Page 1

СЕРЕДА

24 березня р.

2004

N222 (9529)

Виходить з 17 квітня 1937 року

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціі

ПЕРШИЙ ПРЕЗИДЕНТ &OJlrAPIЇ у &РОВАРСЬКОМУ РАЙОНІ

Програма Уряду в дії

ТРУДОВІ ПЕНСІЇ В УКРАЇНІ

Нещодавно наше місто та район

ням аграрного сектора. Так Леонід

ваних бюро, слабо розвинута соці­

відвідав перший президент Болгарії

Аронович

альна інфраструктура села тощо.

Желю Желєв, який, як відомо, пе­

структурою районної влади,

НА ДВАНАДЦІТЬ ВІДСОТКІВ

ребував в Україні за запрошенням

тив, що на території району знахо­

Президента

диться

З початку нинішнього року на всіх наших теренах ось уже котрий місяць тільки й розмов, що про пенсії. Лишень збереться гурт з деj<ількох ветеранів, так і да­ вай обговорювати хто, скільки і чому саме стільки отримав. Тут же поіменно згадають і колишніх співро­ бітників чи нинішніх сусідів з їхніми пенсіями. Пос­ пів чувають одному, в кого сума збільшилася лише на 4,2 відсотка, з осудом, як це у нас ще водиться, відгук­

ський клуб», основними завдання­

як і по всій країні, почався процес

ми якого є об'єднання зусиль відо­

реформування

аграрного

сектора,

рювання в його країні залишається

мих поАітичних і державних діячів

проводиться

велика

робота,

орендарство. Він був приємно вра­

ПIДВИЩИJlИСI

нуться про іншого: мовляв, працював так же, як і ми, а бач, яку собі пенсію "відстебнув».

Тим часом, нинішня пенсійна реформа саме й забез­ печує ту соціальну справедливість, на яку так довго очікували люди старшого віку. Згідно з її нормами пе­ рераховані пенсії, з яких було знятЬ верхню межу, безпосередньо пов'язані з КОАишніми заробітками ве­ теранів по системі "вищі заробітки більші пенсії». І за такої ситуації щось просто "відстебнути» неможли­ во. Недарма ж колишні ливарники, вибійники чи тока­ рі мають зараз пенсії нерідко вищі, ніж у директорів їхніх на той час підприємств. Одне слово, близько тре­ тини наших Аітніх громадян, які за свою важку, часто навіть небезпечну, працю мали добру оплату, отрима­ ли підвищені пенсії. І у декого завдяки значно збіль­ шеним пенсійним сумам матеріальні проблеми взагаАі зникли.

Що ж до тих наших людей, чия пенсія після перера­

Ж. Желєв

України

нині

Південної

Європи

європейській

та

для

сприяння

євроатлантичнlИ

приватну

проектів тощо.

тат

На Броварській земАі шанованого гостя та осіб,

що

супроводжували

-

сертифікати.

господарства

Як

вдалося зберегти великі підприє!\1С­

міністрації Л. А. ВаЙсфельдом. У ма­

тва, які на сьогоднішній день актив­

лому

но функціонують і приносять при­

відбувся

райдержадміністрації

діловий

конструктивний

в

цьому напрямку є

буток. Ух зараз в районі

те,

об:'оlінялися думками з приводу пи­ пов'язаних з функціонуван-

лючих питань залишається ще бага­

тань,

позитивні

відвідавши

зру­

великі

мерських угідь господарства равушка»

«Жу­

(с. Плакся) та комбінату

«Тепличний), сягнення

(В. Чернишенко).

працівників

цих

До­

підпри­

ємств справили враження на прези­

дента

«Балканського

В пам' ять

про

~лубу».

перебування

на

на­

шій землі високим гостям було вру­

32. Та все

ж проблем в цьому секторі та бо­

що

також зустрічали на території фер­

що

діалог, під час якого обидві сторони

земеАЬНОЇ

відмітив,

підприємства Київщини. У Броварському районі делегацію

оренду. Головним здобутком діяль­ ності

БОAl'арії,

побачивши

дарства,

у

гація на чоАі з головою райдержад­ залі

жений,

приватну власність або були здані в

президента, гостинно зустріла деАе­

прuходження

в'

шення в розвитку сільського госпо­

резуль­

перейшли

присутніми,

найрозвинутішою формою господа­

виконано

земельні

міжнародних

реформи

влас­

генеральні плани на землю, видано

чено

тритомник

ського

«Історія

Бровар­

краю».

Лариса ШАПКА.

то: недостатня кількість Аіцензійо-

До BCeYKpaїHCbKOrO Дн. працівників КУІІЬТУРИ

•І

• HapOAHoro

амаТОРІВ

мистецтва

~ ШановнІ "раq/8НИКИ КУnЬ"Ури та аматори HapOAHoro миn-еqr8аl ~ Від імені Броварських районних державної адмініс­

Від імені Броварської міської ради, її ви­

трації та ради, усіх житеАів району щиро і сердечно вітаємо вас із професійним святом. Земля Броварщини оповита водами чарівної Десни і тихоплинного Трубежа, багата мудрістю наших лю­ дей та розмаїттям народної творчості. Саме завдяки вашій натхненній і творчій праці зберігаються та від­ роджуються народні традиції і обряди, розвивається сучасне мистецтво. Споконвіку мрична українська пісня і запальний танок. народна дума і витвори майстрів декоративного мистецтва були провідника­ ми національної ідеї, оберегами історичної пам'яті. І сьогодні аматорська творчість є глибоким джере­

конавчого комітету, від усієі громади l\liCTil

щедрими ідеями. величНІСТЮ l"самобутвіс­

тю.

у закладах культури ~Hc']'a працюють ви­

сококваліфіковані

працівники,

справжні

ентузіасти, котрі своею діяльністю примно­

жують наші КУЛЬТУРНІ надбання, спряиову­ ючи зусилля на відродження народних тра­ дицій та естетичне виховання броварчан. Сердечна вам вдячність за самовіману

люди.

Тож нехай ваше професійне свято принесе вам ус­ мішки і тепло вдячних земляків, а ваша творчість да­ рує людям радість, внутрішнє задоволення та есте­

працю! Нехай ніколи не зникає джерело вашого

тичну насолоду.

натхнення,

Від щирого серця бажаємо вам міцного здоров'я, великого родинного щастя і благополуччя, мистецької наснаги та душевного тепла!

нання крила вашого таланту і підні!\fають

З повагою

вас до

нехай

повняться

Л. В. СЛОБОДЯНЮк.

виз­

нових творчих висот.

З повагою

голова райради

Л. А ВАИСФЕЛЬД

вітрами

Бажаю міцного здоров'я, щастя, благопо­ луччя, достатку вам і ваШИ:Vl родинаl\1 1

-

голова р~йдержадміністрації

>

прийміть найщиріші вітання до дня профе­ сійного свята! Це свято тих, хто причетний до світу прекрасного, хто втілює в ЖИ1ТЯ програму духовного здоров'я народу, хто самовіма­ Н0 любить мистецтво, збагачvється його

лом, яке живить професійне мистецтво, а гордістю Броварщини є їі працьовиті, співучі і талановиті

-

міський голова В. О. АНТОНЕНКО.

