Page 1

СЕРЕДА

13 березня

2002 р. N!! 22 (9324)

Виходить

з

17 квітня 1937 року

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації

r----.- ... --- ..... --"1

УРОЧИСТИЙ конце рт наnередодні

І ПОВІДОМНІЕННА І І · Зустрічі з ка~Д~атами . в нароДні. депута- · І І ти, Щq зареєстрОвані по одномандатному ви~ .• ()кругу NQ97. відбудут~:,ся: • . . . •• І' І бор':!ому - 14 березня 2002 року з 15"ї До 19-'і І годинИ

І

13 міс~:>ке>му кул~:>турномуЦентрі "Пре>-

метей";

'""" 15.березня 2002 року о 16 годині ЗО

1 хвилин у Будинк'fкул~:>тури с . КаЛинівка . І

J І

1

Голова окружної виборчої комісіі І

. А.І. БУРЯК. І 1 · ШАНОВНІ . ВИ&ОРЦІ! 1 І .м/Zл~~;!6:У~~~~Рr.?пк~о~~тlй~~~~~~~~~~~ І І

монстрували юні гімна стки із дитячо-юна­

цької сnортивної ш к оли , а nр е м' є рою ве­ чора став вистуn ансамблю домристів " Кураж" . З н ете рnінням чекали глядачі вистуnу граціо з ної Мілени Сидорової, nеремож­ ниці багатьох Міжн а родних конкурсів артистів балету , котра зачарувала варіа­ цією Одаліски і з балету "Корсар" . "Пісня про матір" у виконанні Ольги

І ся зустріЧ з кандидатами у депутати Київсь- І І кої обласної ради . І І

Іо.і.і.

міської комісіі І _ _ _ _ _ _ _Голова ___ _ _ ......... С.О. ОРЛОВ.

oro

таборах.

19, 20.}

Дільнична виборча комісія N2 27 Голова комісії- Ященко Василь Григо­ рович, 1950 р.н ., освіта вища , nроживає в Броварському районі, с. Заворичі від Соціал-демократичної nартії України (об'­ сднаної) .

Заступник голови комісії Обіух Оле­ ксій Григорович , 1947 р.н., освіта середня сnеціальна. проживає в Броварському ра­ йоні, с. Бобрик від Соціалістичної пар­ тіїУкраїни. Секретар комісії Макушненко Гали­ на Миколаївна, 1970 р.н . , освіта загальна середня, nроживає в Броварському районі, с . Бобрик від nартії «Жінки за майбут­ НЄ>> Всеукраїнське політичне об'єднання . Члени комісії: Белєхова Надія Геннадіївна від вибо­ рчого блоку Демократична nартія України - партія «Демократичний сою з »; Білогуб Оксана Миколаївна - від вибо­ рчого блоку «За Єдину Україну!»; Богданович Валентина Григорівна- від виборчого блоку Юлії Тимошенко ; Кобизький Борис Іванович - від канди­ дата у де nутати Іщенка Оле ксія Максимо­ вича;

Лохов Михайло Вячеславович від ка­ ндидата у деnутати Бойка Юрія Анатолійо­ .вича;

Майстренко Валентина Петрівна від кандидата у депутати Корженка Святосла­ ва Васильовича;

Фара Ніна Петрівна - від виборчого бло­ ку Віктора Ющенка «Наша Україна»; Ходос Наталія Іванівна - від Партії Зе­ лених України;

Цимбал Анатолій Степанович

-

від По­

літичної партії "Яблуко". Дільнична виборча комісія N2 28 Голова комісії- Хрипко Валентина Ми­ колаївна, 1955 р . н., освіта вища , проживає в Броварському районі, с. Бобрик - від ви­ борчого блоку Демократична партія Украї­ ни nартія «Демократичний союз».

Заступник голови комісії Жовнодій Тамара Юр'ївна. 1962 р . н . , освіта середня спеціальна, nроживає в Броварському ра­

йоні, с. Бобрик- від партії «Жінки за май-

-

РОКИ

На Броварщині ще ОАИН довго­ житель відсвяткуван І ОО-річний ювіле й. М е шканцю смт. · Калита Терентію Семеновичу Матвієнку нещодавно виnовнилося І ОО ро­ ків. Нелегкий життєвий шлях ви­ nав на долю цієї людини. У 1923 році він одружився, разом з дру­ жиною виховали n'ятеро діте й : трьох дочок та двох синів. У \940 році Терентій Семенович був ре­ nресований і сім років провів в ГУЛазі. Під час Великої Вітчи з ня­ ної воював на фронті у штрафно­ му батальйоні, був nоран е ний і nі­ сля війни ще два роки nровів у

{Продовження. Початок у Ng.Ng

8

Бер е зня зібрав у МКЦ "Прометей" nред­ ставниць nрекрасної статі з усіх трудо­ вих колективів міста . Для них лунали чу­ дові nісні, виконували свої найкращі ком­ nозиції дитячі хореографічні ансамблі ''Галате я", "Черевички" та ансамбль укра ­ їнського танцю "Любич " . Зворушливим був вистуn наймолодших "артистів" -дітлахів зі школи-мисте цтв, котрі віршованими рядками склали гімн своїм матусям і бабусям. Н еабияку майсте рність і грацію nроде ­

влень на адре су найдостойніших бровар­

Іщенко . І. З . Петр е нко ра з ом І З вшсько­ вим комісаро"'І В . М. Лутаком вручив за­ служені державні н а городи з а мужність колишнім фронто в ичка~! В . М. Черне нко та А П. Вишнеяській . Великій груnі матері в , се ред них ба га­ тодітній Надії Сте nанівні Ярошенко , а та­ кож Нін ель Мик олаївні (мu~Іі Мілени Си­ дорової), Галині Миколаївні (~tамі чемnі­ она світу з nлавання Ол е га Лисогора), за­ відуючій інф е кційни ~І вімілення м дитя ­ чої лікарні Наталії Ва с илівні Карась та ба­ гатьом іншим фахівцям було вруч е но кяі­ ти і цінні nодарунки. Подвійним стало свято 8 Бер е зня для Кате рини Оле к с анд­ рівни Л е щенко: до н е ї nрямо на сцену не с n одівано вийшов син Олег, котрий nроходить військову службу. Отож nри­ ємні с юрnри з и і добрі слова на uдресу жіноцтва nідняли настрій усім броварча­

чанок. До них із nривітальним словом

нкам.

Призюк, що сnівала акаnелло, не могла залишити байдужими нікого з nрисутніх. Порадували своїм мисте цтвом Наталя Багмут та Валентин Ч е рнігівський. Так, nісня " Броварчаночк а" на слова А Лем­ nіцького nролунала вперше і сnодобалась усім. Оригінальним був номер артистів

Київського е ксn ерим е нтального театру на ходулях,

а з а ве ршила конц е рт nоnуляр­

на сnівачка Карина Плай . І, з вичайно, н е обійшлося б е з nоздоро­

зв е рнулися міський голов а Іван Петрен ­ ко та народний де nутат України Олексій

OrO &AfATCTBO

Пі сля з вільн е ння nриїхав у свое рідне село, де працював у колгос­

пі на різних роботах. У 1950 році сам о стійно з будував будинок, у якому прожива є й досі . Те р е нтій Семенович дуже лю­ бить рибалити, збирати гриби, полювати на зайців. Пам'ята є яін, як на оз е рі, до осушення боліт,

гніздилося багато диких гус е й, як його діти бігали дивитися на ці гнізда та збирали яйця . 25 років тому Тер е нтій С е ме ­ нович змайстрував собі міні-тра­ ктор, обробляв ним землю. До р ечі. він і досі в робочому стані. Ус е життя фізично працював. У

\998

році у віці 96 років сам пр о ­ копав 25-м е трову транш е ю для прокладання газових труб. Кож­ ну ве с ну сам скопує присадибну ділянку 0,15 га , виконує посильну роб оту по господарству. Зараз трима є н е величке підсобн е госпо­ дарство, в еде здоровий сnосіб життя . Ніколи не вживав сnирт­ ного, н е палив, nостійно спілку ­ ється з односельцями. Дружина 20 років тому померла, але діти та внуки не забувають , постійно від­

відують Терентія Семеновича, до­

помагають йому по го с nодарству. Крім дітей, мас чотирьох внуків

та п'ятьох правнуків, проживає з

бутне » Вс еукраїн с ьке nолітичне об'еднан­

дидата у депутати Корж е нка Святослава Ва­

ня .

с ильовича;

Секретар комісії Пономарьова Олена Михайлівна, \969 р.н., о с віта середня спе­ ціальна , пр ожива є в Броварському районі, с . Бобрик - від Партії Зелених України . Члени комісії: Конопля Неля Олександрівна від ви­ борчого блоку Юлії Тимошенко; Конопля Наталія Борисівна від кан­ дидата у депутати Корженка Святослава Ва­

Михайленко Тетяна Михайлівна Партії Зелених України;

сильовича;

Ходос Антоніна Василівна від вибор­ чого блоку Вікто ра Ющенка «Наша Украї­ на»;

Ходос Віктор Дмитрович від Соціал­ демократичної партії України (об' єднаної); Цимбал Владислав Анатолійович від Політичної партії " Яблуко" ; Шевченко Тетяна Павлівна від вибо ­ рчого блоку «За Єдину Україну!». Дільнична виборча комі с ія N2 29 Голова комісії Бобко Віталій Олекса­ ндрович, 1957 р.н .. освіта загальна середня. nрожива є в Броварському районі, с . Богда­ нінка від Комуністичної парті ї України . Заступник голови комісії Бобко Оль­ га Юхимівна, \947 р . н., освіта середня сп е ­ ціальна, проживає в Броварському районі, с. Богданінка від партії «Жінки за май­ бутн е » Всеукраїнське політичне об'єднан­ ня.

