Page 1

СУБОТА

18 березня

2000 р. N!:! 22 (9121}

Виходить

17

а

1937

квітня

року

Ціна договірна

Газета

Броварських

міської та

районної

рад, районної державної адміністраціі

~ Мeto~q уsіко~і~ ··чення nat.-I'Яii Про ~1

Від імені Броварської міської ради, їІ виконавчого

комітету щиро вітаю вас із професійним святом! Старанність і відповідальність за доручену справу притаманні трудо­ вим колективам, які забезпечують Бровари теплом, газом і електрое­ нергією, виконують ремонт житла, ліфтів та вулиць нашого міста, про­ водять благоустрій та озеленення його території, дбають про затишок у кожній оселі. Завдяки злагодженій роботі всіх колективів управлінь та служб міста, високому професіоналізму, як керівників, так і кожного з працівників, ми утримуємо Бровари в належному стані. Висловлюю щиру вдячність за вашу щоденну працю, терпіння, відпо­ відальний підхід до поставлених нелегких завдань із забезпечення жит­

тєдіяльності нашого міста, вирішення його повсякденних потреб. Бажаю вам, вашим родинам міцного здоров'я, щастя, добробуту і злагоди, наснаги на благо процвітання Броварів, незалежної України. Міський голова Іван ПЕТРЕНКО. ПЕРЕБІЛЬШЕННЯ можна Б ЕЗсказати, що це свято людей,

входять ремонти покрівель бу­ динків, під'їздів, заміна мережі во­

котрі юяли на себе rурботи про кож­ ного мешканця міста, бо тільки вони забезпечують наші житла теплом, подають холодну і гарячу воду в

допостачання, благоустрій прибу­

квартири, рсмонrують їх, коли це

потрібно, і ще виконують величез­ ний обсяг інших, так необхідних людям робіт. Чимало трудових колективів дба­ ють про те, щоб Бровари були за­ тишними і чистими, а його меш­ канці не відчували побутових не­ зручностей. Так, значний обсяг робіт "J підготовки до опалювально$О сезону 1999-2000 років викона­ ли трудівники підприємства ПТМ «Броваритепломсрежа» (директор М.С.Тимченко). У цьому колективі по праву шанують начальника ра­

йонутеплових мереж СВ. Сафроно­ ва, токаря ремонтно-механічної

динкових територій. Підсумком ро­ боти колективу є відсутність протя­ гом зими аварій у внутрішньобудин­ кових системах. Незначні ж непо­ ладки усувалися спеціалістами про­ тягом І -2 годин. Проводиться технічне переоблад­ нання виробничої бази пщприємства,

зокрема

відомчої трансформатор­ ної підстанції, ведеться будівництво розчинно­ бетонного вузла, арма­ турного цеху. А трудять­ ся тут сумлінні, добро­ зичливІ люди: начальник

ЖЕД-4 В.В.Ходжаніязо­ ва, слюсар-сантехнік

ІНШИХ.

ня комунального господарства мІста

Забезпеченням нашого міста во­ дою та відводом стоків шодснно займається виробниче управління водопровідно-каналізаційного гос­ подарства (начальник М.Ю.Чипа­ чснко). Незважаючи на фінансові труднощі, колектив працює стабіль­ но, місто не відчуває перебоїв у во­ допостачанні. На цьому підпри­ ємстві nока-зують nриклад у праці інженер каналізаційних мереж М.І.Зоренко, інженер з рсмонrу об­ ладнання А.Г.Корсунь ... Завдяки дбайливості та хазяйно­ витості працівників виробничого уnравління "J експлуатації та ремон1)' житлового фонду (генеральний директор І.О.Сидорснко) минулого року виконано робіт з капітального

(начальник В.Г.Степанов). Це- ут­

рсмонrу на суму

700 тис. грн. Сюди

римання, благоустрій та ремонт доріг, вулиць міста, парку «Перемо­ га», який став улюбленим місцем відпочинку для усіх броварчан. Зав­ дяки комунальникам Бровари пото­ пають у морі зелені, на яке лише минулого року витрачено І ОО тис. грн.

Багато теплих слів можуть сказа­ ти житеЛІ нашого мІста на адресу

працівників виробничого управлі­ ння, таких, як двірник цеху благо­ устрою Л.М.Жакун, водій цеху сан­ очистки П.І.Харчук, водій транс­

портного цеху О.К.Кукса, дорожній робітник шляхової дільниці М.Г.Агеєнко та інші. Належне функціонування систе­ ми ліфтів можливе лише за умови

цілодобового їі обслуговування,

дороги та прокладання газопрово­

ду до вул.Куrузова. Це дозволить

(начальник В.П.Кизим). Колектив

забезпечити місто ше одним вводом газу, а також нормалізувати тиск у

здійснює технічне обслуговування

газових мапстралях узимку.

425 ліфтів, їх ремонт, монтаж та зда­ чу в експлуатацію. Протягом 1999 року на 248 ліфтах були замінені

Одним із найстаріших підприємств міста є ВАТ «Броварсь­

вузли на агрегати, завершено пус­

ня» (голова правління Ю.А.Сер­ дюк), який протягом багатьох років випускав близько 50 видів різного обладнання для потреб житлово-кому­

коналагоджувальні роботи 3-х

ліфтів на вул.Енгельса, проведено монтаж і наладку трьох ліфтів по вул.Грушевського, 15. Комунальне підприємство «Бро­ вариміськсвітло» (начальник В.Д. Олійник), яке в 1999 році було пе­ редане в комунальну власність мІста, систематично проводить ре­

монт та обслуговування мереж зов­ нішнього освітлення Броварів. Це і реконструкція мереж по вул .Чкало­ ва, Олімпійській, на проїзді від вул.Вокзальної до вул.Кутузова, вул.Винниченка та пров. Винничен­ ка, вул.І.Гонти. Броварською філією з експлуа­ тації газового господарства ВАТ «Київоблгаз» (начальник В.М.Же­ бель) торік за допомогою міськви­ конкому розроблено проект на ре­ конструкцію АГРС «Енергія-І» і закуплено відповідне обладнання. Виконано проектні роботи на спо­ рудження ГРП в районі окружної

Бо всі ми, що не кажіть, -клієнти: замовляємо пошиття ОАЯІJ' й робимо зачіски,

Броварів, а також дверні шахти

пасажирських

го мІста надають пщприємства та

ліфтів, пересувні" ко­

організації побутової сфери, малі підприємства, фізичні особи. Усьо­ го за минулий рік надано платних послуг населенню на 41,7 млн. грн., що значно більше, ніж за 1998-й. Вироблено товарів народного спо­ живання на суму 33,53 млн. грн. Незважаючи на фінансові трудноті, усі зазначені підприємствадоклада­ ють багато зусиль, аби забезпечува­ ти броварчан необхідними обсяга­

тельНІ, ПрОМИСЛОВІ КОТЛИ,

котли для приватної забу­ дови.

Спеціальним відділом

з контролю за станом благоустрою міста (начальник І.П.Смердов) ве­

деться контроль за благоустроєм міста, за об'єктами будівництва, установкою малих архітекrурних форм (кіоски, реклама), а також за їхнім зовнішнім виглядом та прилеглою територією. Так, у І 999 році розроблені та зат­ верджені рішенням міської ради «Правила розміщення зовнішньої реклами в місті Броварю>, «Прави­ ла благоустрою території по забез­ печенню чистоти і порядку в м.Бро­ вари», ряд інших документів, що регламентують

розташування

:/9''0АЯТЬ із лаАУ· Отож, ми змушені звертатися за АО­ памогою АО майстрів ...

- ...

Звичайно, це лише невелика час­

Петро ГОНТАРЄВ, ЗаСl)'ПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ.

Нині

неповторними.

ж,

подивіться

маю,

закриття комплексу

((Сніжинка}) поблизу заво­

-

ну

транспорт

туди

не

хо­

АИТЬ.

-

Дійсно, ми придба­

більшість вдягається з ба­

ли ще одну сучасну маши­

зару, в однакові, переваж­

ну для хімчистки вироб­

но турецькі чи китайські

ництва Німеччини, а також

куртки,

новітні американські пре­

регли кістяк свого колек­

роблять усе можливе, щоб

лососи,електробритви, го­

будь-яке замовлення вико­

динники

нати

бимо все, щоб наші ціни і

Навіть якщо це ремонт одя­

- Пам'ятаю, що років з 15 тому, щоб потрапити АО

тарифи були найнижчими

гу чи взуггя, котрі майже

ваших кращих закрій­

у місті. Звичайно, досягти

віджили свій вік. Не кажу­

ників, АОВОАИЛОСЬ займа­

є

цього не просто, бо у нашій

чи вже про «довгожителів»,

ТН чергу.

чоловічих брюк (за лекала­

все це незабаром буде до послуг броварчан у «Юві­

сфері

є

чимало

які вірою і правдою слугу­

ми), які користуються по­

лейному». А поки що всі

рентів

-

це і численні ко­

мерційні

перукарні,

ре-

і більше років,

-

-

Так,

але ж будь-яка

светри

плащі,

спідниці,

парати, на черзі напівавто­

...

Щоправда, і у нас зараз цех з

масового пошиття

20

жінка із задоволенням вдя­

питом,

холодиль-

гала дійсно ексклюзивну

доброякісний і недорогий.

ють своїм власникам по

радИ а Ів~нr<івсько~

t.-~Y вІддіJіенні дпе;

"

У к р а т н а.

,,

25423200066002. !<;од

за . ЄДРПО),'

04054702, • МФ() 321176.

. ·.•.••·.

;з вдячнфт~q

ВасИльМОТР.,Ч, .. голова Полі1::ь~ої райдержаДМ\ні~

страціі.

-

ласка, назвіть тих ЛЮАей,

справді

тиву і увесь спектр нада­ ваних послуг. А також ро­

конку­

грошову доnомогу

для ёТВщ:>ення вка:.. заноr{) меморіаЛу.

xyrpa.

а це,

строк.

блаrороднііі;

-Валерію Івановичу, АУ­

же за межі міста, дАже, і

в

цій

акції, надати нам

шкіри та

чи ліцензією. Нам про це

і

Уі::іХ rpotv'ЩQ.Яf:!, Хто )(оче взяти ~асfь у

на замінити чохли і на­ пірники, (або випрати їх). - За траАицією, буАь

т.ч.

чи ОАЯГ у хімчистку май­

якісно

вІзацій Київської об• 11асті, пі,О.nриЄМ(.ф;\,

зі

в

за патентом

...

району. до

!'1ідnрИЄм(3тв, OPf~'

убори,

везти білизну у прання

ники, пральні машини, пи­

телів

головні

оподаткування,

фахівці-ветерани,

ються від ім~ні Ж:і.t~

чоловіків будь-який одяг і

не ка­

системи

майже без винятку, досві­

~дміністрація, ·.ра,. йонна радq; зверта-::

за власним смаком,

нерентабельністю

дчені

• районна дер;жавна

тканини, яку вона обирала

хто зараз спроможний

прислужаться. Незважаю­

naЄ . від ЗrY9fl9tP вплИву Цьоfn (Jhp~c),. бильськог6 JJИ)(<'!,

вих виробів

струкцій викликано його

чи на скруrні часи, ми збе­

щq н~йбільщ notёp­

Але в той же час із задово­ ленням шиємо для жінок і

швейні

-

ЛОЛЇ()ЬІ<ОГО.·.району,

рахvt·ЩІс .. районної

цюють в умовах спрощеної

ж наші працівники

матЕ:Ф!ЗЛьно~Фіt.:tан;; (){)~QГО .. РТ<l:Н(.)'~И Ці,<'~

Н!;tW·_роЗрахуІ-ІІФвИй

ательє. До того ж вони пра­

-

Розрахn~У!ОЧИ н;3,_ РО<!УІУ!ЇННЯ B!:i!f<KOfO

роботи, яка проводиться в Броварах

АУ алюмінієвих буАкон­

приватники

ськоf катастрофи~·•··•·•··

тка тієї великої і вкрай потрібної працівниками житлово-комунально­ го господарства й побутового обслу­ говування. Вони щодня дбають про життєдіяльність нашого міста, роб­ лять все можливе для того, шоб воно ставало ше красивішим та сучасні­ шим, щоб своїм зовнішнім виглядом викликало у людей бадьорий, підне­ сений настрій. За це їм щира шана, вдячність і велика повага' Зі святом вас, шановні друзі!

у

ріЧКІіЩі.• \.:jqpнoбlit,rщ-:

особливостей її фігури, із

річ, пошиту з урахуванням

можна лише мріяти. І все

які вам обов' язково

ми послуг.

місті нових кіосків, павільйонів, ввсдення паспортів на фасади буді­ вель і прилеглих територій. Розгля­ нута також проектна документація на видачу ордерів на будівництво та ремонтні роботи: видано 80 плано­ вих ордерів та 72 аварійних. При­ тягнуто до адмінвідповідальності за

це робило наших клієнток

ються, бруАНЯТЬСЯ або ВИ-

ради, в нелегких умовах сьогоден­

нального господарства

жучи вже про фасон. Усе

зустріАась Із АНректором ВАТ <<Броварський побуткомбінат}) B.LAIJOPHIKOМ.

кЕІ.іtнЯі вд~нь··14ірї

ня на належному рівні виконує по­ ставлені перед ним завдання. За 1999 рік скарбниця міста поповни­ лась на 569,3 тис. грн. за рахунок продажу на аукціонах ряду майно­ вих комплексів та інших при­ мішень. Побутові послугижителям нашо­

ОАННМ АдХОМ -у буАННКУ Побуту «ЮвіА.еЙННЙ>>. НапереАОАНі професійного свята наш кореспонАент Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО

сучасніші, з часом зношу­

.· ЕІ.ідкр~nя Я:t<or(J l'jh!;t;,

•iiye~pfl nр9~ть. ?е·

порушення правил благоустрою те­ риторії міста 308 осіб, як юридич­ них, так і фізичних. Фонд комунального майна (на­ чальник В.В.Чуканов), у віданні якого знаходиться майно міської

кий завод комунального устаткуван­

тографуємось. У Броварах усі ці та багато інших послуг можна отримати п-(4

монтні майстерні,

6nopyД)!<~fil-l~ М~N\9..:

ріаду·········.·•h.аf-.І(~т!.

