.35 Побачення з мамою

1б.О5 Т jc "Сабріна молода відьма" 09.00 Tjc "Кобра-11" 10.05 Tjc "Комісар Рекс" 11.15 Х/Ф "Королева сальси" 1З.ЗО, 19.00 Репортер 1З.35 Мульт шоу 1З.45 Mjc "Пригоди Джекі Чана" 14.ЗО Mjc "Пригоди Джиммі Нейтрона"

08.25,

14.З5 Tjc "Поліцейські на велосипедах· 15.З5 Т/с "Ніж у хмарах"

16.35, 20.00

Т/с "Вvлиці розбитих ліхтарів" 17.45, 22.00 Tjc "Таємниці слідства-б" 18.45 Факти. Вечір 19.25 Tjc "Альф" 21.05 Tjc "Відчайдушні до­ могосподарки" 2З.ОО Х/Ф "Фальшиві пре­ тензіІ"

НОВИЙ КАНАЛ

Т/с "Баффі­ переможниця вампіріа" Об.SО, 07.25, 08.05. 08.2G, 08.55 "Підйом· 06.55, 14.05 М/с "Годзила" 07.40, 15.З5 Побачення з

06.10, 17.00

мамою

08.ЗО, 16.05 Tjc "Сёбрінамолода відьма" 09.00 Т jc "Кобра-11" 10.05 Tjc "Комісар Рекс" 11.15 Х/Ф "Небесний капітан· 1З.ЗО, 19.00 Репертер 1З.З5 Мульт шоу 1З.45 Mjc "Пригоди Джекі Чана" 14.ЗО Mjc "Пригоди Джиммі Нейтро~а"

Вікна-Новини

Таємниця загибелі маршала Ахромєєва 08.10, 20.55 Tjc "Лікарська таємниця" 09.20 "Очевидець. Ней­ мовірні історіІ" Х/Ф

10.25

"Королівський

скандал"

"Жюлі Леско" "Жіноча інrуІція-2" 1б.50 "Правила життя. Близькі люди" 18.1 О Х/Ф "Зелений фургон" 22.25 Т jc "Секретні ма­ теріали"

12.10 Tjc 14.20 Х/Ф

Джиммі Нейтрона" Тачку на прокачку 1б.З5 Т jc "Як сказав Джим" 17.55, 21.05 Tjc "Солдати-11"

15.00

19.10 Спортрепортер 19.20 Tjc "Студенти lпter­ пational"

20.20 Побачити все' 22.05 Х/Ф "Битва драконів" СТБ 05.ЗО Ранковий виграш

07.00, 08.00, 18.00, 22.00 Вікна-Новини

07.05 "Руйнівники міфів" 08.10, 20.55 Tjc "Лікарська таємниця"

"Сучасна медицина: дива та сенсацї1" 10.40 Хjф "Даніел а Стіл: "Зникнення"

09.20

12.ЗО Tjc "Жюлі Леско" 14.З5 Хjф "Зелений фур­ гон"

"Зоряний загін. Земні прибульці" 18.10д/Ф 18.55 "Правила життя. Ша­ мани і шарлатани" 19.45 Аща Ведищева. "Где­ то на белом свете .. " 22.25 Т/с "Секретні ма­ теріали"

17.00

15.00

Тачку на прокачку

1б.ЗО

Tjc "Як сказав Джим"

17.55, 21.05 Т/с "СQлдати11" 19.10 Спортрепортер 19.20 Tjc "Студенти Іпtеr­ паtіопаІ"

20.20 Побачити всеІ 22.05 Х/ф "Небесний капітан" СТБ 05.ЗО Ранковий виграш

07.00, 08.00, 18.00, 22.00 Вікна-Новини

07.05 "Руйнівники міфів" 08.10, 20.55 ус "Лікарська таємниця

"Очевидець. мовірні історіІ"

09.20

Ней­

1О.З5

Х/Ф "Даніел а Стіл: "Серцебиття" "Жюлі Леско" Теорія ней­ мовірності. Одержимі 15.40 А'(ца Веди ще ва. "Где­ то на белом свете ... " 16.50 "Правила життя. Ша­ мани і шарлатани" 18.10 д/Ф 18.55 Нез'ясов­ но, але факт 19.45 Гар9М 22.25 Т jc Секретні ма­ теріали"