Секретар комісії Запорожець Тамара Іванівна, \936 р.н . , освіта вища, прожива є в Броварс ькому районі, с. Богданінка - від кандидата у депутати Бойка Юрія Анатолі­ йовича. Члени комісії: Бобко Людмила Борисівна від Соці­ ал-демократичної партії України (об'єдна­ ної); Гриневич Надія Матвіївна - від вибор­ чого блоку Віктора Ющенка «Наша Украї­ на»;

Дідук Тетяна Ярославівна від вибор­ чого блоку Демократична партія України­ парті я «Демократичний союз»; Конончук Тамара Миколаївна - від ка­ ндидата у депутати Савіна Івана Пилипо­ вича ;

Лихогод Федір Михайлович

-

від кан-

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

-

від

онуком і дочкою

1924

року наро­

дження .

У де нь ювілею Те р е нтія Семе­ нович а прийшли привітати з дн е м народж е ння рідні, працівники ад­

міністрації району, селищної ради. Ювіляру вручили квіти , подарун­ ки, а від аNtіністршІії- \ОО гри­ вень. Відп о відно до ро зnоряджен­ ня голови райдержадміністрації Л.А. Вайсфельд Терентію Семено­ вичу будуть щомі с ячно допла чу ­ вати до п е н с ії 25 грияень .

Лариса ЯЇЦЬКА, начальник управління праці та соціального захисту нас ел е ння

райде ржадміністрації. На фото: Терентій Семенович Матвієнко з лравнучкою.

Хилько Ольга Іванівна- від партії «Жі­ нки за майбутн с » В сеукр а їн с І, к е політичн е об' еднання; Чернишова Любов Миколаївна

-

від Со­

Новохацька Раїса Іванівна від канди­ дата у де путати І ще нка Ол е ксія Максимо­

ці ал істичної партії України.

вича;

Голова комісії- Дідук Іван Лукич, \936 р . н . , освіта вища, проживас u Броварсько ­

Теплюк Єфросинія Анатоліївна - від ка­ ндидата у депутати Рачинської Ольги Сте­ nанівни ; Федоров Михайло Андрійович - від ви­ борчого блоку Юлії Тимошенко; Хилько Любов Анатоліївна - від Соціа­ лістичної nартії України. Дільнична виборча комісія N2ЗО Голова комісії- Новохацький Федір Фе­ дорович, \948 р.н. , освіта загальна сер едня, проживає в Броварському районі, с. Богда­ нівка від кандидата у депутати Рачинсь­ кої Ольги Степанівни. Заступник голови комісії- Харечко Пе­ тро Іванович, \950 р . н . , освіта загальна се­ р едня, прожива є в Броварському районі, с.

Богданінка- від Комуністичної партії Укра­ їни.

Секретар комісії

-

Хилько Наталія Які­

вна, \96\ р.н., освіта вища, прожива є в Бро­ варському ра йоні, с. Богданівка від ви­ борчого блоку Де мократична nартія Украї­ ни партія «Демократичний союз». Члени комісії: Бобко Світлана Володимирівна - від Со­ ціал-де мократичної партії України (об'єдна­ ної);

Бобко Людмила Василівна- від канди­ дата у депутати Іщенка Олексія Максимо­ вича;

Бобко Ганна Іванівна від кандидата у депутати Савіна Івана Пилиповича; Водяницька Лариса Іванівна від кан­ дидата у депутати Бойка Юрія Анатолійо­ вича;

Коржова Ніла Володимирівна -від Пар­ тії Зелених України; Малібог Михайло Петрович рчого блоку Юлії Тимошенко;

-

від вибо­

Попович Оксана Михайлівна від ви­ борчого блоку Віктора Ющенка «Наша Укреїна » ; Сулімекко Рима Олександрівна- від ви­ борчого блоку «За Єдину Україну!»;

Дільнична виборча ко м ісія

~ІУ районі, смт . В.Димерка тичної партії України .

N2

-

ЗІ

nід Комуні с­

Заступник голови комісії Варенічень­ ко Катерина Іванівна, \936 р.н., освіта вища , прожива є в Броварському районі , смт. В.Дим е рка - від вибо рчого блоку Юлії ти~юш е нко . Секретар комісії Лісунова Валентина Михайлівна, 1957 р . н., освіта с е р едня спе ­ ціальна, проживає в Брова рському районі , смт. В .Димерка в ід виборчого блоку «За Єдину Україну!» . Члени комісії: Калачов Анатолій Іванович від кан­ дидата у де путати Іщенка Олексія Опана­ со в ича;

Кондратенко Василь Петрович

-

ві д

П а ртії Зелених Укра їни; Коржова Ніна Володимирівна

-

від ка­

ндидата у депутати Бойка Юрія Анатолій о ­ вича;

Кучеревська Ніна Петрівна

-

nі д вибо­

рчого блоку Віктора Ющенка «Наша Укра­ їна»; Лебединець Катерина Андріївна від

виборчого блоку Віктора Ющенка «Наша Україна»; Слободянюк Ольга Іванівна від вибо­ рчого блоку Де мократична партія У кра ї ни - партія «Демократичний с ою з »; Терлюк Микола Дмитрович в ід кан­ дидата у де путати При с яжнюка Володитr­ ра Костянтиновича; Хитра Ганна Володимрівна - від Соціа­ лістичної партіїУкраїни; Шусть Василь Володимирович- від Со­ ціал-де ~юкратичної партії України (об'сNrа­ ної);

Щербак Валентина Андріївна- від пар­ тії «Жінки за майбутнє» Всеукраїнське по­ літичне об' єднання.

{Продовження на З-й стор.}


ПЕРЕдВИ&ОРНА ПРОГРАМА

Корженко

державних структур інтересам су­

спільства і забезпечення прозорос ­

ЗАМОЖНО І ВІЛЬНО ЖИТИМЕ

ті влади шляхом заохочення громад·

КОЖНА ЛЮДИНА, УКРАЇНА,

ського контролю за їхніми діями ;

МОЯ

ЯКОЮ БУДЕМО ПИШАТИСЯ І ЯКУ ПОВАЖАТИМЕ СВІТ. такі пріоритети:

·

Васильович р.н., викладач

основа добробуту суспільства

-

нові узгодження місцевих і загаль­

теріальні, економічні, правові ум о­

нонаціональних інтересів;

Володимирович Українського

підприємства "Юкамп", м. Бровари,

бандити змом на всіх рівнях, почи­

ємництва;

·

підпорядкованість діяльності

Іповані

законом і

З метою створення правової дер­

ших суспільних хвороб.

сною політикою та прозорою вла­

-

в супере·

гулювання власності і зе мельних відносин, які б дозволили селя ни ­

дичної доп омоги за рахунок дер­

нові стати дійсно господарем .

потрібно в законодавчому порядку

доходну частину

про вести роботу стосовно соціаль·

Узгодження економічних потреб

ронних органів та військовослуж­

економіки . діяльності малого та середнього бі­

Звільнити представників малого та середнього бізнесу від ус іх по­

датків і зборів протягом перших П розора і ч ітка схе ма стягн ення податкі в та контроль за їх надхо­

Скасуван ня прогресивного опо­ даткування доходів фізичних осіб,

нодавчо наповнити реальним змі с­

бливого порядку фінансування су­

том .

дової влади та ефективного п оряд­

Створити довгострокову програ­

ку контролю за суддями з метою

му гарантованого державою інвес­

очищення судочинства вjд зловжи­

тування в с ільське гос подарство ,

інспекцїІ Державного

логічного становища в Броварсько­ му регіоні і виборчому окрузі

1.

N297.

ІДЕОЛОГІЯ І ПРАВОВА ПОЛІТИКА

·

зах ист свободи , честі і гідності

громадян України , незалежно від

роди і отруєнн я довкілля;

·

при реконструкції економічної

системи необхідно подолати еколо­ гічну кризу, забез печити екологіч ­

ну безпеку народу, його молодого покоління;

·

в економіці незалежної Украї­

їхнього соціального стану, націона­

н и повинні існувати самості йн і

льності і віросповіда ння;

малі, середні та великі підприємст­

·

підтримка партій, громадських

організацій , діяльність яких с пря ­ мована на ро збудо ву України , її

ньо го.

жливості України . Транспортні си­

Забезпечити в чотирирічний те ­

стеми України завжди залишаться

рмін повернення вкладникам замо­

в державній власності як фактор

рожених заощаджень, а також ко ­

посилення геополітичних позицій

штів, вкрадених траста ми.

України в світі.

Пріорнте111е фінансування меди­

Забезп ечити гарантії національ­

цини, освіти , науки , культури. Роз·

ної безпеки через систему двосто­

робити програму забезпечення мо­

ронні х та багатосторонніх угод,

лоді першим робочим мі с цем . За·

перш за все, з країнами

провадити ефективну систему су­

ми, завершити делі~І іта цію і осна­

спільних робіт та перекваліфікації

ще ння належним чино~>І всього п е­

риметру кордону України . Людина

-

н айвища цінність у

які надходять в р . Кра силіnку з м .