Микоnа ШЕВЕР, І

. . .

І

1ft

иачаllЬИИК ВlдАІІІУ КУIІЬ'УрИ раидержаДМIИlстраqll:

МИ СВІДОМІ

2

003

рік

Указом

зидента

Л. Д. Кучми шено

Петро ЯРЕСЬКО.

у

регіону,

Постійно зростатимуть трудові пенсії і завдяки зап­ роваджуваній Урядом з наступного року їх індексації не менш, ніж на 20 відсотків відносно торішньої се­

очікуваний добробут.

земель

тва, економічному розвитку держав

реаАізації

ливостюш

років,

пов'язана з процесом переходу дер­ жавних

перед

Ж. Желєв ознайомив усіх з особ­

юридичних

З початку 90-х

ність: оцінка земАі, визначено кор­

суспільс­

Виступаючи

відмі­

дони населених пунктів,

громадянського

внески.

Пенсійна реформа тільки-но розпочалася. І Кабіне­ том Міністрів робитиметься все можливе, запевнив Прем'єр-міністр, щоб вона приносила людям давно

1000

близько

підприємств.

зі

інтеграції балканських країн, утвер­

го зиску, то, як правило, це також сумлінні в минуло­

редньої заробітної плати.

«Балкан­

гостей

дження

хування зросла лише на 4,2 відсотка і хто на першому етапі пенсійної реформи не отримав від неї очікувано­ му трудівники, які по декілька десятиАіть вімали не­ легкій праці на різних ділянках. Але в результаті того, що вони, колишні учитеАі, Аікарі, бухгалтери, праців­ ники сільського господарства та представники ще со­ тень професій, мали традиційно занижену заРПАаТУ, яка не "дотягувала" навіть до середньої по країні, їхня сьогоднішня пенсія також ледь відірIfалася від учораш­ нього 150-гривневого "максимуму» і, звичайно, не мо­ же забезпечитн гідного життя. До того ж, нинішнім пенсіонерам, коли ще БУАИ в працездатному віці, за тодішнім законодавством заборонялося працювати на декількох роботах, щоб можна було нині тодішні заро­ бітки з'єднати та перерахувати пристойну пенсію. Тому Прем'єр-міністр, який турботу про поАіпшення життєвого рівня ветеранів вважає пріоритетною у своїй роботі, під постійну "оПіку» Уряду взяв саме цю категорію громадян старшого покоАіння, поставивши завдання послідовно "підтягти>, їхні пенсії до підвище­ них рівнів. І цими днями Кабінет Міністрів прийняв постанову "Про додаткові заходи щодо поАіпшення пенсійного забезпечення громадян», згідно з якою всі пенсії, збільшені з нового року на 4,2 відсотка, сумар­ но зростуть на 12 відсотків і їхній перерахунок буде зроблений, починаючи з 1 січня 2004 року. Тобто, "но­ ві» пенсії люди отримають разом з грошовою компен­ сацією за пропущені місяці. Економити на старшому покоАінні громадян державі не годиться, вважає Глава Уряду, і трудові пенсії пос­ тійно переглядатимуться у бік їхнього зростання. Можливість їх подальшого підвищення буде розгляну­ та за підсумками квартальної та пів річної роботи уже в нинішньому році. В процесі здійснення пенсійної ре­ форми, яка триватиме не один рік і передбачає багато напрямків, потрібно, за висловлЮванням Прем'єр-мі­ ністра, не пояснювати людям, що, мовляв, немає зараз коштів, щоб підвищувати їхні пенсії, а вирішувати, як це робити. Один з основних шляхів до цього - макси­ мальне наповнення Пенсійного фонду. Міністрам уже дано доручення особисто ст~жити, щоб У підпорядко­ ваних їм напрямках господарської діяльності не було боржників перед ним. До того ж, надходженню кош­ тів до Пенсійного фонду сприятиме легаАізація зар­ плат, тобто відмова молодшого покоління наших лю­ дей отримувати заробітки в конвертах та за запасними відомостями, оскільки їхня майбутня пенсія залежатиме, згідно з нормами пенсійної реформи, тільки від тих сум, з яких офіційно сплачені страхові

Л. Д. Кучми.

очолює

ознайомив

роком

Україні.

Пре­

України

було

оголо­

культури

в

Підбиваючи під-

CBOrO

О&ОВ'13КУ

сумки творчої та фінансо­

розумінню

во-господарської

діяль­

чих планів і сприянню у

тюмами. ДАН

ності заКАадів цієї сфери

вирішенні проблем досяг­

районних КУЛЬТУРНО-МИС­ тецьких заходів придбано

наших

району торік, можна заз­

нуто

начити: він став особливо

збережено

щедрим

ських та селищних

на

проведення

помітних

твор­

успіхів,

мережу

сіль­

ментами, сценічними кос­

професійну

проведення

звукоПідси­

закла­

люючу апаратуру. Прове­

культурно-мистецьких за­

дів культури, відкрито фі­

дено ре:уIOНТИ в районно­

ходів, переломним у роз­

Аіал Калинівської ДШМ у

витку галузі.

Пухівці.

му

час

відчували

голови трації голови

Ми повсяк­ підтримку

райдержадмініс­ Л. А. Вайсфельда, районної

Л. В. Слободянюка

ради та де­

путатів райради. Завдяки

Зокрема поАіпшено ма­ теріально-технічну закладів

нанням,

культури

базу облад­

комп'ютерами,

аудіовізуальними

засоба­

ми,

інстру-

музичними

будинку

міській мих

культури,

бібліотеці,

сільських

культури,

окре­

будинках

клубах,

теках.

(ЗaкiRчeJUlJl на 2-й стор.).

бібАіо­


МИ СВІДОМІ (3акінЧeRRЯ. ПОЧ. на l-й стор.).

уш

тури

куль­

на сеЛІ СЬОГОДНІ ПРІО­

ритетна у роботі вімілу культу­

ри

райдержадміністрації.

Необхідністю

підтримки

куль­

тури на селі стали пошуки но­

ВИХ форм і методів культурного обслуговування рішення ня,

населення,

проблем

підвищення

ви­

фінансуван­

уваги

органів

місцевого самоврядування до невирішених пробле~IНИХ пи­ тань культури. У нашій мережі діє

75

закладів культури, в яких

253

працює

особи.

Впродовж

року було проведено турно-мистецьких

145000

них

4200

куль­

заходів,

659000

яких побувало

дітей.

на

чоловік, з У клубних

закладах району функціонують

207

формувань,

участь

2462

1325 -

діти.

в

яких беруть

учасники,

з

них

За підтримки вімілу культури минулого

року

виконавці

і

творчі колективи брали участь у

Міжнародних,

ських,

обласних

Всеукраїн­ та

районних

культурно-мистецьких

заходах.

Народний

колектив

«Спадщи­

на»

(керівник

В. І. Ілем­

РБК

ський)

був

родних

учасником

фестивалів

культури

і

ська ватра»

мистецтв та

I\Ііжна­ та

СВЯТ

«Бойків­

«Лесині джере­

ла» у Івано-Франківську та Но­ воград-Волинському. разом із народним

линовий цвіт» представляв

А ще

хором

«Ка­

(смт. Калинівка) Броварський

ра­

йон на облаСНО~IУ фольклорно­ му фестивалі нок».