Бажаємо вам міцного здоров'я, нових трудових здобутків, а вашим родинам достатку і благополуччя.

яким займається Броварська гос­ прозрахункова дільниця «Ліфт-7»

рік, у 11~Щqму

···райо~іqрvаніЗо~~н()

тами, відповідальний підхід до поставлених перед вами завдань.

ремонтуємо електропрнлщн, взуття, гоАннннк~tz ЗАаємо речі у хімчистку і фо­

-Валерію Івановичу, усі

~ Період з 1~$&. і;(>·

. 4000

зими, надання побутових послуг. Спасибі вам за копітку щоденну працю, з нескінченними турбо­

Побутові проблеми.•. Хто з нас не стикається з ними -хто ріАШе, хто частіше.

речі і прнлаАи, навіть най­

~y,ЦН~t~~!(.f~p~.fqpiq.

території, підготовки житлово-комунального господарства до

/

~ільниці Є.І.Варламова та багатьох.

і!\ованіт~ відс~~~/;t\Щ радіоа~ТИ!!!ІЩ. з~~"-

кризою, у складних умовах працюють комунальні служби району. Завдяки згуртованості, професіоналізму робітників, спеціалістів багато зроблено для належного утримання житла, благоустрою

І ВДІЧНІСІІО

ЖЕД-1 С.А.Олексієнко. Чимало досягнень і на рахунку працівників виробничого управлін­

і,і<Ите[Іі 51к~Х, ~~~~у~

Незважаючи на труднощі, повязані із загальноекономічною

'3 ПОВАrОІО ~ '

"'ас.еg~кИіІІ tiy~~r .ПОJ:ІіС~k\'>ГЬ Ріі~?Ну . Киїsськоr оРл~чті,

Броварські районна державна адміністрація та районна рада щиро вітають вас із професійним святом!

адже

це

-

товар

мати для прання білизни. І

бажаючі можуrь скориста­ тися чищенням

перопухо-

подушок,

першІ, на які тут же мож­

котрі повсякчас турбують­

ся про нас, вирішуючи усі побутові проблеми.

-

Охоче б розповів про

більшість своїх колег і по­

мічників, які заслуговують пошани і вдячності, проте

назву лише кількох. Це закрійниця з більш як 35річним стажем Надія Пет­ рівна Тукало, швачка Ніна Олексіївна Гордієнко, пе­ рукарка Надія Михайлівна Пєшко, ювелір Олександр Миколайович Ковбасинсь­ кий, фотограф Василь Ми­ хайлович Сич, приймаль­

ниця хімчистки Надія Сте­ панівна Хом'юк та багато інших. Тож зі святом вас, дорогі працівники пабуго­ вого обслуговування. Миру вам, щастя і добра на довгі роки!


~rn~~~~=m:~=miii

Nl22(9121) ПОНЕДІЛОК, 20 ПЕРШИИ КАНАЛ УТ ТРК •Ера• представляє: •доброго ранку, Укра1но'··

06.05

09.00 7 днів. 09.50 Мультфільм. 10.00 Серіал •Вітер у спину•. 11.00 УТН. Ранок. 11.20 Худ. телефільм •Краще бути багатою і красивою».

1З.ОО Закон є закон. 1З. 15-14.00 Національна академія наук України. Електронна ком­ п'ютерна газета •Все-всім•. 15.00 УТН. День. 15.20 Студія •5•. 17.00 Серіал •Команда АкапульКО>>.

17.55 Закон є закон. 18.00 УТН. Вечір. 18.20 Саме той. 18.45 Хіт-2000. 18.50 Серіал •Вітер у спину». 19.50 Футбол від УТН. 20.20 Милосердя. 20.40 Вечірня казка. 21.00 УТН. Панорама. 21.З5 Питання дня.

21.40 Світ спорту. 22.00 Акцент В. Лапікури. 22.10 Футбол. Ліга чемпіонів. Представлення. 2З.10 Хіт-2000. 2З.20 Нова колекція. 2З.45 ТРК •Ера» представляє:

•доброї ночі, Україно'··

дРУГИЙ КАНАЛ УТ

УТ-2 10.00 Телеанонс. 10.05Хіт-2000. 10.1 О Серіал •Порятунок тварин•. 10.50 Основи. 11.20 Телефільм-вистава •Капі­ танша».

ВІВТОРОК,

21

ПЕРШИИ КАНАЛ УТ 06.00 Анонс. 06.05 ТРК •Ера• представляє: •Доброго ранку, Україно!•. 09.00 Футбол від УТН. 09.ЗО Серіал •Вітер у спину•. 10.ЗО Бути жінкою. 11.00 УТН. День. 11.20 Пригорща НОВИН. 12.20 Док. серіал •Живе море з Джоном Сгоунменом•. 12.55 Закон є закон. 1З.15-14.00 Національна академія наук України. Електронна ком­ п'ютернагазета •Все-всім». 15.00 УТН. День. 15.20 Студія •5•. 17.00 Серіал •Команда АкапульКО».

17.55 Закон є закон. 18.00 УТН. Вечір. 18.20 Саме той. 18.45 Хіт-2000. 18.50 Серіал •Вітер у спину". 19.50 Захист. 20.1 О СІаssіс-прем'єр представ­ ляє народного артиста України Г.Гаркушу. 20.ЗО Щоденник сесі( Верховної Ради України. 20.40 Вечірня казка. 21.00 УТН. Панорама. 21.25 Питання дня. 21.З5 Футбольний вечір на Пер­ шому Національному .Ліга чем­ піонів. •Валенсія• (Іспанія) •Манчестер Юнайтед• (Англія). У перерві- Акцент В. Лапікури. 23.40 Хіт-2000. 2З.50 Футбольний вечір на Пер­ шому Національному. Ліга чем­ піонів. •Фіорентина• (Флорен­ ція, Італія)- •Бордо• (Франція). У перерві: Самарі. •Герта» (Берлін, Німеччина) - •Порту" (Португалія). •Спарта• (Прага, Чехія) - •Баgселона". дРУГИИ КАНАЛ УТ УТ-2 10.00 Телеанонс. 10.05 Хіт-2000.

СЕРЕДА,

22

ПЕРШИИ КАНАЛ УТ 06.05 ТРК •Ера• представляє. •доброго ранку, Укра1но!•. 09. ОО Захист. 09.25 Мультфільм. 09.45 Серіал •Вітер у спину". 10.40 Наш дім. 11.00 УТН. Ранок. 11.20 Футбол на Першому Націо­ нальному. Ліга чемпіонів. ·Ва­ пенсія• (Іспанія) - •Манчестер

Юнайтед• (Англія). Самарі. 12.20 Док.серіал •Живе море з Джоном Стоунменом•. 12.50 Закон є закон. 1З.15-14.00 Національна академія наук України. Електронна ком­ п'ютерна газета •Все-всім•. 15.00 УТН. День. 15.20 Студія •5". 17.00 Серіал •Команда Акапулько».

18.00 УТН. Вечір. 18.20 Саме той. 18.45 Хіт-2000. 18.55 Серіал •Вітер у спину». 19.50 Автосапієнс. 20.20 ·СІаssіс-прем'єр" представ­ ляє музику А. Шнітке.

20.ЗО Щоденник сесіі Верховної Ради України. 20.40 Вечірня казка. 21.00 УТН. Панорама. 21.20 Питання дня. 21.30 Футбольний вечір на Пер­ шому Національному. Ліга чем­ піонів. •динамо" (Київ, Украї­ на)- •Баварія• (Мюнхен, Німеч­ чина). •Русенборг» (Тронхейм, Норвегія) - •Реал" (Мадрид, Іспанія). У перерві - Самарі. •Марсель• (Франція) - •Фейє­ ноорд• (Ропердам, Голландія). «Челсі• (Лондон, Англія)- ·Ла­ ціо» (Рим, Італія).

дРУГИЙ КАНАЛ УТ

10.00

УТ-2 Телеанонс.

····у~sоt~ііефі~ьм •Щастя Кіндра-

та Лохвицького•. 1З.10 Діловий канал. 1З.55 Хіт-2000. 14.00 Освітній канал. М.Рильсь­ кий. •Труди і дні•. Історія украї­ нської державності. п. 4. КАНАЛ •1+1»

07.00,08.45 Сніданок з •1+1 "· 08.00 Серіал •Загадкова леді". 09. 1О Серіал •день народження Буржуя".

10.00-16.00 Програми УТ-2. 16.00 СВ-2000. 16.З5 Серіал •Баффі- винищувач­ ка вампірів•. 17.20 Серіал •Знову шалена Сьюзен•.

17.50 Серіал

•Коломбо•.

19.ЗОТСН. 19.50 Проспорт-новини. 20.00 •Імперія кіно• представляє. Худ.фільм •Секретна місія». 21.45 Старі та нові •Маски•.

22.20 Серіал •Сандокан: повер­ нення месника». 1 серія. 2З.15 Ситуація. 2З.З0 •ОсобЛИВИЙ ПОГЛЯД• З М. Вереснем. 00.05 ТСН. 00.25 Серіал •Крила слави•.

ТРЕТІЙ КАНАЛ УТ

•ІНТЕР» 1З.ОО-18.00 Програми обласних та регіональних телекомпаній. 18.00 Новини. 18.10 Серіал •дика Роза•. 18.ЗО Худ. фільм •Раба кохання•. 20.00 Інформаційна програма •Подробиці•. 20.50 Минуле. 20.55Інтерспорт. 21.00 Прогноз погоди. 21.10 Серіал •Профайлер•. 22.00 Ток-шоу •Акули пера•.

~ •Убивча сила». 2З.45 Вчасно.

ЛИ».

01.1 О Казки для дорослих з Катею Виноградовою. 01.ЗО Прогноз погоди.

14.00 Анонс. 14.05 Київські новини. 14.20 Крихітка. 14.40 Правочин. 15.15 Медичний центр •довіра•. 15.25 Пульс. 15.45 На ранковому прийомі. 16.40 Серіал •Людина моря•. 17.ЗО За київським часом. 30-йКАНАЛ есТЕТ»

Спаси і сохрани. 07.ЗО Медичний тижневик •З6,6•. 08.00 Християнська програма.

07.25

•КИЇВ»

08.ЗО СТН. Тижневик. 08.55 Дзвони Києва. 09.00 Чорний квадрат. •ТЕТ» 09.ЗО Худ. фільм •Суворов•. 11.10 Маленькі історії •Арт-об­ стрілу•. 11.ЗО Кіно вчора і завжди. 12.00 Худ. фільм •Віщування вбив­ ства>>.

1З.З5 Чому і як?

1З.50 Джаз-степ-танц-клас' кКИЇВ»

14.00 Парламентський вісник. 14.45 Усмішка. А.Демчук. 14.55 Худ. фільм •Швидкі гроші•. кТЕТ»

16.ЗО Ім'я. М. Плісецька. 17.ЗО Мій цирк. 18.00 Трансформа. 18.ЗО Серіал •Історія кохання•.

1О. 1О Серіал •Порятунок тварин•. 10.50 Худ.телефільм •Меланхо­

09.25 Серіал • Тінь та світло•. 10.20 Сім'я відАда Я.

лійний вальс''· 11.40 Док. серіал •Повітряний репортаж•. 1,2 сері(. 1З.ОО Древні Видубичі. 1З.ЗО Діловий канал. 1З.55 Хіт-2000. 14.00 Освітній канал. Роде наш красний. Родина Антоновичів. Передача 2. Культура Київської Русі. КАНАЛ •1+1» 07.00,08.45 Сніданок з •1+1•. 07.05 Ситуація. 08.00 Серіал ·Загадкова леді•. 09.10 Серіал •Сандокан: поверення месника•. 1 серія. 10.00-16.00 Програми УТ-2. 16.00 Старі на нові •Маски". 16.ЗО Серіал •Район Мелроуз". 17.25 Серіал •Знову шалена Сью-

10.ЗО Серіал •довга дорога в дю-

зен".

17.55 •Імперія

кіно» представляє. Худ. фільм •Жінки перемага­ ють».

19.ЗОТСН. 19.50 Проспорт-новини. 20.00 •Імперія кіно• представляє. Худ. фільм •Подорож до країни жахів•. 21.45 Гумористична програма •Золотий гусак•. 22.20 Серіал •Сандокан: повер­ нення месника•. 2 серія. 2З.20 Ситуація. 2З.З5 •Особливий погляд• пред­ ставляє. Версі( О. Герасим'юк. 00.05ТСН. 00.25 Серіал •Крила слави•.

ТРЕТІЙ КАНАЛ УТ •ІНТЕР»

07.00 Новини. 07. 1О Інтерспорт. 07.15 ПрОГНОЗ ПОГОДИ. 07.20 Від і до. 08.00 Новини. 08.05 Інтерспорт. 08.1 О Серіал •Ніжна отрута•. 09.00 Новини. 09.05 ПрОГНОЗ ПОГОДИ. 09.1 О Домострой. 10.05 Хіт-2000. 1О. 1О Серіал •Порятунок тварин•. 10.50 Телефільм •Зі стежок- на ШЛЯХ ШИрОКИЙ».

11.55 Док.

серіал •Повітряний репортаж•. З серія. 12.40 Сільський час. 1З.ЗО Діловий канал. 1З.55Хіт-2000. 14.00 Освітній канал. О.Пушкін у Кам'янці. Урок французької

мови NQ 16. Нова сучасна сис­ тема освіти. Фізика. 8 кл. КАНАЛ «1+1» 07.00,08.45 Сніданок З»1 +1". 07.05 Ситуація. 08.00 Серіал •Загадкова леді•. 09.1 О Серіал •Сандокан: повернення месника". 2 серія. 10.00-16.00 Програми УТ-2. 16.00 Фонтан-клуб. 16.ЗО Серіал •Район Мелроуз ... 17.25 Серіал •Знову шалена Сьюзен».

17.55 •Імперія кіно" представляє. Худ.фільм •Заручниця•. 19.ЗОТСН. 19.50 Проспорт-новини.