·

-

го­

правове і економічне законо ­

про невпинний ріст захво рювано­ сті, викликаний несприятливим

Бровари , територій проми слових

вищення матеріального благополуч­

екологічним стано вищем та нега ­

підприємств . Даний захід зменшить

чя громадян України;

тивними наслідками Чорнобильсь­

забруднен ня річок Красилівка, Тру­

кої катастрофи ;

біж і відноситься до основних на­

·

забезпечити фінансування мі­

ських, селищних та сільських ор­

·дер жавну підтримку таланов и­

ганів самоврядування для створен­

тим дітям , які залишилис ь с ирота­

ня комунальних служб , які поліп ­

екологіч ного оздоровлення басей­

ми та дітей з ба гатодітних с імей ;

ну Дніпра та поліпшення якості пи­

шать е кологічн ий та санітарни й

стан населених пун ктів. З. ЕКОЛОГІЯ

Стан довкілля є одним з найва ­ жливіших чинників глобальної та

національної безпеки. Збереження

сурсів та забезпечення екологічної безпеки людини є найважливішим завда ння м держави .

Основними напрямкам и полі п­

- створення системи екологічної освіти та виховання;

4.

·

надати землю з пр а вом при ва·

фонду вчителям , лікарям, пра ці в­

никам культури і соціальної сфе­ ри, які проживають в с ільській мі ­

сцевості ;

5. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО · зе мля по в инна належати тому , хто їі обробляє ;

·

підвищення п енсії і заробітної

плати інвалідам війни і праці , п ен­

сіонерам , працівникам освіти, м е­ культури та соціальної

сфери;

державна п ідтримка і пільгові

банківські кредити сільгоспвироб­ никам на п ридбання техніки та за­ собів захисту рослин ;

·

забе зпечити утилізацію непри ­

датних отрутохімікатів, які залиши ­ лись без належного догляду пі сля реорганізації сільгосппідприємств;

·

СОЦІАЛЬНА СФЕРА.

дицини ,

·

видача майнових се ртифікатів

і справедливий розподіл майна між членами колишніх сільгосппідпри­ є мств .

б. У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ

·

N297

недопущення будівництва еко ­

пенсіонерам і пільговим кате ­

логічно небезпечних об 'єктів, ді я­

горіям громадян надавати грошову

льність яких негативно може впли­

компенсацію на проїзд в автотран­

вати на здоров ' я людей ;

-

·

спорті;

домагатимусь за критгя е коло ­

гічно небезпечного об ' є кту - зва ­

плат , що стимулюють народжува ­

лища промислових відходів пло·

вільної конкуренції на ринку;

ність;

щею

· ·

встано влення держав ни х

прямків наці ональної Програми

тної води;·

ти зацїі з державного резервного

ви ·

заробітна плата повинна задо-

сусіда­

для безробітних .

ва , які ма ють рівні можливості для

·

-

давство повинно гарантувати під­

строфи;

ня соціально - економі чного та еко·

народних стосунках транзитні мо­

- будівництво очисних споруд для

буту людей ;

може йти шляхом знищення при­

Повною мірою використати в між­

працюва в на неї, не має майбут­

очистки забруднених стічних вод,

се редовища , контролю за раці она ­

Мої дії спрямовані на полі пшен ­

ції національних інтересів України.

нень медичн ої науки, пам'ятаюч и

ція наслідків Чорнобильської ката ­

ЕКОНОМІКА

середньої зарплати. Держава,

яка не дбає про тих, хто все ж иття

ня громадян з урахув а нням до с яг­

щення рівня м атеріального добро­

2.

70%

Розробка та прийняття концеп­

вольнятн п отреби працюючого та

житгя по збереженню природн ого

·побудова здорової економіки не

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

жу, зарплатні та умов праці. Рівень пенсій повинен бути не нижчий

-

його родини ;

природних ресурсі в в

використання м природн и х

гідну зарплату.

ловний пріоритет.

- оздоровлення довкілля, ліквіда­

ресурс ів .

п омогу. Медичним працівникам

пряму залежні сть від робочого ста­

ну України « Про статус ветеранів

міжнародн ого авторитету, п ідви­

ль н им

реформу, поставити обсяг пенсії в

підприє мств .

це моя робота,

-

хищати безкоштовну медичну до­

суспільств і . Духовність нації

шення екологічного стану є:

Моя програ ма

Підтримувати тих, хто буде за­

Провести ефективну пенсійну

Запровадити ефективний конт­

льне викори стання прир одних р е ­

позапартійний.

бош~ів .

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

роль за виконапням урядо~І За ко­

природного с ередовища , раціона­

м. Бровари,

з інтересами захисту довкілля.

запровадити механізм підтримки та

управління екології та Київській області ,

ного захисту працівників правоохо­

дотування сільськогосподарських

Броварської державної екологічної регіональної

в

бюджету.

знесу .

шення цього шrrання потребує осо­

1950р.н., начальник

ня працівникам освіти , культури ,

н адходитиме

тя ми людства.

Федорович

П ідготувати правову базу з еко­ номічним обгрунтуванням з надан­

чення. Прибуток цих підприємств

Мінімальне втручання держави у діяльність недержавного сектора

сно незалежною та діє вою . Вирі ­

Прус Леонід

сту».

охорони здоров ' я статусу держав­

рити з вищими духов ними ціннос­

ПЕРЕдВИБОРНА ПРОrРАМА

Закріп ити власність де ржави на

війни, гарантії їх соціального захи­

ного службовця України. Негайно

Законодавчу базу України слід зв і­

мадян повинні бути чітко регламе-

міжнародному співтоваристві .

ми й об'єктаи и стратегічного зна­

ватного кап італу для початку мало­

ті, проституції, злоч инності та ін-

гарантування національної без·

пеки і захист інтересів України у

ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ

го бізнесу.

Права адвокатів при захисті гро·

зміцнення фі зичного і духовно­

володіння природними моноп олія­

реалі зувати це право .

вань і корупції.

·

го здоров'я нас елення;

селення, яка цього потребує .

ною неможливі стю для більшості

нії, СНІДу, ДИТіJЧОЇ безпритульнос ­

гачення культур , традицій, мов, ре­

« Про освіту» .

Розробити та затвердити реаль­ ний механізм безкоштовної юри·

Декларовану підтримку сільсько­

фесій у боротьбі проти наркома ­

дицшш, освіти , науки, культури ;

засадах

лігій;

·

пріоритетн е фінансува ння м е­

простору на

рівноправності , діалогу і взаємозба­

Вживати заходів для виконання

господарс ького виробництва зако­

Об 'єднати зусилля держави ікон­

облаштування національного

в п овному об сязі Закону України

Судова влада повинна стати дій ·

На добровільній ос1юві запрова ­

·

культурного

ряд інших законодавчих актів з уре­

громадян на правосуддя і практич­

дити духовну освіту в школі .

створення цивілізованого побу­

вати свої обов'язки.

зокрема, з метою створення умов

головний пріоритет .

·

ту на селі;

«Про селянс ьке господарство » та

для легальн ого накопичення при­

-

зміцнення сім ' ї, державної підтри­

перешкоджа ють адвокату ви кону­

чності ~1іж декларованим правом

мораль

створення необхідних умов для

Прийняти найближчим часом за­

ням таких проблем: Духовність нації, християнська

·

позитивної самореалізації молоді ,

кони «Про іпотеку», «Про заставу»,

дою буду працювати над вирішен­

У ДУХОВНІЙ СФЕРІ

і захист здоров ого

передбачати

ням .

ПРАВОВА РЕФОРМА Головний конфлікт

- відновлення довкілля;

відповідальність посадових осіб , які

дженням до бюджету і використан­ жави з легальною економікою , че ­

модерні зація виробництва на

них технологій, заохочення підпри­

двох років їхньої діяльності.

безпартійний.

·

основі іннова ційних, інформацій­

Всебічна підтримка та умови для

1961р.н . , директор

о податкування,

законом, покі нчити з корупцією і

жавних кошті в для тої верстви на ­

Ігор

с ист ем ою

яка стимулює ділову активність;

житгя, рівність усіх громадян перед

·

Усенко

вільний ринок і з простою уста­

леною

пріоритет неухильного дотри ­

наюч и з державн ого;

ПЕРЕдВИ&ОРНА ПРОГРАМА

·

-високий заробіток і спокійна за­ безпечена старість;

мки материнства і дитинства;

макси мально можливе розши­

рення м еж самоврядування на ос ­

мання законності в усіх сфера х

"Демократичний союз"

·

ють бути створені усі належні ма­

·

м. Березань, член партП

що не належать до їхньої компете­

національний виробник, якому ма­

тур держави;

ПТУ-25 м. Березані,

кате горична заборона втручан­

нції;

ви і захист з боку владних струк­

суспільних дисциплін

·

ня державним органам у ті сфери ,

Основою цього повинні стати

Святослав

1960

MEfA- ДЕМОКРАТИЧНА,

ЦИВІЛІЗОВАНА УКРАЇНА. В ЯКІЙ

забезп ечити безплатне лікував-

8,5

га за в оду «Радикал» біля

с . Рожівка;

-

будівництво в м. Бровари гли ­

бинних свердловин для забезпечен· ня населення водою високої якос­ ті;

·

проведення мелі оратив них за­

ходів в районі житлової забудови «Оболонь» і ста рої частини м. Бро­ вари для пониження і в ідведення

фУJІтових і талих вод;

- буді вни цтво тролейбусної лінії Київ- Бровари ;

-

в и везення з тер иторії Брова р ­

ського

п аса)Кир ськоrо

автопарку

радіоактивних відходів , які залиши­ лись після дезактивації автотранс ­ порту;

-

ремо нт доріг по вул. Металур·

гів, Поро шкова для забезпеч ен ня нормального виїзду автотра нспор·

ту з підприємств північної промис· лової зон и, під' їзду до а втомобіль· них гараж них кооператив і в «М е ­ талург», «Автомобіліст» ;

-

завершення будівництва ком­

плексу очисних споруд для м . Бе­ резань та смт. Баришівка;

- сприяння

створенню нових ро·

бочих місць в м. Березань та смт. Баришівка .