«Купальський ві­

Народний

колектив

«Спадщина» удостоївся дипло­ му ІІІ ступеня на обласному конкурсі-огляді

кальних форм

камерних

ім.

во­

І. С. Козлов­

ського. Переможцем УІ-го Все­

українського

(с. Богданівка),

ницька,

Д ІЯЛЬНІСТЬ. закладів

конкурсу

виконавців гумору та сатири ім.

ки),

Ю.

А.

брали

Я. Барла­

Барабанова

Білецький

участь

курсах

і

у

фестивалях

молодих

слід

на­

2004

звичаїв та

обрядів у

році став дитячий вокаль­

ний

ансамбль

«Перлинка»

В. Димерського НВК (керівники Л. О. Настич

відзначити:

та

В. В. Юхта).

День Незалежності України та

Багато душі і любові в цих дітей

свято

вклала

врожаю

святкування

«Обжинки»,

80-річчя

Бровар­

заступник

класний

визволення

пець.

від

шистських

німецько-фа­

загарбників,

директора

навчально-виховної

ського району та 60-річчя ЙОГО

керівник

Переможцями

День

Перемоги.

ляду читців

з

роботи, Л. М. Кар­

районного

«Перо

ог­

натхнення»

Впроваджено нові прогресив­

стали Світлана I'v!іщенко, Ганна

ні форми господарювання. При

Дигал, Іван Лазоренко (с. Плос­

закладах

ке),

культури

приватні

працюють

культурно-дозвільні

заклади:

дискотеки,

Інна

Шашенко,

Катерина

Буглак (смт. В. Димерка). Анас­

кафе-дис­

тасія

ГУАЗЬ

(смт.

Калита)

котеки, бари. У центральній ра­

вийшла переможцем обласного

йонній

конкурсу,

бібліотеці

створено

Ін­

190-річчю

тернет-центр.

І-го

2004

березня

від дня

бистий

2004

ризації

культури, та

українського

та

стали

Ганна

Владислав

линівської ДШМ Л. Г. Єрмакова).

народного

НоворіЧНИ~1

подарунком

дітей району і міста була виста­

було присвоєне почесне звання

ва «Пригоди у новорічному лі­

«Заслужений працівник культу­ ри УкраїнИ».

сі»

Хочу

висловити

подяки

творчим

людям,

до

ханим

у

ректору

щирі

слова

свою

професію:

Г. П. Унгуряну, районної

відродження

родний

фольклорний

«Перепілочка» Зазимського сільського клубу (керівник

підтримує,

дає

цінні

по­

ради щодо проведення і поліп­

!VI.

О.

На

райдержадміністрації С. І. Лука­

диться

робота

сільському

шевич.

Більш цікавими й різноманіт­ ними

належному

стали

завдяки

районні

творчому

шенко та Н. Л. Чирик.

та-режисера Завдяки

і

РБК

З боті

НАЧНЕ місце в

ху­

методис­

бібліотечні

веденню

масових

популяризації

наполегливій,

го

нев­

питань

розбудови

будуть

і

цінної

рідкісноі

Н.

обличчя.

композицій

М. М. Марюга,

М ИНУЛОГО прекрасний

з

народний хор

директор

тва.

працюють

лановита

лективи «Калинонька», якому у

В. Димерську селищну бібліоте­

2004

ку.

ків,

році виповнюється 25 ро­ «Джерело», «Золотоцвіт»,

хореографічний

та

Завідуюча

Г. М. Рубанка

драматич-

дина,

в

року

-

цієї

ДОВИМ

визнано

ними

перегуками, дзвінкими ручаями,

благодатним землю,

світлом

наповнила

вона

розкрилилась у високості,

від­

Бро­

керівництвом

«Прометей»

бібліотеки

річчя.

концертом

хор

представлятиме

бере

бабусиним щедри:v! столо,!,

1.

сщ~

бібліотеками-філіалами Г. І. Магдик,

Поживіл, Г. В. Науменко.

ТЖЕ, рік культури про­ Одовжується. Попереду в

нас

у

багато

задумів.

центрі

відзначив своє

У квітні

С. І. Сімутіна,

завідуючі

О. П. ХАівненко, Р.

професіоналів

ками

30-

творчих

планів

і

Бажаю всім працівни­

галузі

культури

здоров'я,· щастя,

«Криницю>

міцного

творчого

нат­

хнення, миру і злагоди!

Броварський

свічка». А нещодавно, після виконання

СОІІОВЕЙКО І знову У нашому краї весна. Пташи­

ськими

будинку

культурному

ветерани-директори:

·Р. Л. Шеверун,

український

«Криницю>

звітним

міському

талановита лю­

прекрасна актриса,

наш

т. А. Сокаль і В. І. Стоцького чу­

номінаціі

року»

АПК

За багаторічну сумлінну пра­ наші

заходів,

районної

цю прийміть слова вдячності і

в джерело радості і наСОАОДИ.

та «Терпсихора запрошує». Та­

Кращою

голова

працівників

«Марина»,

під

«Бібліотека

та

перетворюють мистецтво співу

справжніх

ко­

голова

«Козацькі забави»

районного

плідно

також

Г. В. Тітарєва.

вокально-хореогра­

культури

К. Прижигоцька,

мелосу,

варського

вокальні

а

профспілкового комбінату ВАТ

про­

профспілки

народного

націо­

відомі

інші,

АТ

М. С. Лопа­

меАодій

України,

Л. О. Настич,

«Русанівське»

директор

«Комбінат «Тепличний» В. І. Ка­

«Веснянки»,

краєзнавс­

ТОВ

лашник

томній праці творчого колекти­

культури,

ТОВ

М. П. Миронець,

нуваних творів, красу сонячних

фічних

державності

ФакеА»

-

директор

«Бровари-молоко» та

СВАТ

«Калита»

генеральний ,ll,ирек­

О. М. Борсук, тюк

П. Ф. Во­

никнення в зміст і стиль вико­

створення

ро­

директор

«Фроніус

директор

Н. І. Песляк

Глибоке

ТОВ

ВАТ

правління

«Агро-2004»

Калинівського селищного бу­ динку культури знайшов своє творче

правління

О. І. Комісар,

народний хор «Калиновий цвіт»

раїнської

Г. Птуха (смт. Калинівка), Н. Носирева, О. Подолій, О. Ке-

та

вдяч­

«Тепличний»

голова

І. С. Рудак,

В. Стеценко,

В. І. СТОЦЬКОГО

голова

«Плосківський»

тор

Завдяки творчому пошуку ке­

нальних традицій, розвитку ук­

О. Смирнова,

частини

йонних бібліотек. рівників

наЙГАибшої

«Агрокомбінат

книжкових фондів міських і ра­

працівни­

відродження

роз­

збереження найбіАЬШ і

Слів

заслуговують наші меце­

В. І. Чернишенко,

Аоха,

ву В. Димерського селищного будинку культури, який очолює

району

книжкові

пошук,

Л. В. Спи­

О. П. Мурашко,

«Комбінат

вуватиметься

на

О. І. Касьян,

іншим.