12.40 Tjc 14.30

15.00 Та-Jку ча прокачку 16.30 Т/с "Як СJ<азав Джим" 17.55, 21 05 Т/с "Солдати11" 19.10 Спортрепортер 19.20 1/с "Студенти lnternatiunal" 20.20 Побачити всеІ 22.05 Х;ф "Розборки в ма­ ленькому Токіо"

СТБ ОS.ЗО Рачкавий виграш

0700, 08.00, 13.00, 22.00 Вікна-Новини 07.С5 "Руйнівники міфів"

"Лікарська таємниця" 09.20 "За секунду до ката­ строфи. Падіння "Кан­ корда" 10.35 Х/Ф "Немає більшого кохання" 12.40 Tjc "Жюлі Леско" 14.ЗО "Паралельний світ" 15.45 Гарем 17.00 "Нез'ясовне, але факт"

08.10, 20.55 Tjc

18.10 18.55

д/Ф

"Слідство вели" з Леонідом Каневським 19.45 Володимир Мигуля. Бомба для співака 22.25 Т jc "Секретні ма­ теріали"


4

Субота,

березня

24

року

2007

І··п;д-;;їЗ;.є;~·:,:;;;·~-;;с;;;;;~с;т·іііЮііЄРііііііl

"Укооппромторг у Броварах" і

J

ВІРНІ ТРААИQІЯМ

Вітаємо з ювілеєм

Вапентину ~

Київщини,

сотні

юних

Микопоївну

в тому числі і з

Довгого віку і щастя бажаємо,

у тебе було.

участь

у

взSJли на себе

підготовці

траси

господарі:

спор­

~

тсмени і тренери, а особливо тре­

Олексіівною Георгій Валентинович

нер

доnомагав сину виховати волю до

ДЮСШ

Хохич,

Сергій

який

Анатолійович

вправно

керував

Фінансову підтримку для nрид­

одного

з

кращих

учнів

,

ласне управління з фізичного ви­

зарахували до

8 класу БВУФК у і Заслуже~ого .. тренера Ук- !І

ГРУ.ПУ

раІНИ О.В. ЛЄСНІКОВОІ.

адміністрація

Броварсь­

(БВУФК) О.Г.

на

чолі

Чигирином,

донька

з

директором

сімейні призи

Михайла

-

Миколайовича

Ірина, син Сергій та дружина Ва­ лентина Миколаївна. Ось

в

такій

теплій

пам'яті та вдячності,

атмосфері незважаючи

і

Вдало дебютували

кого вищого училища фізкультури

на Євро- !І

пейських молодіжних олімпійських днях вихованці Бобрицького спор- 1

тивного

клубу ім.

Заслуженого

тренера України М. Корзюка

'1

Га-

,

лина Михнюк і Микола Кривченко. І У складі ес.тафетної команди вони І' посІли дев яте

мІсце

серед двад­

на морозну погоду, проходили ці

цяти n'яти команд Європи (трене- І

змагання. Їх окрасою став виступ

ри

членів

юнацької збірної

батько та сини Завєдєєви).

-

Нагородження призерів змагань

України,

які щойно повернулися ~ Андорри

пам'яті

з Чемпіонату Світу з лижних пере­

П.В.

гонів

Київського

серед

школярів

та

Євро­

М.

Корзюка·

Соловей

проводили

обласного

пейських молодіжних олімпійських

фізичного виховання та спорту та В.М. Корзюк

Яскраво виступив на Чемпіонаті класу Броварсько­

11

ремогу святкувала

тури завоював бронзову нагороду

ку

в індивідуальній гонці на дистанці!

Вікторія Потолуй.

Настя

серед дівчат

N29),

народження Серед юнаків

км класичним стилем. Вперше ж

Єгор nерестуnив поріг лижної ба­

найсильнішим

зи ДЮСШ управління освіти, що в

Шугаєв

nарку Приозерний, коли був тре­

Переможну

тьокласником ЗОШ

лижників

З nерших

першою

1991- 1992 виявився

(Бобрицький крапку

1989-1990

р.

н.