13.03

Nl22(9324) 19.40 Tjc •Сnрут-11•, 2с. 21.00 Баскетбол NEBL. •Ур~л-Грейт• (Перм, РоСІЯ) - БК •Київ• Бізнес• 2З.1 О Передвиборні теле­

22.50 •Вікна.

дебати. •Партія, nано­ ве!• 2З.50 Х/Ф •Чумацький ШЛЯХ•

01.45

Астрологічний nро­

гноз

П'ЯТНИЦЯ, березня

15

УТ-1 06.00 •Доброго ранку, Україно!• 06.05 Околиця 06.ЗО, 07.00, 07.ЗО, 08.00 Новини 06.З5, 07.10, 08.10 Погода 06.З7, 07.15, 07.З5, 08.15 Сnорт 06.40, 07.40 Огляд nреси 08.25 Економіст 08.45 Смачний ранок 09.00 Вічні істини 09.05 Лауреати nрограми •Людина року-2001• 09.10 д/с •Казки лісу•, З ч. 09.З5 М/с •Легенда про Білосніжку• 10.00 Класік-nрем'єр 10.ЗО д/ф •Хрещений• 11.00 Новини 11.10 Погода 11.15 Кіномузика 12.00 д/с •денні, розкажи мені•, 12-1Зс. д/с •всі на орбіту•, З5 - З6с. 1З.ОО Відлуння •Калинових островів•. •Чарівна гілка• 1З.20 Ретроальбом 1З.ЗО д/ф •Візія Петра Яцика•. 1 ч. 14.00 Телеслужба розшуку 14.05 Погода 14.10 Закон є закон 15.00 Новини 15.1 О Погода •Книга М/с 15.15 джунглів•, 5с. 15.40 •Студія •5• 16.20 д/с •Казки лісу•, 4 ч. 16.55 Закон є закон 17.00 Новини 17.10Погода 17.15 •Чарівник А. Бокотей• 17.45 Музика на каналі 17.55 •Надвечір'я• 1В.25 Зелена зона 1В.45 Лауреати nрограми •Людина року-2001• _1В.50 Новини

Вибори-2002.

: 19.00

Політична nартія Всеук­ раїнеького об'єднання лівих •Сnраведливість•. Комуністична nартія України 19.ЗО •Саме Той• 20.00 Вибори-2002 20.40 Вечірня казка 20.55 Вечірня молитва 21.00 Новини 21.25 Питання дня 21.ЗО Телешоу •Диканька• 22.20 •В ніч на суботу• 2З.ОО •Підсумки• • 2З.ЗО •Погляд•. 00.50 •Синема, синема, си­ нема•

УТ-2 Сніданок з •1 + 1• 07.ЗО ТІс •Ніна. Розnлата

07 .ОО

за кохання•, 4с.

ОВ.ЗО Сніданок з •1 + 1• 09.10 Tjc •Сімейні таєм­ ниці•, 24с. 10.05 •Зірки, на сцену!• 10.45 д/ф •Від східсонця до східсонця•. Одеський Сnасо-Преображенсь­ кий собор 11.50 •Право• 12.ЗО Абетка безnеки

12.40 Мультфільм на замо-

Новини ОВ.20 Т jc •Вбивча сила• 09.00 Новини 09.25 •Слабка ланка• 10.20 •Сім'я від А до Я• 1О.ЗО Клуб •Золотий гусак• 11.05 Мелодраматичний т/ с •Алондра• 12.00 Новини 12.15 Т jc •Заборонена жінка• 1З.ОО За київським часом 1З.15 Т jc •Сnрави сімейні•, 9с. 13.45 Муз. час 14.15 •Крила• 14.50 •Конкурент• 15.20 Телеслужба розшуку 15.25 •Естафета• 15.45 •домашній лікар• 16.05 •Автографи• 16.40 Т jc •Життя сnочатку•, В2с. 17.25 Торговий ряд 17.ЗО За київським часом 1В.ОО Новини 1В.07 •Народна nлатфор­

08.00

ма•

1В.15 Т jc •Земля кохання• 19.05 Каnітал-шоу •Поле чудес•

20.00

Інф. канал "Подро-

20.45

•Народна nлатфор­

биці" ма•

Весняні ігри •Що? Де? Коли? • 22.00 Tjc •Вбивча сила• 2З.О5 Церемонія BritAward-

20.50

2001 00.45 Подробиці. 01.05

ла кохання•

14.00 Т/с •Згадати все•, 2с. авто­ •Парк 14.50 мобільного nеріоду• 15.ЗО тсн

15.45 Tjc

•Зоряні ШЛЯХИ•,

4с. •Красуня Джек, красунчик Джіл•, 2Зс. 17.З5 Т/с •Район Беверлі Хіллз•, 104с. 1В.ЗО •Останній американський герой• 19.ЗОТСН

16.40 Tfc

20.00 •ТСН. Просnорт• 20.1 О •Прихована камера• •Агент Т jc 21.05 національної безnеки­ ІІІ•. •Пастка•

22.10 Х/Ф •Дансер• 2З.55 тсн 00.25 Телеслужба •Ситу­ ація• 00.40 Телеслужба розшуку 00.45 д/Ф •Б. Брондуков. Прибуття nотяга• 01.20 Телеслужба •Ситу­ ація• УТ-З

07.00 Новини. 07.15 •Народна

nлатфор­

ма•

07.20 •Смачно з Б. Бурдою•

Підсумки

•Народна nлатфор­

ма•

01.10 Погода 01.15 •П'ятниця, Фільм мерців•

•Ніч

1З-е•. живих

ТЕТ 07.00 Мультфільми 07.ЗО •Вісті•

07.55 Погода ОВ.ОО Християнська програма

ов.зо стн 0В.55 •П'ять ХВИЛИН• 09.00 Т/с •І завтра кохання•

09.ЗО •Звичайне чудо• 09.50 Театр •Чунга-Чанга• -ювіляр

10.25 •КИЯНИН• 11.00 •Чорний квадрат• 11.ЗО •Золота Фортуна• 12.ЗО Закон є закон 12.45 Сократ-Свінг 1З.ОО Х/Ф •П'ятнадцятирічний капітан• 14.ЗО •ІDЕЕА-студіо• 15.00 Мультфільм 15.1 О Закон є закон 15.15 •Ім'я•. Л. Каденюк, 2 ч.

15.45 •Влада факту• 16.05 Сократ-Свінг 16.20 Закон є закон 16.30 стн 16.50 Діабет 17.05 Хjф •Денний ПОТЯГ• 1В.45 •Звичайне чудо• 19.00 Вибори-2002 20.00 Дозвольте запитати 20.15 Вечірня казка 20.25 Новини з вітрини 20.ЗО стн

20.55 •П'ЯТЬ ХВИЛИН• 21.00 •Вибори-2002• 21.ЗО •Вісті• 21.55 •Мас-медіа• 22.00 Погода 22.05 •З ніг на голову• 22.20 Д/с •дзеркало історіі• 22.55 •Музичний інтервал• 2З.15 Tjc •Місце злочину:

Франкфурт•. •Оголена на сонці•

00.45 •Решето•. •Умка і Броневичок• КАНАЛ Музика на ТVТ •Казка лірника Саш­

7

09.05 10.00

08.45 •Факти• 08.55 Погода 09.00 Тjc •Люд.,на-невиди­ мка•

09.55 Т jc •Мілагрос•, 1В5с. 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 17.00, 1В.ОО •Факти• 10.50 Т/с •Чорна nерлина•, бОс. 11.45 Тjc •Приватний дете­ ктив Магнум• 12.45 •Факти• 1З.ОО Х/Ф •У nошуках nри­ год•

14.50 Tjc •Школа моделей• 15.20 М/с •Вуді Вудnеккер і його друзі• 15.З5 М/с •Сімба - цар звірів• 16.05 Х/Ф ·Людина в залізній масці• 17.45 Т jc •Людина-невиди-

ка•

18.45 •Факти• 19.1 О •Особливі nрикмети• 19.З5 Погода

19.45 Х/Ф •Автолицар2000• 21.45 •Факти• 22.05 Погода 22.15 Теледебати 23:20 Тележурнал •Кен­

10.15 •Глобальні поради• 1О.ЗО Т jc •Легенда про Вільгельма Телля•, Вс.