ДПЗ

на обласних конкурсах хореог­ рафічних колективів «Дебют» молодь

створюється

раритетні

і

Г. М. Пуза­

В. В. Дяченку, М. О. Теплюку та

видання. Робота музею спрямо­ криття

культури

літератури

участі

головам:

М. М. Отроху,

Протягом'

років на базі селищ­

активної

вислов­

чак, М. Г. Трубі, Т. В. Решетняк,

нати:

ки приділяли організації та про­

Т. П. Тимо­

справи.

бази

селищним

ну, А. Б. Бочкарьову, С. Д. Вели­ ченко,

музей книги, експонатами яко­

прово­

своїй

завідуюча

її

Літківському

будинку

сільським

ності

(директор В. Б. Кожушко).

заходи

пошуку

керівника

рівні

в

стала

«Бібліо­

подяку

ного інформаційного центру за

Туліка).

шення роботи заступник голови

своєї

2003-2004

колектив

«Живемо» та дитячий ансамбль

року»

вець

та

Л. В. Кошелевій та Калинівської

ріально-технічної

люю

дина, яскрава особистість, фахі­

фольклору нашого регіону на­

ЦБС

п:.єси

ініціативна цілеспрямована лю­

В. М. Муро­

етнографії

ри в районі, поліпшенню мате­

є режисером­

підбирає

в ПаАаці «Україна».

За сприяння розвитку культу­

отекою-філіалом А. Л. Марусик,

Продовжують свою роботу з

ди­

щина»

Калинівською селищною біблі­

естрадної

ДШМ С. В. Тимченко. Завжди з нами,

текар

(керівники

та

район у концерті «Звітує Київ­

колек­

виконує

Кращою у номінації

ваний).

зако­

РБК

«Маестро»

І. І. Єрмаков

особистостям,

глибини душі

директорам

пісні

дитячої

де

для репертуару колективу.

для

хору «Криницю> В. І. Стоцькому

театру

сценаристом,

Писан­

(викладач

драматичному

мадських засадах

Дrv1Итрук­

учні естрадного вімілення Ка­

спадщи­

хормейстеру-концертмей­

стеру

році

чин

збереження

культурно-мистецької

ни

на­

популя­

у

«Дивослово»,

головні ролі У виставах. На гро­

ДИпломантами

обласного фестивалю-конкурсу дитячої творчості «Дебют»' в

внесок у розвиток

тиві

народження

зом Президента України Л. Д. Кучми за вагомий осо­ ціональної

участь

присвяченого

т. Г. Шевченка.

року Ука­

тячий хореографічний колектив «СтрумочоК» Калинівської ди­ тячої школи мистецтв (керівник

перемогу

народних

найбільш масштаб­ С ЕРЕД них районних заходів ми­ року

ансамбль

ІДКРИТТЯМ 13 районного В традиційного фестивалю

кон­

естрадних виконавців.

нулого

колективи,

родних інструментів.

(с. Гоголів)

дожнього

здобув

ний

(с. Літ­

обласних

А. Сови в Одесі став Микола Боцюн (ДИПЛОМ ІІ ступеня). Ди­

Н. І. Песляк)

ОIОВ'IІКУ

CBOrO

своєї

УАюбленої

мішка»,

престижного

у квітучо­

зійного

пісні

В'ячеслав

«1\'lамина

вийшов

пос­

до

фіналу

Всеукраїнського

телеві­

фестивалю

«Крок

до

зірок»,

с.lУ саду, по дорозі до невеликої річеч­

який очолює М. ПоплавськиЙ. Восени

ки Недри, куди йшов купатися жаркоі

з головної націонаАЬНОЇ сцени

літньої

цу «Україна»

днини.

-

Згодом

пісенний

хист

Пала­

Нині в репертуарі В'ячеслава понад

лунилась у всесвіті. До сонця, до тепла

поміТИАИ

ПОТЯГНУАИСЬ наші спраглі душі. Радість

прекрасний педагог, майстер дитячого

200

прийшла в наші оселі. А разом з радіс­

співу у нашому місті, керівник вокаль­

ської,

тю, як відомо, приходить і пісня. Серед

ного ансамблю «Калинка» при будинку

і музична, і логічна. Має гарний слух.

броварських хлопчиків і дівчаток, кот­

дитячої

рі захоплюються співом, є свій справ­

Л. В. Шумовська. Це завдяки їй та пе­

жній соловейко. Його голос, високий,

цінують У ньому поступливий

дагогам

невимовної краси

,шстецтв В. В. Єрмоленко і С. О. Фадє­

тер, товариськість, С)'l\'lлінність. До то­

чистий

дискант в буквальному розумінні зача­

євій, а ще, звісно, другій бабусі Софії

ровує,

і

підносить душу, дарує казкову

радість. так

13

ліричний,

В'ячеславові

звати

роКІВ.

нашого

Співом

Рудому,

співака,

хлопчина

а

саме

на його шляху зустрілась

-

його почує вся Україна.

та

юнацької

вокального

вімілення

школи

Йосипівні, яка довгий час виконувала у малолітнього

онука

роль

охоронця

і

тільки

кур'єра, та співучій ма,чі Ксеніі Михай­

захопився

лівні і, звичайно ж, тату ОАександрові

ще

ще 'Ш не з пелюшок. Благо, часто бу­

Валентиновичу,

ває у маминому C~Ai

синових

Нова

творчості

Басань

на

головному

музичних

проектів,

Бобровиччині, де дуже гарно співають

лауреат оБАасних конкурсів

народних пісень. А осоБAlШО ЦИ~1 сла­

вий

виться

дзвію>,

{(На

струнах

iHB~CTOPY Слава­

{(Калино­ веселкИ».

Тож

від неї

У складі ансамблю «Калинка», де він є

переймав

САавко

солістом, став лауреатом IVІіжнародно­

мелодійну уКраїнську пісню. Співав за

го конкурсу юних виконавців «Чарівна

ще

бабуся

Катерина.

півтора річним

і

пісень.

У

Однолітки,

го ж

-

За словами Л.

нього

семикласники

Славко

В.

прекрасна

Шумов­

пам'ять­ ЗОШ

футболіст,

N97,

харак­

воротар,

один з капітанів шкільної команди. Можливо, у цьому віці ще рано гово­ рити серйозно про якусь перспективу,

але, без CY~lНiBY, Славі судилося співа­ ти, розвивати українську пісню, нести Їl потужну духовну сугність грядущим поколінням.

Михайло ШМАЛЬ,

заступник директора БДЮт. На фото: В'ячеслав Рудий.