20.00 •Імперія кіно• представляє. Худ. фільм •Опівнічний пе­ рехід•. 21.45 Повне мамаду. 22.20 Серіал •Сандокан: повер­ нення месника". З серія. 23.15 Ситуація. 2З.30 Особливий погляд з М. Ве­ реснем.

00.05ТСН. Серіал •Крила слави•.

00.25

ТРЕТІЙ КАНАЛ УТ

«ІНТЕР• Новини. Інтерспорт. Прогноз погоди. Від і до. Новини. Інтерспорт.

07.00 07.10 07. 15 07.20 08.00 08.05 08.10 Серіал •Ніжна отрута•. 09.00 Новини. 09.05 Прогноз погоди.

нах».

11.40 Мультфільм. 11.45 Вчасно. 12.00 Новини. 12.05Інтерспорт.

12.15 Мультфільм. 1З.ОО-18.00 Програми обласних та регіональних телекомпаній.

18.00 Новини. 18.10 Серіал •дика

Роза".

18.З5 Відгадайка.

19.05 Серіал •Майдан 20.00 Інформаційна

Берклі". програма

•Подробиці•. •Час•. Минуле. Інтерспорт. Прогноз погоди. Худ. фільм •Крик: я чекала на тебе". 22.45 Серіал ·Убивча сила•. 2З.40 Подробиці. Підсумки дня. 2З.50 Як це було. Велика історія Малої землі. 1976 рік. ОО.ЗО Серіал •Протистояння•. 01.25 Серіал <>Арлісс•. 01.55 Прогноз погоди. КДРТРК 1З.00Анонс. 1З.О5 Київські новини. 1З.20 Хіт-базар. 13.55 Док. фільм •Костянтин Сте­ панков". Частина 1. 14.25 Док. фільм •Там, на березі Гвінейської затоки». 14.З5 Молодіжна телевізійна служба 15.10 Недільні зустрічі. 15.45 Оплески, оплески. 16.05 Солодке жипя. 16.40 Серіал <>Людина моря•. 17.ЗО За київським часом. ЗО-й КАНАЛ

20.50 20.55 21.00 21.10

кТЕТ»

Спаси і сохрани. Міські новини. 07.15Антресолька. 07.ЗО Вісті. 08.00 Християнська програма.

06.55 07.00

•КИЇВ»

09.10 Смачно з

Борисом Бурдою. 09.З5 Серіал <>Тінь та світло». 10.15 Супутник <>Планети Здоров'я». 10.45 Серіал <>Довга дорога в дюнах''·

12.00 Новини. 12.05 Інтерспорт. 12.15 N-кілометр. 12.25 Зоряна година. 13.00-18.00 Програми обласних та регіональних телекомпаній.

18.00 Новини. 18.10 Серіал •дика

Роза•. 18.ЗО З легким паром! В гостях у М. Євдокимова. 19.00 Серіал •Майдан Берклі•. 19.50 Національна лотерея. 20.00 Інформаційна програма •Подробиці». ·Час•. 20.50 Минуле. 20.55Інтерспорт. 21.00 Прогноз погоди. 21.1 О Серіал •дикі пальми ...

22.00 Серіал •Матриця - пошук ІСТИНИ».

22.45

Подробиці. Підсумки дня.

2З.ОО Серіал •Убивча сила•. 23.55 Серіал •Протистояння". Док. детектив •Почерк сліпого". 199З рік. 01.20 Серіал •Арлісс". О 1.45 Прогноз погоди. КДРТРК 1З.ОО Анонс. 1З.О5 Київські новини. 1З.20 Хіт-базар. 13.55 Док. фільм ·Костянтин Сте­ панков". Частина 2. 14.25 Крила. 15.00 Док. фільм •Спогади про Відень•. 15.10 Домашній доктор. 15.ЗО Медичний центр <>Довіра•. 15.40 Київ діловий. 16.10 Люди і долі. 16.45 Серіал •Людина моря ... 17 .ЗО За київським часом. 30-йКАНАЛ «ТЕТ• 06.55 Спаси і сохрани.

00.50

18.ЗО Серіал •Команда •А•. Худ.фільм •Підняпя з бе­

19.30

зодні•.

20.ЗОСТН. 20.50 Київські ділові новини. есТЕТ»

21.ЗО Вісті. 22.00 Музика на каналі" ТЕТ •. 22.15 Міські новини.

•КИЇВ»

22.ЗО стн. 22.40 Худ. фільм •Контракт на дитину•.

00.25 Кульмінація. 00.55 Музичний маршрут. 01.15 Формула долі. 01.ЗО Арт-афіша. Комп'ютер •Х».

02.00

lQ1!l

07.00 Територія 07.50, 18.20,

А. 21.ЗО

Новини

звідусіль.

Візит. Португалія. Ч. 2. 08.ЗО На сьомому небі. 09.00 Серіал •Готель•. 10.50, 11.45, 12.ЗОТелемагазин

08.00

•Eiite ltalia•. 11.00 Серіал ·Чарльзів клопіт". 11.30, 1З.50 Сократ-Свінг. Телемагазин.

конкурс •Міс Телешанс».

•Шовкові тенета». 2З.ОО АТ •Оболонь» представляє. Футбол. Англійська прем'єр­ ліга. Огляд матчів.

00.00 Територія А. 00.50 Голос •Перемоги•.

і Бульвінкль". 16.15 Мультсеріал •Вуді Вудпек­ кері його друзі». 16.35 Мультсеріал •Космічні ряту­ вальники•.

•Чарльзів клопіт•. •Роки молодії•.

08.30 стн. 08.50 Київські ділові новини. 09.00 Серіал •Милістю Божою•. 09.ЗО Дзвони Києва. 09.З5 Комп'ютер •Х•. 09.50 Збережемо здоров'я. 10.05 Споживач. 10.15 Формула долі. 10.З5 Київ класичний. 10.50 Худ. фільм •Подруги•. •ТЕТ» 12.ЗО Магічні ландшафти. 1З.ОО Серіал •Історія кохання•. 1З.50 Джаз-степ-танц-клас' 14.00 Балет- любов моя. 14.ЗО Нове кіно. 15.00 Худ. фільм ·Вузол кохання".

«КИЇВ»

16.ЗО СТН. 16.45 Дитяче коло. 17.05 Все про податки. 17.20 Киянин. 17.50 Етюди. С.Світославський. 18.05 Ліра. Сюжет про гобелени. Художник Л.Жоголь. 18.15 Мерія.

18.45 Худ. фільм •Його звали Во­ рон».

20.ЗО СТН. 20.50 Київські ділові новини.

нінзя».

15.25 Програми •Біз-ТБ•. 16.00 •Вікна•. Новини. 16.З5 Програми •Біз- ТБ•.

18.00 Серіал •Селеста•. 19.00 ·Вікна•. Новини. 19.З5 Худ.фільм •Вхід до лабі-

20.40 ·Вікна". Бізнес. 21.00 Серіал •Кувалда•. 21.ЗО •Вікна•. Новини. 21.45 Худ.фільм •Підступність слави».

2З.20 ·Вікна•. Новини. 23.40 Музика н~ СТБ. НОВИНКАНАЛ 06.ЗО,О7.25,08.20 Підйом. 07.00 Мультсеріал •Інопланетяни''· 07.З5 Серіал •Лу'(за Фернанда•.

газин.

А.

1З.ОО Шлягер -бо шлягер. 14.20 Серіал •Соколине гніздо•. 15.20Телемедіа. ТУ-магазин. 15.50 Мультсеріал •Роккі і Бульвінкль>>.

Мультсеріал •Вуді Вудпеккері ЙОГО дРУЗІ». 16.З5 Мультсеріал •Каспер•. 17. ОО Серіал •Чарльзів клопіт•. 17.25 Серіал •Роки молодії". 18.ЗО Серіал •Команда •А•. 19.ЗО Худ. фільм •На краю землі». 21.10 «Руст", або Стороннім вхід заборонено. 21.20 Міс Телешанс. 22.00 Худ. фільм "Білеф Кутана». 00.00 Теригорія А. 00.50 З любов'ю. СТБ 06.55 Програма передач.

16.15

07.05 Програми <>Біз: ТБ•. 07.50 •Вікна•. Бізнес. 08.10 Серіал •Кувалда•. 08.40 •Вікна•. Новини. 09.05 Серіал •Селеста». 10.00 Док.фільм •Анатомія

ката­

15.00

звідусіль.

08.00

•Час .ч

Новини

... Військовий теле­

журнал.

Економічний вісник. Худ.фільм •Підняпя з бе­ зодні•. 10.50, 11.45, 12.ЗО Телемагазин

08.30 09.00

·Eiite ltalia". 11.00 Серіал ·Чарльзів

клопіт•.

07.00 Міські новини. 07.15 Антресолька.

ту•.

14.З5 Мультсеріал •Чарівник•. Мультсеріал •Черепашки НЇНЗЯ».

15.25 Програми ·Біз-ТБ•. 16.00 <>Вікна". Новини.

ту•.

20.40 ·Вікна". Бізнес. 21.00 Серіал ·Кувалда•. 21.ЗО ·Вікна•. Новини. Худ.фільм •Тільки най­

21.45

сильніші».

2З.ЗО ·Вікна•. Новини. 2З.50 Музика на СТБ. звідусіль.

08.ЗО Перехрестя. 09.00 Худ. фільм •На краю землі• 10.50, 11.45,12.ЗО Телемагазин

08.ЗО стн.

<>Eiite ltalia". 11.00 Серіал •Чарльзів клопіт». 11.30, 1З.50 Сократ-Свінг. Телема-

09.30

«ТЕТ• Фільм-концерт •два дні з

E.L.O.".

10.40 35 хвилин джазу. 11.15 Театр на долонях. 11.45 Чому і як? 12.00 Худ. фільм •Манагуа•. 13.50 Джаз-степ-танц-клас' •КИЇВ»

14.00 Дзвони Києва. 14.05 Лакмус життя. 14.25 Світ. Україна. Київ. 14.45 Худ. фільм •Його звали Во­ рон• (з субтитрами).

газин.

12.00 На всі сторони. 13.00 Стиль та інтер'єр. 13.25 Ноїв ковчег пливе. 14.20 Серіал •Соколине гніздо". 15.20 Телемедіа. ТУ-магазин. 15.50 Мультсеріал •Роккі

і Бульвінкль•. 16.15 Мультсеріал ·Вуді Вудпек­ кері його друзі».

16.З5 Мультсеріал ·Джимі- суперхробак•. •Чарльзів клопіт". •Роки молодіі».

17.00 Серіал 17.25 Серіал

18.ЗО Серіал •Команда •А•.

есТЕТ))

19.20 Міс Теле шанс.

16.30 Фішка. 17 .ОО Зі стелі.

19.ЗО Худ. фільм •Приватна шко-

21.50

18.30 Серіал •Історія кохання". 19.20 Лавка старожитностей. 19.55 Розповіді старого пліткаря. «КИЇВ»

20.ЗО СТН. Київські ділові новини.

есТЕТ''

кКИЇВ•

22.ЗО СТН.

22.40 Худ.фільм"Замікжя Дарсі". 00.40 Чорний квадрат. О 1.1 О Молодіжна телевізійна служба. Комп'ютер •Х•.

01.40

реджає

22.05

..

Худ. фільм ·Заживо похо­

00.00 Територія А. 00.50 •Час .ч Військовий

...

теле-

СТБ 07.05 Програми ·Біз-ТБ•. 07.50 •Вікна". Бізнес. 08.1 О Серіал •Кувалда•. 08.40 ·Вікна•. Новини. 09.05 Серіал •Селеста ... 10.00 Великий репортаж. 10.ЗО, 1З.ОО, 16.10 Телемагазин •ІДЕЕА-студіо•. 10.50 Програми ·Біз- ТБ•. 1З.25 Худ. фільм •Вхід до лабірин­ ту

lQ1!l А. 21.ЗО

повідомляє, роз'яснює, попе­

журнал.

21 .ОО Антресолька. 21.15 Вікна, що ми обираємо. 21 .ЗО Вісті. 22.00 Щоденник Йорі ка. 22.15 Двірцеві таємниці.

07.00 Територія 07.50, 18.20,

НАК •Нафтогаз України"

ваний-2)),

20.50

Новини

ка». 1 серія. 2З.ОО Репортер. Тема дня.

2З.20 Серіал ·Горець-5». НТБ 05.00 Сьогодні вранці. 05.15,07.10 Спорт, погода. 05.20, 06.15 Кримінал. 05.З5,06.50 Великі гроші. 05.50 Про запас. 06.20 Карданний вал. 06.З5 Мультфільм. 07.15 Про запас. 07.45 Цікаве кіно. 07.55 Серіал •Вона написала убивство•. 09.00, 11.00, 1З.ОО, 15.00, 18.00, 21.00 Сьогодні. 09.25 Вчора у •Підсумках•. 10.45 Ляльки. 11.ЗО Худ.фільм •Місце зустрічі змінити не можна•. 1З.ОО Сьогодні. 1З.ЗО Кримінал. Щире зізнання. 1З.55 Серіал •Вулиці розбитих

НОВИЙКАНАЛ 06.З0,07.25,08.20 Підйом. •На1зники дра-

07.00 Мультсеріал коніВ>>.

07 .З5

Серіал •Луїза Фернанда•. 09.З5 Мультфільм. 09.50 Худ.фільм •На все жипя, що залишилось». 1 серія. 11.1 О, 12.50 Тетянин полудень. 11.ЗО Худ. фільм •Вірність•. 1З.О5 Вітрина. Знижки. 1З. 1О Серіал •Луїза Фернанда•. 14.00 Репортер. 14.15 Худ.фільм •Перебірливий

наречений''· •Зх4". Найкумендіше до­ машнє відео. 16.25 Мультсеріал •Наїзники дра­

15.55

конів».