11.ЗО •Сократ-Свінг•

11.40 Музика на ТVТ 11.50 •Сократ-Свінг• 12.00 Музика на ТVТ 17.00 Мовна вітальня 17.25 •Аnтека для душі• 1В.ОО •Один на один з ... • 18.ЗО Музика на тvт

19.00 •Один на один з ... • 20.00 Музика на ТVТ 20.З5 Торгінформ

20.50 •Добрі НОВИНИ• 21.00 СІТ 21.15 Погляд з Америки 21.45 •Глобальні поради• 22.00 •Projcontra• 2З.ОО •В гостях у Дмитра Гордона• 00.1 О •Полтарьов-Джаз•. Київ-арт -ансамбль

2З.40 Х/Ф •Підйом з безодні• 01.ЗО "Гаряча сімка" 01.40 Х/Ф •Урок насолоди• ОЗ.О5 Т/с •Альф• 03.ЗО Х/Ф •Нічний кошмар• 05.10 Хfф •Підйом з безодні•

НОВИЙ КАНАЛ Підйом 06.ЗО Реnортер 06.З5 Підйом 06.50 • Телеnузики• 07.20 Підйом 07.ЗО Реnортер. Бізнес 07.З5 Підйом 07.45 М/с •КітПес•, 55с. 08.15 Підйом DB.30 Реnортер ОВ.З5 Підйом 08.40 Знай наших DB.50 Підйом 09.00 Київський реnортер 09.05 Підйом 09.25 Т jc •Кобра• 10.10 Tjc •Кете і пес•, Вс. 10.45 Т/с •Клоун•, 20с. 11.З5 •Тетянин nолудень• 12.25 Х/Ф •Розиграш• 14.00 Реnортер 14.10 Дом. фітнес •Хауз фіт• 14.15 Tjc •КітПес•, 9с. 14.50 М/с •Нік і Перрі•, 1Вс. 15.20 М/с •ПеГ!nі ДовгаПанчоха•, 12с. 15.45 М/с •Оггі і кукарачі• 16.05 Mjc •Світ Боббі•, 59с. 16.25 М/с •денніс-мучи­ тель•, 15с. 16.45 Т jc •Бітлборги•, 59с. 17.10 Т/с •Баффі- знищувачка вамnірів-11•, 1с. 18.05 Т/с •Пума•, 2с. 19.00 Реnортер 19.25 Погода 19.40 Аншлаг! Аншлаг! 20.40 Х/ф •Смугастий рейс• 22.30 Реnортер 22.50 Погода

06.25

2З.ОО Х/Ф •Пограбування• 01.05 Телеслужба розшуку 01.1 О •Якобз• nредставляє зірок •Червоной рути• Зона ночі 02.З5 •Бівіс і Баттхед• ОЗ.ОО Т jc •Кобра• ОЗ.45 Х/Ф •Пограбування• 05.З5 Т jc •Сімейні узи•. 105с.

01.20

06.25

Х/Ф •Весна•

дебати. •Партія, nано­ ве!• 2З.20 Х/Ф •дичина• О 1.15 Астрологічний nро­ гноз

СУБОТА, березня

16

УТ-1 06.00 •доброго ранку, Україно!• 06.05 Музика на каналі •ЕРА• 06.55 д/Ф •Мода• 07.45 Х/Ф •Приморський бульвар•, 1с. 09.00 Лауреати програми •Людина року-2001• 09.05 У гостях у Дрьоми 09.З5 •Зірки, на сцену!• 10.05 Від сузір'я до сузір'я 10.25 Створи себе 10.45 Портрет жінки в інтер'єрі 11.10 Границя 11.ЗО д/Ф •Візія Петра Яци­ ка•, 2 ч. Ліга 12.0() Футбол. чемпіонів. Тижневий огляд

мка•

тавр•

дня

влення

1З.З5 Кіноконцерт •Форму­

·

звірів• 07.ЗО М/с •Вуді Вудnеккер і його друзі• 07.45 •Факти• 07.55 Погода ОВ.ОО •Плюс/Мінус• ОВ.15 Tfc •Кенан і Кел•

·

СТБ •Пристрасті nо­ італійськи•, З2с. 08.00 •Вікна. Бізнес• 08.20 Передвиборчі теле­

07.00 Т jc

дебати. •П зртія, nано­ ве!• 09.00 Астрологічний nрогноз

09.05 Прогноз nогоди 09.1 О •Вікна. Столиця• 09.50 Tjc •Сnрут-11•, 2с. 11.05 Х/Ф •Тонка штучка• 12.45 Х/Ф •Дорога в nекло•, 2с. 14.ЗО •Вікна. Новини• 14.40 •BIZ-ТV• 16.25 Tjc •Пот,,цейські-вертолітники•, 7с. 17.25 •Вікна. Кримінал• 17.35 Клуб •Бітий nапуга• 1В.1 О •Вікна. Столиця• 18.20 Клуб •Білий паnуга• 19.00 •Вікна. Новини•. Сnорт. Погода 19.40 Т/с •Космічні рейн­ джери•, 3с.

ІСТV 05.40 Т jc •Приватний детектив Магнум• 06.35 "Гаряча сімка" 06.45 •Факти•

20.4.0 Х/Ф •Жандарм на

06.55 Тел~служба розшуку 07 .ОО М/с •Сімба - цар

22.30

відnочинку• Передвиборчі теле-

1З.ОО Х/Ф •Трест, що лопнув•. 2с.

14.10 Класік-прем'єр 14.40 Регіон 15.00 Футбол. Чемnіонат України. Вища ліга. •Металург• (Маріуnоль) - •Карпати• (Львів). У

nерерві: Погода

16.45 Погода 16.50 Урочиста

церемонія

нагородження лауре­

Загально­ .атів-VІ національної програми •Людина року-2001•. У nерерві: Новини. Світ спорту

Новини 21.ЗО Мегалот 21.35 Вікно в Америку 22.00 Ток-шоу •Моя професія• 22.45 Телеслужба пошуку 22.50 Погода 2З.ОО Х/Ф •Приморський бульвар•, 1с. 00.15 •добраніч, Україна!•

21.00

УТ-2 авто•Парк мобільного nеріоду• 07.30 Х/Ф •Матрос Чижик• 09.00 ·Медовий місяць• 10.00 Пенсійна реформа 10.40 Польова пошта nам'яті

07.00

11.20

Надзвичайна ситу­

ація

•ЧіТКО і ЯСНО• 12.З5 Телеслужба •Мило­

12.00

сердя•

1З.ОО Вибори-2002. Учимо­ ся вибирати 1З.ЗО ·Людина і закон• 14.00 М/Ф •Король-лев. Ти­ мон і Пумба•, 7с. 14.ЗО Мfф •Аладдин•, 7с. 15.00 Tjc •Уокер- техась­ кий рейнджер•, 107с. 15.50 д/ф •Прогулянки з динозаврами•, 4с.

16.ЗО

Т/с

•Агент

національної безпеки­ ІІІ•. •Пастка• 17.30 Х/Ф •З ранку до вечора•

19.30 тсн 20.00 •Великі ГОНКИ• 20.15 •Медовий місяць• 21.00 КВК. Українська ліга. Відкриття сезону 2002 р.

2З.1 О Бокс. Пряма транс­ ляція. В. Кличко - Ф. Бот 00.45 Х/ф •Хто убив Джой Морган?• УТ-З 07.00 За київським часом 07.З5 •Пілігрим• 07.55 •Ліки майбутнього• ОВ.10 Торговий ряд ОВ.15 На ранковому прийомі 09.00 Погода 09.05 •Народна платформа 09.1 О •Городок• 09.45 "Бадьорого ранку!" 10.20 Дефіцит-шоу •Хто крайній?• 10.45 •Смачно з Б. Бурдою• 11.20 Фестиваль •Культур­ ний герой• 11.ЗО •Не може бути!• 11.55 •Світ пригод•. Фільм

•Джек і бобове дерево• 1З.ЗО •Планета тварин• 14.35 Т jc •Вбивча сила•. Фільм •Місія здійснена• 15.35 Х/Ф •Ричард Левине серце•

17.10 •Інтелект-шоу LG-Ев­ рика•

· 18.00 Адріано Челеtпано в комедіі •Оксамитні руч­ ки•

19.55 Суnерлото 20.00 Інф. канал "Подро• биці"• 20.30 N-кілометр 20.45 Погода 20.50 •Городок• 21.25 •Народна платформа 21.30 Tjc •Вбивча сила•

22.ЗО Х/Ф •Замовлений убивця• 00.05 •Народна nлатфор­ ма•

00.1 О Х/Ф •Поцілунок• 01.50 МТВ nредставляє Duran Duran 02.40 Погода

ТЕТ 07 .ОО •Вісті• 07.25 Погода 07 .ЗО •Київський регіон• 08.00 Християнська nрограма

1З.50 Х/Ф

ов.зо стн 0В.55 •П'ять ХВИЛИН»

д/Ф

•дзеркало

історіі• 10.00 •Ти і твоя краса• 10.20 Сократ-Свінг

10.45 Клуб •Здоров'я• 11.05 •ІDЕЕА-студія• 11.З5 •Решето• 12.50 •Право• 13.25 Програма •Це мод­ но!»

14.00

Київські ділові нови­

ни

14.15

Художній блок

•Pro-

Art•

15.20 •Звичайне чуЩJ• 15.40 •Сnочатку було Слово•

Економічний вісник 16.З5 •Ім'я•. В. Машков 17.ЗО Т/ф •день восьмий. Печерський Деркач• 18.05 •Жінка на всі 1ОО?• 19.00 Т/с •Партнери•, 1с. 20.00 •Кути манежу• 20.ЗО стн 20.45 Художній салон •Київ• 21.00 •Музичний інтервал• 21.25 Погода 21.ЗО •Вісті• 22.00 •Сміхоностальгія• 22.ЗО стн 22.40 Новини з вітрини 22.45 Уроки історіі 22.55 •Шлях до успіху• 2З.1 О •Бард-салон•

16.00

23.25 Х/Ф •Кіберджек• 7 КАНАЛ 09.05 Музика на ТVТ 10.00 •Казка лірника Сашка•

10.15 •Глобальні поради• 10.25 Музика на ТVТ 10.50 •Сократ-Свінг• 11.15 Молодіжна телеслужба 11.45 Світ науки 12.00 •Один на один з ... • 12.ЗО Мовна вітальня 1З.ОО Час розваг 1З.ЗО Остеохондроз - хво-

роба сторіччя 14.00 •Один на один з ... • 15.00 •Моя зірка• 16.ЗО •Ескулап• 17.00 Музика на ТVТ Вікно в Америку 1В.ЗО Музика на ТVТ

18.00

•Аптека для душі• 19.ЗО Музика на ТVТ 20.З5 Торгінформ 20.50 •Добрі НОВИНИ• 21.00 СІТ 21.15 •Казка лірника Саш­