у · ,\ ;.t:>·~,:,&'~· і,;,,"~ >.~~ березня ~ вс·е.сві:r'lіій·,г. ен і:/'ООР}О'*[60}и ~ "..:-< " , -ox::,~, 0/' ~~;:<1

24

"

,'"

",f;,

із захворюванням н'а т Jбе~"~у'~,'~о'3

:,,' ' :~;

:", :. ':' ~

ХВОРО&А, ЩО рочі Всесвітня ор­

ють занедбану деструктив­

обст~ено

ну форму туберкульозу і є

но

проголосила девіз до Всес­

вкрай

ТВОЧ

КОЖНО:lІУ

вітнього дня боротьби з ту­

печними

~liCTa

або

У

2004

беРКУЛЬОЗО?\І:

&УДnЬ ДО&РИВА

-

Під урожай

ти

8674,4 гектара озимих культур, у тому числі на зерно 8379,4 гектара і на зелений КОР:-І 295 гектарів. Обстеження площ свідчить про те, що на 7174 гектарах озимі перебувають у добро:чу стані. На решті площ у подарств

району

посіяно

задовіЛЬНОl'IУ стані. Згідно з Постановою Кабінету

l\/IiHicTpiB

14

від

2004

січня

року

господарствам

Броварського району виділено на перше півріччя тонн а~lіачної селітри,

706 КИ і

328

тонн нітроюlOфОС­

198

тонн суперфосфату. Виділені фонди міне­

ральних добрив на січень-березень своєчасно оп­

лачені

господарствами.

поспішають цінами.

На

жаль,

відпускати добрива

виробники

за

А це може призвести до

зупинимо

увагу

всього

діабет,

верств

роби,

зі

ГРО;\lадськості до

ють

хво­

загрожує

ві

році

2003

в

ському

районі

85 випадків ту:

беркульозу,

2003

лась,

хвилює

19,5

серед них

З

те,

мешканців

рафічне обстеження

лення,

відсотка ма-

У

не

Е

озу

ви­

тиння

або

сил ТіІ

Haд;lIipHe

потовиді­

-

це l\юже

До

всі

заражають

харко­

крові,

втрата

бути ознакам захворюван­ ня на туберкульоз.

Зверніться

до

лікаря

протитуберкульозного ділення,

дільничого

від­

тера­

певта. Вчасне кваліфікова­

фОР;l1И

не

але

до

виділеННЯl\І

лення, задишка

речі,

заразні,

з

лікування

гарантує

одужання.

Лідія НОВГОРОДСЬКА, лікар-санолог

20

Броварської СЕс.

дей.

.

році

кй­

Раннє

анедбану форму туберку­

насе­

тривалий

шеАЬ

еНі довели, що хворі на

ме­

минулому

і

туберкульозу

тою проводиться флюорог­

що

знаЙОl\IИХ:

штовно.

Хоча

дочашні

по­

~

Красилівки,

на тубер­

та

і

с кій районній лікарні без­

Найбільше

профілактичною

вчасно

. о здійснюють У Бровар­

В, Димерки, Семиполок.

збільши­

обстежень.

,\ЮДИ

ЗвернІТЬ увагу'

ення до флюорографіч­

н

зараження

хворі

Якщо у вас або у ваших

безпідставно

працездат­

серед

Гоголева,

порівняно

не

28 % -

флюо­

ТИВНИ;lІ ставленням на­

непра­

є

тварини.

ня туберкульозу уск­

погано

46 % -

віку.

хворих

Кількість

роком

але

ного

зареєс­

зареєстрованих з

цюючі,

Бровар­

тровано

звички.

щоб

лікування.

особи

харчуються, l\lають шкідли­

люд­

ству,

У

того,

il\IYHiTeTo;lI.

застуду,

неоБХІДНО

ти туберкульоз

виразкову хворобу

на

I\Y,\I,OJ

фічне обстеження с(\­

групу

алкоголіЗl\І,

ДжереЛО'l людини

:lН" ШКсlНЦЮ

но ПРОХОДИТИ

здебільшого лю­

зниженим

чол. Згід­

закон.одав<,:­

се.\tl

А також ті, що часто хворі­

широких

населення

яка

оточуючих.

складають

шлунку,

приверну­

світу,

які

небез­

68411

з]. діючи\!

ризику: хворі на цукровий

туберкульоз

-

Мета акції

року в усіх категоріях гос­

2004

ди,

зараз».

&УДІ І ВРОЖАЙ -

Хворіють

(С Кожний

вільний подих "'Іає значен­ ня,

епіде:чічно для

IІIОДСТВУ

JArpO)l(YE

ганізація охорони здоров'я

д ,X~

не

фіксованими

втрат урожаю.

До речі, торік головним боле!'1 хліборобів району були

~Іінеральні

добрива.

Хотілося

б,

звичайно,

Ой не rими

щоб у ниніШНЬО?\IУ році це не повторилося. Адже завдяки сприятливій погоді, сумлінності сільських трудівників є можливість нинішнього року вирос­

. . . .1. і зібрати. значно вищі торішніх урожаї ози­

Варто зазначити також, що

'ОР'nОlfка пахне ...

відсотки коштів,

32

виділених з державного бюджету за посіяне зерно озимих культур, теж СПРЯ~lОвані на придбання мі­

чані

неральних добрив. Згідно з Постановою Кабінету

I\'liHicTpiB

користання коштів, виділених із державного бюд­ них добрив

вітчизняного

на аМіачну селітру нітроа]\!Офоску за тонну.

-

виробництва.

Зокрема,

- 100 гривень, карбамід - 130, 270, суперфосфат - 130 грн.

Прикро,

звичайно,

що

навіть

оплачені

напої

кіль­

підприємець Ф., здійснюючи підпри­ ОІНИЦЬКУ діяльНІСТЬ на ринку «Кали ­

20411 41

штука,

незаконно

-

одер-

2О117 .

СТУПІ на Всеукраїнській на­ У ВИ раді з проблем боротьби з орга­

ряд таких порушень. 'Гак, наприклад,

з них фальсифіко­ ваних

Ось така «фірма » з виготовлення І фальсифікованої горілки діяла на

в

штук,

кості

розроблено і затверджено порядок ви­

жету, на часткову КО~lПенсацію вартості мінераль­

«.,арами»

.х І ярових СІльськогосподарських культур.

«Акцизна :ІІарка»

Шl­

явлено один: підпільний цех :3 вироб­

торгівлею

слабоалкоголь­

ван о штрафних санкцій

llil

СУ:-'ІУ

1846

грн.

ГІереВІІЖОЮ

LГIOЖИIJЧОГО

товарис­

нізованою злочинністю і корупцією

ництва

та захисту прав людини

тва «Требухівське» винвлено реаліза­

роби

України Л. Д. Кучма висловив глибо­

них напUї~· За результатами перевірок притяг­

вищими

на CY~IY 1023 гривень, Х ОДІ перевірок припинено

не

можуть

вчасно

одержати.