16.50 Серіал

•Горець-5•. 17.45Худ.фільм •На все жипя, що залишилось». 2 серія. клінікою ·Опти­

19.25 Худ. фільм ·Сезон полюван­ ня•. 2 серія. 20.20 Вєрка Сердючка в гостях у •Стерха•. 20.ЗО Худ. фільм •Вона чудова•. 22.15 Худ.фільм •На стежці вов­ ка•. 2 серія. 2З.ОО Репортер. Тема дня. 2З.20 Серіал •Горець-5 ... НТБ 05.00 Сьогодні вранці. 05.15,07.10 Спорт, погода. Кримінал. 05.З5,06.50 Великі гроші.

05.50 Про запас. 06.20 Карданний

вал. 06.З5 Мультфільм. 07.15 Про запас. 07.45 Цікаве кіно. 07.55 Цілком таємно. Інформація для роздумів. 09.00, 11.00,1 З.ОО, 15.00, 18.00, 21.00 Сьогодні.

15.25 Програми •Біз-ТБ•. 16.00 •Вікна». Новини. 16.35 Програми ·Біз-ТБ•. 18.00 Серіал •Селеста•. 19.00 •Вікна». Новини. 19.ЗО Худ.фіпьм •Вхіддо лабірин-

...

14.З5 Мультсеріал •Чарівник". 15.00 Мультсеріал •Черепашки нінзя».

15.З5 Серіал •Лоіс та Кларк. Нові пригоди супермена•.

Цікаве кіно. 16.З5 Про запас. 16.50 СеріаЛ •Любов і таємниці

16.25

Сансет Біч".

17.40 Кримінал. 18.40 Герой дня. 19.00 Серіал •Швидка допомога». 19.55 Цілком таємно. Інформація для роздумів. 21.45Двоє. 22.З5 Сьогоднячко. 2З.15 Сьогодні опівночі. 2З.40 Антропологія. ........_ 00.15 •Футбольний клуб• тfІ!ІrДставляє Лігу чемпіонів. РТР

05.00,06.00,07.00,08.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вісті. 05.20 - 08.20 Доброго ранку, Росіє!

07.25,00.15 Телеспецназ:

чергова

частина.

07.40 Сімейні НОВИНИ. 08.20 Квантова медицина. 08 .ЗО Арена - спорт. 09.00 Гомеопатія та здоров'я. 09.15 Серіал •Циганка•. 10.05 Серіал •Санта-Барбара•. 11.00 Дзеркало. 12.25 Місто жінок. 1З.ОО Серіал •Чорна перлина•. 1З.50 Серіал •дикий янгол•. 14.40 Планета Земля. 15.З5 Магазин на дивані.

16.25 Вежа. 17.25 Док. фільм. 18.25 •Круглий стіл».

Теледебати кандидатів у Президенти РФ. 19.50 Худ. фільм ·Сімейний аль­ бом". 2З.З5 Мода+ ТБ.

10.40 Свідок століпя. 11.30 Худ.фільм ·Місце

зустрічі

змінити не можна». чем.

1З.50 У нашу гавань заходили ко­ раблі. 15.З5 Серіал ·Лоїс та Кларк. Нові пригоди супермена».

16.25 Цікаве кіно. 16.З5 Про запас. 16.50 Серіал •Любов і таємниці Сансет Біч•.

17.40 Кримінал. 18.40 Герой дня. 19.00 Серіал •Швидка допомога•. 19.55,21.45 Глас народу. 22.З5 Сьогоднячко. 2З.15 Сьогодні опівночі. 2З.40 Худ. фільм •Тривіальне чти­ ВО».

РТР

05.00,06.00,07.00,08.00, 12.00, 16.00, 19.00,22.00 Вісті. 05.20 - 08.20 Доброго ранк1;. Росіє'

07.25,00.05 Телеспецназ:

чергова

частина.

Сімейні новини. Мультфільм. 08.ЗО Арена-спорт. 09.00 Мультфільми. 09.З5 Худ. фільм •Хіпініада, або

07.40 08.20

Материк кохання•.

11.00 Телеспецназ. 11 .25 Моє ХХ століпя. 12.25 Місто жінок. 1З.О5 Худ. фільм •Хочеться жити•. 1З.З5 Худ. фільм •Журавочка•.

15.00 Мультфільми. 15.35,00.20 Магазин на дивані. 16.20 Вежа. 16.45 Худ. фільм •Джокер". 18.25 •Круглий стіл". Теледебати кандидатів у Президенти РФ. Музичний ринг. 25 років в ефірі. 23.10 Музика і кіно М.Тариверді­

19.50

єва у ес Колізеї,).

10.1 О Зрозумій мене. 10.40 Середовище. 11.ЗО Худ.фільм «Місце зустрічі змінити не можна''. 1З.ЗО Худ. фільм ·Про кохання". 15.35 Серіал •Лоїс та Кларк. Нові пригоди супермена".

ТУJJ.

20.40 •Вікна•. Бізнес. 21.00 Серіал •Кувалда•. 21.ЗО ·Вікна". Новини.

21.45

·. . .ніхтар·j·в·:-2·~·-: ... · · ············ · ··· ··. . . . ~. . :·

1З.ЗО •Підсумок• з В.Шендерови­

Худ.фільм •Останки з жи­

ВИХ».

2З.20 ·Вікна•. Новини. 2З.40 Музика на СТБ.

НОВИЙКАНАЛ

14.00 Репортер. 14.15 Худ.фільм •Янголи смерті•. 16.00 Мультсеріал •Інопланетяни)).

16.ЗО Мультсеріал •НаХзники дра­ конів~•. 17.00 Серіал •Горець-5". 17.50 Худ.фільм •На все жипя, що

залишилось". З серія.

17.З5 Я-пам'ятник собі. А.Хостикоєв.

•Стерха• 20.ЗО Худ.фільм •Перебірливий наречений". 22.10 Худ.фільм •На стежці вов­

09.25 Герой дня без краватки. 10.00 Великі батьки.

08.00 Вітражі.

08.50 Дзвони Києва. 09.00 Серіал •Милістю Божою".

16.50 Серіал •Горець-5•. 17.45 Худ.фільм •На всежипя, що залишилось•. 1 серія. 19.00 Репортер. 19.20 Худ.фільм •Сезон полювання". 1 серія. 20.20 Вєрка Сердючка в гостях у

05.20, 06.15

16.З5 Програми •Біз-ТБ». 18.00 Серіал ·Селеста». 19.00 ·Вікна". Новини. 19.ЗО Худ. фільм •Вхід до лабірин-

07.ЗО Вісті. 08.00 Християнська програма.

«КИЇВ»

•Наїзники дра­

мед".

22.00 22.15

07.00 ТериторіЯА. 07.50, 18.20, 21.ЗО

ни)>.

16.25 Мультсеріал

19.00 Репортер. 19.20 Новий зір з

21.00 Антресолька. 21.15 Музика на каналі

•ТЕТ». 21.ЗО Вісті. Чому і як? Міські новини. 22.ЗО Худ. фільм •Манагуа». 00.20 Худ. фільм •Перегін•. О 1.З5 Серіал •Історія кохання•. ІСТV

11.ЗО, 12.50 Тетянин полудень. 11.50 Худ. фільм •Срібне ревю•. 1З.10 Серіал •Луіза Фернанда•. 14.00 Репортер. 14.15 Худ. фільм • Неонова біблія•. 15.55 Мультсеріал •Інопланетя­

11.30,1 З.50 Сократ-Свінг.Телема12.00 Територія

строф•. 10.ЗО, 1З.ОО, 16.10 Телемагазин ·ІДЕЕА-студіо". 10.50 Програми •Біз-ТБ». 1З.25 Худ. фільм •Вхід до лабірин­

с(ТЕТ11

о9.З5 Худ. фільм •Кра\'наГ:ііУJ(Их~: ··

конів>>,

СТБ 06.55 Програма передач. 07.05 Програми •Біз- ТБ». 07.50 •Вікна•. Спорт. 08.20 Бізнес-студія. 09.05 Серіал •Селеста". 10.00 •Вікна• у світ. 10.30, 1З.10, 16.10 Телемагазин •ІДЕЕА- студіо». 10.50 Програми •Біз-ТБ•. 13.З5 Серіал •Ле кс». 14.З5 Мультсеріал •Чарівник•. 15.00 Мультсеріал •Черепашки

ринту•.

12.00 Вітражі. 13.00 Шлягер року. 14.20 Серіал •Соколи не гніздо». 15.20 Телемедіа. ТУ-магазин. 15.50 Мультсеріал •Роккі

17.00 Серіал 17.25 Серіал

21 .15 Всеукраїнський телевізійний 22.00 Серіал

21.00 Антресолька. 21. 15 Чому і як?

КДРТРК

1118

18.03

22.50 Серіал

00.05 Подробиці. Підсумки дня. 00.20 Серіал ·Секретні матеріа-

____________________________________ ----·---·------------------------------------

19.00 Репортер. 19.20 Худ.фільм •Сезон

16.25

Цікаве кіно.

16.З5 Про запас. 16.50 Серіал ·Любов і таємниці Сансет Біч''·

17.40 Кримінал. 18.35 Герой дня. 18.55 Серіал «Швидка допомога ... 19.50 Серіал •день народження Буржуя•. 21.З5 Футбол. Ліга чемпіонів. •ди­ намо" (Київ, Україна) - •Бава­ рія" (Німеччина). 2З.35 Сьогодні опівночі. 00.00 Щоденник Ліги чемпіонів. РТР

05.00,06.00,07.00,08.00, 12.00, 16.00, 19.00,22.00 Вісті. 05.20 - 08.20 Доброго ранку,

полюван­ ня". З серія. 20.15 Здоровий сон від ·Венето•. 20.20 Вєрка Сердючка в гостях у .. стерха•. 20.ЗО Худ. фільм •Чотири кімнати". 22.1 О Худ. фільм •На стежці вов­ ка". З серія. 2З.ОО Репортер. Тема дня. 23.20 Серіал ·Горець-5•. НТБ 05.00 Сьогодні вранці. 05.15,07.10 Спорт, погода. 05.20,06.15 Кримінал. 05.З5,06.50 Великі гроші. 05.50 Про запас. 06.20 Карданний вал. 06.З5 Мультфільм. 07.15 Про запас. 07.45 Цікаве кіно. 07.55 Глас народу. 09.00, 11.00,1 З.ОО, 15.00, 18.00, 21.00 Сьогодні.

Росіє' 07.25,2З.20 Телеспецназ: чергова

09.25

21.45

Глас народу.

частина.

--~

07.40 Сімейні новини. 08.20 Квантова медицина . 08.30 Арена-спорт. 09.00 Гомеопатія та здоров'я. 09.15 Серіал •Циганка". 10.05 Серіал ·Санта-Барбара ... 11 .ОО Телеспецназ. 11.25 Москва-Мінськ. 12.25 Місто жінок. 1З.ОО Серіал •Чорна перлина•. 1З.50 Серіал •дикий янгол". 14.40 Моя сім'я. 15.З5,2З.ЗО Магазин на дивані. 1620 Вежа. 17.10 Худ. фільм •Не будіть спля­ чого собаку». 1 серія. 18.25 •Круглий стіл". Теледебати кандидатів у Президенти РФ. 19.50 Худ. фільм •Безодня•. 1 се­ рія.

Кіно+ ТБ.


[:2,=,~·=,~=,~=.·.· '· "'=· ·==т=z--------LL~L.:...L::.J~LJ...~~~u-------щ~.=·····~=,~=.~=~~:=~m]]:~~w:J ЧЕТВ_ЕР,

23

ПЕРШИИ КАНАЛ УТ 06.05 ТРК •Ера• представляє: «Доброго ранку, Україно'·· 09.00 Автосапієнс. 09.ЗО Серіал •Вітер у спину•. 10.ЗО ·Не все так погано ... •. 11.00 УТН. Ранок. 11.20 Футбол на Першому Націо­ нальному. Ліга чемпіонів. •ди­ намо• (Київ, Україна) - •Бава­ рія• (Мюнхен, Німеччина). Са­ марі. 12.20 Док. серіал •Живе море з

"" Джоном Сгоунменом". 12.55 Закон є закон. 1З.15-14.00 Національна академія наук України. Електронна ком­

п'ютерна газета «Все-всім''· 15.00 УТН. День. 15.20 Студя ·5". 17.00 Серіал «Команда Акапулько''·

17.55 Закон є закон. 18.00 УТН. Вечір. 18.20 Саме той. 18.45 Хіт-2000. 18.55 Серіал •Вітер 19.50 Зона права. 20.15 Нова колекція.

у спину».

20.ЗО Щоденник сесіі Верховної Ради України.

20.40 Вечірня казка. 21.00 УТН. Панорама. 21.З5 Питання дня.

21.40 Світ спорту. 22.00 Акцент В. Лапікури. 22.10 Худ.фільм «Голос трави». 23.40 Хіт-2000. 2З.55 ТРК «Ера" представляє: «Доброї ночі, Україно'··

дРУГИЙ КАНАЛ УТ

Yf-2 10.00 Телеанонс. 10.05 Хіт-2000. 10.1 О Серіал •Порятунок тварин". 10.50 Телефільм-вистава «Пора ЖОВТОГО ЛИСТЯ•. 1 серія. 11.50 Док. серіал •Повітряний реП'ЯТНИЦЯ,

24

ПЕРШИИ КАНАЛ УТ 06.05 ТРК «Ера" представляє: «Доброго ранку, Україно'•. 09.00 Зона права. 09.ЗО Серіал ·Вітер у спину». 10.ЗО Медичний тижневик «З6,6•. 11.00 УТН. Ранок. 11.20 Серіал «Вітер у спину». 12.15 Док. серіал «Живе море з Джоном Стоунменом". 12.40 Мультфільм. 12.55 Закон є закон. 1З.ОО Хіт-2000. 1З.15-14.00 Національна академія наук України. Електронна ком­ n'ютерна газета ''Все-всім''· 15.00 УТН. День. 15.20 Студія "5". 17.00 Нас багато в мами й тата .. 17.ЗО Надвечір'я. 18.00 УТН. Вечір. 18.0 Хіт-2000. 18.ЗО Погляд у світ. 19.00 "Бал чемпіонів•. Лауреати 1999 спортивного року. 20.ЗО Щоденник сесіі Верховної Ради України. 20.40 Вечірня казка. 21.00 УТН. Панорама. 21.З5 Питання дня. 21 .40 Світ спорту. 22.00 Акцент В. Лапікури. 22.10 Перший Національний пред­ ставляє. Всеукраїнська премія у галузі музики та масових ви­ довищ «Золота Жар-птиця". Частина 2. 22.45 Студія «5»-М. 00.00 Хіт-2000. 00.15 ТРК "Ера• представляє:

"Доброї ночі, Україно'"·

дРУГИЙ КАНАЛ УТ

Yf-2 10.00 Телеанонс. 10.05 Хіт-2000. 10.10 Серіал «Порятунок тварин". 10.50 Телефільм-вистава •Пора ЖОВТОГО ЛИСТЯ•. 2 серіЯ, СУБОТА,

25

ПЕРШИИ КАНАЛ УТ

07.ЗО ТРК «Ера" представляє:

«Доброго ранку, Украr'но'"·

09.00

В гостях у Дрьоми.