19.00

ка•

21.25 21.45

•Смугастий

рейс• 15.25 Х/Ф •Королева бен­

09.0Q •Створи себе• 09.ЗО

09.ЗО Т/с •Плем'я-11•, 14с. 10.00 •З х 4•. Найкумедніше домашнє відео 10.45 Дом. фітнес •Хауз фіт• 10.50 М/Ф •Таємниця тре­ тьої nланети• 11.45 Посміхніться, вас знімають! 12.20 Т/с •Нові пригоди сімейки Аддамсів•, 14с. 12.50 «ЖіНОЧИЙ ПОГЛЯД• 13.20 Репортер 1З.ЗО Погода

•Глобальні поради• •У гостях у Дмитра

Гордона• Музика на ТVТ 2З.15 •Полтарев-Джаз•. Джанкой brotherz, Rock-

22.45

n-Roll ІСТV 07 .ОО •Перехрестя• 07 .З5 Погода 07.40 Т jc •Людина-невиди­ мка•

ОВ.ЗО Погода 08.З5 Т jc •Легенда про За­ гублене місто• 09.05 Х/ф •Подих часу•

10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 17.00, 1В.ОО •Факти• 12.45 •Факти• 1З.10 Tjc •Вашингтон. Округ Колумбія• 14.00 Т/с •детективне аге­ нтство •Місячне світло• 15.00 Х/Ф •Авторицар-

2000• 16.40 Т jc •Альф• 17.15 Т/С •Висока ХВИЛЯ• 1В.О5 Галопом по Європах 1В.45 •Факти• 19.00 Х/Ф •Тремтіння землі• 20.55 Тjc •Ілюзія вбивства• 21.50 Насnравді 22.25 Футбол. Чемпіонат Іспанії. Центральний матч туру

00.15 Х/Ф •Урок насолоди• 01.50 Тележурнал •Кен­ тавр•

02.05 Т jc •Альф» 02.30 Т/с •Війни майбут­ нього•

•Листа Блан чи• ОЗ.40 Х/Ф •Подих часу•

03.15 Т jc

НОВИЙ КАНАЛ

07.55 М/ф •Світ Боббі•, 59с. ОВ.15 М/Ф •денніс-мучи­ тель•, 15с. ОВ.35 Т jc •Бітлборги•, 59с. 09.00 М/Ф •Пуччіні•, 22с.

зоколонки•

Футбол. Англійська прем'єр-ліга. •Вестхем• - •Манчестер Юнай­

16.55

тед•. У перерві: Футбо­ льний огляд •Гол!•

19.00 Репортер 19.25 Погода

19.ЗО Х/Ф •Утеча з Нью-йо­ рка•

Х/Ф •Людина епохи Відродження• 00.1 О Т jc •Латинський коханець•, 2с. 01.15 Х/Ф •Зустрічі• 02.50 •Бивис і Баттхед• ОЗ .15 Зона ночі 04.20 Х/Ф •Людина епохи Відродження• 06.ЗО Х/Ф •Королева бен­

21.45

зоколонки•

07.00

СТБ Астрологічний про-

гноз

•BIZ-ТV• ОВ.50 •Імпреза• 09.20 •домовик• 09.З5 •Кава З МОЛОКОМ• 09.50 •Лабораторія малого бізнесу• 10.00 Т jc •Космічні рейн­ джери•, Зс. 11.00 Т/с •Поліцейські-ве­ ртолітники•, 7с. 12.00 Клуб •Білий папуга• 13.00 Х/Ф •Жандарм на відпочинку• 15.00 •Колія• 15.20 Медіа-клуб 16.00 •Новація• 16.1 О Т jc •Пригноблені•, Зс.

07.05

1В.ОО Т jc •Загін особливо­ го призначення•, Зс. 19.00 •Вікна. Новини•. Спорт. Погода 19.15 Х/ф ·Між янголом і бісом• 21.ЗО Х/Ф •Інстинкт убивс­ тва•

2З.20 Х/Ф •Вбивство в Черрі-Фоллз• 01.05 Т/с •Загін особливого nризначення•

02.05

Астрологічний про­

гноз

НЕДІЛЯ, 17 березня

УТ-1 •доброго ранку, Україно!• 06.05 Музика на каналі •ЕРА• 06.50 Околиця 07.20 "Синема, синема, си­ нема" 07.50 Х/Ф •Приморський бульвар•, 2с. 09.00 Клуб Суперкниги 09.ЗО •Крок до зірок• 10.00 •Наше військо• 1О.ЗО •Модний час• 11.00 Формула 36,6 11.ЗО •Хто в домі хазяїн?• 12.00 Сільська година 12.50 д/Ф •Я хочу відчути подих пшениці• 1З.15 Естрадна прем'єр­ ліга 1З.45 •Саме Той• про себе

06.00

14.15 Мультфільм на замовлення

15.00 Новини 15.1 О Погода 15.15 Дитяча лінія 15.ЗО •Перехрестя•

ав­ тогонок •Формула-1•. Гран-прі Малайзіі 1В.ОО Світ. Огляд 1В.ЗО Футбол. Вища ліга.

16.00 Чемпіонат світу з

туру 14-го Огляд чемпіонату України 19.00 Новини 19.1 О Ток-ринг 19.40 Х/Ф •Трест, що лоп-

нув•, Зс.

20.45 Вечірня казка 20.55 Вечірня молитва 21.00 •Панорама• 21.45 Погода 22.00 Переможці 11 Всеук­ раїнського конкурсу

•Кращий роботодавець року•, 1 ч. 23.00 Х/Ф •Пр~tморський бульвар•, 2с. ОО. 15 •добраніч, Україно! • УТ-2 07.00 Tjc •Уокер- техаський рейнджер•, 107с.

07.50 •Перше побачення• 08.20 •Прихована камера• 09.10 •Лото-забава• 10.00 Ток-шоу •Моя nро­ фесія•

10.55

Реальний сектор

11.З5 Резонанс 12.05 •П'ять вечорів у Па-

рижі•. Граф Паризький

12.40 Житіє С. Данченко 13.05 Телешоу •Диканька• 14.00 Mjc •Цар-лев. Тімон і Пумба•, Вс. 14.ЗО М/Ф •Аладдін•, Вс. 15.00 д/с •Прогулянки з динозаврами•, 5с. 15.40 Бокс. В. Кличко- Ф. Бот 17.05 Х/Ф •Бетмен• 19.15 •Великі nерегони• 19.ЗО •ТСН- Епіцентр• 20.15 Т/с •Агентство •Місячне світло•, 2с. 21.15 Х/Ф •Переступивши межу•

23.1 О

Х/Ф •Пекельна лагу-

на•

УТ-З

16.00 Торгінформ 16.ЗО •Саме Той• про себе •Шлягер• представ-

17.00

ляє ... • 1В.ОО •Метаморфози• 18.15 •ділові люди•

1В.ЗОТоргінформ

1В.50 •Добрі НОВИНИ» 19.00 •Заглянь у майбутнє• 19.15 •Ваше здоров'я• 19.ЗО Телегра •Наш острів• Світ здоров'я 20.З5 •Заглянь у майбутнє• 20.40 Торгінформ 21.00 СІТ 21.15 •Казка лірника Саш-

20.20

ка•

21.25

•Глобальні поради•

21.30Торгінформ

•Кіноекспрес• •Вікно в містику• •Шлях до успіху• 2З.ОО •Хіт-базар•

22.00 22.15 22.45

07.00 •З любов'ю•

ІСТV

•На своїй землі• •Недільні зустрічі• Торговий ряд •Інтер'єр• 09.00 Погода 09.05 •Народна платфор07.ЗО ОВ.ОО ОВ.40 ОВ.45

ма•

09.1 О •Телефортуна• 09.40 •Прокинься і співай•. 1О.ЗО •Вікенд• 11.05 •Народна платформа•

11.1 О •Караоке на майдані• 11.40 •Мелорама•. 12.20 Міжнародний турнір з художньої гімнастики

серії Гран-Прі •Кубок Дерюгіної

1З.25 Реальне ТV. •Весілля• 13.50 Фестиваль •Культур­ ний герой• 13.55 Мультфільм •ПокеМОН•

14.25 •дискавері•. 15.05 Т jc •Вбивча сила•. 16.1 О Весняні ігри •Що? Де? Коли? Передача 1 17.25 Х/Ф • Поліцейський з Беверлі Хіллз•

19.20 •Джеюльмен-шоу•. 20.00 «Подробиці ТИЖНЯ•. 20.44 Погода 20.45 •Народна платфорХ/Ф •Годинниковий механізм•. 22.40 •Народна платфор­

мавпочками•

10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 17.00, 1В. ОО •Факти• 11.45 Телевізійний центр моди

12.15 •Особливі прикмети• 12.45 •Факти• 1З.ОО Мультфільм 1З.ЗО Галопом no Європах

14.05 Т/с •Ілюзія вбивства• 14.55 Х/Ф •Тремтіння землі•

16.40 Т jc •Альф• 17.15 Т/С •Висока ХВИЛЯ• 1В.О5 •Угадай і Ко• 1В.45 •Факти•

19.00 Свобода слова 20.00 Х/Ф •Прокляті гроші• 21.45 Т jc •Приватна міліція• Х/Ф •Приватна шко­

22.20

ла•

2З.55 Штрафний удар

Футбол. Чемпіонат Іспанії. Центральний матч туру

Муз. програма •М­

01.40

файли•

ма•

Міжнародний турнір з художньої гімнастики

22.45

серії Гран-Прі •Кубок Дерюгіної• 00.05 Комедія "День Свято­ го Патрика" 01.55 Погода ТЕТ •Мій цирк• •Вісті• Погода ОВ.ОО Християнська про-