Валерій

у

р. н. поставив

1 років);

і

сою: вул. Ярославська, 5/2, м. ! І ван~я екс~аваторів, .навантажувачів, грейКиїв, 04071, відділ кадрової ро- і боти та державної служби Го- ! і дер1в, катюв-з досвІДом роботи5-7 років);

ловного управління

юстиції у і · Телефон для довідок: 462-5148 або 417-54-94. Київській області.

заслужений тренер України.

Чемпіонату Світу

рекрити його показники. І це вда­

2007

29.03.07

м. Бровари, вул. Щолківська, 1 ~~!.'·:

з

мансардним

вул. Гагаріна, 15, к.412) відбудеться

вул. Шолом Алейхема,

8)

архітектурно-містобудівна рада, на

ТОВ

якій будуть розглядатися такі про­

тири

по вул. І.Гонти,

1)

9)

Проект ресторанно-готельно­

го комплексу на розі вул. Київської

по

проект складського комплексу

вул.

Металургів

в

районі

роз­

міщення АГК "Металург";

3)

проект реконструкціі з розши­

ренням

нежитлової

адміністративний

будівлі

корпус

під

швейної

будинку по

87;

під офісне приміщення

і

приватних інтересів, під час плану­

вання

і

ст.

Закону України "Про плану­

18

забудови

гом

місяця

з

д.ати

архітектурно-містобудівної лежності,

2,

неннями

громадян)

проектної

по вул. Металургів;

містобудування.

підприємства

по

вул.

ківській в районі автобази

7) •UOBII

Щол­

N2 2;

пропо­

зицій та зауважень щодо розробки

металопластикових вікон та дверей

документації

об'єктів

містобудування та архітектури Броварської міської ради.

проект двоповерхового бага-

ЖUlТJI•

-

газета Броварських

міської та районної рад, І

~ ••·•іuі"·~м

•ІІІІІІІ./І.В/ІL ІІІJІІІІІІІІ. RІІІJІ/ІІІІЬ -ІІІ3НІІІfІНІпІИЙ.

Управління

АДРЕСА:

БроваР,,ськqю .. ОДПІ на BAJ Кранабудівна , вважати нед1исною.

фІрма СтрІЛа

~J Втрачен~ свідоцтво про право власності на житловии будинок, ЩQ знахоАиться за а,цресою с. Погреби, 11'fЛ. Гоголя, 32 видане

15:03.1994 _р. N971 БТІ м. Бровари' на ім'я

ТІІЛВІ/ІІJНИ: 4-96-29:4-91-13:

111111. 81061030-61-43: 810501356-41-11. 'ir

Редактор:

Васильовича,

вважати

~1.ВТР.ачені іАентифікаційний KOJI та паспорт СЩ)ІЯ МЕ 263937 в~ний Ьроварським

. .l

потрібен на постійну роботу

раивід,цілом міліціі 01.03.2003 р. на ім я Боб­ ко СвІтлани Володимирівни, вважати недій­

сним.

і

f rоповиий енерrетик.

! ' Стаж роботи не менше 5-7 років. і І Оплата праці за домовленістю, !

адміністрація

1своєчасна.

родній артистці України, депутату

'

Звертатись за адресою:!

Бровари, вул. Щолківська,

ст.ст. 14,17 Закону України "Про об'єднання Г[JОМадян", n."б" ст. 38 Закону України "Про мІсцеве самоврядування в Україні", виконком Броварської міської ради рішенням від 27 лю­ того 2007 року за N288 легалізував Броварську мІську громадсоку організацію "Клуб КУНФУ "Ві·,на Весна" (скорочено - КК "Вічна Весна"), про що зроблено відnовідний заnис до Реєстру об'єднань громадян. Голова громадської організаціі - Литвинен­ ко Олександр Олександрович. Постійно діючий центральний статутний ор­ ган: Правління Клубу Броварської міської організаціі "Клуб КУНФУ "Вічна Весна". · Юридична адреса: 07400 Київська область, м. Бровари, вул. Короленка, 68-б, кв.4.

07400, Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності, 2.

4-03-76.

4-21-34; nромисловості і соціальних питань, 4-04-81; лиСJів і масової роооти 4-02-92; 4-23-26.

ГРО!оtад~~t-nо.nіти·чноr·о життя

Григорія

НеДІИСНИМ.