09.ЗО Пригорща новин. 10.ЗО Зірщ на сцену' 11.00 Погляд у світ. 11 .ЗО Док серіал «Живе море з Джоном Стоунменом". 12.00 УТН. День. 12.20 Худ-фільм «Капітан Крокус 1 таємниця маленьких змов­ ників».

1З.25 Надвечір'я. 1З.55 Дитяча лінія. 14.25 Альманах «Основи". 15.00 УТН. День. 15.20 Не все так погано .. 15.50 Реліквії і храми України. 16.00 «Ciassic-npeм'єp" з Б.Которовичем та Є.Басалаєвою. 16.ЗО Всесвіти спортивний огляд

«Gilette». 17.00 Футбол.

Ліга чемпіонів. Ог-

ляд матчів.

18.00 УТН 18.25 ХІТ-2000. 19.00 Худ-телефільм

·Ну, ти

вІдьма~~.

Вечірня казка. 21.00УТН. Панорама. 21.40 Світ -спорту. 22.00 Телефортуна. 22.З5 Худ. фільм "Секс-казка• (з субтитрами). ОО 10 Хіт-2000. 00.25 ТРК «Ера" представляє: «Доброі ночі, Україно'··

20.40

дРУГИЙ КАНАЛ УТ Yf-2

10.00 Телеанонс. 10.05 Сімейна кухня. 10.20'Хіт-новини-2000. 10.50 Серіал "Порятунок тварин". 11.10 «Здалеку, довго ... ". Л. Зикі-

4 серія. в домі хазяїн? 1З.10 Мультфільм. 1З.ЗО Діловий канал. 1З.55 Хіт-2000. 14.00 Освітній канал. Творчість В.Косенка. Світи близькі, світи далекі ... Подорож країною Дра­ кона. Китай. Передача 1. !.Франко і М.Грушевський. КАНАЛ •1+1» 07.00,08.45 Сніданок з" 1+1». 07.05 Ситуація. 08.00 Серіал •Загадкова леді•. 09.10 Серіал •Сандокан: повернення месника". З серія. 10.00-16.00 Програми УТ-2. 16.00 Парк автомобільного періо­ портаж•.

12.40 Хто

ду.

16.ЗО Серіал «Район Мелроуз». 17.25 Серіал •Знову шалена Сью­ зен''·

17.55 «Імперія

кіно• представляє. Худ. фільм «Скажений кінь". 19.ЗО ТСН. 19.50 Проспорт-новини. 20.00 «Імперія кіно• представляє. Худ. фільм «Мій коханий - де­ мон''·

21.З5 Табу. 22.10 Серіал «Сандокан: повернення месника». 4 серія. 2З.10 Ситуація. 2З.25 Монологи. О. Розенбаум. 00.05 ТСН. 00.25 Серіал «Крила слави".

ТРЕТІЙ КАНАЛ УТ

•ІНТЕР» 07.00 Новини. 07.10 Інтерспорт. 07. 15 Прогноз погоди. 07.20 Від і до. 08.00 Новини. 08.05 Інтерспорт. 08.1 О Серіал «Ніжна отрута•. 09.00 Новини. 09.05 Прогноз погоди. 09.10Аквасвіт. 09.25 Серіал «Тінь та світло". 10.15 Сім'я від А до Я.

12.00 Автограф. !.Козловський. До 1ОО-річчя від дня народження славетного співака.

12.З5 Відкриваємо Біблію. Док. фільм «Київські літа Миколи Бердяєва•. 1З.ЗО Діловий канал. 1З.55 Хіт-2000. 14.00 Освітній канал. П'ять сим­ фоній життя Б Лятошинського. 14.ЗО Право. КАНАЛ •1+1» 07.00,08.45 Сніданок з «1+1». 07.05 Ситуація. 08.00 Серіал •Загадкова леді•. 09.1 О Серіал •Сандокан: повернення месника•. 4 серія. 10.00-16.00 Програми УТ-2. 1.6.00 Серіал «Шnигунські ігри•. 17.00 Серіал «Сміливець». 1 серія. 17.55 «Імперія кіно• представляє. Худ. фільм •Тихо померти•. 19.ЗОТСН. 1950 Проспорт-новини. 20.00 Серіал «Нові пригоди ментів». 21.05 «Імперія кіно• представляє. Худ. фільм •Місто терору», 22.50 Фонтан-клуб. 2З.20 Ситуація. 2З.З5 ТСН. 2З.55 •Кінопристрасті" представляють. Худ.фільм «Нічні злодюжки''·

1З.О5

ТРЕТІЙ КАНАЛ УТ «ІНТЕР»

07.00 Новини. 07. 1О Інтерспорт. 07.15 ПрОГНОЗ ПОГОДИ, 07.20 Від і до. 08.00 Новини. 08.05Інтерспорт.

08.10 Серіал «Ніжна отрута". 09.00 Новини. 09.05 Прогноз погоди. 09.1 О Домострой. 09.25 Серіал «Тінь та світло". 1О. 15 Джентльмен-шоу. 10.50 Серіал •довга дорога в дюна.

11.55 Мультфільм. 12.05 Банк ідей. 12.З5 Надзвичайна ситуація. 1З.О5 Милосердя.

1З.25 Хіт-2000. 1З.ЗО Референдум-2000. 14.00 Блок громадського телеба­ чення.

КАНАЛ

07.00

«1+1»

Парк автомобільного періо­

ду

07.40 08.15

Як стати зіркою. Мультсеріал •Назад у майбутнє•. 08.45 Повне мамаду. 09.15 СВ-2000. 10.00-14.00 Програми УТ-2. 15.00 Проспорт. 15.З5 Серіал «Конан». 16.ЗО Як стати зіркою. 17.05 Серіал •Нові пригоди ментів».

18.05 «Імперія_кіно"

представляє. Худ. фільм •Іі алібі". 19.45 ТСН. 20.05 «Імперія кіно• представляє. Худ. фільм •Пригоди Форда Ферлейна". 21.55 Містечко. 22.25 Табу. До виборів у Росії. 2З.ОО «Кінопристрасті» представляють. Худ. фільм «Жах на ву­ лиці В'язів-4». ОО.З5 Серіал «Поліцейські з Лос­ Анджелеса•.

ТРЕТІЙ КАНАЛ УТ «ІНТЕР»

09.00 «Інтер»- анонс. 09.05 Прогноз погоди. 09.10 Програма для маленьких •Вулиця Сезам•. 09.40 Серіал ·Пригоди лісового патруля•.

10.05 Програма для дітей -один одвіт".

•Сім бід

1О. 25 Мультфільм. 10.50 Серіал «Довга дорога

«КИЇВ»

в дю-

нах''·

12.00 Новини. 12.05Інтерспорт.

Прокинься і співай' 1З.ОО-18.00 Програми обласних та • регіональних телекомпаній. 18.00 Новини. 18.10 Серіал «Дика Роза•. 18.З5 Кохання з першого погля­

12.15

ду.

19.10 Серіал «Майдан 20.00 Інформаційна

Берклі". програма

•Подробиці". «Час". 20.50 Минуле. 20.55 Інтерспорт.

21.00 Прогноз погоди. 21.1 О Худ. фільм ·Людина

подарство".

проти кіборга». 22.40 Серіал «Убивча сила». 2З.З5 Подробиці. Підсумки дня. 2е.50 Серіал «Протистояння•. Заключна сері~.

00.50 Серіал «Арлісс». 01.15 Казки для дорослих з Катею Виноградовою.

Прогноз погоди. КДРТРК 1З.ООАнонс. 1З.05 КИЇВСЬКі НОВИНИ, 1З.20 Хіт-базар. 1З.55 Світ освіти. 14.20 Док. фільм ·Костянтин Сте­ панков". Частина З. 14.55 Історія однієї картини. Т.Шевченко. «Автопортрет". 15.10 Естафета. 15.25 Не панський маєток. 15.45 Родом з України. Г.Горін. Частина 1. 16.15 Острів скарбів. 16.45 Серrал «Людина моря". 17.ЗО За київським часом. 30-йКАНАЛ <<TEf11 07.10 Спаси і сохрани. 07.15Антресолька. 07.ЗО Вісті. 08.00 Християнська програма.

01.50

«КИЇВ»

16.ЗО СТН.

16.45 Нон-стоп рандеву. 17.05 Музичний маршрут. 17.25 Створи себе. 17.45 Київ класичний. 18.05 В.Щербачов представляє. 18.З5 Столиця.

18.50 Худ. фільм «Генерал". 20.ЗО стн Київські ділові новини.

20.50

есТЕТ>>

21.00 Антресолька. 21.15 Музика на каналі го.

Міські НОВИНИ. 22.ЗО Худ. фільм "Собаче щастя•. 00.05 Худ. фільм «Запобіжні захо-

22.15

ди».

Серіал «Історія кохання".

ІСТV

07.00 Територі'іі7і: 07.50, 18.20, 21.ЗО

Новини

звідусіль.

08.00

Економічний вісник. 08.З0 ВіЗИТ. АНГЛІЯ. 09.00 Худ. фільм «Приватна шко-

1О. 50, 11 .45, 12.З0Телемагазин «Eiite ltalia". 08.ЗО стн. Київські ділові новини. Серіал «Милістю Божою".

08.50 09.00

12.ЗО Телевізійний центр моди. 1З.ОО-18.00 Програми обласних та регіональних телекомпан й. 18.00 Новини .• 18.10 Серіал «Дика Роза". 18.З5 КВН-асорТІ. 19.00 Ел ка і кореші. 19.05 Поле чудес. 20.00 Інформаційна програма

·Подробиці". •Час". 20.55Інтерспорт.

21.00 Прогноз погоди. 21.10 Серіал •Убивча сила». Зак­ ' лючна серія. 22.05 Нещодавно. Програма Л .Парфьонова. 2З.ОО О. Явлінська у програмі ''Жіночі історіі''· 2З.ЗО Серіал •Пасифік Палісадес>•. 00.15 Подробиці. Підсумки дня. 00.25 Про це. О 1.05 Після опівночі. 01.50 Про це. Серіал •Секс і МіСТО». 02.15 ПрОГНОЗ ПОГОДИ, КДРТРК 1З.О0Анонс. 1З.О5 Київські новини. 1З.20 На своїй землі. 1ЗАО Шлягер представляє. 14.ЗО Автографи. 15.00 Пілігрим. 15.25 Київські мініатюри. 15.55 Конкурент. 16.25 Ліки майбутнього. 16.40 Серіал •Людина моря". 17.ЗО За київським часом. 30-йКАНАЛ •ТЕТ» 06.55 Спаси і сохрани. 07.00 Міські новини. 07.15 Антресолька. 07.ЗО Вісті. 08.00 Християнська програма.

10.20 Ранкова зірка. 10.55 Ранкова пошта. 11.25 нло. 11.55 Смак. 12.15 Не час.

09.ЗО Худ. фільм «Адмірал На­

хімов". 11.ЗО Худ. фільм •Той самий Гарін». 12.15 Худ. фільм "Собаче щастя•. 1З.50 Джаз-степ-танц-клас'

«КИЇВ»

фільм «Генерал". «ТЕТ))

16.ЗО Худ. фільм "О шостій вечора після війни>'. 18.00 Світ Аліси. 18.ЗО Серіал «Історія кохання". 19.20 Мій Ермітаж. 19.55 Прем'єра програми «Таєм­ ниці портретного фойє". М.Чеків.

«КИЇВ»

20.ЗО СТН.

Киівські ділові новини. есТЕТ'> 21.00 Антресолька. 21.15 Інформація для роздумів. 21.ЗО Вісті. 22.00 Вікна, що ми вибираємо. 22.15 Міські НОВИНИ.

20.50

«КИЇВ»

меката".

17.1 О

Серіал «Земля: останній конфлікт-2•. 17.50 Нові одеські оповідання. 18.15 Відчиніть, комедія' •Особли­ вості національного полюван­

22.ЗО стн.

ІСТV

07.00 Територі'іі7і: 07.50, 18.20, 21.ЗО

Новини

звідусіль.

08.00 НдК"Нафгогаз України" по­ . відомляє, роз'яснює, поперед­ жає .. 08.10 На всі сторони.

09.25 Худ. фільм «До кінця часів•. 10.55 Музичний маршрут. 11.25 Кіногороскоп. 11.45 Док. серіал «Від Галапагосів до Калахарі".

12.15 Збережемо здоров'я. «ТЕТ» 12.ЗО Гармоні краси.

1З.ОО Світ людини. Медицина. 1З.25 Атлетик-ревю. Міжнародний рейтинг

.. зо­

лота Фортуна". Ч. 1. 14.55 Чому і як? 15.10 Академіки життя у мис­

тецтві. Г.Якутович. 15.40 В. Доліна. «Мій дім літає". Ч. 1.

«КИЇВ»

16.ЗО стн.

НЯ>'.

19.50 Національна лотерея. 20.00 Інформаційна програма ·Подробиці".

20.15 N-кілометр. 20.25 Авторська програма С. Доренка.

21.З5 Прогноз погоди. «Прокол». 2З.25 Програма «Читаємо заново Г.Хазанова". 2З.55 Худ. фільм •Виправдання". 01.ЗО Казки длядорослих з Катею Виноградовою. О 1.55 Прогноз погоди. КДРТРК 08.00 На ранковому прийомі. 30-йКАНАЛ

21.40 Худ. фільм

есТЕТ)>

Спаси і сохрани. 07.ЗО Вісті. 08.00 Антреоолька. 08.15 Міські новини.