А

купувати,

І 000-1200 гривень за

алкоІ'ОЛЬ­

заЙ~lалася

НИ~ІИ наПОЯl\IИ . Як наслідок, Зі\СТОСО­

мінеральні добрива за фіксоваНИІ\lИ цінами хлібо­

Президент

фа.,\ьсифікованих

та» зі сплатою фіКСОІ3і\НОГО податку,

сфері виробництва та продажу під­

НУГО до ад.'чіністративної відповідаль­ ності 28 осіб на загальну суму 31,9

дapcТJ3. Ми уже порушували цю проблему і перед

акцизних товарів,

тис. ГРН'І Порушено дві кримінальні

Києвом. Обриваємо телефони оператора, призна­

ро-горілчаних

ченого

все

виробів. Унаслідок злочинних проя­

тями

безрезультатно. Окремі господарства взагалі отри­

вів У цій сфері держава втрачає міль­

мали аміачної селітри, можна сказати, по чайній

ярди гривень доходів, які так потріб­

дексу України. КАЗг\і'ЛИ

скажі~lО, аміачну селі тру по тонну

-

не

дозволяє

черкаським

слабка

економіка

об'єднаННЯ~l

«Азот»,

госпо­

та

ложці. ~ це негативно позначиться на своєчас­ .~IY п~оведенні комплексу весняних польових ~blТ. Ті\КИМ ЧИНО~І, господарства Рі\ЙОНУ провели пер­ ше підживлеНI!Я ОЗИ~ІИХ КУЛЬТУР по мерзло-талому на

rpYHTY

площі

гектарів.

1925

l\Іеханізатори

СТОВ «Тре6ухівське» внесли мінеРі\ЛЬНУ поживу на всій 650-геКТі\рній площі посівів зернових, ВАТ

«Рудня» «Журавушка» ОЗИ;\lі

750 Гі\, - 200

зернові

фероlерське га.

культури

гоподарство

СвоЄ'шсно

також

підживили

хлібороби

СВАТ

«Агрокомбінат «Калита». На кожен гектар посівів вони внесли по

45-60

кілограмів діючої речовини.

Цього достатньо для НОР?\lilЛЬНОГО росту рослин. Перед ВИХОДО~І рослин у трубку ~Іеханізатори під­ живлять їх удруге. Під урожай

2004

року в усіх категоріях госпо­

дарств буде посіяно культур.

З

~Іетою

тисячі

12,7

забезпечення

гектарів ярових жителів

району

необхідною кількістю продовольчого зерна цього року буде розширено площі ярої пшениці до 3000 геКТі\рів, у TO~IY числі в сільгосппіДПРИОlCтвах-

ке

занепокоєння

станом

справ

у

насамперед, ліке­

напоїв

і

тютюнових

ні для фінансування освіти, охорони

1\ тому

справи,

~a

204

У «Про

206

з урожаю

нинішнього

КраЩИ;l1И

календарними

ярових культур У l!ilшій

кінець березня ми

-

-

строкаош

для

сівби

зоні науковці вважають

початок квітня, а агротехнічни­

в міру дозрівання rpYHТY. Отож :чине неба­

тільки серйозна,

що потребує втру­

агрегати

пра­

культур механізатори

провели у стислі строки і

якісно. Але якщо добривюlИ сільгосппіДПРИЄ!\lСтва все

ще

«запасаються»,

то

не

вистачає

не

лише

тракторів, сівалок, а й механізаторів. Галина ПОЛЯКОВА

Тіl

наПОІВ і ТЮТЮ­

«Про

ІІосилення

вельних площах (!\Іенше

20

кв. М) і

направлено іНфОР ~lацію в Регіональ­ не

управління

Департа;llеlПУ

з

пи­

печення

і

обіГО;l1

спирту ,

аЛКОl'О,\ЬНИХ

захисту життя та

ГІЮ;llаДЯIІ»

датківців

державної влади, в TOl\lY числі й по­ даткової служби, кою::реl'ні заходи.

операції

«Акцизна

:ІІар­

ка», спрямованої на запобігання про­

явів корупції та скоєння злочинів у сфері еКОНО;llіки,

об'єднана держав­ Б РОВАРСЬКА на податкова інспекція контро­

лює діяльність

434

суб'єктів підпри­

ємницької діяльності, що мають

528

визначено

здороu'я

Тому цілком закономірна участь по­ у

для

органів

6

грудня

2003

року, в

Броварах і районі здійснено

ревірок

таких

суб'єктів.

799

пе­

Майже

в

ньового

обігу

вилучено

товарів

на

тис. грн., в тому числі алкоголь­

1392 декалітрів 169,9 тис. ГРН., тютюнових 7920 пачок на су,чу 16, І тис. них напоїв

на суму

виробів грн.

новленими вання снення

сфері

перевірками,

встановленого

розрахункових

готівкового

є:

ігнору­

порядку

здій­

операцій

обігу,

в

реалізація

роздрібної торгівлі алкогольними на­ поями та тютюновими виробами, ре­ алізація

каl\IИ

підакцизних товарів з

акцизного

збору

зразка та фальсифіковаНИl\1И

;1111

нового

мар­

старого

l\lapKa-

зразка,

Кріоl того, при перевірках вилуче­

но акцизних "Іарок на лікеро-горіл-

Порушники

J'либоко ПО;lШЛЯЮТLСН,

вважаючи, що й надалі З~ІОЖУГЬ об­ ходити

державі

закони

та

та

наживатися

спожива'lЙХ.

на

Посилення

контролю за llЕ=ціЛЬОВИ;l1 використан­

зитів

ми, виявляти і руйнувати схе~1И ухи ­

ляння

від

сплати

податків

у

цій

сфері.

Річ у тім, що, крім ОТРИ"lання лі ­

Починаючи з

ДПА в

тву підакцизних товарів, торгівлі ни­

цензій, потрібно ще й ДОТРЮIУВ(ПИСЯ правил, що встановлені длн суб'єктів

торгівлю

ТОВіlрів

ням спирту на піДПРИОІСтвах, його транспортуванннм, деталізація рекві­

алкогольними

на

виробництвом та

Реалізація їх дасть змогу ефективно протидіяти незаконному виробниц­

напоями та тютюновими виробами.

ліцензій

за

піДilJЩИЗНИХ

зупинення ліЦl'JJзій Ніl торгівлю.

негайне

справ.

КОНТРОЛЮ

I\.ИШСLкіЙ області д.\я clНУЛЮВі\ННЯ та

напоїв Ті\ тютюнових виробів, ЗilбеJ­

виправлення' стану

і

обігоч

державного КОНТРОЛЮ Зil виробниц­ ТВОМ

робів без наявності ліцензії на право

посівні

запровад­

чання з боку всіх тих державних ор­

алкогольних напоїв і тютюнових ви­

наступного тижня

щодо

України

ганів, до повноважень яких ВХОДИТЬ

панія. ЗагалО;l1 же, якщо погода не підведе, то на ЦІоватимуть у полі. Хотілося б, щоб сівбу ярових

КОГОЛЬНИl\1И напоя~1И на малих торго­

Президента

ру

нас­

гато часу, і на Броварщині почнеться посівна кам­ початку

10 ал­

нових виробів»

Ситуація

Характерними порушенняl'lИ, вста­

року.