Розглянувши надані документи та керуючись

письмовій

особами

і

142. J

і~ Втрачену довідку про взяпя на облік платника податків N28 від 29.12.98 р. видану

БуГІ).§НКа

Леrапізовано ИmrO КVНФV

формі приймає подання фізичними

юридичними

або за адресою: Київська область, м. Яготин, вул. Переяславська,

4, і ~: (04494) 5-30-16, 585-04-17.1

Відділ роботи зі звер­ в

і

! м.

ради

ми приміщеннями по вул. Лісовій,

та

.

Oinoro амvра.

8(04475)5-49-05; 8(050) 762-62-19; 8(097) 347-75-62,

Т~ПефОН: 810501 356-33-53.

І

проведення

24 та вул. Щолківській, 16; 4) концепція забудови частини lV житлового району ; 5) проект цеху по виготовленню

го

6-68-59.

вання і забудову територій" протя­

Броварська міська рада (вул. Неза­

ескізний проект автосервісно­

телефон:

та

Звертатися за телефоном:

3,uєтьсн nримІщеннн в оренду -700 кв.м. І''І3дт' ;:;с·пвцб:уд;·6~::;:;~=sоз·;~

1

иоропа.товстопооа

(294) 7·91·82; (044) 531-96·02

роботу після співбесіди). звертатись за адресою:

«Бекас»

Київська обл., Броварський р-н, с. Калинівка, вул Ігорева, 1 (траса КиІв - ЧернІГІв) Тел /Факс (04494) 7-85-70;

грн. Прийом на

територіі згідно

фабрики з офісними та побутови­

6)

l750

реапїзvє зариОои

теп.поізо.пяція

автомо6іnя (Оклад~

ВАТ "ІІrоrинський р'ибrосп" І

ПЕРВІТ

водія nerкoвoro

м. Бровари, вул. Кутузова, 127-А, громадських

- 150 тонн на

аrропер.піт

Задовідками

2;

врахування

231-18-89.

..

виробинІСа И Ф•Е р вось.михв·ильовий пn іаский

- достойна. Тел. у Києві 451-78-98; моб. 8(050)358-49-32.

проекти індивідуальних житло­

Для

оклад, додаткові виnлати, преміі.

Теnефон у К舕і:

81

Оплата

вих будинків.

та вул. Симоненка;

2)

N2 1

активних. Офіційне nрацевлаштування,

1

Ціни

у Погребах, ЗазимТ, Рожнах, Літках.

проект переобладнання квар­

екти:

Запрошуємо людей, знайомих з бухгал­ терією, доброзичливих, легких у спілкуванні,

Телефони у Києві:

Ірма "Садівник"

серед

приміщенням

.

!

547-28-99; 547-24-99.

пропонує роботу на дачних ділянках

запрошує на роботу

токвартирного житлового

І

орендованих площах ус. Требухів.

5-02-86

щодо nnанів 3а6удови території міста в кабінеті голов­

567-74-02; 567-74-03.

і І

' ''

місяць. Лінія розташована на

ТОВ "НК Альфа-Нафта"

9.00

:

4, ·

5-зо-1_~, київський • 585.~9.-~.~л.

Продуктивність

ІнформуваннА rромадськості

о

Звертатися за адресою:

11

&роварська філіЯ-­

ного архітектора міста (м. Бровари,

Телефон у Києві:

І ·начальник ВТК (досвід роботи 5-7 років). ! -----------------------------------· Крупному бухrаnтерському виданню ! Оплата праці за домовленістю, своєчасна. і nотрі6ні сnівро6ітники 3 nepeдnna'l'н.

(на територіі трикотажної фабрики)

школярів Єгор Степанченко.

лося! Разом з дружиною Зіна'(дою

і

ropoxv. проса, КVКVРvда·и.

Тел.:

Микола КУЗЬМУК,

Валенти­

На фото: дворазовий призер

теж

і

5· 7 і

Документи надсилати за адре- і і · начальник служби сервісу (обслугову- і

Нові навчальні автомобілі. Обладнані класи. Помірні ціни. Група вихідного дня та вечірні заняття.

змаганнях

відвідував

час

оголошення.

водіїв трансnоІ!тних засо6ів катеrорІЇ «В».

спортклуб).