07.25

«КИЇВ•

06.ЗО стн. 08.50 Дзвони Києва.

і Бульвінкль". 16.15 Мультсеріал •Вуді Вудпеккері його друзі•. 16.З5 Мультсеріал «Каспер". 17.00 Серіал «Чарльзів клопіт». 17.25 Серіал «Роки молоді!". 18.ЗО Серіал «Команда "д ... 19.ЗО Худ.фільм «Надін". 21.10 «Руст•, або Стороннім вхід заборонено•. 21.55 Міс Телешанс. 22.00 Худ.фільм ·Вікно у двір". 00.00 Територія А. 00.50 В.Щербачов представляє.

сш

07.05 Програми «Біз-ТБ". 07.50 «Вікна". Бізнес. 08.10 Серіал «Кувалда". 08.40 «Вікна". Новини. 09.05 Серіал «Селеста». 10-00 Маппет-шоу. 10.20, 1З.ОО, 16.10 Телемагазин

16.45 Серіал «Собачий дім". 17. 15 Економrчний вісник. 17.45 Створи себе. 18.05 Три кити. 18.25 Лакмус ЖИТТЯ. 18.45 Парламентський вісник.

14.З5 Мультсеріал •Чарівник». Мультсеріал ·Черепашки

15.00

НЇНЗЯ>~.

деНЬ».

07.00 Шлягер Тошлягер. 08.00 Голос «Перемоги». 08.ЗО Майстри ілюзіону. 09.ЗО З любов'ю. 10.00 Економічний вісник. 10.ЗО Стиль та інтер'єр.

мед».

19.25 Худ.фільм «Сезон полюван­ ня". 4 серія. 20.20 Здоровий сон від «Венето». 20.25 Вєрка Сердючка в гостях у «Стерха». 20.З5 Худ.фільм «Зникнення

09.00, 11.00, 1З.ОО, 15.00, 18.00, 21.00 Сьогодні.

08.ЗО Територія А.

21.00

05.50 06.20

Буржуя».

09.00 Худ.фільм ·Надін". 10.20,11.40 Телемагазин «Eiite ltalia "· 11.00 Серіал «Чарльзів клопіт".

Випадковий свідок. 21.ЗО Худ.фільм «Пастка•. 2З.10 «Вікна". Новини. 2З.ЗО Худ.фільм «Вчорашня мішень~~.

НОВИЙКАНАЛ

11.ЗО, 1З.50 Сократ-Свінг. Телема-

11.50 На сьомому небі. 12.20 Територія А. Топ 100. 14.20 Серіал ·Соколине гніздо". 15.20 Телемеда. ТУ-магазин. 15.50 Мультсеріал «Роккі

06.ЗО,О7.25,06.20 Підйом. 07.00 Мультсеріал «Наїзники драконів~~.

і

Мультсеріал •Вуді Вудпек­ кері його друзі". 16.З5 Мультсеріал «Космічні ряту-

16.15

вальники>'.

«Чарльзів клопіт". •Роки молоді!". 18.ЗО Серіал •Команда "д"_ 19 .ЗО Худ.фільм •Стій, бо моя мама стріляти ме~~. 22.00 Серіал «Шовкові тенета". 22.55 Міс Телешанс.

2З.ОО Серіал «Таємниці Нью-Йор-

07.З5 Серіал •Луіза Фернанда•. 09.З5 Мультфільм. 09.55 Худ. фільм •На все життя, що залишилось~~. 4 серія. 11.05,12.50 Тетянин полудень. 11.20 Худ. фільм "Охідний роман». 1З.10 Серіал «Луіза Фернанда". 14.00 Репортер. 14.15 Худ.фільм «Захід». 15.40 Мультсеріал •Інопланетя­ ни~~.

16.10 Мультсеріал

«Наr'зники дра­

конів)).

16.40 Серіал

•Горець-б». 1 серія. 17.ЗО Худ.фільм •Знайти і знеш­ кодити•.

19.00 Репортер.

ка~~.

19.20Худ.фільм «Сезон полюван­ Територія А. Топ 100. ня». 5 серія. СТБ 06.55 Програма передач. 20.15 Здоровий сон від •Венето». . 20.25 Вєрка Сердючка в гостях у 07.05 Програми «Біз-ТБ". 07.50 «Вікна". Бізнес. «Стерха". 20.ЗО Худ.фільм «Англійський 08.10 Серіал «Кувалда". пацієнт)). 08.40 «Вікна•. Новини. 09.05 Серіал «Селеста". 2З.ОО Репортер. Тема дня. 10.00 Імпреза. 2З.20 Худ. фільм •Подорож Авгус­ та Кінга)). 10.ЗО, 1З.ОО, 16.10 Телемагазин

00.00

«ІДЕЕА-студіо•. •Біз-ТБ». 1З.25 Худ.фільм •Михайло Ломо­ носов". 1 серія. 14.ЗО Худ.фільм-казка «Розумні речі?". 16.00 «Вікна».Новини. 16.З5 Програми •Біз-ТБ». 18.00 Серіал «Селеста». 19.00 «Вікна». Новини. 19.ЗО «Вікна». Спорт. 19.40 Серіал «Охоронці•. Заключ­ на серія. 20.ЗО Великий репортаж.

11.00 Модний час. 11.25 На всі сторони. 11.50, 12.ЗО, 1З.50, 14.ЗО Телемагазин •Eiite ltalia•. 12.00 Перехрестя. 1З.ОО Шлягер року. 14.00 В. Щербачов представляє. 14.40 НАК «Нафтогаз України» повідомляє, роз'яснює, поперед­ жає .. 15.00 Сократ-Свінг. Телемагазин. 15.05 Телемеда. ТУ-магазин. 15.35 Серіал .. мандрівний лицар ... 16 .ЗО Мультсеріал «Потвор на сила».

16.55 АТ

«Оболонь" представляє: Футбол. Англійська прем'єр­ ліга. Центральний матч туру. 19.00 Серіал «Молодість Геракла". 19.ЗО Серіал «Чудернацька наука•. 19.55 Серіал «Альф". 20.ЗО Худ. фільм «Байки зі склепу: лицар демонів ночі". 22.15 Худ. фільм «Поклик свобо­

НТБ

05.00 Сьогодні вранці. 05.15,07.10 Спорт,погода. 05.20,06.15 Кримінал. 05.З5,06.50 Великі гроші. 05.50 Про запас. 06.20 Карданний вал. 06.З5 Мультфільм. 07.15 Про запас. 07.45 Цікаве кіно. 07.55 Серіал «День народження Буржуя" . 09.00,11 ОО, 1З ОО, 15.00,18 ОО, 21.00 Сьогодні. 2З.45 Худ.фільм ·Лихачі».

НОВИЙКАНАЛ

Мультсеріал «Мольєриси­

08.00

мо)).

08.ЗО Мультсеріал ·Небесні танцюристи•.

Серіал «Пригоди Ширлі

09.05

ХОЛМС».

10.00

«ЗХ4». Найкумедні ше до­ машнє відео.

10.ЗО Здоровий сон від •Венето". 10 35 Худ. фільм «Принцеса з млиМультфільм «Вук».

1З.ЗО Худ.фільм ·Приборкувачі велосипедів".

14.40 Репортер. 15.00 Худ.фільм ху~~.

•Графиня де Монсо­

ро.

18.45

Серіал «Поліція Маямі.

Вєрка Сердючка в гостях у

«Стерха".

19.00 «Вікна». Новини. 19.15 Док.серіал "дваріr'

клінікою «Опти­

мед~~.

Худ.фільм «Розбірки в Бронксі".

•Eiite

20.50 Худ. фільм 22.25 Худ. фільм

«Вірність».

•Погань хороша,

погань негарна».

на пере­

19.45 Серіал •Перша ХВИЛЯ». 21.25 Худ.фільм «Коханці Роз­

пригоди супермена».

кіно. 16.З5 Про запас. 16.50 Серіал ·Любов і таємниці Сансет Біч". 17.40 Кримінал. 18.40 Герой дня. 19.00 Серіал •Швидка допомога". Заключна серія. 19.50 Серіал •день народження Буржуя". 21.45 Екстремальні ситуаціІ'. 22.З5 Сьогоднячко. 2З.15 Сьогодні опівночі. 2З.40 Худ.фільм «Які хороші ці

білі''· РТР

05 00,06.00,07 .00,08.00, 12.00, 16 ОО, 19.00,22.00 Вісті. 05.20-08.20 Доброго ранку, Росіє 1 07.25,2З.15 Телеспецназ: чергова частина.

07.40 Сrмейні новини. 08.20,09.00 Квантова медицина. 08.ЗО Арена- спорт.

09.15 Серіал «Циганка". 10.05 Серіал •Санта-Барбара». 11.00 Телеспецназ. 11.25 Моє ХХ століття. 12.25 Місто жінок. 1З.ОО Серіал «Чорна перлина". 1З.50 Серіал «Дикий янгол». 14.40 Нова «Стара квартира". 15.З5,00.25 Магазин на дивані. 16.20 Вежа. 17.1 О Худ. фільм «Не будіть спля­ чого собаку». 2 серія. 18.25 «Круглий стіл». Теледебати кандидатів у Президенти РФ. 19.50 Худ. фільм «Безодня". 2 се­ рія. 21.З5 Футбол+ ТБ. 2З.ЗО Гаряча десятка.

09.25 Без рецепта. 09.55 Дог-шоу «Я та мій собака". 10.25 Служба порятунку. 11.ЗО Худ.фільм «Місце зустрічі змінити не можна>>. 1З.ЗО Худ.фільм •У мо ій смерті прошу звинувачувати "Клаву К.». 15.З5 Серіал «Лоїс та Кларк. Нові пригоди супермена".

16.25 Цікаве кrно. 16.35 Про запас. 16.50 Серіал «Любов

і таємниці Сансет Біч". 17.40 Кримінал. 18.З5 Герой дня. 18.55 Незалежне розслrдування з М. Ніколаєвим. 19.50 Серіал •день народження Буржуя». 21.45 Кримінальна Росія. 22.20 «ЖінОЧИЙ ПОГЛЯД» О.Пушкі­ НОЙ. 22.55 Худ.фільм «Метелики». РТР 05.00,06.00,07 00,08.00,12 ОО, 16 ОО, 19.00,22.00 Вісті. 05.20-08.20 Доброго ранку, Росіє' 07.25,17.20,01.15 Телеспецназ: чергова частина.

07.40 Тисяча і один день. 08.20 Квантова медицина. 08.ЗО Арена- спорт.

09.00 Гомеопатія та здоров'я. 09.15 Серrал «Циганка». 10.05 Серіал •Санта-Барбара". 11 .25 Моє ХХ століття. 12.25 Місто жінок. 1З.ОО Серіал «Чорна перлина". 1З.50 Серіал •дикий янгол».

14.40 На здоров'я' 15.20 Діалоги про риболовлю. 16.20 Акуна матата. 17.45 Гараж. 18.25 •Круглий стіл•. Теледебати кандидатів у Президенти РФ.

19.50 Худ.

фільм «Німий свідок". 22.З5 Панорама тижня. 2З.ЗО Худ, фільм «Корот мамбо".

10.25 Зрозумій мене. 11.25 Великі гроші. 11.55 Худ.фrльм «Молода дружина''· 1З.З5 У нашу гавань заходили ко-

раблі.

14.40 Свідок

століття. 15.ЗО Професія - репортер.

15.50 Без рецепта. 16.20 Дог-шоу «Я та мій собака». 16.50 Серіал «Вона написала убив18 .З5 Один день. 19.05 Телегра «0, щасливчик'"· 19.55 Серіал «Вулиці розбитих 21.45 Серіал «Джеймс Бонд-агент 007». 00.00 Ток-шоу «Про це". 07 .ОО Худ.

РТР фільмдля дітей «Крок з

даху".

08. ЗО Пошта РТР. 09.00 Доброго ранку,

країно'

09.З5 «Сто до одного". Теле гра.

19.20

гонах)).

марі».

Спецре­

портаж.

19.00 Репортер. 19.15 Новий зір з

«Солті". 11.ЗО Клуб ·Білий папуга». 12.ЗО Програми «Біз-ТБ•. 15.00 Худ. фільм •Втеча•. 17.ЗО «Вікна" у світ. 18.00 Серіал •Еллі Макбіт".

15.З5 Серіал •Лоrс та Кларк. Нові

16.25 Цікаве

ліхтарів-2•.

«Ха-Бі-АССИ». 16.ЗО Худ. фільм «Ліки проти стра-

18.00 Серіал

•Снігуроньку вик­

ликали?''

ство''·

на".

12.20

18.50 Рік без Чорновола.

ltalia". 11.00 Серіал

2З.ЗО Фішка. 00.00 Худ. фільм «Сонце у зеніті». ІСТV

17.00 Серіал «Горець-5». 17.50 Худ. фільм «На все життя, що залишилось». 4 серія. 19.00 Репортер. 19.20 Новий зір з клінікою «Опти-

Худ. фільм «Поранена". 2З.ЗО «Вікна». Новини. 2З.50 Музика на СТБ.

СТБ Програма передач. Програми •Біз- ТБ». 09.ЗО «Вікна". Новини. 10.00 Маппет-шоу. 10.ЗО, 12.00 Телемагазин

на

машнє відео. 16.ЗО Мультсеріал «Інопланетя-

21.ЗО «Вікна». Новини.

носов". 1 серія. 20.40 «Вікна•. Бізнес. 21.00 Серіал «Кувалда".

08.00 08.05

пора. 21.15Новекіно.

21.45 Міські НОВИНИ. 22.00 Худ. фільм •Заручник

слідуванням".

1З.10 Серіал •Луіза Фернанда".

14.00 Репортер. 14.15 Худ.фільм «Чотири кімнати". 15.55 «ЗХ4». Найкумедніше до-

Про запас. Карданний вал. 06.З5 Мультфільм. 07.15 Про запас. 07.45 Цікаве кіно. 07.55 Серіал «День народження

Відділ моралі».