торгівлі

спирту , с1лкогольних

громадян,

піДПРИЄl\Іницькоі діяльності У сфері торгівлі

аЛІ<ОГОЛЬНИ~Ш

186

зеРНО"1 у вересні - жовтні

незаконної

здоров'ю

при потребі

ПРОДОВОЛЬЧИ~І

Уфактів

сифікація ринку алкоголю загрожує

ми

розраХУНКО~1

KO~I. Застосовано штрафних санкцій

тань ад.чініструваннн акцизного збо­

ТЮТЮНОВИ:>Ш

наступним

цінй~lИ,

виробни­

контролю за вироБIШЦТВО'.І Тс1 обіГО'.l

культури,

ші порушення правил торгівлі. З ті­

з

за

ження державної "юнополії у сфері

науки,

КОЖНОоlУ випадку виявлено ті чи ін­

сподіваЄl\!ОСЯ ОТРИ;llати з обласного регіонального

виробш

від встановлених

виплати

здоров'я,

гектарів. За даними районної державної на­ 15 березня ц. р. в ра­ йоні засипано 683 тонни насіння ярої пшениці

фонду

тютюнових

пенсій. Крім того, тінізація та фаль­

2000

тонни. Решту посівного матеріалу

за стат­

КРИ~lінальнога Ко­

ЗilХОДИ

сіннєвої інспекції, станом на

924

числі одна

цію

вироба:>lИ.

перевірками

наПОЯl\IИ

та

Проведени­

встановлено

цілий

акцизних

l\ШРОК,

контроль

за

реалізацією алкогольних напоїв та тютюнових виробів в торговельній мережі ДОПО;llOже навести належний порядок у цій сфері, збільшити над­

ходження до

бюджету та

зберегти

здоров'я наших ГРО~lаДЯll.

Ольга БАР ДАІД заступник начальника

Броварської ОДПІ.


І ще для довідки. Усього в

Україні буде десять типів но­ мерних знаків, затверджених Держстандартом що

як

відповідають

таких,

європей­

ським стандартам. Раніше ж

16.

таких типів було

Волoguмире Мuкaлайо­

вичyf

У засоРах масової ін­

формації часто

gовoguI1lbCЯ

читати,

- А звідки дійшла до наших земляків

HllKOrO

що номери будуть замінюватися?

що

Як-

говорити

кон-

Н

кретніше, то ситуація

виглядає

таким

Е

..

~ У

Е

нилася. Те ж саме

надійде у

його

ду.

на

транспортних

що при в'ізgi в Киів.

1)m

Big

нenogа.лі.к

Певні

зміни

лише

знаків і

raIlЬМують

.

машuни.

служби

у

немає.

Хоч форма й представників

конфі

дійсно нагадує нашу, тільки же ли в н . з о и мають зелеНІ. Не зупинившись " на іХ вимо. - б уде правии_ . гу, ВОдlИ CTOBlД-

і

заміна ними

тільки після цього при прове-

проходитиме в такому

сотково, адже користуватися

денні реєстраційних операцій видаватимуться номери нового зразка. Що цікаво: та-

рядку, як і придбання б кого товару. Коли вам 3 понують це - виріш

жезлом, згідно з Правилами дорожнього руху, має право тільки співробітник ДАІ.

кий

номерний

знак

перехо­

дить у власність людини, кот­

ніхто нікого примушува

ра

буде.

володіє

транспортним

Розмову записав Микола. СЕРГІЄНКО.

&POBAPCIltКA MICIltKA Р... · -." nOBIAOМJIgE,

що відповідно до п.

ст.

6

42

Закону України «Про місце"

Закону Укра'іни «Про статус депутатів місцевих рад" з

._рядування в Україні» та п.

.04 fЩ

ї радом

rРАфlК звітувам", дoenyтcni8 !Ііроварськоі Число, ТИJККЯ

22

02.04.04

23

п'ятниця

ївськоі області увійшли вихован­

ці

ДЮСШ

2 5

29 31 32 33 34 35 36 37

03.04.04 субота

ління освіти, які нині навчаються

неділя

Ве ещага Надія Іванівна

39

щиро і сердечно вітає чарівну і милу жінку, турботливу і ніжну дружину та матір, головного спеціаліста відділу організаційної та кадрової роботи апарату адміністрації

3

ІОвілейним днем народження і бажає їй міцного здоров'я, великого родинного щастя

і благополуччя, ЛlOб08і І поваги вІд рідних, друзів, знайомих та колег по роботІ, Божого блаГОСlІовення

бульв. Незалежності,

разом

команді,

з

товаришами

вигравши

естафетну

ських за його фінансову підтрим­

Приємний подарунок для свого

ку в скрутний час, за його людя­

Анатолійовича

ність,

Заведєєва зробила представниця

у всьому і за8Х1ДИ.

бульв. Незалежності,

О В Е

Ж И Т ТЯ'

-

газета

спІВЗАСНОВНИКИ;

колекmuв

реАакції газеmu. Броварські міська і раСlОнна раАЦ, районна АержаАМінісmрація.

Свідоцтва про державну

реєстрацію кі N 259 від 10. 12. 1997р. індекс

61285

спортсменів, Саме

за

завдяки

Броварського району Зоя Обіух,

Андрію

лився» цей «золотий дощ» меда­

роду

лей на славу рідного міста і сто­

(1000

в

спринтерськlИ

гонці

в естафетній гонці 4х5 км, вико­ норматив

кандидата

«про­

личної області.

м) і стала золотим призером

навши

Олександровичу

Микола КУЗЬМУК, тренер ДЮСШ міського управління освіти.

в

майстри спорту.

СПИСОК СУ&'ЄКТІВ rOCI~oaAPКlIBAН (ФI3ИЧНI, ІОРИДИЧНІ ОСО&И), ІКІ &УІІИ 3АРЕЕаРОВАНІ

1 ст. 16

ВИКОНКОМОМ &РОВАРCltКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. 2.' 3. 4. 5. 6. ш&

~

МОІІОДИХ, IНIРrlЙНИХ

7. В.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Плахотнюк Андрій Володимирович; Вискребенцев Сергій Леонідович; Рубальський Сергій Михайлович; Рубальська Тетяна Володимирівна; Левченко Наталія Василівна; Пахолок Юлія Вікторівна; Горова Світлана Анатоліівна; Сенчина Ірина Валентинівна; Плахотнюк Роман Вікторович; Литвин Вадим Вікторович; Стрілець Ярослав Володимирович; Полосенко Олександр Петрович; Юрченко Віктор Вікторович; Степанов Андрій Вікторович (зміна адреси); Свердлик Володимир Сергійович; Титаренко Денис Анатолійович; Постернак В'ячеслав Олександро-

1В. 19. 20. 21.

4

4

Співбесіда

проводиться

ту;

22.

ТОВ "Техноекспорт»

-

зміни до

статуту;

вантажник.

12.00

Баранов Олег Володимирович; Телешев Павло Юрійович; Саченко Людмила Олексіівна; ТОВ «Інтервуд» - зміни до стату­

за

ад­

М. Київ, СТ. м. Республікан­ Димитрова.

23. 24. 25.

ІПП "Коле Трейд» - реєстрація; ПП "Житлоінвест» - реєстрація; ТОВ «Тепломонтажсервіс» ре­ єстрація.

• Втрачене посвідчення учасника війни серія В-ІІ N2 602190. видане управлінням СОи,; захис­ ту населення м. Бровари на ім'я ГУЗЕИ Ганни Кузьмівни, вважати недійсним.