07.00 07.25 07.55

грама

ов.зо стн 09.00 •Ква-Кваша• 09.30 •Подорож у минуле• 10.00 •Один у кубі• 10.30 Уроки історіі 10.40 •Київ класичний• 11.00 •Золота Фортуна• 12.00 М/с •Сільвон•, 22с. 12.45 •Ім'Я• 1З.15 Сократ-Свінг 1З.З5 •Людина і закон•

14.10 •дітвора• 14.40 Т/Ф •день

восьмий. Печерський Деркач• 15.10 •35 хвилин джазу• 15.45 Блеф-клуб 16.ЗО •СТН-сnорт. ТижнеВИК»

вве-

чері• 17 .ЗО •Чорний квадрат•

1В.ОО •Київські мініатюри• 1В.30 Парламентський вісник

19.15 Телепресклуб 20.00 •КИЯНИН» 20.ЗО СТН-тижневик 21.00 •Планета Боулінг• 21.25 •Музичний інтервал• 21.50 •З ніг на голову•

22.15 Х/Ф •Кіберджек• 23.45 ·З5 хвилин джазу• 7 КАНАЛ 09.05 Граціі від •Гравісу• 09.30 Торгінформ 09.50 •Шлягери ХХ тисячоліття•

11.00 •Шлях до успіху• 11.15 •Ексклюзив •М• 12.00 •Зоряна дорога• 12.30 •Амазонка• перемагає час•

'12.45 Торгінформ 13.00 • Таврійські ігри• 1З.ЗО Граціі від •Гравісу•

14.00 Торгінформ 14.20 •Добрі НОВИНИ• 14.30 • Тинди-Ринди• 15.00 •Шлях до успіху• 15.15 •Лікування хребта• 15.30 •доживем до понеділка•

ХВИЛЯ• ОВ.З5 Погода ОВ.40 М/с ·Вуді Вудnеккер і його друзі• 09.00 Т jc •Легенда про За­ гублене місто• 09.25 Т jc •Чудесна наука• 09.55 Х/Ф •Неприємності з

00.05

ма•

20.55

16.50 •Сnоживач• 17.00 •Зустрінемося

07.05 Муз. ранок 07 .З5 Погода 07.45 Т/С «ВИСОКа

НОВИЙ КАНАЛ

07.45 •Церква Христова• ОВ.ОО Mjc •дикі Тонбери•, 14с.

ОВ.30 М/с •Боб Губко•, 10с. 09.00 Mjc •Пуччіні•, 2Зс. 09.25 Т/с •Плем'я-11•, 15с. 10.00 •З х 4•. Найкумедніше домашнє відео 10.45 •Озимі ЛЮДИ• 11.1 О Світ індійського кіно 12.15 Запитайте в лікаря 12.40 Світ індійського кіно 1З.40 Репортер

1З.50 Погода

14.05 Х/Ф •Втеча з Нью-йорка•

16.00 Хjф •Бетмен• 17.45 Спецрепортер 1В.О5 Tjc •Рятувальники•, Вс.

19.00 19.25

Репортер Погода

19.ЗО Х/Ф •Проект •Альф• Х/Ф •Французький зв'язковий -2• 2З.50 Футбольний огляд

21.40

•Гол!• Футбол. Англійська прем' єр-ліга. •Астон Вілла• - •Арсенал• 01.45 Х/Ф •Бетмен• 03.25 Х/Ф •Французький зв'язковий-2• 05.20 •Навколо сміху•

00.15

07 .ОО

СТБ Астрологічний про-

гноз

07.05 •Прописи• 07.35 •BIZ- ТV• 09.1 О •Ви практично

здо­

рові• 09.ЗО •Ні nyxy ні пера!• 09.50 •Лабораторія малого бізнесу• Х/Ф •Між янголом і бісом•

10.05

12.20 •Вікна у світ• 12.50 •М-стиль• 13.20 •BIZ-ТV• 15.00 •Ні nyxy ні пера!• 15.20 •Навколо спорту• 15.55 Італійський футбол. Серія •А•

1В. ОО •Автостиль• 1В.20 Бізнес-студія 19.00 Х/Ф •Озброєний загін• Італійський футбол. Серія •А• 2З.ЗО Х/Ф •Нічне чергуван-

21.25

НЯ•

01.30 •Імпреза• 02.00 Астрологічний гноз

про­


13.03

N922(9324)

m:и•Jf;m=D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ВАJНПИВА НАМПАНІВ З початку року в Україні розпочався державний тех­ нічний огляд трансп ортних засобів . Як проходитиме ця важлива кампанія у нашо­

му місті, було розглянуто на семінар-нараді з керівника­ ми транспортних підпри ­ ємств . На ній, зокрема, ішла

ємства, установи, організа, ції всіх форм власності зо­ бов' язані прем:тавляти свої

мова про те, що відповідно до вимог Закону України "Про дорожній рух" та рі~ МІСЬКОІ

сникам транспортн их засо ­

ради цьогорічний технічн ий

бів необхідно представити технічно справний та уком­ плектований транспорт мя

ШеННЯ

ВИКОНКОМУ

огляд автотранспортних за­

проводитиметься у собів з 2 січня два етапи: І-ий по ЗІ липня 2002 року, з І вересня по lІ-ий ЗО листопада ц. р. Техогляд транспортних засобів інди­ відуальних власн иків здійс­ нюватиметься на території АТ "Бровари-авто" за адре­ сою: м. Бровари, вул. Чка­ лова, 7-а, кожної суботи з

ДО 14.00. Техогляд ТЗ повинні пройти приватні легкові,

9.00

вантажн і автомобілі, мото­ цикли та моторол е ри парно­

го року випуску. А підпри-

Відкритий чемпіонатз

транспортнізасобиrцороку. Автобуси та вантажні авто­ мобілі, rtристосовані мя пе­ ревезення людей, а також спеціалізовані машини мя перевезення небез печних вантажів підлягають тех­ огляду двічі на рік. Хоче~ю нагадати, що вла­

боксу БроварськоГо району, присвячений 70-річчю утворенняКи­

ївської області, відбув­ ся в с . Шевченкове. У ньому взяло участь 60 спортсменів із сіл райо­ ну та Броварів. У напру­ року . Водночас повідомляє ­ мо, що на 50% зменшується транспортний податок мя

- квитанцію про сплату податку з власників транс­ портних засобів за 20012002рр. Квитанції сплачуються на такий рахунок : Одержувач: УДАІ ГУ МВС України в Київській облас ­

техогляду, а також мати при

собі такі документи: - особистий паспорт; реєстраційний доку-

мент на ТЗ; - посвідчення водія від­ повідної категорії;

громадян , у власності яких

821018, Код ЗКПО р/р 24521910,

-медичну довідку (стро­ ком дії не більше 2 років);

З5229100202011 банк УДК в Київській області.

квитанцію про сплату за техогляд у сумі: за авто­ мобіль 7 грн. 50 коп; при­ чіп-мотоцикл 4 грн . 50 коп. - квитанцію про сплату за талон техогляду в сумі 6 грн . 68 коп. ;

З питань сплати податку звертатися в Податкову ін­ спекцію за адресою: м . Бро­ вари, вул. Київська , 286 (к. 121) , тел. 5-10-03. Щодо пільг, то вони зали­ шились на рівні минулого

-

2. Колишнім

працівникам під­

приємства, які вийшли на пен­ сію; звільненим на підставі пун­

кту

1 статті 40

Кодексу законів

про працю Укра·іни і не працю­

ють з моменту звільнення на ін­ ших підприємствах ; особам, котрі мають право відповідно

на попереднє місце роботи на

68-6-43.

нізацій міста проходять тех ­ нічний огляд за місцем ре­

єстрації за окремим графі­ ком. Тож керівникам вище ­ згаданих установ необхідно завчасно прибути в держ­ автаінспекцію міста для отримання інформації щодо

жув ань

Виявлення сприйняття дітьми

ролі, значення та міс ця податків у житті суспіл ьства, держа ви, міста, громадян ;

Надання дітям можливості ре­ алізувати свої творчі здібності; З . Визначення рівня формування податкової культури дітей . УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ: 1. У конкурсі мають право брати участь діти віком від 7 до 17 років, твори яких будуть оцінюватись за

2.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ: Соціальні творчі проекти 2 . Вітчизняне виробництво З . Розвиток агробізнесу 4. Інноваційне nідприємництво 5. Інформаційні технологїі

_1 .

року.

вищі * Співпраця з відповідними бі ­ зн ес- та техно - е кспертами між­ народних та вітчизняних орга­ нізацій * Отримання грошових та цін­ них призів * Можливості отримання до ­ даткових знань, контактів, ста­

такими віковими групами :

7-11

С ПІ ВЗАСНОВ НИКИ :

ПОРЯДОК ПОДАННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ: Для участі в конкурсі необхід­ но зробити заявку до 15 бере ­ зня 2002 року . Прийом робіт проводиться до 2 квітня 2002 року за адресою: б~знес - цен т р Молодіжний КМЦП вул. Б.Хмельницького, 44, к.З04 . Тел : (044) 244-40-03. Тел/факс (044) 234-43-97.

ній техніці.

З. На зворотньому бо ці кожної представленої на ко нкурс роботи подаються такі дані : - назва роботи, техніка виконан­ ня;

- прізвище, ім'я та вік а втора ро­ боти ;

-

назв а навч ального закладу, те­

лефон .

-

ААРЕСА:

paAu,

раuон на

теми;

-

АержаАмініс mраuі я .