лижну базу, Єгор же прагнув nе­

свій

і

вати покладені на нього обов'язки. ! Строк конкурсу - місяць з дня і І ·головним енергетик (досвід роботи

-

спорт у родині Степанченків був у у

І ВАТ "Спецбудмонтаж-503" і

! потрібІJі на постійну роботу

3anpowyEмo на курси

тить, наші олімпійські надіі!

нович

освіту, здатний за своїми особис- і

тими і діловими якостями викону- і

зерна нqменю. пшеницІ,

була

дом для своїх товаришів. Лижний Георгій

дянин України, який має юридичну і

547-28-99; 8(050)351-25-00.

··поділля-Агро

ро­

Єгор Степанченко. Хай вам щас­

батько

мо6.

продає nІнІю з перероакм

Бойчас

1993

днів тренувань Єгор був прикла­

пошані:

Ten. у КиЕвІ:

!

Вимоги до кандидатів: грома-

Приватне підприємство

Серед наймолодших дівчат пе­

(ЗОШ

N93.

служби Gроварськоrо міськ- і районного управnІннІІ юстиції і

заступник директо­

го вищого училища фізичної куль­

6

''Поділля -Агро ..

закvnовvе зерно пшеницІ. вqменю. КVКVРVдзи. ropoxv та вІвса

ра БВУФК.

Світу Єгор Степанченко. Вперше в історіі учень

-

віміпу державної

Приватне nідприємство

управління

днів, що проходили в Іспаніі.

'

'

,

і виконавчої ,

Куплю дороrо

представник

-

........... 5-47-'10,. 6-58-43. і

:

·------·--·---------

-

державних виконавців

ДЮСШ управління освіти, Єгора ~~

Снігур),

593-06-94.

'

·

з ювІлеєм тебе.

заміщення вакантних посад

баннн призів надало Київське об· ховання та спорту (начальник В.В.

yct

З любов'ю і повагою

Тел. у Києві:

е.nектромои·і

(Є гурІОЖИТОК, 3/П 1,5-2,5 ТИС. грн.). і

. ·аГйЛйіі;}rЄі~ёіr . ііоіі~їЗс''іііі.... __

nеремоги, зміг фінансово підтри­ Як

ВІтаєм

ЗапрОШУЄМО чn.nПІ.It<JIR

віком від 20 до 55 років. Режим роботи: 1 доба роботи - З доби відпочинку та вахта. Зарплата jjиплачується своєчасно.

~~~~

мати його захоплення.

снігоходом "Буран".

і

Зоря евітанкова не раз ще зійде, ~ Віт~єм серде•:но, ві1аємо щиро, ~

нях. Цієї швидкоплинної зими ак­

токарв-фреr.ерува.n•икка,і

:с.n10сарІв-ремонтинк в,

,тажиикІв.

радістю й миром,

Корзюка беруть участь у змаган­ тивну

;иІка,

Хай повняться дні твої

r-.1.

___

!ФfіІма "твїІноексnоuт·•: вул. Київська, 290) і 1:., (~- Бровари, зап,...ошує на р_оботу і : • rааое.nектроаварииіdв, автомеха-і

Щоб завжди здоров'я

рицького спортивного клубу імені

,

------·------·-----·-~

Щоб сонце і зорі плекали тепло,

Боб­

Заслуженого тренера України

Наша адреса:

і м. Бровари, вул. Кутузова, 127. і і ТеJІ.: 5-44-18, 5-30-63~ 1 ....

Всією родиною тебе ми вітаємо,

лижників

·

• аантсuкиики (1/n .tд 1200 rplt,); • аодіі (з/n •ід 1500 rрн.).

КожуховськуІ

Про~іr пам·иті ЗасАgженоrо тренера України М. Корзюка Щороку

терміново потрібні на робоТу:

'

·

Броварська

районна та

державна

районна

рада

висловлюють щире співчуття На­ Броварської районної ради Куче­

ренко (Кудлай) Аллі Петрівні та їі родині з приводу тяжкої і непоп­ равної

-

втрати

смерті

батька

ПЕТРА ІВАНОВИЧА.

Броварська адміністрація

районна та

державна

районна

рада

з

глибоким сумом сповіщають,

що

на

ко­

59

році

лишній ністрації

померла голови

МОРОЗ

РАСІВНА та співчуття

життя

помічник

НАДІЯ

висловлюють

рідним

і

адмі­ ТА­

щире

близьким

по-

#22 2007