І Втрачені свідоцтво про державну реєстра­ цію суб'єкта підприємницької діяльності­ юридичної особи. код 20585907. статут пмп .Колома., зареєстрований Броварською рай­ держадміністрацією 23.01.1995 року, реєстра­ ційний номер 1016, і установчий договір ПМП «Калама", вважати недійсними.

YIArAI Літківське споживче товариство проводить перереєстрацію пайо­ виків З метою встановлення та впорядкування фактичної чисель­ ності членів споживчого това­

• ПМП "Колома" припиняє свою діяльність. Претензії пред'являти протягом місяця.

риства.

ДОвідки за тел.:

6-94-10, 6-94-05, 6-94-06.

ОРЕНДА.

НЕЖИЛИЙ Фонд. м. Бровари, вуn. Грушнського,

9{1:

під кафе; під торгОВі місця; офіси (площа за бажанням).

Тел.:

Броварськux міської та районної ри, районної Аержавної uміністрачії.

душі.

котра завоювала бронзову наго­

продавець вагового товару;

за адресою:

"""

любов до

щедрість

15.00

МКЦ «Прометей»

6potap11, 'У•. C.тeaatla ра3іка, 7 (стариі _ТРI.

-

говорять

Андрію Олександровичу Білозер­

тив кандидата в майстри спорту.

оператор-касир;

ПРИМ.ЩЕИИ.

м' м' м'

подяки

ту, золотий призер в естафетній гонці, абсолютна чемпіонка, ко­ ролева юнацьких ігор України

по

гонку 4хl0 км, і виконав норма­

тренера Анатолія

слова

дидат у майстри і майстер спор­

Іван Лосєв завоював золоту на­

керуlOЧИЙ супермаркетом;

ТА CКnAДCЬKI

110 150 250

команда

брат і сестра Іван та Марія, кан­

24

Тетяну Василівну ПДВЛЮЧЕНКО

-

Івановича Співака.

12.00

Мtщ .ПрометеЙ.

О_ІСИІ, ВИРО5ИИ'l.

м.

третьому

об­

сумча­

ни Вікторівни Лєснікової та Ігоря

NQ 10

~1IQ)@j) ш <W~ll державної адмінІстрації

на

-

столиці. Щирі

Секретар ради Л. В. Горбатюк.

Колектив Броварської райоиної

і

зма­

Київської

вич;

23

Миколаївна

спринті

командою

збірна

ни

Черняховського, 17-А.

11 14

Олексієнко Олександра

стала

р. н. В училищі вони трену­

ються під керівництвом ЗТУ Оле­

9

км,

ковзанярським

ласті, на другому місці

16.00

(актовий зал)

f1t1f.

4х5 км

р. Н., та й брат Іван Лосєв,

Вимоги: вища освіта за спеці­ альністю зооінженер або ветлікар,

22

Сенько Лідія Іванівна

гань

ПРАЦІВНИКІВ.

ЗОШ

15

і

Найсильнішою

фізичної культури: Маша Лосєва,

1987 1986

гонці

м)

стилем.

в Броварському вищому училищі

39

04.04.04

(1000

Час

нек (актовий зал)

4 13 20 21 40 10 12 19

субота

фетній

управ­

3 23.02.2004р. по 28.02.2004р.

Вvл. М. Лагунової, 11-А

6

03.04.04

Броварського

яка вибо­

рола золоті нагороди на дистанці­ ях 5 км класичним стилем, еста­

До складу збірної команди Ки­

в

24 25 26 27

спорту Маша Лосєва,

діжні ігри лижників-гонщиків.

проведення

проведення

округу

20 21

Королевою молодіжної пер­ шості України стала юна майстер

Моло­

30 2003 рік

Місце

N!!

П. І. Б. депутата

день

пІп

зимові

04.04.04 відбудуться звітування XXIV скликання за 2003 рік:

26;.

міського голови та депутатів Броварської міської

N!!

Всеукраїнські

городу

повноважень

екологічної

сто

букв

Т аких

-

Отримання нових но

І

і

Чи правомірні їхні giїl

орми, розюру

(р озміщення)

складах,

засобів.

Ф

муться

будуть реалізовані власниками

тому кп «Бuxiвня»,

НЮ,

тість номерного зи

того, як старі номерні знаки, знаходяться

Прих.лаg

cnівробimнuxiв ДАІ стоять JUOgU в формі, схожій на їх-

міжрайонне реєстраційно-екзаменаційне відділення після що

nос.луги.

L....._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...J

редбачено новий тип номезразок якого

трансnор-

mнux засобів свої

_..

дартом новий ДОСТ. НИМ перів,

нихам

УСУ

чином. 16 лютого нинішнього року введено в дію підписаний Держстан-

члени

екологічного nатру.IlЯ нав'язують влас-

Антуальн~ .'нтерв'Ю

інформація,

що

У березні у Харкові проходили ІІІ

ААРЕСА:

Для перереєстраціі з'явитися за адресою: с. Літки, площа Перемо­ ги, 2, контора споживчого това­ риства. При собі мати пайову книжку та паспорт. Перереєстра­

• Втрачений атестат про неповну середню освіту, виданий Літківською середньою шко­ лою 1992 року на ім'я ЧУНЯК Світлани Григо­ рівни, вважати недійсним.

І Втрачене посвідчення учаСНИI(jI бойових дій серія М N2 320224, видане Броварським

ція проводиться до 1.10.2004 ро­ ку, щоденно з 9.00 до 16.00, крім суботи та неділі. І Фірма .Фармавіта лтд. з

22.03.04

р. при­

ПИНІІЄ свою діяльність і перереєстровується в фірму .Магазин туристичних путівок .Острів скарбів». Претензіі приймаються протягом мі­ сяця з дня публікаціі оголошення.

07400,

ОМВК на ім'я БАБІЙЧУКА Михайла Семенови­ ча. вважати недійсним.

І Втрачене посвідчення інваліда війни серія Б N2 371617 від 29.03.2000 року, видане Бро­ варським райуправлінням соц. захисту насе­

лення на іrtя Заболотного Віталія Миколайо­ вича, вважати недійсним.

KUЇBcbKa обл., м. Броварч, бульв. Незалежності.

8. РеАактор: 4-03-76 ..

2.

Засmупнuк реАактора: 4-21-34. ВlAAілu: сільського ГОСПОАарства 4·02-92; промuсловості

і

соціальних

пцтань,

лuстів

і

бухгалтерія; прцйом ОГОЛОUlень

• • • •

масової роботu

4-04-81;

4-23-26.

РедакцlJl не заа;кди поділяє позицію авторів. 3а точнІсть викладених фактlа еідповідає автор. Листування 3

читача .... и

-

на сторінках zазєтu.

3а 3 .... lст рєкла .... и вІдповідальнІсть несе рекла .... одавєць.

Колектив Броварського базового міськ­ райцентру зайнятості висловлює глибоке співчуття колезі ХАНДУСЬ Ларисі Юхи­ ".івні, з приводу трагічної загибелі сина Андрія.

''друк офсетнuЙ . Обсяг 1 друкованuй аркуш.

Віддруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня· управління у справах

npecu

та інформаuїі Кuївської облдержадміністраuїі.

Зам. Тираж

907 2190

прим.

#22 2004  
#22 2004  
Advertisement