Свідоцтво про державну

реєстрацію кІ N 259 від 10. 12. 1997р. ІнАекс 61285

рівень володіння технікою, ма-

те ріалом ;

- наявність творчості; - охайніс;ь оформлення роботи; 5. Малюнки виконуються на фо­ рматі АЗ ( 41 Ох297) у горизонталь­ ному вигляді (бажан о фарбами) . 6. Під малюнком повинен стояти друковани ми українськими літера­ ми підпис , прізвище, ім'я та рік на­ родження дитини .

7.

Роботи н адсилаються доБро­

варської ОДПІ до

8.

квітня 2002р .

Надіслані на конкурс малюнки

дитячого малюнка « Податки очима дітей " створена комісія з п'яти чо­ ловік, склад якої затверджений на­

чальником інспекціі. За підсумками конкурсу в подат­

ков ій інспекціі на 1 поверсі буде проведена виставка н адісланих на конкурс малюнків . Переможці будуть нагороджені дипломами та цінними подарунка­ ми.

2001

рік та

2002

рік .

2.Звіт сnостережної ради про

роботу за звітний період. З.Затвердження звіту та висно­ вків ревізійної комісіі за 2001 рік. 4 . Розподіл прибутку товарист­ ва за nідсумками роботи у 2001 році та затвердження нормативів

розnоділу nрибутку на

2002

рік.

5 . 0 брання членів сnостережної ради .

Реєстрація учасників - з 12.00 до 14.00. Необхідно мати доку­ мент, який посвідчує особу . Для довірених осіб -доручення , офо­ рмлене згідно з чинним законо­ давством .

Телефони

для

довідок:

(04494) 5-25-76; 6-56-99. _j З 15 березня 2002 року ліквідується товариство з обмеженою відповідальні ­ стю "Сонячний nром і нь" . З усіх nитань звертайтеся за тел . : 5-22-98 до 15 квітня 2002 року. Дирекція.

."1 Втрачене посвідчення "Ветеран nраці" A-IV N2466292, видане Броварським місь­ ким віРділом соціального захисту населен­ ня 29.05.1998 р. на ім'я ХОПТЯК МаріІ Пе­ трівни, вважати недійсним .

.'1 Втрачене посвідчення учасника війни В-11 за N2602022 від 20.05.97 р. , видане Броварським відцілом соцзахисту населен­ ня на ім'я СІНОЗАЦЬКОЇ МаріІ Федосіівни ,

Броварським районним управлінням юстиції Київської області , відповідно до ст.11 Закону України " Про nолітичні партії в Україні" зареєстровано:

Броварський районний осередок

Політичної партії Малого і Середнього бізнесу України (свідоцтво Ng119 від Юридична адреса: м . Бровари, вул . Гагаріна, З, кв . бЗ .

Керівні органи : Загальні збори . Голова осередку Федір Анатолі йович .

Кuївська обл ., м. Броварu, бульв. Незалежності,

2.

Pe.&amop: 4-03-76. Засmупнuк ре.&акmора: 4-21-34. сільського rocnoAapc mв a 4-02-92; numaн ь,

лuсmів

і

масової poбomu

nром uсловосmі

4-04-81;

4-23-26.

+ Редакція не завжди nоділяє nозицію авторІв. + За точнІсть викладених фактів відnовІдає автор. Аистування з читача.ми - на сторінках zaзemu. За з.міст рекла.ми відnовІдальність несе рекла.модавець.

."1 Втрачене nосвідчення учасника в ійни , серія В - ІІІ N2744730 від 03.12. 1997 р . , ви­ дане Броварським управлінням соціально: го захисту населення на ім'я СМИРНОВСІ М аріІ Василі вни , вважати недійсним . Броварські районна державна адмі­ ністрація та районна рада висловлю­

ють щире сnівчупя сільському голові с. Калинівка Григорію Миколайовичу ПУЗАНУ з приводу см ерті його матері ПУЗАН Маріі Олексіівни .

Колектив Броварського виробничо- ~

01.03. 2002р.).

G-85-21

бухгалтерія ; npuuoм оголошен ь

+ +

про результа­

вважати недійсни м.

07400,

соuіальн·uх

1

Для підбиття nідсум к ів конкурсу

Тел. для довідок:

ВіААілu: і

повнота розкриття податкової

ПРОДАЄТЬСЯ ХАТА вс . Дібрівка, Тетіівського району, Київської області в центрі села . Газ, водяне опалення, тел ефон, п рисадибна ділянка 0.4З га, сад, ставок, підсобні приміще ння. Ціна договірна . Тел. у Броварах: 6 - 99-16.

За довідками звертатися в райдержадміністрацію: каб. 422. Тел.: 5-45-43.

колекmuв

реАакuіі газеmu , Броварські міськ а і раuонна

ПОІРІ&НІ:

н е по вертаються .

подаються творчі роботи окремих авторів, виконані у довільній граф іч ній або живопи с­

3 різноманітними варіантами oliniкv раА, районної Аержавної аамінісmраuії.

ссБУАПЕРЛІТІІ повідомляє, що загальні збо­ ри акціонерів відбудуться 26 квітня 2002 року о 14.00 за адресою: Київська обл., Бро­ варський р-н., с.Калинівка, Будинок культури.

чих робіт:

ро­

12-17 років; 2. Н а конкурс

ків;

nідкmоqеннн до меренеі Інтернет

ma

ВАТ ІІКААННІВСЬКИЙ ЗАВОА

ПІДПРИЕМСІВУ

Крйтеріі оцінки роботи дитя­

4.

Інтернет-провайдер сс&РАВОПОРТ•• надає nocnvrи 3

міської

Фото Миколи СЕМИНОГА

ти фінансово-господарської дія­

міськради та баrато інших повідомлень із життя Броварщини. Надсилайте ваші листи на нашу скриньку: newlife@brovary.kiev.ua

життя· ­

спорту райсінної держадміністрації.

В . Костенко.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

електронному виrляді на сайті компанії ((6РАВОЛОРТ>> www.brovary.kiev.ua, де можна знайти інформацію від Броварської

·новЕ

фізичноїкультури і

1. Звіт nравління

Броварську міськрайонну rазету <<НОВЕ ЖИ"Я>> віднині можна читати в

Броварськuх

ГУ МВС України в Київській області, підполковник міліції

діяльності на

отримання гранту Президента України .

рення вже існуючих підпри­

Віталій ФЕДЯНІН, завідуючий відділом

ший державтоінспектор УдАІ

5-32-69.

Броварська об'єднана держа­ вна податкова інспекція оголо­

Кращі соціально значущі проекти будуть представлен і на

ємств.

зн есу у сприятливому середо­

На знімку: У роботі семі­ нар-наради взяв участь стар­

визначення основних напрямків

*

Церемонія нагородження пе­ реможців відбудеться в урочи­ стій обстановці в трав ні 2002

*

ки . Учасників змагань тепло привітали члени партїі "Демократичний союз".

підполковник міліції.

льності товариства за

1.

КОНКУРСУ Створення або розвиток бі­

моти та цінні подарун­

в Київській області,

звертатися.

МЕТОЮ КОНКУРСУ Є :

ПЕРЕВАГИ ПЕРЕМОЖЦІВ

жцям були вручені гра­

ДАІ МВ ГУ МВС України

Робота постійна або за до­ мовленістю . Вільних художників без знан­ ня комп'ютера прохання не

чого малюнка ссПодатки очима дітей-2002 ...

створення нових а бо розши­

спортсменам-перемо­

начальник німіле ння

Corel Draw, Adobe lllustrator.

шує проведення конкурсу дитя­

вляють економічну модель під­ приємницької і господарської діяльності та п ередба чають

ченківської ЗОШ. Усім

Звертатися за адресою:

смт. Калита, правління СВАТ "Аrрокомбінат "Калита" тел.

ткувала команда Шев­

орга­

приємств, установ та

Довідки за тел.:

тел. :

Юрій ТРОЦЕНКО,

Тр анс портні засоби під­

Вимоги : обов'язкове знання

підприємство; інвалідам, звіль­ неним у зв'язку з каліцтвом або професійним захворюванням, та працівникам, звільненим у зв'язку зі станом здоров'я . Ціна однієї акцїі рівняєть­ ся половині номінальної ва­ ртості акцїі.

до законодавства повернутися

Конкурс проводить_ся серед молодих людей віком до 28 ро­ ків і ставить за мету реалізацію економічної ініціативи молоді та практичного Уі втілення в сфері малого та середнього бізнесу . Об ' єктом конкурсного відбо­ ру є бізнес-плани, які предста­

за

РИ&ОПЕРЕРО&НОМУ

ПРОВОДИТЬ ПІnЬrОВИЙ ПРОДАЖ АКЦІЙ: Працівникам підприємства, що є такими на 15.02.2002 р .

звертатись

6-71-76.

чно .

11 АrРоком&ІНАТ 11 КАnИТА"

1.

жна

СНД і п оставлені на облік в Україні до 1990 року вклю­

ті МФО

женій безкомпромісній боротьбі перемоrу свя­

техогляду. За довідками мо­

знаходяться легкові автомо­ білі, виро блен і в країнах

СІnЬСЬКОfОСПОдАРСЬКЕ ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ товАРИство

-

ПЕІ'ЕМОFJІИ rосnодАРІ

-

Са г айда ч ни й

го управління комунального госnодар ­ ства гли боко сумує в зв'язку зі смер­ тю колишнього працівника уnравління Івана Кириловича ВЕЛИЧКА, учасника бойових дій, та ви словлює сnівчупя рідним і близьким покійного.

Арук o фcemнuu . 1 Ар ук ован uu аркуш .

Обсяг

ВіААруковано в З А Т "БРОВАРСЬКА АРУКАРНЯ" уnравління у сnравах

npecu

інформації Київської облАерж аАм іні с mраuії.

ma

З а м.

#22 2002  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you