21.00 Спати

залишилось». З серія.

11.10,12.50 Тетянин полудень. 11.25 Худ.фільм «Гонка з пере-

Кримінал. 05.З5,06.50 Великі гроші.

19.ЗО Худ. фільм «Михайло Ломо-

00.45

есТЕТ>>

14.45 Мультфільм.

16.З5 Програми"Біз-ТБ».

ту»,

ди•.

19.ЗО Киянин. 20.00 Чорний квадрат. 20.ЗО стн. 20.50 Кrноколо.

1З.ЗО Худ. фільм

05.20,06.15

«Біз-ТБ». 1З.25 Худ. фільм «Вхід до лабірин­

Амазонці». 11.ЗО Худ.фільм ·Місце зустрічі змінити не можна''·

09.З5 Мультфільми. 10.00Худ.фільм «На все життя, що

15.25 Програми «Біз-ТБ». 16.00 «Вікна•. Новини.

10.50 Програми

09.25 Худ. фільм ·Вісімсот льє по

07.З5 Серіал «Луіза Фернанда".

Нори". 22.15 Худ.фільм ~На стежці вовка". 4 серія. 2З.ОО Репортер. Тема дня. 2З.20 Серіал «Голод». 2 серія. 2З.50 Живий звук. НТБ 05.00 Сьогодні вранці. 05.15,07.10 Спорт,погода.

10.50 Програми

22.40 Худ. фільм «Золото". ОО. 1О Нічний канал. 02.10 Комп'ютер "Х".

13.55 «Джу­

15.20 Телемеда. ТУ-магазин. 15.50 Мультсеріал «Роккі

17.00 Серіал 17.25 Серіал

на.

Мультсеріал «Казки вулиці Брока•.

Фан-клуб. Музичний під'Узд. Життя тварин. Спорт-тайм. 14.15 Мультазбука. 14.40 Серіал ·Ті, що біжать пагор­ бами".

НИ»,

Бульвінкль».

служба. 14.ЗО Лrра. Майстерня А.Чебикі­

14.50 Худ.

час. 1З.ОО Майстри ілюзіону. 14.20 Серіал «Соколине гніздо".

газин.

11.00 Беф-клуб

08.55

12.ЗО 1З.ОО 1З.20 1З.50

15.05 Шукаю тебе. 15.40 Пригодницький фільм

ссТЕТ))

14.00 Дзвони Києва. 14.05 Молодіжна телевізійна

20.50 Минуле.

газин.

12.00 Модний

21.45

ла''·

.

06.ЗО,О7.25,08.20 Підйом. Мультсеріал •Інопланетя-

07.00

18.00 Серіал «Селеста". 19.00 «Вікна". Новини.

«КИЇВ»

нах''·

12.00 Новини. 12.05 Інтерспорт. 12.15 Мультфільм.

«Чарльзів клопіт». 11.ЗО, 1З.50 Сократ-Свінг. Телема-

«ІДЕЕА-студіо».

«ТЕТ". 21.ЗО Вісті. 22.00 Школа бізнесу В. Песоцько-

01.25

НОВИЙ КАНМ

11.00 Серіал

08.ЗО стн. 08.50 Київські ділові новини. 09.00 Серіал «Милістю Божою". 09.ЗО Дзвони Києва. 09.З5 Комп'ютер ·Х". 09.50 Мерія. 10.20 Українське жіноцтво. 10.50 Кіноколо. 11.00 Музична мозаїка. 11.10 Худ. фільм «Воротар". есТЕТ" 12.ЗО Медичний тижневик «З6,6». 1З.ОО Серіал «Історія кохання». 1З.50 Джаз-степ-танц-клас! 14.00 Решето. Група «Стерх". 15.00 Худ. фільм •Неспокійне гос-

2З.З5 Худ.фільм •Наукова секція пілотів)).

НТБ

06.55 Анонс дня. 07.00, 09.00, 11.00, 1З.ОО, 15.00, 18.00, 21.00 Сьогодні. 07. 15 Серіал •день народження Буржуя". 08.05 Закон джунглів. 08.З5 Міго-інопланетянин. 09.15 Кримінал. Щире зізнання. 09.40 Екстремальні ситуації.

10.20 Сам собі режисер. 10.50 Серіал «Друзr». 11.20 Ех, дороги .. 11.З5 Золотий ключ. 12 ОО, 19.00 Вісті.

12.20 Федерація. 1З.1 О Худ. фільм

«Невиправний

брехун•.

14.ЗО Мультсеріал «Том і Джері".

15.15 Планета Земля. 16.15 Чоловік і жінка. 17.00 Моя сім'я. 18.00Два роялі.

19.40 «Аншлаг" 20.50 Худ.фільм

і к·. «Повітряний мис­

ливець».

22.ЗО Прем'єра. О.Меншиков у ви­ ставі «Лихо з розуму•.


l __

;~_: ~,_,~;-----------ili!-22(9121i

__..,.""".......

lrnrnrmmmrnrnmm:mrmmmrnrmmmrnrnmm:mrmmmrn•rr,~r:]-;~t{Тї77~"J;ї.w~zтmrnmm:mrmmmrnrnmm:m~rmmmrnmтt ------------lв:oЗ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _jj:~:m.--j ,

".·'•·----·...... · · ·....·.·" ·.-

НЕДІЛЯ, 26 nЕРШИН КАНАЛ УТ 07.ЗО ТРК «Ера• представл~є:

..доброго ранку, Україно!•. 08.55 Укрспорт лото. 09.00 «Весн~на рапсоді~"- Всеук­

раїнський фестиваль дит~чої

творчості. Концертна програ­

ма. Ч. 1. 09.ЗО Шоу самотніх холост~ків. Наше військо. О. ЗО Телефортуна. Хто в домі хазяїн? 11.ЗО Медичний тижневик «З6,6•. УТН. День. Сільський час. 1З.15 •Саме той» про себе. 1З.40 Клуб •Суперкниги». Мультфільм на замовлення. УТН. День. 15.15Нашдім. 15.З5 Перехрест~. Футбол. Ретро. «Мілан» (Іта­ лія) «Барселона» (Іспані~) Фінал Ліги чемпіонів. рік. 17.З5 Точка на карті. УТН. Вечір. Хіт-2000. Док. серіал «Світ дикої при-

10.00 1 11.05

10.10 Реальний сектор. 10.40 Клуб-700. 11.10 Зірки. на сцену! 11.40 Людина і закон. 12.10 Яхад. 12.40 Казна. 1З. 1О Відкриваємо Біблію. 1З.40 Худ. телефільм .. каштанка•. 14.45 Мультфільм. 14.55 Хіт-2000. КАНАЛ «1+1• 07.00 Мультфільм. 07.20 Худ. фільм •Р.В.С.•. 08.40 Гумористична програма «Золотий гусак)).

12.00 12.20

09.15 Лото-забава. 10.00-15.00 Програми УТ-2. 15.00 Парк автомобільного

-

15.З5 Серіал •Геркулес•. 16.ЗО "Імпері~ кіно» представл~є. Худ. фільм новачок року». Худ. фільм «Блудний син». Худ. фільм «На гребені ХВИЛі». Великі перегони. 22.ЗО Епіцентр. 2З.ЗО Серіал таємний агент Нікіта». "Аргумент кіно» представ­ л~є: Худ.фі[!ьм •Великий сон•. ТРЕТІИ КАНАЛ УТ «ІНТЕР•

18.15 . 20.05

1994

..

22.15

18.00 18.20 18.25

..

00.20

роди•.

18.50 Нова колекці~. 19.15 Бути жінкою. 19.40 Авторський концерт

пе-

ріоду.

14.00 15.00 16.05

______

ком-

09.00 •Інтер"- анонс. 09.05 Прогноз погоди. 09.10 Серіал .. nригоди

позитора Мар·~на Гаденка.

20.40 Вечірн~ казка. 21.00 7 днів. 22.00 Ретроспектива на Першому

лісового

09.35 Прок-иньс~ і співай! 10.20 УІк-енд. 10.50 Смачно з Борисом Бурдою. 11.15 Доки всі вдома. 11.45 Караоке на майдані. 12.10 Мелорама. 12.40 Телевізійний центр моди.

Відеофільм •Жінка з дитиною».

22.50 Калейдоскоп UK.

2З.25 Хіт-2000. 2З.З5 ТРК •Ера• представл~є: •Доброї но'\!, Україно!». дРУГИИ КАНАЛ УТ УТ-2 10.00Телеанонс. 10.05Хіт-2000.

1З.О5 Підводна одіссе~ команди Кусто. •На південь, до вогню та льоду».

Не забувають ветеранів Нам, ветеранам Великої Вітчизняної війни, які працювали на Броварському молокоза­ воді, дуже приємно, що про нас не забува­ ють у колективі, запрошують на збори, ви­ діляють на свята продуктові набори. Особ­ ливо уважний до ветеранів директор заводу Михайло Степанович Лопатюк. Він з великою повагою ставиться до колишніх фронтовиків, котрі захищали нашу землю від загарбників. Я пішов на фронт на другий день війни, брав участь у боях на Південно-Західному, Південному, Сталінградському, Українському, Третьому Білоруському, Першому Далекос­ хідному фронтах. Після звільнення в запас працював на nідnриємствах Броварів, у тому числі 40 років на молокозаводі, з яким і досі не пориваю стосунків.

Тому від себе особисто, від голови нашої ветеранської організації Л.Г.Горохівської та

усіх ветеранів висловлюю щиру подяку ко­

лективу молокозаводу, його директору

М.С.Лопатюку, за турботу про колишніх фронтовиків. Бажаю міцного здоров'я, ваго­

мих трудових здобутків.

Микола ОРІХОВСЬКИЙ, ветеран Великої Вітчизняної війни.

не-

17.З5 Серіал •Найтмен-2». 18.20 Відчиніть, комедія! ·Особ­ ливості національної рибо­ ловлі». Інформаційно-аналітична

20.00

програма •Подробиці тижн~·-

20.40 Прогноз погоди. 20.50 Джентльмен-шоу. 21.20 Худ. фільм •Нелюд».

08.00 08.30

С<ТЕТ))

07.00 Спаси і сохрани. 07.05 Міські новини. 07.20 Антресолька. 08.00 Це НВДПРИР._DдноІ

«ТЕТ'•

маскаради.

Упродовж двох годин почергово виходи­

ли на сцену артисти. Богдан Бенюк розпо­ відав анекдоти і смішні історії з власного акторського життя, а Сама Я- Т милозвучни­ ми і ритмічними піснями радувала слухачів. Сподіваємося, що шоу-агенція «ЮНІК» радуватиме і далі глядачів зустрічами із зна­ менитостями естради.

Григорій БУЛЬВІНСЬКИЙ. УВАГА: ТЕХОГЛЯД-2000! У N218-19 «Нового життя" від 7 берез­ ня ц.р. у матеріалі під таким заголовком

допущена неточність. Ьсобистий авто­ транспорт представляється на техогляд

на діагностичну станцію за адресою: м.Бровари, вул.Київська, 219 (заїзд у во­

рота з вул.Шевченка) ... і далі за текстом. Державтоінспекція. ·новЕ

життя·-

Броварськuх

міської

ma

раІ~ОЕІНої[./

раА, раЇІОІDІОЇ Аержавної аАІ"Іінісmрації. СПІВЗАСНОВНИКИ:

20.00

«КИЇВ»

20.30 СТН. Тижневик. 20.55 Музична мозаїка. 21.00 Спати пора. 21.15 Музика на каналі

вулиці

міська і раuонна

paAu,

раuонна

09.ЗО Розповіді старого пліткар~. З5 хвилин джазу. 10.З5 •Таємниці портретного фойє•. М. Чехов. Мій Ермітаж. Прем'єра програми "Ар­ хітектураВ.Доліна мій дім лІтає». Ч.2. 1З.ОО Міжнародний рейтинг «Золота ФорТУ.На». Ч. «КИІВ» Солодке житт~.

10.00

2000•. ...

2.

14.00

61285

строф».

Серіал «Охоронці". Заключна сері~. Вернісаж. 12.ЗО Програми •БІз·ТБ". 14.ЗО «Вікна«. Спорт. Програма В.Молчанова <<Бризки шампанського>>. 15.ЗО Док. телефільм «В'ячеслав Чорновіл. Сходженн~ з Голго­

Марракеш. Частина

1.

трет)),

14.З5 Репортер. Худ.фільм •Наш амери­ канський Бор~"Худ.фільм чудова охо­

14.50 16.20

земельною ділянкою 0,06 га в районі зу­ пинки "Ялинка" за адресою: вул.Садо­ ва, 1, ділянка N2660. Двоповерховий бу­ динок, сарай, погріб, баня (сауна) і во­ догін. Тел.: 6-06-20 (після 19.00).

r------------. . . ____________ . 4-05-11.

Фонд комунального майна Броварсь­ кої міської ради повідомляє, що 14 бе­ резня 2000 року на аукціоні було про­ дано частину вбудованого приміщення площею 461,4 кв.м за адресою: м.Бро­

11.

НАДАЮ ПОСЛУГИ З УКЛАДАННЯ І ШЛІФУВАННЯ ПАРКЕТУ. Довідки за тел.: 4-00-35 (після 8.00).

ро».

18.55

21.00 Худ.фільм «Недоторкані•.

15.00

06.55 Анонс дня. 07.00, 09.00, 11.00, 1З.ОО, 15.00, 18.00, 21.00Сьогодні. 07.15 Серіал «Вулиці розбитих

порочне коло>).

ліхтарів-2».

І

Україна••

миполках. Госпблок, колонка; авто­ мобіль ссГАЗ-5З» бортовий. Т. 5-84-89.

ПРОДАЮТЬСЯ автомобілі:

розукомплектований, Тел.:

ПРОДАЄТЬСЯ ТЕРМІНОВО

легковий автомобіль ВАЗ-21 05

4-01-20 (уранці - 6.00-9.00, 20.00).

увечері після

У с.Щасливе (три зупинки від.Киє­

ва по Бориспільській автотрасі) ПРО­ ДАЄТЬСЯ

приватизована одно­

кімнатна квартира (корисна площа

- 20,5

iiЩ::@Щe]:t•l•lil•l!fi1:•ii:Sil;ly с.Кня­ жичі Броварського району півбудинку (новий) 67 кв.м; старий будинок. Звертатись: с.Княжичі, вул.Молодіж­ на, 5. Куценко Ніна.

ви­

представляє результати

ви­

борів. Президента РФ.

Україна••

lllil•J!Mf!JI квартиру у Броварах під 1 поверх,

офіс без посередників. З кімн., дуже зручне місце, телефон.

Дзвонити

6-04-50.

І•Ііl•Jаt"f'jІоблаштовану дачу у Св ин ої­ дах (Рожни). 6х6, 6 соток, гараж, сверд­ ловина для води, сад. Поруч - затока. Запчастини до ГАЗ-69. Тел.: 5-21-67.

ii#ЩMЩe]:It8Іiil•Jftфt;І автомобіль ВАЗ-2101 в хорошому стані 1976 р.в., синього кольору. Ціна 650 у.о. Торг. Звертатися за тел. у Броварах 1-31-51 (увечері).

I•Щ•Jfr;J:Iij:S!J;I половина будинку у с.Шевченкове (ст. Бобрик). Житлова площа 4З кв.м. Земельна ділянка

4·23-26; 5-21·71.

у хорошому стані. Пробіг 1З5 тис. км.

Правління акціонерів.

результати

борів Президента РФ. 19.00 Дзеркало. 19.55Державне телебаченн~ Росіі"

-

0,12га. Є колодязь, сарай.

запчастини;

Броварського регіону.

ліття)).

16.00Державне телебаченн~ РосіІ

балку, шве11ер; -рейки Р-43, Р-50, Р-65, КР-70 та ін.; - залізничні кріплення. Контактні телефони: 6-22-99, 5-15-64. Адреса: м.Бровари, вул.Київська, 290, 2-й поверх.

ПРОДАЮТЬСЯ: земельна ділянка під

ся збори акціонерів

1 11.00 11.40 12.00 12.20 13.10 14.10 15.1

-арматуру;

забудову 0,25га (приватизована) у с.Се­

Тел:

-

08.20 08.50

-

РЕАЛІЗУЄ нові дво- та трикімнатні квартири у новозбудованому будинку за адресою: м.Бровари, бульв.Незалежності, 13. Довідки за тел. 6-25-45 дає Володимир Миколайович ГРІНЧЕНКО.

@t

07.00 07.25

-труби;

десмокол, гумовий), а також взуттєву фур-

~

02.00

Візьмемо в довгострокову оренду відкритий складський майданчик з під'їзними шляхами. Купимо металопрокат:

І нітуру, картон, тканини.

«УАЗ-469».

21.ЗО Худ.фільм •Танго і Кеш•. 2З.ЗОПідсумки. Ніч післ~ виборів. РТР Служу Вітчизні' Тато, мама, ~ спортивна сім'я. Вустами МаJ)~Ти. Доброго ранку, країно 1 09.ЗО •Аншлаг" і К'. О.ЗО Містечко. Російське лото. Мультфільми. Вісті. Парламентська година. Нова •Стара квартира". Діалоги про тварин. О Серіал «Таємниці тис~чо­

,ІtІм\\tІІІ8І!f@~~---

в Києві клеї для взуття (найрит, І

-

розбити~

ліхтарів-2».

19.55 Підсумки.

- гірничого іІ-ІЖенерасмеханіка; - інженера-шахтобудівельника; - гірничого інженера-енергетика; - інженера з обладнання.

СП «Єврокаучук»

ЗАТ «КАМАЗ

ство».

18.00 Підсумки. 18.40 л~льки. 18.55 Серіал •Вулиці

ЗАТ «КАМАЗ

1999 рік.

(044) 263-93-91.

Буай~Р"·

11.ЗО Служба порятунку. 12.00 Подорож натураліста. 12.ЗО •Полундра•. Сімейна гра. 1З.00 •Жіночий ПОГЛ~Д» О.Пуш­ кіної. 1З.ЗО Кримінальна Росі~. 14.00 Третій тайм. 15.25 Великі батьки. 16.00Док. серіал •Холодна війна•. 16.50 Серіал •Вона написала убив­

ЗДАЄ В ОРЕНДУ площі магазину для реалі­ зації промислових товарів за адресою: м. Бровари, бульв. Незалежності, 13. Довідки за тел. 6-25-45 дає Володимир Миколайович ГРІНЧЕНКО.

Звіт правління про фінансово­

Тел.:

07 і О ТеЛефа «Ь,ЩасЛИвЧЙк';;_ 09.15 Телегра •Ключі від форту

представл~є

НТБ

І виробляє і реалізує зі складу І

І

•Круті: смер­

тельне шоу".

r------------.. . ___________ _

«Мостобуд» відбудуть­

кв.м, загальна

-

З9 кв.м) на

першому поверсі 4-поверхового бу­ динку. Є лоджія, підвальне приміщен­

Довідки за тел.:

4-23-26

(у робо­

чий час).

;{_,.. ............................................................................................

~(

_...........::::~

ПРОДАЮТЬСЯ дитяча коляска для літа і

jl

1 !зими, німецька; «конверт». Тел. 5.-21-71. І '-:.~ .../-'у! '-:--..

.......................................................................................................... ,.~./'

і КСП «Літківське•> ліквідується рішенням за­ гальних зборів від 18.02.2000 року. Претензїі приймаються протягом двох місяців з моменту опублікування оголошення.

і Загублене посвідчення учасника Великої Вітчизняної війни АА Nц322656 від 16.07.1996 року, видане Броварським міськвійськкоматом на ім'я СТУПАК Галини Сергіівни, вважати недійсним.

і Загублене посвідчення «Ветеран nраці" А Nц458927 від 22.05.1996 року, видане Бро­

ня для погреба, поруч школа, мага­

lV

зини, кафе. Тел.

варським відділом соціального захисту населен­

8 (294) 5-З7-28,

564-28-57.

Кuївська обл., м. Броварu,

бульв. Незалежності,

ня на ім'я ДЕЙНЕКИ Лідії Іванівни, вважати не­ дійсним.

2.

Рмакmор: 4-03-76. Засmупнuк рмакmора: 4-21-34. сільського госnоАарсmва

4-02-92; nромuсловосmі і масової poбomu 4-04-81; 4-23-26.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів. точність викладених фактів відповідає автор.

-

Вєрка Сердючка в гост~х у

((Стерха)).

19.00 Репортер. 19.15 Худ.фільм

22.З5 Худ.фільм «Місіс Парtсер і

ссГАЗ-69»

31 березня 2000 року о 16.00 в актовому залі Мостазагону N2 112 АТ

лuсmів

..

рона".

18.00 Серіал «Графин~ де Монсо­

Правління.

ІіlіІt!1!fZ!?ІЩ'Іїі;Ідача приватизована із

Листування з читачами

1 11.55 11.50 12.45

ставника.

••••••••••••••••••••

«Небесні

Серіал «Пригоди Ширлі Холмс•. Найкуменді ше домашнє відео. О.ЗО, Світ індійського кіно. Здоровий сон від •Венето". Спитайте у лікар~. 1З.О5 Худ.фільм •Чарівний пор­

Перспективи розвитку підприємства на 2000 рік. 2. Звіт ревізійна·• комісїІ. З. Затвердження річного звіту і ба­ лансу за 1999 рік. 4. Про створення спільного підприємства. 5. Різне. Для участі у зборах присутнім при собі треба мати документ, що по­ свідчує особу, доручення на пред­

Запрошуємо всіх броварчан та гостей міста завітати 25 березня в міський куль­ турний центр «Прометей" на концерт дру­ гого туру місь~9го дитячого конкурсу ссСПАЛАХ НОВОІ ЗІРКИ». На вас чекати­ ме зустріч з юними талантами міста, гос­ тями конкурсу та приємні сюрпризи. Початок о 13 годині. Квитки продаються в міському культур­ ному центрі «Прометей». Вхід 2 грн. Відділ культури.

numaнь,

Мультсеріал

12.20

господарську діяльність за

•••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••

соuіальнuх

08.ЗО

J

Зустріч відбудеться в МКЦ «Проме­ тей» 20 березня о 15.00. До зустрічі на святі!

бухгалтерія; прuuом оголошень

НОВИЙКАНАЛ

ЗАТ «Гоголівська стрічка­ ткацька фабрика» повідомляє про проведення щорічних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 11 травня 2000 року о 15-й годині за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с.Гоголів, вул. Куйбишева, 7. Початок реєстрації о З. ОО. ПОРЯДОК ДЕННИИ:

• • • • •

1998- 1999 рр.

ВіААілu:

Мультсеріал •Мольєри­

симс».

фи".

годи 25-річчя команди та нагороджен-

+ +

12.00

11.00

з.

ня ·Ії бронзовими медалями сезону

07400,

10.00

ляєв.

11.25 Візит.

жіночої І'андбольної команди ссАвтомобіліст>> на спортивне свято з на-

вари, бульвар Незалежності,

08.00 08.05

10.00 1 11.00

спорту запрошує всіх шанувальників

+ За

Свідоцтво про державну

реєстрацію Кі N 259 від 10. 12. 1997р. інАекс

..

07.00 08.00 08.30 09.00

• ••••••••••••••••••••• Відділ у справах фізичної культури та·•

+

АержаАмінісmраuія.

л~є. Футбол. Чемпіонат Італії. Сері~ А. Огл~д матчів. 2З.15 Серіал nоліція Ма~ мі. Відділ моралі•. СТБ Програма передач. Програми «Біз- ТБ». 09.ЗО, Телемагазин "ІДЕЕА студіо". Імпреза. 10.З0Док. серіал «Анатомія ката­

00.50 01.20 01.50

і

22.25 АТ .. оболонь• представ­

..

08.00

ла>>.

20.ЗО Худ. фільм «Пегі Сью вийшла заміж)).

ОО.З5 Серіал обережно: еротика!>). Кульмінація. Київські мініатюри. Комп'ютер •Х». ІСТV шл~гер року. Це твій день' Світ людей. Медицина. Модний час. 09.ЗО На сьомому небі. Територі~ А. О.ЗО Фант-лото "Бінго». Родом з України. М. Бур­

.

10.00 .. зх4•.

наука)).

•ТЕТ».

18.00 19.00 19.40

09.05

19.55 Серіал .. дльф».

Тамплієри.

Худ.фільм •Сищик петербурзької поліціІ•. 17.ЗО Ні пухуні пера. Серіал «Лекс» Бізнес-студія. Худ. фільм «Мана Ліза». 21.ЗО Італійський футбол. Серія •А". Центральний матч. 2З.20 Італійський чемпіонат. Ог­ л~д матчів.

Мандрівного лицар~"-

19.ЗО Серіал «Чудернацька

«ТЕТ»

16.00

танцюристи".

19.00 Серіал •Молодість Герак­

палата)).

Брока».

ir

туру.

18.00 Серіал «Команда

обстрілу». Безсмертні скарби

22.45

09.1 О Дит~че коло.

АдРЕСА:

..

«КИІВ• 22.ЗО СТН. Спорт.Тижневик. Худ. фільм •Зор~на

•КИІВ»

колекmuв

реАакuії газеmu, Броварські

тележурнал.

15.55АТ оболонь• представ­ л~є. Футбол. Чемпіонат ІталіІ. Сері~ А. Центральний матч

17.ЗО Джаз-степ-танц-клас'

18.00 Худ. фільм .. кентервільсь­

І ПРОДАЮТЬСЯ запчастини І І (недорог~) до автомобіля «Ауді- І

Новоутворена шоу-агенція «ЮНІК» вирі­ шила першими запросити на сцену МКЦ «Прометей•• народного артиста України, лауреата Державної преміІ ім. Т.Г.Шевчен­ ка, провідного актора Державного драма­ тичного театру ім. !.Франка Богдана Беню­ ка та лауреата міжнародного конкурсів по­ пулярну співачку СамаЮ- Т. У концертній програмі «Крила» було ви­ конано: «Завтра", «Дане», «Ірина», «Король ХХІ", «Крила» та багато інших пісень укра­ їнською, російською, італійською мовами.

зин.

14.55 Телемедіа. 1V-магазин. 15.25 «Час .. ч •. Військовий

Бали і

21.ЗО Блеф-клуб.

08.ЗО стн.

Тел ..

14.00 14.40 14.50

16.ЗО Ім'~. В. Гостюхін.

17.15 Двірцеві таємниці.

України.

-

1З.ОО Шл~гер бо шл~гер. Ноїв ковчег пливе. Мультфільм. Сократ-Свінг. Телемага­

15.50 Споживач. 16.00 Серіал «Собачий дім».

22.00 Часи та во(~и.

08.50 Дзвони Києва. 08.55 Мультсеріал •Казки

80)).

магазин •ЕІііе на·Ііа".

12.00 Вітражі.

кий привид«. 19.З5 Маленькі історіІ •Арт­

2З.45 Інтерспорт. 2З.50 Худ. фільм •Я хочу додому». 01.ЗО Прогноз погоди. КДРТРК Недільні зустрічі. Інтер'єр. ЗО-й КАНАЛ

12.10

15.00 Музична мозаїка. 15.05 Усмішка. А.Демчук. 15.15 Світ. УкраІна. Київ. 15.З5 Формула долі.

щадного стрільц~".

16.45 Брейн-ринг.

11 .05 11.40

11.50, 12.30, 1З.50, 14.30Теле·

14.ЗО Арт-афіша.

ссТЕТІІ

патрул~"-

Національному. А.Дімаров.

13.55 Планета Здоров'я. 14.25 Сміхопанорама. 14.55 Мультфільм. 15.15 Худ. фільм •Міс~ць

на сторінках zазети.

За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Обсяг

Арук oфcemнuu. 1 Арукованuu аркуш.

ВіААруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА АРУКАРНЯ" управління у справах

ma

npecu

інформаuії Кuївської

облАержаАмінісmраuїі.

Зам.

Тираж

884 2180 прим.

-

#22 2000